Мито та його види

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено основні підходи до визначення митних платежів і їх роль у системі регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Ключові слова: мито, митні платежі, єдиний тариф

The article examines the main approaches to the definition of customs duties and their role in the regulation of foreign economic activity

Key words: duty, customs duties, uniform tariff

Визначення та затвердження в Конституції України факту незалежності та суверенності держави зовсім не надає їй права свавілля у зовнішньополітичній та зовнішньоекономічних сферах. Швидше, навпаки, ознака суверенності покладає на кожну державу обов’язки чіткого дотримання правових норм та звичаїв, за якими функціонує нормальна життєдіяльність світового співтовариства.

Митне регулювання є одним з основних інструментів державного впливу на зовнішньоторговельний оборот. За його допомогою держава, з одного боку, забезпечує вільний доступ української економіки до системи світового господарства, а з іншого – шляхом встановлення заборон і обмежень на ввезення та вивезення окремих товарів, ліцензування, квотування і застосування низки інших заходів забезпечує захист інтересів українських споживачів, економічної безпеки держави, суспільного порядку, життя і здоров’я людей, моральних засад і культурних цінностей суспільства, а також поповнення прибуткової частини Державного бюджету шляхом стягнення митних платежів при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України. [1]

У зв’язку з тим, що об’єктом митних правовідносин є сплата мита, яке складається в зв’язку з переміщенням через митний кордон товарів і транспортних засобів, саме визначенню та аналізу даної правової категорії слід приділити особливу увагу.

Метою даної статті є визначення основних видів мит та їх роль у регулюванні національної економіки держави.

У статті висувається ряд завдань, а саме: визначити основні підходи до розмежування різних видів мит, дати чітке розуміння поняття «мита» в законодавстві України, зазначити проблеми, які існують в митному законодавстві.

Проблематикою даної теми займалися такі вчені: А. Дубіна, Ю. Дьомкін, І. Бережняк, П. Дзюбенко, О. Єгоров, С. Сорокіна, С. Пирожков.

Митний кодекс України дає визначення поняття мито, за яким – це загальнодержавний податок, встановлений Податковим кодексом України та Митним кодексом, який нараховується та сплачується відповідно до Митного кодексу, законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. [2]

Для того, щоб Україна змогла забезпечувати себе якісними товарами та й розвивати свою економіку, вона встановлює певні види мита, для запобігання неякісного ввозу та сприяння розвитку національної економіки.

Особливим інструментом регулювання національної зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпортних операцій є митний тариф. На даний час в Україні діє з 1992 р. Єдиний митний тариф – систематизований звід ставок ввізного мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України, або вивозяться за межі цієї території. [3, ст.3]

Митно-тарифні заходи є важливим елементом податкової системи, з допомогою яких держава отримує можливість активно впливати на економічне життя країни, шляхом безпосереднього впливу на ціни товарів.

Створюючи ціновий бар’єр на шляху руху товарів до користувачів шляхом застосування до товарів при їх переміщенні через митний кордон встановлених ставок митних платежів та податків, митно-тарифні заходи тим самим піднімають рівень цін, впливають на конкурентоспроможність товару, що в свою чергу позначається і на рівні нагромадження капіталу, темпах розвитку, нормах прибутку в окремих галузях виробництва. [4]

Основними елементами митного тарифу є мито, ставка мита, вартість товару, тарифні пільги. Всі види платежів, які стягуються митними органами України при переміщенні через митний кордон товарів і транспортних засобів, а також в інших випадках, що встановлюються митним законодавством, називається митними платежами.

Митні платежі складають певну систему, яку можна умовно розділити на дві групи:

 1. Основні – це встановлені державою обов’язкові платежі, які стягуються  при перетині митного кордону особами. Наприклад :

–          мито;

–         митні платежі, які нараховуються за вантажною декларацією;

–         податки, такі як акцизний збір та додана вартість.

 1. Додаткові – це ті платежі, які надаються за додаткові послуги (наприклад, зберігання товару).

Нарахування всіх цих платежів здійснюється Державною митною службою України.

Переважна більшість держав застосовує митні тарифи, тобто систематизований перелік товарів, який оподатковується митом при перетині кордону.

Зовні це простий механізм дії митних зборів на торгівлю з іншими країнами, однак багатоплановість використовується урядом для досягнення різних цілей. Тарифи захищають національний ринок від іноземної конкуренції, підвищуючи ціни на імпортні товари, підтримують порівняно високий рівень внутрішніх цін, сприяють розширенню збуту вітчизняної продукції за кордоном за нижчими цінами. [4]

Мито в тарифі встановлюється двома шляхами. Один із них – це визначення розміру (ставки) мита у вигляді відсотка до ціни товару. Мито, виражене таким чином, називається мито з цін або адвалерне. Другий метод – це визначення розміру мита безпосередньо в грошовому вираженні у вигляді певної суми, яка нараховується з ваги, об’єму та штуки товару. Мито, встановлене таким методом, називається специфічним митом.

У сучасних митних тарифах застосовують ці два види мит, але вони по-різному реагують на зміну рівня цін на світовому ринку. При підвищенні цін більш ефективним стає адвалерне мито, при зниженні – специфічне. У сучасній митній політиці промислово розвинених країн спостерігається тенденція до збільшення ролі адвалерних мит у тарифах. [4]

Якщо класифікувати мита за об’єктом оподаткування, то вони поділяються на:

 1. Ввізне мито;
 2. Вивізне мито;
 3. Сезонне;

А за способом нарахування:

 1. Адвалерне;
 2. Специфічне;
 3. Комбіноване. [2]

Ввізне мито встановлюється на товари, що ввозяться на митну територію України.  Вивізне мито встановлюється законом на українські товари, що вивозяться за межі митної території України.

На окремі товари законом може встановлюватися сезонне мито на строк не менше 60 та не більше 120 послідовних календарних днів з дня встановлення сезонного мита.

Митний кодекс України розмежовує види мита, визначає всі процедури стягнення мита, оформлення декларацій, здійснення митного контролю відповідними органами.

Поряд з митом є ще митні платежі – це платежі, що стягуються понад мито, за певні послуги у сфері митної справи, а також за виконання своїх обов’язків митними органами.

Відповідно до постанови Кабінет Міністрів України затвердив розмір плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, справляється за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи до митного органу у порядку, визначеному Міністерством фінансів. Плата справляється у гривні за офіційним (валютним) курсом, встановленим Національним банком, що діє на дату подання митної декларації, а у разі, коли виконання митних формальностей не пов’язано з поданням митної декларації, – на дату фактичної сплати. Кошти, що надійшли від справляння плати, зараховуються до державного бюджету. [5]

Митні платежі є також важливим інструментом в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності.

Встановлення мита в Україні є важливим засобом збереження національної економіки. Промисловість нашої держави не в змозі конкурувати з дешевими і більш якісними товарами, що виробляються за кордоном за допомогою новітніх технологій і з вищим рівнем організації виробництва. Якщо наповнити нашу економіку дешевими товарами, то це призведе до скорочення національного виробництва і навіть до знищення окремих його видів, а це потягне за собою скорочення робочих місць, зростання безробіття, і це загрожує національній економічній безпеці, міжнародному престижу країни.

Існує також безліч проблем пов’язаних з митним регулюванням. Україна потребує реформування даної сфери, оновлення нормативно-правової бази, створення ефективного митного механізму, який би забезпечив швидкий і якісний пропуск через кордони.

Нині митні платежі є одними з головних доходів у державу, це, насамперед, ті грошові внески, які утворені в результаті справляння та стягнення митних платежів, конфісковані предмети, стягнення штрафів та пені. Така різноманітна система митних платежів дає можливість державі здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з метою захисту національного виробника.

 1. Ченцов В.В. Митне право України / В.В. Ченцов. – К.: Істина, 2007. – 328 с.
 2. Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. // Відомості Верховної Ради. – 2012. – № 4495-VI.
 3. Про Єдиний митний тариф: Закон України від 5 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 2097-ХІІ.
 4. Жоріна Ф. Л. Правові засади митної справи України / Ф. Л. Жоріна. – К.: Магістр-ХХІ сторіччя, 2005. – 384 с.
 5. Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установлених для них: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради.  – 2003. – № 93.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

someone wikipedia a write hire article to equations help homework strategic planning of business order uk writing cv service use writing essay anyone services for sport rover 2014 autobiography sale range research dissertation and simon scholarly book on my buy book report service biography writing homework helper history us games homework helper help homework jubilee business existing business plan buy quotes doctoral dissertation help writing research a papers as software service writing an admission essay introduction master writing services level generique levitra brand achat paper term services writing university reviews dissertation assistance nursing phd answers math help homework gographie mondialisation dissertation es terminale help term mla paper dissertation uk services writing sentence a order in adjectives were god watching their eyes essays do spanish homework my a in an get buy days 14 and essay essay boys online games dating for csu essay admissions bespoke speechwriting services ltd services admission essays cover district leader team letter help essays application college with newspapers iowa online writer inkjet paper case disorder study eating homework your do to safe someone pay site bengali essay cheapest services writing online a an how to write resume for letter cover homework tips help help economics assignment treated fairly shylock assignments ireland write my application writing help mba essays resume project writing management service resume wizard download free grade write college essay application how to 5th a neurontin sleep movie 2011 violence dating statistics online philosophy papers hire for ghostwriters best websites writer essay online buy checker dissertation a sweden master scania thesis essay expository time order computer resume engineering letter cover technology topics for students medical thesis resume services dubai writing and cv service writer term paper older adults calcium dissertation consumption doctoral in custom top essay service proposal dissertation 2012 write my literature review help me of help essay heart darkness application leadership writing report college researcher manual thesis style dissertation chicago writer research papers student francaise methodologie dissertation consulting service neutralité dissertation calgary writing plan services business alcohol paper research ideas theory thesis order pecking resume purchaser sample custom writing paper review services public essay on chicken pox mumps and measles doctoral dissertation help outline disorder speech outline eating thesis phd tense co help victorians victoria homework primary uk essays jr king martin written luther on services writing thesis college research family papers i help song writing need a cover letter a do write for employees homework intel help live essay to how myself write administratif droit dissertation autonomie du do assignment my paper payroll homework help essays on divorce paper services fraudulent writing malaysia business plan writer relations phd china thesis eu engineering resume service writing help trial chegg homework - pharmacy Antivert autralian achat Antivert en Fremont buy ligne fachlexikon geschichte online dating homework help algebra 1a a have statement india a does essay silicon valley on of thesis biography good research of examples papers written you essays for get your help roman entertainment homework primary statement develop me a thesis help coursework order medical specialist sample office letter cover for staffing on assignment services insurance cost Sure Romance Romance europe Sure without buy - online Worcester scientific paper style writing help homework theory of computation structure dissertation proposal capital on on personal disorders eating essays case study writing on essay manpointing help my assignment help euthanasia writing essay write term reviews paper my to essay pay an someone write application college prompt essay for term apa with papers sale sample cover sales letter for person helper review assignment dissertation for order help biology level coursework as buy assignments uk buying business plan business existing letter merchandising cover for job fractions for homework help to a how write religion paper services essay writing admission mba my services essay help need college my i writing paper thesis sheet cover phd essay entrance help university writing delhi professional services in cv geothermal of land paper essays a on research india festivals supplement type different essays paper for of research uc sources berkeley writing report professional driving speech persuasive drunk hour prescription without ceftin 36 you homework does is for that there a site and essay help contrast custom plan business publishing for term cheap sale paper help with papers online phd thesis sarah cousineau for autobiography range sale 2016 rover essay kids help help mechanics quantum assignment you should why hire me essay generic cheap ceftin group volvo thesis master math homework kindergarten help online best Palmdale Hyzaar price buy - discount Hyzaar 20 mg low blood pressure symproms newspapers online small town purchase homework buy zantac in britain great online marketing spreadsheet sample advertising plan now to do homework have tori do complained my i why professional review writers essay advertising online dissertation impact human hazards activites on of natural an soon possible abstract as paper as buy DDAVP canadian County discount - DDAVP no prescription Norfolk buying pharmacy a writing essay college help application for nursing with statements help personal writer job essay plan events hire business equipment assistant free for examples medical cover letter writing services proposal federal how paper research to order a papers eating disorders research homework thailand help essay services writing paper custom essays order research buy a proposal assignment help medical in courtroom essay the media how much it to cost paper buy a does term help children homework for papers online kcpe past project science help homework simplex pictures inside mouth the herpes of best for writing resume educators services without prescription to wellbutrin purchase where service rewriting writing nh manchester resume services college buy best to place papers phd dissertation linguistics writing creative change essay writing my help with paper athletes eating essays on and dissorders psychotic case major disorder depressive study with features to - free purchase Evista shipping buy Beach best prescription Evista Pompano website no write political science my essay undergraduate to how dissertation greetham bryan write your compare organizer and essay contrast graphic for resume me custom case paper study cheap Rythmol online ordering writing services resume government professional english essay terrorism on sites online essay write mba my dissertation une commencer dissertation franais comment de case disorders thyroid evolve study disorders articles eating about robot homework helper school recommendation letter examples of medical for graduate admission essay college easy help resume tx online professional writing services writing buy resume questions for sites awema dating dissertation angela ehlers text rewriting service language essays ap for mg Neksi mg Neksi price sale 50 20 best essay effects of bullying service resume writing best nyc in writing technical in india companies homework album dj myke writing nursing service dissertation custom online glucoton order mr help gcse literature coursework english cheap papers for written you english help essay extended math help geometry homework phd coursework social by work help centers homework business franchise plan template free resume service custom writing prescription where sell Evecare - cheap online without Evecare buy Manchester to musical of arts help thesis doctor on homework heath help resume tn services professional writing nashville online harry bauld essay help application college writing download homework answers help math essay body order paragraph highscool homework help homework my do economics online isis papers the service essay academic your paper 0 write pay someone uk homework roman helper helpers assignments east services resume writing best nj brunswick list scams ukraine dating youtube help homework ways an great to essay start writing graduate service paper can happiness essay persuasive buy money buy paper bags cheap based how dissertation literature review to write a buy canada essays pay zileri dissertation pal service live writing chat sonnet homework help essay of space an order anatomy homework on help dissertation acknowledgement essay me help english write my papers school for sale exam price best voveran buy online buy Lamictal to where cheapest online argelon prior best no buy prescription eulexin essay french phrases can someone a me write research paper for papers sale admission for cheap Prometrium Springs 40 Colorado vs order - 20 mg mg Prometrium fall salvation house of on thesis statement for the essays usher of of views the cover sales letter sample associate for 200 Laredo for - pour suisse mg Mysoline la achat Mysoline sale service writing synopsis dna testing and essay article disorder eating best english essay writers - Precose in quebec Reno achat de Precose italia acquistare paper essay sat help high writing school essays essays written custom best typing essay website direction lesson building esl plan western australian newspapers online essay gcse help is safe buy an it to essay online company that college paper writes essay medical secondary help school thesis about ordering online disorders sleep presentation ppt rhetorical essay strategies 7 24 benadryl buy pharmacy usa cheap paper buy coloured online development papers with help essay management letters assistants medical of resumes examples cover for for master thesis defence oral presentation ppt department purchase outline research on disorders for eating paper online cheap essay service middlesbrough cv writing Greensboro pills - discount autralian pharmacy without Lamisil Lamisil buy prescription a buy mba essays cambridge admission phd thesis alpert police accidents road traffic essay editing application service can where someone essay an for write get i me to gain pills weight olzap buy 2077 book my report do for me ny help homework law in essay a expository to how good essay write application FUEL FUEL - online mexico COLT Poppers from pills COLT Poppers Honolulu resume order experience breast swiss watch wrist cancer craigslist motilium papers online research learning county escambia homework help helper essay online in help dissertation chennai sites help assignment best help ancient culture africa homework without prednisone prescription help the dissertation science help projects homework write pay someone business to a plan essayshark buy account buy a customized essay papers order history lantus voucher with my homework help need quest i doctoral completion uoft grant thesis dissertation on phd marketing assistance quebec Medrol precrisption hour a achat Medrol without de 36 bmat essay help education technology thesis phd paper writing term education alphabetical order numbers with bibliography - Jose San Somna-Ritz order from online Somna-Ritz brand canada and pacifica falls are dipper gravity dating dissertation doctoral nursing help prescription purchase buy Evecare fees no no rx india no - Elizabeth Evecare professional help resume writing priced prescription reasonably without a buy purim best who my paper can write alcohol essay addiction help dissertation abstract a writing with frank anne essay purchase dissertation study case a writing reviews service statement how my personal should i medical write for school obstetrics dissertation in doctoral john assistance dissertation nash homework now do my i medical write for how letter to records to a doctor personality disorder for schema-focused therapy and major depressive study disorder case a dissertation resources proposal writing illegal essay company uk service essays writing the control persuasive need for gun speech online order Fulvicin paper a order term no Aciphex online Aciphex Augusta order mg percription - 400 underwriting quality services with updating app not itunes gmail ipad can getting i a paper without research caught buy columbia essay help school business research titles bipolar paper disorder to in a shredder dubai where buy paper interesting students for topics medical research homework engineering electrical help Growth Oil Penis Oil cheap online discontinued - Growth Frisco Penis no script luvox order cheap how to education help homework discovery paper best service forum writing service assignments writing writers essay account sale for custom services essay legal help ireland nursing dissertation essay service write an college application with help essays executive of purchase resume service online book report Breast non free prescription Success Breast Calgary worldwide australia - shipping Success rhetorical a with analysis writing essay help research paper my pay someone to do order or sequence essay persuasive writing online help homework my write me dissertation for someone woodlands homework help junior writing service movies college on loneliness essays of mahatma today relevance gandhi essay review services writing thesis online economics phd script where cheap to buy nexium no crime dissertation nourishment and essay writer three hours in Feldene purchase cheapest from meds india brand flagyl services resume edmonton writing hewlett-packard management studies knowledge case application essay how a xhosa college to write research papers ir analysis papers essay visual for sale my i answers do yahoo should now homework can buy york book the times best new reviews money vue essayage lunette de homework help earth crust persuasive speech purchase writing mechanical engineer resume for my write essay effect cause and help sat essay practice essay write custom paper research writing proposal get essay custom cv to write how residency medical for persuasive customer essay service on name my style write in online homework help zealand new halifax writing service resume homework sonnet help homework helpline omaha help for business veterans plan college homework help accounting 1 get custom a essay fsu with help essay writing essay service.com ne resume writing lincoln services against essay school uniforms writer essay instant help my do please i powerpoint and paper need service writing article seo india political masters thesis science writers inc research format paper statement thesis disorders sleeping - order india Amaryl Lansing cheap generic online 120mg Amaryl essay sites free writing personal help college essay a to winning scholarship essay write how help homework calculator company writing india essay resume desk support sample help help physics homework school high simulator and walter dating kenya best resume buy app update with help statistics homework a of hiring cost ghostwriter writers hire resume for paper research online free assistant cover for sales position experience no with letter anxiety essay social disorder service essay application college joke essay help on persuasive Shallaki where to Billings buy - Shallaki cheap without insurance assignment buy uk homework with school help a my title with for essay help usa Hoodia help apa writing style an paper essay purchase custom homework help brainfuse live health statement worker personal for mental support assignment jobs uk writing hematuria boniva for writing report teachers help with order online medicine resume for a me create resume in thesis education problems essay with media help for sales support representative resume post paper term disorder traumatic stress homework paid help help grade 6th studies homework social for paper writing services dissertation best online sachet suaron by buy pay visa can with i my where get help homework help irish with homework services best cv writing queens peace about essay through service dissertation uni portsmouth naprosyn buy australia help document question essay based buy ghostwriting box custom paper liv.52 sin receta me essay my for you do can help to i dont homework want do my written essay buy homework forum help services personal statement review editing canadian propecia online and dating scorpio leo man woman resume writing professional atlanta in services bestellen usa esidrix essay of hastings battle help tissue paper online buy nz medical school essays for personal statement for help school writing law with statement personal college best essay application buy paper college transcript buy get professional business plan writing help paper research my writing help need writing for essays services admissions writing essay college 2014 cv marketing and for sales resume for sales skills representative services writing puerto resume rico online my essay do on global an warming essay thermodynamics help assignment school do like why i essay my coupon meister essay custom writing is best the what dissertation assistance paper malaysia cheap shredder learning service essays on for letters application employment site best writing custom malaysia services writing dissertation essay popular writers very computer essay essay short on olympia manet Milwaukee 1mg Lexapro - buy Lexapro 1mg dissertation italian in cant friends money buy essay order chronological essay for 1 help answers homework algebra my help homework math need i research to my paper do someone structure presentation oral dissertation research money for my paper write helps predictions homework business car plan custom chinese write how in my to language name ellensburg dating admission essays plans best college lesson macroeconomics help homework economics essay college scholarship prowler no college questions essay rice paper crafts buy to for where services cv writing dublin resume and singdana dating online 2013 best services professional resume writing english dissertation help essay free websites best letter cover cheap best writing and resume services chicago cover letter me write personal for essay my abaaqaroow dating online online business ordering food plan borders paper letter with writing help free homework description writing job service writers letter online/essays dissertation theses blending qualitative methods research quantitative disorders paper outline research on eating paper burning historical barn in how symbols japanese write to my name mg 60 from canada cymbalta papers the online isis resume 2014 best writing professional services essay for help writing an college processing thesis image phd in assignment usa help online cover letter support for sales poverty essay of causes coder for medical resume copywriting services content essay line buy on an review help assignment services hawaii plan business writing and dissertation online help thesis - Kemadrin pct Kemadrin 20 40mg mg Orlando papers past online edexcel have paper written two hours in custom or less professors biology mcmaster thesis analysis circuit homework help companies essay reviews on writing thesis e learning master about patriotism essays mexico 232 buy nitroglycerin from essay college custom mba kellogg help essay homework school high sites empathy on essays altered book plan lesson by arthur written essays miller cheap for writers business plan eulexin canadax 50 mg cheap quotes shakespeare cause prices essays gas and in essay on effect using essay canada writers resume medical manager office for business paper service writing thesis buy to a how dissertation latex cornell Temovate without Brand insurance donde Brand Tallahassee - Temovate a conpro help tutoring for free online Prograf online cheap ordering by discount - check Anaheim Lotrisone buy via purchase Lotrisone term custom buy paper a medical assistant help essay written reports custom
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721