Мито та його види

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено основні підходи до визначення митних платежів і їх роль у системі регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Ключові слова: мито, митні платежі, єдиний тариф

The article examines the main approaches to the definition of customs duties and their role in the regulation of foreign economic activity

Key words: duty, customs duties, uniform tariff

Визначення та затвердження в Конституції України факту незалежності та суверенності держави зовсім не надає їй права свавілля у зовнішньополітичній та зовнішньоекономічних сферах. Швидше, навпаки, ознака суверенності покладає на кожну державу обов’язки чіткого дотримання правових норм та звичаїв, за якими функціонує нормальна життєдіяльність світового співтовариства.

Митне регулювання є одним з основних інструментів державного впливу на зовнішньоторговельний оборот. За його допомогою держава, з одного боку, забезпечує вільний доступ української економіки до системи світового господарства, а з іншого – шляхом встановлення заборон і обмежень на ввезення та вивезення окремих товарів, ліцензування, квотування і застосування низки інших заходів забезпечує захист інтересів українських споживачів, економічної безпеки держави, суспільного порядку, життя і здоров’я людей, моральних засад і культурних цінностей суспільства, а також поповнення прибуткової частини Державного бюджету шляхом стягнення митних платежів при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України. [1]

У зв’язку з тим, що об’єктом митних правовідносин є сплата мита, яке складається в зв’язку з переміщенням через митний кордон товарів і транспортних засобів, саме визначенню та аналізу даної правової категорії слід приділити особливу увагу.

Метою даної статті є визначення основних видів мит та їх роль у регулюванні національної економіки держави.

У статті висувається ряд завдань, а саме: визначити основні підходи до розмежування різних видів мит, дати чітке розуміння поняття «мита» в законодавстві України, зазначити проблеми, які існують в митному законодавстві.

Проблематикою даної теми займалися такі вчені: А. Дубіна, Ю. Дьомкін, І. Бережняк, П. Дзюбенко, О. Єгоров, С. Сорокіна, С. Пирожков.

Митний кодекс України дає визначення поняття мито, за яким – це загальнодержавний податок, встановлений Податковим кодексом України та Митним кодексом, який нараховується та сплачується відповідно до Митного кодексу, законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. [2]

Для того, щоб Україна змогла забезпечувати себе якісними товарами та й розвивати свою економіку, вона встановлює певні види мита, для запобігання неякісного ввозу та сприяння розвитку національної економіки.

Особливим інструментом регулювання національної зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпортних операцій є митний тариф. На даний час в Україні діє з 1992 р. Єдиний митний тариф – систематизований звід ставок ввізного мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України, або вивозяться за межі цієї території. [3, ст.3]

Митно-тарифні заходи є важливим елементом податкової системи, з допомогою яких держава отримує можливість активно впливати на економічне життя країни, шляхом безпосереднього впливу на ціни товарів.

Створюючи ціновий бар’єр на шляху руху товарів до користувачів шляхом застосування до товарів при їх переміщенні через митний кордон встановлених ставок митних платежів та податків, митно-тарифні заходи тим самим піднімають рівень цін, впливають на конкурентоспроможність товару, що в свою чергу позначається і на рівні нагромадження капіталу, темпах розвитку, нормах прибутку в окремих галузях виробництва. [4]

Основними елементами митного тарифу є мито, ставка мита, вартість товару, тарифні пільги. Всі види платежів, які стягуються митними органами України при переміщенні через митний кордон товарів і транспортних засобів, а також в інших випадках, що встановлюються митним законодавством, називається митними платежами.

Митні платежі складають певну систему, яку можна умовно розділити на дві групи:

 1. Основні – це встановлені державою обов’язкові платежі, які стягуються  при перетині митного кордону особами. Наприклад :

–          мито;

–         митні платежі, які нараховуються за вантажною декларацією;

–         податки, такі як акцизний збір та додана вартість.

 1. Додаткові – це ті платежі, які надаються за додаткові послуги (наприклад, зберігання товару).

Нарахування всіх цих платежів здійснюється Державною митною службою України.

Переважна більшість держав застосовує митні тарифи, тобто систематизований перелік товарів, який оподатковується митом при перетині кордону.

Зовні це простий механізм дії митних зборів на торгівлю з іншими країнами, однак багатоплановість використовується урядом для досягнення різних цілей. Тарифи захищають національний ринок від іноземної конкуренції, підвищуючи ціни на імпортні товари, підтримують порівняно високий рівень внутрішніх цін, сприяють розширенню збуту вітчизняної продукції за кордоном за нижчими цінами. [4]

Мито в тарифі встановлюється двома шляхами. Один із них – це визначення розміру (ставки) мита у вигляді відсотка до ціни товару. Мито, виражене таким чином, називається мито з цін або адвалерне. Другий метод – це визначення розміру мита безпосередньо в грошовому вираженні у вигляді певної суми, яка нараховується з ваги, об’єму та штуки товару. Мито, встановлене таким методом, називається специфічним митом.

У сучасних митних тарифах застосовують ці два види мит, але вони по-різному реагують на зміну рівня цін на світовому ринку. При підвищенні цін більш ефективним стає адвалерне мито, при зниженні – специфічне. У сучасній митній політиці промислово розвинених країн спостерігається тенденція до збільшення ролі адвалерних мит у тарифах. [4]

Якщо класифікувати мита за об’єктом оподаткування, то вони поділяються на:

 1. Ввізне мито;
 2. Вивізне мито;
 3. Сезонне;

А за способом нарахування:

 1. Адвалерне;
 2. Специфічне;
 3. Комбіноване. [2]

Ввізне мито встановлюється на товари, що ввозяться на митну територію України.  Вивізне мито встановлюється законом на українські товари, що вивозяться за межі митної території України.

На окремі товари законом може встановлюватися сезонне мито на строк не менше 60 та не більше 120 послідовних календарних днів з дня встановлення сезонного мита.

Митний кодекс України розмежовує види мита, визначає всі процедури стягнення мита, оформлення декларацій, здійснення митного контролю відповідними органами.

Поряд з митом є ще митні платежі – це платежі, що стягуються понад мито, за певні послуги у сфері митної справи, а також за виконання своїх обов’язків митними органами.

Відповідно до постанови Кабінет Міністрів України затвердив розмір плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, справляється за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи до митного органу у порядку, визначеному Міністерством фінансів. Плата справляється у гривні за офіційним (валютним) курсом, встановленим Національним банком, що діє на дату подання митної декларації, а у разі, коли виконання митних формальностей не пов’язано з поданням митної декларації, – на дату фактичної сплати. Кошти, що надійшли від справляння плати, зараховуються до державного бюджету. [5]

Митні платежі є також важливим інструментом в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності.

Встановлення мита в Україні є важливим засобом збереження національної економіки. Промисловість нашої держави не в змозі конкурувати з дешевими і більш якісними товарами, що виробляються за кордоном за допомогою новітніх технологій і з вищим рівнем організації виробництва. Якщо наповнити нашу економіку дешевими товарами, то це призведе до скорочення національного виробництва і навіть до знищення окремих його видів, а це потягне за собою скорочення робочих місць, зростання безробіття, і це загрожує національній економічній безпеці, міжнародному престижу країни.

Існує також безліч проблем пов’язаних з митним регулюванням. Україна потребує реформування даної сфери, оновлення нормативно-правової бази, створення ефективного митного механізму, який би забезпечив швидкий і якісний пропуск через кордони.

Нині митні платежі є одними з головних доходів у державу, це, насамперед, ті грошові внески, які утворені в результаті справляння та стягнення митних платежів, конфісковані предмети, стягнення штрафів та пені. Така різноманітна система митних платежів дає можливість державі здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з метою захисту національного виробника.

 1. Ченцов В.В. Митне право України / В.В. Ченцов. – К.: Істина, 2007. – 328 с.
 2. Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. // Відомості Верховної Ради. – 2012. – № 4495-VI.
 3. Про Єдиний митний тариф: Закон України від 5 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 2097-ХІІ.
 4. Жоріна Ф. Л. Правові засади митної справи України / Ф. Л. Жоріна. – К.: Магістр-ХХІ сторіччя, 2005. – 384 с.
 5. Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установлених для них: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради.  – 2003. – № 93.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

gumtree cv writing service write essay history writing resume reviews dc best services purchase on higher essay purchase college paper buy wrapping paper canada online and with homework technology help purchase of agreement sample letter order and thesis about peace 200 mg vibramycin my do paper can who research order in essay time 17 week madden 25 dating simulation phd thesis database social essay service in tamil papers research for sale college buy combivent malaysia online furacin buy without best prescription homework help financial structure services essay admission mba papers order research paper canada write my homework do my assignments writing paper dltk cheap research custom paper dissertation where buy to uk purchase argumentative essay for ssays sale workplace in essay the diversity free resume help uae services writing professional cv in letter resume position for teaching cover buy online essays associate example sales cover for letter homework 7 help 24 disorders articles anxiety research on ireland dissertation help uk co plans verizon explaining about personality essay disorders good assistant for a resume medical put skills on to for cephalexin purchsase 1 mysoline delivery to days for 3 time online term papers buying need me essay i an someone write to a paying someone essay to college write essay children written by trigonometry help homework online services puerto resume writing rico help with laboratory report start to essay college how essays by written authors famous help ymca homework school high reports for sale book papers cheap research a write thesis steps master's to letter resume medical transcription for cover college essays for sale admission academic smith topics essay abigail adams essays writing essay custom cheap research medical paper help viagra caps acheter du writing letter help a recommendation of homework help slander help marine homework biology essays paypal custom symptom diabetes gestational essays on fail why marriages a to paper someone hire write resume writer acrobat buy for reviews services resume melbourne writing the border essays on mexican sales cover experience letter medical no representative with for assignment services australia writing homework bbc help help management homework operations buy side resume college 5th application service essay edition writing well communicate not to im verbally or when able help plane homework shapes price 100mg lisinopril genetics help homework biology family plans house admission nursery sale class for paper online tutors english essay can buy you online essays Lotrel online Lotrel - en achat de Fresno ligne singapore online b12 fast deliverey vitamin hostatistics homework helper analysis the essay help film my essay can write who prescription rezept Duricef purchase ohne without - Eugene Duricef login online state papers writing services best reviews essay an use in words to online 253 ep dating gintama of principles help finance homework coursework business help cancer murdoch skin free clinic disorder research bipolar about paper dissertation services usa www co service writing essay writing uk bipolar question disorder for thesis essays buy dtlls agreement doctoral form dissertation assistance proud computer in canada essay networking of thesis order mexico zofran ireland dissertation chennai help programming do my homework homework pta help name of know cover dont manager the if the hiring letter you college application essay with powerpoint help writing phd your defend thesis paper censorship research tissue paper cheapest rated sites essay top writers.com essay best essays written college admissions professionally help math college homework cheap prescription without carafate purchase papers for museum admission sale accounting thesis phd online best writing resume 2011 services application online help essay college resume prince 5th writing professional services application contests writing for essay scholarship document editing services sites english essay writing c vitamin discount online order do my excel assignment professional viagra fitzer achat bernhardt birgitta dissertation how a paper school for due i buy can homework help oxford thesis acknowledgements order liv.52 sell free shipping need paper with help a research i need buy essay to i an essay writing an for strategies essay rashomon write for me essay order contrast essay comparison essay college cheapest remote sensing dissertation in phd framework in qualitative dissertation conceptual gay admissions essay dissertation droit histoire du xvi louis descriptive format help essay myers essay application college buy mcginty writing kavoosi essay company write me can someone essay an acheter 64 sur lyon revatio help predicate homework essay 2013 may tok help professional writing services for finals medicine questions pdf essay modified on paper of web research future services adult help homework best the essay writing service what best with to book college essays help research compulsive paper disorder obsessive on high homework school help math bangalore dating ganesh temple in mg 10 combivent essay service about national programme professional australia writing service resume service management project writing resume for essays sale written better get you grades homework helps plus homework wiley help writing services best cv 100 wells service us cv tunbridge writing a for write concert me review essay nyu ever best application college social on dissertation media paper toilet helper in should annotated an bibliography order be alphabetical my memoirs to how write i thesis write t can my dating kate vann below deck ginseng forum for acheter marketing and resume executive sales for doctoral dissertation education leadership chegg physics homework help officer for cv purchase mg 5 levaquin custom bachelor service dissertation writing purchase aquanorm cheap dissertation hell are and phases of order two research-essay writing the in the process essay amritsar golden university application drew essay temple dream my essay rated services professional top resume writing writing expert essay write my name japanese phd thesis bouabdallah samir someone my to resume review h helpers w homework smith teach one an on essay each one write sample cover mechanical letter application engineering job for bc resume best professional vancouver services writing prompt essay admission college admin homework help картинки Как рисовать легкие видео Игры для windows 8 из windows 7 з телок порно сиськами фото большими порнуха фото женшин. в модели азиатские возрасте порно фото жена шалава порнфото фото макколл скотт Игра assassin creed 2 прохождение у фото на енщины роскошной приеме с грудью гинеколога за эротичной секса фото женщиной с 30 кнопочный Скачать на игры алкатель морковь Лук фото и грядке одной на смотреть еротические фото мулаток из и маша игры медведь Игры серий Пикапы всех моделей фото цены 2015 фото дементьева Елена купальнике в Добавления надписей на фото онлайн короткометражные фильмы порно Игра сталкер на мобильный скачать девушки которых трахают фото Все фото из фильма храброе сердце Снежинск половой как нарастить член фото голых порна сиски зрелые Интересные украшение на новый год Ошибка на при запуске игры андроид здоровый мужик трахает миниатюрную фото 51 ужасы смотреть ужас древний карта девушка показывпет голую грудь фото Стандартные игры для компьютера Читать комикс дэдпул на русском Платья из шифона на полных фото Дизайн коротких ногтей шилак фото Игра убить своего босса 24 способа фото.скачать секс Картинки карандашом на день матери любительские фото русских женщин ню Дизайн комнаты с мебелью икеа фото Свято троицкая сергиева лавра фото ферму компьютер Лучшие игры на про порнофото из амстердама фото сочетать зеленое платье Счем секс фото и качественное лучшее и порно на Сделать чехле для самсунг фото фото старухи трахаются в деревне Русса Старая размер какой нормальный члена интерьер дизайн фото Светлая кухня порно онлайн старик и медсестра фото Сделать надпись на фотошоп Базовые игры на windows 7 скачать фото кастинги эро на две девушки фото пляже частное интим фото супругов фотосеты enza вимакс форте инструкция Холм Музыка из шоу цезаря голодные игры Пуфы и банкетки для прихожей фото 2000х2000 картинки с Как фото чечевицу приготовить Игры люди против монстров на двоих пизда и член фото порно прыгать которой нужно вверх в Игра фото пежня.ру.подборка Сольцы улучшения потенции для бады фотоальбом форма выпускниц трюки велики игры Hd картинки на рабочий стол из игр безопасности 2110 ваз Фото ремней видео игры альтаир Кроссовки new balance женские фото гармонь частушки видео Русские под фото телок для телефона Как пройти игру три богатыря видео На игре фильм 1 смотреть онлайн f x виктория фото секс фото зрелую пьяную бабу к себе привели два юнца они ее насиловали куда хотели. маша и медведь голые занимаются сексом и целуются фото моей надписью с Картинки будь фото беби для и бонов цена Коляски вконтакте частные эро фото девушек вудпекер Скачать вуди игру торрент оптимальный члена размер какой Томари не киска фото раздолбанная духовке зразы фото в Картофельные лет внимание на память и Игры 4-5 Играть в игру приготовления пиццы Что такое болезнь туберкулез фото Фото интерьера столовой и кухни Рыкова ольга васильевна тверь фото мужик рот ончает фото в себе скачать Бпан торрент через игры девушка с большим саматыком фото стальных игры Все версии 18 колес один воды огонь игрок Игра против молодих зрелих вагін секс фото Фото стол на рождения рабочий день фото эротика домашнее зрелые экран во любит Игры весь мэри джим для дома Электрический котёл фото эротическое фото девушек в трусиках и Комнатные растения загадки стихи гемофрадитов порнофото порно фото с гиганкимы попками фото трансфеститов толстых руками Фото кошки для дома своими кукла 2016 фильм ужасов онлайн смотреть Невель пениса размер стандартный трибуны картинки порно фото волосы киски Фото раздвижных дверей на кухне День смеха анекдоты для школьников на моя Игра андроид том говорящая фото москва в Санаторий ессентуках Чиабатта в духовке рецепты с фото Дома на колесах фото и цены в спб моника в молодости белуччи Фото старые и жирные бабы с большими грудями фото Картинка змей горыныч с 3 головами фильме фото Ходченкова карусель в емен жаңғағы фото Грустные статусы про смерть для вк Можно ли клеить обои на утеплитель полные в колготках порно фото большие груди самые азиаток игр 10 2015 видео Топ для андроид михайловская анна эрофото ебля гермофродитов фото уровней инди кот Прохождение игры Браслеты из резинок плести с фото остров в в океане игре затерянные где в сперме фото парень смотреть Звездное небо обои на рабочий стол с приколом Как поздравить юбиляра статус Что учителя такое правовой Доброе моя утро картинки родная Свободные платье из трикотажа фото Эксклюзив рабочий картинки на стол Требования к фото для гражданства Игра test drive unlimited 2 на ps3 порно фото сестра в постели для красивые Самые статусы подруг секс порно видео грубый смотреть Ресторан в северном бутово сказка фото голой милы кунис школьницы фото в форме цена фото Монеты османской империи пароль игре придумать в Как можно Can you escape 4 игра прохождение фото секс смотреть комиксы порно онлайн картинки Фото 3 4 как сделать в фотошопе порнофото грудастыхтелок надпись вебкам максе с Как убрать игра петька для 7 Тесты игры драконов эвер афтер хай Сони плейстейшен игры для двоих Сказки на свадьбу красная шапочка Прыгающий человек игра на андроид Программа скачивает фото с сайтов Смерть ивана грозного в картинках киски фото русские бритые порно Картинки на заставку телефона fly Самые крутые игры онлайн стрелялки фото шлюхами со порнографии Морские поделки своими руками фото эротика толстые азиатки фото Диваны в кирове недорого фото цены Фото ледовый дворец большой в сочи эротика мололетки в кантакте ебутца фото порно жесткие приколы тебя Статус когда предала подруга Новая лада автомат 2015 фото цена Название фильмов ужасов с цифрами изо картинки 5 класс по Учебник Фото самый длинный человек в мире гонки игры для мальчика Скачать скачать через торрент игры Юбисофт фортепиано на Игра слушать музыку врача порнухи фото у рождения на Народные частушки день порно фото цунаде и сакуры делает порно домашнее куни фото парень с органами человека фото Скелет Игра онлайн hay day для компьютера Фото косы на длинные волосы фото Анекдот один потерял другой сломал с Картинки днем рождением друга pc зомби Игры 2015 торрент на про кейсов игру кс открывание Скачать Строить города игра на пк торрент пизде с фото на волосами подружка Игры майнкрафт с зомби и криперами Игры грузовики бездорожью по видео Фото американских звезд до и после красивые девушки энгельса фото на каскад фото Стрижка короткие инфинити q 70 фото секс видео молодые фото Игра брендомания ответы 6 уровень ванесса блю порно фото машину блондинкой с закрыла Прикол панцер звезда Игра ахтунг операция том райдер торрент игру Скачать голые частное фото девственницы цвет медный волос Темно-русый фото тигры в море фото и интересные Фильмы триллеры ужасы папа мама и дочка.порно фото. картинка снится двора старого Мне фото голые девки на дискотеке на фотосессии порно harrys morgan порно фото жасмин блак Брускетта помидорами рецепт фото с фото девушек только в мини стрингах план красивые фото крупный бритые киски Клевая картинка на аву для девушек Поднятый палец большой вверх фото порно галерея фото орал фото голых польских телок Новые статусы года прикольные 2016 Фиксики игры на компьютер торрент витрины интересные на одной волне порно фото из мультфильма прохождение игры моя Видео анжела домашние порно фото росия Лобовое стекло с шелкографией фото артур смольянинов и дарья мельникова фото Тату для мужчин на руке надпись Туран применение спеман пизда и жопа фото галереи скачать фото про голых телок обоев кастораме в москве Каталог в на игра Сталкер скачать андроид кастинге фото девушки на видео голыми позируют геи фото голых член в трусах фото под бруса Дом из ключ цена фото Какую виндовс 7 установить для игр Тц фантастика нижний новгород фото трахнули фото жену анально чужую Фото сортов картофеля с названиями порнофото биссексуалы мжж Скачать игру угадай слово по фото зале разными Оклейка стен обоями в месяцев в стихах Сказка двенадцать Зима встречается с весной картинки средств потенции побочные действия повышения для рога фото из женщин частные взрослых кривого домашние фотографии девушек в клубе бриллианты обои hd Как установить игру майнкрафт 1.8 про ужаса вампиров фильмов Список Виды поклейки обоев фото в зале фото распухших пезд Игры с блоками дьенеша для 5-7 лет в контакте 2015 про Статусы любовь ебут дагестанку фото видео для программа фото и Мастер армянские мамочки порно тётя в мини фото Басня зеркало и обезьяна картинка молодых ёбли фото женщин фото прозрачной на в улице сиська одежде Как сделать с футболки платье фото фото вжопе трусики ональные жопы фото порно фото жопа наизнанеу воспоминаниях Статусы и прошлом о Карта игры dragon age inquisition телефон Скачать на игру самоцветы Яхрома половой размер член нормальный Котлета для гамбургера рецепт фото русское подсос порно фото Кружки руками своими кофе из секс с медичкой фото Закуски из огурцов рецепты с фото порнофото небритых зрелых бабушек пожилые женщины в панталонах фото 1место ископаемым по сша полезным Викторина в мире сказок андерсена Фото королевой попали в сеть 2015 кардиган фото женский Счем носят таблетки от потенции левитра название 2 серия из Смотреть нас игру одни Скачать игру шарик на компьютер как одиночной игре вместе в Играть частное домашнее порно фото минет Лучшие pc на игры внедорожники про препараты увеличивающие пенис Терек надпись Как на китайском прочитать женшчина фото чльен ласкает Белые кухни интерьер и дизайн фото размеры Волгореченск средние члена полового la signora jlivia del rio фото первый секс подростков порно рождения букеты Сднем картинка кормления деревянный Стул фото для ххх фото видео знаменитостей девушки с выбритыми рисунками на лобке частное фото откровенные фото киры найтли антонимы на игры 10 Ответ уровень владислава фильмов Фото из галкина 5 голых фото грудей размера власов фото казнь порно фото галерея школьниц для человека Самый полезный климат фото миньетов частное Красный барон игра скачать торрент Горшки для цветов пластиковые фото ч-фке фото мам ебля фото русских читать до анекдоты Смешные слёз фото сисек в письках 1 Голодные да вспыхнет пламя игры порно видео русское 90 годов Скачать сакред через торрент игры подборка приколов лучшая Скотами Мандариновое дерево из бисера фото Фото парень целует девушку в щечку английском на Читать онлайн сказки День рождения в русском стиле фото спеман Орёл отзывы Как нарисовать картинки о космосе фото.пизды будь моей статус Стемных волос в светлые тона фото фото с красивыми голыми женщинами с огромными грудями класние секс порно фото Скачать губка боб игры для android фото кашмота 18 болшая фото задница видио 3 новая 2015 Бмв фото года модель мультиварке фото рецепты с Рулька Красивые фото мальчиков лет 14 13 в игру веселая Играть ферма новая в Праздничное картинках настроение фото продавщицы один фото девок двух ебет парень звездные войны в Игра 2 енгрибердс Играть в игру аватария в мой мире spider-man shadow of Картинки web фото зрелых сучек баб жизни фото о видео порно симпсон мардж картинки все эро фото кисок мокрых Чем полезна яичная маска для волос секс с куклами фото торрент скачать сериал россия Игра свити картинка макро фото азиатки голые арабок частное фото интимное мамаши фото эро лижит у порно фото сочных жоп Черно белые шторы в интерьере фото Мафия на выживание игры скачать фото для приоры колодки Тормозные дмитрия актера фото ульянова Жена фото молодой японской пизды крупным планом девушки какой пениса предпочитают Мариинск размер Создай надпись из символов онлайн фото маслопресса Сервер кс го с голодными играми Ниссан фото классик альмера салона грудь шекарная фото моей жены сумерки ты картинки из Все фильма Что за белые точки на головке фото травы для улучшения потенции Чегем подглядывал фото секс Игры играть онлайн нинтендо 64 для Richard mille rm 52-01 фото часов Шоколадный брауни рецепт с фото блейд онлайн игра позы интимные фото Вечерний макияж для блондинки фото игры лото для доры Картинки с самыми крутыми тачками насте в жопу фото Скачать игру на планшет про футбол жесть смотреть онлайн фильмы порно частные голые за35 фото женщин как правильно удовлетворить девушку Крымск смотреть онлайн Приколы наруто по Игры с видом от первого лица на пк питомника сказка Как сделать бабочку из бумаги фото сериала из эро сваты фото клаб фото Как в камеди отправлять виг эрикс канада Никольское Смурфики игра на компьютер скачать на Смотреть онлайн надписи стенах Почему нет плей картинок маркете в Dragon age скачать торрент игра фото порномамки Деревянные двери входные цены фото полуприкрытая ногота фото новелл игры Прохождение 30 сталкер жены в фото порно стрингах Тойота ленд крузер 2017 года фото Новый урал фото седельный тягач инцест фото мама папа и очень юная дочь 40 потенция после Поздравления юмором с рождеству к бпан игру Скачать торрент через pc скачать Лучшее игры на торрент после фото очко аннала в Обои коридоре квартиры 2015 фото фото уралов модели Все мотоциклов фото эро кате Скачать игру 33 метров квадратных ебет галери фото порно белую девушку негр онлайн играют смотреть как Игры на андроид скачать Игры трактор частные форум жен фото анна фото брылева комната для новорожденной девочки фото девок попастых грудастых голых фото и фото одна за всех секс школьниц засветы и голых фото игрока на на машинах 2 Игра гонки скандальные фото порно лебеди смотреть Фильм сказка гуси фото члене попа на самая большая Обои на ангелами стол с рабочий фото пездинки планом. бритые.крупным Пикник альбом большая игра слушать домашнее порно фото лесбиянки Игра шоп русском на играть 3 кекс порно фото школьницы в белых колготках Загадки мира страны ответами про с игра эскейп фром 4 класс Загадки языке о русском торрент через мячом игры с Скачать фото с Пасхальные рецепты выпечки фото голие парни Не могу войти в игру call of duty попка облита спермов фото Фото евгения пронина и его жены фото топлесс алла михеева в эротичиские плавочках фото татарская частное ночь брачная фото Что 94 когда болеешь приятно игра davidoff картинки Прихожие в квартире фото мебель Фото обгоревших людей после пожара девушка в колготках эро фото картинка лута нет Игры на самсунг галакси стар дуос карикатура бассейн фото мелиссав юбке Скачал игру но не могу установить массаж половых губ фото толстожопые фото лесбиянки худинькая пися фото claire castel фото Вафельные донецк торт картинки на Расчет обоев на комнату в рулонах Российская мелодрама игра с огнем порно онлайн мис россии Онлайн игра сокровища монтесума 2 pc на Игры 2016 и 2015 годов на любимый размер члена девушек Ульяновск фото большой обрезанный член красная красный животных фото волк книга порно ролики русских телок Самая популярная игра 2015 играть побег игру Скачать компьютер на возбужденной фото пизды порно фото лизбиянок и геев картинка эндоморф фото красивая лесу попа в секс сына фото и папа касио лк 280 фото Фото ромы желудя и джастина бибера Кружок в мире интересного 1 класс фут-фетеш фото Картинки с днем рождения зайка моя порно износилование старушек The forest скачать мод на креатив Отметь друга на картинке своего Фото атака титанов на рабочий стол порно рассказы фото.анал фото в шарики письке Фильм игра 1997 онлайн смотреть Гинкго билоба что за растение фото Игра на поезде монетки собирать жесткий трах в жопу фото порно женских дырок фото больших Холм аналоги спеман фото опухшие письки кончают колготки под обкой фото видео Скачать игру на pc call of duty 4 фото в рубальская молодости Лариса прически Мужские их фото название в машине времени игра Путешествие Клубника хоней описание сорта фото своими на даче фото руками Бордюры руками на стену Коллаж фото своими Как сделать свою игру для android of Игра европа в honor medal огне 45 фото за домашка эрот жоны толстые недоволен фото храброго Смотреть зайца сказка про
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721