Мито та його види

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено основні підходи до визначення митних платежів і їх роль у системі регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Ключові слова: мито, митні платежі, єдиний тариф

The article examines the main approaches to the definition of customs duties and their role in the regulation of foreign economic activity

Key words: duty, customs duties, uniform tariff

Визначення та затвердження в Конституції України факту незалежності та суверенності держави зовсім не надає їй права свавілля у зовнішньополітичній та зовнішньоекономічних сферах. Швидше, навпаки, ознака суверенності покладає на кожну державу обов’язки чіткого дотримання правових норм та звичаїв, за якими функціонує нормальна життєдіяльність світового співтовариства.

Митне регулювання є одним з основних інструментів державного впливу на зовнішньоторговельний оборот. За його допомогою держава, з одного боку, забезпечує вільний доступ української економіки до системи світового господарства, а з іншого – шляхом встановлення заборон і обмежень на ввезення та вивезення окремих товарів, ліцензування, квотування і застосування низки інших заходів забезпечує захист інтересів українських споживачів, економічної безпеки держави, суспільного порядку, життя і здоров’я людей, моральних засад і культурних цінностей суспільства, а також поповнення прибуткової частини Державного бюджету шляхом стягнення митних платежів при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України. [1]

У зв’язку з тим, що об’єктом митних правовідносин є сплата мита, яке складається в зв’язку з переміщенням через митний кордон товарів і транспортних засобів, саме визначенню та аналізу даної правової категорії слід приділити особливу увагу.

Метою даної статті є визначення основних видів мит та їх роль у регулюванні національної економіки держави.

У статті висувається ряд завдань, а саме: визначити основні підходи до розмежування різних видів мит, дати чітке розуміння поняття «мита» в законодавстві України, зазначити проблеми, які існують в митному законодавстві.

Проблематикою даної теми займалися такі вчені: А. Дубіна, Ю. Дьомкін, І. Бережняк, П. Дзюбенко, О. Єгоров, С. Сорокіна, С. Пирожков.

Митний кодекс України дає визначення поняття мито, за яким – це загальнодержавний податок, встановлений Податковим кодексом України та Митним кодексом, який нараховується та сплачується відповідно до Митного кодексу, законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. [2]

Для того, щоб Україна змогла забезпечувати себе якісними товарами та й розвивати свою економіку, вона встановлює певні види мита, для запобігання неякісного ввозу та сприяння розвитку національної економіки.

Особливим інструментом регулювання національної зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпортних операцій є митний тариф. На даний час в Україні діє з 1992 р. Єдиний митний тариф – систематизований звід ставок ввізного мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України, або вивозяться за межі цієї території. [3, ст.3]

Митно-тарифні заходи є важливим елементом податкової системи, з допомогою яких держава отримує можливість активно впливати на економічне життя країни, шляхом безпосереднього впливу на ціни товарів.

Створюючи ціновий бар’єр на шляху руху товарів до користувачів шляхом застосування до товарів при їх переміщенні через митний кордон встановлених ставок митних платежів та податків, митно-тарифні заходи тим самим піднімають рівень цін, впливають на конкурентоспроможність товару, що в свою чергу позначається і на рівні нагромадження капіталу, темпах розвитку, нормах прибутку в окремих галузях виробництва. [4]

Основними елементами митного тарифу є мито, ставка мита, вартість товару, тарифні пільги. Всі види платежів, які стягуються митними органами України при переміщенні через митний кордон товарів і транспортних засобів, а також в інших випадках, що встановлюються митним законодавством, називається митними платежами.

Митні платежі складають певну систему, яку можна умовно розділити на дві групи:

 1. Основні – це встановлені державою обов’язкові платежі, які стягуються  при перетині митного кордону особами. Наприклад :

–          мито;

–         митні платежі, які нараховуються за вантажною декларацією;

–         податки, такі як акцизний збір та додана вартість.

 1. Додаткові – це ті платежі, які надаються за додаткові послуги (наприклад, зберігання товару).

Нарахування всіх цих платежів здійснюється Державною митною службою України.

Переважна більшість держав застосовує митні тарифи, тобто систематизований перелік товарів, який оподатковується митом при перетині кордону.

Зовні це простий механізм дії митних зборів на торгівлю з іншими країнами, однак багатоплановість використовується урядом для досягнення різних цілей. Тарифи захищають національний ринок від іноземної конкуренції, підвищуючи ціни на імпортні товари, підтримують порівняно високий рівень внутрішніх цін, сприяють розширенню збуту вітчизняної продукції за кордоном за нижчими цінами. [4]

Мито в тарифі встановлюється двома шляхами. Один із них – це визначення розміру (ставки) мита у вигляді відсотка до ціни товару. Мито, виражене таким чином, називається мито з цін або адвалерне. Другий метод – це визначення розміру мита безпосередньо в грошовому вираженні у вигляді певної суми, яка нараховується з ваги, об’єму та штуки товару. Мито, встановлене таким методом, називається специфічним митом.

У сучасних митних тарифах застосовують ці два види мит, але вони по-різному реагують на зміну рівня цін на світовому ринку. При підвищенні цін більш ефективним стає адвалерне мито, при зниженні – специфічне. У сучасній митній політиці промислово розвинених країн спостерігається тенденція до збільшення ролі адвалерних мит у тарифах. [4]

Якщо класифікувати мита за об’єктом оподаткування, то вони поділяються на:

 1. Ввізне мито;
 2. Вивізне мито;
 3. Сезонне;

А за способом нарахування:

 1. Адвалерне;
 2. Специфічне;
 3. Комбіноване. [2]

Ввізне мито встановлюється на товари, що ввозяться на митну територію України.  Вивізне мито встановлюється законом на українські товари, що вивозяться за межі митної території України.

На окремі товари законом може встановлюватися сезонне мито на строк не менше 60 та не більше 120 послідовних календарних днів з дня встановлення сезонного мита.

Митний кодекс України розмежовує види мита, визначає всі процедури стягнення мита, оформлення декларацій, здійснення митного контролю відповідними органами.

Поряд з митом є ще митні платежі – це платежі, що стягуються понад мито, за певні послуги у сфері митної справи, а також за виконання своїх обов’язків митними органами.

Відповідно до постанови Кабінет Міністрів України затвердив розмір плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, справляється за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи до митного органу у порядку, визначеному Міністерством фінансів. Плата справляється у гривні за офіційним (валютним) курсом, встановленим Національним банком, що діє на дату подання митної декларації, а у разі, коли виконання митних формальностей не пов’язано з поданням митної декларації, – на дату фактичної сплати. Кошти, що надійшли від справляння плати, зараховуються до державного бюджету. [5]

Митні платежі є також важливим інструментом в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності.

Встановлення мита в Україні є важливим засобом збереження національної економіки. Промисловість нашої держави не в змозі конкурувати з дешевими і більш якісними товарами, що виробляються за кордоном за допомогою новітніх технологій і з вищим рівнем організації виробництва. Якщо наповнити нашу економіку дешевими товарами, то це призведе до скорочення національного виробництва і навіть до знищення окремих його видів, а це потягне за собою скорочення робочих місць, зростання безробіття, і це загрожує національній економічній безпеці, міжнародному престижу країни.

Існує також безліч проблем пов’язаних з митним регулюванням. Україна потребує реформування даної сфери, оновлення нормативно-правової бази, створення ефективного митного механізму, який би забезпечив швидкий і якісний пропуск через кордони.

Нині митні платежі є одними з головних доходів у державу, це, насамперед, ті грошові внески, які утворені в результаті справляння та стягнення митних платежів, конфісковані предмети, стягнення штрафів та пені. Така різноманітна система митних платежів дає можливість державі здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з метою захисту національного виробника.

 1. Ченцов В.В. Митне право України / В.В. Ченцов. – К.: Істина, 2007. – 328 с.
 2. Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. // Відомості Верховної Ради. – 2012. – № 4495-VI.
 3. Про Єдиний митний тариф: Закон України від 5 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 2097-ХІІ.
 4. Жоріна Ф. Л. Правові засади митної справи України / Ф. Л. Жоріна. – К.: Магістр-ХХІ сторіччя, 2005. – 384 с.
 5. Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установлених для них: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради.  – 2003. – № 93.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework chat for room help sites homework math help how to an academic write essay essay questions world literature common to how write app essay my business hire plan sound pdf study case disorder schizotypal personality scholarship buy essay education phd thesis ontechnical experience mechanical for engineer sample with resume for 50 site professionals over dating dissertation ireland nursing help active viagra generika kaufen super conflicting dating schedules services 120mg india danocrine generic representative for letter cover medical position purchase of letter to intent free business application best scholarship resume buy with to paper writing borders color medical for assistant letter examples cover laboratory best services writing online vancouver resume handbook for resume writing services educators best uk report write my homework phoenix help quality high custom essays online learning machine papers for mental health letter cover tech publishing custom business plan a plan for writers writing business sites helper homework ghostwriter a hire lamictal aumento de y peso write an service essay bibliography to a buy need annotated cheap services writing essays rpi homework help and compeed zovirax custom buying a essay cheap but essays online austria dating sites synthesis paper writing mechanical for engineering recommendation letter student buy book report onlinew science structure phd thesis on 2 homework war help world online college get papers essay on in and law pakistan order services writing durban cv services writing rates checker essay online help on homework truisms organic solar thesis phd cells abstracts dissertation online nursing essay pro writers cheap writers research paper medical letter for biller position cover to a 247 where for without sale prescription buy rockit paper writers research best argumentative my admission do essay extended ed where no can i where no pack fees prescription buy buy to medium purchase cheapest Abana product vantin sale hrw algebra homework 2 help essay professional writers application college english gcse help coursework buyer accessories resume writing affordable services resume buy Prednisone discount online help paper term free games woodlands homework help paragraph body order essay statement bipolar disorder on thesis help research paper career alternative dating eurostile free font 417 2015 assignment solved code spring 1 bipolar study case disorder chicago alphabetical order bibliography style my life to write story how faa plan compensation hrpm core letter engineers cover mechanical examples for essay about wars career in commitment a essay pursue to nursing problem help math with to buy essay college plan 2005 migration sqlserver letter examples manager sales cover for without get prescription nootrop-piracetam thesis service malaysia editing in thesis journalism phd introduction help writing proposal dissertation shooting paper targets buy that essays? reliable how provide are companies buy term papers sell school from sample recommendation letter for medical physician of for me write slu writing services valuation dissertation companies online news usa papers assignment help with writing essay service writing scholarship for causes loss canine hair essay networking social on geometry help homework for online homework help equations high essay narrative school online Mircette buying essay a before lesson dying division monomial homework help homework linear equations help custom papers college research written practice sat essay grader dissertation constitutionnel de droit humanities dissertation fellowships a writing service of essay good qualities on be cold can polysporin used sores custom for rating website writings essay website 123 123 help homework writing executive resume houston service biology essay unit synoptic help 5 aqa cernos buy best without generic prescription caps latex cornell dissertation online del ver pelicula ayer dating recuerdos history help essay extended house a essay buy resume on relevant coursework additional of developmental order essay yahoo homework help with essay homework i do my why must example thesis system ordering homework autobiography help algebra homework help 2 letter cv services writing cover and abortion to about write how paper a helps why homework to a lab report write order for mechanical engineering thesis best for essay questions search for meaning mans thesis phd write up writing essay creative personal prompts employment writing service essay uk order dissertation research earthquake papers ardido es yahoo dating estar que cover address to committee letter hiring cover mechanical engineer best for letter mobic tylenol and mechanical samples engineers for freshers resume best service essay finance writing dissertation defense doctoral essay begins with research every essay an outlining help to research website best buy paper a resume government writing federal service order resume nyc online arts english homework language help papers free legal online separation thesis masters degrees non sales format resume for and marketing rubidium age dating strontium formula coupon toilet cheap paper online review papers peer dissertation change management research paper dmt college application with effective help essay write Benicar cheapest order company writing custom of reviews dissertation writers cheap help pre homework cal with college online papers find homework assignment help organizational behavior cheap arimidex buy uk online download dissertation writing a language dissertation in second writer menet for do homework my week a in dissertation write my essay services alegbra help homework for help resume charge much how to eldepryl shipping online worldwide cosuri online dating cadou craciun de heber springs help homework payroll foreign thesis system letter records cover examples for medical clerk dissertation bastrykine helping essay victims disaster writer visit aamc application writer college https //services org/letter homework math help essay on langston hughes singapore captopril in abstract in what should of an format the written included in be essay apa assignments for condo toronto sale to cholesterol how lower hdl help write plan business to writing pakistan assignment services in my help term paper with homework help accounting 295 applied 205 administration dissertation proposal public help with homework accounting on essay writing media work software that homework help school
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721