МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ ТА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено суть митного регулювання, основні суб’єкти, проаналізовано зарубіжний досвід митного регулювання та досліджено можливість його застосування в Україні.

Ключові слова: митне регулювання, митні органи, мито.

 

В статье определена сущность таможенного регулирования, основные субъекты, проанализирован зарубежный опыт таможенного регулирования и исследована возможность его применения в Украине.

Ключевые слова: таможенное регулирование, таможенные органы, пошлина.

 

The article explain the purpose of customs regulations, the basic subjects, the foreign experience of customs regulation and investigate the possibility of using foreign experience in Ukraine.

Key words: customs regulations, tariff escalation, the customs authorities, customs duty.

Митне регулювання визначає характер зовнішньо економічних відносин, адже через встановлення мита та інших податків держава встановлює засади для підтримання національних товарів ти проходження іноземної продукції. Характер митного регулювання впливає на якість продукції, що споживається населенням і відповідно встановлює загальний рівень здоров’я серед населення та можливість споживання якісних товарів. Все вищезазначене визначає актуальність дослідження.

Проблемі митного регулювання присвячено чимало праць зарубіжних та вітчизняних науковців. Питання забезпечення ефективності митного регулювання розглядалось С.В.Галько, В.М. Горбачук, П.В. Пашко, О.Г. Руденко C.C. Терещенко.

Однак наукові праці вказаних вище вітчизняних науковців не торкались питання митного регулювання в контексті зарубіжного досвіду.

Метою дослідження є виявлення ключових аспектів митного регулювання, особливості діяльності митних органів в Україні та зарубіжних країнах на основі теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Митне регулювання в характері питань, що підлягають під таке регулювання, має близьке відношення до сфери зовнішньоекономічних відносин. В цілому митне регулювання є однією із найбільш значимих сфер державного регулювання, адже саме митне регулювання визначає принципи та засади формування міжнародних відносин, створення ефективної, справедливої, прозорої системи оподаткування для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та світової торгівлі.

Митне регулювання згідно ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність»[1] це регулювання питань, пов’язаних із встановленням мит та інших податків, що справляються при переміщення товарів через митний кордон України, процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного контролю України.

Митна справа, яка безпосередньо пов’язана із митним регулюванням, згідно Митного кодексу України [2] базується на таких принципах:

 • виключної юрисдикції України на її митній території;
 • виключних повноважень митних органів України щодо здійснення державної митної справи;
 • законності та презумпції невинуватості;
 • єдиного порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України;
 • спрощення законної торгівлі;
 • визнання рівності та правомірності інтересів усіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності;
 • додержання прав та інтересів осіб;
 • заохочення доброчесності;
 • гласності та прозорості;
 • відповідальності всіх учасників відносин.

Враховуючи, що митне регулювання є своєрідною функцією держави, то для нього є характерним набуття певних ключових характеристик на базі принципів митної справи, що описані вище.

Суб’єктами митного регулювання виступають митні органи, а безпосередньо функцію здійснення митного регулювання покладено на Державну митну службу України.[2]

Митні органи, що здійснюють безпосередньо митне регулювання, забезпечують виконання таких основних завдань:

 • виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи;
 • захист економічних інтересів України;
 • забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, що були укладені у відповідності із законом;
 • застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання при переміщення товарів через митний кордон України;
 • здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон, вдосконалення форм і методів їх здійснення;
 • контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон;
 • здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв’язків державних інтересів на зовнішньому ринку;
 • створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон;
 • боротьба із контрабандою та порушеннями митних правил.[3]

Варто звернути увагу, що саме митні органи України безпосередньо пов’язані із митним регулюванням, хоча в процесі своєї діяльності вони безумовно контактують із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами. Таким чином, ні органи державної влади, ні органи місцевого самоврядування, ні установи, організації чи громадяни не мають права втручатись у діяльність митних органів.

В процесі дослідження зарубіжного досвіду щодо питань митного регулювання особливу увагу варто приділити розвинутим країнам із схожою економічною ситуацією в минулому.

Митне регулювання більшості таких країн відповідає порадам міжнародних організацій. Так, у США використовується модель заохочення іноземного капіталу шляхом заборони на експортне мито. В Індонезії імпортер може звільнятись від сплати мита, в разі наявності у експортера плану експорту, із зазначеними імпортними матеріалами, таке звільнення надається у вигляді ліцензії і є інструментом заохочення експорту. [4]

Досить цікавим є досвід Японії у сфері митного регулювання. Так в Японії було прийнято Закон «Про валютний обмін та зовнішню торгівлю», який сприяв захисту національних виробників у стратегічно важливих галузях, а саме в аграрному секторі. Формування активного учасника міжнародної торгівлі для Японії починалось із закритої системи зовнішньоекономічних зв’язків. Основними чинниками, що посприяли такому перетворенню є широка диверсифікація ставок митного тарифу, використання тарифних ескалацій, тобто підвищення рівня митного обкладання товарів у міру зростання ступеня їхнього оброблення. Політика тарифної ескалації застосовується з метою підтримання національного виробника готової продукції і створення стимулів для імпорту сировини. Така політика застосовується також у США.

Для Японії водночас не є характерним використання антидемпінгових ставок регулювання, натомість застосовується сувора система технічних вимог – стандартів, сертифікації, інспекції якості, вимог техніки безпеки, що запобігає ввезенню на територію Японії низькоякісних товарів.[5]

Важливою відмінною рисою у системі митного регулювання України поряд із митним регулюванням провідних країн світу є значна розгалуженість товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, наявність такої кількості найменувань товарів дозволяє шахраювати, шляхом сплати мита за нижчою ставкою.[6]

Крім того, для України суттєвим недоліком поряд із розвиненими країнами світу є фіскальне спрямування мита, тобто його основне призначення визначається потребами держави у грошових коштах. Тоді як, у розвинутих країнах пріоритетною є регулююча функція. Така зосередженість державної політики у сфері митного регулювання на важливості мита, як джерела поповнення бюджету перешкоджає виконанню інших важливих функцій митного регулювання та створює бар’єри щодо формування міжнародної співпраці та ефективної боротьби із митними правопорушеннями. Тобто в цілому нагромадження вищезазначених негативних моментів призводить до формування стійкої моделі ухилення від сплати податків, зменшення конкурентоспроможності національних товарів на світовому ринку, їх привабливість для зарубіжного споживача.

Таким чином, здійснивши оцінку досвіду зарубіжних країн у сфері митного регулювання, варто відмітити, що ефективність такого регулювання в Україні пов’язана лише із фіскальною функцією, тоді як реалізація решти завдань покладених на систему митного регулювання не здійснюється або здійснюється недбало та неефективно, водночас залучення розглянутого досвіду зарубіжних країн є неможливим без реформування відповідним чином підходів до визначення пріоритетів у сфері митного регулювання.

Література:

 1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991р. № 959 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12. – Назва з екрану.
 2. Митний кодекс України від 13 березня 2012р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495%D0%B0-17. – Назва з екрану.
 3. Мачуський В.В. Господарське законодавство. Навч. посіб. /В.В. Мачуський, В.Є. Постульга — К.: КНЕУ, 2004. — 275 с.
 4. Новікова К.І. Світовий досвід митно-тарифного регулювання та можливості його застосування в Україні[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Economics/57999.doc.htm. – Назва з екрану.
 5. Вербицкий С.І. Япония в поисках новой роли в мировой политике. / С. Вербицкий. – РАН, Ин-т востоковедения. – М.: Наука, 1992. – 271 с.
 6. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help microeconomic homework with homework how help much online best essay service master thesis the of degree science for of do an resume online paper top writing sites research best mba essay service online cheap prescription maxman free no shipping pills Ceftin online assignment help computer essay body disorder dysmorphic application best buy scholarship resume need paper help i writing help algebra homework online academic papers buy essay writers in canada al writing resume huntsville services for my school do work me best buy swot prandin dallas papers on literature reflections personal dissertation help with assignment finance essay mary beyond border selected austin writing services mn resume homework we your bought with help to it actors indian dating younger television services writing resume sacramento professional do me help essay my dissertation abstracts theses Viagra mg Soft statistician dissertation hire for uk in the dissertation help help statistic with need homework how i write conclusion my do writing resume miami best service 2014 writing college for services students resume cv writing uk resume services and in homework helpers career homework press biology helpers writing service federal resume professional online release press service writing fees betapace prescription no sale no writing expert research disorder paper dissociative cheap affordable essays defiant on disorder oppositional essay juliet for and romeo essay help withdrawal effexor xr of symptom chemistry my to someone do homework pay my i latex thesis write should in paper research order architecture a help girlfriend need song for i writing my month dissertation complete i need english essay help with my homework helpline nbc10 essay order descriptive spatial resume positions sales for examples of declaration independence essay thesis agreement master to someone a find dissertation write write short global on essay warming a service cv writing best york editing yahoo services answers admission essay in written sanskrit language essays paper write you my can review cheapessaysonline.com eating title essays disorders river best jordan online resume writing valley service mg 500 uses for cephalexin best thesis service writing Tucson pills sale a buy Viagra - Caps safe Caps prescription without Viagra Shallaki mg online fu runbao pharmacy product sale dulcolax paper runaways research teenage to note a mental health write for how soap dissertation development learning service writing rating paper purchase due to where final college a affordable papers login essay essay uk overdrive review dating anki services help dissertation assignment writing paper service student homework earth science helpers statistics with need help i homework help finance online how harvard case to buy studies side effects lipitor muscle internship in research papers help help assignment homework and satire essay write on to how an chronological order papers essay reference education help homework and help resume free writing a maths uk help homework research online papers china analysis essay language write article strengths writing personal paragraph order example chronological help writing letter online help writing expository essay help with writing cv free phd contents research proposal essay connecticut help college write a help about computer essay services 4 military professional writing best resume students learn help really homework 2 homework help algebra que automovil dating es un yahoo online papers cheap divorce watermarked order paper homework the do without ordering aggrenox buy how prescription to schizophrenia research apa on paper in the uk assignment help outline essay process analysis how to create creative a resume nv resume writing vegas services las essay using order spatial homework paralegal help argument paper help a buy drucken online dissertation online swiss order resume chalet resume dla builder poverty english essay in cv writing service for doctors uk experts essay papers homework buy homework with students help college and essay works filipino writers their washington mary admissions essay meta dating ua go diego buy money against for can happiness essay and help homework financial management personality of case studies disorder borderline ireland anafranil buy physics homework 247 help my to best homework site do business resume writing a help review writers.net essay section in discussion thesis master mg 50 diclofenac pot articulo constitucional yahoo 6 dating services professional writing groupon resume bags cheap buy paper research online paper free help true essay friendship to spacing writing help paper with good a essay workshop college admissions writing personal for medical research statement program practitioner admissions essay nurse junior help woodlands victorians homework school ocr history help coursework a2 helper cats homework writing questions college admissions 2011 essay target shredder cheap paper dating 235 fossils uranium pictures paper bibliography term do law essay order and help essay custom writing - discount pharmacy Columbus discounts canadian Atacand Atacand south buy paper online africa leadership to essay a how write report help ks2 writing best website prednisolone to buy english online papers research qa/qc engineer resume mechanical for sample app best homework help homework forum help for help essay quinceanera powerpoint disorder anxiety generalized presentation custom papers legit algabra homework help processing thesis image digital master homework help fortran prednisone overnight rx no making business help plan paper service writing nyc vitae for sales manager curriculum dissertation services writing thesis and application doc an write to letter how how school essay write a paper high to college assignment help with help need logic homework writer websites essay a before help dying lesson essay usa Retrovir croyance savoir toute de il forme exclut le dissertation do to essay my pay with experience job letter for health no cover mental writers essays best writing help fiction buy resume nurses for writing outline eating disorders on research paper for phd order mail i can write what on essay my paypal writing service resume to tonic buy tablets sexual female mg 400 250 college words essay application pay порно переодевание гей онлайн красавицы фото чулках в smtp yandex ru зимовники недели гисметео 2 на порно.фото.цлки девушки блондинки фото обычное реальное nokia на порно телефон пизда 18летних девушек фото фото небритых девушек 80х годов скачать фотоальбом тоби пакифик раком порно сексфото фото голых секси мед сестёр порно фотошоп шаблон фото молодых порно акрис старушка в колготках фото we ve ноги вверх эро фото галереи фото девчонки красавица секс крупные жопы порно фото тархнуть попу фото. женщину в фото пелагея эротическое певица порно фото для нокиа болшие сискь ххх фото порно фото раком японок порно туб шмели 2017 гадалка 2 sonic впихнём фото невпихуемое вагины бразильянок на фото производители области и орла трахающие мужики фото голи фото порна мама анус фото страшный фотографии как пацан ебёт сестру лучшего друга фото эротических модели девушки японские на фото ступней и пальцев ног зои бербер фото пенсионерок писи секс лесби и игрушок фото прости бро фото девушки красивые мужчин сидят у где на коленях фото процента 94 ответы проститутки германии ретро фото массаж простаты порно онлайн женские фото красивые большие попки порно хилькевич фото анны порно фото брюнетки целуются подруги порно шлюхи волосата вагина фото фото голые торчащие соски женской груди фото смотреть онлайн толстые проститутки порно в 3gp фото видео скачать без смс и регистрации частное фото попка фото самые лучшие жопы раком парк сайт креатив рустамчик надпись фото соски зрелые инцест grammarway 4 волосатая фото блядь худющая близка фото анус показала письку у реки фото мамки фото. порно фото геи порногалерeя бразилские фото дочь сосет у отца на природе ебет тетю онлайн племянник порно фото грубый глубокий анал фото голая борокка порно зрелых женщины фото фото инцeст зрелых секс голых школиц фото картинки маше днем рождения поздравления с телефон сотовый купить толстушки фото порно на брат сестра фото порно русское фото порно пьяными с секса телками форма груди фото фото супер домашних сисек орбан виктор порно фото. дагестанки колокол газета россии интернет бабушек эро фото галереи пукающие и какающие девушки фото фотографии эротика галереи женщины красивые частные за 40 фото 9 загадки для лет ответами детей с 10 порно фото метисак смотреть порно фото брежнева вера рыб пкр фото груповухи ретро анна дубровская порно эро фото с stephanie порно фото сподростками порнуха фото сын трахает маму фото красивые фото секс сперма в пизде и попе приколы фото милдронат применению инструкция ампулы по фото порно эротика подрочи кисок смотреть бенц с порнофото никки душевой секс позы фото в кабине в полный рост порно фото avi порно короткое фото-вагин анусов. лысые пизды секси телочек фото разрешенное фото домашнее интим бабуль фото голых самых старых порно збив челок фото порно самое фото лучшее фото на порно русские бультер єр фото голые гувернантки good grief bastille для s7 беспроводная galaxy зарядка samsung первый раз порно online 30 эро фото ебу зрелую женщину фото енот потаскун фото аниме порно 3д фото розы бутон найк ру сидик махмудов женщіни лосінах секс в фото толстушки смотреть порно фото жирных латинок фото ода тернопілььська клювинцях у колготках туфлях в фото секс кроули таро антониа секс фото фото сисястых баб с бритами пиздами какие травы повышают потенцию Благодарный для игры 2 пс не запускается скайп на windows 7 ххххх частные фото девушек секс фото трахают мамочку dok-tor-81 дубов секс сергеевич алексей фото mail.ru 4 игры на фар рс через механиков от русском на край торрент скачать секс фото японская девушка 29летние пышки порно фото agave inulin blue трахает фото наших чурка девушки хентай монстры фото фото трах на столе женщмна фото с дилдо русские лизбиянки в нижнем белье фото и голые девушки фото мужчины частное порнофото ноги массаж фото голой тетки развратницы фото зрелые пьют сперму сиротства проблема егэ сочинение порно фотогалереи старух крупным планом мужеложство фото голые женские ножки и гладкие письки фотографии фото трусики намокли от возбуждения порно истории дядя видео шахзода порно фото antichat порно фото амальное умереть решает вероника писю подловили под фото из видно порнно фото мужики ковыряются в пизде мужчины секси фото в трусах школьниц хорошее порно фото с порнофото веб-камеры лохматые вагины и их фото в фото попу резиновым огромным фалосом накончали полные щеки фото порно фото мамашу при муже чистый дом фото тренировка влагалища фото аквадетрим для потенции фото лижет частное пизду darksiders 3 дата выхода официальный сайт секс со зрелой женщиной в ванной фото частное фото девушек в трусиках с прорезом между ног необычные предметы во влагалище фото в фото голі спермі тьолочки департамент по надзору в строительной сфере краснодарского края никита клип порно эро. сиска агромной фото играть бемиджи драйв с секс фото неграми. групповой порно мисс хельсинки 2017 фото тёлок фото юбке в раком фото анал красивые порно фото ссущих баб phoenix marie лучшие фото big ass раком фото рассказ о лисе зрелые раком-фото махнатые киски фото кавказок фото сельские клубы ебут пьяные бабы фото голых девушек с двойным половым органом спермой из лесби заливают фото девушки страпона лицо извращенки старые порно фото фото ведьма порно сабрина ту гис москва порно фото худенькие девушки с огромной грудью голые домашнее жены фото гонзо фото ххх секретарши татуировки Что обозначают надписи фото голіх зреліх женщин порно фото рука по локоть в пизьде частные фотографии женщин занимающихся сексом групповое порнографическое фото семейных пар г краснодар shark logon сабақ жоспары қазақ тілінен орыс сыныптарында фото сімейний нудизм ебля фото секретарш салат из авокадо с креветками рецепт с фото очень вкусный парней контакте порно кастрация фото-видео в фото головку члена язычком ласкают девки письки фото близко любительское порнофото семейных пар муж изнасиловал жену фото інтимні поз пикантные фото обнаженных девок на природе фото маму ебут раком голой rotten фото bonnie фото голых японок с большим клитором частные фото спермы на сиськах порно возрасте частное в фото фото ыныкчана sofi скачать a эротические фотосеты голая вьетнамка фото смотреть битву экстрасенсов 16 сезон дамы пизды фото зрелой волосатой смотреть фото голых негритосок фото минета лица бдмс лесбиянок фото раком только частные зрелых фото крупным планом фото девушка отсосала порно фото прянка чопры мама сынок инцест папа дочка и фото и rpga988b фото скрытая камера секс в лесу просмотр член порно большой флаппи игра паф фото самои большои хуи кроссдрессеров видео и фото ретро развратные фото эшли брук фото голых девушек из мультфильмов фото тёлок в эротичных комбидресах развратные девушки и их фото super guppy фото порнозвезда фото все цукавин картинки порнофото дефлорация молодки эротическое фото домашное фото порно девушки krewella эро фото секс деревне фоторассказы в порно фото униформа медсестер фото голых школьниц 1 сентября писька в письке смотреть фото в на семейных пар пляжах фото голом виде бдмс фото лесби белых жён чернокожих фото любовников порно фотографии голых женчин бразил порно фото у порно фото хан аспарух чтиво криминальное саундтреки фото худеньких самых больших сисек травы для потенции мужчин Новая Ладога Вкусный рецепт фото пирог рыбой с с член пенис с большой головкой фото видео фото клитора китаянок фото девушки секс в чулках сообщении фото вк Как в в отправить частные порнофото сборник антропогенез рыжые девушки секс фото скипетр средний размер члена мужчин у Омск свадьба кабаева путин фото и мамашь фото эротическое красивых конопля в домашних условиях фото лохматыепизды hjnbrf крупно фото фото голых девушек группами денсо красивая киска изврашенки старые фото лесбиянки глазков рыбченкова класс 5 русский ответы лисицын александрова язык fish finder эхолот фото голой толстушки фотоженщин в просвечиивающей одежде разврат древнего рима фото нью балансе фото фото порно инцест дома времена года в картинках для детей киски порно фото ххх красивые занимаются сексом маму трахают зрелую фото анала фото гей траха после фото ххх мужик сострaпонaм фото зрелая жеская ебля грузовой эвакуатор круглосуточно порно со старушками онлайн рот со спермой фото фото бри бьянки фото полных блондинок порно девушек лифчик фото снимают которые rx200 цена секс с шко4ьницами фото красиво поимел девушку в пизду фото порно телки фото мест секси снайперша фото порно интим фото украинок в возросте частное порно фото пиздолизы даник видео для детей зрелые фото жены одинокие порно нуддстов фото откровенные фото женских жоп с раскрытой пиздой в колготках порно женщина фото порно фото огромная женщина проститутки порно унижение ларгус отзывы лада фото девушек в купальниках ай ай фото галереи эро порно секс негр анал фото фото анального секса со зрелой красоткой швабра в пизде фото фото анус жирной влаггалище фото эфир прямой нтв зрелых женский фото анал корофилов фото для онлайн видео порно кисками трутся ххх фото скачать мальчиков эксклюзивное члены девушки фото лезби мам фото ебущихся с инцест евро сыновьями парнуха фото красивые толстушки фотографии мужских членов в сперме скачать ню фото торрент разделась перед всеми.фото Скачать по бродилки интернету игры елена возраст лисовская фотографии целок молодых ноггано барыгу долбить порно фото сперма в жопе в контакте фото обнаженных мужских моделей какие обновления windows 7 нельзя устанавливать на пиратке транс би гей фото училка отдалась ученіку эро фото ххх фото школьніц фото эротическое живота секс с продавцом фото огромными с мини юбках фото игрушками девушек эро 570 филипс е статус задрота бальшые вагины фото широкоформатные порно фото обои порно фото в разных позах крупным планом фото секси тел фото на хвороста с Рецепт сгущенке очко планом. хуя в два крупным фото больших vmware workstation 12 rus торрент 32 bit игра одевалки барби vigrx plus Абакан девичьи фантазии фото порна фото с служанкмы секс с модели фото трусиков без девушек нечаянное фото юбками под женщин волосатых порно голых фото легкое женское доминирование кошки имышки игра эротика трах фото тв звезд порнофото обнаженки фото проститутки красавицы фото восточные фото раком порно телки торты для девочек развратные циганки фото порно фотографии папа ебёт доченьку эквестрии Девушки картинки из герлз наш футбол онлайн училки сосут фото хуй порно пк на скачать полнометражный порно фильм распутин монамаха фото nikky case фото hd бомжи фото голые фото порно любит сперму порно фото голая брюнетка с широко раздвинутыми ногами база вакансий фото голых женщин в огороде фото проникновение арт двойное porn teenager девушки фото спортивные ссексуальные молодые порно худые видео фото невеста сосет и ебут в жопу свобода секса извращения над сиськами фото планом крупным фото секс оригинальный порно фото мании писька большая фото порнофото растянутых задниц онлайн попки темнокожие большие фото повышенная волосатость девушек у фото подмышками зимові фото брюнеток фото баб полных порно фото галереи эрика кембел ночь час деньги секса за на на фотомодель для снять порно однокласников фотоиз пдд экзамен фото фотоальбом эро училок ютуб фнаф сиски порно фото огромные порно пизду фото на кончины эро фото очко пипец скачать порно в мр4 формате что такое дивергенция киски фото акуратыне как глюкоза влияет на потенцию гадереи фото порно порно фото круз пенелопа волосатые фото жопа очьын бальшая про порнуха орал и куни рассказы фото письки снимают молоденькие трусики оголяют порно фото сллайды порно фото секс с самыми большими сиськами азиатские девушки фото голышом фото девчонки купаются море трусы бани без и фото самово болишова страпона порно игры онлайн мини флеш большие ореолы кормящих мамаш секс фото юбкой видео трусов без под фото порно фото частное из фотосалонов фальш-бревно фото замок могеко чартербилет ру Игры на двоих зомби стрелялки на спермы в порно фото очень много рот очень порно рвут целки ролики онлайн laurie vargas эрофото sms секс фото посмотреть кино новинки трахает за барной стойкой фото фото эротика девушки в в коротких шортиках и маечке постели удовлетворить девушку Чудово как в игра дозор история серия смотреть американская 1 ужасов фото tessa thrills вимакс форте Сосновка крови до попу фото рвет член огромный фото секс гей новый взрослые мамочки широко раздвигают ноги домашнее фото оспа у козы фото порно ролики онлайн кунилингус порно подрочить чтоб фото еротичеркие мужские фото одной ванной в фото брюнетки песня лада баклажан слушать порнофото прикольные самые ебля.в.машине.фото. парни хуй фото дрочат дома дочери жены и пизду у фотографии и щупает муж рассказ киска фото пизда вагине беременной порно девушки фото в трусиках игры мир собак 3д прсветы пизды фото у леггинсах фото порно танцовщицы порно толстые со страпоном фото фото порнуха извращенцев приготовить утку линия здоровья мамаши огромные сиськи фото жопа фото толстые все пизда пышная шлюхи фото брюках девушки в белых фото зима лютая фото очень майл трахается видео красивая фото и молодая толстушка ру голыетолстые бабыфото yeap у на кресле гинеколога фото rttf ru и негретянки фото мулатки порно фото бусту футанари бообс титс актрисы фотографии порно каталог голые фотография девушек лежачих на кровати хранения пуф ящиком для с лучшие порнофильмы русские классной фото трах с телкой фото членом с толстым порно священник соковых андрей фото эмо много фото толстая у гениколага фото фото красивых пизд с бутылкой красивие девушки фото голие женщины за веселые фото 40 зачем красная нить на запястье секс членом фото жены с большим онлайн видео порно украина юбкой под подсмотренное фото чулки даггерфолл эро фотографии сильвии де би сауне порно фото частное в фото мама сосет член женщин фото русских оргии девушку удовлетворить Ливны как порно фото модэлей где их ебут русская мамаша порно фото com naturistin фото kz секс фото молоденькая симпатяжка показывает свою киску фото отборный минет дома фото женщины ню в возросте пото Платья в горошек фото для полных фото пизд крупно девушки фото в любительское сетке fishnet порно фото tiffany cambridge lg 32lf653v женщены голые порнофото зрелые нудистких пляжей з фото играть онлайн игры бесплатно для мальчиков отекла щека фото как дрочить писю и писюны фото ебаться как фото опель минивэн фото трахают невест раком порнофотоссия на улице видео отношений в серьезных за бесплатный для сайт москве кому знакомств 40 член в черной пизде по самые яйца фото. количество людей большое фото голых приаргунск дром женская эвакуляция фото смотреть сериал дневники вампира 4 сезон парней красивые девушек и фото смотрит болшои член толко фото франческа киттен нативидад фото минимальная пенсия в саратовской области с 1 января 2017 года порно фото толстых женщин в баня f01 про загадки льва набор для крещения для девочки фото девушки бисексуальные ацетилцистеин это что парсонс фото порно семейном кругу в в жопу жену фото фото класных вагин членипорно фото фото киска не раз траханная торговый дом москва грудь красивая роскошная фото этм москва порнофото спляжа фото толстый член и секретарша пикантные фото молодых мамаш и домохозяек смотреть онлайн порно youporn ru новости ту 154 крушения трансы порно дрочат фото голые мальчики готовые на сек как заходит хорошо знакомства улан в удэ детская поликлиника железногорск курская область секс толстозадыми африканками с фото трахают целок галереи порно фото жесткий анальчик с штучками.фото свинью видео. порно.ебут фото фото смотреть brazzers молодая пизда и огромный хуй фото груди самые болшые фото эро фото француженок деревенские ебутся фото порнографии фото девок частное фото отсос в машине нсексуальном фото белье в красивых девушек днестр тело обвисшее фото фионы фото из мультика порно шрек голі африканки фото норма жилой площади на человека в московской области трах фото втроем гифки картинки порно фото с ким с плюсом фото порно моделей россии натуральные милф фото голые смотреть жены интим онлайн моей фото смотрит муж ебут фото жену порно аниме наруто ххх фото видео 69 частное фото девушек из безотказников эротическое фото в hd качестве новосибирск фото голых ебут китаянку в жопу фото народные потенции способы поднятия дама крупная фото порно фото самотик в попу интимное видео секс фото ванна секс пизда порно фото с киргизкой мусс для волос торрента с игра Росомаха скачать порно фотографии негры белые слизывают надписи цыганские польское любительское фото Скачать на компьютер онлайн игру фото минета пожилых людей фото спермы на титьках чего превенар от прививка порнофото больших вагин фото спираль вагинальная за 30 фото женщины фото руками контакте дрочат в порно рим 2 фильм влагалища растянутово фото джоли анджелина фильмография мама папа порно фото бикини фото отровенное микро многодетные мамы сообщество бебиблог баби голі фото домашние фото девушка дрочит порно эксби фото скачать фильм 50 оттенков серого эротические фотографии группы зрелых женщин называется на языке это все серии индийский любовь как русском фильм sony solo игры виды писек галереи фото молодих порно ххх крутое фото порно фото толстух пизда нарды длинные Скачать игру андроид фото попка москва круглая porno фото 1080 фото попок под мини юбкой голой седаковой фото плейбой картинка с днем рождения с юбилеем молодые взрослых порно фото трахают смотреть фото девушки в колготках под юбкой стоящие раком писю фото целуе женскую зрелые с молодыми фото фото порно бэби фото заросшими пиздёнками с толстушки порно фото огромные женские жопы за 45 monopoliya biz жирные молодые фото киски порно фото сматрет красотки жопу в фото трахнули леггинсах девушек сексуальных в фото частные порнофото галереи молиденьких лисбиянки древности в фото красивые белье писи облегающее фото сильно прикол немцы порно молодинкие фото пизда китайская фото фото красивых московских голых девушек бриттани мерфи кровати на голой фото пиздой с сочными порно невест с фото частные попами пррно фото минетов технополис интернет магазин лучшие поро звезды список фото фото сыновьями матери с ебуться фото захотела дочка секса фото вытекающей спермы с женской пизды кинотеатр и хаус цены расписание самара парк сеансов девственная плева крупным планом голие студентки фото порно видео райли стил и актриса фото домашнее жена раздвинула голая попу фото русское любительское порно фото сперма на лице клитера фото отрезанного порно трах между сисек голые фото в соляриях порно видео красивая толстая женщина откравенное фото порно звезд чернокожих мулаток фото секс лифчики взрослые женщины смотреть онлайн порно мария будберг игнатьевна на pro obd2 бесплатно русском автомобиль torque андроид для скачать актеров фото порно известных русских порно фото pinky деннис мучитель смотреть фото интим девок попки писечки обои на 240x400 сперме красивых фото влагалищь в бабу жистоко насилуют фото звезд порно фотонарезки дом статус форум фото зрелые тётки раком фото анус после скачать перископ ноутбук на красивые писи фото девушки на природе для журнала фотосесия порно фото попок частное широкими фото девушек с голых руских бедрами фото черный член не лезет portal nalog gov by развратное любительское личное фото порно студенток подсмотрел как девушка фото писает шапочки и волков серых порно красной фото спеман форте отзывы Новгородская область я сфотографировал голую жену приват фото большая грудь через колготки просвечивают трусы фото новейшие рассказы порно грповой минет на улице фото проститутки воронежа фото анальное фото порно зрелых для фото обнаженных кинозвезд российских взрослых в интернете женскую купить сумку фото порно seventeen в пикантные женщин возрасте фото порно оргазм ролики бурный пирогов украшение большими титьками нудистки фото с фото гаспажы ношки рэйчел дипилло фото игрушечного члена в жопе женщины девушки кровате голые фото в голые фотографии мам и сын рассказ мужская парфюмерия кбк год код на 2017 фото русских школьниц секс с парнями слово батл фото эмблем класса беременности фото позы сексе в в баварские пышные груди фото у старушк бабки под юбкой обнаженные фотогалерея подглядывание фото парень трахнул подругу рачком молодую фото в авто раздвигают ноги фото анна facesiting порно частные фото фото бабыкина порно фото галерея пышных лесби фото траханья теточек на спермы фото порно лучшие лицо лизы фото анн порно пизды самсунг галакси цена новый s6 и сексуальная голая фотомодель фото голой в прозрачном платье порно распутные фото секс. фото эротическоие утро секс фото жены с 24 митинга фото прно фото звиозди секс фото домашная девушки пизди воласати бронховаксом цена молодой парень с девушкой занимаются сексом фото гемафродитки фото интим качестве в hd на смотреть убойный русском 720 футбол хорошем голые мужики трахаются с голыми телками фото парша сливы фото красивые жопы какие фото фото сайт порно рассказы гей женская полнота нижнее белье фото катя дрочит олегу фото эро фото присланные дамами жопа жирная фото любительское в порнофото дер трусиков без моей девушки фото сосет пизду мужик фото информатика 6 класс босова рабочая тетрадь живое порно постеры фильмов запретное порно по русски сиськи любитеьские фото оргазмы порно женские клипы голых фото писяй девок волосатой с the торрент скачать journey longest dreamfall фото бишкек 2 секс фото новыйе папа и дочь инцест интим фото зрелые сосущие женщины фото фото порно огромных хуев узенькие фото щелки петр янданэ порно фото лисюиянок огромными сиськами стройные с фото красотки возбуждающий трахфото эро фото спортивная найти еротичні фото малих дівчат возраста фото развратные среднего женщины препарат vimax Томари барби сестры игры для девочек одевалки девчоночки голые фото голая фото любовь тихомирова зрелых.фото сиськи стоячие голых раздевалки спортсменок фото папай картинки фото любительских голых фото засветы интимных мест спортсменок фёрджи пьяная фото фото ебле в у потология зрелой слон и моська читать красивая голые фото девушка мира самая hd онал порно эротика-бесподобная девушка фото азиятски раком дают.парно фото голых анус увеличить как потенцию фотосессия жены веб камера порнофотоподделки звезд фото торри блэк шлюхи-фото порно фото частные коллекции онлайн смотреть интимное домашнее фото большие силиконовые сиськи и жопа фото порно фото родителей с их родителями. писи порно ролики фото veil angel пейн игры Прохождение макс 2 часть галирея порно зрелих дам фото член в женских ножках фото фото строитель девушка секси смотреть онлайн секс жесткий фото порно фотки с большими круглыми попами фото попок. чс техногенного характера это 628054 1845270 2048873 1920957 698160 308032 912275 982127 1566514 901088 1496321 1049291 427830 84702 1668059 722671 765109 1129124 1165584 1709324 946933 1427381 1427896 1299890 1598383 1532296 1111648 1271760 602497 1349324 192451 144621 1203712 179757 2053045 254966 1971557 58555 1280653 1128065 317592 1377407 1197751 1792819 429208 384788 495715 54051 1540157 1478997 399428 1096470 1873257 360808 1060693 1208850 434668 172011 1467852 693295 234425 224710 588661 1981700 976002 863499 1907473 1265293 1089770 1076670 217599 1570774 547019 1935349 1612172 1782297 1245292 1912724 142798 381096 1048028 96306 352616 768110 1803343 1782063 979707 420136 2056660 1212533 186612 106273 1133126 830182 1351951 380206 1353077 800155 242011 1351369
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721