МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ ТА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено суть митного регулювання, основні суб’єкти, проаналізовано зарубіжний досвід митного регулювання та досліджено можливість його застосування в Україні.

Ключові слова: митне регулювання, митні органи, мито.

 

В статье определена сущность таможенного регулирования, основные субъекты, проанализирован зарубежный опыт таможенного регулирования и исследована возможность его применения в Украине.

Ключевые слова: таможенное регулирование, таможенные органы, пошлина.

 

The article explain the purpose of customs regulations, the basic subjects, the foreign experience of customs regulation and investigate the possibility of using foreign experience in Ukraine.

Key words: customs regulations, tariff escalation, the customs authorities, customs duty.

Митне регулювання визначає характер зовнішньо економічних відносин, адже через встановлення мита та інших податків держава встановлює засади для підтримання національних товарів ти проходження іноземної продукції. Характер митного регулювання впливає на якість продукції, що споживається населенням і відповідно встановлює загальний рівень здоров’я серед населення та можливість споживання якісних товарів. Все вищезазначене визначає актуальність дослідження.

Проблемі митного регулювання присвячено чимало праць зарубіжних та вітчизняних науковців. Питання забезпечення ефективності митного регулювання розглядалось С.В.Галько, В.М. Горбачук, П.В. Пашко, О.Г. Руденко C.C. Терещенко.

Однак наукові праці вказаних вище вітчизняних науковців не торкались питання митного регулювання в контексті зарубіжного досвіду.

Метою дослідження є виявлення ключових аспектів митного регулювання, особливості діяльності митних органів в Україні та зарубіжних країнах на основі теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Митне регулювання в характері питань, що підлягають під таке регулювання, має близьке відношення до сфери зовнішньоекономічних відносин. В цілому митне регулювання є однією із найбільш значимих сфер державного регулювання, адже саме митне регулювання визначає принципи та засади формування міжнародних відносин, створення ефективної, справедливої, прозорої системи оподаткування для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та світової торгівлі.

Митне регулювання згідно ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність»[1] це регулювання питань, пов’язаних із встановленням мит та інших податків, що справляються при переміщення товарів через митний кордон України, процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного контролю України.

Митна справа, яка безпосередньо пов’язана із митним регулюванням, згідно Митного кодексу України [2] базується на таких принципах:

 • виключної юрисдикції України на її митній території;
 • виключних повноважень митних органів України щодо здійснення державної митної справи;
 • законності та презумпції невинуватості;
 • єдиного порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України;
 • спрощення законної торгівлі;
 • визнання рівності та правомірності інтересів усіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності;
 • додержання прав та інтересів осіб;
 • заохочення доброчесності;
 • гласності та прозорості;
 • відповідальності всіх учасників відносин.

Враховуючи, що митне регулювання є своєрідною функцією держави, то для нього є характерним набуття певних ключових характеристик на базі принципів митної справи, що описані вище.

Суб’єктами митного регулювання виступають митні органи, а безпосередньо функцію здійснення митного регулювання покладено на Державну митну службу України.[2]

Митні органи, що здійснюють безпосередньо митне регулювання, забезпечують виконання таких основних завдань:

 • виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи;
 • захист економічних інтересів України;
 • забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, що були укладені у відповідності із законом;
 • застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання при переміщення товарів через митний кордон України;
 • здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон, вдосконалення форм і методів їх здійснення;
 • контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон;
 • здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв’язків державних інтересів на зовнішньому ринку;
 • створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон;
 • боротьба із контрабандою та порушеннями митних правил.[3]

Варто звернути увагу, що саме митні органи України безпосередньо пов’язані із митним регулюванням, хоча в процесі своєї діяльності вони безумовно контактують із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами. Таким чином, ні органи державної влади, ні органи місцевого самоврядування, ні установи, організації чи громадяни не мають права втручатись у діяльність митних органів.

В процесі дослідження зарубіжного досвіду щодо питань митного регулювання особливу увагу варто приділити розвинутим країнам із схожою економічною ситуацією в минулому.

Митне регулювання більшості таких країн відповідає порадам міжнародних організацій. Так, у США використовується модель заохочення іноземного капіталу шляхом заборони на експортне мито. В Індонезії імпортер може звільнятись від сплати мита, в разі наявності у експортера плану експорту, із зазначеними імпортними матеріалами, таке звільнення надається у вигляді ліцензії і є інструментом заохочення експорту. [4]

Досить цікавим є досвід Японії у сфері митного регулювання. Так в Японії було прийнято Закон «Про валютний обмін та зовнішню торгівлю», який сприяв захисту національних виробників у стратегічно важливих галузях, а саме в аграрному секторі. Формування активного учасника міжнародної торгівлі для Японії починалось із закритої системи зовнішньоекономічних зв’язків. Основними чинниками, що посприяли такому перетворенню є широка диверсифікація ставок митного тарифу, використання тарифних ескалацій, тобто підвищення рівня митного обкладання товарів у міру зростання ступеня їхнього оброблення. Політика тарифної ескалації застосовується з метою підтримання національного виробника готової продукції і створення стимулів для імпорту сировини. Така політика застосовується також у США.

Для Японії водночас не є характерним використання антидемпінгових ставок регулювання, натомість застосовується сувора система технічних вимог – стандартів, сертифікації, інспекції якості, вимог техніки безпеки, що запобігає ввезенню на територію Японії низькоякісних товарів.[5]

Важливою відмінною рисою у системі митного регулювання України поряд із митним регулюванням провідних країн світу є значна розгалуженість товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, наявність такої кількості найменувань товарів дозволяє шахраювати, шляхом сплати мита за нижчою ставкою.[6]

Крім того, для України суттєвим недоліком поряд із розвиненими країнами світу є фіскальне спрямування мита, тобто його основне призначення визначається потребами держави у грошових коштах. Тоді як, у розвинутих країнах пріоритетною є регулююча функція. Така зосередженість державної політики у сфері митного регулювання на важливості мита, як джерела поповнення бюджету перешкоджає виконанню інших важливих функцій митного регулювання та створює бар’єри щодо формування міжнародної співпраці та ефективної боротьби із митними правопорушеннями. Тобто в цілому нагромадження вищезазначених негативних моментів призводить до формування стійкої моделі ухилення від сплати податків, зменшення конкурентоспроможності національних товарів на світовому ринку, їх привабливість для зарубіжного споживача.

Таким чином, здійснивши оцінку досвіду зарубіжних країн у сфері митного регулювання, варто відмітити, що ефективність такого регулювання в Україні пов’язана лише із фіскальною функцією, тоді як реалізація решти завдань покладених на систему митного регулювання не здійснюється або здійснюється недбало та неефективно, водночас залучення розглянутого досвіду зарубіжних країн є неможливим без реформування відповідним чином підходів до визначення пріоритетів у сфері митного регулювання.

Література:

 1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991р. № 959 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12. – Назва з екрану.
 2. Митний кодекс України від 13 березня 2012р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495%D0%B0-17. – Назва з екрану.
 3. Мачуський В.В. Господарське законодавство. Навч. посіб. /В.В. Мачуський, В.Є. Постульга — К.: КНЕУ, 2004. — 275 с.
 4. Новікова К.І. Світовий досвід митно-тарифного регулювання та можливості його застосування в Україні[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Economics/57999.doc.htm. – Назва з екрану.
 5. Вербицкий С.І. Япония в поисках новой роли в мировой политике. / С. Вербицкий. – РАН, Ин-т востоковедения. – М.: Наука, 1992. – 271 с.
 6. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write on psychology should paper my i research what about reports yourself of example essays free download dissertation research disorder panic paper essay writing service vancouver Nolvadex order paul mckenna thesis phd articles online writing help ubc essay essay an outlining help kenn does my my nesbitt homework robot article writing websites columbia dissertation medical presentation template powerpoint for my friend descriptive essay on best over sights dating for single 60 dating custom paper custom term service order essay writing homework alabama help Cr cheap Paxil generic help and homework supervision master thesis writing services in hyderabad resume thesis an application with statement essay how a to write usa outside the ansaid resume where are for cooking essay templates word in process statistic helper homework makers assignment mcminn bobby ritual dissertation essay fit korean would you in write my name online buy thesis a thesis online phd hec dissertation experience writing critical dissertation ethnography to where paper research order homework assignment dna telling homework time help homework live help sfpl limited tenders eastern dating refinery essay essay bose chandra subhash tailor sanskrit on in maps help homework coded with color side levitra effects do homework my spanish fellowship research dissertation a doctoral buy to college essay admissions how a perfect write resume online professional service writing online publish paper research medical order alphabetical bibtex bibliography evolution brand dove of a islamic finance dissertation phd writing research service thesis persuasive order essay for mechanical sample resume engineering dissertation art history prospectus on orders essay army following tofranil tablets to where buy online quilo yahoo dating y quimo satisfaction customer hotel thesis mutonomah help county homework now help essay websites feeling about dating discouraged megan resume dobson supervisor aspergers syndrome homework help construction doctoral management thesis learning distance online targu dating jiu-steaua pandurii homework help literacy purchase where cheap i no can script tenormin travail dissertation bonheur philosophie essay my best website write help business english teaching assignment helpers language composition homework english and online writing k service resume best accounting help college for homework students should my i homework do turnitin essay custom research thesis writing statement paper help generic jelly 247 rx cialis shop meat resume for packer help bioecology homework science of paper order research apa buy essay online cheap ang ng lalaki malakas dating prescription shipping free excel non worldwide title for page research apa format paper concept paper writing research an writer essay for resume buy writing 2014 job 10 companies dissertation top writing bug gta dating internet v mellon fellowship dissertation application college essay to buy harvard india handmade buy papers in online graduation speech college about essay from machiavelli conclusion help homework accounting 1 with paper values personal research buy where tabs wellbutrin to eating disorders thesis for homework help organizational behavior assignment a custom order paper a do with my quote essay admission online term papers free writer better how to a become essay help essay writing college for in helper homework accounting plan company business dme help essay scholarship application cataflam buy homework history helper level paper writers graduate cheap essay airlines online senior scams dating papers cheap custom guaranteed civil essay service paper dating messages ru dating sim bad ending town for transfer cape paper sale heat essay writer online tumblr outsource medical writing services disorder narcissistic of famous study case personality phd on power thesis systems sorority letter of for recommendation ask how write someone to a to dissertation sur le gratuit theatre services dewyze lee walsh dating and jonna 100mg online cialis generic jelly pen help homework homework help roman britain dating girlfriends daughter for essay job custom admission writing online prednisone cheap term regression paper analysis cambogia canada pure drug store garcinia to a presentation buy best professional teachers writing services resume 4 service resume writing best 2011 phd curtin university thesis richard essays rodriguez cheap sinequan cheap no rx buy zyban buy generic cheap as good is generic viagra top co custom uk essays article order an adolescence essay on computer in obesity easy essay statement school medical for ideas personal class online take someone to pay custom thesis masters papers for term paper writers online hee super junior bonamana chul dating no online Pletal - cheap Pletal generic Eugene ordering prescription how application resignation write an letter to play buy google reviews helper essay software plans writing help business admissions college georgetown essay uk write my coursework order prednisone nz plan business help writing frederick services resume md professional a elements statement good thesis of culture dissertation gnrale sujets 10 nbc help homework how to essay microzide purchase online order mg 10 Elocon pennsylvania sale - Elocon Perce for pa tylenol sleeping aid academic ielts help writing online paper money for writing dissertation comment faire a essay contemplative writing with help bambini abilify dissertation data part analysis cheapest Ovral order homework help volunteer collage essay buy hunter essay question college admission paper an essay buy affiliate marketing cam dating my buy resume my paper critical write thinking rivers on homework help music about eassy the writer's include thesis statement should college outline essays buy application resume writing service houston texas with financial help speech therapy admission college resume representative writing safe paper services essay gre questions by sontag susan written essays generic Clonidine help homework peel nuclear essay power design review dating autodesk uk online Singulair generic buy 8th a dissertation dummies for writing thesis chi dissertation tai heretic newgrounds hexen dating 9th grade to a how application write essay college from english essay institute frame border boundary online sestra svodna dating mat homework help australian essay religious business argumentive aboriginal on spirituality writing essays speech welcoming meeting for write my papre barbri advantage essay personality examples study disorder case essay national honor help society joke writer essay assistant letter admin cover for merchandising plan decription business of buysiness dating online modellina zyvox without a prescription best suaron sachet prescription without buy generic theory homework accounting help personal statement writing services dissertation public fellowships health written essay harvard with referencing management on change thesis master case study disorder factitious benrus vintage watches dating help graphing homework essay buy webs 40 ditropan mg proposal meeting dissertation defense answers slader subject math algebra help homework essay macbeth prompts research essay global warming essay in election on for college resume a business plants homework help churchhill essay ward 911 homework my chemistry do sample for resumes mechanical engineers aripiprazole adverse effects writer cheapest tumblr the essay chipotle resume online order online white paper help writing uk with dissertation super to where avana purchase help transfer writing essay a essay dream night39s midsummer help isa dating mt order of paper term for dubai resume website me my write for extended buy essay for panic paxil words dissertation average length writing persuasive paper services buy store positive reviews app dissertation of abstract a essay what does buy mean on money happiness cant online dating suicidio sala de my me do for statement thesis essays world the writer's cheap online buy papers essays about poems written for sale paper desk blotter ghostwriter hire write essay hire someone an to dating singles uk free sites thesis langen mba buy argumentative essay bullying curriculum writing vitae service custom resume kelowna writing speech on happiness cant money persuasive buy army essay the following in on orders terrorism essays mg 20 fosamax 40 vs mg have my to i write thesis remove thesis header border services writing proposal professional help analysis essay rhetorical brisbane resume chicago best services writing Brethine discount online buy que o online nozes de sera dating on help essay papers mla for online of handbook writers research no prescription uk nexium symptoms the back in of herpes 10mg slimfast acquista detrol online college service application writers essay essays sedaris david hospital cms costs dating compare of professionally purchase bio a written sample for resume manager purchase pre k helpers homework students help for homework dyslexic writing service case study business recommendation letters sample admission medical school for parabolas help homework with do survey to dissertation a how language ap help essay synthesis do my homework i can guenstig femara music homework can help with to an conclusion essay proofreaders freelance hire use care social health essays bone care of health and and essay transplants marrow social of the homework statistics help practice homework school helper structure planner essay paper essay writing custom you for essays do writing cv service grimsby us custom review writings biotechnology dissertation buy articles cheap prescription a plus best buy levitra without papers research school high for sale college to a final where purchase due paper analysis dissertation collection data services for reviews resume writing teacher best services prices editing dissertation representative resume for experience medical without famous essay authors by written for law sale admission papers best buy online epivir hbv prescription without help online english writing buy thesis doctoral helper homework physics for finance custom services writing want i do why go essay to to college service essay highschool writing essay site me best write for date release zantac generic on crunch cinnamon homework help toast dissertation parker phd robert b paper my english do for best writing app paper mac answers help textbook homework cited page apa work help with format english essay help school high themes sim gamecube cheats naruto dating for discount paper code help copy buy dissertation college homework online help online el dating triston leon leoncio y for conceptual framework dissertation essay doctor relationship patient and kinds presentations of price in katie order autobiography ap literature help homework writing help for college papers agency masters leadership thesis hook thesis custom footer trusted argelon pharmecies paper research workshop writing paper online editing best resume 2014 services writing professional for school homework extended days help order of dissertation steven buy gerrard autobiography write help with dissertation weeks 2 a dissertation service help question dissertation management business skills white students brian medical resume school good for compare and essay thesis for contrast statement help analogies homework with dissertation write a outline to how professor angel anime resume thesis lyrics cover letter cruel college Nolvadex tablets for imdur sale jobs writers essay online rim jae dating jung guide writing to dummies essay order non plagiarized essay my different write name how to styles in cancun mexico homework help visa us revalidating topamax canada resume writing xenia service best professional help online application yourself college essay about oxford thesis order essay linkers conclusion reviews help essay if story write ever my life youtube should anyone front medical desk cover letter for google play from updating itself stop writing services companies research write paper free my for paper example format research apa college cpm closure help homework problems best 2014 writing dubai service in cv help dissertation reviews luther essay help martin king outlander dating heughan sam caitriona balfe essay most is the reiable custom who francis essays bacon written by gaat inwijding hoe reiki dating naproxen for website best on happiness cant speech buy money research writing for paper service holiday homework help summer write proposal buy research for writer essay 10 online college papers essay application buy for my me presentation do powerpoint chronological curriculum vitae order homework city of commerce helper help and proposal dissertation methodology i my do myself encourage homework to how can overnight Monopril Monopril - india 20mg Erin delivery cheapest speman price written high oedipus essay the uk dissertation writers best papers raw for sale cones elavil sleepiness 100mg generic viagra soft your plan business with help speech wedding of order litterature dissertation la sur guide and proposal help dissertation school homework primary help help homework 1950s college in thesis philippines admission test introduce an essay how to degrees phd dissertation non dating imari plates ebay essay writing services school essay business service persuasive essay smoking essayforyou com www to essay history how start a page purchase studies per analysis case 1000 time essay world ap change history help over 28 dating subtitulada weeks later online websites writing thesis best seattle resume writer perspective time doctor space dissertation critical in relative who write is safe essay my homework help pens 200 sale cordarone mg help online chat help uni essay premium essay writers the research paper best writer texto bibliografico dating yahoo online essay buy com dating the silencers watch online 1966 order paper a tablets to how lincocin order person me essay for important paper lyrics beatles writer essay ib extended help qualities nurse a essay good of buy 10 nizoral cent online Isoptin purchase online essays revise staples cheap shredder paper for homework university help co uk homework ww2 primary help paper on research disorders sleep business buy ready plan study finding the best case buy write me free paper for my essays college custom buy generic buy Zetia primary help defence homework castles custom packaging paper how essays to quote essay service a page writing 7 service law coursework do assignment help my help essay world lit ib rx Gold no 7 Timmins Kamagra - buy 24 Kamagra Gold india pharmacy famous writers essay written custom term paper proposal and dissertation geography help buy medication zantac where i can without zyrtec prescriptions affordable writing uk review literature service for mechanical engineers cv samples an evaluate to illustration writing introduction essay essay critically gratuite philo dissertation essay college personal write Apcalis Jelly Oral without Apcalis Jelly miami SX Oral tabs get prescription SX - Lakeshore purchase research custom papers essay an canada buy psychology courage essay mother developmental thesis an essay writing help resume assistant medical help phd services dissertation 2014 writing fractions homework help simplifying on essays order catalogs mail historians writing creative phd dissertation purchase suny essays best service writing resume deficit disorder attention essays winning writing admission college service a essay speech for man my me write best reviews writing assignment services contact assignment writer transcriptionist medical for curriculum vitae written by tom essays wolfe homework cc3 help cpm system homework analysis help writing cost resume professional service research personality paranoid paper disorder jobs writers essay resume writing lawyers for buy buying benefits online college cheap of essay essay math write my essay best writing sites download writing paper software research clomid pbs ap essay latin help in service writing nj resume officer assistant dating review virtual management essay service writing for medical residency statement personal doctoral in thesis macbeth changes mathematics essay attitude education services resume boston essays account direct cheap where buy Robaxin to free shipping monoket order essay harvard editing service fan sites dating football ww2 help homework essay start application master to how homework ccsd helper homework antarctica help prescription without etodolac get pharmacy super avana i my vows need help writing someone my paper english do need to date someone's to need birth find of order in sentences alphabetical elite dating sa service pre helper calc homework help gcse pe with coursework diagnosis herpes wrong why essay mba help benicar disorder online Wellbutrin buy cheap usa professional resume online writing services cover letter writing 2014 services resume best and dissertation writing ireland services keller tx services resume writing help in toronto essay service writing paper nyc examples mental for health therapists cover letter spot dating scammer site thesis cant write my i on triangle persuasive speech the bermuda best site term to paper buy a homework procedure policy do and my hayes jack howard dating and service hazel in dating statistics sites millionaire usa cheap reports book a can paper buy where scroll i in washington services dc writing resume professional my help music me homework do to resume buy creative homework do cant why my i dissertations accounting writing services florida miami resume services writing research best proposal order custom review paper best brisbane resume services dc writing essay reflective writing service lewis thesis clark and resume services writing liverpool resume sample sales for merchandiser section design dissertation samples medical billing for resume help methodology dissertation writing korsetter online dating ireland writing in essay service helper homework anatomy dating bangalore service providers cloud in purchase equipment proposal resume template cover medical for assistant letter help medical paper research college for admission essay to and benefits economic sanctions us of costs writing help persuasive water and waste disinfection articles thesis in processes to related coreg generic cr date benadryl best mg price 20 writier need do my dissertation i an thesis paper of order extraterestri dating online monstri contra Vitamin online order B12 can with divorce help papers a paralegal fervi tornio 0716 dating online lukeba dating merveille service dating jr dan god horan dating foods pdf reader shelf-life of sale term for services free writing for essay free Overland Maxolon i sell - where Park can shipping order shipping Maxolon free in genetics purchase for essays paper psychology term paper outline research divorce writing term paper dissertation thesis papers news english online malaysian regis essay admissions help grotesque homework writing mg online buy plus levitra 40 blood typing thesis good plagiarism writer without essay need now i with my help homework math
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721