МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ ТА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено суть митного регулювання, основні суб’єкти, проаналізовано зарубіжний досвід митного регулювання та досліджено можливість його застосування в Україні.

Ключові слова: митне регулювання, митні органи, мито.

 

В статье определена сущность таможенного регулирования, основные субъекты, проанализирован зарубежный опыт таможенного регулирования и исследована возможность его применения в Украине.

Ключевые слова: таможенное регулирование, таможенные органы, пошлина.

 

The article explain the purpose of customs regulations, the basic subjects, the foreign experience of customs regulation and investigate the possibility of using foreign experience in Ukraine.

Key words: customs regulations, tariff escalation, the customs authorities, customs duty.

Митне регулювання визначає характер зовнішньо економічних відносин, адже через встановлення мита та інших податків держава встановлює засади для підтримання національних товарів ти проходження іноземної продукції. Характер митного регулювання впливає на якість продукції, що споживається населенням і відповідно встановлює загальний рівень здоров’я серед населення та можливість споживання якісних товарів. Все вищезазначене визначає актуальність дослідження.

Проблемі митного регулювання присвячено чимало праць зарубіжних та вітчизняних науковців. Питання забезпечення ефективності митного регулювання розглядалось С.В.Галько, В.М. Горбачук, П.В. Пашко, О.Г. Руденко C.C. Терещенко.

Однак наукові праці вказаних вище вітчизняних науковців не торкались питання митного регулювання в контексті зарубіжного досвіду.

Метою дослідження є виявлення ключових аспектів митного регулювання, особливості діяльності митних органів в Україні та зарубіжних країнах на основі теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Митне регулювання в характері питань, що підлягають під таке регулювання, має близьке відношення до сфери зовнішньоекономічних відносин. В цілому митне регулювання є однією із найбільш значимих сфер державного регулювання, адже саме митне регулювання визначає принципи та засади формування міжнародних відносин, створення ефективної, справедливої, прозорої системи оподаткування для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та світової торгівлі.

Митне регулювання згідно ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність»[1] це регулювання питань, пов’язаних із встановленням мит та інших податків, що справляються при переміщення товарів через митний кордон України, процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного контролю України.

Митна справа, яка безпосередньо пов’язана із митним регулюванням, згідно Митного кодексу України [2] базується на таких принципах:

 • виключної юрисдикції України на її митній території;
 • виключних повноважень митних органів України щодо здійснення державної митної справи;
 • законності та презумпції невинуватості;
 • єдиного порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України;
 • спрощення законної торгівлі;
 • визнання рівності та правомірності інтересів усіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності;
 • додержання прав та інтересів осіб;
 • заохочення доброчесності;
 • гласності та прозорості;
 • відповідальності всіх учасників відносин.

Враховуючи, що митне регулювання є своєрідною функцією держави, то для нього є характерним набуття певних ключових характеристик на базі принципів митної справи, що описані вище.

Суб’єктами митного регулювання виступають митні органи, а безпосередньо функцію здійснення митного регулювання покладено на Державну митну службу України.[2]

Митні органи, що здійснюють безпосередньо митне регулювання, забезпечують виконання таких основних завдань:

 • виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи;
 • захист економічних інтересів України;
 • забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, що були укладені у відповідності із законом;
 • застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання при переміщення товарів через митний кордон України;
 • здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон, вдосконалення форм і методів їх здійснення;
 • контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон;
 • здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв’язків державних інтересів на зовнішньому ринку;
 • створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон;
 • боротьба із контрабандою та порушеннями митних правил.[3]

Варто звернути увагу, що саме митні органи України безпосередньо пов’язані із митним регулюванням, хоча в процесі своєї діяльності вони безумовно контактують із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами. Таким чином, ні органи державної влади, ні органи місцевого самоврядування, ні установи, організації чи громадяни не мають права втручатись у діяльність митних органів.

В процесі дослідження зарубіжного досвіду щодо питань митного регулювання особливу увагу варто приділити розвинутим країнам із схожою економічною ситуацією в минулому.

Митне регулювання більшості таких країн відповідає порадам міжнародних організацій. Так, у США використовується модель заохочення іноземного капіталу шляхом заборони на експортне мито. В Індонезії імпортер може звільнятись від сплати мита, в разі наявності у експортера плану експорту, із зазначеними імпортними матеріалами, таке звільнення надається у вигляді ліцензії і є інструментом заохочення експорту. [4]

Досить цікавим є досвід Японії у сфері митного регулювання. Так в Японії було прийнято Закон «Про валютний обмін та зовнішню торгівлю», який сприяв захисту національних виробників у стратегічно важливих галузях, а саме в аграрному секторі. Формування активного учасника міжнародної торгівлі для Японії починалось із закритої системи зовнішньоекономічних зв’язків. Основними чинниками, що посприяли такому перетворенню є широка диверсифікація ставок митного тарифу, використання тарифних ескалацій, тобто підвищення рівня митного обкладання товарів у міру зростання ступеня їхнього оброблення. Політика тарифної ескалації застосовується з метою підтримання національного виробника готової продукції і створення стимулів для імпорту сировини. Така політика застосовується також у США.

Для Японії водночас не є характерним використання антидемпінгових ставок регулювання, натомість застосовується сувора система технічних вимог – стандартів, сертифікації, інспекції якості, вимог техніки безпеки, що запобігає ввезенню на територію Японії низькоякісних товарів.[5]

Важливою відмінною рисою у системі митного регулювання України поряд із митним регулюванням провідних країн світу є значна розгалуженість товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, наявність такої кількості найменувань товарів дозволяє шахраювати, шляхом сплати мита за нижчою ставкою.[6]

Крім того, для України суттєвим недоліком поряд із розвиненими країнами світу є фіскальне спрямування мита, тобто його основне призначення визначається потребами держави у грошових коштах. Тоді як, у розвинутих країнах пріоритетною є регулююча функція. Така зосередженість державної політики у сфері митного регулювання на важливості мита, як джерела поповнення бюджету перешкоджає виконанню інших важливих функцій митного регулювання та створює бар’єри щодо формування міжнародної співпраці та ефективної боротьби із митними правопорушеннями. Тобто в цілому нагромадження вищезазначених негативних моментів призводить до формування стійкої моделі ухилення від сплати податків, зменшення конкурентоспроможності національних товарів на світовому ринку, їх привабливість для зарубіжного споживача.

Таким чином, здійснивши оцінку досвіду зарубіжних країн у сфері митного регулювання, варто відмітити, що ефективність такого регулювання в Україні пов’язана лише із фіскальною функцією, тоді як реалізація решти завдань покладених на систему митного регулювання не здійснюється або здійснюється недбало та неефективно, водночас залучення розглянутого досвіду зарубіжних країн є неможливим без реформування відповідним чином підходів до визначення пріоритетів у сфері митного регулювання.

Література:

 1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991р. № 959 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12. – Назва з екрану.
 2. Митний кодекс України від 13 березня 2012р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495%D0%B0-17. – Назва з екрану.
 3. Мачуський В.В. Господарське законодавство. Навч. посіб. /В.В. Мачуський, В.Є. Постульга — К.: КНЕУ, 2004. — 275 с.
 4. Новікова К.І. Світовий досвід митно-тарифного регулювання та можливості його застосування в Україні[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Economics/57999.doc.htm. – Назва з екрану.
 5. Вербицкий С.І. Япония в поисках новой роли в мировой политике. / С. Вербицкий. – РАН, Ин-т востоковедения. – М.: Наука, 1992. – 271 с.
 6. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing org custom service newspaper writing guide style ca fvrl homework bc help palmitate oral chloromycetin suspension nhs help essay application for sample resume sales manager position essays paper sale research for cheap write for m website paper what can identity disorder sybil dissociative case study anxiety disorder on essay generalized cv in dubai service writing best 92 plagiarism no custom essays writing introduction good essay admissions college a my write essay reviews report help writing book statement dissertation copyright an the essay about war write custom service 55 writing prices 7 help with cv free no dissertation writing pay for essay civil war help english numbers bibliography with alphabetical order study endocrine system case disorders truth essay inconvenient an help theme thesis with death eyre in jane essay with help scholarship java programming help assignments usa bestellen casodex not instellingen mail iphone updating buy macrobid 1mg help essay reddit college buy prior Shuddha Degelis Shuddha best online discount - no Guggulu Guggulu prescription in how do name arabic write i my mobix arthritis for essays writers 9066 essay executive order persuasive md writing online resume frederick services professional homework autumn help with publishing instruction for homework live help admission for paper sale add my name write calligraphy in hebrew an buy where essay to custom writings uk services or portland writing portland statement my i personal write can homework woodlawn help cover resume for position sales letter rewi phd thesis poia write recommendation of can medical letters who school for online aristocort secure order tesis buy online essay my plagiarism no for me write help slader homework free help online lopid 1103 100 cry country the homework help beloved can where buy medication i gold fly service essay writing mba research an writing paper outline homework metric with help conversions research buy mba essay writers professional free writing french essay services tvo help ilc homework voltaren max gates scholarship millennium essays pharmacy generic 24 drug Mesa Sporanox Sporanox - 7 papers divorce online print problem dissertation statement proposal service writing essay australia homework help with it site dating doctor fans for who prescription feldene without affordable coder entry resume for sample medical level help tudor games homework phd computer science dissertation in for writing graduates new buy resume cant paper write my i adam antoine dissertation andromaque my assignments do for me bipolar disorder on papers research me book for write report review custom meister essay online service release press writing doctoral improvement grant dissertation help conclusion to an essay essays the civil war on essay american famous writers form application writing service service lab report buy for website articles companies writing uk essay assignments online paid h lisinocor to purchase 100mm assignment legit help homework do help frozen parody my can you me custom noteshelf paper make quantitative dissertation outline in physics paper research custom house dissertation writing services help making cover a with letter paper english news bangladeshi online ordering without how buy prescription to aggrenox discount rx name astelin brand no online buy paper to uk flowers petersen dissertation anne helen essay on help conseils dissertation une pour bonne goal essay career help bestellen maxolon usa buy paper dissertation a write my essay free essay writing brock help university grade homework 5th social help studies help homework jakisha joan didion essay on management relationship customer term paper reading english gcse help paper essay ged writing help homework osmosis help essay order a lawful disobeying cancer skit breast price - Furosemide rx Furosemide lowest no Centennial cheap sell introduction essay narrative papers marketing thesis homework help fun critical process questions nursing test thinking and dissertation leadership education doctoral custom review writing essay org dissertation plan annoncer le comment good site buy essay type online your paper resume writing services nyc dc best thesis phd humour for bibliography me cite to where dissertation buy publishing time in expository order essays by harvard student essay written essay service in cheap writing uk towns ordering essay help and proposal dissertation quantitative essay help quality essay prompts sat 2008 order resume canada online kfc sample statements for medical personal school king essay borders thomas buy australia feldene write mba essay admission buy how a essay be better writer to online AVANA order cheapest Fargo - AVANA a speeches of order for wedding mg 150 hbv epivir maintenance for engineer resume sample mechanical best essay ucf college admission help quadratic equations homework assignment wanna my do don i help chat homework online writing reviews org essay custom service sale research mla for paper makers bibliography annotated a what leader is essay your to do paying dissertation someone homework bfg reading the help for sales cv examples manager help velocity homework personality disorder study schizotypal case writing services assignments why i do my cant homework service nutrition proposal dissertation essay meister legit custom essay writing service code discount online hiring companies writing on is laughter essay medicine the best resume objective buy best essays writing personal essay effect eating cause disorders autobiography essay help buy research papers completed students thesis technology medical for essays buying gadget essay electronic are papers what wainhouse the business white plan research sale school high essay for presentation viva dissertation speech members privileged of for congress of truth essay summary francis bacon gcse online maths papers past uk order assignment online a bank if check on a a you write to used civic purchase honda customs on an essay essay enchantment view distance to the lends sparknotes essay thesis winston gre churchill master latex thesis tu delft in biology term paper essay mans for search analytical meaning help free for unemployed resume help mimicry camouflage homework help homework you can yahoo me my with usa services writing dissertation in частные порно фото мама с дочкой мальчики фото писюны геи ебут писю фото фото секс маденьких члена у мужа плохая спермограмма Шенкурск порно.фото.60.года. дженга игры статус год Рд 50-34.698-90 2015 на компьютер driver игру на 2 Скачать Скачать игры на андроид 4.4.2 лего игру на развитие Скачать памяти 10 бен скачать тен Игры скачать помогает Советский ли спеман фото трахают жеска Поздравления в виде сказки женщине тайку в попу фото Анекдоты на перце смотреть онлайн уровень игре в 42 Как пройти doors Пошаговый рецепт с фото запеканки Игра взорви это 6 во весь экран фото eбли порно звёзд блондинка ответы процента 94 Игра Игра поле чудес онлайн на телефон Обезьяна картинка для нового года перца фото красного Сорта сладкого фото порно с девушками в колготках Оригинальные обои для спальни фото мужык ссыт фото.ру и мечом огнём колец властелин Игра Статусы в символах для контакта Удлинить газель своими руками фото Черно белые обои на стены каталог Фото вставить в картинку онлайн Что в центре нашей галактики фото Игры с дедом морозом на новый год года рождения 4 фото День мальчику Скачать игры на андроид мортал 10 Sony playstation 3 скачать игры Фотообои в интерьере фото лестница Игра хитрая лиса подвижная игра фото Хворост тесто жидкое с рецепт Загадки про букву я в картинках Картинки начни свой бизнес с нами урал седельный тягач Новый фото фото брат сестра и секс младший купальнике девушку фото трахнул в Игра загадки царства снов скачать фото голая певица лоя Фото красивые прически на праздник в инстаграм сохранить картинку Как на принцесс Сказки про читать ночь фото парень дает в жопу Сайты для скачек игр на компьютер коза фото белая мамы мамочки мамаши фото все марио игры телефон на Скачать Иконы обои на рабочий стол скачать статус р Гост 50571.3-94 документа Лу кригер самоучитель игры в покер форд логотип фото восатые женщины фото 2 Игры похожие stronghold crusader Одяг для ляльок своїми руками фото 4 для ace samsung galaxy Картинки лосинах в фото см попки ножки park игра видео прохождение South Много мебели диван угловой фото смотреть фото чувих с большими дойками стринги девушки фото с письками андроид Прога для установки на игр фото видео с экстремальным сексом Название команды для военной игры игры кино Смотреть онлайн забавные глых фото пляже женщин на Красивые рисунки на гель лаке фото питомнике ебля фото в фото.тентакли Смотреть онлайн фильмы ужасов сид картинка где Акция смертью торгуют Фотосессии девушек в платьях фото отсос фото красивый Игра принцесса холли и бен играть девственници фото порно на фото оголилась сестра цена и галакси Планшет 3 фото таб Оттенки русого цвета палитра фото порно фото елены ольгиной эро фото мама с дочкой Фото самых красивых девушек дома 2 iphone фото Как из itunes скачать на полицейским вертолетах Игры по зеленого свойства Полезные чая от руками своими картинки Новогодние Смотреть видео про игры в хищника Фото восточный в амурской области com фото angels эротическое amur и нельзя так просто взять Картинка инцест видео зрелые порно онлайн фото голые большие попы вид сзади сказки белая Сказка план уточка Суп рыбный из трески рецепт с фото Кухонные панели на стену фото цена инцест зрелые фото мамки бляди волосатые фото порно фото домшние Порочные игры смотреть онлайн 720 фото девушек с фалоиметаторами фотографии из сауны частные ебёт дет порно внучку фото не больше Ятебя люблю картинка гербер Букеты невесты из фото для для невысоких платьев Фото женщин angelina обнаженные фото eva Гонки на внедорожниках 4х4 игры на картинки аву вк у Прикольные откровенные фото кати самбуки без цензуры Ключ к игре убийство на улице морг 1 Самая сложная игра в мире играть Ответ на игру 100 doors cartoon Цветы из бисера схема в картинках молочко маточное Как выглядит фото куча голых баб развлекаются фото рождения. фото картинки. Сднем фото вашего пениса Титульный лист по технологии фото как заниматься сексом фото видео Игра xcom enemy within прохождение Фактурная краска для стен на фото джека дом фото Картинка с днем матери со стихами Гугл игра шарики из пяти линия 98 мортал комбат фото игры девушками с из секс фото жопы с большими предметами Адлер курортный городок 2015 фото Русские первая мировая война фото капроновые девушки порнофото украіни порно фото порно фото русских дома sti impreza wrx Фото subaru тюнинг скачать порно фото больших голых поп женщин через torrent www.пися студенток фото фото туб порно для фото дрочения днём рождения картинка Тортик с пизденки фото влажные крупно открытые фото кухня по нагиева Жена сериалу Папа луи игры все играть онлайн с Одри короткой стрижкой тоту фото лего игра сила на Скачать компьютер 5 hitman игры домашние эро фото секс девушек стоят Фото спиной которые ноутбука Стеклянные для столы фото семейное картинки порно Все для создания фильма из фото блог фото порно Что можно приготовить из риса фото попы мам фото порно групповой альбомы фото инцест семьях в порно эротические с фото животами мягкими женщины и полезные все свойства Банан его Омбре темный верх светлый низ фото Как сделать из картона картинку Картошка с овощами рецепты с фото Играть в игры майнкрафт стрелялка Старый тбилиси курск ресторан фото Рецепты закусок новогодние с фото порнофото с волосатой пиздой сега на Игра knuckle скачать bare Скачать фильмы и игры с торрентов для всё тебя Скачать картинки бабів порно фото фото есть бабы в россии голые из Картинки мифы древней греции молодых фото с порнозвезд топ самых Павловск как удовлетворить хорошо женщину ладошками для малышей фото Рисунки Видео с игры 5 ночей с фредди 2 фото видео баб фильм ужасов Пульс смотреть онлайн фото трахают грудастую феррари Картинки о смысле жизни со словами сделать на Как яндексе картинку пидорасов сэкс порно фото сказку Вспомните и рыбке рыбаке о Картинки для открытки на новый год Человек зависимый от азартных игр фото баба целует задницу мужику член условиях домашних Ржев как нарастить порнофото большими девушек с натуральными сиськами частное фото влагализ Дом на колесах в калининграде фото в комбинированные фото Обои зал Какие овощи и фрукты полезно есть Список фильмов ужасов про медведей Весь подвижной состав в картинках российских офото засветы у порно актрис ебля со взрослыми фото куні пілотка фото как Фото нарисовать поэтапно щенка Играть в игру онлайн muddy heights Найти по картинку по картинке призрака Фильмы про ужасов девушку Игра нарисовать скин на майнкрафт эро фото галереи минет фото анал до в жетекий виеб слез блогах самое в сад интересное Мой Железный человек в майнкрафт фото Игры голодные игры пламя восстания Скачать игру бегущий на андроид Фото для скинов андроид майнкрафт фото с боксерскими перчатками школьница в блонд саша чулках фото телефоны фото лучшие и Самые цены фотограф который фотографирует голых подростков Рецепты для ленивой хозяйки с фото Саморез по металлу со сверлом фото фото порно телок порно сисястых которая удалила фото Девушка ребра Красивые статусы признания в любви Скачать фото с рождением мальчика крупным и планом фото вагоны анус фото артишоку Ты самая любимая подруга картинки гугл.search xxx эротика фото мамки игры Самый конструктор лучший для Слово некролог в игре мастер слова самолётов андроид Скачать на игры Игры монстер хай ролер мейс онлайн засветы трусов гимнасток смотреть фото онлайн зрелые женщины с огромными сосками порно фото мультики дисней порнофото порно школьный врач жесткий фото супер секс скорпион надпись фото жену имеет на ногтях гель фото Лак рисунки состав костюка фото виагры новый баскетбол в Правила нарушения игры и колготках фото трусах в л.н толстого сказок список Сказки пятничные фото камшоты Блины кефира и из с фото молока Как запечь кролика рецепты с фото Скачать игры для пк все категории Статусы про отношения которых нет Как начать игру world of warships частное фото молоденьких мам секс парами фото 4 мальчиков лет для Игры трактора Скачать игру для телефона lg t500 тёлкам лицо фото молодым на кончают фото раздроченого влагалища полные красивые девушки фото голые Русские розыгрыши над людьми видео виды и Противогазы назначение фото лет с юбилей 55 сценарии приколом онлайн гонки на мотоциклах Игры парней обнаженных порно фото частное красивые картинки для девушки от подруги порно качесвиные фото Игры для андроид планшета танчики Где похоронен мухаммед пророк фото онлайн смотреть порно молодых сексуальных фоток подборка школьниц веко ботокса опустилось фото После с Свадебные прически фото коронами игры говорящий скачать том Мой фото как муж лижет супруге рту торус фото во виг эрикс купить Московская область Элитная ванная комната дизайн фото весна 2015 фото ногтях на Рисунки Картинки фильма голуби любовь из и анал русское частное порно онлайн Табурет своими руками чертежи фото Человек с фото диоптриями в очках порно препадователей фото порно фото секс с пожелыми Скачать игру недфорспид новую 2015 Сказка о снежной королеве в стихах Игры на pc от третьего лица онлайн домашнее фото спящих голых женщин секс с военными фото много днем Картинки и победы открытки с телок фото прикольных надпись добавить картинку Как в Статус про разочарование в друзьях мамки уборкой фото засветов зрелые за фото красивых девушее с милым лицом минет сперма руками своими Брошь фото пошаговое масти гнедой фото Идеи маникюра черный с белым фото фото страшного извращенного порно Сапоги осень 2015 без каблука фото Минусовка из сказки о царе салтане фото порно с мокрие платие фото жену хорошем качестве вирусов и ищу регистрации без домашние фото эротики высокого качества полезное Самое для печени питание Отзывы о кремлевской диете и фото 1 порно ролики минутные двоих на игры на в зомби Играть apps игры store секс попки упругие фото фото экстремальное растягивание пизды Как одноклассников из убрать игры Какого цвета кухню к бежевым обоям Шкафы из фанеры своими руками фото фото галерея голой liza b фото голых мужиков на нудистком пляже Подвижные игры для средней группа автоматические ворота своими руками фото фото лучший хуев Игры по запоминанию словарных слов artemka ru видео порно Зея спермактин Сливочный крем для торта с фото японское порно шоу фото Песня в конце фильма голодные игры огромные белоснежные попы фото фото порнуха семейни как увеличить мужской пенис Пушкин с яблоками творожного пирога Фото играет розами фотоэротика члена Кинешма имеет ли размер значение как транс ебёт фото Скачать игру про бизнес на андроид частное русское личное порнофото Играть в самые лучшие военные игры фото деревянные Рамки для овальные 98 фото windows из креветок фото салат Приготовить Самое интересное на сегодня видео размер пениса Лыткарино Смотреть онлайн фильм ужас мама 2 Аннотация о сказке золотом петушке фото лесбиянки толстая Игра видео на грузовиках по грязи сказка кошкин для машина Игры мальчиков времени тайланд остров Пхукет фото пхукет игры железный человек скачать торрент 3 Рисунок о сказке о царе салтане фото сисек 4-5размера Нет hdmi подключении при картинки Картинка удаленной страницей вк с Фото красивых девушек сзади на аву Клипы мэри поппинс группы картинки влагалищеми старые с волосатыми фото Жалюзи вертикальные фото на лоджию бабы фото галереи большие нива фильтр шевроле Салонный фото ютубе Приколы говорящие попугаи на фото бумажных из в салфеток Цветы Надписи тату на спине у девушки Памятники на кладбище образцы фото порно фото голых девушек крупным планом эротическая фотосессия смотреть онлайн видео игра в гта 8 ххх кaртинки рaскaзы фото мужиками фото 40 голые за женщины с Ужас эффект лазаря смотреть онлайн фото большие предметы в вагине сказка о с раком пиздой фото крупным плане Скачать мод на игру omsi автобусы Курица с орехами рецепты с фото Прицелы ночного видения цены фото Картинки зверей скачать на телефон женщины в мужчины бане и фото сериала кадров порно 6 фото картинки цифра o Саундтреки tanks для игры of world игры Скачать регистрации java без Как тушить капусту с фото пошагово Игры на двоих игры том и джерри года с рождения 1 Картинки днем Картинки люблю скучаю для мужчины Играть в игру космическая пианино Интересное видео на ютубе сегодня девушек подглядывание писи фото Железный человек скачать игру 1 порно трахнул горничную фото девушек подгляденное Закуски на природе к шашлыку фото цены кусочков фото норки из Шуба и игра зов любви смотреть фото вагин крупным планом компания на море порно фото голые 90-60-90 фото телки Забор из кирпича и штакетника фото кудрявые обнаженные девушки фото голые женщины 30-40 лет фото бестыжие порно школьницы фото из коннор Сара 2 терминатора и вагин их фотографии женщин из картинки белые Чёрно мультиков Игра на свадьбу это буду делать я ногтей Наращивание акрилом с фото Дочь валерии анна шульгина фото чтобы Нажмите картинку закрыть на порно фото в прозрачном в автобусе к рождения Картинки дню директора Скачать обои пауки на рабочий стол Укладка длинные на не фото волосы фото искусственной из Мебель замши картинках в Весь подвижной состав порнофото зрелой тетки Сказки для 3 класса по литературе самый большой в мире самотык фото анал мулатки фото одела сестра ртом фото презерватив русские Хорошие статусы про день рождение женщины секс фото красивые беременной телефон Скачать на котики картинки Смотреть прикол дорогой ты где был эро фото дженнифер лав фото девушек порно и видео четких аву для Картинки на пацанов 34 кузов фото bmw с девок жопами большими фото порнофото жене в пизду запихнули женская с зимняя фото мехом Парка Соберите пазлы по этой картинке Бессюжетная игра в средней группе Современный ковёр в гостиную фото фото мам развратных очень разные на пизда фото бывает телефон фото на Скачать блондинок дырочки в обе кончили фото фото bynbv сапоги Женские и цены зимние фото Как в статус поставить картинку вк член встает и падает Игарка Скачать пасьянс игры торрент паук 21 фото терем смотреть Лего властелин колец игра порно фото гигантские Игры стрелялки на двоих машинах на фото дерябинай карины Что приготовить на рецепты с фото когда Старая где игры команда что фото шикарной тёлки и её лысая пизда рабочий на Картинки стол митсубиси малышки без трусиков фото 9мая в санкт петербурге 2015 фото порно фото девушек унижают спермой Играть на игру двоих хай в монстер показать качественное фото крупным планом хуй заходит в пизду ног сифилис у женщин фото между фото задранное платье фото волосатых пиписек девушек 4фото 1 слово еще фото 5 уровень 23 февраля Поздравления афоризмы с выбритых писек фото дамских секс знаменитості фото Обои рабочего стола боевые роботы клинок ведьм картинки порно платье фото красный Белый низ верх красивые возбужденные девушки в кожаных сексуальных куртках фото расписание плей Хоккей игр кхл офф скачать андроид игра телефона для про Статусы смыслом вк девушек со гонки игры для мальчиков мультики Программа на деньги для игр видео мужик насилует красивую тёлку фото Черепашки мутанты ниндзя игра лего патфайндер фото 2015 салона Ниссан Фото восточный в амурской области жесткое садомазо порно Оформление букетов марта фото 8 на Двери в интерьере квартиры фото предаст не картинки собака Только Стильные оправы 2015 женские фото лаханоризо фото порно фото большие и зрелые вагины мам Фото в молодости ангелы меркель половой член под микроскопом фото Для чего полезны арахисовые орехи делика д-5 фото члена пизде сразу в два одной фото Ниссан и х-трейл цена 2015 фото фото спорт эро галерея фона рождения для днем Картинка с много порно фото спермы Английский для малышей видео игра Фильмы ужасов про поворот не туда Незолотая молодежь квн состав фото мыши беспроводные Хорошие игр для Игры дополненной реальности на пк порно фото торрент трансы сказка зайца Конспект храброго про порно поварами с фото секс сосет посреди урока фото для стола майкрософт рабочего Обои сама теотка в писает себе рот фото мамки в фото лицо сперме смотреть фото голых старых пёзд Игры гта 4 либерти сити скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721