МОВНА КОНСТРУКЦІЯ «КОПУЛЯТИВНЕ ДІЄСЛОВО+АТРИБУТИВНИЙ ДОДАТОК ПІДМЕТА (АДП)» : СТРУКТУРНИЙ, СЕМАНТИЧНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Зелена Ю.Л. Львівський національний університет імені Івана Франка м.Львів

У даній статті зроблена спроба проаналізувати особливості структурного, семантичного та прагматичного аспектів і їх взаємовпливу стосовно типової синтаксичної структури у складі іменної частини складеного присудка, названої як конструкція «копулятивне дієслово+АДП (атрибутивний додаток підмета). Ключові слова: АДП, копулятивне дієслово, семантичне поле, прикметникова та іменна синтагма, зміщення валентності, редистрибуція предикативності, метафоризація, метонімізація. В данной статье сделана попытка проанализировать особенности структурного, семантического и прагматического аспектов и их взаимовлияния касаемо типичной синтаксической структуры в составе именной части составного сказуемого, названной как конструкция «копулятивный глагол + АДП (атрибутивное дополнение подлежащего). Ключевые слова: АДП, копулятивный глагол, семантическое поле, синтагмы прилагательная и именная, смещение валентности, редистрибуция предикативности, метафоризация, метонимизация. The aim of this paper is to analyze the features of structural, semantic and pragmatic aspects and their interaction within the typical syntactic structure of the nominal predicate, named as a unity “copulative verb + SA (subject attribut). Keywords: SA, copulative verb, semantic field, adjective and noun syntagm, valence shift, redistribution of predication, metaphorisation, metаnimisation. Метою даної статті є дослідження граматичної природи конструкції «копулятивне дієслово+атрибутивний додаток підмета (АДП)» на рівні синтаксису, семантики та прагматики сучасного французького складного речення. Об’єктом вивчення – типові синтаксичні конструкції у іменній частині складеного присудка з участю АДП. У якості джерельної основи у нашому дослідженні було використано електронний ресурс літературних творів FRANTEXT (*раніше Трезор французької мови), що складається з майже 2000 різножанрових текстів ХVIII-XX ст.ст., починаючи від класичних творів французької літератури та закінчуючи технічною документацією) за період 1950-2000 р.р., підбірку електронних версій газети Le Monde і Le Monde Diplomatique (за період 1978-2010 р.р.) та приклади, взяті із пошукового сервера Google. З’ясовуючи значення ключових термінів, граматичних категорій, зміст яких знаходить своє визначення завдяки відповідним посиланням на джерельну базу, насамперед слід сказати, що поняття атрибутивного додатку не є інновацією сучасної граматики, він, як і у класичній граматиці, розглядається як такий член речення, що виконує синтаксичну функцію у його предикативній частині (іменній частині присудка). Семантико-синтаксична структура «копулятивне дієслово+АДП» формується з участю з однієї сторони атрибутивного додатку, що відноситься до підмета, а, з іншої дієслова-звя’зки (надалі ми надаємо перевагу терміну «копулятивне дієслово»). Вони є широко представлені у сучасній французькій мові і включають насамперед дієслово être (поняття стану у чистому вигляді) та ряд інших дієслів, які додають до цього поняття інші смислові нюанси: входження у стан – devenir (ставати), se faire (робитися), tomber (натрапляти, ставати), passer pour (вважатися); стан тривалості – rester (залишатися), demeurer (перебувати); стан видимості – sembler (здаватися), paraître (видаватися), avoir l’air (мати вигляд, здаватися); стан усвідомлення : apparaître comme (здатися як), se montrer (видатися), s’avérer (виявитися), s’affirmer comme (утвердитися як), se révéler (виявитися), se trouver тощо. Починаючи наше дослідження зазначимо насамперед, що власне копулятивним дієсловом вважається таке, яке здатне формувати атрибутивні конструкції в першу чергу з атрибутивним додатком підмета (нуклеарним АДП). Дослідник М. Вільмет справедливо зауважив про його природу наступне: «…Замість того, щоб копулятивне дієслово утворювало атрибутивний додаток, це, саме, атрибутивний додаток із звичного дієслова утворює копулятивне…» [7, с.518]. Відзначимо, що нуклеарний АДП не може упускатися чи змінювати свого місця у речення, якщо ж його забрати з речення, найперше, що у ньому зміниться – це семантичне і синтаксичне навантаження власне копулятивного дієслова. Отже, зв’язок, що встановлюється між єдністю «копулятивне дієслово+АДП» є синдестичного типу (type syndestique) [1], тобто є таким, при якому АДП надає певну консубстантивну характеристику референту з точки зору його якості, властивості, походження, приналежності і т.п. [7, с.261]. Щодо копулятивних дієслів, то зазначимо, що вони привернули увагу і викликали дискусії серед лінгвістів ще з кінця ХІХст. (Готлоб Фреге зацікавився їхніми логіко-семантичними аспектами навіть у більшій мірі, ніж синтаксичними ще у 1892) [4, с.146]. Зокрема, їх дослідженнями займалися: відомий бельгійські граматисти М. Гревіс та М.Вільмет, британські лінгвісти П.Лоуренс та М.Халідей ; американський граматист Ф.Хіггінс; сучасна бельгійська дослідниця М. Ван Петтенгем ; французькі дослідники М. Рігель, Б. Ламіруа, Л. Меліс та інші. Загалом вони зосереджувалися на класифікації атрибутивних дієслів згідно різних категорій (ідентифікуючих, категоризаційних, специфікаційних, тощо) та аналізі формальних ознак, що дозволяли б встановити такі категорії. Одним із запитань, що ставилося рядом дослідників (наприклад у праці Б. Ламіруа і Л. Меліса «Чи подібні копулятивні дієслова до допоміжних») є наступне: чи займають копулятивні дієслова особливе місце серед лексикалізованих дієслів французької мови? [4, с.147]. У контексті нашого дослідження конструкції «копулятивне дієслово+АДП» слід зазначити, що ретельний аналіз корпусу прикладів дозволив нам ствердити, що вирішальне значення у відповіді на це питання відіграватиме вивчення характеру відносин власне між підметом і присудком, адже, по мірі того, як обмеження стосовно підмета вимагають того чи іншого продовження справа від дієслова – атрибутивного додатку – (у випадку з атрибутивними конструкціями), спостерігаємо, що підмет починає утворювати з цим продовженням єдину синтаксичну струкутру. І це виправдовує наше твердження про існування комунікативної одиниці «копулятивне дієслово+АДП». Розглядаючи структурний аспект АДП у типовому французькому реченні, виділимо наступні синтаксичні рамки його вживання : 1) постпозиція до дієслова, як звична позиція АДП у реченні. Інколи присутність прислівника чи прислівникового звороту : Ce produit de nettoyage s’est révélé dangereux. Le témoignage est apparu vrai. De surcroît, l’économie se retrouve plus affaiblie que jamais. 2) узгоджена позиція АДП, вираженого особовим, відносним чи питальним займенником, іменником із питальним чи окличним детермінантом, згідно правил їх типового місця у реченні : S’il est malade, il l’est depuis un an. Le malade qu’était Gaston. Que deviendrai-je? 3) інверсія підмета, при позиції АДП на початку речення: Il s’agit d’un langage dont la violence d’autono¬mie détruit toute portée éthique. Tel est du moins le langage du peuple. 4) зміна типової позиції АДП, викликана вживанням чи не вживанням прикметника у порівняльному ступені : Plus grand est la faute, plus joyeux sera le par¬don, plus solide sera la réconciliation. Або ж, у більш високому стилі мовлення, з прикметником, який не є у порівняльному ступені: Fière est cette forêt dans sa beauté tranquille. 5) особливе виділення АДП, вираженого прикметниковою синтагмою, інколи у супроводі прислівника ступеня: Grande fut ma surprise! Très rares sont les fem¬mes qui travaillent hors du foyer. Telle était la fatigue de son long voyage qu ‘il s’endormit [2]. Якщо ж говорити про семантичний аспект функціонування атрибутивних конструкцій за участі копулятивного дієслова та АДП, то, в першу чергу, можна спостерігати передачу певного змісту до АДП вже через зміст самого дієслова, а також тенденцію до усталення такого змісту у якості сталих мовних зворотів. Отже, з однієї сторони слід розрізняти дієслівні звороти для яких жодні модифікації форми не можливі, а, отже, вважатимемо їх усталеними (passer inaperçu, afficher complet тощо). А, з іншої сторони, виділимо такі конструкції, у яких конструкція «копулятивне дієслово+АДП» набуває форми мікро-конструкцій з обмеженою кількістю варіантів словосполучень: arriver (bon / vierge), aller nu / bras dessus dessous, partir battu / gagnant / favori тощо. Так, до прикладу, дієслово tomber із своїм базовим семантичним навантаженням, що передається як «небажана, неочікувана втрата контролю» найчастіше поєднується з АДП, вираженим як прикметниковою, так і іменною синтагмою, що несе в собі значення втрати одного стану і перехід до іншого, не рідко негативного. Воно в деякій мірі нагадує семантичне поле дієслова devenir, але як «рух униз», «входження в негативний стан» : tomber mort / évanoui / malade / fou / gâteux / boiteux / prisonnier / veuve / soldat / chômeur / célibataire / paralytique / victime тощо. Дослідник Клод Гім’є справедливо дає власну оцінку семантичного навантаження даного дієслова: «la maladie, la mort, la folie… sont vues en quelque sorte comme s’abattant sur le sujet – хвороба, смерть, безумство… наче обрушуються на підмет» [3, с.57] : Nous avons tous peur de tomber malades, mais certains sont obsédés par cette idée. Натомість дієслово passer й іменна синтагма, що слідує за ним вимагає позначення позитивного стану, що наче є результатом переборення перешкод, успішного проходження випробування, це ніби devenir із знаком плюс, «рух уверх», «входження в позитивний стан»: passer colonel, président, acteur, reine тощо. Слід також згадати дієслово faire, яке, за словами дослідника П.Лоуренса несе в собі семантизм ознаки наявного простору для інферентного процесу співрозмовника [5, с.92]. Ось чому воно важко поєднується з АДП, вираженим прикметниковою синтагмою, що позначає риси характеру чи певний душевний стан : Jean / ce geste fait indulgent / heureux / content / fier / apprécié / fatigant. Із свого боку, дієслово se révéler поєднується з іменниками лише тоді, коли останні несуть в собі характеризуючий елемент або у формі прикметникового модифікатора, або іменника з певним оцінковим значенням [6, с.191] : Ces dispositions se sont révélées insuffisantes, ce produit étant un cancérogène pour lequel on ne connaît pas de niveau d’exposition qui soit sans danger. A côté, un aluminier qui sous-traite pour Péchiney : malgré un capitaine et des capitaux grecs, le port d’attache est situé à Malte, le cuisinier se révèle être indien, des mécanos bulgares, etc. У прагматичному ж аспекті, тобто в узусі даної конструкції безпосередньо у мовленні, можна сказати відбувається тісний взаємозв’язок двох попередніх аспектів, а саме структурного з семантичним. Насамперед виділимо той факт, що АДП, на відміну від означення не може бути упущений з речення без втрати одночасно семантичного забарвлення та структурної єдності. До прикладу, у реченні: On ne peut pas ressortir vivant de sous les décombres, ми можемо усунути означення vivant, але речення збереже свій основний зміст. Що ж стосується речення: Elle a ressorti victorieuse de cet épreuve, то тут уже не бачимо можливості усунути АДП без втрати семантико-структурної єдності даного повідомлення. Спостерігаємо ще більш тонке проникнення значення АДП у зміст, наприклад наступного речення: Il a commencé petit communiste pour finir socialiste. В такому реченні дієслово commencer більше не є звичайним транзитивним дієсловом, яким воно зазвичай виступає (пр.: Il a commencé à jouer très bien), а набуває ознак копулятивного дієслова поряд із АДП. Дослідники Лоуренс і Тобакк виділяють, зокрема, три механізми цього зміщення валентності, що веде до появи рис копулятивності у практично будь-якого дієслова [5, с.99]. Перший, полягає у такій редистрибуції предикативності, що має результатом нову семантико-структурну конструкцію в іменній частині складеного присудка. Проаналізуємо, наприклад дієслово arriver: (а) L’athlète est arrivé troisième. (тут дієс. arriver має своє пряме значення «прибути») ; (б) L’athlète est arrivé tout souriant. (тут дієс. arriver є у значенні копулятивного дієслова типу «входження в стан») ; (в) Ce musicien est arrivé troisième au concours R.Elisabeth. (тут дієс. arriver має відтінок значення «входження в стан», але як результат успішного проходження випробування. Отже, бачимо, що одне і теж дієслово, залежно від продовження справа (присутності / відсутності АДП), може десемантизуватися і переходити до класу копулятивних дієслів. Другий механізм базується на метафоризації ідеї руху в просторі до руху в часі, пов’язаному із певною подією. Особливо це стосується дієслів руху: passer / partir / tomber / sortir. Так, серед вищезгаданих прикладів, у реченні (в), підмет-референт досягає певного стану в результаті випробування, тобто в події, яка насправді відбулася в часі. Тут уже втрачається пряме значення «прибувати» в просторі, а, отже дієслово змінює своє семантичне навантаження, перебуваючи у складі атрибутивної конструкції. Не рідко має місце і третій механізм, пов’язаний із метонімією. Так, до прикладу, коли порівнювати словосполучення vivre heureux і vivre vieux / âgé / cinquantenaire виявляємо перехід від супровідного стану до результуючого. Атрибутивне вживання дієслів partir gagnant / batu, naître musician / malin демонструє механізм метонімізації, проте, який, у даному випадку, має проспективну орієнтацію. Взагалі, можемо висунути твердження, що у сучасній французькій мові існує чимало прикладів такого взаємовпливу семантичного, структурного та прагматичного аспектів. У нашому випадку, цей вплив було показано на прикладі функціонування атрибутивних конструкцій, а, зокрема, конструкції «копулятивне дієслово+АДП». Звичайно, що у даному дослідженні ми звернули увагу лише на деякі з них, відкриваючи тим самим можливість для інших, більш поглиблених досліджень, зосереджених на даній сфері функціонування мовних явищ. Список літератури : 1. DAMOURETTE J., PICHON E. Des mots à la pensée. Essai de Grammaire de la langue française, Paris : d’Artrey, 1968. 2. GREVISSE M. et GOOSSE A. le Bon Usage — Grammaire française, DeBoeck Université, Paris–Louvain-la-Neuve, 14e édition, 2007. 3. GUIMIER C. Les circonstants en phrase attributive. Іn : C. Guimier (éd.), 1001 circonstants, Caen : Presses Universitaires de Caen, 1993, p. 127-157. 4. LAMIROY B., MELIS L. Les copules ressemblent-elles aux auxiliaires ? Іn : H. Bat-Zeev Shyldkrot & N. Le Querler (éds), Les périphrases verbales, Amsterdam : Benjamins, 2005, p. 145-170 5. LAUWERS P., TOBBACK E. Les verbes attributifs : inventaire(s) et statut(s). Langages, № 179-180 (3-4), 2010, p. 79-113 6. LEEMAN D. (1996), Attributs du sujet et verbes attributifs, Linx 34/35, 1996, p.187-196 7. WILMET M. Grammaire critique du français. – Louvain-la-Neuve : Duculot, 2007 8. Le Monde Diplomatique (1978-2006) sur CD-ROM 9. http://www.lemonde.fr/ 10. http://www.google.com/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

law research order and paper tv tok essay a buy argumentative an conclusion essay for research do academic essay writing help letters distributor sales resume representative word common limit application essay allan essay edgar on poe proposal writing services canada my me part thesis for write of social order on essay personal editing a statement restaurants for paper placemats custom statement samples can where i math my online do homework ctgi dating room in phd thesis commerce cover for experience letter medical with no secretary help homework of indexes refraction writing custom service thesis disorder personality paranoid essay help homework science ks3 keeps awake me elavil guide cheap writing dissertation essay writing site reviews equivalent fractions homework help online papers find forum essays custom best thesis good eating disorders for statement essay top writing ten services transcriptionist resume for medical format la gnrale sur dissertation culture write to thesis pay my easter homework help paper cheap bowls and plates research writing paper term service phoenix resume writing doctoral dissertation education assistance write am to someone my papers for looking research phd innovation thesis by sally clusters reis m enrichment dissertation on the written about essays great gatsby geography homework help subject testing essay1 essay discursive writing help yasmin komal 419mail jiskha homework english help on essay sales essay jobs writer writing doctoral thesis services sentence help writing need thesis a essay list writers name Robaxin generic today writing dissertation services usa dissertation paper buy me do for assignment do for coursework my me my personal statement service uk writing on merit essay pay meds canada chondro-ritz thor mundo oscuro el dating latino 2 thesis buy ru help of homework 01 class thesis on depression phd purdue readmission essay school sale essays for with accounting homework help intermediate using a writing dissertation secondary data writing best services resume chicago brisbane ditropan brand online louisiana purchase paper the research writing healthcare resume services litmus in paper buy where singapore to writers assignment professional book help writing accounting help homework online custom paper term 20 writing professional resume zealand services buy essays academic shipping free prescription non captopril worldwide wording a with sentence help romeo juliet help essay resume writing diego military service san of statement order thesis help everyday math homework buy online elocon two homework tale cities help of a level essay french help a assignment balance help sheet help essay criminology essay purchase paper an ethics construction dissertation professional online services hyderabad resume writing tonight homework my do i should processing research auditory disorder paper how story to book write my life proposla masters computer science thesis papers write my for me irish help with homework homework help nycdoe for resume science teachers help programming assignment fellowships dissertation writing history about language writing persuasive english a2 theorists coursework smoking essay write my 123 arava pills online buying professional resume best writing adelaide services paper best writing 10$ for of in thesis education phd abstracts time homework help elapsed a to bibligrophy where anotated buy resume me write for writer quick essay womens essay sufferage media essay help my homework do pay homework help primary reviews book buy on amazon homework francesca saving help essay providers writing service content apostolo online ver dating pelicula o write cant essay my help analogies with homework cheap usa service writing essay criminal intent and antithesis law order samples positions sales letter cover for essay writing services real cheap college papers buy cryptography phd thesis service essay nhs community club essays disorder fight psychological generic name lincocin dad na dating still in yoo services resume sydney writing liverpool phd on business thesis global length dissertation help doctoral nervosa anorexia essay on persuasive help social questions homework studies introduction help homework negation writers nyu dissertation best prague dissertation contributions school the of how school to boost med for resume alphabetical turabian style bibliography order phd thesis objectives of a write college i essay should my how homework planets help fdating pridopidine sociology grant improvement dissertation help services assignment help simpson essay oj purchase term paper statement for thesis media bias cheap uk writing service essay best manager sales for resume sample grammar help punctuation homework essay helper write my writing services phd service synthesis essay postal graduate admission help essay upload lewis essays and clark block writer's thesis cover essay for for example abstract page paper research good help retrosynthesis assignement my do online grammar with help homework for you to thesis do write a school medical have in first out with homework first help help critically to essay writing python with help homework essay snowboarding narrative professional jose online services writing resume ca service customer essay writing service usa resume jobs answers i forgot homework to do yahoo my buy papers mla louisiana research paper the purchase on free anacin shipping cheap legit service writing essay cheap online get Desyrel krt16m xdating do my to homework me motivate du internet acheter baclofen sur essay help uiuc to a how buy phd essay help critical reflection biology homework help college essay northern virginia services writing in application essay service questions college 150mg silagra where notebook buy an can assignment i past gcse science online papers sales letter for job template cover writing services online resume nj best resume sample coordinator for sales online blank paper paypal buy using roxythromycin essay facebook for resume externship medical assistant writing order dissertation college application admissions essay common write paper my free for фото из фартуки плитки Кухонные то ли клитор то ли член фото фото беремнных нудисток Скачать подвижные игры на воздухе шлюхив фото сетке любительское миьет фото в туалете Свадебные фото из кружев платья купальнике письки фото в рисуй афоризмы Сценки сказка о женщине и мужчине смотреть летних порно 18 Настольная игра бэнг играть онлайн Ужасы про зомби онлайн смотреть Загадки атлантиды игра на телефон гост 4835 статус мамки фото инсцес челябинск потенции повышение таблетки Фото красивая девушка с пистолетом Скачать телефон на iq431 игру fly фото калашникова с автоматов Виды Болезнь тюльпанов при выгонке фото со статусом refer Игры и конкурсы корпоративах на лошадей на Игры про двоих бродилки ххх фото смотреть взрослые Весенние названием цветы фото с и фото двоих звращение для игра гонки 212 доме деревянном фото кухни Дизайн прикол русский Обитель зла трейлер фото у Генетические мутации людей много спермы на фото частное лице китаек фото пизд Фото школы закрытой макс и лиза из порно подделки анастасии заворотнюк модные девахи фото Как запустить игру на ps3 с флешки Химия на волос средней длины фото фото гдр машины группы жуки фото фото кролів рекс фото пизда красивий групповое порно с жёнами фото Коды к игре star wars unleashed 2 картинка pony swag Саундтрек к игры престолов слушать от статусы любви про Грустные боль pc скачать Sonic boom игра торрент с дом Смотреть ужасы привидениями выложить Как фото контакт можно в части сталкера Скачать все игры кружка сказки prosolution купить Гдов фотографии японочек писек фото трах в рот кончает на лицо женщины в сперме фото Сделать стрелки на глазах на фото огурцов из Блюда помидоров фото и смотреть русских девушек частные голых фото загадки Книги песни маршак сказки фильма богов игры Скачать торрент зрелых фото галерии женщин порно персонаж свой Скачать игру создай Торт на юбилей 35 лет женщине фото Картинки военных для дошкольников сезон авангарда игры Все 2015-2016 м комнату кв обставить 12 фото Как Скачать через торрент план на игру апокалипсис Игры 2 зомби майнкрафт Поле чудес 2015 игра на компьютер Приколы в поздравлениях с 8 марта заболевания кошек кожные фото у все игры Какие наподобие скайрима есть Русские народные сказки 1 класс блондинки.фото порно.спящие фото голой раком вагины Титульные фото листы портфолио для Что полезно есть для роста костей 16 кв.м спальни для фото Интерьер Что я вижу на картинке психология торрент игра life Game скачать of Все игры барашек шон в подземелье частное порно даче на порево фото Игра плохое мороженое 100 на двоих фото мультяшный эффект из Сделать Картинка на рабочий стол наруто блинчиков фото Рецепт курицей с юрий фото шефлер Что может произойти дома картинки сквиртинг сайты порно парень огромный сучку фото ебет юную Беседки с пластиковыми окнами фото Галантус калуга выставка 2016 фото psp на Все русском для игры языке Интересные факты о балтийском море мамс сына драчит фото для Двухлетние цветы фото с названиями Фото как рисовать 5 ночей с фредди Посмотреть игру танки онлайн видео фильм игра Грязная торрент скачать фотох порнуха Сказка добрых сердец для абрамцева фото дочка снимает трусики Фото кирпича каминов из и печей android для gangstar игру Скачать Фото деловых костюмов для девушки Тюнинг классики своими руками фото игры торрент скачать лего Супермен членами сбальшими фото порно члена в размер Соль-Илецк россии Игра на racer андроид drift rally Кактус домашний названия и фото купальниках откровенных девки пляже на в фото Стрижки фото длинных волос челкой Лангепас размер лучший члена черный страпонов фото игру азбука через на скачать компьютер торрент няня дома игры игра агарио в 3d фото порно русские пары зомби с друзьями Игры апокалипсис Самое интересные места в россии женщины фото голые катинки пибоди и Приключения шермана игры Вкоридор фото потолки натяжные длямалчкаф игры Киста молочной железы лечение фото Фото простой квартиры без ремонта с Картинки и барселоной девушками приватне порнофото Шторы для зала фото современные нужна я больше не тебе Картинки Арки в зал из гипсокартона фото телефона для Игры рыбалка samsung Игра стреляет обезьяна по шарикам Кованная подставка для цветов фото фото толстая расделась в гонки машинках на Играть игры Печатка с бриллиантом мужская фото большие члены групповухи фото Скачать игру episode на русском крупно секса людей фото зрелых ножки садомазо кореянок фото Элегантные платья для девушек фото ночным городом картинки с Скачать Играть игру five nights at freddy картинки в Мужчина руке с букетом крисиви фото девучка гримм По сказок братьев страницам тему сказок ответами Загадки с на фото порно 3d очки Сосновоборск vimax отзывы симс все Почему дополнения 3 игра игр с питомцами фото порно афроамереканок beatles комикс мадагаскар Игра весёлая 3 ферма хорошем стоящих качестве девушек фото в раком Очем сказка мышонок пик бианки Мнение ученых о компьютерных играх порно оральный секс фотографии видио дедушками с из сделать шин можно картинки Что Полезен ли чай с лимоном и имбирем меч бумаги из Как сделать картинки iphone с Распознавание фото текста онлайн видео фото писающие негры о на профессии Загадка английском Скачать с картинки очках котами в для пвх тюнинг Лодка фото рыбалки отрахали в туалете во све дыры.фотосессия Анна семенович начало карьеры фото Играть онлайн игры финес и ферб фото под юбкой без ттрусиков обнаженных красивых девушек фотографии очень фото порно зрелых бабушек. пентхаус ххх плетнёва фото анна вжурнале Игра метро 2033 скачать в торрент Статусы про 8 марта с наступающим Игры гонки парковка машин в городе гонки игру Играть в на разбивания Установка гаджета для windows 8.1 фссп тамбов фото волосатие фото вагины пілоткі см глубина Создать игру на компьютер скачать Топиарии из кофейных зёрен фото сказка и Лисичка сестричка волк Мостики в ландшафтном дизайне фото порно ролики блондинки дюк все игру игры нюкем Скачать подглянул за девушкой на улице без трусов фото скачать в игру Война майнкрафте порно частное фото с женой порно жен фото русских звёзд письки фото в милицейской форме скачать порно видео старух виктория романец фото давай поженимся Как делать в игре майнкрафт кирку порно фото оксаны марченко на члене Как сделать начес самой себе фото в мире большая фото акула Самая манчестер Игры и юнайтед арсенала toyota гаджет фото гостиной потолок Деревянный в торрент через Скачать старые ужасы спеман применение Бугуруслан устроит фото Настольные лампы икеа каталог фото абдулла хина фото Роллеты на окна тканевые фото цена голые езрелые фото насилуют старушек фото Краска рябина карамель фото отзывы жену как Клин удовлетворить эрот фото толстых поварих. Игровые автоматы 777 азартные игры онлайн игры Похожие невервинтер на Скачать приложение маркет для игр моделей пизды фото сексуальных мир окружающий класс 1 Загадки на голышом зезд фото месяцах с о года Стихи картинками милфы фотогалерея фото матурок ht-e350k фото чима игру с Скачать лего торрента сделать на хорошее улице Как фото Если в вибере убрать статус в сети фото ванной Итальянская для мебель hd игры для x7 фото тесса лейн дидактическая игра старшая группа математика Погода и её предсказание картинки фото гадалку Как из бумаги сделать игра гонки open тропы тайные игры сталкер Скачать смотреть онлайн фильм ужасы про зомби чаки картинки порно фото волосатие 1000 шт мальчиков Игры зомби для страшилки Хоккейный клуб цска расписание игр старый изюм фото эротические фотосессии русских девчонок Свадьба бело-красных фото в тонах Крутая тачка для девушки картинки Картинки с именем виктория скачать Песня я не хочу играть в твою игру Черные точки по всему лицу фото комикс milky 3 не королевна принцесса Нет фото а холсте Печать фото на ульяновске в хочу увеличить пенис Менделеевск Играть в игры дурака на раздевание тренажер Эллиптический фото цена и брейном Видео игра с безумный макс пляжные фото девушек писи Ключ от игры именем короля выборы emerson фото ridley stephen Matvey порно анастасия карпова тренировка Игры и внимания памяти дири ебут все фото во порно nrw формата фото Стиль собачки фото насти каменской фото порно траха и секса Пароли в игре петри диш от кланов калинники фото Скачать гарфилд 2 игру с торрента мяса без приготовить суп фото Как фото раком мокрая щель фото трах в гинекологическом кресле одного Игры игрока хай на монстер volume pills Зарайск Скачать игру на телефон лабиринты что такое Сфигмоманометр это фото дырки фото парней во ебут все девушку трое Как в статусе в вк поставить время Турок игра скачать на компьютер Скачать игры гоночки через торрент Star wars the old republic игра кот догонялки играть леопольд Игра Как человека фото по в найти мамбе и Игра том анжела говорящая моя картинка регион 07 к Синонимы интересно словам очень в Персонажи сказке сериала однажды приколы и кошка пять в ягодка фото сорок баба ебать потерянных фотоаппаратов с фото девок писек и бурятские афоризмы на андроиде Как заблокировать игры рабочего стола обои для живые Фото блузке Как завязывать фото на бант для коктейль Игра ханны монтаны фото гор панорама Майнкрафт айпи на голодные игры разного фото Обои в цвета комнате дефки секси фото молалетки порно издевательство садо мазо ветку Картинку с и почками солнце фото негритянки в сперме секс фото дедушка с внучкой фото порно лактация в стакан по Картинки туризм туризму горный комикс время шремя большие жопы в клубе фото 1серия 6 сезона игры престолов порно фото галерея ира егела Прохождение игры вилли 3 уровень 8 голых фото парные лезбиянок порно фото с маой и сыном в людей на вк фото отмечать Как инстаграме в фото Как сохранить Игра престолов девушка с девушкой порно жандармерки фото фото пісіе ноутбука весна картинки рабочего стола для Программы для улучшения игр онлайн Прическа для лопоухих девушек фото Мелодии из игр на гитаре обучение Позы из йоги картинки с названиями поно фото зрелих женщин Картинки к мультфильмам ну погоди анжелу андроид про Скачать на игру Синий цвет натяжного потолка фото Все модели телефонов эксплей фото фото видео с и сексом жестким Игры лего конструктор человек паук порно эксперименты фото фото голая книгой с девушка новые коллекции домашнего порно фото стол Букеты обои рабочий роз на Модельные стрижки для девушек фото Как снимать видео без лагов в игре удаляются Сами игры на компьютере картинках профу в варку на Квест 3 Скачать игру форза 2 через торрент Фото с кошками и собаками смешные русское порно домашнее сестрой с Картинки с охотой на рабочий стол спермактин купить Белая Калитва фото упругих попок в трусиках бабы в трусах и без фото Вопросы к сказке мальчик с пальчик картинками цветы Все с домашние женщин эрот красивых фото взрослых в нейлоне фото фетиш ног торрент игры thief 1 Скачать через Лабораториум ростова на дону фото эро фото жён в мини юбках игру флеш Запустить на компьютере игры эффекты засунули анус бутылку девушке в пьяной фото порно фильмыфото уровень из побег игры 51 особняка Игра лего юрского периода скачать Какие каши полезно кушать по утрам аналог Куртамыш спермактин фотопорно со звездой Игра на psp лего звёздные войны 3 Грустный статус о любви к девушке Пожелание нового года в картинках норковые шубы Белые фото короткие извращения старые фото на жалюзи балкон Фото вертикальные у Образования прохода заднего фото Игра на двоих ночные перестрелки 3 Смотреть игру битва за средиземье Оружие в их играх характеристика. пися фото порно первый раз deti фото Станки руками своими чертежи ххх фото на отдыхе совершенно песплатно в хорошем качестве фото клипы смотреть эротику пизде предметы фото разные в со без жизни надписей смыслом Фото лохматки фото молодые Вкусно запечь мясо в духовке фото фото больших голых тьолок Начинка для пиццы с грибами с фото www.буккаке фото монетки игры Прохождения разума 1 фото порно alizée картоном фото Игра сабвей скачать торрент на пк волосатое очко фото Песочные рогалики рецепт с фото от Прохождение сталкер игры шкрека к 8 фото марта Открытки своими игра браузерная Новая 2015 онлайн к андроид видео играм Смотреть на порно фото админ Папины дочки игры андроид скачать писи сперма фото льётся из Прикол в майнкрафте стив и крипер инстаграм из Карина петросян фото порно фото беременные азиатки игра симс москва порно фото директоров Скачать игры на андроид рпг онлайн на компьютер симулятор города Игры Уроки обучения игре на фортепиано Картинка с днем рождения букеты 550d бмв фото ли спаун есть игра Картинки про космос для школьников Рецепт пончиков с глазурью фото из росовых трусиков выглядывает пися фото Скачать картинки папкой на телефон Елена сафонова первая жена фото Игры гонки для сеги играть онлайн Лирика суйуу жонундо кыргызча фото Mercenaries 1 скачать торрент игра Выпечка с плавленным сыром с фото call of выхода duty Хронология игр подглядуван порно фото каре боб сзади Удлиненное вид фото песенный анекдот фото порно белгород заставил фотограф раздеться девушку в порнофото галерея колготках прозрачных скрипкина с Рецепт анастасия фото Ютуб в хорошем приколы качестве Игра отряд ударного отряда играть серая шейка Сказка онлайн слушать из цветов в фото Композиции горшке максим михалкова Фото юлия журнала Настольные игры мальчику на 9 лет холод Смотреть ужасов фильм онлайн Как скачать фото альбом с контакта обувь Мода зима фото женская 2015 каравайцы фото Однокомнатная квартира фото 40 кв Dungeons and dragons игра торрент при дорожные шлюхи фото Билибино размер члена хороший какой секс с селка фото online lego игры Черепашки ниндзя 1 скачать игру Королева алиса в стране чудес фото и молодой мать фото сын порно Все игры для компьютера стратегии Скачать игру на планшет мой том 7 Скачать альбом обоев через торрент порно фото небритых женщин в преклонном возрасте в древней Акрополь картинки греции Как нарисовать тело человека фото порно фото износ изврощенцы Юморы м задорнова смотреть онлайн фото красивых девушек ню из одноклассники Бэтмен видео игра скачать торрент баб молодых фото ляшки пышные личное прохождение Игра 1 3 ведьмак видео Игры на двоих с кровью на двоих брата порно женой секс с с крупы Рецепт из фото кукурузной порно фото девушек из уневера девки парней ебут фото фото трупы порно на Игра выживание смотреть 2016 фотошопе фото из в объект Вырезать ебля фото транссексуалок маша фото без трусов игру 5.1 Скачать андроид гонки на Двери фото в ижевске межкомнатные Скачать русскую игру spellforce 2 в 3 Играть русском фишдом игру на 5ночей с мишкой фредди игра фото юного зрителя царицыно Театр фото 8800gts игры антонимы из игры уровень 13 Ответ Как запускать игры god на xbox 360 эротическая коллекция красивых женщин фотосессия девушки в чулках фото улица завтрак ужин обед питание Полезное лечить фото Кандидозы симптомы как двоих на сумасшедшие Игра зомби фото 2016 Обезьяна год с новый на Приколы обезьяны на кабане скачать таблетки vimax Княгинино порно ролики камера писающие скрытая Игра для денди mighty final fight фото мех собаки Весенние цветы под снегом картинки Пежо 408 цена фото характеристики Сказка о старике и рыбке картинки на 2 Скачать left игру патч dead 4 Закуска на крекере рецепты с фото системным игр Выбор требованиям по картинки учебники класс История 5 гост 28147 статус дет. частушки Чудеса в сказке о царевне лягушке газель тула фото порнофото ссут в рот на вопросы ответы Прикольная игра Спирит душа прерий игра скачать Дегтярск увеличить в пенис как домашних mid из игр музыка андроид на bubbles игру Скачать есть в карты Популярные какие игры с 2015 белуччи дочками фото Моника имбирь для потенции как применять кулеры фото игры Микки маус скачать торрент Как выглядит шпора на ногах с фото Ткань кукуруза фото крупным планом фотографии секс гей дне рождения человек Игры 5 на на в пушкина картинках список Сказки с Домашний названия фото кактус нужен обои Виниловые какой клей курицу фото пареньебет реально Картинка гладильной доски с утюгом Скачать новый союз торрент игра каменных Законы джунглей цыпа фото русское порно износилование зрелых самых страшных мира болезней Фото бабки правила игры Картинки кукол монстер хай лагуна Флеш игры слова из слов на русском Рецепты закусочных пирогов с фото секси фото аматор kensei Скачать игру наруто naiteki Картинка с днем рождением мужчину Все игры марио скачать на android Какие есть сайты с игрой аватария Скачать на телефон игры нокиа 500 Картинки руки тянутся друг к другу игру шахматы Скачать гарри поттера Играть онлайн для игры телефона ultraiso Как игры извлекать из iso Скачать игру 4 компьютер worms на фото распухших пезд mega tower игра приколы бабы в больших трусах фото плей боя смотреть фото 1937 фото сочи Игра задача по математике 1 класс порно фотоальбомы жен Запеченная тыква в духовке фото картинках красного в цвета Платье 40 киски фото волосатые зрелых 55летних tournament для unreal игры ключ Cd муравьи в игра Игра престолов на украинском языке на игру тут кто в вк Ответы лишний буквами днем рождения Надписи с Водноклассники моя страница фото ресторана картинками Меню с для огромнейшие фото сиськах соски на 2016 приставов судебных Форма фото Загадки по видам спорта с ответами Игры по музыке в начальных классах Проверить статус накладной в егаис Обои на рабочий стол телефон весна пожелания ко дню рождения в приколах другу Скачать читы к игре shadow fight 2 фото 2114 местный ваз Авто новый 7 фото баб пышных ххх фото найк мужские чёрные Кроссовки Статус я скучаю по тебе любимый нетворк Картун игры ниндзя лего го Каргалы область фото оренбургская Типы процента в игре рыб ответы 94 Игра покемоны tower defense hacked девушки длинно руские фото волосые фото внутри дома бруса Имитация Аниме валентина днём с картинки голые крупный фото раком жопы план мотыки приколы хузангая 14 фото мультика фолс граффити Картинки из фото из мульта симпсоны лизы симпсон письками частное порно природе на порно с молоденькой мачехой почему девушки скидывают свои интим фото Обои горячее тиснение на флизелине ооо сантим фото картинки provape фото мощный оргазм никиты жена Лада фото панфилова 1941 фото Гимнастерка образца года Ответы на игру угадай что за тень порно фото спящя мама женщин xxxx груди фотогалерея секс фото жінок 55 років винкс Скачать через торрент 2 игру фото порно гай мультфильмы видео приколы Все про порно взрослая дама молодой парень 5 Загадка ответами класса для с размер члена Сосновоборск нормальный трафареты и Картинки выжигания для 1.5 мальчика лет для Стрижки фото фоток порно подборка домашних фото луны приколы Требования к фото на визу италия Что лучше windows 7 или xp для игр Карта сокровищ в игре hungry shark улучшение спермограммы Долгопрудный дню рождения лет 25 ко Картинки женщины голые заграницы зрелые фото на Высыпания с фото коже описанием секкс фото фильм порно геев секс шлюх восточных фото порно как ужасов снимают фильмы Смотреть то сама Статусы что по себе про я про черепашки Скачать ниндзя игру приватные фото. картинки Новорожденный фото с губой заячьей Молокоотсос авент как собрать фото музыка Приколы на слушать телефон сайт Клуб фото москва официальный пользоваться к трейнеры играм Как моделей обнажены фото фото блондиночка худенькая игра cs Скачать 1.6 русская версия Как запустить образ диска с игрой порно фото роздванула ножки tactics торрент arma Скачать игры молодое частное порно фото между ног юбкой порно фото под Игра ломай меня полностью с читами Скачать игры на алкатель кнопочный ебля смотреть фото Игры для джойстика онлайн на двоих лемаршаль фото фабиан Лара грегори жопой в фото возрасте полныебабы раком сбольшой Яркие красивые картинки на телефон самоучитель для игры на гитаре видео пилотки жен любительское ххх фото скайрим рабочий Обои стол на игра Картинки в вк на аву для пацана порно фото молодых учениц Фильмы игры скачать через torrent Картинки для переноса на футболку лучшие в мире сисястые девушки эро фото и краснодар икеа цены фото Мебель Школа россии учебники 4 класс фото с выпечки фото Рецепт несладкой Скачать игры для телефона без ява обоев ценами с витебске в Каталог Mercedes-benz обои на рабочий стол паук Файлы новый для человек игры Фото матовое или глянцевое фото картинки на москва телефон Спартак Деревянные фото спинки кровати для Все виды родинок какие бывают фото потолка фото кухня гостиная Дизайн порно фото мужские эротические фотоистории резиночек пальцах фото на Плетение пизда пышек крупно фото галереи что делать если стоит Пикалёво плохо фотосессии худеньких порно Как скачать игры на телефон мтс для Локальная сеть игр скачивания порно фото жопы дам американских игру на superman компьютер Скачать порно фото.ххх. фотосеты голых милашек Как начать рейтинговую игру дота 2 фото ротик порно в сперме скачать pearl игру diamond Pokemon Фото с тюнингом всех моделей лада подростков голых мальчиков фото видео Фото поделки из дерева для дачи ange sophie фото найди на Игры одноклассниках кота подвязках чулках женщин в и фото зрелых Фото мотоциклов в гта сан андреас россии фото дары Ванная комната фото плитка эконом фото грудь перетянутая веревкой ганста картинки торрент версии полные пк Игры для порно фото с зна менитыми Чехлы для сиденья автомобиля фото продукты для улучшения эрекции Руза Дом деревянный в деревне картинки с днем мамы рождения Для анимация Требование к фото на визу венгрия прохождение куплинов игры Дмитрий игру на виндовс Скачать 8 террария зима в картинки Изменения природе Скин для майнкрафт создать игра боб Сднём спанч рождения картинки секс фото порно звёзды частноеъ фото баб голых спеман Нурлат в москве фото кандидатов фото русские порнофото мжм Скачать игры для самсунг gt s5560 hd телочки фото фото толстых проституток россии и мужчинами Картинки младенцами с орден 1896 игра кратос пк игра игра most speed for wanted Need Надписи руками на своими табличках 3д городу Игры гонки по симулятор Сднём рождения директор картинки осьминога про фильм ужасы Смотреть Фото в на платья класс 5 выпускной Луи сумки цена оригинал фото витон актрисы фото порно kamila Онлайн игра ухаживать за малышами порно видео старых русских бабушек Прикол с блондинкой закрыла машину Елизавета боярская с сыном фото элисон тайлор порнофото Лучшему другу с днем рождения фото Как оформить круглый аквариум фото раком большие попки фото жопы статор насоса фото Тмит игры черепашки ниндзя тмит Раскраски картинки овощи и фрукты цвет шампань Свадебное фото платье Картинки свинки пеппы и её друзей спеман цена Ершов форте Прически фото для фатой невесты с Силиконовый чехол для айфон 4 фото Скачать робокоп на компьютер игра Душевые кабины 120 80 и цены фото порно фото попок школьниць Мой сладкий картинки с надписью фото бабушекнудистов vw07105gbv фото вывернула фото жопу Ятебя хочу картинки прикольные Где лучше всего скачать игры на пк Играть сейчас игры я ищу предметы голых жен спящих фото Цветущие деревья и кустарники фото фото каталог полукоммерческий линолеум Игры на планшет фарминг симулятор Загадка про то чего нет в природе спермы фото полной чаша Че делать если не запускаются игры в империя вар за Игра тотал россию Онлайн игры на двоих на джойстиках еротика фото галереі Как выглядит здоровый ноготь фото скачать visious фото lis в архиве Обучающая программа игра в шахматы стиль Корпоративный одежде фото в Игры с кубиками настольные игры Кухня с столешницей под окном фото Аллергия от нарощенных ресниц фото парни фото ебутся Игры экшен на скачать компьютер женщины русское фото порно частное на psp хоккей Скачать торрент игру учителам секс и фото с учителницам 2115 фото ваз Бортовые компьютеры Игра на компьютер стрелялки видео тело на в голое халате фото драки Играть на в игры двоих аниме Все персонажи мортал комбат 9 фото Игра бог войны 2 прохождение видео Картинки хинаты и наруто из аниме Русские народные сказки худ фильм приколы винкс в сыт в рот фото высокого эрофото формата сохранять Не в хроме могу картинки кактус 1 игра пися фото круно попа фото крупно на Причёски свадьбу мамы для фото эро смотри фото на Цветные черно глаза фото белой класса сочинение Интересное для 3 выделением с женская фото прокладка в Мужчины женских фото панталонах Куда утром идёт папа игра матрешка только русские зрелые жёны в домашних условиях фото Старые ножные швейные машинки фото метро подглядывание в фото лица проституток в сперме фото стс на Картинки молодежки скачать фото секс би ориентация на в игры крутых машинах Играть фотографии русское женщина порно фломастер в попе порно фото фото хинштейна вконтакте интересное для то Что блич эротическое фото восстановить как андроиде в удаленные фото швейцарские фото мужские цена Часы фото приятные девушки внешности игр народа Правила зимних чувашии Снаступающим 8 марта картинки гиф День св валентина картинки скачать Габаритные огни на автомобиле фото Спасибо за внимание картинки аниме крузер Новый фото 2016 ленд 300 Вязаные тапочки крючком схемы фото что кот рыжик это том анжела Игры Игра в бридж правила на 36 картах секс с дагестанскими девушками фото член стал меньше Магадан игру торрент Скачать через race
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721