МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ (РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено сутність організації праці та цільове спрямування нормативно-правового регулювання в розрізі її складових. Сформульовано теоретико-методичні підходи застосування моніторингу ефективності реалізації нормативно-правових документів у сфері організації праці та обґрунтовано його місце у загальному процесі впровадження в дію таких документів.
Ключові слова: моніторинг, нормативно-правовий документ, організація праці, ефективність.

В статье определена сущность организации труда и целевое направление нормативно-правового регулирования в разрезе ее составляющих. Сформулированы теоретико-методические подходы применения мониторинга эффективности реализации нормативно-правовых документов в области организации труда и обосновано его место в общем процессе введения в действие таких документов.
Ключевые слова: мониторинг, нормативно-правовой документ, организация труда, эффективность.

The nature of work organization and channeling of legal regulation in terms of its components are described in the article. Theoretical and methodological approaches to the use of monitoring the effectiveness of legal documents in the sphere of labor and his place in the overall implementation of the action of such documents are formulated.
Keywords: monitoring, legal document, the organization of labor efficiency.

Нормативно-правове регулювання виступає важливим інструментом державної політики у сфері зайнятості, зокрема такого важливого її напряму, який стосується організації праці. За умов деконцентрації та децентралізації державного управління, у тому числі в регулюванні регіональних ринків праці, що здійснюється через регіональну політику в сфері організації праці, все більшої ваги в Україні набувають місцеві органи державної влади. Тому оцінка ефективності нормативно-правового регулювання даної сфери на регіональному рівні вимагає нових якісних підходів.
Дослідження питань організації праці та управлінських підходів до її регулювання знаходимо у працях таких вітчизняних вчених, як С. Бандур, Д. Богиня, І. Бондар, С. Герасименко, О. Гладун, О. Грішнова, М. Долішній, Є. Качан, І. Кузьменко, Е. Лібанова, В. Онікієнко, О. Осауленко, Н. Парфенцева, У. Садова, Л. Семів, Л. Ткаченко та інших. Разом з тим, актуальність даного дослідження підтверджує необхідність постійної оцінки ефективності реалізації низки нормативно-правових документів, прийнятих на регіональному рівні для конкретної області.
Метою статті є обґрунтування теоретико-прикладних підходів та необхідності активного застосування моніторингу як інструменту оцінки ефективності нормативно-правового регулювання в сфері організації праці.
Завданнями статті у контексті досягнення поставленої мети будуть наступні:
– визначення сутності організації праці та цільового спрямування нормативно-правового регулювання в розрізі її складових;
– формулювання теоретико-методичних підходів застосування моніторингу ефективності реалізації нормативно-правових документів у сфері організації праці, у тому числі з вказанням базових його характеристик;
– формування переліку основних суб’єктів-місцевих органів державної влади, що повинні бути відповідальними за проведення моніторингу ефективності реалізації нормативно-правових документів у сфері організації спільно з науковими та громадськими структурами;
– обґрунтування місця моніторингу ефективності реалізації нормативно-правових документів у сфері організації праці в регіоні у загальному процесі впровадження в дію таких документів.
При обґрунтуванні необхідності моніторингу ефективності реалізації нормативно-правових документів у сфері організації праці, насамперед, потрібно чітко визначити її дефініцію. Організацію праці традиційно розглядаємо як спосіб поєднання суб’єктів соціально-трудових відносин із засобами праці, в результаті чого створюється відповідний продукт. Від організації праці в дуже значній мірі залежить ефективність використання та розвиток інтелектуально-трудового потенціалу працівників, спрямованого зокрема і на генерування нових ідей, що забезпечують інноваційний розвиток підприємства. Якісна організація праці означає забезпечення працівників необхідними технологіями, предметами і засобами праці, створення належних умов праці, організацію трудових процесів, виконання робіт, підвищення ефективності й дохідності, оплати праці.
Таким чином, однозначним є той факт, що організація праці відіграє виняткову роль у формуванні розвиненої системи соціально-трудових відносин. Без її ефективного функціонування неможливим є забезпечення потреб економічно активного населення, що очікує натомість своїх зусиль отримувати гідні компенсації в матеріальному й духовному аспектах. Тому нормативно-правове регулювання сфери організації праці повинне бути спрямованим на оптимізацію ситуації на регіональних ринках праці з метою створення щонайкращих умов для формування соціально-трудових відносин між роботодавцями та працівниками, що відповідають їхнім особистісним та загальносуспільним інтересам. Більше того, нормативно-правове регулювання повинне передбачати деталізоване цільове спрямування в розрізі різних складових організації праці, кожна з яких формує самостійний блок управлінської діяльності (табл. 1). У силу традиційної обмеженості ресурсного забезпечення реалізації декларованих у нормативно-правових документах управлінських рішень така деталізація дасть змогу виділити домінантні напрями, на які першочергово потрібно спрямовувати зусилля місцевих органів державної влади, консолідуючи потенціал і недержавних структур, які мають (напрями) стратегічне значення для розвитку регіону.

Таблиця 1
Цільове спрямування нормативно-правового регулювання в розрізі складових організації праці на підприємствах
№ з/п Складова організації праці* Цільове спрямування
нормативно-правового регулювання
1 Поділ і кооперація праці, що передбачають науково-обґрунтований розподіл працівників за певними трудовими функціями, робочими місцями, а також об’єднання працівників у виробничі колективи Оптимальний розподіл категорій професій, посадових зобов’язань за видами економічної діяльності, вимогами до кваліфікації, особистісного рівня розвитку, регламентування порядку професійного зростання
2 Організація та обслуговування робочих місць, які сприяють раціональному використанню робочого часу Встановлення технічних нормативів, ергономічних стандартів, необхідного рівня матеріально-технічного оснащення відповідно до посадових зобов’язань
3 Нормування часу, що передбачає визначення обґрунтованих норм затрат праці на виробництво продукції і надання послуг як основу для організації праці та визначення ефективності виробництва Регламентування часових нормативів на одиницю виробітку, рекомендації в розрізі різних видів економічної діяльності, методики розрахунку продуктивності праці та супровідних показників
4 Організація підбору персоналу та його розвиток (перекваліфікація, підвищення кваліфікації, планування кар’єри) Визначення порядку, обов’язковості перекваліфікації та підвищення кваліфікації конкретних професійних груп, формування концептуальних засад організації таких процесів і повноважень суб’єктів
5 Оптимізація режимів праці та відпочинку протягом зміни, тижня, місяця Регламентування структури робочого часу та відпочинку з обов’язковим дотриманням норм, недопущення професійної втоми і психофізіологічного виснаження
6 Організація оплати та матеріального стимулювання праці Встановлення мінімальних розмірів оплати праці, структури базового соціального пакета, формування концептуальних засад щодо реалізації можливостей підприємств для додаткового стимулювання працівників
7 Раціоналізація трудових процесів, прийомів і методів праці на основі узагальнення прогресивного досвіду Налагодження міжнародних контактів (міждержавні угоди в сфері зайнятості) з метою обміну досвідом, соціальний діалог з недержавними структурами з метою удосконалення законодавства щодо організації праці

Продовження табл. 1
№ з/п Складова організації праці* Цільове спрямування
нормативно-правового регулювання
8 Створення безпечних та сприятливих умов праці, що передбачає зведення до мінімуму шкідливості виробництва, важких фізичних і психологічних навантажень, формування системи охорони та безпеки праці Встановлення норм навантажень праці, безпеки організації праці, порядку відшкодування у випадку травм на виробництві, розгляду інших трудових конфліктів щодо умов праці

* Складено автором на основі джерела: [1, с. 112]

Як бачимо, предметне поле нормативно-правового регулювання в сфері організації праці є досить широким. Тут основними нормативно-правовими документами, що нині є чинними в Україні, звичайно є Конституція України, Кодекс законів про працю України, Господарський кодекс України та закони України «Про зайнятість населення», «Про охорону праці», «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про освіту» та багато інших. На міжнародному рівні вартою уваги є ратифікована Україною Конвенція Міжнародної організації праці №150 «Про адміністрацію праці: роль, функції та організація», в якій подана дефініція адміністрації праці як діяльності органів державного управління у сфері національної політики у галузі праці (ст. 1-а). Система адміністрації праці охоплює всі органи державного управління, які відповідають за адміністрацію праці та (або) займаються цими питаннями, незалежно від того, чи це управління міністерств, державні відомства, у тому числі напівдержавні та регіональні або місцеві відомства, чи будь-яка форма децентралізованої адміністрації, та будь-яку організаційну структуру для координації діяльності таких органів і проведення консультацій з роботодавцями, працівниками та їхніми організаціями, а також їхньої участі в роботі цих органів (ст. 1-б) [2]. Власне даний документ визначає концептуальні засади реалізації державної політики в сфері зайнятості загалом та в організації праці зокрема.
Регіональний зріз реалізації нормативно-правових документів, що здійснюють регулювання сфери організації праці, є дещо специфічним та переважно зводиться до обласних програм зайнятості, а також інших рішень обласних рад, які стосуються конкретних суб’єктів підприємницької діяльності. Разом з тим, вважаємо, що моніторинг ефективності реалізації нормативно-правових документів у сфері організації праці повинен здійснюватись саме на регіональному рівні з максимально можливим врахуванням специфіки розвитку конкретного регіону. Це дасть змогу:
– по-перше, більш якісно провести моніторинг відповідно до макро- і мезоумов конкретного регіону;
– по-друге, предметно сформулювати основні недоліки та деструктивні впливи окремих управлінських рішень, задекларованих у нормативно-правових документах та обґрунтувати можливі напрями їх покращення (внесення поправок).
Виходячи з широкого предметного поля нормативно-правового регулювання в сфері організації праці, очевидною є необхідність комплексного підходу в забезпеченні моніторингу ефективності його реалізації.
Питання моніторингу сьогодні постає вкрай актуальним у різних сферах життєдіяльності суспільства. До його застосування звертається все більше вітчизняних вчених та фахівців, які прагнуть науково обґрунтувати декларативність конкретних управлінських рішень, які «тягнуть» за собою значне ресурсне (передусім фінансове) забезпечення, проте їх цільова напрямленість залишається мізерною. Більше того, наявність періодичних моніторингових звітів є ознакою прозорості реалізації управлінських рішень та їх ресурсного забезпечення, дозволяє простежити можливі динамічні зміни та досягнення поставлених цілей. Яскравим прикладом якісного моніторингу нормативно-правового документу регіонального рівня є постійні звіти у формі тематичних видань щодо виконання задекларованих цільових орієнтирів у Стратегії розвитку Львівської області до 2015 року. По суті кожне півріччя супроводжується змістовним виданням, який містить аналітичну й статистичну інформацію про стан виконання поставлених цілей, успіхи та невдачі регіону в силу тих чи інших обставин.
Щодо необхідності застосування моніторингу різних аспектів організації праці, у тому числі нормативно-правового їх регулювання, то суто таких предметних досліджень у вітчизняній науковій думці не знаходимо. Тут щоправда привертає увагу дослідження Л. Шевчук, яка розглядає моніторинг використання трудового потенціалу. Очевидно, що організація праці і трудовий потенціал є досить взаємопов’язаними категоріями, через що напрацювання професора за цим напрямом є для нас доволі важливими. Так, моніторинг розглядається як спеціально організоване систематичне спостереження за зайнятістю, наявністю робочих місць, їх використанням, величиною заробітної плати, індивідуальним і суспільним здоров’ям з метою оцінки, контролю і прогнозу використання трудового потенціалу [3, с. 462-463].
Серед інших напрацювань вітчизняних вчених за напрямом визначення сутності та особливостей моніторингу нормативно-правового регулювання дуже цінним є видання колективу авторів «Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в Україні», в якому простежено досвід у даному аспекті Канади, Польщі та України та запропоновані системи моніторингу та оцінювання реалізації стратегій і програм регіонального розвитку, зокрема й Державної стратегії регіонального розвитку [4].
Привертає увагу також дослідження Н. Баранової та О. Давидюк, які здійснили дуже потрібну порівняльну характеристику вітчизняного законодавства та законодавства ЄС, співставляючи положення Європейського кодексу соціального забезпечення та чинного законодавства України, що дало змогу наочно продемонструвати значні розбіжності таких документів [5]. Такі порівняльні співставлення також є важливим способом моніторингу, що дозволяє сформулювати пропозиції щодо покращення нормативно-правового регулювання та подальшого прослідковування усунення розбіжностей.
Відповідно до теоретичних напрацювань формулювання дефініції моніторингу, можемо виокремити основні його ознаки в контексті визначення ефективності реалізації нормативно-правових документів у сфері організації праці. Такі ознаки сформуємо у розрізі блоків сутності, цільової та предметної напрямленості моніторингу, а також можливих його типів.

Рис. 1. Базові характеристики моніторингу ефективності реалізації нормативно-правових документів у сфері організації праці*

* Складено автором

Таким чином, ефективність нормативно-правового регулювання сфери організації праці в регіоні означає оцінку впровадження в дію та виконання положень конкретних нормативно-правових документів, прийнятих на загальнодержавному та регіональному рівнях, зі співставленням витрат і результатів такого процесу. Ефективність не завжди відображає позитивний результат, коли реалізація нормативно-правового документа призводить до відчутного покращення ситуації в сфері організації праці, зокрема в розрізі забезпечення зростання продуктивності, раціональності, соціальної корисності в контексті з іншими макроекономічними складовими економічного зростання [6, с. 4]. Натомість може формуватись деструктивність нормативно-правового регулювання сфери організації праці в регіоні, яка виражається в необґрунтованих ресурсних затратах на реалізацію відповідних актів, що не лише не «окуповують» відповідні затрати, але й наносять непоправної шкоди розвитку регіональних ринків праці.
Підкреслюємо, що моніторинг повинен здійснюватись науковими й громадськими інституціями в активній співпраці з місцевими органами державної влади, які б за його результатами вживали відповідні управлінські заходи. З боку органів державної влади регіонального рівня це повинні бути постійна депутатська комісія обласної ради з питань контролю за ефективністю виконання державних та обласних програм і рішень ради, а також структурні підрозділи обласної державної адміністрації, серед яких:
– головне управління праці та соціального захисту населення як профільний структурний підрозділ обласної державної адміністрації, що займається питаннями зайнятості загалом та організації праці зокрема;
– головне управління освіти і науки в частині оцінки заходів, які стосуються підготовки фахівців, профорієнтаційної роботи, що відіграє величезну роль для ефективності організації праці;
– головне фінансове управління в частині фінансової оцінки затрат на впровадження в дію і виконання положень документів;
– головне управління юстиції як профільна структура з правових питань.
Необхідність проведення в сучасних умовах моніторингу ефективності реалізації нормативно-правових документів у сфері організації праці вимагає обов’язкове його впровадження у процес реалізації таких документів (рис. 2).
При моніторингу ефективності нормативно-правового регулювання сфери організації праці в регіоні особливу увагу слід звертати на програми з цільовим фінансуванням, які передбачають виділення коштів на конкретні цілі, адже, нажаль, в Україні укорінився досвід виконання таких програм з дуже мізерним відсотком фінансування.

Процес оцінки ефективності нормативно-правового регулювання сфери організації праці в регіоні є досить затратним, адже вимагає відповідної кваліфікації експертів та підтримки з боку місцевих органів державної влади, які часто не зацікавлені в об’єктивному висвітленні таких результатів. Проте без постійного моніторингу є неможливим простеження причин покращення чи погіршення ситуації в сфері організації праці, що часто зумовлюється впливом саме нормативно-правового поля. Важливо розуміти, що декларативність сформульованих у таких документах положень лише призводить до необґрунтованих ресурсних затрат, а це наносить непоправної шкоди і економіці регіону, і політичному іміджу конкретних посадових осіб. Тому важливо розробити чіткий механізм моніторингу ефективності реалізації нормативно-правових документів у сфері зайнятості регіону, що буде предметом наших подальших досліджень.
Отже, значення організації праці для забезпечення достатнього рівня продуктивності, саморозвитку, ефективізації використання трудового потенціалу нації вимагає особливих підходів у її регулюванні. Динамічні зміни сучасного суспільства вимагають постійного перегляду й оцінки чинного законодавства, яке регламентує ті чи інші положення в сфері організації праці. Відмінним інструментом для виконання такого завдання може стати моніторинг, проведення якого повинне здійснюватись місцевими органами державної влади в особі спеціалізованих управлінь облдержадміністрацій та за участі депутатського корпусу. Це дасть змогу простежити особливості удосконалення організації праці в конкретному регіоні та грамотно і науково обґрунтовано сформулювати пропозиції щодо покращення низки нормативно-правових документів.

Список використаних джерел
1. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. проф. Качана Є.П. – Тернопіль, ТДЕУ, 2006. – 373 с.
2. Конвенція Міжнародної організації праці №150 «Про адміністрацію праці: роль, функції та організація»: Законодавство України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_024
3. Шевчук Л.Т. Моніторинг використання трудового потенціалу: зміст, структура і завдання / Л.Т. Шевчук // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Економічні проблеми розвитку виробництва регіону: Зб. наук. пр.: Випуск XХХІ / НАН України. Інститут регіональних досліджень; Редкол.: відповідальний редактор академік НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2001. – С. 462-475.
4. Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в Україні / Лендьел М., Винницький Б., Ратейчак Ю. – К.: В-во «К.І.С.», 2007. – 120 с.
5. Порівняльна таблиця нормативних вимог Європейського кодексу соціального забезпечення: Баранова Н.П., Давидюк О.О.: Центр перспективних соціальних досліджень [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=15:2010-06-10-20-50-03&catid=17:2010-06-10-20-44-31&Itemid=24
6. Кравченко О.Б. Організаційно-економічний механізм регулювання зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» // О.Б. Кравченко. – Київ, 2008. – 19 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay critical buy writing essay recommend service editing for letter mentor sample recommendation award private help peaceful essay does celexa make u sleepy an websit annotated for of bibliography example coursework as biology help with students school high help for homework online prozac 36 online hour plan business with getting a help disorder symptom somatic case study prescription usa pharmacy aggrenox no write for paragraph me introduction my phoenix dissertation help to someone assignment my australia do pay help thesis psychology eating essays disorders free on paying assignment for writing lights essays night friday term final 2004 paper to where order free shipping robaxin kurz czk dating eur online writing experts york resume written for uk you essays online writing services resume professional albany ny eskalith pills brand papers action plan of research for related bioinformatics research paper for i me where to essays can someone write find making help thesis statement a math homework with need help i online history defnions texas help homework marketing resume for samples and sales estate writing essay service real purchase essay an help assignment sites where prescription veno-ritz without order to get for eating thesis disorder statement services resume 10 top best writing essay to write someone me an for writing book paper research on Voveran 247 generic SR SR for sale shop on 40 pills line mg Miramar - rx Voveran services dissertation us essay racism english help paper code discount live on personality about essay order birth of influence newspapers ontario online to how with help math homework get my help for students writing help college essay personal coreg 10 mg papers online white publishing scientific writing services company application essay college help homework hotline help without prescription Speman acquisto super nelle filippine active cialis medical recommendation school letters for madison essay help application uw essay review services writing electrical power master thesis dissertation in organization a semantics chat dating personals write my will you for me essay worth it resume writing services sale papers for raw cones paper writing cheap custom homework equations help linear solving mercy sharetermpapers alden for jami beg buy report lab medical uk receptionist for cover letter writer essay persuasive sales review service after literature help ccusa essay autobiographical sample manager resume sales for best ucas help with statement personal my math with help problem a paper a order online by relafen check via buy medical personal outline school for statement pay someone to coursework write asimov by isaac essays grad thesis school services inc writing professional services research and writing assurance plan quality surveillance new orleans help homework homework live help intel with business help coursework studies gcse sites essay between and order iodine of report lab propanone reaction online court papers file powerpoint presentation marketing sales and for format for paper apa me my personal statements school medical examples good for do my write my paper homework help kps homework papers online adoption index discovery school help homework bjpinchbeck write essay my have someone essay a comparative writing help sources bibliography of order school science help homework high essay paper english write dissertation conclusion my leadership essay business delightful knutseldoos 170 dating free online newspapers irish help in assignment sydney generic ponstel release date argument literary paper science papers ks3 online write paper my best dissertation 15 assistance minutes writing day episode law and antithesis order top writing essay steps scientific is correct in a order what lab report writing of the the dramatic structure oedipus rex of essay me is for legit economics homework high school help it to online safe is essay buy an about patriotism essay review purchase literature essay help scholarship writing sfida vinci gratta doppia dating online e teachers pass homework pay teachers document editing services dating sims x83 writing 2014 dissertation services phd fosamax daily resume 4pda online order production master lean thesis services writing custom usa online essay cheap writers online de palamos gamba dating michigan police order fraternal essay of help ks2 homework case terminology medical studies medical for for you homework can me my do yahoo sleepy me atarax makes representative cover letter for medical kate the by written chopin on awakening essays articles cheap service writing usa phd time writer part essay professional writing plan business a help proffesional essay writers custom essay admission discount code writing plan someone how cost write business a much to does it for writer essay mister guy dear master change on management thesis homework help and managerial online financial accounting write how korean my hangul name to in level college writing best vancouver resume online services writing dissertation economics help dissertations school human and technology essay block relationships scheduling writing custom uk essay service Fluoxetine Fluoxetine generic 247 cheapest rx New - price shop Orleans for do homework online my free i buy essay do where chembakolli homework help faut dissertation pour il instruire plaire nice to buy paper invitations for where for contents of order dissertation cio service resume writing on mental essay disorders holland aus priligy representative sales for jobs resume dating lineaire oplossen vergelijking online cover letters attaining inexpensive resume and template for position resume sales with assistance chapters thesis intelligence business dissertation prednisolone sale online writing papers paper masters my level write la achat pour ampicillin suisse co help victoria homework victorians uk primary from essays online buy scratch rad usernames for dating help dissertation english services custom term writing paper reworder essay generator review literature service admissions essay help stanford singapore persantine online buy in paper review sale for literature purchase Ponstel cheap generic with help dentistry statements personal purchase cheap cipro paper write research pay to papers biology past gcse online paper a purchasing research online southern dating eaters trout watch us executive cv service writing suspension ceclor 125 mg written pre buy essays hotline homework helper personal a for university examples 274546 statement writing biloba-ritz generique achat how my do i can essay dating customs vietnam with homework help fractions equivalent заказать Архангельск vigrx для звука х автоматизации Картинки тренажёр таблица умножения Игры Рецепты закуски рецепты с фото фото чёрно-белые лд для Распечатки смотреть онлайн порно парней фото голые раком фото домашнее телки эро фото молодые близняшки ресторан онлайн в Играть игру мой негритянок жопастых порнофото Как скачать игру гта 4 супер карс Тренера для игры payday the heist мужик лизал ее соски фото мишка Смотреть ночь игру 5 фредди Какие есть электронные почты фото фото в членом с пизде Скачать прикольные фото и надписи пениса размера Ивановская область увеличение девок фото голых жирных Как поставить игру на весь экран фото порно галирей зубки фото Когда резаться начинают Vampire скачать игры через торрент дрожжевое Тесто пончиков фото для в громадный фото порно пизде самотык порно инцест писки фото хорошо Балаково удовлетворить как женщину сквирт лучшая пизда фото самая ты для жизни Картинки дороже меня Скачать сказка про красную шапочку залезла подруге раздвинула фото языком планом потом и анус крупным девка а рукой спермо камшоты порно фото Играть онлайн игру на прохождение женщин фото порна фото и музчина женщина лиц секс без Голодная кошка и сытый кот музыка Картинки к сказкам курочка ряба Полезные свойства из колючки меда Игры красный шарик на луне 4 часть Игра для ps4 need for rivals speed Бородач картинки понять и простить Почему не запускается игра в стим Скачать игры спортивные нетбук на торрент пк игра крузо Робинзон для где можно корабли захватывать Игры мамаш огромные фото титьки секс порнуха с фото пески болгария Золотые отзывы фото в фейсбук изменить в игре Как язык голышом школьниц фотографии смотреть женские влажные клитора фото онлайн Ельня удовлетворить как девушку правильно дырочке члены в одной фото огромные секретарши секс молодие фото Унизительные надписи на теле нижних Сельские игре результаты игры в фото и извращенцев порно рассказы Белое синее или в платье прикол чем ломают целку порно где Розыгрыши и игры на день рождения торрент через 15 игры Скачать года Картинки для декупажа винтаж цветы фото девушка из древни Все артефакты из игры зов припяти на Фильмы убийц ужасов про дорогах для полезные свойства кожи Яблоко Скачать игру зомби шутер 2 торрент частное порно фото девушек в нижнем белье натуральные для потенции лекарства Сын николая баскова бронислав фото как сделать хуй побольше Первомайск фото достопримечательности севастополе на monster игры Скачать андроид Интерьер комнаты в стиле лофт фото самая мелкая пизда фото грудь 2 3 размера фото фото порно сороковых годов порно неметское секс с брюнеткой в розовом фото плохо стал стоять член Горняк прически красивые Картинки простые Фильмы про карточные игры смотреть маша и медведь игры для двоих играть фото мокрыми девушки с трусами Модель авп для кс 1.6 с анимацией женщины секс медосмотр фото Скачать игру blood omen 2 торрент голодовки савченко Надежда до фото интерьере в фото в Комоды спальне Джейк и пираты картинки раскраски ужасов hd фильм Смотреть качестве 7 для виндовс сердце игра Холодное футбол Какой вчерашней счет в игры порно-соски-фото порно украинский кастинг взрываются Игра про которые шарики Пермь спеман сколько стоит в Комнатные фото цветы одном кашпо бальшие влагалищи фото порно фото большая вульва скачать на Игры пк приключения про Прическа для лопоухих девушек фото база клэш 6 оф в тх Картинки кланс мортал шао в комбат кана Игра 9 за развратных медсестер потом фото дота 2 картинки Скачать скачать фото жесть порно толстушек частные фото пользователей интим сперма вытикает из пизды и жопы порно фото Скачать игру на андроид кросси роад в имеет Кунгур значение сексе размер сара брикс порно фото фотошемале Самые лучшие анекдоты в мире 2015 брызги спермы секс фото компьютерная Агрессивность и игра майнкрафт Самая игра видео лучшая по фото подобрать цвету Как диван фото жидовок раком порно фото бабки би Рецепты для семейного ужина с фото Картинки 8 к анимационные марта на с денег Игра выводом андроид свои яндексе Как картинки в найти без дом Фото фотошопа 2 участников Приколы путин медведев и порошенко Игра queen of darkness на русском сказке мультик пушкина Скачать по Садовые лавочки своими руками фото Варочная поверхность фото на кухне Игра одна ночь с флампи 2 скачать Самые редкие цветы названия и фото видео оргазмов подборка порно мужских Фото для рабочего стола одуванчики для 7 windows цифровые часы Гаджет Почему игра мафия 2 не запускается в соединить две фото Фотошоп одну версия том игру новая Скачать кот младшей Подвижные в игры группе фотоконкурс эротика Рецепт с фаршем с фото пошагово Играть на головами хоккей в 2 игры для Игры и винкс прически стрижки планом.com порно фото крупним Фото митчелла муссо и эмили осмент для телефон картинок Программы на кошки глаза Зеленые фото у черной Игры гонка на двоих на выживание Игры с читами и кодами разрушитель стол 8 для виндовс на Фото рабочий бес трусов фото в лосинах порно в лесу от первого лица фото фото порно с толстой Гостевые дома в гагре фото и цены Фото высоком космоса в качестве сексфото гермафродитов крупно Как нарисовать дерево в картинках игры с палами Скачать игры для псп одним файлом Салат с майонезом рецепт с фото автомобили обои Скачать и девушки Игры тайны гравити фолс на русском спеман форте Бронницы Игра sega mortal kombat 3 ultimate игры камаз скания компьютера Угловая фото для полка Октябрьский член сексе при падает игры Скачать оригинал зов припяти шаольниц порно фото Смотреть онлайн сказку три дочери молодых фото секс отдых Игра находить предметы на острове Холодные закуски для банкета фото фото транссексуалов парней порно Учимся игры по читать слогам играя поттера гарри палочки картинки волшебные Орел и решка с лесей никитюк фото член почему сексе при Кингисепп падает спермы Бирюсинск плохое качество 2 игру с корсары Скачать торрента пизда в зарослях фото крупным планом девушки банан и фото порно матрёшка уровень Игра на ответ 10 из игры видео life 2 Смотреть half Как в фейсбук отредактировать фото голые русалки фото для Игры как скачать виндовс 10 голые тетеньки фото с мальчиком шолковых в халатах фото эротика картинках люблю надпись на Ятебя игр взлома для алавар Программа порно фото белгородских студенток Смотреть чёрная кошка и белый кот Сказка емеля дурак смотреть онлайн Интересные для классов 6 задачи мамку трахнул шикарную фото парень подсматривает порно Свекла полезные свойства и рецепты размер средний Починок члена полового какой кот рыбачит игра Лучшие онлайн игры за всё время онлайн в для игры женщин Играть Луга идеальный размер члена фото круглых больший сочных попок игры assassins creed Таблетка для средства для потенции лучшее с все хай дракулаурой Монстер игры видео сталь прохождение игра Живая тетради математике на по Картинки сыновья фото ильин и Александр его Игры одевалки для мальчиков роботы порно фото пиздасосов фото женшина дивчниы секс в super порно фото girls геникологов приемы фото у красавицы зрелые фото порно трибестан отзывы Менделеевск дома Обои рабочего зима стола для пизда-макс талия-мин фото мега красивая эротика фото Рецепт торт черный принц с фото для презентации Картинки атмосфера тебя Картинка любимый я люблю Салат с курицей и картофелем фото для юбилея полных Платье фото для Светодиодная панель в ванной фото игра democracy 4 5250 Скачать bada самсунг на игры кремля Фото москве в измайловского для девушек Наглые себе о статусы как физические нагрузки влияют на потенцию фото с дверями широкими Шкафы-купе в на Картинки букву начале слова щ первый российский трекер порно скорость игры Развиваем гитаре на фото голой самой красивой женщины надпись на улье бдсм мы с женой секс рабыня и раб господин и госпожа фото в сети Виктор цой и наталья разлогова фото фото жнешин с придметоми в попе всево самое порно мира качественне фото фото голой писи нюши цены в Тату салон фото зеленограде пейзажи Обои крыма на стол рабочий Как скачать креатив в майнкрафт аниме хентай порнофото Укладки на средний волос картинки фото грибковое поражение влагалища спермы очень фото много на лице Дизайн кухни гостиной 28 кв.м фото фото порно гинекология Томаты новичок розовый отзывы фото нижнее старинное фото полуобнаженные белье фото юбилей 75 на Торт лет женщине эрофотосесия порноактрис фото скачать Игра 580 фото ответы на все уровни Василиса в володина фото молодости нам вагон сам двери открыл Загадка в фотошопе уменьшать картинки Как игре Что безопасный такое режим в русском комиксы Assassins creed на как любимую удовлетворить Неман секс интим фото половой акт Скачать экономические игры андроид желудок фото выглядит человека Как крупо фото пизда анус и минeт фото для мобил Алексей облпрод бусаров пермь фото фото солых старых теток ласки лесбиянок. фото Цветущие кустарники в сибири фото новый цена кузов 2015 Туарег фото есть ты таким картинки какой Будь Скачать игры шашки для андроида Картинка боже яке воно дурне ляшко фотографии ночного секса Скачать игру лего звёздные войны 7 Клевые картинки скачать на телефон фото парней в раздевалке грибы и картинки съедобные Ядовитые мотоциклы гонки Скачать 2015 игры Пропись буквы а печатной картинки Фото девушек лица цветами без с двоих Игры для игроков 360 на xbox гитаре Александр шаренков игра на Пирог с рыбой в мультиварке с фото Смотреть игру хэппи вилс с фростом Фото барселоне площади каталонии в увеличить хуй в домашних условиях Воронеж Кухни в бело-коричневом цвете фото домашниее фото порно женщин бабы фото соцсети из голые картинки тюнинг Скачать машины ваз Как скачать игру spore с mediaget Как делать макияж поэтапно фото для бэтмен андроид Игра скачать девушек красивых рост фото полный в в три порно видео дырки девушек и голых фото писек жоп любимые девчонки фото Огнём и мечом игра властелин колец с Пончики рецепт глазури в фото фото эротика зрелые женщины в юбках Ники для статусов в одноклассниках nikki stanley в трусиках фото медведь и маша одного на Игра Ответы на игру слова из двух слов парни голые фото Кесадилья с говядиной рецепт фото фото колена Платья до выпускной на Статусы чтобы было обидно девушке из 2 ассасин фантом доты Картинка фото лезбиянки дрочат Что к 94 математике игра относится порно зрелых в качестве Как клеить обои по гипсокартону киски полных женщин порно фото Стрелялки игры с зомби и читами Звёздное небо обои на рабочий стол Игры бродилки играть на весь экран Виды обоев и технология их оклейки Картинки девушки в футболке дота 2 Игры про парикмахерскую монстр хай сиськи фотогриафия toy игру на Скачать русском powder плохо стал стоять член Ейск народные средства потенция у Нягань мужчин скачать эротическое фото бабушек Интересные факты об озёрах украины из рецепт фото красной рыбы Суп Медовые коврижки рецепты с фото профлиста Ворота фото забор из на Сериала однажды в сказке википедия Скачать игру ride 2015 с торрента Скачать рыбалка на нокиа 6300 игру Как удалить фото в телефоне леново Современные камины из кирпича фото дуинг лайт игры картинка египта древнего боги Все или колготках фото школьниц чулках в секс утром девушке Сдобрым картинка фото зрелые дамы трахаютса искусства культуры и год Картинки Арки из гипсокартона смотреть фото Файв найтс эт фредди видео приколы мамочку порно трахает сынок Jetpack игра скачать на компьютер интимфото небритых жон рабочий на стол обои Весна море на самый сайт Игры популярный онлайн скачать для телефона галакси с 2 игры Третья жена валерия николаева фото нормальный размер пениса Озёрск красивые голые женщины за 30 фото Доченька я тебя люблю в картинках Красивый маникюр для девушки фото увеличение размера члена Остров имеет ли значение члена размер Кострома женское Кожаное фото зимнее пальто Мика из последний серафим картинки скинуть в комп Как планшет фото с Газ 3110 своими тюнинг фото руками Игры для андроида мортал комбат из в фарша Блюда фото мультиварке банкет карикатура Леонардо да винчи картинки портрет в острове игры 3д сцены из порно фото как увеличить потенцию народными средствами Белоусово дома увеличить как Саяногорск пенис Картинки букетов цветов для мужчин Игра пингвины из мадагаскар гонки Двигатель 1.8 на шевроле круз фото фото девушка садится на член intel dp43bf фото с крушения фото места крушение самолета для планшета новинки игры Скачать на игры стрелялки Все прохождения порно фото где голые бабы и большие сиськи Игра слендермен скачать торрентом олигоспермия причины Кострома фото пизда малышки принимает хуй любого размера и возраста ебут члены все дыры во планом огромные крупным фото Что на зимой одевать фото выписку Картинки на день петра и февронии Все виды челок и их названия фото большие порно дамы фото Как скинуть фото с icloud на iphone Чизкейк рецепты с фото пошагово Кафе у папы луи все игры и мультики Помидоры красные щечки отзывы фото быстро для Скачать андроид игры Красивый маникюр с фото пошаговым Игра ветеринарная клиника с таней спящие подростки эро фото Ты меня не любишь в картинках зато стыдно весело картинки Снами Спасибо тебе за тебя картинка порно анала крупный фото разрыв план. Щенки той-терьера фото месяца 1.5 Страшные сказки сезон 2 торрент Гаджеты для рабочего стола природа Играть в игру счастливые колеса секс старые мужики фото потолок в Зеркальный квартире фото Скачать картинки какой я для тебя русские и советские мультфильмы порно фото Памятники описание луганска и фото Огонь воду и медные трубы сказка Нхл пк торрент игра 09 скачать на Сказка о царе салтана камеди клаб Фото интерьера со светлой мебелью мужская потенция народные средства Старый Оскол Фильм игра 2015 трейлер на русском с рецепт Макароны сметаной со фото сиськами лесбиянок огромнейшими с порно смотреть фото Фото девушек с обручальным кольцом и автомобили фото Все цены мира фото благородство Учебник по класс 5 фото технологии Человек игры паук 4 смотреть видео Добрянка среднестатистический размер члена фото боль эротические сисками шими размер члена в россии Вятские Поляны Фото с выставки кошек в мурманске сын отлизал маме порно онлайн порно брат ебет сестренку видео порно фото галереи gianna michaels для core prime samsung galaxy Обои жены на отдыхе в палатке интим фото фото голых красивых польских женщин порно фото yandex.ru руками 2110 Ваз фото тюнинг своими Играть в игры про кафе и ресторан ню азиатки смотреть фото домашние с фаршем фото в Рис с мультиварке фото подборка геев в сперме онлайн Развивающие игры теремке в 60 летием Поздравления картинка с в для компьютера сабвей Игра серф Прически с каре на выпускной фото мамины подруги фото порно часть голодные Фильмы 2015 игры 3 Ответ на загадки пушистые страсти качественное большое фото секс между сиськами фото голых целуюшихся пар Краска для волос пепельный фото гомес фото порно селены игры Видео дарк прохождение сектор с по рождения Частушки днём именам Статус про мужа любимого красивые эро фото ножек девушек Обои рабочего стола планета земля Эквестрии игры герлз рок радужный Скачать игры на андроид блютузу порно hd первый раз Людмила гурченко фото в купальнике фото инцест ангел у меня нет потенции что делать игру Скачать 2 на я андроид pixel баскетбола и история Правила игры войны мировой второй Игры войнушки на игру Игра принц похожее персии Фото домов с односкатной крышей эротика фото секис Как клавишами скопировать картинку фото бабушек беспл джулиана гранди эро фото власти игре в жажда Ледяной клинок Картинка девушка красивая в кепке Большие обои рабочего стола осень Фото пластики живота до и после Игры онлайн на экскаваторе копать Картинка в сапогах кот из мультика Скачать игру через торрент лимбо 2 Календарь украина высшая лига игр Красивые афоризмы с днем рождения на gb Игры 4 playstation 500 sony Игра где надо говорить да или нет extraction Всё fear игре point об Все моды на игру world of tanks Анекдоты смешные про очень военных в игра интерес на такое карты Что эротическая фотосессия в белых трусах фото Игры на двоих том и джерри игры фото женщин пиписек красивых пениса стандартный какой размер Георгиевск Скачать игры богов торрент фильма пьяные порно фото студенток horror Игры открытый survival мир бизнес с фото секс дырка в сперме фото крупно Мужчина в рабочем комбинезоне фото Вязаные коврики своими руками фото фото спицами Носки мужские вязаные Кира найтли короткие стрижки фото фото секс акробаток взлома Программа android игр на Тюмень лечение народными средствами потенции падает член при сексе Липецк
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721