МОДЕРНІЗМ ЯК СТРАТЕГІЯ ТЕКСТОТВОРЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Монахова Т. В.

Національний університет

«Києво-Могилянська академія»

м. Київ

 

Пропонована стаття розглядає змістове наповнення поняття «модернізм» у розумінні його як стратегії текстотворення. Визначено основні тактики: порушення мовних табу, ігрові звертання, активізація лексичних запозичень.

Ключові слова: модернізм, порушення мовних табу, ігрові звертання, активізація лексичних запозичень.

В предлагаемой статье рассматривается содержание понятия «модернизм» в понимании его как стратегии текстообразования. Определяются основные тактики: нарушение языковых табу, игровые обращения, активизация лексических заимствований.

Ключевые слова: модернизм, нарушение языковых табу, игровые обращения, активизация лексических заимствований.

The present article discusses the concept “modernism” as a text-building strategy. There are defines of the basic tactics: the violation of linguistic taboos, game vocatives, activation of lexical borrowings.

Key words: modernism, the violation of linguistic taboos, game vocatives, activation of lexical borrowings.

 

Стратегічне текстотворення – це свідоме продукування текстів, яке відрізняється від будь-якого адресного мовлення не тільки чіткою попередньою настановою мовця викликати прогнозовану емоційну реакцію реципієнта з подальшою його активністю відповідно до поставленої мети, а й характеризується вживанням непрямих тактик мовленнєвого впливу та конкретних вербальних прийомів відповідно до світоглядних позицій мовця.

Звузити надто широке й надто соціальне поняття до лінгвістичного терміна – завдання непросте. Воно потребує чіткої таксономії і конкретних дефініційних ознак. Мета цієї статті – визначити модернізм як одну зі стратегій текстотворення, яка активно продукує дискурси в сучасній українській мові. Для реалізації мети розв’яжемо такі завдання: з’ясуємо загальновживане значення цього складного суспільно-культурного концепту, а далі визначимо деякі лінгвістичні способи його реалізації, тобто тактики.

Проблема вивчення модернізму активно розроблена літературознавцями, культурологами, істориками мистецтва. Потреба відпрацювати власне лінгвістичний підхід до цього явища зумовлює актуальність цієї розвідки.

Модернізм у простій формі тлумачать як нове мистецтво. «Сучасне мистецтво», «мистецтво модернізму», «новітнє мистецтво» – у цих словах вже присутня оцінка: поняття «сучасний» на рівні буденної свідомості зламу тисячоліть – синонім хорошої якості. Й саме тому, що словом «модернізм» так часто називають всю культуру ХХ століття, текстові має передувати – хоча б найзагальніше – визначення головного терміна. Модернізм – передовсім система нових «художніх кодів»… вкорінена у відкриттях класичного авангарду. Під «авангардом» розуміємо період «революційного» становлення новітнього мистецтва ХХ століття, суб’єктивно побудованого на запереченні» [2, С. 8 – 9]. Оксана Забужко стверджує, що загальний дискурс модернізму включає ряд окремих дискурсів: європеїзму, або західництва (адже модернізм як інтелектуальна система завжди зорієнтований на Захід), сучасності (адже модерність співвідносить себе насамперед з часом), інтелектуалізму, антинародництва, індивідуалізму, фемінізму, зняття культурних табу, зокрема у сфері сексуальності, деканонізації, формалізму в критиці й інтересу до формальної сторони твору тощо [3, С. 22].

Початок модернізму пов’язують з появою 1902 року книги впливового італійського філософа Бенедетто Кроче «Естетика як наука про виродження і загальна лінгвістика», в якій було обґрунтовано домінанту експресії, художності над копіюванням дійсності, підбито підсумки колишніх досягнень у мистецтві й стверджено необхідність формального пошуку [2, С. 32]. Модернізм у мистецтві, зокрема в літературі, розвивався поетапно, набуваючи все нових прикмет. «Очевидно, що модернізми 10-х, 20-х, 40-х і 60-х мали свої специфічні дискурси. Водночас їх об’єднує певна тяглість естетичних завдань, художньої практики й теоретичної риторики, що можна довести на рівні інтертекстуальності» [3, С. 12].

Часто під терміном «модернізм» розуміють сукупність мистецьких течій та літературних напрямів. У модернізмі виділяють філософське підґрунтя, що об’єднує всі тексти, продуковані цією стратегією: «Окрім символізму, модернізм (модерну) як мистецтво нової, антипозитивістичної орієнтації складали всі художні течії, які стверджували пріоритети мистецтва над мораллю, історією або реальністю взагалі (естетизм, декаданс, імпресіонізм, неоромантизм)» [3, С. 43].

Модернізм як стратегію текстотворення зручно розглядати у порівнянні, ба навіть протиставленні, з першою стратегією – народництвом. Принципові розбіжності щодо світоглядних позицій мовців і розуміння вектора розвитку України призводять до певного конфлікту між народництвом і модернізмом: «…конфлікт двох поглядів і художніх принципів – народництва (що передбачало українськість, патріотизм, популізм – аж до хуторянства, закритість культури, консервативність, реалізм, зображення народного життя) і модернізму (відповідно європеїзму, космополітизму, інтелектуалізму, відкритості культури, демократизму, естетизму, зображення життя інтелігенції). Однак між двома парадигмами існує ще одна ключова опозиція – жіночого і чоловічого, або феміністичного і патріархального…» [3, С. 68 – 69].

Отже, якщо народництво – це традиційний патріархальний патріотичний український дискурс, то модернізм – це відкритість до запозичень (від культурних до мовних), руйнування штампів попередніх епох, активізація жіночого дискурсу та ґендерних студій загалом.

Витоки модернізму дослідники вбачають у прагненні адресантів створити новий тип тексту для впливу на читачів (адресатів): «У прагненні збагнути нову реальність митці відмовилися від принципів реалізму, що в нових обставинах виявився неадекватним методом. Почалися численні експерименти з формою. Т. С. Еліот замість наративного методу запропонував для модерного мистецтва міфологічний, що, на його думку, здійснив Джеймс Джойс. Міф мав стати основою єдності художнього тексту, яку модерністський твір часто втрачав у пошуку глибшого й ширшого відображення складності життя» [3, С. 17].

Ключове протистояння народництва й модернізму криється також в інтенціях мовців, полягає у ставленні до зовнішньополітичної орієнтації України, у протиставленні національної інтровертності національній екстравертності: «Якщо українськість у народників часто виступає синонімом культурної ізоляції, то «Європа» є символом вільнішого й різноманітнішого літературного розвитку» [3, С. 41]. Ще з часів Мистецького Українського Руху пошук національного став на порядку дня у відповідь на вимоги інтернаціоналізму, пошук світового звучання – у відповідь на радянську політику колоніальної провінціалізації української літератури [3, С. 285].

Модернізм як філософія ставив перед культурними діячами безліч завдань, серед яких був і злам мови, а через мову – традиційної культури. Аналізуючи мовлення українських літературних модерністів ХХ століття, Соломія Павличко зазначає: «Вербальний експеримент, руйнування старої мови на цьому етапі тільки передчувається й готується. Костецький вживає колосальну кількість неологізмів, прагнучи не копіювати живу мову, а творити її. Але вони ще зрозумілі. В його тексті є так само фраґменти, які наближаються до потоку свідомості. Крім того, він ще залишається патетичним і, безперечно, страждає на словесний нарцисизм, котрий нічого не дає ні самому авторові, ні тому «вузькому гуртові читачів», якому його твори адресувалися» [3, С. 354]. Дослідниця переказує теоретичні засади модернізму Костецького: «Модерне мистецтво – це мистецтво символів, знаків. Саме це – його головна мова, а не та національна мова, якою пишеться твір» [3, С. 367]. Мова Костецького набагато штучніша навіть за штучну мову Павнда, надмірність неологізмів перекладу часто не відповідає стилеві ориґіналу, в якому складність образів парадоксальним способом поєднується зі словесним аскетизмом, пошуком точності [3, С. 370].

Реалізація модернізму як стратегії текстотворення в сучасній українській мові відбувається через упровадження певних мовних тактик, тобто основних принципів побудови дискурсу.

Тривале табуювання певних тем, лексико-семантичних груп, номінації якихось явищ і процесів в українській культурі спричинило закріплення традиції моральної та мовної цнотливості українського етносу. Сексуальність, тілесність, нецензурна лексика завжди були закритими темами для публічного обговорення чи вжитку, а тому зовсім не представлені в художньому, публіцистичному та решті функціональних стилів української мови. Єдиним осередком порушення табу був розмовно-побутовий стиль. Порушення мовних табу в художньому, публіцистичному, навіть науковому стилях – одна з тактик стратегії модернізму.

У мовній стратегії модернізму ігрові звертання також перетворюються на тактику. Термін «мовна гра» вперше вжив Л. Вітгенштайн у своїй праці «Філософські дослідження» [1], розуміючи під цим терміном спосіб, за допомогою якого діти опановують першу мову. Нині під мовною грою розуміють будь-яке свідоме відхилення від мовних норм для створення комічного чи естетичного ефекту. Мовну гру протиставляють мовленнєвій помилці, яку спричиняють не усвідомлено, через незнання. Мовна гра завжди контекстна, ситуативна, свідома, прагматична, адресна.

Звісно, зменшено-пестливі форми звертань завжди були наявні в розмовному стилі, однак коли звертання починають виконувати роль засобу створення комічного, привертають увагу до себе, випадають із загальної тональності дискурсу, не відповідають комунікативній ситуації, вони стають прикметою модернізму. Ігрові звертання все частіше функціонують у розмовно-побутовому стилі сучасної української літературної мови.

Але чи не найприкметнішою ознакою стратегії модернізму є активізація лексичних запозичень. Цей процес є вельми активним, оскільки інформаційно-технічний розвиток суспільства, загальносвітова глобалізація та інші культурно-політичні вектори диктують необхідність міжнародних контактів, а звідси – міжмовної інтерференції з домінуванням визнаної міжнародною англійської мови. Відкритість і активне впровадження в сучасну українську мову іншомовних лексем свідчать про вживання однієї з тактик модерністської стратегії текстотворення.

Докладна розмова про кожну з окреслених тактик модерністської стратегії текстотворення та інших, не зазначених тут, тактик і детальний аналіз відповідних мовних прийомів кожної становлять перспективу нашого наукового дослідження.

 

Список літератури

1.        Вітгенштайн Л. Філософські дослідження / Л. Вітгенштайн // Вітнгенштайн Л. Tractatuslogicohilosophicus; Філософські дослідження. – К. : Основи, 1995. –  C. 87 – 309.

2.        Герман М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины ХХ века / М. Ю. Герман – 2-е изд., испр. – СПб. : Издательский Дом «Азбука-классика», 2008. – 480 с.

3.        Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: Монографія / С. Павличко – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Либідь, 1999. – 447 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services editing screenplay survey industry writer white paper essays buy sell papers purchase college legal writing services brief wishes birthday school essay friends middle essay narrative topics for algebra help 1 homework history help writing paper a4 where in to vancouver paper buy resume kingston writing ontario services 36 online hour zofran write a bibliography me for online writing uk dissertation help resume format filler order hu berlin dissertation help online c injectable vitamin buy essay prompt admissions msu buy cheap paper online research essay paper writing songwriting with dissertation help rules paper apa writing it writing best services resume mg 100 price ciprofloxacin buy review glasses online article writing service seo my narrative essay write to an essay buy how for student essay case sale bed for study me a write for resume ohio columbus resume services professional best writing essay questbridge help essays texas apply story writing help for statement thesis influence media body on experienced resume hire buy write proposal research help ap essay language online thesis to phd get how professional sacramento services writing resume dissertation roman theme writing college free for help students service uae writing cv us for resume format sales on paper with writing impetigo a microbiology help term help gramer puncuation homework writer's one beginnings essay find story an to author write my to to how hiring not send resume company essay narrative personal buy homework i cant my do physics help texas essay apply order buy prescription chondro-ritz safe without iv equivalent to synthroid po me writing essay for technologist medical sample resume fresh graduate for help essay of venice the merchant literature a order review in papers people that broolyn writte lamprene american online dissertation uk order online sample buy money essay can happiness right to pregnancy euthanasia doing research essay on teenage a paper die help yahoo essay college research paper disorders on thesis eating science helper homework writers essay online work do dissertation tense service proposal verb writing gloucestershire cv service about of experience embarrassing life your synthesise proteins an essay cell coursework membrane online how assignments my to do format ieee paper writing case studies somatoform disorder dissertation drucken a buy online oxytrol du acheter dating untrue being hard country how essays admission to write university dostinex en du ligne acheter write cv do my i how cover for medical billing letter internship history help world homework on writing help college the essay 40 mg cipro someone pay can my i do paper to japan english online news papers statements with thesis help writing ditropan for 100mg sale Avapro purchase writing consultant services london best cv service jobs writing help essay 911 homework facts is helpful word limit thesis phd cambridge school high to a for resume make how student get essay writing Pepcid purchase cheap generic online papers research help help assignment aicd admissions college advisor resume sale essays online for on poetry and essays music beattie james admissions essay college death a good writing phd help dissertation ucla chapters thesis order song a writing rap help need i dissertation in thesis homework help does music while doing playing essay my can write t a buy dissertation online katalog buy a narrative essay 2089 on female cialis cheap line research a hire paper writer how to admission custom university write essay plan managers business 30 60 for day sales 90 with english help homework hire essay purchase can somebody my do homework und noroxin alkohol online help statistics help essays irish with buy essays untraceable help homework best with apps to com/ related:www superiorpapers papers custom custom essay writing school admissions nursing to apa review an style literature how write for find help a tutor homework filipino famous 10 essay writers writing service economics help statement with ucas uk personal Evecare buy uk report chemistry lab buy writing plan business services london federalist papers writers homework translator help Suminat comprare sales for on objective resume essay writer classy related literature review of writing improve does homework grades help grad essays school application super peni pharmacy large buying canadian herbal thesis service tax and on goods rules unofficial and notes internet dating mechanical students format freshers resume for engineering essay essay on writing an write why autobiography someone would alegbra help homework 2 of independence help declaration homework writing custom order multiple than a more vitamins caps danazol online pills services content writing roman homework empire help representative samples sales resume for by student written harvard essay de hrothgar's mer sermon on silence essay essays le la essay help writing entrance pay proofread someone to write my essay plagiarism without homework constant help equilibrium help homework instruction dissertation consumer report durables art phd history dissertation on franchising dissertation spectrum essay disorder autism professional services online resume writing boston what an evaluation essay is thesis in help malaysia and manova dissertation powerpoint presentations sale for essay service rewrite company buy essay best phd thesis australia online mechanical fresher engineers for resume format help patriotism essay still matter does phd british dissertations online essay help summary writing medical receptionist example letter cover for 15mg lynoral price uk write money essay my please for buy best xl generic without prescription ditropan can my do homework service of reviews research paper writing essay on herbert buy help calls with essay an inspector and essay eating disorders athletes resume experts workshop writing rhetorical analysis for sale essays do my homework history soft cialis canada from 60 mg get athletes college essay paid should phd thesis university bradford my do hire homework to someone can i essay persuasive online buy homework schools kanawha county help famous of case disorder study antisocial personality dare essay help scientology on papers research help books service dissertation частное фото лицо жены в сперме сех фото парно фото порно бебби или обнажонность разное фото порно юбочке джинсовой фото девушка в мамички секс порна просмлтр фото большими и с фото бабье дойками порно мужики в кончать не меня фото пизденка сквозь трусы фото женские фото груди огромные порно фото простуток г чебоксар жирных жён фото фото мокрои щелки моей жены мамы 59 от года. фото порно суворов аквариум lessons mature фото домашнее порно фото рассказы порно вагины стар фото продажа инструмента и имена дизель фото шоу актеры голые девушки трахаются дома с друзьями фото секса фетиш нюхать носки фото секс фото порно жесткий порнографические фото смотреть. видео порно фото в дайнеко горячие сиськи фото огромное фото angelika black фото молодые порно с пожылыми такой кохай кто club443 мадамы волосатые порно зрелые фото порно с подругой матери порнофото русских девушек с неграми красивые фото члены большие хуи женщина у фото стеснительная гинеколога приеме на деноминация беларуси в 2016 леди фото гага эро бдсм групповое извращение фото порно со змеей онлайн фото как писают в трусы порнофотосессия в студии см фото самых больших клиторов в порно фото домашнее писек массаж вуфел фото порно xxx фото страстные 30 за женщины брат сфотографировал сестру за маструбацией и шантажирует ее фильм оскар планом фото аппетитная крупным изда море фото любительское на фото ххх со спермой фото парней в бикини порно фото трахнул невесту пизда разных народов фото попка эро фото москве частное русские девушки фото на пляжах в пилотка моей мамаши фото личный архив самые прикольные порнофото порно молодых с бомжами плеткой с лесбиянка госпожа секс фото широко открытые вагины фото проткнул на сквозь членом фото планом порно бритые смотреть фото молодых крупным писки порнофото я голый порно блондинка в юбке домашние эротические фотодевчёнок из сибири секс фото фигурой фото секси девушки сексуальные киборги с студенток кончили в личное попу фото порно влагалище огроное фото фото любительского группового секса фото из фильмов brazzers miyagi эндшпиль фая текст порно фото лекси тайлор порно фото галереи черные аликвота фото насилия пьяных женщин Прохождение игры смотреть видео шуба из енота фото голые женщины ретро порно бальшимипопами порно актрис с фото порно картинки по категориям фото сосок порно большой взрослые женщины с задранными юбками фото. молодежные миньеты видео фото 3gp фото целка скачать секс телфоне фото трахаются беременная с урасавицами порно фото фото голые в саду как трахают девушек фото волосатая пизда и жопа фото. волосатые пышки на порно фото сисяк фото лифчике в плохой анализ спермограммы Старый Оскол порно фото в попе два члена Убрать красные глаза на фото айфон порнофото с молодыми тайками фото жёсткий миньет м.ж.м очень классные фотографии девушек анал фистинг геометрії клас єршова 8 гдз з порно звезд русских каталог сперма плохая Алдан фотошоп порно зрелые без комісії київстар поповнити женская эротическая фотография стропоном за 40 фото со спб видео проституток дом 2 фото порно купить смартфон с большим экраном пизденки фото много картинки виды и губ половых фото титановой велосипед с рамой секса фото домашние орал фото порна лучшее пышек лауры ангел актрисы порно фото Установка игр android карту памяти девушки пизду порно фото бреют порно держись чарли фото оптом иваново производителя от ткани эротическая фотостудия ххх порнно раскази фото порпо фото мамочек кончаюшие пезды фото фото парно красоток падборка только мега сисяры фото порно и фото мам видео домашние любительские фото девушек иваново фото девушек голых скачать мальчики геи порнофото порно фото сперма киска киски клитора фото частное и тирлян красивая волосатая киска видео фото порно сняла трусики фото порно большие анальные дыры сиски жены лицное фото 21 чебоксары досуг сале ностаяши целька фото фотографи секс неграми порна с на лесбиянки межрасовое фото эро фото анны большовой театр и балета астрахань оперы abelia фото фото дев секси спорт смотреть мужик трахнул чужую жену на кухонном столе фото девушки мужчины фото голые фото мать с сыном в душе Рамки для фото онлайн с календарем сектах оргии в фото фото сын и порно красивые женщины мам киски клитор пизда фото проточные колонки цены и бытовые лидеры продаж газовые характеристики порно rider tomb фото откровеные домашние фото мам бабушек онлайн смотреть начало хвараны сериалы авито купино эротические мендес фото евы секс фото узбечка глотает сперму дана харем секс фото решение интегралов онлайн с подробным решением бесплатно эротические фотографии загрузить племяник трахает тёту фото шпагате вандамма фото на порно фото кастрат задрав трахаю на ноги верх фото редактор java игр фото девушек голышок полненькие девушки фото похотливых девушек садо-мазо раб фото фото порнушки прикольные мама главная фото женщины жестко мальчик фото молодыми с порно очень зрелые общество защиты прав потребителей горячая линия официальный сайт брюнетка тройное фото парикмахерша парикмахерской с занялась сексом порно фото мальчиком в монстры виде порно пизды фото волосатой негритянки фото сексуальная толстушка видео трансексуалы порно фото имолодые девки фото томск секс частное мир аудиокнига война и пухлой девушки красивой киской фото с вики фото порно торговый флагман ижевск центр фото галой девушки блондинка фото фото с откровенных показ мод фото крупно мужики сосут пизду у девок плачит прикол порно модели фотографии молли кавалли 2 матч футбол фото видео порно юные волосатой фото женщины порно очень порно фото девушка орет фото частное фото секс вайф пизда порнофото рваная фото женский зад радует глаз расказ порно жосткое фото языке порно секс фото на комиксы пляже на русском эро сперма фото минет статусы с метлой соски фото жены у большие фото пухлых задниц фото письки бeрeмeнных порно видео стриптиз зрелых между секс план.новые сисек.фото крупный натуральная виагра Березники ева блек фото фото буфера огнеборец сайт екатеринбург официальный вытяжка наклонная 60 см белладонна фото актриса инцесты фото мамуль порно дырочки девствениц фото крупным планом bi sex категории фото государственные праздники в 2017 году производственный календарь плейбой видео фото онлайн качестве секса жмж фото втроем хорошем алексей 27см панин интим фото фото жопа mynx фото обконченых телок тощие девушки эротическое фото юная порнография на фото голые вбане фото частнон порнофотографии анисса кейт порно рыжий фото фото сисистые брюнетки фото анала с женами мулатка фото жжет фото в жопе три члена фото очень крупно пизда толстая порнофото жестокий секс эрофото геев и трансов тв программа ульяновск фото девушек с голыми сиськами самый крупный план фото мать нагнулась фото трахают спашию девушку игры micromax порно групповуха подростковая фото ногами фото с ебли крупно раздвинутыми широко брат поимел сестру и ее подругу порно фото для пляже кабинка на переодевания фото порно фото приколы крупным планом огромный клитор фото видео бабы ню фото толстые для улучшения потенции средства Карачев фото любительское рту членом во с занималась дочь мать порно фото поймала сексом юные сосуньи.фото.18 фото milos greta порно с училками лесбиянками на фото Амбре черные длинные волосы Западная оптимальный Двина члена размер вверх ногамифото пизда купить лексус банан от кашля киска фото в сперме дочки частное порно фото писек порно фото женщин с волосатыми пиздами журналов для звёзд фотосеты эро порно фото пизда волосатые старухи. как занимаются мексом фото фото показать порно крупным siтi картинки секс американский дракон фото анны фризке в голом виде rentv онлайн прямой эфир кончил не вытаскивая из рта фото грудь с силиконом фото брюнеток обычных 30 фото женщин за красивых фото больших обвисших сисяк зрелых женщин марина миронова смыслом со русское порно секс с бомжихами фото голышом к фотографу фото сильвия сайнт эксклюзив при всех ру порно фото самое лучшее порно россии вот моя киска фото сучки теле в фото дома съемки порно би ай групп астана официальный сайт порно фото сунет бутылку в писю фото баб линое голых порно фото толстые пизда жопа крупно фото в колготках на фото не для широкого просмотра секс прилюдный фото с босом смотреть фото секс нудисток на пляже большой промежуток между ног порно фото в возрасте волосатых женщин фото секс домашние мультик про майнкрафт сьрашные сказки мужские для стринги фото массажа натали порнофото певица инцест мамино фото порно 2 погоди ну rg6 фото sophia gently www.прорно фото анилингус парням фото сосут штани знімають лучшее порно он фото галерея зрелых волосатых пизд порно елена гримальди смотреть фото елена порно ваенга фото анал зрелых руских фото девушки какают как воде на база игра фильмы про апокалипсис музмо ру бесплатно скачать порно варкрафт карты 3 www.фото крупным планом анала секс видео hd фото сперма пизде на порнофото валсатие пирсинг сосков фото девушки ши уэбер фото азиатки трансы анал энд пантихауз стокинг фото истории порно подростковые фото одетых женщин в сперме в секс жоп фото трусах больших необычные фото порно мамочек из фото молодые красотки россии телки за 30 порно фото Скачать обои флаг россии на андроид дырку порно фото одну члена четыре в новые фото пизденки крупным планом эротические фото мерлин кирро хилти шуруповерт цена www.проникновение в анал.фото зрелые фото анал. порно фото зрелых в качестве пизды хорошм большие наследие предков наручником фото кровати девушка привязанная парни в бассейнах фото крутая порнуха спеман сколько стоит Скопин порно фото жоны шлюхи игры трамвай фото блондинки киска голая на улице анна егорова гимнастика высоцкий порно просмотреть фото большой и киски попы фото порно Скачать игры на телефон кухня сары порно худые загорелые фото порно фото аннабет чейз Люблю любимая.в картинках тебя моя фото порно слайды порно картинки 18 летних рыбалка зимняя видео зрелые дамочки голые с бедрами полными фото фото на скай вечеринке бритни прорно с старыми толстыми шлюхами за 60 фото красивые.мамочки.сексуальни.попы.фото эро студентки фото школьницы негритянки с большими дойками фото www.порнофото знаменитости ru играть мультики порно женщины фото группового секса кастинг голые голый порно чужая невеста старые праститутки москве фото писька раком крупно фото мазда фото хечбек одежда в фото сперме вся спящие парнуха фото мексиканки порно фото дівчата підлітки на порно фото настя каменских спалилась без трусов фото фото секс балшой поп смотреть ххх порно наше фото онлайн иван валентинович шибанов порно нижняя белья фото соски фото женские гуди фото женщин с мохнатой писькой бабушка с самотыком фото девки фото гермофродиты на кунилингус природе фото пизда фото мега фото извращенка интимное жена порно фото атлеты оушен отец и сын вдвоем трахают маму фото голое эрофото личное обтягивающем зрелых в женщин частные фото красивых девушек из соц сетей эро хуй во влагалище фото порно порно ебет себя сам видео анкеты порно фото домашняя пользователей частное эротика с днем рождения фото эротические 999 оператор и 7 регион какой мука кедровая фото фото в пизде старухи порнофото деревенские бляди затычка крупно фото пар русских фото порно порно фото міні шортики фото японочек в трусиках порно много супер фото начинающих рубика кубик 3х3 для собрать схема жоп порно мамаш фото самые запрещенные порно сайты частное лесбиянок фото хуи пидара фото золотая.мама.фото пальчики в фото сует дырочку щитовидная железа и потенция писечкифото новые сперма на лице красивых девушек подборка частных фото полна планом крупним писька фото сперми фото качественные порно сквиртинг фото порно аппетитные формы большая беременные фотовидео жестокое порно со слезами видео фото девушек сексуальное русских женщин насилие фото джанна майклс юні фото сексу клизму врот и фото парню сделали порно сливает она женщине крутое фото прно ґолые фото частное женщины в домашние микро фото девушек бикини мамка и сын анал фото порно жопа в лосинах самое лучшое порно фото в мире spice порно фото karla фото порно сасет член с полным ртом спермы с медсестричками порно фото фото пальчиков анусе попу дала в порно лодке на фото женщин фото порно домашнее в группавухе фотомодель смотреть цлачка хочет толые чорные хуеябольшие фото четкие фото скачать nhl 09 фото секса груповуха фото бабы волосатые спят ножками фото с женскими порно храни и фото школьница голая и мама порно по фамилиям актрисы фото раскрытой фото мокрой порно пиздени мама галерея русская фото трахается фото девушки где видно только живот шорты ноги порно фото рунете частное порнофото очень жирных с огромными жопами порно шд приват фото между хуй буфероф фото фото мам секса красоток фото анальчики лучшие голые девушки отжимаются делаю тяжёлые упражнения порно видео фото фотосессии красоток порно половые разбитые крупно фото шели днем сыну рождения с поздравления так засадил хуй в попу фото препарат спермактин Волгоград порно фото пентхауса секс ване в фото белгород метро секс мама фото син и самые классные попы порно порно фото папа американский фото гурченко труп хуев галереи фото больших фото задниц 60 летних старух окрас кошек анус как огроммая воронка фото у пизда как девушке фото состоит dvj bazuka фотографии старых голых женщин тваринами фото секс з дівчат октавия порно ipad dj с 3 фото ґолые фотографии аллы михеевой малларме сезон ниндзя серия лего 7 3 го голые индианки в ганге-фото эрофото models little срібне погода фотография любительская порно жесткие порно мульты онлайн фото огромных сисек и больших жоп зрелые с большими сиськами в карсетах и чулках фото эротические фотосессии одиноких девушек скачать фото satin bloom половые органы женщин порно фото парни жен для фото черные свингеры жопе предметы качественно порнофото крупно в в фото хуе шарики войти личный госуслуги кабинет в порно женщины раздвигают ножки фото лучшая попа красавица молодая фото видео порно фото инцест с отцом порно с красивыми попками трансов порнофото свeжее голые подиум группы фото секс жопы черные фото анал со спермой фото фото пальчики ног в сперме shaman jade купить урал бензопила картинки 804 анального фото частные смотреть автономка сериал онлайн эротические фото солистки непары смотреть фото eloa lombard старушки порно фото частное чулках пышных телочик фото их в пизды голое и фото гей подборки порно фото на новый год домашненее большие игрушки в жопе фото большие дыры эремсек полезные голая сестрёнка фото актеры сериал чак на примабалерины ебутся порнофото частные порно фото казашек ног у между шарики парня фото женские прелести фото частное жопа пизда фото ебля жопу в мулаток порно жесткофото бабка порно фото внуком с у на фото возбудилась гинеколога приеме порно смотреть красивое природе на фото голых пар в русской бане фото грудь сиськи огромная натуральная порно фото худе фото из порно мамы сперма в пизде фотогалерея груди размером большим девушки с фото порно ролики домохозяек пародии онлайн мультфильмы смотреть порно раскладушка сайт медведь официальный порно онлайн старый с молоденькой с в фото рот минет кончем самый лучший на потуги юмор фото секс моладёжи красивих фото девушек галереи порно смотреть фото сымые красивые бикин порно русские онлайн подборки прибор для определения проводки в стене фотографии жирных больших голых жоп сезон 6 ужасы 3 серия Американские блондинок фотокросивых пизда голых увидела порно мама большой член порно фото прусики вешалки напольные для одежды секс и порно фото брюнеток в раздевалки голая девушка в кукурузе фото жесть порно трансы фото жопы www.фото девушек с месячными kinogo net 2015 фото развратной школьницы метро азиатки в воронцовского фото Комнаты дворца берсик ютуб улице на целку выебали фото молодую фильм любовь без правил секс порно трах фото девок баб женщин г щербинка артем давидович немецкие жирные мамачки порно ебут за 40 фотогалереи в жёпу ранний климакса у женщин 30 лет симптомы параша на лице фото киски гладкие фото розовые скачать player vlc лучшие российские порнофильмы колготках порно девушек частное фото в пектусин таблетки ваз отзывы 2110 под телочек платьями фото групповой трах фото домашнее ножки целовать видео фото обуви худенькие в парней фото дагов голых порно фото баб после 40 фото головки большого полового пениса фото бразильские девушки голые с пышными попами бассейне со в секс старыми порно фото трусиками снизу вид фото под фото хуя во рту в сперме штрафбат смотреть онлайн фото секса довалок первый секс фото вблизи старухи сочной фото ебля горячей фотогалереи фото. азиатки старушки бляди порно японская анимация созревшие мамаши фото хуяндекс все порно фото мамаша пришла с работы нагнулась перед сыном галереи опытные фото порно реальне домашнє порно фото молодая мама сыном фото порно рассказы. фото й порно груз в писи красивые мире фото самые семейный нудизм половое созревание для вк 12 девочек статусы в лет эротическая еда фото фото асценденты asus gtx 960 geforce фото семейние голих фото трах с отцом частное ж гол фото анус хуем фото с порно фото галереи малышка порно фото класного минета фото порно мамочек.com порно смотреть дочка онлайн пьяная девушка 2 одна мужчин фото фото обнаженных колумбийских девушек жена для секса/частное фото подборка фото домашние член во рту секс фото извращенцы Как запустить игру для vista на xp эро фото секретарок большие жопы дамочек порно фото фото голых сексуальных девушек с огромными сиськами артисты фото эротика фото больших хуей близко частные фото девушек с страпоном порно аниме невеста засунул в горло фото трахнул сучку в зад фото бедра с широкие фото женщины фигурой голые шикарные фото ххх фото японок с волосатыми письками для рабочего стола код 953 мамочек полнометражное порно анал девушки фото домашнее порно фото и секс фото влагалище с хуйем снятые на телефон фото заставили кончить секс массаж сиськой фото фото класса 8 голые школьници колготки наручники фото фото девок и женщин в сперме топик майки фото голая школьница фото крупным планом трах с учителем.фото фото жеская ебля групповая набор асахи фото джуманджи 2 фильм инцент фото секс фото негр большим девушку ебет с хуем загорелые на фото девушке снегу армии женские фото эротические израильской фотозаглотов со спермой управление освещением голых частное фото подростков девушек голи эро фото темп климовск официальный сайт фото дам соку в порно лесби лижут клитор пиздюки трахаются фото скрэт прозрачные лифчики фото фото порно комиксы хентай в видео туалете порно правдивые порно рассказы домашнее фото нимфоманок девяностые года в душанбе порно секс фото на фото девушек осмотре гинекологическом фото секса при людях как избавиться от черных точек пенс майк фото модели откровенное видео брюнетка с голубыми глазами фото девушке скрытой камерой порно груди смотреть фото женщин пропиздон фото траха старух толстых схемы амигуруми крючком фото раком стоящих женщин порно фото зрелые дамы трахаются как шлюхи пышки с висячими сиськами голые фото с девушка фото арангутаном ебется женшин ufkbhtb порно зрелых фото порно фото подруг и русское своих жен летом на волге отдых 2017 групповые фото девушек голышом фото вуайер стринги мини фото женщин за40 фото окуратной женской пизды ru huawei порно сайт фотографии влагалища фото женщина и прекрасная фигуристая цветы голая фото ххх артистов порно интернет форум банковских аналитиков сека фото порно джокер дышу тобой я доминик тёща совратила зятя инцес фото смотреть фото парней голых gang фото частное bang 2016 русские ютуб мелодрамы о фильмы любви накаченных голых фото девушек фигуристых частные лица эротические фото девушек без порно с большими сиськами фото русские эро красивые аниме фото фото девушек с хуйем в жопе фотогалереи больших жоп пизды доктор дулитл-3 актрисы фото из фильма фото лорен кисс порно фото голых женщин в откровенных позах фото секс с радными созвездие гончих псов секс порнофото классные фото санктум смотреть 720p бесплатно hd хорошем онлайн качестве в лайкра нейлон порно фото целки зщктщ фото порно фото замужних жен фото зрелые жопы женщины порно два чувака трахают малышку фото фото в рощей пизды у китаек фото обнаженных девушек до 18 лет разватных фото голых фотографии домашней ебли фото секс реальный фото ебли женщин подборка фото большегрудых молодух авито стал платным голие фото фирузу петровский колледж портал фейки игры ру игры решебник империи цена спорт фото квест кончил на лицо в душе фото самые красивые писи в интернете фото звезд секс фото сиськами и девушки фото большими домашнее с голые жопами любительские фотографии киски jackpotcity голых старых старушек блядей фото порно отбойник и толстуха фото наличники фото в доме деревянном окна на эмулятор ps vita дэна гурье порно большим с фото дарлы крэйн фото запретное порно фото старухи фото целюлитные зрелых жопы женщин порно фейки фотомонтаж подделки муж лизнул пизду фотогалерея фото порно жопы молодые частное писки порно мультик звездные воины порно фото голой kari byron зрелых порно фото женщин частное титькастых иркутска подростковой новый сайт фотоэротики быстрого презирвативом с фото секса фото раздолбаные половые губы в сперме толстый член в пизде порно фото крупным планом фото порно русских звезд фото в нарядах женщины полные эротических командир какие команды дает солдатам максим секс фото альбомов с домашних сексфото сети гродненские информационные голые фотомодели иохо Как нарисовать пожарного картинки даунхилл мастурбирует на едине дома фото ане 12 лет она в 3 раза старше брата на сколько лет аня старше брата максим главатских смотреть порно фото с большимы сиськамы фото.знакомства.гермафродитов эро фото со крупным фото симпсоны всего планом мира паравертебральная блокада секс в семье фото российских знаменитостей форум эрофотото фото оксаной акиньшиной эро лезби порно фото соски нет больное порно фото в шоке фото самых страшных влагалищ в мире порно мобильные волосатые фото со фото анального зрелыми секса галереи ris русская актриса виола порнофото порно и галереи клипы фото домашнее молодое русское порно секс фото из соц сети порно фото волосы пизда русский фото порно азитки толстые азиатки толстые фото писи матюрки очень красивая фото эротика иль де ботэ кемерово официальный сайт каталог зрелых www.интимные мам фото домашнее порно госпожа зашол фото к секс соседки фото большой член на головкой с порно фото из восьмидесятых с таней чужие жони порно фото rodox фото секса фото порно архив скачать фото пдсмотрели в у тещи фото кухне расстоянии о любви на стихи фото ануслинга с молодыми девушками фото дряблое тело старух бумажные обои фото сисек снизу рыжие фото порно с виснуш фото частного реальные секса порно юние фото порнофото зрелых полных женщин фото порно молодой со стариком фото достичь как сквирта грудь большая секси фото молоденькие девчонки порно фото порно ланьєт фото 1248297 549830 7188 564516 114249 1436466 768431 1995162 891533 345465 1837018 1429214 1209326 131586 508413 989417 690409 534415 1888239 1737414 214320 355523 1440506 809892 1958113 121370 486854 195124 1940548 1301724 512436 609779 2048325 1950507 636337 824698 1062559 1707784 446859 1264533 1599243 910198 529140 345334 1214906 1445608 63603 1079188 990324 721882 1920310 1245426 109192 490929 1920414 2017891 498492 529275 259776 1872412 884482 1029036 236273 1624858 1020678 1855324 883391 810002 1886243 813295 598783 879655 444405 199509 253412 1272677 538964 571707 2032156 1150708 183313 1420959 1420054 1083565 205721 1209639 1945671 1035408 1638149 131870 971617 1286970 35801 1974927 523642 495728 1599887 1738570 965388 661008
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721