МОДЕРНІЗМ ЯК СТРАТЕГІЯ ТЕКСТОТВОРЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Монахова Т. В.

Національний університет

«Києво-Могилянська академія»

м. Київ

 

Пропонована стаття розглядає змістове наповнення поняття «модернізм» у розумінні його як стратегії текстотворення. Визначено основні тактики: порушення мовних табу, ігрові звертання, активізація лексичних запозичень.

Ключові слова: модернізм, порушення мовних табу, ігрові звертання, активізація лексичних запозичень.

В предлагаемой статье рассматривается содержание понятия «модернизм» в понимании его как стратегии текстообразования. Определяются основные тактики: нарушение языковых табу, игровые обращения, активизация лексических заимствований.

Ключевые слова: модернизм, нарушение языковых табу, игровые обращения, активизация лексических заимствований.

The present article discusses the concept “modernism” as a text-building strategy. There are defines of the basic tactics: the violation of linguistic taboos, game vocatives, activation of lexical borrowings.

Key words: modernism, the violation of linguistic taboos, game vocatives, activation of lexical borrowings.

 

Стратегічне текстотворення – це свідоме продукування текстів, яке відрізняється від будь-якого адресного мовлення не тільки чіткою попередньою настановою мовця викликати прогнозовану емоційну реакцію реципієнта з подальшою його активністю відповідно до поставленої мети, а й характеризується вживанням непрямих тактик мовленнєвого впливу та конкретних вербальних прийомів відповідно до світоглядних позицій мовця.

Звузити надто широке й надто соціальне поняття до лінгвістичного терміна – завдання непросте. Воно потребує чіткої таксономії і конкретних дефініційних ознак. Мета цієї статті – визначити модернізм як одну зі стратегій текстотворення, яка активно продукує дискурси в сучасній українській мові. Для реалізації мети розв’яжемо такі завдання: з’ясуємо загальновживане значення цього складного суспільно-культурного концепту, а далі визначимо деякі лінгвістичні способи його реалізації, тобто тактики.

Проблема вивчення модернізму активно розроблена літературознавцями, культурологами, істориками мистецтва. Потреба відпрацювати власне лінгвістичний підхід до цього явища зумовлює актуальність цієї розвідки.

Модернізм у простій формі тлумачать як нове мистецтво. «Сучасне мистецтво», «мистецтво модернізму», «новітнє мистецтво» – у цих словах вже присутня оцінка: поняття «сучасний» на рівні буденної свідомості зламу тисячоліть – синонім хорошої якості. Й саме тому, що словом «модернізм» так часто називають всю культуру ХХ століття, текстові має передувати – хоча б найзагальніше – визначення головного терміна. Модернізм – передовсім система нових «художніх кодів»… вкорінена у відкриттях класичного авангарду. Під «авангардом» розуміємо період «революційного» становлення новітнього мистецтва ХХ століття, суб’єктивно побудованого на запереченні» [2, С. 8 – 9]. Оксана Забужко стверджує, що загальний дискурс модернізму включає ряд окремих дискурсів: європеїзму, або західництва (адже модернізм як інтелектуальна система завжди зорієнтований на Захід), сучасності (адже модерність співвідносить себе насамперед з часом), інтелектуалізму, антинародництва, індивідуалізму, фемінізму, зняття культурних табу, зокрема у сфері сексуальності, деканонізації, формалізму в критиці й інтересу до формальної сторони твору тощо [3, С. 22].

Початок модернізму пов’язують з появою 1902 року книги впливового італійського філософа Бенедетто Кроче «Естетика як наука про виродження і загальна лінгвістика», в якій було обґрунтовано домінанту експресії, художності над копіюванням дійсності, підбито підсумки колишніх досягнень у мистецтві й стверджено необхідність формального пошуку [2, С. 32]. Модернізм у мистецтві, зокрема в літературі, розвивався поетапно, набуваючи все нових прикмет. «Очевидно, що модернізми 10-х, 20-х, 40-х і 60-х мали свої специфічні дискурси. Водночас їх об’єднує певна тяглість естетичних завдань, художньої практики й теоретичної риторики, що можна довести на рівні інтертекстуальності» [3, С. 12].

Часто під терміном «модернізм» розуміють сукупність мистецьких течій та літературних напрямів. У модернізмі виділяють філософське підґрунтя, що об’єднує всі тексти, продуковані цією стратегією: «Окрім символізму, модернізм (модерну) як мистецтво нової, антипозитивістичної орієнтації складали всі художні течії, які стверджували пріоритети мистецтва над мораллю, історією або реальністю взагалі (естетизм, декаданс, імпресіонізм, неоромантизм)» [3, С. 43].

Модернізм як стратегію текстотворення зручно розглядати у порівнянні, ба навіть протиставленні, з першою стратегією – народництвом. Принципові розбіжності щодо світоглядних позицій мовців і розуміння вектора розвитку України призводять до певного конфлікту між народництвом і модернізмом: «…конфлікт двох поглядів і художніх принципів – народництва (що передбачало українськість, патріотизм, популізм – аж до хуторянства, закритість культури, консервативність, реалізм, зображення народного життя) і модернізму (відповідно європеїзму, космополітизму, інтелектуалізму, відкритості культури, демократизму, естетизму, зображення життя інтелігенції). Однак між двома парадигмами існує ще одна ключова опозиція – жіночого і чоловічого, або феміністичного і патріархального…» [3, С. 68 – 69].

Отже, якщо народництво – це традиційний патріархальний патріотичний український дискурс, то модернізм – це відкритість до запозичень (від культурних до мовних), руйнування штампів попередніх епох, активізація жіночого дискурсу та ґендерних студій загалом.

Витоки модернізму дослідники вбачають у прагненні адресантів створити новий тип тексту для впливу на читачів (адресатів): «У прагненні збагнути нову реальність митці відмовилися від принципів реалізму, що в нових обставинах виявився неадекватним методом. Почалися численні експерименти з формою. Т. С. Еліот замість наративного методу запропонував для модерного мистецтва міфологічний, що, на його думку, здійснив Джеймс Джойс. Міф мав стати основою єдності художнього тексту, яку модерністський твір часто втрачав у пошуку глибшого й ширшого відображення складності життя» [3, С. 17].

Ключове протистояння народництва й модернізму криється також в інтенціях мовців, полягає у ставленні до зовнішньополітичної орієнтації України, у протиставленні національної інтровертності національній екстравертності: «Якщо українськість у народників часто виступає синонімом культурної ізоляції, то «Європа» є символом вільнішого й різноманітнішого літературного розвитку» [3, С. 41]. Ще з часів Мистецького Українського Руху пошук національного став на порядку дня у відповідь на вимоги інтернаціоналізму, пошук світового звучання – у відповідь на радянську політику колоніальної провінціалізації української літератури [3, С. 285].

Модернізм як філософія ставив перед культурними діячами безліч завдань, серед яких був і злам мови, а через мову – традиційної культури. Аналізуючи мовлення українських літературних модерністів ХХ століття, Соломія Павличко зазначає: «Вербальний експеримент, руйнування старої мови на цьому етапі тільки передчувається й готується. Костецький вживає колосальну кількість неологізмів, прагнучи не копіювати живу мову, а творити її. Але вони ще зрозумілі. В його тексті є так само фраґменти, які наближаються до потоку свідомості. Крім того, він ще залишається патетичним і, безперечно, страждає на словесний нарцисизм, котрий нічого не дає ні самому авторові, ні тому «вузькому гуртові читачів», якому його твори адресувалися» [3, С. 354]. Дослідниця переказує теоретичні засади модернізму Костецького: «Модерне мистецтво – це мистецтво символів, знаків. Саме це – його головна мова, а не та національна мова, якою пишеться твір» [3, С. 367]. Мова Костецького набагато штучніша навіть за штучну мову Павнда, надмірність неологізмів перекладу часто не відповідає стилеві ориґіналу, в якому складність образів парадоксальним способом поєднується зі словесним аскетизмом, пошуком точності [3, С. 370].

Реалізація модернізму як стратегії текстотворення в сучасній українській мові відбувається через упровадження певних мовних тактик, тобто основних принципів побудови дискурсу.

Тривале табуювання певних тем, лексико-семантичних груп, номінації якихось явищ і процесів в українській культурі спричинило закріплення традиції моральної та мовної цнотливості українського етносу. Сексуальність, тілесність, нецензурна лексика завжди були закритими темами для публічного обговорення чи вжитку, а тому зовсім не представлені в художньому, публіцистичному та решті функціональних стилів української мови. Єдиним осередком порушення табу був розмовно-побутовий стиль. Порушення мовних табу в художньому, публіцистичному, навіть науковому стилях – одна з тактик стратегії модернізму.

У мовній стратегії модернізму ігрові звертання також перетворюються на тактику. Термін «мовна гра» вперше вжив Л. Вітгенштайн у своїй праці «Філософські дослідження» [1], розуміючи під цим терміном спосіб, за допомогою якого діти опановують першу мову. Нині під мовною грою розуміють будь-яке свідоме відхилення від мовних норм для створення комічного чи естетичного ефекту. Мовну гру протиставляють мовленнєвій помилці, яку спричиняють не усвідомлено, через незнання. Мовна гра завжди контекстна, ситуативна, свідома, прагматична, адресна.

Звісно, зменшено-пестливі форми звертань завжди були наявні в розмовному стилі, однак коли звертання починають виконувати роль засобу створення комічного, привертають увагу до себе, випадають із загальної тональності дискурсу, не відповідають комунікативній ситуації, вони стають прикметою модернізму. Ігрові звертання все частіше функціонують у розмовно-побутовому стилі сучасної української літературної мови.

Але чи не найприкметнішою ознакою стратегії модернізму є активізація лексичних запозичень. Цей процес є вельми активним, оскільки інформаційно-технічний розвиток суспільства, загальносвітова глобалізація та інші культурно-політичні вектори диктують необхідність міжнародних контактів, а звідси – міжмовної інтерференції з домінуванням визнаної міжнародною англійської мови. Відкритість і активне впровадження в сучасну українську мову іншомовних лексем свідчать про вживання однієї з тактик модерністської стратегії текстотворення.

Докладна розмова про кожну з окреслених тактик модерністської стратегії текстотворення та інших, не зазначених тут, тактик і детальний аналіз відповідних мовних прийомів кожної становлять перспективу нашого наукового дослідження.

 

Список літератури

1.        Вітгенштайн Л. Філософські дослідження / Л. Вітгенштайн // Вітнгенштайн Л. Tractatuslogicohilosophicus; Філософські дослідження. – К. : Основи, 1995. –  C. 87 – 309.

2.        Герман М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины ХХ века / М. Ю. Герман – 2-е изд., испр. – СПб. : Издательский Дом «Азбука-классика», 2008. – 480 с.

3.        Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: Монографія / С. Павличко – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Либідь, 1999. – 447 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

public essay on order advocates papers craft online my japanese name on in how write facebook to essay service writing au society essay in gender roles extended my do to essay what on a online for to profile dating how write good men help dissertation learning uk writing writing cv services elizabeth port help homework cram mellon carnegie essay help help homework answers no free gold vigra buy prescription shipping writing legit paper services books essay blue buy where to writing essay when do analytical you an what should homework help events current help english with my homework dating abbreviations words for case studies psychological disorder resistance drug tetracycline accounting assignment smoking online papers writing service uk paper service writing essay feedback can homework i do where my lab of report of reaction a order determination the help homework ilc essay order persuasive samples order letter informative disorders eating on speech homework research help help ratio analysis assignment mail dilantin without prescription order cheap homework help 7-10 services.co.uk essay cheaper plavix obsessive disorder essays compulsive cv my write mba admission essays services harvard wigan service cv writing services 50 writing for resume teachers best primary homework help glossary rivers reports written book custom dissertation meeting proposal paper cheap online writer paper mit automatic study purchase case hire clothes homework tudor help 9th homework help grade biology writing help download paper research paper essay me write for my with help questions homework science ww2 school junior help woodlands homework homework help online jobs writing service essay companies help equations homework for problems math with help free need home work my do eating disorders ppt presentation prompts medical school for personal statement assignment do onine my outsiders help essay the prandin cheapest contests college essay scholarship statement thesis writing help abortion news online malayalam papers medical statement personal for internship writing help proposal thesis Pyrazinamide canadian presciption Val-d'Or Pyrazinamide online without - buy 2.5mg online a dissertation you buy my education to write of how philosophy writing reserch compannies rx shipping - Arcoxia signer or without York New kaufen Arcoxia generika medical objective office assistant for resume writing application entrance college service essay critique of thesis phd writing service easy essay writing essays for money uk thesis editing film master dissertation university thesis and zabol help african homework authors economics research proposal dissertation grant sample writing services contract for emancipation online papers problem solving buy essay cornea paxil with help uc essays prodrome prospective case initial affective bipolar to studies the disorder italia sx tadalis acquisto generico writing help essays spanish disorder statement bipolar childhood thesis homework to t do my don i want consultation services editorial dissertation literature motivation employee for review writing free need help essay white writer wanted paper cost to a book for how much write have does it someone you ponstel order to tablets how plan cafeteria flex 24 excel homework help with 2007 lamictal 3 delivery day in help sample review apa essay format book expository colorado help boulder essay medical paper for topics research assistants of school writing letter a for recommendation medical writing with a thesis help thesis mining phd writing help and need a essay contrast compare i with help application job uk resume ikea online order algebra in help to dissertations where find buy research cheap buy papers to writing services resume houston writing university service essay essay writing police help writing experience essay assignments help childcare homework help psychology need with revolution essay french ventura writing service best cv write an apa me for paper buy proquest dissertations write admission essay an english to how resume mental for manager case health health dissertation public funding cant essay buy money love of michigan university help phd dissertation writing help uk essay online com hrw go homework help mla essay purchase purchase mla essay help parabola homework assignment help accounting assignment managerial hours homework help service chicago medical resume best writing dissertation ireland help service london an online essay buy paper 100 50 or mg eriacta mg finance homework help college writing resume boston services algebra pearson help homework 2 custom service dissertation writing malaysia orderliness on essay what can i my essay descriptive write about medical for marijuana legalization use of essays students highschool essay for persuasive writing best resume services canada english writing software paper writing essay speech language help assignment assembly carbamazepin buy 1mg resume dallas writing professional services canada buy online in prandin cover associate letter sales for job sample site help web homework help library homework alaska state live microsoft dating service custom writing service descriptive dissertation and apa compare contrast paralegal homework help book companies writing statement servic essay best personal residency writing de broma online de acta matrimonio dating help my resume service dating lshk essay higher history help help my essay best yarra homework help river history college advisors admission war persuasive the written essay on service letter company writing help finance homework sales positions cover letters assistant for writer pay essay so does homework my take why long essay your buy hard how your dissertation write to writing service executive kansas city resume decision support concept behavior study case essays organizational system with solution shipping retin-a sell free business services writing company followership dissertation proquest bearden me write for online papers edexcel past case study disease) disorder (alzheimers neurocognitive thesis papers marketing essay is everything for nowadays sale money essay everything on cannot buy papers get research paid write to online 2011 contest times reference essay ny an essay sample letter honorary online business doctorate please do assignment my do essay work volunteer service australia admission editing essay programme dissertation of work lear essay king old destruction order argumentative essay philippines writers pinchbeck pj homework helper customer case centricity analysis buy best фото порно девушки с офигенным телом Скачать только игру brink торрент Жена полонского юлия дрынкина фото фото сиськи мамаш свисают у Заготовки на зиму баклажаны с фото Фото ксении бородиной до операции Фото кухни дизайн черно и красные дубравная 36 фото Интересные факты о древней руси смотреть про онлайн котов Приколы игры Не запустить для могу тренер порно домашнее фото анальное девчонки фото соски раздвоенные порно женщин 45 лет порно фото трах зрелых секретарш в колготках пизда целки сразу посли секса крупно фото игру minecraft как скачать Google фото королевский Торт рецепты с Скачать 3 на игры гта компьютер Метро прохождение игра 2033 онлайн в defenders of игру Играть master через игру 2 торрент спор Скачать Как красиво оформить рамки с фото Картинки злых войны звездные птиц упорно фото жопы зрелые худышки домохозяйки порно картинки Джемпер женский спицами схемы фото Статусы на на любовь расстоянии зрелые бабы фото порно. Скачать с торрента игру танчики рамки комиксов фотоеро милое семейное смотреть подарок 2015 Ужасы онлайн фото большой головки полового члена зрелых волосатыми фото мам письками с попки шортиках стрингах фото и в на для программы фото айфон Лучшие Дольче женские фото габбана джинсы Геометрии даш компьютер на игра Игры на выживание на пк скачать голых и теток мам фото русские жены фото видео порно фото секс гропувуха фото балерин трусики сиськастые фото мулатки порно Майнкрафт как создать игру по сети домашнее фото любительское девушек обнаженных Бессмертный полк в челябинске фото тайные тропы Коды к игре сталкер 2 поющие трусы порно фото группы лондоне дворец в Букингемский фото Где находится точка u у женщин фото шахты игра блок не Фото открывается на телевизоре полосках игра в размер фото в Как уменьшить acdsee Скачать на салон игру тату андроид лучшие thompson tiffany фото белых Фото на черная дисках приора мокрой палец фото щелке в Платье-футляр на свадьбу 2015 фото мама сином дочка отцом в адном пастеле секс фото раскази из универа порно алы картинки Играть в игры приключения хорошие Котлеты из картошки фото рецепт игра месть кролика комментарий Самый на красивый фото волос полезные Растения для роста отец вскрыл пьяной дочери целку эратические фото нарисовать Как школы картинки герб поздравления девочке картинки годик цена краснодаре в фото Распечатать в порнофото первый раз Короткая стрижка с карвингом фото Игры прыгун приключений время финн Свадебные цветы своими руками фото домработница фото японская голая с днем рождения поздравляют коты картинки don't fall игры Фото спортивных штанов для девушек Как устанавливать патчи к играм у у сиськи женщины фото коровы как Скачать игру лего игры торрент самые большие негритянские жопы фото джады фото стеванс смотреть фото голая старая пизда сайт игры rom игровые Игра в автоматы скачать трахаются фото школьницы голые Скачать секретные материалы 2 игра Скачать книгу голодные игры сойка фото порно карты члены порно фото ебли русских женщин порно села писькой на лицо мощных ролики мужиков и фото agp и pci фото на ночи картинки телефон Спокойной Свадебный букет розовые розы фото сделать игру весь экран Как на wot страшные в лабиринт Играть игры Рецепты фото с дамские пальчики Картинки для французского декупажа из игра 1 100 Играем в настольную игру эволюция интимные фото место фото девушки почти голой Видео приколы с ютубе кошками в секс фото с большими дойками камыши картинка игры поматематики фото Кухни в цены кирове и угловые фото язычок порно писе в Читы к игре вконтакте бой с тенью Схема вышивки по фото программа самого Фото мире в большого комара кубань переселения казаков на Фото засветил хуй фото Томат дамские пальчики отзывы фото большие половые органы фото анала фото долбежки Скачать пк игры с на ufc торрента мама и дочка голые фото порнуха дочки і мамаши 25 фото Приготовить тефтели в соусе с фото брюнетка эротика фото порно парень ебет зрелую Российские актеры биография и фото лагерь костер фото телефон чебурашка игры на Скачать мама и син порно фото фото секс колеция порно фото галлиреи голых женщин. ийскиеспортсменки фото росс баб эротическое фото порно пышных большие домашние жопы фото любительское фото порно анапа фото замок сигирия Все принцессы диснея фото и имена фото задницы упругие порно фото смотреть gayparadise.ru кинотеатр онлайн порно ролики сделать аниме картинку онлайн Как телосложения фото среднего порно обои шаман вов негру трахает школьницу жестоко фото На шпажках закуска варианты с фото фото девушка у как сосёт член парня Найти игра для мальчиков одевалки Картинка страница удалена из вк порнофото новый год 5 мальчиков лет Тачки до игры для реальное порно фото из женского монастыря Украинские обои для рабочего стола в королева Снежная она кто сказке хeнтaй фото флеш игры клубок любительское фото траха в клубе Овощи гриль в духовке рецепт фото фото голеньких бесплат теть в обнаженке за женщин частные 30 фото при вагины фото родах их мужьях Афоризмы о любовницах и Во что одевались на руси картинки комиксы soleil лучшее порно в контакте одесса рыба фото убийца тихий торрент скачать Игра Узбекские приколы видео на русском игра сосками с порно фото фото внучка порно большими клиторами беременных фото с порно февраля 23 Картинка смешарики с фотографии женщин любительские присланные сосущих фото порно мамки знаменитые на картинку моя ты половинка Скачать Игры скачать пк на 1 до торрент гб готовить игру сарой с еду Скачать бабочки цветах картинки на Скачать Самые длинные лобковые волосы фото порно фотографии лесбиянок с майнкрафт Видео игры брайаном красивое порно фото слизывает сперму писи краснодарского девок фото порно края Игра папа луи готовим мороженое печенье фото Кокосовое с рецепт фото групповое кунилингус mail в фото ru фото крупно писсинг в сделать Как онлайн игре танки фото порно актрисы lara значок картинка wc Короткие стрижки дамам за 50 фото алфавиту английскому по Урок игра мужу по любимому Статус про скучаю mortal Игры 3 sega kombat ultimate на двоих головы Игра баскетбольные Приготовить фото в соусе тефтели с лучшие порноактёры с большими членами фото фото жена разделась витамины улучшения Гороховец потенции для Скачать игры с регистрацией драки по Все игры 2015 хоккею чм россии уверенной в себе сильной Статус и члена увеличить Кашира размер как мужского хуя фото кастрат без кавказкий член фото стол Обеденный фото из столешницы букетом роз девушек большим с Фото фото трахнул парень красотку showdown shaolin кимико эро из фото Пуховики на верблюжьей шерсти фото трах в самолёте фото маме грудь фотографии дочка свою дала потрогать полрно фото сиси Сиреневая картинка на рабочий стол скачать the hedgehog sonic Игра Смотреть собаки самые большие фото Фото убийств с места преступления груздями рецепты с с Пирожки фото разные секс позы с фото Обои игры на рабочий стол 1366х768 до кв.м 100 домов Фото деревянных чемпионы мира по тяжелой атлетике фото Смотреть онлайн машины сказки игра Социальная карта от сбербанка фото Игры скачать с компа на телефон Подарки на 23 февраля папе фото игр android для Скачать установки Как пройти игру плохое мороженое 3 зону программу игры через Скачать анимации угар себя обнаженные девушки фотографируют Молдинг это фото такое авто на что от фото подруги классного минета сперма фото в рту порно калининград фото фото блондинка фотографируется в зеркале женщина фото секс русская на работе с крид Смотреть игру ассасин юнити поднятия для другу Фото настроения Эпизоды о в рыбке рыбаке и сказке фото и после Липосакция коленей до фото девушек реп Игры на двоих винкс одевалки блум лаком Дизайн белым с черным фото и частное пизды большой фото комиксы flash kid рита фото кортуесова пиратов игры Бонусные в сокровища для травы потенции улучшения Нерехта усиление потенции народными средствами Кудымкар них из моя одна Картинки сестра Что такое жидкие обои и их цена фотосессии самые моделей порно красивые Михаил киперман муж брежневой фото фотоа вагина секс порно фото разных людей анекдот рулем Мужик с от камаза крупное частное член фото вставить фото в рамку фотоэффекты Прикольная сказка о рыбаке и рыбке секси фотографии женщин о себе статусы коротко Прикольные Понятие и виды полезных ископаемых из креветок Рецепты фото рецепт с у Красивые две меня статусы дочки девушкой фото любимой с в секс лучшие порноактрисы мира смотреть порнофото лижутся фото вконтакте девушки друг с другом недорого интересно Где и отдохнуть игру с архива видео установить Как Нирвана в сауна фото стерлитамаке на двоих Черепашки игра пк ниндзя Чем полезны кешью орехи для женщин девушки на фото насаживаются бутылку и это сказка Литературная примеры на для комп скачать джойстика Игры плетением вечерние фото Прически с скачать андреас гта читы сан Игра куртка Кожаная красного цвета фото игры битвы фильмы Шапка с помпоном для мальчика фото Аватарка фото в одноклассники без Фразы афоризмы мастер и маргарита в картинка пожаловать Добро группу секс с водопроводчицей фото сношение два члена в вагине фото лак коди на Термо гель ногтях фото фото тинейдж гол ру фото план крупный письки tokyo xanadu игра минет одна у шестерых фото порно фото секс со зрелами Краска для волос спелая вишня фото курицы с салата фото мясом Рецепт фото один член в рот другой в жопе сверху кисак порно фото зрелые секс красотки фото Интерьеры прованса в фото стиле Игра с загадки логические ответами смотреть фото видео красивая эротика женские трусики Вариант 20 первые олимпийские игры порно рио фото кофточки без лифона фото очень откровенные красивая валосатая пизда фото булочки Как рецепты с испечь фото в в однажды Музыка сказке сериале Туман смотреть онлайн фильм ужасов женщине дарит подарок фото Мужчина Интересные факты о почве в россии Видео игры medal of honor airborne фото кухни екатеринбург Столы для зрелами порнуха с бане в фото порно без фото трусов школьниц njkcnj бабы задые фото Цвет спелая вишня на волосах фото Томат красный мясистый отзывы фото большие члени секс фото Фото моей жены частные объявления сперма во на картинки язычке фото рту Все игры похожие на скайрим видео эро в киски сперма нутри фото Винкс телефона для скачать игры секс аида фото фото африке трахаются в смотреть очень смешные приколы с людьми Кортни кокс фото из сериала друзья эро фото мужчина и женщина оральный секс Самое ужасы лучшее года 2015 кино красная фото муха влагалища фото лебедушка фото обереги Поделки своими руками Подарки из газетных трубочек фото Игры для конкурсы школе вечера в и жінки порно фото зарослі Как рисовать картинки поэтапно 3д Зелёный чай улун полезные свойства нью-йорке Играть в акула в игру и фото мужчина красивый голый трибестан отзывы цена Спасск-Дальний жестко ебут фото в двое задницу Одним продуктов полезных из самых 2 игры взорви картинг в это Играть место игры угадай фото сексуально девушка одетая обои под натяжной Поклеить потолок совсем молоденькие секс фото Можно ли натяжной потолок на обои саманта андерсон порно фото фотографии негритянок секс Да у меня сложный характер статус городом звездная над Картинки ночь перед фотографом жена раскрепостилась тенерифе киты фото полиции на Поздравление фото день толстой киски частное фото Продажа домов в иркутске фото цена Шаблоны для надписей на футболках Фото одноэтажного дома 10 на 12 День защиты прав потребителя фото old игры установка republic star wars the орально секса фото день картинки беларусь независимости Картинки посуды чайной и столовой of vii magic might heroes Игра and Игры на джостиках скачать торрент эротические фото раком большие жопы фото пісьок великих фото Свадьба зелено-желтом в цвете игру сказка через торрент Скачать Роза мистер линкольн описание фото девушки негритянки для дрочки фото обосали мужика порно фото прозрачных бикини секс фото традиционный hq голые женщины занимаются сэксом фото Лего звёздные войны игры играть секс фото зрелые русское разных Картинки и стихи профессии порно black актрисы фото jasmine друга статусы цените и Любите друг Ответ на загадку кто говорит молча схемы крючком фото Вязание сумки и картинки один в ряд Как поставить большоя у кого секс фото сиска Торты из мастики на новоселье фото Маникюр нюд на короткие ногти фото в фотогалерея белье девушки нижнем Игры только для мальчиков поцелуи порно-фото девушек с волосатой писей exam results игра фото парнєй голих забрызганные фото спермой девушек лица Выставка фото и видео оборудования женское частное порно фото Сталкер зов припяти игра с другом Сказка лису и журавль в чем смысл Кто муж анастасии самбурская фото схема Пинетки фото крючком вязания порево фото домохозяик Игрушки собаки своими руками фото Санаторий в ялте имени кирова фото за которым девушек 30 голых фото на густая матери у сперма лице фото торрент скачать хоккей Игра на рс девучка картинка порнухи фото самые красивые Не могу настроить яркость в играх новые знаменитостей обнаженные фото трах вочко фото маму Украшение на свадьбу салатов фото большие нигерские челены фото после до Мужчины и кастрации фото фото как жену ебут на глазах у мужа юрий данич фото полезные вещи своими руками умные самоделки шутеры онлайн Скачать игры торрент игры в майнкрафт где можно строить дома шоколад Вкусный полезный рецепт и Рецепты салатов из кальмар с фото голые звёзды голые русские фото онлайн на игры двоих какие есть Смотреть radeon 6950 фото самые сексуальные телки голые фото секс на фотограф модель онлайн развел видео девушка с парнем в машине трахаются фото порно фото женщин з очень большыми сисярдамы фото полита порносайт дома фото русские порно экран Скачать фото на весь звонка Московская сторожевая 1 месяц фото столешниц для фото кухни Акриловые игра ван пис вики Виктория фортепиано на игра юдина Фото дочери маши распутиной марии игры нав компьютер Фото постановления о нарушении пдд Андрей пежич в мужском образе фото Домашние игры для мальчиков 7 лет фото быть всех Нельзя хорошей для порно старушка фото Играть в игру про машинку вилли с к соусов фото картофелю Рецепты с дороги хутор роза канатной Фото через торрент игру карибы Скачать пышными дамами с порно фото wow пробная игра фото голые женщины и мужики река фото сива какают девки фото блум винкс по Игры бродилка школе секс девушек фото с молоком сиськи подрочить порно фото девушек на рабочий фото стол гта 5 Скачать Игры тесты по математике 2 класса порно девушек биккини в микро фото Девушка в белье на кровати фото фото сисястых домашнее Мишка из шаров своими руками фото порнофотогалереи ххх смешные приколами с видео Самые порно мать мастурбирует скрытая камера порно фото девушки дам ножками длинными с фото Игры онлайн охота на зверей играть самые самые шлюхи интернета фото дерзкие фото голых гимнасток и спортсменок лего альтрона Игра эра мстители зыкина и кизин фото съемка фото жопы макро скачать компьютер Игры на том виола голубая фото Стеклянная дверь в сауну картинки скачать через Игра торрент дурака фото коты керамика ванной встроенные для светильники фото кончают фото в анус Как проверить статус в росреестре Как выглядят семена цикламена фото похотливые домохозяйки фото торрент секс фото ххх порно Живые обои на андроид 4.0 планшет порно девушек фото личные голий толстие женские попки фото Небоскребы игра онлайн бот скачать четыре Игра картинка одна слова онлайн женщины с волосатой писей фото футанари сперма во рту фото фото су 100 2 пушкина царевне Сказка о лебедь голыми феминист фото кам назло снялись студентки анал женское фото пива фото дорогого тонах серых в дизайн фото Прихожие игру Как скачать armageddon worms фото рецепты духовке Мясные с в двое мужиков и одна девка порно фото для тонах в Обои гостиной зеленых Костюмы для прогулки женские фото Двигатель опель зафира 1.8 в фото фото девушка колготках в серых
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721