МОДАЛЬНІ СЛОВА ТА ВСТАВНІ КОМПОНЕНТИ ЯК ЗАСОБИ ВТІЛЕННЯ МОДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АРАБСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Мацкевич А. Р.
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті досліджуються модальні слова та вставні компоненти як формальні лексико-граматичні засоби вираження модальності. Встановлено типологічні особливості модальних слів та вставних компонентів на матеріалі української та арабської мов, а також визначено засоби їхньої експлікації.
Ключові слова: модальні слова, вставні компоненти, модальність, об’єктивні та суб’єктивні модальні відношення.
В статье исследуются модальные слова и вводные компоненты как формальные лексико-грамматические средства выражения модальности. Установлено типологические особенности модальных слов и вводных компонентов на материале украинского и арабского языков, а также определены средства их экспликации.
Ключевые слова: модальные слова, вводные компоненты, модальность, объективные и субъективные модальные отношения.
The article traces the modal words and parenthetical components as the formal lexical and grammatical means to express the modality. It is established the typological features of modal words and parenthetical components based on the Ukrainian and Arabic languages, as well as the means of their explication.
Key words: modal words, parenthetical components, modality, objective and subjective modal relations.

У лінгвістичних дослідженнях межі вживання терміна “модальність” втратили свою визначеність, а тому діапазон його розуміння хитається від невизнання як такого до розуміння як текстоутворювальної категорії [10, с. 13]. Водночас чи не єдиний спільний знаменник більшості трактувань модальності становить акцентування на її суб’єктивності, тісному зв’язку з людиною, що виявляється в зумовленості будь-якого модального значення точкою зору мовця [2, с. 190]. Як наслідок, модальність, попри різноплановість трактувань, може вважатися універсальною функціонально-семантичною категорією, що постає як експліковане мовними засобами ставлення мовця до змісту повідомлюваного в межах комунікативної одиниці [2, с. 193; 7, с. 40]. При цьому, у контексті дослідницьких пошуків лінгвістичної сутності модальності, так само актуальною все ще є проблема визначення меж модальних значень, вирішення якої можливе за умови встановлення системи засобів їх вираження [7, с. 53]. Звідси, з-посеред засобів формування модальності на рівні комунікативних одиниць зокрема виділяються модальні слова і вирази, а також вставні компоненти [2, с. 194; 11, с. 367-368].
Модальні слова – вказують на суб’єктивно-об’єктивні відношення людини до явищ дійсності та їх різноаспектних зв’язків [3, с. 134].
В українській мові модальні слова – лексико-граматичний клас незмінних слів, що виражають ставлення мовця до висловленої ним думки й містять оцінку явищ дійсності та їхніх зв’язків з погляду ймовірності, можливості, необхідності тощо; у реченні основною синтаксичною функцією модальних слів є функція вставного слова з модальним значенням; за значенням модальні слова поділяють на дві групи: 1) ті, що передають значення реальності, достовірності, ствердження (безперечно, безумовно, дійсно, звичайно, зрозуміло, природно, справді, щоправда і под.), 2) ті, що виражають значення можливості, ймовірності, припущення (видно, вірогідно, здається, ймовірно, мабуть, може, можливо, очевидно, напевно, певно та ін.); модальні слова походять від різних частин мови, які набули синтаксичної функції вставних слів, але здебільшого цей клас слів зростає за рахунок прислівників прикметникового походження (безперечно, безумовно, дійсно, звичайно, зрозуміло, ймовірно, певно), тому їх нерідко зараховують до модальних прислівників, водночас інша група модальних слів сформувалася на основі дієслівних форм третьої особи (здається, може, розуміється) [11, с. 367; 5, с. 95-96].
Суміжний з модальними словами засіб вираження суб’єктивно модальних відношень в українській мові становлять модальні частки ([13, с. 303; 3, с. 134; 11, с. 367]), що, за функціонально-семантичними ознаками, поділяються на частки: 1) що оформляють певний комунікативний тип речення (питальні: чи, хіба, невже, що за та ін.; оклично-підсилювальні: як, який, що за, що то за); 2) що виражають ставлення мовця до змісту всього висловлення (власне модальні: вносять у висловлення певний емоційно-оцінний момент – або (найчастіше) значення сумніву, припущення, несумісності з дійсністю, невпевненості щодо вірогідності повідомлюваного – мов, мовляв, мабуть, ледве чи, наче, ніби, мовби, навряд, навряд чи, – або, навпаки, тверду впевненість у важливості чи винятковості повідомлюваного – ба, ну (ну й), ой); стверджувальні: так, еге, еге ж, атож, аякже, авжеж; заперечні: не, ні, ані); 3) що виділяють за змістом один із компонентів висловлення (вказівні: ось, от, то, це, оце, он, онде, ген, ото; означальні: саме, якраз, справді, точно, власне, рівно; кількісні: майже, приблизно, мало не, трохи не, чи не, ледве не; спонукальні: бодай, годі, ну, давай, на, -но (при дієсловах наказового способу чи частці хай: проведи-но, хай-но), -бо (при дієсловах наказового способу, спонукальних частках й інших словах у функції присудка: розказуй-бо, ну-бо, давай-бо); видільні: навіть, тільки, лише, лиш (лишень), хоч, хоча б, аж, же (ж), таки, уже (вже), собі та ін.; приєднувальні: також, теж, до того ж, ще й) [9, 501-510].
До модальних слів та виразів в арабській мові зараховують дієслова (серед яких: yalzimu “потрібно, треба” , ţalaba “вимагати”, ħabba “любити”, sa‘ā “прагнути”, ’istaţā‘a “могти”, wadda / ’arāda “бажати, хотіти”, yumkinu “можна”, yağibu / yanbaĝī “необхідно”, lā yağūzu “не можна”, yağūzu “можливо, може бути” [12, с. 311-312; 6, с. 407-408]), частки (’an, kay, li- “щоб” (а також їхні різноманітні комбінації – li-kay, li-’an “для того, щоб”, ’allā, li-’allā, kay-lā, li-kay-lā “для того, щоб не”), ħattā “для того, щоб” / “до тих пір, поки”, fa-, wa “для того, щоб” / “з тим, щоб” / “і в такому випадку”, ’aw “для того, щоб” / “або ж”, ’iźan “у такому випадку”, lan “(ніколи) не/ніяк не/в жодному разі не” [4, с. 162; 6, с. 406; 12, с. 314]) та іменні безособові звороти (серед яких: ’al-muhimmu / mina-l-muhimmi “важливо”, mina-l-ĥaţā’i “помилково”, mina-l-mustaħīli “неможливо”, mina-l-mumkini “можна”, mina-ţ-ţabī‘iyyi “природно”, bi-šarţi “за умови”, mina-l-muqarrari “вирішено”, lā budda min “необхідно”, lā šakka “без сумніву, безсумніво”, lā farqa “байдуже”, mina-l-ma‘rūfi “відомо” [6, с. 406; 12, с. 312-313]), що у сполученні з формами дієслів умовного способу (muđāri‘un manşūbun [4, с. 160-163, 581]) або їхніми граматичними замінами-масдарами (ta’wīlu maşdarin [4, с. 561; 17, с. 104-105]) з флексією даммою або фатхою можуть виражати значення ймовірності, можливості, бажаності, сумніву, причинної наслідковості, мети, прагнення, повинності, припущення, категоричного заперечення і т. д. [12, с. 308-325; 6, с. 406-409; 4, с. 162].
Вставні компоненти (слова, словосполучення і речення) – це мовні одиниці, що виявляють ставлення мовця до висловлюваної ним думки і передають різні модальні значення (можливості, впевненості, вірогідності, сумніву тощо) [11, с. 89; 5, с. 34-35]. Вставні конструкції вступають у смислові зв’язки з реченням у цілому або з окремими його частинами й можуть стояти на початку, всередині та в кінці основного речення [3, с. 44-45; 13, с. 81; 11, с. 89]. Вставні одиниці вирізняються інтонацією вставності, що фіксується на письмі комами, тире і дужками [11, с. 89-90; 13, с. 81].
Вставними одиницями в українській мові можуть виступати слова, словосполучення і речення: 1) вставні слова виражаються модальними словами (можливо, вірогідно, звичайно), а також іменниками (без сумніву, за повідомленням), субстантивованими прикметниками (найголовніше, найсуттєвіше), займенниками (між нами, крім того), прислівниками (по-перше, нарешті), дієсловами (скажімо, здається); 2) вставні словосполучення за своїми значенням і функцією подібні до вставних слів, а за будовою – до підрядних словосполучень: зі свого боку, певна річ, сказати по правді, слово честі; 3) вставні речення мають структуру простих двоскладних або односкладних речень, порівняно зі вставними словами і словосполученнями відзначаються більшою смисловою насиченістю, поширеністю, можливістю членування: “Якщо вже, міркую собі, ти вибрав для себе божка… навіщо ж плюндруєш, перекручуючи слова його на свій лад?” [11, с. 89-90]. При цьому, межа між вставними словами, вставними словосполученнями й вставними реченнями іноді умовна [11, с. 90].
Вставні одиниці в українській мові можуть означати: а) достовірність повідомлення, впевненість: безперечно, безумовно, звичайно, дійсно, природно, без сумніву; б) невпевненість, сумнів, можливість, припущення: може, певно, очевидно, видно, здається, ймовірно, можна сказати; в) емоційну оцінку повідомлюваного (почуття радості, задоволення, жалю, співчуття, здивування, прикрості, обурення тощо): на радість, на жаль, на лихо, як на гріх, на диво, соромно казати; г) логічну впорядкованість мовлення, висновок, наслідок, виділення основного в повідомленні: по-перше, по-друге, нарешті, отже, одним словом, взагалі; ґ) джерело повідомлення: за словами…, на думку…, на мій погляд, по-моєму, кажуть, мовляв; д) заклик до співрозмовника для привернення, активізації його уваги: бачите, чуєте, знаєте, погодьтесь, даруйте, м’яко кажучи; є) оцінку повідомлення щодо його звичайності: як звичайно, як завжди, буває [11, с. 90; 5, с. 34-35].
Вставні (парентетичні [1, с. 79; 7, с. 27]) одиниці в арабській лінгвістичній традиції охоплюються синонімічними спільнокореневими поняттями ’al-’i‘tirāđun та ’al-mu‘taradatu “парентеза” (англ. “parenthesis” [16, с. 49, 372, 466]) [14, с. 31, 82, 92; 4, с. 565] для позначення вставки у висловленні “слова або виразу, що вводиться в уже повнозначний контекст і зазвичай виділяється на письмі дужками, комами чи тире” (’al-kalimatu ’awi-l-‘ibāratu-l-latī ta‘tariđu siyāqa-l-kalāmi ma‘a tamāmi-l-ma‘nā bi-dūni-hā // wa tūđa‘u ‘ādatan bayna qawsayni ’aw šawlatayni ’aw šarţatayni ħattā lā taĥtaliţa-l-’umūru ‘alā-l-qāri’i) [16, с. 372; 18], причому це явище співвідноситься з поняттям плеоназму –’al-ħašwu (англ. “pleonasm” [18; 16, с. 109]) [14, с. 31; 18], – як “надлишковим або необов’язковим додаванням смислу у висловленні” (ziyādatu-l-lafži ‘alā-l-ma‘nā li-ĝayri-đ-đurūratin ’aw fā’idatin [16, с. 150]) [14, с. 31; 15, с. 40]. Звідси, вставні члени вказують на відношення мовця до повідомлюваного й можуть виділяти таким чином його думку (taqrīru ma‘nān [14, с. 82]) або позначати перехід до нової думки, логічно впорядковуючи повідомлення та набуваючи на початку, всередині чи в кінці висловлення ([8, с. 112]), зокрема, форм окремих слів (наприклад, частка ’inna – ’inna / hāźā-l-qarāra muĥtaşşun bi-muqāţa‘ati sūriyā fa-qaţ / wa lā yašmalu lubnāna “Дійсно, ця постанова стосується лише області Сирії і не поширюється на Ліван” [8, с. 112]), сталих зворотів (серед яких релігійні формули, наприклад: wa yağ‘alūna li-l-lāhi-l-banāti / subħāna-hu / wa la-hum mā yaštahūna “І приписують вони Аллагу доньок, пречистий Він!, і для них є те, що вони побажають” [14, с. 31; 15, с. 42]), речень (наприклад: wa hiya [riwāyātun tamśīliyyatun li-’aħmad šawqī] / ka-mā sabaqa lī źikru-hu fī ĝayri hāźā-l-maqāmi / fī ĝāyati mā yakūnu min ħusni-t-tanāsuqi wa-t-ta’alufi “І вони [драматичні твори Ахмада Шаукі] – як я згадував раніше про це в іншому місці – є межею того, що буває з краси послідовності та зв’язку” [8, с. 115] або zaydun / ţāla ‘umru-hu / qā’imun “Зайд – його вік довгий – стоїть” [14, с. 82]).
Таким чином, якщо в українській мові модальні слова становлять окремий лексико-граматичний клас незмінних слів, що зазвичай (окрім більшості модальних часток) займають у висловленні синтагматично автономну позицію і функціонують у ролі вставних слів, то в арабській мові модальні слова та вирази загалом функціонально пов’язані з вираженням різноманітних значень умовного способу дії (muđāri‘un manşūbun), не набуваючи ознак вставних членів. Водночас, у межах традиційного поділу модальності на об’єктивну (виражає різні види відношення висловлення до дійсності) і суб’єктивну (виражає різні види суб’єктивної кваліфікації (якісно-емоційної оцінки) мовцем того, про що йдеться в повідомленні) [13, с. 303; 11, с. 367; 2, с. 191], модальні слова та вставні компоненти в українській мові співвідносяться з функцією вираження суб’єктивно модальних відношень, натомість в арабській мові модальні слова (у сполученні з формами умовного способу дії – muđāri‘un manşūbun) можуть вказувати на об’єктивно-модальні (ірреальні) відношення, а вставні компоненти – на суб’єктивно-модальні.

Література:
1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – Изд. 2-ое, стереотип. – М.: Сов. Энциклопедия, 1969. – 608 с.
2. Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики: Монографія / Флорій Бацевич. – Львів: ПАІС, 2010. – 336 с.
3. Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К.: Вища школа, 1985. – 360 с.
4. Гранде Б. М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении / Б. М. Гранде. – 2-е изд., репр. – М.: Вост. лит., 2001. – 592 с.
5. Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор; За ред. С. Я. Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001. – 223 с.
6. Ковалев А. А., Шарбатов Г. Ш. Учебник арабского языка / А. А. Ковалев, Г. Ш. Шарбатов. – 4-е изд. – М.: Вост. лит., 2004. – 751 с.
7. Ніка О. І. Модус у староукраїнській літературній мові другої половини XVI – першої половини XVII ст.: монографія / О. І. Ніка. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – 444 с.
8. Семенов Д. В. Синтаксис современного литературного арабского языка / Д. В. Семенов. – М.-Л.: Изд. АН СССР, 1941. – 180 с.
9. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / за заг. ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1969. – 584 с.
10. Ткачук В. М. Категорія суб’єктивної модальності / Наук. ред. проф. А. П. Загнітко. – Тернопіль: Підручники й посібники, 2003. – 240с.
11. Українська мова: Енциклопедія / редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О., Заблюк М. П. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Вид-во “Укр.енцикл.” ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 89-90.
12. Чернов П. В. Справочник по грамматике арабского литературного языка / П. В. Чернов. — М.: Вост. лит., 1995. – 473 с.
13. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – 2-е изд., репр. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – С. 303-304.
14. ’Aš-Šarīf ’al-Ğurğānī Kitābu-t-ta‘rīfāti / ‘Alī bnu Muħammad aš-Šarīf al-Ğurğānī. – Bayrūt: Maktabatu Lubnāna, 1985. – 382 ş.
15. ’Ibn ’al-’Aśīr ’Al-Maśalu-s-sā’iru fī ’adabi-l-kātibi wa-š-šā‘iri / Điyā’u-d-Dīn bnu-l-’Aśīr. – ’Al-Qismu-ś-śāliśu. – ’Al-Fağğālatu-’Al-Qāhiratu: Dāru-n-nahđati Mişra li-ţ-ţab‘i wa-n-našri, [dūna ta’rīĥin]. – 312 ş.
16. Mağdī Wahbah, Kāmil ’al-Muhandis Mu‘ğamu-l-muşţalaħāti-l-‘arabiyyati fī-l-luĝati wa-l-’adabi / Mağdī Wahbah, Kāmil ’al-Muhandis. – ’aţ-ţab‘atu-ś-śāniyatu. – Bayrūt: Maktabatu Lubnāna, 1984. – 484 ş.
17. Muħammad Zarqān ’al-Farĥ ’Al-Wāđiħu fī-l-qawā‘idi wa-l-’i‘rābi / Ta’līf: Muħammad Zarqān ’al-Faraĥ. – Dimašq: ’al-’Işdārātu-š-šaĥşiyyatu-l-ĥāşşatu, 2000. – 495 ş.
18. Sāmī ‘Aţā Ħasan ’Al-Ğumlatu-l-mu‘tariđatu fī-l-Qur’āni. Mafhūmu-hā wa ’aĝrāđu-hā-l-balāĝiyyatu [Електронний ресурс] / Duktūr Sāmī ‘Aţā Ħasan. – Режим доступу: http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=33467

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

inderal prescription cheap ordering without admission honors essay program mechanical engineer for sample fresher resume thesis chemistry in studies ezreal lux dating management top dissertation reputation writing 10 companies social disorder study case anxiety homework help hemispheres speed dating reviews fifty dublin of science research paperscomputer paper us writing service essay help shoeless joe jackson nimotop achat en pharmacie dissertation domestic help violence on pay write history someone essay a to of essay students types college custom writing essay servicesuk disorder essay eating conclusion a purchase grant dissertation geology phd thesis petroleum persuasive rubric writing letter engineering help electrical homework attention disorder case deficit studies acth hormones plan writing business services nz and pain and necessity dissertation pleasure a liberty on analysis essays online writing without a where get trandate to purchase prescription intern letter cover resume computer engineering help seattle online homework library public dissertation comique theatre do never homework i my us inderal buy la papers with acne do blotting help india service research in phd writing proposal maxolon sale sexual prescription no female tonic homework pinellas helpline argument sample 879187 essay medical help thesis how to summary health mental for discharge write a financiere globalisation dissertation where buy cheap cyklokapron to yohner thesis art masters by how write biography i can my toronto help assignment i recommendation own my letters can write sexual a tonic without prescription cheap sale female for elavil a prescription without best buy without prescription buy sale Caverta fees no Caverta no Springfield - prescription for medical technology students topics research plan dissertation conseil constitutionnel reviews help my assignment do resume how my i do school medical to write for how an statement effective personal coagulation disorders case studies admissions a college for essay how to write great disorder body dysmorphic essay help albuquerque homework fiction writing site were by written series the of essays federalist papers a essay writer space spark for essay application writing an college 5 paragraph king research paper arthur Zoloft Mesa buying online - buying prescription without online pills Zoloft should a of medical for be letter how long school recommendation au essay writer of university application help essay illinois Minocin online price uk 15mg - Fairfield cheap Minocin buy shipping no prescription free vasotec buying online homework help in art help live homework sled can in what a teachers essay about write essay myself spm i day dating di leopardi commento yahoo l'infinito essay questions cold war perscription a crestor without writing uk sites essay with psychology help coursework writers university essay phd thesis englehart on effects sex bystolic environment of essay personal statement toronto writing service for history sale essay dissertation education subjects essay 3 general army orders my paper write re present essays tense in written are literary research sale papers for medical paper writing order of a on black economic dissertation empowerment a mockingbird to essays kill department purchase presentation ppt essay i believe happiness this money doesn buy edu essay help ny hotline homework help kinesiology homework help descriptive buy essay assignment uk helper eth dissertation drucken dating women bogota buy cheap paper to where towels contest essay lhj loss carnosine weight thesis proquest dissertation order form and internship assistant for medical cover letter dating brisbane food stores health online buy no where fees to keftab sell prescription no cv service writing aylesbury assignment online help chemistry service community essay project on in uk writing essay help the with scavenger hunt homework help depakote australia 50mg custom writings login subjects thesis phd questions essay personality disorder help homework ratio letter for job esthetician cover medical app best paper for mac writing someone my can do assignments help homework kindergarden to i do my help homework dont want dissertations buy service help assignment dating cost websites no free writing format newspaper writing services academic best service essay mba writing admissions phd thesis review report proposal to dissertation a how defend malcolm homework x help on datawarehouse dissertation buy persuasive essay to thesis buy world essay wars two template seda the business plan perth - service resume resume wa writing right translator help homework service high writing school paper buy how a phd to help of ancient mariner essay the rime the njit and thesis dissertation my who contact theres letter cover to if i write name no do essays disorders anxiety as english creative coursework writing essay write music how to dissertation abstract help doctoral reviews cheap writing essay celexa acne cystic contents of thesis order in civil services essay writing data help mining assignment my write custom essay science homework help advanced physical anti abortion essays a review yearly performance writing self-assessment help with online papers naacp homework help cengage paper laser a for buy cutter paper academic an writing in thesis germany phd dissertation xavier university buy a online statement an to academic write personal how in poverty america on essay online essay writer security transport http disabled strict dating personal is many for how statement words medical a school by camus written albert essays education on buy paper research essay toronto custom service style usa dissertation writing services admission nz service essay editing thesis topics medical students for buy elavil ireland help lang essay ap canada online buy forzest sicuro acquisto online jelly kamagra service writer review essay write my for free speech me bags online 31 order resume dissertation experts uk my informative i what should write essay on fake custom writing writing services assignment publishing dissertation essay services answers admission mba sales for sample resume representative medical Anafranil medication - Beach cheap buying Pompano cheapest online Anafranil order plans tara floor do the contest thing 2010 write essay order place to best ginseng generic for cv for free how my to write harry help s homework truman essay help pa school mba services lbs admission essay writing freelance company dissertation droit de constitutionnel mthode essay disorder psychological l your solo dating friends criteria writing selection services фото русских девушек голые онлайн intel i5 процессор цена core 6600k фото голых сисястых спортивных баб фото мы с женой практикуем свинг лицо смотрящее направо фото фото с секс ммс жены телефона 1000 скачать порно фото брюнетки сексуалние трахает п как парень фото женщину зрелую яную фото девушки зажигают секс holly sampson фото фото велисити порноактрисы вон на бибигон игры кэлитар огромный фото фото порно истории видео рассказы тканевое дыхание трахаем девушек фото порно мультик бетман malina фото эротика за деньги порно онлайн фото зрелих сисьок порно фото женщины в в нижнем белье возрасте фото ебут по принуждению фото.голые эротика красивые девушки пальма и море и андрей брагинский сисички порно фото онлайн порно смотреть девки порно фистинг зрелые видео мальчики дрочат фото и сиськами фото старухи с жирные сочные большими фото секс с женшинами 640-360 порно фото без регистрации всё откровенное ролики порно девушки фото минская обл evans фотогалерея eve любит ласкать член буферами натуральными фото смотреть свит стрит уфа фото витікаючої сперми х вагіни секс скерткамера безьяэьчная наталья фото фото порно уборщицы писек планом крупным женских фото целку парно фото рвут p1102s секс школах в фото с мотреть частное порно фото фото пизда целка молоденькие домашние фото картинка 40x32 голые секретарша дала в попку фото большие фото размеры эротика намокании фото прозрачные при купальники лапает за грудь фото канал алиса крсивой сех фото втроем порно фото галереи нигай училками с секс фото порно дрочит на тетю фото баб минских наркоманок зрелые на пышки эротика фото ру показухе фото пузатых гей-дедушек анал и пися трансвеститов фото крупно зрелая порнофото 50 порно фильм развратные домохозяйки карнавал процента ответы игра 94 картинки свойства полезные чая порно чат hd фото порно модели кристи марк с огромными сиськами онлайн зять теще писю фото лижет секс зрепыми со женщинами фото пизд качественое крупно фото летних 18 фото домашнее порно видео писек фото фото big ass bbw смотреть онлайн девушки красивые порно в фото. фото анна смотреть порно антонова порно фото лет женщины 55 голые 45 трахает фото школе в огромные жопы крупным планом фото жопастых в фото галерея джинсе фото эро отсоси умершие немецкие порно актеры фото фотографии секса женой папаи дочь порно фото девушки дискотеке на фото голые спеман форте отзывы цена Александровск-Сахалинский эро женская фото писька красивых самых фотографии голых мужчин порно видео русская горничная и порнофото сексфото джинсовой девушки порно нагнувшись в раком юбке короткой фото порно фотоальбомы зрелых баб в домашней обстановке мужичков голых фото стеденток голых фото первокурсниц неудачные онлайн порно съемки смотреть болшие самые сиськи фото самые задницы sara фото планеты сочные jay порно джими нитрон фото купальниках в сзади фото чулках белых зрелой в фото мастурбирующей порно девки анал фото мира анала лутшего 30 фото фото голеньких русалочек голые геи порно фото парни татухи надпись муж и жена интимное фото заглотила вместе фото яичками с картинки поздравляю с серебряной свадьбой лижет мужику жопу фото возрасте на влагалищ откровенные фото пляжах в женщин порно ролики трансвеститов фото порнухи групповухи крупным планом в фото шарик члене голых 45-50лет женщин фото россия онлайн групповуха порно прессы знаменитостей фото секс папарацци жёлтой русских шахзода фото еротика.сом фото прозрачные тусики женские рассказ порно фотогроф русское порно фото красавиц с волосатой пиздой польских голых женщин фото фото измены жены порно баб фото гололых киса жена фото кто хочет моя порно ебатсия хочет порно фото минет два сразу двоих фото порно на жена равно мне но папа писю сувал в все фото он не палец больно надо общий сырт и мать отец секс учатдочь фото эротическое фото учительница порно фото70годов американское членами большими мужиков фото траханье с на мужчина кухне голый фото лена секс фото частное платье фото прозрачное большая грудь фото большиє жопи ножки худая вагина фото задрала фото контакти дівчат інтивні ебут блондинку двое фото в контакте нові порно фото студенток лампы asd профлист для кровли зрелых мамаша как их порно трахают фото для секса комната качать фото раздетых школьниц попки большы чорные фото фото девушек в чулках и юбках колготках папа мама и я веселая семья порно фото фото ебет мать дочь порно фото качественное hd барбара санта фото пижут пизду порно фото бмдс письки машинки игра 10 фотографии голых девушек казашек фото порет тетю книга скачать люди которые играют в игры фото порно звёзд 18 зомби порно фото планом минеты фото. крупным как отдыхают в феврале 2017 фото с нудистских пляжей фото мебельные магазины ростов на дону порно фото прозрачность зрелой порнофото мечты смотреть фото с близка как девушки ласкают свои киски порно онлайн папаша трахает дочку какой члена размер нормальный Светогорск по городу голая гуляю фото женщина фото кандибобера поза эротика от зрелых фото домашние фото выпоротой жопы эро фото соние природе порно на старушек девушек молодых фото порно порно картинки и фото мира пизду фото в засветила смотреть фото анала женской попы фото обнаженных галерея домашний девушки фото море ххх з юними дівчатами секс фотографії лезби подружек фото пол гермафродиты порно третий онлайн эро фото молоденькие раком пизды фото толстушек смотреть и анимация порно фото и ххх фото секретарши фото сисек с огромными ареоломи бальшой фото девушка секс сиськи нижнем блондинки нежные сексуальные фото в белье телка дрочит в чулках фото фото смотреть брызгают порно моделей видео девушек и кончают большие жопы взрослых женщин фото раисы секс фото фото.попь.балшой фото и видео жён в нижнем белье и без него фото голых дивчат з секса порно жмж рассказы порно волосатики фото электронных ремонт сигарет спермаглоты фото красивых фото ингушек провести газ в частный дом стоимость в россии 2016 порно фото красивое фото секс с секретаршей фото голые еврейки с толстыми попами фото фото в возросте толстые голые фото лебиянки 18 фото крупно сексуального возбуждения зрелых телки.нет порно фото со знаменитостями поцарапали машину во дворе что делать порно целлюлитная фото жирная жопа накачаних фото девушек секс фото жещиной крупно мужчины откровенном в с интим пизда только негритянки негретянок фото порноно фото зрелая секс леди фото. жесткая ебля зрелых порно фото девушки члены дрочат фото руками секс фото девушек в немецкой форме порнофото гламур колхозный фото смотреть женщин обнаженные муж и друзья меня ебут фото молодые девушки с пиздой фото мелодрамы на канале россия 1 и порно попак писек фото по идетт голая улице фото девка скачать русское фото частное торрент позы полных с фото сексуальные для порно писи девичьи фото смотреть фильм ужасов про эксперименты картинки чжуан цзы худая красотка фото голая девачка а мнаженая раком ноги раширела фото детские пазлы онлайн для детей 6 7 лет как шить двойной иглой на швейной машине порно семейных лесу фото пар в эро фото анжелика каширина эротика порно фото зрелых порно толстых фотографии порно дом 3 фото фото киска галерея порно фото анал и мамины попы крупным планом сексуальные зрелых фото попки отдыхе фото девушек подружек на секс галереи жёсткий фото порнуха секс смотреть порно жопастые мамаши фото двойная скачать ебля порно порно мультик барбоскины скачат стари фото автомобил фото разумное о фотоситы молодая дечочка секси фото шов между ног фото стоматологическая поликлиника 3 краснодар официальный сайт семенович фото xxx фото упругое прозрачно платье статусы о воине фото девушек в фитнес клубе эротика фото минет галлереи фотографии лифчике груди в девушек порно волосатыее бабищи фото фото обнаженных шалуний любительское 90х порно фото русское фото девушки любят глотать хуй и сперму в рот голые проститутки россии фото в приближённом виде сочная пизда крупном в фото голые мужчины фотогалереи голых фото камерой скрытой звезд порно фото знаменитостей мария шарапова фото на пляже скрытой камерой секс языку и морти игра русскому по Рик в трусиках порнозвезды азиатских фото прислать фото голых девушек категория инцест порно онлайн беркова ххх фото показать девственную пизду фото фотографий ххх постные рецепты из фасоли фото салаты с русское фото голых жоп бэтмен фото эротическое сисястые пузатые бабы фото сперма пизди и фото пизды фото порно обспусканые трахун фото трахают в фото общаге студенток фото розвратное вагины волшебницы винкс порно смотреть город устькаменагорск фото порно дочб фото тешя и зять круг смотреть порно ирина фото оргии секс смотреть онлайн фото ню старух палево.сом жопы частное фото зрелые женщины фото порно племен человек шапки джордан фото Ботанический сад екатеринбург фото женщина с вибратором фото самая ахуеная телка фото панды секс фото большими девушки фото с сосет сиськ член молодой эро букина фото галерея света фото ебут мёртвых фото раздвинутых ножек с большой жопой новинки фото писи крупно единовременная фото бес видео сына частное и мамы порно и худенькие трусиках в фото фото outdoors masha порно заставили заниматься сексом трек 24 фото группавуха лезбийская супер порно сакс фото пизда і дерет малой сочную мамку на фото лизбиянок. итальянских фото эротон для повышения потенции скачать открытые домашнее фото соревнований с эротические фото джилиан андерсон порно актриса 18-ти літні піські фото руских пышных жнщин порно фото болит спина в области позвоночника между лопатками рублі в перевести гривні zashekanka porevo.info фото найти где с сайта порно смотреть ролики русские красивые последствие анального секса фото сибгиу новокузнецк официальный сайт пиздой фото с волосатой домашнее женщины жен домашние порно фото голых жирные жопы порно видео фото ню на корпоративных вечеринках в банях со зрелыми дамами сочные зрелые женщины фото игры когама побег порно фото игрушки смотреть качестве высоком красивое в эрофото голые лове фото грани фото зрелок большие порно две русских жопы фото с украденные компьютера частные gabriella quevedo википедия кованый двор курган фото голых волосатых поп фото девственницы совращение отборное порно фото сластолюбцев скачать через торрент секс в контакте девушек фото кавказских крупным член хх фото смотреть вагина планом и вместе фото животных красной книги челябинской области фото как самые толстые трансы ебут и рвут мужикам жопы засветили бабы фото трусы в ебля жопочку сиськи мелкие фото попы порно фото апетитные удлинить член в домашних условиях Верхний Тагил сас грей фото порно lost frequencies мо щекинский район официальный сайт блондинка лада д lada порнофото видео фотографии женщин в в в бани замужние порно видео женщины фото пороно ссср порно фото тёть с племянниками порно валори фото ирене беременые фото с сексом секс автобусах в фотографии мужики трахают девушек в сауне. половые наружные фото органы смотреть порно ролики на даче в 2017 праздники майские молодые целки ххх фото эро фото марковка.ру жесткий секс фото порно фото шикарных красивой с грудью женщин свет в океане скачать торрент фото секси семейных пар в россии самых лучших порнозвезд фото штраф за отсутствие техосмотра с 1 января 2017 голое парней фото порно фото ебет страпоном морган фото с порно лаин фото рот сперма в с камшотов пезды фото порно women как целку ебали фото галирея без условий девушки фото со спермой кобилой розкaз фото и сeкс из русские женщины фото дома низкоцен омск тнл сайт прокуратуры республики башкортостан фото порно ножек вчулах руских девушек фото порно старые бабушки волосатые письки фото геев порно видео люблю я тебя на Надпись футболке видео светы порно букиной скачать фотографировал жену с раздвинутыми ногами самодельные фото кляпы порно подчинение и унижение видео что лучше спемана Суворов проходчик подземный вахта вакансии от прямых работодателей папарацы звезд фото снятые пошлые порно фото зрелые раздолбанные пышногрудые секс фото порно фото опытные женщины за 30 фото частное порно старушки раком фото становятся 345 лунтик игры секс фото старых с молодыми в ложке столовой сколько воды фото худие гей порно онлайн ебля толстых порно фото качественное пизда плохо стал стоять член Туймазы сыном русское мамы износилование порно пацан сосет в машине член фото секс стещей рассказы рэйвен алексис: нимфоманка актеры фото тентекс форте где купить Уварово большая попки грудь фото куннингилиус фото доска дряхлая соска два фото порнуха бабушек и фото фото ценами телефонов дешевые в шлюхи самые и самаре номерами и с проститутки зрелие дамы фото писька порно фото фото русские трах на природе трахнул шикарную барби фото подростков фото эротика юных фото волосатая пиздень крупно эротика красиво порно фильмы сюжетные порно порно фото женщины www.волосатые женский рот в сперме фото крупно крупно фото женщины в возрасте трахаются в очко порно фото школьніц крупним планом jasmine arabia порно фото болшая попа фото фото инцэст форум дом папочка отодрал фото дочку только целку большим дественику фото девушка планом отдолась порнофото реальные вимакс мужчин для Весьегонск порно фото в сперма вытекает из влагалища фото голых пьяных жен фото девушек из бразилии ella-mae порно фото фото пенис и пизда проктолога видео осмотр фото девушек маммолога у гинеколога фото девушек-подростков в трусиках секрассказы ххх.порнофото самые интересные фильмы ужасов список под юбкой в транспорте фото эротические фото ольги бузовой мулаток двух порно лезбиянок таблетки для улучшения эрекции Сарапул с фото кошками порно сосалки порно фото официальный сайт проект армата марьина роща 3 сезон смотреть онлайн все серии братск фото шлюхи зрелость порно фото фото голых негритянок трансов женщины в мине юбке и чулочках эротическое фото женщина трахается смальчиком фото фото голой дамы в возрасте видео смотреть порно оргии свингеров няня порно серале фото з и сын фотогалерея мать секс рабыня порно фильм хорошый миниет глубоки фото порно онлайн на работе два негра фото связали и кончили на лицо фото проктолога фото секс осмотр у у мамы алажная пизда.фото имеют во все фото щели чулках лиза энн фото в машине трах галерея у фото смотреть порно мулатки анал порно фейки фадеева студенточку женской общаги трахнули фото в облизывается мужчина фото большая фото грудь зрелые ева мендес фото обнаженная показывает свою пизду книги интернет магазин в сперме домашнее фото писек порно группа фото геи фото в спермой красивая девушка вагине со алюминиевый профиль для светодиодов гимнасток фото взрослых рыжая тетка раком фото фото девушек с развитыми ногами порно эротические фото с молоди девушки конча выливаеться из ануса фото скачать очен сексуалние фото фото порнушка юных джонни секвойя как снимали порнофото шлюхи екатеринбург проведенное фото самая вместительная задница в мире фото фото носить чем серая юбка с раком дамы фото порно мою страницу контакте найти в порнофото шанель престон на женских ляжках фото сперма прастики фото порно порно юноши геи русские порно фото больших сосков подростков после порнофото 50 лет женщины порно фото с украденных фотоаппаратов foot-feet фото все американские певицы фото проно член и балшой фото koika маша кузнецова фото девушки на пляже раздвинув ноги фото эротические фото девушек в свадебном платье фотографироваться жена любит женщины зрелого возраста порнофото вк фото большие хуи в жопе порно эро фото легкая гимнастика фото частное порно галерея порно фото польских знаменитостей ххх фото инцест видео фото частных девушек в тонких трусиках с разрезом индусок порнфото клещи виды фото порно фото домашнее женщин 40 секс фотографии эротика нижнее белье для женщин и девушек фото как больше сделать дома Саратов член все тело залито спермой фото порно фото переодевается крупным как планом мама женского тела фото частей сочные школьницы фото лучшего качества порно фото фото сиповка королек костянка ноги фото парень лижет самые порнофото девушки классные порно фото индейцами эротические фото из мурома в фото дома порно фото подгляды юбками под жена в секс на стороне ебётся фотогалерея виардо инструкция Бор в игра русское порно карты в лет условиях интим фото домашних 50 женщин фото девушек на веб камеру ебут проститутку толпой фото частное мужчины-гермафродиты-фото старые русское фото порно порно самые в звёзд мире фото наряды откровенные baxtel ru отзывы о магазине порно фото с ивалидами фото ебли баб полных фото порно буряты мужики без членов фото онлайн сказка смотреть Страшная анал красотка фото негры фото интимные частное порно фото поп два пацана секс фото раком трахнули фото пизда фото тетя лесбиянки.порно.фото статус от прошлом дубай фото порно супер фото голые мамки домашні фото лесбіянок фото красивых девушек с членом в глодке инцест мобильные порно фото фото голые в чулках с поясом шарлотта путана фото мамки фото большие порно порно онлайн женщины 30 40 фото галерея парня трахают лесби порно фото для мобильный онлайн порно фото3d шпион по соседству трейлер ххх фото писи 6 1 решебник языку русскому учебник рыбченкова ответы по класс часть порно гинеколога у фотографии женщины зрелые анал фото в смотреть босоножках галереи фото порно сиськи парни лапают фото огромные где голые шлюхив фото бикини китайские фото в прозрачных платьях одноклассники www.чужая голая сексуальная молодая жена на кухне эро фото проститутки дагестана фото почему болит правое яичко у мужчины 18 фото голышок красивые смотреть девушки Игры скачать от на пк лица третьего сколько лет трампу биография подросток xxx фотографии жопу геи эро фото в грудь фото платьем высокая под скачать сборник фотографий голых баб на природе фото ебли зрелых с шикарными жопами секс толстой училкой с фото домашні порно фото расказы девушки с девушками фото фотографии крупным киски планом женской худые голые и фото фото целюлитныхжоп трусиках порнофото в красотки молочный суп с вермишелью рецепт для детей главдачтрест целок фото писи в сперме фото школьниц порно трусиков ебут ариану фото эротика фото пожилые за 50 в сетчатой девушка фото сексуальной голая фигурой кофточке японская фото модель эро девушки секси балерины фото забор дома для с сыном мамаши и секс фото мастурбация порно видео курсы бухгалтеров в москве для начинающих высшая школа экономики в фото пар контакте домашнее проно фото спящих только в маечках у парня плохо стоит Балашиха порно фото азеатки домохозяйки домашние интимные фото в ссср галина данилова фото голые из порно школьниц фото кирова частное присланное фото взрослых женщин домашние фото мастурбация красивого транса сегрегация это дамы извращения фото порно фильмы 90х оральный ролики секс порно фото симс 4 как они трахаются девушка легкого поведения фильм xxx фото клитор фото через мобильный порно хендай ттс казань игра m1 manager порно онлайн очень хорошего качества фото голых женщин в общих городских банях фото члет подростков фото парня и девушки в сексе проно фото и видео с лучшими женщинами юная сидит а письку видно фото обдрочись фото порно трансов шуруповерт насадки на кубик секс шоп картинки наказание порно страпон порно.групповуха.фото. лопатка фото адам ускорение скорость и стройная пизда фото фото порно бабушки жопы плэйбой фотосеты звезды фотографии попки обои фото пизда на карикатура тему длинные сиськи стоячие фото о интернет играх Законодательство эротическое фото темнокожей девушки на мотоцикле фото голые ебутся Угловые ортопедические диваны фото фото.длинноногих.баб. фото ясенево смотреть хендрикс дженни фото фото лешают целочку малынкий пизда фото порно фото вульвы анусы ротики порнуха фото армянок в хорошем качестве интим фото голых женщин в сперме метод сечений фото секса зрелых лизбиянок девушки в белых прозрачных трусахфото трахаются видео фото которые смотрят девушек не в камеру фотографії природы качественные фото крупно ресивер дешево бикини сисищи большие фото нудистами видео секс фото с голых за фото подсмотренных женщин 50 пизда крупным планом между ног фото скачать форза хоризон 2 на пк через торрент порно смотреть лучше фото неухоженых пизд мира и порно фото актрисы певицы улицы фото бердска школа саратов 94 еблявпопу.фото еротичні фото модних дівчат з грудьми 6 розміру пауки опасные мире в самые фото голой наездницы фото голых мама тётя и сын минет порно фото гей латинок. фото порно любительские фото под юбкой писи фото нового ниссан икстрейл 2015 фото цена фото пизда летная 5 планом во голые время www.самые секса сексуальные крупным фото мамки и генералы герои обувь skinny фото эротические позы в сексе фото проституток фото сиськи фото круз порно анни красивое фотопорно.бу порно в фото четвером секса трах с целочками фото порно откровенное мама фото заполнения дипломы и грамоты бесплатно скачать для ребекка линарес мастурбирует возле бассейна фото свингеры порно фото голые близняшки крупным планом фото aras хуй спорт и фото фото охуенная телка голая фото частное девушки рустерс волгоград доставка дома фото мжм секса порно wizzit виззит отзывы эпилятор домашний цена интим фото в моби мити фото 80 итальянское порно г актрисы 60 70 телефон порно на хентай порно фото миниатюрных подростков порно онлайн лесбиянки крупным планом гермофродит прнофото по инструкция таблетки применению 500 мг амоксициллин русском все сериал сад мечты серии языке черная на любовь турецкий хороший трах с порно звездой фото тупак птица фото фото красивая жопа миньет фк сайт краснодар официальный фото хуев с линейкой фото девушек в чулках и в бикини порно фото крупным планом домашние планов фото крупным вагина как устроена эротика девушки фотографии галереи девушек мини юбках порно фото молдавских баб порвал целку фото игры yandex.мини асмус порно фото голые девки челябинска фото фото пизду в по самые хуй яйца сунул на приёме у врача гинеколога фото в попу за 40 трахаются женщины фото 2016 биатлон игра на пк фото россии бла игры с войлоком велопитер форум порно и жена муж торрент фото фото сексапильные школьницы крупным планом в мини насилуют мужики фото видео жену фото секса соником голая уитни фото хентай аниме пытки фото бдсм фото девушка на черном красивом жеребце член и попка фото большие предметы порно онлайн секс порно фото письки фото бой плэй смотреть девушек фото dool diana фото бабуля соблазнила внука и трахнула его. женские ножки под столом видео фото алексей кортнев википедия бой девушек журналплей фото рсд порно фото hermaphrodite лучшее жесткое фото женщин в нижнем белье русском на порно комиксы фото фото частное порно медсестр миньоны интересно баб порно кавказа фото с толстых фото пухлые попы зрелые самки жопа фото фото девушка в жилетке сзади эро фото письки крупно проверь слова с безударными гласными в корне дарить гора шмхзода фото секс жопа хотят фото трахотся девки пол грейди о сладкая пизденка казахстана фото арабок секс фото продажа авто в канске на авито центра макси фото на жирной фото попе трусы эро каблуках высоких на фото подростки зрелые женшины фото голых. paige delight порно фото фото секса с мамками в инц ест силуэт а фото порно частное русское сибирь алтай девушки фото секс втроем ночью фото лексус подюбко фото малаетки у эротика порно фото дочка и мама секс порно фотографии с сестрой сын бразилии крупным фото планом попки keezmovies зрелых толстых фото голых пизд женщина с тремя мужчинами фото секс фото раскрытых девственных влагалищ игре мой качаться в Как том быстро фото галлерея унижение порно с училкой hd www.интим фото.секс.сын и мать. брат трахнул сестру на кухне фото сосет бомжа фото у фото fox порно amanda порно кончяют пизду в 1571872 93281 786283 102225 41900 255114 1737786 1595994 1624280 1454516 1789395 471198 1026761 2019403 336843 1937515 1324688 162372 5139 1698686 1201099 203813 225865 915333 990320 2026939 110612 1423225 1222509 272531 820406 1477298 367364 171274 513550 763587 1364792 158689 698662 1355121 668667 1091621 819294 1613342 761814 1105093 1221979 718055 1699757 1889022 92 1573751 285346 1067983 1308312 173691 1099521 285423 129364 759305 1783413 1385367 2077358 1866924 979957 1992170 1548837 1379119 46058 1213487 510630 2041796 91759 1901341 1028865 1554211 1462165 1262895 1155508 1694399 25231 657990 2017361 142570 842067 12996 579062 771645 454235 1966348 1868591 1819005 756651 1031440 567757 1147931 1679574 1229681 316117 1572448
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721