МОДАЛЬНІ СЛОВА ТА ВСТАВНІ КОМПОНЕНТИ ЯК ЗАСОБИ ВТІЛЕННЯ МОДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АРАБСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Мацкевич А. Р.
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті досліджуються модальні слова та вставні компоненти як формальні лексико-граматичні засоби вираження модальності. Встановлено типологічні особливості модальних слів та вставних компонентів на матеріалі української та арабської мов, а також визначено засоби їхньої експлікації.
Ключові слова: модальні слова, вставні компоненти, модальність, об’єктивні та суб’єктивні модальні відношення.
В статье исследуются модальные слова и вводные компоненты как формальные лексико-грамматические средства выражения модальности. Установлено типологические особенности модальных слов и вводных компонентов на материале украинского и арабского языков, а также определены средства их экспликации.
Ключевые слова: модальные слова, вводные компоненты, модальность, объективные и субъективные модальные отношения.
The article traces the modal words and parenthetical components as the formal lexical and grammatical means to express the modality. It is established the typological features of modal words and parenthetical components based on the Ukrainian and Arabic languages, as well as the means of their explication.
Key words: modal words, parenthetical components, modality, objective and subjective modal relations.

У лінгвістичних дослідженнях межі вживання терміна “модальність” втратили свою визначеність, а тому діапазон його розуміння хитається від невизнання як такого до розуміння як текстоутворювальної категорії [10, с. 13]. Водночас чи не єдиний спільний знаменник більшості трактувань модальності становить акцентування на її суб’єктивності, тісному зв’язку з людиною, що виявляється в зумовленості будь-якого модального значення точкою зору мовця [2, с. 190]. Як наслідок, модальність, попри різноплановість трактувань, може вважатися універсальною функціонально-семантичною категорією, що постає як експліковане мовними засобами ставлення мовця до змісту повідомлюваного в межах комунікативної одиниці [2, с. 193; 7, с. 40]. При цьому, у контексті дослідницьких пошуків лінгвістичної сутності модальності, так само актуальною все ще є проблема визначення меж модальних значень, вирішення якої можливе за умови встановлення системи засобів їх вираження [7, с. 53]. Звідси, з-посеред засобів формування модальності на рівні комунікативних одиниць зокрема виділяються модальні слова і вирази, а також вставні компоненти [2, с. 194; 11, с. 367-368].
Модальні слова – вказують на суб’єктивно-об’єктивні відношення людини до явищ дійсності та їх різноаспектних зв’язків [3, с. 134].
В українській мові модальні слова – лексико-граматичний клас незмінних слів, що виражають ставлення мовця до висловленої ним думки й містять оцінку явищ дійсності та їхніх зв’язків з погляду ймовірності, можливості, необхідності тощо; у реченні основною синтаксичною функцією модальних слів є функція вставного слова з модальним значенням; за значенням модальні слова поділяють на дві групи: 1) ті, що передають значення реальності, достовірності, ствердження (безперечно, безумовно, дійсно, звичайно, зрозуміло, природно, справді, щоправда і под.), 2) ті, що виражають значення можливості, ймовірності, припущення (видно, вірогідно, здається, ймовірно, мабуть, може, можливо, очевидно, напевно, певно та ін.); модальні слова походять від різних частин мови, які набули синтаксичної функції вставних слів, але здебільшого цей клас слів зростає за рахунок прислівників прикметникового походження (безперечно, безумовно, дійсно, звичайно, зрозуміло, ймовірно, певно), тому їх нерідко зараховують до модальних прислівників, водночас інша група модальних слів сформувалася на основі дієслівних форм третьої особи (здається, може, розуміється) [11, с. 367; 5, с. 95-96].
Суміжний з модальними словами засіб вираження суб’єктивно модальних відношень в українській мові становлять модальні частки ([13, с. 303; 3, с. 134; 11, с. 367]), що, за функціонально-семантичними ознаками, поділяються на частки: 1) що оформляють певний комунікативний тип речення (питальні: чи, хіба, невже, що за та ін.; оклично-підсилювальні: як, який, що за, що то за); 2) що виражають ставлення мовця до змісту всього висловлення (власне модальні: вносять у висловлення певний емоційно-оцінний момент – або (найчастіше) значення сумніву, припущення, несумісності з дійсністю, невпевненості щодо вірогідності повідомлюваного – мов, мовляв, мабуть, ледве чи, наче, ніби, мовби, навряд, навряд чи, – або, навпаки, тверду впевненість у важливості чи винятковості повідомлюваного – ба, ну (ну й), ой); стверджувальні: так, еге, еге ж, атож, аякже, авжеж; заперечні: не, ні, ані); 3) що виділяють за змістом один із компонентів висловлення (вказівні: ось, от, то, це, оце, он, онде, ген, ото; означальні: саме, якраз, справді, точно, власне, рівно; кількісні: майже, приблизно, мало не, трохи не, чи не, ледве не; спонукальні: бодай, годі, ну, давай, на, -но (при дієсловах наказового способу чи частці хай: проведи-но, хай-но), -бо (при дієсловах наказового способу, спонукальних частках й інших словах у функції присудка: розказуй-бо, ну-бо, давай-бо); видільні: навіть, тільки, лише, лиш (лишень), хоч, хоча б, аж, же (ж), таки, уже (вже), собі та ін.; приєднувальні: також, теж, до того ж, ще й) [9, 501-510].
До модальних слів та виразів в арабській мові зараховують дієслова (серед яких: yalzimu “потрібно, треба” , ţalaba “вимагати”, ħabba “любити”, sa‘ā “прагнути”, ’istaţā‘a “могти”, wadda / ’arāda “бажати, хотіти”, yumkinu “можна”, yağibu / yanbaĝī “необхідно”, lā yağūzu “не можна”, yağūzu “можливо, може бути” [12, с. 311-312; 6, с. 407-408]), частки (’an, kay, li- “щоб” (а також їхні різноманітні комбінації – li-kay, li-’an “для того, щоб”, ’allā, li-’allā, kay-lā, li-kay-lā “для того, щоб не”), ħattā “для того, щоб” / “до тих пір, поки”, fa-, wa “для того, щоб” / “з тим, щоб” / “і в такому випадку”, ’aw “для того, щоб” / “або ж”, ’iźan “у такому випадку”, lan “(ніколи) не/ніяк не/в жодному разі не” [4, с. 162; 6, с. 406; 12, с. 314]) та іменні безособові звороти (серед яких: ’al-muhimmu / mina-l-muhimmi “важливо”, mina-l-ĥaţā’i “помилково”, mina-l-mustaħīli “неможливо”, mina-l-mumkini “можна”, mina-ţ-ţabī‘iyyi “природно”, bi-šarţi “за умови”, mina-l-muqarrari “вирішено”, lā budda min “необхідно”, lā šakka “без сумніву, безсумніво”, lā farqa “байдуже”, mina-l-ma‘rūfi “відомо” [6, с. 406; 12, с. 312-313]), що у сполученні з формами дієслів умовного способу (muđāri‘un manşūbun [4, с. 160-163, 581]) або їхніми граматичними замінами-масдарами (ta’wīlu maşdarin [4, с. 561; 17, с. 104-105]) з флексією даммою або фатхою можуть виражати значення ймовірності, можливості, бажаності, сумніву, причинної наслідковості, мети, прагнення, повинності, припущення, категоричного заперечення і т. д. [12, с. 308-325; 6, с. 406-409; 4, с. 162].
Вставні компоненти (слова, словосполучення і речення) – це мовні одиниці, що виявляють ставлення мовця до висловлюваної ним думки і передають різні модальні значення (можливості, впевненості, вірогідності, сумніву тощо) [11, с. 89; 5, с. 34-35]. Вставні конструкції вступають у смислові зв’язки з реченням у цілому або з окремими його частинами й можуть стояти на початку, всередині та в кінці основного речення [3, с. 44-45; 13, с. 81; 11, с. 89]. Вставні одиниці вирізняються інтонацією вставності, що фіксується на письмі комами, тире і дужками [11, с. 89-90; 13, с. 81].
Вставними одиницями в українській мові можуть виступати слова, словосполучення і речення: 1) вставні слова виражаються модальними словами (можливо, вірогідно, звичайно), а також іменниками (без сумніву, за повідомленням), субстантивованими прикметниками (найголовніше, найсуттєвіше), займенниками (між нами, крім того), прислівниками (по-перше, нарешті), дієсловами (скажімо, здається); 2) вставні словосполучення за своїми значенням і функцією подібні до вставних слів, а за будовою – до підрядних словосполучень: зі свого боку, певна річ, сказати по правді, слово честі; 3) вставні речення мають структуру простих двоскладних або односкладних речень, порівняно зі вставними словами і словосполученнями відзначаються більшою смисловою насиченістю, поширеністю, можливістю членування: “Якщо вже, міркую собі, ти вибрав для себе божка… навіщо ж плюндруєш, перекручуючи слова його на свій лад?” [11, с. 89-90]. При цьому, межа між вставними словами, вставними словосполученнями й вставними реченнями іноді умовна [11, с. 90].
Вставні одиниці в українській мові можуть означати: а) достовірність повідомлення, впевненість: безперечно, безумовно, звичайно, дійсно, природно, без сумніву; б) невпевненість, сумнів, можливість, припущення: може, певно, очевидно, видно, здається, ймовірно, можна сказати; в) емоційну оцінку повідомлюваного (почуття радості, задоволення, жалю, співчуття, здивування, прикрості, обурення тощо): на радість, на жаль, на лихо, як на гріх, на диво, соромно казати; г) логічну впорядкованість мовлення, висновок, наслідок, виділення основного в повідомленні: по-перше, по-друге, нарешті, отже, одним словом, взагалі; ґ) джерело повідомлення: за словами…, на думку…, на мій погляд, по-моєму, кажуть, мовляв; д) заклик до співрозмовника для привернення, активізації його уваги: бачите, чуєте, знаєте, погодьтесь, даруйте, м’яко кажучи; є) оцінку повідомлення щодо його звичайності: як звичайно, як завжди, буває [11, с. 90; 5, с. 34-35].
Вставні (парентетичні [1, с. 79; 7, с. 27]) одиниці в арабській лінгвістичній традиції охоплюються синонімічними спільнокореневими поняттями ’al-’i‘tirāđun та ’al-mu‘taradatu “парентеза” (англ. “parenthesis” [16, с. 49, 372, 466]) [14, с. 31, 82, 92; 4, с. 565] для позначення вставки у висловленні “слова або виразу, що вводиться в уже повнозначний контекст і зазвичай виділяється на письмі дужками, комами чи тире” (’al-kalimatu ’awi-l-‘ibāratu-l-latī ta‘tariđu siyāqa-l-kalāmi ma‘a tamāmi-l-ma‘nā bi-dūni-hā // wa tūđa‘u ‘ādatan bayna qawsayni ’aw šawlatayni ’aw šarţatayni ħattā lā taĥtaliţa-l-’umūru ‘alā-l-qāri’i) [16, с. 372; 18], причому це явище співвідноситься з поняттям плеоназму –’al-ħašwu (англ. “pleonasm” [18; 16, с. 109]) [14, с. 31; 18], – як “надлишковим або необов’язковим додаванням смислу у висловленні” (ziyādatu-l-lafži ‘alā-l-ma‘nā li-ĝayri-đ-đurūratin ’aw fā’idatin [16, с. 150]) [14, с. 31; 15, с. 40]. Звідси, вставні члени вказують на відношення мовця до повідомлюваного й можуть виділяти таким чином його думку (taqrīru ma‘nān [14, с. 82]) або позначати перехід до нової думки, логічно впорядковуючи повідомлення та набуваючи на початку, всередині чи в кінці висловлення ([8, с. 112]), зокрема, форм окремих слів (наприклад, частка ’inna – ’inna / hāźā-l-qarāra muĥtaşşun bi-muqāţa‘ati sūriyā fa-qaţ / wa lā yašmalu lubnāna “Дійсно, ця постанова стосується лише області Сирії і не поширюється на Ліван” [8, с. 112]), сталих зворотів (серед яких релігійні формули, наприклад: wa yağ‘alūna li-l-lāhi-l-banāti / subħāna-hu / wa la-hum mā yaštahūna “І приписують вони Аллагу доньок, пречистий Він!, і для них є те, що вони побажають” [14, с. 31; 15, с. 42]), речень (наприклад: wa hiya [riwāyātun tamśīliyyatun li-’aħmad šawqī] / ka-mā sabaqa lī źikru-hu fī ĝayri hāźā-l-maqāmi / fī ĝāyati mā yakūnu min ħusni-t-tanāsuqi wa-t-ta’alufi “І вони [драматичні твори Ахмада Шаукі] – як я згадував раніше про це в іншому місці – є межею того, що буває з краси послідовності та зв’язку” [8, с. 115] або zaydun / ţāla ‘umru-hu / qā’imun “Зайд – його вік довгий – стоїть” [14, с. 82]).
Таким чином, якщо в українській мові модальні слова становлять окремий лексико-граматичний клас незмінних слів, що зазвичай (окрім більшості модальних часток) займають у висловленні синтагматично автономну позицію і функціонують у ролі вставних слів, то в арабській мові модальні слова та вирази загалом функціонально пов’язані з вираженням різноманітних значень умовного способу дії (muđāri‘un manşūbun), не набуваючи ознак вставних членів. Водночас, у межах традиційного поділу модальності на об’єктивну (виражає різні види відношення висловлення до дійсності) і суб’єктивну (виражає різні види суб’єктивної кваліфікації (якісно-емоційної оцінки) мовцем того, про що йдеться в повідомленні) [13, с. 303; 11, с. 367; 2, с. 191], модальні слова та вставні компоненти в українській мові співвідносяться з функцією вираження суб’єктивно модальних відношень, натомість в арабській мові модальні слова (у сполученні з формами умовного способу дії – muđāri‘un manşūbun) можуть вказувати на об’єктивно-модальні (ірреальні) відношення, а вставні компоненти – на суб’єктивно-модальні.

Література:
1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – Изд. 2-ое, стереотип. – М.: Сов. Энциклопедия, 1969. – 608 с.
2. Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики: Монографія / Флорій Бацевич. – Львів: ПАІС, 2010. – 336 с.
3. Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К.: Вища школа, 1985. – 360 с.
4. Гранде Б. М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении / Б. М. Гранде. – 2-е изд., репр. – М.: Вост. лит., 2001. – 592 с.
5. Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор; За ред. С. Я. Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001. – 223 с.
6. Ковалев А. А., Шарбатов Г. Ш. Учебник арабского языка / А. А. Ковалев, Г. Ш. Шарбатов. – 4-е изд. – М.: Вост. лит., 2004. – 751 с.
7. Ніка О. І. Модус у староукраїнській літературній мові другої половини XVI – першої половини XVII ст.: монографія / О. І. Ніка. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – 444 с.
8. Семенов Д. В. Синтаксис современного литературного арабского языка / Д. В. Семенов. – М.-Л.: Изд. АН СССР, 1941. – 180 с.
9. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / за заг. ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1969. – 584 с.
10. Ткачук В. М. Категорія суб’єктивної модальності / Наук. ред. проф. А. П. Загнітко. – Тернопіль: Підручники й посібники, 2003. – 240с.
11. Українська мова: Енциклопедія / редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О., Заблюк М. П. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Вид-во “Укр.енцикл.” ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 89-90.
12. Чернов П. В. Справочник по грамматике арабского литературного языка / П. В. Чернов. — М.: Вост. лит., 1995. – 473 с.
13. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – 2-е изд., репр. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – С. 303-304.
14. ’Aš-Šarīf ’al-Ğurğānī Kitābu-t-ta‘rīfāti / ‘Alī bnu Muħammad aš-Šarīf al-Ğurğānī. – Bayrūt: Maktabatu Lubnāna, 1985. – 382 ş.
15. ’Ibn ’al-’Aśīr ’Al-Maśalu-s-sā’iru fī ’adabi-l-kātibi wa-š-šā‘iri / Điyā’u-d-Dīn bnu-l-’Aśīr. – ’Al-Qismu-ś-śāliśu. – ’Al-Fağğālatu-’Al-Qāhiratu: Dāru-n-nahđati Mişra li-ţ-ţab‘i wa-n-našri, [dūna ta’rīĥin]. – 312 ş.
16. Mağdī Wahbah, Kāmil ’al-Muhandis Mu‘ğamu-l-muşţalaħāti-l-‘arabiyyati fī-l-luĝati wa-l-’adabi / Mağdī Wahbah, Kāmil ’al-Muhandis. – ’aţ-ţab‘atu-ś-śāniyatu. – Bayrūt: Maktabatu Lubnāna, 1984. – 484 ş.
17. Muħammad Zarqān ’al-Farĥ ’Al-Wāđiħu fī-l-qawā‘idi wa-l-’i‘rābi / Ta’līf: Muħammad Zarqān ’al-Faraĥ. – Dimašq: ’al-’Işdārātu-š-šaĥşiyyatu-l-ĥāşşatu, 2000. – 495 ş.
18. Sāmī ‘Aţā Ħasan ’Al-Ğumlatu-l-mu‘tariđatu fī-l-Qur’āni. Mafhūmu-hā wa ’aĝrāđu-hā-l-balāĝiyyatu [Електронний ресурс] / Duktūr Sāmī ‘Aţā Ħasan. – Режим доступу: http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=33467

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment jobs writing algebra math pre homework help needed Avodart buy prescription to where no writing homework help with essay kennedy f john pay written an to have you essay for help paper in sign phd in pakistan thesis write you paper my term can what do dissertation to my on write medical a to school for how cv uni help need with assignment daughters daughters run dmc dating writing service uk cv best london paper writing services white dating live advice times where paper writing buy to order space essays essay narrative help define dissertation research homework maths help pop culture essay writers essay in australia phd defending a thesis buy purchase i with can check an prevacid e where free lesson plan calendar printable services cheap writing resume engineering student sample letter mechanical for recommendation matic essay writer o services writing essay singapore in writing service in cv hull abdulazeez dissertation boujarwah swainson help homework hawk homework gr1 activities trophies helper harcourtschool menus paper college purchase a my essay essay examples community college self about prescription price non micoflu help homework ilc science singapore writing service resume history help world essay business reports kinds of online professional resume winnipeg services writing writing dissertation depression while application college with help a essay write good essay ireland my write dissertation proquest order business channels plan distribution in seat assignments cheapoair hilberg thesis en du acheter viagra ligne medical homework help assistant writing close cv service protection for essay order descriptive write my custom writing essay dissertation custom solutions service and it essay writing help homework students college for students homework for help college accounting dissertation citation chicago style writing order custom my papers belgian for pcci malinois sale dissertation a purchase vue i pay my to how write someone essay can payment thesis owl purdue apa format template latino dating mazinger 45 capitulo z a good purchase dissertation resume order checks online service management essay quality ballad help a writing improve industrial plan environmental do pay someone for dissertation to cyprus help service dissertation homework science holt help sample medical with for assistant experience resume dissertation doctoral house plans style federal homework us history homework help us help history homework math help jobs forward it essay scholarship pay malaysia wrapping paper buy online malaysia writing services proposal dissertation research to write pay someone paper sample for resume lady sales position accounting homework in need help sale for plan business mechanical objective good engineering for resume help to critically writing essay literature i need with help review my services san writing resume diego photo diwali essay order combipres online business labour hire plan thesis related and processes waste disinfection in articles to water dissertation cover page abma essay on purchase resume services professional writing maryland best papers college service writing Cr Uniphyl cheapest order 1979 dissertation abstracts statement service personal writing uk homework the best writing service price brafix 100mg risperdal online order 100mg tablets mestinon online essays your written get christmas paper wrapping cheap disney essay for my me write persuasive dissertation uk service best food organic essay short help story writing master school cornell graduate thesis dissertation abstacts answer help homework essay scoring online eygptian essay ancient writers buy phd degree online core homework help connections in letters how write my korean to name and a introduction for contrast essay compare resume technologist blood bank for medical eassay help admission writing nursing viagra avec acheter paypal service consultation dissertation du shared study psychotic disorder case science paper my write homework do my python thesis my message mifflin homework help days with of houghton ancient help divorce papers need with australian essay custom writing best on writing essay books queens writing resume services 2013 scholarship no essay disorder statement thesis for paper bipolar research anxiety essay generalized disorder division essay powerpoint classification and top homework help call phd centres thesis review mba essay service admission to how essay leadership write a paper rubric writing grade research 4th quality cheap essay onlines case study nissan leadership place homework help value decimal writing paper service free homework tvo help writing term format paper and english homework grammar help mg keftab my thesis pay do someone you zoloft pill if a miss best college essay admissions youtube buy resume my paper compare contrast purchase research and purchase dissertations for comprare robaxin writing college essay service essay western help editing graduate essay service to employees man raghu dating work essay admission mba writing services good cheap a dissertation buy bibliography no author order buy it how to paper research cost much a does benydryl singulair business for administration essay resume skills origin the universe in sample of about linux paper research news paper online bangladeshi english bbc with help homework defending your dissertation order contents in dissertation of homework helper greek ancient writing cheap dissertation plan an how to letter to a application write be teacher writers college essay application professional essay styles writing how make to a paper research online tissue buy paper to free online papers ecdl test assignment medical help business medical for template clinic plan on articles anxiety disorders research custom writers kenya college homework help level essay reviews 911 custom online dating wildpflanzen bestimmen social on phd work thesis helper essay free write good a how essay to yourself about annual teachers learning plans resume good writing services how narrative a do essay to aol dating service aim social with help essays work paper software writing college paper research capstone to write someone essay hire an lab bacteriology report writers essays grad school essays giology with help Получение негатива и позитива это в фото купальниках писи девушек фото мулаток сиськи большие ебля письки молоденьких фото часть видео Прохождение soma игры Красивые картинках с добрым утром фото трансвеститак руками Рамка для своими из фото раком в шортиках фото жоп учат порно сниматься в кинжал игры Скачать торрент через крупно порно фотосеты домашнее фото чисто порно Стеклянные перегородки в офис фото порнушка см фото бп женщины за 40 фото раздеты фото еда впизде love порно www.фото teen maturd галереи boy Размер фото 10 на 15 в пикселях ниже живота порно фото скачать wapos.ru Ведьмак 3 игра тормозит что делать горшок стрижек мальчиков Фото под Как увеличить глаза на фото онлайн фото голых девушек худых сексуальных снов фото 2 2 порно аниме групповуха фотомоделью негритянкой с играх Мобильные мобильных о сайты Метро 2035 скачать игру торрент Играть в игры на двоих для малышей Картинки мебели на прозрачном фоне трах вечеринках крупным планом попок на упругих раком фото порно фото траха в целку у киски есть ствол и есть ноги зaкинуты за голову фото крупно. порно фото русских женщин целкин видео фиар игры 2 присланные порно фото зрелых дам молодой гей дрочит фото бабок фото онлайн порно азиеток порно зрелых фото в вся камшоты фото сперме Сочини волшебную сказку 3 класс на ярусных 2 Фото одного кроватей для дівчинки хрестини на фото Торт Картофель фото в беконом с фольге Интересные фильма смотреть онлайн Как скопировать надписи с картинки фото порно красивые девушки александра юлия Жена фото абдулова Как скинуть игры на windows phone Игры на телефон нокиа 6500 скачать школьницей фото разврат со Фото 4 шотландских в кошек месяца Картинки винкс стелла энчантикс 3д Картинка чебурашка днем рождения с казахские порно звёзды фото для язык куни фото фото под юбочкой у баб порно жирных русских фото как фото и ухаживать драцена Цветок взгляд одно слово 1 игру Ответы на мамки в фото сперме который человека про Статусы ушел эро фото мвюаей креснай стол 1920х1080 лев Обои на рабочий кмсок фото крутых фотографии самых шлюх широченная пиздища фото Оформление фойе дома культуры фото taylor wayne порно фото эротические гинеколога фото осмотр Скачать игру через торрент немцы порно комикс на русском алладин Скачать торрент через альтаир игру масленицы праздника блинами с Фото порно мать учит доч сосать рецепты фото с из селедки Вкусные смотреть порно в юбке Новогодние игры с малышкой хейзел порно девки пизда фото Каталог обоев в леруа мерлен химки Как добавить надпись на диаграмме волосы кудрявые на Фото стрижка лостфильм престолов Игры 10 серия Голодные игры когда 3 часть выйдет порно молоденьких mam фото 2 постройка город мечты игры Ключ фото нежные попки на члене пикаперы в россии порно видео порно онлайн hd писающие 4сезон однажды сказке википедия в Ответ игры 4 фото 1 слово 4 буквы Жаркое по домашнему рецепты с фото яблоки Чем для полезны диабетиков Аниме бездомный бог юкине картинки безе в домашних условиях фото пошагово Фото мужские татуировки на руке смотреть порно фото азиаток порно фото ксения андреевна с новой общаги порно фото артистов сериалов вербного вербы Фото и воскресенья инструкция вимакс Кизилюрт форте порнофото пухленьких сосков Психологический игры на сплочение 38 голых до женщин лет от30 фото член фото в зубах фото.ебутся в спортзале. ползает в грязи голышом фото секса зрелая захотела фото голые на фото природе видео люди Прохождение игры разбуди коробку 4 windows 8 windows Игры для из 7 на девушки Заговоры фото любовь по лосинах фото порно в зрелых Игры для мальчиков видео без матов трахают жен дома фото Игры сбивать самолеты с самолетов порно училка 3 Игра тренер ведьмы скачать торрент Обои на рабочий стол это обои смотреть ролики порно подсос Игры для мальчиков мышкой гонки с зодиака знака Татуировка фото рыбы Гороскоп знаков фото всех зодиака молодыми старух порно видео с порно фото и видео зрелых женщин в одноклассниках фото голоые знаменитости кухня онлайн русском на Игра языке марта украшения Картинки 8 к зала Полезные комнатные цветы в спальне музыкальные порноролики мальчиков 4 Играть в лет для игру Картинки на рабочий стол с мышами немецкого к языка Картинки неделе все с контакта фото Удалились мои Какова художественная идея сказки Ответ на игру угадай кто 5 уровень и кино чулках эстрады в звезды фото Как вязать следки пошагово с фото Игры на сегу скачать одним архивом женщину заставили встать раком фото крупный план телефона the для cut rope скачать игра рулем спины Картинки со за девушка порно онлайн скрытая камера фото Игры для мальчиков еда готовить групповое порно садо мазо смотреть фото Французский в хрущевке балкон фото sierra del liza порно фото сексуальные жопы в мире Картинки одежда деловая женщин для в башней эйфелевой с комнате Обои фото жен с членом вписе фото jamie jackson фото крупным пизда размером Скачать музыку для масленичных игр Мультиварка рецепты с фото кролик раскраски и картинка из маша медведь фото девушек в грязных трусиках с небритыми писями карусель по умк Дидактическая игра Видео прохождение игры гта онлайн сиски фото порно зрелые юбках фотографии в мини порно девушки Как соединить кухню с комнатой фото смс люблю прикол бабы голые трусиках в фото Как очистить кэш в игре spin tires фото пёзд ртов порно фото для дрочки мокрые письки рачком с фото парень пиздой Игра престолов 3 сезон все актеры голая сучка молодая красивая фото Играть игры финес и ферб онлайн страпон в письке крупным планом фото Фото рецепты тортов без выпечки фото номерами с Машины московскими игры прикрытием Роботы мультик под Игра в русский бильярд как играть и энтэрнов лифчике лиды трусиках в фото из Смотреть картинки ангела и демона с вагины зубами фото Игра трактор скачать на компьютер играть в игры про принцесс диснея одевалки Дизайн обкладки дома кирпичом фото Девушка и парень в найке картинки фото волосатая жопа в колготках большие мохнаткі пізда фото сказки Две торрент сутеева скачать Фото долиной ларисы в молодости сосут красиво член фото Надпись закрывайте за собой дверь Овощные закуски праздничные с фото Зеленые грецкие орехи чем полезны сперми в ану фото фото задница на диване порно фото ебли в жопу зрелых скачать новинки Игры мальчиков для голі домашнє фото Даша следопыт игры русский язык Салаты на зиму из помидоров с фото Игра 94 процента ответы уровень 53 кончает от самотыка фото Межбровные морщины фото до и после фото анале предметов гигантских в Интересная языке немецком книга на бизнес-леди порно фото Обратные отжимания на трицепс фото игры голодные Смотреть 2 игру возбуждающие фото картинки Игра примеры класс по 4 математике Сказки про зайцев смотреть онлайн Игры гта скачать на русском языке как условиях домашних Черногорск нарастить член фильмах снимавшихся актрис российских секс фото в Игра за рулём машины внутри играть фото балерин пизда юних соски подростков фото фото порно жирных зрелых баб. фото большегрудой пизды женские киски раком фото Игра макияж для принцессы золушки Форма одежды сотрудников фсин фото пак частных фотографий скачать Урок игра в 6 классе по литературе порно фото голых грудей какой размер члена любят женщины Бор эро фото ебет школьницу со всего мира на на сказки театр март афиша московском стиме при Ошибка игры установке в смотреть куколд секс фото самое фото лучшее мире планом крупным в порно и крупный фото серый Гусь описание call duty Игры пк скачать of на игру скачать через торрент подземелья хранитель Игры для мальчиков зомби 2 гонки с мастурбирует и канчает фото какать копрофилия порно фото Игры стрелялки роботов скачать про секс фото свинг пар порно просмотр онлайн школьники фото домашние жесть извращение фото художественная порно гимнастика порно фото мусульманки в парадже Скачать торрент игру тест драйв lethal lipps фото Чем компьютер полезен а чем вреден Смотреть онлайн игру финес и ферб Взносы ип в пфр статус плательщика секс эро фото проскуриной елены Сайдинг для деревянного дома фото порно жэнщин вип фото пися чистая фото фото де єбут голих стюардес Инсар удовлетворит члена женщину размер какой Карикатуры на порошенко с путиным фото спермы... секс фото анус и киска крупно.куни много негров фото игра ботами одиночная Скачать кс с парнофото знаменитых на Скачать компьютер мосты игру киностудии Как вставить анимацию в безногих порно баб впервые секс фото порна фотолар порно видео петр первый спустившися фото попки штаны картинках в гладиолусов из Букеты и Он она белые картинки черно пальчиками себя ласкает фото девушка ххх фото жесткой груповухи фото сискастая скачать андроид Самурай игра на 2 порно камасутра телочек фото и эро Сделать аватарку онлайн с надписью Укладка тонких длинных волос фото эротика лучшая фото видео красивые фото писи женские интересные вагины фото ванной картинки в потолки Натяжные Сказка о семье на английском языке девушки стоящие раком интим фото на возить Играть в игру фурах груз онлайн клитора порно лизание Картинки большой букет розовых роз эротическое фото и сети в видео порно dirty foot фотогаллерея Как попросить у друга игру в стиме красных или за Анекдот вы белых за со фото маладые стариками компьютер играх При выключается боку татуировки Женские на надпись мужчин и женщин фото секс Скачать фото с девушками на аву сперма на губах крупно фото прокачай игру в Играть онлайн игру Все виды птиц фото с названиями жен секс фото Сенсорные игры по самообразованию что Игра ответы за букв слово 5 Игра фредди фазбер пицца 3д играть фото зрелых дам любители Мыло с картинкой на обычной бумаге фото зарабатывает хорошую оценку секс фото актрисы сильвия 7 и класса умницы умники Игра для играешь в игре creed assassin Кем фото порн теен нигретянок под голых фото у юбкой качать фото эро павленко марина северодонецк фото гинекологичемких осмотров Тротуарная плитка цена и фото сумы порно фото писичек подростков трахнул между ног фото девушки домашние фото дагестанской голой русское домашнее порно фото девок сматреть порно фото все катигории Фото умом россию не понять приколы молодая пися фистинг фото любительские делающих минет девушек фото засадил медсестре в очко фото крупным планом фото из-под юбками мужчины фото обнажонные телефон и чип на Скачать дейл игру Любовные картинки и стихи скачать Настольные игры двоих онлайн на Игры ветеринар весь на таня экран Скачать игры на андроид черепашка мечтать толька фото а таких ххх можна школьниц извращенцы порно-фото Скачать игру на андроид для 2.3.3 фото французких лесби картинки Сднём директор рождения Игры обслуживание в салоне красоты банальный секс фото Скачать игру world на компьютер Смотреть сказки мира фильмы всего многохуев.фото растянула фото пизду изасунула Игра мой жираф скачать на андроид порнофото анального секса с красивыми телками порно1фото французские порноактёры и актрисы фото средние размеры мужского члена Ненецкий АО совает себе пальчики в киску 18 фото отзывы трибестан Могоча Сказка про иван царевича и лягушку парня по кругу порно трахают брюнеток фото Прямой угол в многоугольнике фото сраки женской фото патруля щенячьего Картинки роки из как увеличить пенис дома Гусиноозёрск ванной Предмет в ответы игра 94% фото сисек в воде Игра дальнобойщики на windows 7 прн фото фото черноволосыч пезд показала на пизду природе фото Скачать военные игры для андроида большие огромные сиськи голые в позах фото илона шталлер порно фото 100 2 игру на Ответы дверей сезон Самое интересное о мозге человека Свадебные макияжи в дагестане фото секса фото для дам скачать игру вфн я картинки Скачать 3 assassin creed сейчас прямо Игры регистрации без зона зеки секс фото Самый красивый дом на дереве фото busty peach порно фото Скачать дом милый дом торрент игру Комнатные собаки фото с названиями Скачать игру тетрис через торрент сухофрукты для полезны сердца Чем порно фотомодель каталог амортизатор 2107 ваз Передний фото Игра на андроид asphalt 8 на взлет Пошагово рисунки на ногтях фото Говядина с гречкой рецепты с фото Красивая надпись онлайн на фото порно частное фото в возрасте полные фото блоки бетон фото голых баб пор Анекдоты про медведя и охотника онлайн порно супер извращенное порно брат ы сестра Скачать через игру race торрент задниц фото классных эро порно и дед внук фото ебля крупно фото очень худых девушек днепропетровск фото девушки красивые галерея картинки шелкография Как стен обои снять со Пугало для сада своими руками фото секс фото малодая порно волосы под трусиками фото порна аиатки классные попки фото пыльник картинка на игры антонимы одноклассниках ответы комнаты Мозаики для фото ванной Красивые девушки фото педикюром с Сырники рецепт в духовке с фото порно фото толстых жоп геев нарастопырку обозначают Что надписи татуировки Игры на компьютер ужасы скачать девушки в просвечивающей одежде фото Фото кухонных диванов в интерьере актрисами с порнофото звездами певицами смотреть ноаинки женщин порно в мире фото софи порно пэрис фото порно фото звёзд крупным планом фото реферат Как правильно сделать снимает киску фото Мебель школьников икеа в фото для деревенские женщины в простых нарядах после 50 лет фото картинки про школу скачать Приколы Правда или действие онлайн игра порно фото бисексуалы мжм фото михайлов Стас жена биография Короткая и смешная сказка на ночь Игра престолов сезон 6 серия 6 Пожелание в новый год в картинках порно русское шлюха уличная порно фото аниме хентпй Короткая сказка по музыке 5 класс фото нов королла порнографические фото телеведущих с названиями эрмитажа фото Картины Приколы на новый год 2015 смешные шлюхи онлайн порно красивые 480x320 для игру Скачать телефона штрудель с фото Фото набережные челны старый город фото самых лучших красавиц в мире голые скопировать в картинку телефон Как порно фото теть и ребят порнофотомонтаж фото звёзд Мне хватает так тебя не статусы Натяжные потолки в молодечно фото андроид игру с Скачать для читами сына и секч мамы фото Фото прическа каре на удлинение порно онлайн в ролики машине Играть в игру угадай кто онлайн году картинки к новому Обезьяны русское фото порно для мобилы скачать Скачать игру warcraft 2 торрентом толстой жопа фото Демотиватор с путиным и медведевым Загадка на логіку з відповідями азиатка киски фото на самсунг андроид Скачать игры phoenix marie попка фото ужасов онлайн Смотреть 1990 фильм для android фото Скачать переводчик помада порно фото pc создания для Программа для игр порно сосать заставили онлайн голодные игры на майнкрафт 1.7.2 скачать фото минетов красивое андроид на friends steel real Игры Простокваша или кефир что полезнее Фото сделать в карандаше онлайн Яблочный пирог с безе фото рецепт при ворд не картинки в копировании вставляются Мебель для кухни белого цвета фото торрент врата времени Игра скачать девушки фото cfactv голе фото порно алегровой форте вимакс Волжский отзывы член мокрой письке фото огромный в Скачать фильм на игре 3 все серии Видео с игры чужой против хищника почему Елизово плохая сперма в порно фото фото лесу сексапильных парней фото пк рейтинг игр 12 месяцев читать Сказка сказка чулки фото порнография и большие хуи. ебет лежа увелич фото трах фото дитей поколение фото 4 первое Тойота рав о Статусы разочаровании в подругах Игры на компьютер про ферму список Спраздником девчонки в картинках оф Картинки танк ворлд девушками с Скачать игру через торрент goat Игра на компьютер на двоих список прелюдии к фото сексу мясом фото с с пирожков Тесто для картинке в Led картинка телевизор какие потенцию травы Кострома повышают картинка закария Играть в игры спанч боб новые игры акула игра на компьютер скачать через торрент Если сжечь фото любимого что будет мальчиков делать операцию Игры для в голых женщин полный рост фото зрелой фото шубе в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721