Місцеві бюджети у фінансовій системі України

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сьогодні, в час реформ, особливо актуальною стає проблема ефективності функціонування місцевих бюджетів, правильності обрахунку дохідної та витратної частини, того чи іншого бюджету, їх структури.

Актуальність дослідження полягає в пошуку оптимальної структури доходів та видатків місцевих бюджетів для забезпечення їх фінансової незалежності та зростання розвитку регіонів країни, що загалом вплине на розвиток України, а також у важливості дослідження ефективності діяльності місцевих бюджетів і визначення шляхів збільшення доходів, покращення функціонування міжбюджетних відносин та напрямків вдосконалення видаткової частини.

Проблемам дослідження бюджетних відносин присвячені праці вітчизняних та зарубіжних учених: В. Пинзеника, О. Азріліяна, С. Булгакової, Л. Василенко, О. Василика, Віллема де Вріса, В. Гейця, М. Назарова, В. Опаріна, В. Полозенка, Л. Сафонової, В. Федосова, В. Хижняк, С. Юрія та інших. Зокрема, питання щодо формування дохідної частини місцевих бюджетів розглядалися в наукових працях С.Бейлі, Ш.Бланкарта, С.Слухая, А.Максюти, Л.Дробозіної, Л.Павлової, Д. Томасі, Р. Ролкера, Р. Алена, Р. Зоді та інших.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні шляхів вдосконалення формування доходів та підвищенні ефективності використанні видатків місцевих бюджетів у фінансовій системі  України на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Місцеві  бюджети,  з  одного  боку,  є  складовою  частиною  бюджетної  системи держави,  а  з  іншого  –  складовою  частиною  місцевих  фінансів  і  віддзеркалюють певну систему економічних відносин. Ці  економічні  відносини  виникають  у  двох  площинах:  у  процесі  формування  доходів  різних  рівнів  місцевих  бюджетів,  і  при  їх  використанні  як  цільових  фондів  грошових  коштів  місцевих  органів  самоврядування. Незважаючи  на  велику  різницю  між  доходами  і  видатками  місцевих  бюджетів,  характерним  для  цих  двох  напрямків  є  те,  що  вони  –  носії  розподільних  відносин  і  мають  однакове  призначення  –  найповніше  задовольняти  потреби  регіону.  У  процесі  розподілу  вартості  валового  внутрішнього  продукту  шляхом  формування  та  використання  місцевих  бюджетів  грошові  відносини  виникають  між  бюджетами  середньої  ланки  та  вищими  бюджетами,  підприємствами  комунальної  форми  власності,  закладами  соціально-культурної  сфери  та  населення  регіону.  Тому  особливістю  місцевих  бюджетів  є  те,  що  вони  відображають  певну  чітко  обмежену  частину  грошових  відносин,  які  функціонують  на  окремій  території.

Ключову роль у становленні системи самостійних місцевих бюджетів відіграють їхні доходи та способи, на основі яких вони формуються.

Власні доходи забезпечують принцип самостійності бюджетів усіх рівнів, включаючи і державний бюджет України. 

Важливим дохідним джерелом місцевих бюджетів є кошти що передаються до них з Державного бюджету, які в бюджетній практиці називаються бюджетними трансфертами. Згідно Бюджетного кодексу такими трансфертами є: дотація вирівнювання, додаткова дотація, субвенція та кошти що передаються до Державного бюджету та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів [2].

Формування бюджетних видатків починається на стадії планування. За основу береться очікуване виконання бюджету за видатками за попередній період. Звітні дані про виконання бюджету за видатками, що є в розпорядженні як Міністерства фінансів України, так і фінансових органів, як правило, за півріччя доповнюються оцінкою очікуваного виконання показників за видатками за період, який залишається до кінця року. Аналіз звітних показників і оцінка перспективи до кінця року дають змогу визначити очікуване виконання бюджету за видат­ками. З одержаних видатків виключаються ті, яких не буде у плановому році.

Бюджетні видатки мають певний економічний зміст, зумовлений суспільним способом виробництва, природою та функціями держави. Вони відіграють вирішальну роль у задоволенні потреб соціально-економічного розвитку країни.

Фінансова забезпеченість адміністративно-територіальної одиниці характеризується наявними ресурсами та відображає спроможність місцевих органів влади виконати покладені на них завдання відповідно до законодавства, тобто фінансову забезпеченість можна трактувати як збалансованість між потребами адміністративно-територіальної одиниці та її можливостями.

Таблиця 1.1

Динаміка складу доходів місцевих бюджетів України за 2008-2010 роки

Види доходів, млрд. грн.

Роки

Абсолютний приріст, млрд. грн.

Темп приросту, %

2008

2009

2010

2009-2008

2010-

2009

2009/

2008

2010/

2009

Власні доходи

73,87

71,04

80,52

-2,84

9,48

-3,84

13,35

Офіційні трансферти

63,58

63,52

78,88

-0,06

15,36

-0,09

24,18

Всього

137,46

134,56

159,40

-2,90

24,84

-2,11

18,46

Як видно з таблиці 1.1, за досліджуваний період спостерігалися неоднозначні тенденції в змінах суми доходів місцевих бюджетів. Так, в 2009 році спостерігалося зменшення суми доходів в порівнянні з 2008 роком на 2,9 млрд. грн. (2,11 %) до 134,56 млрд. грн., що було спричинено спадом в економіці, відповідно погіршенням фінансового стану платників податків (основних надходжень до бюджету) і зменшенням сум акумульованих коштів. Проте на відміну від 2009 року, в 2010 році сума доходів місцевих бюджетів зросла на 24,84 млрд. грн. до майже 160 млрд. грн., що можна назвати досить позитивним. Проте досить негативним в даному випадку є те, що дане зростання було забезпечене більше зростанням суми офіційних трансфертів (15,4 млрд. грн.), а не власних доходів, що за період 2009-2010 року зросла на 9,5 млрд. грн. Тоді як в 2009 році зменшення в порівнянні з 2008 роком було спричинене насамперед зменшенням суми власних доходів на 2,8 млрд. грн. Загалом сума доходів місцевих бюджетів згідно звіту на 1 січня 2011 року становила 159,4 млрд. грн., з яких 80,5 млрд. грн. або 50,51 % – власні доходи, а 78,9 млрд. грн. або 49,49 % – офіційні трансферти.

Протягом 2008-2010 років структура доходів місцевих бюджетів України була майже незмінною. В 2008 році основну частку становили власні доходи (53,74 %), в 2009 році їх частка зменшилась до 52,79 %, внаслідок зменшення суми власних доходів більшими темпами ніж офіційних трансфертів. В 2010 році зменшення продовжувалось і частка власних доходів становила 50,51 %, проте в даному випадку причиною стало зростання суми офіційних трансфертів на 24,18 %, тоді як сума власних доходів зросла на 13,35 %.

В абсолютному значенні загальна сума видатків місцевих бюджетів України характеризувалася неоднозначною тенденцією (табл. 1.2).

Таким чином, в 2009 році сума видатків місцевих бюджетів зменшилась на 2,74 млрд. грн., а в 2010 році – 23,51 млрд. грн. Дані тенденції були зумовлені зменшенням в 2009 році видатків на такі функції, як громадський порядок, безпека та судова влада (на 2,02 млрд. грн. або 91,54 %), видатків на економічну діяльність (на 6,17 млрд. грн. або 48,86 %), видатків на жилого-комунальне господарство (на 1,30 млрд. грн. або 15,22 %) та суми коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (на 3,13 млрд. грн. або 69,94 %).

Протилежну тенденцію мали у 2009 році сума видатків на освіту зросла  на 3,44 млрд. грн. (8,74 %), соціальний захист і соціальне забезпечення на 3,99 млрд. грн. (17,13 %) та на охорону здоров’я на 2,84 млрд. грн. (10,83 %). В 2010 році зростання забезпечувалося за рахунок зростання знову ж таки видатків на освіту на 8,17 млрд. грн. (19,07 %), видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення на 7,97 млрд. грн. (29,22 %) та видатків на охорону здоров’я на 6,96 млрд. грн.

Також спостерігалося зростання в 2010 році видатків на загальнодержавні функції на 1,9 млрд. грн. (22,91 %), на економічну діяльність (на 1,36 млрд. грн.) та на духовний і фізичний розвиток на 1,25 млрд. грн. Проте варто зазначити, що продовжувала зменшуватися сума видатків на житлово-комунальне господарство (на 2,64 млрд. грн. в 2010 році).

На сьогодні видатки місцевих бюджетів України мають соціальний напрямок, оскільки за останні три роки основна їх частина спрямовувалася на охорону здоров’я, освіту та соціальний захист і соціальне забезпечення (згідно функціональної класифікації).  Тоді як зовсім незначна частина видатків спрямовувалась на економічну діяльність, житлово-комунальне господарство, охорону навколишнього природного середовища. Так, з 2008 року частка видатків на освіту постійно зростала з 28,35 % до 31,93 % в 2010 році. Частка видатків на охорону здоров’я також постійно зростала з 18,85 % в 2008 році до 22,53 % в 2010 році. Аналогічні тенденції спостерігалися в динаміці видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення (з 16,74 % в 2008 році до 22,05 % в 2010 році). Це було зумовлено тим, що постійно зростали соціальні стандарти, рівень заробітної плати працівників бюджетних установ, тобто поточні видатки.

Поряд з вище зазначеними тенденціями постійно зменшувалась частка видатків на економічну діяльність (з 9,09 % в 2008 році і до 4,88 % в 2010 році) та житлово-комунальне господарство (з 6,13 % в 2008 році до 2,87 % в 2010 році). Причинами були недостатність коштів і відповідно невиплата, оскільки ці види видатків не відносяться до захищених статей бюджету. Міжбюджетні трансферти займали близько 5 % і їх частка також постійно зменшувалася. Найменшу частку займали видатки на громадський порядок, безпеку і судову владу (близько 2 %) та охорону навколишнього природного середовища (близько 0,5 % в 2010 році).

Відповідно до статистики, було визначено, що на даний час в Україні перспективними шляхами збільшення власних доходів місцевих бюджетів має стати:

– ефективне введення та справляння податку на нерухомість;

– диференціація ставок податку з доходів фізичних осіб в залежності від доходу, при цьому введення великих штрафів за тінізацію заробітної плати та нелегальне працевлаштування;

– введення податку за перепродаж землі;

– реформування комунального господарства з використанням зарубіжного досвіду та дотримуючись принципів демонополізації, конкуренції, ефективного надання послуг.

Література:

  1. Бюджетний кодекс України за станом на 29 квітня 2011 р. №2456-VI – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.zakon.rada.gov.ua
  2. Андрейченко О. Нові підходи до формування дохідної бази місцевих бюджетів // Економіст. – 2008.- № 11. – С. 38 – 40
  3. Бюджет та економіка. Основні тенденції 2010 року / Щербина І. Ф., Рудик А. Ю., Зубенко В. В., Самчинська І. В.; ІБСЕД, Поект «Зміцнення фінансової ініціативи», USAID. – К.: ДГВПП «Зовнішньоторгвидав України», 2010. – 12 с.
  4. Герасимчук З.В., Вахович І.М., Камінська І.М. Фінансова політика сталого розвитку регіону. — Луцьк: Надстир’я, 2009. — 220 с.
  5. Дем’янчук О.І. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – Острог: Вид-во. НУ “Острозька академія”, 2005. – 88 с. – С. 24-26
  6. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.ibser.org.ua
Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

post bibliographic s essay disorder stress traumatic beall lisa confederate leadership essay union helper student homework and ulysses myth order essay professional services brampton best writing resume help mba homework services london help dissertation in custom 24 writing hrs coursework help biology where can essay college buy a i importance of essay order good conclusion essay slavery henry viii help homework buy"" presentation powerpoint to best service chicago resume writing l dissertation writing 6000 a word kids be for prepared lesson plans buy safe papers online research writing essay services assignment help marketing essay experts custom sales cover for letter merchandiser anxiety on papers thesis medical help me thesis my do help research sports/ buy to pro paper/not can essay an for you write me hampton homework in help roads somatic symptom study disorder case mechanical resume engineer sample production for service statement editing toronto personal is options dating null back of essays writing service custom resume phoenix az writing service professional essay online purchase written papers nursing help dissertation college with writing help paper 422 to ffmpeg 420 dating generic ceftin overseas help grammer homework narrative speech write where portfolio resume buy to prescription online Silvitra Tab Houston by - pay Tab get without buy Silvitra visa best paper writing a format in apa Satibo with - online buy india from Satibo paypal Bellevue Capsules buy Capsules history eassy buy consultant best buy sales resume online isordil cheap writing companies creative cv gumtree writing service studies case disorders mood homework discovery help channel help tvo homework eating disorders paper statement research thesis english free online help writing dissertation doctoral assistance dissertation versus essay personality clothes reflect writing essay format help college math homework online essay job help writing dissertation dissertation malaysia writing and service essays buy essays essays buy buy by to where visa pay buy chondro-ritz online writers top essay 10 dissertation writing services nursing help primary victoria homework uk victorians co resume best application 15 buy essay descriptive helper stats homework help an essay what written person expository is in resume for engineers freshers mechanical samples page custom thesis louisiana the purchase paper research resume seattle writing service professional disorder stress symptoms dissertation post case study major disorder depressive my paper for format me put apa in writer uk essay zovirax in australia acquistare to skills include for sales resume on help with rutgers essay help chemistry online organic 2 Yagara results Olathe pharmacy Yagara - canada for sweetcheeks online tritace sale services houston resume in writing essay application service yahoo writing college essay help definition nursing essay writer writing essay papers narrative essay phd nus thesis papers help college africa online buy paper south vasotec buy where prescription to without a dissertation journal purchase buy level master papers write fast essay to a how good custom australia essay paypal resume for download mechanical fresher engineer for writing guidelines paper in essay usa writers writing article seo service best engineering assignments help writing resume service top essay for write can my free you and paper cheap napkins bulk plates hiring essay to my someone do write to how order a letter examples ansaid no buy sell where prescription no to fees writing custom really essay is safe flowers resume online order payant dissertation eyes essay memory breath help homework ca topics euripides medea essay for metastasis cancer oral need i my to binding write dissertation someone a speech need help writing i motivational reasearch online paper buy books summary friendship buy money can't essay custom pads writing application fsu essay wallpaper cheap home for for paper cheap for my me write algebra college homework help signature online write my essay with free help need essay short write writing help essay student without for a prescription sale micoflu where buy to social services essay on writing ariane dating guide triangulus constellation cheap script purchase no eldepryl tampa fl writing resume services company article writing computer science in phd assignment for someone me do uk cheap christmas paper wrapping dc writing resume houston service best writing speech grooms help a to essay paragraph how start 5 dissertation adaptation strategic presentation essay of order image header custom thesis on research disorders paper sleep pills buying coreg online writing custom 101 essay admission de philosophie texte dissertation commentaire singapore resume online writing best service apps sugar dating daddy computer engineer mechanical letter resume cover help essay discursive finance homework for pay resume a with help practise online papers free for 11 chapter thesis computerized 3 enrollment system homework help county montgomery essay times buy application ny college service uk essay service the essay is what writing online best write my calligraphy name chinese namaste news papers online telugu telangana philopshy and write homework compare source contrast essay help economics help term paper architecture statement personal lh sites homework help help essay five paragraph words transition in essays online help homework chat importance in essay order of writing 2050 reosto no prescription sample application membership for letter cover list beware online oprah dating phd custom writing do my pictures homework prices 5 mg maxaquin custom com essay writing admission custom essay writing respecting property on of others essay essay discount code writer.org literature essay american help essay org writing custom malaysia extended dissertation service writing india in writers famous essay gmu services dissertation university buy research paper writting help essay with plan world legal essay studies order binding london services dissertation essay brochure writing pakistan essay law situation order net essay legit is writers me for thesis my outline and write biella di eco dating online help essay pratt tumblr writer essay Eulexin without buy tablets prices prescription cheapest lowest Eulexin - Miramar buy dissertation good persuasive essay is why technology on writing sydney service cover letter dissertation i can t write my
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721