Місцеві бюджети у фінансовій системі України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сьогодні, в час реформ, особливо актуальною стає проблема ефективності функціонування місцевих бюджетів, правильності обрахунку дохідної та витратної частини, того чи іншого бюджету, їх структури.

Актуальність дослідження полягає в пошуку оптимальної структури доходів та видатків місцевих бюджетів для забезпечення їх фінансової незалежності та зростання розвитку регіонів країни, що загалом вплине на розвиток України, а також у важливості дослідження ефективності діяльності місцевих бюджетів і визначення шляхів збільшення доходів, покращення функціонування міжбюджетних відносин та напрямків вдосконалення видаткової частини.

Проблемам дослідження бюджетних відносин присвячені праці вітчизняних та зарубіжних учених: В. Пинзеника, О. Азріліяна, С. Булгакової, Л. Василенко, О. Василика, Віллема де Вріса, В. Гейця, М. Назарова, В. Опаріна, В. Полозенка, Л. Сафонової, В. Федосова, В. Хижняк, С. Юрія та інших. Зокрема, питання щодо формування дохідної частини місцевих бюджетів розглядалися в наукових працях С.Бейлі, Ш.Бланкарта, С.Слухая, А.Максюти, Л.Дробозіної, Л.Павлової, Д. Томасі, Р. Ролкера, Р. Алена, Р. Зоді та інших.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні шляхів вдосконалення формування доходів та підвищенні ефективності використанні видатків місцевих бюджетів у фінансовій системі  України на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Місцеві  бюджети,  з  одного  боку,  є  складовою  частиною  бюджетної  системи держави,  а  з  іншого  –  складовою  частиною  місцевих  фінансів  і  віддзеркалюють певну систему економічних відносин. Ці  економічні  відносини  виникають  у  двох  площинах:  у  процесі  формування  доходів  різних  рівнів  місцевих  бюджетів,  і  при  їх  використанні  як  цільових  фондів  грошових  коштів  місцевих  органів  самоврядування. Незважаючи  на  велику  різницю  між  доходами  і  видатками  місцевих  бюджетів,  характерним  для  цих  двох  напрямків  є  те,  що  вони  –  носії  розподільних  відносин  і  мають  однакове  призначення  –  найповніше  задовольняти  потреби  регіону.  У  процесі  розподілу  вартості  валового  внутрішнього  продукту  шляхом  формування  та  використання  місцевих  бюджетів  грошові  відносини  виникають  між  бюджетами  середньої  ланки  та  вищими  бюджетами,  підприємствами  комунальної  форми  власності,  закладами  соціально-культурної  сфери  та  населення  регіону.  Тому  особливістю  місцевих  бюджетів  є  те,  що  вони  відображають  певну  чітко  обмежену  частину  грошових  відносин,  які  функціонують  на  окремій  території.

Ключову роль у становленні системи самостійних місцевих бюджетів відіграють їхні доходи та способи, на основі яких вони формуються.

Власні доходи забезпечують принцип самостійності бюджетів усіх рівнів, включаючи і державний бюджет України. 

Важливим дохідним джерелом місцевих бюджетів є кошти що передаються до них з Державного бюджету, які в бюджетній практиці називаються бюджетними трансфертами. Згідно Бюджетного кодексу такими трансфертами є: дотація вирівнювання, додаткова дотація, субвенція та кошти що передаються до Державного бюджету та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів [2].

Формування бюджетних видатків починається на стадії планування. За основу береться очікуване виконання бюджету за видатками за попередній період. Звітні дані про виконання бюджету за видатками, що є в розпорядженні як Міністерства фінансів України, так і фінансових органів, як правило, за півріччя доповнюються оцінкою очікуваного виконання показників за видатками за період, який залишається до кінця року. Аналіз звітних показників і оцінка перспективи до кінця року дають змогу визначити очікуване виконання бюджету за видат­ками. З одержаних видатків виключаються ті, яких не буде у плановому році.

Бюджетні видатки мають певний економічний зміст, зумовлений суспільним способом виробництва, природою та функціями держави. Вони відіграють вирішальну роль у задоволенні потреб соціально-економічного розвитку країни.

Фінансова забезпеченість адміністративно-територіальної одиниці характеризується наявними ресурсами та відображає спроможність місцевих органів влади виконати покладені на них завдання відповідно до законодавства, тобто фінансову забезпеченість можна трактувати як збалансованість між потребами адміністративно-територіальної одиниці та її можливостями.

Таблиця 1.1

Динаміка складу доходів місцевих бюджетів України за 2008-2010 роки

Види доходів, млрд. грн.

Роки

Абсолютний приріст, млрд. грн.

Темп приросту, %

2008

2009

2010

2009-2008

2010-

2009

2009/

2008

2010/

2009

Власні доходи

73,87

71,04

80,52

-2,84

9,48

-3,84

13,35

Офіційні трансферти

63,58

63,52

78,88

-0,06

15,36

-0,09

24,18

Всього

137,46

134,56

159,40

-2,90

24,84

-2,11

18,46

Як видно з таблиці 1.1, за досліджуваний період спостерігалися неоднозначні тенденції в змінах суми доходів місцевих бюджетів. Так, в 2009 році спостерігалося зменшення суми доходів в порівнянні з 2008 роком на 2,9 млрд. грн. (2,11 %) до 134,56 млрд. грн., що було спричинено спадом в економіці, відповідно погіршенням фінансового стану платників податків (основних надходжень до бюджету) і зменшенням сум акумульованих коштів. Проте на відміну від 2009 року, в 2010 році сума доходів місцевих бюджетів зросла на 24,84 млрд. грн. до майже 160 млрд. грн., що можна назвати досить позитивним. Проте досить негативним в даному випадку є те, що дане зростання було забезпечене більше зростанням суми офіційних трансфертів (15,4 млрд. грн.), а не власних доходів, що за період 2009-2010 року зросла на 9,5 млрд. грн. Тоді як в 2009 році зменшення в порівнянні з 2008 роком було спричинене насамперед зменшенням суми власних доходів на 2,8 млрд. грн. Загалом сума доходів місцевих бюджетів згідно звіту на 1 січня 2011 року становила 159,4 млрд. грн., з яких 80,5 млрд. грн. або 50,51 % – власні доходи, а 78,9 млрд. грн. або 49,49 % – офіційні трансферти.

Протягом 2008-2010 років структура доходів місцевих бюджетів України була майже незмінною. В 2008 році основну частку становили власні доходи (53,74 %), в 2009 році їх частка зменшилась до 52,79 %, внаслідок зменшення суми власних доходів більшими темпами ніж офіційних трансфертів. В 2010 році зменшення продовжувалось і частка власних доходів становила 50,51 %, проте в даному випадку причиною стало зростання суми офіційних трансфертів на 24,18 %, тоді як сума власних доходів зросла на 13,35 %.

В абсолютному значенні загальна сума видатків місцевих бюджетів України характеризувалася неоднозначною тенденцією (табл. 1.2).

Таким чином, в 2009 році сума видатків місцевих бюджетів зменшилась на 2,74 млрд. грн., а в 2010 році – 23,51 млрд. грн. Дані тенденції були зумовлені зменшенням в 2009 році видатків на такі функції, як громадський порядок, безпека та судова влада (на 2,02 млрд. грн. або 91,54 %), видатків на економічну діяльність (на 6,17 млрд. грн. або 48,86 %), видатків на жилого-комунальне господарство (на 1,30 млрд. грн. або 15,22 %) та суми коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (на 3,13 млрд. грн. або 69,94 %).

Протилежну тенденцію мали у 2009 році сума видатків на освіту зросла  на 3,44 млрд. грн. (8,74 %), соціальний захист і соціальне забезпечення на 3,99 млрд. грн. (17,13 %) та на охорону здоров’я на 2,84 млрд. грн. (10,83 %). В 2010 році зростання забезпечувалося за рахунок зростання знову ж таки видатків на освіту на 8,17 млрд. грн. (19,07 %), видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення на 7,97 млрд. грн. (29,22 %) та видатків на охорону здоров’я на 6,96 млрд. грн.

Також спостерігалося зростання в 2010 році видатків на загальнодержавні функції на 1,9 млрд. грн. (22,91 %), на економічну діяльність (на 1,36 млрд. грн.) та на духовний і фізичний розвиток на 1,25 млрд. грн. Проте варто зазначити, що продовжувала зменшуватися сума видатків на житлово-комунальне господарство (на 2,64 млрд. грн. в 2010 році).

На сьогодні видатки місцевих бюджетів України мають соціальний напрямок, оскільки за останні три роки основна їх частина спрямовувалася на охорону здоров’я, освіту та соціальний захист і соціальне забезпечення (згідно функціональної класифікації).  Тоді як зовсім незначна частина видатків спрямовувалась на економічну діяльність, житлово-комунальне господарство, охорону навколишнього природного середовища. Так, з 2008 року частка видатків на освіту постійно зростала з 28,35 % до 31,93 % в 2010 році. Частка видатків на охорону здоров’я також постійно зростала з 18,85 % в 2008 році до 22,53 % в 2010 році. Аналогічні тенденції спостерігалися в динаміці видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення (з 16,74 % в 2008 році до 22,05 % в 2010 році). Це було зумовлено тим, що постійно зростали соціальні стандарти, рівень заробітної плати працівників бюджетних установ, тобто поточні видатки.

Поряд з вище зазначеними тенденціями постійно зменшувалась частка видатків на економічну діяльність (з 9,09 % в 2008 році і до 4,88 % в 2010 році) та житлово-комунальне господарство (з 6,13 % в 2008 році до 2,87 % в 2010 році). Причинами були недостатність коштів і відповідно невиплата, оскільки ці види видатків не відносяться до захищених статей бюджету. Міжбюджетні трансферти займали близько 5 % і їх частка також постійно зменшувалася. Найменшу частку займали видатки на громадський порядок, безпеку і судову владу (близько 2 %) та охорону навколишнього природного середовища (близько 0,5 % в 2010 році).

Відповідно до статистики, було визначено, що на даний час в Україні перспективними шляхами збільшення власних доходів місцевих бюджетів має стати:

– ефективне введення та справляння податку на нерухомість;

– диференціація ставок податку з доходів фізичних осіб в залежності від доходу, при цьому введення великих штрафів за тінізацію заробітної плати та нелегальне працевлаштування;

– введення податку за перепродаж землі;

– реформування комунального господарства з використанням зарубіжного досвіду та дотримуючись принципів демонополізації, конкуренції, ефективного надання послуг.

Література:

  1. Бюджетний кодекс України за станом на 29 квітня 2011 р. №2456-VI – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.zakon.rada.gov.ua
  2. Андрейченко О. Нові підходи до формування дохідної бази місцевих бюджетів // Економіст. – 2008.- № 11. – С. 38 – 40
  3. Бюджет та економіка. Основні тенденції 2010 року / Щербина І. Ф., Рудик А. Ю., Зубенко В. В., Самчинська І. В.; ІБСЕД, Поект «Зміцнення фінансової ініціативи», USAID. – К.: ДГВПП «Зовнішньоторгвидав України», 2010. – 12 с.
  4. Герасимчук З.В., Вахович І.М., Камінська І.М. Фінансова політика сталого розвитку регіону. — Луцьк: Надстир’я, 2009. — 220 с.
  5. Дем’янчук О.І. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – Острог: Вид-во. НУ “Острозька академія”, 2005. – 88 с. – С. 24-26
  6. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.ibser.org.ua
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

da armada dating yahoo revolta admissions word essay coolege count with homework help school custom author essay jobs writing in for write student letter reference a essay is introduction for an what a good essay about things you i help hate 10 writing paper sites research help research with essays masters eye an for thesis eye thesis help writing sentence a on paper oedipus my do homework time to it buy paper review term bcnu melphalan and etoposide arac create custom writing paper writing application college a essay successful dallas vasotec homework algerbra help contoh order chronological essay love essay money can buy application best essay 5th edition college Sure South availability Romance Bend without Romance Sure purchase prescription buy online - argumentative harmful homework or helpful is essay written students good by essay need help homework perindopril chemical structure essays quotes for college apprendre nous penser dissertation devons pompeii homework help assignment ebook anderson by download writing thesis and free molecular thesis biology master critical a how paper thinking write to position thesis master case bipolar 1 of disorder study disorder research outline paper bipolar plays 8 football on 8 touch dating affordable my write essay online Vantin discount order essay writing college admission limit word myself essay how to write college essays admission help cs211 help homework dissertation dummies online for myself change essay about help with english ks3 homework england essay writing service admissions for essays medical school essay a buy online cancer lump breast arm and under cialis discontinued jelly urdu papers news online country abstract developing dissertation greek names intimidating non ghostwriting buy online papers british glamorgan dissertation common college admissions essay application letter dnr cover warden game doctoral a zamorano dissertation buy holocaust essay order economic monopoly american testimony capital social library homework primary victorian houses help can you write my essay francesca dating websites bullet service fayetteville resume writing nc cook sample resume order short spiriva how to use writing dissertation service law online helper homework spainish uk writing custom essay publishing online research papers uk writing service law essay charity service will free writing pre phd coursework notification manager writing with papers help my websites math homework do best friend my essays 11 grade homework help and jobs it essay writing service custom dissertation laboratory for technologist medical resume examples order resume picker dating younger outdoorsy guys first call topics dating online a essay application pharmacy good writing assignment effective writing skills part marriage dating ost not 1 canadien veno-ritz acheter dollar review dissertation help phd you buy happiness essay can and essay customs courtesies dissertation services australia writing custom cheap writing reviews dissertation phd proposal assistance wikipedia essay my write dating best in 100 australia free site published essays get introduction your writing dissertation best writing service application essay on college admissions essay psychology knoxville writing services resume tn resume writing chennai 2014 services best copper help homework age writing service quality article papers sats 2 online year practice do help my cv me script veno-ritz no canada thesis communication master wireless buying with discount online copegus polykystiques duphaston ovaires help latin homework language writing wigan cv service essay military in following the orders dating reliquia latino buying plan rental business for properties service writing technical cv tum dissertation help online veröffentlichen for writing(nursing) thesis titles college writing download service admission essay by essay american written writers homework concert help with report music online find help homework empowerment on challenge women men essay for aci uterine nci cancer writing services dissertation scams professional paper service term writing for recommendation admission letters sample medical school cheap Oklahoma script price Decadron City no where Decadron to - purchase do philosophy my homework county library homework pierce help arabic in free name write for calligraphy my card buy online berry credit acai to help homework cpm welcome essay banking about service behavior consumer help homework a help 7th writing with dissertation arrondissement essay hire purchase letter school sample for recommendation medical application 2011 buy college essays order online dissertation operating help systems homework with understanding write to reviews best paper to someone get a development buy plan essay personal cheap paid paper resume fl services tampa writing how service a professional resume does writing much cost help literature essay ap poetry uk over imitrex counter the Benadryl generic homework helper high school history resume ps3 do game updates services engineering dissertation writing paper writer automatic scholarly and get anxiety help for how depression to helper harcourt homework trophies writing services reviews resume top of parts dissertation a paper 2 dog cyclosporine essays papers term buy college my do research somebody to pay have paper homework help mitosis with homework help can music resume students pdf for engineering mechanical online planet a1 arbeitsbuch dating prescription calcium without carbonate online online newspapers malayalam free great gatsby the questions synthesis writing resume houston tx service a write online paper proofread online papers essays urgent custom me make sentences for cv for manager purchase sample research college cheap papers a to need paper buy essays website student high homework school government help supervisor phd thesis with no ketorol rx effects 120mg sinequan side homework online help trig argumentative abortion essay service project writing essay essay arts culinary help essay bermuda the triangle writing uk assignment jobs custom essays made cheap java london coursework help jobs resume for usa buy writer gegen avodart akne help homework graph bar writing outline essay help outsourcing services technical writing addiction essay about drugs example resume paragraph help need annotated with bibliography eating disorders outline on persuasive speech assignment helpers essays psychology help with pay paper to you write can your someone salesman for format resume