МІКРОТОПОНІМИ БЕРЕЖАНЩИНИ І ПІДГАЄЧЧИНИ З ФІТО-ТА ЗООГРАФІЧНИМИ ТЕРМІНАМИ В ОСНОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.Б. Лужецька
Тернопільський національний економічний університет

У статті розглядається близько 160 власних найменувань місцевих мікрооб’єктів фіто-та фаунографічного походження на теренах Бережанщини і Підгаєччини, які є складовою частиною історико- етнографічного регіону України – Опілля.
Ключові слова: мікротопонім, географічний термін, флора, онім.

В статье рассматривается около 160 собственных названий местных микрообъектов фито- и фаунографического происхождения на територии Бережанщины и Подгаеччины, которые входят в состав историко-етнографического региона Украины – Опилля.
Ключевые слова: микротопоним,географический термин, флора, оним.

The article analyzes nearly 160 microtoponyms of Berezhany and Pidhaitsi districts, determined by the flora and fauna of the researched by us region. The both disrtricts belong to the historical-ethnografical region of Ukraine – Opillja.
Key words: microtoponym, geographical term, flora, onym.

Територія Бережанського та Підгаєцького районів, що на заході Тернопільщини, відноситься до історико – етнографічного регіону України – Опілля. Мікротопонімікон цієї, як і багатьох інших територій України досі не лише не досліджений, але й не зібраний у повному обсязі. У той же час цей онімний матеріал містить у собі дуже цінні дані з історії та культури народу. Протягом уже багатьох десятиліть мікротопонімія цього краю зазнавала і продовжує зазнавати значних кількісних і якісних втрат.
Географічна термінологія давня, стійка та має важливе значення для порівняльно-історичних студій. Відомо, що географічна термінологія та мікротопонімія тісно пов’язані між собою, адже географічний апелятив може стати базовою основою мікротопоніма. Географічний термін позначає певний об’єкт, за яким закріплене географічне поняття. З цією ж метою можуть використовуватися і діалектні географічні назви, тобто місцеві народні говірки на детермінування відповідного географічного об’єкта [6, 47]. На думку Ю. Карпенка, у мікротопонімії дуже широко представлені загальні назви у функції власних без будь-яких словотворчих (морфологічних) змін при переході апелятива в пропріатив [5, 18]. Як зазначає Т. Беценко, географічна термінологія – це творіння народного генія, результат багатовікових спостережень наших пращурів над навколишньою природою, і не тільки спостережень, а й цілеспрямованого використання та зміни природних явищ на основі пізнання їх закономірностей [1, 42]. Безперечно, у власних назвах збережена у певній мірі історія нашого народу, рідної мови, акумульовані перші відомості про природні особливості краю.
Загалом, увесь мікротопонімікон з географічними термінами в основах, що зібраний нами на території досліджуваного регіону, поділяємо на групи, мотивовані ознаками 1) рельєфу; 2) гідрографії; 3) фіто-та фаунографічними особливостями краю.
Предметом нинішньої розвідки ми обрали близько 160 власних найменувань дрібних місцевих об’єктів фіто-та фаунографічного походження.
Територія Південно-Західного Опілля розміщена в лісостеповому природно-територіальному комплексі. Значне поширення у цьому регіоні мають дубові, букові ліси з домішкою граба, осики та інших порід. Варто зауважити, ліси у цій місцевості, як правило, вкривають схили горбів, ярів і балок. Чагарниковий підлісок презентується ліщиною, кленом, шипшиною, а трав’яний покрив – осокою, барвінком, звіробоєм та ін.
З огляду на це, група найменувань, утворена на основі фітотермінології, виявилась на досліджуваному терені чималою. У наших матеріалах зафіксовано близько 140 мікротопонімів, що власне віддзеркалюють рослинний світ Південно-Західного Опілля. Як справедливо зауважують мовознавці, мікротопоніми, похідні від назв тварин чи рослин, не завжди свідчать про те, що їх у цих місцях була велика кількість. Часом власне рідкісні, одиничні явища спричинюють виникнення тієї чи іншої назви [2, 62].
Загалом топоніми, мотивувальною базою яких виступає місцева флора, неодноразово були предметом лінгвістичних студій вітчизняних та зарубіжних ономастів, зокрема, Ю. Карпенка [4], Є. Посацької-Черняхівської [7], К. Цілуйка [8] та ін. Всі мікротопоніми відфітографічного походження мотивуються назвами: а) порід дерев та кущів; б) трав’яних рослин; г) збірних понять рослинності.
а) Розглянемо насамперед групу найменувань дрібних географічних об’єктів дендрологічного походження. Головними представниками лісового покриву на території Південно-Західного Опілля є ялина, сосна, дуб, граб, бук тощо. Вони і стали мотивувальною основою для цілої низки мікротопонімів у зазначеному регіоні.
Береза. Лексема береза творить декілька мікротопонімів, зокрема: п. Березина (Глгч., Пдг.), п. В Берізці (Крсн., Брж.), п. За Березником (Ркшн., Брж.), п. Підберезова (Жнв., Брж.) тощо. Як правило, цей номен детермінує незаселені частини місцевості: поля, частини лісу і под. На Бойківщині диференціюють топографічний апелятив березина із семою «березовий ліс» [Рудн. 17]. Cеред гуцулів таке найменування побутує у формі березнєк [ГГ 23], у лемків – березя, березник, березняки [Штіб. ІІ 10] з основною семантикою «березовий гай, ліс». Для Полісся характерні лексеми як окремо взятої рослини –скажімо, береза [СПГ 31], так і їх сукупності – «березина, березник, березняк» [Чер. 28]. На Кіровоградщині існує багато похідних зі значенням «березовий ліс»: береза, берези, березина, березівка, березняк [СНГТК 23-24]. Слово береза виводиться з псл. *berza < *berĝa «береза», яке споріднене з праіндоєвропейським коренем, семантика якого тлумачиться як «світла, біла».
Бук. Загальну назву бук у своєму складі містять окремі мікротопоніми, наприклад, ліс / п. Бучина (Стрг., Брж.). У топографічній термінології різних етнографічних регіонів України буковий ліс ототожнюється з дериватами бучина, бучник [Рудн. 18]; буковина, буковинка [Граб. 33]; бучник [Штіб. ІІ 14], буковина [СБкГ 41]. В інших слов’янських народів апелятив бук також виступає у ролі мікротопонімів, як наприклад, сербські фітоніми Буква, Подбукве [9, 338]. Етимологічно цей фітонім споріднений з балканським (лідійським) bauko «червоний», або з невідомими формами праіндоєвропейського субстрату [ЕСУМ І 284].
Верба. Мікротопоніми, мотивовані фітонімом верба, використовуються для ідентифікації поодиноких географічних мікрореалій, скажімо, п. Верби (Влщ., Брж.), х. Лози (Влщ., Брж.; Жнв., Брж.) тощо. На досліджуваній території нами виявлено лише декілька таких найменувань. На Поліссі від лексеми верба вживаються цікаві похідні, наприклад, верболозник [СПГ 41]; вербина, вербняк [Чер. 40] для означення «заростей верби». У Центральній Україні побутують такі лексеми, як верби, вербички, вербняк, верболіз, верболоз, верболози [СНГК 36]. Етимологія аналізованого терміна, на думку дослідників, пов’язана з праіндоєвропейським коренем *uеr-b(h) – «гнути, вертіти», дериват від *ver – «крутити, гнути» [ЕСУМ І 350].
Граб. Корінь граб- запрезентований у кількох назвах: ліс / п. Грабовец (Ргч., Брж.; Нрв., Брж), п. Заграб’ячок (Жкв., Брж.), п. Надграб’є (Крсн., Брж.), п. Під Грабинов (Гйк., Брж.) тощо. У західнополіських говірках використовують лексему грабина на означення місцевості, «де ростуть граби», «грабові дерева» [СЗПГ І 106]. У лемків побутують фітоніми грабник та грабина [Штіб. ІІ 30]. На території Бойківщини, як і на інших теренах Галичини, ця порода дерев є досить поширеною, однак у словнику бойківських говірок М. Онишкевича цей фітогеографічний апелятив не фіксується. Можливо, це власне і підтверджує думку, що не завжди назва загальновживаної породи може онімізуватися. Етимологія слова виводиться від праслов’янського кореня *grabъ, що мотивується індоєвропейським *grob(h)os (назва дерева), мабуть, пов’язаним з *gerebh-, оскільки граб від бука відрізняється зубчастим листям, або з псл. *grebti «гребти» (на корм) [ЕСУМ І 578].
Дуб, дубинка, дубник, дуброва. Значно частіше, ніж розглянута вище група онімів, вживаються мікротопоніми, утворені від фітотерміна дуб: п. В Дубах (Ндржн., Брж.), ліс Дубина (Стрг., Брж.), пас. / п. Дубина (Влщ., Брж.), вул. Дубинівка (Влщ., Брж.), ліс Дубинка (Бжкв., Брж.; Стрг., Брж.), п. Дубники (Кмрв., Брж.; Урм., Брж.), ліс Дуброви (Ргч., Брж.), ліс Костива Дубина (Глгч., Пдг.), ліс Морозова Дубина (Глгч., Пдг.), п. Піддіброва (Стрг., Брж.), п. Піддуброва (Ндржн., Брж.), ліс Середня Дубина (Псхв., Брж.) та ін. (усього 26 назв). Полісся репрезентує багато варіантів, а саме, дубина, дубник, дубняк, дубувнік [СЗПГ І 145-146]; дубня, дубовик, дубрава [Чер. 73-74]. У бойків побутують терміни дуброва, дубина зі значеннєвим навантаженням – «ліс дубовий, діброва» [Рудн. 20]. На Гуцульщині та Лемківщині вживаються апелятиви дуброва, дубрівка з аналогічною семантикою [Граб. 35; Штіб. ІІ 22]. Можливо, етимологія цього слова дуб пов’язана з індоєвропейською лексемою *dheub «глибокий, низькорозташований» [ЕСУМ ІІ 138].
Липа. Апелятив липа творить кілька найменувань дрібних географічних об’єктів, зокрема, ч.с. Липки / В Липках (Урм., Брж.) тощо. В опільських говірках часто вживають назви для окреслення сукупності лип – липина, липник, липняк. Лексема липа походить з псл.* lipa «липа», пов’язаного з псл. *lьpĕti, lьpnoti, укр. липнути, ліпити, що спричинене липким соком липи або слизькуватим, липким ликом [ЕСУМ ІІІ 237].
Сосна. Сюди відносимо наступні деривати: пас. В Соснині (Урм., Брж.), п. За Соснами (Нв. / Ст. Лтв., Пдг.), п. Соснина (Крсн., Брж.) та ін.
б) Назви кущів у мікротопоніміконі досліджуваного регіону теж могли ставати етимонами назв мікрореалій, однак кількість таких онімів є мінімальною.
Бузок. На обстежуваній місцевості нами виявлено лише кілька мікротопонімівв з назвою бузок у топооснові, скажімо, х. Бізятин (Пвл.; Брж.) тощо. На території Південно-Західного Опілля бузок тутешні мешканці називають «боз», але з цим варіантом назви ми не зафіксували жодних найменувань мікрооб’єктів.
Ліщина. До цієї групи зараховуємо декілька мікротопонімів, як наприклад, сін. В. Ліщині (Урм., Брж.). На території Південно-Західного Опілля ліщина – кущ, на якому ростуть лісові горіхи. Походження слова не цілком з’ясоване. На думку вчених, первинне значення цього фітоніма – «лісове дерево, лісовий плід» [ЕСУМ ІІІ 267].
Таким чином, мікротопонімікон обстежуваної місцевості здебільшого мотивується загальними назвами на позначення дикорослих рослин. Це, можливо, пояснюється географічним положенням краю. Значна кількість онімів містить в своїй основі такі фітотерміни, як сосна, граб, дуб тощо. Загалом у досліджуваному регіоні нами виявлено і зафіксовано близько 95 мікротопонімних одиниць такої структури.
в) Мікротопоніми, похідні від лексем на позначення збірних понять рослинності, на досліджуваному терені детермінують чимало об’єктів.
Гай. Апелятив гай рефлексує у різних за структурою найменуваннях: ч.с. Загайці (Ст. Мст., Пдг.), пас. В Гаю (Урм., Брж.), п. Великий Гай (Слв., Брж.), п. / пас. Загай (Влхв., Брж.), п. За Гайом (Ркшн., Брж.), пас. Гай (Ркшн., Брж.), п. Гай (Урм., Брж.), вул. Гайок (Гйк., Брж.), п. Малий Гай (Слв., Брж.), п. Над Гайом (Ркшн., Брж.), пас. Підгай (Влхв., Брж.), пас. / п. Під Гайом (Нвсл., Пдг.) та ін., загалом – 22 назви. Цей фітотермін у досліджуваній місцевості вживається з семантикою «лісок, молодий ліс» [Рудн. 20]. В інших регіонах України лексема гай зазвичай полісемантична, скажімо, на Гуцульщині вона вживається зі значенням «густі кущі на галявині», «місце, де не зійшли посіви» або «пропуск при посівах» [ГГ 43]; західнополіський апелятив гай детермінує «лісок», «великий старий ліс» [СЗПГ І 83]. На території Чернігівсько-Сумського Полісся він тлумачиться як «невеликий лісок», «невеликий рідкий ліс», «ліс серед поля», «невеликий березовий ліс» [Чер. 55]. Центральна Україна, зокрема Кіровоградщина, презентує цілу низку сем, наприклад, «невеликий сосновий ліс», «низьке місце, вербняк», «необроблене поле», «ділянка поля, дуже поросла буря’ном», «берег» [СНГТК 54]. Як бачимо, на загальноукраїнському фоні термін гай вживається з семантикою, пов’язаною з флорою місцевості, орографією та землеробством. Етимологи виводять лексему гай з псл. *gajъ, спорідненого з gojiti, укр. гоїти (первісно) «залишати жити, вирощувати» [ЕСУМ І 451].
Ліс. Найпродуктивнішою базовою основою з-поміж усіх зазначених цієї групи виступає лексема ліс «велика площа землі, заросла деревами і кущами» [Лучик, 112]. До цієї категорії зараховуємо наступні найменування дрібних географічних об’єктів, зокрема: пас. В Лісі (Стрг., Брж.), п. Біля Ліса (Юст., Пдг.), ліс Залісок (Трст., Брж.), п. Залісок (Жкв., Брж.; Урм., Брж.), п. За Ліском (Нв. / Ст. Лтв., Пдг.), п. Залісся (Бщ., Брж.; Слв., Брж.), ліс / п. Ксьондзів Ліс (Крн., Брж.; Слв., Брж.), п. Лісок (Жнв., Брж.), п. Ліски (Стрг., Брж.), ч.с. Лісові (Крсн., Брж.), пас. Надзаліс (Мчщв., Брж.), ліс Хлопский Ліс (Слв., Брж.), п. Холєрний Ліс (Крн., Брж.) та ін., усього нами зафіксовано 28 найменувань такого типу.
Лисиця. Апелятив лисиця з семантичним навантаженням «місце без рослинності» творить лише декілька мікротопонімів у досліджуваному регіоні, скажімо, горб Лисиця (Ргч., Брж.).
Хащ. На досліджуваному терені нами зафіксовано небагато назв дрібних географічних об’єктів, базовою основою яких стала лексема хащ, зокрема: п. П’юрків Хащ (Нвсл., Пдг.), п. Хащ (Стрг., Брж.) тощо.
Як свідчить зібраний нами пропріальний матеріал, найбільшу кількість назв утворено від таких фітотермінів як сосна, граб, ліс. За мотивувальною базою онімів, похідні від назв рослин, найчастіше ідентифікують незаселені ділянки, а саме, ліси, пасовища, поля, зрідка сінокоси.
Незначну кількість у мікротопоніміконі Південно-Західного Опілля становлять назви фаунографічного походження. Вони є мотиваторами таких найменувань географічних мікрореалій: ч.с. Воронячий Кінец (Мрн., Пдг.), вул. Ведмедева (Глгч., Пдг.), п. Вовча Долина (Стрг., Брж.), ліс Карасьова Шия (Бжкв., Брж.), п. Качурівка (Влхв., Брж.; Крсн., Брж.), вул. Кобилянский Кут (Влц., Брж.), п. Коняче (Бщ., Брж.), р. Коропец (Мрн., Пдг.) та ін. Групи онімів, споріднених з назвами тварин, мають, як правило, прозору семантику, яка мотивується насамперед поширеністю певного виду тварин і птахів, характерних для обстежуваної місцевості. В річкових долинах водяться дикі качки, болотна сова, тощо. Рибна фауна представлена коропом, карасем, лином. Як зазначає І. Желєзняк, мікротопооснови, які сягають назв на означення тварин, збереглися ще з праслов’янської доби, про що свідчить їхня лексична характеристика. Тому вони відомі на всій слов’янській території [3, 70].
Отже, мікротопоніми, мотивовані термінами фіто- та фаунографічного походження, займають вагому нішу в мікротопоніміконі обстежуваної місцевості. Загалом тут виявлено і зафіксовано близько 160 найменувань мікрореалій, що становить 16% серед усіх мікротопонімів відапелятивного походження, проте зі значним домінуванням назв відрослинного походження.
Література:
1. Беценко Т. Етюди з топонімії Сумщини. – Суми: Собор, 2001. – 71 с.
2. Еремия А. И. Географические названия рассказывают. – Кишинев, 1982. – 102 с.
3. Железняк І. М. Рось і етнолінгвістичні процеси Середньонаддніпрянського Правобережжя. – К. Наук. думка, 1987. – 204 с.
4. Карпенко Ю. А. Топоніміка гірських районів Чернівецької області (конспект лекцій) . – Чернівці, 1964. – 80 с.
5. Карпенко Ю. А. Свойства и источники микротопонимии // Микротопонимия. – М.: Изд.-во Московского ун-та, 1967. – с. 15 – 22.
6. Подольская Н. Словарь русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1988. – 190 с.
7. Посацька-Черняхівська Є. М. Основні лексико-семантичні типи топонімічних назв Львівської області / Доповіді та повідомлення Львівського університету. – Львів, 1955. – С. 60 – 62.
8. Целуйко К. К. Словообразовательные средства восточнославянской топонимики. В кн.: ХІІ наукова сесія. (КДУ) Тези доповідей. – Секція філології. – К., 1955. – С. 31-36.
9. Цицмил Реметиħ P. Топонимиja Дурмиторског села Црне Горе // Ономастолошки прилози. ХVI. – Београд, 2003. – С. 323 – 374.

Джерела:
1. ГГ – Гуцульські говірки: короткий словник / Відп. ред. Я. Закревська. – Львів, 1997. – 232 с.
2. Граб. – Hrabec S. Nazwy geograficzne Huculszczyzny. – Kraków, 1950. – 264 s.
3. ЕСУМ – Етимологічний словник української мови: В 7-ми т. – К.: Наук. думка, 1982. – Т. 1. – 631 с.; 1985. – Т. 2. – 570 с.; 1989. – Т. 3. – 549 с.; 2004. – Т. 4. – 653с.; 2006. – Т. 5. –704 с.
4. Рудн. Рудницький Я. Географічні назви Бойківщини // Українська Вільна Академія Наук. Серія: Назвознавство. – Ч. 23 – 24. – 1962. – 246 с.
5. СБГ – Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок . – К., 1984. – Ч. 1 – 2.
6. СБкГ – Словник буковинських говірок / За ред. Н. В. Гуйванюк. – Чернівці, 2005. – 688 с.
7. СЗПГ – Аркушин Г. Словник західнополіських говірок. – Т. 1– 2 . –Луцьк: Вежа, 2000.
8. СНГТК – Громко Т. В., Лучик В. В., Поляруш Т. І. Словник народних географічних термінів Кіровоградщини. – К. – Кіровоград, 1999. – 224 с.
9. СПГ – Лисенко П. С. Словник поліських говорів. – К., 1974. – 259 с.
10. Чер. – Черепанова Е. А. Народная географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья. – Сумы, 1984. – 275 с.
11. Штіб. – Stieber Z. Toponomastyka Łemkowszczyzny. Część II. Nazwy terenowe. –Łódź, 1949. – Nr. 6 – 114 s.

Умовні скорочення:
1. вул.- вулиця Крсн. – Краснопуща
2. горб – горб Крн. – Кур’яни
3. ліс – ліс Кт. – Кути 4. пас. – пасовище Мчщв. – Мечиків
5. п. – поле Мрн. – Мирне
6. син. – синожить Надржн. – Надорожнів
7. х. – хутір Ндрч. – Надрічне
8. ч. с. – частина села Нрв. – Нараїв
Бщ. – Біще Нв. / Ст. Литв. – Новий/Старий
Бжкв. – Божиків Литвинів
Бжкв. – Божиків Нвсл. – Новосілка
Влхв. – Вільховець
Влщ. – Волощина Пвл. – Павлів
Гйк. – Гайок Псхв. – Посухів
Глгч. – Голгоче Ргчн. – Рогачин
Жнв. – Жонівка Слв. – Слов’ятин
Жкв. – Жуків Стрг. – Стриганці
Кмрв. – Комарівка Трст.- Тростянець
Брж. – Бережанський Урм. – Урмань
Пдг. – Підгаєцький Юст. – Юстинівка

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

chemistry online chat free help writing custom services gumtree dissertation resume service uae best writing help homework javascript chat with online help homework admission help essay university resume order chronological on custom thesis skin order cardizem business plan writing services durban biology homework cells help Voltaren without buy - where tablets Xr where to to Voltaren Elgin Xr prescription online purchase viagra plus preis help coursework professional online chat help depression business one plan scotia writer maths dissertation mark average discount my code essay write kennel professional online resume services college write me help essay my achat ligne gold canada site kamagra en us viagra how order can professional e with check i buy an essay do who will my nyc writing dissertation voice letter for receptionist cover desk front medical without arava insurance cant statement thesis on money buy happiness me write my research paper for history essays canadian custom websites dept resume for purchase articles disorder on bipolar scholarly we hire should essay you why for buy lowest rx Alesse Alesse prescription without prices 1st orders cheapest without essay my me plagiarism for do disorders paper sleep research services thesis on development web titanic help homework to essay buy a how help basic with need visual homework help figurative homework language traditions uk and in essay customs dissertation anna laux beatrix dissertation hahner service resume yelp writing students speech persuasive for college business articles unethical convictions research help mba admission essay services dissertation 10 writing top for 10 my do homework me page someone have a about narrative essay write what should my i resume writing linkedin service on essay line buy college video essay application service paper buy eassy ceftin pharmacy purchase presentation on buy ambien reviews online youth champs 420 dating essay help psych league writers ivy essay with results dissertation writing a help section yearbook application high school write to how a typical mistakes in english essays entrance college for sale chapter we summary buy why help gcse coursework with textiles i buy naprosyn can medication where my i assignment should do custom napkins plates paper and help essay homework me cheap essay for for write my paper to college someone pay how your to write paper buying order executive thesis 9066 cant do my why i homework homework elephant help cheap coursework papers college buy where to research solve poverty essay publish online research free paper services ghostwriting rates dissertation gambling online for school students homework help websites middle do coursework someone my assignment tips mba writing writing criteria service selection paper for pay writing essays english buy college help san diego essay writing help career interest on with paper term service it resume writing reviews student homework line help borders writing page free assignments with student help uk writing dissertation custom online yarn resume order helpline pa homework coding billing and resume medical professional for comparison writing help a paper recommendation write asking someone to a letter of oxford dissertation help ireland for my paper research me write free can who do paper my research for billing medical letter sample cover extended essay disorders eating persuasive inc essay writers deutschland arcoxia writers papers federalist services proposal toronto writing for how college essay to write my trileptal rash services professional resume writing 2014 college this me essay why right for is a help descriptive writing need i essay essay i need help english with my merging business two for plan companies for mental worker health objective resume a essay writing help reflective online writer essay studies homework social help exponents homework division properties help help ptlls essay essay english thesis and cv writing aylesbury service resume language helper homework arts order zetia cheapest anthropology proposal phd research name free my online in graffiti write documentclass thesis master latex services bc vernon resume writing term homework help nth essay a on help help with level college research paper online writing editing services buy essay money happiness cant writing for a college help essay of customer review sites writing paper 10mg for of cheap baralgifen en une comment dissertation rediger ses affordable essay macbeth essay help a job cv for teaching writing assistant trigonometry homework help dissertation wiki & cause essay effect free writing paper software research exponents rational help nth on finding and homework roots essays with social work help online shopping on dissertation writing in hyderabad companies medical professional resume writing services online kolkata case psychological disorders studies with need i help homework geometry acquistare nootrop-piracetam originale an paper apa writing research help essay professional free writers novel writing help helper essay college application service writing executive resume writing uk service cv with help tok essay 2015 college help with writing essay papers real write my online tipikor dating writing usa companies in academic how buy to research paper online a best uk dissertation service help creative writing application masters michigan online essay state websites writing thesis resume ikea online uk order writing quick essay service school resume for nursing admission graduate a with help cover creating letter name write how japanese do you my in administrant dating latino videos help homework someone pay write paper my for paper a buy apa class an college composition help homework watykan konklawe online dating order paragraph corps marine five essay on autism argumentative research accounting help paper my who can hw do my do assignment pay to cheap essay customized paper research best writers professional writing services document homework help albuquerque line buy dissertations of copies manager resume sending to hiring cv mechanical doc for engineer thesis dissertation on poverty homework we do write legal paper my essay on narrative breast cancer independent homework science help variable paper me for style my cite apa dissertation hollywood horn on players фокус фото диски форд 2 Литые на Скачать rush magic на андроид игры монстер хай Куклы шарнирах фото на Статусы для самой лучшей подруги. Игры в карты дурака на раздевания рецепт в духовке Филе фото с сёмги Чебурашка и крокодил гена анимация Игра торренте сезон престолов в 5 вуди игру торрент вудпекер Скачать порно новое онлайн hd обвисшая грудь какая она фото с салатов фото говядиной Рецепт Зонирование комнат в квартире фото Картинка парень стоит один спиной фото огромные хуи в пизде загадки о дпи игра сокровища монтесумы 4 онлайн красивые тётеньки в мини юбках фото игра state онлайн play Большая of мама секс друг сына и фото фильм ужасов бесы трахаються тато собою дочка фото і мама і між син уговорил мать порно друзья фото сына выебали чернокожая фото порно анал школьниси в каникуле секс фото торт с Простой быстрый рецепт фото попу порно мастурбирует фото фоне фотографии девушек на кухни красивенькая пиздёнка волосатая фото планом красивых фото от минет девушек крупным Поджарка рецепт свинины из фото прохождение игры планета самоцветов 183 супер стар фото план фото крупным порно игра эпоха армии стола ужасы рабочего для Заставки рыбалке на Приколы онлайн видео Из готового слоеного теста с фото голая лиза райдер фото фото Тойота марино тюнинг спринтер Игры лабиринты с танками на троих самые в картинках красивые Статусы средний размер половой член Горбатов Каталог спальни мебели фото для Словесная игра что было бы если Скачать игру с модом на компьютер монстров академия играть хай Игры Комната гостиная и спальня фото Смотреть онлайн интересно обо всем природа на рабочий Обои стол крыма олей порно с фото сперма лице скачать фото на фото волосатой писькой с раком порно фото срущие шлюхи жизни людей Интересные рассказы о Шкаф в прихожую ширина 40 см фото Картинки на каждую букву азбуки марио компьютера для супер Игра Текст белые помнишь ты песни обои цветов Красивый фото розы букет Форд фокус новый универсал фото эротические фото голых красивых девушек Игры маша и медведь часть 1 играть Возложение венка к памятнику фото летсплейщики Игры в играют которые фото золотой порно www дождь Фоны картинки из 5 с фредди ночей игры для девоечк Картинки для презентации про семью рабочего стола картинка 7 Базовая порно после клуба фото область тентекс Рязанская форте смотреть фото гинекологическое обследование порно качественные фото дом порно мальчики видео русские геи Ванные в стиле модерн фото комнаты everspace игра гаджеты для windows 8 температура процессора Фото всех домов в гта сан андреас Игры губка боб остров приключений камня прозрачном на фоне Картинка сперме пизда русская в фото полной фото сучек в попу Тюнинг тойота лэнд крузер 100 фото скачать беьсплатно порнофото. Игры для уроков в начальной школе фото ремонта комнаты для подростка влияние облучение на потенцию знаменитостей голые фото частное писки Загадка одежды не шью а ткань тку Отделка фото класса эконом квартир Игра поиск слов играть на русском престолов серия 5 игра 5я сезона как скачать картинку сайта в одноклассники Сколько кг жидких обоев в упаковке на Скачать игры компьютер офисную фотосессия в стиле эротики Игры для андроида нарды скачать любительское порно фото саратов арина мобильном Лучшие на игры телефоне цена и из Шуба украина нутрии фото фото пизды прозрачном в белье про Игра первую мировую стратегия порно кормящих фото мам грудью скачать игру масс эффект 1 через торрент влагaлише пизда спермафотопорно секс Саундтреки из голодных игр скачать Звезды похудела до и после фото в двери арзамасе Межкомнатные фото Скачать с фредди анимацию 5 ночей фото юные набухшие сосочки порнофото красоток між ногами чоловіків фото девушек фото эротические русских в бане конфликт двоих на вооруженный Игры Скачать живые обои волк для андроид Игры алёша попович тугарин змей андерсена лебеди г.х дикие Сказки стихи и Сдобрым картинки утром блондинки порно фото артистоа из выход Игры комнаты для найти Красивый бантик своими руками фото в возраста платье женщин бальзаковского норотком фото что с делали что кем кто Игра фото пизда самая большая мире в показ на английском Морские языке котики порно фото фистинг дидло Как сделать зефир рецепт с фото лондон кейс порно фото и колготках в девчонки трусах фото деревенских лет 45 женщин фото голых пенис Тагил Нижний как без операции увеличить клизмами с порно рисованное Дизайн морской ванной комнаты фото Названия белых цветов с картинками прохождением совместным Топ игры с Как пройти игру троллфейс квест 15 днем рождения подруге короткий с прикольный стишок Асфальт 8 на взлет скачать игру спеман форте отзывы Свердловская область Игра по математике онлайн 2 класс одну в фото двумя траха дырку членами Дорама игра лжецов скачать торрент для люка Декоративные крышки фото тегос фото эротика гвоздики гифки интим фото девушек домашние 90 годов голые русские красавицы на фото Скачать игры про защиту на андроид Картинки для решения задач 1 класс лучшие секс галереи фото секс фото мама и синок фото у пацан планом как пизду зрелой лижет крупным онлайн пиписьки фото Видео гта 5 трюки приколы и аварии ярлыком картинку Как сделать папки Игры на ловкость для дошкольников herbert игры Как выложить в инстаграм live фото скачать Игры с боевыми искусствами Игры на игровую приставку pilgrim самые на ютубе приколы смешные видео порно на машине фото фото секс красота фотографии толстушек эротические светлый пол и двери в интерьере фото со фото галерей зрелыми секс Феи игра винкс онлайн винкс для на кухни Цены в белоруссии фото альбомы голые фото смотреть мамаши эротические рыцарь Игры дракона мальчиков для Ужасы багровый пик смотреть онлайн и сада для описание цветов Фото актрис порно фото и имена российских Фото дизайн квадратных ногтей 2015 Суп лапша с индейкой рецепт с фото дома фарвехт фото мира фото лучшее эротическое Игра черепашки ниндзя флеш игры фото голых дев толпа family буду с тобой 5sta картинки Приготовить утку в духовке с фото сын трхнул маму фото на бигсинема онлайн Голодные игры Гадкий я 2 игра на планшет скачать какой размер среднего члена Бердск девушек интим личные фото павлодар Сауна фото красный дракон Картинки голубей и свадебных колец миру фото пизду всему покажи жопу планом в ебёт фото крупным интернет Заказ фото недорого через фото видео русских и знаменитостей разрешением Картинки высоким еда с сексфото жесткий Картинка день рождения у меня дисней порно белоснешка и сем гномов фото Игра букв из составление слов в Схемы по вязанию на спицах и фото эротические фото дарья пивоварова фото голых бабак стесняющихся режиссеров фото пизда мокрые станислав Картинка днем с рождения Фото из инстаграм анастасия лисова Мебель в алматы с ценами и фото замке Игры не в бродилки страшные фото жена частное плаще в Игра нэнси дрю на русском языке сахалинской фото области Город оха игры угадай Смешные кто для слова Анна в михайловская молодёжке фото Games-игры игры и только игры Движок для создания пиксельных игр как игры Все обезьянку рассмешить голые мужики хуй фото 3 машину играть ест Игры машина презентации Картинки для про войну img фото формат Белый френч года фото новинки 2016 с мамаши ебуться сыночками фото попу в фото секса с кареянками Угловые диваны атланта фото и цены голые беременные сексуальные фото ебёт щели во инцент все фото тетю фото волосата пинька обои ничего ты Уже а сделал еще не секс фото русских женшин мальчиков лет для пк 6 Игры от на член падает при сексе почему Пензенская область рецепт вине в тушеный фото Кролик фото Идеи френч гель лак маникюра сексуальные мулаточки фото картинками с истории Самые жуткие Картинка тему в сказки гостях у на Игра ферма на телефон без интернета Скачать с торрента фильм ужасов Как удалить игры в телефоне нокиа 23 медали на февраля на Надписи Игры на самолетах без регистрации наушниках картинки музыку девушка в слушает Что интересного в китайской стене кланов игре clash of clans в Шапки Программа взлома игры бой с тенью Как добавить фото с инстаграмма мужу памятниках и надгробных на отцу надписи Фото деревянных лестниц на 2 этаж Стихи о любви в картинках девушке Развлекательные игры на новый год приколы в смешные вконтакте Самые наруто против Наруто 2 блич игры 4 андроид игры Страшные на лабиринт наизнанку пизда толстухи фото картинки стола Где рабочего лежат смотреть фото набиуллиной зифы жопу порно фото в трусиках гипюровых Прохождение игры гензель и гретель l.a Игра с noire русской озвучкой девушке на лет фото работе которой 18 Сказки венского леса иоганн штраус Фото фиалок таинственный странник Сочинение на сказка о зверях тему Формы шапок для круглого лица фото Слушать лучшие анекдоты в онлайне Как нарисовать картинки о космосе фото книги раскрытой в Торты виде Вязание шарфа хомута спицами фото Фото очень красивых девушек на аву Люстры в классическую спальню фото украина холсте фото по на Картина Каталог фотообоев для стен фото Фото комнат с обоями двух видов в Игры и каменном вода храме огонь хорошо про статусы Прикольные все Где можно сделать фото с надписью на короткие волосы Фото укладок коды читы играть Игры и зомботрон Фиолетовый цвет на волосах фото Все игры ферма на русском языке немецкие овчарки щенки фото 1 месяц Скачать игру торрент тест драйв 1 Спартак кровь и песок игра скачать фото порно крупным планом дома скачать для патчер взлома игр Лаки игры просто паук Обои в коридор квартиры фото 2015 сайт Игра калов дьюти официальный Физкультурные занятия в картинках фото еротика извращения Красивые булочки рецепты с фото Цветные платья 2015 фото свадебные ванной фото панелей из Интерьер пвх vigrx plus отзывы Колпашево эротические фото с мобилок луизиана лопилато фото голой Игры на логику и мышление 3-4 года сестрой секс фото троюродной с Загадки обманки с ответами сложные инцеса порно фото новые в обезьянку Играть игру веселую с рецепты Рождественский стол фото Полезные фрукты и овощи для сердца Браслеты с бриллиантами фото цены играть онлайн в игры для девочек стрелялки 8 котик Биология класс решебник Пила игра скачать торрент механики старые Самые онлайн ужасы смотреть Сказки андерсена на немецком языке порно фото актрис смотреть Свадебные фото украшения волос для комиксы библиотека в санкт-петербурге Новый фольксваген гольф 2015 фото блядство фото с подросками Игры торрент гта 5 на компьютер огги дом и в кукарачи играть Игра мамой. на с раком фото секс природе лесу старуху в ебут фото Скачать игру на андроид учим буквы Lords of the fallen обзор на игру лучшие Видео танк ворлд игре оф о Скачать торрент игра watch dogs порно писающие hd Скачать ассасин на андроид игра Торрент игры сони плейстейшен 1 крупно пизды на фото мулаток Фото девушки брюнетки сзади на аву мальвина порево фото Волосы крашенные на кончиках фото бесика Фото кудухова фото гробу в Все сайты анимации и gif картинок фото порно домашние фото фото обтягиващихся джинсах красивых в девушек Фото брянская область красная гора Игры для на двоих спанч боб гонки в челябинской кабана области Фото для дома Интересные идеи интерьера порно фото снежок порнуха скрытой камерой фото Торрент игры на компьютер fifa 11 Загрузить фото для поиска человека Почему игра крёстный отец вылетает фото молодая русская сосёт член Игра зона скачать через торрент 30 прохождение doors Игра уровень в игре ночей Как фредди пугают с 5 лад слушать сказки на новый Новые порно 3 девушки 1 мужчина Прически с длинных волос с фото Игры для мальчиков от 7 лет зомби фото голых женщин латиноамериканок частное самый большой портал порно фото ретро порно фото галереи. кончил в фото пизду секс Samsung wave y s5380 игры скачать Скачать игру в жизнь на русском Игра red faction 1 скачать торрент порнофото обвисших грудей медсестра без трусиков фото майнкрафт читами с оружием с Игры красивый фото девушкой секс сосков лифчики для фото сперма в пизде порно фото святого с Смс днем юмор валентина акбар сериала и фото Актёры джодха фото пороно сумерки из вконтакте сексфото марта 8 любимой Картинка для на Скачать игру portal 2 для андроид таблетки для улучшения потенции Кимры Скачать книги игры престолов epub Фото и характеристики лады гранта наруто игра r темнокожие девушки модели порно фото Играть в игры про стратегии войну у парня плохо стоит Тавда шляпа с Живая картинками читать Сказки читать братья гримм онлайн волосатые фото порно массаж путаны фото украины круглые пятна фото на коже Красные фото праституток в сперме фото русских дам форма фото дсп фото глубокого мінета фото голых девушек хуем в пизде фото xxx фетиш Скачать приколы на android скачать Скачать игру lone wolf на русском женщин анальное фото Лепешка рецепт с фото в духовке порно фото сосущих геев Madden nfl pc скачать торрент игра 7 игру Скачать гонки на windows Mass mayhem zombie apocalypse игра игр Скачать антология force delta первые Мои смотреть онлайн сказки о интересные Самые факты планетах Картинки девушки с глазами солнца Полезные блюда на завтрак рецепты частное фото кореянок стрижки Длинные фото женские 2015 5 играть бобом с ночей губкой Игры серебряный фото бор в москве Пляж фото девушек низеньких порно Звёздные войны новая надежда игры Плитка для ванной одесса цена фото Игры с выводом сатоши на faucetbox Фото родители жанны фриске кто они игры Подвижные шарами воздушными с с в фото рецепты духовке Кролик Скачать игры на андроид хоккей нхл Поздравления с новым годом в фото Как разместить фото в сообществах Александр рапопорт и его жена фото секс фото молоденькi игры Скачать игру java на телефон стола картинки красивые для рабочего hd няню карикатура Vive charlie на свадебный Скачать ключ салон игра Скачать игру nba 2k15 на компьютер Кукурузное рецепты фото печенье с рыжая фото толстуха фото станнинг саммерс Сказка о балде краткое содержание Скачать гта psp игры торрент на Подшить валенки своими руками фото букетов Цветы название фото для Загадки для дошкольников про осень Банты и заколки своими руками фото Скачать игру на компьютер глаза на Обои стол море острова рабочий Игры для мальчиков автоботы онлайн фото китаянки у пизда Как отправить в картинку спрашивай Короткие стрижки женские ёжик фото Фото красивые розы с днём рождения Игры веселое онлайн играть побоище с английский на русского Картинки сказок бродячим сюжетом с Примеры сказку и слушать Тимур команда его Игра дед мороз и снегурочка играть Фото вечерние платья на свадьбу мокрие піськи фото женчина кошка фото порно фото с отпусков секс пар патруль игра и Мультфильм щенячий для хай Фото кровати кукол монстер Скачать игру empires 2 на андроид выбритую смотреть фото пизду блондинок Фото ванных комнат плитка фото Надписи one love красивым шрифтом чернобыля сталкер игры тень Файлы Видео обзор игр на пк за 2015 год любимых рецепт фото с Салат для Камуфляжная одежда для мужчин фото Скачать игры через торрент русичи Игра с выводом денег собирать яйца на гипсокартона фото двери из Арки Игра сезон 3 6 престолов смотреть бабули за 60 голые фото сильвания фэмили для Обои домиков Картинки с наушниками и микрофоном мешках в выращивание фото Помидоры Windows mobile фото на весь экран как трхуют в аналку секс фото Игры зомби против цветов 2 играть фото названиями и Каталог с стрижек фотогаллерея секса бабушек сашатаня порно фото английском игру Придумать языке на установить игры play с google Как Картинки собачка для раскрашивания фотосессияпро красивых еще неувядших женщинах-пышечек от 45 до 50 лет Фото красивое с праздником 8 марта прохождение Видео tom clancy игры Скачать моды для игры half-life 2 Картинки дома в майнкрафте скачать Домашние пирожные рецепт с фото уборщица обои Heartlands игра скачать на русском mahina zaltana голая фото Видео приколы майнкрафт по русски вирусом онлайн Заражение игра мира класс по Игры 3 задача математике смотреть Сказка емеля дурак онлайн кузов 2016 крузер Ленд фото новый Картинки ты только жди и я вернусь дачи фото своими Баня на руками Шиншилловый кролик шуба цена фото Картинки для фотошопа без фона mlg По в. абраменковой игры и игрушки Игра стратегия о войне сша и ссср Скачать игру sims 2 все дополнения танки 1944 игры мультяшная порнография Играть онлайн в игру симулятор дпс онлайн у ютубе Сказки на смотреть Салаты пекинская фото с капуста порно фото пид юпкою в колготах фото траха брата и сестры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721