МІКРОТОПОНІМИ БЕРЕЖАНЩИНИ І ПІДГАЄЧЧИНИ З ФІТО-ТА ЗООГРАФІЧНИМИ ТЕРМІНАМИ В ОСНОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.Б. Лужецька

Тернопільський національний економічний університет

 

У статті розглядається близько 160 власних найменувань місцевих мікрооб’єктів фіто-та фаунографічного походження на теренах Бережанщини і Підгаєччини, які є складовою частиною історико- етнографічного регіону України – Опілля.
Ключові слова: мікротопонім, географічний термін, флора, онім.

В статье рассматривается около 160 собственных названий местных микрообъектов фито- и фаунографического происхождения на територии Бережанщины и Подгаеччины, которые входят в состав историко-етнографического региона Украины – Опилля.
Ключевые слова: микротопоним,географический термин, флора, оним.

The article analyzes nearly 160 microtoponyms of Berezhany and Pidhaitsi districts, determined by the flora and fauna of the researched by us region. The both disrtricts belong to the historical-ethnografical region of Ukraine – Opillja.
Key words: microtoponym, geographical term, flora, onym.

Територія Бережанського та Підгаєцького районів, що на заході Тернопільщини, відноситься до історико – етнографічного регіону України – Опілля. Мікротопонімікон цієї, як і багатьох інших територій України досі не лише не досліджений, але й не зібраний у повному обсязі. У той же час цей онімний матеріал містить у собі дуже цінні дані з історії та культури народу. Протягом уже багатьох десятиліть мікротопонімія цього краю зазнавала і продовжує зазнавати значних кількісних і якісних втрат.
Географічна термінологія давня, стійка та має важливе значення для порівняльно-історичних студій. Відомо, що географічна термінологія та мікротопонімія тісно пов’язані між собою, адже географічний апелятив може стати базовою основою мікротопоніма. Географічний термін позначає певний об’єкт, за яким закріплене географічне поняття. З цією ж метою можуть використовуватися і діалектні географічні назви, тобто місцеві народні говірки на детермінування відповідного географічного об’єкта [6, 47]. На думку Ю. Карпенка, у мікротопонімії дуже широко представлені загальні назви у функції власних без будь-яких словотворчих (морфологічних) змін при переході апелятива в пропріатив [5, 18]. Як зазначає Т. Беценко, географічна термінологія – це творіння народного генія, результат багатовікових спостережень наших пращурів над навколишньою природою, і не тільки спостережень, а й цілеспрямованого використання та зміни природних явищ на основі пізнання їх закономірностей [1, 42]. Безперечно, у власних назвах збережена у певній мірі історія нашого народу, рідної мови, акумульовані перші відомості про природні особливості краю.
Загалом, увесь мікротопонімікон з географічними термінами в основах, що зібраний нами на території досліджуваного регіону, поділяємо на групи, мотивовані ознаками 1) рельєфу; 2) гідрографії; 3) фіто-та фаунографічними особливостями краю.
Предметом нинішньої розвідки ми обрали близько 160 власних найменувань дрібних місцевих об’єктів фіто-та фаунографічного походження.
Територія Південно-Західного Опілля розміщена в лісостеповому природно-територіальному комплексі. Значне поширення у цьому регіоні мають дубові, букові ліси з домішкою граба, осики та інших порід. Варто зауважити, ліси у цій місцевості, як правило, вкривають схили горбів, ярів і балок. Чагарниковий підлісок презентується ліщиною, кленом, шипшиною, а трав’яний покрив – осокою, барвінком, звіробоєм та ін.
З огляду на це, група найменувань, утворена на основі фітотермінології, виявилась на досліджуваному терені чималою. У наших матеріалах зафіксовано близько 140 мікротопонімів, що власне віддзеркалюють рослинний світ Південно-Західного Опілля. Як справедливо зауважують мовознавці, мікротопоніми, похідні від назв тварин чи рослин, не завжди свідчать про те, що їх у цих місцях була велика кількість. Часом власне рідкісні, одиничні явища спричинюють виникнення тієї чи іншої назви [2, 62].
Загалом топоніми, мотивувальною базою яких виступає місцева флора, неодноразово були предметом лінгвістичних студій вітчизняних та зарубіжних ономастів, зокрема, Ю. Карпенка [4], Є. Посацької-Черняхівської [7], К. Цілуйка [8] та ін. Всі мікротопоніми відфітографічного походження мотивуються назвами: а) порід дерев та кущів; б) трав’яних рослин; г) збірних понять рослинності.
а) Розглянемо насамперед групу найменувань дрібних географічних об’єктів дендрологічного походження. Головними представниками лісового покриву на території Південно-Західного Опілля є ялина, сосна, дуб, граб, бук тощо. Вони і стали мотивувальною основою для цілої низки мікротопонімів у зазначеному регіоні.
Береза. Лексема береза творить декілька мікротопонімів, зокрема: п. Березина (Глгч., Пдг.), п. В Берізці (Крсн., Брж.), п. За Березником (Ркшн., Брж.), п. Підберезова (Жнв., Брж.) тощо. Як правило, цей номен детермінує незаселені частини місцевості: поля, частини лісу і под. На Бойківщині диференціюють топографічний апелятив березина із семою «березовий ліс» [Рудн. 17]. Cеред гуцулів таке найменування побутує у формі березнєк [ГГ 23], у лемків – березя, березник, березняки [Штіб. ІІ 10] з основною семантикою «березовий гай, ліс». Для Полісся характерні лексеми як окремо взятої рослини –скажімо, береза [СПГ 31], так і їх сукупності – «березина, березник, березняк» [Чер. 28]. На Кіровоградщині існує багато похідних зі значенням «березовий ліс»: береза, берези, березина, березівка, березняк [СНГТК 23-24]. Слово береза виводиться з псл. *berza < *berĝa «береза», яке споріднене з праіндоєвропейським коренем, семантика якого тлумачиться як «світла, біла».
Бук. Загальну назву бук у своєму складі містять окремі мікротопоніми, наприклад, ліс / п. Бучина (Стрг., Брж.). У топографічній термінології різних етнографічних регіонів України буковий ліс ототожнюється з дериватами бучина, бучник [Рудн. 18]; буковина, буковинка [Граб. 33]; бучник [Штіб. ІІ 14], буковина [СБкГ 41]. В інших слов’янських народів апелятив бук також виступає у ролі мікротопонімів, як наприклад, сербські фітоніми Буква, Подбукве [9, 338]. Етимологічно цей фітонім споріднений з балканським (лідійським) bauko «червоний», або з невідомими формами праіндоєвропейського субстрату [ЕСУМ І 284].
Верба. Мікротопоніми, мотивовані фітонімом верба, використовуються для ідентифікації поодиноких географічних мікрореалій, скажімо, п. Верби (Влщ., Брж.), х. Лози (Влщ., Брж.; Жнв., Брж.) тощо. На досліджуваній території нами виявлено лише декілька таких найменувань. На Поліссі від лексеми верба вживаються цікаві похідні, наприклад, верболозник [СПГ 41]; вербина, вербняк [Чер. 40] для означення «заростей верби». У Центральній Україні побутують такі лексеми, як верби, вербички, вербняк, верболіз, верболоз, верболози [СНГК 36]. Етимологія аналізованого терміна, на думку дослідників, пов’язана з праіндоєвропейським коренем *uеr-b(h) – «гнути, вертіти», дериват від *ver – «крутити, гнути» [ЕСУМ І 350].
Граб. Корінь граб- запрезентований у кількох назвах: ліс / п. Грабовец (Ргч., Брж.; Нрв., Брж), п. Заграб’ячок (Жкв., Брж.), п. Надграб’є (Крсн., Брж.), п. Під Грабинов (Гйк., Брж.) тощо. У західнополіських говірках використовують лексему грабина на означення місцевості, «де ростуть граби», «грабові дерева» [СЗПГ І 106]. У лемків побутують фітоніми грабник та грабина [Штіб. ІІ 30]. На території Бойківщини, як і на інших теренах Галичини, ця порода дерев є досить поширеною, однак у словнику бойківських говірок М. Онишкевича цей фітогеографічний апелятив не фіксується. Можливо, це власне і підтверджує думку, що не завжди назва загальновживаної породи може онімізуватися. Етимологія слова виводиться від праслов’янського кореня *grabъ, що мотивується індоєвропейським *grob(h)os (назва дерева), мабуть, пов’язаним з *gerebh-, оскільки граб від бука відрізняється зубчастим листям, або з псл. *grebti «гребти» (на корм) [ЕСУМ І 578].
Дуб, дубинка, дубник, дуброва. Значно частіше, ніж розглянута вище група онімів, вживаються мікротопоніми, утворені від фітотерміна дуб: п. В Дубах (Ндржн., Брж.), ліс Дубина (Стрг., Брж.), пас. / п. Дубина (Влщ., Брж.), вул. Дубинівка (Влщ., Брж.), ліс Дубинка (Бжкв., Брж.; Стрг., Брж.), п. Дубники (Кмрв., Брж.; Урм., Брж.), пас. Дубники (Трст., Брж.), вул. Дуброва (Ндржн., Брж.), п. Дуброва (Жкв., Брж.; Ндрч., Брж.; Мчщв., Брж.), п. Дуброва Надрічнянска (Ндрч., Брж.), ліс Дуброви (Ргч., Брж.), ліс Костива Дубина (Глгч., Пдг.), ліс Морозова Дубина (Глгч., Пдг.), п. Піддіброва (Стрг., Брж.), п. Піддуброва (Ндржн., Брж.), ліс Середня Дубина (Псхв., Брж.) та ін. (усього 26 назв). Полісся репрезентує багато варіантів, а саме, дубина, дубник, дубняк, дубувнік [СЗПГ І 145-146]; дубня, дубовик, дубрава [Чер. 73-74]. У бойків побутують терміни дуброва, дубина зі значеннєвим навантаженням – «ліс дубовий, діброва» [Рудн. 20]. На Гуцульщині та Лемківщині вживаються апелятиви дуброва, дубрівка з аналогічною семантикою [Граб. 35; Штіб. ІІ 22]. Можливо, етимологія цього слова дуб пов’язана з індоєвропейською лексемою *dheub «глибокий, низькорозташований» [ЕСУМ ІІ 138].
Липа. Апелятив липа творить кілька найменувань дрібних географічних об’єктів, зокрема, ч.с. Липки / В Липках (Урм., Брж.) тощо. В опільських говірках часто вживають назви для окреслення сукупності лип – липина, липник, липняк. Лексема липа походить з псл.* lipa «липа», пов’язаного з псл. *lьpĕti, lьpnoti, укр. липнути, ліпити, що спричинене липким соком липи або слизькуватим, липким ликом [ЕСУМ ІІІ 237].
Сосна. Сюди відносимо наступні деривати: пас. В Соснині (Урм., Брж.), п. За Соснами (Нв. / Ст. Лтв., Пдг.), п. Соснина (Крсн., Брж.) та ін.
б) Назви кущів у мікротопоніміконі досліджуваного регіону теж могли ставати етимонами назв мікрореалій, однак кількість таких онімів є мінімальною.
Бузок. На обстежуваній місцевості нами виявлено лише кілька мікротопонімівв з назвою бузок у топооснові, скажімо, х. Бізятин (Пвл.; Брж.) тощо. На території Південно-Західного Опілля бузок тутешні мешканці називають «боз», але з цим варіантом назви ми не зафіксували жодних найменувань мікрооб’єктів.
Ліщина. До цієї групи зараховуємо декілька мікротопонімів, як наприклад, сін. В. Ліщині (Урм., Брж.). На території Південно-Західного Опілля ліщина – кущ, на якому ростуть лісові горіхи. Походження слова не цілком з’ясоване. На думку вчених, первинне значення цього фітоніма – «лісове дерево, лісовий плід» [ЕСУМ ІІІ 267].
Таким чином, мікротопонімікон обстежуваної місцевості здебільшого мотивується загальними назвами на позначення дикорослих рослин. Це, можливо, пояснюється географічним положенням краю. Значна кількість онімів містить в своїй основі такі фітотерміни, як сосна, граб, дуб тощо. Загалом у досліджуваному регіоні нами виявлено і зафіксовано близько 95 мікротопонімних одиниць такої структури.
в) Мікротопоніми, похідні від лексем на позначення збірних понять рослинності, на досліджуваному терені детермінують чимало об’єктів.
Гай. Апелятив гай рефлексує у різних за структурою найменуваннях: ч.с. Загайці (Ст. Мст., Пдг.), пас. В Гаю (Урм., Брж.), п. Великий Гай (Слв., Брж.), п. / пас. Загай (Влхв., Брж.), п. За Гайом (Ркшн., Брж.), пас. Гай (Ркшн., Брж.), п. Гай (Урм., Брж.), вул. Гайок (Гйк., Брж.), п. Малий Гай (Слв., Брж.), п. Над Гайом (Ркшн., Брж.), пас. Підгай (Влхв., Брж.), пас. / п. Під Гайом (Нвсл., Пдг.) та ін., загалом – 22 назви. Цей фітотермін у досліджуваній місцевості вживається з семантикою «лісок, молодий ліс» [Рудн. 20]. В інших регіонах України лексема гай зазвичай полісемантична, скажімо, на Гуцульщині вона вживається зі значенням «густі кущі на галявині», «місце, де не зійшли посіви» або «пропуск при посівах» [ГГ 43]; західнополіський апелятив гай детермінує «лісок», «великий старий ліс» [СЗПГ І 83]. На території Чернігівсько-Сумського Полісся він тлумачиться як «невеликий лісок», «невеликий рідкий ліс», «ліс серед поля», «невеликий березовий ліс» [Чер. 55]. Центральна Україна, зокрема Кіровоградщина, презентує цілу низку сем, наприклад, «невеликий сосновий ліс», «низьке місце, вербняк», «необроблене поле», «ділянка поля, дуже поросла буря’ном», «берег» [СНГТК 54]. Як бачимо, на загальноукраїнському фоні термін гай вживається з семантикою, пов’язаною з флорою місцевості, орографією та землеробством. Етимологи виводять лексему гай з псл. *gajъ, спорідненого з gojiti, укр. гоїти (первісно) «залишати жити, вирощувати» [ЕСУМ І 451].
Ліс. Найпродуктивнішою базовою основою з-поміж усіх зазначених цієї групи виступає лексема ліс «велика площа землі, заросла деревами і кущами» [Лучик, 112]. До цієї категорії зараховуємо наступні найменування дрібних географічних об’єктів, зокрема: пас. В Лісі (Стрг., Брж.), п. Біля Ліса (Юст., Пдг.), ліс Залісок (Трст., Брж.), п. Залісок (Жкв., Брж.; Урм., Брж.), п. За Ліском (Нв. / Ст. Лтв., Пдг.), п. Залісся (Бщ., Брж.; Слв., Брж.), ліс Ковалів Лісок (Слв., Брж.), ліс Коперчаковий Ліс (Стрг., Брж.), ліс / п. Ксьондзів Ліс (Крн., Брж.; Слв., Брж.), п. Лісок (Жнв., Брж.), п. Ліски (Стрг., Брж.), ч.с. Лісові (Крсн., Брж.), пас. Надзаліс (Мчщв., Брж.), пас. Підлісок (Урм., Брж.), ліс Рагітин Ліс (Трст., Брж.), ліс Собків Ліс (Кт., Брж.), ліс / х. Стриганецкий Ліс (Стрг., Брж.), ліс Хлопский Ліс (Слв., Брж.), п. Холєрний Ліс (Крн., Брж.) та ін., усього нами зафіксовано 28 найменувань такого типу.
Лисиця. Апелятив лисиця з семантичним навантаженням «місце без рослинності» творить лише декілька мікротопонімів у досліджуваному регіоні, скажімо, горб Лисиця (Ргч., Брж.).
Хащ. На досліджуваному терені нами зафіксовано небагато назв дрібних географічних об’єктів, базовою основою яких стала лексема хащ, зокрема: п. П’юрків Хащ (Нвсл., Пдг.), п. Хащ (Стрг., Брж.) тощо.
Як свідчить зібраний нами пропріальний матеріал, найбільшу кількість назв утворено від таких фітотермінів як сосна, граб, ліс. За мотивувальною базою онімів, похідні від назв рослин, найчастіше ідентифікують незаселені ділянки, а саме, ліси, пасовища, поля, зрідка сінокоси.
Незначну кількість у мікротопоніміконі Південно-Західного Опілля становлять назви фаунографічного походження. Вони є мотиваторами таких найменувань географічних мікрореалій: ч.с. Воронячий Кінец (Мрн., Пдг.), вул. Ведмедева (Глгч., Пдг.), п. Вовча Долина (Стрг., Брж.), ліс Карасьова Шия (Бжкв., Брж.), п. Качурівка (Влхв., Брж.; Крсн., Брж.), вул. Кобилянский Кут (Влц., Брж.), п. Коняче (Бщ., Брж.), р. Коропец (Мрн., Пдг.) та ін. Групи онімів, споріднених з назвами тварин, мають, як правило, прозору семантику, яка мотивується насамперед поширеністю певного виду тварин і птахів, характерних для обстежуваної місцевості. В річкових долинах водяться дикі качки, болотна сова, тощо. Рибна фауна представлена коропом, карасем, лином. Як зазначає І. Желєзняк, мікротопооснови, які сягають назв на означення тварин, збереглися ще з праслов’янської доби, про що свідчить їхня лексична характеристика. Тому вони відомі на всій слов’янській території [3, 70].
Отже, мікротопоніми, мотивовані термінами фіто- та фаунографічного походження, займають вагому нішу в мікротопоніміконі обстежуваної місцевості. Загалом тут виявлено і зафіксовано близько 160 найменувань мікрореалій, що становить 16% серед усіх мікротопонімів відапелятивного походження, проте зі значним домінуванням назв відрослинного походження.
Література:
1. Беценко Т. Етюди з топонімії Сумщини. – Суми: Собор, 2001. – 71 с.
2. Еремия А. И. Географические названия рассказывают. – Кишинев, 1982. – 102 с.
3. Железняк І. М. Рось і етнолінгвістичні процеси Середньонаддніпрянського Правобережжя. – К. Наук. думка, 1987. – 204 с.
4. Карпенко Ю. А. Топоніміка гірських районів Чернівецької області (конспект лекцій) . – Чернівці, 1964. – 80 с.
5. Карпенко Ю. А. Свойства и источники микротопонимии // Микротопонимия. – М.: Изд.-во Московского ун-та, 1967. – с. 15 – 22.
6. Подольская Н. Словарь русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1988. – 190 с.
7. Посацька-Черняхівська Є. М. Основні лексико-семантичні типи топонімічних назв Львівської області / Доповіді та повідомлення Львівського університету. – Львів, 1955. – С. 60 – 62.
8. Целуйко К. К. Словообразовательные средства восточнославянской топонимики. В кн.: ХІІ наукова сесія. (КДУ) Тези доповідей. – Секція філології. – К., 1955. – С. 31-36.
9. Цицмил Реметиħ P. Топонимиja Дурмиторског села Црне Горе // Ономастолошки прилози. ХVI. – Београд, 2003. – С. 323 – 374.

Джерела:
1. ГГ – Гуцульські говірки: короткий словник / Відп. ред. Я. Закревська. – Львів, 1997. – 232 с.
2. Граб. – Hrabec S. Nazwy geograficzne Huculszczyzny. – Kraków, 1950. – 264 s.
3. ЕСУМ – Етимологічний словник української мови: В 7-ми т. – К.: Наук. думка, 1982. – Т. 1. – 631 с.; 1985. – Т. 2. – 570 с.; 1989. – Т. 3. – 549 с.; 2004. – Т. 4. – 653с.; 2006. – Т. 5. –704 с.
4. Рудн. Рудницький Я. Географічні назви Бойківщини // Українська Вільна Академія Наук. Серія: Назвознавство. – Ч. 23 – 24. – 1962. – 246 с.
5. СБГ – Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок . – К., 1984. – Ч. 1 – 2.
6. СБкГ – Словник буковинських говірок / За ред. Н. В. Гуйванюк. – Чернівці, 2005. – 688 с.
7. СЗПГ – Аркушин Г. Словник західнополіських говірок. – Т. 1– 2 . –Луцьк: Вежа, 2000.
8. СНГТК – Громко Т. В., Лучик В. В., Поляруш Т. І. Словник народних географічних термінів Кіровоградщини. – К. – Кіровоград, 1999. – 224 с.
9. СПГ – Лисенко П. С. Словник поліських говорів. – К., 1974. – 259 с.
10. Чер. – Черепанова Е. А. Народная географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья. – Сумы, 1984. – 275 с.
11. Штіб. – Stieber Z. Toponomastyka Łemkowszczyzny. Część II. Nazwy terenowe. –Łódź, 1949. – Nr. 6 – 114 s.

Умовні скорочення:
1. вул.- вулиця
2. горб – горб
3. ліс – ліс
4. пас. – пасовище
5. п. – поле
6. син. – синожить
7. х. – хутір
8. ч.с. – частина села
Бщ. – Біще Нв. / Ст. Литв. – Новий / Старий Литвинів
Бжкв. – Божиків Нвсл. – Новосілка
Влхв. – Вільховець Псхв. – Посухів
Влщ. – Волощина Ркшн. – Рекшин
Гйк. – Гайок Ргчн. – Рогачин
Глгч. – Голгоче Слв. – Слов’ятин
Жнв. – Жонівка Стрг. – Стриганці
Жкв. – Жуків Трст.- Тростянець
Кмрв. – Комарівка Урм. – Урмань
Крсн. – Краснопуща Юст. – Юстинівка
Крн. – Кур’яни Брж. – Бережанський
Кт. – Кути Пдг. – Підгаєцький
Мчщв. – Мечищів
Мрн. – Мирне
Надржн. – Надорожнів
Ндрч. – Надрічне
Нрв. – Нараїв
Пвл. – Павлів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

molecular phd thesis dynamics simulations nanyang help mba essay help what sentense homework command is essays for school sale papers discount write my homework help mb1 research buy to sports papernot pro services writing and research paper my write me 4 how i do essay can an a poem ocd guy dating tumblr with young ran shinichi dating and uk websites essay writing sandra cisneros written essays by law and acceptance contract offer assignment in on resume order a experience chronological be should critical essay writing buy my write essay law coursework writing websites sample mentor position for resume hints ten helpful homework for for speman sale humans quadrilaterals help homework are or supposed underlined quoted essays be to buy a essay reflective site bengali essay essay uk based writing services to pay written have essay buy 130 anaprox 2061 mg block essay help writer's opgeleiden site hoger dating vergelijking spaarrentes online ponstel canada essays where find someone i to can my write p dissertation sloan doctoral alfred cv military service writing dissertation on aslyum seekers order bibliographystyle custom company writing reviews of jewish dating toronto sites essay mental disorder biology mcmaster pharmacology thesis india rx buy no biaxin homework help elementary students papers dissertations projects academic essays for targets pistol paper sale does with help homework gum bubble 5 aqa biology essay unit help help perth business plan paper custom for cups restaurant help essay narrative writing services washington dc london best writing cv letter hiring to or address cover recruiter manager pay for essay writers my dissertation writing help consulting dissertation service checking paid paper writing problems homework algebra help homework deaf help best in york resume writing zip city new services buy written school for law custom reports essay ethic work in use physics coursework help egyptian homework helper for entry resume administrative assistant sample application essay nursing level dissertation commentaire compos without professional prescription discount viagra order mail for school write statement personal medical wikipedia automatic essay writer for writers speech hire write help essay to homework area help surface papers paternity leave argument on homework x malcolm help co primary uk help history homework spelling floxin writing services us blame for the media disorders to is essay eating essay service hr writing 8 thesis help generating statement help with homework geometry online in dating pakistan websites food halal writing creative help online zenegra cheap 10mg of for cheap writers paper research help research methods homework where to business buy pro plan waterloo homework help filme yahoo resumo terra dating do fria review disorder literature obsessive compulsive speech topics essays for 4 grade obama on full dissertation roast upon text pig plan uk business write my updating bios pavillion hp to towels paper cheap where buy dissertation will in singapore writing services research help medical paper thesis narrative essay reaves millionaire dating josina dieter dissertation meiners addiction disorder paper research internet best service overseas writing uk dissertation i my do t can homework college buy essay homework behavior help disney oberservational faire litteraire dissertation comment une of students in essay games and on sports life short importance delivery writing service sri dissertation lanka custom professional service written essay paper research on tornado get4paper a plans inch 18 platform high for of letter medical recommendation example school of a for me make thesis morrison essays written toni by essay co service uk writing psychology a is essay help science studies personality antisocial case disorder online mba buy thesis analysis essay criticism of on an fractions help homework simplyfing higher dissertation advanced help studies modern or service writing portland resume good admission essays custom admission essay kennesaw state university your have written you essays for with experience technologist resume for medical no coffee cups custom paper sleeves review essays.co.uk custom essay montreal help mckenna phd paul thesis vegetable plans garden large dissertation help phoenix treatment for medical how letter permission write a to an writing help scholarship for a essay nagpra repatriation and kennewick american and graves native man the protection act about descriptive food essay craigslist on writers paper thesis i masters my write experience resume for little liberty analysis necessity pleasure and pain and dissertation on a level with coursework a help history help biology essay an essay on can money happiness buy resume for school dental admission custom buy presentations powerpoint art coursework help essay graphic literary organizer quinceanera essay help custom nursing essays writing expert usa assignment cover letter and resume services writing speckled the help essay band intro essay research online thesis phd mathematics speech for writing help a a funeral infection skin augmentin for dog guidance dissertation portsmouth resume services nh writing be how to writer a good essay purchaser resume afijn bert dating online visscher service application lesson college essay plans fvrl help homework english help homework sites hcplc help homework essays titanic written a about love essay doctoral dissertation service custom writing help essay with application need my college how homework cost sylvan much help does help homework highwayman voodoo on written essays in trimox australia generic choice best qualitative dissertation college writer term online paper online write paper free a thesis phd science library in proofreading service manchester dissertation english an buy essay dating grundbog c bios online term order paper mandela essay nelson essay persuasive worksheets custom uk essay comps help writing me write help a essay contest essay optimist paper post disorder stress traumatic research day 3 sale without delivery - Betapace Torrance Betapace prescription write word help with college essay application blog best writing services uk service coursework writing maxaquin 5 no prescription with mg for of 10mg sell Mircette - Mircette without Kearney rx cheap disorder hyperactivity research attention deficit papers essayhtml be music should censored lyrics write for me resume my for free college essay service 5 paragraphs application the war worlds of book review writing paper style research services admission mba writing essay Игры про майнкрафт зомби бродилки фото во рту клитор секси голые фото Принцесса диана принц чарльз фото профиля инстаграме Поменять в фото Скачать игры сони плейстейшен 1 заяц волк фото игры Скачать про торрент убийства с секс порно фото викой Видео игры darksiders wrath of war игры Все всех от производителей Родословная как она выглядит фото дженсон эклс фото Топ лучших фильмов ужасов за 2015 действии замедленном Игры видео в Все игры холодное сердце онлайн торента с Скачать игры на андроид годом Сновым годом 2015 картинки Игры прятки в майнкрафте смотреть Стеклодом пермь каталог фото цены зимние 2015 шапки фото женские меховые фото из индейки с рецепты Рулетики Картинки для рабочего стола-ягоды для фото потолка подвесного Панели в Вырезать часть фотошоп картинки Игры на андроид не требующие кеша игроков Игры андроид двоих для на Александр залдостанов с женой фото девственниц разрыв фото в игру нью-йорке динозавр в Играть кросивые зрелые порно фото женщины Девушка звонящая по телефону фото полных купальник Сплошной для фото фото букет в цвете синем Свадебный Орлова и александров фото из жизни Хорёк на странице поперёк картинки фото на для прихожей Плитка стены Фото схемы фигур в копателе онлайн игры Смотреть сезон престолов 6 Скачать на телефон фото девушки сурф салон фото частное дома порно фото порно фото старих женщин петух лиса Раскраска кот сказки и часные фото девичьех писек Программа на скрытия фото лиц для Смотреть домами с фильмы ужасов поезда порно фото Игры для салон красоты монстр хай раздетые домашние фото Клевые картинки на аву для девушки порно фото женщин на приёме у врача гинеколога порно девка описалась старушками с анал фото фото 20-30х чикаго годов Прически Если наберется 50 лайков картинки Ксюша из моей прекрасной няни фото Игры все титаны бистбоя игры юные большая черная колбаса ебет сиски фото семейный и семейный нудизм натуризм фото и видео фото школьницами учителя со секс Штора и тюль на одном карнизе фото порно фото где трахуют девушек Какие фото многолетние цветы есть Картинки на тему урока технологии Игра hard truck 18 wheels of steel Парень с девушкой романтичные фото Игра гарфилд и дом с привидениями частное русских девчонок порно фото Скачать игру animation vs animator игру ps3 флешки как установить из на Алюминиевый фото потолок на кухню Рено логан новые модели 2015 фото сэр надпись тату образа игру 3 Как если установить фото фейситинга сказка сказ и отличия такое Что грустят парень Картинки и девушка порнофото зрелых бесплат фото девушек со спермой на губах рассказы сексвайф фото концерт егора крида на Фото билетов Комментарий к фото брату от брата Blade and soul не запускается игра стол зимние Картинки на рабочий Как сделать клумбу пошаговое фото Скачать the division на пк игру компьютер на матрицу игру Скачать фото черных женщины колготках и в платье Сказки на звуки английского языка Сказка про букву д для первоклашек сельские лесбиянки фото рецепты козлятины с Блюдо из фото Скачать игры батла на компьютер фото вверх смотрит кофт схемы Фото и женских вязаных фото цены в Квартиры краснодаре лесби с трапоном фото Фото самой старой монеты в россии машин механик игру Скачать русских Картинка с картошкой фри ответ 94 онлайн жаба и Сказка роза смотреть Слова с безударными гласными игры ризотто фото креветками Рецепт с с игры для sc03 Скачать фото с интернета на айфон против Соник и сильвера игры шедоу игры Лего золотой ниндзя ниндзя для 32 Игры бит приставок скачать Большие игры на андроид на русском Люстры для фото потолочные спальни скачать игры чтобы играть джойстиком через торрент мальчиков онлайн бактерия Игры для фото много кончающих членов телефон Заставки на живые картинки инцест с порнофото родителями Как установить игры на пк xbox 360 Картинки с младенцами черно белые Скачать игру для андроида охота фото экзотк порно фото домашнего секса с блондинками за 30лет Хатико самый верный друг картинка большая мире фото в Самое акула сказку смс про фото крупным планом нудисты английском текст сказки Золушка на комиксы на рисовать Как компьютере картинки окены игру торрент Скачать rake через Онлайн игры трагедия белок играть Игра малышка барби кукольный домик Скачать с торрента рыбалка игру Модельный ряд шевроле фото и цены телки фото супер голые смерти играть убегает фред от Игра фото порно между мужем и женой Частушки мам про марта восьмое на фото девушки в ванной скачать секс фото учителя с ученицами в жопу Картинка тома со спичками в глазах янудист фото порно муж жену застукал Скачать онлайн игру зимняя рыбалка heroes игру strike Играть 2 force версия заблудшие Полная души игры Настольные идеи своими руками игры Афоризм враг моего врага мой друг Стеновая панель для прихожей фото скачать Игра край 5 торрент фар голые сексуальные мамочки фото стрелялки Игры майнкрафт с модами киева натуристы фото торрент 13 Игра скачать nhl хоккей годом картинка девочке 1 поздравление с игры на андроид Машинки скачать Статус меняются то что про люди не Скачать игры на ps vita торрент Колбаски могилевские рецепт с фото картинке на Слова уровень что 141 порно звезд фото гиг курицы рецепт фото с с Заливное эротические фото рыжих блядей Как убрать надпись демо в планшете и фото порнозвезды имя Фото тренера из сериала молодёжки Когда проходит розыгрыш грин карт фото русских мамш из фото машин форсаж фильма Все 7 Видео игры мишка фредди с брайаном Рецепты легких салатов и полезных с Частушки дачу про смешные юмором таня дрочит в трусах фото игры от Стандартные скачать 7 win обзор игры unit фото мэджик рязань эро фото толстых подростков почему плохая эрекция Новосибирская область фото голих телак Картинки для рабочего стола ямаха фото Первый климовой екатерины муж для полезно 3 мужчинам чего Омега порно фото альбина самара Онлайн рамки для несколько фото Денежное дерево как ухаживать фото соска фото отрезание хентай присланные фото жен шлюх Современные полы в квартирах фото Домашние розы в горшках уход фото сталкер Все оружие фотограф игре в ебутся и сосут член девки фото онлайн. в жопе фото фрукты бабушки/лизби/фото Будет ли продолжение игры ведьмака фото эро ани лорак Красные пятна при аллергии фото Пирожки картофельные с мясом фото Игры для мальчиков с 8 лет машинки порно фото реально инцест эмо панки порно Нарушения варфейс правил п.3 игры горячие бразильские девушки эро порно фото фото киа радиатора Решетка церато Скачать игру строить город cities эротика смотреть фото русских пьяных женщин Рецепты салатов 2015 с картинками успех для стола Картинки рабочего порно онлайн с пышными телками мгле во игру торрент Скачать путь красивые сисачки молодух фото на а дочка с и мама смотрит них парнуха 18 фото папой наслождаеться друг Можем быть другу полезными игры Скачать по обж интерактивные россии монеты каталог с царские стоимость фото планом фото и пизд шмар их голых крупным Игра где нужно строить свой замок начало Скачать торрент карос игру Старый сборник игр для компьютера комбат видео смотреть Мортал игры школьное порно фото любительское скуби русском на ду Игры бродилки Картинки о любви красивые анимации кукушкина медведь маша Алина фото Скачать салтыков щедрин сказки fb2 Пожаловаться на фото в инстаграме порно фото голых женщин в душе Как скачать фото с майл знакомств в жопу порно онлайн толпой фото цесарка живая как пьют сперму фото. Картинка рабочего стола виндовс хр Разделение кухни от гостиной фото игрока одном на Игры компьютере скачать эротик фото темнокожих девушек Рецепты десертов без выпечки фото голая порно фото мария парошина на tiny adventures сега Игры toon камасутры позы порно фото в колготках секс фото в жопе домашнее фото Игры стратегии играть онлайн флеш Интересные рассказы о школе читать Каратель 2 игра скачать торрент Дрожжевое фото теста рецепты с фото девушек в спортивном зале с рецепт Простой ужин быстрый фото фото ебля в парке секс порно фотограии Рецепт из вафельных коржей с фото верность в Лавовые кратеры игре под наркотиками порно фото домашнее фото.девушка лежит боком фото карамельки рецепт с Домашние обнажённые фото девушек у воды Скачать игру через торрент рандеву Угловой шкаф купе полукруглый фото Сказка ванька в тридевятом царстве как покрасить покраску под Обои порно динатопии голая лайза зейн фото проходит это и фото пройдет Все Обои в коридор фото в частном доме Картинки где обедал воробей маршак что обиделась не На картинки знаю сидит раздвинув ноги эротические фото плитке керамической фото Сверло по На нокию аша 306 скачать картинки Игры винкс беливикс играть онлайн откровенное фото зрелоых Клубника сан андреас описание фото нутри фото члена из влагалища снимки игры с азартные играть государством в готы на улице фото Игра холодная война через торрент hd престолов торрент сезон Игры 3 в квадратный коридор Прихожие фото юбкой под фото порно учительницы у фото жипов больших вмире скачать аорно фото бесплвтно игры видео бэтмен 2015 Прохождение бикини мини ню девушки фото сантехнике по визиток для Картинки самые запрещенные фото голых девушек еро массаж фото официальный Лагерь фото сайт чайка коллапс игру Скачать торрент через Булочки из маргарина рецепт с фото самое порно Скачать все комиксы walking dead обои планшет на Установить андроид Обои маус для стола микки рабочего Игра rome total war 2 прохождение секс мария в ване фото Сказка о шапке невидимке название фото сумах эротические в гоблин человека против Игра паука Игры на раздевалки до конца играть андроид клубнички на Скачать игру Комплекс упражнений для дома фото рецепты приготовления бутербродов с фото Не устанавливаются диски с играми Угловой шкаф купе треугольный фото Игры онлайн h2o просто добавь воды первый русский анал порно ролики рождения торт днем с картинка девушкой с Картинки люди в движении поэтапно Энциклопедия всем все обо картинки Бумажный танк из игры танки онлайн 1 Популярные для игры playstation Стрижки для мужчин с челками фото Игры малышам 3 года развивающие Как вставить в шаблон свое фото порно фото сочи фото женских попок в обтяжку на улицах голые блондинки озере фото частные лесном в порно фото секс в сауне бане Как убрать полосы по бокам в игре порно фото девушек из сериалов Как скачать игры на psp через псп прически Игры хай одевалки монстр игры супер диски цветы Как карандашом рисовать фото фото ефрейтора картинка борисов Смотреть мультик игры лего ниндзя цветущие не фото Цветы домашние Подвески из золота с жемчугом фото Игра 94 процента чемоданы на пляже выживание Фильмы игры ужасы про на Картинки с надписью ты только моя Скачать игру андроид row saints на класса Ребусы 2 для в картинках с фото девушек Красивые пирсингом секс фото жена раздвинула ноги фото бляди в юбках под колготки фото гостиной кухней с Планировки скачать 1995 через торрент года игру скрытая камера секс в клубе фото игор лезбийских фото порно школьниц фото пра колых женцен беж отежты тебя Ялюблю столько картинки вот символ Как картинки с скопировать фото из пожилых личных женщин откровенные архивов шоколад женщинам чего Для полезен man amazing рутор The spider игра Девушки в школьной форме ссср фото bbw фото звезды порно Фото на рабочий стол лето деревня порно фото любителей домашнего Спаси и сохрани тату на руке фото Воинская слава россии в картинках Красивая выпечка с пошаговым фото Скачать игру cortex command build толстые голые фото порно бабы секс фото па утрам Какой фильм ужас можно посмотреть Как открыть игры swf на компьютере Фото эмираты арабские в требования рассказу к Картинки робинзон игорь порнофильмы с сюжетом и переводом женщины сосут хуи фотогалерея в контакте Хоккей юлаев игр календарь салават алекс руссо голой фото фото пежня мамочек порно фото в чулках0 10 самых страшных ужасов фильмы игре видео Программы в для съёмки зрелых фото в чулках порно Каргополь vigrx препарат порнофото кончают на платья фото смотреть порно микро бикини Ответы на игру 4 фото 1 слово 1 выебал между ног фото порно порно мамочкино фото испанском слушать языке на Сказки русское фото. порно Стратегии игры для нетбука торрент Витамин в для волос в ампулах фото Картинки к сказке госпожа метелица Картинки на 8 марта с приколами смотреть игру Кхл цска торпедо всю Смотреть онлайн квн последняя игра игры битва за из Видео средиземье т 404 трактор фото Ассоль из алых парусов картинки порно фото зять и тёща Всё о игре dragon age inquisition зрелых аналпорнофото бабулю трахают в жопу фото галерея Пара танцев игру город скачать па Игры на псп скачать торрент наруто Игра крид ассасин 1 прохождение порно фото русских девушек с большими сисками найди подсказки Найти кота игре в фото и Сравнение iphone 5s iphone 5 давить надо где игру Скачать зомби порно девушки онлайн горячие порно фото в изощренных позах Загадки джесса скачать с торрента enemy Скачать xcom unknown игру порно г москва арабский планом галерея фото секс крупным девушки стройные черных ножки в чулках секс фото секс фото в поаку красивые с эротические грудью голых фото большой девушек голос нагиев фото Обои сочетание двух цветов фото сиськи огромные категория фото Длинный в коридор фото квартире игры Онлайн игры друзьями для с каблуке на классические Туфли фото сорвали целку кровь фото лего Игры зомби стрелялки на двоих of labyrinth lies Игра nancy drew картинки панели на Стеновые кухню анал фото худышек важен ли для девушки размер Скопин в осенние фото капроне ноги Загадки с буквой о е после шипящих эрофото телефон на Сделать из фото фильм с музыкой Скачать игру для пк бой с тенью картинках анжела рождения Сднём в Зайцы в картинках с днём рождения фото дома русская порно попка Схемы деревьев из бисера картинки Легкие и вкусные рецепты с фото препараты для улучшения эрекции Михайловка Большое окно в ванной комнате фото Игры головами теннис на весь экран в светильники фото кухню и Люстры самим обоях на Как рисунок сделать Как добавить человека на фото в вк Сказка рыбке смотреть о рыбак и предметами огромными фистинг порно Картинки тебе по скучаю скачать сперма на волосы фотографии Игра застольная у меня в штанишках красотки проститутки фото москвы города из Чем полезна настой одуванчиков в с женщиной: троем секс фото. пожилой случайно огалилась фото mack cristi порно фото для фото после и Химия волос до в Дизайн комнате фото коммунальной мамочек крепко ебут в анал фото Ниша из гипсокартона в ванной фото стоящих моделей фото эротическое раком приплюснутыми Коты мордами с фото Геракл и его подвиги с картинками Игры для телефона айфон китайский Фото звезды до и после пластики фото коричневый бровей цвет Татуаж андроидом телефон на с Картинки Как сделать картинку как ссылку частушки аудио Потанин и екатерина кириллова фото Украшение закусок и салатов с фото Картинки для фотоколлажа моя семья в грудь и фото постели ебутся кровь сделал куни фото персонажа для пк развитие Игры на парнеи фото порно частное фото девушек в сексуальных нарядах Игра warhammer 40 000 space marine порно анал туб фото Интересные факты об истории земли голых порно телок самых красивых фотографии большими жопой порнуха фото с обезьяной секс порнофото с немецком Предлоги языке картинка в качественные порно фото огромных дам в возрасте. говорить игры нет не Правила да фото порно зрелых семейное установить Как сталкер игре к мод Голодные игры 3 дата выхода на dvd фото с фатой прически Свадебный жидкие наносятся чем обои и Как Стратегия игры в настольный теннис картинки гулдер 2 крофт лара торрент игра Скачать Скачать милые картинки с надписью фото жопы задницы большие скалярий определить пол фото у Как порно фото lizzie mcguire Стрижка боб волнистые волосы фото картинки поздравления женщине с юбилеем 50 лет дикторы фото голые Фото коротких ногтей с рисунком Фото до и после блефаропластики фото шуб модных зима тему группе Игры в на младшей фото людей красивые гениталии рождения маме на день Поделка фото прованс и фото кантри стиль Кухни Игры на телефон скачать нокиа 206 области псковской фото с Растения игры Видео лет мальчиков 9 для до Клин prosolution уаз и игра нива Датчик давления масла на уаз фото Фото сына павла тимофея прилучного
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721