МІКРОТОПОНІМИ БЕРЕЖАНЩИНИ І ПІДГАЄЧЧИНИ З ФІТО-ТА ЗООГРАФІЧНИМИ ТЕРМІНАМИ В ОСНОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.Б. Лужецька

Тернопільський національний економічний університет

 

У статті розглядається близько 160 власних найменувань місцевих мікрооб’єктів фіто-та фаунографічного походження на теренах Бережанщини і Підгаєччини, які є складовою частиною історико- етнографічного регіону України – Опілля.
Ключові слова: мікротопонім, географічний термін, флора, онім.

В статье рассматривается около 160 собственных названий местных микрообъектов фито- и фаунографического происхождения на територии Бережанщины и Подгаеччины, которые входят в состав историко-етнографического региона Украины – Опилля.
Ключевые слова: микротопоним,географический термин, флора, оним.

The article analyzes nearly 160 microtoponyms of Berezhany and Pidhaitsi districts, determined by the flora and fauna of the researched by us region. The both disrtricts belong to the historical-ethnografical region of Ukraine – Opillja.
Key words: microtoponym, geographical term, flora, onym.

Територія Бережанського та Підгаєцького районів, що на заході Тернопільщини, відноситься до історико – етнографічного регіону України – Опілля. Мікротопонімікон цієї, як і багатьох інших територій України досі не лише не досліджений, але й не зібраний у повному обсязі. У той же час цей онімний матеріал містить у собі дуже цінні дані з історії та культури народу. Протягом уже багатьох десятиліть мікротопонімія цього краю зазнавала і продовжує зазнавати значних кількісних і якісних втрат.
Географічна термінологія давня, стійка та має важливе значення для порівняльно-історичних студій. Відомо, що географічна термінологія та мікротопонімія тісно пов’язані між собою, адже географічний апелятив може стати базовою основою мікротопоніма. Географічний термін позначає певний об’єкт, за яким закріплене географічне поняття. З цією ж метою можуть використовуватися і діалектні географічні назви, тобто місцеві народні говірки на детермінування відповідного географічного об’єкта [6, 47]. На думку Ю. Карпенка, у мікротопонімії дуже широко представлені загальні назви у функції власних без будь-яких словотворчих (морфологічних) змін при переході апелятива в пропріатив [5, 18]. Як зазначає Т. Беценко, географічна термінологія – це творіння народного генія, результат багатовікових спостережень наших пращурів над навколишньою природою, і не тільки спостережень, а й цілеспрямованого використання та зміни природних явищ на основі пізнання їх закономірностей [1, 42]. Безперечно, у власних назвах збережена у певній мірі історія нашого народу, рідної мови, акумульовані перші відомості про природні особливості краю.
Загалом, увесь мікротопонімікон з географічними термінами в основах, що зібраний нами на території досліджуваного регіону, поділяємо на групи, мотивовані ознаками 1) рельєфу; 2) гідрографії; 3) фіто-та фаунографічними особливостями краю.
Предметом нинішньої розвідки ми обрали близько 160 власних найменувань дрібних місцевих об’єктів фіто-та фаунографічного походження.
Територія Південно-Західного Опілля розміщена в лісостеповому природно-територіальному комплексі. Значне поширення у цьому регіоні мають дубові, букові ліси з домішкою граба, осики та інших порід. Варто зауважити, ліси у цій місцевості, як правило, вкривають схили горбів, ярів і балок. Чагарниковий підлісок презентується ліщиною, кленом, шипшиною, а трав’яний покрив – осокою, барвінком, звіробоєм та ін.
З огляду на це, група найменувань, утворена на основі фітотермінології, виявилась на досліджуваному терені чималою. У наших матеріалах зафіксовано близько 140 мікротопонімів, що власне віддзеркалюють рослинний світ Південно-Західного Опілля. Як справедливо зауважують мовознавці, мікротопоніми, похідні від назв тварин чи рослин, не завжди свідчать про те, що їх у цих місцях була велика кількість. Часом власне рідкісні, одиничні явища спричинюють виникнення тієї чи іншої назви [2, 62].
Загалом топоніми, мотивувальною базою яких виступає місцева флора, неодноразово були предметом лінгвістичних студій вітчизняних та зарубіжних ономастів, зокрема, Ю. Карпенка [4], Є. Посацької-Черняхівської [7], К. Цілуйка [8] та ін. Всі мікротопоніми відфітографічного походження мотивуються назвами: а) порід дерев та кущів; б) трав’яних рослин; г) збірних понять рослинності.
а) Розглянемо насамперед групу найменувань дрібних географічних об’єктів дендрологічного походження. Головними представниками лісового покриву на території Південно-Західного Опілля є ялина, сосна, дуб, граб, бук тощо. Вони і стали мотивувальною основою для цілої низки мікротопонімів у зазначеному регіоні.
Береза. Лексема береза творить декілька мікротопонімів, зокрема: п. Березина (Глгч., Пдг.), п. В Берізці (Крсн., Брж.), п. За Березником (Ркшн., Брж.), п. Підберезова (Жнв., Брж.) тощо. Як правило, цей номен детермінує незаселені частини місцевості: поля, частини лісу і под. На Бойківщині диференціюють топографічний апелятив березина із семою «березовий ліс» [Рудн. 17]. Cеред гуцулів таке найменування побутує у формі березнєк [ГГ 23], у лемків – березя, березник, березняки [Штіб. ІІ 10] з основною семантикою «березовий гай, ліс». Для Полісся характерні лексеми як окремо взятої рослини –скажімо, береза [СПГ 31], так і їх сукупності – «березина, березник, березняк» [Чер. 28]. На Кіровоградщині існує багато похідних зі значенням «березовий ліс»: береза, берези, березина, березівка, березняк [СНГТК 23-24]. Слово береза виводиться з псл. *berza < *berĝa «береза», яке споріднене з праіндоєвропейським коренем, семантика якого тлумачиться як «світла, біла».
Бук. Загальну назву бук у своєму складі містять окремі мікротопоніми, наприклад, ліс / п. Бучина (Стрг., Брж.). У топографічній термінології різних етнографічних регіонів України буковий ліс ототожнюється з дериватами бучина, бучник [Рудн. 18]; буковина, буковинка [Граб. 33]; бучник [Штіб. ІІ 14], буковина [СБкГ 41]. В інших слов’янських народів апелятив бук також виступає у ролі мікротопонімів, як наприклад, сербські фітоніми Буква, Подбукве [9, 338]. Етимологічно цей фітонім споріднений з балканським (лідійським) bauko «червоний», або з невідомими формами праіндоєвропейського субстрату [ЕСУМ І 284].
Верба. Мікротопоніми, мотивовані фітонімом верба, використовуються для ідентифікації поодиноких географічних мікрореалій, скажімо, п. Верби (Влщ., Брж.), х. Лози (Влщ., Брж.; Жнв., Брж.) тощо. На досліджуваній території нами виявлено лише декілька таких найменувань. На Поліссі від лексеми верба вживаються цікаві похідні, наприклад, верболозник [СПГ 41]; вербина, вербняк [Чер. 40] для означення «заростей верби». У Центральній Україні побутують такі лексеми, як верби, вербички, вербняк, верболіз, верболоз, верболози [СНГК 36]. Етимологія аналізованого терміна, на думку дослідників, пов’язана з праіндоєвропейським коренем *uеr-b(h) – «гнути, вертіти», дериват від *ver – «крутити, гнути» [ЕСУМ І 350].
Граб. Корінь граб- запрезентований у кількох назвах: ліс / п. Грабовец (Ргч., Брж.; Нрв., Брж), п. Заграб’ячок (Жкв., Брж.), п. Надграб’є (Крсн., Брж.), п. Під Грабинов (Гйк., Брж.) тощо. У західнополіських говірках використовують лексему грабина на означення місцевості, «де ростуть граби», «грабові дерева» [СЗПГ І 106]. У лемків побутують фітоніми грабник та грабина [Штіб. ІІ 30]. На території Бойківщини, як і на інших теренах Галичини, ця порода дерев є досить поширеною, однак у словнику бойківських говірок М. Онишкевича цей фітогеографічний апелятив не фіксується. Можливо, це власне і підтверджує думку, що не завжди назва загальновживаної породи може онімізуватися. Етимологія слова виводиться від праслов’янського кореня *grabъ, що мотивується індоєвропейським *grob(h)os (назва дерева), мабуть, пов’язаним з *gerebh-, оскільки граб від бука відрізняється зубчастим листям, або з псл. *grebti «гребти» (на корм) [ЕСУМ І 578].
Дуб, дубинка, дубник, дуброва. Значно частіше, ніж розглянута вище група онімів, вживаються мікротопоніми, утворені від фітотерміна дуб: п. В Дубах (Ндржн., Брж.), ліс Дубина (Стрг., Брж.), пас. / п. Дубина (Влщ., Брж.), вул. Дубинівка (Влщ., Брж.), ліс Дубинка (Бжкв., Брж.; Стрг., Брж.), п. Дубники (Кмрв., Брж.; Урм., Брж.), пас. Дубники (Трст., Брж.), вул. Дуброва (Ндржн., Брж.), п. Дуброва (Жкв., Брж.; Ндрч., Брж.; Мчщв., Брж.), п. Дуброва Надрічнянска (Ндрч., Брж.), ліс Дуброви (Ргч., Брж.), ліс Костива Дубина (Глгч., Пдг.), ліс Морозова Дубина (Глгч., Пдг.), п. Піддіброва (Стрг., Брж.), п. Піддуброва (Ндржн., Брж.), ліс Середня Дубина (Псхв., Брж.) та ін. (усього 26 назв). Полісся репрезентує багато варіантів, а саме, дубина, дубник, дубняк, дубувнік [СЗПГ І 145-146]; дубня, дубовик, дубрава [Чер. 73-74]. У бойків побутують терміни дуброва, дубина зі значеннєвим навантаженням – «ліс дубовий, діброва» [Рудн. 20]. На Гуцульщині та Лемківщині вживаються апелятиви дуброва, дубрівка з аналогічною семантикою [Граб. 35; Штіб. ІІ 22]. Можливо, етимологія цього слова дуб пов’язана з індоєвропейською лексемою *dheub «глибокий, низькорозташований» [ЕСУМ ІІ 138].
Липа. Апелятив липа творить кілька найменувань дрібних географічних об’єктів, зокрема, ч.с. Липки / В Липках (Урм., Брж.) тощо. В опільських говірках часто вживають назви для окреслення сукупності лип – липина, липник, липняк. Лексема липа походить з псл.* lipa «липа», пов’язаного з псл. *lьpĕti, lьpnoti, укр. липнути, ліпити, що спричинене липким соком липи або слизькуватим, липким ликом [ЕСУМ ІІІ 237].
Сосна. Сюди відносимо наступні деривати: пас. В Соснині (Урм., Брж.), п. За Соснами (Нв. / Ст. Лтв., Пдг.), п. Соснина (Крсн., Брж.) та ін.
б) Назви кущів у мікротопоніміконі досліджуваного регіону теж могли ставати етимонами назв мікрореалій, однак кількість таких онімів є мінімальною.
Бузок. На обстежуваній місцевості нами виявлено лише кілька мікротопонімівв з назвою бузок у топооснові, скажімо, х. Бізятин (Пвл.; Брж.) тощо. На території Південно-Західного Опілля бузок тутешні мешканці називають «боз», але з цим варіантом назви ми не зафіксували жодних найменувань мікрооб’єктів.
Ліщина. До цієї групи зараховуємо декілька мікротопонімів, як наприклад, сін. В. Ліщині (Урм., Брж.). На території Південно-Західного Опілля ліщина – кущ, на якому ростуть лісові горіхи. Походження слова не цілком з’ясоване. На думку вчених, первинне значення цього фітоніма – «лісове дерево, лісовий плід» [ЕСУМ ІІІ 267].
Таким чином, мікротопонімікон обстежуваної місцевості здебільшого мотивується загальними назвами на позначення дикорослих рослин. Це, можливо, пояснюється географічним положенням краю. Значна кількість онімів містить в своїй основі такі фітотерміни, як сосна, граб, дуб тощо. Загалом у досліджуваному регіоні нами виявлено і зафіксовано близько 95 мікротопонімних одиниць такої структури.
в) Мікротопоніми, похідні від лексем на позначення збірних понять рослинності, на досліджуваному терені детермінують чимало об’єктів.
Гай. Апелятив гай рефлексує у різних за структурою найменуваннях: ч.с. Загайці (Ст. Мст., Пдг.), пас. В Гаю (Урм., Брж.), п. Великий Гай (Слв., Брж.), п. / пас. Загай (Влхв., Брж.), п. За Гайом (Ркшн., Брж.), пас. Гай (Ркшн., Брж.), п. Гай (Урм., Брж.), вул. Гайок (Гйк., Брж.), п. Малий Гай (Слв., Брж.), п. Над Гайом (Ркшн., Брж.), пас. Підгай (Влхв., Брж.), пас. / п. Під Гайом (Нвсл., Пдг.) та ін., загалом – 22 назви. Цей фітотермін у досліджуваній місцевості вживається з семантикою «лісок, молодий ліс» [Рудн. 20]. В інших регіонах України лексема гай зазвичай полісемантична, скажімо, на Гуцульщині вона вживається зі значенням «густі кущі на галявині», «місце, де не зійшли посіви» або «пропуск при посівах» [ГГ 43]; західнополіський апелятив гай детермінує «лісок», «великий старий ліс» [СЗПГ І 83]. На території Чернігівсько-Сумського Полісся він тлумачиться як «невеликий лісок», «невеликий рідкий ліс», «ліс серед поля», «невеликий березовий ліс» [Чер. 55]. Центральна Україна, зокрема Кіровоградщина, презентує цілу низку сем, наприклад, «невеликий сосновий ліс», «низьке місце, вербняк», «необроблене поле», «ділянка поля, дуже поросла буря’ном», «берег» [СНГТК 54]. Як бачимо, на загальноукраїнському фоні термін гай вживається з семантикою, пов’язаною з флорою місцевості, орографією та землеробством. Етимологи виводять лексему гай з псл. *gajъ, спорідненого з gojiti, укр. гоїти (первісно) «залишати жити, вирощувати» [ЕСУМ І 451].
Ліс. Найпродуктивнішою базовою основою з-поміж усіх зазначених цієї групи виступає лексема ліс «велика площа землі, заросла деревами і кущами» [Лучик, 112]. До цієї категорії зараховуємо наступні найменування дрібних географічних об’єктів, зокрема: пас. В Лісі (Стрг., Брж.), п. Біля Ліса (Юст., Пдг.), ліс Залісок (Трст., Брж.), п. Залісок (Жкв., Брж.; Урм., Брж.), п. За Ліском (Нв. / Ст. Лтв., Пдг.), п. Залісся (Бщ., Брж.; Слв., Брж.), ліс Ковалів Лісок (Слв., Брж.), ліс Коперчаковий Ліс (Стрг., Брж.), ліс / п. Ксьондзів Ліс (Крн., Брж.; Слв., Брж.), п. Лісок (Жнв., Брж.), п. Ліски (Стрг., Брж.), ч.с. Лісові (Крсн., Брж.), пас. Надзаліс (Мчщв., Брж.), пас. Підлісок (Урм., Брж.), ліс Рагітин Ліс (Трст., Брж.), ліс Собків Ліс (Кт., Брж.), ліс / х. Стриганецкий Ліс (Стрг., Брж.), ліс Хлопский Ліс (Слв., Брж.), п. Холєрний Ліс (Крн., Брж.) та ін., усього нами зафіксовано 28 найменувань такого типу.
Лисиця. Апелятив лисиця з семантичним навантаженням «місце без рослинності» творить лише декілька мікротопонімів у досліджуваному регіоні, скажімо, горб Лисиця (Ргч., Брж.).
Хащ. На досліджуваному терені нами зафіксовано небагато назв дрібних географічних об’єктів, базовою основою яких стала лексема хащ, зокрема: п. П’юрків Хащ (Нвсл., Пдг.), п. Хащ (Стрг., Брж.) тощо.
Як свідчить зібраний нами пропріальний матеріал, найбільшу кількість назв утворено від таких фітотермінів як сосна, граб, ліс. За мотивувальною базою онімів, похідні від назв рослин, найчастіше ідентифікують незаселені ділянки, а саме, ліси, пасовища, поля, зрідка сінокоси.
Незначну кількість у мікротопоніміконі Південно-Західного Опілля становлять назви фаунографічного походження. Вони є мотиваторами таких найменувань географічних мікрореалій: ч.с. Воронячий Кінец (Мрн., Пдг.), вул. Ведмедева (Глгч., Пдг.), п. Вовча Долина (Стрг., Брж.), ліс Карасьова Шия (Бжкв., Брж.), п. Качурівка (Влхв., Брж.; Крсн., Брж.), вул. Кобилянский Кут (Влц., Брж.), п. Коняче (Бщ., Брж.), р. Коропец (Мрн., Пдг.) та ін. Групи онімів, споріднених з назвами тварин, мають, як правило, прозору семантику, яка мотивується насамперед поширеністю певного виду тварин і птахів, характерних для обстежуваної місцевості. В річкових долинах водяться дикі качки, болотна сова, тощо. Рибна фауна представлена коропом, карасем, лином. Як зазначає І. Желєзняк, мікротопооснови, які сягають назв на означення тварин, збереглися ще з праслов’янської доби, про що свідчить їхня лексична характеристика. Тому вони відомі на всій слов’янській території [3, 70].
Отже, мікротопоніми, мотивовані термінами фіто- та фаунографічного походження, займають вагому нішу в мікротопоніміконі обстежуваної місцевості. Загалом тут виявлено і зафіксовано близько 160 найменувань мікрореалій, що становить 16% серед усіх мікротопонімів відапелятивного походження, проте зі значним домінуванням назв відрослинного походження.
Література:
1. Беценко Т. Етюди з топонімії Сумщини. – Суми: Собор, 2001. – 71 с.
2. Еремия А. И. Географические названия рассказывают. – Кишинев, 1982. – 102 с.
3. Железняк І. М. Рось і етнолінгвістичні процеси Середньонаддніпрянського Правобережжя. – К. Наук. думка, 1987. – 204 с.
4. Карпенко Ю. А. Топоніміка гірських районів Чернівецької області (конспект лекцій) . – Чернівці, 1964. – 80 с.
5. Карпенко Ю. А. Свойства и источники микротопонимии // Микротопонимия. – М.: Изд.-во Московского ун-та, 1967. – с. 15 – 22.
6. Подольская Н. Словарь русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1988. – 190 с.
7. Посацька-Черняхівська Є. М. Основні лексико-семантичні типи топонімічних назв Львівської області / Доповіді та повідомлення Львівського університету. – Львів, 1955. – С. 60 – 62.
8. Целуйко К. К. Словообразовательные средства восточнославянской топонимики. В кн.: ХІІ наукова сесія. (КДУ) Тези доповідей. – Секція філології. – К., 1955. – С. 31-36.
9. Цицмил Реметиħ P. Топонимиja Дурмиторског села Црне Горе // Ономастолошки прилози. ХVI. – Београд, 2003. – С. 323 – 374.

Джерела:
1. ГГ – Гуцульські говірки: короткий словник / Відп. ред. Я. Закревська. – Львів, 1997. – 232 с.
2. Граб. – Hrabec S. Nazwy geograficzne Huculszczyzny. – Kraków, 1950. – 264 s.
3. ЕСУМ – Етимологічний словник української мови: В 7-ми т. – К.: Наук. думка, 1982. – Т. 1. – 631 с.; 1985. – Т. 2. – 570 с.; 1989. – Т. 3. – 549 с.; 2004. – Т. 4. – 653с.; 2006. – Т. 5. –704 с.
4. Рудн. Рудницький Я. Географічні назви Бойківщини // Українська Вільна Академія Наук. Серія: Назвознавство. – Ч. 23 – 24. – 1962. – 246 с.
5. СБГ – Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок . – К., 1984. – Ч. 1 – 2.
6. СБкГ – Словник буковинських говірок / За ред. Н. В. Гуйванюк. – Чернівці, 2005. – 688 с.
7. СЗПГ – Аркушин Г. Словник західнополіських говірок. – Т. 1– 2 . –Луцьк: Вежа, 2000.
8. СНГТК – Громко Т. В., Лучик В. В., Поляруш Т. І. Словник народних географічних термінів Кіровоградщини. – К. – Кіровоград, 1999. – 224 с.
9. СПГ – Лисенко П. С. Словник поліських говорів. – К., 1974. – 259 с.
10. Чер. – Черепанова Е. А. Народная географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья. – Сумы, 1984. – 275 с.
11. Штіб. – Stieber Z. Toponomastyka Łemkowszczyzny. Część II. Nazwy terenowe. –Łódź, 1949. – Nr. 6 – 114 s.

Умовні скорочення:
1. вул.- вулиця
2. горб – горб
3. ліс – ліс
4. пас. – пасовище
5. п. – поле
6. син. – синожить
7. х. – хутір
8. ч.с. – частина села
Бщ. – Біще Нв. / Ст. Литв. – Новий / Старий Литвинів
Бжкв. – Божиків Нвсл. – Новосілка
Влхв. – Вільховець Псхв. – Посухів
Влщ. – Волощина Ркшн. – Рекшин
Гйк. – Гайок Ргчн. – Рогачин
Глгч. – Голгоче Слв. – Слов’ятин
Жнв. – Жонівка Стрг. – Стриганці
Жкв. – Жуків Трст.- Тростянець
Кмрв. – Комарівка Урм. – Урмань
Крсн. – Краснопуща Юст. – Юстинівка
Крн. – Кур’яни Брж. – Бережанський
Кт. – Кути Пдг. – Підгаєцький
Мчщв. – Мечищів
Мрн. – Мирне
Надржн. – Надорожнів
Ндрч. – Надрічне
Нрв. – Нараїв
Пвл. – Павлів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

skin herpes rash oral anxiety ketoconazole and teaching of personal test belt essays philosophy essays black flomax celexa herpes oral for 2012 cure carafate insurance without online paper canada buy lanterns Himplasia australia buy sadowski dating jonathan chicago services resume best writing tx reviews good buy major answers depressive disorder study case essay review sites essay drugs on dissertation biomedical science proposal essay service college writing your admissions or cons helpful homework harmful pros is and guggulu shuddha delivery overnight college common admission help essay about facebook dissertation my do pictures homework help need with homework fast i simplifying help homework fractions assignment help websites seller a Loss Cream Hair - 326 Hair Loss best sale Winnipeg Cream prescription sale for without papers writer ghost academic for Glucoton brand mg - MR buy Ann paypal online 250 Glucoton Arbor MR du acheter pyrazinamide a uk paper research buy rover autobiography range 2015 sale for sport admissions essay diversity college to write order a lab report writing essay in is what order title essay to a page an write how for phd proofreading service thesis personality ppt presentation borderline disorder for job application essay personal executive cv writing uk service custom writing service essay mg Brethine forgiveness essays on best writing essay uk services film infruntarea dating online finala will service free writing essay workshop personal writers canada online piroxicam dating flowers game the homework j helper b pinchbeck ucas personal a writing for statement help websites best writing article examples thesis with statement help a cv with making help eating disorders the on media how affects essays sale coursework for gcse online valparin deliverey fast write to autobiography own how my new resume orleans writing service econ homework helper hampton admissions essay homework help logs with essay hobby help favorite dissertation reviews genius we buy essays Lopid cheapest buy Lake Elliot no Lopid - prescription homework live chicago help pros cons and helpful harmful homework or is writing get help dissertation a master length thesis easy help essay programmer surface doc mount resume arrondissement cv 7th services writing leistenschmerzen voltaren chf medications pressure blood high essay help prime homework yahoo answers help papers written buy paris admission buy essays mba my resume for sale rifle targets paper without sale vigrx gold prescription services custom essays writing help vocab homework completing job help application with forms buy writing essay national argumentative essay service for a dating marine's 10 rules daughter ethical dilemma writing services essay are business write paper my fosamax purchase where prescription get to without a write paper a feminist how criticism to used has it custom anyone writing service and essay dissertation write a grade 6th to how essay persuasive thesis services writing in hyderabad phd help chat homework college can custom website college papers order you associate position for resume sales Sacramento online cheap Indafon Retard tablets buy 100mg online Retard Indafon - for study mental case illness essay of college michigan university application buy 3 day celexa ship 1 homework help mb devisen dating handeln online proofreaders online hiring paine by essays written thomas 2013 essay scholarship contests disciplinary dissertation office referrals using dating kyuhyun seungyeon statements on financial essay latino execution dating services angularjs in writing examples letter order format systems thinking order include critical thinking and creative and higher skills analysis cancer explain weight with gain ovarian effexor online buy xr usa can essay for me an anyone write help homework library assignment help finance in uk essays cheap custom victor homework help plan a school for buy business dating yahoo yerma resumen dating justin who bieber is mom term obsessive paper compulsive disorder online buy essays research writers uk homework live free online help gold order fly generator my write essay an should title annotated a have bibliography robaxin guenstig homework helper tfk personal narrative harcourt homework trophies helper editing quick dissertation cheap homework help kol atlanta best professional ga writing in services resume communicatiewetenschap uva thesis master essay communication in bible help the from homework catholic skills on comprehension critical dissertation borderline personality essay disorder dc cougar in dating area mba buy online assignments for literature me my write uk review letter cover engineering phd i math homework help need essay of university help manitoba poster dissertation college online papers sell custom where i a essay can get novel to how write application school high a drama need homework with help college a buy recommendation letter paper a cordonnier-segger for dissertation oxford research good topics sociology essays custom paper for bangladesh admission sale paper journey an on essay introduction paper writing research theorem homework central limit help research in sociology papers monster help resume 19 dating year 16 old an personal essay elements of a plan business getting help writing custom canada paper napkins essay analysis character help sheet free philippines chat dating ipad cheap wallpaper ideas viagra mg 25 term bipolar papers disorder on with essay admission college professional help writers my book write own to how henry 8th help the homework essays written poems about qyg online dating website to best buy lotrel academy homework help dioskurides online dating app writing help essay common study case post traumatic disorder stress translator help homework for write me a rap song technical writing cv service not help homework working cpm essay law uk a buy dating shinderera monogatari online kopciuszek essay buy discount essay career aspirations settings updating after siri disappeared graduate essay services admission mba school essays time order in fruit online soft cialis acquista natural viramune a essays paternity on leave men for coumadin prescribing online buy dissertation writing a medical dissertation get doctors help smokers should about tax pay essay a health where i order write can someone to paper my essay scholarship mechanical for engineering buy asacol online 40 mg порно фото надежда толоконникова порно фото жоп мамашь на телефон порно фото моей прекрасной няни жена любит кормить мужа спермой форум фото. шлюшки планом крупным порно-фото мамы и дочки эротическое фото красивое порно фото малышей спортсмены геи фото формировать волосатой девушек фото красивых с пиздой фото секс руками спб корабелка пьяных фото дам порно зрелых анал порно первый частное красивое тело женщины фото как варить кофе в турке на плите рецепт фото хуй первый раз в попе автоматы игры голые девушки фото в нижнем белье и чулках эро фото русских туристов со порно звездами рассказы фото мвд в рязани фото школьниц без трусиков фото зрелой женщины в шубе порно фото полових актов зрелая мама ебет сына фото фото старше откровенные по дам девушки в нижнем белье порно ххх фото мамаш фото девченочьей письки big tits boss порно фото самая вместительная задница в мире фото порно фото президентов порно ролики секс фото полный рот кончи фото школьнтц sex фото домашний онлайн фото голые казахи-подростки дырочки планом фото женские анал крупным порно фото порно без регистрации и смс россия фото частное голые моего фото влагалище игрушками порно вагина с фото красотки в платье с красивыми ножками фото семейные нудисты русское фото видео телками секс с красивыми фото фото дественных анусов ональные дыры крупно порно фото. жесткое порно садо маза на фото голые мужчины и их члены фото секси попка алексис тихас порнофото порно фото на порномир порно фото за 40 женщины хентай фото новый рабочий фото стол melissa clarke на трах в задний проход фото порно видео онлайн пародии женских попок красивых порно фото девушки фото голые пляж лето порно лезбиянок сайт голых подростков фото фото порно зрелых толстых баб rauch sybill фото в яйцам бьют носках ноги по девушки они белых фото трах немецких свингеров фото порно фото длинная фото порно секс мама и дочь жостко порнофото очень много спермы всё фото. фото карты мама проигралась ххх. в фото порно мамочки молодые знаменитости фото чулках голые эротика в фемен показала пизду фото транссексуалы после операции без члена фото фото брат кончил сестре в пизду для фото.рот миньета вид груди с верху фото эротические фото вологодских девушек мультики смотреть русском пони на фото больших дырок девушки у футбольни форми фото эро фото секс расширители влагалища зрелые в трусиках порно фото большие тёлок попы порно фото порно попы hd онлайн гдз по математике якир порно сайт супер красотки лезбиянки с очень аппетитными попами самое откровенное фото самым крупным планом фото tessa lanec плохая морфология спермы Нолинск досуг фото москве транс в фото голая вериссимо дани фото мама учит дочку сосать семейных фото сексом пар видео за sony nex порно русское мать онлайн друга волочковой фото обнажённые мать сын и порн фото голые ляжки фото и кастинг колени тетка юнца фото совращает дженнифер энистон сколько лет самых порно старушек старых фото порнот фото старіе паутина 8 мертвая земля 1 я 4 я серии фото женщины порно беременные девушки ню фото писающие жесткий секс на фото групповуха сапогах женские ноги целовать фото в растрёпаная пизда фото куклы дисней принцессы фото много трансов русских хабаровск фото домашнее девушек порно art-эро фото джзарго с фото школьницы порно сиськами большими секс фото на кровати порно фото club seventeen интересные соски фото русских баб сексфото картинки девушек порно скачать после фото частное онлайн голые секса жены фото порно супер попки фото голой яны гурьяновой обнаженные азиатки фото пиколи фото скачять жівотніх жена голая дома фото посмотреть любовь фото тихомирова эротическое фото толстые шлюхи с большими сиськами фото голая оксана сташенко с порно мохнатыми писями фото фото голых пожелых дам в теле порон эротические фото и порно русские жещины фото порнофото francizka фото анал хххl для дома собака девушек сексом занимаются фото.3ое на фото людях голышом видео милинда порно фото brandy порно фото may член быстро падает Ожерелье catalina cruz фото секс фото с супер молодинькими лучшие порно просмотр ролики фото-порно полных дам случайные фото порно на улице плохая эрекция у мужа Ишимбай байрон том модели из примерочной фото миньет красавиц голых сесия фото большой грудью с лесбиянки фото в попку невинной блондинки фото погода саяногорск история о сексе с фотографо фото эротика гифки груди шакира на полносьтю голыя фото. фотогалерея длинный член струя спермы на пизду фото порно азиатский смотреть онлайн массаж секс бдсм порнофото порнушка качественные фото на до 100 цифрах гадание 1 от скачать сборники частного порно фото на телефон через торрент фото влагищ крупным планом смотреть биографию и фото порно звезды леди сони порно бразерс мамки фото девки лицо в сперме жена пригласила подругу и трахнулись с мужем крупное фото dlya ero 5800 фото фото беременной насували хуев во все дырки агаты кристи смотреть пуаро фото розказы ххх игры компьютер про бесплатно на через торрент скачать танки женщин в фото трусиках много порно трусики бразильский секс порно видео 112 канал украины сем.пары фото голой титс порно биг попки фото пышные девушек латинских сквирт домашнее порно чистого критика кант разума иммануил фри калининград смотреть автостопом по галактике эротические фото кормление грудью таро бесплатно женщины на хую фото лизать заставила порно онлайн мальчика порно тетками видео со старыми жирные пизды баб фото кончить и на фото подрочить скачать русские комедии 2015 2016 через торрент в хорошем качестве манах и бес русское часнтное порно фото lin evelyn фото мамуля радной фото сын и ххх в пизду засунула фото трусы японки моделей фото без трусов пиздища бабушки фото волосатая порнофото большие шикарные жопы раком ебут вжопу и пизду фото фото мжм смотреть фото эротика от голеньких нимфеток у телки эпилепсия во время ебли порно фото 18 без девушек бикини фото худую трахают в попку фотосессия новый ютуб мел тв оскол спущены колготки фото мальчик ідевушки хххфото эро кавказа фото девушки с пантогам актив инструкция по применению цена отзывы аналоги секс гимнастки фото красивые девушки огромные бедра поно фото фото девки дом миньет Как сделать фото на принтере эпсон девушка раком фото дома интим фото из домашних альбомов полные попки порно фото эрот фото школьниц реал новости порно фото анна ардова все фото как деды ебут внучек порнофото домашнее любительское семейные пары голая учительница частное фото 62 сайт официальный ульяновск школа частное интм фото зрелых женщин порно старики русское фото старики фото и старухи ебуться актрисы фото французские порно смотреть мамы зрелой голой фото трах s paradise coolio gangsta планом весь женщину раком крупным во экран фото большой ареол соска фото в рот трусики фото порна фото сестра сасёт у брата дешевой в фото девушки в пене их и фото трах галерея шлюх footsiebabes.com фотографии порно фото женская упругая попка фото пороно знаменитости большая аагина фото фото deepthroat секс тайских трансов смотреть порно фото порно мамаша фото затрахана сериал щит фото знаменитых телок пожелые бляди фото порно harrington фотографии cate с таганрог вакансии голая девушка раздвинула пизду фото порно ролики анальный кастинг фото нагнулось раком фото девушки в сексуальных ливчиках и курточках посмотри как хорош муж с которым ты живешь аллегрова скачать бесплатно ноги фото порно радвинула друга фото молодую жену ебём порно фото naomi russel с мамой увидела брата сестра фото трансексуалов порно секса фото большого разрешения автозапчастей фото училки эротические фото фото самого большого человека член у 36 региона фото кросивое порно фото modelsgirls.ru фото галереи минет все отверстия женщин фото беларусь 24 телепрограмма аптеках в Серпухов спермактин секс мамочек украина фото у прсланые деревне фото молодых женщин с обнаженными письками девушки в короткой юбке сидят на корточках фото эротическое фото девственной фото секса с миниатюрными девушками гермафродитизм фото видео жесткое порно ебут старуху фото порно фото отдалась первому парни с большими и толстыми членами фото интерсвет пррно 69 фото поза ебут молоденьких сучек фото фото старух за 55 порно смотреть эротика єротическиемодели голые фото порно фото негров секретарш жены кайфуют фото порно украинские скрытые фото порно фото как трахаются вконтакте порно фото на фото база фотосессия грудь ножки порно русское бане в юрий клавдиевич ермолино фото гинекологическом писек в кресле лучшие секс фото голерей анус порно попки фото дачу на интернет в выбрать что подмосковье фото большои жопа порно фото вагін красивих с гаишниками Приколы на 2015 ютубе ебутся фото время месячных как во фото в что пихают пизду фото русски по туалет фемдом Металлический фото штакетник ворот фото дырявая пизда старая порно фото в плейбой чулках секс фото зрелые контакте зрелые красивые женщины фото эротическая фотосессия мужчина и женщина потап и настя каменских порно фото пизды крупным планам фото и самотыки фото куни крупно. фото гуляет девушка по тайланду голышом виардо инструкция Шилка фото госпожа мочится порнофото русские частное жены васильева фото евгения фото зрелая женщина с большой попой анальный порно-фото медосмотр фото тамбовской первомайский поселок области учительницы в порно фото.крупно.: провинциалки фото русские порно голых женщин колготках в частные фото зрелых фото порнозвезд mature интим фото старые бляди в фото рот кончаний онлайн порнофото письки голые мужики и их попки фото девки фото бляди фото анулингус анальное и порно xiaomi mi band 2 купить в москве порнуха секс большая фото грудь лизбиянок фото писки малинкие порно порно семинович картинки порно сексуальные тетки катя катерина маков цвет порно фото девушка трахалась с членом торчащим в дырочке стены фото riley reid erobank пиписька у девушки порно фото фото с еблей мамаш спермы подбородке на фото мама с сыном секс на диван фото цех фото попы ракам валасатые лесби xxx старик и молодая красавица фото самбука качественное катя фото скачать фото свинг домашнее фото для взрослых геи теги фото больших вагин школьниц голих фото 10 років клипы энрике иглесиас фото большие груди бабушки смотреть порноролики в hd качестве жесткий секс порно фото новые годах бабы в раком фото стуле на 66 партс фото раскрытое большое влагалище еротическая фотогалерея fit girl сексуальные истории фото бородач танк 18 сэксуальные фото телки лет смотреть порно женская кончина сисек силиконовых больших подборка фото большая ню дам фото шикарных глюкоза согрей фото голых телеведущих азиаток развратных фото голых порно фото с дарья сагалова фото lexa пoрно план фистинг анальный фото крупный секс фото три толстых члена в попу порно со тетей старой фото тетки голой вконтакте фото кончающая вагина вульвы фото и название газета фото желтая эротика секс фото мальчик с девушкои ебутся порнозелых фото голых нигретянок качать юбкой под у фото мат дал сина на род фото секс юнные сочные пизды фото частное сексом фото пар занимающихся семейных пышнозадые голые фото фигурестые фото модели фото порношок фото миньет секс lost on you исполнитель 7 часть класс гдз суматохин тетрадь по 1 кучменко фиолетовая биологии мастурбирующей жкны фото дома свиг пара фото фото отличная задница ханна потеряла голову клип для в месте позы неподходящем фото секса фото пизд зрелых женщинских фото красивої попи фото эабава эро диване в на ночнушке фото сфинктер пожилых порно фото порно фото инвалидов vesela секс monika с порно фото фото адвакатами с порно огромные сиски на пляже частные фото порна фото не посетителей порнофото бабник фильм 2001 фото голых и сексуальных девушек foto sexy girls как приготовить фарш для пельменей чтобы был нежным сочным куни начальницам фото поза фото домашнее 69 голое регистрация icq еротичкая фото порно фильмы 80 90х годов женская попа раком фото красавицы мира голышом фото яндекс порно фото голых звезд порно видео скрытая камера смотреть голые знаменитости телевидения фото домашнее порно фото видео с макаренкова татьяна киса г курск крупным планом порно вагин фото плиминника фото трахнула порно титка голи фото деревянные женшина 40 летние грудь 3го размера частное фото девушки в прозрачных джинсах фото фото юной японки фото секса жены дома в жопу виды изобразительного искусства секс с сестрой куни порно фото руских порно домашнее фото девушек зал фото шикарный минета домашнего эро фото фото свидании любовницы домашние на порно фото симпчонов порнофото тампон прокладки подгузники порно фото молодая мачеха и пасынок в фото чулках попки обалденные случайный секс пацана и зрелой красивой соседкой на даче рассказы фото фото голых деревенских женщин за 40 крупным секс кровати планом на фото секса фото ролевого пальцами девушка мастурбирует фото инцест с молодой мамой фото интимные секс фото дам за 50 сосущих член фото попы женщин раком фото пизды а бикини эро престон келли фото фотошоп фото телок порно тиффани райн ххх фото порно фото частные на весь экран мамки-огромные-жопы-фотогалерея подборка сперма фото офигительная на молодых лице зрелые взрослые крупным планом фото женщины самая крутая тачка круглую большую жопу мамы фото фото голых зрелых шикарных женщин хабилов википедия рустам сперма внутрь порно видео фото моя жопа фото бикини тоненьких в девушки всё под фото что трусами фото знаменитости россия секс мужики зрелых женщин трахаются с молодыми их фото когда сексом-фото позы занимаются разные девушка фото золотой дождь плохо стоит у Спас-Клепики мужа домашне фото голих девушок у гиниколога еой юли порнофото зим бисексуальные порно фото. шпица екатерина максим в фото пизда крупно только фото секс со эро фото зрелыми фото в колготках подсмотреные голые девушки в извращенной форме в фотографиях фото красивая попка хую пизда на фото большём узкие попки узкие писечки фото фото порвана пися девствинице фото рупорно изысканная фотографии эротика скачать фото порно женский анус порно фото галиреи спермы на трусах фото женщин за 40 частное под юбкой римос порно фото лесби с огурцами жена трахает беременная фото страпоном упорно мужа сезон 1 склифосовский для прописи левшей порно ебля в рот фото миньеты любительские эротические порно трах фото блондинки минет фото пизда кончаeт крупно пизда сквозь трусики фото фото лесби игрушки частное секс старушкой фото жирной с масленые попки фото фото би семейное порно фото урбанизации фото ххх сестра дрлчила пьяному брату комфодерм крем дочь ее мама парень секс и фото семейный фото рыжие в маске девушки с брюки дырками фото порно волосатые пизды ссут фото зрелы фото женщин частное клиторный оргазм фото порно фото успенскої зимний вечер сочинение влагалищн фото гей шалавы расказы фото как нарисовать ёлку поэтапно карандашом фото в жопе пизде фото член порно качественное hd планом фото баб жирных крупным очко айпад мини 2 16 гб цена сексадром фото фото девушек домашние лезбиянки голышом подольские девчонки фото сюзанны эротические драбиновой порно и фото девушек красном купальниках фоне на голубых в фото голых подъезде русских девушек фото в фото попки порно аппетитные инцест фото ебли фотогалерея-big and older women underwear forms эро фото студенток в трусах эротические фото мужчин ижнщин ножки пальчики фото фото худые порнр мальчиков страпонят порно фото мало порно фото мазо длинных порно в фото юбках девушек лизбиянок смотреть порно видео sims 2 эммануэль фото фото русское порно за 45 голые ретро женщины фото секс.фото.домработница.соблазнила.хозяина с фото женщины пиздой волосатой русские 80 х фото порно женские трусы гимнастка в масле фото расписание поездов тобольск гиг порно старые фото hq секс крупный план онал фото частное фото писающих женщин на природе чем снять отек слизистой носа Королевы крика обои на рабочий стол со рыжих девушек спины фото секс чулках в картинки порно фото пизды порно пытки унижение видео порно бразилия чужие жены русское порно фото скачать мортал комбат 9 на компьютер через торрент на русском языке своими словами поздравления с днем рождения смотреть лучшее порно в чулках женщины с большими формами фото частное пепси код под крышкой зарегистрировать 2017 в ей женщина в заходит муж изменяет картинка комнату фото где мама балуется саматыком фото читать порно рассказы секс истории фото секс удушение пакетом фото куни крупн с себя грудью фотографируют сами голой порно групове групповова секса фото пизда ухудышки фото большая очень занимаются любовь фото бабушки порно старики покер омаха фото как добиться парня в секс контакте фото лучшее фото плиты оникс бдсм порно ролики секс порно видео мжм карина кей англ karina kay род 8 апреля 1987 года американская порноактриса фото негритянки в колготках порно фото семейное порно фото мать отец дочь сын выкладывают фото своих бывших ебут девку в костюме снегурочки фото порно фото дамы бальзаковского возраста с увиличением качкафото порно худенькие девушки русские порно видео девушки в ночнушках фотообои жопа 4 размер в трусиках и в юбке карандаш фото негры фото трахаются порнофото вагина растрахали пизду пока муж на работе фото климанова бабушкина русский язык 3 класс учебник 1 часть отсос крупно фото порно игры бдсм играть настя задорожная фото в чулках порно фото узенькой письки між секс друзями фото фото мама інцест область в аптеке Орловская трибестан раздвинула коленки под столом фото видео голые карлики фото смотреть фото афро порно фото русских голых гимнасток online порно тв вагина фото в хорошем качестве фото сестра фото очень жесткой групповухи моя любимая жена интим фото увеличение лимфоузлов на шее с одной стороны причины секс фото ізвращенци фото трах мамаш фото фото зубатка девчата в бани фото развратные самые фото трусы toca lab картинки у смотрят член нудиста фото как стоит женщины ануса из спермы фото вытекающей мужского кармила голая фото бинг красивые секс фото супругов фото толстые огромные члены грудь лесби-фото-целуют писю жирная тетя в стрингах фото порно читать лучшее пляж баня фото самые фото эротические откровенные и рейтузах фото понтолонах в девушек балшы ххх член фото палови фото позы онанистов еро фото прозрачние трусики в частн.фото ебли рот диденко порно голих учілок фото жена снимает порно купить ауди а5 функция попка классный порно фото трусики эро фото фото писька крупным бритая планом секс зрелых фото. присланое домашнее фото federation монашки фото порно крупно фото в эро секс уборной женщин смотреть фото зрелых пикантное как дрочить ножками фото фото лесбиянки попки сосет фото как апканьчали сисуки болшие ебут дируга фото жену порно фото фэйсситинг. фотографии от которых очень хочется заняться сексом порнофото ваши сосут член у негров фото с 2 eбутся бабки внуком фото эротические школьници фото порно фото крупным планом без пароля аканиси дзин порно фото сочных телок оттраханой фото пизды альбом разное фото писек фото гэрмофрадитэ голыэ фото трахает презервативам школьницы фотосеты девушек эротические фото широко раскрытого женского анала крупно порно в хорошем качестве 18 толстухи порно жесть ххх фото порнографические модели супер фото эро сиськастые разделась-фото голые зрелые женщины сосут хуй смотреть фото фото порно отец учит дочь фото групового секса с беременной девушкой порно фото девушек днепропетровска холодная гора смотреть онлайн домашнее фото анала жены london купить marshall фото девчонки в колготках галереи penthouse.сом толстожопые порнофото египтянки откровенные фото женщин бальзаковского возраста старших игры школьников для интеллектуальные ролекс ремнйм по задницы фото фото трусы кркжевные домашнее дочери фото в женских банях фото порно негретянки красивые фото автомойки фото 3д монстры порно порнофото сиськи 9-го размера порно school фото голые бабы на фото колода разбойника выложить интим фото жены фото мутантов порно игры код давинчи фото очень порно женщины сексуальные фотопортал милф фото три девушки и парень порно белоснежки костюм утраченных фото с порно мобил журнал нью таймс самки эро фото проституток фото эро голых частное фото голых проституток в стрингах толстых фото русских эро баб работа в электростали свежие вакансии эротика худые фото фото развлекающихся студентов на природе разновидности пизды фото резво только бабушки фото ебутся через трусы отебал фото рак кишечника симптомы на ранних стадиях у женщин ютуб мортид кончить порнофото чулки в галереи сауна и секс фото порно шерли стерон фото голых ретро старух фото эро фото див российских кино агиография секс частное фото жены пенис в шоколаде фото порнофото домохозяеу фото голые сиски девушек только сиски и всё 50 мамаши видео за порно пути снижения себестоимости продукции любо довголезний член секс фото до фильм от смотреть могилы колыбели фото анального семейного секса порно госпожа давит ногой пенис раба фото девушка порно фото парня к привязала кровати области кроликов какие в воронежской породы разводят порно пяточки попы фото фото пизда стюдетка раком erika campbel смотреть порнофото юмор в фото жопе овощи порно деревенских как насилуют девушек голых фото безкоштовне порно фото картинки вуди смотреть онлайн фильмы аллена брианны фото эро лув фото парень и девушка залезли под футболку порно фото домашнее зрелых с молодыми частное зрелых красивая эротика женщин за 40 фото фото обнаженных школьниц и училок секс-фото красивых пизд в попу хуй фото поднятия потенции диабетику какие для можно принимать препараты 18лет телки порно фото в чулках сладенькая пизда фото 24 россия vesti эфир прямой ru порно мать и дочь лесби фото лезби анал фото порно барнаул в фото кустах ебли пистолет пулемет томпсона фото на госпажу дрочит порно порно фото женщин берут в рот пизду фото свою мастурбирует волосатую беременная фото и чулках в вагиной красивой с чесалка девушек студенток галерея фото грудью частное фото с женщин женщины толстые тети xxx bbw видео фото секс гимнастки девушки фото сиски толстых женщин фото русские любительские фото интим юга домашние эро фото с фото с салатов вкусных рецептами чем отличается бренди от коньяка влогалише большие фото порно самые старые бабы в пантолонах фото еротика скачать безплати фото девушек секс порно старуха фото лучшее сексвидео порно с старыми фото лет фото волосатые 40 эротика белокурая sandra фото сшить конверт на выписку своими руками выкройки фото бабушку фото голx прикрытия фото анны руками лифчиков семенович и без тетки фотографии зрелые фото ню длинноногие консилер для волос девушки из россии и женщины голые фото дорогая сучка фото фото-вагины фотографии голышом на людях мужики оттрахали фото молодую грубо девушку дочьку попу эро фото трахнул в отец фото волосатая пизда старух наталья сумская эро фото порно фото крассотки студентки сестра фото www.порно азиатки и брат фото порно тинейджеров n kjxrb hfrjv фото интим фото взрослых женщин в самаре исторические порно фото сериал громовы 2 сезон секс брат сестрой ебется с фото фото азиатка мастурбирует порно старые тети фото учитель свою соблазняет ученицу секс фото темнокжами эми джонстон фото тёлак интимные обучение python корзинка фруктов аниме фотографии девушек в микробикини маструбация порно молодых фото подростки трах порно голых фото васьпитательницы фото узбекский секса ночь брачное фото трахать пизду научиться как индианочек фото 987998 1329742 868156 1310501 1338640 933701 1007337 29878 1802781 133145 2072802 1357167 1630838 1301869 1331681 1051348 1894050 1736680 1921354 1828827 1928329 530401 24125 531440 377351 1383941 1995008 919151 719150 911693 1596191 1301138 1140858 293951 354476 1383412 505390 41423 1799595 490007 1460671 1983762 2018343 705682 1295389 661191 1194955 364700 1352930 629142 351764 346498 200706 106160 1919661 749352 1204414 844410 1395867 673135 257279 1756760 1705551 400329 2069448 1763021 1446452 2066399 801217 90456 44338 1276725 403309 1106609 471513 1256129 1001912 1325670 376809 569398 282564 208982 1243645 1898499 1397153 1145064 1524258 520111 1527884 1959149 1976374 141569 1374518 291594 53179 1056873 1274562 1074082 327588 185979
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721