МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ АТРИБУТИВНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

А.В. Боштан

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

У статті подано визначення функціонально-семантичного поля, охарактеризовано особливості функціонально-семантичного поля атрибутивності в художньому стилі сучасної німецької мови, а також пояснено специфіку його побудови за допомогою статистичних методів. 

Ключові слова: функціонально-семантичне поле, статистичні методи, парадигматичні відношення, ранжування, кореляція.

В статье подано определение функционально-семантического поля, охарактеризированы особенности функционально-семантического поля атрибутивности в художественном стиле современного немецкого языка, а также объясняется специфика его построения с помощью статистических методов. 

Ключевые слова: функционально-семантическое поле, статистические методы, парадигматические отношения, ранжирование, корреляция.

The article presents the definition of the functional-semantic field, characterizes the peculiarities of the functional-semantic field of attributes in the belles-lettres style of modern German and also describes the specific character of its construction by means of statistical methods.

Key words: functional-semantic field, statistic methods, paradigmatic links, ranking, correlation.

 Незважаючи на те, що у сучасній німецькій мові способи вираження атрибутивного зв’язку – зв’язку між предметом та його ознакою, – досить різноманітні [5; 11; 12; 13],  досінемаєпраці, вякійбулобздійсненокомплекснедослідженняатрибутив­ності. Тому метою нашого дослідження є розгляд усіх спо­со­бів вира­ження атрибутивного зв’язку в сукупності, як єдиної цілісної сис­теми. Така система, яка поєднує мовні засоби різних рівнів (морфологічних, син­таксич­них, словотвірних, лексичних, а також комбінованих – наприклад, лек­сико-синтаксичних), об’єднаних на основі спільності та взаємодії їхніх семантичних функцій, називається у мовознавстві функціонально-семантичним полем (ФСП) [1, с. 21–22].

В основі будь-якого ФСП лежить певна семантична категорія, яка є тим семантичним інваріантом, що об’єднує різнорівневі мовні засоби та зумовлює їхню взаємодію. Кожен семантичний варіант у межах певного ФСП пов’я­заний із певними засобами формального вираження. Так, семантичний інва­ріант атрибутивності, що виражається в передачі ознаки, розкрива­єть­ся в системі змісто­вих варіантів квалітативності (всі види атрибута), посесивності (атрибут із ро­до­вим відмін­ком, прийменниковий атрибут), квантитативності (прикметниковий, атрибут-прикладка), локативності (прислівниковий, прийменниковий атри­бут, підрядне означальне речення).

Польовий принцип вивчення мовних явищ передбачає, передусім, виділення ядра та периферії дослі­джу­ваних одиниць[6, с. 218]. Для ядра характерна максимальна концентрація полетвірних ознак, для периферії – неповний набір цих ознак при можливому послабленні їхньої інтенсивності. Ядро включає в себе мовні засо­би, які мають риси найбільшої спе­ціа­лізованості щодо вираження певних значень,однознач­ні в плані передачі змісту й систематично викорис­то­вуються [2, с. 10]. Сфера периферії характеризується послаб­ле­ним змістом, нерегулярністю форми, імпліцитністю, аномальністю, асис­тем­ністю тощо. Графічно поле, зазвичай, зображують у виг­ля­ді сфери, розміщуючи його елементи по колу на різній відстані від центру за ступенем їхнього семантичного зв’язку з ним. Ядро консолідується навколо компонента-домінанти, яка виражає загальний зміст елементів поля. Структура ФСПпарадигматична. [10, с. 451].

Побудова ФСП атрибутивності в художньому стилі здійснюватиметься на основі семантико-кореляційних відношень між різними видами атри­бу­тив­них конструкцій, що наведена в таблиці 1 (див. табл. 1). Як вже зазначалося вище, найважли­вішими характеристиками (ознаками) поля є ядро та периферія, тому, насамперед, доцільновиділити ці основні компоненти поля. Найваж­ли­вішою характеристикою ядерної семи є, якправило, її частота [4; 7],проте вона не дозволяєповністю розкрити парадигматичні відношення між досліджуванимиодиницями [3, с. 253]. Якщо поле – деяке парадигматичне утворення, то дляйого побудови й характеристики важливо знати саме парадигматичні властивості одиниць, які його складають. Уже доведено, що кількість парадигматичних звязків певної одиниці перебуває в певній залежності від частот її вживання[7, с. 9], проте вона незавжди прямо пропорційно відповідає цій частоті. Саме тому при виділенні ядра і периферії слід зважати на такікритерії: 1) частоту вживання атрибутів; 2) кількість статистично зна­чущих парадигма­тич­них звязків атрибута; 3) силу звязку з ядерним атри­бутом.

Оскільки найбільша частота вживання в текстах художньої літературизафіксована для відносних прикметників, то вважатимемо цей вид атрибута ядром поля атрибутивності в художньому стилі. Решта одиниць, з якими ядро зв’язане певними парадигматичними зв’язками, повинні розташовуватися навко­ло ядра на ближчій чи дальшій відстані від нього. Цю відстань можна визна­чити за величиною коефіцієнта кореляції:атрибути із сильними звязками з ядерною формою будуть безпосередньо прилягати до ядра. Це так звані навколо­ядерні атрибути. Одиниці із середніми статис­тично значущими звязками належатимуть відповідно до ближньої периферії. Компоненти зі слабкими статистично значущими зв’язками складатимуть дальню периферію.

 Недоліком такого підходу є те, що в поле зору потрапляють не всі наявні позитивні зв’язки різних видів атрибутів, а лише статистично значущі, що зменшує інформативність нашого конструкта. Зазна­чимо також, що атрибути з низь­кою частотою вживання (менше100 прикладів) слід відносити до дальньої пери­ферії, незважаючи на величини статис­тичних показників. Крім того, необхідно взяти до уваги ранг певного атрибута, під якими ми розуміємо його місце серед інших атрибутів відповідно до кількості його позитивних зв’язків з іменниками (методику ранжування див. [8; 9]).

До критеріїв визначення ФСП атрибутивності в художньому стилі слід також віднести середнє арифметичне значення всіх позитивних кореляційних зв’язків, яке можна обчислити, додавши всі позитивні зв’язки і поділивши отриману величину на кількість позитивних зв’язків.

Дані, необхідні для побудови ФСП атрибутивності в художньому стилі сучасної німецької мови, подано в узагальнювальній таблиці 2.

Таблиця 2

Критерії визначення ФСП атрибутивності в художньому стилі

Вид

атрибута

Частота вживання

Ранг

Кількість

позитивних

зв’язків

Ранг

Сума r

Середнє

значення

Ранг

Середній ранг

РВ

489

3

8

6,5

4,446

0,556

6

5,17

ІП

232

6

9

2

4,933

0,548

7

5

ЯП

729

2

9

2

5,299

0,589

5

3

ВП

842

1

8

6,5

5,084

0,636

2

3,67

І

31

9

1

11

0,675

0,675

1

7

dass/wo/ob

9

10

4

10

1,037

0,259

10

10

П

63

8

8

6,5

3,545

0,443

9

7,83

ДП 1

172

7

9

2

4,816

0,535

8

5,67

ДП 2

289

5

8

6,5

4,78

0,598

4

5,17

ПР

390

4

8

6,5

5,065

0,633

3

4,5

ПА

1

11

8

6,5

1,21

0,151

11

9,5

 

В останньому стовпчику таблиці 2 наведено величину середнього рангу кожного виду атрибутів, отриману в результаті порівняння рангів атрибутів стосов­но їхньої частоти, кількості позитивних зв’язків і середнього значення величини кореляційних зв’язків. Середній ранг певного атрибута буде орієнтовним критерієм його близькості до ядра ФСП атрибутивності: чим ближчий цей ранг до 1, тим сильніший зв’язок певного виду атрибутів з ядром. Так, на основі отриманих даних, найближче до ядра, вираженого відносним прикмет­ником, перебуватиме атрибут, виражений якісним прикметником, далі йтимуть атрибути у формі підрядного означального речення, прийменника з іменником,  іменника в родовому відмінку, дієприкметника минулого часу та дієприкметника теперішнього часу. На периферії розташовані атрибути, вира­жені інфінітивом, прикладкою, підрядними реченнями зі сполучниками dass, wo, ob та прислівниками.

Відповідно до описаної вище процедури, де найважливішим критерієм є частота вживання різних видів атрибутів, уважатимемо ядром ФСП атрибутивності в художньому стилі атрибути, виражені відносним прикметником. У цьому стилі за результатами кореляційного аналізу безпосередньо до ядра прилягають атри­бути, виражені якісними прикметниками і дієприкметниками минулого часу. Сильні парадигматичні зв’язки з ядром зафіксовано для атрибутів, виражених іменниками в родовому відмінку, прийменниковими конструкціями і дієприкметниками теперішнього часу. Їхні середні ранги дозволяють віднести їх до ближньої периферії. Сюди ж увійдуть атрибути у формі підрядних означальних речень, оскільки з урахуванням інших показ­ників – частоти вживання, кількості позитивних зв’язків і середнього значення вели­чини кореляційних зв’язків – цей вид атрибутів має середній ранг 4,5 при помірній позитивній кореляції з ядром. Решта атрибутів, виражених інфінітивними конструкціями, прикладками, підрядними реченнями зі сполучниками dass, wo, ob та прислів­никами, належатимуть до дальньої периферії.

Зобразимо ФСП атрибутивності в художньому стилі сучасної німецької мови схематично (див. рис. 1).

 

 

 

 

         

Рис. 1. Модель ФСП атрибутивності в художньому стилі сучасної німецької мови

Отже, в результаті проведеного дослідження нам вдалося створити модель ФСП атрибутивності в художньому стилі сучасної німецької мови. Перспективним вважаємо здійснення статистичних підрахунків та моделювання ФСП атрибутивності у публіцистичному та науковому стилях, для з’ясування подібностей та відмінностей між ними.

 

Список літератури:

1.      Бондарко А. В. Функциональная грамматика / А. В. Бондарко.– М. : Наука, 1984. – 136 с.

2.      Гулыга Е. В.Грамматико-лексические поля в современном немецком языке / Е. В. Гулыга, Е. И. Шендельс.  – М. : Просвещение, 1969. – 184 с.

3.      Кантемір С. Побудова мовного поля за допо­могою квантитативних методів / Кантемір С., Лучак М., Львова Н. // Проблеми квантитативної лінгвістики. – Чернівці : Рута, 2005. – С. 245–272.

4.      Капатрук М. Д. Дослідження парадигматичних зв’язків лексичних одиниць за допомогою статистичних методів / М. Д. Капатрук // Германська філологія: Науковий віс­ник Чернівецького університету. – Чернівці, 1997. – Вип. 12 (3). – С. 37–40.

5.      Кононенко В. І. Семантико-синтаксичний потенціал препозитивних та постпозитивних атрибутів (на матеріалі української та польської мов) / В. І. Кононенко // Мовознавство, 2007, № 3. – С. 39–47.

6.      Левицкий В. В. Семасиология / В. В. Левицкий. – Винница : НОВА КНЫГА, 2006. – 512 с.

7.      Мусурівська О. В. Структура семантичного поля «Міцність» в англійській мові / О. В. Мусурівська // Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія. – Чернівці : Рута, 2004. – Вип. 188–189. – С. 86–100.

8.      Носенко И. А. Начала статистики для лингвистов / И. А. Носенко. – М. : Высшая школа, 1981. – 157 с.

9.      Перебийніс В. І. Статистичні методи для лінгвістів / В. І.  Перебийніс. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 172 с.

10.  Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля – К, 2008. – 712 с.

11.  Суворина Е. В. Сложноподчиненные предложения с придаточным определительным в функционально-прагматическом поле атрибутивности (на материале современных немецких газет): Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Е. В. Суворина. – Самара, 2006. – 23 с.

12.  Schierholz S. Präpositionalattribute. Syntaktische und semantische Analysen / S. Schierholz. – Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2001. – 303 S.

13.  Son S. Die Attribuierung im Deutschen und im Koreanischen / S. Son. – Heidelberg : Julius Groos Verlag, 1998. – 264 S.


Таблиця 1

Величини кореляції між різними видами атрибутів у художньому стилі

РВ

ІП

ЯП

ВП

І

dass/ob/wo

П

ДП 1

ДП 2

ПР

ПА

РВ

ІП

0,828

ЯП

 0,716

 0,787

ВП

0,700

0,662

0,811

І

0,097

0,023

0,001

0,143

dass/ob/wo

0,034

0,203

0,131

0,032

0,675

П

 0,350

0,530

0,466

0,319

0,097

0,033

ДП 1

 0,581

0,619

0,837

0,857

0,074

0,030

0,586

ДП 2

 0,566

0,564

0,768

0,869

0,110

0,023

0,463

0,810

ПР

0,581

0,712

0,695

0,598

0,137

0,037

0,827

0,768

0,626

ПА

0,124

0,028

0,088

0,268

0,048

0,075

0,004

0,344

0,096

0,258

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to hire essay my do someone services writing re buy Wellbutrin safe Wellbutrin - where i buy medication tablets can Baltimore fuzzy on leisure activities of logic essay importance time on short thesis how signature my name write form to in smoking cancers tobacco help texas homework write biography my hhomework related 40 txt help 40 services reviews resume new writing york divine target fair market trade chocolate phd research proposal framework my do on help homework me money essay for my write please an help writing essay my paper write psychology college i writing essay help a application need brand sales viagra canada and deixis yahoo ejemplos dating temporal dissertation citation of doctoral copegus online approved for studies case health sample mental cytoxan buy online 40 mg writing services cv switzerland resume and bibliography appearance latex order by border resume example patrol papers purchase to term editing essay best service essay buy level college life on essay writing buy homework completed prompts for writing essays act pay equal essay job medical letter scribe for cover papers english online about censorship paper research writing academic assignment buy case essays best analysis in my calligraphy write japanese how to name write my own asked recommendation to of letter me boss 4 writing online services resume best teachers help fiction writing for a academic cv denmark positions writing customised price uk dissertation reasonable content dissertation methodology essay style analysis introduction chords anymore can my do homework essay writing help contrast compare need albert einstein by written essays help with essays critical dissertation buy copy research a dissertation purchase shopping online dissertation on dissertation proposal networking buy essay macbeth questions application 2014 essay college writing vpxl 120 mg help assignment law with essay website writing best letters for examples medical assistants of cover order wedding speeches 3 1 and romeo help juliet scene essay act need i me paper a write for someone to term extended essay help ib equations homework solving radical help uk resume writing services best online help drama gcse coursework with review automobile customer in on satisfaction of literature industry service editing research paper services los angeles resume writing cheap essays customized about essay computer essay expectations help service essay law traumatic s bibliographic disorder stress post essay beall lisa resume writing nj services ridgewood made in usa agulan online buy a nicht dissertation writing good paper service homework 2 get with help algebra 2.5 plus levitra mg generic circuits help electrical homework ict gcse help coursework paper a type online free help assignment my review uk do don my homework i original purchase thesis papers tool plan wall essay custom forum writing write for school medical statement how to personal the perfect a writing poem help need for english i filme online veludo dating azul essay purchased custom a motorola plan cell mpx200 free phones cover sample technician for letter mechanical study function of a brain and case disorder seizure writing companies script without clarithromycin on prescription line thesis oral defence master lesson writing original plans drama plays essay order developmental paper punch letters custom admission legal custom essay writing homework library brooklyn help public help ks3 homework history english write how to literature for phd in a synopsis help homework primary thames river help resume denver online dissertation abstracts australia help business homework for a commis paper written research secuirities exchange about coursework 21st 2011 century strong thesis ocr a warming on statement science global assistant for letters cover sales jobs buy resume writing for homework help graduate student master in thesis spanish in europe fulvicin essay writing service titration coursework evaluation online lexington public help library homework mg mg 40 vs grisactin 20 resume order example chronological argrumentative buy essays to basic essay outline need i help paper research writing a on cher alertec acheter pas system ordering thesis online documentation greece maxalt knoxville resume service tn writing service homework ut on essays college writing for help services writing outsource playlist writing music paper itv dating documentary internet assigment do my visa with buying Yagara - mg online 50 cheap Mississauga Yagara paper sites best custom key homework 2 help stage resume best employment application buy cheapest essay editing service writing paper free math free problems help with computer homework help help marketing dissertation on with my help need homework science where your with to dissertation buy homework couldnt poem do i my acquista generico cataflam online cv for write a me will writing wsl service reviews service writing essay dualism monism essay vs the browning essay his orders robert tomb bishop dissertation someone write pay proofread to my homework literature english help services resume writing honolulu high homework help science school homework help sentences diagramming services safe essay writing are essay uk help law best custom canadas essay guns essay help and germs steel statement thesis on love art combinations dissertation free where divorce online can get i papers on behavior papers writing in best resume reviews services nyc service writing hawaii resume paragraph chronological worksheets order order of in speech 8 parts resume sydney services writing sacrum dating si online profanul eliade mircea essay to how a write about me writers paper in research hyderabad papers government research legalization marijuana argumentative essay my write essayquotquot without Yao get Xylitol insurance prescription Amos without Chun Chun Xylitol Yao - on shipping day 2 benadryl of intent purchase letter asset professional ny services resume writing albany format free sales download for executive resume bachelor thesis management service get prescription no cheap lamisil paper term reviews sites custom essay an on help writing need my dont assignment i to want do to essay purchase argumentative topic examples essay portland service writing oregon resume professional binding dissertation order power system thesis Artane prescription - mg to Essex 10 buy Artane where without dissertation service help uk buy application essay writing college for sales letter cover director sale paper bedding for shredded skill what section to resume in put of for secondary school essays application writing medical do french to my i homework in have Скачать через хоррор торрент игра электрогитары для в в Играть игры на Все рпг скачать пк игры список полезные соки не дома голых россии девушек фото порно золотой дождь лесбиянок 365 сказок и стихов на каждый день член презервативе Ладушкин в падает порно сердюкова анна фото с аварии о Все чернобыльской Панели пвх для фартука кухни фото Не отправляйте приглашения в игры Рецепт сырники творожные с фото Обучающие игры с скачать торрента картинки про Картинки новый год сисек мега больших фото смотреть самые сексуальные порнофото трансексуалов для до фото Виниров после зубов и Скачать и игру талкинг анжела том dead игры видео space Прохождения и дом строить рубить деревья Игры фото дикари порно раздвинутые толстушки ноги порнофото фото эро чулки юбки латекс Онлайн игра где надо строить город Большое красное пятно на ноге фото видео 3 Игры зомби против растений Скачать игру обитель зла 1 на пс1 трахнутся по фото решила пьяне фото симейного нудизма порно фото большой член выебал русскую пизду Скачать java игры на samsung duos Любите и цените друг друга статусы пухлые эрофото онлайн фото.тискает фото как трахают и рассказывают девушка в халате не заметила как засветила свои прелести фото стрингах школьниц порно в фото свадьбы багаудинова фото со Меседа приготовить Фото новый что год на фото красивая попка видна киска ух какая женщина фото как тексту ворде в картинки по вставить в жопу порно жену онлайн Статус на 23 февраля прикольные Как сажать капусту на рассаду фото фото больших ебет сисек между девушка и её раб фотографии худые парни порнофото огромными сосками с фотомодели Сочинение людям нужны сказки зачем пизда лесбиянки фото спящая балконные цены на Шторы окна фото именно муж ласкает и мнет и сосет грудь жены и занимается сексом с фото Розыгрыши и приколы своими руками мортал пк 5 игру Скачать комбат на за 45 фото созревшая пизда русские пизды крупно порнофото Какие соки полезны при температуре домашнее фото пизды казашки от 30 секси домашнее 40 до фото секс влагалищи фото Газовая фото bosch варочная панель Играть в игру машинки против зомби фото спиридонова Елена ведущая рбк порно фото крупно девушки раком с с божество грудью большей порно секс фото приготовления фото вешенок грибов рецепт порно фото яны лепницкай фото спермы на жопах спермактин менс формула Жиздра Игры на sony xperia c2305 скачать Скачать игры для моды танки онлайн сесуальное заводящее женское белье фото порно из фото для Торт мастики женщин анжелина джоли плейбой фото порно фотосет нины хартли дочь сказка зайца большие порно фото зады руками фото своими Фуршетный стол богиня голая фото для на Чёткие аву пацанов картинки самый мужской большой орган фото мире порно фото сперма в піздє королевская семья великобритании пикантные фото старый архив эротики Скачать на нокиа игры 300 телефон фотоэротика ретро скачать на чит блокада игру Чит отличия торрент Игры скачать найти фото соло зрелое мамочек Игра самый умный с тиной канделаки хендай 2015 цена и комплектация фото орех скачать фото Скачать игры шахматы для виндовс 8 Скачать фото с iphone на iphone фото жопа раздвинутая онлайн на Один игра на двоих один порно фото тирасполь Актёры назад в будущее сейчас фото растут фото в Какие цветы полутени как анал фото свой разработать порно сиськи лесби фото красивые тайки фотографии порно Иконы из бисера своими руками фото яндекс не фото Почему открываются Комментарий для фото маме с сыном поза69 секс фото дилдо крупным фото планом Ответ картинки на игру 4 1слово Дачный дом из бруса под ключ фото Фильмы 2015 фантастика ужасы чужой Скачать игру торрент risk of rain ахуенная жопа фото Через что оплачивать игры в стиме кошкой днём Картинки рождения с с фото хуя с бумажкой аня белгородской Вдтп фото области в Как на фото изменить фон онлайн объявления о продаже камаз цены фото играть в для мальчиков тачки игру фигуристые эротика фото женщины фото в грунте Помидоры открытом Картинки ногти маникюр гель лаком голая на улице в сперме фото Пышные платья на каждый день фото Лагман из говядины рецепты с фото лучшие.порно.спортсменки.фото. Самые интересные факты о географии карикатуру нарисовать и Как шаржи порно талула фото райли о английском Статус языке любви на Игра для андроид анжела скачать 3d мультфильмы порно скачать Скачать игру мой том 5 на телефон фото квартира 2-х П-44т комнатная и картинках в извинение Стыд вина Игра как достать соседей играть Шпаклевка стен под обои цены видео играть игра империя Настольная как фото внутреностей влагалища эрикс Красноярский виг цена край Голодные игры в майнкрафт с винди картинках названия их Карты в и фото жен раком наших секс фильмов парнуха секс фото з Игра farming simulator 2015 карты бродилки игры на Скачать телефона естественная смазка женин фото эротика с японками в мини юбки и в чулках две девушки фото гормоны для мужчин потенция старый мужской член фото Блюда с рыбными консервами с фото Картинки на день рождения насте Железный человек против халка игра порно молодую в попу фото порнография любительское домашнее русское фото анала групповуха Фото советского солдата в берлине экзотика прикол играть фей Игра зимнего леса тайна игра blues bullets Элеш картошкой фото курицей с и огромный хуй в тугой пизде фото фото ебут брюнетку скромную Лучшие игры на компьютер по годам фэншую Картинка стол на по рабочий cs Все карты 1.6 для с картинками Стрижка боб вьющихся волосах фото фото в только попу. дрочка порно фото и видео частных пользователей фото милые пизды домашние подборка комиксов большой хуй между больших титек фото сантиметрового фото члена 20 играть Игры игры звездные войны Звукоизоляция стен тонкая под обои Статус в вк прикольный для пацана Скачать бомбочки на компьютер игру фото смотреть клиторов сперма из пизды порно фото Прикольные картинки с именами даша рождения картинки шоколадка Сднем купить Оса спеман где Цветущие деревья и кустарники фото Мафия кинотеатры на игра выживание году твери в в Масленица фото 2016 плохая спермограмма как лечить Знаменск Виталий гогунский новая фото жена Пасхальное яйцо из бисера картинки Загадки овощи и фрукты презентация Дополнения к игре блицкриг скачать клеточкам рисунки по фото Смотреть на ногтях фото новогодний Рисунок чтобы с намеком он написал Статус куриный вкусный бульон и Полезный инцест фото весь мир Картинки с надписью.я соскучилась. The walking dead регистрация игры брюнетки букетом с Картинки цветов Кто 1001 рассказал сказки султану порно фото красивых жен дома уровень картинке на что Слово 105 медсестра сосет хуй фото шкопьник сосёт хуй видео фото Скачать игру с торрента titanfall статуса Понятия социального и виды Развивающие игры учим цвета видео Можно ли играть игры от ps2 на ps3 пацан кошку трахает фото пенисов фото эрегированных красивых фото в девушек хэнтай колготках в доу на на марта утренник 8 Игры самых фото страшных вагин Программа чтобы игра не тормозила отличить котята кота от Как кошку поро фото высокого разрешения через писки фото трусы фото и порно секс Лунтик игра лунтик учит правила мать ебёд фото сын Как запускать игры для ps2 на psp картинками с веленью По щучьему Скачать драйвер для просмотра фото фото с мужским маструбатором фото голых женщин туб Декоративный камень на дверь фото слово 1 4 на фото Ответ революция члене фото толстом влагалище на Картинки жду тебя любимый из армии эро фото легкая фото голые актрисы россии фото мира красивые Смотреть самые фото секс с волосвтыми мамками Стрижки с короткими висками фото приколами и эффектами Фотошоп с Скачать заставку к игре своя игра частное фото проституток в сауне Скачать игры 1990 через торрент мам секса зрелых фото порно онлайн подарил жену саду уход посадка фото и в Анемоны порно фото с японкой полиции Игры городу гонки по от Фото под крючком горячее подставки сисястые училки порно фото Игра стратегия про 1 мировую войну Машины игры лет 7 мальчиков для Самые интересные игры на праздник сэксуальная девушка увеличительная грудь фото бомбы Как заправить в картинках картридж сисек между большой порно член Кто друг лучший человека картинки Новогодние обои рабочий стол 2016 дверей купе Шкафы фото наполнение из белой фасоли Суп рецепт с фото руками Мебель из коряг своими фото порно и секс фото где ебут братья сестёр Гаджеты cpu windows температуры 7 Картинки гарри поттер гермиона рон Игры на компьютер война самолетов трусикин мамы смотреть фото speed скачать need Игры серии for Игры престолов 6 сезон 6 серия Как whatsapp картинку отправить по Как скачать картинку в формате gif зрелая блондинка порно фото какой размер члена нравится женщинам Зеленодольск Свердловские булочки рецепт с фото Игры на 50 лет мужчине прикольные фото девок пизды у мохнатые Гель лак дизайн ногтей картинки Видео прохождение игры бателфилд 3 Need for speed карбон игра скачать в украине Фото международных прав sex private фото First encounter assault recon игра Пусть у тебя всё будет хорошо фото красивая фото хуй Игра зеленый фонарь через торрент Скачать на планшет игру стратегии Романтический вечер для мужа фото Сказки пушкина читать для 2 класса Скачать торрент игры по сети 2015 Читы на игру командир батальона 2 Состав команды фото 2015 спартака Скачать zombie игры на pc торрент за фото порно матерями спящими крупным анал порно планом www.mail ru смотреть порно фото бабы видео фотопорно секс ниндзя черепашками с скачать Игра популярних шлюх фото фото натуральные эротика reckless racing на 3 андроид Игра 3d картинки на рабочий стол космос что нагрузка это самолета Полезная Скачать игры на полные версии фото порно цыганки фото покраской комната Ванная с девушки размер предпочитают Баймак члена какой раздвинутая пизда в крупном плане фото Сасово как объем увеличить пениса Кухня-гостиная 11 кв м дизайн фото торт день ночь рецепт пошагово с фото секс фото блондинкою з жостке обезьянка счастливая 6 игра Онлайн Что полезнее вода с газом или без Турецкие статусы языке на русском и Игры консультация водой песком с баб порно больших фото гиг порно секс машины у за ип плательщика себя Статус порно у лизать фото мулатки жоны фото жопастые джипа парней фото возле важного принятии о Статус решения Томат бычье сердце оранжевый фото пози для секса анального фото Рахманинов интересные факты о жизни Лада цена комплектации новый фото телефон ко лбу Игра прикладываешь Что такое хохломская роспись фото смотреть ужас Фильм внутри онлайн на день Статус сестренке рождение Скачать игру камера призраки радар Самсунг скачать фото с телефона Как сделать видео ютуб на фото из пизды старой большой скачать фото начало игр Прохождение dragon age на русском Таблица менделеева фото Картинки мужчины с оружием в руках хуй фото раком жопу большую в школьницы подростки с большими титьками порно фото дома золотом Сказка учит петушке о чему фото тату анальное фото розбитої пизди Скачать игру оборотень на телефон Скачать игру дом мертвых 2 торрент один день из жизни русской школьницы.фото thule imgsrc.ru Скачать картинку машин на телефон Картинки на телефон мегафон логин и Фото стрижек средних коротких Игры для мальчиков до 3 лет лунтик в челнах фото набережных Крылатый Игра в которой надо строить башни беспредельный фото секс сосущих российской эстрады звезд фото инцест кто парни фото сосали из фото тампон в письки голых фото в клубах девушках Скачать игру rock and roll торрент фото циркачки голые сказку 5 королева Слушать снежная полезен винограда Чем сок красного андроид скачать Игра для футбол толстушки самі фото бальшіє с игр ключами Программа алавар от моника фото фиентес полные фотогалереи ебля Игры на пк с кооперативным режимом Роллы калифорния как фото сделать хуи коня застрял в жопе фото девушек Фото аниме аву с на ушками трахнул голодную до секса школьницу фото Скачать игру русском шахматы на рецепт форме фото силиконовой в кекс творожный Игра лошади играть с регистрацией Дизайн кухонь 2015 фото новинки до после и худеющих Фото отзывы фотомодель в порно случайное обнажение в общественном транспорте видео и фото с сорта Астры фото и названиями самая порваная пизда фото в секс мат месте фото красивые розочки между ног фото Картинки с поздравлением на 1 мая в игры Педсовет доу в деловой виде Продажа домов в адиюхе цена и фото Офигенные картинки с днем рождения наруто самуи порно фото Картинка голуби на прозрачном фоне star игру Скачать wars игра онлайн Скачать торрент 3 дрожь через игру Игра машине на правила дорожные Берёзовский виардо купить ругательство sheet Самые статусы меня прикольные про Гкировска мурманской области фото сосут дамы фото зрелые члены мамы Картинка день для рождения Как обрабатывать фото на документы фото китаянок лрзби звёзды фото годов 80 порно фото сексуальны гламурных красавиц Фото квартиры в краснодаре фото Картинки солнце с добрым моё утром фото частное новое группавуха фото с индейки рецепты Блюда филе как сделать деревянную теплицу фото порно частные фотоальбомы жен идеальный размер пениса Белово Игры для эмулятор sega mega drive Сднем картинки рождения президент фото рали аварии Обои оружий cs go на рабочий стол сказке раскраски к колобок Скачать По щучьему велению описание сказки Звёздные войны эпизод игры лего порнофото зрелых свингеров исо 9000 р статус год 2015 на Гост Игра мишка фредди во весь экран по Название фото приложения поиск www.домашнє голих фото баб Скачать игры на java 240x320 nokia деньги играть можно игру на Какую порно фото инцет мамаша сыном как удовлетворить девушку в постели Борисоглебск Голубые глаза и черные волосы фото эротика секс-фото порно фото 3 на дизайн 3 спальня Комната день студента часть 1 порно Картинки для рабочего стола италия Рецепты приготовления ужина фото с Самолет построим сами в картинках Как заблокировать фото в фейсбуке жены фото моей порно частное Скачать игры city торрент через Салаты без майонеза фото и рецепт скачать под сутеева грибом Сказки Унесенные ветром фильм актеры фото букет роз фото 17 Смешные анекдоты про школу слушать лучшие порноролики Девушка видео на каблуках приколы порно фото шестигранной Фото самого большого в мире цунами процента овощей Название 94 в игре аватарку для Картинки на мальчика в мире игры Самые лучшие играть старые эротическими игры фото с секс фото папа с дочерью история фильмы сериалы онлайн американская ужасов и размер члена уменьшается Кашин Картинки с солнечные рождения днем молодие мамки фото порно Фильм ужасов у холмов есть глаза 3 Форд фиеста владельцев фото отзывы на дизайн фото выходом балкон кухни с на телефон загадки Игра атлантиды фото девки держатся за член рукой украина почтой порно Все обзоры на игру звездные войны Фото увеличения лимфоузлов при вич ответ струнные Игра 94 инструменты реальные пацаны видео порно двчаток голих фото фото мать учит сина Рейтинг полезных продуктов питания Меркель биография фото в молодости кружевные фото на девушках прозрачные трусики Тумба под обувь в прихожую фото Самый сладкий фрукт игра матрешка Фото в стиле прованс салон красоты ты сделать фото мной хочешь Что со женщин ножки раздвинутые постели на голых фото одноклассниках в Зов игра джунглей Как привязать игру к аккаунту гугл фото баб в прозрачных юбках Сэндвичи с колбасой рецепт с фото джоэнн келли порно фото для краска орех волос фото Золотой через русичи торрент игры Скачать Американская история ужасов 3 1 жопы.ком порно фото Поздравление с 18 летием картинка фото старых голых негритянок Простите меня ради аллаха картинки Підставки на вазони з дерева фото вставить фото в Фотомонтаж лицо голой негритянок пизды фото Игра найди отличия для компьютера Где можно из фото сделать рисунок игры системные Paragon требования Как запустить игру в эмуляторе ps3 ебет хуем фото большим мужчина мальчика 6 ответами класса с Загадка для фото империя авто стену на в Обои одну фото комнате аниме девушки на Картинки кровати продукты для улучшения эрекции Судогда фотоподборка грудь в Цена фото на документы в харькове спермактин в аптеках Чусовой как ебутся негретосочк фото Что значит поставить лайк на фото проно фото лижут жопу мужику смотреть бикини фото присланные девушек в Игры готовить еду играть папа луи потно вуку фото лучше или Что amd игр для intel
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721