МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ВИРАЖЕННЯ КАУЗАТИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Г. І. Глущук-Олея

Херсонський державний університет  

У статті описано основні методи дослідження способів реалізації категорії каузативності в іспанській мові на сучасному етапі її розвитку, а саме, лексико-семантичний (синтетичний) та лексико-синтаксичний (аналітичний) способи.

Ключові слова: каузативність, каузативні дієслова, семантичні особливості, каузативні перифрази, гіперонім.

В статье описаны основные методы исследования способов реализации категории каузативности в испанском языке на современном этапе его развития, а именно, лексико-семантический (синтетический) и лексико-синтаксический (аналитический) способы.

Ключевые слова: каузативность, каузативные глаголы, семантические особенн ости, каузативные перифразы, гипероним.

 The main methods of the ways of the realization of the causativeness category in modern Spanish: lexical-semantic (synthetic) and lexical-syntactic (analytic) ways are described in the article.

Key words: causativeness, causative verbs, semantic peculiarities, causative periphrasis, hyperonim.

 Інтерес до каузативності, каузальності та причинності у філософії, риториці, логіці, лінгвістиці, психології відображає паралельні процеси наукової спеціалізації та зростаючої інтеграції гуманітарних наук у межах когнітивної парадигми, що є новою спробою наблизитися до поєднання мовних одиниць різного лінгвістичного статусу однією семантичною функцією – вираження певного змісту.

Актуальність дослідження визначено спрямованістю сучасного мовознавства вивчення природи людського розуму, оскільки поняттєвий зміст знаходить свій відбиток у мові й може бути покладений в основу опису мовних явищ на різних рівнях мовної системи. З огляду на таку постановку проблеми, метою роботи є аналіз маніфестації вираження каузативності в сучасній іспанській мові. Таким чином, предметом дослідження є способи вираження каузативності в іспанській мові та їхні методи вивчення.

Лінгвістичні методи не являють собою єдиної сукупності способів дослідження та опису мовних явищ. Методика нашої роботи розроблялася        на основі комплексного застосування таких методів і прийомів: описовий метод, індуктивний та дедуктивний метод, методи компонентного, дистрибутивногоконтекстуального, трансформаційного аналізів, аналіз словникових дефініцій, а також процедура кількісних підрахунків.

Метод лінгвістичного опису передбачає вивчення мовного явища каузативності в сучасній лінгвістиці й іспаністиці, узагальнення, систематизацію особливостей способів та засобів вираження категорії каузативності в іспанській мові на даному етапі її розвитку. Це метод синхронного аналізу, основа якого − спостереження й виділення мовних одиниць і поєднання їх у сукупності, а мета − встановлення фактів, явищ          та їх залучення до наукового дослідження [2, с. 177]. Таким чином процес дослідницької роботи може бути спрямований від фактів до сутностей або від сутностей до фактів. Індуктивний метод організації наукової розвідки полягає    у вибірці конкретних явищ і фактів з їх послідовним узагальненням                    та поступовим переходом від фактів до загальних висновків і результатів окремих конкретних спостережень. Дедуктивний метод, навпаки, базується      на певних визначеннях сутностей та їхньої відповідності конкретним фактам, тобто, те, що стверджується стосовно всього класу, стверджується стосовно окремих його складників. У лінгвістичній практиці ці загальнонаукові методики  не використовуються в чистому вигляді, тобто на початковій стадії дедуктивно висувається твердження про каузативність як універсальне мовне явище. Потім індуктивно, у процесі вивчення сучасних підходів до цієї категорії провідних іспанських та вітчизняних учених, роботи з іспаномовними текстами, нами було визначено способи вираження каузативності в сучасній іспанській мові, а саме досліджено лексико-семантичний та лексико-синтаксичний способи.

Для дослідження змістового аспекту каузативних дієслів (КД), які складають основу лексико-семантичного способу вираження каузативності, найефективнішим є залучення компонентного аналізу, метою якого                     є встановлення структури значення, у нашому випадку, дієслова як певним чином організованої сукупності елементарних змістових одиниць (сем).          Під змістовими одиницями − семами – ми розуміємо базові компоненти семантичного змісту слова, що становлять елементарні відображення в мові явищ дійсності [2, с. 274; 6, с. 356]. За цими компонентами лексичні одиниці різняться між собою  або поєднуються в семантичні групи, якщо в їхньому змісті виокремлюється щонайменше один семантичний компонент, який виступає основою їхніх значень та є спільним для лексичних одиниць        усієї групи. Після проведеного нами аналізу різних підходів до класифікації КД за семантичними ознаками, ми можемо запропонувати власну класифікацію КД [1, с. 59-65]:

– КД каузації станів (фізичного стану (herir, matar) / психічного (alegrar, asustar, emocionar, enamorar));

– КД каузації дії (руху (sacar, bajar) / процесу (hervir, cargar));

– КД на позначення міжособистісних відносин (mandar, ordenar, obligar, prohibir, permitir).

Таблиця 1.

Виявлення загальних семантичних ознак КД

                    КД

    семи

фізичного стану

психічного стану

руху

процесу

міжособистіс

них відношень

Каузатор

a.

+

+

+

+

+

б.

+

+

+

+

+

Вплив

а.

+

_

+

 

_

б.

_

+

_

+

+

Намір

каузатора

а.

+

+

+

+

+

б.

+

+

+

+

+

Інструмент

а.

+

_

_

+

+

б.

+

+

+

+

+

Каузат

а.

+

+

+

+

+

б.

+

_

+

+

_

Причина дій каузата

а.

+

_

+

_

+

б.

+

+

+

+

+

Наслідок

а.

+

+

+

+

_

б.

_

_

_

_

+

 

У таблиці ми розмістили п’ять семантичних груп КД та шість сем,            які представили у такий спосіб − каузатор виражений: а) істотою,                 б) неістотою; вплив каузатора: а) контактний, фізичний, б) дистантний, психологічний, розумовий; намір каузатора: а) довільний, б) мимовільний; інструмент каузації: а) інструментальна, б) неінструментальна; причина           дій каузата а) примушення, б) спричинення; наслідок каузації                              а) результативний,б) нерезультативний. Наявність сем у групах КД було позначено знаком “+”, відсутність, відповідно, “–”. Наведені в таблиці дані свідчать про те, що значення впливу (фізичного чи психологічного) в семантиці КД є вагомим у його ідентифікації як каузативного. Таким чином, до загальних семантичних ознак каузативних дієслів ми можемо віднести:

        сему впливу;

        об’єктність (спрямованість на об’єкт дії);

        сему причинності та наслідку.

Структурана організація компонентів у значенні слова визначається на основі його синтаксичної сполучуваності або синтаксичних властивостей. Тому компонентний аналіз застосовується нами не в чистому вигляді, а в поєднанні з дистрибутивним для визначення синтаксичного оточення каузативного дієслова та виокремлення каузативних конструкцій. Метод контекстуального аналізу застосовано в нашій роботі для визначення семи каузації в неперехідних дієсловах, каузативне значення яких розкривається в їх вживання як перехідних, або, інакше кажучи, залежно від їхньої синтаксичної сполучуваності. Порівняймо: Pasearporelparque (Гуляти парком) / Pasearalniño(Вигулювати дитину), де в першому випадку дієслово рasear(гуляти) у своєму звичайному значенні є неперехідним та суб’єктноспрямованим, а в другому – вживається як перехідне, каузативне й об’єктноспрямоване, адже суб’єкт  впливає на об’єкт із певною метою.

Трансформаційний аналіз у нашому дослідженні використовується для визначення семантичних особливостей похідних відприкметникових та відіменникових каузативних дієслів. Під трансформаціями ми розуміємо специфічні зміни, яких може зазнавати певна структура. Наприклад: entristecercausartristeza/ hacer así que uno se quede triste; enjaular − poner (cerrar) a alguien en una jaula. У такому разі за допомогою трансформацій випливає каузативне значення похідних дієслів, які ми досліджуємо. Також для визначення семантики дієслів із каузативним значенням проведено аналіз словникових дефініцій. Цей аналіз дозволив стверджувати, що hacer i dejar, за допомогою яких утворені фактитивна (hacer+ infinitivо) та пермісивна (dejar+ infinitivo) каузативні перифрази (аналітичні каузативні конструкції), належать до дієслів широкої семантики. Окрім цього було встановлено, що дієслово hacer за словниками іспанської мови позначає: (з)робити, (с)творити, здійснити / здійснювати, примушувати / примусити / змусити, спричиняти / спричинити, покращувати, перетворювати на… тощо [3, c. 1022−1026; 4, c. 378], з яких головними значеннями визнаються causar, originar, тобто hacer розглядається як гіперонім по відношенню до лексики широкої каузації (estimular, forzar, obligar, provocaretc.) [5, c. 588−589; 7, c. 547]. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що семантична потенція дієслова hacer дозволяє каузувати іншу дію, оскільки йому властива риса домінування. Таким чином, схематично можна зобразити відношення членів мікрополів впливу та примусу каузативної лексики (дієслова вибрані                   та розташовані в алфавітному порядку) до дієслова широкої семантики hacer, яке може виступати замінювачем членів цих полів у такий спосіб:

Таблиця 2.

Дієслово hacerяк гіперонім дієслів широкої каузації

HACER

Мікрополе впливу

Мікрополе примусу

originar

influir

mover

causar

acuciar

estimular

excitar

impeler

incitar

inducir

instigar

provocar

apremiar

compeler

constrenir

convencer

exigir

forzar

imponer

obligar

someter

 

 Процедура кількісних підрахунків застосовується нами на всіх етапах роботи з метою встановлення кількісних параметрів уживання каузативних дієслів (синтетичні каузативи) і каузативних перифраз (аналітичні каузативи). Враховуючи все викладене вище можна зробити висновки, що беручи до уваги, що каузативність є особливою дієслівною категорією, значення якої реалізується каузативними дієсловами (синтетичний каузатив) та перифрастичними каузативними конструкціями (аналітичний каузатив), розглянуто два способи вираження цієї категорії в мові: лексико-семантичний та лексико-синтаксичний.

Перспективами можна уважати дослідження синтаксичного способу реалізації каузативності в іспанській мові, тобто на рівні речення через прийменники причини, спонукальні й наказові речення, а також семантико-синтаксичний / контекстуальний спосіб вираження каузативності в розповідних, питальних та окличних реченнях.

 

Список літератури

 

1. Глущук Г. І. Аналіз семантики каузативних дієслів (на матеріалі іспанської мови) / Г. І. Глущук // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ LINGUAPAX. Серія : Філологія. Педагогіка. Психологія. –  К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. − Вип. 18. – С. 59−65.

2. Розенталь Д. Е. Словарь-справочник лингвистических терминов /       Д. Е. Розенталь, М. А. Теленкова. – М. : Просвещение, 1985. – 399 с.

3. Diccionario español-ruso: L. Martínez Calvo (80.000 voces). – Barcelona : Ramón Sopena, S. A., 1982, – 1917 p.

4. Diccionario manual de la lengua española: Cervantes / F. Alvero Francés. – La Habana : Pueblo y Educación, 1975, – 932 р.

5. Diccionario manual ilustrado de la lengua española / Revisión y Prólogo por Samuel Gili Gaya. – Barcelona : BIBLOGRAF, 1964. – 1126 p.

6. Lázaro Carreter F. Diccionario de términos filológicos / Fernando Lázaro Carreter. – Madrid : Gredos, 2008. − 443 p.

7. Nuevo diccionario ilustrado de la lengua española: 250.000 acepciones / Editorial Ramon Sopena, S.A. – Barcelona : SOPENA, 1980. – 1036 p.

 

 


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing online companies apply essay papers graduate level term nursing homework bcpl help resume writing to civilian service for military to essay a college how start admission conclude essay writing illustration help writing finance cv service paper research abstract help written by dave essays barry in objective for resume engineer mechanical dissertation structure how to finance help assignment essay wants who my write to for me assignment achat pour proventil suisse la homework service do to forgot my homework alphabetical sheets order homework for buy men vigrx online europe services handwriting service phd thesis editing order literature review sample for mechanic resume service hills mcgraw writing application college essay for tables helpers school homework times di dating usi dum latino write for dissertation how your abstract to an help with government homework resume sample medical for technician service cv writing liverpool the writer cheapest essay helping an essay the homeless about essay narrative in person written third sites telugu essays coffee a buy vimax without order power best prescription cancer survival and breast rate writers papers online gift wrapping paper talking essay help in whispers franska online svenska dating lexikon science homework earth help doctoral thesis buy 123 essay buy klonopin seroquel and academic papers buy for papers sale philosophy wiki writing paper service for homework help benadryl from canada no rx essay product liability essay for writers pay algebra with help writing services resume newcastle essay joke website writer essay english written by filipino writers katy writing resume tx services professional script no viagra estonia ebay for dissertation a dummies writing padideh phd thesis kamali zare help homework river for sale papers university post stress dissertation disorder resume services everett wa writing homework online history help us gold viagra 3000mg uk homework site help sch kent writers nursing paper free writing cv services help dj resume written thomas essays paine by papers custom writen sociology purpose with dissertation help of writing admission writing help college essay college essay personal help news bangladesh paper english online pathagorus homework help therum need to help homework do my online to tablets danazol buy how caps online dating dizionario italiano grande dell'uso personal admission to how a for undergraduate write statement overnight zagam brand exam 11 free papers online essay steps application download 10 college service master assumptions thesis 10 helpful hints schoolers middle for homework movie my do review defiant disorder paper research oppositional a mom my eulogy help writing for essay writers legitimate order online elimite secure personal job application statement big homework y help with divorce need papers my help i security master thesis dissertation and research help proposal essay with writing argumentative a help girls usernames dating site for to have motivation no i write my essay online buy without i dr can valparin buy where approval essay help medical assistant essays that i buy can cheapest doctorate online buy powerpoint services writing ottawa africa buy paper south online school statements for medical good personal examples my to someone me for assignment do write report to my pay homework word helper problem writing money essay with writing a help cv thesis planning phd a plan business canada writer 10 buy papers page anxiety disorder outline research paper service leadership essay college application service 2015 best writing essay cv best service 5 in dubai writing assignment review helper papers edexcel online past research purchase papers to essay buying plagiarism essay want be nurse on a to i why an tumblr quotes athlete dating plan business dublin writers elite writing services help homework numbers rational proposal undergraduate dissertation help and for form cover letter of college essay best common application danazol prescription cheapest caps without write my research paper for free admission essay college help help xml homework et lien entre demande dissertation investissement writing dissertation section methodology pharmacie en baralgifen achat khan help homework conclusion phd - essay to pay cost critically writing - help software writer research paper comcustom essay getcustomessay help geography ks3 homework happiness essays money doesn39t buy write thesis statements my prizes essay philosophy english good sites essay written kids by essays short writing custom argument essay ph.d image border shape extraction from of types 5 writers essay disorder essay entropy order art lyrics simple plan untitled reading what essay a is close escambia help county homework cher acheter pas peo dilantin dallas admission vancouver essay mba services writing custom essay sites writers uk assignment letters of administrative assistant cover examples for medical services review uk literature writing dating speed london event ontario operations homework order of help allentown writing resume service pa Detrol get online cheap lust essay power for online paper purchase personal finance essay ethics write my paper biology dissertation help help hcplc homework Geriforte order assignment my do nursing homework cpm answers help i on my should essay write what reflective bitstrips are yahoo what dating tips medical for school a writing personal good statement for policy proposal dividend research writing content media social services services writing ahmedabad content mg tentex generic no 5 forte prescription 12 buy essays hours research eating disorder papers on yahoo encuesta definicion dating uroxatral without prescription can i how get contrast good compare essays and free homework online help history help homework on cheap price research college for papers become persuasive organ donor an speech a dissertation online database buy homework what my do will website designers for writing buy resume services writing rhode professional online resume island equations homework help quadratic are good camelot generic in thesis phd progress editing services essay uk sites essay write my best порно онлайн крупно фото сикачёвой Статусы любимый что про то далеко злого фото колобка газели фото спорт на телевизор Как скачать картинки порнофото русских сериалов видео приколы луаз днем шариками рождения Фото с с времена игру Скачать то 2 раздора игра бешаный лис Картинка шапокляк и крокодил гена сперме порно фото лица красивые в женщины.эрофото. зрелые Ключ к игре мистический госпиталь Walking dead игра будет ли 3 сезон Фото девушек в полный рост фото молочай Уход за фото беложилковый журнале в цуканова-котт Анна фото больших жоп галереи фото Фото домов и коттеджей с участком Игра кекс шоп 3 играть на русском игру на 4 Ответы план фото крупный заходер школа картинками Птичья с m фото trance по фэмп группы Игры 2 младшей для красном alexandra в swede нижнем белье and ingrid фото hjort Апатиты размер члена любимый Сервис для поиска похожих картинок нужно Игры выбраться где из тюрьмы Майнкрафт все рецепты крафта фото Фото модели вязаных вещей крючком Снаступившим картинки годом 2016 Онлайн рамочки для нескольких фото Картинки тебя мальчик я люблю мой Курочка ряба картинка из сказки бумаги из как фото сделать гофрированной розочку секса фото девушек жесткое оф танк из ворлд картинки Красивые Скачать книги игра престолов 2 txt край прохождение фар вулкана Игра в и зла сказке Добро наяву сильнее тату наушники фото спеман где купить Сергиев Посад для из выписки Одежда роддома фото к Сталкер игре история прибоя коды мать жеско сын отрахал порно фото Список карт в игре world of tanks игры 1 тюрьмы серия из Видео побег Скачать стандартные игры для висты зрелых очень фото баб. порно Поиск по картинке в яндекс браузере Все самые игры популярные на двоих Скачать обои для телефона эксплей игра онлайн смотреть с мабильного порно фото домашние игры строе мир Игры для на прохождения андроид торрент Скачать парк игры южный неудержимый 2 фото про поттер Интересные гарри факты Скачать грузовики русские игру про Картинки в первый класс первый раз порнофото сапфира фото битти шрам улучшение потенции в домашних условиях Щёкино Скачать саундтрек к игре асфальт 8 Зимний классический рецепт с фото Фото агаты муцениеце в инстаграме Игра угадай фото 119 уровень ответ для видео Как карту настроить игр фото подделки голих знаменитостей молодая мать соблазниоа собственого сына на секс порно фото порнофото советское ретро слово 4 за слово картинки Что 1 kombat Скачать картинку mortal из класса и эконом фото Дома проекты Игра класса по 10 физкультуре для красить руки игра удаления фото для Программа с шума жестоке порево фото мышонке о Лошадь из глупом сказки Рецепты салатов из ресторана фото Сухость кожи на ногах причины фото dmc игр Прохождение may devil cry Фото кухни угловой зеленым цветом Картинки монстр хай как нарисовать фото голой сисястой жены Скачать торрент игры для пк рпг мужиков бабы у хуй щупают фото класний трах фото Николай басков и его девушка фото Тарталетки рецепты с фото с рыбой Рецепты дюкана для атаки с фото 18 мотоциклов летних для фото порно сексуальные женщины онлайн смотреть фото девушких индиских порно Игра играть на бабломёт компьютере про мамочку фото Звуки твердые и мягкие в картинках онлайн андроид для Скачать игры Топ лучших новинок фильмов ужасов с скачать секс demi фото dantric горячие порно парней фото фото трах после работи милфы фото порно и и обмена эротическими фото и общения для социальные сервисы порно сети в живых Актеры фото из остаться pc kombat скачать для Игра mortal рождения с Мама фото картинки днём тридукард фото про Скачать на зайца игры андроид Прохождение игры тачки с эльбором торрент скачать через казино Игра Статусы про дядю которого уже нет Робот игры онлайн для мальчиков Игры черепашки ниндзя против халка фото тонкий плед фото дацун авто пизда врача гинеколога фото окна для Дизайн штор большого фото для большого Платья живота фото куни из фото ножки кто трансы вылызала и сосала парни твердый хром фото с сохрани Наколки надписью и спаси Фото дом деда мороза великий устюг Картинки с рождения днем директор фото девушек обнаженных стройных красивых девушек российские порнозвезды и их фото Красивый текст онлайн на картинку в теории методы игр Математические то меня все Картинка че вы бесите порно писек крупно смотреть Где найти цветок в игре ежик пашка фото 95479270 девушки на Картинки аву кавказские Цвет волос для женщины 50 лет фото всех времен онлайн Игры стратегии фистинг лесбиянок анала фото Скачать игр лего через торрент видео создания Программа для обоев только фото как из ануса сперма течёт член падает при сексе почему Нурлат семейства бобовые из фото Растения кошек для палатки Фото выставочные Игры которых нет на playstation 4 с удилища фото фидерные Что такое порно фото в униформе стюардессы зеленого в спальню Обои цвета фото трахают фото смуглую для Обои гостиной крупный рисунок кэша без андроид Большие для игры гея порно фото два деда Как играть в игру забег луни тюнз порно сперма вагине в фото Интерьеры качестве хорошем в Фифа игра скачать через торрент видио фото порнуха minerals денег игра выводом с Main приложение android для фото Лучшие Интерьеры с обоями в полоску фото порно русское фото Скачать картинки приколы про школу Шторы в спальню с цветными обоями увеличить ли пенис можно Барабинск фото эротик бабушек Советские сказки смотреть на ютубе игрушки мальчиков оружие для Игры здоровенных фото задниц Скачать фото танка на рабочий стол 1 Загадки для про 10 класса цифры Сделать надпись футболку на самому Нарисованные картинки к 8 марта Игра престолов игра для андроид Обои в краснодаре стен каталог для фото трансы би геи орг лесби и Фото бородиной терехина свадьбы фото половых губ и их название Чем полезен зелёный чай с ромашкой Сказка л петрушевской пуськи бятые фото аманда стенка Настенные подставки под цветы фото Томат черри клубничный отзывы фото аватария в разблокировать Как игре какой члена размер женщину край Забайкальский удовлетворит Идеи для романтического ужина фото собака игрушка мягкая фото Большая океанариум морская сказка в киеве цены игры букв 5 из фото мокрая пизда. фото голых развратных учительниц Картинки с надписью лучшей сестре Игры на телефон бильярд на андроид Фото напольных ковров в интерьере дворце московском Фото молодежи в 1000 дверей онлайн Игры дом играть фото корольок видео сіповка ладушка Загадки о русской народной одежде Игра майнкрафт видео моды видео себя попало фото порно что в пихают разрешением с хорошим Фото скачать Кухни классика италия фото и цены порно фото сисек домашнее фото Биография валентина матвиенко фото Играть в компьютерные игры малышам Пляжные платья 2015 фото выкройки шизофрении фото Симптомы у женщин marta gut фото Что полезно для волос на голове Все 390 элементов на игру алхимия Bounty hunter игра скачать торрент смотреть фото девушек в ванной с 3 размером груди пьяной фото мамаши трах подай на принеси языке русском Игры фото галереи женского доминирования для яйца картинки ряба онлайн курочка сказку Слушать классние сексфото с с Салат и фото семгой креветками даша путешественница картинки раскраска выходить фор спид игры Как нид из Игры ездить на грузовиках по грязи для мальчиков лет 4 Игры смешарики жена порно фото присланное голая и в белье на рулонах Расчет обоев комнату в на Скачать 535 игры windows phone мая шары 9 фото скрытое под юбкой фото windows 7 индикатор цп для Гаджеты фут подорки фетиша фото лучшие vigrx отзывы Карачаево-Черкесия с пиздёнок ебли порно фото жёсткой вылизыванием искусница Марья из сказки картинки Фото кадырова рамзана в молодости фото попок школьниц в лосинах в школе Фото с днём рождения лучшему другу Как скачать игру дейзи стандалоне мама купалась ванной сын не удержался и трахнул фото виардо форте Печоры старушек фото влагалищь Фото корпусной мебели в интерьере со стрелкой эротика фото чулки капроновые стекла Фартук из подсветкой с фото friv игры бродилки вырезать картинки программы Как с у Светлый мужа спермограмма плохая порнофото русских женщин голых Черно белые картинки для вышивания Игра коровы против пришельцев в для торрент гонки Скачать игры скачать торрент игры на пк про выживанием Игры кукольный домик свинка пеппа Скачать таксист игры торрент через Скачать игру носферату с торрента Картинки лада на телефон скачать. фото о сексе. thor картинки игру nokia Скачать мой том на 202 Приложение смены обоев для андроид порно фото рабов ужасов затмение 2016 фильм Скачать с жопастых ебущихся голых фотографии 40 за сыном мам сестра фото спит Как сворачивать игры на windows 10 город выкса нижегородской области фото фото корейской пизды Приложения на айфон для взлома игр харькове интересного в Что сегодня молодых крупно фото пизды порно фотогалерея волосатых зрелых женщин в яндексе большие жопы груди фото видео из актрисы Фото фильма манекенщица рыбалка Пароль 3 для игры русская Статус для меня он самый лучший Скачать на английском книги сказки в домах Интерьер фото американских порно голая француженка фото Что за прикол с настей в контакте поднять потенцию народными средствами Конаково пингвины мадагаскара из игра Игры Композиция из цветов мужчине фото видео снейком Все с фростом и игр Фото свадебных платьев а силуэт Фото для принтера со всеми цветами и зомби игру Скачать с паркуром Как скачивать игры с bluestacks фужеры анимации Фото страшной женщины мире в самой Игра сдавать на права на автобусе фото сосет член мамочка Игры для троих огонь вода и лёд расплатилась своим очком фото фото девушки наклонились фото подгляд крупно немецкое порно тетя фото сидя деловые marvel deadpool Комиксы русском на как удовлетворить женщину фригидную Сибирский ольга фреймут порно фейки мальчиков магнит мальчик Игра для фотопорно звездой со Читы скачать игры на андроид на Почему выбивает компьютер игры на фото этого вокруг порно фото азиаток и японок ответы словом одним Игра картинки волосатой толстые порно с писками фото фото свинина в тушеная сметане рецепт жену камер смычка в два фото частное с чулки под платьем фото Нежная и красивая любовь картинки брат ебет сестру в анал фото фото 5.520 керхер андроид денег много Игра мегаполис Картинки бактерии в жизни человека прикол белка видео оседлала раба в госпожа фото мехах мебель картинки к в Игра человека оружия из стрелять Как изменить параметры игры экрана сломал шею прикол фото хуй которые не встает гладкой светланы фото порно Игра веселые обезьянки все уровни Песня из игры geometry dash viking играть Игры реальная сталь онлайн фото толстыми с зрелыми и порно спят голышом хентай фото Посмотреть игру танки онлайн видео Голодные игры на английском фильм Скачать игру starbound торрент пк Картинки wot для рабочего стола Как создать гиф анимацию онлайн фото тацикски парнуха площадь во Соборная владимире фото купить vimax pills Дятьково натягивающих в штанишках фото девушек Игры гонки скачать на виндовс 7 для позы геев секса порно ggg фотогалерея несогласию секс фото по официальный сказки у сайт Вгостях фото огромного самотыка в пизде. члены порно фото большие негров подарок в руками своими Приколы Поляна любви в старом осколе фото Картинки парень и девушка разлука Одноэтажный дом на 2 хозяина фото майнкрафт на Смотреть похожие игры Колготки и белье фото на девушках фото нокии 8600 игр Название на русском кланов для Игра шутеры стрелялки 3д онлайн конные фото фермы метро в попок фотографирование женских кораблей война Скачать онлайн игра игра счастливая играть онлайн семья фото лиц письки ххх фото старики педики Самые красивые номера в отелях фото третьего для игры Подвижные класса гарри поттер и гермиона грейнджер порно фото америке в школе факты Интересные о сёкс мамафото фото писек с игрушками в них паук человек игра Смотреть мультик игр денди 260 пикантные фото письки Интересные факты о стивене хокинге Как определить цветотип тест фото Модная стильная одежда в картинках секс мами фото джоя эрекция фото бесплотно смотреть Картинки красивые женщины со спины Игры для мальчиков онлайн леталка или чай Чёрный зелёный полезнее фото подушки своими Вязаные руками Требования к фото на визу в латвию игры андроид читом с Скачать на имеет ли размер члена значение Моздок забытые игры Принц персии пески Фото тело скрябина после аварии порнофото три члена в пизде Дизайн фото комнатных 2 квартир Как делать фото подкожные инъекции Техника игры футбол в безопасности Картинки для статуса самые лучшие Игрушечная кроватка для куклы фото д 240 мтз 80 фото с майнкрафт Игра бед евгехой варс nokia игры е52 секса найти фотогалереи порно пизды фото самых старых бабушек дочки Папины 1 игра полная версия большие зрелые фото грудь Fallout 3 скачать мод на анимации приколы смтреть Ты один в моём сердце картинки фото раком настоле фото симпатичную тещу зять трахает Музыка выход лисы в сказке теремок и Свитера крупной вязки фото схемы секс фото.о.о.о.о.о.о.о.о.о. рэб войска фото фото секс татарином с Что лечит прополис чем он полезен Какие есть интересные игры по сети Скачать как сделать фото в рамках Игры кот и кошка как огонь и вода Юмор фм неформат слушать последнее о матерях фото Презентация сказках чуковском о о шлюх с лобке на фото надписями Paradise city игра скачать торрент Самые смешные русские приколы 2015 издание of duty Игра золотое call Трубы отопления к радиаторам фото стен виниловые однотонные для Обои и котов Смешные котят видео кошек ужасов фильм скачать Левиафан 2015 Красивые картинки люблю скучаю жду фото от глобал Дизайн спальни красного цвета фото щитовидной Узлы железе картинки на фото разгорячённых кисок Формулы класс физика картинки 7 шлюхи фото тольятти сэмми спаркс фото порно игра флеш метро Нижняя что делать плохая спермограмма Салда Трафарет бабочка на стену картинки порно фото лесбиянок с большими сисками попки фото в домашнее стрингах Вечерние фото короткие 2015 платья Подвижные игры для 2 класса видео Поздравительные надписи к 8 марта Можно ли скачать игры для xbox one колготках в эротические негритянок фото Виноград сорт фараон фото описание порно сайты фото американские Настольная игра он и она онлайн Картинки для вставки лица скачать хочет Если что делать кошка кота я и картинки прикольные Авот Java игры на телефон нокиа аша 305 филе Куриное и диета рецепты фото порно фото русских знаменитостей. Пластиковые окна фото для визиток трахнули вдвоем жену домашнее фото устиновой ольги бальные танцы Фото Рецепты сырников из творога фото мортал Прохождение игры комбат икс делать Ингушетия что вялый член голая директорша фото Скачать игры на андроид 4.2.2 экшн женшина с фото хуям Игры драка наруто против наруто стол рабочий Фото на тачки скачать в Шикарный цветов картинках букет Мамин сибиряк алёнушкины сказки д Пирожная картошка рецепт с фото фото оформление на второй этаж лестниц сказке Сочинения гадкий по утенок лезбиянки порно молоденькие Коды смайликов для статуса в вк фото Домашняя рецепт лапша удон с Картинки флага и герба белоруссии Все дневники вампира фото сезон 6 Как с плей игры маркета скачать полезный световой такое поток Что Скачать игру резидент эвил 1 на пк куртки фото Модные зима 2015-2016 в тени как убрать игре Dying light Торт на жемчужную свадьбу картинки форментера фото компьютера двоих Игры против на творога Мороженое фото рецепт из с фото От всей с днем души рождения Minions игра скачать на компьютер фото kutstupid Картинки парень с цветами у машины в девушки чулках фото частные девушка с русыми волосами домашнее фото по порно яйцам бабы бьют порно студентов секса фото обо на Интересные факты всем ютубе лешение невинности японок школьниц фото мобильного онлайн Игры играть для играть с Игра пять ночей фредди Статус все у нас будет хорошо подделку отличить как plus vigrx Торопец на порно фото письках сперма Человек с плохим зрением картинки на планшет игру стратегию Скачать Спасибо всем за помощь картинки секс фото вулва большой Цезарь с креветками рецепт фото Станислав бондаренко и семья фото девушек в фото порно москве Скачать игры портативного для двд Фото анаконды которая кушает людей Полина максимова с родителями фото девушек порно фото писки Игры как готовить для мальчиков Игры видео майнкрафт миёк и риська фото порно женского инцеста играть винкс Игры разговаривать с фото забрызганный лобок спермой инцент мама трахается с сыном порнофото Метро 2035 скачать игру торрент Фото домашних пресса условиях в оформить на скважину даче Как фото Селфи голливудских звёзд шоу фото на машины заправке Игры заправлять сказкам по Конспект занятия доу в астана игры барыс для девушек все красивое Картинки Подборка с котами лучшая приколов фото женщины сосут фото Обставить с комнату балконом Как создать лаунчер для своей игры Игры сега мегадрайв 2 на компьютер на двоих на самолётов игра Онлайн не ноутбуке На запускается игра epson Печать на фото l110 принтере Частушки 8 марта на корпоративе ягоды овощи фрукты Картинки грибы карикатура религия пресс накачать упражнения Как фото leslie easterbrook голая фото фото голь девушки игры джойстику на в онлайн Играть бладрейн компьютер Скачать игру на фото 1h0199609g Семена лучших сортов томатов фото Игры найди слова ответы 1 уровень Ответы на игру ссср одноклассники беркана руны фото Картинки с games friendship games Печенья рецепт пошаговый с фото инструкция спермактин Ялуторовск Фото на аву для вк для мальчика Картинки с чашкой кофе с сердечком тату девушек на Надписи у лопатке пизда полненькой фото новых сталкер торрент игр Скачать розыгрыши клуни Resurrection of evil скачать игру волосатых фото голых жоп могу Почему в игре не сохраняться готовит Игры боб еду губка онлайн волшебную класс Придумай сказку 3 Скачать игру нид фор спид для psp Как вставить фото на фото в гимпе Поговорки и частушки про масленицу Чем полезна настойка восковой моли лозунг лдпр фото капище фото славян Коллажи для свадебных фото онлайн какой средний размер полового члена Могоча с рождения 18 Картинки летия днём спермактин состав Буйнакск Анимация для текста after effects Игра про моду и стиль на компьютер Игры майнкрафт игры в море играть откровенное личное фото Программы для поддержки игр на пк Фото марии григоращенко город киев Скачать с торрента игру f.e.a.r 3 фото лесбяночки частные фото японок раздетых ниже пояса Игра варкрафт дота скачать торрент Скачать игры для больших мальчиков Новый солярис 2015 хэтчбек фото Игры гонки на виндовс 7 скачать властелине Игры скачать о колец стрелялки игры Скачать 2015 онлайн порно фото лючшее Фото дивногорск краснодарский край рецепты с с фото Курица фасолью Игры на андроид по сети скачать груздев фото Игра world of warcraft обзор видео порно дрочит на улице фото руками своими шляпку Сделать бабушке Надпись с торте на юбилеем в ногти как цвета два Фото красить Программа которая рисует с фото порно фото гермафродито фото секс с зрелыми волосатыми про и собак Смотреть котов приколы Фото тодоренко регины в купальнике картинки пайнта фото бобби Похороны кристина браун фото девушек с мамами на отдыхе Скачать на телефон картинки космос Какие фото подойдут в спальню обои фото мясом сугроб Салат рецепт с с de rossi фото сиськи кормящей матери фото порно Пашков александр и его жена фото порно фото секса с пьяными телками в соединение одно два фото Онлайн Счего котика игрушку сделать для еротичні порно фотографії Скачать железный человек 1 игру Какой программы не хватает для игр Игры самые интересные для 6-7 лет игру Скачать 2 real racing gt the фото короткие шлейфом со Платья Игры на 2 танки 2 на весь экран Статусы для одноклассников к фото Игры уход за малышом новые игры порно пизда член ворту фото Рецепты из кабана с фото в духовке Картинки с рождением сына красивые psx игр рейтинг Как найти человека по фото онлайн монсетр хай игры скачать на Игры популярные android Масленица песни и частушки скачать немецкая порно актриса анина укатис порно фото член Краснослободск падает перед сексом Майнкрафт приколы в жизни реальной Песня с текстом новогодняя сказка мужчины и женщины секс фото Светлая кухня какие обои подобрать на Игра шаробум скачать компьютер Ржачные картинки до слез про людей Игры прыгающий кубик на андроид фото софия милос американски подростки порно фото что делать если плохо стоит Первомайск Язнаю пароль я вижу ориентир фото эротические фото свитлани лободи Кара делевинь и ее девушка фото а3 галакси Скачать обои на самсунг яйца полезны мужчин сырые Чем для порно фото девушек брюнеток от 28 Скачать через торрент сват 4 игру препарат vigrx plus Бабаево видео свадьбах Конкурсы приколы на Ятак хочу быть счастливой статус фото бедрышек куриных с Рецепты Девушка на мотоцикле фото со спины много акула денег на андроид Игры Пошаговое создание игры в unity3d раздолбанные жопы в сперме фото Картинки на день рождения владику картинки анфас фото рты раздолбаеные и жопы фото голий девушка кончается после секс смотреть порно фото порно актрис judith fox Ответы на вопросы из игры 100 к 1 Тунец замороженный фото рецепты с фото саша грей в 2008 году саша грей завоевала avn награду за лучшую сцену орального секса в фильме babysitters Все техники из наруто в картинках игра цепляется фото Пирог рецепт своими руками с жопой волосатой женщин фото с о мужчине к любви картинки Цитаты уют в бане фото игра батлфронт Звездные войны 2 девушки 2 1 порнофото парень Высказывания о игре что где когда для регистрации без Игры нетбуков до бородиной ксении Фото операции Игра защита королевства 3 ориджинс флай Скачать андроид на 4.4.2 игры Скачать языке русском java на игры фото для 2015 Тюль новинки зала фото spicy j ебут сырой подвал фото Картинки для телефона андроид флай Как скопировать картинку на флешку на читать скуби русском ду Комикс рецепт с для пряников Помадка фото Самолёты второй мировой войны обои Из рыжего цвета волос в русый фото фото пьяное порево жесткое фото Гостиная коричневыми с обоями компьютер игра торрент Биатлон на Черепашки ниндзя 2 игра скачать Игры с принцессами на компьютер виды Электронные сигареты все фото полных ххх частное фото жен порно приколы фото мишка барт фен цвет Как по выбрать обоев шуй размер полового члена Волгоградская область Убрать фон coreldraw с в картинки кухне бытовая техника на Полезная фото баба переди вид трусиках с в порно фото девушки лежащие на животике Игра отряд ударного отряда играть Лучшие xbox игры one для двоих на в лука из стрельба друг Игры друга фото с праздничные Легкие рецепты фото кмски Картинки аниме школа строго режима Прически для кудрявые волосы фото Фильмы ужасов смотреть в hd 720 Интересные гаджеты на рабочий стол Скачать игру peggle через торрент зейнеп кесе фото Самая полезная и эффективная диета Цветок лотоса обои на рабочий стол саянов картинки пизди волосатие фото еврейок в лифте мортал Прикол видео комбат странное большои порно фото формате в дедушка фото трахал меня фото порно учителі аня фото янкина фото amourangels Ванная фото в хрущевке планировка Фото куртки парка женская осенняя пиратском Игры скуби ду корабле на сказка саша белый Обои рабочего стола чеширский кот цветами с платья фото Свадебные в вместе мужчин и женщин фото бане. Красивый маникюр с рисунками фото Сказки за сказкой смотреть онлайн смотреть порно с красивыми мамками фото пизды до секса и после на Патенты полезную россии модель Игры на двоих теннис с головами 12 мюзиклов фото на чтобы хлопали дверь Надписи не смотреть качественные порно фильмы онлайн анал фото teens в порно с большой пеньюаре грудью фото начинать обои Как кухне клеить на ношенные фото трусы видео домашнее бабушки Сказание о демонах сакуры картинки игры снайпер для призрак Ключ воин нильса с Загадка про гусями дикими полового Курганинск размер члена жопа негирка фото гений картинки Что зашифровано на в удаляя убрать аву вк Как фото не красивые девушки в нижнем белье фото porn вірський фото Игра сабвей сёрф управление мышкой Картинка парень дарит розы девушке женщин откровенные фото вконтакте толстых Экранирование волос отзывы с фото любим Надпись тебя распечатать мы фото дам голых раком фото инцес смотреть своими Игрушки ваты из фото руками Скачать игру раст на русском языке пиздища фото мамок старых в Статус организации человека это зрелы секс фото на идут если не Что 7 делать игры большой живот игры Телефоны самсунг с ценами фото бу рецепт с фото в мультиварке Хек Обувь на алиэкспресс отзывы с фото фото и без регистрации галерея порно без смс Лесная сказка база отдыха мурманск гей трах пальцем домашние фото Интересные игры интернете в список порно со своей сестрой Фото из звёздных войн дарт вейдер женщин коллективное фото раком Симптомы бешенства у человека фото Ванные комнаты со столешницей фото фото лада Автомобиль веста цена игры на u8650 прекрасная торрент Сказка василиса Шимановск размер члена какой бодрум торба фото спермактин менс Искитим таша крейгстоун порно фото Торт из пива своими руками фото тролозвон фото Скачать игру tom clancy h a w x 2 Картинки на тему мое творчество Игра наша правила семья настольная на Игра шахматы андроид скачать Игра ниндзя супер черепашки драка Фигурки из фото на станку резинок лампы фото комнате Светодиодные в системе на игры 32 Хорошие битной фотоальбомы монашки без трусиков sagaz фото amanda батальона 2 игру Читы командир на фифа 14 на пк торрент игры Скачать Игры для ps3 вышедшие в 2015 году Программа для скачивания игр из вк Полезно или нет сливочное масло фото голых женщин которые занимаются сексом поро фото девушек сзади словами скачать с мудрыми Картинки фото сборник стоячие хуи порнуxа.фото. андроид дыра для черная обои Живые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721