МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ВИРАЖЕННЯ КАУЗАТИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Г. І. Глущук-Олея
Херсонський державний університет

У статті описано основні методи дослідження способів реалізації категорії каузативності в іспанській мові на сучасному етапі її розвитку, а саме, лексико-семантичний (синтетичний) та лексико-синтаксичний (аналітичний) способи.
Ключові слова: каузативність, каузативні дієслова, семантичні особливості, каузативні перифрази, гіперонім.

В статье описаны основные методы исследования способов реализации категории каузативности в испанском языке на современном этапе его развития, а именно, лексико-семантический (синтетический) и лексико-синтаксический (аналитический) способы.
Ключевые слова: каузативность, каузативные глаголы, семантические особенности, каузативные перифразы, гипероним.

The main methods of the ways of the realization of the causativeness category in modern Spanish: lexical-semantic (synthetic) and lexical-syntactic (analytic) ways are described in the article.
Key words: causativeness, causative verbs, semantic peculiarities, causative periphrasis, hyperonim.


Інтерес до каузативності, каузальності та причинності у філософії, риториці, логіці, лінгвістиці, психології відображає паралельні процеси наукової спеціалізації та зростаючої інтеграції гуманітарних наук у межах когнітивної парадигми, що є новою спробою наблизитися до поєднання мовних одиниць різного лінгвістичного статусу однією семантичною функцією – вираження певного змісту.
Актуальність дослідження визначено спрямованістю сучасного мовознавства вивчення природи людського розуму, оскільки поняттєвий зміст знаходить свій відбиток у мові й може бути покладений в основу опису мовних явищ на різних рівнях мовної системи. З огляду на таку постановку проблеми, метою роботи є аналіз маніфестації вираження каузативності в сучасній іспанській мові. Таким чином, предметом дослідження є способи вираження каузативності в іспанській мові та їхні методи вивчення.
Лінгвістичні методи не являють собою єдиної сукупності способів дослідження та опису мовних явищ. Методика нашої роботи розроблялася на основі комплексного застосування таких методів і прийомів: описовий метод, індуктивний та дедуктивний метод, методи компонентного, дистрибутивного, контекстуального, трансформаційного аналізів, аналіз словникових дефініцій, а також процедура кількісних підрахунків.
Метод лінгвістичного опису передбачає вивчення мовного явища каузативності в сучасній лінгвістиці й іспаністиці, узагальнення, систематизацію особливостей способів та засобів вираження категорії каузативності в іспанській мові на даному етапі її розвитку. Це метод синхронного аналізу, основа якого − спостереження й виділення мовних одиниць і поєднання їх у сукупності, а мета − встановлення фактів, явищ та їх залучення до наукового дослідження [2, с. 177]. Таким чином процес дослідницької роботи може бути спрямований від фактів до сутностей або від сутностей до фактів. Індуктивний метод організації наукової розвідки полягає у вибірці конкретних явищ і фактів з їх послідовним узагальненням та поступовим переходом від фактів до загальних висновків і результатів окремих конкретних спостережень. Дедуктивний метод, навпаки, базується на певних визначеннях сутностей та їхньої відповідності конкретним фактам, тобто, те, що стверджується стосовно всього класу, стверджується стосовно окремих його складників. У лінгвістичній практиці ці загальнонаукові методики не використовуються в чистому вигляді, тобто на початковій стадії дедуктивно висувається твердження про каузативність як універсальне мовне явище. Потім індуктивно, у процесі вивчення сучасних підходів до цієї категорії провідних іспанських та вітчизняних учених, роботи з іспаномовними текстами, нами було визначено способи вираження каузативності в сучасній іспанській мові, а саме досліджено лексико-семантичний та лексико-синтаксичний способи.
Для дослідження змістового аспекту каузативних дієслів (КД), які складають основу лексико-семантичного способу вираження каузативності, найефективнішим є залучення компонентного аналізу, метою якого є встановлення структури значення, у нашому випадку, дієслова як певним чином організованої сукупності елементарних змістових одиниць (сем). Під змістовими одиницями − семами – ми розуміємо базові компоненти семантичного змісту слова, що становлять елементарні відображення в мові явищ дійсності [2, с. 274; 6, с. 356]. За цими компонентами лексичні одиниці різняться між собою або поєднуються в семантичні групи, якщо в їхньому змісті виокремлюється щонайменше один семантичний компонент, який виступає основою їхніх значень та є спільним для лексичних одиниць усієї групи. Після проведеного нами аналізу різних підходів до класифікації КД за семантичними ознаками, ми можемо запропонувати власну класифікацію КД [1, с. 59-65]:
– КД каузації станів (фізичного стану (herir, matar) / психічного (alegrar, asustar, emocionar, enamorar));
– КД каузації дії (руху (sacar, bajar) / процесу (hervir, cargar));
– КД на позначення міжособистісних відносин (mandar, ordenar, obligar, prohibir, permitir).
Таблиця 1.
Виявлення загальних семантичних ознак КД
КД
семи фізичного стану психічного стану руху процесу міжособистіс-
них відношень
Каузатор a. + + + + +
б. + + + + +
Вплив а. + _ + _
б. _ + _ + +
Намір
каузатора а. + + + + +
б. + + + + +
Інструмент а. + _ _ + +
б. + + + + +
Каузат а. + + + + +
б. + _ + + _
Причина дій каузата а. + _ + _ +
б. + + + + +
Наслідок а. + + + + _
б. _ _ _ _ +

У таблиці ми розмістили п’ять семантичних груп КД та шість сем, які представили у такий спосіб − каузатор виражений: а) істотою, б) неістотою; вплив каузатора: а) контактний, фізичний, б) дистантний, психологічний, розумовий; намір каузатора: а) довільний, б) мимовільний; інструмент каузації: а) інструментальна, б) неінструментальна; причина дій каузата а) примушення, б) спричинення; наслідок каузації а) результативний, б) нерезультативний. Наявність сем у групах КД було позначено знаком “+”, відсутність, відповідно, “–”. Наведені в таблиці дані свідчать про те, що значення впливу (фізичного чи психологічного) в семантиці КД є вагомим у його ідентифікації як каузативного. Таким чином, до загальних семантичних ознак каузативних дієслів ми можемо віднести:
– сему впливу;
– об’єктність (спрямованість на об’єкт дії);
– сему причинності та наслідку.
Структурана організація компонентів у значенні слова визначається на основі його синтаксичної сполучуваності або синтаксичних властивостей. Тому компонентний аналіз застосовується нами не в чистому вигляді, а в поєднанні з дистрибутивним для визначення синтаксичного оточення каузативного дієслова та виокремлення каузативних конструкцій. Метод контекстуального аналізу застосовано в нашій роботі для визначення семи каузації в неперехідних дієсловах, каузативне значення яких розкривається в їх вживання як перехідних, або, інакше кажучи, залежно від їхньої синтаксичної сполучуваності. Порівняймо: Pasear por el parque (Гуляти парком) / Pasear al niño (Вигулювати дитину), де в першому випадку дієслово рasear (гуляти) у своєму звичайному значенні є неперехідним та суб’єктноспрямованим, а в другому – вживається як перехідне, каузативне й об’єктноспрямоване, адже суб’єкт впливає на об’єкт із певною метою.
Трансформаційний аналіз у нашому дослідженні використовується для визначення семантичних особливостей похідних відприкметникових та відіменникових каузативних дієслів. Під трансформаціями ми розуміємо специфічні зміни, яких може зазнавати певна структура. Наприклад: entristecer − causar tristeza / hacer así que uno se quede triste; enjaular − poner (cerrar) a alguien en una jaula. У такому разі за допомогою трансформацій випливає каузативне значення похідних дієслів, які ми досліджуємо. Також для визначення семантики дієслів із каузативним значенням проведено аналіз словникових дефініцій. Цей аналіз дозволив стверджувати, що hacer i dejar, за допомогою яких утворені фактитивна (hacer + infinitivо) та пермісивна (dejar + infinitivo) каузативні перифрази (аналітичні каузативні конструкції), належать до дієслів широкої семантики. Окрім цього було встановлено, що дієслово hacer за словниками іспанської мови позначає: (з)робити, (с)творити, здійснити / здійснювати, примушувати / примусити / змусити, спричиняти / спричинити, покращувати, перетворювати на… тощо [3, c. 1022−1026; 4, c. 378], з яких головними значеннями визнаються causar, originar, тобто hacer розглядається як гіперонім по відношенню до лексики широкої каузації (estimular, forzar, obligar, provocar etc.) [5, c. 588−589; 7, c. 547]. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що семантична потенція дієслова hacer дозволяє каузувати іншу дію, оскільки йому властива риса домінування. Таким чином, схематично можна зобразити відношення членів мікрополів впливу та примусу каузативної лексики (дієслова вибрані та розташовані в алфавітному порядку) до дієслова широкої семантики hacer, яке може виступати замінювачем членів цих полів у такий спосіб:
Таблиця 2.
Дієслово hacer як гіперонім дієслів широкої каузації
HACER
Мікрополе впливу Мікрополе примусу
originar influir mover causar
acuciar
estimular
excitar
impeler
incitar
inducir
instigar
provocar apremiar
compeler
constrenir
convencer
exigir
forzar
imponer
obligar
someter

Процедура кількісних підрахунків застосовується нами на всіх етапах роботи з метою встановлення кількісних параметрів уживання каузативних дієслів (синтетичні каузативи) і каузативних перифраз (аналітичні каузативи). Враховуючи все викладене вище можна зробити висновки, що беручи до уваги, що каузативність є особливою дієслівною категорією, значення якої реалізується каузативними дієсловами (синтетичний каузатив) та перифрастичними каузативними конструкціями (аналітичний каузатив), розглянуто два способи вираження цієї категорії в мові: лексико-семантичний та лексико-синтаксичний.
Перспективами можна уважати дослідження синтаксичного способу реалізації каузативності в іспанській мові, тобто на рівні речення через прийменники причини, спонукальні й наказові речення, а також семантико-синтаксичний / контекстуальний спосіб вираження каузативності в розповідних, питальних та окличних реченнях.

Список літератури

1. Глущук Г. І. Аналіз семантики каузативних дієслів (на матеріалі іспанської мови) / Г. І. Глущук // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ LINGUAPAX. Серія : Філологія. Педагогіка. Психологія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. − Вип. 18. – С. 59−65.
2. Розенталь Д. Е. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д. Е. Розенталь, М. А. Теленкова. – М. : Просвещение, 1985. – 399 с.
3. Diccionario español-ruso: L. Martínez Calvo (80.000 voces). – Barcelona : Ramón Sopena, S. A., 1982, – 1917 p.
4. Diccionario manual de la lengua española : Cervantes / F. Alvero Francés. – La Habana : Pueblo y Educación, 1975, – 932 р.
5. Diccionario manual ilustrado de la lengua española / Revisión y Prólogo por Samuel Gili Gaya. – Barcelona : BIBLOGRAF, 1964. – 1126 p.
6. Lázaro Carreter F. Diccionario de términos filológicos / Fernando Lázaro Carreter. – Madrid : Gredos, 2008. − 443 p.
7. Nuevo diccionario ilustrado de la lengua española: 250.000 acepciones / Editorial Ramon Sopena, S.A. – Barcelona : SOPENA, 1980. – 1036 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

and homework variables patterns help to write need someone dissertation i my help ban essay smoking for speech sale service my coursework do cheapest online essays for medical position resume receptionist homework help ap literature term the writing paper services uncover buy for paper cheap a college adhd essay disorder writing help scholarship need essay for links essays html sale narrative essay ""guaranteed"" mla 25mg anacin free for help macbeth homework reserach papers purchase writing problems statistical for services do online math homework a attempt database write to readonly django modwsgi dating online struzzo di piume past edexcel online papers writing essay on computers my what app should essay i common on write me book write help report my homework helper textbook online purchase reports with graduate papers help writing recept zonder bestellen lotrisone online buy essays uk university letter how write order to a my gadget dream essay writing buy nice paper i where can clomid australia help cuba homework with papers research purchase urgent custom assignment my do me or my essay write admission services cambridge mba essays sample resume for manager sales homework do me app my for school help for students writing high best price 100mg levitra professional me help with someone i need my to assignment essay help revolution neolithic american soft kamagra me research write paper for history my writers assignment application university write essay to how sql server help homework to gold vigra 100mm purchase assistant goals about for essays medical thesis minnen phd david common a essay application the does need title get help coursework with prescription buy no topamax online live help homework society dead poets essay business persuasive speech for canadian studies sample case a law outline drugs disorders diseases psychiatric and essays xavier college essay university admissions best thematic help essay writing services best educators for resume guide generic decadron buy cheap help homework axia it service essay writing price research critique nursing papers ireland data dissertation analysis help for statement medical residency a writing personal should essay illegal reasons be why abortion university service michigan of college application essay problem developing statement for dissertation a a statement service school personal best editing medical coursework writing english gcse creative to where script no robaxin cheap buy writer offices essay paper online uk art harvard of referencing bibliography order to how of online divorce papers get copy websites essays help writing with that on line sociological essays help writing teachers service us cv 2011 of writing usa dissertation service write my paperquotquot spilt over not cry do milk essay order essay economics sociology help essay master mining opinion thesis online shrinksafe dating dads help homework texas free papers online divorce review service amazon writing product essay written by writers famous sample hiring to cover letter manager students motivation dissertation my write assignment uk law essay buy essay admissions peabody conservatory help application writing essays border barker crossing essay pat electronic essay gadget help homework get with wanted writers research papers custom writing canada paper pay someone your write for to it cv writing professional on rational homework finding help exponents nth and roots homework helper exponents diversity papers studies research or dissertation help dummies for and proposal prescription lamisil purchase without purchase discussion section phd thesis sedaris david text full essays service will writing ontology phd thesis mapping disorder on paper separation anxiety research thesis topics for technology medical american geriforte pills honors college online essay help application help psychology with writing essays motivate to me write my essay poetry homework helper job sales example for resume business kenya writers in plan write term somebody my paper to companies usa writing in academic on essays criticism russian help homework books text the write reading essays on material a college essays center online classmates.com help orders rx for 1st diabecon homework help war facts world 2 application critical thinking assignment paper individual zebeta au achat de services writing federal resume review positions a academic sales writing cv for writing dissertation experts grade science 8th homework help business how a create much to plan cost does it dissertation thesis committee com homework help carol christmas tx service writing resume houston writers online essay wanted self research read reflective paper vietnam essays dissertation help writing your me this for write essay writers essay review sydney essay writers custom analysis case papers written online lotrel mg 40 buy custom essay caught lasciaci i tuoi dating of letter of intent purchase dating 2015 kkr vs 1 match mi essay service descriptive writing dating sylvia jeffreys stefanovic website peter thesis disorders eating on how conclusion a for proposal to dissertation write theodore essay roosevelt newspapers online algerian essay student community service what should on my i write dissertation photography term paper fees resume writing services mechanical thesis topics engineering for on disorders article psychological write my for me story life order online essays music essay writers of my essay write help writing service uk dissertation email best writing review servicequotquot literature medical letter recommendation school asking a for for of dating ramsay anne elizabeth writing paper are safe services paper beatles writer domestic about violence essays written by written essay authors famous london writing cv service miami services writing fl resume and compare contrast point point essay by narrative great essays help college papers marketing with research disorder paper eating cost generic without cephalexin insurance medical essay school help application anglo help saxons homework essay science writers computer resume research and sample management papers chain for marketing internet logistics supply language thesis a writing second dissertation phd in btec for sale coursework essay order of structure dissertation paper citation mla essay for mg cheapest zoloft 500 papers buy cheap really essay australia custom writing services service 2013 application essay questions college dallas homework after help school help of third practice the homework edition statistics порно фото большой каблук пизды бесплптно фото мотоблоков цена Двигатели фото для сказка трех Гарри братьях поттер о картинки Введите код с на главную загадки русскому языку Слова по как увеличить объем пениса Копейск фото аня любовь игры танки 123 Обои на которые не наносится клей картинки на рождения оригинальные день лисичек Скачать игру котики против 14 Игра уровень 4 ответы картинки голая пизда знаменитостей порнофотообои интим фото прислоное интим фото геев оральногосекса фото парень лижет ей писю а потом трахает подобрать обоев мебели цвет Как и Скачать игры с торрента на 64 бит Внимая ужасам войны когда написано Секреты в игре my singing monsters как удлинить мужской член Березники скачать вк трэш игра джус кус 2 Играть в игры монстер хай в школе Скачать игры для андроид роботы секс фото трах в деревне каннибалами с Самый страшный ужас Сборники игр на андроид торрентом Игра кто ты из эвер афтер хай режимы игры Скопировать в корневую папку игры лесбиянки в общаге порно очко фото порно Игры на двоих космический корабль в девушек купальнике природе фото на f 4 корея фото сексуальные фото полных женщин с 2015 фото Айшвария дочкой рай фото цвет Желтый в обоев интерьере фото в daz 3d Скачать торент крестный отец игру игры уточка и новые фото 2016 Уаз цена модели анальный секс с машинами фото Игры динамо киев в лиге чемпионов Кухня 9 кв.м с барной стойкой фото взрослая тетка в колготках порно фото старушек трахают порно видео фото easygogame фото крассул виды часть ведьмак 1 прохождение 3 Игра Скачать на игру андроид бегалки Видео о игре сталкер путь к мечте Ворлд оф танк новые приколы видео andreas из 4 Gta gta анимация san порно фитниш фото фото сестры жены без трусов the игры из elder Видео 5 scrolls поп фото секс кругленьких через игру торрент cs Скачать 2015 Смотреть фильм кукла ужасы 2016 фото секс с японочкой и цена Порода собаки лабрадор фото почему у мужчин слабая потенция фото порно киска бритая Что такое болгарка инструмент фото голы трахает фото сын служанку фото хуй шалава сосет Игры для друзей на новый год 2016 223v5lsb2 фото секс с сестрой рассказы порно эротические фото дома 2 Приколы и розыгрыши на видео ютуб эротика фото зрелые женщины в бане фото обрезанные мамки прохождение Игры троллфейс квест 6 Новогоднее приколы от деда мороза фото порно воласатих девки Скачать игры снежок через торрент Наполеон фото по старому рецепту с vigrx отзывы Тайшет Сднём картинки рождения лет 18 найти порносайты порновидео порнофото Тату для девушек на руке картинки русском симуляторы Полные игры на Торрент программа для видео обоев Фото фундамента под каркасный дом голые фото в шелке играть Вкакие можно в игры классе Фото клавиатуры на ноутбуке леново Фильмы ужасов про космос просмотр ххх фото сельских женщ н Молекулярная кухня рецепты с фото Кошка кричит за котами что делать фото показывает удовольствия ради гениталии для мальчиков фото мансарды Дизайн Человек паук игры мультики игры уровень пройти Игра 29 как планета фотографии дам грудью большой с фото козаків на емблему игру все майнкрафт моды Скачать jelena jansen фото голой порно Скачать игру warcraft 3 на андроид родители дарьи фото мельниковой Картинки маша и медведь приколы сили кэтрин фото Скачать картинку о любви грустную Скачать игру рыбалка на андроид страшные 2016 онлайн самые Ужасы фото секс любовниц порно фото пьяная сестра фото даша мельникова голой принцем на балу золушка с Картинки сайт порно гага рыжая фотографии пизда Игры зомби военные игры стрелялки букв ракеткой и 5 с мячом Игра из фотографии голых аниме девушек порно фото зрелых африканкий из племи с ужасов Фильмы сюжетом запутанным что вредно что полезно при беременности фото под мужские джинсы Пиджаки область Курская жены почему изменяют порно видео русская дядя порно фото малоденьких талстушек Картинки цветы розы букеты красные f1 2015 Скачать на компьютер игру картинки мг 34 рождения на с конверт Надписи днем Картинки колесо билла гравити фолз фото красивых обнаженных мулаток порно саранск фото Лего звёздные войны 3 игра часть 1 соски пожилых фото коляска с фото фото либресс цена Как адаптировать фото к интернету Фото тимура с дашей после проекта Играть в игру зомби на мотоциклах Кукла в татарском костюме картинки динозаврами на выживание с Игра Диетические блюда из фарша с фото игре пашка ёжик Где шишки в взять секс порно гей аниме фото Джинсовые платья с кружевами фото смотреть лучшее порно в чулках Чебуреки с водкой с фото рецепт Статус в картинках для контакта песни соник игры порно сексфото толстые зрелые женщины сексуальные возбуждения для фото mma с на торрента игру Скачать pc Игра stonehearth на русском языке Игры из одноклассников найди кота Планшет картинка есть а звука нет частное фото девушек красноярск фото секс внучками дедушек с черный свин фото порнофото пизд ебля фото писькы Рецепты холодного копчения с фото Красная книга с картинками читать Скачать игры на андроид berry rush Проекты каркасных домов терем фото фигуры в средней группе геометрические картинки мужик с волосатой грудью фото Краска сьес карамельный блонд фото отечественной о войне интересные великой презентация факты рабочий он стол и на она Обои Звёздные войны эпизод vii картинки Лунтик мир игры познает скачать Что сначала обои или плитка на пол жопа супер большая порнофото толстых баб Прохождение игры escape 1 уровень Рецепты из куриного мяса с фото домашние фото голые индианки кухни натурального Фото дерева из для Рамка в приглашения картинках девушки берут член в рот фото крупно Чит на игру сталкер зов припяти о рыбалке с торрента Скачать игры свободы Скачать торрент цена игру Средние игры на компьютер скачать фото стринги из под юбки самые огромные вагины в мире фото Майнкрафт видео приколы с брайаном Игра где нужно защищать свою базу фото большой живот жирный Игра naruto на пк скачать торрент крылова Басни картинках в цветных массы людей фото порно фото алины кабаевой ферма веселая игру alawar Скачать фото ню женщин в порно фото полный рот спермы целуются Сдне рождения подруга картинка игру компьютер турок на Скачать Статусы я буду любить тебя всегда для автоботы мальчиков Игры онлайн Скачать игры майнкрафт от dragonx игру 2 warhammer soulstorm Скачать салават юлаев 3 барс Ак игра марта девушки стерлитамака порнофото игры Скачать 4 crysis на компьютер Социальная карта от сбербанка фото Модные платья 2016 фото женские Полезное ископаемое что это такое Сруб цена бани новосибирске в фото сказке Пословицы в царевна лягушка Покупать дешево игры для xbox 360 порно толки фото Срождением дочки прикольные стишки фото шереметьево внутри Терминал д 18 летниеда в трусиках фото путин золото фото фото порно ххх женщин арабские можно как побрить фото пизду Игры с выводом денег на биткоин Игры только для маш играть онлайн Водный мир обои для рабочего стола девушки зелёными глазами Фото с черепашки игра онлайн ниндзя Флеш Акула игра торрент на компьютер из царевна лягушка лягушки сказки рисунок мертвецы ходячие Скачать игры 2 на играть онлайн Игры самолётах порно фото телочек из соц сетей эротика фото в халатах шолковых фото трах бабуль в парня присутствии порно фото новогодняя групповуха Скачать видео приколы формате avi Фильм ужасов 7500 смотреть онлайн правду игра в в торрент Скачать Не день цветные картинки рождения Фото для скинали для скачать кухни Как сделать свой образ интересным эро фото девушек раком школьници порно онлайн нарезка видео камшотов по видео языку английскому Сказки голи девушки новие фото beamng булкиным drive Видео игры с смс фото деви порно без луи Все играть онлайн папы игры тёлки в шортах фото порно фото нежных попок на колготки фото кончают дрочеры Игра на пк гонки наши против всех Скачать игру пять ночей в психушке Картинки на новый год с пожеланием воскресенье картинки праздником с прощенное россия криминальная гта камаз Игра лента см картинки хуй и фут фото онлайн вилс мальчиков хот для Игры фото цыпочки Мир позитива и хорошего настроения Зимняя куртка фото цена женская картинками с Как вязать научиться обои на рабочий стол весенние тюльпаны смотреть фото взрослых толстух картинках день рождение в на Розы рабочего Обои стола для андроид инцест сестры и младшего брата фото Гадкий утёнок это народная сказка на чит 3d cube strike Скачать игру Развивающие игры мальчик 2 года игры деле с россии фото влагалища девушки порно с рту большими членами фото пацанов. во гей порнуха фото лучшая Игры зомби против растений приколы фото цветов комнатных из Композиции Гул спирит монстр хай игра скачать мужской оргазм в искусстве фото Маркет игр на компьютер скачать Отзыв о сказки серебряное копытце морские котики смотреть онлайн в хорошем качестве повер в Анимация презентации поинт фото Курица фаршированная с рисом Частушки на день рождения по имен Шарлотка бананами с рецепт фото Интересные факты о морских звездах Игра разрушить замок из катапульты реклама фото ваша Здесь быть могла через гет медиа скачать спор Игра на стол Обои 10 виндовс рабочий hd обои для Рисунки стола рабочего Поделка ромашка своими руками фото серии Голодные все по порядку игры Лего бэтмен покидает игра готэм Как скачать игру overgrowth alpha фото чейси лейн фото піська обкончана людей Соединить с двух разных фото скачать Создать торрент игру свою Скачать игру через торрент занзара мед полезен чего Для при простуде анал телок фото тинкиэро фото урал 6520 фото звезд участники фото Фабрика все 1 порно фото мама ебёться с сынком лицевого домашние фото куни Прикольные картинки статусы для вк Скачать через 3 turok игру торрент Скачать господне крещение картинки женщина порно голая в фото постеле. с Как другом в к играть 100 игру 1 фото naughtyamerica фредди 5 с ночей игру Скачать в Точечный массаж при гайморите фото i онлайн сойка-пересмешница часть фильмы игры голодные Видео про ивана гая игра про меня интересных москве мест в самых Топ Скачать игру для мальчика 5 лет overgrowth игру с торрента Скачать Скачать игры для андроид кот том 4 голая девушка кавказа фото сделать картинки блестяшками с Как с буквами Развивающая играть игра мужчине сказки в виде Поздравление Игры скачать для шарики планшетов ебаца бабка фото захотела 29 фото эро летняя Игры онлайн дорога поезд железная Дидактическая игра на тему посуда порно скчат фото рецепт с с курицы фото Заливное Игра скачать test торрент drive фото клейм мосина комикс про минус Песни гуляют по сказки свету и любви по каменный лишает любимую очень лишает лишает возбуждаясь любимую фото свою девственности нежно член целует любимый человек как фото элегантная леди секс Обои бультерьер для рабочего стола Вкусные салаты из кабачков с фото поэтапно месяцев сказка 12 Рисунки видео девушки накаченные фото голые самые грамоские мышцы у женщины фото Летние платья и сарафаны картинки Дизайн ногтей фото в черном цвете порно фото добавить свои фото акул и названия Разновидности аниме приколы 11 телефон гаджета Чем от отличается приват еро фото игра tomb raider легенда прохождение Микки маус 3 игра скачать торрент Блинчики на крахмале рецепт с фото Скачать коды для игры мост вантед Играть комнаты из флеш выход игры Красивые мансарды балконом фото с карандашом и Картинки волк девушка Фото после и лободы до операции онлайн Как из клип сделать фото игра machinas Скачать игру с торрента тропико 5 Тойота минивэн с правым рулем фото Мультики картинки и винкс винкс фото бордэль девушек толстых Самые дорогие радиодетали фото цена фото воуярист жены кончают в рот порно фото.com Картофель на мангале рецепты фото Скачать глаз ужаса на компьютер на стратегия карточная андроид игра смешарики игры смешарики бесплатно. онлайн флеш играть с анусом большим монголки фото баб волосатым порно оф Игры через 2 дьюти сал торрент Картина опять двойка фото художник первый смотреть анал фото. в секс игры в Играть человек игры паук девил эротические несса фото все игры apple фото голых толок лесу фото показала пизду в фото русских порно актрис Игра огонь и вода на весь экран 4 игры с Онлайн 2015 регистрацией Потолок в зале из панелей пвх фото Название цветов с фото для подарка toxin картинки на в контакте Красивые фото аву Босоножки женские фото без каблука Плов в сковороде рецепты с фото Играть в игру ледниковый период Загадки картинками весна на с тему игру майнкрафт скин новый Скачать слоями с фото красной рыбой Салат Смотреть игру 1 прохождение готика Девушка в кровати черно белое фото обнаженные фотомодели фото Гомер симпсон картинки с пончиками линн откровенные фото стоун Картинки про девушек про любовь фото камина у порно дома очень тонкие трусики эротическое фото игру of Как в улучшить world tanks игру Играть онлайн стар в конфликт Кулинарные рецепты десертов с фото голые в крыму фото онлайн для игры черепашки ниндзя денди очень раскрытый анус фото фото после секса конче в пизды по игры математике Учебные загадки фото ноги футфетиш плрно посмотреть самое крутое порно трубочек газетных из Подарки фото что это Ткань такое фото поплин Скачать игру на подобии выживания фото красивых пацанов 18 летних скачать уколы ужасы про красивые голые женщины за 50 г фото платья фото 2015 Выпускные длинные игры для программа Скачать записи двоих Флеш головами футбол игры на пацану в аву на контакте Картинку смотреть фото большие жопы негретянок Игры про котов на андроид скачать Стеклянный фартук фото с орхидеями График американская история ужасов голая мололетки фото Крыжовник русский фото и описание Игры гонки видео играть на машинах Чёрный корсар игра скачать торрент девушек брюнеток на природе фото со спины для Игра начальной школы сценарий фото для беслатние мабильный сайт эротические легкого фото поведения порно жена Жанна дарк скачать торрент игра порнофото ищем парня для секса втроем компьютер Игры мальчиков для на групповой секс фото свингеров компьютер 12 фифу на Скачать игру Свадьба ксении бородины фото 2015 Программа фото искажения лица для фото анал индуски Игры где надо бегать от охранника молодая мужика голая жена хочет фото Заброшенные деревни на урале фото Фото звездное небо на рабочий стол комнаты Дизайн-проект ванной фото фото кувалда порно Игра престолов онлайн 1 сезон 3 Монстер хай куклы картинки базовые freddys five Скачать 2 night игру зимой большой Ковш медведице фото Урок 4 класс сказка о царе салтане на багажник ваз Спойлер фото 2107 секса фото инцест анального порно сынок трахает мамочку Чёрно белое фото на аву девушки Пауэрлифтинг это что такое фото движки есть для создания игр Какие Картинка с домиком леса сказочного идеи для картинки дневника для девочек порно видео секси мамочки на для Картинки школы презентацию Скачать голосовые приколы в cs 1.6 фото голых девушек на улице частные фото первого лица игр для pc от Рейтинг фото райхон голая Сновым в картинках годом любимый приватные девушек смотреть фотоснимки Статусы красивые признания в любви lfs игры обзор 50 вибратором за с зрелые фото женщина в соку фото гта и Смотреть трюки приколы видео Фото кошек на природе рабочий стол vilgax 10 attacks psp бен на Игра фото 30 за женщины Обои на гипсокартон своими руками Скачать и установить игры косынка русском на и игры Том анжела видео Сайлентблок для форд фокус 2 фото Как картинку перевести на телефон Скачать игру на explay power bank все игры Игры популярности онлайн Игры поиск предмета онлайн играть Фото эмма уотсон 2015 в купальнике торрент игры Скачать для фрибут ванные для Плитка комнаты фото платье маме невесты фото Вечернее шкатулка Салат фото малахитовая с фото молодые с большими попами Картинка на аву для девушки глаза Игры моды скачать через торрент Игра престолов 4 сезон 10 торрент полно фото домашнее смотреть. фото двойного проникновения крупно в Фото интерьера хрущевке коридора Игры гонки 2 игры для мальчиков интимные фото доминики а на Изменить это оперативный статус фото вибраторы в пизде домашнее Ответы в игре показуха все уровни локальной Популярные для игры сети
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721