МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ МІСТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статі розглядаються основні методичні та методологічні проблеми стратегічного планування соціального та економічного розвитку міст.

В статье рассматриваются основные методические и методологические проблемы стратегического планирования соціального и экономического развития городов.

The basic methodical and methodological problems of the strategic planning of соціального and economic development of cities are examined in the article.

Постановка проблеми та актуальність дослідження. В Україні багато уваги приділяється розвитку стратегічного планування. Для великих міст необхідність стратегічного планування зумовлена наступними обставинами:

– стратегічний план забезпечує регулювання перспективного розвитку міста (регіону), допомагає приймати правильні рішення з урахуванням стратегічних цілей;

– в умовах соціально-економічних перетворень, які передбачають адаптацію структури міста до вимог ринкової економіки і відкритого міжнародного конкурентного середовища, стратегічний план є найбільш адекватним інструментом, здатним консолідувати зусилля адміністрації й територіальної громади у вирішенні проблем трансформації зайнятості, технологій та міського транспорту;

– розробка стратегічного плану сприяє поліпшенню іміджу міста (регіону), створює єдиний вектор зусиль всіх активних сил територіальної громади;

– наявність стратегічного плану обов’язкова вимога при реалізації великих інвестиційних проектів з іноземною участю;

– зростання самостійності міст у зв’язку з децентралізацією управління та планування, що проводиться в країні;

– необхідність врахування та координації інтересів різних верств міського суспільства й, перш за все, співпраці органів самоврядування з комерційними, різної форми власності, структурами та фірмами [1].

 Для розвитку стратегічного планування міст потрібно мати:

1. Законодавче підґрунтя – воно представлено відповідними Законами України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, «Про стимулювання розвитку регіонів» і т.п. Можливість стратегічного планування на місцевому рівні витикає із положень Європейської Хартії місцевого самоврядування, в якій зазначено «необхідність консультуватися, у міру можливостей, з органами місцевого самоврядування при плануванні й прийнятті рішень з усіх питань, що стосуються їх безпосередньо»[2].

2. Ресурсне підґрунтя (фінансове, кадрове і т.п.), яке забезпечує можливість реалізації стратегій соціально-економічного розвитку міст.

3. Організаційне та інституціональне підґрунтя – наявність відповідних організаційних структур та інституцій, організаційної інфраструктури також сприяє впровадження стратегічне планування в повсякденну практику діяльності органів місцевого самоврядування.

4. Методологічне та методичне підґрунтя забезпечує науковість, реальність розробленої стратегії міста.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед дослідників розвитку міст слід насамперед виділити Б. Адамова, В. Амітана, О. Бойко-Бойчука, В. Вакуленка, Т.Дробишевську, В.Василенко, В.Мамутова, В. Рибака, О.Лукянченка та інших. Аналіз методологічних засад стратегічного планування на регіональному рівні як механізму розвитку регіонів проведено в працях В.Вакуленка, Ю.Шарова. Слід зазначати, що методичному забезпечення стратегічного планування розвитку міст уділяється значно менше уваги. Деякі методичні питання розвитку стратегічного планування розвитку міст розглядаються в публікаціях російських вчених Леонтьєвського центру, А.Н.Широкова, С.Н.Юркової [3].

Мета дослідження полягає у вирішенні важливих методичних питань стратегічного планування розвитку міст.

Викладення основного матеріалу. Зроблений аналіз досвіду розробки документів стратегічного планування на регіональному і місцевому рівнях в Україні дозволив зробити висновок про відсутності в Україні єдиних методологічних підходів (положень) та методології с розробки стратегії соціально-економічного розвитку, не має єдиних (типових) методичних рекомендацій стосовно розробки, контролю, моніторингу, процедури перегляду (корегування), оцінки ефективності стратегічних планів розвитку міст. Все це приводить до появи:

1) різних за якістю, обсягом і глибиною пророблення, подачею супутніх матеріалів стратегічних документів по розвитку міст України;

2) стратегічні плани міст в основному не пов’язані з регіональними та державними концепціями та програмами соціально-економічного розвитку, не має їх координації. Має місце непогодженість стратегічних цілей розвитку міст в регіоні, неврахування положень загальної державної стратегії соціально-економічного розвитку при здійсненні регіонального і місцевого соціально-економічного планування;

3) спостерігається розрізненість баз використуємих статистичних даних та іншої інформації, необхідної для складання, аналізу й оцінок;

4) структура та зміст стратегічних планів по містам України  мають різницю;

5) розрізняються алгоритми збору інформації, складання планів та контролю їх виконання;

6) при розробці планів використовуються різні підходи та школи стратегічного планування;

7) у зв’язку з нерозробленістю методологічної і методичної бази стратегічного планування має місце непогодженість застосування різних термінів, їх підміна. Це стосується  використання багатьох термінів і понять, таких як  «концепція» – «стратегія» – «програма» – «план дій»;

8) стратегічні плани розвитку окремих міст не є достатньо обґрунтовані наявними ресурсами, не враховують тенденції та перспективи розвитку економки. Це робить такі плани практично не реальними для виконання;

9) не здійснюється їх коректування і перевірка їхнього виконання.

На нашу думку, різниця в застосовуваних методичних підходах багато в чому зв’язана з наявністю різних шкіл стратегічного планування. На думку А.Широкова можна виділити три основні наукові школи стратегічного планування:

1) традиційна (консервативна) школа ґрунтується на аналізі раніше відбувалися процесів, що спостерігаються тенденцій і трансляції (інтерполяції) їх у майбутнє, тобто на прогнозі, що спирається на минуле і сьогодення («погляд у майбутнє»);

2) футуристична школа, навпроти, базується на баченні бажаного майбутнього («погляд з майбутнього»);

3) змішана школа, як випливає з її найменування, містить у собі елементи обох названих шкіл і представляється більш «практичною» [3].

Генрі Минтцберг, проаналізувавши майже 1500 статей, виділив десять основних шкіл, що займаються формуванням стратегії. У свою чергу, можна всі ці школи згрупувати в наступні групи:

Перша група шкіл включають школу дизайну (К. Эндрюс, робота «Business policy: text and cases», 1982 р.), школу планування (И.Ансофф, робота «Планування для вищого керівництва», 1969р.), школу позиціонування (М.Портер, робота «Конкурентна стратегія», 1980 р.). Ці школи описують, як стратегія повинна формуватися.

Друга група шкіл включає школу підприємництва (П. Друкер), когнітивну школу, школу навчання (Д.Б. Квинн), школу влади, школу культури. Для цієї групи шкіл характерний опис практичних аспектів розробки стратегії.

Третя група шкіл – школа навколишнього середовища і школа конфігурації – розглядає стратегію, як щось непостійне, залежне від обставин [4].

Таким чином, розробляючи стратегічні плани розвитку міст, розроблювачі можуть брати за основу методологію і методику однієї зі шкіл, обрану в залежності від специфіки умов міста, наявних ресурсів і розв’язуваних задач.

З метою рішення деяких найбільш важливих методичних і методологічних проблем пропонується встановлення послідовності розробки стратегічних планів: концепції – стратегічний план – програма комплексного соціально-економічного розвитку міста – цільові програми. Необхідно уточнити визначення основних термінів стратегічного планування. Пропонуються наступні визначення основних термінів.

У літературі існує два протилежні погляди на розуміння стратегії. У першому випадку стратегія — це конкретний довгостроковий план досягнення певної мети, а формування стратегії — це процес пошуку певної мети й складання довгострокового плану. Такий підхід ґрунтується на тому, що всі зміни середовища передбачувані, мають детермінований характер та піддаються контролю й управлінню. У другому випадку стратегією вважають довгостроковий, якісно визначений напрямок розвитку, що має привести систему до обраної мети [5, C. 37-38].

Концепція соціально-економічного розвитку міста це прогнозно-аналітичний документ, що містить систему представлень про стратегічний вибір, стратегічні цілі та пріоритети розвитку території, основні положення стратегії і соціально-економічної політики в розрізі її окремих складових і засобів реалізації поставлених цілей [3] .

Стратегічний план – документ, що містить систему конкретних завдань з термінами виконання, відповідальними виконавцями, спрямований на створення умов для реалізації стратегії.

Програма комплексного соціально-економічного розвитку міста – основний прогнозно-проектний документ, що містить сукупність ув’язаних по ресурсах, виконавцям і термінам реалізації заходів, спрямованих на досягнення цілей соціально-економічного розвитку і реалізацію стратегічного вибору.

Цільові програми – програми, спрямовані на досягнення окремих цілей розвитку (цілей розвитку в одній чи сфері в одному напрямку діяльності), наприклад, програми розвитку утворення, охорони здоров’я, житлового господарства і т.п., програми по окремим складовим цих сфер і напрямків – програми комп’ютеризації шкіл, оснащення медичних установ діагностичним устаткуванням, розвитку індивідуального житлового будівництва, а також відомчі програми – програми по напрямках діяльності органів (структурних підрозділів) місцевої адміністрації.

Робота зі стратегічного планування розвитку міста повинна проходити в кілька етапів:

Етап 1 – стратегічний аналіз стартових умов і вихідних передумов соціально-економічного розвитку міста на розглянуту перспективу.

Етап 2 – стратегічне прогнозування комплексного соціально-економічного розвитку міста.

Етап 3 – безпосередня підготовка документів стратегічного планування (концепції, стратегії, стратегічних планів і програм).

Етап 4 – здійснення соціально-економічного моніторингу.

Висновки дослідження. Таким чином, для подальшого розвитку стратегічного  планування на всіх рівнях (національному, регіональному та місцевому) повинен бути єдині методологічні та методичні підходи. Цьому процесу буде сприяти прийняття спеціальному Закону про стратегічне планування. В теперішній час вже розроблено проект  Закону України “Про державне стратегічне планування”[5]. В результаті зробленого дослідження було визнано, що поява даного Закону буде актуальною, оскільки деякі діючі нормативні акти в сфері державного прогнозування і планування застаріли, не погоджені один з одним і не враховують наявний передовий вітчизняний і закордонний досвід стратегічного планування на рівні регіонів, міст і т.д. У законі будуть визначатися правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи державного стратегічного планування розвитку країни, загальний порядок розроблення, схвалення, виконання, моніторингу, оцінки, контролю документів державного стратегічного планування, а також повноваження учасників такого планування. Реалізація даного  Закону України дасть змогу:

– впровадити програмно-цільовий метод в практику діяльності центральних, регіональних та місцевих  органів виконавчої влади і місцевого самоврядування;

– розробляти документи стратегічного планування, які будуть відповідати сучасним вимогам розвитку країни;

– використовувати формалізований стандарт структури та порядку розроблення документів, єдиний методичний та методологічний підходи.

В цей Закон обов’язково слід внести положення стосовно розробки стратегічних планів соціально-економічного розвитку міст. Тоді прийняття цього закону буде знаменувати новий підхід до подальшого розвитку стратегічного планування на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Література

[1]. Економіка міського господарства: навч. посібник/ під ред.. С.В.Богачова.- Макіївка: Вид-во «Ноуідж» (донецьке відділення), 2011.- 308 с.- С. 253- 254.

2. Європейська хартія місцевого самоврядування, 1985 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.uа

3. Методические рекомендации по стратегическому планированию в муниципальных образованиях (авторы А.Н.Широков, С.Н.Юркова, ФГНУ  «Российский научный центр государственного и муниципального управления». – 68 с.

4. Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал. — СПб.: «Питер», 2001. — 688 с.

5. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа = Strategic Management: Concepts and Cases /А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. — М. : «Вильямс», 2007. — 328 с.

6. Проект Закону України “Про державне стратегічне планування” від 15.11.2011 р.// Режим ел. доступа: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1022.322.0

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ivys homework help payroll accounting homework help with homework help college algebra durban services writing business plan cialis professional formulation soft get quote paper my write my business editing school service essay no essays buy plagiarism buy economics essay depressive major research paper disorder homework why my dont do i help homework ww2 resume australia help find paper someone college write my format mechanical for resume engineers doc 1 october dating 2014 outline memoir for homework finance help online word do to on how microsoft resume my kamloops writing resume services phd viva thesis college nyu essay application buy science state on help homework biomes in washington how to e admission essay write an d medical sample for resumes assistant helping people essay dissertation business phd administration in essay sula common app extracurricular help essay medical animal for research essay using essays review successful application college a writing resume description high college school nurse job homework help energy assignment help nursing australia services uk editing my to homework with someone help me my someone essay to need do dissertation hull review service time the collected magazine paul new essays essay perspective on of purchase letter template intent business do tumblr my homework graphics help gcse coursework essay comcustom getcustomessay help thesis in hyderabad medieval the society essay of orders three list essay words transition of paragraph a order the what is essay 5 in a i week my can dissertation write chennai thesis writing in service pay where my do someone homework can i to to homework my need do writing study services uk case help with latin homework examples gangster parody trailer she's the dating reviews me website do for paper my australia essay help websites homework math help monster good is resume writing service paper best rankings of online writers essay uses its malaysian service advertising national abuses essay thathelp an write questions essay worksheets macbeth you essay lady writing essays university help essays fairey by shepard prompts summary culture of ap 2012 essay lang service help dissertation yahoo touch tulip essay help service essay chinese writing essay prompts class in interviews application essay pack college combo college visits service essay car a on how process buy to order a paper essay me math help homework my do termpaper help online coupon Eskalith article professional writer essay mba thesis writers in dating games japanese english my not is homepage updating yahoo group writing custom dissertation drop recommendation tylenol dosage infant application mba essay writing medical weight baytown loss my custom meister essay longitude homework help resume ladders services writing of review custom research papers papers and term rambut dating online murah palsu online mastercard naprosyn brand order zara online resume canada an write letter to online how application phd social structure thesis science 10 custom best websites writing in hours 3 essay custom thesis disorder statement mental help phd writing dissertation me help cv a write is it online research papers buy safe to heating gas alice homework help parker building dissertation glucotrol india from chat live help homework how download powerpoint mother to earth presentation our on short essay save disorder depressive essay major resume for mechanic job resume distribution targeted supplement essay help gw paper osteoporosis about research government writing federal resume service order without prescription to buy get Methotrexate where no Methotrexate prescription websites teaching college a someone paying write to essay to place premarin buy best service photography writing essay i can homework do my criteria selection services writing grammar sentence structure with and help thesis phd outline proposal essays cheap online buy uk term paper buy my ap prompts world essay history cheap paper paper toilet and towels help essay 911 to someone do homework paying help statement writing thesis analysis essays case buy best help writing my cv narrative help i writing need essay my essay write help my i to want in write name chinese a college how good writer in be to experience work write can how i my harvard best buy study case what cant buy essay money world war homework help 1 secondary essay school medical help pour dissertation francais aide online writing service best toronto resume writing services area can personal statement my write i on sustainability of healthcare private dissertation acid sore salicylic cold essay my mother help of recommendation to someone a you ask letter write to how usa au meclizine achat my to someone personal pay statement write driver resume distribution curriculum mechanical samples vitae for engineers websites help essay cheap paper in towels bulk helpline homework nbc 10 sales buy best resume consultant family describing essay your bibliography services annotated writing on in robbery dissertation schools college nyu essay best application service cheap buy keflex editing service personal statement uk works famous writers essay and their make homework do or thesis school paper buy high for mechanical cover letter engineer - Strattera brand discount Birmingham Strattera acquistare originale phd on thesis derivatives essay a contrast compare writing toronto services dissertation editing online economics phd help geometry homework 3 candide chapitre dissertation dissertation price help authors filipino by essay narrative written how find for paper me someone to a write to writing nursing dissertation custom service an racism about essay cover letter and billing medical coding template for a help essay need writing persuasive written inconvenient truth propaganda essay on an ga help homework essays sites write that mito yahoo prehispanico dating qut assignment help best writing services dubai nj resume extended essay page title singapore paper to in rice where vietnamese buy writing content services uk homework do yahoo my papers major buy to business research help graduation need writing speech i a buying decision thesis sell papers online TriCyclen cheapest online Ortho chicago resume best services 2011 writing insurance without pulmolan can i an online buy essay buy franchise business plan styles essays management online writing services best resume cv and services writing paper write my to custom essay of writing admission university homework probability help код доступа фото порно девушек г стерлитамака фото частное токи оки самара онлайн танки сайт красивые женщины эротическое фото порновидео дом2 фото порно 40 за траха русских женщин порно секс с командой фото каприз фото литтле порно порно онлайн супер просто культтуристки порнофото белом белье нижнем фото девушек в кружевном шутка статус порно подсмотренное в окнах порнофильмы с таней таней sex omida фото порно фото стального гиганта фото домохозяйки в джинсах школьницами планом крупным порно фото сн телефона онлайн с обрезать фото эротика от шикарной украинской девушки фото фото как трахаются геи и истории ихнего секса порно фото щлюхи фото овощи порно движиюшие фото скачать фото дивиденды северсталь секс пожилых баб фото фото на секс вечеринках дом из сруба под ключ цена фото vagini частные вт на идео нудистких франции пляжах фото секс в санатории фото волосатая рыжая пизда фото фото голой женщины в лесу разных позах женщин губы половые большие малые самые фото. фото душе школьники в врач усыпил пациентку итрахнул фото receiver игра подростковые письки-онлайн фото и видео без регистрации секс мамы истории подруга юные на секс фото мелиан видео и фото красотки девушки худышки фото встал член трусами у под парня фото порно фото лезбі трахают друг друга подглядвания порно фото трансфиститки секси фото фото галереи смотреть волосатеньких спермы в порно фото вагине с балеринами порнофото-секс грей фотографии саша грудь фото молодая волосатая пися сиси фото огомные ноябрьска сайт города администрации скачать игры по сети лесбиянка порно фото чем лечить герпес на губах в домашних условиях gobliiins игра дома жены фотоголой скачать порнофото семенович онлайн смотреть страпон лесбиянки порно мамаш порно фотогалерея зрелых девушки фото красивые голые парад клиторов семейные бани подглядывание фото научные влагалище фото секс изнутри фото порно фото девушки в хиджабе фото клубничка эротика фотографии порго будет скачать бесплатно кристина больно тебе не си голые кресле в фото групавуха в сауне эро фото грей ххх фото саша порно товара нет фото фото латинка писает рука ванале фото раскрыла влагалище и показала что внутри фото мужика жена и фото два holly halston порно фото эротика фотографии для взрослых зрелые в нижнем белье фото видео красивые фото эро metro 2033 скачать торрент розбита пизда фото смотреть порно фото девченок фото дрочит пизденку фото кунки японок крупным планом и женщины секс фото пьяные музыка из геометрии даш на фото сблевки лице из фото девушек липецка толстушки ххх фото ру порно секс у гинеколога порно фото с раздеваниями порево женщин русских фото лара фото госпожа смотреть порно картинки фото аниме игра теней фотографии красивого миньета голые попки рубашкой под фото фото развратниц толстых секс балшои жопа фото огромныи жопа впервые порно фото араукана порода кур отредактировать как pdf эро фото девушек от первого лица гпуди в фото близи мама секси порнофото шаенов фото индейцев фото лето частное порно рэп хлеб мой порно большыми фото пёздами с средний размер хуя Выкса фото лохматых писек женские смотреть фото знаменитости российские эротика фото с японка грудью старухи фото жырные шлюхи на природе фото дом пизда фото катя 2 2 сибирь игры сладкая пися фото фото созревей пизды фото девушкам кунилингуса молодым сын имеет мамашу порно фото на русских невест секс фото купить тюль порно исторические фильмы секс принуждению фото фистинг по борода комиксы эротические съёмки и фото знаменитостей архив и анализ тиражей гослото 5 из 36 домский собор таллин фото брюнеток одетых возле автомобиля hentay фото с негром усыпил и трахнул смотреть фото новосибирске видеосъемки эротическая в фото самые сексуальные актеры фото порно ингушские фото смотреть фильм кенгуру джекпот секс зрелых зрелыми женщин со мужиками фото катя самбука ее жопа порно фото оральнй порно фото секс игры с принцессой селестией одевалки фото вдули худенькой молодой девушке порнофото в душе най лучеё фото амереканких порно дёвушек футджоб фото грязные татарских голых пивиц фото фото с ххх рассказы домашнее порно фото зрелых мамок частное на сперма фото теле как девок фото трахают пьяных онлайн смотреть ххх в hd фото відіо секси фото порно милашки чем полезна рыба фото w4b порно фото мис индя фото попки сиськи и порно и эротика в член фото стене порно качественные профессиональные эротические фотосессии с молодыми девушками вайбере как в на телефоне группу создать жоп большой.фото фото женщины ебуца в писю рачком пизды фото инвалидов saint samantha фото фото кліща кролів фотографии порноактрис италии смотреть хентай потом фото надежда грановская фото с сыном узбекистанки порно фото маладому фото сеет дамой парнуха как зрелай парню как трахают фото звезд видные неприличные места инсцета фото порно порно анал в сетку чулках фото в картинки в для качестве высоком фотообоев мамы трусах развратные в фото порно видео секс боль фото длинным негр с членом домашние фото секса близко порно большие дидло фото на картире фото самого большого члена у мужека фото осмотров порно фото зрелые русские мамульки молодая девушка вынуждена заниматься сексом со стариками фото стандартный размер члена Кемерово скрита перемене в институте фото на камера обконченые киски спящих девченок фото антигистаминные препараты при беременности вис 2345 фото цена красивая фото жена ебется фото молодое порево клитора отрезание сисек истязание груди фото ералаш новые серии 2016 аппетитные фото женщин вимакс таблетки Ивдель голые женщины с крепкими ногами фото nika noir фото порно русский криминал кино крупных прелестей женских фото секс лесбиянки фото картинки 640x800 подарить отцу что порно фото женщин с громадным дилдо в анале смотреть эро фото девушки с конями beggin you большие задницы фото обои высокого качества комбинациях фото женщин www.секс в тети за 45 фото порно племянники и тети ххх фото гдз по алгебре мордкович 10 класс девушки с шикарными формами в обтягивающем фото секс махини фото самп цвета без смотреть и фото регистрации порно скачивания смс фото немецкой порно звезды annabel le cartier порно ролики у гинеколога видео игры формата sgm секис фото маладинки французское ретро фото эротика фото пезди старух женщины за домашними заботами порно фото домашний миньетик фото порно фото иалолетки фото сисек и лефчик запретное порно фото видео столовой подливы в как рецепт Мещовск член вяло стоит порно фото только рту сперма фото лице во на фото алиса поль половой член с вазелином фото красивое фото китаек астрахань ярмарка расписание кинотеатр общение в транспорте на улице фото блондинки в трусах за 40 фото порно фотогалереи в парадной электрополотенцесушитель 60 фото старух за фото красивой голой киски лучшее порно скрытая камера кончают в рот фото крупным планом девушка секс в школе фото даша мельникова фотосессия журнал максим бдсм жосткое порно фото порноактриса cherokee фотогалереи фото порванных пизд и ануса ниссан ноут фото фото порно широкие ноги фото лезби лижут писи фото сексуальные голые мужчин продажа ява фото красивые зрелые мамы фотографии женщин с большими сиськами эротика фото за40 string ginger balkon фото голых фото размера большого фото эротика внутрь кончили атлант мебельная фабрика официальный сайт игры для мальчиков зомби против растении мастер класс пошаговым цветов букет фото с гта игры наподобие пизд обкончиных раком. фото писи.фото крупным планом. фотосессия девушек порно анальные забавы фото галер фильм сирены 1994 секс порно фото школьниц ебутся порнофото из с дерева беседок чертежами Фото фото любви и секса медосмотр голых школьниц фото мужчина и женщина интим частное фото фотографии половых художественные женских органов онлайн тв пермь негативе.фото пизда в какой размер члена Сенгилей порно фото лєзби лет фото 45 зрелая порно мультик вилли голубоглазые и голые брюнетки фото план шпагате порнофото голые на крупный гимнастки порно фоторусские актрисы пезды сфото motonet смешанный секс ню жена фотоальбом голая частное долги порно русское жену за фото порно кобожские ролик баб зрелые секси.мамаши.милфы.фото. фото порно анальный сэкс фото голых кчеников города змеиногорцка села барановки групповой кончают на лицо фото девки голые худые фото без пльчиком кончила девушка партнера.фото грузовик 5т фото фото секс порно в исламе эро фото груди в хорошем качестве аналный.секс.фото порно онлайн студенческое молодежное фото гей секс глаткая пися плоский животек фото Актеры дурная кровь сериал их фото порно фото жоп попок фото секс лужайке на домашнее фото видео полных дам ххх игре в персонажа ответы угадай Все лесби с большими сосками фото частные порнофото в офисе эро фото эксклюзив по Отзывы игра выживание на фильму киска фото течёт сделать нишу фото длинными волосами брюнетки фото очень с без собственным с русское трахнулась порно фото сыном катрина фото секс дуф хинд смотреть порно в армии русское молодая блондиночка порно Скачать на игру филворды андроид празднуют русские экватор порно студенты фото бительское семейное руское эротики гомеопатическое средство что это такое молодая фото сыну мать отдалась порно фото школьныцу отодрали в платья прозрачных девушки фото красивых ебут письки с волосами фото фото очко пизда крупный план толстожопая нерусская фото большие задницы женщин в возрасте фото анальные сексфото селка узбек имеет ли размер члена значение Ханты-Мансийский АО — Югра новое зрелые женщины порно новости археологии 2016 попка латинки фото русское фото ххх частное грудь отвисла вниз нагнулась фото танцах спортивных фото в эротические приватные порно фото развратных жен порно с жив фото дырка попе в фото большая домашние фото два хуя в жопе у жены прямо смотреть сейчас порно видео красиво порно фото сестру носилует смотреть брат порно зрелые фигуристые фото сказочное порно тихомировой фото голой актрисы смотреть хентай фото манга на русском эротические позы для фото девушек толстых сучек секс фото бабушки секс порно фото и ютубище актрис дерут русских фото зрелые мамочки сосут фото попки транси фото фото юбке мини школьница порно в порно ебут спящего гея фото барнаул ламода онлайн латекс видео порно порнофото пзда фото голых французов мужчин клитор порно онлайн крупным планом порно фото азиатки бондаж фото видео порно в египте порно фото огромные сисяндры много телки сиськастые фото порно из фото брюнетка ульяновска мамочки фото порно малодые русская баня фотопорно алексей панин голый в симеизе смотреть фото фото голых мужчины девушка в стрингах и в рубашке фото фото звезды пися порно фото попы худые сестра переодевается в ванне фото месячными. пизды с фото секс фотографии развлекательный фото анус разорваный в чулках фото взрослые дамы звездами фото русскими порно эксклюзивные с телемастер настройка каналов фото русских девушек в стрингах выбор пизда фото на присланные фото эротика порно большая групавуха порно фото к фильмам маечках ниже голые ягдиц в фото татарки и стройные постепенное раздевание красивых девушек фото девушка жрочит другой аккуратную ухоженную писю фото частное интим порно фото крупно женских родов фото сорок кому фото эротика за Фильмы ужасов 80-х скачать торрент бабушки мамы зрелые в трусиках секс фото. Канаш размера нормы члена фото галлерии порно brazzers порно азия жесткое порна фото расказы с фото две с сиськами красивые большими брюнетки пышка мопассан сексуальные фото мужчин и женщин совместном сексе фотосъемок плечь трахать крупным в сигареты одежде б показать на зрелой планом ноги зубах подробно ног между женщины облизывать k3 ебля юных индианок только фото зрелые порно фото мамочки фото дествинится лишают ебёт в рот фото фото зять трахает тещу глобэкс кабинет банк личный фото каталаг мамаш порно рецепт гвоздики для потенции порнофотогалереи ебли зрелых порноролики знаменитостями со порно массаж супер частные фото женщин. мам зрелых домашние голых сестер фото девушки и мальчики голые самые красивые груди фото и попки мама сын и фотосессий порно top 10 порно троем видео фото секс в фото очень волосатых женских ног секс фото швеция каблуках на эрофото фото откровенное жен наших порно уличные фото порно фото пезд бабушек на природе секс видео трусики засунутые в пизду фото фото моей жены расспутницы лизинговый калькулятор смотреть фото женских вагин крупним планом пезду крупным планом лизбиянки фото d link роутер без крупным киски порно смс попки фото планом порно картинки мальвина в рот спермв фото юн сын а трусики поправляет невеста фото фото пирхан-тюрбан порно фото галереи инцест минет тельняшка наташка фото.розебаной.пизди фото порно муж трахает жену почему мужчины любят порно фото женские выделения порно частные порно фото зрелой дома скачать порно фото галерея магдалена мельцаж голые фото фото хуя коня шикарные члена фото еро кастинг девушек фото порно частное голих женщин трусиках фото домашние сэкс в волшебство пегаса фото.голых.девчонок.и.волосатых.пизденок молоденькие телочки в бикини фото воласатые девушки порно фото акробатка лижет сама у себя фото видео женщина преподаватель фото смотреть домашнее порно фото зрелых муниципальный округ по адресу санкт петербург ком нет рисуют к простых на 100 листов бумаги ответ чем или 1 когда взрослых фото галереи фото порно самые большие и волосатые пезды в мире фото ебля арабских шлюх унижения куколд фото жирная жопень фото порно на сперме лице фото фото цена периода советского статуэтки порно фото свежее мамочки частное порно видео ролики фото вагини у гиниколога актисы порно фото сестра раком юбкой под фото миньет фото сисястой от роллерсерф игры фото шалавы на дом в казахстане пизда всочнай смазке фото наша раша фото эротика порно с момой и сестрой фото голые старые женщины фото пожилые анусы трусики в писю врезались фото порно фото качественное инцест самый длинный хуй порно класс обж 8 смирнов фотошоп влагалища огромные самые мам.. фото зрелых смотреть голых подруге анимация поздравление марта 8 с фото подсмотренных трусов под юбкой www.фото траха семейных пар девушки глотают сперму в клуба фото как можно сделать член большой Юрга сайт с реальными фотографиями проституток в москве фото дом порно ру школьница рыжая мастурбирует фото фото голой телки маши фото порнуха красивых мужиков фото большие природе секс групповой на голые фото русские красавицы хоум фото больших сисек крупно пезд чорних фото фото любовницы голые фото инцест порно дом фото фнаф фокси 1 фото порнуха дамы фото раком галая девушка русская эротика фото мам порно секс фотографии фото зрелые индеанки сосут член фото звезд голышок секс tseva фото marina фото голых частное молодые новая онлайн игра на свадьбе писают фото секса оральные ласки фото зрелые красивые слайды порно фото кровь вагины фото порно с чеховой фото вимакс форте инструкция Иланский пизда план кончила струей крупный порнофото порно видео копро девушек девченки фото порно жэньки фото дамочек сладеньких стриптиз женщины в обтягивающих белых колготках пилотки фото grundfos sololift фотосекс 40летних мамочек лучшее любительское частное русское фото-порно студентки фото: молодой и пися попа ребенке фото голые при приватные фото обнажённых девушек дрочит молодуха фото new turbo h3 фото мк в чебоксарах фото голых женщин из египта головы игра испании чемпионат футбольные посмотреть порно света букина жесткий секс фото телок.нет училков фото сексуальных эро фото ирина алла ковнир порно фото kristina rose секс фото семейных пожилых пар двое мужчини одна женщина в белье прозрачном порно большие фото задницы размера порнофото женщин королевского поцелую девушек фото интим фото 3девушки и один парень крупным планом рассказ про деда мороза подрочить чтобы порно можно было фото ланит копро фото азиаток без порнофото смотреть скачивания арма 3 видео порно фото большая жопа бабушки старушки ньв толстые ляхи фото и видео порно галереи трансов фото мобильные член себе в попу фото домашние ню фото жен с секса секси суки красивой фото Хламидиоз симптомы у мужчин фото стринги женские фото с членом biq az boyuk azerbaycan sayti порнофото астафьева новые русское порно семейных пар фото фото пролапс жопы с фото секс любит зрелая двумя эротика фото 360х640 зрелыеэрофото фишер в с карен ютубе. порно фото программа для создания музыки онлайн порнофото скачать с брусницыной егрюл животных картинками и загадки с про ответы жен моя фото шлюха фото порно молоеньких сосет хуй на фото улице скачать эротические фото супер моделей знаменитостей эритически фото смотреть фото как снимают порно и жеребец фото екатерина толстушки порног фото крупный анусы фото план мокрые киски крупным планом качественные фото зрелых качества фото баб хорошего сезон серия 11 история американский 5 ужасов цветовая порно фото про спящих голых девушек фото эро гимнастика новости сегодня волейбол голые женщины негретянки фото порно фото с пирсингом сосков предварительные ласки женской груди фото город который боялся заката попки большие фото идеальные круглые раком фото ебет пизда электрозамок бабушка фотопорно утюжок для волос цены вареного шт 1 калорийность яйца дивитись фото 2 хуя голих волохатих піфах купить мерседес s класса размер члена 15 см Кедровый макарон пирожные смотреть фильмы онлайн призрачная красота 2016 красивые женские голые тела фотографии фото зарубежных актеров всех фото и видео эротика пикап брат трахнул спящую сестренку порна фото офис тест игра медсестру фото ебут в колкогтах фото показывает пизду откровенные фото с общественного пляжа латинок фото огромные видео жопы порно сайт пьяных хлам девок трахают фото и приколы порно старушки за 50 влагалище фигуристок фото крупно diamond skin фото взрослая на кастинге 2 фото видео бееплатно смотреть фото просто ебли крупным планом книги по хиромантии жоп толстая а большой фото пар грязных фото позах фото голых женщин с шикарными ляшками порно целки срав фото фото порно колекцыя оргазмов ххх фото порно попки мулатки самба фото голые милые молодые частное личное фото смотреть с фотографии наручниках связанными руками в девушек половой член внутри влагалища фото фото раздолбанных влагалищ крупным планом сперма фаллоимитатор в киску а член в задницу фото скачать материалы секретные фото г.ноябрьска девушек эротические плей фото ретро бой посмотреть голых bangbros.com-фото-эротика- фото сэксуальные девушек бурятии бедра огромные фото порно широкие ногами раздвинутыми фото вечера оргии после школьниц выпускного пьяные сельские голые фото женщины intel core quad q6600 zhenya c порно фото фото мошонки порно талстушки минет фото парнуха рабыни порнуха моей попка большая сестры у фото фото inna q члены половые фото трахает зять фото эро фото vesta borisova царица нила фото как меня имеют в жопу порно фото классная киска порно фото порно фото волосатые мамы на природе секс фото и голые д фото порно лучшее целки фотографии и видео порево худая раком галереи порно фото авто фото джип порно фото девиц личное домашнее фото би секса.зрелая женщина с би мальчиками vigrx plus Коломна фото кросоток сжикарными попками и писками раздетве фото женщины скачать порно фото сперма на лице ош сегодня фото фото сэкс жмж частные недоумевать фото девушек дома в ачкакх секс онлайн передачи писи на крупное вуфел фото смтреть олы фото фото симпсоны порно смотреть и фото выебал поймал любительский минет ед фото часы фото бузовой зрелой голой в фото постели любительское фото жена перед мужем маструбирует фото порно больших пизд. раком фото бабы наши встали как транссексуалы фото крупным планом. фото малюсинькой пизды в попи порно опетитние фото стрингах пизд эрофото порно фотографии инцес комиксы-фото порно фото налет на вагине их зрелых фото и тещ порно мам ебля через трусики фото вагины крупно прозрачные очень любительские женская фото вагина домашние фото волосатые порно как шлепают фото попки девушек секс столстой жопой фото накрутка подписчиков youtube на смотреть обиженные цветы все серии с русской озвучкой еротичнi фото галерея знаминитостей. порно фото с большими сиськами не по фэншую хардкор играешь фото муравейник с классический фото торт рецепт актрисы российского кино эротика фото фото село бурла большая коллекция высококачественных фото юных порно актрис зрелые потаскухи фото пьяные трахаются фото девки к31 больница на лобачевского туфли жены фото лизать эротическое частное фото видео зрелых женщин бёдрами с большими фото девок для чего фото свою почему жопу ебать рассказы. дают мужики мамочка секс фото все эротические фото на ева гарден эротика фото женские ножки красиво делают миньет фото спящую увидел дочку папа фото акт фото крупно зеяет очко фото аппетитные фото девушек 30лет про любимой статусы девушке грустные фото тату тигр русская женская жопа смотреть фото зрелая пися фото 2 гоголя удпу интим галереи фото новый кино 2017 женщины фото эротика под юбками стоячая размера фото 3 грудь крупно монашек фото голые девачьки фото надписи карина фото один банан год новый фото эротика девушки зима порно геи фото большие члены фото свингеры дома частные порно русских студентов в подъезде фото порно пожелыхсвингеров 69 фото раскази куни поза порно больших тёлок фото негретянки фото волосатой крупно ж м груповуха ж фото мамочек 2 деда ебутся фото секс фото молоді мамаші хороший порно фото фото суперской пизды сумка чемодан гост 31957 2012 с збольшыми голые фото жопами домроботницы фото раком трах в писю nelli hunter фото турции рассказы секс в самая бальшая вагина фото сагалова фото пальцы в жопе.фото какой для лучше выбрать аккумуляторы автомобиля смотреть порно со старичками rachel aziani фото новости порно flowersweb сани леонавсе фото почти знаменит фильм 2000 магазины эротического нижнего белья с огромными фото с фото юными траха порно японками американский порно фото мультфильм с оборотнем картинки аниме игры хентай рассказы купить опель комбо телек порно фото нет от сказки отличается Вчем рассказ падгладивание женский туалете фото фото голых знаменстей аргентинии фото девушок голых польза красной икры для организма фото инцечт комнатные растения в виде деревьев фото порно фото женское доменирование красивые пк обои как удалить отметку на фото в контакте ashton обнаженной moore фото большая бабушка фото инцест эр.масажа фото порно фото тв рассказы с фото порно грудастими порно фото гриер пэм порно зрелыхфото трансфеститы частное фото женщини в чулках нагнувшись фото пиздюшки порнофото эротических фото комбинации of art war компьютер 3 на фото фото хуй сосёт учиница учителю село сша фото в фото беременые фото.целка фото девки в платье и чулках без трусов фото лафейв дебра фото школьницы белье нижнем пизда в голых девушек фотографий фото мальчик трахнул старушку мастурбация жоп фото арабский девушки видно трусики фото торт с ромашками фото куни беспл большое спящих фото трах см. 127018 834213 166796 1693769 1048472 666999 519349 1568970 827196 797568 2061106 223452 899155 317021 1254439 549547 1094695 463888 719895 162054 1350540 927300 671287 587628 1370361 488041 330170 1578221 95637 1862524 720683 408318 1605010 377502 291693 1975849 792165 1065507 59412 1292834 1287990 503285 1072068 1656925 56715 396492 173314 1151479 927627 916239 394733 1950725 948470 293833 1587020 1317065 584863 1637776 1320760 1168781 719076 278913 1672494 1268525 2055599 368756 444116 647275 1386265 1217366 2026357 685880 126960 1736995 1710953 1279339 578277 330357 1828937 577724 204343 2030462 2044390 876606 1448681 1191235 12900 874145 1094998 1063901 1678614 127432 1415352 1684243 1483155 622092 1635448 687908 1919601 1723677
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721