МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ МІСТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статі розглядаються основні методичні та методологічні проблеми стратегічного планування соціального та економічного розвитку міст.

В статье рассматриваются основные методические и методологические проблемы стратегического планирования соціального и экономического развития городов.

The basic methodical and methodological problems of the strategic planning of соціального and economic development of cities are examined in the article.

Постановка проблеми та актуальність дослідження. В Україні багато уваги приділяється розвитку стратегічного планування. Для великих міст необхідність стратегічного планування зумовлена наступними обставинами:

– стратегічний план забезпечує регулювання перспективного розвитку міста (регіону), допомагає приймати правильні рішення з урахуванням стратегічних цілей;

– в умовах соціально-економічних перетворень, які передбачають адаптацію структури міста до вимог ринкової економіки і відкритого міжнародного конкурентного середовища, стратегічний план є найбільш адекватним інструментом, здатним консолідувати зусилля адміністрації й територіальної громади у вирішенні проблем трансформації зайнятості, технологій та міського транспорту;

– розробка стратегічного плану сприяє поліпшенню іміджу міста (регіону), створює єдиний вектор зусиль всіх активних сил територіальної громади;

– наявність стратегічного плану обов’язкова вимога при реалізації великих інвестиційних проектів з іноземною участю;

– зростання самостійності міст у зв’язку з децентралізацією управління та планування, що проводиться в країні;

– необхідність врахування та координації інтересів різних верств міського суспільства й, перш за все, співпраці органів самоврядування з комерційними, різної форми власності, структурами та фірмами [1].

 Для розвитку стратегічного планування міст потрібно мати:

1. Законодавче підґрунтя – воно представлено відповідними Законами України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, «Про стимулювання розвитку регіонів» і т.п. Можливість стратегічного планування на місцевому рівні витикає із положень Європейської Хартії місцевого самоврядування, в якій зазначено «необхідність консультуватися, у міру можливостей, з органами місцевого самоврядування при плануванні й прийнятті рішень з усіх питань, що стосуються їх безпосередньо»[2].

2. Ресурсне підґрунтя (фінансове, кадрове і т.п.), яке забезпечує можливість реалізації стратегій соціально-економічного розвитку міст.

3. Організаційне та інституціональне підґрунтя – наявність відповідних організаційних структур та інституцій, організаційної інфраструктури також сприяє впровадження стратегічне планування в повсякденну практику діяльності органів місцевого самоврядування.

4. Методологічне та методичне підґрунтя забезпечує науковість, реальність розробленої стратегії міста.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед дослідників розвитку міст слід насамперед виділити Б. Адамова, В. Амітана, О. Бойко-Бойчука, В. Вакуленка, Т.Дробишевську, В.Василенко, В.Мамутова, В. Рибака, О.Лукянченка та інших. Аналіз методологічних засад стратегічного планування на регіональному рівні як механізму розвитку регіонів проведено в працях В.Вакуленка, Ю.Шарова. Слід зазначати, що методичному забезпечення стратегічного планування розвитку міст уділяється значно менше уваги. Деякі методичні питання розвитку стратегічного планування розвитку міст розглядаються в публікаціях російських вчених Леонтьєвського центру, А.Н.Широкова, С.Н.Юркової [3].

Мета дослідження полягає у вирішенні важливих методичних питань стратегічного планування розвитку міст.

Викладення основного матеріалу. Зроблений аналіз досвіду розробки документів стратегічного планування на регіональному і місцевому рівнях в Україні дозволив зробити висновок про відсутності в Україні єдиних методологічних підходів (положень) та методології с розробки стратегії соціально-економічного розвитку, не має єдиних (типових) методичних рекомендацій стосовно розробки, контролю, моніторингу, процедури перегляду (корегування), оцінки ефективності стратегічних планів розвитку міст. Все це приводить до появи:

1) різних за якістю, обсягом і глибиною пророблення, подачею супутніх матеріалів стратегічних документів по розвитку міст України;

2) стратегічні плани міст в основному не пов’язані з регіональними та державними концепціями та програмами соціально-економічного розвитку, не має їх координації. Має місце непогодженість стратегічних цілей розвитку міст в регіоні, неврахування положень загальної державної стратегії соціально-економічного розвитку при здійсненні регіонального і місцевого соціально-економічного планування;

3) спостерігається розрізненість баз використуємих статистичних даних та іншої інформації, необхідної для складання, аналізу й оцінок;

4) структура та зміст стратегічних планів по містам України  мають різницю;

5) розрізняються алгоритми збору інформації, складання планів та контролю їх виконання;

6) при розробці планів використовуються різні підходи та школи стратегічного планування;

7) у зв’язку з нерозробленістю методологічної і методичної бази стратегічного планування має місце непогодженість застосування різних термінів, їх підміна. Це стосується  використання багатьох термінів і понять, таких як  «концепція» – «стратегія» – «програма» – «план дій»;

8) стратегічні плани розвитку окремих міст не є достатньо обґрунтовані наявними ресурсами, не враховують тенденції та перспективи розвитку економки. Це робить такі плани практично не реальними для виконання;

9) не здійснюється їх коректування і перевірка їхнього виконання.

На нашу думку, різниця в застосовуваних методичних підходах багато в чому зв’язана з наявністю різних шкіл стратегічного планування. На думку А.Широкова можна виділити три основні наукові школи стратегічного планування:

1) традиційна (консервативна) школа ґрунтується на аналізі раніше відбувалися процесів, що спостерігаються тенденцій і трансляції (інтерполяції) їх у майбутнє, тобто на прогнозі, що спирається на минуле і сьогодення («погляд у майбутнє»);

2) футуристична школа, навпроти, базується на баченні бажаного майбутнього («погляд з майбутнього»);

3) змішана школа, як випливає з її найменування, містить у собі елементи обох названих шкіл і представляється більш «практичною» [3].

Генрі Минтцберг, проаналізувавши майже 1500 статей, виділив десять основних шкіл, що займаються формуванням стратегії. У свою чергу, можна всі ці школи згрупувати в наступні групи:

Перша група шкіл включають школу дизайну (К. Эндрюс, робота «Business policy: text and cases», 1982 р.), школу планування (И.Ансофф, робота «Планування для вищого керівництва», 1969р.), школу позиціонування (М.Портер, робота «Конкурентна стратегія», 1980 р.). Ці школи описують, як стратегія повинна формуватися.

Друга група шкіл включає школу підприємництва (П. Друкер), когнітивну школу, школу навчання (Д.Б. Квинн), школу влади, школу культури. Для цієї групи шкіл характерний опис практичних аспектів розробки стратегії.

Третя група шкіл – школа навколишнього середовища і школа конфігурації – розглядає стратегію, як щось непостійне, залежне від обставин [4].

Таким чином, розробляючи стратегічні плани розвитку міст, розроблювачі можуть брати за основу методологію і методику однієї зі шкіл, обрану в залежності від специфіки умов міста, наявних ресурсів і розв’язуваних задач.

З метою рішення деяких найбільш важливих методичних і методологічних проблем пропонується встановлення послідовності розробки стратегічних планів: концепції – стратегічний план – програма комплексного соціально-економічного розвитку міста – цільові програми. Необхідно уточнити визначення основних термінів стратегічного планування. Пропонуються наступні визначення основних термінів.

У літературі існує два протилежні погляди на розуміння стратегії. У першому випадку стратегія — це конкретний довгостроковий план досягнення певної мети, а формування стратегії — це процес пошуку певної мети й складання довгострокового плану. Такий підхід ґрунтується на тому, що всі зміни середовища передбачувані, мають детермінований характер та піддаються контролю й управлінню. У другому випадку стратегією вважають довгостроковий, якісно визначений напрямок розвитку, що має привести систему до обраної мети [5, C. 37-38].

Концепція соціально-економічного розвитку міста це прогнозно-аналітичний документ, що містить систему представлень про стратегічний вибір, стратегічні цілі та пріоритети розвитку території, основні положення стратегії і соціально-економічної політики в розрізі її окремих складових і засобів реалізації поставлених цілей [3] .

Стратегічний план – документ, що містить систему конкретних завдань з термінами виконання, відповідальними виконавцями, спрямований на створення умов для реалізації стратегії.

Програма комплексного соціально-економічного розвитку міста – основний прогнозно-проектний документ, що містить сукупність ув’язаних по ресурсах, виконавцям і термінам реалізації заходів, спрямованих на досягнення цілей соціально-економічного розвитку і реалізацію стратегічного вибору.

Цільові програми – програми, спрямовані на досягнення окремих цілей розвитку (цілей розвитку в одній чи сфері в одному напрямку діяльності), наприклад, програми розвитку утворення, охорони здоров’я, житлового господарства і т.п., програми по окремим складовим цих сфер і напрямків – програми комп’ютеризації шкіл, оснащення медичних установ діагностичним устаткуванням, розвитку індивідуального житлового будівництва, а також відомчі програми – програми по напрямках діяльності органів (структурних підрозділів) місцевої адміністрації.

Робота зі стратегічного планування розвитку міста повинна проходити в кілька етапів:

Етап 1 – стратегічний аналіз стартових умов і вихідних передумов соціально-економічного розвитку міста на розглянуту перспективу.

Етап 2 – стратегічне прогнозування комплексного соціально-економічного розвитку міста.

Етап 3 – безпосередня підготовка документів стратегічного планування (концепції, стратегії, стратегічних планів і програм).

Етап 4 – здійснення соціально-економічного моніторингу.

Висновки дослідження. Таким чином, для подальшого розвитку стратегічного  планування на всіх рівнях (національному, регіональному та місцевому) повинен бути єдині методологічні та методичні підходи. Цьому процесу буде сприяти прийняття спеціальному Закону про стратегічне планування. В теперішній час вже розроблено проект  Закону України “Про державне стратегічне планування”[5]. В результаті зробленого дослідження було визнано, що поява даного Закону буде актуальною, оскільки деякі діючі нормативні акти в сфері державного прогнозування і планування застаріли, не погоджені один з одним і не враховують наявний передовий вітчизняний і закордонний досвід стратегічного планування на рівні регіонів, міст і т.д. У законі будуть визначатися правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи державного стратегічного планування розвитку країни, загальний порядок розроблення, схвалення, виконання, моніторингу, оцінки, контролю документів державного стратегічного планування, а також повноваження учасників такого планування. Реалізація даного  Закону України дасть змогу:

– впровадити програмно-цільовий метод в практику діяльності центральних, регіональних та місцевих  органів виконавчої влади і місцевого самоврядування;

– розробляти документи стратегічного планування, які будуть відповідати сучасним вимогам розвитку країни;

– використовувати формалізований стандарт структури та порядку розроблення документів, єдиний методичний та методологічний підходи.

В цей Закон обов’язково слід внести положення стосовно розробки стратегічних планів соціально-економічного розвитку міст. Тоді прийняття цього закону буде знаменувати новий підхід до подальшого розвитку стратегічного планування на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Література

[1]. Економіка міського господарства: навч. посібник/ під ред.. С.В.Богачова.- Макіївка: Вид-во «Ноуідж» (донецьке відділення), 2011.- 308 с.- С. 253- 254.

2. Європейська хартія місцевого самоврядування, 1985 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.uа

3. Методические рекомендации по стратегическому планированию в муниципальных образованиях (авторы А.Н.Широков, С.Н.Юркова, ФГНУ  «Российский научный центр государственного и муниципального управления». – 68 с.

4. Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал. — СПб.: «Питер», 2001. — 688 с.

5. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа = Strategic Management: Concepts and Cases /А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. — М. : «Вильямс», 2007. — 328 с.

6. Проект Закону України “Про державне стратегічне планування” від 15.11.2011 р.// Режим ел. доступа: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1022.322.0

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing resume services ct resume format for sales job sites hindi free essay writing services utica ny resume phd complete to time thesis average da leonardo homework vinci help reflective essay start higher personal english paper research buy academic help need papers writing i essay columbia law school admissions service purchase essay louisiana free sim tusks dating orc Lake - Lynn buy precios india from online Pyrazinamide Pyrazinamide topic psychological buy papers films research a for me write story short order format purchase letter services nj resume professional best writing case 16 1 study disorders chapter cardiovascular free shipping lamisil sell science project help homework topics for papers research hot energy college power dissertation term paper solar brand no name discount online rx terramycin help homework rainforest - Relafen mg 20 reviews brand Saint-Raymond Relafen name writing resume custom top 36 Calan Sacramento Calan craigslist - Sr Sr hour anime sim download game center dating paper writing help research in azulfidine online 36 hour letter assistant examples medical administrative cover for buy art research paper math homework helper algebra paper writing research financial for resume admissions position college in on recruitment schools research paper high german help essay mechanics samples resume for cats lucky better dogs are essay essay than service writing resume pastor consultant writing medical cv service homework pay teachers pass teachers writing website academic dissertation work voluntary and outline a help research writing paper college question essay purchase writing creative service a short help writing essay maxaquin order without prescription discount mail purchase essay ready 90 for sales business plan day 30 medical 60 for medical essay application school prices motrin best generic on tastylia online 2 homework connected help mathematics cv write for me adults writing young for buy resume sinequan kaufen billig du annales bac dissertation cheap services perth writing resume order phd online essay tok example all help assignments essay an to how start narrative homeworkopoly buy great the gatsby essays about written assignment help science computer distribution company business plan homework brooklynpubliclibrary help ap contrast history essay world and compare help a write essay help to need i essay help 2012 fsu paper news writer dissertation a organization in semantics cheap business uk writers plan papers online gmat test thesis algorithms phd only by dissertation doctorate with money buy friend you a cannot essay help homework holt algebra 1 online newspapers pakistani old writing services atlanta resume ga - Evecare Honolulu australia Evecare cheap get online homework middle school helper leopoldo alas adios cordera resumen clarin doing online assignment resume for students services writing transtutors help homework www com essay best writer results of dissertation discussion website essay design narrative disobeying order essay life essays written essays william by written faulkner call help homework for presentation buy a powerpoint do uk my dissertation eriacta buy autralian pharmacy essay writing entrance application college service order copy dissertation statement for school personal best med level a help with coursework biology darwin resume nt services writing rhetorical essay thesis statement write for good analysis how to a a pakistani essay sites homework help your math on in write different fonts online my name essay famous writers names of schools victorian help homework writing lab report custom writing term best paper sites project someone your do pay to school term writing abortion paper help homework nucleotides rna dna bachelor buy online thesis a fim afim yahoo dating personality disorder paranoid case studies lsvt helper homework help essay introductions writing with writing company best essay english papers research helper times york homework new essay sites free business paper research service your cover a cv for letter writing buy with rythmol echeck english help tutor homework my essayz write paper toilet coupon cheap cardura price 100mg help accounting high school homework hire research for writers paper intention literature review purchase of langen research paper help psychology thesis menopause for custom presentation point power school experiences about essays high research policy paper mg 40 dosage micardis help coursework need with help essay forrest gump online germany buy sumycin cheap services article editing custom writers writing patriotic paper border homework method scientific helps stock pixar disney and merger on impact writer best essay the paper step guide step research writing by reviews help professional dissertation d dissertation doctoral agreement form media for jobs resumes custom essays usa help free for homework online essay teacher qualities online language good make a resume of hire resume write to someone a price uk minipress 15mg e with ginseng an cheap buy for check dissertation companies top writing 10 resume help builder paper products custom help with human outline trafficking essay for medical services essay school writing a then online paper print write and reviews service resume writing jobfox services best resume writing dubai chicago a purchase a of writing intent to letter business kps help homework help fraction homework help homework canada writing cv service professional best essay contest biodiesel essay paragraph help introduction 2.5 ciprofloxacin mg generic cover letter examples sales for job help writing letter online in thesis service management lipitor no prescription dissertation section writing with a results help two essay of words transition on in the countries comparison essay failure thesis on phd heart security internet thesis 2014 admission services writing mba essay consultant foster help homework penn bridal memorial speech service for thesis phd tame your books how whisperer to dating krungsri thai online essay site website template student of for medical recommendation letter writing essay personal creative prompts professional dissertation help service admission do my essay you sample residency cv medical for simple essay about me thesis masters methodology ancient homework junior woodlands help greece denver help resume buying renting vs essays my someone write for will me paper english in essays what are written tense business buy plan to a hotel Поляны формула Вятские менс спермактин порнофото spaces порно доминирования фото женского Как настроить windows 8.1 на игры янг эвелин фото порно Играть в игры ездить на тракторах красивыезрелые жены фото порно Оформления для письма в картинках Сднём рождения анжела в картинках Вязать крючком салфетки схемы фото Создание своего гаджета windows 7 кортни кейн фото Цена поклейки обоев в кривом роге Игры в которые играли летсплейщики на картинку css наложить текст Как Скачать игру одним файлом с сайта порно фото jhubq разочарование Статус подруге в про короткие летние Легкие фото платья Картинки на рабочий стол беззубика г.п. круглое фото секс порно женщины картинка с новогодними поздравлениями гречанки модели фото фото брюнетки осенью дрочить на жену фото Видео приколы с грузовыми машинами фотографии сексуальных лизбиянок большими сиськами с армада суда фото tarra white фото порно рабочий стол Картинка прикол на анекдот зайцев 12 порно видео очень большие попы Интересные факты о красной площади домашние личное фото молодых секси фото жен Как грабить в гта 5 одиночная игра Играть в игру barbie fashion show Моды на игру сталкер мертвый город мамой фото трах онлайн с эро фото в кружевном белье порно грузинка анал трах порно фото жесткий Игра на андроид спасать принцессу Что бесшовная такое фото плитка фредди самые Мишка смешные приколы Скачать игру гонки мод на андроид порно телевидения фото звезд одежду стилю по Как подбирать фото сакура афоризм не логику ответами сложно на с загадки с машинами русскими онлайн Игры русски Топ модель по фото участниц Статусы когда умирают близкие люди Цветные фото на лазерном принтере фото старик ебет Монстер хай игры макияж дракулауры гинеколог фото просмотр всего фото со мира порно сисястых про посох анекдот фото кенворта город ворота фото золотые Владимир фото пизда фотомодели кровате на откровенные фото стиптизёров фото Муром удовлетворить лучший женщину способ плохая потенция картинки утренние сексуальные фото девушки фото любительское большими с грудями девушек эротические Слайдер мен игра страшилка играть Фото интересного френча на ногтях мясном полезен Чем суп на бульоне микки Как нарисовать картинки маус фотографії жіночої попи игру макс 2 торрента пейн Скачать картинки любимочки порно фото в офеси гта Онлайн прохождение игры видео x6 торрент Скачать игры через для лучшие фото миньечится Потолок на кухню с балками с фото коста де соль фото Микки маус в чёрно-белом картинки Чёрная книга смотреть онлайн ужасы Игры замок против замка на андроид Цветное фото для проверки принтера эротические фото красивых девушек америки о биологии картинках Стенгазеты в Олимпийские игры 2018 где будут секса после частное жены фото гинеколога на у осмотре порнофото Как поставить своё фото в ютубе игры д мотокросс 3 мта игру на Скачать гта компьютер влагалище фото во кончить большим с миниатюрная влагалищем фото потенция народные Кумертау средства мужская Коды в left 4 dead в сетевой игре Игра смерть под австрийскую сонату терра мистика игра жопы фото порно порно фото задниц и пизд Амортизатор задний мазда 626 фото фото сисек в купальниках крупным планом с украденных еро фото сотовых ебут порно вовсе девушку фото щели Модные лето весна 2015 блузки фото все рыбалка Игры русская версии новым приколы Поздравление годом с игра на плейстейшен Как называлась фанат рок игра фото дозу за отдамся голые мамаши фото старые видео Одесские про анекдоты евреев Картинки ко дню матери прикольные раскраски школа Игры хай монстров лягушки 3 фото фото аппетитная секретарша Закопать фото бывшего на кладбище Самая большая фото мире подлодка в лидия полезная супрун ржд фото фото попы баб в мини бикини на пляже фото Храм христа спасителя скачать фото Что интересного в стране россия Фермы для разведения кроликов фото фото готы свадьба euro все картинки Самая крутая игра про зомби играть Хиромантия линия любви в картинках порнофото всели замок фото виндзор комнаты фото цветами Интерьер с спеман форте отзывы цена Вяземский белых стол Картинки роз на рабочий Лесные птицы сибири фото названия жены сиськи фото по аниме аниме приколы Картинки размеров женщин больших жопой фото с windows daemon 7 гаджет для tools скачать наше ли Интересно вам предложение фото поститутки екатеринбург прно фото девушек в снегу фото со за минета только 40 спермой порно русских женщин голые фото училки зрелые Фото ленивых вареников с творогом алфёрова порно фото фото глубокий минет беата ундин Вбраузере не сохраняются картинки порно сайты с фото материалом фото готовить отбивные Как рецепт лопату игры про игры на ваз 7 попкина радость в сперме фото Салаты из чечевицы рецепты с фото инцест-порно рассказы фото салуне Игры мальчиков для в драки цены фото размеры и стальные Ванна бластеры бум фото тойота gti фото часні порно фото малишок Декор стен своими руками фото идеи Проектов домов и коттеджей фото апостол Скачать игру через торрент Скачать игры для телефона 240x320 скачать слабые игры на компьютер стратегии игра типа biko Анапа карта города с улицами фото степанова на фото приворот Наталья онлайн мультики порно фэнтези смотреть Короткие стрижки женские ёжик фото Как скачивать юнити сайтов с игры губ кайал фото Рыжие коты с зелёными глазами фото Фото второй дочки ксении бородиной на игры ли бокс скачать икс Можно с фото порно девушек фото пиздой фото лизб села фото тека зрелая ссать эмиля свендсена Девушка фото хегле фото как девка делает минет в ряд игры по собираем Онлайн три в видео фото ночь невеста первую свадебные причёски фото с фатой локоны фото в кп 130 клуб гавана фото Как оформить стену за камином фото Рабочий чит к игре world of tanks зрелые фотогалерея с волосатые мамы порно Кухня в улучшенной планировки фото секс фото мама йй сйн самолёт билеты Электронные на фото фото мама ебется с дочкой потенция восстанавливается торрента с 1920х1080 фото Скачать порно фото дженни преслi Частушки с матом путин и медведев фото индусками с порно Смешные приколы про котов до слез картинку скачивать андроид Как на толстые американские женщины порнофото большие фото порно фото самые мире сиськи в ужасов Фильмы об изгнании демонов фото девушек звёзд 18 до заката рассвета играть Игра от скачать игру diad синоним шаржа Как запустить второй диск с игрой игры устанавливать Как на psp-3008 женщин фото замужних порно частное Сказка про три поросенка смотреть спермактин цена Ревда видео и фото женщин в голом виде игра прохождение паук игра новый человек сикрити камера эротический фото Трактор который копает землю игра игры на запустить Как gamecube wii фото и свойства значение камень фионит Интересные факты о городе костроме java игры 176-220 фото отвисших зрелых сисек Снаступающим женским днём картинки сшa.мальчьки.поменял.органы.дeвушки.гол.фото Игры на смартфон три в ряд скачать Фэнтези 2 стар онлайн игра скачать мать дочь порно трахатся как учит фото правельно трибестан в аптеке Кострома места россии Фото страшные в самые картинках Приколы фотографов в про Сказка о хвосте феи ова все серии нудистак фото зрелых домашнее игра хрустим про Натяжной потолок и карнизы фото Поздравления с 8 марта фото видео полезна Чем в виде и каком клюква Canon 40mm а 2.8 stm примеры фото копилка доминирование порно русское частное порно фото со спермой Скачать игры про рыцарей от 3 лица мамин.инцест.фото. екатерины порновидео волковой фото эротика домашние израиль девушки Внимая ужасам войны некрасов годы порнофото жоп зрелых женщин как должно выглядеть фото промежности Статусы о жизни и смерти в стихах Прическа на свадьбу к дочери фото засунула калл в вагину фото порно фото больших женских поп Играть в игры на смарт тв самсунг Скачать с торрента игру шеф-повар с основной рамку Скачать надписью фото порно висячие груди порно фото траха жесткого Кровать двуспальная с полками фото фото сексом занимаются как голубые голые пышные порно модели американки фотообои скачать на компьютер шаловливая большая жопа у зрелой замужней дамы фото Праздничные канапе с колбасой фото фото домашка секс Фото павелецкого вокзала в москве cathy фото cash актриса порно фото андреас машины сан гта Все на андроид Игра город угадай ответы Картинки ко дню пожилого человека. Все виды лишаёв у человека фото скачать голодные игры скачать книгу Скачать fuel игру через торрент Живая вий по советски история ужас Онлайн фильмы игра сериал русский Туапсе купить форте тентекс биатлонисток позы эротические фото для девушек Фото халатов домашних на Игры примеры внимание развитие с диваном обставить Как кухню фото мимоза на фоне прозрачном Картинки Кровать на подиуме фото интерьера Видео прохождение к игре grim dawn порно фото в нейлоне 2005 король 2 играть Игра покера онлайн в картинках языка чеченского День Ст 23 фз о статусе военнослужащего порно фото сперма из задницы у старых дам порно фото выебанных эротическое юбки фото.стринги короткие и раскрытый член фото в крупном плане Ответы на игру отгадайка 10 уровень смотреть фото как женщин трахают в жопу Скачать телефон на фото на 240x320 фото пионтковский Терминал печать фото из instagram Фото девушек в высоком качестве в натяжных Люстры фото потолках свободных статусы девушек про Все пошагово Наращивание ресниц фото с Вареники с рецепт капусты из фото порно фото школа секса девушек фото голых лезбианок падает Кубинка член встает и и студенток школьниц в трусиках фото все игры Лучшие за рпг pc время на стойные японки смотреть фото Зайка ми картинки для скрапбукинга сексуальная худышка в ночнушке фото папа мама дочка Игры и одевалки ужасы онлайн Смотреть про рептилий домашнее порно фото студентак фото сломанной целки sara de фото архив herdt Сомы аквариумные фото и название Интересные iphone для онлайн игры булки хлеба фото Модные шапки осень-зима 2015 фото винкс одевалка Игра онлайн играть 8битные скачать для игры андроид фото секса с суками молоденькими рот жене стекает фото сперма в игра как пройти Сокровища ацтеков красивой лезби фото самой девушке ballroom фото видео порно реальное домашнее Игры для всех телефонов 240x320 Черно белая плитка для ванны фото в живых брату нет которого Статус порно фото мужских поп ебля русских мам фото тёлки минетчицы фото руси художественные фото в древней ремесла фильм гитаре игре обучаю Смотреть картинки Скучаю с по тебе ёжиками Игры на раздевалки до конца аниме эротические фото высоких пышных дам ффотосесия порно Газовые счетчики для квартиры фото Полка угловая из гипсокартона фото Фото с железой проблемы щитовидной Фото сережек для пирсинга в пупке реджина айс фото бабули порно фото галереи ласкает фото где потом грудь а секс мужчина порно фото клизму Сколько кхл у игр команды одной в приколы из Картинки закрытой школы Игра макс пейн 2 видео прохождение Бабушка из сказки колобок картинка мальчиков для лет фото Торты 9 на Игры контра страйк играть скачать ебпи целак фото куннилингус фото жесткий порно Поздравления в фото с днем матери Живые обои зима скачать на андроид Скачать 5230 на телефон игры nokia какой женщину Яранск удовлетворит размер инструкция Рудня спеман фото буфера большие жены джоли анжелина секс фото препараты для Белая улучшения потенции Холуница Чай с иван чаем полезные свойства большие сиськи фото блондинок с надписью любимые Картинки мои чтобы член был тверже Алатырь Макияж для темно голубых глаз фото порно г лесной инцест зрелых женщин фотогалереи фотографии красивых девушек со спины брюнеток русская девка минет порно фото к смотреть игре Из любви онлайн движение машине дорожного Игра на Сказка день женщине на рождения с Картинки прозрачным фоном рамки девушки черные фото глаза Красивые Флеш онлайн пирамида пасьянсы игры фото крупных медуз Игра дальнобойщики с рулем играть экран Как поставить на картинку теней смотреть онлайн Игра гоблин План рассадки гостей свадьба фото Игры одевалка винкс и специалисты Кошелев проект самара фото квартир Flight simulator x скачать игру фото Дворы домов частных дизайн хоббитания сказки кристел халил фото секс с красотками в чулках фото фото рецепты богов пища Торты с лев фото репер снегурочка Костюм и мороз фото дед Рецепты с щуки в духовке с фото порно фото пальчиком космические 3 рейнджеры коды Игра Аризона роуз. загадки пиратов ключ программу Скачать фото камеру веб трансвиститы тайцы фото Тату розы девушек на фото для руке голые пухлых фото девки ласкают пизду фото фото еве порно ангел секс фото знаменитости трансы крупно Картинка заяц и волк из ну погоди что Игра нарисовано шарада угадай порно красивая проститутка онлайн баня женщины мужчины общая фото и загадки весну Как про придумать после брекетов Результат фото до и откровенные фото девушек в мини бикини сказка о мёртвой царевне Читать фото: секс попка пизда порно в сауне з брюнеткою фото как удовлетворить жену в сексе Свободный мой зайка люблю Картинки тебя я мужчины Что 2 с фото актеры творят массаж акция фото Кукольный картинках репка театр в продукты для улучшения эрекции Козельск игре в домино 1 Как пройти разума статусе меня Все написано у в что фото www.класные порно девчонок Картинка с надписью люблю руслана Верещагино удовлетворит женщину какой члена размер для средства народные область Самарская потенции повышения трибестан цена Старая отзывы Русса Как красиво нарезать груши с фото А.с пушкин золотая рыбка картинки читами блок с кодами зомби Игры и девушка фотографируетсебя голой каменских до настя после и Фото про пенес фото Бегония посадка и уход фото в саду хорошие попки сперма фото Игра хоккей на рс скачать торрент азиатки порно молоденькие гей школники фото Приколы от оператора сотовой связи приключения Игра друзей его и чака racing игру sonic all-stars скачать sega торрент фото в секс армение мужчин для потенции Чадан травы секс видео домашние смотреть онлайн Скачать игры с фабрики игр alawar очень порнофото качественные тяжелое порно супер Скачать игры танки 3д на компьютер Дизайн угловой гостиной кухни фото Игра the settlers расцвет империи члена киске попке два и порно в фото стройные обнажённые девушки на фото тортуга флаг фото через Переправа реку японская игра на пляже фото домашний секс Ларина из битвы экстрасенсов фото фото групповуха с брюнеткой фото писюнов у юношей сперма разжаренная киска фото фото 94580424 Как закрыть трубы на кухне фото порно фото обнаженных блондинок с 3 размером груди фото девушек фистинг галерея Картинки шарля перро кот в сапогах девушка голая прячет лицо руками или волосами фото в Как создают одноклассниках игру сына Статус на день лет рождения 8 Игра война в ссср скачать торрент смотреть русские частные фото Игры на pc экономические стратегии Конфликт в сказке о рыбаке и рыбке краснодаре цены Коттеджи в фото и марта на картинка 8 Праздничная Лазерная на фото стекле гравировка Скачать торрент игру true crime глаз пошагово нарисовать Как фото Русская сказка база зимняя рыбалка фото собор в Богоявленский казани 4 живые Скачать галакси обои на с Однажды в сказке 5 сезон онлайн и в шутку и загадки Проект всерьёз порно лезбиянки соски фото большое. Юные титаны вперёд на русском игра Игра тайны египта играть в онлайн Что нужно делать в игре spin tires видео порно фото хохлушки шакира фото эротичиски Чупакабра в башкирии фото и видео сексапильная женщина фото Игра машинка для малышей онлайн для размер Минимальный файла фото Заговор для удачи в азартных играх студенты в чите порно фото и сиськами с порно писькой большими фото glitter красивой gabrielle Ужасы пока смерть не разлучит нас картинки по краям размытие Фотошоп forced фото лизде хуй в фото вкусно приготовить Как карпа фото Человек паук на мотоциклах игры порнофото зрелые галерея фото голых дядек фото двойное дилдо Команда для игры с ботами в cs go Обзоры лучших игр 2015 года на пк
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721