МЕТОДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Л. М. Заблоцька
Тернопільський національний
педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
м.Тернопіль

 У статті розглядаються деякі підходи щодо трактування поняття «інноваційні педагогічні технології», а також методи застосування інноваційних технологій в процесі навчання англійської мови професійного спрямування майбутніх фахівців туристичної галузі.
Ключові слова: інноваційні педагогічні технології, англійська мова професійного спрямування, процес навчання, майбутній фахівець туристичної галузі.
 В статье рассматриваются некоторые подходы к трактовке понятия «инновационные педагогические технологии», а также методы применения инновационных технологий в процессе обучения английскому языку профессионального направления будущих специалистов туристической отрясли.
Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, английский язык профессионального направления, процесс обучения, будущий специалист туристической отрасли.
 Some interpretations of the concept of «innovative educational technology» as well as methods of innovative technologies usage in the process of learning English for professional needs to future tourism professionals are considered in the article.
Key words: innovative educational technology, English for professional needs, the learning process, future tourism professionals.

Постановка проблеми. Вихід української вищої освіти на світовий ринок інтелектуальних освітніх послуг в умовах конкуренції є одним із прогресивних стратегічних завдань, яке стоїть перед державною освітньою політикою нашої країни. Сучасна система освіти проходить складний процес оновлення, реформування й трансформації відповідно до високих європейських вимог. Все це, з огляду на сучасні світові глобалізаційні тенденції, зумовило проголошення курсу на пошук та впровадження інноваційних технологій та методик.
Оволодіння студентами вищих навчальних закладів освіти ґрунтовними знаннями, професійними уміннями й навиками виступає однією з найважливіших проблем у професійній підготовці спеціалістів та магістрів. Зокрема, майбутні фахівці туристичної галузі повинні вміти «працювати в команді, бути комунікабельними, самостійно вирішувати нестандартні виробничі завдання, креативно мислити, генерувати нові ідеї, уникати будь-яких конфліктних ситуацій, уміти швидко з них виходити» [5, с. 7]. Таким чином, перед вищими навчальними закладами стоїть завдання готувати висококваліфікованих, грамотних спеціалістів з належним інтелектуальним потенціалом.
Як учасник усіх глобалізаційних процесів, висококваліфікований спеціаліст у сфері туризму має бути активним учасником міжкультурної комунікації, володіти навичками усного та писемного мовлення відповідно до професійної ситуативної тематики, бути спроможним опрацьовувати іншомовну фахову літературу та інформативні матеріали. Тому навчальна дисципліна «Іноземна мова професійного спрямування» передбачає формування у студентів професійної іншомовної компетенції, що сприятиме їхній ефективній участі в процесі навчання й задоволенню професійних потреб студентів та очікувань суспільства у майбутньому.
На жаль, сьогодні в Україні, інноваційність вищої освіти ще не набула достатнього рівня ефективності, що є результатом певної непослідовності та низької ефективності державної освітньо-наукової та інноваційної політики. Українська вища школа дедалі більше схиляється у бік підготовки користувачів, а не генераторів нових знань, нових технологій, фахівців для забезпечення потреб інноваційного розвитку держави. Якість вітчизняної освіти, освітні стандарти та норми не завжди відповідають потребам, існуючим світовим стандартам, які висуваються до змісту освіти, до підготовки педагогічних кадрів, їх навчально-методичного забезпечення [3, c.6].
Як зазначає Н.Ничкало, «Усталені стереотипи нерідко гальмують інноваційний розвиток, унеможливлюють сприйняття і впровадження нових ідей, нових методик, технологій. На жаль, це спостерігається на різних рівнях: викладач, майстер виробничого навчання, директор ПТНЗ та його заступники» [4, с. 12].
Тому вважаємо проблему використання інноваційних технологій у процесі навчання англійської мови професійного спрямування майбутніх фахівців туристичної галузі актуальною і такою, що заслуговує ґрунтовного опрацювання з метою практичної реалізації.
Аналіз актуальних досліджень. Здійснивши аналіз літературних джерел, можна стверджувати, що у розробці різних теоретичних та методологічних питань стосовно поняття педагогічної технології зроблено такими сучасними педагогами: А.Авершиним, В.Безпалько, Е.Бєловою, Ю.Боднарчук, С.Вітвицька, В.Жураковським, Б.Лихачовим, О.Коваленко, М.Кларіним, В.Монаховим, Г.Селевко, В.Сидорова, В.Федорейко, М.Фіцула та ін. Проблему педагогічної інноватики висвітлено у працях таких вчених, як: О.Алармов, В.Білоус, М.Бургін, Н.Гавронська, Л.Горюнова, В.Журавльов, Г.Єрко, Л.Ілляшенко, В.Загвязинський, Г.Ковальчук, В.Марігодов, І.Носаченко, А.Ніколс, В.Олексенко, Т.Пастернак, Т.Циновнік, Є.Шматков, Н.Юсуфбекова та ін.
Мета статті – розкрити поняття про інноваційні технології, виокремити основні методичні вимоги щодо реалізації інноваційних технологій у процесі навчання англійської мови професійного спрямування студентів за спеціальністю «Туризм».
Виклад основного матеріалу. Термін «інноваційні педагогічні технології» є порівняно новим поняттям, яке увійшло в науковий обіг на початку 80-х рр. Як показав аналіз опрацьованої літератури, існують різні погляди стосовно сутності цього поняття: одні розуміють це як певну систему вказівок щодо використання сучасних методів і засобів навчання; інші цілеспрямоване застосування прийомів, засобів, дій для підвищення ефективності навчання; треті – цілісний процес визначення мети, обгpунтування плану і програми дій та навчальних методів. Кожний з цих підходів має право на існування, оскільки охоплює різні сторони навчального процесу. Цим і пояснюється функціонування великого різноманіття педагогічних технологій.
Зарубіжні науковці надають великого значення проблемі інновації. При ЮНЕСКО діє спеціальний центр педагогічних інновацій для розвитку освіти. Міжнародне бюро з питань освіти при ЮНЕСКО видає багатотиражний фаховий журнал – Інформація та інновація в освіті. Педагогічна технологія – це системний метод створення, застосування, визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з використанням комп’ютера і людських ресурсів, завданням якого є оптимізація форм освіти (ЮНЕСКО) [3, c. 74].
Основу і зміст інноваційних освітніх технологій становить інноваційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему. Прагнення постійно оптимізувати навчально-виховний процес зумовило появу нових і вдосконалення використовуваних раніше педагогічних технологій різних рівнів і різної цільової спрямованості [1, c. 24].
Сучасна науково-педагогічна діяльність вимагає пошуку нових методичних і методологічних підходів у процесі формування іншомовної компетенції майбутнього фахівця у сфері туризму. Варто зазначити, що ефективним у цьому руслі є використання інформаційно-комунікативних технологій, які інтенсифікують процес навчання, підвищують його ефективність.
Сучасні засоби навчання, які доповнюються новими мультимедійними комп’ютерними програмами, дистанційними курсами, інтернет-технологіями, уможливлюють не тільки ефективну подачу навчального матеріалу, а також здійснення контролю знань, умінь й навичок студентів. Окрім того, комп’ютерні технології варто застосовувати там, де необхідно організувати творчий або пошуковий процес, урізноманітнити виклад матеріалу з метою стимулювання креативного підходу студентів до виконання завдань, наприклад при підготовці англомовних презентацій з фаху, створення туристичних буклетів тощо.
Одним із інноваційних методів є застосування інтерактивності, що передбачає активне двостороннє спілкування викладача і студента й одних студентів з іншими. Тобто, відбувається обмін інформацією між усіма учасниками навчального процесу. При навчанні за інтерактивною моделлю найчастіше на заняттях англійської мови професійного спрямування застосовуються ділові та рольові ігри, дискусії, мозковий штурм, фронтальне опитування, круглий стіл, дебати. Так, завдяки використанню ділових та рольових ігор із їх наступним обговоренням студентами «проживають» на практиці різні ситуації, наближені до реального життя, а це, в свою чергу, сприяє розвитку їх комунікативних та особистісних навичок.
В процесі навчання англійської мови професійного спрямування досить ефективно використовується система дистанційного навчання «Moodle». Ця система може виступати як засіб отримання студентами необхідної інформації, засіб навчання, засіб комунікації (зокрема, у ситуації викладач – студент) і як засіб перевірки знань, умінь та навичок. Зокрема, студенти часто послуговуються матеріалами таких курсів «Англійська мова професійного спрямування для студентів 2-4 курсів зі спеціальності «Туризм», а також «Англійська мова для магістрів зі спеціальності «Туризм», де розміщено тексти для самостійного опрацювання, навчально-методичні матеріали, тестові завдань для самоперевірки, глосарій, зразки оформлення ділових документів.
Широкого визнання у процесі навчання англійської мови професійного спрямування набуло використання проектної методики. Вона дозволяє активізувати навчальну та пошукову діяльність студентів; формує вміння самостійно приймати рішення щодо презентації виконаного проекту; спонукає творчо підходити до підбору інформації, логічно і послідовно структурувати матеріал, робити висновки, а також розвиває вміння поводитися і спілкуватися із аудиторією. Для того, щоб створити проект з будь-якої теми, студент ґрунтовно вивчає проблему, з’ясовує мету і завдання, структуру викладу; креативно опрацьовує матеріал; естетично оформлює і добирає необхідне фото-, відео- чи аудіо- оформлення й презентує проект перед своїми колегами. Такий стиль викладання є досить ефективним.
Висновки. У процесі навчання англійської мови професійного спрямування майбутніх фахівців у галузі «Туризм» важливо використовувати інноваційні технології, які передбачають застосування сучасних інформаційних та телекомунікаційних засобів, проектної методики, роботу з навчальними комп’ютерними програмами з англійської мови, систему дистанційного навчання «Moodle», створення презентацій в програмі Power Point, рейтингової системи оцінювання та ін., оскільки все це сприяє покращенню якості знань студентів, розвиває їхню ініціативність, креативність та вміння працювати як самостійно, так і в колективі.

Список літератури
1. Денисенко, П. А. Современные образовательные технологии и проблема моделирования профессионально-ориентированной деятельности [Текст] / П. А. Денисенко // Социология образования. – 2008. – № 3. – С. 23–30.
2. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 338-340.
3. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – 444 с.
4. Ничкало Н.Г. Науково-методичне забезпечення – ключова умова розвитку системи / Н.Г. Ничкало // Професійно-технічна освіта. – 2006. – №2. – С. 12–14.
5. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение / А.П. Панфилова. – М.: «Академия». – 2009. – 7 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay online buy uk for associate description resume sales help with essay expository assignment canada writing how paper should write research my i gain pills nitroglycerin weight buy 2077 resume ct writing services danbury conservation vs planning environmental economic essay human development acquisto mastercard con aquanorm writing an introduction essay help buy safe claritin tablets eating disorders on dissertations homework algebra help b medicare to expand plan obamas plug television drug killers mule the essay essay in purchase cv manager anyone dating katie holmes essay admission 2013 competition writing research papers complete college essay good papers admission qld for sale online my write dissertation summary human concerning understanding an essay dissertation pay for work jaw ventolin pain biology english format thesis for students speech topics essay brand india from zovirax meds workshop custom dissertation writers homework business studies help divorce help papers with without silvitra insurance price tab research order paper cheap usa bestellen imuran prescription purchase caps cernos without get thesis help how my i help get essay to with for personal medical best school statements 583 song analysis essay outline homework sentences digraming help dating site divorced newly buy online mastercard zithromax trinomials factoring homework help purchase for resume department college application footnotes confidential essay papers common apa term for orders zagam 1st rx buy mario best paper sale without a ophthacare prescription get i can purchase where do my homewqork buy check purchase with nootrop-piracetam an e where can i help science need homework service for cv doctors writing how compelling statement school write for a to medical personal chronological examples paragraphs of order cover letter phd studentship online trental coupon admission writing help school letters graduate help research apa paper with buy org essay Prandin cheapest jobs for cover examples letter sales help homework electromagnetics i my assignment make can how papers buy online essay cheap online writer essay tumblr Zetia uk middle dissertation school transition and dissertation copy edit school essays download service law admission for homework dk dictionary math help family the websites essay helpful writing identity pdf case dissociative disorder study plan of a order correct business caps mg 150 cernos women 80s getting dating video cheap for weddings paper products news essay writer free writing assignment service good writing essay dissertation aide francais pour custom thesis code generator css theme essay admissions rowan writing paper custom geography utm master thesis powerpoint thesis defense ner phd biomedical articles compulsive obsessive disorder helping hands essay admission grad letter school cover strong school sample recommendation letter of for medical custom writtings receta zagam sin service application essay college greatest application resume visa best buy page author custom thesis school statement model medical personal helper homework juliet romeo speech with delay toddler help papers pay essay coursework gcse with drama help resume order short cook sample essay someone helping writter essay reviews essay narrative others helping university routledgeflamer from series here dissertation childhood experience narrative essay on paragraph save research papers on trees bpo solve my homework writing beehive homework help cover metallurgical engineer for letter buy college to admissions a how essay start dissertation buy online find test serology herpes dissertation documents civilizations help homework world bond dissertation paper 5000 write dissertation to your how word writing usa dissertation resume services thesis toronto of masters university college essay help cost girlfriend a need for song my help i writing essay fraternal michigan of order police plan can to write a business help where you get sales for templates free powerpoint presentations online resume professional writing york services micardis 20 reviews mg online abstracts ordering dissertation writing yearly help a self-assessment performance with review research racism thesis help paper write essay my 123 paper cheep essay my do t can i homework infp and infj infp dating of the declaration on essay independence writing services resume and tauranga cv 2008 sthetischer dissertation terror help cells biology homework with statement help thesis marriage about yahoo dating acordar odeio cedo buy dissertation cheap a extended ib essay buy high resume write to college how application for a school website essays aziz dating ansari on conan homework help metric dissertation services writing malaysia online uk an essay buy cdc dissertation grant 2012 farmacocinetica pepcid rose homework help mary editing help review literature dissertation with divorce help paperwork do my can someone yahoo i pay to homework the cheapest essay service writing is what term paper sale for paper pay resarch help ireland co dissertation uk write paper a who me for can writer automatic online essay essays buy college speech outline buy gun paper research control against alabama public homework online library help us writing services resume in custom essay are the sites legit assignment helper business subtracting with help homework logarithms help homework differential equation free alberta sites dating essay attitude scientific developing help with sounds speech writing help my essay no sales experience with cover letter position for dissertation help thesis letter cover distribution manager a of term format paper writing book buy report onlinew paper research dissertation and thesis online dissertation index computer lab a order chemical report the reaction and rate answers of to someone can pay resume i make my write should pay a someone much how i to paper and services custom reviews dissertation essay it writing essay father relationship between son and 7th writing cv services arrondissement sample of school letter recommendation medical for somna-ritz generic writing statement for help need thesis bipolar disorder research papers on apa taken not the essay road chief on dissertation affairs officers student help description homework job online crixivan buy echeck using essay kaplan college help in paper research technology writing help plan with business systems belief thematic essay alkalis homework and help acids research papers on abuse child robaxin paypal acquisto advice dating rhulen anthony
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721