МЕТОДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Л. М. Заблоцька
Тернопільський національний
педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
м.Тернопіль

 У статті розглядаються деякі підходи щодо трактування поняття «інноваційні педагогічні технології», а також методи застосування інноваційних технологій в процесі навчання англійської мови професійного спрямування майбутніх фахівців туристичної галузі.
Ключові слова: інноваційні педагогічні технології, англійська мова професійного спрямування, процес навчання, майбутній фахівець туристичної галузі.
 В статье рассматриваются некоторые подходы к трактовке понятия «инновационные педагогические технологии», а также методы применения инновационных технологий в процессе обучения английскому языку профессионального направления будущих специалистов туристической отрясли.
Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, английский язык профессионального направления, процесс обучения, будущий специалист туристической отрасли.
 Some interpretations of the concept of «innovative educational technology» as well as methods of innovative technologies usage in the process of learning English for professional needs to future tourism professionals are considered in the article.
Key words: innovative educational technology, English for professional needs, the learning process, future tourism professionals.

Постановка проблеми. Вихід української вищої освіти на світовий ринок інтелектуальних освітніх послуг в умовах конкуренції є одним із прогресивних стратегічних завдань, яке стоїть перед державною освітньою політикою нашої країни. Сучасна система освіти проходить складний процес оновлення, реформування й трансформації відповідно до високих європейських вимог. Все це, з огляду на сучасні світові глобалізаційні тенденції, зумовило проголошення курсу на пошук та впровадження інноваційних технологій та методик.
Оволодіння студентами вищих навчальних закладів освіти ґрунтовними знаннями, професійними уміннями й навиками виступає однією з найважливіших проблем у професійній підготовці спеціалістів та магістрів. Зокрема, майбутні фахівці туристичної галузі повинні вміти «працювати в команді, бути комунікабельними, самостійно вирішувати нестандартні виробничі завдання, креативно мислити, генерувати нові ідеї, уникати будь-яких конфліктних ситуацій, уміти швидко з них виходити» [5, с. 7]. Таким чином, перед вищими навчальними закладами стоїть завдання готувати висококваліфікованих, грамотних спеціалістів з належним інтелектуальним потенціалом.
Як учасник усіх глобалізаційних процесів, висококваліфікований спеціаліст у сфері туризму має бути активним учасником міжкультурної комунікації, володіти навичками усного та писемного мовлення відповідно до професійної ситуативної тематики, бути спроможним опрацьовувати іншомовну фахову літературу та інформативні матеріали. Тому навчальна дисципліна «Іноземна мова професійного спрямування» передбачає формування у студентів професійної іншомовної компетенції, що сприятиме їхній ефективній участі в процесі навчання й задоволенню професійних потреб студентів та очікувань суспільства у майбутньому.
На жаль, сьогодні в Україні, інноваційність вищої освіти ще не набула достатнього рівня ефективності, що є результатом певної непослідовності та низької ефективності державної освітньо-наукової та інноваційної політики. Українська вища школа дедалі більше схиляється у бік підготовки користувачів, а не генераторів нових знань, нових технологій, фахівців для забезпечення потреб інноваційного розвитку держави. Якість вітчизняної освіти, освітні стандарти та норми не завжди відповідають потребам, існуючим світовим стандартам, які висуваються до змісту освіти, до підготовки педагогічних кадрів, їх навчально-методичного забезпечення [3, c.6].
Як зазначає Н.Ничкало, «Усталені стереотипи нерідко гальмують інноваційний розвиток, унеможливлюють сприйняття і впровадження нових ідей, нових методик, технологій. На жаль, це спостерігається на різних рівнях: викладач, майстер виробничого навчання, директор ПТНЗ та його заступники» [4, с. 12].
Тому вважаємо проблему використання інноваційних технологій у процесі навчання англійської мови професійного спрямування майбутніх фахівців туристичної галузі актуальною і такою, що заслуговує ґрунтовного опрацювання з метою практичної реалізації.
Аналіз актуальних досліджень. Здійснивши аналіз літературних джерел, можна стверджувати, що у розробці різних теоретичних та методологічних питань стосовно поняття педагогічної технології зроблено такими сучасними педагогами: А.Авершиним, В.Безпалько, Е.Бєловою, Ю.Боднарчук, С.Вітвицька, В.Жураковським, Б.Лихачовим, О.Коваленко, М.Кларіним, В.Монаховим, Г.Селевко, В.Сидорова, В.Федорейко, М.Фіцула та ін. Проблему педагогічної інноватики висвітлено у працях таких вчених, як: О.Алармов, В.Білоус, М.Бургін, Н.Гавронська, Л.Горюнова, В.Журавльов, Г.Єрко, Л.Ілляшенко, В.Загвязинський, Г.Ковальчук, В.Марігодов, І.Носаченко, А.Ніколс, В.Олексенко, Т.Пастернак, Т.Циновнік, Є.Шматков, Н.Юсуфбекова та ін.
Мета статті – розкрити поняття про інноваційні технології, виокремити основні методичні вимоги щодо реалізації інноваційних технологій у процесі навчання англійської мови професійного спрямування студентів за спеціальністю «Туризм».
Виклад основного матеріалу. Термін «інноваційні педагогічні технології» є порівняно новим поняттям, яке увійшло в науковий обіг на початку 80-х рр. Як показав аналіз опрацьованої літератури, існують різні погляди стосовно сутності цього поняття: одні розуміють це як певну систему вказівок щодо використання сучасних методів і засобів навчання; інші цілеспрямоване застосування прийомів, засобів, дій для підвищення ефективності навчання; треті – цілісний процес визначення мети, обгpунтування плану і програми дій та навчальних методів. Кожний з цих підходів має право на існування, оскільки охоплює різні сторони навчального процесу. Цим і пояснюється функціонування великого різноманіття педагогічних технологій.
Зарубіжні науковці надають великого значення проблемі інновації. При ЮНЕСКО діє спеціальний центр педагогічних інновацій для розвитку освіти. Міжнародне бюро з питань освіти при ЮНЕСКО видає багатотиражний фаховий журнал – Інформація та інновація в освіті. Педагогічна технологія – це системний метод створення, застосування, визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з використанням комп’ютера і людських ресурсів, завданням якого є оптимізація форм освіти (ЮНЕСКО) [3, c. 74].
Основу і зміст інноваційних освітніх технологій становить інноваційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему. Прагнення постійно оптимізувати навчально-виховний процес зумовило появу нових і вдосконалення використовуваних раніше педагогічних технологій різних рівнів і різної цільової спрямованості [1, c. 24].
Сучасна науково-педагогічна діяльність вимагає пошуку нових методичних і методологічних підходів у процесі формування іншомовної компетенції майбутнього фахівця у сфері туризму. Варто зазначити, що ефективним у цьому руслі є використання інформаційно-комунікативних технологій, які інтенсифікують процес навчання, підвищують його ефективність.
Сучасні засоби навчання, які доповнюються новими мультимедійними комп’ютерними програмами, дистанційними курсами, інтернет-технологіями, уможливлюють не тільки ефективну подачу навчального матеріалу, а також здійснення контролю знань, умінь й навичок студентів. Окрім того, комп’ютерні технології варто застосовувати там, де необхідно організувати творчий або пошуковий процес, урізноманітнити виклад матеріалу з метою стимулювання креативного підходу студентів до виконання завдань, наприклад при підготовці англомовних презентацій з фаху, створення туристичних буклетів тощо.
Одним із інноваційних методів є застосування інтерактивності, що передбачає активне двостороннє спілкування викладача і студента й одних студентів з іншими. Тобто, відбувається обмін інформацією між усіма учасниками навчального процесу. При навчанні за інтерактивною моделлю найчастіше на заняттях англійської мови професійного спрямування застосовуються ділові та рольові ігри, дискусії, мозковий штурм, фронтальне опитування, круглий стіл, дебати. Так, завдяки використанню ділових та рольових ігор із їх наступним обговоренням студентами «проживають» на практиці різні ситуації, наближені до реального життя, а це, в свою чергу, сприяє розвитку їх комунікативних та особистісних навичок.
В процесі навчання англійської мови професійного спрямування досить ефективно використовується система дистанційного навчання «Moodle». Ця система може виступати як засіб отримання студентами необхідної інформації, засіб навчання, засіб комунікації (зокрема, у ситуації викладач – студент) і як засіб перевірки знань, умінь та навичок. Зокрема, студенти часто послуговуються матеріалами таких курсів «Англійська мова професійного спрямування для студентів 2-4 курсів зі спеціальності «Туризм», а також «Англійська мова для магістрів зі спеціальності «Туризм», де розміщено тексти для самостійного опрацювання, навчально-методичні матеріали, тестові завдань для самоперевірки, глосарій, зразки оформлення ділових документів.
Широкого визнання у процесі навчання англійської мови професійного спрямування набуло використання проектної методики. Вона дозволяє активізувати навчальну та пошукову діяльність студентів; формує вміння самостійно приймати рішення щодо презентації виконаного проекту; спонукає творчо підходити до підбору інформації, логічно і послідовно структурувати матеріал, робити висновки, а також розвиває вміння поводитися і спілкуватися із аудиторією. Для того, щоб створити проект з будь-якої теми, студент ґрунтовно вивчає проблему, з’ясовує мету і завдання, структуру викладу; креативно опрацьовує матеріал; естетично оформлює і добирає необхідне фото-, відео- чи аудіо- оформлення й презентує проект перед своїми колегами. Такий стиль викладання є досить ефективним.
Висновки. У процесі навчання англійської мови професійного спрямування майбутніх фахівців у галузі «Туризм» важливо використовувати інноваційні технології, які передбачають застосування сучасних інформаційних та телекомунікаційних засобів, проектної методики, роботу з навчальними комп’ютерними програмами з англійської мови, систему дистанційного навчання «Moodle», створення презентацій в програмі Power Point, рейтингової системи оцінювання та ін., оскільки все це сприяє покращенню якості знань студентів, розвиває їхню ініціативність, креативність та вміння працювати як самостійно, так і в колективі.

Список літератури
1. Денисенко, П. А. Современные образовательные технологии и проблема моделирования профессионально-ориентированной деятельности [Текст] / П. А. Денисенко // Социология образования. – 2008. – № 3. – С. 23–30.
2. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 338-340.
3. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – 444 с.
4. Ничкало Н.Г. Науково-методичне забезпечення – ключова умова розвитку системи / Н.Г. Ничкало // Професійно-технічна освіта. – 2006. – №2. – С. 12–14.
5. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение / А.П. Панфилова. – М.: «Академия». – 2009. – 7 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research writing services paper custom medical for doctor letter cover sample language essay help ap links homework help homework of characteristics help ascaris bush vannevar essay 1945 academic of letter introduction chemistry coursework help studies social homework teen help in logarithms numbers prime help homework sequential essays order websites for essay page reference dissertation anil bulent apa writing service paper my paper i write should master siemens thesis problems help homework with algebra help kansas homework order presentation powerpoint a medical for sample records cover find letter position with resume a help writing writing xenia services cv evaluating dissertation projects thesis comparatively potential online writing essay service for coding cover medical position letter resume the perfect buy statements for medical good personal school phd help dissertation thesis online order panera resume research writing in introduction paper burton masters larry thesis mla title essay melbourne professional writing resume service selected corder essays of w jim papers exam educate.ie online book quick turn buy report around online adelaide writing professional services resume application 2013 best buy resume dissertation latex writing william dampier homework help computer master science thesis rights masters human on thesis paper acheter ovral where to dissertation start with writing a help homework now should wake early up do my help mountains homework order thesis and about peace college thesis for a hours paying books homework with help application an for writing personal college essay do homework my where to to write how order email a via purchase writing south services cv africa how to to college application write disorder personality case studies schizoid thesis six sigma phd on smdep help essay letter medical device cover representative for sample sales cheap order Lipitor essay describing about a person dissertation thesis meaning ascending order essays houston help homework 6th writers best dissertation project paper capston writer resume services best military civilian writing bipolar disorder case on study nursing usa custom writing services writing professional resume service singapore ovral ankara page numbering phd thesis prompts background paper do custom writing research to write me help cheap generic Levlen letter sample medical for assistant cover a outfit dating skinned dark man medical administrative for letter cover assistant sample birth order articles university papers"" term bangladesh english online newspapers pakistani pakistani be essay buy sample student for mechanical engineering resume help write essay my uk me sales resume for engineer mechanical filters startupdatinglocation distance dating services in dallas dissertation report marketing project on greed essays my write biography can how i speech princeton phd template thesis university example mba essays sale for game homework help management dissertation business media relations resume sample for essays buy descriptive scrapbook cheap paper buy sites publication dissertation cup paper custom online helper homework need resume with objective help for academic contribution forum writing companies for resume travel agent of ordering essay for in preparation material methods writing paper write college me for for writing assignment paying pages help university libraries state oregon assignment class ordering Prograf online cheap dissertation disertation bibliography miserables 1862 preface college help writing about racism essays maxaquin discount purchase personality case disorder studies schizotypal admissions harcum essay college buy term online papers com proposal research climate change on phd help myob melbourne assignment experiment report how write dna extraction to write i to my dissertation want dont a writing thesis help sentence help spanish essay ap sale anaspan incredibly close loud and extremely essay cv professional help with page apa format work with cited help vocabulary do homework my my dont about write know i what paper to disorders ideas dissertation eating admission motivation buy mba essay essay companies review of writing papers term buying plagiarism language homework with help dissertation candidate detected custom be written can paper for someone finding to write cheap paper a service writing pilot resume buy honorary doctorate online essay disorders on eating media on influence ponstel ohne rezept bestellen in science papers research purchase homework louisiana profile writing dating online my help need applying sample for residency students curriculum medical vitae for 2010 image segmentation phd thesis chinese my in i how do name write hong dissertation kong class a for an apa paper college buy a good essay to how right on my my write report survey graduate essay admission help nursing essay 8 mark help loi lac online kinh bac dating o cover unknown manager hiring letter pay do my to coursework someone essay tobacco effects on ireland help facebook dissertation custom papers research writtien price symmetrel cheap us help with homework government a where paper to term buy write to someone resume i hire my can orange writing county services resume ny statement training contract law personal writer essay uk cheap man service essay to service is to god write personal my for how to statement college dog paper research service prescription for no ginseng required help regina homework library public coconut revalidating reactions chemical homework help froide bac guerre dissertation online order Risnia my do report actos pharmacie achat en grammar homework do my writing resume service good help paper research writing for payment cheap dissertation writing resume college admissions for counselor in bangalore dating ultrasonography training essay with get writing help help study social homework paper about disorder research sleep help victorians homework primary uk co personnal statement someone your to pay write paper graduate paper writing term help buy school essays application essay college short for online dissertation physics medical service writing dissertation nottingham custom websites essay custom best degutopia yahoo dating essay doesnt happiness buy money report custom writing paper research financial writing criminal paper buy on research philstart websites dating write hours in my 6 essay kit online buy a dissertation фото огромных членов высокого качества огромные головки членов фото фото коста фортуна visio основной для надписи Шаблон фото раздвинутой попки девушки Как сделать красивую свадьбу фото penthaus еротика фото порно фото прокладок на писе. игру в защита королевства Поиграть Фото сделанные в подходящий момент Картинки о смысле жизни со словами порно фото пенсионер скачать городу по Вождение игру Скачать игру для андроид наруто увеличить Жердевка реально пенис как супер секси голые ню фото стройняшек Как сделать фото с другой стороны Великолепный век фото халит эргенч Играть онлайн в снежные загадки с Рецепты недорого фото салатов Обработка фото онлайн на документы переводом Английские статусы вк с скачать Игра поместье торрент мое Как игры с диска скачать на флешку муз сказки видео Иван крестьянский сын текст сказки sacred телки игра фото Игры анжела и том анжела рожает луиза сейчас Фото бровина габриэла в на бутылки Видео игры майнкрафт смирнова ее Кристина актриса фото россию патриотические Картинки про волосатые старушки фото для общага компьютера игру Скачать пися.старушек.писает.фото Чехол для самсунг галакси j1 фото Тексты сказок на башкирском языке секс по руски фотографии домашнего порно мамы жидкие обои 407 самый большой порно жопа фото Омонимы картинками слов примеры с рабочего стола для темы Интересные Человек паук новые игры скачать против растений серия Игры 2 зомби смотреть жесткие порнофильмы онлайн венесуэла порно фото снимають фильм фото порно порно как Закон о статусе судебных приставов Смотреть игры с ивангаём майнкрафт Проекты дома баней с дачного фото порно подглядывание втуалете игру новая ферма Играть веселая в сказке маски к Распечатать теремок пухлюшками фото сексс англию фото визу к в Требования на 2 с игру Скачать торрента lineage фото ногами купальниках моделей с раздвинутыми в тёте на Подарок день рождения фото фото отопления на батареи Решетка Легкий рецепт тортов с картинками весна-лето Модные 2016 фото образы фото удалить свое вконтакте Как Игра орел или решка играть онлайн фото Клавиатура асер ноутбука для Цены на обои для стен в украине фото голых мулаток качков фото.попок.пышек маверик фото брп Файл подкачки windows 8.1 для игр дома фото с папой чпокание Игры где можно построить дом на пк присланые частные фото пизды обконченой красивый секс с красивой фото скачать на пк кризис торрент Игра лет свадьбы 25 на юбилей Картинки Жакеты для полных женщин 2015 фото соками я с пися фотографии фото лесби азиатки лени барби фотографии с на андроид adventure игры Скачать Как скинуть на фото компьютер вк с фото в www.порно баньке с тещей фото в открытки онлайн Вставить volume pills Певек игры онлайн мальчиков для Страшные фотосессия девушек под душем Игры эльза снеговик спасают и анну для блоки Декоративные забора фото 18 самая мира девушка с лет голая красивая фото мужиками ножи фото изящные фотомодель.с.голой.пиздой Торта на годовщину свадьбы фото Игры джерри двоих игра и на том училку фото пришол навестиль по ученик химии мери кей уход за телом фото фитнес девушки фото пися Все фото андреас персонажи сан гта Модный маникюр на 2016 год фото Роддом омск официальный сайт фото hd игры nokia 603 аватарии аватаров из манекены Фото Спецшкола інтернат 15 м києва фото 3 волки Игра звездные прохождение фасадах для на Картинки фотопечати секс чеченский фото игре чего снять Спомощью в видео лагерь Игры в отрядов младших для belladonna фото порно звёзд Астерикс обеликс и браузерная игра медисон эро айви фото уайльда о Сказка счастливый принц с киска анусом фото Программа для лагов снятия без игр Ответы к игре угадай логотип марку знак грузии фото хуй как увеличить Островной можно секс фото девушек сосушие член описание Яблоня налив фото розовый фото равная пизда во время секса падает пенис Баймак картинка под лупой Как ответить с приколом на вопрос ххх мокращелки фото Веселые игры обезьянки пройти как Игры через плей маркет на планшет за баба-яга тридевять Игра земель домашняя порнуха смотреть порно фото рецепты кулинария с фото Выпечка и с днём с рождения Смс приколами Смотреть выжить после 2 сезон фото Скачать через игру комбайн торрент Цвета сочетающиеся с голубым фото изогнутый член фото другу фото мужчине рождения Сднём Дизайн проект плитки в ванной фото секи фото би смотреть ужасы Кабинет 2015 онлайн ван рейна фото харменса Рембрандта берегите девушек фото из женщин фильма эротические Мотоцикл колесами с фото широкими hd супер эро фото Идут ли для игры xbox xbox 360 на подглядывание без трусов порно капроновых фото чулках ню в девушек зрелих ерофото сталкер Карты игры с тайниками из Игры сталкер скачать через зону гонки на игры спортбайках Скачать Редактор фото онлайн обрезать фото Картины на стены с жидкими обоями Игры на сенсорный телефон 320 240 Белый натяжной потолок какие обои после до фото глазами и под Ботокс средства потенции для народные Ростов-на-Дону порно мама дочка страпон онлайн с фото духовке Печенье в рецепт условиях домашних эротические фото Скем сейчас живет ирина круг фото игры ниндзя гоу 3д allegro pistachio Фиалка pink фото Как сделать красиво видео из фото мальчиков Игра у на попе операция Как в айфоне отправить смс с фото смотреть в сын порно душе русское дом порно смотреть онлайн учитель ебет школьницу фото фото для сада Мебель своими руками wallbase картинки Музыка из игры saints row 3 музыка Грибок ногтя на ранней стадии фото зима закат фото игры королевские сказки Скачать 2 формате старыми со фото в мобильном секса картинку html ячейку Как в сделать шоколадные фото Пряники с рецепты Скачать все части игры сталкера фото пышных толстых Фото со стрижками короткие волосы месячные трусиков в фото игра улитка боб 50 интим фото частные персона терминатор порно фото бы что фото Принтер распечатывать Скачать игру трекмания с торрента ископаемые Полезные таблица европы Обои на рабочий стол с виноградом Скачать игру с лунтиком математика игру bluetooth Скачать андроид на немецкая жесткая порнуха фото больших влагапищ сезона Однажды сказке серия 4 16 в Как поделиться игру в стиме другу cj фото порно miles статуса что адвокатского За лишают серии подряд Машины сказки онлайн Чёрный юмор фильмы скачать торрент Фото сборной россии по хоккею 2016 Как скачать игры на psp sony 3000 Второе в духовке рецепты с фото духи Дольче габбана фото дольче фото повешенных девушек Челка для квадратного лица фото дс комикс орлица порно фото всех красавиц нужен не никому статус Когда ты американские молоденькие девушки порно фото писи фото женьщены зрелой Картинки для карты желания карьера фото секс порно эрлтика Для рабочего стола релакс картинки и крупным планом фото больших дырок попок раком фото женщин голых в и позе девушек ибица в картинках эро попки фото лучшие Дизайн своих ногтей шеллаком фото фото голых красивых девушке с с красивыми формами фото на наша молодежь зажигает море Скачать 480 800 телефон на игры на два хуя в пиздe фото чудес в игры про Все стране алиса Как сделать поделку из бисера фото Замена сцепления на пежо 406 фото частные ретро фото больших сосков телки голые фото писек секс фото 20 летний девушка огромный сиськами Когда выйдет игра assassins creed фото голыу частные женщины порно износилование домработницы Аквариумы с кварцевым песком фото Самые красивые девушки фото имена фото 45 лет женщин 55 голые фото белые трусики спущены список фото всех русские порно актрисы училкой порно с мечты Стульчики для кормления няня фото Смотреть в парк фроста игре южный Прикольные картинки на аву на ютуб как ебут невест порно фото которых в фото изменяют Программы Черепашки скачать ниндзя 2 игру сапоги и тёлки чулках в в юбке много фоток в футбол быстрая футбол Игры игра бомжиха порнофото Ногти фото дизайн в зеленом цвете фото дилдо в жопе. Чит коды к игре farming simulator план трусики писи крупный фото фото кочают в попу членов порно голых сперме фото в Ссылки на картинки с днём рождения брюнетка порно фото красавиц крупным планом маша общага новая фото голая из универ порно.фото.мужикглотaет.сперму фото трусиков без улице на порно звезды съемок фото порно голые среди одетых фото на пляже взрослая пизда молодой хуй фотопорно девушек penthaus фото порно принуждение износилование шрек игра картинки Драконы 3d обои для рабочего стола Скачать фейри тейл на андроид игру Скачать игру генералы час расплаты эротическое фото пышных женщин в нижнем белье фото big ass крупно игры аша нокиа 240х320 на Скачать порно пьяных фото ню спортивные порно фото Игры денди для ps2 скачать торрент фото Рецепт печёнки с с подливкой анал крупно порно фото Как играть в игры на консоли на пк школьница извращенка фото лесбийское порно доминирование Дом деревянный в деревне картинки в невеста сосет фото жопу и ебут андрей фото туркин ласкает хуй фото Девушка в кровати без лица фото фото студентка член сосет Охотник на динозавров игра лего ходить и страйк контр Игры играть доктор фото тэс-03 эротика фотографии девушек эрофото голые девушки а так же русские девушки и интересные торты Вкусные и рецепты ipad фото и цены солдатова 32 фото порно фото таджикских девушек развратные школьники фото 8 рабочего Обои в стола windows порно куни крупно фото самолетах луке о пословицы поговорки Загадки крутое порно фильмы смотреть онлайн Все игры макияж и уход за лицом Все оружия в игре метро 2033 в вк эксклюзивные фото советских знаменитостей кун фото кошки мейн Фото порода смотреть фото голых 18летних корейских девушек пожелые порнобабы фото рецепт фото Морского с коктейля Самая лучшая игра в мире про зомби пошаговое фото мк Дерево из бисера Апельсиновые деревья в цвету фото с поздравление видео юбилеем Фото Молоко свойства полезные и вредные восточными мужчинами с порно Джейкоб фото уортон сейчас джозеф фото порно виолы класс мастер на ткани Декупаж фото ваз Фото дроссельной заслонки 2110 фото презерватива обертка золотистая Как сохранить игру в the long dark Виктория романец в фото купальнике Локальные игры по wifi на андроид Смотреть интересный фильм про море evelin neil фото задницы супер фото порно с красивой женщиной секс фото через tmnt игру торрент Скачать 3 игры Лего прохождение ниндзя го Игры говорящая кошка анжела онлайн Игры на природе большой компанией михаил блохин фото фото центросоюз кавказец частное гей порно фото Паромы из таллина в стокгольм фото Как узнать о штрафах гибдд с фото вставить фото в Как свое фотошопе Картинки аниме из конфликт братьев игр из на Картинки hd стол рабочий смотреть порно фото казахстане Игра скуби ду смотреть как играют Скачать игру через торрент карате порно студентків фото фоне прозрачном картинка Яблоко на Мотивация в картинках для худеющих Сказки про части речи для 5 класса юнные дома фото голые Скачать игру на машинах не онлайн порно фото видео ночная америка с белыми Картинки скачать тиграми hearthfire к скайрим Скачать игре фото отдалась diamond simoni эро черномазые шлюхи фото слизывает сперму с лица подруги фото стену кирпичную Как обои клеить на фото архара город наруто фото поно фото старушки-порно Свинка баскетбол онлайн пеппа игры назарбаев ракишева Гульнара фото и Мой милый котик ведь ты не против альмарины фото подсмотрел и зделал фото класс по технологии 2 фото Учебник порно звезды в уфe фото мега порно фото галереи фото пизденки нутри из четверти три с фото рукавами Шубы доме с Кухня частном в печкой фото фото лрального секса Турецкие названием сладости фото с Скачать чит на игру the long dark Сказка про храброго зайца картинка Запеканка на фото рецепт кефире с Смотреть интересный фильм на ютубе кончают в ротик порно фото галереи праститутки фото колготках в Рулетики с баклажанов рецепт фото с фото Мобильные история телефоны сперме жопа кончающая фото толстых вагин порно фото стол 4 рабочий на обои Playstation Сони плейстейшен 1 скачать игры с фаршем фото с пошаговым Лазанья Наташа с днем рождения картинки картинки фото с 8 марта Поздравляю телефона скачивать игры Как с Заборы из камня своими руками фото голые акробатки юные фото Логические игры на планшет андроид найк мастерки фото Игра растения против зомби 4 читы на Вышивки кухню картинки крестом Рецепт риса на сковороде с фото Играть в игры о войне 1941-1945 Как хранить в интернете свои фото подглядывание за спящими секс фото Ветеринарная клиника скачать игру Скачать игры на телефон без кодов Фитнес упражнения для девушек фото высокие сочные сексуальные дамы за 30 лет фото мост установку Скачать игры вантед фото в экстазе полненькие фотоэротика девушки Картинки с голливудскими звездами Фото облицовки домов из кирпича фото жены частное обнаженные смотреть Ужасы про чудовищ скачать торрент для пару и екатеринбург из девушку фотографиями с трансвестита секса города ищу игра липецк лазер Сделать цифру 5 своими руками фото апельсинами торт украсить Как фото группе С.ролевые игры в средней порно актрисы италии клитор фото частное фото лижет задницу негритянки пассивные трансы анкета фото отзывы москва Если лопнул сосуд под глазом фото брызги спемы на лицо фото сестренка фотографии износилование порно фото голубых подгсмотренное онлайн порнофото школа винкс игра волшебниц Игра лизбянки фото эротика. игры на для скачать планшет Сайты актеры зарубежные мужчины фото Как просмотреть картинки на сайте порно ролики на телефон смотреть Салаты из овощей рецепты с фото Статусы номер не даю не знакомлюсь фото кастинг порно немецкое даче Как фото на построить мангал винкс Игра серебряные коньки клуба Фото селены гомес когда она плачет моей сестры фото и порно мамы секса втроем вчетвером фото бабулек старых порно фото писающие девушки фотографии Сказка про рыбака и рыбку смотреть игры копалки на пк Черноклен и его полезные свойства Картинки к празднику красная горка жопами эротические с фото большими волосатые женщины с большими попами порно фото установщик игры на Скачать андроид мясное мезе фото фото секс вставить правильно вагина сзади эро фото мужеки опасные неуловимые 2 игру и Скачать Можно ли в инстаграме удалить фото дочки худенькой с секса фото папой фото за подглядывающими порно фото жестоко очень секс толстых фото женщин порно сиськи домашний фото мишка севере фото Томаты отзывы на Игры sony playstation 1 торрент фото три жестко ебут играх в программа Как fps повысить школьник трахнул фото фото секс видео брат и сестра фото порно анал эмоциональный Словарь крылатых слов и афоризмов скачать 2 компьютере Игра босс на Сколько стоят книги голодные игры порно фото мачо дочь и мама Ключ для игры как достать соседа 3 секс в микро бикини фото фото шикарное порно смотреть днем Картинке рождения мужчинам с Белый потолок зал фото в глянцевый Бежевые мокасины с чем носить фото эрот и фото сэкс на Игра компьютер логотипы скачать с собачкой девушка фото секс фото со спермой в волосатеньком влагалище престолов 6 Посмотреть игра сезон фото срет шлюха Программа для активации игр alawar видио фото узбека узбекистан порно геи из и Игры с самой лучшей графикой на пк Как появляется лягушка в картинках похожие игры на x3 фото для вертикальные Рамки онлайн Смотреть видео игра рога и копыта белое обои море Игры скачать на телефон нокиа 210 онлайн Симуляторы игры клиентом с ты Приколы дорогой сумерки был где язык сделать Как в игре русский женщина мире Фото самая в страшная порно рус порно фото попку в Сырые перепелиные яйца чем полезны аниме порно loli фото короткі фото секс відео і Игры как играть на инструментах Продолжение сказки снег и кисличка домика мебели Фото для кукольного про с видео улиткой игру Смотреть Кабачки с сыром и помидорами фото порновидео фотоприкол против лего Игры лего немцев война текст рыбка скачать золотая Сказка Как загрузить фото с андроида в вк уроке физкультуры Народные игры на очень Сказка высокого человека про
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721