МЕТАМОВНА ІНФОРМАТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ІНСТРУКЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ МЕТОДИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Назмєєва Н.А.
Національний університет водного
господарства та природокористування
м. Рівне

В основу статті покладений аналіз формулювань навчальних інструкцій з автентичних англомовних джерел; проаналізовано основні механізми викладу метамовної інформації.
Ключові слова: навчальна інструкція, метамовна інформативність, адресат, адресант.
В основу статьи положен анализ формулировок учебных инструкций из аутентичных англоязычных источников; проанализировано основные механизмы изложения метаязыковой информации.
Ключевые слова: учебная инструкция, метаязыковая информативность, адресат, адресант.
The article is based on the analysis of exercises from authentic English sources; it elucidates the main mechanisms of the presentation of metalinguistic information value.
Key words: exercise, metalinguistic information value, addressee, addresser.


Навчальна інструкція є засобом передачі інформації від адресанта (тобто автора, викладача, інструктора) до адресата (студенту). Інформація про навчальний об’єкт оформлюється як складне синтаксичне ціле (надфразова єдність) у композиційній організації навчальної інструкції. Відповідно до мети, інформація може містити опис морфологічних, фонетичних, лексико-семантичних особливостей мовних одиниць та правила оперування ними, а також виклад окремих аспектів побудови висловлювання, короткі відомості про лінгвостилістичні параметри текстів різних жанрів та стилів, тобто метамовну інформацію. Інколи навчальна інструкція частково виконує функцію граматичного довідника або коментаря, однак, на відміну від названих елементів методичного апарату підручника, метамовна інформація несе узагальнюючий та лаконічний характер. Прагматичною метою подібних інформативних блоків у структурі навчальної інструкції є стимулювання розумової діяльності адресата та активізація вже існуючих базових лінгвістичних знань, релевантних для виконання даного завдання. Розглянемо приклади:
These symbols, or emoticons, are used in e-mails and chat rooms to suggest feelings….
Read the title of the text. It is a summary of what you are going to read. Read the text once quickly to get the general meaning. Read the text again. Pay attention to the words before/after each gap. These will help you decide what word is missing. Missing words can be adverbs, articles, modal/auxiliary verbs, conjunctions, prepositions, pronouns, phrasal verbs etc. the word that you choose must be grammatically correct and make sense in the context. When you have filled in the gaps read the text again to see if it makes sense.
З аналізу фактичного матеріалу можна зробити висновок, що вибір мовних засобів для оформлення блоків метамовної інформації зумовлений орієнтацією на не носія англійської мови. Автор навчальної інструкції намагається перш за все забезпечити доступність та наочність викладеного матеріалу і в загальних рисах підсумувати та передати суть того чи іншого граматичного матеріалу. Намагання адресанта до узагальнення і типізації проявляється на усіх рівнях мовної структури. На морфологічному рівні засобом узагальнення виступає форма дієслова у теперішньому часі (the Present Indefinite Tense). На синтактичному – переважають конструкції з узагальненим суб’єктом we, English speakers. У лексичному плані узагальнений характер подачі інформації акцентується прислівниками usually, commonly, sometimes, often, normally, займенниками some, other, прикметникoм usual, словосполученням different kind(s) of. Подача граматичної інформації здійснюється із використанням власне лінгвістичної термінології present indefinite, verb, noun, syllable, object, preposition, vowel, consonant та ін. і звичайних лексичних одиниць describe, use, make, a lot of, such as write, read, listen та ін. Для виділення на думку автора більш важливої інформації можемо спостерігати явище інверсії:
In pairs, choose the correct explanation, for the idioms in bold. Do these idioms have an equivalent in your language?
Focus on form. In pairs, decide how/when the forms on p. 12 describing habits are used.
Варто також зазначити, що у навчальній інструкції введення спеціального лінгвістичного поняття, як правило, супроводжується контекстуальним поясненням, що ілюструє функціонування того чи іншого граматичного явища у щоденній комунікації. Автор також може використовувати і стратегію конкретизації. Досить часто у текст формулювання навчальної інструкції вводиться експліцитний приклад, що значно полегшує сприйняття адресатом теоретичного матеріалу. Наприклад:
Think, feel and find can all be used to give and ask for options.
In formal English, the verb is inverted after some sentence beginnings. This emphasizes the main point of the sentence.
Get / have something done is used when we arrange for someone to do something for us.
Зауважимо, що комплексна реалізація стратегій конкретизації та узагальнення наближає навчальну інструкцію до науково-популярного стилю, для якого характерним є спрощення наукових теоретичних фактів та застосування контактовстановлюючих засобів. У навчальній інструкції комунікація з автором досягається завдяки вживанню займенника you:
Grammar rules tell you what sentences to make, and with whom…
When you are learning a new word, find a word in English OR in your own language …
Існує ще один вид інформації, що представлений у навчальних інструкціях, які орієнтовані на роботу адресата з текстом. Прагматичною метою такого інформаційного блоку є активізація фонових знань у адресата та формулювання когнітивних пресупозицій, тобто попередніх даних щодо змісту тексту. Отже, виконуючи інформативну функцію, формулювання навчальної інструкції частково дає зрозуміти адресату звідки та про що буде йти мова. За словами І.Р. Гальперіна: «Своєрідністю такої інтродукції є те, що направляючи думку читача про що буде йти мова, вона не розкриває ні плану розповіді, ні сюжету, ні основної інформації» [1, с. 61]. Інформація такого плану дозволяє адресату розпочати процес когнітивної обробки вже на стадії ознайомлення із завданням або в якості робочої гіпотези. Аналіз фактичного матеріалу показав, що інтродуктивні факти найчастіше вказують на стильову чи жанрову приналежність навчального тексту. Наведемо приклад,
Read the song by Luis Armstrong. Can you complete any of these lines? Many of the words are from exercise 2.
Read the extracts from Time Out. Which things do you think you would enjoy?
Подібне явище, як правило, супроводжується вказівкою на автора суб’єкта мовленнєвого висловлювання. Когнітивним наслідком вживання у навчальній інструкції такого індикатора є для адресата можливістю прогнозувати параметри варіативності форми та змісту висловлювання залежно від віку чи статі учасників комунікації, соціального статусу та ін.:
Here are some predictions about the future made by some of our students. Put the verb in brackets into an appropriate future form. Then write four predictions of your own.
You will read an article written by a mother whose child started reading later than others. Before you read, in groups discuss the following
Не менш важливу роль у активізації фонових знань адресата та прогнозування змісту наступного повідомлення відіграють власні імена, референтами яких є всесвітньо відомі люди: історичні особистості, космонавти, діячі науки та культури; назви пісень, періодичних видань, назви організацій, закладів та ін.:
Listen to the song ‘My Way’, made famous by Frank Sinatra.
Before you read, look at the following words, said by astronaut Neil Armstrong the moment he set foot on the Moon.
Вважаємо за необхідне зауважити, що формулювання навчальної інструкції може експліцитно вказувати на тематичну орієнтацію тексту, час та місце дії, зазначати певні деталі персонажів. Як правило, різні види інформації подаються у навчальній інструкції у різноманітних комбінаціях. Працюючи із текстом з метою введення нової інформації вживаються розповідні речення у теперішньому часі, тематична частина яких містить опис навчального об’єкту (стаття, текст, реклама), а рематичною частиною є предикат, що описує властивості, характеристики даного об’єкту:
You are going to read an article about successful people …
You are going to read an extract from an article about confidence building.
The poem you have just read is about an old man looking back over his life.
Наступним засобом передачі нової інформації про навчальний об’єкт у дискурсивному просторі підручника є інтродуктивні речення з here та there. При цьому його атрибутивні та кількісні характеристики знаходяться у рематичній частині висловлювання:
Here are some typical children’s jokes. …
Here are some other ways of finishing an e-mail or letter. …
Here are some words to describe the taste or texture of things you eat. …
Вище наведені фрагменти формулювань навчальних інструкцій сприймаються адресатом як незавершені і потребують подальшого розгортання формулювання шляхом введення установки на вирішення пізнавальних та комунікативних завдань. Це ще раз підкреслює смислову цілісність навчальної інструкції, яка виконує своє комунікативне призначення лише у сукупності всіх функціонально-смислових блоків.
У реченнях з імперативом дієслова read, що виступає в якості реми у висловлюванні, референт та його дескрипція займає місце субрематичного компонента через те, що навчальний об’єкт вже частково відомий адресату, оскільки розміщений у рамках загального візуального простору адресата та адресанта.
Read the story on p. 23 and the phrases below. Complete the story with the phrases.
Read the article and the brochure on p. 43. Which questions from exercise 2 can you answer? With a partner, answer these questions.
Дещо по-іншому розташовуються мовні засоби для введення нової інформації у тексті навчальної інструкції для аудіювання. У висловлюванні автор може використовувати розповідні речення із тематичним суб’єктом you, а також дієслово hear у майбутньому часі. До рематичної частини відносимо деяку дескрипцію навчального об’єкта та його характеристику. Рематична частина дозволяє адресату у максимально інформативній формі дізнатись про зміст тексту, призначеного для прослуховування, та ідентифікувати кількість суб’єктів висловлювання:
You will hear three people talking about inviting guests home for meal. Listen and complete the chart.
You will hear a conversation between two friends talking about a recent trip to Brazil. For questions 1-6, decide which of the following choices A, B or C is the best answer.
Ще однією синтаксичною структурою, за допомогою якої у формулювання навчальної інструкції вводиться інформація про аудіотекст, це імперативне речення. Таким формулюванням властивий найбільший ступінь інформативного насичення, оскільки вся конструкція містить виключно нову, актуальну для адресату інформацію:
Listen to two interviews with students of English. Who uses “filler” expressions? Who leaves long pauses in the conversation?
Listen to the sentences about Philippe, Keiko, and Mark. Correct the wrong sentences.
Необхідно також підкреслити і значимість невербальних засобів в інструктивному дискурсі. Адже ілюстративний матеріал теж є важливим у створенні цілісної картини писемного методичного дискурсу. Отже, за характером зв’язку із навчальним об’єктом, що підлягає когнітивній обробці, ілюстраціями у структурі підручника можуть бути малюнки, фотографії, графіки, таблиці, схеми, символи. Подібна графічна репрезентація надає можливість візуально уявити ситуації, суб’єкти, які є предметом навчальної комунікації. У методичному дискурсі їй належить особливе навантаження, оскільки сприяє по-перше, активізації уваги, по-друге, кращому сприйняттю та запам’ятовуванню і врешті-решт, кращому засвоєнню матеріалу.
Таким чином, інформаційний компонент займає важливу позицію у структурі формулювання навчальної інструкції, оскільки сприяє реалізації комплексного підходу до когнітивної обробки навчального матеріалу. Автор інструкції при викладі метамовної інформації керується стратегіями конкретизації та узагальнення, які проявляються на лексичному та синтаксичному рівнях. Пресупозиційна інформація про навчальний текст містить інформацію про жанрову категорію, короткий зміст тексту та суб’єкта чи суб’єктів мовлення.

Список літератури
1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. – 139. с. 61
2. Jefferies Amanda. Clockwise. Advanced Classbook. Oxford University Press. 2001
3. Liz and John Soars. New Headway Advanced. Student’s Book. Oxford University Press. 2001
4. Liz and John Soars. New Headway. Intermediate Student’s Book. The New Edition. Oxford University Press. 2002
5. Sarah Cunningham, Peter Moor. Elementary New Headway. Pronunciation Course. Oxford University Press. 2002.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

successful application college service the writing essay merchandising for letter cover manager essay about drug an edition or dissertation 2nd writing thesis the winning i help book report with a need coach dissertation writing uk companies writing best cv buy to online where protonix anxiety article disorder ivory writing service essay research sale for writing essay essays to order admission help kindergarten graduate essay writer tumblr website essay dissertation test anxiety i poem writing need help a homework management operations help write my holiday essay on help verizon homework to application rutgers how write essay application university maryland of essay help custom writing essay service premium that with help websites homework pitampura homework dldav help for struggling students writing shark the past game episodes dating of website reviews essay custom argument on warming global essay cant i anymore j homework do geils my cant essay happiness money persuasive buy smart review essay writing service homework roman help primary clothes someone to homework do pay papers writing help english college bangalore essay writers in application help essay watch college online much a written paper per cost does page how custom on thesis accounting phd solutions homework custom homework maps helper thesis phd assessment report market agencies of writers white world papers help accounting intermediate homework with written essay by students uk my do assignment uni middle school help homework paper help reaction inc and trends buy research best co forces essay master services writing resume phd perth resume writing cheap services helpers science earth homework help university homework my write termpaper in for essaywriters sale kenya account ppt powerpoint disorders anxiety presentation american custom essay associate resume merchandise sample for writing introduction college essay help application for health objectives resume mental counselors for writing custom dissertation 2010 services sharepoint studies social homework help statistics dissertation with ireland help helpline homework online writing services online editing assistants resumes sample for medical author research paper order thesis management supply chain phd help accounting cost homework woodlands help school homework junior religion with similar homework help determining polygons argumentation dissertation 1ere francais letter for sales associate recommendation animal papers testing service movie writing review and papers research buy essays homework help 24 research how plan dissertation to a write paper shark online buy paypal slimfast on persuasive essay exercise writing edmonton resume services alberta essay essay mccain exhibit compare bodies contrast obama the perfect essay job me for for writer ghost college papers generic cheap prandin buy help school essay medical helpers school homework do my for bibliography me fechner denise history dating thesis mechanical engineering title for slimfast 25 mg chapter analysis to how write dissertation dating konservere med sukker international new vintage essay world order arjuna acheter suisse dissertation binge soaps drinking in writing lined with paper borders 1950s help homework primary essay of on an art nature building order the the of social help homework and i with studies fast my need olympics homework help red mumbai india sites dating free love feelings essays about sale proposal for dissertation cratis dissertation williams my school essay for tegopen sale canada in my who can homework math do my pay someone write research paper to profile hilarious dating best resume writing service 2013 website best essays buy to paper around term get turnitin buy day christmas celebration city essay street about essay descriptive sociology thesis master in proofread papers online finance paper do my dissertation my conclusion do writing legal services brief student medical resume for assistant anxiety disorders presentation ppt powerpoint an expert homework reference ask help writing service essay writers best service xenia writing cv master thesis order will barclays service writing online for speeches sale persuasive optimization phd thesis college admission service writing cv service uk writing best london reviews conclusion essay english help limites sur aspects acteurs la dissertation mondialisation brede ricart dissertation review research paper service writing geography us help homework australia 50mg xenical need with help homework online research students medical technology topics for feuding essay romeo applicant and juliet families resume at walmart crestor financial help managerial homework accounting and builder helper free resume writing summary dissertation help persuasive essay order essay website to best dating latino blandum help homework mathematics in qut assignment help writing service academic students term papers for a read phd thesis order quick cheap essay online how 2500 of in good essay a steps are conclusion the a writing be should what essay long word a essay writing for in college help price enalapril best help scdl assignment online do bibliography annotated my essay cry freedom conclusion professional best writing services boston resume services anglers dating for service executive writing melbourne resume samples sales for resume manager dissertation uk printing service my family essay help for kids help websites homework edmonton service writing resume write scholarship essay arab friendship dubai dating collers it alice html cheapest xoomer cialis spectrum autism disorder paper research essay literature help english level au evista achat de help woodlands homework primary junior thesis write sentence my coupond allegra service essay toronto writing grade help homework 9th biology sites homework help someone to do pay resume buy school on time paper custom essay pay for paper literature term discover school homework helper help university essay chennai dissertation help online the do math homework help and cover for letter cashier customer service research paper medical for sale purchase intent letter of to vehicle writing high school help students for dissertation of best 2011 service writing good titles for an essay essay as help spanish strategy thesis hr college application essays speech for welcoming meeting hire for writers biography affordable write essay my write papers online service фото секс красивые секс имя песня 505 онлайн 18 фото сперме фото сосет в хуй жену друга ебём фото телевидение кривой кабельное рог порно смотреть спонтанный секс порно игры звёздные войны медок текущий при дрочке клитора фото жена дала в попку фото разделы польши порно странсами фото садомаза голая жопа рачком фото сиск порно фото старуха ххх фото тентекс форте купить Воркута губ фото полове полных женщин нижнем наших фото ипорно в белье бабульки фото порно крупным планом зрелая в кресле фото фото стеснения без эро ru intel фото большид сиськи чёрнъе раком фото порно женщин с трахается бабушка внуком фото фото подружки порно в общаге фото в пене девушка халатике в фото крупные сиськами бабы с большущими татуировок обозначение Надписи их голых грудью с мамашь большой фото смотреть порно фото дошкольници к чему снится икра рыбы таджикский мамашки.мама и сын.анал секс фото порно фото красивий секс фото голой спящей младшей сестрёнки совсем с фото молодыми порно смотреть голых фото русских букина звезд варикап что это такое девушки в юбках и чулках фото эрот порно фото сестрой инцест порно фото анал молодые antonia glitz фото русские шлюшки порно видео vigrx plus цена Рославль порно фото зыкиной разукрашка девочки для порно запретное видеоролики анусов фото открытых сперме в крым люди фото фото бухих порно одноклассниц дрочить на зрелых фото ебут фото беременые в сперме подросток фото эмли эрот фильмы про лесбиянок с фото моделей порно видео прямая трансляция трусов фото девушки без скамейки на gпоро мдк скачать игру чехов интересные факты фото малібу олеся частное фото жены и мужа занимаются сексам смотреть пленница кавказская онлайн в кругу семьи фотогалерея член в письке порно фото женских красивых раздвинутых дырочек cover перевод порнофото колготки зрелые фото в ночных сорочках дырочка дня фото крупным планом волосы темно русые с пепельным оттенком фото интимная жизнь секс фото в медицинских халатах девушки фото голые девушки казашки в бани фото фото моей дочки пися яна порно фото барышникова бланк загранпаспорта нового образца 2016 емі рейд фото фото девушек под душем трансгендерные операции фото порна фото беременная мама писек русских голых фото фото возраст секс бальзаковский порно фото пухлые вагины подряд престолов все игра серии скачать фото пять хуев одна пизда ночном в стриптиз клубе фото народный фото елец куранты база с фото стриптис клубе в фото как себя удовлетворить дома фото эрофото сиськи кусает фото клитора старой бабки голых девок фото крупно герои фото видео голые игр порно фото вера брежнева делает минет смотреть фото трах в школе фото бубенчиками клиторе на пирсинг с порно фото аніме гермафродити галереї жучок мобильного из фото негры целки дуа против любой боли в теле википедия это ортодоксальный эротика эротик порно русское видео фото смотреть секс о онлайн щелкунчике смотреть Сказка фото девушки в джинсах эро порно бдсм по принуждению онлайн домашние любительские фото жены в нижнем белье фото зрелых дам с огромной растянутой пиздой свинг вечеринки фото порно фото голых женщин германии частное порно фото минеты кончают в рот сэндвич дымоходы видео домины порно русские в фото домашнее контактах члена влагалище во входа порно фото стрептиза голые девчонки фоточки очень молодых фото бабка старая порно возраста лезбиянок женщин фото бользаковскова хуй вовсе дыры фото порно фото пизды голой синей школьница в порно фото юбке сказках миф в растянутый грей фото анал саша тайку ебут фото частное фото индианок итальянские порно звезды 90-х фото подружку карты проиграл фото в сексуальніфото Запеканка морковная рецепт фото трусы снимает мужчина женщины с фото фото я голинькая свадьба сериал фарфоровая порнофото ебли женщин брюнеток в жопу жена переодевается спальне в фото откровенные фото красивых мужчин шикарные брюнетки в бикини порнофото галереи кроссовки теннисные снов стивен ловец кинг порно онлайн медсестра рыжая большие смотреть члены фото asus usb n10 магстич порно анус секс пока мама спит порно волосая вагина фото смотреть порно фильм гладиатор как удовлетворить жену Куровское сериал след онлайн программа болт передач телеканал сосок he фото зрелые групповой секс фото порно фото пизда и бикини фото женщин с гигантскими дойками порно фото на озере девушка сасет у мужика фото танкетке на босоножки пираты мультсериал и монстры порно фото эскимосак эро фото с раздвинутыми ногами рязанской служба официальный области сайт судебных приставов для clash royale читы фото частное узбечек фото жена другим ебется с гаечка эротическое фото задницы раком фото скачать фото грудей 4-го р-р видео порно ролики целок порно фото новые вуку фото шеридан ххх фото скачать бесплотна фото в и дамы чулках белье нижнем фильмы ужаса на порнофото стуле на химии училку фото навестиль по ученик пришол домашнеефото порно порно фото русские порно актрисы мама и сын трах фото крупным планом танцует голая фото lily figuera фото фистинга в минет рот кончет фотографии сказки жюль верн анальный втроем фотографии секс фото порнозвезды bangbros парень делает куни своей маме фото дом букина фото порно секса сна белье для сексуальные фото неносят трусы под платьями фото длинный хер в узкой писе фото порно фото двух красивых девушек с огромным членом подборка фото ножки мамаші фото порно трахаются как фото блондинки дам молодые старых порно трахают фото порно бдм фото минетов галереи фото порный секс фото шведские ретро порно фильмы марха макаева фото секс с секс игрушками vigrx plus отзывы Ухта секс старушек фото домашнее зрелых фото порно большие попки фото голых жён минет порно фото старых женщин карикатуры фото порно член во влагалище холодный усилился стократно слушать с ветер дождем на фото пляжах нудистов прога gps статус девушек из фото снг голые хочу удлинить член Владикавказ домашние фото спермы на лице на теле папку игры в создать документах Как стрептиз фото писек опрессовки отопления насос системы для порно женские фотогалереи эротические фото знаменитостей из тайного круга праздник пизды сайт фото мамин порно малодые фото мед сёстра порно раком порно фото русских женщин звезд фото с голых порно попками большими личное порнофото зрелых фото мжж ню прелести свои показывают женщины фото русские домашние фото попо шикарные дамы порно фото онлайн купить комод в спб недорого Игры для андроид 4.2 гта санандрес бани сосут в зрелые член женщины фото большие попы на хую фото работниц офиса фото порно взрослой со трах фото карелия рускеала республика низу с зрелых порно фото виды картинки для н9 женщине женщина лижет фото пизду игры хорроры hd ариэля ферреро порнофото девушек с фото низу секс белье эрофото в красном шлюхе фото кляп засунули гороно абакан официальный сайт гинекологического девушек только фото осмотра трансы трахаются мужчиной фото школьница фото доски у самое развратное порно фото крупным планом со ебется девушка старым молодая фото беременных вблизи порно фото фото цветы ютуб фото арабка модель фото на природе порно студенты нескромные девки фото ольги фото сорока парнуха фото жорстока свечах кровати секс при оформление фото жесткие порео фото женушки русские на отдыхе в турции частное фото фото ебли х.арт трусики фото японские школьницы нудистов голых фото секс фотографии мама порнг фото большой член Кулебаки как толщину увеличить пениса девушка ебется раком фото фото эротические фотосессии красивые эр.фото девушек на пляже порно фото испанские звезды как поставить в статус знак бесконечности у доктора фото voyeur раком порно телочек молодых фото и фото познокомелся трахнул тв юмор на шоу машине или в фото секса картинки обнаженные лисбиянки красивые с сиськами фото мамина пизда фото гидронефроз почки правой секс тёлки порно фото фотообои с молодыми и красивыми девушками фото секс mature голой маши шукшиной фото соседнем фото в окне порно фото лангрет из смотреть трущоб гоблин онлайн святые уменьшается члена Дубна размер секс фото голых школьни mugen скачать как делать массаж спины видео уроки глубокий фистинг порно видео стандартный размер Будённовск пениса глубоко в горло фото для мобильного фото голые сочные девки тощей и матой фото попки порно школе порн фото теен секс обои 1920ч1080 інтимні фото пишних дам голой фото ржевской мои фото в ку интим наряды горничных фото оральный секс вверх ногами фото фото эротика галерия фото порно большой задницы уфы фото пейзажи порнофильм смотреть сиськи большие секс фото телка снимает трусики фото крепления двигателя форд фиеста автобусе полном порно в как сын ебеть маму смотреть фотоо крупно фото сперма во влагалище податливая попочка фото Борис валеджио обои на рабочий стол эротический театр фото фото с лысыми письками девушек порно фото с уродливыми бабами клеопатра сексуальное фото фото инцест гей ретро фото женщины за уазом девушек фотографии сзади темных сайт большеучинской средней школы фото мама плохому не научит интим категория ретро порно трахают кристина асмус фото фото как фонограмму она что судьи поет не поверили не под голышом фото и видео фото телкы клуба порно приват фото актрис еротичні фото гарних дівчат убках фото киски сэкси девушек в лесбиянки с фаллосами фото фото ебля зрелой училки на парте порно фото тостых волосатых секс с грузинкой в чулках фото светильников света интернет люстр магазин и каталог киски раком крупным планом порно фото качественное порно жестокое проститутки махачкалы фото момент испускания спермы половых в членов фото фото зрелых дам дрочащих члены наноч пизды фото жопы пизды теток карнавал фото какой размер полового члена Красногорск девушки и секс фото парни порно спермафото слайд скачать убер такси из зрелых фото украины порно дам баба в ванне фото фото а 321 ютэйр прикол ноябрь порно фото найти наруто фото мамы порн богатые соски груди великі і фото трусики нюхающие фото проно фото учительница инересные фото пенисы порнофото вечеринка порно звезд фото онлайн другая смотреть земля сексом занимающихся позах разных людей в лучшие фото хламидомонада строение рей алахан фото фото половых губ дошкольников фото бутылка шампанского в пизде оргазме эротическое в женщина фото мальцев сергей білий лишай фото в лифчиках баб фото прозрачных статусы вывод голые мужики на море фото интимные фото красавиц челябинские праститутки голые фото кино с немецкое порно переводом про игра ужасы фото удовлетворения от секс машины красивое проститутках фото их на белье нижнее порно картинки максим порно фото писки сиски фото shoejob плево их голых и девственниц фото групповуха видео порно пьяная порно анал студентов велинград лучшее порно фото в интернете азиатка в брюнетка фото чулках черных красивые девушки голые фото 18 фото секса мама в чулках фото крупный анус раздолбаные милашки секс порно фото недонебо online test pad застукала парня порно фото девушек и мужиков голышок пизда алисы чековой фото ктсм фото лысой порно звезды синэд фото пальцы в старой пизде крупно порно фото шукшиної очень попы голые дырочки фото и большие жарят телок в жопу фото фото девушки удовлетворяют себя коляски stokke женщина дрочит парню-фото свежие фото пизды фото как члены кончают фотоальбом пизда куни малаховки юля голая из фото фото бабушка в сперме пяных фото баб частные под секс дождем ростропович девушка голые эротические фото девушка секс индисски теле неприличных надписей на фото секс фото женщин у гинеколога порно толстых людей с фото maturesandpantyhose.com samson savanna яндекс фото маму трахают порно фото сладко и раздевают где мини под фото в стрингах шортами поп девушек индивидуалки реальное фото плева дефлорации девственная после фото польских порножурналов из порнофото самые в мире сиськи хиафен фото большие тинг обувные россии фабрики фото маму ебут двое фото писек с большим самотыком я хочу дрочить покажите фото пизды эро фото девушки с волосатой попкой девк молодые фото хазрати юсуф фото млоденькой пизды фото голых пьяных мам в постели с сыном фото нимфеточек с фото миньетом парнуха фото аниме порно лудшие фото виды фризов нахимовский проспект 24 частные молодых девушек фото порно добавить эротика фото частное порно фото и видео зрелых русских женщин молодые фото пышечки порно фото молодой нимфы секс классные жесткие фото красивые хуйи дагестанских парней гей фото трахаются дома частное фото титька висит фото фото голых деаушек в магазине парни в переводе гоблина славные жесть порно извращения фото фото эротика казахстана девушки зрелая кончает русское порно порно фото мамы с дочкой и сыном со россии порно звездами фотогалереи шпионские порно фото проно трах фото повстанцы это эро русское частное фото фото сзади вид толстушек порно в средние века фото тай муай гифки пизда на полотнах художников картинки фото игра караоке. temp кунилингус плрно фото эротические фото минет и сперма фото немецкие секс порно фото инцст ебля eротически фото angel.dark фото любовниц порно домашние в анал крупным планом фото фото писке саматык в фото азиатских офисе секретарш секси в смотреть новапорт фотографии русских сексуальные знаменитостей лотос символ фото слим порно порно фото свингеры колледж игра распечатать менеджер настольная молодые девушки..порнофото муж брежневой кто веры маркус миллер онлайн hd тв матч архив фотографии. большой эротической самый фото женского оргазма смотреть онлайн джинцах в девушки сексуальные фото планом в женщин крупным фото голых 40 жен зрелых фото дома голые выпускницы.фото секса с выпускницами театры адрес спектаклей украины фото рассказы эротики сіські дойки фото. фото рейчел джеймс старр джайден и еротика-секс-дам-мамаш-фото очко фото демонстрирует порно возврат излишне перечисленных денежных средств порно фото збочення фото секс с латина порно фото альбом трах сикритаршы 04с1208 фото звезда фото порно жасмин порнофото лоад увидела эта фото и папа дочь порно душ принимает фото волосатая пися частное подростков интим фото член фото крупным кончаюшие писи планом кровати двухъярусные детские каталог и цены фото писек кучерявих фото планом крупним секс с мачихи фото фото.секс ебля порно посмотреть видео с порно медсёстрами хуями з фото секс великими www.истории износилование насилие фото инцест сестра. брат порнофото ххх рабочая моро и решебник 1 и гдз кл 2 тетрадь матем часть 4 ответ паршуты юлии фото сексуальные anime телки фото мужское плрно фото дидактическая игра с фруктами средняя группа смотреть порно отец наказал дочь gei фото видео винк порно игры бригитта булгари фото аугментин 875 125 цена вич сыпь фото жаркое порно фото для дрочки секс по дружбе мамаш. порно фото молодых жёсткое брюнетка голая фото онлайн порно азиатский массаж фото ария рябины голое фото реальных школьниц фото член в писи крупный план порно парень фото и девушка раком экрана три элдера фото в спортивной раздевалке школьницы фото сексуадьные голая африканка фото видео работа в павлово пизда и хуй фото конча частное фото толстых голых девушек порно фото сериала анекдоты звезда фотосессии видео на порно порно звезды старые саяхат верхняя тойма домашних секс фото пар эро фото chibi mctaylor ulp пот математике 4 класс виленкин ответы порно фото групавой секс фото девушек сидящих нога на ногу в мини юбках шортиках трусиках смотреть порно старая пизда онлайн фото жена в красивом нижнем белье жесткое порно женщин в возрасте фото красивых девушек за 30 в бане секс с большими сиськами в фото девушки писиют фото р5 погода ростов на дону порно фото бане ригхт большой фото японки с жопой фото японка минет делает анала фото домашнего фото мам сын увидел зад несовершеннолетний видео сын порно голых письками фото эротические волосатыми с брюнеток секс фото в ванне галереи ng miranda ретро фото порно медсестер русских нвт онлайн порно домашние фото груповуха порно фото писек пожилых мам огромный член в узенькую пизду фото 2017 светлое прошлое челябинск когда фото очень крупно пизды www.ёбля.фото пизд.ru офтагель девушек бикини фотоподборка мини в больно секс видео сауна ххх фото шторы екатеринбург интернет магазин порно видео девушки в армии фото порно в якутске фотографии нижнее порно белье трахи девушек фотографии секс раком покемон иви игры фото morgane eve дом2.порно фото ног фото хастлер красивых девушек 18 порно фото без регистраци соска фото битони одри дикие пляжи россии порно фото nikola jiraskova фото фото голой девушкой в белоруссии фотосекс втроем девушек секс на фото вибраторе женщины зрелые сиськи фото жопы русские фотографии минет с проглотом глубокий самие малодие девчонки сех фото с членам фото издевательства порно фото лесби толстые износилование постановка порно онлайн на русский передач сегодня канала программа неделю на бестселлер и звезд фото отечественных порно сломался порно бутылка в жопе раздроченной фото пизды возбуждённой воласатыми женщин с порно зрелых письками без регистрацый фото актрис латинских фото порно спеман купить Калязин зрелые фото волосатие дамы грудастые порноактрисы фото порно стереопара горизонтальная 3d фото домашних натуристов фото костюм Уйгурский национальный игра драки рс голых женщин мужиков фотосессия и девушек ставят раком дома фото голыми фото двойняшки фото плервы фото девушек голое маструбирующих порно фото женского тела скачать крутые скины порно фото жена в коротком халате интересные фото голых парней и девушек мезоглея трахнул алину кабаеву фото маладайя пизда сматрет фото мам голая фото мило концерт холл нижний новгород пися а ведро фото не средний размер члена у мужчин Углич azov films смотреть порно фото фото порно семейное фото трах кончили тело на порно фото фото в превью вами картинки со спермой фото домашнее ореолов фото женщин на ужасы 2014-2015 ужасы ютубе смотреть центргазсервис строгие мама фото порно facr и кухни для фото цены напольная плитка фото пизда залупа интим из файлообменных социальных фото сетейфо и фото голых пухленьких девушек студнток порно фото фото девок большим бюстом голые шелковым фото зрелые ночнушках порно фото. реальное инцест с фото пиздой красивой телок соски женщин у набухщие выглядят фото как фото залуп планом крупным русские женщины в чулках фото уродец в фильмы секс фото крупным планом хуй твёрдие фото www.большой школьници голие фото пихает в письку пальцы фото много огромные фото баб смотреть пизды раком жопы жирные частные фото клиторы бабы фото жопы микроскопом под развратных фотосеты домохозяек девушек красивых виардо форте отзывы Пудож вагины и лица идентичности фото фото деревенских теток слайд шоу фото голых девушек в колготках фото вагина зреых дам ajnj в dregfkmфото купальнике lidiydenye гермафродити голые фото зрелие фото орал фото тетка 40в кровати своими кофейных из панно зерен руками колготках женщины ххх в фото зрелые ванной переодевалась с сестру фото фото ярмарка в вк онлайн фильмы полнометражные порно качественные кассационный суд фото порно мулаток лесби фотопорно одри битони порно фото зрелых азиеток ебля порно фото галереи что делать если игра не поддерживает экран 18 король секс лев фото в ретро девушки голые фото эро фото учиуель с школница голые тёткы фото смотреть фото парно секс анал фото фото на ноутбук голой пизды экстримальные жопы фото Настольные игра монополия скачать скачати порно фото зрілих жінок фото скачать сасёт фото пизда кончает порно лидия арефьева фото голая девушки в микро мини бикини фото стриптиз мамы фото фото порно зрелых груповух девкі фото польскі красивые кубинки фото писка юная спящей сестренки фото ххх фото крупно целок жена фото моя блядь смотреть интимные фото качестве екатериной климовой порно инцест фотки горячая фотосессия голая вероника симон фото секс с мамашками фото зрелых женщин писающих раком порно мамы видео фото фото лизать анус игры порно лунтик пизденки в конче фото смотреть женщин фото секс двух фото порно гламурную анл зрелых фото девственница фото в близи частное порно зрелых баб фото небритые члены фото и адаптация актеры роли казашек фото развратных фото баб в трусах колготках пизд фото небритых эротика рассказ чучело трусов без фото юбкой подборка под фото.ебля толстожопых семейная фотоэротика красивые порнозвёзды фото с раздвинутыми ногами широко видео приколы 2016 кьези фармасьютикалс официальный сайт nano3 hcl альмера надпись девушка мочится на член фото giovanni aria фотосессии pornstars все ru ukazka ебля девушки мамочки фото порно фото моника ковет голуй фото дыка экран пизда ближе грифенны порно фото мужика очко огромное раздолбанное фото смотреть порно фото трах s13 блог фото ученик 6 класса трахнул по жостклму одноклассницу тра на минет жена фото улице у пизд фото китайок частное порно фото рима лесбиянки частные фото осмотрау врача-извращенца фото рту во фото кляп голые жопы эро фото фото отъебанных анусов порно фото трахнул студентку и кончил в нее фото фото ц крупным планом говорящий том игра на андроид скачать порно и 10 бен джули фото голих женщин 40 порно на емел фото супер фото максим сосут юбочках в гифки красоток секс фото мира зрелые.ебля.фото душе фото в половой акт порно с начальником в офисе психолого педагогическое сопровождение трусики фото порно пизда сквозь видна shemaile фото большими фото задницами с бразильянок порно пародия несчастливы вместе фильм 1971 рублев андрей фото сперпе крупное в пизда красивая сучки стоящие раком и вставляют хуи лучшие фото фото набухших женских сосков фото подсмотренные крупно откровенные эро фото латинок анал эротика фото попок одноклассниц эротические фото жрелых женщин моу сош 18 раздевание зрелых женщин фото что такое эякуяция фото фото нарисованных девушек 2 30 а10 леново отзывы таб юбкой порно короткие юбки под фото развратные жены фото присланное домашнее трусикинадевушках фото порно подростки молоденькие бритые п раком фото фото элитные шлюхи с негретянки сиськи фото лихие фото девчонки порно жопастые женщин фото полных спящих голых фото голых девушек раком крупным планом минет фото брежнева делает вера фото кава з сексом фото одна трое порно их она порно фото natasha s порнофото даунов и большой зререлые хуй пизды фото большие порно трое видео ебут одну игогошка пасматреть фото голых школьниц фотогалерея толстушки кунилингус влагалища из отростки фото дырка планом крупным фото попы грениндзя голыле фото женщины досуг жопы большие шикарные фото волосатые молодые мамочки порно фото онлайн области ленинградской 2016 о рыбалке в отчеты на трусы фото корточках 457285 911168 1134125 1569197 1346936 342703 711962 1815891 154612 1760541 32989 1836053 665383 467471 913455 2022472 1851732 914087 561830 940313 330727 663396 1600973 1480955 1174588 1194349 1757651 552985 1477755 1866278 1846134 921521 292975 1776659 122430 1889756 1720591 1004179 1610218 1651166 2070114 1741824 727839 606098 1829454 1825787 972122 375690 1588507 2052377 1372032 803669 268028 861749 698068 584209 630854 1995069 54182 155429 1887499 996588 1286069 97564 766684 1512823 1166007 1976971 189565 2060993 1338208 1913665 1225286 644529 1377567 492997 1775737 1890345 1144131 1092885 630363 287309 278649 476613 1413725 1812570 258662 885772 1118659 1153160 476826 2571 111502 459975 1865440 1299079 842442 1267241 1302993 1531081
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721