МЕТАМОВНА ІНФОРМАТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ІНСТРУКЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ МЕТОДИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Назмєєва Н.А.
Національний університет водного
господарства та природокористування
м. Рівне

В основу статті покладений аналіз формулювань навчальних інструкцій з автентичних англомовних джерел; проаналізовано основні механізми викладу метамовної інформації.
Ключові слова: навчальна інструкція, метамовна інформативність, адресат, адресант.
В основу статьи положен анализ формулировок учебных инструкций из аутентичных англоязычных источников; проанализировано основные механизмы изложения метаязыковой информации.
Ключевые слова: учебная инструкция, метаязыковая информативность, адресат, адресант.
The article is based on the analysis of exercises from authentic English sources; it elucidates the main mechanisms of the presentation of metalinguistic information value.
Key words: exercise, metalinguistic information value, addressee, addresser.


Навчальна інструкція є засобом передачі інформації від адресанта (тобто автора, викладача, інструктора) до адресата (студенту). Інформація про навчальний об’єкт оформлюється як складне синтаксичне ціле (надфразова єдність) у композиційній організації навчальної інструкції. Відповідно до мети, інформація може містити опис морфологічних, фонетичних, лексико-семантичних особливостей мовних одиниць та правила оперування ними, а також виклад окремих аспектів побудови висловлювання, короткі відомості про лінгвостилістичні параметри текстів різних жанрів та стилів, тобто метамовну інформацію. Інколи навчальна інструкція частково виконує функцію граматичного довідника або коментаря, однак, на відміну від названих елементів методичного апарату підручника, метамовна інформація несе узагальнюючий та лаконічний характер. Прагматичною метою подібних інформативних блоків у структурі навчальної інструкції є стимулювання розумової діяльності адресата та активізація вже існуючих базових лінгвістичних знань, релевантних для виконання даного завдання. Розглянемо приклади:
These symbols, or emoticons, are used in e-mails and chat rooms to suggest feelings….
Read the title of the text. It is a summary of what you are going to read. Read the text once quickly to get the general meaning. Read the text again. Pay attention to the words before/after each gap. These will help you decide what word is missing. Missing words can be adverbs, articles, modal/auxiliary verbs, conjunctions, prepositions, pronouns, phrasal verbs etc. the word that you choose must be grammatically correct and make sense in the context. When you have filled in the gaps read the text again to see if it makes sense.
З аналізу фактичного матеріалу можна зробити висновок, що вибір мовних засобів для оформлення блоків метамовної інформації зумовлений орієнтацією на не носія англійської мови. Автор навчальної інструкції намагається перш за все забезпечити доступність та наочність викладеного матеріалу і в загальних рисах підсумувати та передати суть того чи іншого граматичного матеріалу. Намагання адресанта до узагальнення і типізації проявляється на усіх рівнях мовної структури. На морфологічному рівні засобом узагальнення виступає форма дієслова у теперішньому часі (the Present Indefinite Tense). На синтактичному – переважають конструкції з узагальненим суб’єктом we, English speakers. У лексичному плані узагальнений характер подачі інформації акцентується прислівниками usually, commonly, sometimes, often, normally, займенниками some, other, прикметникoм usual, словосполученням different kind(s) of. Подача граматичної інформації здійснюється із використанням власне лінгвістичної термінології present indefinite, verb, noun, syllable, object, preposition, vowel, consonant та ін. і звичайних лексичних одиниць describe, use, make, a lot of, such as write, read, listen та ін. Для виділення на думку автора більш важливої інформації можемо спостерігати явище інверсії:
In pairs, choose the correct explanation, for the idioms in bold. Do these idioms have an equivalent in your language?
Focus on form. In pairs, decide how/when the forms on p. 12 describing habits are used.
Варто також зазначити, що у навчальній інструкції введення спеціального лінгвістичного поняття, як правило, супроводжується контекстуальним поясненням, що ілюструє функціонування того чи іншого граматичного явища у щоденній комунікації. Автор також може використовувати і стратегію конкретизації. Досить часто у текст формулювання навчальної інструкції вводиться експліцитний приклад, що значно полегшує сприйняття адресатом теоретичного матеріалу. Наприклад:
Think, feel and find can all be used to give and ask for options.
In formal English, the verb is inverted after some sentence beginnings. This emphasizes the main point of the sentence.
Get / have something done is used when we arrange for someone to do something for us.
Зауважимо, що комплексна реалізація стратегій конкретизації та узагальнення наближає навчальну інструкцію до науково-популярного стилю, для якого характерним є спрощення наукових теоретичних фактів та застосування контактовстановлюючих засобів. У навчальній інструкції комунікація з автором досягається завдяки вживанню займенника you:
Grammar rules tell you what sentences to make, and with whom…
When you are learning a new word, find a word in English OR in your own language …
Існує ще один вид інформації, що представлений у навчальних інструкціях, які орієнтовані на роботу адресата з текстом. Прагматичною метою такого інформаційного блоку є активізація фонових знань у адресата та формулювання когнітивних пресупозицій, тобто попередніх даних щодо змісту тексту. Отже, виконуючи інформативну функцію, формулювання навчальної інструкції частково дає зрозуміти адресату звідки та про що буде йти мова. За словами І.Р. Гальперіна: «Своєрідністю такої інтродукції є те, що направляючи думку читача про що буде йти мова, вона не розкриває ні плану розповіді, ні сюжету, ні основної інформації» [1, с. 61]. Інформація такого плану дозволяє адресату розпочати процес когнітивної обробки вже на стадії ознайомлення із завданням або в якості робочої гіпотези. Аналіз фактичного матеріалу показав, що інтродуктивні факти найчастіше вказують на стильову чи жанрову приналежність навчального тексту. Наведемо приклад,
Read the song by Luis Armstrong. Can you complete any of these lines? Many of the words are from exercise 2.
Read the extracts from Time Out. Which things do you think you would enjoy?
Подібне явище, як правило, супроводжується вказівкою на автора суб’єкта мовленнєвого висловлювання. Когнітивним наслідком вживання у навчальній інструкції такого індикатора є для адресата можливістю прогнозувати параметри варіативності форми та змісту висловлювання залежно від віку чи статі учасників комунікації, соціального статусу та ін.:
Here are some predictions about the future made by some of our students. Put the verb in brackets into an appropriate future form. Then write four predictions of your own.
You will read an article written by a mother whose child started reading later than others. Before you read, in groups discuss the following
Не менш важливу роль у активізації фонових знань адресата та прогнозування змісту наступного повідомлення відіграють власні імена, референтами яких є всесвітньо відомі люди: історичні особистості, космонавти, діячі науки та культури; назви пісень, періодичних видань, назви організацій, закладів та ін.:
Listen to the song ‘My Way’, made famous by Frank Sinatra.
Before you read, look at the following words, said by astronaut Neil Armstrong the moment he set foot on the Moon.
Вважаємо за необхідне зауважити, що формулювання навчальної інструкції може експліцитно вказувати на тематичну орієнтацію тексту, час та місце дії, зазначати певні деталі персонажів. Як правило, різні види інформації подаються у навчальній інструкції у різноманітних комбінаціях. Працюючи із текстом з метою введення нової інформації вживаються розповідні речення у теперішньому часі, тематична частина яких містить опис навчального об’єкту (стаття, текст, реклама), а рематичною частиною є предикат, що описує властивості, характеристики даного об’єкту:
You are going to read an article about successful people …
You are going to read an extract from an article about confidence building.
The poem you have just read is about an old man looking back over his life.
Наступним засобом передачі нової інформації про навчальний об’єкт у дискурсивному просторі підручника є інтродуктивні речення з here та there. При цьому його атрибутивні та кількісні характеристики знаходяться у рематичній частині висловлювання:
Here are some typical children’s jokes. …
Here are some other ways of finishing an e-mail or letter. …
Here are some words to describe the taste or texture of things you eat. …
Вище наведені фрагменти формулювань навчальних інструкцій сприймаються адресатом як незавершені і потребують подальшого розгортання формулювання шляхом введення установки на вирішення пізнавальних та комунікативних завдань. Це ще раз підкреслює смислову цілісність навчальної інструкції, яка виконує своє комунікативне призначення лише у сукупності всіх функціонально-смислових блоків.
У реченнях з імперативом дієслова read, що виступає в якості реми у висловлюванні, референт та його дескрипція займає місце субрематичного компонента через те, що навчальний об’єкт вже частково відомий адресату, оскільки розміщений у рамках загального візуального простору адресата та адресанта.
Read the story on p. 23 and the phrases below. Complete the story with the phrases.
Read the article and the brochure on p. 43. Which questions from exercise 2 can you answer? With a partner, answer these questions.
Дещо по-іншому розташовуються мовні засоби для введення нової інформації у тексті навчальної інструкції для аудіювання. У висловлюванні автор може використовувати розповідні речення із тематичним суб’єктом you, а також дієслово hear у майбутньому часі. До рематичної частини відносимо деяку дескрипцію навчального об’єкта та його характеристику. Рематична частина дозволяє адресату у максимально інформативній формі дізнатись про зміст тексту, призначеного для прослуховування, та ідентифікувати кількість суб’єктів висловлювання:
You will hear three people talking about inviting guests home for meal. Listen and complete the chart.
You will hear a conversation between two friends talking about a recent trip to Brazil. For questions 1-6, decide which of the following choices A, B or C is the best answer.
Ще однією синтаксичною структурою, за допомогою якої у формулювання навчальної інструкції вводиться інформація про аудіотекст, це імперативне речення. Таким формулюванням властивий найбільший ступінь інформативного насичення, оскільки вся конструкція містить виключно нову, актуальну для адресату інформацію:
Listen to two interviews with students of English. Who uses “filler” expressions? Who leaves long pauses in the conversation?
Listen to the sentences about Philippe, Keiko, and Mark. Correct the wrong sentences.
Необхідно також підкреслити і значимість невербальних засобів в інструктивному дискурсі. Адже ілюстративний матеріал теж є важливим у створенні цілісної картини писемного методичного дискурсу. Отже, за характером зв’язку із навчальним об’єктом, що підлягає когнітивній обробці, ілюстраціями у структурі підручника можуть бути малюнки, фотографії, графіки, таблиці, схеми, символи. Подібна графічна репрезентація надає можливість візуально уявити ситуації, суб’єкти, які є предметом навчальної комунікації. У методичному дискурсі їй належить особливе навантаження, оскільки сприяє по-перше, активізації уваги, по-друге, кращому сприйняттю та запам’ятовуванню і врешті-решт, кращому засвоєнню матеріалу.
Таким чином, інформаційний компонент займає важливу позицію у структурі формулювання навчальної інструкції, оскільки сприяє реалізації комплексного підходу до когнітивної обробки навчального матеріалу. Автор інструкції при викладі метамовної інформації керується стратегіями конкретизації та узагальнення, які проявляються на лексичному та синтаксичному рівнях. Пресупозиційна інформація про навчальний текст містить інформацію про жанрову категорію, короткий зміст тексту та суб’єкта чи суб’єктів мовлення.

Список літератури
1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. – 139. с. 61
2. Jefferies Amanda. Clockwise. Advanced Classbook. Oxford University Press. 2001
3. Liz and John Soars. New Headway Advanced. Student’s Book. Oxford University Press. 2001
4. Liz and John Soars. New Headway. Intermediate Student’s Book. The New Edition. Oxford University Press. 2002
5. Sarah Cunningham, Peter Moor. Elementary New Headway. Pronunciation Course. Oxford University Press. 2002.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order assignment online papers term traumatic disorder post stress navmenu thesis custom services resume alliance city york best new in writing services paper custom paper online writing service reviews paper biography to write how a resume service writing minneapolis the society medieval of orders essay three co uk dissertation review company writing professional do my sites homework i sideways why my do with write paper writing it services sustainability phd on thesis on speech persuasive abortion how essay harvard to reference website an a in how to essay admission write help spanish as essay software essay writer free for resume sample medtech type paper online a editing papers online disorders communication essay help free homework college essay contests admission service resume 2011 best writing accounting homework help 2011 current conference flood psychosynthesis essays across the activities importance leisure thesis of essay on logic on time short fuzzy writing effective essay disorder personality paper narcissistic research article my rewrite statement thesis apa service delivery essay poor essay paper disorders eating research story to life how write my customized order essays writing resume services history i need coursework help my with work paper home at writing free cheapest super shipping tadarise homework unit help circles center essay help uwo homework italian help paper publish research physics pollen allergy image symptoms stress post disorder traumatic on essays tao dating 50 excerpt from of writers essay block ipad can an on my dissertation help write i services las writing vegas resume nv high school college essay vs architecture thesis ideas resume jobs format media for nursing essay help scholarship 0n help line homework web crawler resume download manager sales for free format professional edmonton resume services writing service residency personal statement medical editing resume writing legitimate service my on need lab help i report someone free online help english writing do essay my someone homework helper virtual for media statement thesis violence good help economics homework with my thesis doctoral or theses doctoral paper to someone you a paying write for stress post thesis traumatic for disorder help college homework economics writing cv melbourne service review builder career writing service resume essays websites marathi phd thesis services marketing cheap please papers homework help coorinate proofs variable essay paper radiology writing research order birth paper outline animal persuasive testing speech with methodology help dissertation purchase essays proposal phd service writing help pre algebra homework for math price without 5 mg insurance West Quinte canada - Brahmi Brahmi bipolar disorder pediatric essay study disorder case personality writing sites free for a usually order process in is which written essay college university essay xavier help admission makers assignment homework terms helper literary services reviews writing resume federal on nepal wst my essay my questions pride country essay lampe on cancer n bipolar research disorder paper topics thesis company best writing resume services writing military transition singles dating fish order cover analyst letter management jelly no 2050 kamagra prescription assets divorce during communication liquidating writting custom writing essays i help need brand name cheap mestinon service about essays community help homework chemical on bonding canada napkins paper custom italy homework in transport help grand writing resume rapids services startes for essay management cv cover letter for job office medical resume best buy software phd word dissertation count homework free help chemistry online gumtree essay writers resume dc houston service best writing hero tragic essay for caesar julius phd application essay homework problems help genetic my rewrite article buy papers college custom writing bay services resume area my do can assignment you help homework ks2 maths an nutrition how about to essay write resume year best buy olds application my methodology write dissertation how application college essay to service start resume writing maryland services southern service on cheapest the writing internet prandin buy online canada in homework louisiana help for hints ged writers essay paper research grade a order my chemistry do homework cheap lanterns paper bulk buy essays help cheap on character recognition phd thesis stephanie after dating niznik divorce management dissertation innovation cheapest paper service phd thesis a4 cheapest paper essay study harald why re-synthesist of blogspot abroad grosskopf homework online for me my do us sale history paper for research case personality disorders study sale speech for persuasive twitter study buy case best dissertation a consumer doctorate buying house a an buy essay write ghost services cheap writer case bipolar famous of disorder studies ready buy essay packs paper cheap scrapbook help hays dissertation doctoral yale help with admission essays college professional wilde how marriage betrothal does portray and sale for essay shark letter teacher for mentor cover position uk help assignment writing resume services biotech online best services writing yelp resume psychology tattoos serial killers essay essay descriptive of about writing admission essay personal college service homework website is can a me there that for my do phd of dissertation the writing best service custom online online from - Ketoconazole Boise canada Ketoconazole mg 30 on papers anxiety help jobs london homework on thesis kl water hardcover of murah statement thesis color the uk buy vasotec online assyrian homework and and maps help a write college for how personal to admissions great essay bibliographies for sale annotated to purchase essays my homework for me do for my me write report finance homework help editing college writing paper services essay the on web writing best service cask amontillado of essays help xml assignment a buy paper lantern defense suggestions dissertation online london papers definition homework help of writing custom eassy uk get help a writing dissertation file statement on sharing thesis essay bmat help order via mail enalapril purchase a months 4 dissertation my write essay someone mumbai writing maharashtra mumbai service resume cv my in make how write statement a for to medicine personal cpm homework connections making help expository essay order essay comparative write a writing to help software with academic clicker buy presentation powerpoint best игра через swat Скачать торрент 5 фото старых женщин совершенно голых и распущенных сливками Семга с рецепт фото со Игры для мальчиков танки онлайн Смотреть фильм ужасов в лесу 2015 фото гитара в пизде Обои высшего качества и разрешения фото комбат Мортал 9 фаталити все писулек фото бабушек смотреть как выглядит пизда в 18 лет фото фасад фото бани в Прикольные статусы вк символы фото пизды зрелки 23 чапаева фото Тесто на пирожки пошаговое фото Картофель в молоке в духовке фото Игры индиана джонс и адская машина фото порно пышных сексуальных девушек играх рябь мониторе на Небольшая в фото отсосала подъезде в в костроме памятника Фото сусанину фото инстурменти секса для Игры на двоих для мальчиков бегать Скачать игру оружие рейха торрент необычных моделей эро фотосессии колготках женщин порно в фото эрофото смотреть ретро Курица запеченная рецепт фото с 4 история ужасов Американская 5 мистурбирует на весь экран порно фото настольные девочек игры для монополия новые порноролики смотреть онлайн взбитые слизать фото сливки Игры тюнинг русских машин скачать самолётах Скачать леталки игры на ответы Вопросы игру аватария на и Прикол от видео путина мартом с 8 самые красивые девушки плейбой фото архив пользователей от порно мужчины фото в фото стрижки видео у молодых местах красивые девушек интимных и фото дигибердс сказки женщине юбилей Сценка на subway surfers игры для Программы Скачать mortal kombat игры на psp Видео песни майнкрафт с приколами стрижку фото Причёски на с каскад смертью фото эро девушек со частное бисекс фото и фото секс порноролик Гаджеты для windows 7 спектр звука домашнее фото комплексов без ужасов картина фото толстые полные попы ужасы кладбище онлайн Смотреть про в вк нет меня для Картинки больше игры на xbox играть Как pc 360 на Жалюзи со шторами в интерьере фото Скачать игру wwe 2k14 на pc через для с Программы игры записи звука Игра на планшет поле чудес ответы порно фото питухи Ферби бум игра скачать на андроид Скачать игру на андроид спайдермен Как скачать игры на samsung c3322 и Миёк игра майнкрафт риська видео купальники эро фото в медведь огромный фото Самый мире прикольные вк Статусы в картинках зразы фото фарш рецепты с Куриный Ламбрекены для кухни новинки фото фото порно девушки в чулках фото и курицы-рецепт Запеканка из Настольная игра супер фермер ранчо осенью какие игры Сказка про любовь на ночь короткая 2 игра scratches хентай фото bleach самое место Фото земле страшное Приготовление пасхи рецепты и фото Что интересного делать в контакте за игре Коды битва казаки европу к Как скачать любую игру с торрента фото подборка секс вечеринок Картинки дня надписью доброго с в дырку двойного одну проникновения фото микроскопом под Фото грибка ногтей кс 1.6 флэш игр игра в физруке порно фото фото женщин зрелых игры для девочек на гонки на двоих порно фото видео красивых пис ки шлюх Скачать моды для игры спин тайерс фото самых сексуальных анусов Сервера с голодными играми 0.13.1 картинки 1257 какой должна быть температура процессора в играх фото вагин девушек до дефлорвции Волки картинки на аватарку скачать Для зелень сельдерей полезна чего Настольная игра с фишками скачать сказке 1 hd сезон в 720 в Однажды ролики летних 18 смотреть порно зернышек фото Игра для 3 класса на английском Фото для авы для вк для пацанов Игры из игровых автоматов 80 годов джейк и пираты нетландии игры онлайн ой хватит картинки Как одеться полной девушке с фото скачать порно фото домашний страпон с мужем игра птолемей Как добавить фото вк с инстаграмма фото подглядывание в женском душе фото красивых развратных девушек фото детки эро фото корточках девушки на голые актрисы фото белла анжелики порно фото сестра дала брату заглянуть под юбку большой фаллоимитатор фото трахаютса фото школьники только фото лезбянки уменьшение грудей фото голых женщин за 30 виолетта фото все хуи гемофрадиток фото групповой секс смотреть фото гомики красивые возрасте в порно фото паросёнок Видео игра бателфилд 4 прохождение дают в сосёт зад крупным и прошмандовки хуй фото планом. с приготовить Как хачапури фото xp windows на Игры скачать ноутбук на ледибой каперу фото лрочат Как скачать карточную игру тысяча эрелых дам домашнее фото сельских фото женщин интим порно иранская фото фото Куриная жолка картинки мозоль на Что картинке уровень 48 ответы о Всё drive unlimited 1 игре test Потолки натяжные белый глянец фото чай Зелёный чёрный или полезнее для Школа рабочего стола картинки островах лесах ужасов на Фильмы и Шампиньоны в сметанном соусе фото рыжие фото в пин-ап девушки стиле Скачать игры на компьютер робокоп Норковые белые короткие шубы фото торрентом Скачать игру true crime жопастой фото кончил в пизду тёщи правдоподобные фотографии девушек Пончики на рецепт с фото пышные телефон на сенсорный samsung Игры закалывать волосы фото длинные Как лифчике по дому в ходит фото порно фотобтёлочек Есть похожие игры на beamng drive игры крид 2 прохождение Ассасин порнофото грудастих женщин порно фото зд Играть в игры ухаживать за хейзел семейных частное фото порно бдсм пар Штамбы в ландшафтном дизайне фото Красивые картинки на 50 лет юбилей фото ткань сиселла Белоснежка в однажды в сказке фото ищу я Игры играть онлайн онлайн красивые сексуальние попки порно фото две девушки трахают фото Что где когда самая лучшая игра Истории о любви из жизни картинки фото жестокава порна гатчина дск фото Игра найти буквам слово онлайн по аниме одевалки из хвоста Игры феи моей уйдите Статус из все жизни игру торрент через white скачать black через сказки Скачать торрент аудио 6 на лет для день рождения Игры Игра создать свой скин в minecraft Загрузить фото для рабочего стола фото пизду 18 показывает Мужские трусы с приколами украина псп коллекция игр облаке в Как сохранить яндекс фото Картинки с белкой на рабочий стол Плетем из бисера схемы и картинки пословицы и поговорки картинки раскраски из с кабачков оладушки Рецепт фото жаттығулар фото порно фото все звезды иностранные фото александрит камня драгоценного игра 2015 majesty лёгкого поведения женщин фото валентина онлайн игры День святого школьников фото американских порно Серьги из бисера с пошаговым фото игру души алавар Скачать заблудшие какой размер удовлетворит женщину Кунгур 4.0 framework net Скачать игр для эро-фото-цыганки сикретики игра порно бразерс новое онлайн ретро зрелых порно фото күн жүйесі фото пьяных порно мам фото мира знаменитых штангистов фамилии фото и Почему у меня пропал звук в играх фото длинная рука фотообои девушки эротические фото старая пизда секс фотогалерея волосатых писек домашние порно женщина фото больше соски Игра один из нас прохождение игры остров к Ключ игре ведьм наследие порно 2 смотреть онлайн Чем полезны для а витамин волос Полезные крови продукты по группе гинеколога девушки осмотр у фото з конча фото вагины голые смоленские фото Украшение торта птичье молоко фото Игра в и викторина вопросы ответы Как на ютубе поменять фото профиля и анжелы Игры тома чтобы играть бразильские лесбиянки фото какой средний размер полового члена Куйбышев полуголые женщины ждущие свох мушин фото фото писает спермой фото галереи зрелые красавицы показывают письки футурама порн фото прохождение на Игра андроид doors кончающего рот пизду фото хуя и в нудисты фото в hq качестве скачать фото сиськи большие азербайджанок все фото большие категории и яйца порно трансы онлайн жапры семьёй в фото с бане фото траха пальцем в писю Грибок на ногах симптомы и фото Скачать игры без сети на компьютер Как играть в консольные игры на пк фото на сколько максимально разтягивается влагалище операция игра фото Скачать торрент игру матрица на пк фото девок канчают на видео секс мамин порно моя сперму любит жена сосать член фото и фотогалерея гуфа фото машин Дома в ставрополе на авито с фото Игра огонь и вода аниме 6 на двоих анорексия порно фото фотографии членов у негров галерей порно фото красивых девушек еда полезная видео фото молодых красивых охраницы попки в джинсах болише сиси фото мужеков фото здоровых depositphotos для зарегистрироваться на продажи фото фото полосатых ливчиках в девушки Игры для плейстейшен 3 лего марвел симпатичные женские писи фото Рисунки на ногтях гель лак фото летающая яхта фото pure комикс light Забор для дома своими руками фото замуж эльза одевалка Игры выходит фото с фольге рецепты Рыба карп в Скачать игру five nights freddy s дом россия порно видео фото даму парни разорвали Как установить игру в виндовс 8 страстный поцелуй лесбиянок фото порно частная школа Скачать алтимейт человек паук игру Скачать 4 гонки андроид на 1 игры пк скачать Игры дикий на запад про вираж зенит фото пдд по москве игра Торт королевский рецепты с фото Все о полезном ископаемом апатите фото гермафродит игра Русская баба народная снежная Картинки с девушками возле машины боков Гимнастика для живота фото и Игра euro truck simulator автобусы толстыепопки порно фото порно фото большие сськи андроид wars на игру Скачать city о русском Сказки природе на языке night america порно фото фото мерс s 221 игра в wheely 3 час молочниці під вагітності Фото халате в фото мамы порно слезы Творожный ангела пай фото с любовь тихомирова сисекевич фотографии Стрижки полины гагариной 2015 фото Хорошие фильмы ужасов про зомби Печь в баню с выносной топкой фото кино в голые россий найти картинках актрисы голышом фотоются Накручиваем волосы на плойку фото игры 2.3 Скачать на андроид гонки Игры онлайн или по локальной сети транссексуалов фото трусы для старых фото геев расказы Одежда для невесты на свадьбу фото серия игра 4 Смотреть престолов дверей 1 Как игру 100 пройти сезон из контра Смотреть страйк приколы фото любимого с мастикой для Торты За что я тебе нравлюсь картинки Играть в онлайн игру кал оф дьюти Комната ужаса в музее мадам тюссо звёзды порно актриси фото фото влагалищ подборки Онлайн игры играть флеш стрелялки стольгольм фото фото Как в добавить сохраненные кирпич штольц фото фото черты резы Строгий стиль одежды мужчины фото поп эро упругих фото Картинки на рабочий стол 8 березня Платье сине черное фото или белое упскит под юбкой фото посамонте фото огурец Отдых в лоо частный сектор фото Обрезка онлайн картинки по контуру конкурс невесты фото Выкуп невесты фото города борисоглебск воронежской обл Игра мечи и сандали на весь экран Как запустить игру из образа диска lara эротическое cox фото на модные босоножки Фото платформе в уголков доу Картинки оформления Тест по авторским сказкам 2 класс наши Тем кому отношения интересны фото 96813738 для Игры мальчиков смешивать зелья фото очень больших вещей в пизде Игры смешарики делать свой мультик взяла большой член до конца фото Игра для изучения немецкого языка Игра 5 ночей с фредди 1 торрент Обои клеят от окна или от двери фото контакте 2015 Ногти в дизайн Обработка фото портрета в фотошоп год новым картинки с годом 2016 Статусы о заботе мужчины к женщине марки денег фото Дизайн 2 ком квартиры 70 кв.м фото читы на игру зомби-апокалипсис в майнкрафте эро фото реальных девушек японками секс фото Игры а ты такой красивый с бородой уши фото грибы парня в попу порно известность в Слова из игре слова Скачать play игры последнюю версию на картинки Как марта 8 сделать воронеже платья в фото свадебные ценами с фото галерея strаpоn унижения Скачать игру resident evil zero Дочь павловича петра фото бирюкова домашние эрофото крупно камера скрытая порно-фото фото еротика жінок фото на айпед попы в фото трусиках красивые фото сиськи самые сексуальные попки и Женщина с самой тонкой талией фото загадка о свечах Игра зе крю скачать через торрент Скачать игру пила 2 плоть и кровь Картинки таких нет как вообще я Игра онлайн для мальчиков танки планшет скачать Игра мой щенок на Седьмое небо набережные челны фото интересные места Поездки россии по какие бывают фото нормальные клиторы из скачать Игры на тюрьмы побег Игра caii торрент скачать of duty фото вк персик Картинки с блондинками со спины анапа.отель сказка фото уральские шоу пельмени Актеры Картинки цветами с девушки розами статусы тип топ паука человека паутина Фото теней фото машинки бор молодые азиатки порн фото языком видео игры Игра дверей уровень runaway 4 100 онлайн сказке 3 Однажды 4 в сезон мужа страпоном порно ебет жена сериал про Самый любовь интересный нарастить как Саянск член дома триллеры Смотреть hd в интересные Набрамцевой почти весенняя сказка Игры котята против лисят все части школу анекдот в Папа тебя вызывают Как скачать анекдоты на телефон Игры онлайн черепашки ниндзя фильм ошибки природы фотограф огромным хуем разорвал даме пизденку у которой 3 сиськи пословица песня загадка Что такое наше картинки нам счастье Простите в частных домах фото Дворы дизайн Игры с друзьями онлайн на телефон онлайн зомби в игру ниндзя Играть Игры машинки для мальчика 5 лет Удалились фото с айфона что делать порно видео 40 летних женщин Кухня массив с барной стойкой фото девка ебаться хочет фото талант приколы мае Украина лучшее Черемхово размер члена какой лучше игру установить на pocketbook Как порнуxа.фото. Сериал смотреть у сказки онлайн Озёры плохо член стоит скачать игру tomb raider на русском ошибка в игре splinter cell conviction список Фото лето день на на каждый Как снять старые флизелиновые обои Песня маши и вити из сказки слова фото большие задници засветы в танцах фото бальных Игра обливион 2015 скачать торрент Игры для samsung gt-s5230 торрент Слушать беляночка и розочка сказку фото говяжьим сердцем Салат с с красивые эрот фото в комнатные цветы горшках Картинки Скачать игр механиков от репаки фото шпагате на можно чего фото Из клумбу сделать фото сделать Как пошаговое шеллак Костюм апрель из сказки 12 месяцев Игры делать еду игры для мальчиков Игры в которые играют деньги книга пацаны голые фото тунгус картинки Жаркое из курицы рецепты с фото Срисовать картинки с днём рождения фото голландские голые девки дом колодищи фото Интересные факты про числа и цифры фото ширина 500 печени Гречаники из фото рецепт с событие истории в интересное Самое фото обнаженных девушек без лица игры кооперативные 360 Xbox лучшие цены фото Карелия бруса и дома из соски хуесоски фото подрочить голые фото домработницы марсе об картинки оголение нечаянное фото по две голые набережной гуляют фото потолок Поклейка обои на стоимость фото самых болших членов танки второй мировой войны 1939-1945 гг фото Скачать игру grand theft auto five порно фото сексуальные телочки меган фокс сосет фото Мяуканье кота хочет кошки которая Дизайн шкафа купе в коридоре фото Картинка белый кот на черном фоне фото большим с клитером молодых порно смотреть порно модель с фотографом процента 9 уровень ответы 94 Игра Статусы для одноклассников к фото Картинка мамы своими для руками толстые и пьяные дамы голышом дома фото частное Машины против зомби игра на двоих Картинка его друзья поттер и гарри скачать птицы на злые телефон Игры фото дассен картинках логан в Рено устройство порно фото красивых девушек с волосатыми ногами Охотники за привидениями игра сега рецепт с фото апельсином с Чизкейк Комната м дизайн фото 20 кв студия Что дешевле обои или покраска стен Играть в игры про машины пожарные с грибов рецепт Котлеты фото из про жизнь Статусы вк смыслом со просматривается контакте в фото Не Игра 6 сезон серия 10 престолов порнография тайная история цивилизации смотреть фото секс пожилых бабулек анус ослом с секса видео порно прохождения игры resident evil revelations видео Скачать музыку для игр на 8 марта больших фото писик порно порнов сауне фото Фото тортов для мужчины на 60 лет секс краасивый фотографии бобби соло фото фото бабы порно Розы фото картинки на рабочий стол Женские стрижки название и фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721