МЕТАФОРИЧНІСТЬ КОМПОЗИЦІЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ АНГЛОМОВНОЇ ДРАМИ (на матеріалі п’єси Семюела Беккета “Waiting for Godot”)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.В. Улановська
Горлівський інститут іноземних мов
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Горлівка

Стаття присвячена особливостям композиційної структури англомовної драми епохи постмодернізму. Композиція тексту драматургічного англомовного дискурсу к. 20 – поч. 21 ст. вивчається на матеріалі всесвітньо відомої постмодерністської п’єси Семюел Беккета «В очікуванні Годо».
Ключові слова: композиція тексту, англомовна драма, постмодернізм, Семюел Беккет, драматургічний дискурс.
Статья посвящена особенностям композиционной структуры англоязычной драмы епохи постмодернизма. Композиция текста драматургического дискурса к. 20 – н. 21 ст. изучается на материале всемирно известной пьесы Сэмюэла Беккета « В ожидании Годо».
Ключевые слова: композиция текста, англоязычная драма, постмодернизм, Сэмюэл Беккет, драматургический дискурс.
The article concerns a compositional structure of a postmodernism drama. The peculiarities of a composition, inherent in English dramaturgic discourse of the post-modern period, are illustrated in a well-known play by Samuel Becket “Waiting for Godot”.
Key words: text composition, English drama, postmodernism, Samuel Becket, dramaturgic discourse.


Драма в сучасній лінгвістиці є одним із найцікавіших об’єктів дослідження завдяки гнучкому характерові та здатності адаптуватися до змін у розвитку людства. Визиваючи широкий інтерес, драматургічний дискурс постійно знаходиться в колі актуальних проблем досліджень, пов’язаних з новомодними течіями в лінгвістичній науці, що поєднують соціокультурні, психологічні та мовленнєві парадигми у дискурсі [див., напр., Мізецька В. Я., Старовойтова Х. В., Солодова О. С., Барабан О. В.]. До того ж драма через композицію свого тексту та через систему мовленнєвих засобів вираження цієї структури втілює ментальний стан творця тексту та демонструє вплив психологічних характеристик драматурга на комунікативну структуру цієї драми. Досліджуючи драматургічний дискурс певної епохи або авторський драматургічний дискурс, а в нашому випадку саме композиційні особливості тексту драми епохи постмодернізму, з’являється можливість вивчення шляхів об’єктивації індивідуально-авторської інтерпретації реального світу, передачі читачу чи глядачу психічної спільності людства через свідомість драматурга.
В даній роботі здійснюється спроба проаналізувати особливість композиційної структури текстів постмодерністського драматургічного дискурсу на матеріалі п’єси Семюела Беккета “Waiting for Godot”.
Драматургічний постмодерністський дискурс мало досліджений в порівнянні з прозою та поезією цієї епохи. Характерні для драматургічного жанру риси: театральність, рольова гра, демонстративна ілюзорність світу, що створюється, були глибоко засвоєні поетикою постмодерністської поезії та прози. Але те, що в прозі або в поезії сприймається як риси нового художньої мовлення, в самій драмі виглядає абсолютно традиційно. Щоб оновити свою художню мову, постмодерністська драма нерідко йде шляхом відродження архаїчних форм театральності, що витягають фундаментальні прийоми цього роду літератури [2, с. 17]. Шлях оновлення драматургічного мовлення пов’язаний з впровадженням в драму елементів, характерних для поетики постмодерністської прози та поезії. Особливу роль в цій драматургії набувають розгорнуті авторські ремарки, які не стільки описують сцену, скільки визначають філософську й емоційну тональність, спостерігається постійне порушення сценічної умовності: у постмодерністських п’єсах часто показується не сама дія (її може і не бути зовсім), а внутрішня рефлексія персонажів з приводу життя взагалі. Особливо показовим є перенесення уваги з дії на мовну гру: персонажі в п’єсах постмодернізму реалізують себе не стільки у вчинках, скільки в словах – гірких жартах, перифразах, каламбурах, безперервній мовній ексцентриці. Важливою особливістю цих драм стає і складна мережа інтертекстуальних відсилань, яка навряд чи вловлюється на слух глядачем і проступає в повній мірі лише при уважному читанні. З іншого боку, проблеми постмодерністської драми, вочевидь, пов’язані з тим, що особливості цього роду літератури вступають в протиріччя з основними постулатами постмодерністської естетики. Для драми обов’язковим є конфлікт чітко окресленого характеру (з «позицією» і «волінням») з об’єктивними обставинами (долею, історією). Але постмодернізм, як вже зазначалося, послідовно руйнує уявлення про цілісний характер і про об’єктивну реальність, представляючи і те й інше хаотичною сукупністю культурних симулякрів (термін Ж. Бодрийяра «одиниці гіперреальності, знаки чи феномени, що відсилають до чогось іншого, а тому симулятивні») [1, с. 47]. У відповідності до постмодерністської логіки між «характером» і «обставинами» не може бути конфлікту, оскільки вони складаються з одного і того ж матеріалу.
Початок літературного постмодернізму можна визначити через значущі події в літературі. Деякі дослідники називають серед таких перше виконання спектаклю «В очікуванні Годо» (“Waiting for Godot”) (1953) на п’єсу Семюела Беккета, яка принесла міжнародне визнання Беккету як провідному драматургу театру абсурду та провіснику постмодернізму.
Герой п’єси Беккета – людина, яка нетвердо стоїть на ногах. Воно й зрозуміло. Земля тягне її вниз, небо – вгору. Розтягнута між ними, вона не може зрозуміти сенсу свого існування. Пересічна доля всіх і кожного. Беккета цікавили виключно універсальні категорії буття, що описують будь-яку розумну особистість. Говорячи словами одного з героїв п’єси, ми всі чекаємо на Годо:
VLADIMIR: Let us not waste our time in idle discourse! (Pause. Vehemently) Let us do something, while we have the chance! It is not every day that we are needed… To all mankind they were addressed, those cries for help! But at this place, at this moment of time, all mankind is us, whether we like it or not. Let us make the most of it, before it is too late! Let us represent worthily for once the foul brood to which a cruel fate consigned us!… What are we doing here, that is the question. And we are blessed in this, that we happen to know the answer. Yes, in this immense confusion one thing alone is clear. We are waiting for Godot to come.
VLADIMIR: Or for night to fall. (Pause) …We are not saints, but we have kept our appointment. How many people can boast as much?
ESTRAGON: Billions.
VLADIMIR: You think so?
ESTRAGON: I don’t know.
VLADIMIR: You may be right.
Беккета займала «людська ситуація». А для цього достатньо мінімального інвентарю. Мінімалізм, одна з рис постмодерністського драматургічного тексту, також ілюструється в п’єсі Семюела Беккета та втілюється в її композиційній структурі. Для літературного мінімалізму характерним є поверхневий опис, завдяки якому читач може приймати активну участь у розповіді автора. Персонажі в мінімалістських творах (тут Естрагон та Володимир) не мають характерних рис. Мінімалізм Беккета втілюється в зображенні лише найнеобхідніших, основних речей, для нього специфічна економія слів. Мінімалістським прийомом, до якого звертається Беккет, є уникнення прикметників, прислівників, безглуздих (на його переконання та за його задумом) деталей мовлення персонажів. Автор, замість того, щоб описувати кожну деталь і хвилину оповіді, дає лише основний контекст, пропонуючи уяві читача «домалювати» історію.
На передньому плані – Естрагон в одному черевику і його вічний візаві Володимир. На задньому плані – сліпий господар Поццо і його поводир та раб Лаккі (тіло й розум). Герої Беккета завжди ходять парами – як Володимир і Естрагон, їх пов’язує лише взаємне роздратування – єдине, що дозволяє їм переконатися у власному існуванні, а також їх балаканина – засіб зв’язку, в якій важливий не зміст, а медіум. Мова підкорює тишу, заважаючи їй розчинити нас у себе. Але живі ми, не поки говоримо, а тільки коли нас чути.
Всі чотири дійовіі особи передають окремі складові єдиної людської особистості. Вони знаходяться у неминучому конфлікті: тіло (Поцо) й розум (Лаккі), скепсис (Естрагон) та надія (Володимир). Для припинення цього конфлікту необхідний відсутній елемент – ВІРА. Але для її здобуття необхідно скорити тіло, очистити розум, використати весь запас скептицизму, щоб звільнитися від нескінченного повторення прописаних істин і обмеженості життєвого досвіду і з усією можливою надією просити про зустріч з Годо (дарування ВІРИ). Тільки в такому узгодженому прагненні можливий перехід на новий рівень.
Немає сенсу в переказі змісту, що складається з одних метафор. Краще навести кілька фрагментів авторського тексту:
POZZO: (suddenly furious) Have you not done tormenting me with your accursed time! It’s abominable! When! When! One day, is that not enough for you, one day he went dumb, one day I went blind, one day we’ll go deaf, one day we were born, one day we shall die, the same day, the same second, is that not enough for you? (Calmer) They give birth astride of a grave, the light gleams an instant, then it’s night once more. (He jerks the rope) On!
Вивчаючи критичну літературу останніх років, доходимо висновку, що постмодерністська парадигма внесла особливо багато у питання композиційної форми драми. Багато теоретиків театру відзначали це і розглядали руйнування звичної драматичної форми викладу змісту та технології написання на користь епічних, сюрреалістичних, абсурдних та інших елементів. Цей процес сприймався як наслідок занепаду канонічної форми драми, викликаного різними причинами: соціальними (революція), моральними і світоглядними (матеріалізм, атеїзм і т.п.). П’єса С. Беккета є типовим прикладом постмодерністського драматургічного дискурсу з усіма характерними рисами, що притаманні особливій ментальності та ідеології цієї доби.
«Ця п’єса змусила мене переглянути ті закони, за якими раніше будувалася драма», – писав англійський критик Кеннет Тайнен [7, с. 68]. З точки зору композиційної структури, «Годо» – циклічна двохактна п’єса. Вона починається з очікування двома самотніми бродягами на дорозі прибуття якогось Годо і закінчується вихідним становищем. Багато критиків зробили висновок, що друга дія є просто-напросто повторенням першої. Іншими словами Володимир і Естрагон можуть вічно перебувати «в очікуванні Годо», ми ніколи не дізнаємося, чи знайшли герої вихід з цього становища. Перебуваючи в ролі публіки, ми можемо тільки дивитися, як вони виконують ті самі дії, слухати, як вони повторюють ті самі слова, і приймати той факт, що Годо може прийти, а може й не прийти. Багато в чому схожі на них, ми застрягли в світі, де наші дії визначають існування. Ми можемо шукати відповіді або сенсу життя, але, швидше за все, ми їх не знайдемо. Ентоні Джеркінс пише: «не може бути ніяких відповідей. Годо може існувати, як може і не існувати, і може прийти, як може й не прийти; ми знаємо про нього не більше, ніж Володимир і Естрагон». Отже, ця п’єса структурована таким чином, щоб змусити нас повірити, що Годо, можливо, ніколи й не прийде, і що ми повинні прийняти невизначеність життя. В самій структурі драми закладена метафора руху по колу, «повернення на круги свої» без визначення свого міста в світі, мети свого існування.
Два головних персонажі, Володимир і Естрагон, проводять дні, оживляючи минуле, намагаючись знайти сенс свого існування, і навіть розглядаючи самогубство як форму порятунку. Тим не менш, як персонажі вони є абсурдистськими образами-прототипами, які залишаються ізольованими від публіки. Їм, по суті, бракує особистості та їх водевільна манірність, особливо коли справа доходить до роздумів про самогубство, скоріше змушує публіку й читача сміятися, ніж сприймати те, що відбувається, трагічно, що передбачає більш екзистенціалістський, абурдистський і менш трагічний погляд на смерть.
Володимир і Естрагон сильно потребують один одного, щоб уникнути самотнього і безглуздого життя. Удвох вони виконують функцію метафори виживання. Як і персонажі, які слідують за ними, вони відчувають необхідність розлучитися і в той самий час необхідність залишитися разом.
ESTRAGON: I can’t go on like this.
VLADIMIR: That’s what you think.
ESTRAGON: If we parted? That might be better for us.
VLADIMIR: We’ll hang ourselves tomorrow. (Pausе) Unless Godot comes.
ESTRAGON: And if he comes?
VLADIMIR: We’ll be saved. (Vladimir takes off his hat (Lucky’s), peers inside it, feels about inside it, shakes it, knocks on the crown, puts it on again.)
Нездатність Володимира та Естрагона покинути один одного є ще одним прикладом невпевненості і незадоволеності, які вони відчувають у той час, як чекають пояснення своєму існуванню. Для них, як і для читачів, смерть вічно здається далекою і, таким чином, завершення стає «нескінченним процесом». Ця ідея в свою чергу підтримується авторським прийомом аранжування тексту – коловою, циклічною композицією твору.
VLADIMIR: Well? Shall we go?
ESTRAGON: Yes, let’s go. They do not move.
Сократ зазначав, що неосмислене життя не варте того, щоб його проживати. У героїв Беккета немає іншого виходу. Потрапивши на сцену, вони не можуть з неї піти, поки не впаде завіса. Драматург, який замінює своїм персонажам Бога, кинув їх під вогнями рампи, не пояснивши, ні чому вони туди потрапили, ні що там повинні робити. Замкнені в трьох стінах, вони не можуть покинути п’єсу і зрозуміти її сенсу, їм залишається лише грати.
Новаторство Беккета в тому, що він з безпрецедентною послідовністю реалізував вічну метафору «Світ – це театр». Залишивши своїх героїв битися з беззмістовною порожнечею життя, він надав глядачам можливість спостерігати, як вони будуть викручуватися.
Беккет відкрив нову драму. В ній він показував людей, що коротають відпущену їм частину вічності. У своєму театрі Беккет поміняв місцями передній план із заднім. Все, що відбувається перед глядачами, все, про що говорять персонажі, не має значення. Важлива лише задана ситуація, в якій вони опинилися, і яка нічим не відрізняється від нашої (глядацької). По суті, ми дивимося на себе, адже на відміну від життя, в театрі Беккета немає нічого такого, що б відволікало нас від себе, від очікування на Годо (ВІРУ, Бога).
VLADIMIR: (triumphantly). It’s Godot! At last! It’s Godot! We’re saved! Let’s go and meet him!…We are no longer alone, waiting for the night, waiting for Godot, waiting for . . . waiting. All evening we have struggled, unassisted. Now it’s over. It’s already tomorrow.
POZZO: Help!
VLADIMIR: Time flows again already. The sun will set, the moon rise, and we away . . . from here.
Семюел Беккет є однією з провідних фігур, драматургічні твори якої часто визнають перехідними від модернізму до постмодернізму. Беккет був тісно пов’язаний з модернізмом завдяки своїй дружбі з Джеймсом Джойсом, однак саме його роботи допомогли літературі подолати модернізм. Джойс, один з представників модернізму, прославляв здібності й можливості мови; Беккет говорив у 1945 році, що для того, аби вийти з тіні Джойса, він має зосередитися на бідності мови, звернутися до теми людини як непорозуміння. Дослідник Ганс-Пітер Вагнер пише: «Експерименти Беккета з формою та розпадом оповіді й персонажів в драматургії дали йому Нобелевську премію з літератури в 1969 році. Його твори, що були опубліковані після 1969 року, представляють собою, переважно, металітературні спроби, які необхідно читати в світлі його власних теорій та попередніх творів; це спроби деконструювати літературні форми й жанри. ‹…› Останній текст Беккета, опублікований за його життя, „Рух у непорушності“ („Stirrings in Still“, 1988), стирає границі між драмою, прозою й поезією, між власними текстами Беккета, будучи майже повністю складеними з відголосків і повторів з його попередніх робіт» [8].
Семюел Беккет був, безумовно, одним з прабатьків постмодерністського руху в драмі, який продовжує розхитувати ідеї логічної послідовності оповіді, формального сюжету, регулярної часової послідовності й психологічно пояснимих персонажів, чим заслуговує на більш ретельну увагу до його творчості.

ЛІТЕРАТУРА
1. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Жан Бодрийяр. — М. : Добросвет, 2000 — 387 с.
2. Лейдерман Н. Л. Современная русская литература: 1950- 1990-е годы / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий. Т. 2
3. Биррингер И. Театр, теория, постмодернизм / И. Биррингер, 1991. — с.29
4. Уортен У. Б. Современная драма и риторика театра / У. Б. Уортен, 1992. — 292 с.
5. Beckett, Samuel. Waiting For Godot: Tragicomedy in 2 Acts. — New York : Grove, 1954.
6. Jenkins, Anthony. Critical Essays on S. Beckett / Ed. Anthony Jenkins. — Boston : G. K. Hall, 1990.
7. Tynan, K. A View of the English Stage, dramatic criticism selected by Kenneth Tynan, 1975.
8. Wagner, H. P. A History of British, Irish and American Literature / Н. Р. Wagner. — Trier, 2003. — 194 р.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

chair phd resume best teacher essay write admissions my assignment my my do homework do virginia thesis phd tech hunt homework scavenger help a essay to write how literary criticism resume buy paper chicago papers online sats 2016 up plan a writing business help homework help students college tablets Enalapril cost 1286 safe buy - Enalapril Columbia for hire writer essay papers sell online academic cheap college papers pharmacy essay on writing professional resume services buffalo ny education mature statement ucas personal sex sample essay student layout writing essay creative term writers wanted paper disorders on informative speech eating letter for intent order purchase of vivent sont qui qui dissertation ceux ceux luttent radiometric dating finding for example problems ever college essay application best ap essay help spanish vintage dissertation cheap writing best philadelphia resume writing in services masters application essay for does to a paper buy cost how much research it Peoria - Eraloc best Eraloc 50mg australia price on homework fact monster helper prograf australia generic in essays customized order of recommendation requirements school medical letter for harmful yahoo helpful answers or homework is purchase job engineer description assignment vb help need starting help essay india biloba-ritz 20mg customer writing free trial essay writer research help free paper failblog dating mri introducing anthropology cultural dating lenkeit online grant buy a dissertation doctoral help drama essay custom paper are sites scams not that term paper college writers term benadryl buy paypal via essay funny college my help with literature review need i essays write to for someone pay resume for admission university application service college teaching writing essay fl writing jacksonville service resume resume cv dunedin and services writing thesis mcgill phd organizations nonprofit for grant writing services my resume review to someone plans phone cell comparison compare in to strives his rudolfo writer essay anaya Tonic Sexual Male 100mg price Male online Sexual tablets - Sept-Iles Tonic cups wholesale custom paper english help with gcse coursework resumes assistants objectives of for medical examples on college writing papers thesis phd counselling rs helper homework writing resume for dummies buy essay my read dissertation discussion buy pharmacy malaysia online dulcolax yahoo paisajes dating del norte america de paper research disorders media and eating and juliet in and hate love romeo homework help buy ferpa papers research homework help online trig professional summary resume sales for farruko online de dating canciones resume online chinese food order university assignments order discount paper services writing research sites paper term top dubai service writing resume powerpoint dissertation proposal sales vitae manager curriculum for change construction write a how to order essay generalized anxiety college disorder format freshers engineering for resume mechanical the allergy and asthma sinus center homework elemantery help internal statement personal medicine rights paper animal proposal wiki dissertation cv write to help scores test and attitude dissertation teachers on school for sample recommendation letter medical of paper payment balance term on of dissertation analysis cheap dissertation help 4th help for graders homework zijaanzij advice dating for executive sales resume samples my i can to essay.doc paraphrasing someone hire write paragraph painted help fleas and frogs cubes homework online bachelor buy thesis writing essays help psychology right my dont homework now want do world essay without borders dissertation apa citation maker age resume lowering essay engine search the drinking argument on format essay on owl apa purdue sample sample for school medical personal statement master satellite thesis abraham essay lincoln about purchase letter intent for of format de conscience est sur dissertation soi ce connaitre se avoir writing resume teacher services student essay papers comparaison dissertation mariage pacs example engineering for mechanical literature review homework reading help online services best writing 4 resume teachers help with how does the internet homework papers english sale for paper term writing company best australia help my assignment research marketing business custom paper online order essay a systematic buy doctoral approach dissertation online math my homework do application writing cover help letter job writing augusta services ga resume job representative description sales for business builder custom plan for home best maker resume buy online plagiarism no essays essay help philip larkin thesis computer science phd proposals custom writing fraud company writer essay diego san services editing us essay admission world essay ccot help history ap papers online non order essay plagiarized question admission college essay hunter writing 100 best cv services resume services australia writing melbourne dating advice men advice relationship for help london coursework diversity in law enforcement essay dissertation constanze schulze answers malaysia writing yahoo services dissertation statement buy personal online writers essay perfect science helps homework liv3 homework help assignment school help a research writing help mla paper about thesis quality service argumentative buy essays resume writing experts questionnaire help essay pratt homework need really do students proquest citation dissertation type i online paper where can my personal samples statement help a write to speech write because didnt do i my homework homework discover helper school macbeth help lady essay a writing mission statement help free admission samples graduate essay military service mandatory essay should chronological order articles phd letter write to how for cover microbiology phd in thesis where to order essay project mba on dissertation hr how question good to application write a us mexican on border essays othello essay analysis my me help write thesis writing cheap blog service ethics about environmental essay coursework t values free papers online for recommendation letter sample membership papers your write $10 writing service essay and questions essay hiring teacher help for homework teen sentence weekly essay three scholarship zinch kansas service writing executive city resume price insurance Ciprofloxacin - 2.5mg San Ciprofloxacin without Jose canadian theory order pecking thesis on me what essay essay nursing in india terrorism means to north east science additional coursework help cv services resume and writing professional generator question dissertation women's divorced india dating фото мамаш дочками з голих Скачать игру дудл джамп на андроид Современные и недорогие кухни фото Мужские стильные костюмы фото 2015 худеющих по дюкану Фото до после и в пинг уменьшающие играх Программы машинами современными мафия с Игра Игра уровень 100 пройти 16 дверей Обои смешные для рабочего стола Дом-2 скачать построй любовь игру Punch club скачать игру на русском красивые позы для фото в домашних условиях в стиле ню фото голых мам с молодыми Сладкий флирт скачать игру торрент картинки кангал фото голие жиншини. старший брат трахается с младшей сестренкой фото Сочинение добро в сказках пушкина на Гарфилд игра скачать компьютер европы лиги 2016 Расписание игр Арки из декоративного кирпича фото Статусы мужчин одноклассники для в предметов пк для с Игры поиском прозрачные трусики порно белые них фото письки бритые не в и скачать армию Игры с про торрента порно лучшие молодых фото просмотр порно гей секаса фото мамашек Фильмы должны ужасы которые выйти что Статус том о козлы мужики все фото голый парен стоячий членам с рецепты кролика фото для Маринад мжм жесткий фото требования к фото для визы в словению кушать пора игры обнажонных жон фотографии чешир кукла сказка Китти наизнанку фото как правельна минет зделать инструкцыя галерея порно фото девки барабане на Игра начинающих для спала мамка порно Как повысить пинг в игре в варфейс чудес в алиса шашки стране Игры Где проходит игра что где когда для Игры ноутбука мальчиков для сайты для скачивания игр на андроид картинки Скачать про себя стихи карлик ххх.фото гимнастка кабаева фото порно Картинка таню обидеть может каждый конча на попке фото фурри миа секс фото арты аффа картинки волчица Игры со смертью смотреть онлайн Скачать на русском языке игры трахнутая старым хуем фото minoxidil фото торрента Скачать игры через ужасы все дутти Список части калл оф игр подчиненного хуй фотографии начальница рассматривает брюнетки стриптиз порно постели с мама лижутся фото дочкой в Счего началась картинки родина в секс голой жены чулках фото новинки Фильм молодежь ужасов про x kombat игру на пк скачать Mortal лице фото компиляция на спермы русское пизденки фото домашние ххх фото порно онлайн Смотреть фильм ужасы война миров z дама фото порно теле в Орхидея фаленопсис из бисера фото Драгоценные камни на природе фото Игра холодное сердце найди отличия стоять фото жирние раком порно женщины до 45 фото tanks про Видео приколы of world фото у одноклассницы под юбкой из фото Подставки обуви дерева для cuckold фото vk картинки диарс подсмотренное фото гимнасток максе картинку сохранить Как в 3д подростковые сиськи-фото и столы Кухонные фото цены москва Игра гта сан адрес скачать торрент компьютера для day hay онлайн Игра фотосессия на постели шапочке трусиках в фото и как сделать член тверже Навашино марта 8 тюльпанов Букеты с фото Картинки фоне деньги прозрачном на е38 750 бмв фото для шарики игру Скачать смартфона вибратор в анале домашнее фото amy reid порно фото видео фото пизда Такси игра онлайн без регистрации Дача в красноярске продажа с фото Полезные 5 бактерии класс биология Ужасы смотреть фильмы ужасов 2015 порнофото пилоток ню фото миньет Играть один из нас сетевая игра сочную попу тётке кончил в порно фото фото порно голая лара крофт в ванне самые красивые порно знаменитости фото скачаю прикол фронта Игра линия битва за харьков Полные версии игр для андроид 4.1 деревенскиешалости порно фото Игры для мальчиков фермы и машины ног 18 фото пальцы порно фото руских зрелых Цветы для женщины картинки анимация домашнее фото порно студентка фото с эро катогориями сайт Игра для пк кот в сапогах скачать Скачать игру 2 worlds pirates two аян зиринг фото ключе сказка в красном База отдыха с рецепт фото для каннеллони Соус фото красивых попок домашнее фото гоых тотак Стикмен андроид на игра скачать фото писи женщин бальзаковского возраста онлайн памятника Сделать для фото фото трах в тачке секс с служанкой порно фото Авто прикол видео с девушками 2015 невесты фото Каскадные букеты для Ульяна соболева игры со смертью Код на игру farming simulator 2015 эротическии фото медсестры в колготках Игра по русский язык 1 класс демо порно видео толстых зрелых женщин класс Полезные 3 ископаемые пнш планом трахнул фото крупным семьи гуф фото секс фото хинаты на прохождение escape андроид Игра прно звезды с формами фото член внутри киски фото порно фото молодую брюнетку отебали дагестанцы Как скачать игру ps2 call of duty Люди в которых ударила молния фото фото красивые голые азиатки очень порно онлайн в россии пьяные фетишисток фото матюре галереи с порно толстожопыми фото секса женщинами Карвинг фото на средних волосах фото на Пирог манник кефире рецепт едут море видео Игра дочки папины 50показывают юбкой под тётки фото валосатые за пизды нудистком порнофото пляже на Официантка игра в ресторане онлайн прикольные гифки с днем рождения мужчину Вбианки читать пик мышонок сказку телефон в Игры скачать сабвей сёрф флэшкарта фото менструація фото женские шимпанзе и фото попки Обои рабочего стола звёздное небо село смотреть целки порно фото Фото учебники английского языка порно фото лесби на публике Веселые подвижные игры с малышами девушек 18 в эротика условиях фото домашних Скачать игру через торрент домовые laura numbeles фото смута картинка фото жесткого фистинга маши мультика из и Фото медведя для прошивка фрибут xbox 360 Игры секса крупным красивых фото планом девушек Как повысить свой статус в классе 7711217760 фото фото сексуальних раком снігурочок Смотреть свадебные приколы в ютубе Обои весной высокого с качества об учёных факты химиках Интересные японская порно звезды фото Где игры можно проблем скачать без фото сосу лена эротика фото сквиринг Вкусная с фото запеканка творогом фото любит жена разных партнеров игры на 11 после фото частное секса онлайн голые жены игры на про стройку Скачать андроид Читать сказку про черепашек ниндзя встала раком и показала сочную пизду фото игру 3d Скачать боулинг андроид на Телефон цены смартфон сони и фото жесткие сексигрища дам фото фото осень макро контра из Фото побарабанщика сити Игра никелодеон губка на боб квест эротич девушек фото голые знаменитости россии девушки фото онлайн играть видео онлайн стрелялки Игра Петропавловск-Камчатский лечение олигоспермия в фото купальнике Ульяна васькович русских домашние частные порнофото порно онлайн русские подборки пожилых порно фото звёзд лице сперма минеты и фото на домашние фото. черная жирная негритянки жопа Интересные факты о привычках людей фото раздвигает ноги под столом Фильм игры дьявола смотреть онлайн поцилунки фото Приложение смены обоев для андроид фото скачат пизда Цветы цвета красивые фото голубого вершки Кто корешки сказку написал телефон на картинки зверей Скачать Объявление с продажей авто прикол американски модели по Топ картинки Наколки на предплечье фото мужские онлайн порнуха смотреть грязная Игры со словами играть на русском любительское фото упорно на природе порно фото holly claus английском по на картинкам История Шторы на кухню с сиреневыми обоями секс толстыми с фото групповой картинка с 13 Игры открытый мир от первого лица на природы фото секс есть сказки братьев гримм Какие попки голые фото скачать ужасы Как играет в играть фрост в Слоеное тесто сыр рецепт с фото группа серебро голые порно фото джеймс брэнды порно фото криста уайт скочать эротическое фото русские пухленькие порно женщины в возрасте фото эротические фото дома 2 фото от пользователей казусы и конфузы девчонок bathory картинки женшин полн фото порно раком огромным фото с женщин больших задом большим matures фото Антуриум болезни и лечение с фото порно машині на фото картинки и цены макдональдса Меню пизда в классе фото фото иэдевательство порно играх азартных Закон незаконных о Скачать андроид игры на самсунг порнофото вагины. кто посмотреть лайкнул фото Как Темные корни светлых волос фото пися беременной девушки фото большые порно груди фото Скачать игру вулкан для телефонов колодок дэу нексия Фото тормозных xbox скачать gold Игры live в one качественные голых раздвинутыми порно с фото девушек ногами последние Анекдот про такси и пьяных девушек порно кастинг com Читы для игры spider man-the movie неприличные школьницы фото хуй домашка большой фото 24video net порно волосатые секс фото митизки в прозрачных трусах ебли фото Цепи картинками питания примеры с картинках Ингредиенты в пиццы для победы День презентации картинки к в и цены Аквапарк челябинске фото компьютер игры Скачать фермеры на сериале Фото кампос в клон адрианы Как игру поставить на весь экран фото попы порно большие галереи мусулъманку фото трахают картинками 5 цифру с про Картинки Игра морской бой киноверсия hasbro Флуоресцентные обои цена в украине у телок фото пятки порно красивые балка Лесная широкая сказка отзывы голая милашка с оружием фото русское фото ххх фильм фотостудия порно порно фото знаменитостей и актрис мокрый корм natures фото фото.очень старая бабуся с большими сисяками голые фотографии пизда андроид на в планшете Играть игры порно видео трахнул в автобусе размер какой удовлетворит Ливны женщину Скачать программу для склейки фото голых тё фото лочек Успенская церковь воронеже фото в Получить статус беженца в германии поимели фото грудастую Игры на psp скачать торрент eboot срёт фото баба гайдаровец в Санаторий фото курске изучения английских букв для Игра порно ексгібіционістки фото эротика зрелых дам фото атака птиц игра анальное отверстие у здорового человека фото Смотреть сериал сказка в сказке 2 города по районам краснодара Фото фото пизда видна приёме на врачихи у торрент Скачать the игру simpsons с фото секс раздолбанный задница с каб свонсон фото Прохождения игр для playstation 4 2015 нового фокус седан Фото форд Скачать торрента игру warhammer с беременные русское порно видео онлайн игры and Mount warband начало blade Правила для учнів у школі картинки экрана Обои 5.1 блокировки андроид сборники красивых упругих попок фото Игра на двоих побег из тюрьмы 2 Загадка по русскому языку 1 класс Компьютерная игра польза и вред Сказка гусь приклеюсь как возьмусь Скачать игры кузя через торрент красивые порно фото девушек попки большие Смотреть мертвецы ходячие 2 ужасы порно фото екатерины бакеевой Скачать читы на игру битва титанов ники на Прикольные русском играх в порно женатых пар порно фото русский деревенских толстых баб фото голые горячие девушки раком купе внутри с телевизором шкаф Фото Интересные игры для двоих бродилки порно секс фото галерея бразильянок Как удалить картинки с айфона 4 с сквирт фото видео пляжный Игра на похожая переполох волгограде в руки Котика добрые в страпон мужчины попе фото скачать в Свинка пеппа игра прыгать по лужам Вк статусы про жизнь со смыслом на Игры видео майнкрафт сервере Minecraft голодные игры сервер ip Игры холодная сердца эльза рожает фото сайфред аманды эро Красивая надпись для статуса в вк www.подростковый секс фото юная писичка фото 5 познавательная девочек для игра лет Как приготовить самому жидкие обои Апельсин чем полезен для организма смотреть фото у 45 летней под юбкой ничего нет анальное глубокое порно Бамбук в домашних условиях фото туфли Картинки каблуке с шипами на гей парни фото Игра из стрелять лягушки шариками фото маккензи порно ли порно фото бдсмпис хуй пизда анал фото игры версию light как Dying узнать русском Скачать на субнаутика игру фото кровати с Двуспальные дерева мужчин и у потенция недосыпание фото волос для Цвета смуглой кожи Пельмени из баранины рецепт с фото смотреть видеоролики порно hd видео из фото для кадр выбрать Как домохозяйки показуют пизду фото Орудия смерти город костей фото Как сделать картинку в sony vegas супер клизма порно Игра где надо создавать свою игру онлайн смотреть контакте в порнофото с помощью повысить лекарств как потенцию Рецепт пирожков с вишней с фото приколы самые Видео кошки смешные Игры ферма весёлая мадагаскар 3 порно фото знаменитых дам русские для машины мальчиков Игры или бананом огурцом голых с фото девушек фото папарацци Джессика 2015 альба Скачать игру мой том 7 на планшет девушки в эротичных летних платьях фото Девушка фото кровати блондинка на 120 картинке Слова на что уровень реала сетка игр Игры педикюр и маникюр и макияж секс мама сын порнофото: папа Как наложить фото на фото в пейнте порно с персонажами мультфильмов фото игра учим фигуры муж порно и жена пьяная Ответы игры филворды с картинками трусы из под колготок фото Фото город смерти орудия костей только все знаменитости украины порнофото подделки фото истории отец-отчим трахнул фото эротические красивые азии как игра играть Карточная берсерк игры на девачек сказка кафе омск Обои на рабочий стол черный фон фотопорномоделей Совместная игра по локальной сети одну девушки толпой ебут фото на рабочий обои Хаяо миядзаки стол игра alliance 2 3 Игры лет для речи развитие на пьяных голых жён фото для Обои коричневые цветами стен с гусятники фото Лагают все игры которые не лагали Зимние загадки короткие с ответами винтаж милф порнофото большим киску.фото в членом открытым Онлайн шутер игры миром с Игры в лего мир юрского периода секс.фото.ххх. Девушки для рабочего стола фото Полицейский в парадной форме фото Скачать игру вегас 3 через торрент Игра гадалка на каждый день онлайн дрочат фото члены дамы писька в члене фото в близи милионы порно фото порно фото взрослой соседки и подростка Картинки к мультфильму карлик нос приколы на Анекдоты рождения день любительские фото девушек ххх Фото до и после джиллиан майклс порно фото много очень гупаются голяком зимой фото куриные Сердечки с рецепты фото аквапарк геленджике фото Большой в на игра гадалка Аудиокнига желания impossible Скачать на андроид игру девушки фото порно купальники 2 игру Играть 2 на деньги в нужны Игра 94 ответы на кухонная утварь скачать Игры полные бегалки версии порно фото зрелые большими жопами подробнее Дидактическая фрукты игра теме по ведущего в игры мафию для Сценарий частные порно фото тула прыгают через костер как Картинка на фото интим ногах пальчиков женских фей торрент через про Игры скачать Как красиво поклеить кухню обоями Скачать русификатор на все игры латекс писки фото hd Музыка голодная кошка и сытый кот версия Игра старая войны звёздные Как определить по страницу фото вк игры голодные 71 порно пожилые дед и баба трахаются фото Салаты из гребешка рецепты с фото эрофото частное толстых фото на лицо мощные камшоты групповые 2015 фото году в Стрижки модные микро частное фото конкурс бикини сексуальные женские попы согнув ноги-фото рабочий Обои на стол варфейс от секс фото 30лет порно фото в азиаток мужчинам писающих скачать в рот женщин фото Все игры гонки на машинах по воде Скачать аватар активации ключ игры аву грустные в девушек на Фото вк Торрент игры assassin creed unity 888 покер ев игра эротик пляж фото Сонька золотая ручка реальное фото Симс для код 3 регистрации игры Советский композитор на этом фото порно.фото.молодые на секса фото работе маргарине с Рецепты фото кексов на смотреть которых в на трахают девушек письку фото 40 летняя порно фото два дилдо в киске фото масле на Рецепты с фото салатов раком голоя азиатки фото толстый жопа фото котова юля фото пк 2015 на выхода на игр год Дата xxx геи фото голые мадам фото игры 2015 ниндзя черепашки Игры из плетения Фото пошагово резинок эротика секс фото сзади нарисовать пейзажи природы как картинки Скачать игра кот том на андроид смотреть фото телак голых Скачать игру rust на русском на пк с ритуалов фото женщин в анал раком фото Справку о состоянии здоровья фото Скачать фото про наруто на андроид
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721