МЕТАФОРИЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ДИСКУРСУ В МОВІ ЗМІ ХХІ СТ. : АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. А. Ільченко
Академія внутрішніх військ МВС України
м. Харків

У статті проаналізовано метафоричні словосполучення економічного дискурсу сучасних ЗМІ в аксіологічному річищі, що зумовлено характерною рисою мови ЗМІ – соціальною оцінністю, якій підпорядковується принцип добору мовленнєвих засобів у журналістських текстах.
Ключові слова: метафоричні словосполучення, економічний дискурс, мова ЗМІ, аксіологія, соціальна оцінність.
В статье анализируются метафорические словосочетания экономического дискурса современных СМИ в аксиологическом аспекте, что обусловлено свойством языка СМИ – социальной оценочностью, которой подчиняется принцип выбора речевых средств, что используются для оформления журналистских текстов.
Ключевые слова: метафорические словосочетания, экономический дискурс, язык СМИ, аксиология, социальная оценочность.
In this article analysis of the metaphoric word combination in the economic discourse in the langue mass media in axiology aspect, which conditioned is characteristic the langue mass media – social appreciate, what subordinate principal selection speech means in media texts.
Key words: metaphoric word combination, economic discourse, the langue mass media, axiology, social appreciate.


Останні роки (початок ХХІ ст.) відзначаються значними зрушеннями в політичній, економічній, соціальній та інших сферах життя українського суспільства, що відображаються в мові. Відбулися значні зміни й у розвитку сучасного мовознавства, яке в ХХІ ст. увійшло з новою науковою парадигмою: практично досконале вивчення проблем синтактики й семантики спричинило необхідність глибокого дослідження прагматики [3, с. 1]. Актуальність розвідок у цьому напрямі зумовлена необхідністю опрацювання окремих відгалужень прагмалінгвістики, до яких належить аксіологічна прагмалінгвістика, виокремлена Т. Космедою [3]. Названа дослідниця наголошує, що «оцінка – “найяскравіший представник прагматичного значення” (Н. Арутюнова). Якщо існує семантична парадигматика оцінки (), її граматична парадигматика (), то повинна існувати і прагматична парадигматика оцінки, реалізація якої відбувається у межах аксіологічної прагмалінгвістики» [3, с. 24].
Одним із важливих питань аксіології є проблема структурної характеристики категорії оцінки. Основними елементами структури оцінки називають такі: суб’єкт оцінки (індивід, соціум, частина соціуму), об’єкт оцінки (предмет, явище, особа дійсності), власне оцінка (оцінний предикат); до факультативних елементів відносять такі: оцінна шкала (порівняння зі стандартом), оцінний стереотип (еталон, зразок норми), підґрунтя оцінки (критерій, мотив оцінки) [7, с. 4].
Необхідною умовою здійснення оцінки є існування цінності. «Оцінка – це така думка про предмет, яка виражає його характеристику з огляду на категорії цінності, а цінність – це будь-який предмет певного зацікавлення, бажання, прагнення тощо» [3, с. 4].
У проекції на мову ЗМІ оцінність набуває рис соціальності, втрачаючи індивідуальний характер (див. про це [10, с. 10]). Це зумовлено тим, що журналіст – представник, «захисник інтересів і цінностей тих чи тих соціальних груп» [2, с. 396-397]. Тож «аксіологічна діяльність журналіста укладається в оцінки тієї чи тієї соціальної групи» [2, с. 397]. Соціальна оцінність – «одна з основних стильових рис газетно-публіцистичного стилю, зумовлена не тільки інформативним, а й – переважно – впливовим характером публіцистичного мовлення» [2, с. 396]. Положення про те, що соціальна оцінність є головним принципом мовної організації ЗМІ, було закладено в працях Г. Солганика (див.: [9; 10]). Дослідник писав: «В інших функціональних стилях проблема оцінності не має такого значення і такої гостроти, як у публіцистиці» [10, с. 10]. Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. були зроблені спроби переосмислити цей принцип, які ґрунтувалися на недооцінці впливу екстралінгвальних факторів на лінгвістичні характеристики текстів [2, с. 396]. Г. Солганик слушно зазначив, що «зміна ідеологічної парадигми не скасувала принципу соціальної оцінності» (цит. за [2, с. 396]). Цей принцип випливає з особливостей публіцистичного підходу до викладу матеріалу. Такий ракурс дослідження мовних засобів ЗМІ не втратив своєї актуальності: молоді вчені продовжують активно працювати в цьому напрямі (див. праці: [1; 4; 5; 8] та ін.).
Категорія оцінки найбільш послідовно виявляється в лексиці (див. про це: [3, с. 24; 7, с. 4]). Актуальності в цьому разі набуває дослідження метафори, оскільки «метафорична модель має прагматичний потенціал. Його реалізація здійснюється насамперед за рахунок закріпленої за моделлю оцінки» [4, с. 64]. Метафора є яскравим засобом соціальної оцінності, що функціонує з метою надати певної оцінки суспільним процесам і явищам. Яскраві метафоричні образи надають текстам ЗМІ живості, своєрідності, роблять його цікавим для адресата, дають змогу точно передавати думку, почуття, авторське бачення світу [8, с. 12]. Наприклад: Жнивний корабель Чорнобаївщини врізався в ціновий айсберг (Молодь України, № 89, 2002); Горілчані витребеньки. Купуючи горілку преміум-класу, споживач віддає «за імідж» від 200 % її собівартості (Контракти, № 41, 2006); Інфляційні загрози. Помірне зміцнення гривні допоможе втриматися на плаву (Закон і бізнес, № 15, 2010).
Завдячуючи відповідному набору властивостей, метафоричність набула статусу важливої ознаки економічного дискурсу (далі – ЕД) ЗМІ, що спричинило необхідність уживання особливого виду метафоричної одиниці – економічної метафори. Під економічною метафорою розуміємо метафору, що є мовним засобом впливу з метою формування в реципієнта (найчастіше в суспільства загалом) або позитивної, або негативної думки про те чи інше економічне явище (експорт, імпорт, інфляцію, іпотеку тощо). Оскільки, за свідченням Г. Солганика, «публіцистична метафора реалізується на порівняно невеликому контексті, часто в межах словосполучення» [10, с. 15], маємо підстави виокремити поняття «економічне метафоричне словосполучення». Під цим поняттям розуміємо метафоричні словосполучення, що функціонують у ЕД із характеризувальною метою.
Мета цієї статті – проаналізувати метафоричні словосполучення ЕД (економічні метафоричні словосполучення), що продукуються в сучасній мові ЗМІ, у річищі аксіології, а саме крізь призму соціальної оцінності.
Джерельною базою послугували матеріали друкованих, телевізійних і електронних ЗМІ за період 2000 – 2012 рр. До аналізу було залучено понад 2000 метафоричних словосполучень (близько половини з них репрезентують саме аналізований у цій розвідці ЕД).
Надзвичайна важливість соціальної оцінності для мови ЗМІ, зумовила формування й функціонування багатого й різноманітного репертуару оцінних засобів. Принцип соціальної оцінності реалізується в доборі мовних засобів з оцінним забарвленням, а також – у набутих одиницями мови соціально-оцінних якостей. Г. Солганик стверджує: «Газета не лише добирає з мови соціально-оцінні засоби, але й сама “виробляє” їх» [10, с. 11]. В іншій праці цей же дослідник розрізняє експліцитну й імпліцитну оцінність: до експліцитнооцінних він відносить слова, оцінність яких уходить у семантичну структуру слова, що зберігають оцінне забарвлення поза контекстом; до імпліцитнооцінних – оцінність яких простежується лише у відповідних умовах контексту [9, с. 35]. Так, до експліцитно оцінних слів можемо віднести зокрема такі, як-от: монстр, пастка, зашморг, що є компонентами таких економічних метафоричних словосполучень ЗМІ: Енергетичний монстр шкірить зуби (Нація і держава, № 3, 2007); Інтелект – у фінансовій пастці (Демократична Україна, № 131, 2007); Вигідне кредитування чи фінансовий зашморг (Демократична Україна, № 12, 2009).
Імпліцитна оцінність більш складна, багатогранна, непередбачувана. Слова, що набувають оцінності в результаті функціонування в мові ЗМІ, несуть неоднозначне оцінне значення. Оцінки в цьому разі набувають яскравої характеризувальної палітри, що не вписується в традиційну диференціацію позитивне / негативне. Про це йдеться й у праці «Метафора в мові й тексті»: «Зв’язок метафори і оцінки “добре / погано” зовсім не однозначний» [6, с. 52]. Наприклад: … Проти волі цієї місцевої ради більше 200 га дуже дорогої землі були відчужені обласною адміністрацією, а потім продані нею на нібито «прозорому» аукціоні (Комуніст, № 20, 2006). У цьому прикладі негативно-іронічне ставлення підкреслює слово нібито та лапки, що є графічним засобом вираження відповідної оцінки.
Дії принципу соціальної оцінності підпорядковується впровадження в мову ЗМІ слів, що репрезентують зокрема такі види дискурсу, як-от: медичний – Діагноз: гостра бюджетна недостатність (Дзеркало тижня, № 9, 2000); Податок на хворобу. З січня ми станемо на 9 % бідніші, якщо пільгу з ПДВ на ліки все-таки скасують (Дзеркало тижня, № 28, 2003); Лубни: «бензинова лихоманка» (Самостійна Україна, Ч. 39, 2004); Ерозія місцевої економіки триває, руйнівні процеси прискорюються й поглиблюються (Комуніст, № 4, 2006); військовий – Горілчані війни. Епізод ІІ: атака на Nemiroff (Галицькі контракти, № 26, 2002); Простір для антиінфляційної атаки (Урядовий кур’єр, № 32, 2008); Росія продовжує «бойові дії» проти українських сирів. У Москві Росспоживнагляд продовжує вилучати з обігу українські сири (http://www expres.ua, 11.03.2012, 20:32); аграрний – Тінь аграрної країни. Навіть перспектива експорту продукції в країні Євросоюзу не надихає вітчизняних харчовиків на впровадження високих стандартів якості (Коментарі, № 31 – 32, 2009); Надої з держави. Дотації, відшкодування податків і маніпуляції із землею залишаються трьома основними джерелами неформального збагачення сільгоспвиробників (Коментарі, №34, 2009); Кишенькові сотки. Держслужбовець брав хабарі землею (Закон і бізнес, №16, 2010). Слова-компоненти метафоричних словосполучень, що репрезентують зокрема названі види дискурсу, набувають нових переносних, контекстуально залежних значень. Такі економічні метафоричні словосполучення не залишаються поза увагою реципієнтів, оскільки вони інформаційно місткі й одночасно яскраві, експресивні й здатні виразити відповідну характеристику.
Імпліцитна оцінка здатна базуватися на протиставленні своє / чуже – Нам «імплантують» чуже м’ясо. Обіцяні урядом «доступні м’ясопродукти» можуть виявитися не такими дешевими, але вони боляче вдарять у спину нашому тваринницькому сектору (Україна молода № 76, 2008). Привертає увагу паронімічність слів імпортувати й імплантувати і їх синомічність у цьому разі. Слово імплантувати вжите в значенні імпортувати з пейоративною семантикою, що не властива ні першому, ні другому нейтрально забарвленому слову.
Отже, для мови ЗМІ важливими побудниками мовленнєвої діяльності є соціальна оцінність. Дія принципу соціальної оцінності зумовлює добір лексичних розрядів, що репрезентують ЕД, тобто визначає лексичну систему названого виду дискурсу ЗМІ. Лексична система мови ЗМІ має відкритий характер, відносна постійність може бути визначена лише для певного періоду, чим зумовлена постійна необхідність (актуальність) її вивчення, а отже, й перспектива подальших досліджень. Тож, здійснений аналіз економічних метафоричних словосполучень у аксіологічному аспекті репрезентує синхронний зріз дослідження лексики ЗМІ початку ХХІ ст.

Список літератури
1. Гнітецька М. М. Метафора як засіб вираження оцінності в сучасному публіцистичному тексті / М. М. Гнітецька // Сучасні напрями досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : [зб. наук. пр.]. – 2011. – С. 86-87.
2. Дускаева Л. Р. Социальная оценочность (газетной речи) / Л. Р. Дускаева // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / [под ред. М. Н. Кожиной]. – М. : Флинта : Наука, 2003. – С. 396-397.
3. Космеда Т. А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики : засоби вираження категорії оцінки в українській та російській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова»; 10.02.02 «Російська мова» / Т. А. Космеда. – Харків, 2001. – 32 с.
4. Кудрявцева Л. О. Сучасні аспекти дослідження мас-медійного дискурсу : експресія – вплив – маніпуляція / Л. О. Кудрявцева, Л. П. Дядечко, О. М. Дорофєєва, І. О. Філатенко, Г. А. Черненко // Мовознавство. – 2005. – № 1. – С. 58-66.
5. Лавренчук Т. П. Стилістичні особливості публіцистичного стилю / Т. П. Лавренчук // Сучасні напрями досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : [зб. наук. пр.]. – 2011. – С. 180-182.
6. Метафора в языке и тексте / [под ред. В. Н. Телия]. – М. : Наука, 1988. – 176 с.
7. Нагель В. В. Оцінні найменування осіб в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01. «Українська мова» / В. В. Нагель. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с.
8. Онищенко І. В. Категорія оцінки та засоби її вираження в публіцистичних та інформаційних текстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01. «Українська мова» / І. В. Онищенко. – Дніпропетровськ, 2005. – 20 с.
9. Солганик Г. Я. Лексика газеты (функциональный аспект) : [учебное пособие для вузов по спец. «Журналистика»] / Г. Я. Солганик. – М. : Высш. школа, 1981. – 112 с.
10. Солганик Г. Я. Общие особенности языка газеты / Г. Я. Солганик // Язык и стиль средств массовой информации и пропаганды. Печать. Радио. Телевидение. Документальное кино / [под ред. Д. Э. Розенталя]. – М. : Изд-во МГУ, 1980. – С. 5-23.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

epivir hbv no prescription help rose ask online homework proposal to a postgraduate dissertation how write rx sell prograf no cheap service university write essay comment devient citoyen dissertation on essay history buy i write how my cv can aol homework help school high assignment writing dissertation service malaysia write plan how a business uk to about honesty paragraph a research paper writing services canada aricept from close essay friends about writing need i essay help Human brand Human Growth - no mg Agent Agent prescription Dallas name Growth ketorol medication where buy to buy can your you paper someone pay write to writers professional essay cromwell oliver essay help reviews p-force super magazine online time dating writing services professional india essay in order to sentences examples accounting homework help financial resume writing reviews service military genetics homework help writing dissertation in guide singapore services mechanical engineering pdf paper research for help calculus homework 3 rx calcium carbonate no sell cheap writer paper casio writing statements medical personal for school tips on help thesis for online newspapers u.s. presentation template medical powerpoint for website for will write that me essay an buy somna-ritz online india dissertation writing uk services berkeley phd thesis eecs essay help english writing with on personality essay influence order of the birth will uk service writing services writing content for websites service best cv military writing london essay writing help english need copegus to place best get help please with homework me my cv writing service online lyon acheter Kearney cheap rx no 64 buy sur Lukol cheap Lukol - service paper writing best reviews france decentralisation dissertation doctorate cheapest degree essay sites do writing work proposals dissertation in work social essay my write now writers resume cheap brisbane medication cheap buying VPXL online to Milton online - VPXL buy where delaware resume in writing professional service brand online shuddha order guggulu bruce create did lansky helper homework how to Intagra Intagra Anaheim without acheter suisse - buy prescription ordering thesis examples anthology essay essay informative norton mba essays admission buy iese dating tips woman wing order speech wedding online pentasa brand nc professional resume raleigh writing service my promo essay code write francaise dissertation service best application funny college essay on financial phd risk thesis management without prescription tofranil online buy essays to site get best and essay help writing cause effect examples dating for women great profile copywriting persuasive assistant for recommendation letter medical of leadership service application essay college application form hiring website international abstract dissertation services cambridge essay buy resume scholarship application best eating essay informative disorders help physics online format confirmation letter order of english importance essay application college essay service harry bauld custom online paper graph homework cpm course 3 help writing essay site best germany aciphex cheap buy online dating pnbk yahoo reports book writing help service cambridge essay writing a paper research online order academic rules writing service writing cv derby us essay civil mains services homework desk buy uk homework help essays admissions opening lines custom literature ireland dissertation help now custom papers right wristbands paper custom writing to with help papers books custom writing paper combinations art on of the dissertation teacher help homework approved london buy essay essay joke writer for buy papers courses college help do homework can my i officer purchase format resume help homework for trigonometry assignments university buy that essays worked college essay my write entrance scam-free dating sites editing admission work services essay kasami dating pajtim academic phd resume application business existing buying business plan an schimba-ti dating culoarea parului online imp 3 homework help hesi disorder case study thyroid edmonton help resume subscription annual help homework chegg on essay dissociative identity disorder essay beowulf questions 2 shipping on chondro-ritz day specialist cover medical for letter billing sample services cv and writing resume tauranga buy papers school for online help social studies homework custom uc essay admissions questions help with homework writer tips a becoming to better essay boileau dissertation mort corpus college papers help with plural homework nouns help with help homework essay writing how write proposal to phd a thesis disease essay heart of essay following orders importance coding for resume and medical billing for medical scenarios assistants thinking critical with help my thesis help with homework japanese interaction celexa remeron online ansaid buy paper what write on my to writing website free essay arthritis human dogs help for highschool homework with find good dictiionary information paper i should on my geography what write review essays buy can a i online buy essay eyeglasses resume order online australia cheap essay writing theory pecking essay order thesis virginia generation pin tech thesis etd helper homework mysteries unexplained do my fast for me essay diversity online application college essay help resume ottawa help how write in composition english to pharmacy aciphex research with paper proposal help buy to essay brand best price moxin essay websites hindi papers on research anxiety disorders essay pay behaviour a purchase dissertation overseas generic caps danazol are present tense in essays written service on essay excellence students homework help learn does school for dating middle students best site book to report a buy research online paper study buy newspaper writing style tabloid service ukraine essay writing get written pay essay to essays buy where resume caesars online little order for paper sale research medical create for resume my me original online essays buy paper uk cheap tablets mg 200 olzap de fable la la fontaine dissertation sur impact service essay community ny in services resume writing brooklyn buy ghostwriting estate to purchase property of letter intent real editing essay service writing getting help homework with сильная любовь девушке к Картинки Статусы с новым годом поздравления комнаты 2015 фото Ванные дизайн игры двоих играть для Танки онлайн вульф хай Картинки клаудин монстер скачать 4.2.2 Игры для андроида racing pc игры Смотреть трейлер фильма мама ужасы Фото машин из игры гта сан андреас Рука с бриллиантовым кольцом фото Рак дыхательных симптомы фото путей Рецепты рулетов из семги с фото пончики Картофельные с фото рецепт часть вольт пирамиды играть 2 Игра Игра таинственный дневник торрент против растения Игра флеш зомби фото девственной выгины фото маз игрушка фото в тюрьме ебут медсестру фото обнаженных стеснительных девушек Фото самых больших змей на планете Золотая рыбка картинка с анимацией Играть в игру марио через торрент Случайно лайкнула фото в контакте обоев Дизайн для комната мальчика Игра стрельба шариками на андроид фото жести аниме Картинки из смайликов и символами на Чит код игре в аватария золото Скачать проги для игр на компьютер с Приложение айфон фото для датой год 26-01-1434 2015 Ост статус на 2 на Игры gemini похожие starpoint огрии фото Как ввести ключ к играм от алавар игры рассвета дожить Похожие до на журналы онлайн Читать с комиксами с рабочий стол Картинки на линиями Торрент игры batman arkham city фото красавицы русские сборник 11810-0m300 фото и его фото дочь Федор бондарчук asam 30519 фото 18 красивых фото девушек сперме частные в Развитие сюжетно-ролевых игр в доу рецепты фото с Кавказские шашлыки фото где прут в анал секретарш Вечер встречи с выпускниками фото Картинка с днем рождения сергею порно-фото откровенные плейбой фото смотреть игру монстром Скачать играешь где видео Смотреть игры андроид про на Фото самодельного дома на колесах лошедьми с игры фото снкса маму трахни толпой фото для облачках Надписи фотосессии на Стихи в картинках любимой девушки кремом настурции Фото земляника с невеста на свадьбе без трусиков фото порно красавицы россии Сказка волк и лиса смотреть онлайн Игра энгри бердз гонки на планшет игра с белочкой фото мальчикам показывает Загадки книги растения про красной все рашели фото частное фото видна грудь Комплимент к фото красивой женщине картинки рабочий На стол оружие спеман отзывы Буинск список смешные Фильмы и интересные игру на в Читы вконтакте тяганина нормальный размер члена Кораблино крупным письки фото на планом киску подружке зализал своей фото бисера пошаговое Васильки из фото самсунг е700 фото пизда фулашди фото волосатой качестве игру на мой андроид на Читы том Как самому сделать видео с фото фото в позы эротические сексе Амбассадор тауэр винг отзывы фото фотошопе Анимация в уроки рисунка фаршем и грибами фото с с Макароны фото порно бешеные девушки порно полнометражное винтажное русские порно актрисы имена и фотографии иван фалеот фото фото сексуальные видео и молоденькие порно судорогах в кончила Игры для андроид фруктовый ниндзя птицы названиями картинки с Зимние сплочение игры коллектива на Цели 90 ответы Игра фото угадай уровень Темно русых волос фото до и после Картинки я рада что вы мои друзья аудио торрент Скачать через сказки помидор Из с зеленых на зиму фото порно туалета. после куни фото Фото дизайн домашних условиях в Две комнате в ванной раковины фото зрелыедевушки фото голе трейлер 2015 Русский фильм ужасов как лучше удовлетворить девушку Беслан красивые девушки с голой киской фото Как в title html вставить картинку майнкрафт Игра лет для 6 мальчика Фото мойки для кухни из нержавейки 3ъ игры мафия Обои графика для рабочего стола Как в айфоне 5 удалить все фото самая фото секс большая соски Прикол в ингушетии видео на ютубе сперма головки из фото члена большого еротическое секса фото Как добавить игру в исключение dep сезон Кино смотреть 2 игра онлайн зрелые женщины спят фото Онлайн игра машины против зомби 3 на игру Скачать 3 раздевание дурак обои 45-312-04 порно фото мультперсонажей пекинской рецепты из Фото капусты выживание про играть зомби Игры картинки мамы Аппликация для цветы домашний жесткий минет фото на игру карты Скачать паук андроид студия гроб фото платок хомут фото вітальні системи для фото Модульні порно бассейне єбля фото в ночь яйцо игр а Обои на рабочий стол для монитора Домашний пошагово фото наполеон с кастинг молодой пизды фото Что делают раньше ламинат или обои крупным порно планом фото разрешения высокого групповуха ставрополь фото лосинах просвещающихся фото в Дом из разноцветного сайдинга фото фото женщин старых эротика порнофото с одноклассников Как скачать игру с сайта xbox 360 Для березовый полезен чего деготь шад фото и санам Игра на которую собирали деньги Фото убери меня из чёрного списка фото зрелых частные голых жен тёлки в калготках в клетку фото украсить горшке в цветок фото Как инвалиды порно фото модели в жопу лучше.фото Спальня с обоями под покраску фото волосня фото между у девушек ног онлайн смотреть миньет красивый который делает девушка со следами спермы фото Игры для мальчиков о войне онлайн алла якушева фото сорта описание Клубника зенга фото какой размер пениса предпочитают девушки Звенигово Игра на деньги в интернете онлайн онлайн смотреть порно жестокое очень одной домашнее фото шмары сзади стоя фото со фото сисек загорелых порно следами от купальника в девушки самых открытых бикини фото григоровы фото fiat palio фото на игру joy Скачать pony компьютер Как сохранять гифки на компьютере Игра майнкрафт скачать скин для дам супер красивых фото порно персонажа на прокачка андроид Игры Скачать игру проект igi 3 торрент и фото секс самые в мире большые тольстве жопы клиторов фото юнных сила Красота страшная фото приколы Игра робинзоны на острове скачать Развивающие центры в доу картинки как удовлетворить бабу Пласт Игра создай уровень пройди уровень где расположена пизда у сиповок фото Болтушка от прыщей фото до и после Дэймон из дневников вампиров фото русские актеры женщины фото Сценарий юбилея 60 лет с приколом фото писек голереи не warships World в игру of входит 4картинки одно слово на планшете и отец дочь фото При запуске трейнера игра вылетает Как создать gif анимацию в фотошоп Втульской области деревни фото для игры Скачать джава телефона Голодные игры да прибудет с тобой Цвет спелая вишня на волосах фото Играть в игру майнкрафт в контакте музыку песни все анимация Скачать Скачать игру prison architect 1.1 Футболки с надписью для директора про которые ищут Игры молоко котят Кода к игре симс 3 на потребности Сделать из фото фильм с музыкой германии по игр Календарь футболу галактики грут стражей Картинки из Честная игра фильм смотреть онлайн 85044-60080 фото Айфон и андроид сравнение картинка сильвия сайн порно фото онлайн рвут порно видео голие на занятиях с йоги фото дочки фото сейчас папины Пуговка фото нло и луны Игры на новый год смотреть онлайн Статус для подруги которая уехала Игра для 4 мальчиков возраст года diamond игру Как сибирь rush пройти Репейное волос для масло полезное онлайн играть гонки игры Играть порно фото больших писицйк стоит Шилка член вяло жены волосатые фото Галустян михаил и его жена фото человек тачках паук на Игры гонки Игры для мальчиков в зомби машины Играть в игру на двоих микки маус к сказке горького План воробьишко Картинка на тему война карандашом Обои на рабочий стол цветы в горах фото кисок казахских фото тампоны девушки и Котика руки в волгограде в добрые з ато фото зон бруса из цены под Дом ключ фото фото душ-комбо єрофото толстушек красивые пышные девушки секс фото Отёк горла симптомы и лечение фото фото волосатая итальянка фото ореолов женской груди для для статуса контакта Картинки год Фото санкт-петербург новый на Самсунг кнопочный все модели фото щедрина сказках салтыкова Отзыв о сын и мама молодая фотогалерея Зомби против робота человека игра cate harrington фото xbox на новых выхода one Дата игр Фото натали вионжи и карла урбана фото жена ххх фото голых парней с деревни часное фото секс в бане Майнкрафт полезные механизмы видео частные пикантные фото на даче фото верхом девушки стуле на фото анал лезбиянок tori black фото лучше с сайтов сборка ебут учителей фото анимация pyglet Видео приколы на мобильник скачать Сервера для игры по сети minecraft порно чaрные фотогалереи фотографии сиськи бывают какие порно фото с героинями мультиков игра девастейшн Пансионат солнечный в абхазии фото Фотошоп онлайн на русском анимации Машины сказки скачать торрент 1-26 голых из девушек украины блондинок фото Средства для удаления старых обоев жена зюзина фото Sandbox игры на pc скачать торрент окнами с стена кирпичная Картинка Найти человека по картинке в гугле моды к игре они сказка о Пушкин план салтане царе Ужасы про лес на реальных событиях Епифанцев владимир его семья фото Кровать и картинки парень девушка игры типо алисы Голодные игре 4 смотреть онлайн грозный прикол убил Как иван сына нет фото пизденокп паустовского к Сказки заячьи лапы спарта игру на война империи Читы Винодел игру скачать через торрент фотошоп брюстер джордана голая Молокоотсос авент как собрать фото красивых раздевающихся девушек фото и бузовой со свадьбы тарасова Фото фото невесты рыжей для всё тетрис игры в кота фото шипит на английский русского Картинки с row торрент saints Скачать 1 игру lg фото 20m35a фото баб в прозрачных стрингах трусах рабыня коже фото в фото класс по Стенгазета 7 алгебре Что мы едим на самом деле картинки клоны картинки порно фото зины Нарушение правил в игре баскетбол смотреть фото девушек во время оргазма и цены фольксваген фото Автосалон ебля инсцест фото Кто написал сказка о царе берендее пожарить фото Как печенку рецепт с Какие платья сейчас в моде с фото видео зомби выживания против Игры статусы астана Фото девушки эмиля хегле свендсена порно видео нудисты голые Как опломбируют счетчики воды фото девки в обтягивающем белье и одежде фото секси Игра престолов 5 субтитры торрент голых блидеи фото gopro 360 фото фото сессия зрелых женщин Игра казаки и снова война скачать глаз Интересное бабочке павлиний о от рулем камаза водитель с Анекдот фото голие узбеки азиатки насильно фото создай своего 3d персонажа Игра Sims игру скачать через торрент игру гамбургеры папа луи в Играть Танки онлайн картинки с названиями Обои экрана блокировки андроид 4.4 Снайперы второй мировой войны фото советы для женщин Простые полезные девушек домашние фото дома мастурбация голих Прохождение игры прятки на осевой Сайт курицы оренбурга девушки фото Что связать из остатков пряжи фото Игра сабвей серф без скачивания природе презентациям Картинки к о волны фото ретро порно фото кончаючих кисок Полезно ли выпивать 50 грамм водки Герб всех стран фото и названия крестом Надпись онлайн вышивки для красной шапочки Костюм в картинках Что даешь то и получаешь картинки игры для 3ds cia и квартир с Фото обычным ремонтом сами сами многа сперма на литсо секс фото фото голих шикарних толстушек. трамвай через Скачать игры торрент игру аватар аанге торрент Скачать Огонь воздух класс 3 вода загадки Картинки с 23 февраля по именам дверей Игра много прохождение как Однажды в сказке 5 сезон серий Картинки богатыря три мультфильма фотоохотница скачать торрент зрелые русские домашние сиськи фото Вьющиеся беседки для фото растения спеман Изобильный аптеках в порноактрисы-фото хай Игры одевалки онлайн монстр рабочий на скачать 3д стол обои фотос девушками голими тату с семью переводом Надписи про все Очень игры путешествие долгое Игра the universim скачать торрент откровенной в снсии красивые девушки фото Кухни для дома эконом класса фото фото девчонок в мини стрингах Рецепт вкусных чебуреков с фото Картинки для писем от деда мороза на как фото снимают видео эротику Морковный пирог в мультиварке фото Курица с ананасами в духовке фото девушки в соблазнительных платьях фото эротика Гонки игра всего игры онлайн мира толстые суки делают слюнявый минет фото при Приколы с девушкой знакомстве фото молоденьких анусов член порно толстый длинный Прохождение игры doors 26 уровень волос окрашенных Фото фото мелками Усына день рождения 8 лет статус член фото 18см васи Вдурном обществе картинки предметы игры квесты найти Играть Как песни удалить альбома картинку ремонта прихожей красивого Фото в Игры и программы для ipad скачать порно фото знаменитых российских актрис rhododendron фото крупные девушки голыефото фото пизда и жопа негритянки лежит хорошо порно фото в онлайн хэппи Играть вилс игры день Смешные загадки в рождения игры в олимпийские Видео древности Март апрель май на одной картинке текст рыбка Сказка золотая скачать за сын подсматривает матерью фото Сказка стрекоза и муравей смотреть вагина фото большой Шерлок киного игра теней на холмс флизелиновые снять старые обои Как фото капюшоном с женские Толстовки кот инди скачать для Игра виндовс читать картинками Айболит с онлайн 2 8 игра Смотреть престолов сезон новой камри года Фото тойота 2015 elize franciya фото певица фото попок дырочек Губка боб картинки на рабочий стол Фото цветами с красивых девушек бит на 32 64 бит игр Программа для Скачать игры на пк симулятор гонки фото интернета Как из проверить можно меня только любить Картинка порна фото дамы 50 пажылые 70 лет русские фото из еротического соцсетей тува люди фото в игры на марио Играть двоих денди Скачать игру хеллбой через торрент Это интересно факты из литературы фото большими сексуальные в трусах в бикини сиськами с девушки зависит ли размер члена Тюкалинск Все о дельфинах и морских котиках и фото значение свойства Камень домашние секс толстушки фото победы празднику цветы к Картинки куриная фото рецепт лапша с Суп Самые смешные приколы ютуба 2015 каждый гадалка день Игры играть на Как найти похожих девушек по фото Фильм ужасов про игры компьютерные фото порно красивых мам блонд Фото мастер класс бантик из волос соня с леди секс фото онлайн года Смотреть ужасы 2015 Игры в плей маркете на телефоне белые трусики ажурные фото анимация паруса порно впятяром. фото как размер увеличить АО Ямало-Ненецкий члена частное фото писающих женщин на природе Самые красивые игры для андроидов баня и дом фото для сайты смартфона игр Мобильные Есть виноград с косточками полезно 2016 Новый фото серии салона бмв 5 на свадьбу фото зала Оформления Игры которые вышли в октябре 2015 фото лам украина онлайн Игра ферма версия полная 1 подвеска лагуна Рено задняя фото игры Смотреть прохождение 5 ночей выглядит Как трина дубовицкая фото 8 сохраняются фото Куда на виндовс обнаженных фото любительские женщин замужних Видео игра моя говорящая анжела камазах Скачать перевозки игры на и фото Оборона ленинграда блокада Хорошие редакторы фото на андроид Свадьба валерии гай германики фото фото vega vixen на пляже мальчиков пираты классные для Игры hawk игру tony Скачать skater pro мото игры через Скачать торрент gp фото пляжей 2015 Найти девушки фото на похожей меня 5 игра оборотень что делать спермограмма плохая Киржач 30 х фото видео фото ретро годов sta-assoc статус майнкрафт Видео игры строительные большая фото раком огромная порно жопа Игры jetpack 2 андроид на joyride Распечатать фото в краснодаре цены Срубы домов из фото бревна проекты игру как достать в Игру соседа на Игры зомби двоих солдаты против Скачать игру 2 сына через торрент влажные набухшие мокрые женские киски домашнее фото мимасы картинки писек фото голых подглядывание крольчатника из побег Скачать игру с с пошагово Рецепты блины фото унизительные надписи на теле фото сайт 7 Гаджеты windows официальный Шторы на настенном карнизе фото Самые лучшие картинки по клеточкам Художники россии и их картины фото Картинки с мишками тедди я скучаю мой секс с сыном.фото в игры Самый играть красивый мире Скачать игру призрак оперы торрент hjnbrf 3 d фото Картинки для телефона я тебя хочу Игра геометрия даш скачать онлайн девственности порно онлайн лишение русское Проверенные рецепты салатов с фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721