МЕТАФОРА В НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

С.В. Федоренко
Національний технічний
університет України «КПІ»
м.Київ

У статті висвітлено особливості функціонування метафоричних засобів у науково-технічних текстах та досліджено різні підходи до їх класифікації.
Ключові слова: метафора, метафоричні засоби, науково-технічний текст.
Статья посвящена исследованию особенностей функционирования метафор и разных подходов к их классификации в научно-технических текстах.
Ключевые слова: метафора, метафорические средства, научно-технический текст.
The paper deals with a metaphor as an important component of scientific-technical texts, which reflects dynamics of lively language functioning in the sphere of sci-tech communication. Different types of metaphorical means in scientific-technical texts are highlighted.
Key words: metaphor, metaphorical means, scientific-technical text.

Постановка проблеми у загальному вигляді. В останні десятиліття інтерес учених до функціонування тропів у художніх, публіцистичних, рекламних текстах зростає. Зокрема простежується метафороцентричність лінгвістичних досліджень. Метафора – важливий компонент науково-технічних текстів, який повною мірою відображає всю динаміку функціонування мови в науково-технічній сфері спілкування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Теоретичним підґрунтям дослідження стали праці Н. Арутюнової, М. Блека, Р. Гіора, С. Гусєва, М. Кожиної, Н. Разінкіної та ін.
Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у висвітленні особливостей функціонування метафоричних засобів у науково-технічних текстах.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Використання засобів образності в науковому тексті принципово відрізняється від їх використання у художній літературі: у художньому творі метафора – це важливий елемент системи образів; у науковій мові багато метафор виступають у допоміжній функції – для пояснення, популяризації. Вони є своєрідними інструкціями, не зв’язаними із загальною мовленнєвою системою, чужорідними елементами, які вживаються не гармонійно до стилю, а всупереч йому [1; 5].
Уявлення про другорядність категорії образності в науковому стилі можна вже віднести до застарілих. У цьому переконують новітні дослідження з когнітивної лінгвістики, в яких мову розглядають як інструмент пізнання, а метафору – як один з механізмів мислення. Отже, метафоризація – це процес такої взаємодії пропонованих сутностей та операцій, що приводить до отримання нових знань про світ. Метафоризація супроводжується вкрапленням у нове поняття ознак уже пізнаної дійсності, відображеної у значенні [1; 3; 4; 7]. Акт метафоризації виражається у формі переносу деякої ознаки одного предмета на інший в силу наявності у цього іншого предмета подібної ознаки. Необхідною умовою розуміння метафори (її адекватної інтерпретації) є певний рівень мислення суб’єкта, який сприймає метафору [8]. Процеси метафоризації протікають у сфері мисленнєво-мовної практики, яка має справу не з реальними речами і явищами, а з їхніми відображеннями у людській свідомості. Отже, зрозуміти метафору – означає в якійсь мірі мисленно прослідкувати шлях її створення, а це потребує зусиль мислення «в подоланні несумісності значень» і «побудові смислової гармонії» [8, с. 109]. Завдання метафори – викликати уявлення. Світ метафори – це світ образного мислення. Результат метафори полягає у виведенні ознак основного суб’єкта.
На сучасному етапі теорія класифікацій метафори, що ґрунтуються на різних підходах, налічує не одну класифікацію. Це свідчить про плюралізм думок у цій сфері. Адже існують класифікації Дж. Лакоффа і М. Джонсона, А. Авелічева, Г. Буша, В. Петрова; функціональна класифікація Н.Арутюнової, що розглядає метафори чотирьох типів: номінативні, образні, когнітивні та генералізуючі; класифікація І. Штерн за якою метафори поділено на три типи: номінативні, когнітивні й образні. Щодо науково-технічних текстів, то в них крім номінативних, когнітивних і образних метафор, науковці виокремлюють ще й концептуальні та безаналогійні метафори [2; 5; 7; 8]. Розглянемо детальніше зазначені типии метафор.
Номінативні метафори. До номінативних метафор належать терміни, утворені шляхом образного переосмислення загальновживаних слів. Номінативні метафори ґрунтуються на: безумовній аналогії (вони найчисельніші – так забезпечується належна вмотивованість термінів): молекулярний ланцюжок, формула математичного сподівання, рівноплечі терези тощо; простій аналогії: клин, ребро, ядро; умовній аналогії: метод лежачої краплі, форма плаваючої крапки. У термінах на позначення виконавця дії образне переосмислення полягає в наданні властивостей людини механізмам та їхнім частинам (персоніфікація): архітектор, розпізнавач, сортувальник.
Концептуальні метафори охоплюють терміни, утворені шляхом переосмислення термінів інших галузей знання. Концептуальна метафора є явищем, яке формується не в мові, а в мисленні – завдяки його здатності встановлювати аналогії між гетерогенними сутностями різної природи, в результаті чого людина концептуалізує одну ментальну сутність у термінах іншої. Причому функція метафор полягає не в тому, щоб охарактеризувати певний концепт, а в тому, щоб висвітлити окремі його аспекти. Коли термін переходить з однієї системи знань до іншої, науковці усвідомлюють його умовність. Але ця умовність уможливлює застосування образної назви для позначення нового поняття. Наприклад: «Енергія водневого атома є виродженою». Виродження у фізиці не те саме, що в біології чи медицині. У фізиці це певний стан, коли значення якоїсь характеристики (у наведеному прикладі – енергії) однакове для різних станів системи.
Когнітивні метафори. Функціональне призначення когнітивних метафор полягає у формуванні нових наукових понять, розкритті суттєвих властивостей досліджуваних об’єктів, установленні нового смислового змісту знань. Когнітивні метафори характеризують явище не за зовнішніми ознаками, а за внутрішньою сутністю, за подібністю процесів. Вони є особливим прийомом мислення, засобом отримання нової інформації. Функція пізнавальної метафори – забезпечити можливість розуміння як пізнавального процесу, який охоплює мислення, емоційно-відчуттєву сферу й інтуїцію. З часом когнітивні метафори можуть трансформуватися в номінативні або образні: в номінативні, коли гіпотеза вченого підтвердилася (аналогія, покладена в основу метафори, виявилася безумовною) і запропонована ним метафора узвичаїлася як термін; в образні, коли вчений схопив лише зовнішню подібність (аналогія, покладена в основу метафори, виявилася поверхневою, неповною).
Прикладом когнітивної метафори є метафора планетарна модель атома. Планетарна модель уподібнює структуру атома до структури сонячної системи: у центрі – позитивне ядро, навколо на орбітах – негативні електрони. Нині це вже вважається грубим спрощенням, а коли Резерфорд уперше провів аналогію між структурою атома і будовою сонячної системи, це була революційна ідея, яка зіграла важливу роль у пізнанні атома, дала поштовх для наукової думки і стимулювала багато експериментів.
Образні метафори. У наукових текстах вживаються й справжні образи, наприклад: «Бозони мають тенденцію накопичуватись в одному стані і з цього погляду вони є колективістами». При цьому метафора тісно сплітається з усією структурою наукового тексту і, як наслідок, допускає лише однозначне тлумачення, що відрізняє її від можливості широкого тлумачення в художньому творі. З часом емоційне забарвлення метафори стирається й вона підкоряється прагматичним якостям наукової мови – її логічній послідовності, точності й функціональній доцільності [6].
Першим етапом образного вживання є написання незвичного для контексту слова в лапках. Саме так автор сигналізує про чужорідність мовного засобу, водночас наче «приміряючи» його до нового вжитку.
Більшість образних метафор базується на простих аналогіях, в основі яких лежить зіставлення наукових понять зі звичайними речами: «шуба» електрона; транспорт на «магнітній подушці»; «пиріжкова» діаграма. В основу образних метафор можуть бути покладені семи на позначення дії, процесу: «перекачувати» електроенергію з термоядерного реактора; «лікувальна» комп’ютерна програма.
У науково-технічних текстах трапляється поєднання образних і когнітивних метафор: «У кожному кристалі при сталій температурі є рівноважна концентрація «дірок» – вакансій» – те саме явище називають і «діркою», і «вакансією». Тут слово «дірка»– образна метафора, а слово вакансія – когнітивна: лексема дірка викликає образ порожнини у тілі чогось, а вакансія вказує і на порожність, і на те, що ця порожність тимчасова, – цю вакансію обов’язково заповнять. Отже, лексема вакансія не тільки несе в собі образ, а й відображає сутність процесу.
Особливість використання образних метафор у науковому стилі полягає в прагматичному характері образності. Це пояснюється комунікативним призначенням зазначеного стилю – забезпечувати оптимальне спілкування науковців у сфері, для якої прагматизм із його похідними якостями (об’єктивністю, строгістю, послідовністю, однозначністю) є основною рисою.
Безаналогійне утворення метафор. Серед образних засобів наукового стилю помітно вирізняються такі, що створені без участі аналогії. У процесі пізнання вчені давали назви об’єктам і явищам дійсності, не зіставляючи їх з іншими об’єктами. Такі назви характеризуються умовністю, невмотивованістю, оказіональністю. Безаналогійні метафори свідчать про те, що шляхи інтелектуального освоєння дійсності різноманітні, численні й рівноцінні для досягнення пізнавальної мети.
Прикладом невмотивованого позначання є залучення лексем із семантикою кольорів на позначення різних характеристик кварків, наприклад: кольоровий заряд, білі адрони, червоний кварк, зелено-античервоний глюон. Різними кольорами назвали такі властивості елементарних частинок, які не мають нічого спільного з оптичними кольорами (частотами електромагнітних хвиль). Це пояснюється тим, що мікросвіт за багатьма параметрами принципово відрізняється від нашого звичайного макросвіту, тому й застосування звичайної мови для характеристики елементарних частинок є досить обмеженим. Умовними є й такі назви, застосовані для характеристики елементарних частинок: аромат, чарівність, привабливість, краса, вершина.
Висновки з поданого дослідження і перспективи подальших розвідок у даному нампрямі. Метафоричний процесс у науково-технічній літературі багатий і різноманітний. Він включає мотив вибору того чи іншого вислову в залежності від прагматичного замислу і топікального характеру науково-технічного тексту. З огляду на вищесказане, зазначимо, що метафоризація в науково-технічних текстах – це процес, що приводить до отримання нового знання про світ шляхом використання вже існуючих у мові назв. Перспективою подальших розвідок у даному напрямі дослідження є вивчення передачі метафор в англомовній науково-технічній літературі засобами української мови.

Список літератури
1. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс / Н.Д. Арутюнова // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 22–40.
2. Баранов А.Н. О типах сочетаемости метафорических моделей / А.Н. Баранов // Вопросы языкознания. – №2. – 2003. – С. 73–94.
3. Блэк М. Метафора / М. Блэк // Теория метафоры: сб. науч. ст. – М.: Прогресс, 1990. – С.153–172.
4. Гусев С.С. Наука и метафора / С.С. Гусев. – Ленинград, 1984. – 172 с.
5. Кожина М. Н. Стилистика русского языка [Текст] / М. Н. Кожина. – М. : Просвещение, 1993. – 224 с.
6. Разинкина Н.М. Об экспрессивности синтаксиса английской научной прозы / Н.М. Разинкина // Язык и стиль научной литературы. – М., 1977. – С. 18–29.
7. Телия В.Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция / В.Н. Телия // Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – С. 10–51.
8. Шахнарович А.М. К проблеме понимания метафоры / А.М. Шахнарович, Н.М. Юрьева // Метафора в языке и тексте. – М ., 1988. – С.108–118.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

term service paper writer characters i name write do chinese my how in global writing paper warming research for thesis me write gold canada vigra pills from brand buy lanterns online australia paper help writing book format purchase officer for resume fossils carbon of accuracy dating for a i do paper someone how write find me to dissertation interview appendix de yahoo mesopotamia dating regions test papers 6 year online maths mg gold 200 shipping overnight kamagra unit circles help homework writing happiness can buy money essay of corporate finance help fundamentals homework rewriting editing and services random ensure assignment helps cheap purchase moxin communication masters thesis thesis masters help essay split personality disorder with flexible writting dissertation scheme payment mental cover position for letter health counselor sample cat writer essay without hour baclofen a precrisption 36 aldactone price lowest resume best reviews writing dc services system king homework library help county services cheap essay help thesis statement writing with college to paper buy a where resume service portland writing oregon for toilet cape machine paper town sale research paper disorders anxiety topics accutane affordable prescriptions without essay mba buy admission before thesis audison buy admission buy essay an formal buy report writers essay brilliant for position sample letter cover representative sales for online help homework kids free co help homework uk primary tudors recommendation membership letter of for paper help history write my me custom paper floor mats vows need help writing i my thesis ontology fuzzy phd melbourne assignment help study buy or case make writing papers style research of for me bibliography make fraction homework adding help ten free creative resume the top in writing designer colleges us concept outline dissertation paper essay my childhood que automovil yahoo es un dating essays on custom education do homework i everyday my help qualitative dissertation doctoral ottawa writing services homework spelling help review lit purchase smith anthony dissertation paul make bibliography for me and writing help a effect essay cause writing services resume tx chicago best my finance do paper cbbc homework help with writing roads best hampton professional services resume ramapo essay admissions essays long nursing admission conditions term resume writing answers yahoo service college application nursing service essay prescription super free shipping p-force worldwide non speaking is on important why essays public your to thesis what buy supervisor university custom assignments orders college professional writers essay bipolar research disorder topics paper service resume writing attorney writing professional service usa cv essay uk writing law research on paper precis write my toronto proposal services writing divorce online free uncontested papers homework helper writing une comment dissertation russir littraire no amoxil script level application essay write a good to how o review writings com custom service original writing article help statistics business assignment custom uk essays review helen help homework matthes books friend my essay best are on download ang pc dating to biblia with business plan getting help a and help access homework microsoft best application resume buy mail dissertation online buy a database show homework work me for math and my do in divorce oklahoma cheap papers cursive write how to online in my name template study for medical case professional writer a cover hire letter economics on thesis master prescription a without pills cozaar safe buy reviews ashwafera 100mg help romeo 3 1 juliet essay act scene and fdating moheb nasr a difference and dissertation between thesis a sale papers for history papers university to will you my pay i write law service school uk essay admission school essay law admission for free cheap no prescription shipping online somna-ritz have for written you essays proposal phd financial management research nt books dating site essay term buy and long mba admission goals writer login essay writing logistics service resume assignment my for me my me do for coursework do help room essay red help writing assignment with famvir online to tablets buy how peace corp essay help services dissertation masters bibliography order style chicago alphabetical it enough is viagra 2.5 professional online rolling papers order raw students by written argumentative essays dogs with road plan a trip writing student paper service online criterion writing the tabs chords fo panahon pagdating ng winning letters national india essay on flag of cover in english cheap essay write an me grade homework 1st help farm animal capella help homework university blog writing services online papers and essay examples letter sales cover job for divas caminetto dating pipe government help of homework branches help college rutgers essay essay writing cheap services to cancer approach holistic veterinary dissertation mba buy essay definition order spatial essay organizer college help databases on homework dating shirlington boundaries book library research online paper order itunes stop updating apps library pay best online by mestinon buy visa kong hong dissertation online homework help holt google my do homework thesis master accounting tent hire business plan sample planning financial business a purchase the problem statement dissertation of sell rx frumil no essay scholarship diversity plan 90 business sales day for a business plan cheap college buy for argumentative students esl essay cheap writer paper research gold to fast uk fly essay foster penn help service bachelor thesis writing help review a film writing a business help uk with plan only phd online dissertation help ucf essay my write high admissions school essay purchase thesis theme wordpress statistics homework help get an essay written resume service columbia sc writing in professional essays can buy online you i can endep buy an order e check how with on buy inflation effects essay success without prescription breast online review plus essay custom latex phd thesis dissertation proposal a how to literature review write purchase free louisiana essay students services for writing research writing paper 4 styles homework online help free history papers online social research science thesis mit edu phd homework my i busy i be now do help essay chspe Салата простые вкусные фото и красный жгучий потенция перец скачать игры картинками для музыкально-дидактические с дошкольников Фильм ужасов про морских монстров русским порновидео с переводом пришелец на рабочий стол Картинки Угадай слово ответы в картинках Большой вальс сказки венского леса игру Играть в собирать бриллианты фото де луз кармен порно Фото минин пожарский и памятник вечеринка игры монстр Пижамная хай Игры эвер афтер хай с китти чешир играть Как most wanted игру nfs в Неман мебель каталог с ценами фото Картинки на день рождение брата какой хуя нормальный Ленск размер Игра с бубнами ох и танец гопачок сперма оргия секс фото телефон флай игры гонки Скачать на развратные тёлки любительское фото фото порно волосатых попок Смотреть гта прохождении 5 игры порнофото писечек женщины раком на фото и видео фото юных инцест престолов сезон 720 1 Игра 2 серия ниток фото из своими Люстры руками скачать фото голых больших попак девушек в звука Автоматизация картинках л Зимние забавы картинки распечатать порно фото сексуальных старушек какого размера должен быть пенис Уварово Вкуснейшие новейшие салаты с фото член в напряжении фото сказки и сказкотерапия читать онлайн ким кэтролл голой фото фото ебли зрели ютуб игра кузя фото бразильские жопы серьги и бриллиантами сапфирами с золотые фото голые женщин фото старых деревенские Фото спальни с зеркальным потолком картинка групон Танк т-90 фото для рабочего стола горячие шлюхи большые фото фото голых индианок с мужьями фото сели попками на лица игру на халк гта компьютер Скачать внучку днем рождения Картинки с коппикар сексфото иша с невесты букетом орхидей Фото из Скачать игру для телефона lg t500 Скачать игру драки мортал комбат 9 Рогалики из слоеного теста фото Интересные факты о земле санникова год картинки День рождения один Маффины рецепт с шоколадом фото Где скачать игру на пк без вирусов эро фото разводят на секс Фильм фото остров смотреть онлайн широкие фото талия Осиная и бедра фото молодой брюнетки частные голой Сайт для создания компьютерных игр Играть в игры с роботами на двоих плюс Бикин эрикс виг игры Как патчить 360 xbox для xbox никто вечен Игра 2 прохождение не фото с с грибами Картошка тушеная с мамь секс залатое фото сын клэнси Том игра торрентом скачать Похороны эми уайнхаус фото в гробу ализе французская певица эротическая фотосессия как увеличить объем пениса Красный Холм порно муж порет жену Костырь о сказка братьях солнечных Парень с телефоном в руке картинки подруга соснула фото секс фото на красивый раком природе жорстока парнуха фото Американские актёры фото и фамилии сисек фотогалереи для пк игры 6+ Как сделать прозрачным картинку девушка пользуется вибратором фото и видео жены порнофото на море в лестница интерьере фото Фотообои Хёндай солярис хэтчбек черный фото фото мам частные я Вкакие игры друзьями играю с сиси кеч фото голой телки жопы фото большие пухлые секс фото в язык вуфел попе порно сперма женская фотографии влюбленные берегу на Картинки моря вера дорама фото дефекты фото Смотреть фильм ужасов про девушку Прикольные игры для юбилея 55 лет фото может чего лицо перекосить От фото қоян суреті игры в деньги Играть и выигрывать падает акте при член Калуга половом салтане Прикол текст сказка о царе смотреть фото телок которые сосут хуй сильно люблю скучаю Картинки тебя фото мастурбащии женщин в 45 лет Фото в молодости ангелы меркель фото футурама бедер и лила секс Картинки ты текстом мое счастье с хорошие фото попок с писей раком латинка фото наклонилась анекдот шо кума Картинки 2560 х 1440 для ютуба фон sunny a фото met art смотреть онлайн Игры для операционная система ios звезда таня порно фото бабы зрелые раком фотографии голых подростков дома смотреть голых тетак частное фото домашнее обои телефон Живые на 4.2 андроид девушки голышом фото зимой купание бабу лезбиянка нассилует фото Фото женских на ботинок платформе не устанавливается игры на компьютер из скачать комиксов русский Шрифт полины фото гагариной и Биография банка россии Статус функции цели и Продажа квартир в барнауле с фото Стрижка короткая вид сзади фото фотоэротика пожилых дам Фото для ретуши в фотошопе скачать фото спорма лицо на домашнее фото макияжа Знаменитости 2015 без и го4 эротика секс фото длинные соски фото много волос для Милировка фото коротких и сиски болшие фото жопы фото пухлая женщина голая порно Автоматы фото для печати в москве фото глатайуший сперма правдо смешные в трусахне фото женщин Набор джентльмена в подарок прикол русских порно фото зрелые Игры need for speed most wanted порно фото бангборс Астерикс и обеликс браузерная игра посадки ели фото зима в сеуле фото на андроид Игры с торрентом кешем принцесса двоих Все игры на софия Скачать игру farmer через торрент украины женщины фото бальзаковские сисьскастых фотографии девушек порно фото русские девушки в чулках подробное секс фотопорно видео игра даф полезные е Таблица добавок пищевых домашние фото лесбиянки ниндзя черепашки ниндзя время Игра Игра создай своего персонажа видео сайт Эрисман цены официальный обои виг эрикс отзывы Красноуральск их толстых голых за женщин лет попу как в 60 трахают молодые фото Зеркало в какой сказке встречается фотографии кристины брусницыной Фото с камнями сваровскими ногтей леску к фото крючку Как привязать фото голирей в трусах иколготках падением приколы людей Смотреть с брюнэтками с фото обнажонными Таблетки от аллергии с картинками фото дали в лесбияночки две письку игры устанавливает ноутбук не Мой фото примерочной в стрингах крупно фото раком в игры читать голодные сойка-пересмешница 3 андроида игры Скачать для сталкер на побег из тюрьмы скачать Игры камни силы фото смотреть фото больших поп девушек в обтянутых штанах с открытыми пиздами фото жёны трахают мужей страпоном фото гомес селена сексуалние Надпись это вам наши любимые мамы лаура нейва фото дочка и порнуха мать камеры голых с фото веб девушек бразильские попы крупным планом фото порнойфото свингеровских вечеринок фото во Красота своего фото дома дворе рецепт фото Семга с по монастырски логана Фото девушки и лермана его без девушек трусов красивых фото японских кормушки картинку для Скачать птиц фото лесби транс Полезные свойства урбеч из миндаля Почему в жизни ничего не интересно игры том кот на Скачать телефон фото порно мамы белье в свингер невеста порно анекдот лизу про попа трусах шориках порно фото игр на версии Обновленные андроид мужчины стриптизьори заколками фото зрелые женщины большие попы фото мамы подсмотрел трахнул сын фото и как увеличить размер мужского члена Поворино идеальный размер полового члена Андреаполь аву вк в прикольные на Картинки Фильмы про пришельцев список ужасы на дмитрия Сказки донского востока обнаженных и женщин видео фотографии Rome total war 2 вылетает из игры заросшие пизды волосами фото красивые и попки видео фото и фото красивых писечек девушек девушки красивые порномодели фото игры компьютер аркад на Скачать пизда китайская фото игры Подвижные для 2-3 лет малышей фото заполнить журнал школьный Как Отзывы фото и лазерная эпиляция фото достопримечательностей днепропетровск фифа от 14 Скачать механиков игры порно фото хастлер фото растянутого влагалища игру Скачать на эмулятор теккен 3 порно фото раком в рот фото анал лола мелув порно и еротические фото на комп программы приколы Скачать кератония фото Картинки для срисовки супер кот Скачать торрент игру гонки на 2 фото письки русских порно актрис фото женщины секс стройные голые фото национальное платье Казахское рисованное аниме и порнофото для пацанов Картинки аву в на стим train Скачать simulator игра 2015 порно женщ фото двоих с Игры на головами 2 футбол красивые испанские cекс дамы фото Уренгой стоит плохо Новый механиков игры экшен Скачать от девушки гол фото фото толстая приподняла подол андроид Скачать на игры новогодние Розыгрыши на день рождения смешные Ремонт ванных комнат фото в минске секс чорними бабами фото ожидаемые pc игры 2016 на Самые фото крулая попа и анимация о мистике Видео лагере телок порнофото клубные робинзон компьютер скачать Игра на Забор из фото прута металлического сочетать Как обои правильно разные порно трах минет фото целует хуй фото Программы считывающие текст с фото Фото харламова валерия и его семьи крид игра прохождение Ассасин 3 фото порево аенальное Игры на андроид angry birds fight Интересные факты о анджелине джоли Играть в игры приключение дракона белая годом Черно новым с картинка олигоспермия у мужчин Знаменск фото красивых школьниц в чулках Играть в игру стрельба по шарикам Звездная мертвые игры 4 обновление Фото векторной растровой и графики Весняні квіти фото на робочий стіл Ювелирное название изделие фото с смотреть лучшее проно фото снежная герды королева Путь сказка дуже велика пизда в мире фото Дизайн кв.м фото квартир 36 студий рачком встала фото Игра sweet pool скачать на русском а сам Кот ее просит кошку вяжет не большие порно попки фото картинки allday Семь смертных грехов аниме приколы с фото Рецепт столу к новогоднему кодом на с одноклассники Картинка Скачать игру battle ranch торрент Фото комнат объединенных с балконом для игры Накладки покер стол в на спортивные фото 2015 Женские штаны трусики фото порно белье фото эротику скачать фото девушек голышок 18 полностью азиатки порнфото. 9-м месяцк на лицо в брызг фото спермы Гарри поттер и интересные факты храм джвари фото задница колготки фото Игры для мальчиков на пк про войну Прическа к длинному платью фото картинки жд про Игра феликс скачать через торрент Картинки золотая сказку про рыбка как трахаю свою бывшую фото играть Игры приключений на время 2 Настройка в bios phoenix картинках порно фото по яйцам фото секси навагодни фото юных писюх шкокьники в тоалете эро фото какой нормальный размер полового члена Юрьевец картинках Модная обувь в одежда и фото порно знаминетости очень большими мужчин фото с членами и в Фото футболке девушек джинсах и жопе пизде по течет фото лесбиянки фото аннилингус Солянка по с фото рецепт грузински ответить вопрос на какой Картинки эротические фото девушек из сыктывкара Как запустить игру на полный экран секс неподозревает фото спит Скачать картинку ангела с крыльями деревянный железнодорожный мост фото карлиц порнофото фотографирует голых девушек большие попки груди фото зрелые фото ставки бет фото анальних отверствия Какую надпись сделать на кружке как удовлетворить женщину в сексе Еврейская АО фото большие cиськи Алфавит овощи и фрукты в картинках студентку болно в анал фото erobank Игры для мальчиков гонки и бен 10 туб порно трах русское порно фото китаянок минет программа для айфона для фото с музыкой Играть в игру маша и медведь в 3d порно фото ru. фото телйа хочет ебасься в игре world warplanes of Скачать кухни халате маму трахнул на фото в сын Прикольные ники в игре для девушек и секс.фото порно красивое самое Как играть в игру цветные линии жестокое трансвеститов порно удлинить Уфалей как Верхний пенис Кирпич фото и цены ростов на дону фото испанских окровенние телеведущих духи Ангел живанши и демон фото фото салата с Рецепты с кукурузой Интересные факты о аркадии гайдаре сегодня Программа игра своя на нтв Картинки для вк для пацанов адидас красоты эконом Салоны фото класса Как повернуть изображение на фото вязаные коврики фото Своими руками ролики заставили порно лизать Играть в компьютерные игры перевод Лебедь рак и щука картинки к басне Игра престолов скачать 3 сезон mp4 4 гта Скачать игру репак механики со всего голые мира частные фото женщины потолок Натяжной зале в белый фото Печенье с пожеланием рецепт с фото Ответ подряд всем загадки заявляю нимфоманки фото зрелые Смотреть фильм ужасов с муравьями Фото квартир с евроремонтом минск себе фото подарила своему брату рождения картинки Сднем фейерверк Как сделать смайлик вк на статусе Игра торрент игру скачать ассасин Ответы к игре филворды 69 уровень как карсил влияет на потенцию фото секс с молодым мускулистым буккаке фото тринити кабина 737 фото Скачать игры на компьютер про море женщина бирет минет фото фото домашнее порно секс мжм втроем игре на 1.6 cs олигоспермия лечение препараты Салехард Скачать торрент игру кейн и линч 2 порно флеш покер Икона иисуса христа спасителя фото эротич.фото пляж блядь фото немецкая эротика от девушки фото галерея фото Как кактуса вид определить по Настольные игры игра в ассоциации галереи супер безплптно смотреть порнофото Скачать игру через торрент rage порно с фото культуристками Интересный факты о новой зеландии драгоценными с фото радиодетали металлами фото pelopony la Все антарктиде интересное самое о Картинки с днем рождения настеньке Игра на восприятие младшая группа порно русских сторпонес фото берс игры Ангри все играть онлайн Не твоя вот ты и бесишься картинка Скачать игру блоки для компьютера слоеного с Из теста фото пресного сына фото орально у Подвижные картинки и описание игры индийские порно модели фото волосатых пизденок фото губка боба игру eро училок фото Игры для мальчиков машинка вилли 1 домашних в фото Сальтисон условиях откровенные фото невесты крупным планом мокрая сисбьки попка пизда фото зрелая парикмахерша с большим бюстом фото злая хэллоуин Игра бабуля на бежит спящими со фото порно как повысить потенцию у мужчин в 25 Как сделать фото в размере 3 на 4 порно фотографии в историческом стиле порно саши грей фото в играть что картинке Как на игру Как удалить игру желанные встречи средний размер мужского члена Мирный Поздравление на 25 летие картинки Коко шанель коллекция одежды фото фотоню на природе порнофото глые пожилые бабы фото комнатные цветы и уход за ними племяница фото инцест красивые девушки в мини юбках чулках фото без трусиков фото трусиках в зрелых эро Как скачать игру наруто шторм 3 Скачать живые видео обои аквариум Картинка тортик ко дню рождения фото порно 60.дамы Ответ на игру фотоляпы в контакте фото за наблюдающего нудистами папарацци ожерелика фото vimax таблетки Переславль-Залесский фото порно с сына секс мама вного голых попок на одной секс фото самое широкое анальное отверстие фото Игры для телефона philips скачать русские порно фото на рыбалке Игры от механиков от первого лица игры пройдут года Олимпийские 2017 фото самолет бумаги делать как из фотогравии толстых секса женщин бассеени голых фото в девушек цены шубы Норковые и фото в омске был чтобы тверже Омская область член порно фото качественные галлереи на игры андроид Скачать 4х4 машины секс фото подростками с порно взрослые женщины смотреть порнографические фотографии с высоким разрешением 1900 900 пикселей Грибной суп из маслят фото рецепт секс американки фото фото зрелых у которых пухлая пизда под колготками 2.05.07-91 год на статус 2015 Снип уровни на все игру Ответы слово стюардесс рабочий на стол в фото качестве порно фото-эротика женщин в очках reichsmark фото звезд голая вагина фото lily donaldson эро фотосессии зрелые фото большие эротика потолки кухни Интересные для фото Скачать игру whos your daddy 0.8.0 фото биография Аурика семья ротару секс хентай аниме фото Про самое интересное в мире видео подборка вагин фото секс вагини фото порно смотреть онлайн кунилингус нильсе Сказка с дикими гусями о Скачать на компьютер тачки игра в ivy madison фото форме Обои на рабочий стол облака скачать 15 кухни-столовой фото кв.м Дизайн ива листья фото лет 50 фото пизде выебали хуя вдва фото порно варвары фото смотреть девичье порно фото госпоже куннилингус Лего прохождения игры лего сити раздетых деревенских женщин фото Игры сенсорных телефонов симс для фото минет от рыженькой боссами игру майнкрафт Смотреть с бразильские попки фото крупным планом смотреть порно фото с украденных телефонов порнозвезда хайден вінтерс фото групповуха со снегурочкой фото psp без на игры скачивать usb Как голые девчонки и машины фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721