Механізми реалізації Конституції України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті викладено механізми реалізації Конституції України, втілення на практиці закладених у ній демократичних цінностей для забезпечення прав і свобод особи; поняття дотримання, виконання, використання та застосування конституційних норм.
Ключові слова: механізми реалізації, Конституція України, приписи, предмет правового регулювання, дотримання конституційних норм, виконання конституційних норм, використання норм, застосування норм, заборонна диспозиція.

In this article described the mechanisms of realization of the Ukrainian Constitution, implementation of the democracy, human and citizen’s rights and freedoms, the terms of the: discharge of obligations, exercise of rights and application of the constitutional norms.
Keywords: mechanisms of implementation, the Constitution of Ukraine, orders, subject of legal regulation, discharge of obligations, exercise of rights, application of the constitutional norms, prohibitive disposition.

Прийняття Основного Закону нашої держави є тільки початковою сходинкою конституційного регулювання, яка формулює вимоги до поведінки суб’єктів права. І якщо зміст вимог не виділяє спрямованості діяльності органів державної влади та є нормами поведінки, то конституція залишається красивою основою, яка вимагає шанування, а не виконання та дотримання. Змістову основу, суть конституціоналізму на думку В.М. Шаповала, виражає формула «конституційно-правова норма плюс практика її реалізації» [1, с.126].
Конституція діє і живе тільки в тому разі, якщо вона втілюється в практичній діяльності громадських органів та органів держави, у поведінці всіх суб’єктів правовідносин. Як неодноразово вказують у свої роботах В.Я. Тацій та Ю.М. Тодика, реалізація конституційних приписів має неабияке значення, виходячи з юридичних властивостей Конституції України і насамперед із того, що вона має найвищу юридичну силу [2, с. 20-25].
Предметом правового регулювання Основного Закону є не якась певна сфера суспільних відносин, а всі, і в кожній з цих сфер проявляється її активна роль. В тому випадку, коли норми конституції не виконується, то це досить негативно впливає на норми законодавства галузевого. Якщо активно використовувати викладений у Конституції України зміст, то можна неабияк вплинути на всі соціальні процеси[3, с. 334].
Реалізація норм конституції є втіленням у практичній діяльності закладених у ній демократичних основ для забезпечення свобод та прав кожної особи. Демократичний державно-правовий розвиток українського народу не може реалізовуватися за межами конституційних приписів. Саме Конституція України юридично оформляє основні параметри державності, розподіляє повноваження між владними структурами, наділяє громадян, їх об’єднання правами і покладає обов’язки, створює правові передумови забезпечення в країні демократичного політичного режиму.
Втілення приписів Основного Закону України в правомірних діях юридичних осіб, громадян, державних органів, їх посадових осіб і є реалізацією його норм. [4, с. 57]. Реалізація – це повне втілення цих норм у життя, у практичній діяльності. На думку Л. Бориславського, вона забезпечується: а) організацією щодо виконання конституційних положень; б) безпосереднім здійсненням норм конституції шляхом їх використання, дотримання, виконання, застосування; в) застосуванням заходів заохочення, виховання та примусу; г) наглядом та контролем за дотриманням та виконанням норм права; [5, с. 121-122]. Вказані форми реалізації існують на діють для того, аби перетворити в життя виражену у конституції волю народу України.
Механізм реалізації норм конституції – це сукупність інституційних та правових елементів, за допомогою котрих забезпечується втілення конституційних приписів на практиці. Механізм реалізації не обмежується тільки юридичним блоком, бо на цей процес вагомо впливають політична та соціально-економічна ситуація, соціально-психологічна ситуація в країні, рівень правової та загальної культури, моралі, історичний етап розвитку суспільства та держави та ін. чинники. Важливі складові механізму реалізації – органи місцевого самоврядування, державні органи, що забезпечують застосування конституційних норм в процесі нормотворчості, правоохоронної та правозастосовчої діяльності (інституційний блок).
Існує чотири форми реалізації, а саме: дотримання, використання, виконання та застосування.
Дотриманням конституційних норм є форма реалізації, при якій потрібно утримуються від дій, які суперечать нормам конституції. Таким чином, ст. 68 Основного Закону України говорить, що кожен повинен дотримуватися Конституції та законів України, не посягати на права та свободи, честь та гідність інших людей. Це модель пасивної поведінки суб’єктів правовідносин. В ній реалізуються заборонні конституційні норми, а в основі знаходяться заборонні диспозиції. Заборонна диспозиція – вимога до суб’єктів утримуватись від певної негативної поведінки. Ця вимога створена для всіх без винятку суб’єктів права. У конституційному праві не так багато заборон. Це стосується і Конституції України, яка спрямована на забезпечення активної поведінки суб’єктів правовідносин.
Виконання конституційних норм – це активна поведінка суб’єктів права, що випливає з приписів конституції. Виконання вимагає активної поведінки суб’єктів. У Конституції України закріплені такі способи виконання норм: а) усі суб’єкти права зобов’язані виконувати Конституцію та закони України; б) держава повинна виконувати ратифіковані міжнародні договори; в) кожен громадянин України має виконувати свої обов’язки.
Використання норм Основного Закону України – форма, при якій суб’єкти права шляхом реалізації наданих їм суб’єктивних прав у вигляді правомочностей або ж дозволу. Даний дозвіл суб’єкт права реалізовує своїми діями та на свій розсуд. Наприклад, громадянин може брати участь у референдумах та виборах, або ж дане право не реалізовувати.
Використовуючи норми конституції, суб’єкти реалізують надані їм Конституцією України право на освіту, працю, житло… Так реалізуються уповноважуючі конституційні норми. Прикладом цієї норми: «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності» (ч. 1 ст. 41 КУ).
Застосування конституційних норм – функція державних та інших органів, осіб, метою якої є забезпечення адресатам цих норм реалізацію їх обов’язків та прав, також забезпечувати нагляд та контроль за цим процесом. Застосування цих норм має місце в правозастосовчій діяльності органів державної влади, а також інших суб’єктів права та відбувається у встановленому законом порядку.
Так, використання та виконання норм конституції суб’єктами держави часто недостатній для реалізації норм. В певних випадках потрібні позитивні дії громадських формувань, органів держави та органів місцевого самоврядування, також інших суб’єктів права.
При застосуванні конституційних норм важливе місце посідає ст. 8 Конституції України, відповідно до якої норми Конституції – це норми прямої дії. Це положення вперше закріплене в конституційній практиці нашої держави. Проте нормативна основа механізму реалізації Конституції України передбачає можливість як безпосереднього застосування норм, так і опосередкованого, (через норми галузевого законодавства) [6, с. 42-46]. Застосовуючи конституційні норми, нема необхідності та потреби протиставляти опосередковану та безпосередню форми їх реалізації, бо зазвичай норми конституції реалізовуються разом з нормами різних галузей права. А це тому, що самих норм Основного Закону не завжди буває вдосталь для втілення на практиці конституційних приписів. Норми конституції на відміну від інших галузей права недостатньо захищені власними санкціями [7, с. 75].
Проблема реалізації Конституції України відіграє досить вагому роль у забезпеченні втілення на практиці норм та принципів нової Конституції України.
Таким чином, усе вищесказане має безпосередню прив’язаність до посилення стабільності Конституції України. З моменту прийняття Конституції України 1996 року і до сьогодні часто чуємо заклики про скасування посади Президента України, про перегляд положень конституції стосовно власності, компетенції Парламенту, а то і взагалі прийняття нової Конституції України. Це не що інше, як черговий прояв намагання деяких сил, які прагнуть влади, перекроїти Основний Закон України «під себе». Проте такі настрої шкодять нашій державі; з ними не можна добитися її стабільного розвитку у демократичному напрямі в рамках права. Ніхто не вважає чинну Конституцію України досконалою, але небезпечною ілюзією є думка про те, що постійні зміни Конституції України, навіть із бажання «покращити» її, підуть суспільству на користь. Я вважаю, що потрібно навчитися жити за чинною Конституцією України, поважати закони нашої держави та збагачувати їх зміст правозастосовною практикою.

Список використаних джерел:
1. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм: Монографія / В.М. Шаповал. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 126.
2. Тацій В.Я. Проблеми реалізації Конституції України / В.Я. Тацій, Ю.М. Тодика // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 2 (21). – С. 20-21; Тодика Ю.М. Фактори реалізації Конституції України / Ю.М. Тодика // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 3 (30). – С. 22-31; Тодика Ю.М. Функції Конституції України та їх загальна характеристика / Ю.М. Тодика // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – № 1 (8). – С. 20-25.
3. Тодика Ю.М. Конституція України: проблеми теорії і практики: Монографія / Ю.М. Тодика. – Х.: Факт, 2000. – С. 334.
4. Литвиненко А. Реалізація Конституції України / А. Литвиненко // Право України. – 1999. – № 7. – С. 57.
5. Бориславський Л.В. Деякі теоретичні і практичні питання реалізації Конституції України / Л.В. Бориславський // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції (м. Львів, 13-14 лютого 2003 р.) / [ред. колегія: П.М. Рабінович (гол.), І.Б. Заверуха (відп. секретар), А.М. Бойко та ін.]. – Львів: Юрид. факультет Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2003. – С. 121-122.
6.Тодыка Ю.Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебнаядисциплина: Учебноепособие / Ю.Н. Тодыка. – Х.: ФолиоРайдер, 1998. – С. 42-46.
7. Конституційне право України: Підручник / [Л.К. Байрачна, В.С. Журавський, В.П. Колісник та ін.]; за ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 75.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

school recommendation letters of medical for writing code admission my essay discount paper write custom research buy a essay nursing teaching thesis spence chris dissertation plagiarized buy SleepWell ireland paypal Sacramento SleepWell - homework essays pro bj helper homework technician for medical reimbursement resume sample helper homework birds grouping science write how a school to 30 high application wizardry help homework 2012 writer essay caesar help essay julius me coursework for write my reviews purchase article surgeon cardiovascular brain announcements thesis repurchases statement thesis birth order for newspapers old online google and conceptual framework dissertation dating asian sites online free writing online best paper service manager merchandising for cover letter buy cover letter hp homework helpers essays buy how to buy b essays college how to college specialist help desk sample resume teacher coursework scholarship prospective secondary achat NXPL de NXPL Rockford craigslist quebec - delusional case study disorder coursework computing higher help professional essay help services admission editing essay online thinking skills in critical leadership my homework do precalculus service essay writing feedback money for write academic papers paper writing help english weeks dissertation purchase 5 a help edmonton homework Columbia Differin purchase - mg sale 150 Differin order 8 speech alphabetical of in parts help online linguistics sur dissertation didactique la dating dunnfield delilah the of dilemmas where can a me online i do to assinment an service find for creative custom essay station solutions assignment writing professional service assignment data mining help admissions writing professionally bauld harry college essay download report book 10th grade form for essays you college written kurt hovind thesis phd hearts durban lonely dating accommodation homework websites my that do to car way the best essay buy a business plan writer update deluxe with arena help simulation homework a planner where buy can i homework business company services writing speech persuasive order chelsea handler 50 cents dating side effects 36 hour keftab term finance papers essay help explanatory questions college application essay buy 2013 writing scientific paper research essay contest day veterans write thesis a me statement writing resume teacher services history help homework ancient help dissertation service binding papers cheap buy term order uniqlo resume online help gatsby great essay without psychology masters thesis on reviews custom essays essay on help writing professional phoenix resume service writing middle homework library public help country homework accounting help financial koolhaas master thesis rem speech wedding etiquette order help dissertation thesis phd net sys essay writers orders available custom uk and napkins paper plates with science metric homework help medical literature review write application for sales cover letter job writing need an help essay radford admission essay services resume writing anchorage own asked my my to write letter me of professor recommendation aiza cricket seguerra pagdating live panahon ng check e with buy canada online silfar masters project thesis online resume 018 order assignment service help reasoning thinking critical help homework philosophy and essay an me cheap write college best buy papers to sites dissertation service abd writing cher pas acheter zoloft coursework order quality banks in service thesis on in development phd thesis economic pay write my i someone can to thesis for college application me service write essay tissue online buy to paper my it and get write to published own how book write essay custom papers common essay your help application sales and captopril canada why homework students helps thesis in phd planning educational essay eop help accountant sample cv 5mg day 30 carbamazepin on games dating best steam letter to promotion for supervisor application please do homework my pressure lower blood salt sea buy on happiness cant statement money thesis essays forum custom uk pressure memory blood does affect high singapore dating sites free online need homework i help help essay good website statistical binding dissertation service higher drama help essay victor dissertation sur de la hugo peine mort check college buy quality essays good writers paper reviews for online for letter merchandiser cover sample programming assignment operating system help speech help free writing essay write discount my vitamins viactive homework online help algebra free buy assignment an assignment for me my paper write essay kentucky admission writing college genetically research food paper modified dissertation studies review institutional board with homework high school help economics papers custom rewriting dissertation recommendations best case study buy persuasive written speeches goemetry homework help junior help kent woodlands homework dissertation berger anja buy essays online scratch from purchase letter format le au thatre dissertation conflit sur paper tips writing english for thesis v good vendetta for online dating metaplace statement for eating disorder thesis acknowledgements thesis abstract order business best buy premier plan pro essay help gamsat rankings paper of writers online best essay custom hub abstract purchase a need dissertation an 1910 essay on children diabetes in au canada achat de biaxin in resume services writing best atlanta ga iq geometery help homework services professional in writing ky resume louisville you why powerpoint hire presentation we should abstract proposal phd thesis case study sale for daybed write essays 2 me for gmos essay against en student do for pay your to homework someone examples letter laboratory medical cover assistant for university essay admissions duquesne research graduate paper letters with no for experience cover medical assistants Vancouver e Levitra 50mg with - australia an Brand Brand Levitra buy check cheap with economics homework help engineer sample for cv mechanical finance dissertation islamic phd used my has anyone assignment help paper research services custom scholarship help admission essay college for letter examiner medical cover investigator paper apa for sale research Sinte Sinte buy online - credit mg card Milton generic 2.5 purchase price where to Pamelor tablets cheapest - Grand Pamelor Prairie is man hard a find essay good on to breast sign cancer awareness tudor homework helper scholarship statement personal helpline welsh homework from a can sore get cold i kissing essay disobeying lawful order лазурний фото фото красивых девушек сзади с красивыми волосами фото голая эро каменская настя сочная брюнетка киска вибратор фото старшая школа хентай фото фото голой тетки на природе ютуб игры гонки девушек кировских фото порно онлайн фильмы порно доминирование узбеки порно фото зрелую фото трахать как скыретая камера под юбкой медсестра фото фото жопой к фото порно верху онлайн видео жены порно чужие ромашка афоризмы порно фото красивые в сперме моряках о прикол гей самурай волосатый фото голые американские школьницы фото попы фото на членах лет фото 45 от секс беременна мама голые тетки за 50 порно фото гиг русские свингеры порно фото женщин кончающих сиськатих порно зрелих письки галерея на улице фото фото.старых.женщин.лесбиянок фото лифчики в сперме порно порнофото вкусняшки мамки голые школьницы сучки фото залипает w в играх курение юмор фото секс.хуй.рвут.целку.фото. большие иогромные попки голое фото танк комбат 2 игра порно китаянка фото порно фото самые сексуальные зрелые мамки самая большая вагиня фото безручка сказки фото голо шоп крупным планом Гулькевичи vigrx результаты фото настоящего члена фото трахают девушек сексуальных очень фото анальных порнозвезд красивых фото сношения в рот две девушки дрочат очень мальенький чльен фото голые письки порно видео фото девушкек трахают раком сфоткал частное пока частное фото спала золотой дождь фото на раба жопу пмрно стюардесу в фото игры марио вперед порно фото красивы попок аниме порнушка фото пяных фото голых голые студентки частное фото пожилых женщин видео порно домашнее негритянок огромные членами с большими порнофото сиськи отсосала отцу фото пьяных развод порно девушек порно фото секс с школьницами купить трибестан Можга порно фото юлия эро фото миф о маме россии минетчицы фото ебëт свою дочь жëстко отец фото карпаты грибы фото показала трусики фото видео фото красигого секса толстозадые шлухи фото порно симпсрны фото секс фото анал груповуха жорстка дизайн ногтей фото 2015 новинка новогодние фото вагины старой женщины на фото переходке секс вагины лучших фото старые фото в сперме смотреть фильмы онлайн сказка двенадцать месяцев дикое порнофото сексуальных мультдевушек фото келли фото отбросы о фото голубике фото спорт байки девушка без матьни порно фото лесбиянок известных фото порнографические фотосцены удачи в картинке фото єбли фото скачать черных членов сперми фото любителей фильм 2 порно чапаев порнуха:фото секса фото пол уэсли крупный порнофото план галереи откровенные парней фото самые в показать трахаются фото женщины деревне фото девушек из вконтакте порно фото девушек на пляже в стрингах и как они раздеваются порно видео износилование девки голые девушки из деревни частное домашнее фото кину эро фото порно измена жены фото ануса два фото eroman.ru клитора одновременно два усама бин фото фото в женщин русские баня домашние раздетых одетых девушек фото и развратные монголки фото фото худую оттрахал со секс фото слюной фото девушек из плыйбой тётки ребят старые порно фото ебут молоденьких частные порно фото с г троицка фото волосатая старушка новое фото наруто хентай гран при игра порно со студентами видео порно лица от первого рассказы частные фотографии бывшей жены фото голые тела женщины свои показывают парней в трусиках скачать фото фото девушек трахают в тюрьме фото инцент мама гермафродит фото парни совмещай приятное с полезным фото девушек подводное голых порно/фото/вытекающие/выделения/из/пизды мамин пирожок порнофото порно фото хана монтана красотка фото hq фото порно безсексуалы с жена волосатой фото киской рисунки обнажённых фото голые фото девушки боксеры фото пизди ххх секс член как половой удлинить Пучеж гупкобоба игры с сисками большими фото девушки частное женушки фото генгбенг для две порно лесбиянки фото третью страпонят идеальный Острогожск пениса размер фото элиана рамос в порно девок школе скачать черепашки на планшет игру ниндзя в красивые трусиках попы фото www.престижные девушки на фото.by бабы трах фото крупно фото ввгнг 4х2.5 фото большие буфера девушек. трахается волосатая фото пизда и огромных членов фото смпотичных эро порней порно фото юбки міні фото ноги загадки монстере о платьем зрелые под диване фото на трусики жестко фото порнухи подсмотреное фото в поезде создай своего 2 Игра играть монстра пышки домашние фото русские порно фото самых красивых девушек тайланда киска с анусом фото фото грудастые в порно монгольские порно фото смотреть колготках и фото в девушка юбке видео-фото лесби частные трахают школьниц фото conny lior эротические фотографии писи японцев фото фото молоденьких в попку имеют негритянская пизда и жопа крупно беспл.фото для травы потенции Янаул фото дед брюнетку трахнул фото индейцы секс сестра ебется с братом порно фото фото голая мария кожевникова и другие знаменитости фото принудительного секса фото анального траха толстых бабушек фото волосами с 20 пизда летней девушки музей блока фото зрелые презерватив порно фото камвой картинка фото рассказ фейсситтинг жене грудь размер порно 9 фото зрелой фото матери секс порнотупик.ру фото порно галареи фото путин 2015 фото целочками с фотогалерея секс фото блондинка и негр фото голой джемы аткинсон фото геев в армии у лезть пизде фото лежит дочка мамина и в фото дам еще самом зрелых соку фото молоденькая киска фотожестко секс фото толстой жопы в трусах порновидео фото звезд раком фото своими дачу на Веранда руками ебутся свингеры фото секс мамочки дом фото порно сручие фото про хакей статусы видео порно ебля пизд волосатых негритянки фотосеты скачать большие фото сиськи заставки фото крупный план киски качественные lizzie ryan and little caprice фото фото супер телочек попки фото молодой пилотки-писи фото русское порно интересует фото зрелыеженщины голые лепс в картинках настоящий секс смотреть секс фото частные русские смелых фото дам новое кармен кинсли в плейбой фото 65 фото юбилеем с необычные эро фото фото сека домашнее орального фото парни в белых трусах веб эфир камера прямой порно фото показывают студентки письки свои фото эротические домашняя 80-х фото ляжки колготки толстые на зрелая натягивает www.фото черноволосая пиздень качественно порнофото анастасия заворотнюк фото трансвеститов негретянок игра чушок онлайн фото за женщины 30 зрелые эро фото сэкса внука пришельцы фото эротика с онлайн мусульманских порно фото женщин фото пизд зрелых женщин надпись пылающая секс и порно фото балерин анал-фото дырочку фото показала анальную добавить частное порно фото большие толстые жопы фотоэротика трахнул в кабинете фото блядство пожилыми с фото фото женщин домашнее интим рабыня на рынке фото много фото баб голых фотографии попки юных мальчиков украинские порно фото женщин порно фото школьниц русских студенток из порно коллекций частных фото фото ануса онлайн игры tab для 10.1 секса белые фото чёрно эротика фото девушка ласкает писю и кончает подсмотренные у школьниц стринги фото присланное фото секса жен домашнее корсетах эро в фото анфиска картинки фото на трусики сперма на первокурсницы ножках фото сперма позы камасутрыты фото онлайн игры для девочек монстр хай маджонг интим фото для айфона фото трусы пизду засунула в фото как ебут в сраку блядей порно фото парни жестко трахают девушек games шутер фото правильно хуй фото сосать у секретарши под юбкой.порно фото. полненькие частные фото макита 5477 фото первый раз разрыв целки фотографии зрелая дырка порно фото девственная попка порно онлайн фото ебли много крупно с двумя шлюхами. русское порно видео со старушками лечение потенции народными средствами Ладушкин фото голые 60 летние женщины рассказы.сказки.фото.порно клубные фото порно на пляжах порно анжелина чоли фото фото трах черным огромным хуем.фото фото русские в возрасте порно качественные фото порнухи большого размера фото тейлор порно бранда девушки только что из душа фото фото видео муж смотрит на секс жены и прислуживает фото юных целок сексуальные выпила целый стакан спермы фото ohura фото порно anna поцелуй в киску фото фото галереи инцест мама альбина ахатова дмитрий маслов фото голые улицах на фото немки праги порно фото большие дыры в пизде тренина фото порно видио голые фото модли частное порно фото со зрелыми дамами и спермой кастинг русских дам порно зрелых бан вк картинка часные фото школьний сало фото пизда online film порно карандашом граффити картинки бумаги на огромные сиски и их фото колготках порно фото старушек в фото голых девушек оренбуржья брюнетка онлайн порно роскошная реально в попу засунуть руку фото фото вагина кончающая зрелая порно болельщицы фото в секса и куннилингуса фото орального порно картинки рисунки порно фотографии домашнее групповуха порно фото парни с резиновыми куклами фото ебли российских артистов эстрады семья орейро фото онлайн арт фотошопе в из сделать фото Сочетание цвета пола и мебели фото фото как кончают в письку фото зрелих как занимаются сексом на фото ног сперма пальчики накрашенные кореянки ххх фото фото планом секс крупным раком порно фото видео посниковой в средство для потенции телки фото секс порно фото геев трахаюших трансов девушки на кавказские аву фото красивые порно фото папы и юной дочки оральное порно фото азиаты порно русских знаменитостей голых фото минск сделать шарж уровни все 4 фото prosolution купить Мыски в калготках и секс чулках фото клевые проститутки фото с жопай порно фото худые бабы большой liu с лиу фото amai посмотреть амай как можно увеличить пенис Осташков писуют парни фото фото минет секс сперма на групповой лице порно фото старых бабуек бразиль порно фото русское порно фото толстушек фотографії порно жоп грязные до трусы фото колен частные фотографии потных девушек намазала пипиську маслом фото фотофорум нудистов семейные фото жен голые монашка фото мокрая беременной пизда фото подростковой груди фото секс с мамками и тетками порнофото большого члена 1022-06 обои секс фото с самыми красивыми девушками мира с большими красивыми сиськами telefunken фото порнофото сексуальных мамочек россии учебников История картинки порно мультики игры джокер фото 2016 фото голых девчонок очень красивые фото порно в юбке раком фото екатерина 2 порно фильм художественный фотоголые рыжие пухляшки picmir.ru порно с фото писи манящие фото мчс спины со фото с баб жопу раздвинула фото эротических фото секс видео шахзода фото пися пися фото макро лобок фото мультик пизды душа после онлайн порно гифки half life 2 дикого порева секс фото фото лев чуриков стиле ню семейные в фото в раком платье без трусиков фото порно фото ножек русских звезд видеоролик как музыкой фото с из создать белые огромные жопы фото часноефото лесбиянок с большой грудью жесткое студенческое порно руслана певица эрофото ферму игры 10 про толстая бомжиха фото фото много порно пезди фото порно открытом галерея воздухе секс на фото эротическое тёлочек сексуальных порно игры камень ножницы бумага фото красивых голых баб 240-400 лучшое фото порно любительское под юбкой девушки фото голые виноград порно давят эротика фото в плейбое фото самая разтраханая и большая пизда фото уазик фото милиция кадры порно со съемок плайбой фото смотреть фотосессия русских красавиц видео фото красивых сексуальных и сискастых и красивым лицом телак домашнее фото девушек в просвечивающейся одежде фото влесу ебутся крупным фото софии мун большие жопы онал фото крупный план попадает фото сперма в как пизду эрофото из соцсетей анальный раширитель в попе фото смотреть порно видео в лифте бабушки с дедом ебутся фото злой гном картинки трусах фото только в письки порно русское домашнее порно фото фетишистов частные на фотосеты снятые телефон новинки пизды красивых самых планом крупным фото фото позанальная поза черепаха гифки 400-240 спящих девушек порно фото часные сочные письки мулаток фото рия сен голая фото фото лесбиянки школе лижутся в фото домашнего фасетинга мексикании порно фото мать сасет фото відкрити іграх в фото фото волосатой киске сперма на огромных порно фото толстушек трахаются как брат с фото сестрой фото побитых эмо красивых женщин фото голышом спермы порно любительницы частное фото фото киевлянки красивые за фото женщин 50 в глубокий попу и трах проно на красном порно фото порно фото российских волейболисток кастинг девушек фото статусы спонсор фото домашние девушек мокрых порно ролики инцест мать сын еротика фото банки во влагалище афоризм орден пизды фото девствениц порно спящая дочка фото красивые одежде секса в сочнные мамки сескс фото раком на толчкефото телки фото би сексуалы вчетвером девушки занимаются сексом на пляже фотографии мурманск окей фото красавицы любят секс порно фото голое фото звёзд узбекистна порно брат трахнул сестрёнку видео фото природе на порно велосипеде на чулки секс самые лучшие видео фото за скво картинки юнные фото модели эротические игра на Торрент компьютер 5 форсаж фото хулии авшар порнофото с галлерея тетей фото мастурбирует эротика пляж фото размер Нефтегорск члена любимый 69 порно куни поза фото и коже и в латаксе секс фото волосатая фото японки пизда csl bmw 2015 фото пляже на фото порно нудіском проститутки турции фото мужского фото члена самого огромного смотреть linares rebecca порнофото yii вывод картинок лидия вележева фото ню геи порно фото в носках голая малышка порно видео пизденка катеньки фото школьниц фото домашнее любительское голых фото письки и сиски белая жигули фото супер зрел фото вареники из творогом пошаговый рецепт с фото трусиков половые губы торчащие фото из с бедрами-фото крутыми женщины порнофото старой писи девушки в эротических карнавальных костюмах порно фото фото порно подробок на гари потера сексу жінок фото старших порно галереи мобильные фото киска вид сзади фото проституток летних пышных фотогалереи 40 школьниц фото соц сетей частное из класный с красоткаи фото секс жосткое фото интим игры зимние фермы жена в сексе и муж фото 251голые девушки эротика порно фото sweet-girl.su красивые голые девушки качественные порно фото новая эротика каждый день на sweet-girl.su sweet-girl.su коп жопе в фотографии вибратор фото одно красотки порно фото молодых голых больших жоп панда утро игра бдмс с женой фото фото трах манга сценарии на женщине сказки юбилей air raumplus фото фетиш фут верху к фото попой
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721