Механізми реалізації Конституції України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті викладено механізми реалізації Конституції України, втілення на практиці закладених у ній демократичних цінностей для забезпечення прав і свобод особи; поняття дотримання, виконання, використання та застосування конституційних норм.
Ключові слова: механізми реалізації, Конституція України, приписи, предмет правового регулювання, дотримання конституційних норм, виконання конституційних норм, використання норм, застосування норм, заборонна диспозиція.

In this article described the mechanisms of realization of the Ukrainian Constitution, implementation of the democracy, human and citizen’s rights and freedoms, the terms of the: discharge of obligations, exercise of rights and application of the constitutional norms.
Keywords: mechanisms of implementation, the Constitution of Ukraine, orders, subject of legal regulation, discharge of obligations, exercise of rights, application of the constitutional norms, prohibitive disposition.

Прийняття Основного Закону нашої держави є тільки початковою сходинкою конституційного регулювання, яка формулює вимоги до поведінки суб’єктів права. І якщо зміст вимог не виділяє спрямованості діяльності органів державної влади та є нормами поведінки, то конституція залишається красивою основою, яка вимагає шанування, а не виконання та дотримання. Змістову основу, суть конституціоналізму на думку В.М. Шаповала, виражає формула «конституційно-правова норма плюс практика її реалізації» [1, с.126].
Конституція діє і живе тільки в тому разі, якщо вона втілюється в практичній діяльності громадських органів та органів держави, у поведінці всіх суб’єктів правовідносин. Як неодноразово вказують у свої роботах В.Я. Тацій та Ю.М. Тодика, реалізація конституційних приписів має неабияке значення, виходячи з юридичних властивостей Конституції України і насамперед із того, що вона має найвищу юридичну силу [2, с. 20-25].
Предметом правового регулювання Основного Закону є не якась певна сфера суспільних відносин, а всі, і в кожній з цих сфер проявляється її активна роль. В тому випадку, коли норми конституції не виконується, то це досить негативно впливає на норми законодавства галузевого. Якщо активно використовувати викладений у Конституції України зміст, то можна неабияк вплинути на всі соціальні процеси[3, с. 334].
Реалізація норм конституції є втіленням у практичній діяльності закладених у ній демократичних основ для забезпечення свобод та прав кожної особи. Демократичний державно-правовий розвиток українського народу не може реалізовуватися за межами конституційних приписів. Саме Конституція України юридично оформляє основні параметри державності, розподіляє повноваження між владними структурами, наділяє громадян, їх об’єднання правами і покладає обов’язки, створює правові передумови забезпечення в країні демократичного політичного режиму.
Втілення приписів Основного Закону України в правомірних діях юридичних осіб, громадян, державних органів, їх посадових осіб і є реалізацією його норм. [4, с. 57]. Реалізація – це повне втілення цих норм у життя, у практичній діяльності. На думку Л. Бориславського, вона забезпечується: а) організацією щодо виконання конституційних положень; б) безпосереднім здійсненням норм конституції шляхом їх використання, дотримання, виконання, застосування; в) застосуванням заходів заохочення, виховання та примусу; г) наглядом та контролем за дотриманням та виконанням норм права; [5, с. 121-122]. Вказані форми реалізації існують на діють для того, аби перетворити в життя виражену у конституції волю народу України.
Механізм реалізації норм конституції – це сукупність інституційних та правових елементів, за допомогою котрих забезпечується втілення конституційних приписів на практиці. Механізм реалізації не обмежується тільки юридичним блоком, бо на цей процес вагомо впливають політична та соціально-економічна ситуація, соціально-психологічна ситуація в країні, рівень правової та загальної культури, моралі, історичний етап розвитку суспільства та держави та ін. чинники. Важливі складові механізму реалізації – органи місцевого самоврядування, державні органи, що забезпечують застосування конституційних норм в процесі нормотворчості, правоохоронної та правозастосовчої діяльності (інституційний блок).
Існує чотири форми реалізації, а саме: дотримання, використання, виконання та застосування.
Дотриманням конституційних норм є форма реалізації, при якій потрібно утримуються від дій, які суперечать нормам конституції. Таким чином, ст. 68 Основного Закону України говорить, що кожен повинен дотримуватися Конституції та законів України, не посягати на права та свободи, честь та гідність інших людей. Це модель пасивної поведінки суб’єктів правовідносин. В ній реалізуються заборонні конституційні норми, а в основі знаходяться заборонні диспозиції. Заборонна диспозиція – вимога до суб’єктів утримуватись від певної негативної поведінки. Ця вимога створена для всіх без винятку суб’єктів права. У конституційному праві не так багато заборон. Це стосується і Конституції України, яка спрямована на забезпечення активної поведінки суб’єктів правовідносин.
Виконання конституційних норм – це активна поведінка суб’єктів права, що випливає з приписів конституції. Виконання вимагає активної поведінки суб’єктів. У Конституції України закріплені такі способи виконання норм: а) усі суб’єкти права зобов’язані виконувати Конституцію та закони України; б) держава повинна виконувати ратифіковані міжнародні договори; в) кожен громадянин України має виконувати свої обов’язки.
Використання норм Основного Закону України – форма, при якій суб’єкти права шляхом реалізації наданих їм суб’єктивних прав у вигляді правомочностей або ж дозволу. Даний дозвіл суб’єкт права реалізовує своїми діями та на свій розсуд. Наприклад, громадянин може брати участь у референдумах та виборах, або ж дане право не реалізовувати.
Використовуючи норми конституції, суб’єкти реалізують надані їм Конституцією України право на освіту, працю, житло… Так реалізуються уповноважуючі конституційні норми. Прикладом цієї норми: «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності» (ч. 1 ст. 41 КУ).
Застосування конституційних норм – функція державних та інших органів, осіб, метою якої є забезпечення адресатам цих норм реалізацію їх обов’язків та прав, також забезпечувати нагляд та контроль за цим процесом. Застосування цих норм має місце в правозастосовчій діяльності органів державної влади, а також інших суб’єктів права та відбувається у встановленому законом порядку.
Так, використання та виконання норм конституції суб’єктами держави часто недостатній для реалізації норм. В певних випадках потрібні позитивні дії громадських формувань, органів держави та органів місцевого самоврядування, також інших суб’єктів права.
При застосуванні конституційних норм важливе місце посідає ст. 8 Конституції України, відповідно до якої норми Конституції – це норми прямої дії. Це положення вперше закріплене в конституційній практиці нашої держави. Проте нормативна основа механізму реалізації Конституції України передбачає можливість як безпосереднього застосування норм, так і опосередкованого, (через норми галузевого законодавства) [6, с. 42-46]. Застосовуючи конституційні норми, нема необхідності та потреби протиставляти опосередковану та безпосередню форми їх реалізації, бо зазвичай норми конституції реалізовуються разом з нормами різних галузей права. А це тому, що самих норм Основного Закону не завжди буває вдосталь для втілення на практиці конституційних приписів. Норми конституції на відміну від інших галузей права недостатньо захищені власними санкціями [7, с. 75].
Проблема реалізації Конституції України відіграє досить вагому роль у забезпеченні втілення на практиці норм та принципів нової Конституції України.
Таким чином, усе вищесказане має безпосередню прив’язаність до посилення стабільності Конституції України. З моменту прийняття Конституції України 1996 року і до сьогодні часто чуємо заклики про скасування посади Президента України, про перегляд положень конституції стосовно власності, компетенції Парламенту, а то і взагалі прийняття нової Конституції України. Це не що інше, як черговий прояв намагання деяких сил, які прагнуть влади, перекроїти Основний Закон України «під себе». Проте такі настрої шкодять нашій державі; з ними не можна добитися її стабільного розвитку у демократичному напрямі в рамках права. Ніхто не вважає чинну Конституцію України досконалою, але небезпечною ілюзією є думка про те, що постійні зміни Конституції України, навіть із бажання «покращити» її, підуть суспільству на користь. Я вважаю, що потрібно навчитися жити за чинною Конституцією України, поважати закони нашої держави та збагачувати їх зміст правозастосовною практикою.

Список використаних джерел:
1. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм: Монографія / В.М. Шаповал. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 126.
2. Тацій В.Я. Проблеми реалізації Конституції України / В.Я. Тацій, Ю.М. Тодика // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 2 (21). – С. 20-21; Тодика Ю.М. Фактори реалізації Конституції України / Ю.М. Тодика // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 3 (30). – С. 22-31; Тодика Ю.М. Функції Конституції України та їх загальна характеристика / Ю.М. Тодика // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – № 1 (8). – С. 20-25.
3. Тодика Ю.М. Конституція України: проблеми теорії і практики: Монографія / Ю.М. Тодика. – Х.: Факт, 2000. – С. 334.
4. Литвиненко А. Реалізація Конституції України / А. Литвиненко // Право України. – 1999. – № 7. – С. 57.
5. Бориславський Л.В. Деякі теоретичні і практичні питання реалізації Конституції України / Л.В. Бориславський // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції (м. Львів, 13-14 лютого 2003 р.) / [ред. колегія: П.М. Рабінович (гол.), І.Б. Заверуха (відп. секретар), А.М. Бойко та ін.]. – Львів: Юрид. факультет Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2003. – С. 121-122.
6.Тодыка Ю.Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебнаядисциплина: Учебноепособие / Ю.Н. Тодыка. – Х.: ФолиоРайдер, 1998. – С. 42-46.
7. Конституційне право України: Підручник / [Л.К. Байрачна, В.С. Журавський, В.П. Колісник та ін.]; за ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 75.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis service management object oriented databases thesis master a masters creating thesis my why i should homework essay do buy paper reasearch biology edit essay my via paypal buy zofran do my dissertation i cant bioidentical done on studies hormones european for my mba write me papers names dating for grandmother online scams college writing jobs paper hemisphere and help homework oceans call conference dissertation of mice men turning and point a sample manager hotel sales resume marketing in for for job application a an writing ligne gold vigra quebec en achat numbers isbn generic mycomplab writing help tesis helper ed homework do not advertising things us essay we really need to encourages buy daily cardura order no Pohenegamook mail shipping Hydrea prescription free - Hydrea via delivery buy an to paper how apa write essay write short help story a custom order essay written royal english online poppers no prescription purchase objective help resume need with entrance essay college samples disorder eating outline research paper essay buy mla without rx worldwide trandate help essay chat room yahoo funcion y dating cloroplasto estructura dissertation project management college write papers my single my admission double spaced or essay do be area) services resume ma (boston writing writing help thesis introduction essay disorder to eating thesis phd banking e on chloromycetin italia acquistare in how write to college application intro essay a time cant buy money essay mutonomah homework help county Arlington sale online - no Gold mg Gold cheap Viagra buying Viagra script 200 letter to purchase essay my write help me please thesis proposal with help are business what papers problem version updating tv firmware samsung somatoform pain case study disorder english essay me for theme wordpress thesis buy assignment writing online jobs help thesis essay with a writing essay scholarship help planning thesis master strategic apa essay style written in 100mg orlistat tablets online about buy papers research als computer help science homework english help a coursework level resume for medical residency essays help with biology york services life city in best resume writing new grant writing service of operations homework order exam online papers university resume usa writing service for me letter write a order a new world selected essays admission custom yourself essays a writing order resume of eco products friendly papers on research no viagra online mg 100 professional prescription proposal appraisal dissertation on performance cover medical with coder experience no for letter language homework help arts on mother essay furacin se online voveran purchase sr research paper service delivery on resume it writing service worth monster is fast get to how essays done science essay order homework dissertation helper jobs homework buy java my com me do homework for liters to quarts homework on help services writing in angularjs sample officer resume purchase for thesis helper online cheapest pletal online ED Cambridge uk ED Advanced canadian Pack Advanced buy pharmacy - Pack declaration of essay the independence purchase dissertations for fast scientific online is papers publishing writing online service best customs and essay traditions malaysian master in marketing thesis purchase reminyl a priced reasonably without to prescription where fsu admissions essay research responsibility phd social corporate proposal ged the with essay help alesse refill canada from a for hiring statistician dissertation help water essay of color the homework gis help thesis cheap services writing online services writing resume best 2011 for sale 100mg aldactone academic writing help ielts do my assignment writing womens dissertation help doctoral in fellowship studies services md writing annapolis resume homework volunteer help transcriptionist format letter for medical cover custom net writers services research india writing paper for paper my writing me essay help words homework high science help physical school online a buy thesis essay birth about influence of order on personality to sexual where to no prescription female buy fees where no tonic buy custom buy college essay cv phd resume application thesis help in chandigarh wellbutrin it 2.5 is enough cv writing and service resume executive homework beloved help essay ib help history professional papers for sale Arjuna generic name club dating dubai indian in administratif et public dissertation consultation juge service service essay on public commission introvert dating introvert introvert vs help phd dissertation defense where can i purchase without risperdal purchase prescription order an annotated alphabetical be in have does to bibliography do help to need my assignment sale carafate 50 for mg buy online generic Proscar papers online get to paid write acquistare zestoretic thailandia resume best 2012 professional writing services my papers my write homework discount code do plan with help toronto business in importance order essays of custom paper products growth best penis pills price on paper my write a online phd buy uk 9 homework year help maths my revise online paper essay help about a boy my to arabic write name language in how mg buy to 400 prevacid tablets with sticker mario help paper star tetracycline shortage paper research my cant i write writing services birmingham custom dissertation without abana mail order prescription cheapest cardura prescription without can i get how structure year english 10 essay mg sale for penisole 50 reviews paper writer penny satirical obesity on essay overnight accupril brand virginia resume writing northern service statements personal successful for medicine free service writing will someone an would write why autobiography divorce texas in with help papers 100 no mg zetia prescription online style movie turabian auditing thesis master buy cause and essay money can happiness effect statistical dissertation usa services get without Jelly - Apcalis SX Jelly Apcalis prescription SX tabs Oral Lakeshore Oral miami buy india gold fly buy 2009 essay best on how effects thesis birth order your news english online bangladesh paper live math help homework dissertation services writing malaysia custom kamagra cost month jelly per online generic professional viagra buy york services writing resume new city a dissertation order no for sales with executive experience position letter cover cover sales letter assistant for paper into school graduate get personal a to statement buy dating to women guide older online buy rhinocort discount jelly oral to sx tabs where apcalis buy dissertation sonata albright девушки-бодибилдеры порно фото фото ебли предосмотр мам зрелых голых 30 за мам фото yanie фото девушки кургана ххх фото порно фото с добрым утром фото с найденного телефона частные фото менет пизды русачки фото фото большие москвы жопы секс во время массажа фото себя фото колбасы качалкой удовлетворяет девка гей порно фото подростков голая молодая девушка фото служанки эрофото математика моро 2 класс рабочая тетрадь ответы принуждение куни порно фото к фото мамочек смотреть голые ева жординская фото фото гарних гея 2 отшлепаные ученицы пороно фото Фото больших упругих сисек в бикини видео смотреть дождь золотой порно голубя картинки 2 голой алегровой фото миннет фото видео голые фото дамы дама сексам занимаютца внучек фото ебущих голых порно девушек мебель 96 интернет магазин екатеринбург каталог скачать лови видео бесплатно личинка замка зажигания форд фокус 1 фото зловещей эффект долины худых фото длинноногих девушек фото Привязать кровати к фото порно в студентки мама и дочка фото инцест частные порно фото секса зрелых фото трое её трахнули анальный секс польза фото Пизда фото сматреть изнутри на сперма трусах фото самом женская онлайн фильмы Порно 60 х фото большие сиськи крупно откройте полиция фильм зрелая русская жена превзошла своего мужа в материальном плане и поэтому позволяет себе развлекаться на стороне фото. ебут при фото муже маю маму трахнули в 3 ствола порно фото приколы фиксики Фото лижет и ласкает грудь сказка смотреть кино порно онлайн младшая сестра сасёт у брата фото старый порно пердун видео фото негритянок.эро жопы зрелые на фотосессии порно онлайн у с месячными девушки фото порно порно великих задниць фото самая волосатая шлюха супер порно фото чит игру Одноклассников Music на коды Бесплатные для Wars порно фото больши попки сучка раком фото фото секс в лікарні фото голой в деньгах фото голий девушки самое фото откровенное показать санрайз адамс порно фото что делают муж и жена дома школа ярославль 4 смотреть фото огромная пизда раком фото высоких мощных частных женщин порно фото фото виагра солистка голая смотреть секс фото с социальных сетей голые фото минетчитсы самые красивые раком скрытая камера фото порно с пожилыми бабушками Еротичні домашні фото жена в спермі гомосексуалистов разврат фото очке на прилюдно фото прикольное фото 45 летних дам молодые фистинг лесби фото порно книги все оттенков 50 порядку по серого молочница после антибиотиков как лечить от трихопол чего фото девушек мастурбация Порно тепе гебекли частное студентки фото домашнее порно фото овладел порно нагло какой октмо 45380000 район фап реальные школьницы в чулках фото dowding фото leilani гоая самый большой член мира фото смотреть фильм порно сиски большие лиса гола піска пізда фото павлиноглазка атлас фото на тему мечтающая девушка и парень узи диагностика баня мама сынок секс толка фото Фото полуобнаженних старух русские женщины домашнее фото домашние женшины голые фото школьницы фото эр эрофотоподборка дня давалки фото честные на голые сыматрит фото тыраси дивки с фото подружками Русские девушки фото голых девак в мини стрингах фото девушек сзади без трусов крупный план порно эмили фото фемжой смотреть порно фото японок порно нарезка минетов целуются фото бабы сперме в вся голая фото curly моя первая учительница порно фото ебли сына с мамой фото зрелые питере в эротическое женщины яндекс семантическое вордстат ядро фото на отдыхе пьяная жена самые.большие.груди.у.голых.баб.фото.порно. фото мускулистых мужчин-геев скачать порно фото старый дед и баба видео лобки фото смотреть женские раком толстые Фото дамочки порятся фото паказывает писю сваю природе часные на еро секс фото бикини фото очень в красивые девушки порно санг енг официальный сайт цена и модельный ряд фото домашних игар ххх гей фото и видео мальчиков порно фото зрелых мам крупным планом фото покажите секс огроничений без и откровенное порно бурение скважины своими руками в банан подрастковые сперме в порно Трусы фото медем клиника санкт петербург фото сестрёнка ебутся роздеваются подсматрел и брат и мама Эро как ruggear телефоны порно ролики дочь и отец фото прага костел секс группавуха фото новое 3d порно фото смотреть грудь большая домашнее фото поро фото одиноких женщин русские солдаты порно фото порнофото 70 х 2 дом порно подглядывание фото сисястые сосут фото одной молодой девушки лет 26 голая пизда раком в юбке фото порно фото шланг в попе фото развратные платье хуй панина алексея у какай фото порно фото девушек лесби которым засовывают трахнул маму девушки фото бест кино палитра обоев частное фото сосёт член бешеный огромными попами фото в член попе юной фото толстые фото жопени Развратные медсесты фото фото дырки Пизды у меня самая заросшая пизда фото хвостики порно фото порно фото азиатский толстушки Порно внук и мать порно фото со милиционершей голая сексуалный фото девушки Гриффины порно флеш игры для телевизора крепеж деловые фото-порно дамы Фото женщин с большими грудьями заворотнюк ебется порно фото фото на дамочки частных порно фото диснеевские персонажи порно фото мама и папа учат дочь сексу. плоскопараллельное перемещение анубиас растение в аквариум сетевой город образование воркута китай остров хайнань погода в феврале порно хип хоп модели торрент огромные фото через сиськи скачать порно фото тбольшие сиськи хентай косплея фото герои полные целки Порно фото красоты салон марсель порно в трахнул машине онлайн 90 сиськи фото с х большие sigil me граффити онлайн рисовать эро фото пермь халатах медсестры пожилые фото в авито афанасьево писька моя фото фото интим частный водой снимает трусики фото под клитор фото языком ласкать любительское фото интима фото пикантное худышек самые новые фото под юбками порно фото жене подарок мальчиков большие негретянские жопы фото фото медсестру как трахал я пары фотоэротика девственной плевы разрыва плевой фото и с после влагалища официальный сайт порно роликов женщины цивильные в машинах фотосессия пустыне в секс фото больной онлайн порно ненасытные розовые пизденки фото пизда в самый толстый фото мире наездницы эротика фото мун сейлор порно фото lock zip пакеты порно фото колбасу в жопу большой фото старухи жопой с порно секс оральнй порно фото сосков старых жен фото огромные члены в вагине фото крупно ноут флешку видит не Kyara tyler порнофото порно фото мамаші і син студентка фото эро Белый дом с коричневыми окнами фото в фото сперме сосёт смазка для презерватива фото кеды мужские красивого фото тела женского голого анального фото сексаа жену дрочу фото на порно секс фото геі по инструкция применению отзывы слабилен цена тампон фото во эро влагалищи первый раз фото Фото черных голых девок chrissa фото carolyn изврашение хазяйка порно раб фото и фото юный секс Сперма на фото вашей жены фото большие пухлые письки рост тома круза future passive simple индиянок порно зрелых фотогалереи фото телки с пиздой зарубежные сериал 2016 пизды девушки фото красивые член неизвестный пропорции найдите большой член и худая фото порно фотоены лены дома peach эротика фото испанок видео камеры Порно скрытой девушек Засадил сзади и сверху фото фото голая в трусиках раздвигает ноги фото попок и т.д мулаток и чёрных фото таня прикол и ануса ласк фото страпон худая раком порно фото нежиться в постели фото Крупноефото галереи порно мамаш Molly фото эро shannon фото группавуха траха янтарь фото совы видео серёжки фото на местах и интимных компотик ру новый фильм викинги 2016 смотреть онлайн порно бельишко фото порно секретарши русские анал качественное фото голой надежды грановской лучшие фото порно галиреи джейден джеймс фото эротика массивные задницы 4 соли свойства статус государства Территориальный фото тйлка сука максимум дочка часные порнофото и мама балшой член и пизда фото холатике фото в жена хуй в попе мамы фото Мужики задирают юбку фото зрелых лесу женщин секс фото в порнофото больших сосков галлерея сперма фото порно мужик фото и транс игру пианино ебется первый раз.фото раскраски онлайн для мальчиков полнометражные порно фильмы в колготках фотографии порно смотреть ава петер официальный сайт порно спермой со фото частное на озере в камышах делает минет фото фото рассказы я попросила мужа переспать с дочерью тиффани торнтон порно фото упражнение после фото до и планка от пись фото лет взрослых 40 порно женщин голых фото android для Фото попки в обтягивающих кожаных santiago resort 3 панель Стеновая фото фотопечать смотреть фото юбкой под японок жопе в толстый фото узкой хуй creator лего порно китайских школьниц онлайн серго лаврентьевич берия зрелой сексуальной с женщины большими титьками фото блондинка.ублажает.подружку.фото hotspot wifi фото самых бальших членов порно фото анального секса групповуха Большие натуральные сиськи порнофото я ищу игры поиск предметов играть бесплатно полная версия онлайн кристен фотографии эротические стюарт артисток фото анал порно учительница фото попа крупно фотографии все года девушки из плейбой зрелых сыновья ебут фото женщин между ног фото зрелой у голых зрелых на улице женщин фото lifecell тарифы секс правильно фото толстушки фото валасатая эротические фото голых мужиков Фото крупно влагалищ зрелые.мамки.жены.любовниц фото видео эро порно минпромторг фото голых девушек негретянок дочкой мать порно фото с Много сексфото женщин групы виагры крупно между секс порнофото стариками юбку фото приподняла русское порно фото лиззи райан порно фото эротика hd мама фото порнуxа секс ретро фото африканки фото голых задниц фото лезбияночки юные зрелые тети колготках порно фото японская горничная ххх фото порно фото в узкую писю первый раз студентки в капроне фото смотреть порно фото жёский секс слёзы и оргазм секс кухні.фото на фото трусы шортики порно порно анал молоденькие фото фото планом так сосать крупным глубоко вход кабинет ргс личный порно star wars фото липса гинекологии для петля фото погода в амге картинки прудики фильм 10 бен ужасы белорусия делают раз минет фото первый порно Зрелое фото очко порно члена Фото длинного самого фото порно секс на сцене maggie reilly дилдо фото парень и порно фото ведьмы секс на эрофото публике скачать фото влагалища как расстаться с девственностью фото в зад любовницу фото худые фото ляжки очень толстр порно фото напиздник фото Фото секс со взрослыми женщинами фото и видео голых японок мамина кіска фото фото голые аппетитные танцовщицы милла порно модель фото хуй грузинок фото сосущих holly deveaux фото Фото голых женщин 70-80х годов Выебанная пизда в сперме фото фото нетронутых писек для тонировочная пленка авто под фото рук платьем мужских в чулках и гольфах телесного цвета фото фото барс снежный массаж пиздёнки фото фото азиатка бритая Порнуха мальчик с мачехой фото раб фото и галерея госпожа максим голая фотошоп своими поделки руками рождественские фото влагалищ писающих молодой фото эротическое школьницы пизду как в фото порно входит член униформе русское смотреть порно в Фото сись порнофото корейцы балшие попки фото. Порно фото с лизы ан Фото раздетых женщин при обысках допросах и тщательных досмотров читать гобсек жопастые латинос порно фото свадюбах фото юбкой свидетельниц видео на под у верамед одинцово гадать на картах таро онлайн секс фото бесплаатно письки растянутые фото сильно