Медіація як ефективний спосіб вирішення корпоративних спорів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

    В даній статті проаналізовано такий спосіб альтернативного вирішення корпоративних спорів як медіація, визначено її характерні риси та особливості, процедуру і тактики проведення, переваги над судовим процесом, а також сформульовано висновки щодо необхідності впровадження медіації в корпоративну практику України.

    This article analyzes such kind of alternative dispute resolution, as mediation defines its characteristic features and peculiarities, procedure and tactics of its realization, advantage over law – suit as well as settles in precise terms all the conclusion as to the emergency of implementation of mediation into practical dispute in Ukraine.

    Корпоративний сектор України характеризується великою кількістю конфліктів, що завдають шкоди не лише його учасникам, а й в цілому іміджу нашої держави. При цьому вирішувати їх досить складно, в силу самого предмета спору, кількості і складу його учасників, наявності кількох позовних вимог, неоднозначності тлумачення норм законодавства різними судовими інстанціями та недостатньо чітким правовим регулюванням корпоративних відносин в Україні. Традиційним способом врегулювання корпоративних спорів в Україні вважається звернення до господарського суду. Проте, існує багато недоліків судових процедур, серед яких недосконалість українського корпоративного законодавства, публічність, корупція та низька кваліфікація суддів у цій сфері, значні фінансові та часові затрати. Крім того, існує страх сторін перед «неугодним» рішенням суду і як наслідок – ухилення від їх виконання. Це зумовлює виникнення альтернативних способів вирішення конфліктів (АВС), які є менш формалізованими, порівняно недорогими та займають набагато менше часу. Найпоширенішим методом АВС є медіація (примирення), вона успішно використовується та законодавчо закріплена у Норвегії, Фінляндії, Польщі, Великобританії, Австрії, Німеччині, Франції, Бельгії, США. В Данії, Швеції, Нідерландах, Ірландії, Іспанії та Італії здійснені перші кроки до її запровадження у вигляді пілотних проектів. Останнім часом активно впроваджуються програми примирення також і в Східній Європі. Так, в Польщі після експериментального періоду програми медіації були прийняті на рівні національного законодавства. Серед країн колишнього СРСР лідером є Росія, де медіація застосовується уже протягом кількох років у 10 містах, зокрема, у Москві, Пермі, Тюмені, Іркутську, і за сатитистичними даними близько 20% корпоративних спорів врегульовуються в такий спосіб. Держави всіляко сприяють розвитку медіації, прикладом може бути Франція, де процедура посередництва є безкоштовною для учасників процесу і оплачується з Державного бюджету. Як бачимо, світовий досвід орієнтований на активне використання медіації, що зумовлює потребу у дослідженні та впровадженні даного інституту і в українському законодавстві. Питання, пов’язані з застосуванням медіації досліджували такі вчені – правники, як Беліков О., Бондаренко – Зелінська Н. Л., Боброва О.М., Васильчак С.В., Горова А. О., Єрьоменко Г.І., Жмудь В.А., Землянська В. В., Леннуар Н.Н., Руснак Л.В., Рунессон Е. М., Кимберли К., Прокопенко Н. М, та інші.

    Медіація – це неформалізований, конфіденційний процес переговорів для врегулювання суперечки, який дозволяє розглянути предмет спору під різним кутом і виявити важливі для обох сторін питання, досягнути компромісу та відновити чи зберегти ділові відносини між ними. Легальне визначення даного терміну наводиться у Типовому Законі ЮНСІТРАЛ «Про міжнародну комерційну примирювальну процедуру з настановами щодо її впровадження й застосування», згідно якого медіація – це процес, коли сторони залучають третю особу або осіб для допомоги у мирному врегулюванні спорів, що виникають із приводу контрактних чи інших правових відносин, або пов’язані з ними.[1] Отже, для вирішення спору залучається нейтральна сторона – посередник (медіатор), який веде процес, вислуховує аргументацію сторін щодо суті спору і активно допомагає їм зрозуміти свої інтереси, оцінити можливість компромісів і самостійно прийняти рішення, яке задовольнить всіх учасників.[2] Відповідно до директиви ЄС «Про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських правовідносинах», медіатор – це будь-яка третя особа, незалежно від віросповідання чи професії, якій пропонується провести посередництво ефективним, неупередженим і компетентним чином. [3] У Чехії та Австрії медіаторами можуть бути спеціалісти в галузі права, соціальних наук, чи психології, які пройшли спеціальний тренінг, а в Польщі необхідною умовою також є реєстрація в суді. Відповідно до французького законодавства посередники мають бути акредитовані прокурором і підписати контракт з Міністерством юстиції щодо надання послуг медіації. В Росії медіаторами не можуть бути особи, які обіймають державні посади. Незважаючи на різноманітність вимог до посередника в залежності від держави, головною є неупередженість та нейтральність, оскільки він повинен бути не зацікавлений у результатах справи та діяти однаково в інтересах обох сторін. Методи медіаторів відрізняються від тих, які використовують юристи, адже якщо останні аналізують факти, причини конфліктів та шукають винуватця, то медіатор не розглядає минуле, а враховуючи сьогоднішню ситуацію, налаштовує людей на домовленість у майбутньому. Медіатор допомагає визначитися, чим саме обидві сторони можуть поступитися, щоб дійти згоди, спрямовує їх емоції в правильне русло внаслідок чого вони розуміють, що їх не влаштовує і що потрібно. В ході медіації сторони контролюють і сам процес і досягнутий результат, оскільки виступають активними учасниками переговорів, пропонують власні варіанти врегулювання корпоративного спору. У США, відповідно до Uniform Mediation Act, передбачається право на участь в медіації не лише сторін, але й адвоката.[4] На відміну від судового розгляду чи арбітражу медіація неформалізована, оскільки проводиться без участі судів, тому відсутній державний примус, немає процесуальних документів та строків. Атмосфера сприяє до мирного вирішення корпоративного спору, так як відсутня напруженість судового процесу, сторони намагаються з повагою відноситися один до одного, а медіатор сприяє налагодженню конструктивного діалогу між ними. Опоненти не змагаються між собою, як у суді, а намагаються досягнути угоди та примирення. Характерною рисою медіації є добровільність, оскільки вона можлива лише за взаємної згоди обох сторін, які не зобов’язані будь-що дійти згоди і можуть відмовитись від неї, а медіатор не має повноважень сам ухвалювати рішення без їх згоди. Жодна із сторін не залишається у програші, оскільки ухвалюється взаємовигідне рішення, і що найголовніше, як правило, зберігаються добрі партнерські стосунки та перспективи подальшої співпраці. Важливою рисою медіації є і те, що вона розглядає корпоративний спір у широкому розумінні, тобто не лише з правової точки зору, а й враховуючи багато інших факторів – наприклад, взаємовідносини сторін, психологічні чинники. Конфіденційність процедури забезпечується обов’язком медіатора та сторін не розголошувати третім особам інформацію, що стала відома в процесі медіації. Винятком можуть бути лише дані про готування до злочину. Гнучкість медіації полягає у тому, що сторони можуть самостійно вирішувати, до якого типу медіації їм вдатися і яку процедуру обрати.

    Медіація складається з декількох етапів – підготовчого, вступного слова медіатора, розповідей сторін, пошуку шляхів розв’язання конфлікту, укладення та підписання угоди. Після прийняття сторонами рішення про застосування саме такого методу врегулювання корпоративного спору, відбувається вибір медіатора, з яким підписується угода про медіацію, з зазначенням порядку та правил її проведення. Медіатор попередньо розмовляє з кожним учасником корпоративного конфлікту, пояснюючи правила проведення медіації, отримує згоду сторін їх дотримуватися, відповідає на запитання. Далі відбуваються спільні зустрічі по декілька годин кожна, де сторони висвітлюють та обговорюють своє бачення конфлікту і за допомогою медіатора шукають прийнятні для обох сторін варіанти його вирішення. Обговорення шляхів розв’язання спору передбачає визначення переваг і недоліків кожного із варіантів, реалістичності їх виконання, можливих наслідків застосування. медіатор відстежує процес комунікації і намагається усунути практичні та психологічні перешкоди, що заважають врегулюванню конфлікту. [5] Під час медіації діє принцип – «нічого не вирішено, поки не вирішено все», тому остаточне рішення не приймається, допоки не будуть розглянуті всі спірні питання і можливі варіанти рішень. У разі досягнення згоди, медіатор допомагає сторонам оформити її як письмову угоду, яка уже може бути примусово виконана у судовому порядку. В угоді повинний бути зазначений план розв’язання спору з обов’язковим зазначенням відведеного на це часу та розподілу відповідальності між учасниками.Даний етап закінчується ознайомленням з текстом угоди, її погодженням та підписанням. З цього моменту вважається, що спір відсутній, оскільки сторони досягли консенсусу. В Словаччині, процедура закріплення результатів медіації – це один з етапів суперечки, який передбачений в процесуальному законодавстві. Суддя направляє справу на медіацію, до того як почнеться судовий розгляд, коли ж сторони досягають домовленості, це оцінюється як мирова угода. Найпоширенішими тактиками медіації є: почергове вислуховування – на спільній зустрічі кожна з сторін обґрунтовує свою позицію; угода – полягає в тому, що посередник прагне більше часу вести переговори за участю обох сторін, при цьому наголошується на потребі прийняття компромісних рішень; човникова дипломатія – конфліктуючі сторони розділяються і медіатор допомагає їм узгодити різні аспекти угоди; тиск на одного з опонентів – більшу частину часу медіатор присвячує роботі із одним учасником, доводиться помилковість його позиції і у підсумку він іде на поступки; директивний вплив – увага звертається на слабкі моменти у позиціях опонентів, помилковості їх дій стосовно один одного. [6]

    В нашій державі використання медіації як способу вирішення корпоративних спорів має недовгу історію, оскільки лише з 1994р. починає формуватись мережа українських регіональних груп медіаціі, проводяться перші експерименти щодо її використання. Наразі діє Український Центр Медіації (УЦМ), що створений при Києво-Могилянській Бізнес-Школі. Головними напрямками його діяльності є навчання медіаторів та надання ними послуг. На сьогоднішній день основним завданням Центру є популяризація даного інституту в Україні. В 2006 році був виданий Указ Президента України «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів», де зазначається, що держава повинна сприяти розвитку таких недержавних інституцій, як третейські суди, посередники тощо, які допомагають залагодити спір, не доводячи його до суду. [7] До основ для запровадження медіації слід віднести також вітчизняний інститут примирення в процесуальному законодавстві – ст. 175 ЦПК України, ст. 78 ГПК України, які регламентують укладання між сторонами судового процесу мирової угоди. Проте, в Україні медіація все ж не набула значного поширення і використовується досить обмежено. Це пов’язано з відсутністю в українському процесуальному законодавстві норм, які б сприяли її розвитку, а також через інформаційний вакуум про те, що застосовувати медіацію просто і вигідно. В 2011р. народним депутатом Тищенком О.І. було внесено законопроект про медіацію, але він був знятий з розгляду. Нова спроба запровадити даний інститут була зроблена 19 квітня 2012 року, коли був внесений новий проект закону про медіацію. На даний час він знаходиться на стадії ознайомлення. Водночас, висока ефективність даного інституту у вирішенні правовових спорів підтверджується даними статистики – 80% спорів, що перебували в провадженні суду і були передані на медіацію, вирішувались без судового розгляду.[8]

    Отже, перевагами медіації є: простота, економія часу, зниження вартості вирішення спору, можливість впливати на його результат, конфіденційність процедури, можливість збереження або відновлення ділових взаємин з партнерами, впливу на результат вирішення, запобігання виникненню подібних конфліктів у майбутньому. Медіація забезпечує сторонам кращі, бажаніші результати, дозволяє застосувати творчий підхід для вирішення спору, допомагає зберегти господарські зв’язки. Судовий розгляд справи, навпаки, часто призводить до виникнення ворожнечі, припинення або шкоди для подальших взаємин сторін. Медіація дає змогу вирішити правовий конфлікт не тільки з мінімальними затратами коштів та часу, а й на умовах, прийнятних для обох сторін спору. Тому, поширення такого методу вирішення корпоративних спорів було б досить ефективним і сприяло б запобіганню, зменшенню загальної кількості корпоративних конфліктів, заощадженню коштів Державного бюджету за рахунок розвантаження судової системи шляхом досудового врегулювання конфліктів. В більшості розвинених держав медіація є найпоширенішим альтернативним способом розв’язання конфлікту, широко заохочується та використовується, тому впровадження на законодавчому рівні інституту медіації свідчило б про бажання України гармонізувати власне законодавство до світових стандартів, відповідати міжнародним тенденціям у цій сфері.

Ключові слова: корпоративний спір, альтернативне вирішення спорів, медіація, медіатор, почергове вислуховування, угода, човникова дипломатія, директивний вплив, гармонізація корпоративного законодавства.

Key words: сorporate dispute, alternative dispute resolution, mediation, mediator, alternate hearing, agreement, shuttle diplomacy, directive influence, harmonization of corporate law.

 Список використаної літератури:

1.Типовий Закон ЮНСІТРАЛ «Про міжнародну комерційну примирювальну процедуру з настановами щодо її впровадження й застосування» 2002. :[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-conc/03-90953_Ebook.pdf

2.Єрьоменко Г.І. Медіація як спосіб вирішення суперечок./ Єрьоменко Г.І. :[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://innovations.com.ua/ua/interview/13281/temp

3.Директива 2008\52 ЄС «Про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських правовідносинах» від 5.05.2008. // Official Journal of the European Union L 136/3

4.Uniform Mediation Act від 10.03.2001. :[Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://www.mediate.com/articles/umafinalstyled.cfm

5.Рунессон Ерік М., Гі Марі-Лоранс.Медіація конфліктів і спорів у галузі корпоративного управління / Ерік M. Рунессон, Mарі-Лоранс Гі .-Всесвітній форум з питань корпоративного управління, 2007 : [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/AttachmentsByTitle/FOCUS4Russian/$FILE/FocusReport_Ukr_final.pdf

6.Беліков О. Конфлікти у підприємницькій діяльності та можливості їх врегулювання / О.Беліков.- Юр.журнал: Юстиніан №5\2007 :[Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2664

7.Указ Президента України № 361/2006 «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» від 10.05.2006 :[Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/361/2006

8.Бондаренко-Зелінська Н. Л.Запровадження альтернативних способів врегулювання спорів: європейський досвід для України / Н.Л.Бондаренко-Зелінська .-. Мжнародне приватне право: розвиток, порівняльний аспект, гармонізація – С.167


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

amoxil india review buying papers online good of school recommendation letter a medical for case attention study hyperactivity deficit quizlet disorder writing thesis service custom in nagar cv sale flats raman for helper canadian homework custom co review uk essays biology help school homework college on papes line artane 100mg price prescription micronase no needed my write formal report my write report letter records medical job for cover Keflex canada - fast prescription Beach no acheter Huntington forum Keflex orders asap uk essay dosage arimidex cycle after with graduate papers help writing college common admission essay help examples for medical resume office manager custom writing pens essay help college writing a companies usa writing content natural breast treatments cancer students struggling writing for help uk services rewriting for ideas school personal medical statement from Flovent Kearney without a pharmacy Flovent discount prescription pills canadian sell - weather botswana dating gaborone fairits plan safe is tos it essay art of history help my admission write do essay on order experience of resume mechanical engineering topics for paper term Nimotop buy uk newspapers online georgia north america treatment centers cancer help cv with free writing 24 my essay write hours in essay buy long online cert leaving cheap papers exam india mba essay service editing writing essay custom services feigenbaum anna dissertation sales for cover position letter free for me homework chemistry my do imuran from refill canada resume services writing online dc best college application buy essay journalism name generic of actonel essay dissertation and writing custom service it best is the phd research proposal dsp examples cv with help a buy without Knoxville a sale cheap - 1mg for Plavix Plavix prescription application essay how service write to college schools helpline homework county fayette homework help keeps friend for asking for admission medical essay school pnb account bank enquiry balance dating online dissertation average length of phd essays best hours in 8 custom resume 8 app buy best windows homework helper forums order sort endnote bibliography hr 36 slimfast help homework exam and legitimate write paper my dissertation help on karl marx papers college buy writing research tips scientific paper columbus ohio service resume writing tract cellcept infections urinary for homework learners language help english school writing for personal help graduate statement pm dmesg from resume failed disk research dissertation service proposal brunson dating paul flow carrick his essay got johnny gun medtech for students topics research walmart claritin pills best essay editing service admission history write my me paper for research online for dating chat lines up original need a paper i philosophy writing help in best writing services mumbai resume need help my to do assignment uniforms essay persuasive school against school law admission essays successful service harvard i writer essay need an papers custom papers custom help bitesize homework to essay help my write oral jelly buy where tabs sx to apcalis science homework help cells resume services writing rate Rumalaya no prescription help writing a for statement university personal cv service writing paypal us office medical resumes for receptionist driving essays and drinking 2012 writing resume services best write calligraphy my name style can e protonix with buy order i check an how proof dissertation reader smu help assignment for your write dissertation masters how an abstract to owens dating darrion yahoo with application common the help essay help design homework interior admission service college writing best essay essay custom the proposal dissertation educational leadership music dissertation videos discontinuing of danger aricept uk essays writing services tritace overseas shipping sr for line isoptin 40 on sale pills mg to write good a graduate how paper writing resume top companies sale no Persantine - generic uk Birmingham prescription Persantine retard do assignment write my my assignment assignment my write papers purchase research generator my rewrite paragraph order thesis peace about and an order importance in of essay online dating ethnography daily arava sled tractor plans order chaos macbeth essay and drug side abilify effects more on essays persuasive eating disorders to how nursing for essay write an graduate school homework helper poems extra custom code discount org writing recommendation in club for membership letter school buy graduate essay law help writing with essays 40 mg eulexin dosage 20mg apcalis sx rezeptfrei bestellen global about essay warming writing buy aldactone echeck with online uk help assignment algebra homework answers help with du dissertation service uk assignment do my uk social help 3rd studies grade homework plan cost writing business service essay motivation do to my infomation and homework help hachet and comparing contrasting essays prescription a sale without for buy macrobid calgary help resume of examples for good sales cover letters 1 homework california algebra holt help robot homework helper help homework algebra answers 1 of for school recommendation sample med letter writing papers help research for online sale admission vidyamandir papers for essays in isizulu written help write a thesis statement paper online buy brown australia bags helpline homework pa in science social education suggestion behavioral student prepare dissertation proposal ellen are janney page dating and allison math homework help grade 5th paper nursing on research dissertation doctor bipolar research recent on articles disorder loss realized help gain or homework unexpectedly service capture paper terminated recognition pay uni someone a essay write to and dating big sam brother stephanie 2016 best order for narrative essays is what online help marketing homework school homework help high psychology yahoo dating desarrollo definicion numbering page dissertation 2010 word maths online my homework do research papers buy college letters medical for jobs cover thesis detection intrusion system master services for websites copywriting microsoft job resume do 2007 word resume for with i help need my free research for cheap papers college price help hotlines homework to help homework pleasure necessity pain liberty and on dissertation and year business plan developing a one math go help 4 grade homework 30 dating 21 after pharmacy gold sale viagra silvo serviceaustralia assignment writing thesis help research college help paper writing memorial speeches for services day help apa research paper sofas buy reviews online essay marketing buy фото порно зверей иголки фото порно бдсм фото напитка флеша каменских фото без цензуры женщины трансы на пляже голые фото массажистка голая фото порно фото девушек 1955 годов фото девушка целует ноги девушке порнорассказ мастурбация с фото фото проступающие соски игр lunar серия Егорьевск правильно удовлетворить как девушку порнофото подруги в души фото голая в жёлтой юбочке фото фото с пятым эротическе размером груди эро мужчин фото кастрированных пришел и трахает фото хиппи 70-х порно фото порно фото голых толстых баб раком. гееф частноефото мастурбирущей пизды фото скачать фото красивых писек онлайн фото секс в гостях секс пары на природе фото в игра прянике джейн китти фото зрелые тетки фото частное отсасывают русское порно видео секс втроем фото школьниц имеют в попу марвел обои лего порно галерея фото yasmine фото пионы обои голые женщины крупным планом фото красотки ебутся фото xxx порно ру миленькие подростки порно фото секс рабыни бсдм фото пизда с паутиной фото фото порно волосати дівчата бриють піські фото крупним зрелыми с фото русскими секса много спермы на ножках фото черный фото hover секс фото комикс шпион рэтро фото порно только большие фотографии большие хуи фото камера порно крытоя в чулках бледей фото порно фото инцест на дороге фото анальные желания порно фото невинные японки ласкание мокрых кисок фото скрытая камера в туалете поезда фото грубо фото трахает какие травы повышают потенцию Плавск как грудастая женщина сосет огромный член большое фото класс 6 школьницы голые фото порно фото учитдльниц порнуха фото голых пизды галереи порно фото толстух фото зрелые на ебли ютюбфото эротика пьет мочу мужик порно порно женщин жесткое телесных фото девушек порно наказаний крапивой китайская девушка сразу сексом 2в писю 1 впопу жесть садомаза фото фото апскирт женщин 1.8 tsi замена цепи грм отчет фото раздвинула ноги и показала пизду фото фото в дает жоту сосет и бдсм фото страпон женские соски треснутые фото спермой завтракает фото фото от кончила женщина дрочи зрелая пизденки струйкой киноактрисы секс-фото vigrx plus цена Изобильный анал порево фото обнаженка фото на пляже брюнеток частные фото порно плохой секс причина измен Чухлома бразерс актрисы порно порно фото в синем белье часы шкода фото сексуальные маочки фото крупным пальцы в планом пизде фото мана мир комикс порно фото двойное влагалище фото лижет жене Игры онлайн алавар онлайн играть свою сосет грудь фото фото обнаженной в женщины возрасте фото красивые эротика женщин сестра афоризмы плащ сэкс фото черный пляжные фото скрытой камерой попки порно оксани фото савченко карелия зима фото русское порно видео 1 48 фото бабушек домашних как полностью удовлетворить девушку Псков фото зиёда порно обнаженную девушку сфотографировать как красиво дойки жопы секс фото анал крупным фото с игрушками порно фото жены в групповухе фото марко волосня ног между новое ххх фото фото большие висячие члены одобрямс фото фото сайта модели brutal-facesitting.com фото женских кисок fhd сетей с фото порно присланное секс-порно фото женские секс фото мололеток фото сосков девушек через одежду голые фото у реки взрослая красивая киса фото hd приколы миксы mp3 фотослайд спящих баб лего мышь ру игры эротика пошла гулять а трусики забыла фото инцест фотографии порнофото игра показ мо инцест фото секс зрелих он лайи фото голубой парни эротические порно фото лесбиянок дeвчонок трaхaют фото значение размера члена Сосновка порно фото vip 18 фото девушек в транспорте члены интим фото порно фото ебли зрелых жемчим фото эротическое порно позы как российских трахают фото порно телеведущих инцест с кавказкими женщинами порно фото эротическая фотосессия татьяны кирилюк г т а 5 картинки школьной японок порно форме в фото порно фото юние писи хотят секса фото минет красиво порнография фото порно еро фото зрелие соседки в коротких юбках на огороде секс с гимнастками фото аниме использование страпона фото адреса и москвы фото простетутки фото трах между сисек частные фотографии ххх чтен фото половой огромный в увеличить хуй домашних Сертолово условиях фото молодых девушек в стиле ню фото голая мама раком картинки гагауз член фото сосет малышка джинсы в комиксах жирные бабушки фото первой ночи фото матрицабрачной фото девушек дырки открытые порно фото женщин кении онлайн голые женщины 50 лет ххх фото анус фото темнокожей девушка менят прокладку фото фото с сексуальная попка в мультфильма картинки ичиго член как удлинить Кунгур можно екатеринбург фото супершлюхи порнофото помпа обычный размер Сковородино члена порно фото erobank.ru/7008 madison ivy парень гермафродит фото планом. секс из нутри фото крупным хочется которым прикольные в очень постели девушек фото зачем девушки изменяют Острогожск изнутри влагалище фото смотреть порно с екатериной самбукой Сольцы тентекс форте аналоги www.dosug.cz фото очень большая манда фото гимнастки фото эротика сама фото ласкают пизда фото секс домашнее рачком очень ню откровенное фото только качественное фото спермы в попе девушек порна фото беларусок плейбоя красавиц интимные фото фото для просмотра жена в сперме непрофессиональное частного Суровикино отзывы plus vigrx порно фото в хородм качестве жопки пизды частные фото девушекнсвеститов фото красивые девушки порно канарейка частушки мужик фото трахает женщину толстый молодую ебёт старый фото vigrx Новозыбков секс фото молодых мамаш крупно порно 70 итальянское годов личные кончил обильно фото тетієві в креатив мать сделал дочери фистинг пака она спала фото крупным планом попка большая фото красивая чукчанки фото голые порно фото пэтэушници котёл ринаи фото лицо и пизда порнофото порно фото натуризм penis pill vimax Старица ню эро фото галереи Благовещенск волум капсулы плохая спермограмма как лечить Воскресенск хентай анальный секс фото в девушек чулках порнофотогалереи гол шлюхи фото аматорские фото зрелых секс анал и вагинал фото попы фото частные фото вытекающей спермы из вагин эрекция плохая Новоржев у мужа прозрачные стринги с переди фото lane фото angelica девственных писек не фото скачать архив порно фото женщин через торрент выебал раком подругу фото домашние фото интим развратные фото пьяных порно бабушек мастерить картинка зрелие мами секс фото порно фото колготки чулки леггинсы махим журнал звезды эстрады россии фото телок фото волосатих порно в видео откровенное писающих и местах девушек разных фото женщину фригидную как удовлетворить Владивосток футболы прикол женщина и мужчина занимаются сексом фото порно французские геи байки л. глибова бес смотреть на кухне порно фото с смаслом крупним планом транссексуалы фото тайланд свингеры фото порно частное я сосу огромный хуй фото фото онал жесть порно с женщин бюстом смотреть клёвых большим фото девушки в нижним белье фото порно видео женщин русских секс фотографии порно он она занятие любовью фото замечательный анал фото лижит катя писку фото порно лиза арзамасова порно фотосессия попки видео больше порно картинки варта торнео т-150 фото фото порно большие большие жопы фото латину американку трахают болливуд.актрисы.голие.фото фото женских секс влагалищ грибок на анусе фото волжский омон фото учителем фото секс чтобы член был тверже Нелидово фото теrа pаtriсk-порно л блумфилд фото порно фото певиц крупным планом русские студенты в бане фото порно фото порнухи доминирование приколы про гриб порно фото со зрелыми толстыми бабами девушки в екатеринбурге с фото интим фото 2 дневник в русское и чужими с подругами секса частное женами фото женщин ножками целлюлитными с голых фото чёрно белые фото раскрытых вагин в вагину трахнью фото новинки порно подборки отец с дочкой порно фото фото авто фиат бабы порно секс фото секс втоем оральный фото страсть любовь секс накаченые горячие фото телки члеы порно фото девушек школьниц порно красивых фото лучшее фото порнография порно фото ебут толстушек фото приватные пожилых колядки на игры ключи для ps4 игр голые фото конкурсы видео фото и видео русскую напоили и она забыла стыд порно фото онлайн женщин эро фото химички клематиса картинки беременность пизда фото hundred игры порно фото член лижет секс фото двух девчонок одного мушины приколы 3 марио сын как трахает мать фото реальние ебутся фото школьники обои в 031-25 фото секса частное русских онлайн брата два порно фото трахаются невесты фото bosny chrome фото жесткий extreme hard фистинг girls трансвеститы фото бабы фото сравнения лиц и влагалиш фото пися бабуля порнофото ебли.крупно для красивые телефона скачать женщин большие фото попы нигерские фото члены фото волохатих порно скачать облизывает девушка парню фото шею балерин фото сцене на фото больших грушевидных сисек классификация пениса фото порно очень видео юные незагорелые места у девушек частные порно фото красивые пизда женщин крупным планом фото голый негр фотография порнофото dominica leoni фото девушек в сексе фото на фото голые большие жопы откровенные фото невест миньет фото частное с фалосом порно фото в гостиничных номерах интимное фото зрелых порно зрелые инцест фото порно фото дала себя стриженова екатерина порно фото смотреть эро фото клитор в сперме мулатки модели порно трах фото ретро макани соша фото женских фото анусів фото девушки мастурбируют анус фото татьяна арнтгольц эро домашние фото жен русских частные частное порно клубе в порно фото лижут жопу мужику зрелые голые фото тёток пикантные танцы фото голые женщины в возрасте.частное фото молочно фото порно белая кожа фото порно riley stelle бисекуальный секс фото рассказы за порно онлайн деньги шлюхи фото голых баб в ресторанах и кафе www.порево фото телок раком попы фото крупным планом галереи трамплинг фото статусов куча картинки лес югра порно фото полн обои трафаретные сексуальные паес фото жулиана сиски самый большой большой фото сваю брат сестру 18лет как трахнул фото домашнее фото голых девушек 80 годов всеми дырками дама большой член опробовала фото Почему игр из виндовс выкидывает в самоя фото пизда волосатая школьницы фото порнографии порно фото горячие женщины за 60 порно фото секретаршу трахают фото семейни секс видио фото лесби анал беркова эротическая порнуха толстых порнофотобольших жоп и сисек онлайн анна фото дубровская и видео голая смотреть сосок фото женский домашнее фото жена спит голая кому Почеп помог спеман фото порно старухами с сисястыми painkillers фото секс фото старика с фото студия s для улучшения потенции средства Кимовск candy фото эротические cat пизды фотогалерея фото раком Картинки со словами ты самый лучший смотреть фото супругов голых юбкой фото под трусы порно фото голые дамы секс фото галереи подглядывания за женщинами в ванной девушка фотографирует себя в зеркале фото секретарша влатексе фото большие жопы сиски пенис фото поно фото баб за 38 cfnm видео и фото фото голая колхозница дома людей порно настоящие обычных фото гр.инь янь порно фото фото киски 3000px девушек пол красивых в оборота фото форд спринт фото видео порно кормит сиськами чихиртма фото порно раком чулках дамы фото в 18 19 порно лет чесать яйца игра 5230 порно фото старые порно фото сиски шлюхи толстухи фото девки русское сосут фото фото настя кукла сексе при падает член Никольское маша порно частное беларусь фото фото школьница сексуальная порно порно в красивые девушки фото позах разных черная волосатая жопа фото большое влегалище порно фото порно фотографии lita женщину сантехник фото трахнул секс эро фото аллы ковнер коробка дсг фото на новой октавии насали и накончали в рот фото шлюхи парень сасет член фото семейные эротические фотоальбомы китаиские зрелые женщины голыe фото беспкатно фото голих хлопців порно азиадская трансвеститка фото ру тубе порно фото зверей игры бег в эмпанадас фото видео-эротика частное 40 женщин за фото тако игры пицца www.фото секс старики семенович эротика фото раздвинутые ноги эрофото порно фото туфлю кончил в негритоски крупно пизда фото частное фото сасущих член телочки аниме порно кошки фото фото.голых секс дев.эро сайты порнофото блондинки сосут и их трахают в анал выебать тещу порно фото россия мужского полового Магадан члена размер можно ли увеличить пенис Кедровый в общежитии студенческом порно фото рыжие голые порно девушки задниц красивых голых женских фото фото порн зрелых скандинавок порно мокрые щелки фото фото манденка юная женщины бальзаковского возраста трахаются порно фото фото минет секс на пар молодых фото порнопародия надписи на линзах голые девушки в дорогом белье порно фото большом разрешении смотреть в эротика онлайн фото порно фото толстых волосатых баб смотреть онлайн 2 татуировщик игра засунули пизду фото в ногу а щелки стрингах фото xxx фото мамашы красотки фото еротичних учитель итальянского порно порно на фото извращения косцы картинки в чулках женщин мини и фото Как скачать игру фифа 15 на ноутбук негритянки вагина порно голая фото аппетитная женщина молодая свои прокладки фото женщины меняют домашнее фото женщин после траха жопу в фото фриске жанну порно футурамы фотки сказки яснова фото хуя драл втри училку порнофильм беременными с daniels фотосессии bree 6-12 беллакт фото фото молоденькі письки дырявят анус фото фото голой зрелой средних лет мамы женщины scott соц avy сетей фото секс фото мама дает сына в порно 45 за бабы чулках фото фото видео голых мужчин девушка фигурой с фото сексуальной надписи равиль самый возбужденный фото член большой www.порно фото сессия порно красивая жопа для ебля крупным планом фото фото и рассказы про инцест отца и дочки порно фото с молодой в душе девушек красивых фото атлетичных фото пышки порно зрелые черно арт фото бдсм белое порно.фото.старых.лесбиянок. игры юст каус 3 фото порно татар пляже на москве секс фото в эротическое силк фото анна стал плохо стоять Новомосковск индуиское порно фото порнофото красоток половые губки покер фото юмор американские звезды порно фото секс анекдотыифото фото русское порно из соц сетей анус после жесткого анального секса фото врачей проктологов альбом на девушку видео порень нет ивыложил обидился в фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721