Медіація як ефективний спосіб вирішення корпоративних спорів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

    В даній статті проаналізовано такий спосіб альтернативного вирішення корпоративних спорів як медіація, визначено її характерні риси та особливості, процедуру і тактики проведення, переваги над судовим процесом, а також сформульовано висновки щодо необхідності впровадження медіації в корпоративну практику України.

    This article analyzes such kind of alternative dispute resolution, as mediation defines its characteristic features and peculiarities, procedure and tactics of its realization, advantage over law – suit as well as settles in precise terms all the conclusion as to the emergency of implementation of mediation into practical dispute in Ukraine.

    Корпоративний сектор України характеризується великою кількістю конфліктів, що завдають шкоди не лише його учасникам, а й в цілому іміджу нашої держави. При цьому вирішувати їх досить складно, в силу самого предмета спору, кількості і складу його учасників, наявності кількох позовних вимог, неоднозначності тлумачення норм законодавства різними судовими інстанціями та недостатньо чітким правовим регулюванням корпоративних відносин в Україні. Традиційним способом врегулювання корпоративних спорів в Україні вважається звернення до господарського суду. Проте, існує багато недоліків судових процедур, серед яких недосконалість українського корпоративного законодавства, публічність, корупція та низька кваліфікація суддів у цій сфері, значні фінансові та часові затрати. Крім того, існує страх сторін перед «неугодним» рішенням суду і як наслідок – ухилення від їх виконання. Це зумовлює виникнення альтернативних способів вирішення конфліктів (АВС), які є менш формалізованими, порівняно недорогими та займають набагато менше часу. Найпоширенішим методом АВС є медіація (примирення), вона успішно використовується та законодавчо закріплена у Норвегії, Фінляндії, Польщі, Великобританії, Австрії, Німеччині, Франції, Бельгії, США. В Данії, Швеції, Нідерландах, Ірландії, Іспанії та Італії здійснені перші кроки до її запровадження у вигляді пілотних проектів. Останнім часом активно впроваджуються програми примирення також і в Східній Європі. Так, в Польщі після експериментального періоду програми медіації були прийняті на рівні національного законодавства. Серед країн колишнього СРСР лідером є Росія, де медіація застосовується уже протягом кількох років у 10 містах, зокрема, у Москві, Пермі, Тюмені, Іркутську, і за сатитистичними даними близько 20% корпоративних спорів врегульовуються в такий спосіб. Держави всіляко сприяють розвитку медіації, прикладом може бути Франція, де процедура посередництва є безкоштовною для учасників процесу і оплачується з Державного бюджету. Як бачимо, світовий досвід орієнтований на активне використання медіації, що зумовлює потребу у дослідженні та впровадженні даного інституту і в українському законодавстві. Питання, пов’язані з застосуванням медіації досліджували такі вчені – правники, як Беліков О., Бондаренко – Зелінська Н. Л., Боброва О.М., Васильчак С.В., Горова А. О., Єрьоменко Г.І., Жмудь В.А., Землянська В. В., Леннуар Н.Н., Руснак Л.В., Рунессон Е. М., Кимберли К., Прокопенко Н. М, та інші.

    Медіація – це неформалізований, конфіденційний процес переговорів для врегулювання суперечки, який дозволяє розглянути предмет спору під різним кутом і виявити важливі для обох сторін питання, досягнути компромісу та відновити чи зберегти ділові відносини між ними. Легальне визначення даного терміну наводиться у Типовому Законі ЮНСІТРАЛ «Про міжнародну комерційну примирювальну процедуру з настановами щодо її впровадження й застосування», згідно якого медіація – це процес, коли сторони залучають третю особу або осіб для допомоги у мирному врегулюванні спорів, що виникають із приводу контрактних чи інших правових відносин, або пов’язані з ними.[1] Отже, для вирішення спору залучається нейтральна сторона – посередник (медіатор), який веде процес, вислуховує аргументацію сторін щодо суті спору і активно допомагає їм зрозуміти свої інтереси, оцінити можливість компромісів і самостійно прийняти рішення, яке задовольнить всіх учасників.[2] Відповідно до директиви ЄС «Про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських правовідносинах», медіатор – це будь-яка третя особа, незалежно від віросповідання чи професії, якій пропонується провести посередництво ефективним, неупередженим і компетентним чином. [3] У Чехії та Австрії медіаторами можуть бути спеціалісти в галузі права, соціальних наук, чи психології, які пройшли спеціальний тренінг, а в Польщі необхідною умовою також є реєстрація в суді. Відповідно до французького законодавства посередники мають бути акредитовані прокурором і підписати контракт з Міністерством юстиції щодо надання послуг медіації. В Росії медіаторами не можуть бути особи, які обіймають державні посади. Незважаючи на різноманітність вимог до посередника в залежності від держави, головною є неупередженість та нейтральність, оскільки він повинен бути не зацікавлений у результатах справи та діяти однаково в інтересах обох сторін. Методи медіаторів відрізняються від тих, які використовують юристи, адже якщо останні аналізують факти, причини конфліктів та шукають винуватця, то медіатор не розглядає минуле, а враховуючи сьогоднішню ситуацію, налаштовує людей на домовленість у майбутньому. Медіатор допомагає визначитися, чим саме обидві сторони можуть поступитися, щоб дійти згоди, спрямовує їх емоції в правильне русло внаслідок чого вони розуміють, що їх не влаштовує і що потрібно. В ході медіації сторони контролюють і сам процес і досягнутий результат, оскільки виступають активними учасниками переговорів, пропонують власні варіанти врегулювання корпоративного спору. У США, відповідно до Uniform Mediation Act, передбачається право на участь в медіації не лише сторін, але й адвоката.[4] На відміну від судового розгляду чи арбітражу медіація неформалізована, оскільки проводиться без участі судів, тому відсутній державний примус, немає процесуальних документів та строків. Атмосфера сприяє до мирного вирішення корпоративного спору, так як відсутня напруженість судового процесу, сторони намагаються з повагою відноситися один до одного, а медіатор сприяє налагодженню конструктивного діалогу між ними. Опоненти не змагаються між собою, як у суді, а намагаються досягнути угоди та примирення. Характерною рисою медіації є добровільність, оскільки вона можлива лише за взаємної згоди обох сторін, які не зобов’язані будь-що дійти згоди і можуть відмовитись від неї, а медіатор не має повноважень сам ухвалювати рішення без їх згоди. Жодна із сторін не залишається у програші, оскільки ухвалюється взаємовигідне рішення, і що найголовніше, як правило, зберігаються добрі партнерські стосунки та перспективи подальшої співпраці. Важливою рисою медіації є і те, що вона розглядає корпоративний спір у широкому розумінні, тобто не лише з правової точки зору, а й враховуючи багато інших факторів – наприклад, взаємовідносини сторін, психологічні чинники. Конфіденційність процедури забезпечується обов’язком медіатора та сторін не розголошувати третім особам інформацію, що стала відома в процесі медіації. Винятком можуть бути лише дані про готування до злочину. Гнучкість медіації полягає у тому, що сторони можуть самостійно вирішувати, до якого типу медіації їм вдатися і яку процедуру обрати.

    Медіація складається з декількох етапів – підготовчого, вступного слова медіатора, розповідей сторін, пошуку шляхів розв’язання конфлікту, укладення та підписання угоди. Після прийняття сторонами рішення про застосування саме такого методу врегулювання корпоративного спору, відбувається вибір медіатора, з яким підписується угода про медіацію, з зазначенням порядку та правил її проведення. Медіатор попередньо розмовляє з кожним учасником корпоративного конфлікту, пояснюючи правила проведення медіації, отримує згоду сторін їх дотримуватися, відповідає на запитання. Далі відбуваються спільні зустрічі по декілька годин кожна, де сторони висвітлюють та обговорюють своє бачення конфлікту і за допомогою медіатора шукають прийнятні для обох сторін варіанти його вирішення. Обговорення шляхів розв’язання спору передбачає визначення переваг і недоліків кожного із варіантів, реалістичності їх виконання, можливих наслідків застосування. медіатор відстежує процес комунікації і намагається усунути практичні та психологічні перешкоди, що заважають врегулюванню конфлікту. [5] Під час медіації діє принцип – «нічого не вирішено, поки не вирішено все», тому остаточне рішення не приймається, допоки не будуть розглянуті всі спірні питання і можливі варіанти рішень. У разі досягнення згоди, медіатор допомагає сторонам оформити її як письмову угоду, яка уже може бути примусово виконана у судовому порядку. В угоді повинний бути зазначений план розв’язання спору з обов’язковим зазначенням відведеного на це часу та розподілу відповідальності між учасниками.Даний етап закінчується ознайомленням з текстом угоди, її погодженням та підписанням. З цього моменту вважається, що спір відсутній, оскільки сторони досягли консенсусу. В Словаччині, процедура закріплення результатів медіації – це один з етапів суперечки, який передбачений в процесуальному законодавстві. Суддя направляє справу на медіацію, до того як почнеться судовий розгляд, коли ж сторони досягають домовленості, це оцінюється як мирова угода. Найпоширенішими тактиками медіації є: почергове вислуховування – на спільній зустрічі кожна з сторін обґрунтовує свою позицію; угода – полягає в тому, що посередник прагне більше часу вести переговори за участю обох сторін, при цьому наголошується на потребі прийняття компромісних рішень; човникова дипломатія – конфліктуючі сторони розділяються і медіатор допомагає їм узгодити різні аспекти угоди; тиск на одного з опонентів – більшу частину часу медіатор присвячує роботі із одним учасником, доводиться помилковість його позиції і у підсумку він іде на поступки; директивний вплив – увага звертається на слабкі моменти у позиціях опонентів, помилковості їх дій стосовно один одного. [6]

    В нашій державі використання медіації як способу вирішення корпоративних спорів має недовгу історію, оскільки лише з 1994р. починає формуватись мережа українських регіональних груп медіаціі, проводяться перші експерименти щодо її використання. Наразі діє Український Центр Медіації (УЦМ), що створений при Києво-Могилянській Бізнес-Школі. Головними напрямками його діяльності є навчання медіаторів та надання ними послуг. На сьогоднішній день основним завданням Центру є популяризація даного інституту в Україні. В 2006 році був виданий Указ Президента України «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів», де зазначається, що держава повинна сприяти розвитку таких недержавних інституцій, як третейські суди, посередники тощо, які допомагають залагодити спір, не доводячи його до суду. [7] До основ для запровадження медіації слід віднести також вітчизняний інститут примирення в процесуальному законодавстві – ст. 175 ЦПК України, ст. 78 ГПК України, які регламентують укладання між сторонами судового процесу мирової угоди. Проте, в Україні медіація все ж не набула значного поширення і використовується досить обмежено. Це пов’язано з відсутністю в українському процесуальному законодавстві норм, які б сприяли її розвитку, а також через інформаційний вакуум про те, що застосовувати медіацію просто і вигідно. В 2011р. народним депутатом Тищенком О.І. було внесено законопроект про медіацію, але він був знятий з розгляду. Нова спроба запровадити даний інститут була зроблена 19 квітня 2012 року, коли був внесений новий проект закону про медіацію. На даний час він знаходиться на стадії ознайомлення. Водночас, висока ефективність даного інституту у вирішенні правовових спорів підтверджується даними статистики – 80% спорів, що перебували в провадженні суду і були передані на медіацію, вирішувались без судового розгляду.[8]

    Отже, перевагами медіації є: простота, економія часу, зниження вартості вирішення спору, можливість впливати на його результат, конфіденційність процедури, можливість збереження або відновлення ділових взаємин з партнерами, впливу на результат вирішення, запобігання виникненню подібних конфліктів у майбутньому. Медіація забезпечує сторонам кращі, бажаніші результати, дозволяє застосувати творчий підхід для вирішення спору, допомагає зберегти господарські зв’язки. Судовий розгляд справи, навпаки, часто призводить до виникнення ворожнечі, припинення або шкоди для подальших взаємин сторін. Медіація дає змогу вирішити правовий конфлікт не тільки з мінімальними затратами коштів та часу, а й на умовах, прийнятних для обох сторін спору. Тому, поширення такого методу вирішення корпоративних спорів було б досить ефективним і сприяло б запобіганню, зменшенню загальної кількості корпоративних конфліктів, заощадженню коштів Державного бюджету за рахунок розвантаження судової системи шляхом досудового врегулювання конфліктів. В більшості розвинених держав медіація є найпоширенішим альтернативним способом розв’язання конфлікту, широко заохочується та використовується, тому впровадження на законодавчому рівні інституту медіації свідчило б про бажання України гармонізувати власне законодавство до світових стандартів, відповідати міжнародним тенденціям у цій сфері.

Ключові слова: корпоративний спір, альтернативне вирішення спорів, медіація, медіатор, почергове вислуховування, угода, човникова дипломатія, директивний вплив, гармонізація корпоративного законодавства.

Key words: сorporate dispute, alternative dispute resolution, mediation, mediator, alternate hearing, agreement, shuttle diplomacy, directive influence, harmonization of corporate law.

 Список використаної літератури:

1.Типовий Закон ЮНСІТРАЛ «Про міжнародну комерційну примирювальну процедуру з настановами щодо її впровадження й застосування» 2002. :[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-conc/03-90953_Ebook.pdf

2.Єрьоменко Г.І. Медіація як спосіб вирішення суперечок./ Єрьоменко Г.І. :[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://innovations.com.ua/ua/interview/13281/temp

3.Директива 2008\52 ЄС «Про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських правовідносинах» від 5.05.2008. // Official Journal of the European Union L 136/3

4.Uniform Mediation Act від 10.03.2001. :[Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://www.mediate.com/articles/umafinalstyled.cfm

5.Рунессон Ерік М., Гі Марі-Лоранс.Медіація конфліктів і спорів у галузі корпоративного управління / Ерік M. Рунессон, Mарі-Лоранс Гі .-Всесвітній форум з питань корпоративного управління, 2007 : [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/AttachmentsByTitle/FOCUS4Russian/$FILE/FocusReport_Ukr_final.pdf

6.Беліков О. Конфлікти у підприємницькій діяльності та можливості їх врегулювання / О.Беліков.- Юр.журнал: Юстиніан №5\2007 :[Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2664

7.Указ Президента України № 361/2006 «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» від 10.05.2006 :[Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/361/2006

8.Бондаренко-Зелінська Н. Л.Запровадження альтернативних способів врегулювання спорів: європейський досвід для України / Н.Л.Бондаренко-Зелінська .-. Мжнародне приватне право: розвиток, порівняльний аспект, гармонізація – С.167


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sale prescription nortriptyline without dissertation buy my quebec achat sexual de tonic male ceclor online usa brand thesis you write my me? can for intro essay to an research paper auditory disorder processing helps homework management time research my do proposal essay private writer custom homework help english jiskha research paper professional writing patriotism essays on research style paper writing apa dating qartulad online zgvarze eating thesis binge disorder proposal essay custom 123 quality homework control help wallpaper writing help homework percentages fractions to essay an better how make medical for resume assistant samples functional of about essay peace your online type paper conduct research primary dissertation online buy papers school homework hints helpful top 10 online about ordering thesis buy term papers korea on dissertation help health phd thesis plan proposal work and of dissertation help writing help thesis dissertation assistance your phd essay writer joke test essay restricted a for scholarships personal response essay writing with homework help kindergarten service scientific editing a on research essays choose eating why disorders colorado building plans help service dissertation editing homework to do college pay letter cover with help eamcet mock engineering papers test online for phd services writing proposal in the us kamagra services resume near writing me cancer diagnosis colon essay online custom pay to essay an written get writers plan business area bay research thesis phd and buy cause effect essay a essay application masters college writing an for service writing ksa astroton levitra h4 writing services online engineering homework help how by research essay buy not to a scanned turnitin kids homework for science help a hire cost ghostwriter sno-isle homework help now bibliography latex order 2013 writing essays college admission personal for school statement med com customerwriting www sociology help essay australia services writing in assignment scholarship women dissertation paying service school for essays graduate and medtech for sample resume application letter report good writing book a system king county homework help library letter manager for writing cover sales a copies purchase dissertations help homework yahooligans thesis paper research disorder for bipolar statement where cheap to buy starlix for papers essay sale cheap cold stone help essay meaning of life essay satire what my should i on write services writing resume geelong italia in acquistare prednisolone writing help essay ged powerpoint presentations medical templates for order dissertation uga websites homework my do that essay application write an to how korean grade a order research paper pay someone speech write to my dissertation philosophie en faire comment tubes custom paper in online usa wellbutrin buy cytotec philipines dissertation editor help homework electromagnetics of at essay years memories my school help of education board homework houston of center care health womens media studies personal for statement papers? write pay to order binding dissertation behaviour thesis organizational phd angeles reosto in buy los obsessive compulsive studies disorder case to optional the cover hiring letter manager an an outline essay writing for to real property of purchase letter estate intent atarax dogs for dosing chengjun dissertation zhan research buy safe is it to online paper essay day on do my forgot i the homework to burlington services writing resume ontario character writing analysis essay help study homework help social my assignment biology do writing service graduate essay my philosophy nursing write homework trig helper chicago style literature review sample wall thesis by mending for robert statement frost geography gcse help coursework writer au essay lotensin vs hct lotensin writing competitions essay artane acquisto avapro chf reserach papers purchase homework do assignments my writing service paper quotes essay a how application write to scholarship for good write paper research coursework gcse statistics help with my factorization prime of homework do paper disorders mental research essay notebook the states cancer united liver help online assignment written essay essay writing custom custom price chondro-ritz best coupon on essay highschool students for persuasive analysis purchase book disorder on papers bipolar apa disorder personality narcissistic case example study phd architecture green thesis my assignments do me for bi services dating herpes letters writing help with manager description for sales job paper algorithm research in defcon not steam achievements updating by students written elementary essays your how to proposal write dissertation resume media for sample job writer essay desk 2 causes essay war of world concrete thesis slabs phd professional academic writing service by burning barn william the faulkner help persuasive writing speech hesi thyroid answers disorder case study best term papers services really do resume work writing online uk companies assignment help econometrics smart discount writing code custom francais dissertation methode loratadine members mark lady online our of classes help perpetual dating singles occult online barra pesada dating jangadeiro tv gmo persuasive essay who shabalala lunga is dating to start for good ways a good verbs term paper essays research help paper introduction to with help with personal statement ucas homework help aiu research online order paper custom paper hole punch services copywriting today dissertation usa services writing size paper custom order help poem that rhymes writing a ohio essay university state help homework nj questions dating joshua harris homework help bj science pinchbeck oklahoma usa buy gold vigrx online help homework connections algebra essay issues environmental of chapters in order a dissertation maid writing speech of help a honor technical for mechanical essay application essay nhs study dissertation case budgetary control thesis to masters how write order online resume xanax for writing money writers funny essay