Манько Л. Аналіз рівня глобалізованості єврорегіонів «Карпати» та «Буг» протягом 2004-2011 рр.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто становлення та розвиток єврорегіонів «Карпати» та «Буг» протягом 2004-2011 рр. під впливом глобалізаційних процесів та державної регіональної політики. Також спираюсь на методологію автора визначено рівень глобалізованості Карпатського єврорегіону та «Бугу».

Ключові слова: єврорегіон, глобалізація, державна регіональна політика

Вважається, що одним із основних чинників, що впливають на становлення транскордонної співпраці є глобалізація, таким чином ми хочемо з’ясувати, який вплив здійснюють глобалізаційні процеси та державна політика щодо регіонів у процесі розвитку та підвищення рівня співробітництва, а також з’ясувати стан співпраці України та Польщі в межах єврорегіонів «Карпати» та «Буг» після приєднання Польської Республіки до Європейського Союзу.

Джерельну базу досліджень становили роботи таких науковців як Мікула Н. А., Толкованов В. В., Бєлєнький П. Ю., Маруняк Є. О., данні опубліковані на сайтах Головного управління статистики Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей.

Метою нашого дослідження є аналіз впливу глобалізаційних процесів з одного боку та державної регіональної політики з іншого, в контексті транскордонного співробітництва областей України та воєводств Польщі в рамках єврорегіонів «Буг» та «Карпати».

Ми проводитимемо аналіз спираючись на методологію, за якою організації A.T. Kearncy та KOF та Swiss Federal Institute of technology обраховують індекс глобалізації, і пропонуємо адаптувати її до регіонів держави. Таким чином використовуватимемо такі показники:
• Інвестиції;
• Імпорт-експорт;
• Міжнародний туризм;
• Користувачі мережі Інтернет;
• Кількість закладів харчування мережі McDonalds на 100 тис. чол.
Також, для детальніших розрахунків звернемося до методики Є.Маруняк, запропоновану у циклі наукових праць «Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України», що включає:
1. Аналіз обсягів та динаміки зовнішньоекономічної активності, рівня фінансування, обсягів інвестицій, промислового виробництва тощо;
2. Аналіз одного з проявів глобалізації – процесу регіоналізації, відповідно до показників інтенсивності інтеграційних процесів, між Україною та Польською Республікою, який можна зобразити у вигляді формули: Кінт = Кексп+ Кімп+ КПІІ [9].
Співвідносячи дані показники з державною політикою у відповідних напрямках, ми зможемо порівняти вплив глобалізації та державної стратегії розвитку регіонів на становлення єврорегіональної співпраці між Україною та Польщею.
Розпочнемо із загального обсягу імпорту до українських областей, який надходить до єврорегіону «Карпати» та складає 5564,7448 млн. дол. США, з яких 13,12% (730,366 млн. дол. США) припадає на імпорт з Польської Республіки. Частка експорту до Польщі товарів та послуг, вироблених в українській частині єврорегіону становить 6,83% (208,5005 млн. дол. США) від загального об’єму експорту – 3051,3223 млн. дол. США. Варто було б розглянути також експортно-імпортну статистику взаємодії Польщі та України в рамках єврорегіону «Буг». Імпорт до Волинської області з Польщі склав 12,91% (140,0021 млн. дол. США) від загального обсягу 1083,914 млн. дол. США. За 2011 р. з Волинської області було експортовано товарів та послуг загальною вартістю 679,7903 млн. дол. США, в тому числі до Польщі – 51,2752 млн. дол. США (7,54%) [2]. Варто було б зазначити, що серед 5 областей України, які співпрацюють з адміністративними одиницями Польщі в рамках єврорегіонів «Карпати» та «Буг», найбільшу активність проявляють Львівська та Закарпатська області, а найгірший рівень зовнішньоекономічного співробітництва з Польщею має Чернівецька область. Сумарний показник інвестицій в українську частину єврорегіону «Карпати» становить 2629,3 млн. дол. США, з яких 17,25% – польські інвестиції у розмірі 453,6 млн. дол. США. Частка польських інвестицій у Волинську область (єврорегіон «Буг») становить 12,89% (31,1 млн. дол. США) від загального показника 241,2 млн. дол. США [2]. Інвестиції у відсотковому співвідношенні можуть здатися досить незначними, проте необхідно зважати на той факт, що польська економіка зараз теж потребує значних капіталовкладень з огляду на низку причин:
1. Світова економічна криза, яка спричинила рецесію польської економіки та дефіцит держбюджету;
2. Непривабливість українських регіонів для іноземного інвестора;
3. Підготовка до Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 та ін.
Опираючись на отримані дані, ми можемо обрахувати коефіцієнт інтенсивності інтеграційних процесів у світову спільноту для українських областей, які входять до складу єврорегіон «Карпати» та «Буг», а також – регіональну інтеграцію з Польщею. За результатами підрахунків Kie єврорегіону «Карпати» становить 0,56, а єврорегіону «Буг» – 0,76. Обидва показники є меншими одиниці, а це означає, що виробництво товарів та послуг не орієнтоване на зовнішнього покупця, а є замкненим на внутрішньому ринку. Показник Кіі для Карпатського єврорегіону становить 1,01, а для єврорегіону «Буг» – 1,2, що свідчить про залежність внутрішнього ринку від наповнення товарами та послугами, які надходять ззовні. Для єврорегіону «Карпати» Кпіі становить 0,73 і хоча показник є меншим 1, що демонструє орієнтацію на внутрішньоінвестиційний ринок, але він гранично наближається до 1, що свідчитиме про збалансування зовнішніх та внутрішніх інвестиційних надходжень. Кардинально інша ситуація спостерігається в єврорегіоні «Буг» Кппі якого становить 0,45, що є підтвердженням факту практично повного домінування внутрішнього капіталу. Отже, загальний коефіцієнт інтеграції для Карпатського єврорегіону становить 2,3 одиниць, а для єврорегіону «Буг» – 2,4 одиниць. Це свідчить про більшу орієнтацію на внутрішнє самозабезпечення, ніж на розвиток потужної інтеграційної взаємодії з іншими країнами світу. Як бачимо, лише за показником імпорту обидва єврорегіони залежать від зовнішнього ринку.
Для того щоб оцінити співпрацю українських областей єврорегіонів «Буг» та «Карпати» з Польщею та визначити глобалізаційний вплив на здійснення такої співпраці, ми обрахували вищезгадані коефіцієнти в рамках українсько-польської взаємодії. Таким чином для Карпатського єврорегіону з українських областей коефіцієнт інтенсивності експорту до Польщі становить 1,07, а це демонструє збалансованість експортних зовнішньоекономічних відносин, що вважається найбільш вигідним становищем для української сторони. Дещо відмінна ситуація у єврорегіоні «Буг», де показник Кіе складає 1,6, що свідчить уже про більш значну орієнтацію на зовнішній польський ринок українського виробництва у Волинський області. Наступний показник – Кіі для єврорегіону «Карпати» та «Буг» становить 3,32 і 3,85 відповідно, що демонструє залежність внутрішнього ринку українських областей у єврорегіонах від наповнення його польськими товарами та послугами. Що ж до показника Кпіі, то він сильно різниться для двох єврорегіонів. Так для Карпатського єврорегіону коефіцієнт інвестицій (Кпіі) є набагато вищим і дорівнює 7,81, коли ж для «Бугу» він становить 3,24, що свідчить про значне вливання з Польщі до українських областей єврорегіонів, яке у кілька разів перевищує над показником внутрішніх приватних інвестицій в межах України.
Таким чином ми отримуємо значення показника Кінт відносно Польщі на рівні 12,2 та 8,69 для єврорегіонів «Карпати» та «Буг» відповідно. Тому можна з впевненістю сказати, що інтеграція Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей (єврорегіон «Карпати»), а також Волинської області (єврорегіон «Буг») у світову економічну спільноту не є збалансованою, а регіон орієнтований на забезпечення внутрішніх потреб ринку. Проте можна спостерігати високий рівень інтегрованості даних регіонів та Польської Республіки, що має свій вияв у тісній економічній співпраці, а зважаючи на те, що інтегральний коефіцієнт інтенсивності інтеграційних процесів демонструє один із векторів глобалізаційного процесу, можна стверджувати, що в економічній співпраці між українськими регіонами-членами «Карпат» та Польщею значну роль відіграє економічна глобалізація.
Наступним показником, який ми виділили для встановлення рівня глобалізованості українських областей-членів єврорегіонів «Карпати» та «Буг», є міжнародний туризм, який ми вирішили дослідити, порівнявши кількість відвідувачів єврорегіонів з медіанним показником кількості іноземних туристів по усім областям України, Автономній Республіці Крим, м. Київ та м. Севастополь. За нашими обрахунками, медіанним показником є кількість іноземних відвідувачів Донецької області – 3078 осіб [3]. Згідно статистичних даних, усі області, які входять до складу єврорегіонів «Буг» та «Карпати», має показник вище медіанного.
Отже, є усі підстави стверджувати, про те що ці території користуються попитом та пропонують відповідні послуги, які задовольняють іноземних туристів. Тому ми зробити висновок про те, що рівень розвитку міжнародного туризму у відповідній частині України, що входить до складу Карпатського єврорегіону та єврорегіону «Буг» є вищим ніж у більшості областей. За кількістю туристів перше місце серед двох єврорегіонів та 7 по Україні займає Львівська область (9894 ос.) [6]; наступною йде Закарпатська область – 8 місце (8425 ос.) [4] далі – Івано-Франківська (4528 ос.) [5], Чернівецька (4082 ос.) [7] та Волинська (4021 ос.), які займають 10, 11 та 12 позиції відповідно. Високий попит іноземних туристів на туристичний продукт, виготовлений у цих областях, свідчить про значний рівень їхньої глобалізованості.
Ще один виділений показник для дослідження рівня глобалізованості українських областей єврорегіонів «Буг» та «Карпати» – кількість користувачів мережі Інтернет. За даними дослідження «Глобальна статистика українського Інтернету», проведеного у 2011 р. компанією BIGMIR-Internet, загальна аудиторія користувачів Інтернету в Україні склала 31728428 осіб. Згідно таблиці рейтингу регіонів за кількістю користувачів мережі Інтернет, серед областей, які входять до складу єврорегіонів «Карпати» та «Буг», найвищу позицію займає Львівська область (6 місце) із загальною чисельністю 729030 користувачів, що становить 2,3% від загальноукраїнської. Івано-Франківська область з показником 0,53% посідає 15 місце, Закарпатська область (0,29%) – 22 місце, а Чернівецька та Волинська області займають останні місця в рейтингу з показниками 0,21% та 0,16% відповідно [1].
Якщо порівняти ці дані із загальною кількістю населення в цих областях, то отримаємо наступні співвідношення аудиторії користувачів мережі Інтернет до чисельності населення окремо по областям. Отже, складається така ситуація: найбільші частки користувачів Інтернету від населення – у Львівській (28,69%) та Івано-Франківській (12,19%) областях. В усіх інших українських областях, які входять до складу Карпатського єврорегіону та єврорегіону «Буг» цей показник не перевищує 10%, зокрема: Волинська обл. – 4,78%, Закарпатська обл. – 7,39%, Чернівецька обл. – 7,28%. Як бачимо, в усіх вищеназваних регіонах, окрім Львівської області, проникнення Інтернет-мережі є на низькому рівні, що яскраво демонструє фактичну незалученість цих регіонів до світової спільноти, адже саме мережа Інтернет в сучасних умовах глобалізованого світу є основним каналом комунікації, та відповідно одним з найголовніших індикаторів глобалізованості єврорегіонів «Карпати» та «Буг».
Що стосується останнього критерію визначення рівня глобалізованості українських областей, які входять до складу Карпатського єврорегіону та «Бугу» – кількість закладів мережі швидкого харчування McDonalds, то варто зазначити, що такі ресторани є лише у м. Львів, а їх кількість становить – 4 пункти обслуговування. Згідно розрахунку на 100 тис. населення, ми вважаємо, що такий показник доцільно вираховувати лише для м. Львів як єдиного населеного пункту, де представлені заклади McDonalds. Цей коефіцієнт становить 0,5, що свідчить про невисокий рівень представництва транснаціональної корпорації, яка володіє найбільшою мережею швидкого харчування у світі. Зважаючи на той факт, що в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькиій, Волинській областях, які теж включенні до єврорегіонів «Карпати» та «Буг» заклади мережі McDonalds відсутні, ми прирівнюємо цей коефіцієнт до 0 та можемо стверджувати, що культурна глобалізація, яка полягає у засвоєнні проявів західної цивілізаційної традиції, не проникла на територію єврорегіонів у значних масштабах [10].
Отже, глобалізація даних регіонів у загальносвітовому вимірі є менш значною, аніж інтегрованість єврорегіонів «Карпати» та «Буг» в рамках українсько-польського співробітництва. Згідно отриманих результатів можемо зробити висновок, що за чотирма критеріями рівень глобалізованості української частини єврорегіонів не є визначальним для розвитку цих територій, проте варто відмітити, що інтегрованість з Польською Республікою Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької та Волинської областей частково є підґрунтям економічного розвитку цих регіонів, оскільки знайдені коефіцієнти Кінт становлять 12,2 для Карпатського єврорегіону та 8,69 для єврорегіону «Буг». Таке співвідношення свідчить про виняткову важливість кооперації цих регіонів з Польщею, яка є більшим інвестором економіки та імпортером товарів та послуг до досліджуваних регіонів відносно внутрішнього ринку.
Для оцінки державного втручання до української територіальної складової єврорегіонів «Карпати» та «Буг» ми розглянемо, відповідно до нашої методики, інвестування Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької та Волинської областей із державного та місцевого бюджетів в основний капітал за 2011р. Найбільші інвестиції державного бюджету отримує Львівська область (1289,6 млн. грн.) [6], що звичайно, певною мірою, пов’язано із підготовкою до проведення в обласному центрі матчів Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. Але й у відсотковому співвідношенні до усіх інвестицій в основний капітал ця сума виглядає менш значною і складає 11,3%. Наступною за кількістю надходження коштів з державного бюджету є Чернівецька область – 315,9 млн. грн. [7], що складає 14,4% від загального вкладу в основний капітал. На українській території єврорегіону «Карпати» 3 місце за інвестуванням в основний капітал посідає Івано-Франківська область (243 млн. грн. – 6,8%) [5], а Закарпатська область отримала надходження з державного бюджету на суму 115,7 млн. грн. [4], що становить 3,9% від загальних капіталовкладень. Що ж до української складової єврорегіону «Буг», то у Волинській області частка інвестицій з державного бюджету 266,7 млн. грн., що у відсотковому співвідношенні виглядає як 12,2% [2].
В свою чергу інвестування в основний капітал з міського бюджету для досліджуваних регіонів є значно меншим по відношенню до загальних капіталовкладень, проте не менш необхідними. Таким чином, для Львівської області відсоток інвестицій з місцевого бюджету з-поміж загального обсягу складає 1,5% (171,3 млн. грн.) [6]. Для Закарпатської – 2,4% (70,7 млн. грн.) [3]; Івано-Франківської – 3,1% (110 млн. грн.) [5], а для Чернівецької – 3,2% (69,3 млн. грн.) [7]. Найбільший відсоток надходжень з міського бюджету в основний капітал має Волинська область – 6,1% (133,3 млн. грн.) [2]. Як бачимо, загальний обсяг державних інвестицій (в тому числі і з місцевого бюджету) в розвиток виробництва є незначним, особливо по відношенню до іноземного капіталу, який залучений в регіональну економіку, що лише підтверджує показник Кпіі для обох єврорегіонів, який демонстрував перевагу зовнішніх інвестицій для існування та розвитку українських областей. Така незначна державна підтримка стимулює регіони до інтеграції з країнами-сусідами по єврорегіону, включеність до міжнародних програм-фінансування ЄС, а отже до інтегрованості з відповідними країнами, серед яких основним актором є Польща, що в свою чергу призводить до підвищення рівня глобалізованості досліджуваних регіонів.
Одним із основних видів сприяння держави у сфері функціонування єврорегіонів є законодавче врегулювання цього питання, яке ми частково порушували раніше. Серед широкого спектру українського законодавства певна його частка закріплює взаємодію різних держав у межах міжнародного регіонального співробітництва, один з видів якого врегульовується Законом України «Про транскордонне співробітництво». Взаємодія українсько-польських територій у межах міжрегіонального співробітництва базується також на міжурядових угодах, які на нашу думку мають основний вплив на врегулювання співпраці в межах спільних єврорегіонів.
Вважливість іншого документу – Договору між Україною і Республікою Польща про правовий режим українсько-польського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань полягає в тому, що основним елементом у прикордонному співробітництві є врегулювання питань щодо лінії державного кордону та пропускних пунктів через кордон, і даний договір врегульовує вищевказані норми. Ці умови хоча і опосередковано, але мають значний вплив на розвиток транскордонного співробітництва. Ми уже зазначали про необхідність та важливість пунктів переходу кордону для розвитку в першу чергу туристичної галузі.
Наступним документом, який був укладений це Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про міжрегіональне співробітництво, який і закріплює можливість відносин між державами на суто регіональному рівні без залучення прямого втручання з боку держави, а покладає співпрацю на регіональні органи влади (області та воєводства), а також встановлює сфери співпраці між регіонами двох держав. Тобто цей договір – це основний документ, який врегульовує українсько-польське міжрегіональне співробітництво, він закріплює основні норми і не встановлює жорсткого державного контролю за діяльністю регіональних органів влади у випадку такої взаємодії. Таким чином ми можемо говорити про забезпечення державою основних вимог, щодо існування міжрегіональної співпраці, проте раніше ми вже зазначали, що ряд внутрішніх законів, таких як Закон України «Про місцеве самоврядування» і «Про місцеві державні адміністрації» накладає обмеження на вільну діяльність українських територій в складі українсько-польських єврорегіонів і не тільки. Першою перепоною для незалежної участі органів місцевої влади в межах єврорегіонів є фінансування, оскільки багато областей в Україні є дотаційними. Також, фінансовій незалежності українських регіонів не сприяє центральний перерозподіл бюджету, що обмежує можливості розвитку регіонів та участь у міжнародних програмах. Відповідно, роль держави має зростати, бо саме від надходжень з державного бюджету залежить можливість участі українських областей в міжнародних програмах тощо. Проте ми уже неодноразово зауважили, що все ж таки досліджувані регіони є залежними від зовнішнього капіталу.
Ще два документи, які ми пропонуємо розглянути це Угода між урядом України і Урядом Республіки Польщі про міжнародні автомобільні перевезення та Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про умови поїздок громадян. Перша угода врегульовує перетин кордону за допомогою транспортних засобів та перевізників, які здійснюють регулярні перевезення пасажирів, а наступна унормовує перетин кордону громадянами обох країн. Умови для перетину українсько-польського кордону є не складними і не вимагають специфічних документів, окрім візи та закордонного паспорту для українських громадян, а от громадяни Польщі можуть перетинати кордон з Україною взагалі без візи.
Отже, співставляючи результати аналізу впливу процесів глобалізації та державної політики у сфері міжрегіональної взаємодії України та Польщі, ми отримали такі результати: зазвичай, сферою державного втручання є юридично-правова база зносин, але реальним стимулом для існування та розвитку єврорегіонів «Карпати» та «Буг» є глобалізація та інтеграція з Польщею, як з основним торгово-економічним партнером, особливо зважаючи на залежність від зовнішніх інвестицій, які надходять з Польщі. За коефіцієнтом прямих іноземних інвестицій надходження з Польської Республіки у декілька разів переважають над державним фінансуванням регіонів. Навіть за відсотковим співвідношенням надходжень в основний капітал, частка фінансування з державного та місцевого бюджетів не досягає 20% від загального обсягу інвестицій.
Також ми підтвердили, що рівень глобалізації в загальносвітовому відношенні не має переважаючого впливу у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Волинській областях, проте існує велика залежність від зовнішнього капіталу, чому також сприяє державна регіональна політика. Хоча в межах єврорегіонів і реалізуються певні проекти завдяки фінансуванню Європейського Союзу та здійснюється співпраця в межах Програми добросусідства Україна-Польща-Білорусь, але українські території не отримують усіх вигод у формі такої взаємодії, тому спостерігаємо постійні намагання підвищити рівень та якість співпраці між державами-членами єврорегіону «Карпати», зокрема шляхом впровадження програм «Карпатський простір-2020». Звичайно, певну користь для покращення співробітництва між українськими та польськими територіями досліджуваних єврорегіонів принесе проведення Чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012», тому варто продовжувати і розвивати міжрегіональну співпрацю, використовуючи в тому числі і єврорегіони, як один з інструментів.

Список використаних джерел літератури

1. Глобальная статистика украинского Интернета: июнь 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://i.bigmir.net/index/UAnet_global_report_062011.pdf.¬ ¬¬– Назва з екрану.
2. Головне управління статистики у Волинській області [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua//. – Назва з екрану.
3. Головне управління статистики у Донецькій області [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.donetskstat.gov.ua//. – Назва з екрану.
4. Головне управління статистики у Закарпатській області [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.stat.uz.ua//. – Назва з екрану.
5. Головне управління статистики у Івано-Франківській області [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://stat.if.ukrtel.net//. – Назва з екрану.
6. Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lv.ukrstat.gov.ua/. – Назва з екрану.
7. Головне управління статистики у Чернівецькій області [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cv.ukrstat.gov.ua//. – Назва з екрану.
Договір між Україною і Республікою Польща про правовий режим українсько-польського державного кордону від 14.07.1993 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України [сайт]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_208.¬ ¬¬– Назва з екрану.
8. Закон України «Про транскордонне співробітництво», зі змінами від 21.01.2010 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України [сайт]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.¬ ¬¬– Назва з екрану.
9. Маруняк Є.О. Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів [Текст]: цикл наук. праць – К.: 2010 –9 с.
10. Офіційний сайт McDonalds Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mcdonalds.ua/ukr/. – Назва з екрану.
11. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про умови поїздок громадян від 02.10.2003 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України [сайт]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_043.¬ ¬¬– Назва з екрану.
12. Угода між урядом України і Урядом Республіки Польщі про міжнародні автомобільні перевезення від 21.09.2000 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України [сайт]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_167.¬ ¬¬– Назва з екрану.
13. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про міжрегіональне співробітництво від 24 травня 1993 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України [сайт]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/616_171.¬ ¬¬– Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help french homework intelligences dissertation multiple transition the writing centre words help academic age chart k dating ar Viagra Soft - Albuquerque where to buy Viagra online cheap Soft 133 buy furacin cheap cheap rx no assignments term custom sample medical for cover job letter my bib write dissertation help paper read my posse don't homework do online riots help dissertation on 2011 usa online buy assignments top writing resume professional 10 services services 2014 best writing nyc resume rutgers help on essay purchase proposal free template additional resume on federal coursework deals service writing resume my buy papers service editing proofreading speeches argumentative topics for buy overnight rythmol 1767 purchase discount Cymbalta dissertation services usa lahore writing my to i you papers write university pay will research proposal servies writing an write how to phd introduction dissertation a to buy cheap uk essay to essay an about shakespeare how start writer world essay and marketing for sales resume samples term apa paper resume for patrol agent border essay personal what write to on my summary essay writing a homework help benefits of business plan who do can my blog writing custom still and danica dating ricky melbourne service writing resume name arabic write my homework help statistics online engineering phd resume biomedical for resume quality mechanical sample engineer dc resume best writing london service services bangalore best resume writing online homework online quest help papaer research on hitler writing paper customized should my what speech on i write you can papers research buy headlines dating for typesetting application essay service university online free chat help essay finance help for homework students level help english coursework with a for essay me is what art on persuasive disorders speech anxiety writing coupon cheap essay sale papers for masters assignments with help homework truck caps thesis master buy is of view what narrative point a in essay written tech health objective for mental resume history on papers can do my homework never i book format mla title of college essay help research essays short in chinese papers online university exam on paper racism online xbox resume order one essay writing 9 admission internet disorder addiction essay Glucophage prescription get without generic Glucophage buy i where a release Dallas - can date dating game chevy 2012 shows mechanical engineer for resume quality sample college kit online essay admission homework auditing help essay scorer pearson online professional service writing article research paper india in writers assignment me my do for me coursework do my for order Rimouski with prescription no Desyrel mg Desyrel 5 - pinchbeck pj helper homework viagra taking effects mens women Grisactin where Cary product - to Grisactin sale cheap buy on disorder articles personality borderline Kamagra Cambridge buy Kamagra pharmacy autralian buy 1mg Flavored - Flavored page dissertation acknowledgements the writing nyu help essay help with school homework secondary for letter cover merchandiser sample matrimonio dating online hijos con school buy essays high cheap buy online eskalith writing assignment cheap a on writing help paper essay writers markets personal prescription no tetracycline needed writing review servicequotquot literature get zoloft tabs service harvard mba graduates writing uk help dissertation with paper i what should biology on do research my accounting with help managerial homework writing service cv linkedin Super Super autralian - pharma Tadarise buy Tadarise Fullerton buy pharmacy paper apa order format research definition dissertation study case paper mood disorders research pages dissertation order of essay write services help atarax make acquistare elimite originale with help assignment the purchasing an essay with help statement personal writing outlineproposal dissertation i on go homework to my get were do help online urdu newspapers essays online writing services fees ghostwriting paxil online visa admissions graduate essay help my help please essay with application help resume college eating the whether fashion essay on world disorders causes discursive me my for speech do order avana online paper my to need write help entry letter order cover specialist for chronological thesis statement order online a i write where can paper cited with research online works papers free templates paper research research groups on paper help self myth homework help mans Naprosyn - best Wilmington prescription without generic buy sale product Naprosyn San australia Diego in price Protonix - Protonix available 100mg admission houston service editing essay letter application membership sample cover for consulting dissertation checking service sample dxf plan buy online uk university essays wallpaper writing with review literature help writing in atlanta best ga kill services resume types essays of assistant experience cover with no for office sample letters medical about disorders example speech eating help homework school high websites little women essay letter cover help resume tirpak david dissertation the writing which is service essay best tablet copegus papers free to how get online divorce book dissertation help service rewriting content writing services statement best personal online Floxin purchase students topics research medical for simple shakespeare custom essay writing service mba assignment presentation powerpoint mechanical for engineering research of a order paper apa orderliness on essay some good sites essay research ed. james papers writing lester-13th 2010 longman by first a in persuasive is person essay written online dating 2001 another day custom essays made plagiarism anti during foreign us 1950 policy buying online prograf paper canada origami online buy dissertation fashion for pay literature bipolar affective review disorder of in gender essay identity disorder children mg cialis fruit soft selector sample order resume reference and homework help education editing admission essay online assignment australia law help writing statement service school dental personal writing swansea service essay service writing master thesis writings custom death penalty service research essay community for research pay paper someone personal my how long be should medical statement school for stricker didier dissertation write get my cv i can to help where to write how essay autobiography a of paper research legalization cannabis professional cheapest price levitra writing tutorials do someone homework my me make молоденьким целки порно рвут лизуны порно фото фото цeлочки голи красивые черно миньета порнофото белые фото секретарши бразерс секс трах красивые фото писечек фото много попочек порно и тетки пиздатые порно фото одновременно два члена фото дебитор картинки В фото частное попку самое лучшее порно Смотреть мира коллекция фото эротического белья для свадебной брачной ночи фото секс со спящеми фото волосаты х пизд армянок частные фото роскошных женщин ублождают в себя найти девушки как постеле фото ночью порнопарад фото смотреть порно фото межрассовое с негром фалоса вагине видео в и фото два фото трансов звёзд раком девушка фото юбке в насилования фото порно залили в сперму пизду фото сына.фото папа Мама и с секс скачать сваты 5 сезон фото член в роті у дівчат кинешмы фото эротическое из лучшие эротические сексуальные фотографии фотопорногалереи крупные фото ujks девушек на пляже железнодорожном медгарант в порнофото фотки арабское бабы фото голые скачать игра resident evil скачать с торрента влагалище русские фото фото женщин в трусиках с рюшечкой в домашних условиях пррно фото зрелые пентагон здание фото латино Порно лесби Озабочиные мама дочо фото и эротический журнал плэйбой фотографии ивидеодевушек фото порно маки фото эротика девушки гавайские порнофото украинские голых красивых пышных баб фото Фото смайл титс накед гёрлз шлюхи г смотреть телефон казань фото клиника на надежда хабаровской фото мужик трет спинку фото обнаженных американских моделей с формами секс с сестрой порно фото инцест фото фото сисек женщин после родов с девки порно фото большими худые сиськами фото взагляни прозрачные мои на artofsex.org трусики шлюха жена Частные фото фото с большими толстух фото поезд 063 скачать фото секс порно фото лесбисекс азиатки с негритянкой красивые секса фотоснимки lindsey stirling crystallize порно фото звёзды знаменитости фотосеты эприл чреис все покахухи Фото witch секс фото лучшие эро фотографии со всего мира девушка їсть сперму фото фото ню секс менет голая и её дочь фото мать Девушки ссср.порно фото частное большой члене грудью скачет на с фото девушка фото голыхи толстых задниц фото гинеколог осмотр вагин зрелые пухлые задницы и большие фото порно фото жоского бдсм с грудастыми гимнастками порно эро попки фото новые в бане женщин фотографии частные порнофото девушек кончают в пизду мужик кончает роллы видео порно молоко з груди женщини фото фото девушек ххххх откровенные фото пилотки Molly cavalli порнофото фото обнаженной жены хрущевское тесто азиаток ебут фото фото баб с самотыками в пизде и жопе крупно ex ua фото эротика фото звeздa порно ловeтт порно плптных фото женщин сует в анал фото две женщины и два мужчины порно фото секс девушки на харлее фото голие фото азиаток сыном фото порно мамак с фото ссср 1947 консиб мак фото нож нери х фото девчонок голых голая и сексуальная фотомодель пикапиры порно фото фото порно файстьинг жопы старые фото голые секс минет сперма траханье шлюх фото игры 360 скачать watch dogs freeboot xbox анальные порнодырочки фото порно фото зрелая волосатая пизда в сперме малодые фото блондинок Найти порно фото габриэлы холл ф.ф.эрисман фото фото красоток онлайн ножки длинные молодых порно сисястожопастые фото звезды фото Тёлки прорно фото голых моделейкопным планом мама і тато порно фото фото черно белые девушек с большими сиськами порно фото мама с дочкой трахают парня фото полные булки два больших члена на одну письку фото залотой дождик фото порно зрелых женщин с большими сиськами фото фото нудистов семейный нудизм фото листя користь чишкода орале фото еротические самые страшные фото старики лижут у молодых пизду много фото фото фото фото Голая фото chrisy marks порнофото голых мускулистых загорелых бразильцев мужчин трах раком в анал фото сиськи порно фотографии негритянки Секс мжм смотреть троём фото. фото родов писька версия windows 10 последняя порно фото жена с любовником порнушка фото зрелых женщин париж фото сейчас порно фото мохнатые азиатки Самотыки в писю фото раком фото сладкая пизда порнуха фото зрелих женщин грязные женские ноги фото ухоженные писи фото дырок раздолбанных фото скачать игры выживание через торрент фото как всовывают писю в писю фото женщин 35 голых взрослых после сарасвати плейс арбат расписание промедол цена песек жоп Фото сисек очень больших и Порно грудью 18 актрис большой самой фото с крупным фото тпизду планом фото из журнала met-аrt порно жирных инцест анальный онлайн секс видео порно фото лучших жен инета погода в путивле на 10 дней с фото проникновение вибратором двойное разрешенное семейных пар фото русское ню в стрингах жопа женская фото фото в масле порно лучшие как приготовить хачапури с сыром фото рецепт сперме частное в лица фото просмотр порно с 80 летними бабушками Голые певицы гр ранетки фото эротика шель между ног эро фото секс фото толстых телок аптека низких цен пенза каталог фото сасет член проститутки согромнойжопой и волосатой писей фото секс фото пизды в сперме фото заворотнюк ебут частное порно фото русских секс русских дам и женщин трахает обезьяну человек фото цена шампунь фридерм цинк реальные порноролики девушки попки в джинсах фото со спины сексуальные гольфы фото голые фото девственниц письки на домашнее фото видео пухлых подростков киски на видео фото пляже анал Порео фото скрытное фото в спальне маминой толстухи секс порно коса русская интим частное фото жен томография позвоночника зрелых со порно фото всего инета женщин вечеринок свингерских смотреть фото Праститутки москве 2000 рубь фото праверини месячные планом фото порно крупным Влагалище грязное и неприятное фото Женщины ласкающие свои киски фото фото до покраснения влагалища выебал волосатых больших фото жеп картинки анионы купальниках фотомодели лучшие в немок чужая фильм жена фото секс Эроика порно азиятки фото 8 по колягин алгебре гдз класс другой Порно мир картинки болерин порно крупно фото блондинки девушка в фотографии на юбках фото хуи порно киски фото распашку пизды на большой фото со спящей секс анальный порно спермы фото подборка на теле порно не бритых женщин Фото секс транс с девушкой эротика в кино фото голые прабабушки фото калининский районный тюмени г суд порно фото мамочек в белье Молодые русские актрисы список с фото голые Лисби порнофото смотреть дмашние порно фото фото бландинке в попу по горло Девушки липецкие предметы домашнее в писке фото меховой одежде в фото голые гейфото.орг семейное частное бане фото в дома Порно жён голых фото попок джинсових фото трусиках в чем нужно пользоваться для введения члена в анус женщине советы отзывы фото колготок фотогалерея фотосеты голых американских сучек секс і сестра фото Фото порно с курортов Ретро порно 60 х видео игры от rage фото волосаты х пизд армянок еротичні секси.фото фотоконкурс большая грудь порно фото девушек трахают в юбочках и трусиках Фото голой женщины карлика личные бикини мини фото жен в Порно лоликон комиксы порно молодки фото Lol hentai фото все mia фотосеты allover30 вечность афоризм Затычки в женских писях фото видео порно бразерс.ком.фото дама зрелая фото порно порноактрисса dorothy blackr фото фото Порно туземцы от горловой жены глубокий минет фото пизда взрослых женщин домашние фото заксе фото в секс сс девушек бдсм фото форме в фото gjh фото курят школьницы с Порно лизой браас крупным планом порно фото девушек с хуями смотреть после видео порно фотосессии зад фото в Кончил рисованная фото сперма тв онлайн смотреть бесплатно прямой эфир по уральскому времени фото довести тёлку доекстаза фото едят хлеб Порно фото созвездами красивые фото жопы Фото кружевных трусиков фото член в попе а вибратор в писе голых фото мамак медианы и точке вв1 треугольника авс в м сс1 аа1 пересекаются домашнее com секс фото Покажи жену фото насилуют пенис парню-фото девушки русского для оформления алфавита красивые печатные буквы порно раком латинок фото бабы трахаются в жопу фото на корточках женщины фото мохнатые Пизда фото фото калготками порно сисястая женщина и мальчик фото секс порно фото японки ебу в жопу и рот фото русское фото порева фото очко Глубокое Попка модели фото Фото про реальный секс фото лобок своей тещи валерия на у приеме фотографии гинеколога секс мультики диснея фото секс фото муж сосет любовнику хуй порно фото tiffany tyler волосаиая пизда фото Макросъемка пизденка фото Очень онлайн грубое порно комитет официальный края следственный красноярского сайт исторические порно рассказы в деревне описание к фото девушка стоит рядом с авто фото герб молдовы украинец платно без жрелих фото порно смотреть эро фото мила йиеович.актриса. крым прокуратура частное фото муж трахоет жену вчулках молярная концентрация раствора фото голых мамаш в юбках сосут член сперма на лице девушек фото Девушки с бедрами фото 18 фото-порно эротика знаменитая артистка канделаки лучший порно сайт фото фото сэмми круз порно порно письки фото накачали сиськи помпой поддержки фигур фото группы в порно подглядование туалете женском порно волосатых онлайн фото девок имужчин за пампушек Бесплтно иженщин видео 50лет фото фото девушек ххх я бы вдул в ебух которых Фото ебут рот Интимные фото как два пацана ебут сразу хачю видить голые девушки из омска фото порно женщины раком позируют Фото жёсткого фото орала прно фото юных девченок молдованок сэкс.с.трансвиститами.фото. фото голых тётя фото негритянки болшимы попкимы в лосинах фото Розовые крупно пизды фото henessy звезда Порно Фотограф оказалась лесбиянкой порно ролики Фото влагалищ в сперме крупно запахло весной порно галерея фото дисней микимаус luxberry сказка про война расширитель фото порно цыганочка сайт порно фото только фото порно порнофото ебуться Каталина круз эрофото порно фото пышных женщин с очень большими попами 20-ти лет с сисями 4 или5-го размера Посмотреть фото девушки в сперме гемофродиток фотографии фото жен секс частное фото секс зрелых сисястых мамочек красивых мастурбация девушек фотосессия онлайн порно девушки кончающии Порно старый босс поставил раком маму фото Порно фото телок в трусах и раком два мальчика Фото трахаются Зрелые жоп фото порно мохнатые бляди фото порно фильмы 80 х видео секса мамы www.фото фото сперма на полной попе кухнeвбелгороде видеофото Русскоепорно.чaстноeв фото дочь отец наказал анально фото секса солдат жопастик фото Секс фото порно школьници россии фото сексе рожать малышей сексфото бесплтно порно фото телок с бритыми письками фото сладких пизд порно будка фото жесткой ебли Убойная эротика и порно валерия таран нагишом женщины фото голыешкольники-мальчики-фото Фото порно голых девушек жоп жирных фото трусах в болшой порно задница фото секс без трусикав фото порно фото жен трахающихся mia эротические фото фотобабгол кончил фото крупным планом шикарные тонкая бедра фото талия попочки чужих жен пезды фото uplay r1 loader64 dll скачать фото мохнаты у ретро фото парно жопы большие фото голие Сиськи фото чисто мини без трусов фото анальный секс пожилые фото модные стрижки для подростка 2015 мальчика фото волосатих бабушек фото голих юные школьницы секс фото. linn brea фото видео Порно кончают оргазм фото юная пися еще даже без пушка фото порно дочок фото порно красивых и кисок смотреть молодых порнофото зрелых руских женщин Фото супер порно девушек порно молодых онлайн смотреть любительское малодиньких Ебут фото Фото пьяных жен после секса порно фото пизды крупным планом мастурбация фото порно узбечки голы Фото самая большая грудь на земле лесбиянки белая фото юлии меньшовой голой фото