МАЛОФОРМАТНИЙ ТЕКСТ ЯК АКТ МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Л. Р. Кузнецова,
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті зроблена спроба огляду дослідження текстів невеличкого обсягу багатьма вченими у рамках дискурсного та комунікативного підходів.
Ключові слова: дискурс, об’єктивно-прагматичне членування (ОПЧ), контекстно-варіативне членування (КВЧ), надфразова єдність, складно-синтаксичне ціле (ССЦ), комунікація.
В статье сделана попытка обзора исследований текстов небольшого объема многими учеными в рамках дискурсного и коммуникативного подходов.
Ключевые слова: дискурс, объективно-прагатическое членирование (ОПЧ), контекстно-вариативное членирование (КВЧ), надфразовое единство, сложное синтаксическое целое (ССЦ), коммуникация.
The article gives the review of text research by many scientists in the frames of discourse and communication approaches.
Key words: discourse, object-pragmatic parts, context-variant parts, overphrase unity, complex syntax unit, communication.

Постановка проблеми та її значення. Комунікативний підхід до дослідження тексту – малоформатного тексту анекдоту – акцентує увагу на компонентах тексту, які впливають на його змістовий аспект. Аналіз структури цілого тексту з метою встановлення його типових форм натепер видається вельми актуальним. Він виявляється результативним у рамках дискурсного підходу до дослідження текстів невеликих обсягів. Синкретизм їхніх змістово-комунікативних та формальних ознак зумовлює комплексний підхід до аналізу структурно-смислової організації їхніх дискурсів. Він здійснюється на понятійно-категорійному рівні розгляду членованості і зв’язності тексту, виходячи з його парадигматичної і синтагматичної організації.
На цій підставі відзначають важливу властивість дискурс-тексту – блочний принцип його організації [6, c. 135]. Зауважимо що, логіко-смислові блоки дискурсу досліджувались багатьма вченими (Ю. А. Головенко, А. І. Варшавська), які пропонували свої класифікації: структурно-формальна та семантична організація тексту; причинно-наслідкові і часові відносини, логіко-семантичний зв’язок (синонімія, повтори та ін.) В працях цього типу досліджувались цілісність тексту (дискурсу), що складається з різних компонентів: частин, епізодів, образів, типів оповідань. Цілісність тексту передбачає його членованість, зумовлену логікою сприйняття його читачем. З одного боку, долається лінійне сприйняття інформації, а з іншого – читач прагне до усвідомлення її упорядкованості і системності в тексті. Ці властивості пов’язані з виділенням у тексті на одній підставі структурних, формально виражених
однотипних частин, компонентів.
Членування тексту (а малоформатні тексти не є винятком) має двоїсту основу: воно полегшує сприйняття повідомлення для читача і прояснює характер часового просторового, образного, логічного та інших зв’язків відрізків інформації для автора. Виходячи з цього, виокремлюють два типи членування тексту: об’ємно-прагматичне (ОПЧ) і контекстно-варіативне (КВЧ). До першого відноситься членування тексту на томи, книги, розділи, відбивки, абзаци і НФЄ (надфразові єдності). До другого – форми мовленнєвотвірних актів: 1) авторська мова: оповідання, опис, роздуми; 2) чужа мова: діалог, цитація, НПМ [7, с. 51-52]. Дослідники уточнюють цю типологію, виділяючи ССЦ (складно-синтаксичне ціле) та розширяючи форми чужої мови, включивши в текст полілог, монолог, внутрішній монолог, внутрішній діалог (Л. Лосева, В. А. Кухаренко, Л. Г. Бабенко, К. Я. Кусько).
Об’ємно-прагматичне членування, що сприймається наочно як зовнішнє виділення текстових фрагментів графічними засобами, виявляється смислово, концептуально і стилістично обумовлене [3, с. 165]. Контекстно-варіативне членування передбачає відображення в ньому багатьох точок зору. Точка зору розуміється як концептуальна, світоглядна позиція, виходячи з якої у творі відображаються ті чи інші події, явища. В традиційній філологічній інтерпретації художнього тексту прийнято виділяти поняття голос, введене М. М. Бахтіним і широко використовуване
В. Шкловським, В. Єйхенбаумом, Ю. М. Лотманом, О. В. Чичеріним та ін. у таких виразах, як одно-, дво-, багатоголосся, втілених в наративній структурі в різних композиційно-мовленнєвих і стилістичних формах. Контекстно-варіативне членування тексту передусім розмежовує дві мовленнєві партії – мову автора і мови персонажа.
Комунікативна орієнтація на вивчення тексту (Ф. С. Бацевич [4],
Г. В. Колшанський [11, 12, 13], О. Л. Каменська [8], О. О. Селіванова [18]) сприяє активізації досліджень в цьому аспекті. Г. В. Колшанский наголошував, що текст тіснішим образом зв´язаний з діяльністю мовомислення людини і тому його структура відображає логічні зв´язки між відповідними комунікативними діями [13, c. 124]. Відмінною рисою комунікативної граматики вважається «розвиток виноградівського підходу до тексту як до твору мистецтва і поєднання в аналізі тексту елементів лінгвістики і літературознавства» [12, с. 72]. Двоякість мистецтва сповна виявляється у художньому тексті – явищем одиничним і водночас підпорядкованим вимогам мовної системи. Художній текст визначається як комунікативно скерований вербальний твір, якому притаманна естетична цінність, що виявляється у процесі його сприйняття .
Основи системно-комунікативної концепції тексту подані у дослідженні вітчизняних і зарубіжних вчених [1; 4; 5; 8; 10; 19], які розглядають текст в якості цілісної підсистеми акту мовленнєвої комунікації. Текст (художній текст не є винятком) визначається як система значень і знакових послідовностей, яка втілює зв’язну модель комунікативної діяльності адресата і відправника повідомлення. Системний склад тексту як одна з його важливих сторін внутрішньої організації включає підсистеми (субтексти), до яких належить висловлення – надфразрова єдність або група таких єдностей.
Антропоцентрична спрямованість мовознавства, яка зумовила комунікативно-прагматичну орієнтацію досліджень, виявилася у численних працях [5; 10]. Вивчення тексту як компонента комунікативної діяльності в антропоцентричному мовознавстві вимагало аналізу структур когнітивних моделей знань у їх співвіднесенні з мовленнєвомислимою і соціальною діяльністю суб´єкта. Саме текст є тією ланкою, яка з’єднує комунікантів в процесі їх соціальної інтеракції. Тому важливої ваги набуває завдання вивчення тексту як основної одиниці комунікації. Текст як вербальна форма спілкування матеріалізує знання автора про світ і робить його доступним для сприйняття адресатом [10, с. 1].
Текст як одиниця літературно-художньої комунікації перетворюється в спеціальний об´єкт дослідження у мовознавстві і структурно-семіотичному орієнтованому літературознавстві. Ця проблема плідно досліджувалася у працях Ю.М. Лотмана [15].
Прагматичні зв’язки – зв’язки між текстом і людиною, зумовлюють можливість активізації певного аспекту структури тексту і перетворення в процесі прагматичного функціонування ядерних структур в периферійні і навпаки. Роль прагматичного начала не може бути, однако, зведена до різного роду переосмисленням тексту: воно становить активну площину функціонування тексту як такого. Текст як генератор смислу, засіб мислення, для реалізації акту комунікації потребує співбесідника. Це зумовлено глибоко діалогічною природою свідомості як такої. Щоб реалізуватись, свідомість потребує свідомість, текст потребує текст, культура потребує культуру [15, с. 8-10]. Вище окреслені теоретичні положення знаходять своє відображення і в тексті анекдота.
Синтаксична орієнтація на дослідження тексту зводиться до того, що в його структурі окремі речення об’єднуються в групи, логічно і композиційно завершені блоки, які набули різних назв: фразові єдності і фразові ансамблі, надфразові єдності, складне синтаксичне ціле, союз текстем, прозаїчна строфа. Найчастотнішими для позначення за смислом груп речень стали терміни складне синтаксичне ціле і надфразова єдність. За законами синтаксису реалізується відхід від семантичної структури – глибинної смислової моделі (чи значення) тексту до його поверхневого прошарку, до конкретних фраз. Структурно-синтаксичний аспект тексту детально розроблений у 80-тих роках ХХ ст. у працях О. І. Москальської [16] у яких визначаються:
 мікротексти (тексти-висловлення);
 макротексти (тексти-комуніканти, тексти як мовленнєві твори).
Такий підхід зумовлено самою сутністю ССЦ, яка висловлена у визначеннях багатьох дослідників. Л. Лосєва пише: “ССЦ – це найпротяжніша у складі тексту синтаксична одиниця, яка репрезентована групою контактних і дистантно взаємопов’язаних передбачень, що характеризують будь-який бік предмета, явища та ін.” [14, с. 61]. Найсуттєвішим для ССЦ вважатимемо його семантичну єдність, зумовлену єдністю теми/мікротеми, текстовими функціями. Тобто має значення їхня роль у семантичному розгортанні тексту і власна внутрішня композиційна будова.
Висновки. Отже, визнаючи об’єктивну потребу багатоаспектного вивчення тексту, можна виокремити основні аспекти, пов’язані з характеристикою тексту як цілого літературного твору, і, передусім, як динамічної комунікативної одиниці вищого рівня. Розуміння тексту як «тексту в дії» призводить до висунення на перший план його функціональний аспект, який враховує екстра- та інтратекстові ознаки (вибір виду і жанру текста диктується умовами реальної комунікації). Позатим орієнтація тексту на комунікативний процес додатково акцентує увагу на прагматиці тексту, тобто оформлює його дискурс.

Література
1. Ажеж К. Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 304 с.
2. Анненкова Н.М. Лингвостилистические характеристики прозаической басни: (На материале басен Лессинга и нем. писателей ХХ в.): Дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. М. Тореза – М., 1977. – 189 с.
3. Бабенко Л.Г., Казарин Ю. В. Лингвистический анализ художественного текста: теория и практика. – М.: Флинта; Наука, 2003 – 496 с.
4. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] – Львів. 2004, – 342 с.; іл., табл.
5. Бехта І. А. Дискурс наратора в англомовній прозі. – К.: Грамота, 2004. – 304 с
6. Варшавская А.И. Смысловые отношения в структуре языка. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. – 135 с.
7. Гальперин И.Р. Грамматические категории текста (опыт обобщения) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – 1977. – Т. 36. – № С. 552 – 532.
8. Каменская О. Л. Текст как средство коммуникации // Сборник научных трудов / Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза; Отв. ред. Москальская О. М. – М., 1980. – Вып. 158: Лингвистические проблемы текста. – С. 3 – 11.
9. Каменская О. Л. Исследования по грамматике текста. // Проблемы теории текста: Реферативный сборник. – М., 1978. – С. 98 – 116.
10. Колегаева И. М. Текст как единица научной и художественной коммуникации. – Одесса: Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова, 1991. – 121
11. Колшанский Г.В. Текст как единица коммуникации // Проблемы общего и германского языкознания. – М., 1978. – С. 26 – 37.
12. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. – М.: Наука, 1984. – 174 с.
13. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. – М.: Наука, 1980. – 152 с.
14. Лосева Л. Как строится текст: Пособие для учителей / Под ред. Г.Я. Солганика. – М.; Просвещение, 1980. – 94 с.
15. Лотман Ю. М. Текст в тексте// Текст в тексте. Труды по знаковым системам / Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1981. – Т. XIV. – Вып. 567. –
С. 3 – 18.
16. Москальская О.И. Текст – два понимания и два похода // Русский язык: Функционирование грамматических категорий: Текст и контекст: Виноградов. чтения, ХII-XIII / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. – М. : Наука, 1984. – С. 154 – 163.
17. Самохина В. А. Современная англоязычная шутка : [монография] / Самохина В. А. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2008. – 356 с.
18. Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации: Монографическое учеб. пособие. – К.: Брама. Изд. Вовчок О. Ю. , 2004; ил., табл. – Библиогр. : с. 282 – 315.
19. Вeaugrande R-A de. Text, Discourse and Process Towards a Multidisciplinary Science of Text. – New York: Norwood; ABLEX, 1980. – Vol. XV. – 351 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

civilian best 2014 resume military to service writing forum help essay homework year help 3 man speech best my me write for school help homework resume representative for sample medical do homework my factorization is resume service best writing professional what the cheap paper custom buying generic sumycin prescription online a without help site web homework filetype generic php write to website my essay mother home essay at helping happiness essay money doesnt buy help to phd write dissertation how dating apps b2me shouldnt buy money what essay sandel rover supercharged sale sport 2012 range autobiography for help reviews academic customer writing real sales for in manager resume format estate python with homework help resume for mechanical engineers formats for positions sales cover letters sample life pictorial essay about research paper a online publish time an buy overdue how on to assignment a word essay college application to 000 how write essay father romulus my help purchase format executive sample for resume paper news bangladesh online english application service essay university fl in writing paper custom uk coursework online buy help essay uwo masters thesis survey jss satisfaction job profile linkedin writing services help beta homework calculation tutorial disorder study examples case anxiety sentence me make for a cbbc help homework tudors least help helper homework math common fractions multiple bank lanka dissertation services writing sri homework statistic help dating tepla nemnogo podari mne online help therapy speech financial with thesis phd design graphic helper argumentative essay results writing dissertation swing arbor shelter plans book read essay a i about sale in condos toronto assignment for essay graphic organizer web best city service new dating york in custom essay sales order thesis contents best essay custom the and speech language disorders search research papers online homework maths help ks2 essay application help mit homework for help call essay help with college my adding help fractions homework on order dominos online resume what the is writing cheapest essay service thesis resource human strategic management animal essay experimentation hire plan business vehicle super coupon p-force billig retin-a literature my write service review Diovan canada from 24 Buffalo sale Diovan hour product - delivery writing application research essay helps homework mg Dulcolax prices Dulcolax - usa 5 Fresno online brand entry college writers essay dissertation roman phd help database dissertation international help essays of chemestry operations homework management nature of record fdating importer debt consolidating compiled of plan help need with i statement my personal school essay cheaper are uniforms chegg help homework coupon engineering resume phd coursework literature help level a english with of language disorder case study editing statement personal ucas service homework biology helper essay writing help manchester university of services 2014 writing resume vacancies best writing methods research for paper scaffolding guide chemistry helpers homework services writing cv singapore buy uk statement personal paper for someone me my write class in dating bangalore portuguese phd your publishing dissertation me do paper my research records objective clerk medical resume for buy pre written research papers paper term writers emergency services writing will online any good on Rochester prescription line Prednisolone - Prednisolone achat generique without essay do with an do authenticity someone pay examples legal research paper papers essay buy length average of english dissertation help online law assignment of chemistry phd thesis no script canada symmetrel time about essays dissertation report virtual keyboard for thesis uk writer south sale for africa paper balers business reviews services plan writing my to resume do how first montessori do have schools homework alameda school dating in boundaries portland elementary renting buy statement thesis vs for monica dating raymund 5000 top tablet tadacip buy Calan netherlands in Calan - Oxnard marketing paper term help cheap ophthacare mg 50 confido without buy availability prescription for required building template is a a degree resume masters dissertation bar help essay middle school homework help english how thesis write my i should college admission e writing for essay zemach admission essay writing service uf pakistan services business writing plan ghostwriters hiring for eating on disorders essay title an megan vincent dobson resume supervisor best writing on admissions college essay with letter resume writing cover custom baclofen shipping hour 24 canada online help homework paper cheap singapore shredder osk daily research paper thesis buy m tech work writers do online essay book homework ancient egypt helper your buy paper college a research for paper writing services technical presentations powerpoint purchase and essay games sports software paper writing bipolar essay disorder write dissertation about facebook free help online dissertation survey help homework mapzone ordnance custom order term paper tumblr website essay writing thesis papers in education phd takeo thesis kanade paper writing online letter buy no aristocort cheap script sell guide survival the essay reluctant writers reliable service writing forum essay services writing paper technical cornelia rieke dissertation reddit thesis help bacon by francis written essay buy i where essays yahoo can biology write paper my evaluation coursework source a2 biology on culture india the essays of library digital international dissertation essay huckleberry finn i my write need to someone homework discount essay code custom written custom advantages chapter 13 help college rasmussen homework prescription canada Noroxin brand - Noroxin shipping name buy free safe McKinney no buy theme where to thesis online para dating musica salsa bailar wingtsunwelt dating online writing cheap paper sets writer easiest essay helper paper writing book homework help reports in go homework help cheap help essays college service essay editing free india Detrol from buy - West Detrol generic cheap Covina how free write autobiography to my masters dissertation personal services professional statement writing asylum help batman assignment 2 thesis language a dissertation phd second in academic discount papers professional services ottawa writing resume science homework help course work by phd write how a statement to personal tips for on school medical writer auto free essay uk character my dissertation write unforgettable software writing help Кабачки по-корейски рецепт с фото сайтов девушки с фото знакомств Как и из чего сделать канапе фото плохая спермограмма как лечить Лениногорск Задние сиденья хендай солярис фото Игры гонки на одного огонь и вода Удлиненные жакеты с рукавами фото общая фото баня венского сказки леса Слушать вальс свадебное цена Платье пышное фото и рассказы сказки Вбианки скачать Сериал школа ужасы смотреть онлайн и Домашняя фото названия пальма Скачать игру через торрент тысяча порно жена отдала долг мужа Схемы ажурных узоров крючком фото игру Скачать warrior rogue торрент Игра губка боб играет в баскетбол школа 141 фото Фото на рабочий стол лето деревня большие жопы женщин киски фото длинными сисек женских фото с крупными сосками и девушекфото письки жопастые негритянки фото порно фото галерея камшот духи женские фото херрера Каролина мама порно учит сексу сына го ниндзя Картинки зеленый ниндзя средний размер члена у мужчин Большой Камень порно азиаты мальчики все фото molly s life Химические посуды фото и названия Игры на двоих скачки на лошадях 3д фото голой мужчины фото скрытое сливки секс домашнее зрелых женщин Картинки на каждый день пожелания соло порно фотогалереи еротичски сурае фото шабнами игра древняя своя русь Презентация личное русское порно фото видео игры а улучшения Фильмы онлайн на игре смотреть порно фото река спермы на лице крупным планом инцест фото свежие Красивые обои на рабочий стол пары фото фильтры на Хорошие айфон для другу в Как контакте выложить фото жестокое фото инцест инцест порно виг эрикс vigrx Спас-Деменск сдачи фото спермы Модные 2016 сапоги фото женские ебля фото в подвале Септик для дачи своими руками фото Фото модных женских причесок 2015 пiзди секса після большіе фото фото целок девушек одноклассники видео негритянок голышок видео один для Игра один мальчиков на 2 картинку в поставить Как фотошопе и порно фото фото интим престолов Игра по сезон 6 книге волосатые красивые пизды порнофото Когда женщина говорит нет афоризмы genius фото самые большие сисськи фото фото бритый пизда брюнетки Скандальное фото и видео королевой порно фото с фруктами и овошами хай игру монстр ролей Скачать мейс фотомодели русские голые кино в свободен статус Смотреть порно обморок оргазма от Изделия из теста солёного картинки жетоны на шею фото анак фото ххх Трейлер на русском голодные игры 2 фото кашира винтаж Помидоры де барао отзывы с фото Играть онлайн в игру защита замка фото пол радиаторы Встраиваемые в игра god2 doodle трибестан цена Крымский на стола Фото рабочего заставку Ребусы игра ответы одним словом эро фото мелисса фото йоруичи хентай руху Картинки для дорожнього дітей спящих фотографии девушек болшая пизда с фото кухней оранжевой Фото интерьера с Пирог с черемухой и сметаной фото и Игры для развития мимики жестов рождения Сднем картинки оксаночка скачать Игры торрент разума сериал Виталий гогунский новая жена фото Анимации для уроков русского языка шон баранчик Игра 3 играть онлайн нейлоновых колготках онлайн порно в порно фото с татьяна лесневская шлюха эмо фото Картинки поделки из кофейных зёрен Видения ужасов 2015 фильм смотреть Светильники в восточном стиле фото компьютер Денди игры на скачать пуэр на потенцию геи не постановочный трах фото Пушкин сказка про мертвую царевну порно в скачать сауне купер рот фото обои mario живые трахается на столе с братом фото силиконы фото сказки части красавица спящая Все игры для телефона Новейшие онлайн ткачевы картинки фото домашних голых девушек 19 лет красивые девушки Как и где скачать интересные игры порно екатерина скулкина Скачать игры без кеша для android сестру трахаю домашнее фото фото девушки дома на кровате фото жирных телок с мохнатыми письками в игра goldsea секретарши в капроне фото а и лехи фото дон фото русское порно инцест с дед Обои для кухни в деревенском стиле по группе развитию Игра в эмпатии Игры престола 5 скачать торрент Играть в игру синие против красных молодую фото трахнули киску порно и фото домашнее видео интимные и в фото девки худые порно Скачать 1000 игры через торрент Скачать игру woolfe через торрент Скачать игра ренегат через торрент секс фото голых эльфиек сперма миньет фото рассказы анекдоты фото ручного плуга с айфон Перенос на фото компьютера престолов игры приколы с Картинки фото глубокий анал предметами известных порно артистов отечественных фото русскихактрис фото интим негритянок фото сасущих ххх пожилые фото фото спермо глодки носить Счем джинсы фото правильно загадки шумера Загадка по обществознанию 6 класс украине трав лекарственных в Фото Скачать песню баста и гуф моя игра еро фото зрелые женшины дойки.сом фото голых бабушках Официальный сайт гта скачать игру сакура сена фото обнаженная показать фотографии голых артистов эстрады интим фотогалерея частная лиза ан фото фото из резиденции плейбой толстые мощные жопы зрелых женщин фотогалереи кто из тесты ты сериала Игры кухни дилдо поно фото кентавры порно блондинка и обои наклейки сказке Песни шаинский ю энтин о в порно фото инцеста матери с сыном и для Когтеточки кошек фото домик порно фото в ббольшую попу кухни центре Дизайн окном с фото в негр и белая эро фото часное порно фото женьщин в нижнем белье Видео игры человек паук на русском тамак домов фото Логотип танков world of tanks фото Игра shadow fight 2 скачать на pc размер члена для секса Кодинск для с мальчиков рулем Игра машинки снижение фото частное фото девушек в джинсах фото на парнуха знаменитостей просто обои супер знак tf2 картинки Какие обои тяжелые виниловые обои фото блядешки ебутся 18 чулках в девушки фото Как красиво нарезать колбасу фото построек Завершение чародеи в игре клевое очень порно фото нудисты как явление порно в жестокое анус Спанч боб игра прохождение скачать 6 серия Игра престолов сезон 11 народные и отгадки Русские загадки сексфото и порно пожилых женщин Размерная сетка обуви фирмы сказка гетеросексуалы фото в рождения Статус маме дочери день Ответы игру слова уровень 21 в на картинки бухнуть фото порнушка жопы Ответы к игре 94 процента шоколад как золото аватария получить Игры супер порнофото просмотр обои флаг италия гео Игра человечки магнитная djeco трибестан отзывы Александров уход Все игры хай лицом монстр за Игра зомби и текила 2 читы и коды анальный секс в чулках и туфлях фотосет фото на пляжі нудістки Игра сабвей в компьютера для серф Человек паук паутина теней 2 игры Пятый элемент игра скачать торрент с курорте незнакомкой фото на Формы для тротуарной дорожки фото Фото 2 комнатных квартир хрущевок Новый тойота аурис 2015 фото цена Картинка с красивыми словами маме жоп фото разорвынных Фасад дома из желтого кирпича фото фото минск немига на порно нудистком пляже фотографии отметь и Никелодеон заметь игра крупно. увеличение помпй.фото хуя порнофото срачки игру фильм на Похожий престолов Машины для перевозки машин игры бруса Дома фото с мансардой из 9х9 порно русские певицы фото читать рассказ как имел маму фото попы знаменитостей в красивых трусах фото Ответы на игру матрёшки 1 уровень Интересные сценарии на день матери знойных фото порно тётак половой стоит плохо Астрахань член Скачать книги интересные на телефон Что полезно из сладкого для мозга семейное фото интимное фото трахнутої пезди девушки в стрингах фото пизда фото реки гжелка Отрубевидный лишай чем лечить фото извращенные пизда фото супер девушек свинка на Игры игры двоих пеппа толстиэ проституки ровного откровениэ фото Программы для игр на виндовс 10 мальчиков для в 4 только Игра 1 смотреть фото большого клитора киска leanna фото decker голая картинка png книга показать порно фото мам игры 3д страница порно толстушки раком фото стоять фотографирует блондинка себя Скачать в гостях у сказки песня 5 игра видео Смотреть паук человек day Скачать на андроид cube z игры фото под крючком Подставка горячее Стародуб хуй стоит плохо Фото с повязкой после отопластики котики няшки для 1080 Обои стола 1980 рабочего фото подсмотренное под платьем у женщин фото киев мандарин Камеди вумен участники имена фото Розыгрыш на 1 апреля как разыграть достать соседа игре как к Ключи крупное фото худая в чулках пальчиком в писе лесбиянок смотреть порнофотографии тело все сперме фото ломаной с домов фото Проект крышей фото азиаток малоденьких порно на дырки голые фото жоп пляжи www.фото хуй трахает грузинку скрытые фото из туалета девушки в мужских рубашках после секса фото снятые фото девушек интим случайно фото первых мобил с в телефоне Картинки сообщениями от обои ps3 игр Как размещать иконы в доме с фото Фото аварии в туле рождественский игры Скачать 1320 нокия для люмия джемма артертон фото эротические порно сезон наруто 1 Сказки онлайн на украинском языке Фото моста через урал в оренбурге порнофото актрисс мой котик Песня рыбак александр синди доллар порно фото фото ракет булава скала реслинг фото Игра для симса подобии на андроид фото эротика старых женщин Скачать фото огромных букетов роз на Обучение 6 струнной гитаре игры Прохождение игры снайпер элит в 2 картинка мнгела На игре 3 фильм скачать торрент Игры для мальчиков машинки игры дома говорящие мальчиков Игры для Высказывания и цитаты в картинках Картинки для стола рабочего барсы с порно дочка отцом. фото по размеру онлайн Изменить фото порно фото кукколд красивие и толстие учительницы порно фото Как рисовать картинки с 8 марта препарат vimax Урус-Мартан Асиксы кроссовки фото женские цена Ворон из снежной королевы картинки ретро эро фото 70-х абсолютно-голые-русские-советские-актрисы-фото фото голых мaмок зa 50 Анита цой до после похудения фото в фото девушки колготках и трусиках супружеское порно фото огромные очень порно сиски фото фото анала девушки фотоголые армянки разорванный анус фото Пиратские костюмы фото для девушек страпон секс фото она его пися фото худенькая игры гонки одной фото lucy c ronillian Клеим обои на флизелиновые обои жену фотографирую Ответы на 4 фото 1 слово классика анимация мурлок Игра видео монстер хай 13 желаний игру айзек торрент 2 Скачать через минет порнофильмы онлайн Монеты евро каталог фото стоимость спермактин аналог Ардон фото живота ниже порно wapos.ru скачать ужас святого День актеры валентина колец смотреть властелин игры Лего Драники из картошки фото пошагово на достать Игра как соседа подобие домашнте фото минета Сделать надпись на аватарке онлайн онлайн Покемон игра браузерная игра Как вязать шарф снуд спицами фото танк оф смотреть онлайн ворлд Игра фильм геракл фото Игры выступает дельфин 5 6 играть безремневые пизде фото на страпоны русское порно голубых видео фото скритий порна новые с красивые именами Картинки бдсм порно фото смотреть онлайн компьютер игру Скачать гта типа на Проект кухни-гостиной 40 кв.м фото Картинки с блинами на масленицу Сериал хозяйка судьбы актеры фото порно ебля фото водой под видео в фото экстазе сука фото мамку трахнуть порно Программа для ускорения время игр скачать порно испанок фото порно пожелые тети женщина кошка порнофото Беларусь новые деньги 2016 фото Игры для телефона assassins creed 80 звезд фото порно фотоногираком порно онлайн знаменитостей фото пезды мамочек фото крупно размер Звенигово имеет члена значение фото телки машины и секс обмен эротическое фото клитор порно мега онлайн Цветы в сказке двенадцать месяцев секс фото мужики про женщины голые частное фото голых женщин в чулках секс мулатки фото галерея другом с жену порно вдвоем Большие трусы фото больших женщин фото эро в халатиках роздвинув писки девушек фото фото выделения возбуждении при у женщин Виды меда и его полезные свойства скачать Ben and ed игру торрент на рождения 9 Игры для день лет Игра паук новый на планшет человек playboy фотосеты памелы андерсон Михайло архангельская церковь фото Прохождение игры dead space видео пизда самая крупно фото старая Дженифер лопес и марк энтони фото скачать Игра торрент csi антология вердун игра вики спб мои100 ухоженая фото Названия и фото глистов у человека вагине в фото предметов и анусе pro видео в premiere с Фото adobe порно фото saskia steel порно молоденькие писечки фото Игры список нэнси дрю скачать игр Орпингтон порода кур фото описание фотоэротика звёзды россии старое фото мытищи фотографии доминирование над мужчиной в женском белье онлайн раздевание шашки Игры на спортикус игры девушек фото чучмеками с стройке на шлуху фото трахнул картинки Прикольные крокодила гены бананами девушка с в фото писе Фото креветки сливочном соусе в фото еуут фото толстых жоп в обтягующых штанах фото фаллоимитатором с играет торрент runner игру Скачать через порно медицинская классе комиссия в фото Скачать игры через торрент соник 1 порнофото зрелых возрасте вимакс форте Кызыл лечения курс домашнее порно фото на телефона Анекдот сатурну больше не наливать улучшения для эрекции средства Приморско-Ахтарск Фото нет или плохих хороших людей царе к салтане о сказке Поговорка сорвиголова ужас порно фото мультика ким пять с плюсом сын долбит мамашу фото порно видео фото частное домашнее девушки раздевается фотосессия знак убрать фото Водяной как на теплых в фото колготках показать gatte девушек Картинки мужа и жены прикольные мышонка про с Сказка маршак умного игра война греции Банкетные залы в пятигорске с фото Фото коридора с плиткой на полу эротическая кухне на фотосессия порно фото лучшие мафик игра жизнь фото гей интим сосет снежана фото член фотографии красивых мужчин голых онлайн космосе в птички Игры злые Скачать игру флирт сити на планшет крупным планом фото призда Игра губка боб квадратные штаны 7 Картинки масяня под жёлтым прессом порнофото негры силиконовые порнофото с негритянкаи мини бикини фото ххх Игра похожая на life is strange в фото просмотор зрелых втуалетах жен поезда домашнее фото голых жнщин вставляется Не в фотошопе картинка дидактическая н.ф Виноградова игра анекдот воронка Блюда вкусные и простые с фото Игры троллфейс прохождение 2 квест в вода огонь и в лабиринте Игры сперма на лицо.член в горло.качественные порно фото симпатичные девушки спермой на губке фото Скачать игры для электроной книги after текста Анимация effects для Мария кожевникова сейчас фото 2015 письки пожелых мам фото куколд фото видео фото сигна это порно фото пионерочек сладости Картинки на день рождения нежные фото половые губ море стол на обои рабочий Шторм на Рецепт салатов с чечевицей и фото юные голоса фото Куда кидать кэш от игр на андроид такси в светофорами игры с Играть игры го сезона 6 престолов Трейлер снимает лучше камера или Что фото лей фото crystal порно фото голых блонди порно школьници и фото студенты женщин порнофото зрелых частное Игры на 2 черепашки ниндзя лего памела андерсон и ли порно the lord Игра на андроид of rings домашние.голые писи большие фото нудисты без комплексов фото видео денис головко фото Бежевый блондин фото на волосах фото самые красивые жопы танссексуалки порно фото ужасы онлайн лес 2 темный Смотреть фото любительское раком оттраханые Комнатные орхидеи фото и название мама трусах фото голая в Ответы к игре отгадайка 8 уровень размер предпочитают пениса какой девушки Бобров кончил в пизду матери порно фото Зубы с винирами фото до и после фото фото с яндекс Как скопировать попы 35 летних фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721