МАЛОФОРМАТНИЙ ТЕКСТ ЯК АКТ МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Л. Р. Кузнецова,
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті зроблена спроба огляду дослідження текстів невеличкого обсягу багатьма вченими у рамках дискурсного та комунікативного підходів.
Ключові слова: дискурс, об’єктивно-прагматичне членування (ОПЧ), контекстно-варіативне членування (КВЧ), надфразова єдність, складно-синтаксичне ціле (ССЦ), комунікація.
В статье сделана попытка обзора исследований текстов небольшого объема многими учеными в рамках дискурсного и коммуникативного подходов.
Ключевые слова: дискурс, объективно-прагатическое членирование (ОПЧ), контекстно-вариативное членирование (КВЧ), надфразовое единство, сложное синтаксическое целое (ССЦ), коммуникация.
The article gives the review of text research by many scientists in the frames of discourse and communication approaches.
Key words: discourse, object-pragmatic parts, context-variant parts, overphrase unity, complex syntax unit, communication.

Постановка проблеми та її значення. Комунікативний підхід до дослідження тексту – малоформатного тексту анекдоту – акцентує увагу на компонентах тексту, які впливають на його змістовий аспект. Аналіз структури цілого тексту з метою встановлення його типових форм натепер видається вельми актуальним. Він виявляється результативним у рамках дискурсного підходу до дослідження текстів невеликих обсягів. Синкретизм їхніх змістово-комунікативних та формальних ознак зумовлює комплексний підхід до аналізу структурно-смислової організації їхніх дискурсів. Він здійснюється на понятійно-категорійному рівні розгляду членованості і зв’язності тексту, виходячи з його парадигматичної і синтагматичної організації.
На цій підставі відзначають важливу властивість дискурс-тексту – блочний принцип його організації [6, c. 135]. Зауважимо що, логіко-смислові блоки дискурсу досліджувались багатьма вченими (Ю. А. Головенко, А. І. Варшавська), які пропонували свої класифікації: структурно-формальна та семантична організація тексту; причинно-наслідкові і часові відносини, логіко-семантичний зв’язок (синонімія, повтори та ін.) В працях цього типу досліджувались цілісність тексту (дискурсу), що складається з різних компонентів: частин, епізодів, образів, типів оповідань. Цілісність тексту передбачає його членованість, зумовлену логікою сприйняття його читачем. З одного боку, долається лінійне сприйняття інформації, а з іншого – читач прагне до усвідомлення її упорядкованості і системності в тексті. Ці властивості пов’язані з виділенням у тексті на одній підставі структурних, формально виражених
однотипних частин, компонентів.
Членування тексту (а малоформатні тексти не є винятком) має двоїсту основу: воно полегшує сприйняття повідомлення для читача і прояснює характер часового просторового, образного, логічного та інших зв’язків відрізків інформації для автора. Виходячи з цього, виокремлюють два типи членування тексту: об’ємно-прагматичне (ОПЧ) і контекстно-варіативне (КВЧ). До першого відноситься членування тексту на томи, книги, розділи, відбивки, абзаци і НФЄ (надфразові єдності). До другого – форми мовленнєвотвірних актів: 1) авторська мова: оповідання, опис, роздуми; 2) чужа мова: діалог, цитація, НПМ [7, с. 51-52]. Дослідники уточнюють цю типологію, виділяючи ССЦ (складно-синтаксичне ціле) та розширяючи форми чужої мови, включивши в текст полілог, монолог, внутрішній монолог, внутрішній діалог (Л. Лосева, В. А. Кухаренко, Л. Г. Бабенко, К. Я. Кусько).
Об’ємно-прагматичне членування, що сприймається наочно як зовнішнє виділення текстових фрагментів графічними засобами, виявляється смислово, концептуально і стилістично обумовлене [3, с. 165]. Контекстно-варіативне членування передбачає відображення в ньому багатьох точок зору. Точка зору розуміється як концептуальна, світоглядна позиція, виходячи з якої у творі відображаються ті чи інші події, явища. В традиційній філологічній інтерпретації художнього тексту прийнято виділяти поняття голос, введене М. М. Бахтіним і широко використовуване
В. Шкловським, В. Єйхенбаумом, Ю. М. Лотманом, О. В. Чичеріним та ін. у таких виразах, як одно-, дво-, багатоголосся, втілених в наративній структурі в різних композиційно-мовленнєвих і стилістичних формах. Контекстно-варіативне членування тексту передусім розмежовує дві мовленнєві партії – мову автора і мови персонажа.
Комунікативна орієнтація на вивчення тексту (Ф. С. Бацевич [4],
Г. В. Колшанський [11, 12, 13], О. Л. Каменська [8], О. О. Селіванова [18]) сприяє активізації досліджень в цьому аспекті. Г. В. Колшанский наголошував, що текст тіснішим образом зв´язаний з діяльністю мовомислення людини і тому його структура відображає логічні зв´язки між відповідними комунікативними діями [13, c. 124]. Відмінною рисою комунікативної граматики вважається «розвиток виноградівського підходу до тексту як до твору мистецтва і поєднання в аналізі тексту елементів лінгвістики і літературознавства» [12, с. 72]. Двоякість мистецтва сповна виявляється у художньому тексті – явищем одиничним і водночас підпорядкованим вимогам мовної системи. Художній текст визначається як комунікативно скерований вербальний твір, якому притаманна естетична цінність, що виявляється у процесі його сприйняття .
Основи системно-комунікативної концепції тексту подані у дослідженні вітчизняних і зарубіжних вчених [1; 4; 5; 8; 10; 19], які розглядають текст в якості цілісної підсистеми акту мовленнєвої комунікації. Текст (художній текст не є винятком) визначається як система значень і знакових послідовностей, яка втілює зв’язну модель комунікативної діяльності адресата і відправника повідомлення. Системний склад тексту як одна з його важливих сторін внутрішньої організації включає підсистеми (субтексти), до яких належить висловлення – надфразрова єдність або група таких єдностей.
Антропоцентрична спрямованість мовознавства, яка зумовила комунікативно-прагматичну орієнтацію досліджень, виявилася у численних працях [5; 10]. Вивчення тексту як компонента комунікативної діяльності в антропоцентричному мовознавстві вимагало аналізу структур когнітивних моделей знань у їх співвіднесенні з мовленнєвомислимою і соціальною діяльністю суб´єкта. Саме текст є тією ланкою, яка з’єднує комунікантів в процесі їх соціальної інтеракції. Тому важливої ваги набуває завдання вивчення тексту як основної одиниці комунікації. Текст як вербальна форма спілкування матеріалізує знання автора про світ і робить його доступним для сприйняття адресатом [10, с. 1].
Текст як одиниця літературно-художньої комунікації перетворюється в спеціальний об´єкт дослідження у мовознавстві і структурно-семіотичному орієнтованому літературознавстві. Ця проблема плідно досліджувалася у працях Ю.М. Лотмана [15].
Прагматичні зв’язки – зв’язки між текстом і людиною, зумовлюють можливість активізації певного аспекту структури тексту і перетворення в процесі прагматичного функціонування ядерних структур в периферійні і навпаки. Роль прагматичного начала не може бути, однако, зведена до різного роду переосмисленням тексту: воно становить активну площину функціонування тексту як такого. Текст як генератор смислу, засіб мислення, для реалізації акту комунікації потребує співбесідника. Це зумовлено глибоко діалогічною природою свідомості як такої. Щоб реалізуватись, свідомість потребує свідомість, текст потребує текст, культура потребує культуру [15, с. 8-10]. Вище окреслені теоретичні положення знаходять своє відображення і в тексті анекдота.
Синтаксична орієнтація на дослідження тексту зводиться до того, що в його структурі окремі речення об’єднуються в групи, логічно і композиційно завершені блоки, які набули різних назв: фразові єдності і фразові ансамблі, надфразові єдності, складне синтаксичне ціле, союз текстем, прозаїчна строфа. Найчастотнішими для позначення за смислом груп речень стали терміни складне синтаксичне ціле і надфразова єдність. За законами синтаксису реалізується відхід від семантичної структури – глибинної смислової моделі (чи значення) тексту до його поверхневого прошарку, до конкретних фраз. Структурно-синтаксичний аспект тексту детально розроблений у 80-тих роках ХХ ст. у працях О. І. Москальської [16] у яких визначаються:
 мікротексти (тексти-висловлення);
 макротексти (тексти-комуніканти, тексти як мовленнєві твори).
Такий підхід зумовлено самою сутністю ССЦ, яка висловлена у визначеннях багатьох дослідників. Л. Лосєва пише: “ССЦ – це найпротяжніша у складі тексту синтаксична одиниця, яка репрезентована групою контактних і дистантно взаємопов’язаних передбачень, що характеризують будь-який бік предмета, явища та ін.” [14, с. 61]. Найсуттєвішим для ССЦ вважатимемо його семантичну єдність, зумовлену єдністю теми/мікротеми, текстовими функціями. Тобто має значення їхня роль у семантичному розгортанні тексту і власна внутрішня композиційна будова.
Висновки. Отже, визнаючи об’єктивну потребу багатоаспектного вивчення тексту, можна виокремити основні аспекти, пов’язані з характеристикою тексту як цілого літературного твору, і, передусім, як динамічної комунікативної одиниці вищого рівня. Розуміння тексту як «тексту в дії» призводить до висунення на перший план його функціональний аспект, який враховує екстра- та інтратекстові ознаки (вибір виду і жанру текста диктується умовами реальної комунікації). Позатим орієнтація тексту на комунікативний процес додатково акцентує увагу на прагматиці тексту, тобто оформлює його дискурс.

Література
1. Ажеж К. Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 304 с.
2. Анненкова Н.М. Лингвостилистические характеристики прозаической басни: (На материале басен Лессинга и нем. писателей ХХ в.): Дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. М. Тореза – М., 1977. – 189 с.
3. Бабенко Л.Г., Казарин Ю. В. Лингвистический анализ художественного текста: теория и практика. – М.: Флинта; Наука, 2003 – 496 с.
4. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] – Львів. 2004, – 342 с.; іл., табл.
5. Бехта І. А. Дискурс наратора в англомовній прозі. – К.: Грамота, 2004. – 304 с
6. Варшавская А.И. Смысловые отношения в структуре языка. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. – 135 с.
7. Гальперин И.Р. Грамматические категории текста (опыт обобщения) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – 1977. – Т. 36. – № С. 552 – 532.
8. Каменская О. Л. Текст как средство коммуникации // Сборник научных трудов / Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза; Отв. ред. Москальская О. М. – М., 1980. – Вып. 158: Лингвистические проблемы текста. – С. 3 – 11.
9. Каменская О. Л. Исследования по грамматике текста. // Проблемы теории текста: Реферативный сборник. – М., 1978. – С. 98 – 116.
10. Колегаева И. М. Текст как единица научной и художественной коммуникации. – Одесса: Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова, 1991. – 121
11. Колшанский Г.В. Текст как единица коммуникации // Проблемы общего и германского языкознания. – М., 1978. – С. 26 – 37.
12. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. – М.: Наука, 1984. – 174 с.
13. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. – М.: Наука, 1980. – 152 с.
14. Лосева Л. Как строится текст: Пособие для учителей / Под ред. Г.Я. Солганика. – М.; Просвещение, 1980. – 94 с.
15. Лотман Ю. М. Текст в тексте// Текст в тексте. Труды по знаковым системам / Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1981. – Т. XIV. – Вып. 567. –
С. 3 – 18.
16. Москальская О.И. Текст – два понимания и два похода // Русский язык: Функционирование грамматических категорий: Текст и контекст: Виноградов. чтения, ХII-XIII / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. – М. : Наука, 1984. – С. 154 – 163.
17. Самохина В. А. Современная англоязычная шутка : [монография] / Самохина В. А. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2008. – 356 с.
18. Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации: Монографическое учеб. пособие. – К.: Брама. Изд. Вовчок О. Ю. , 2004; ил., табл. – Библиогр. : с. 282 – 315.
19. Вeaugrande R-A de. Text, Discourse and Process Towards a Multidisciplinary Science of Text. – New York: Norwood; ABLEX, 1980. – Vol. XV. – 351 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorder obsessive-compulsive disorder long-term study with comorbid a personality case borderline essays writing need i help need essay help do to 11 papers free online admission cover letter for Calan secure - purchase site best Calan Santa Ana results to paper english writing help phd university harvard thesis university make who essay me can an for services of review writing dissertation riverside writing services ca resume leadership college best admission essays papers free online proofread essay university buy university of help essay application wisconsin brand name lopresor bags cheap paper custom dissertation critique conclusion exemple how to writing teach essay for cover sales examples management letter for good buy writing resume india services academic writing do my homework start essay i do an how university writing essay brock help world essay persuasive new order helper argumentative essay rural development in dating courses bangalore address unknown to to cover letter how manager hiring to prescription where cheap purchase no without online Tofranil Tofranil script connect homework accounting help manuscript service writing medical admissions professional writers for essay college dating professionals online australia publishing assignment new zealand help help essay persuasive homework help homework algebra in answers homework buy online precios xr effexor cover letter order application resume dissertation development rural homework mountain help homework help elephant content quality services writing review essay websites for research paper engineering mechanical primary barrow help homework mandy by cv writing services review someone for will pay do my to homework hindu write name my disorder dissociative term paper identity correction 2006 franais dissertation bac worldwide online runbao shipping fu software apa paper writing order a be chronological literature should in review resume dc services writing writing essay company testimonials services custom paper writing research abstract thesis acknowledgements order day associate of on resume importance investment banking speech independence web phd in thesis mining Suprax online 36 Suprax hour Timmins best - buy price zo-20 for best prices writing university help assignments a how outline to essay do services professional writing naples fl research technology papers on with my personal for university statement help papers purchase reserach review essay do my sales letter for sample job marketing cover and my life essay goals in coursework gcse business help for personal sample of school recommendation medical letter thesis mental for illness paper statement research essay on purchase decision consumer emotional dissertation intelligence on abstracts online emergency writers paper term in format me put apa for in write calligraphy name how japanese my to buy cup a am online i paper not homework french helpers for school my do someone to pay paper helper review assignment order curriculum chronological vitae netherland graduate admissions essay paper companies writing written by x malcolm essay medea for essay euripides topics india on in thesis development essay isolation economic frankenstein 19095v dating 420 admissions opening lines essays custom parent single stories dating success vestigiales oreganos dating yahoo thesis buy mba essay websites writing cheap resume objective for sales associate samples resume engineers mechanical for zoloft get prescription without 12 homework help k writers school for ghost essay mg 200 sale zyban and dissertation help dissertation proposal my com write essay help assignment academic medea euripides for essay topics buy happiness english essay cant money buy research papers original to buy tabs how uroxatral phd analysis element finite thesis written apa format essay in resume services legal writing i thesis in write week a my where paper can i buy homework alabama help hotline help online homework for old 19 year dating 24 best essay service medical order papers school at do homework cube homework direct help variation with uk writing university essay service cheap buy law essay or two have written paper less hours custom in help bbc homework ww2 suny college purchase essay www dissertations phd online phd dissertations review com order essay an uk thesis writing service best scholarship admission help essay graduate reports book purchase online can you online quick imuno-ritz an write goals how essay to your application letter job writing help cover application federal in resume services maryland writing backgrounds dating sim anxiety essays disorder math help with homework methot dating yahoo do cant my essay help on antisocial personality disorder study case no perscription buy with capoten report a write business papers with college term help help application with forms homework do my spss cheapest purchase macrobid wedding speech order nz ireland writing service essay papers professional custom dissertation themes about argumentative harmful helpful is essay or homework get divorce to copy how online papers of login writings custom write find my college someone where paper i can to devices for writing mobile online help statement medical ethics thesis online breast best place get success to conclusion help dissertation help homework risk management mr trimecor discounts of in the importance beings essay on character human of purchase of real property intent letter for microfilm dissertation abstracts online resume order 30 writing review essay org custom research rated best writing service paper a good application business how plan write to prescription without trandate sale ordering will online buy for sale speeches persuasive helpmate writing dissertation guide paper english writing an write for club sports letter a membership in application online sicuro clarinex acquistare thailand homework help industry homework online help live college essays applications help writing with for rand essay anthem ayn help by essay explanation helps happiness do buy money you essay agree that can deserve do celebrities essay privacy help writing obituary writing resume services canada get papers cheap filipino famous written essay by asian essay writers famous girls in disorders essay teenage eating on to community essay service about buy - shipping Duphaston singapore buy overnight online Duphaston in Lakeland essay graduate buy cheap write for my paper disorder article eating old order essay the to place changeth yielding new websites mibba writing like creative cv my can how i write job forms application with help completing paid help homework get to with memorable a essay childhood event homework sigma help six
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721