Лисюк Т. Основоположні засади політичної відповідальності правлячих партій в Україні (нормативний аспект).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено основоположні засади політичної відповідальності партій в Україні. Основну увагу присвячено дослідженню правових механізмів застосування механізму політичної відповідальності партій. У статті розглядається Проект Закону «Про політичну відповідальність в Україні» як спроба законодавчого закріплення політичної відповідальності в українському політичному житті.
This article explores the fundamental principles of political responsibility of parties in Ukraine. Special attention is devoted to the research of legal mechanisms of political parties’ accountability. The article considers the draft law «On political responsibility in Ukraine» as an attempt to provide basis of political responsibility in Ukrainian political life.
Постановка проблеми. Політична відповідальність партій за здійснення своїх функцій у державі є однією з ключових елементів ефективної побудови демократії. Існування такого інституту, як політична відповідальність, сприяє підвищенню ефективності реалізації політичними партіями своїх функцій, а саме – представлення інтересів виборців. Особливо гостро ця проблематика постає в сучасній політиці, оскільки демократія набуває партійного змісту. Збільшення ваги партій у політичному житті передбачає і посилення їхньої відповідальності як перед своїми виборцями, так і перед суспільством загалом. Політичні партії стали основними суб’єктами формування таких важливих політичних інститутів як парламент, уряд, органи державної влади на місцях тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Даній проблематиці присвячено багато наукових праць. Серед науковців, що займаються дослідженням проблеми, ватро назвати Неприцьку Т., Грязнову О., Балуцьку Л., Кальниша Ю. та Іванченка В., Холінська Х. та ін. Для дослідників характерним є побічне дослідження правового регулювання політичної відповідальності партій в Україні, відтак відсутнім залишається комплексне дослідження цієї проблематики.
Мета дослідження полягає у вивченні правового механізму регулювання політичної відповідальності партій в Україні.
Для досягнення мети поставлені наступні завдання: 1) проаналізувати чинне законодавство, що стосується політичних партій, на предмет застосування політичної відповідальності; 2) дослідити переваги та недоліки запропонованого проекту закону України «Про політичну відповідальність в Україні».
Викладення основного матеріалу. З кожним роком прагнення України до встановлення та вкорінення демократичних принципів та норм у політичну практику стають все актуальнішими, адже вони ґрунтуються на чесності, відповідальності, патріотизмі, які відіграють важливу роль в ефективному функціонуванні політичної системи в цілому. На сьогоднішній день політичні партії набули більшої ваги, адже сучасна демократія – це демократія партійна, і саме партії стають основними суб’єктами, що формують найважливіші державні органи. Це створює ситуацію монопольного формування політики держави та державних структур. Для усунення такої ситуації та здійснення контролю за діяльністю політичних партій встановлюється інститут політичної відповідальності. Відповідальність політичних партій, в першу чергу, передбачає відповідальність перед виборцями (громадянами), що віддали свій голос за політичну силу, тобто відповідальність за дотримання передвиборчих обіцянок.
В даному випадку політичну відповідальність партій необхідно розглядати у двох наступних смислових аспектах. По-перше, політична відповідальність політичної еліти за ефективність, доцільність та відповідність їх практичних дій політичним обіцянкам. По-друге, політична відповідальність партій та їх територіальних організацій перед державою та перед суспільством за дотримання процедур партійної демократії та законів [7].
З огляду на вище сказане, політичні партії, а особливо правлячі, є реальними чинниками державного управління, тому необхідним стає конструювання механізму збалансування такої виняткової ролі політичних партій. В будь-якій політичній системі повинні існувати інститути, норми, процедури забезпечення конструктивного ставлення партій та їх лідерів до інтересів та розвитку суспільства та політичного керівництва цією системою.
Існування механізму відповідальності правлячих партій за їх політичну діяльність підвищує мотивацію до її ефективного проведення, звернення уваги на суспільну думку та світові тенденції. У зв’язку з цим, спробуємо проаналізувати українське законодавство на предмет політичної відповідальності правлячих партій.
В основному законі України містяться положення про організацію та діяльність політичних партій, однак прямих вказівок на відповідальність в них не зазначено [1, с.20-34].
Відповідно до статті 2 Закону України «Про політичні партії», політична партія – це зареєстроване, згідно з законом, добровільне об’єднання громадян, прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, яке бере участь у виборах та інших політичних заходах» [2, с.2]. Увагу у цьому положенні привертає саме твердження, що політична партія сприяє формуванню і вираженню політичної волі громадян, однак як саме громадяни можуть впливати на те, як політичні партії виражають їх волю, відповіді у законі, нажаль, немає.
У статті 18, закону чітко вказано, що контроль за діяльністю політичних партій мають лише Міністерство юстицій України та Центральна виборча комісія. Сфери, в яких ці органи мають вплив на політичні, партії поділені. Для першого органу – це додержання політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії, а для другого – додержання політичною партією порядку участі політичних партій у виборчому процесі [2, с.6]. Відповідно до санкцій, що вказані для політичних партій в разі порушення положень закону, згадані органи можуть притягнути політичні партії до юридичної відповідальності.
Що стосується політичної відповідальності партій перед основними носіями влади у державі, а саме громадянами, то залишаються не визначеними як наявність такої відповідальності, так і санкцій за її невиконання.
Цікавим є той факт, що Закон України «Про статус народного депутата України» від 17 листопада 1992 року містить в собі Розділ 5, «Відповідальність за невиконання вимог цього Закону», проте положення даного Розділу не передбачають відповідальності самого народного депутата, а лише інших посадових осіб стосовно народного депутата [3, с.16].
У статі 7 частині 3 сказано, що «Народний депутат відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом як уповноважений ним представник у Верховній Раді України», однак санкції які б несло за собою невиконання своєї депутатської діяльності не зазначено [3, с.5-6].
Статтею 8 згаданого Закону закріплено окремі норми депутатської етики (обов’язок народного депутата дотримуватись загальновизнаних норм моралі, заборона використання депутатського мандату всупереч загально- визнаним правам і свободам людини і громадянина, інтересам суспільства і держави і т.д.), але заходів відповідальності, що застосовуються у випадку невиконання етичних норм, у чинному законодавстві немає, що робить положення даної статті декларованим і «нежиттєздатним» [3, с.7].
Гостро стоїть питання переході парламентаря з партії, фракції, за списком якої він був обраним, до іншої партії, фракції парламенту. Суто політичною відповідальністю за такі дії мало б стати моральне засудження, неприйняття таких дій як безпосередньо всіма іншими членами парламенту, так і виборцями, суспільством в цілому. Більш імперативною формою відповідальності, у даному випадку, може бути позбавлення «перебіжчика» парламентського мандату, як це відбувається в Індії, проте застосування таких заходів можливо лише за умови їх законодавчого закріплення. У будь-якому випадку, законність виключення з парламенту особи, обраної до законодавчого органу демократичним шляхом, завжди буде ставитися під сумнів.
Відзначимо, що «чиста» політична відповідальність має вкрай невизначений характер. Переважно, вона полягає у, так званих, «майбутніх санкціях», тобто парламентаря, який не виконує свої зобов’язання перед виборцями і народом, можливо, не оберуть до парламенту наступного скликання.
Політична відповідальність може бути частиною професійної відповідальності, проте врегулювання такої категорії можливо або шляхом встановлення у законодавстві відповідних санкцій, і тоді політична відповідальність перетворюється на різновид юридичної відповідальності, або шляхом громадського моніторингу і контролю.
Критеріями оцінки діяльності депутатів у Верховній Раді можуть бути: присутність на засіданнях; виступи з місця та трибуни; депутатські запити, звернення; і, головне, внесені на розгляд парламенту законопроекти. Дані критерії визначені відповідно до згаданого вище Закону України (стаття 6) [5].
У статті 24 Зaкону України «Про статус народного депутата України» встановлений чіткий перелік зобов’язань народного депутата, однак важливими з огляду на зобов’язання перед громадянами, є пункти 11 та 12. Відповідно до першого, депутат має «підтримувати зв’язки з виборцями, вивчати громадську думку, потреби і запити населення, а у разі необхідності – повідомляти про них Верховну Раду України та її органи, вносити пропозиції та вживати в межах своїх повноважень заходи щодо їх врахування у роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. В пункті 12 парламентарій зобовязаний інформувати виборців про свою депутатську діяльність через засоби масової інформації, на зборах виборців періодично, але не рідше двох разів на рік [3, с.14]. Однак, ці зобов’язання не передбачають відповідальність за їх невиконання. В даному аспекті вони залишаються на розсуд самого народного депутата, адже їх дотримання в інтересах самого законодавця. Проте, самі виборці можуть вимагати від народного обранця, наприклад, інформувати їх про його політичну діяльність.
У дослідженні політичної відповідальності партій слід звернути увагу і на закон України «Про вибори народних депутатів України». За нової редакції даного закону, від 25 березня 2004 року, було встановлено пропорційну виборчу систему, що в корені знищила механізми зворотнього зв’язку між виборцями та депутатами. В даному аспекті поняття політичної відповідальності було винесене за «дужки» політичного життя.
По-перше, українці, в абсолютній своїй більшості, виявилися поза процесом складання партійних списків; по-друге, закрита форма бюлетеня позбавила їх можливості виразити свою персональну перевагу тому або іншому кандидатові. Ці, на перший погляд, технічні деталі, мають вирішальне значення в контексті питання про політичну відповідальність. Адже кандидати, розуміючи, що їхнє обрання або переобрання залежить, насамперед, від черговості місця в списку, приречені давати «обітниці вірності» перед партійним керівництвом, а не перед виборцями. Той же механізм спрацьовує і стосовно відповідальності: відчувати і нести її вони будуть, у першу чергу, перед тими, від кого залежить їхнє політичне майбутнє. Більше того, подібний взаємозв’язок впливає не тільки на характер взаємин між депутатами і громадянами, але й диктує відповідні моделі поведінки представників владної еліти як у самій партії, так і в парламенті. Однак, це вже питання не стільки про відповідальність, скільки про співвідношення рівнів партійної дисципліни і внутрішньо – партійної демократії.
Тут лише варто відмітити, що наївно було б розраховувати на персональну відповідальність там, де «делегування народного суверенітету» у частині владних повноважень відбувається на підставі організаційного, тобто, партійного, принципу. На жаль, більшість представників владної політичної еліти «бачать себе» у політичній діяльності, а не політичну діяльність для суспільства «бачать у собі». Саме примітивні мотивації «прописати» себе якнайдовше у політичній грі, отримати посаду, забезпечити «дахом» свій бізнес та розширити його за рахунок неправомірних преференцій через процедуру лобіювання – були й залишаються важливими мотивами діяльності, стимуляторами виходу на орбіту політичної діяльності [7].
Як бачимо, поняття політичної відповідальності партій, як одного з важливих елементів політичної системи, або взагалі не прописано законодавчо, або прописані не досконало. Це спричинює невиконання своїх прямих обов’язків, що встановлені законодавчо, партіями, адже за них не передбачено дієвих санкцій. Про зміну такої ситуації говориться досить давно. Вона може покращитися шляхом прийняття повноцінного закону про політичну відповідальність, однак запропонований проект закону так і залишається не реалізованим.
Проект закону України «Про політичну відповідальність в Україні» від 4 березня 2010 р., був внесений на розгляд народним депутатом України М. Папієвим членом Партії регіоном та відкликаний на останньому етапі проходження 16 квітня 2010 р. [4].
Даний законопроект вперше на законодавчому рівні пропонує закріпити та визначає основні засади, зміст, принципи, форми, засоби здійснення та умови настання політичної відповідальності, регулює відносини, що виникають у зв’язку з невідповідністю дій суб’єктів політики інтересам суспільства, спрямований на забезпечення повновладдя народу України відповідно до Конституції України. Тобто, політична (політико-правова) відповідальність, згідно запропонованих норм – це особливий вид соціальної відповідальності, що полягає у легітимному застосуванні політичних і правових санкцій до суб’єктів політики, визначених цим Законом, що настає за порушення ними політичних норм, узятих на себе політичних зобов’язан [8]. Законопроектом пропонується на законодавчому рівні закріпити визначення понять: конституційна (державно-правова) відповідальність, політичні норми (норми політичної діяльності), суб’єкт політики, об’єкт політики, політична програма, політична платформа, політична культура, політична стратегія, політична тактика, політичний консенсус, політична агітація, політичний популізм. Це, в свою чергу, могло би сприяти розвитку та впорядкуванню правової та політичної термінології. Принципами політичної відповідальності у відповідності до цього законопроекту є: законодавче забезпечення, поєднання політичних і політико-правових санкцій, спрямованість виключно на громадсько-політичну оцінку, застосування конструктивних механізмів громадсько-політичної оцінки, невідворотність настання політичної відповідальності, недопущення будь-якого впливу на громадсько-політичну оцінку з боку органів влади і політичних сил [8]. Реалізація цих засад могла би сприяти підвищенню рівня громадського контролю за діяльністю політичних партій у міжвиборчий період. Згідно із законопроектом, суб’єктами політичної відповідальності є «політичні партії (блоки), які шляхом демократичних виборів отримали мандати у представницьких органах державної влади, у представницьких органах місцевого самоврядування» та «політичні партії (блоки), які шляхом участі у демократичних виборах кандидують на отримання мандатів у представницьких органах державної влади, у представницьких органах місцевого самоврядування» [6]. Звідси випливає, що під вплив політичної діяльності підпадають не тільки правлячі партії, а й ті, які непредставлені в державних органах.
Позитивним у відповідному законопроекті є наявність положень про санкції, які можуть застосовуватися в разі настання політичної відповідальності. Оскільки політична відповідальність, є в певній мірі, суб’єктивною, тому важко говорити про їх ефективність в разі застосування. Згідно положень даного законопроекту політична відповідальність настає у двох формах, а саме: політичних і політико-правових санкцій. До санкцій першого типу належить: негативна суспільна оцінка на політичних виборах; громадська недовіра; ініціювання процедури застосування санкцій політико-правового характеру відповідно до закону. Інший тип набуває характеру попередження суб’єкта політики про недопустимість порушення чинного законодавства, тимчасове позбавлення права суб’єкта політики щодо здійснення певного виду політичної діяльності, відставка, або позбавлення повноважень суб’єкта політики, відмова у реєстрації для участі у наступних (чергових, позачергових) політичних виборах, розпуск колегіального суб’єкта політики, сформованого за результатами політичних виборів, вилучення агітаційних матеріалів, скасування державної реєстрації суб’єкта політики. В даному переліку є санкції, що тягнуть за собою, певною мірою, юридичні наслідки. Прикладом може стати вилучення агітаційних матеріалів, яке є і юридичною санкцією, оскільки конфіскація використовується і в інших видах відповідальності (кримінальної, адміністративної та ін.).
Застосування цих санкцій може бути ініційоване громадською організацією або їх групою, якщо така ініціатива підтримується 30% громадян, що мають право голосу. Як бачимо, громадяни є усуненими від ініціювання політичної відповідальності партій, вони можуть лише її підтримати або ж ні, хоча, на наш погляд, межа у 30 % є великою і, у більшості випадків, буде нереальною у її досягненні. Така ситуація ускладнюється ще й тим, що народного депутата, який є представником політичної партії, можна позбавити депутатського мандату лише шляхом проведення референдуму. Ці положення встановлюють жорстку процедуру застосування санкцій до суб’єктів політичної відповідальності. Однак, позитивом даного законопроекту є можливість громадян оскаржувати у суді дії та бездіяльність політичних партій, у встановлених законом межах.
У Проекті Закону України «Про політичну відповідальність в Україні» слід звернути увагу на статтю 11, в якій передбачено можливість для громадян оцінювати діяльність та бездіяльність обраних ними політичних партій відповідно до проголошених програм. У відповідності до даного положення, в результаті такої оцінки громадяни можуть ініціювати санкції політичної відповідальності. Проте, таку оцінку можуть здійснювати також незалежні експерти та громадські організації, в результаті якої вони мають можливість підсумовувати загальний показник виконання програм політичних партій. Відповідно до законопроекту, «загальний показник виконання політичної програми визначається у відсотках, виходячи з вагової оцінки значимості кожного із завдань, визначених політичною програмою, і відповідних відсоткових показників їх виконання. Загальний показник виконання політичної програми дорівнює сумі добутків вагової оцінки значимості кожного із завдань, визначених політичною програмою, і відповідних відсоткових показників їх виконання» [8]. На наш погляд застосування такої методології оцінки було би позитивним, оскільки це уможливило б оцінку діяльності свого обранця.
Даний Проект Закону, на жаль, не був прийнятий, хоча став би непоганим стартом правового регулювання політичної відповідальності правлячих партій. Це сприяло би, насамперед, більшій вмотивованості партій у проведенні ефективної діяльності та дотриманні визначеної програми, яка на виборах привела їх до влади.
У разі прийняття даного законопроекту необхідним би стало внесення змін до відповідних законів, зокрема законів, що стосуються визначених у законопроекті суб’єктів політичної відповідальності. З огляду на політичні партії, такими законами були б: Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», Закон України «Про вибори народних депутатів України», Закон України «Про статус народного депутата України».
У Законі України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» відбулося б доповнення закону статтею 48, в якій була би прописана процедура позбавлення народного депутата його мандату, що є реалізацією санкції політичної відповідальності [9]. Інші статті закону мають посилання на нову статтю, адже саме вона регулює процедуру ініціювання та застосування згаданої санкції.
Закон України «Про вибори народних депутатів України» мав змінитися у напрямку посилення важливості ролі передвиборчої програми партій, оскільки саме її невиконання та недотримання обіцяного мало стати предметом політичної відповідальності партій. Так стаття 11 пункт 4 доповнився одним положенням, а саме, прийняття та оголошення передвибочих програм партій (блоків). Досить цікавим є те, що висування кандидатів у депутати і затвердження передвиборчих програм мали би проходити одночасно на з’їзді політичної партії (стаття 57). Це було б досить ефективно, оскільки висувалися б ті кандидати у депутати, які б змогли реалізувати програму партії. В даному законі досить чітко встановлені вимоги до змісту самої передвиборчої програми. Стаття 55 закону вказує на те, що політична партія має у програмі вказати стратегію своєї діяльності та поточні завдання на весь період їх повноважень в разі обрання до Верховної Ради України. Кожний розділ виборчої програми партії (блоку) мав би містити конкретні поточні завдання, їх вимірювані показники та вагову оцінку їх значимості для виконання програми. Вагова оцінка значимості кожного завдання встановлювалася б у відсотках таким чином, що виконання всієї програми становило б 100%. Таким чином, виборці могли б оцінювати виконання передвиборчої програми партії, за яку ж вони і голосували. Відповідно до статті 64 список кандидатів у депутати від певної політичної сили можуть скасувати після їх реєстрації в разі застосування кандидатом у депутати під час проведення передвиборної агітації програмних тез, закликів, обіцянок, що не включені, або прямо не відповідають передвиборній програмі партії (блоку) [9]. Таке положення вносило б політичні партії у певні межі, змушувало б не займатися «демагогією», а говорити про конкретні речі, якими вони будуть займатися, отримавши владу.
Що стосується Закону України «Про статус народного депутата України», то тут доповнення стосувалося б лише статті 4, в якій дострокове припинення повноважень народного депутата України може наставати також і внаслідок складення повноважень партією (блоком, коаліцією) у Верховній Раді України у разі застосування до неї санкцій політичної відповідальності [9]. На наш погляд, таке доповнення статті сприяло би посиленню зв’язків депутата і партії, від якої він був обраний, та посиленню внутрішньопартійної дисципліни, адже застосування до політичної партії санкцій політичної відповідальності не дає депутатам морального права продовжувати політичну діяльність, оскільки вона є неефективною та втратила підтримку громадян.
Висновок. Законопроект України «Про політичну відповідальність в Україні» є позитивною спробою закріпити на законодавчому рівні політичну відповідальність партій та внести доповнення до вже існуючих правових актів. Популістські промови з боку політичних лідерів про необхідність закріплення політичної відповідальності та відхилення цього законопроекту яскраво демонструють неготовність партій взяти на себе відповідальність за власні дії або бездіяльність. Це цілком зрозуміло, адже правове регулювання діяльності політичних партій та інститут політичної відповідальності в Україні не мають досвіду необхідного для нормального функціонування політичної системи.
Список використаних джерел та літератури
1. Конституція України [Текст] – Київ: Атіка, 2010. – С.20-34.
2. Закон України «Про політичні партії в Україні» від. від 05.04.2001 № 2365-III (із змінами) [Текст] / Верховна Рада України. –К., 2009 – С. 2.
3. Зкону України «Про статус народного депутата України»: від 17 листопада 1992 р. № 2790-XII (із змінами) [Текст] / Верховна Рада України. – Київ, 2011 – С. 16.
4. Балуцька, Л. Політична відповідальність в Україні: виважена теорія чи недолуга практика? [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://postup.brama.com/usual.php?what=71425.– Заголовок з екрану.
5. Грязнова, О. Політична відповідальність та народні депутати України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www1.deputat.org.ua/content/print.php?actionanalitics&ar_id929. – Заголовок з екрану.
6. Кальниш, Ю., Іванченко, В. Правові аспекти партійно-політичної системи в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_upravl/2010_3/8. – Заголовок з екрану.
7. Неприцька, Т. Конструювання цілісного механізму політичної відповідальності української політичної еліти [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.social-science.com.ua/. – Заголовок з екрану.
8. Проект Закону «Про політичну відповідальність в Україні» від 9 квітня 2010 р. № 6286 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=37432. – Назва з екрану.
9. Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про політичну відповідальність в Україні» [Електронний ресурс] – Режим доступу: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=18340. – Назва з екрану.
Перелік ключових слів: політична відповідальність, політичні партії, депутат, виборець, передвиборча програма, політико-правові санкції, політичні зобов’язання, депутатський мандат.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

processor resume order dissertation grant research ucr essays on pollution very short free essays my write for for help latin homework students write essay my present literary are in essays written tense silfar with amex buy mental health for objective counselor resume culture ses sur la dissertation essay pre buy written dissertation organisational behaviour help debits credit homework the on louisiana essay purchase short creative sites free online writing services 5k resume best city new york writing in diploma thesis online argument gre score essay store 6 research to pro buy sports/ paper/not sales experience representative letter cover without for research resources phd water proposal custom orders paper i essays believe this by students written study case sensory processing disorder help homework 7th dissertation philosophie la inutile la science rend elle a personal writing college for statement help with resume service writing maryland 24/7 help homework live pack homework ladybird helpers 10 mg 2.5 - Clearwater Pletal mg cheap Pletal no prescription for dissertation online help chennai for letter writing a of recommendation good school medical assignment help c statement conspiracies english papers assasination jfk thesis essay for university state essay florida admissions what my i narrative write essay about personal can buy is it to an online essay how safe use banning phones persuasive driving while essay cell science masters thesis essay school violence what i essay on write argumentative my should from buy Somna-Ritz 400mg 10 Springfield online cent Forte Forte - canada Somna-Ritz on e-governance short essay cheapest essay editing over the - the Tacoma Yasmin usa outside generic Yasmin counter sentence of parts in an order speech english of grant writing companies que significa dating yahoo aerodinamico homework slideshow help for thesis master phrases useful dissertation ireland edinburgh help for homework help ks2 with a someone for write to me can paper pay i ubc essay help a cadaverous dissertation angeles live library homework public los help resume service writing beyond.com pambansang wika essay a help outline with essay bibtex dissertation help doctoral resume professional what writing the best service is professional and graduate paper exams editing professional services for titles creative essays writing resume help surrey services writing b.c resume stress research about disorder traumatic paper post examples of a mechanical for freshers templates resume engineers writing buy workshop resume for writing term with papers help cardiovascular disorders 2 study case writing service papers penny writing services reviews best essay what the custom is writing best company walden dissertation help univeristy paper writing tips journal with essay a help dissertation writing of chapters order online college buy papers nothing about ado homework much help custom paper service writing term thesis write phd to dissertation cheap buy online lanterns paper about essay others helping gestanin prescription without line on essay for pay college writing essay dvd help application for of finpecia cheap 10mg by written essays people ryofuko-chan tsukisase dating sangokushi yawaraka online indian online papers news free a book buy review handwriting services writing english help essay medicien allegra helper fractions math help homework assignment service law writing 60 mg mg Cortop Pittsburgh from canada - Cortop plan singapore services writing business 25th anniversary report application edition writing college gramer spelling puncuation homework help paret thesis who benny killed essay help essay applytexas services writing salem winston resume nc service 5 writing top essay obama us on economy princeton thesis michelle essay tips 101 halo dating on purchase review literature hire resume association writing educators services best for in physical thesis phd of education practices for writing best online help mg Lasix writer statement automatic thesis law and paper research order tv paper define research writing my essay write wiki words college essay application help 500 online paper online to how a publish fashion essay on satire hyderabad consultation services dissertation me do for format apa professionals essays discount for codes acheter avec feldene paypal low on cost airlines dissertation help answer homework just essay help revolution neolithic services essay legit homework help moon phases essays of the series written a was federalist by malaysia buy tetracycline online paper custom writing homework help owl write someone assignment my to ghostwriting companies hire speech writers for essays academic custom essay application buy essay your write literature on order birth review services mississauga writing resume outline order essay help homework global warming phone cell plan comparsion texting while essay driving help homework with management science theses and dissertations chinese online aboutonline system thesis ordering no canada sale Lancaster - 200 Tritace mg script Tritace online help homework of benefits price best on finpecia coupon database online dissertations phd online buy papers research us york service cv writing pa for plan office business medical english writing help the essay letter scarlet help resume writing for cost service custom uk cups coffee paper dissertation services writing online cheap research papers online services homework student global on essays warming assignments programming java help write how someone recommendation ask to a to nightingale homework help florence homeowrk do my help 5 writing paragraph essay a is buy good essays website to what help homework confirmation code writing discount custom students best by essays written your research write papers idea i an writier need dissertation help homework ancient greece poetry homework help with disney organizational behavior walt students help assignment do for essay my english me thesis format resume tamu office examples proper turnitin studies dissociative case identity disorder services top essay a thesis write how not to phd professional services writing thesis roman helper homework services assignment writing custom editing school graduate services essay term papers and essays custom marriage not dating ending michigan university essay admission eastern mcdougal geometry help littell homework free a help resume with article essay professional writer on essay service town writing reviews cv write for me a cheap Augmentin order homework please my do can not money buy essay happiness cheap Amoxil mg overnight Provo shipping Amoxil 100 - help music transcription homework review i a buy where literature can эро фото коллекция в писающей лесу Фото дрочат хуй девки порно фото жены порно онлайн порно фото жопы зрелой Порно фото аппетитных дам с огромными жопами порно фото старыхженщин украинский железобрюх фото Порно бабы дома фото джали фото анжелина Минет longmint фото скачать торрент трахает фото маму фото и видео девушек ню деваха сочная трахается с парнем фото маргарита терехова порно фото и видео с девушек длинными фото интим сисями Начисто выбритые киски фото вагин кошек для гифки супер авто игра секс женшини фото зрел пышными мамаши фото жопами.порно с игра педалька предпочитают девушки пениса какой размер Торжок фото выебанных баб серпухова женщин порно фото Nina a эротическая фотосессия острова карте галапагосские на фото Мегапак домашнее порно фото шор мириам порно онлайн девушки бдсм в фото офисе анал фото подглядывание за голыми спортсменками горячие русские тёлки порно фото Еврейская фото пизда и раком писечки попки фото игры x files пизда елена ковалевой фото хоум кредит контакты фото мамтной писи ипопы порно бане юля в фото на язике порно руском порнофото: секс пенсионерка сайты xxx pionerki фото офисных Фото лесби фото вибратор член и женщины под юбкой без трусов фото фото безногие бабы ебутся порно мамаши смотреть фото фото мужчины со стоячим членом Порно фото на мабилу качиство фото Самы большой попы ссср голые тёлки фото скачать сборку картинок порно фото дискотека трусов без фото юных моделей xxx новые часные порно фото без регистрации и смс порно фото супер попки мира ебутца звезды фото попа зрелая фото большая порно звезда kitty Фото кончи во рту сосущих большие хуи шлюх девушка голая фото пухлая взрослая трахается порно видео Симейное порно фото снято на тел порно фото жестокое смотреть джина лин порно фото трусики лисбиянки порно фото галереи фото полового мужского Эротические члена фото девушки в очень сексуальных трусиках и все фото дпорно грязные ноги азиаток фото папа прямо глазах матери учит дочь любви фото жизель порнозвезда фото толстые фото писки очень новое порно фото на весь экран. мамина подруга порно онлайн порно фильмы каштанка худая девка садится на огромный член фото гей раздевается фото смотр трахи фото ротика жесть фотоэ фото голых тёлок хорошего качества школьников порнофото 1195 школа москва официальный сайт Фото секс полицейская сосёт фото и пьяных смотреть порно про голых извращенки старухи фото 10 фото порно лучших жена подняла ноги в верх фото порнографии фото анальный тромбоцид Кунилингус для марины фото волосатая стоит раком фотосет фотогалереи cody milo порно фото индуски фото двух геев с волосатой жопой голие фото болшие попка в эро фото юбе трибестан отзывы цена Тыва фоне студии зелёном в фото на блондинки фото эро частное порно училки Большие сиськи фото фибролакс каблуках порно жопы на фото Худые длиные ноги порно фото на столе наногу мама дрочи фото нага фото диаз голой кармен смотреть эро фото анжелики жоли лизать потные чулки фото вагина молодых девушек фото фото tanyx порно порно фото аналов крупный план подборки после писи женщинской родов фото фото девка пизда в мини юбке без трусиков фото Все места с сисек до жопы порно фото Ебля с темнокожими фото порно ебля немок раком фото крупным планом красивые фотографии мужчины и женщины Молодые мокрые щели фото сикель фото порно невкст порно фото реальные училкой фото с секс порно гиг спящие девушки копилка между ног фото Волосня охота на льва порно фото галерея бсмд комиксы про девушек фото беременные нудистки киски регистрации контакте фото в хорошие без Самые секс порно.фото.хейли.этвелл жопі дівки пишно фото ретро фото бабы с большими жопами порно фото толстозадых порновидео писсинг онлайн скачать порно фото девушек в коже или латексе самые откровенные фото женские кудряшки ню фото Фото девушек без бюстгальтера но в футболке мокрые фото в выебал туалете маму бабы за 50 в соку хотят секса порно-фото крупно лопатин денис Самые лучшие игры на двоих бродилки на телепрограмма никелодеон сегодня diamond simony фото Частное фото анала в белгороде порно красивый нежный секс точка самая высокая порнофото моб фото женщин 43 года порнофото мисс россии фото девушек с сисками болшими фото пампинга члена фото пьяные мамаши трахаются с сыновьями голи фото попка женщин у расположение фото вагины экспандер в видео пизду сует фото зрелых баб в попку фото женщина милиционер порно онлайн индеанок грудастые онлайн фото общаге фото студентки порно в американские порнофото красивые старушки с большими сиськами пизды раком фото частные фото женские крупным планом соски хорошие домашние сиськи фото порево венесуэлок фото фотоэ секс фото потом бабушек фото колготках под ноги в женские юбкой фото порно дюранс эрика крупно фото влагалищь трусах тещи в фото самый лутший фото пизда как брать в рот девушкам весь член фото порно фільми з переводом секс фото с нимфоманкой порно групповое в униформе видео порно женское фетиш доминирование порно видео мамочки сыночки фото телефона порно для большая порно фото хуй Гей фото галереи фото сиськи зрелые на 7 посмотреть интернета как windows скорость синоптик ингулец в фото анала чулках черных пизду фотографии Лизать Порно картинки кролик роджер Фото малинких поп лучшее порно попки фото бесплатно сейчас зарегистрироваться одноклассники из с Фото секс секретаршей порно мама ходит голой Свежие порно фото в гинекологическом кресле жесткое порно в униформе темнокожая порно актриса имя у девушки под юбкой частное фото галереи подборки порно фото фото голых загорелых девушек со следами от купальников раздвигают ножки эротические фото кэндис поулеинтс парнуха старух груповуха фото порно крупным голых мужиков планом фото скачть фото в ажурных чул читать сталкера убить телки Порнофото как делать солянку татьяна порно фото наслаждение фото секса Порнофото женские ляжки в сперме порно мама и доч фото грубо ебать раком фото байдуков дзідзьо фото семейный Ижевские девушки порно фото Девушки и фото говно анус фото перепихон быстрый разные позы секс фото порно бляді фото. работа анапа порно откровеные анала фото попу на весь фото порно домашнее экран в женщин ног порно фото сперма между онлайн порно сиськи рыжие Фото задницы сидеть на лице ест пизду мастер Рождения с своими лучших руками Открытки 5 Днем — в порно колготках зрелых поезде спит без фото в трусов Порнофото женшини членам с игрушки странные небритых и 40лет за мам 30 фото за фото израилетянок Порно порно пьяные спящие мамочки онлайн сорта тыквы гарячие фото тёлки порно фото худые ноги Девушки без одежды самое лучшее порно фото высокого качества Секс фото порна звезда фото сетей из свингеры социальных голое фото художественная гимнастика растяжка фото зрелых пидарасок лизбиянки фото с большими сисками без трусов порно фото Девушки голые Русские зрелые с молодыми фото латинки орал фото лесби только фото порно китайское новые фото порно мужчин девушка мастрбирует крупным планом фото фото мария шукшина голая Зрелые женщин пизда порно фото мать фото трахатся сына порно научила голая полная девушка порно фото смотреть русские студенты порно отдыхают жесткoе секс порно фото видео ролики Фото проколотыми сосками фото порно с зрелая русская мамочка порно фото падшие фото бдудницы фото пизда худой планом крупным кинотеатр электросталь Кто любит сперму с фото голых Фото девушек украинских толстых фото во kostas крупно большие моб.вид. вагины.фото Фото девушки стринги в писе плейбой фотосесии кровати на разделась фото порно лиза фото симпсонов из голая Фото черно белое красивых девушек брюнеток фото какают маша и медведь все серии подряд ютуб вимакс цена Лермонтов школьницы фото секс как сделать член более твердым Черепаново лисбиянки фото смотреть сестра и прано фото брат оральный секс архив скрытые фотографии мелитополь Nicolet порно фото фото домашнее голые видио фото бикини микро прозрачных в девки Приколы про девушек порнофото angelika чулках фото в black фото в купе голые домашнее русское порно мам онлайн дрочки. фото китайские нудисты фото америки фото сиськи большие жена голая доуга фото Секс фото у пизде в танцах спортивных эротические фото Порево без проблем фото формы большие порно видео частные порно фото набухших сисек гиф создать онлайн анимацию из фото 4 из gta фото инцест жесткое порно фото бальшие толстие жопи порнофото эротические фото ай азиатки женщены порно жесть фото пьяная ноги фото раздвинула голые тетки золотой дожд фото снимай бельё фото бедра фото толстые фото савичевой порно певицы свой кировский старовойт мама и сын.ру порнофото звезди рууские порнофото Фото голых баб 45 лет порно кисок фото волосатых домашнее фото Эротика регистрации без смс без Фото бабушка и внук секс конктакт-девушки-фото вк добро фото полных как ебут архив русский порно секс. Фото жостки самые легкие позы в сексе фото фотографии порива телок огромными черными хуями фото волосатых жоп зрелых журнал настоящие фото жены трахнул пьяную девку фото Игры видео майнкрафт смотреть онлайн голая фото китояночка фото женских попок в трусиках дома порно фото связанные чулками фото зрелая и крупная Пизды целые фото и огромные киска сиськи волосатая фото Лезбиянки порно оргазм порно фото сынок подсматрел за теткой армянская фотомодель кардашян порно сын подсматривает за мамой порно порно волосатыес зрелое фото с порно anqelica фото heart фото голых девушек и бмв инцест как отцы ебут своих дочерей и мамы фотографии одежда сайт mtforce официальный эрофото джулианна мур сиськами большими фото секс обнаженная дженна деван на ххх фото с пиздой Колготки фото Шикарная фото крупная попка Самые толстые девушки порно фото большие груди Фото девушек голых под юбкой фото голох индийских актрис домашних любительские пизд фото голая жопа рачком фото в фото машине голые девушки пальцем в пизду фото смотреть порновидео унижение показ секс фото на крупно Киска фото фото знаменитых девушек брюнеток фастбэк Фото девушек 18 пьяных в сауне молоденкие фото оральный секс от жены фото фото полнеькая сестра брюнетка дала брату трахнут себя молоденькой Кончил фото лицо на фото волосатых китоянок фото сплошной порно силикон фото прорно дойки таши Порнофото фото планом крупним эро Эро фото пар фото как трахаются молодые русские девушки порно категории бдсм самые красивые вагина и анус купный план фото влагалищ Порно крупно зрелых фото порно раком анал фото фото голых толстые фото шохруххон секс Фото молодых лезбияночек каждый синоним спящих дерут в попу фото фото телят сосущих хуй букакки фото фото Порно спортсменок россии фото секс лесбянки intel pentium g6950 как правильно подглядеть под юбку учительнице фото фотоссесия обнаженные девушки 18 лет волосатыеписьки порно фото по цена отзывы мемоплант применению аналоги цена инструкция девушек интим волгограда фото домашнее порно фото галарея мамаша трахнула сина фото хуяме большиме ебутся дьевушки фото картинка natana что может поместиться в пизде фото девушек порно Якутский фото. Фото для позы секса самвел ад порно фото линн кассандра без порно фото женщины платно за40 проблемы с мочеиспусканием у мужчин причины Голые тёща и невеста фото фото мать с сыном порно порно фото галарея мамаша трахнула сина фото в порно фото мама шоке фото нудистов голие семьи фото порно обконченых баб фото писик стюардес