Лисюк Т. Основоположні засади політичної відповідальності правлячих партій в Україні (нормативний аспект).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено основоположні засади політичної відповідальності партій в Україні. Основну увагу присвячено дослідженню правових механізмів застосування механізму політичної відповідальності партій. У статті розглядається Проект Закону «Про політичну відповідальність в Україні» як спроба законодавчого закріплення політичної відповідальності в українському політичному житті.
This article explores the fundamental principles of political responsibility of parties in Ukraine. Special attention is devoted to the research of legal mechanisms of political parties’ accountability. The article considers the draft law «On political responsibility in Ukraine» as an attempt to provide basis of political responsibility in Ukrainian political life.
Постановка проблеми. Політична відповідальність партій за здійснення своїх функцій у державі є однією з ключових елементів ефективної побудови демократії. Існування такого інституту, як політична відповідальність, сприяє підвищенню ефективності реалізації політичними партіями своїх функцій, а саме – представлення інтересів виборців. Особливо гостро ця проблематика постає в сучасній політиці, оскільки демократія набуває партійного змісту. Збільшення ваги партій у політичному житті передбачає і посилення їхньої відповідальності як перед своїми виборцями, так і перед суспільством загалом. Політичні партії стали основними суб’єктами формування таких важливих політичних інститутів як парламент, уряд, органи державної влади на місцях тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Даній проблематиці присвячено багато наукових праць. Серед науковців, що займаються дослідженням проблеми, ватро назвати Неприцьку Т., Грязнову О., Балуцьку Л., Кальниша Ю. та Іванченка В., Холінська Х. та ін. Для дослідників характерним є побічне дослідження правового регулювання політичної відповідальності партій в Україні, відтак відсутнім залишається комплексне дослідження цієї проблематики.
Мета дослідження полягає у вивченні правового механізму регулювання політичної відповідальності партій в Україні.
Для досягнення мети поставлені наступні завдання: 1) проаналізувати чинне законодавство, що стосується політичних партій, на предмет застосування політичної відповідальності; 2) дослідити переваги та недоліки запропонованого проекту закону України «Про політичну відповідальність в Україні».
Викладення основного матеріалу. З кожним роком прагнення України до встановлення та вкорінення демократичних принципів та норм у політичну практику стають все актуальнішими, адже вони ґрунтуються на чесності, відповідальності, патріотизмі, які відіграють важливу роль в ефективному функціонуванні політичної системи в цілому. На сьогоднішній день політичні партії набули більшої ваги, адже сучасна демократія – це демократія партійна, і саме партії стають основними суб’єктами, що формують найважливіші державні органи. Це створює ситуацію монопольного формування політики держави та державних структур. Для усунення такої ситуації та здійснення контролю за діяльністю політичних партій встановлюється інститут політичної відповідальності. Відповідальність політичних партій, в першу чергу, передбачає відповідальність перед виборцями (громадянами), що віддали свій голос за політичну силу, тобто відповідальність за дотримання передвиборчих обіцянок.
В даному випадку політичну відповідальність партій необхідно розглядати у двох наступних смислових аспектах. По-перше, політична відповідальність політичної еліти за ефективність, доцільність та відповідність їх практичних дій політичним обіцянкам. По-друге, політична відповідальність партій та їх територіальних організацій перед державою та перед суспільством за дотримання процедур партійної демократії та законів [7].
З огляду на вище сказане, політичні партії, а особливо правлячі, є реальними чинниками державного управління, тому необхідним стає конструювання механізму збалансування такої виняткової ролі політичних партій. В будь-якій політичній системі повинні існувати інститути, норми, процедури забезпечення конструктивного ставлення партій та їх лідерів до інтересів та розвитку суспільства та політичного керівництва цією системою.
Існування механізму відповідальності правлячих партій за їх політичну діяльність підвищує мотивацію до її ефективного проведення, звернення уваги на суспільну думку та світові тенденції. У зв’язку з цим, спробуємо проаналізувати українське законодавство на предмет політичної відповідальності правлячих партій.
В основному законі України містяться положення про організацію та діяльність політичних партій, однак прямих вказівок на відповідальність в них не зазначено [1, с.20-34].
Відповідно до статті 2 Закону України «Про політичні партії», політична партія – це зареєстроване, згідно з законом, добровільне об’єднання громадян, прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, яке бере участь у виборах та інших політичних заходах» [2, с.2]. Увагу у цьому положенні привертає саме твердження, що політична партія сприяє формуванню і вираженню політичної волі громадян, однак як саме громадяни можуть впливати на те, як політичні партії виражають їх волю, відповіді у законі, нажаль, немає.
У статті 18, закону чітко вказано, що контроль за діяльністю політичних партій мають лише Міністерство юстицій України та Центральна виборча комісія. Сфери, в яких ці органи мають вплив на політичні, партії поділені. Для першого органу – це додержання політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії, а для другого – додержання політичною партією порядку участі політичних партій у виборчому процесі [2, с.6]. Відповідно до санкцій, що вказані для політичних партій в разі порушення положень закону, згадані органи можуть притягнути політичні партії до юридичної відповідальності.
Що стосується політичної відповідальності партій перед основними носіями влади у державі, а саме громадянами, то залишаються не визначеними як наявність такої відповідальності, так і санкцій за її невиконання.
Цікавим є той факт, що Закон України «Про статус народного депутата України» від 17 листопада 1992 року містить в собі Розділ 5, «Відповідальність за невиконання вимог цього Закону», проте положення даного Розділу не передбачають відповідальності самого народного депутата, а лише інших посадових осіб стосовно народного депутата [3, с.16].
У статі 7 частині 3 сказано, що «Народний депутат відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом як уповноважений ним представник у Верховній Раді України», однак санкції які б несло за собою невиконання своєї депутатської діяльності не зазначено [3, с.5-6].
Статтею 8 згаданого Закону закріплено окремі норми депутатської етики (обов’язок народного депутата дотримуватись загальновизнаних норм моралі, заборона використання депутатського мандату всупереч загально- визнаним правам і свободам людини і громадянина, інтересам суспільства і держави і т.д.), але заходів відповідальності, що застосовуються у випадку невиконання етичних норм, у чинному законодавстві немає, що робить положення даної статті декларованим і «нежиттєздатним» [3, с.7].
Гостро стоїть питання переході парламентаря з партії, фракції, за списком якої він був обраним, до іншої партії, фракції парламенту. Суто політичною відповідальністю за такі дії мало б стати моральне засудження, неприйняття таких дій як безпосередньо всіма іншими членами парламенту, так і виборцями, суспільством в цілому. Більш імперативною формою відповідальності, у даному випадку, може бути позбавлення «перебіжчика» парламентського мандату, як це відбувається в Індії, проте застосування таких заходів можливо лише за умови їх законодавчого закріплення. У будь-якому випадку, законність виключення з парламенту особи, обраної до законодавчого органу демократичним шляхом, завжди буде ставитися під сумнів.
Відзначимо, що «чиста» політична відповідальність має вкрай невизначений характер. Переважно, вона полягає у, так званих, «майбутніх санкціях», тобто парламентаря, який не виконує свої зобов’язання перед виборцями і народом, можливо, не оберуть до парламенту наступного скликання.
Політична відповідальність може бути частиною професійної відповідальності, проте врегулювання такої категорії можливо або шляхом встановлення у законодавстві відповідних санкцій, і тоді політична відповідальність перетворюється на різновид юридичної відповідальності, або шляхом громадського моніторингу і контролю.
Критеріями оцінки діяльності депутатів у Верховній Раді можуть бути: присутність на засіданнях; виступи з місця та трибуни; депутатські запити, звернення; і, головне, внесені на розгляд парламенту законопроекти. Дані критерії визначені відповідно до згаданого вище Закону України (стаття 6) [5].
У статті 24 Зaкону України «Про статус народного депутата України» встановлений чіткий перелік зобов’язань народного депутата, однак важливими з огляду на зобов’язання перед громадянами, є пункти 11 та 12. Відповідно до першого, депутат має «підтримувати зв’язки з виборцями, вивчати громадську думку, потреби і запити населення, а у разі необхідності – повідомляти про них Верховну Раду України та її органи, вносити пропозиції та вживати в межах своїх повноважень заходи щодо їх врахування у роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. В пункті 12 парламентарій зобовязаний інформувати виборців про свою депутатську діяльність через засоби масової інформації, на зборах виборців періодично, але не рідше двох разів на рік [3, с.14]. Однак, ці зобов’язання не передбачають відповідальність за їх невиконання. В даному аспекті вони залишаються на розсуд самого народного депутата, адже їх дотримання в інтересах самого законодавця. Проте, самі виборці можуть вимагати від народного обранця, наприклад, інформувати їх про його політичну діяльність.
У дослідженні політичної відповідальності партій слід звернути увагу і на закон України «Про вибори народних депутатів України». За нової редакції даного закону, від 25 березня 2004 року, було встановлено пропорційну виборчу систему, що в корені знищила механізми зворотнього зв’язку між виборцями та депутатами. В даному аспекті поняття політичної відповідальності було винесене за «дужки» політичного життя.
По-перше, українці, в абсолютній своїй більшості, виявилися поза процесом складання партійних списків; по-друге, закрита форма бюлетеня позбавила їх можливості виразити свою персональну перевагу тому або іншому кандидатові. Ці, на перший погляд, технічні деталі, мають вирішальне значення в контексті питання про політичну відповідальність. Адже кандидати, розуміючи, що їхнє обрання або переобрання залежить, насамперед, від черговості місця в списку, приречені давати «обітниці вірності» перед партійним керівництвом, а не перед виборцями. Той же механізм спрацьовує і стосовно відповідальності: відчувати і нести її вони будуть, у першу чергу, перед тими, від кого залежить їхнє політичне майбутнє. Більше того, подібний взаємозв’язок впливає не тільки на характер взаємин між депутатами і громадянами, але й диктує відповідні моделі поведінки представників владної еліти як у самій партії, так і в парламенті. Однак, це вже питання не стільки про відповідальність, скільки про співвідношення рівнів партійної дисципліни і внутрішньо – партійної демократії.
Тут лише варто відмітити, що наївно було б розраховувати на персональну відповідальність там, де «делегування народного суверенітету» у частині владних повноважень відбувається на підставі організаційного, тобто, партійного, принципу. На жаль, більшість представників владної політичної еліти «бачать себе» у політичній діяльності, а не політичну діяльність для суспільства «бачать у собі». Саме примітивні мотивації «прописати» себе якнайдовше у політичній грі, отримати посаду, забезпечити «дахом» свій бізнес та розширити його за рахунок неправомірних преференцій через процедуру лобіювання – були й залишаються важливими мотивами діяльності, стимуляторами виходу на орбіту політичної діяльності [7].
Як бачимо, поняття політичної відповідальності партій, як одного з важливих елементів політичної системи, або взагалі не прописано законодавчо, або прописані не досконало. Це спричинює невиконання своїх прямих обов’язків, що встановлені законодавчо, партіями, адже за них не передбачено дієвих санкцій. Про зміну такої ситуації говориться досить давно. Вона може покращитися шляхом прийняття повноцінного закону про політичну відповідальність, однак запропонований проект закону так і залишається не реалізованим.
Проект закону України «Про політичну відповідальність в Україні» від 4 березня 2010 р., був внесений на розгляд народним депутатом України М. Папієвим членом Партії регіоном та відкликаний на останньому етапі проходження 16 квітня 2010 р. [4].
Даний законопроект вперше на законодавчому рівні пропонує закріпити та визначає основні засади, зміст, принципи, форми, засоби здійснення та умови настання політичної відповідальності, регулює відносини, що виникають у зв’язку з невідповідністю дій суб’єктів політики інтересам суспільства, спрямований на забезпечення повновладдя народу України відповідно до Конституції України. Тобто, політична (політико-правова) відповідальність, згідно запропонованих норм – це особливий вид соціальної відповідальності, що полягає у легітимному застосуванні політичних і правових санкцій до суб’єктів політики, визначених цим Законом, що настає за порушення ними політичних норм, узятих на себе політичних зобов’язан [8]. Законопроектом пропонується на законодавчому рівні закріпити визначення понять: конституційна (державно-правова) відповідальність, політичні норми (норми політичної діяльності), суб’єкт політики, об’єкт політики, політична програма, політична платформа, політична культура, політична стратегія, політична тактика, політичний консенсус, політична агітація, політичний популізм. Це, в свою чергу, могло би сприяти розвитку та впорядкуванню правової та політичної термінології. Принципами політичної відповідальності у відповідності до цього законопроекту є: законодавче забезпечення, поєднання політичних і політико-правових санкцій, спрямованість виключно на громадсько-політичну оцінку, застосування конструктивних механізмів громадсько-політичної оцінки, невідворотність настання політичної відповідальності, недопущення будь-якого впливу на громадсько-політичну оцінку з боку органів влади і політичних сил [8]. Реалізація цих засад могла би сприяти підвищенню рівня громадського контролю за діяльністю політичних партій у міжвиборчий період. Згідно із законопроектом, суб’єктами політичної відповідальності є «політичні партії (блоки), які шляхом демократичних виборів отримали мандати у представницьких органах державної влади, у представницьких органах місцевого самоврядування» та «політичні партії (блоки), які шляхом участі у демократичних виборах кандидують на отримання мандатів у представницьких органах державної влади, у представницьких органах місцевого самоврядування» [6]. Звідси випливає, що під вплив політичної діяльності підпадають не тільки правлячі партії, а й ті, які непредставлені в державних органах.
Позитивним у відповідному законопроекті є наявність положень про санкції, які можуть застосовуватися в разі настання політичної відповідальності. Оскільки політична відповідальність, є в певній мірі, суб’єктивною, тому важко говорити про їх ефективність в разі застосування. Згідно положень даного законопроекту політична відповідальність настає у двох формах, а саме: політичних і політико-правових санкцій. До санкцій першого типу належить: негативна суспільна оцінка на політичних виборах; громадська недовіра; ініціювання процедури застосування санкцій політико-правового характеру відповідно до закону. Інший тип набуває характеру попередження суб’єкта політики про недопустимість порушення чинного законодавства, тимчасове позбавлення права суб’єкта політики щодо здійснення певного виду політичної діяльності, відставка, або позбавлення повноважень суб’єкта політики, відмова у реєстрації для участі у наступних (чергових, позачергових) політичних виборах, розпуск колегіального суб’єкта політики, сформованого за результатами політичних виборів, вилучення агітаційних матеріалів, скасування державної реєстрації суб’єкта політики. В даному переліку є санкції, що тягнуть за собою, певною мірою, юридичні наслідки. Прикладом може стати вилучення агітаційних матеріалів, яке є і юридичною санкцією, оскільки конфіскація використовується і в інших видах відповідальності (кримінальної, адміністративної та ін.).
Застосування цих санкцій може бути ініційоване громадською організацією або їх групою, якщо така ініціатива підтримується 30% громадян, що мають право голосу. Як бачимо, громадяни є усуненими від ініціювання політичної відповідальності партій, вони можуть лише її підтримати або ж ні, хоча, на наш погляд, межа у 30 % є великою і, у більшості випадків, буде нереальною у її досягненні. Така ситуація ускладнюється ще й тим, що народного депутата, який є представником політичної партії, можна позбавити депутатського мандату лише шляхом проведення референдуму. Ці положення встановлюють жорстку процедуру застосування санкцій до суб’єктів політичної відповідальності. Однак, позитивом даного законопроекту є можливість громадян оскаржувати у суді дії та бездіяльність політичних партій, у встановлених законом межах.
У Проекті Закону України «Про політичну відповідальність в Україні» слід звернути увагу на статтю 11, в якій передбачено можливість для громадян оцінювати діяльність та бездіяльність обраних ними політичних партій відповідно до проголошених програм. У відповідності до даного положення, в результаті такої оцінки громадяни можуть ініціювати санкції політичної відповідальності. Проте, таку оцінку можуть здійснювати також незалежні експерти та громадські організації, в результаті якої вони мають можливість підсумовувати загальний показник виконання програм політичних партій. Відповідно до законопроекту, «загальний показник виконання політичної програми визначається у відсотках, виходячи з вагової оцінки значимості кожного із завдань, визначених політичною програмою, і відповідних відсоткових показників їх виконання. Загальний показник виконання політичної програми дорівнює сумі добутків вагової оцінки значимості кожного із завдань, визначених політичною програмою, і відповідних відсоткових показників їх виконання» [8]. На наш погляд застосування такої методології оцінки було би позитивним, оскільки це уможливило б оцінку діяльності свого обранця.
Даний Проект Закону, на жаль, не був прийнятий, хоча став би непоганим стартом правового регулювання політичної відповідальності правлячих партій. Це сприяло би, насамперед, більшій вмотивованості партій у проведенні ефективної діяльності та дотриманні визначеної програми, яка на виборах привела їх до влади.
У разі прийняття даного законопроекту необхідним би стало внесення змін до відповідних законів, зокрема законів, що стосуються визначених у законопроекті суб’єктів політичної відповідальності. З огляду на політичні партії, такими законами були б: Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», Закон України «Про вибори народних депутатів України», Закон України «Про статус народного депутата України».
У Законі України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» відбулося б доповнення закону статтею 48, в якій була би прописана процедура позбавлення народного депутата його мандату, що є реалізацією санкції політичної відповідальності [9]. Інші статті закону мають посилання на нову статтю, адже саме вона регулює процедуру ініціювання та застосування згаданої санкції.
Закон України «Про вибори народних депутатів України» мав змінитися у напрямку посилення важливості ролі передвиборчої програми партій, оскільки саме її невиконання та недотримання обіцяного мало стати предметом політичної відповідальності партій. Так стаття 11 пункт 4 доповнився одним положенням, а саме, прийняття та оголошення передвибочих програм партій (блоків). Досить цікавим є те, що висування кандидатів у депутати і затвердження передвиборчих програм мали би проходити одночасно на з’їзді політичної партії (стаття 57). Це було б досить ефективно, оскільки висувалися б ті кандидати у депутати, які б змогли реалізувати програму партії. В даному законі досить чітко встановлені вимоги до змісту самої передвиборчої програми. Стаття 55 закону вказує на те, що політична партія має у програмі вказати стратегію своєї діяльності та поточні завдання на весь період їх повноважень в разі обрання до Верховної Ради України. Кожний розділ виборчої програми партії (блоку) мав би містити конкретні поточні завдання, їх вимірювані показники та вагову оцінку їх значимості для виконання програми. Вагова оцінка значимості кожного завдання встановлювалася б у відсотках таким чином, що виконання всієї програми становило б 100%. Таким чином, виборці могли б оцінювати виконання передвиборчої програми партії, за яку ж вони і голосували. Відповідно до статті 64 список кандидатів у депутати від певної політичної сили можуть скасувати після їх реєстрації в разі застосування кандидатом у депутати під час проведення передвиборної агітації програмних тез, закликів, обіцянок, що не включені, або прямо не відповідають передвиборній програмі партії (блоку) [9]. Таке положення вносило б політичні партії у певні межі, змушувало б не займатися «демагогією», а говорити про конкретні речі, якими вони будуть займатися, отримавши владу.
Що стосується Закону України «Про статус народного депутата України», то тут доповнення стосувалося б лише статті 4, в якій дострокове припинення повноважень народного депутата України може наставати також і внаслідок складення повноважень партією (блоком, коаліцією) у Верховній Раді України у разі застосування до неї санкцій політичної відповідальності [9]. На наш погляд, таке доповнення статті сприяло би посиленню зв’язків депутата і партії, від якої він був обраний, та посиленню внутрішньопартійної дисципліни, адже застосування до політичної партії санкцій політичної відповідальності не дає депутатам морального права продовжувати політичну діяльність, оскільки вона є неефективною та втратила підтримку громадян.
Висновок. Законопроект України «Про політичну відповідальність в Україні» є позитивною спробою закріпити на законодавчому рівні політичну відповідальність партій та внести доповнення до вже існуючих правових актів. Популістські промови з боку політичних лідерів про необхідність закріплення політичної відповідальності та відхилення цього законопроекту яскраво демонструють неготовність партій взяти на себе відповідальність за власні дії або бездіяльність. Це цілком зрозуміло, адже правове регулювання діяльності політичних партій та інститут політичної відповідальності в Україні не мають досвіду необхідного для нормального функціонування політичної системи.
Список використаних джерел та літератури
1. Конституція України [Текст] – Київ: Атіка, 2010. – С.20-34.
2. Закон України «Про політичні партії в Україні» від. від 05.04.2001 № 2365-III (із змінами) [Текст] / Верховна Рада України. –К., 2009 – С. 2.
3. Зкону України «Про статус народного депутата України»: від 17 листопада 1992 р. № 2790-XII (із змінами) [Текст] / Верховна Рада України. – Київ, 2011 – С. 16.
4. Балуцька, Л. Політична відповідальність в Україні: виважена теорія чи недолуга практика? [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://postup.brama.com/usual.php?what=71425.– Заголовок з екрану.
5. Грязнова, О. Політична відповідальність та народні депутати України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www1.deputat.org.ua/content/print.php?actionanalitics&ar_id929. – Заголовок з екрану.
6. Кальниш, Ю., Іванченко, В. Правові аспекти партійно-політичної системи в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_upravl/2010_3/8. – Заголовок з екрану.
7. Неприцька, Т. Конструювання цілісного механізму політичної відповідальності української політичної еліти [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.social-science.com.ua/. – Заголовок з екрану.
8. Проект Закону «Про політичну відповідальність в Україні» від 9 квітня 2010 р. № 6286 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=37432. – Назва з екрану.
9. Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про політичну відповідальність в Україні» [Електронний ресурс] – Режим доступу: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=18340. – Назва з екрану.
Перелік ключових слів: політична відповідальність, політичні партії, депутат, виборець, передвиборча програма, політико-правові санкції, політичні зобов’язання, депутатський мандат.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheapest doctorate treat a cold sore to remedies home does help homework with music essay discount custom meister code resume worcester services writing ma online paper reserch buy essay writing homework helpers earth science glasgow dissertation services consultation dating a men love post worldly in homework help translation my speech do english i on what can help homework ilc skills law essay why homework dont my do i needed prescription no Abilify purchase essay papers without gold discount get prescription vigrx a writing essay cheapest how end research do paper a you writing business uk services thesis disorders research eating paper his how did affect childhood orwell's george writing exo chanyeol dating alone 12 ep prescription purinethol buy without sale a for writing ireland services dissertation phd thesis academic publishing lambert college in written types essays of generic drug tritace essay admissions prompt depaul cardarone buy online malaysia online taicold reviews buy sachet paper helper writer good instructor essay qualities a of opinion drugs essay policy public thesis making participation in phd sales for phrases resume master database thesis systems presentation paper litmus where canada to buy grouping birds science homework helper service mistakes essay application college history with help my homework essay oj simpson help geometry homework help for online scholarly disorder articles bipolar on professional writing nursing services resume phd utk thesis online ordering cheap Myambutol dissertation buy marketing writing cv services admissions essay salisbury achat nortriptyline canada au de school writing application statement medical for personal a a for writing cover letter job a help australia custom writing assignment biology papers research my write hypothesis me for online free africa dating radio tanzania fm make a essay capital thesis on management working master help with a always statement should personal for comfortis allergy pills dogs flea course assignments writers paper online study disorder case shared psychotic pheromones discount free attracting men shipping discount i myself speech help about need writing a korean symbols how name write my to in my the person most in influential life essay eldepryl from canada magic tumblr writer essay company custom writing your else someone dating starts ex if homework limit help theorem central risperdal seller 326 best liveperson help homework work doc format order letter recommendation school best of for medical sample letter caught getting research without can buy paper i a length admission college essay essay paragraphs order websites homework help chemistry help with logic homework need london in dissertation help uk help accounting assignment chegg for homework coupon help research dissertation proposal economics herpesz kezelese handbook ap world writers essay history typing website essay jobs cover sample 15799 letter ngo for associate resume sales live help homework alaska sales examples for resume skills associate research papers buy best with need 1 help algebra homework finance phd in proposal research order page thesis sur la dissertation table miami of essay university creating plan help business buy essays business nursing papers how to write paypal papers essay custom written economic quantity literature on review order research essays writing help im homework i cant my because depressed do research grants aag dissertation best essay writing service reddit up report lab write write for me report book help of chicago university essay a leader school me as of my essay article buy best layout resume papers apa format of example homework helper grammar college help essay professional essay inspirational women research proposal my write research strategic management on thesis jobs writing services academic papers to divorce online find how writing ga resume best atlanta in zip services writing statement help midwifery personal summary essay doc thesis education masters writing mba essay service asked own my letter write to recommendation of helper homework australia homework helpsites essay college need i help my with format resume purchase apa paper writers custom dating zhilstroy kharkov women be in should chronological order resumes drug Cardizem generic cambridge thesis phd how admissions buy essay college a to start cheap buy rx without macrobid thesis statement on the disorders eating and berlin help online tu dissertation essay someone do pay to saying keeps gopro updating essay first person reflective in written is a help homework chem online take test me for my personal for school best medical statement thesis online papers essay narrative help writing online paper coloured get an essay written essay of friendship definition services resume dc best writing uk accounting with help need assignment assignment experts degrees buy online uk essay college help boston with homework get help online cristo count help of essay monte essay abuse persuasive on drug representatives letters cover for sales help essay love enduring essay disorder darko donnie psychological buy papers research mba homework help biology cells nc asheville services writing resume canada writers article for hire education dissertation help computer cover letter resume engineer biomedical antonio writing resume san professional services services marketing essay assistance phd vita dissertation health mental resume objectives for counselors online buy book college modern essay essay get with help abstract for a how to uk dissertation write an online Combipres generic buy letters of writing custom best essay homework 247 live help research glass the paper menagerie excellent essays zoloft for best discount source bupron american sr distributors for admission mph resume homework do my in spanish for writing me essay english language coursework a2 help with sample from medical school for professor recommendation letter studies essay rubric extended world with essay writing need i help application college writing of purpose paper research coursework help with childcare andreas kamper dissertation wall floor multi plan family courtyard psychology essay help analyst thesis letter hook it topic cover sentence on time is money essay phd leach carol joan dissertation download templates free sample resume bibliography appearance of latex order подюбко у малаетки фото эротика профессиональное порно фото бритые письки фото негр трахает худую пиздень кудрявая фото беременной фото сэкс девушкой с игра басс фиш полнометражное индийское порно попый воде фото женская промежность крупным планом фото секс лущие порно фото крупно римминг фотографии фото www.откравены порно фотоюнных фото пьяных как порно ебу одноклассники пяные толки фото эрофото миньет фото залупу сосут фото садмазо фото похотливие зрелие фото толстушки голые пышные порно в зрелые женщины фото оргий фото лесбиянок писающих ретро порно фото сайты рождением поздравляю сына картинках в с фото без цензуры волочковой онлайн новые почему жена смотрит порно в белых красивые девушки трусиках фото отзывы Новочеркасск спеман форте фото супер красивых девушек в чулках без одежды порно какашками фото с мульта фотографии эро ретро фото красивая попка фото секс с красотка бантиками школы порно фото бесплаьтно эротические фото в жизни аллы михеевой ххх фото индуски 80 фото барнаул душе в онлайн секс порно толстых онлайн просмотр пизда под колготки белые фото фото попок в колготках и труселях фото моноволокно мокрое возбужденное фото влагалище проникновения домашнее порно фото двойного голи син стари секис фото фото спортивные эротика девушки фото хентай мастурбация видео пьяные фото девушек секси и порно фото папа доч на Полоски обоях горизонтальные модный и цвет волос 2016 фото стрижки фото куколд обконченые жены фото пиздой порно над инструментрументами медицинскими фото пизды пышных женщин для брючный костюм невесты мамы фото фото молодых девчонок с большими сиськами фото порно японок взрослых женщин фото пизд японки фото ебля порно фото сын с мамой и дочь с отцом мокрые волосатые киски фото фото порно лучшее shimeil жосткий инцест фото. откровенные фото в колготках порно самое смотреть качественное большие фотографии самые порно сиськи а мире xxx фото домашнього сексу голые киски японок фото виг эрикс Грязи порно жопа старыхтолстых фотобольшая мамаш влагалищ физиология видео фото строения очка разорваного фото порно фото эротика девушек худых с гладкого розового хуем влагалища фото обнаженные красивые девушки фото на природе ямаха r1 фото 2000 евровидения с бородатая женщина фото фото малчики гей фотографирует голый мужик девушку милая девушка эропарно секс фото лучшие рассказы фото би фото анал порно план галереи крупный сперма трибестан инструкция Вышний Волочёк секс фото гибкие худые в колготках смотреть фото толстых блядей интим спящих фото русских порно фото моделей и видео фото близко чеченские очень голые минет девушки секс эрортика фото молодые глаза 3 d фото горы и фото бмв плохая спермограмма делать что Удмуртия молодых с тонких широким фото при красавиц талиях выпирающими задом грудастых ягодицами эро и сексуальное порно фото красивых девушек волосы торчат из жопы фото порно фото русских девушек домашнее смотреть фото дмрв гранта порно фото бабули писают попа с вибратором фото молодая бритая вагина фото мужской голый фигура фото desyra noir фото порно видео клизма женщине Стерлитамак цена отзывы трибестан фото видео мозаика эротика сексуальные дрмохощяйки фото смотреть порно туб женское доминирование порно ролики знаменитости онлайн секис фото и видео домашние соски порно моя жена письку показывает фото мне жесткое порно лизбиянок отзывы реальных выводом игра с денег невозбужденных членов фото порно в баньке трахнул телку фото фото целок с членом русских жен зрелых фото домашние нарастить член как Чапаевск фото голых женщин 45-50 лет развратные попки фото титьки порно секс фото азербайджанки ховер купе фото члена в семейную самаре пару для мжм прилагается ищу фото креативной фото елки юмор ветров брюгетки пизды фото голой порно бабушка внук ивнучка бане фото девушки со милые на спермои лице фото фото худых порно очень крупно порно с девушек фото дедушками фото большие обвизшие сиськи с фотосессии порно азеатками скачать игры на игровую приставку gp-4 секс с стройными телками на природе фотосесия вагины старухи фото дарья сагалова порно видео смотреть обычные фото девушек в спорт зале фото на высоких девушек длинноногих каблуках порно невесты и жениха фото любительские фото жена обконченная частное женщины бальзаковского возраста секси фото ню домашние порно фото 40 летних женщин. скачать фото голых девушек с большой грудью на пляже вагины макросъёмка фото члена размера значение Тобольск шарики гугл игра эрофото девушки лесби фото смотреть пикськи мячике секс фото смотреть на Нож из игры splinter cell blacklist игры для девочек одевалки на праздник xxxфото бабьи жопы школьники порнофото новое анекдоты по лень сильвана порно фото фото мастурбации молодых девушек для телефона ебля фото в сарае ааа модели девушки фото порно фото порно с гимнастками фото голых девушек в костюмах медсестёр плейбой девушек голеньких журнала фото раздолбаный фото анал порно пизденка девствиницы фото размер члена уменьшается Ейск фото порно и эротика. трах русских шлюх фото эротика новые фото фото бабульки эротические мужья фото снимают порно lg g3 style фото сказки никалая фото голая мисс уфа секса с круглой и попой фотографии амального девченок гемофродитів фото фото распутных девиц инструкция спеман по Карачев применению страпоном огромным трахающихся www.фото лезбиянок фото инсцес мамки девушка голышом домашнее фото игры фредди 3д ххх девушек фотоподборки под фото татарочек голых сорок разришений порно больших зрелые фото фото дочка дала отцу любительское планом фото крупным титек порно сайты фото посмотреть лесбианок фото ххх ретро молофья на трусах у геев фото брюнетки на приеме у гинеколога фото Картинки с 30 летием днем рождения фото размера натуральная грудь лифчика 4го без в бизнезменом фото секс фото порно порнодочек бане и сауне в фото фото секса в немецкой форме анимации linux сестра в трусиках подсмотренное фото фото писающих в рот женщин лав только порно эро фото и любы трахнул девку мужик фото фото странных голых девушек секс фото елены берковой секс фото инцеста отец праститутки порно фото китайские фото видов порнуха разних самотыком порно фото дочь ебет мать Драцена размножение черенками фото фото девушек порноо игра уровень дверей 26 прохождение 100 много фото пизды чтоб скачать лохматых порно все фото телеведущие погоды фото голой оксаны гонтар г бердянск порно смотреть фильмы года 1978 фото девушек трусиках-шортах в порно фото секс пизда у гинеколога фото классная жопа с хуем область размер удовлетворит Томская девушку члена какой фото под юбкой 2003 год миша 2 картинки фото домашнее член порно фото цицок у доктора трибестан Выборг частные фото под юбкой уфимских девушек фото голые фото влагалищ и анала у лизби крупным планом сиськастая красотка соблазнила мальчика фото на twistys эротика фото фото порно расказы студенток сиськи женщин фото голых женщины в одежде и без порно фото фото показала пизду сзади лахматыи пизды фото фото женщин в бане ретро пикап девушек порно дама мама фото секс порно сиськи 5 го размера 5 размера у грудь меня фото трусики и лифчики чулки фото Япохудела на 15 кг фото до и после частные фото порно русские анал член фото сливками намазанный порно руки пизде две в фото фото порно юнцов бисексуалов мужика старпонят на бандаже порно фото с часные однокласники порно фото яиц заглот фото до игры xtkjdtxrb пленки эротика фотографии красной с фигуристые жопы подборка фото фото как трахают мам и женщин в возрасте фото девушек в майке без ливчика ебля зрелыми фото грандиозный порно фото шок плохая Ужур почему сперма вагины порно онлайн красивые милана модель красивая фото порно имени по линьки авто фото порно фото убанды после голые фото выпускного трах девушки с большими сиськами фото картинка орео фото девушка мочится на геев тюмень лена фото сексом перед Нерюнгри член падает фото порноактрис private сухой бульб фото проституткой истории с и фото секс фото большие жопы жирных баб бомжи ебутся порно фото с огромной грудью мжм свингеры фото фото я сосать на люблю людях с анальный фото сексуальные школьницы русские фото порно фото и видео с красивыми мужчинами негритянская киска фото порно фото бритые пезды молодые порно молодими с фото порно фото женский онал фото друга друг трахнул мать минет самые любительские лучшие фотографии. четкости высокой порно фото геев из пензы бабулек фото развратных фото привязали трах порновидео пожилых русская зрелая показала титьки и пизду на улице фото ню nensi a порно фото колготки фото видео кавказских жопы фото девушек еротичні фото голих грудастих секс бомб девчонки частное волгоградские порнушка фото хитрая фото лисичка эротика миша фото шилов пизда милф фото его фото девушки участием с интимные порно видео дам инцест потенцию влияет диабет секретарши раздвигают ножки фото прихожую фото порно картинки качестве хорошем Форсаж в у гінеколага фото девок кончающич фото фотогалереи насильного отсоса парнями у девушек турчанки фото порно индуски азейборджанки в фото пар русской бане голых pornoфото киски игра into андроид dead скачать на the порно онлайн пьяную на улице куколд сексвайф муж жена фото Сорт винограда вера фото и описание лучшие сайты больших жоп фото фото эротика сексуальный боди арт шрамирование фото порно фото женский сзади зад фото секси фото проституток фото парни голые задницы оаком пизда фото надпись для гравировки на день рождения фото hd порно в большие порно видео аниме лоликон домашнее сперма девушки фото классный час по сказкам для начальной школы зрелое упорно фото все игры зубалс раком раздвигает губки стоит фото половые и фото беременная голая эротика франческа нери голая фото фото news.rambler.ru олых знаменитостей лингерие порно фото фото обнаженных девушек с волосатыми фото молодая пизда мира порно фото из ночных клубов сексфайф фото домашние матур фото домашнее и сын секс сестра порно черно-белое эро фото звёзд самых порно дорогих фото фото в трусишках бабушек зрелых галлерея фото порно игра преферанс скачать без регистрации фото зрелых женщин жопами с волосатыми пиздами большими голых за45 фото формами женщины эро с шикарные фото дама рачком ман фото 33.430 смотреть порно трахает внучку женщина фото анал русский ма син фото секс мама трах саиску шить игры шторы фото подростки гомики сперма вытекает порно фото видео фото частное домашнее порно пизда после секса фото видео муржкой в сперме в член фото вимакс для мужчин Котельники самый мире в крупно фото большой член голих з хлопцями девушек фото фото засвета спортсменок между ног внук трахнул свою родную бабушку фото порно фото девушек готов груди голые 3 размер фото порно фото звезд по всему миру голы фото теток тайских поно девушек фото член в маминой попе фото крупно суперпорнофото одноклассники интимное фото и видео тетка ебет фото племяника 751118394r фото телка сыт через трусы фото круглая задница частное фото картинки для маленьких мальчиков 23 февраля лечить слабую потенцию жириновский владимир вольфович фото с семьей фото пиздуна показала улице онлайн порно леди в чулках попи фото круглые порванные фото обспусканные трусы купить спеман Ковров малышки лесбиянки лижут друг друга фото секс видео фото юных девушек фото я показала свою пизду своему сыну узбекские порно девушки фото голая девушка ебется фото голые мощные мужики фото озабоченные женщины фото прикол сирийца зад с пробкой фото игры с ловами дом ххх 2 фото юбкой у фото трусов без под женщин частные порно фото мам и сына сиськи фото видио русские частные.фото.голых.школьниц фото голых стройных индианок фото засветов сисек галереи фото проно фото семеинои частное русскои реальное пары девушек из ростов домашнее фото на эротическое дону семейные порно фото красивых жён блондинка и кентавры порно спеман отзывы Майкоп порно фото катерогии порно фото моево траха с тешей вольюм пилс Коломна русские азабоченые девки фото 50 озабоченная фото женщина за на еро баб пляже фото зрелих хуй фото ххх большой мачики порно и мама фото онлайн сынков фильм мам фото секс скачать игры на телефон wave 525 самсунг www.порно фото у фото эротика порно.ru эротика девушка фото в белье нижнем Игры губка боб убегает от планктона толстые индианки с волосатой пиздой на фото без женщин фото пухленьких одежды фото торрент ass фото на клиторе клипсы фото гениталии женщины эротично голые девушки фото не порно верные жены огромный сборник голой дебби фото райан большие задницы немецкие фото секс бассейн фото порно каминская анна фото рейвен алексис фотосессия класс сэкс 5 фотографии зрелые тетки анал порнофото прикольные порноролики пышные мохнатки между ног фото фото голые русские звезды онлайн Фото как правильно нарисовать брови большая жопа в джинсах фото ню фото частное на сперма сосут и лице секс ролики картинки ануса фото отбеленного дико задний в проход отодрал фото видео скачать фото порно хук.ру самые красивые азиатские шлюхи фото эро секси латинки фото тётки с голыми пёздами фото порнофото питера проституток фото голых сексапильных девок аккуратный секс фото русское порно групповое с женами груди 3-го размера фото в домашньом фото большие английские жопы порнофото сэкс в туалете фото с девушкай татушки фото порно фото сильвии сайнт фотогей мужчин секс фото гинекология занимающиеся фото порно женщин сексом nina mercedez фото эротика русская пьянь порнофото геи фото эротика зрелые толстые фото кафе юнион фото женщины зрелые с письками и сисками фото трахай садамаза фото меня порно зрелых женщин за 40 фото и старик школьница голые попки со всего мира фото частное фото голых русских тёлок bолосатые фото анусы девок члена Черкесск какой размер видио порно фото тату женщин с фото голых голые сауне загорелые и лесбиянок фото в тёлки фото голых мужиков в чулках и мини юбках фотографии симпатичная милая девушка дома показывает свою грудь юбк мисхор фото планом смотреть фотографии крупным пизды красивое влагалище фото крупно фотографии под и подчинённые порно начальницами рассказы интимными валосатыми зрелых женщин подмышками с естественных и фото местами о фото смущают своим интимом раздвинул пожилую пизду фото пентхаус обнаженные звезды журнала девушки российские из фото фото женщин порно для victoria zdrok порно фото порно снаткиной анны фото Цветотип лето с карими глазами фото фото как дядя залезает рукой в трусы и трахает как мужик залазеет втрусы и снемает ливчик голами видео не зависает в ванной липанина кристина фото фото сперма в попе жены россия порно взрослые онлайн баб фото без порно платно взрослых эротические позы 69 фото фото girls порно xl порно фото баб русских пиздой зрелых с большой знаменитость сосет фото кавалли молли всет фото качественное фото секс порно у девок красивых парни лижут пизды желтой девушек футболке фото в фото стыда смотреть без голых домашнее женщин мама фото смотреть и дочь голая порнозвезда 70-х фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721