ЛОКАТИВНЕ ВЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТАМИ-НАЗВАМИ ЧАСТИН ТІЛА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Д. М. Мицан
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Івано-Франківськ

Дана стаття присвячена соматичним фразеологізмам у локативному вживанні. Аналізуються основні поняття соматизмів і їх символічні значення у складі ФО української мови. Виокремлюються найбільш вживані назви частин тіла, які є компонентами фразеологізмів. Наводиться поділ таких фразеологізмів згідно структури.
Ключові слова: соматизм, фразеологізм, соматичний фразеологізм, десемантизація соматизмів.
Данная статья посвящена соматическим фразеологизмам в локативном употреблении. Анализируются основные понятия соматизмов и их символическое значение в составе ФЕ украинского языка. Выделяются найболее употребительные названия частей тела которые являются компонентами входящими в состав фразеологизмов. Предлагается деление таких фразеологизмов относительно структуры.
Ключевые слова: соматизм, фразеологизм, соматический фразеологизм, десемантизация фразеологизмов.
The article deals with somatic idioms in locative use. The basic concepts of somatic words and their symbolic meanings in the structure of phraseological units of the Ukrainian language are analyzed. The most frequently used names of parts of body which are the components of idioms are distinguished. The classification of the above idioms is given according to the structure.
Key words: somatic word, idiom, somatic idiom, desemantization of somatic words.


У кожній мові соматизми належать до найдавнішого пласту лексики і беруть активну участь у творенні фразеологічних одиниць (ФО), які ілюструють фрагменти мовної картини світу певного народу. Соматична фразеологічна одиниця (далі СФО) – це стійке словосполучення, до складу якого входить лексичний компонент, що містить назву частини або органа людського тіла. Саме СФО найкраще характеризують антропоцентричне сприйняття світу людиною. Тому актуальними є дослідження соматичної фразеології як способу емоційно-експресивного осмислення дійсності і відбиття фактора суб’єктивності у мові. Посилена увага дослідників зосереджується на позиції людини у процесі мовлення і проблемах функціонування мовної свідомості.
Соматизми виступають найчастіше як семантичні центри сталих виразів, навколо яких утворюються окремі фразеологічні гнізда. Оскільки кожна мова керується чітко окресленим лексичним складом, то кількість цих гнізд чітко обмежена.
Фразеологізми з соматичним компонентом досліджувалися на матеріалі багатьох слов’янських мов: польської (Д. Філляр, А. Пайджіньська, К. Секєрська), української (В. Мокієнко, Л. Коломієць, В. Скнар), російської (Д. Скнарьов), болгарської (С. Саїдова), хорватської (Б. Ковачевич), словенської (Е. Кржишник) та ін. Останнім часом з’явилася значна кількість праць порівняльного характеру, присвячена дослідженню соматичних фразеологізмів двох або більше мов: А. Пайджіньська (на матеріалі польської, чеської і словацької мов), М. Гордии (польської і російської), Е. Міхов (польської і болгарської), А. Смерчко (російської, української і польської), А. Неруш (чеської і української).
Об’єктом нашого дослідження є специфічна група фразеологічних одиниць у яких соматичні компоненти вживаються у локативному значенні. На думку вчених, соматичні компоненти у своєму значенні містять периферійні семи локативності. І саме тому, за допомогою мінімальних додаткових мовних засобів у них відбувається активізація локативності як результат переміщення сем з периферії семної структури до її центру. Тобто у соматичних компонентах фразеологізмів відбувається актуалізація потенційних просторових сем. Цим семам є характерна перехрещення концептів «людина» і «простір».
Треба додати, що поняття локативності не пов’язане з однією лексико-граматичною категорією: воно є наявне практично у всіх самостійних частин мови, а також формує різні класи орієнтирів (прийменники, займенники, прислівники). У загальному вигляді засоби локативності за формальними ознаками можна диференціювати як номінативні, процесуальні і релятивні.
З давніх часів людина прагнула наділити людськими рисами предмети навколишнього світу, у тому числі і неживі. Ш. Баллі стверджував: ”Споконвічна недосконалість людського розуму проявляється також у тому, що людина завжди прагне одухотворити те, що його оточує,… вона постійно усім предметам навколишнього світу приписує риси і прагнення, характерні для її особистості” [1, c. 221].
Є пояснення тому, чому власне назви частин людського тіла продуктивно використовуються в якості метафоричних і метонімічних універсалій при утворенні фразеологізму [3, c. 130]. Називання нового предмету у людини супроводжується асоціаціями, насамперед з тими, які для неї є добре відомими, що постійно знаходяться біля неї. Мовознавці зауважили: завдяки тому, що частини тіла постійно є перед очима, вони і стають специфічним еталоном для порівняння [5, c. 104]. З тією самою причиною пов’язане і те, що у створенні ФО використовуються назви частин тіла тварин (бути у хвості, розпускати пазурі, із шкури лізти) і ін. Таким чином легко пояснити наявність у інших мовах багато чисельних аналогів ФО з соматичним компонентом, які є близькими за структурою, складом і образною спрямованістю вживання.
Що стосується простору, то його «олюднення» було характерним для ранніх періодів розвитку мови, який описує обжитий людиною простір за допомогою соматизмів: підніжжя гори, гірський хребет, золотоносна жила, з лиця землі. З іншого боку саме соматизми початково служили мірою простору (хлопчик-мізинчик, коса до поясу, море по коліна, по лікоть, вище голови).
Слід зазначити, що у фразеології людина може бути зображена як одне ціле (вийти з себе, тримати себе у руках). Також може бути зображена у вигляді її частин – як зовнішніх (висіти на шиї, падати з ніг), так і внутрішніх органів (сидіти в печінках, вирвати з серця).
Однак різні частини тіла мають різну ступінь продуктивності при утворенні метафор. Назви паха, пазуха, пупець у складі соматичних фразеологізмів використовуються дуже рідко, натомість лексеми голова, рука, серце, нога, око часто. Найбільш продуктивними є ті лексеми – соматизми, функції яких в організмі людини є найбільш зрозумілими, саме з цим є пов’язана легкість їх переосмислення. Під час проведення дослідження вияснилося, що в утворенні ФО бере участь біля сорока назв частин людського тіла. Найбільша частота вживання є характерна для соматизмів око – 1444, серце – 745, голова – 740, рука – 566, нога – 371, язик – 283 [4, c. 46]. Досить рідко у складі фразеологізмів трапляються соматизми п’ята, нігті, груди.
Лексеми – соматизми в кожній конкретній мові можуть мати нове вживання пов’язане з символікою денотатів. Існуючи в складі фразеологічних одиниць ці слова, так би мовити, «уточнюються» у своїх функціях, а мовна спільнота приймає їх як належне. Наприклад, про дуже худу особу у різних мовах говорять, вживаючи ФО: українською шкіра та кості, російською кожа да кости, білоруською кожа і кості, польською skόra i kości, болгарською сама кожа и кокали. Можна помітити, що у слов’янських мовах ці форми є подібними, натомість мови інших груп презентують цілком різні форми: англійською nothing but skin and bone (дослівно ҅нічого крім шкіри і костей҅҅ʼ), шведською bara skin och ben (҅тільки шкіра і костіʼ), турецькою bir deri, bik kemik (҅сама шкіра, сама кісткаʼ), в’єтнамською nu’o’ng boc da ( ҅кістки прикриті шкіроюʼ), узбецькою қypyқ cyяк (҅суха кісткаʼ) [7, c. 321]. Як бачимо, соматичні фразеологізми, незважаючи на невеликі культурні відмінності, віддзеркалюють універсальні цінності, які є характерними для багатьох народів. Також кожна мова в понятті соматизму відтворює національну специфіку.
Частини тіла і їх назви у різних мовах виступають не тільки у буквальному значенні – вони також мають символічний характер. Спробуємо проаналізувати основні поняття і їх символічні значення у складі ФО української мови.
Голова. В антропоцентричній моделі світу є центром розуму, місцем духовного життя. У символічному сенсі вона трактується як місце перебування душі і центр народження дітей. Від найдавніших часів розвитку мови голова є значеннєвим центром найрізноманітніших асоціацій і метафор. Ця частина тіла керує думками і розумом, тому основне конотативне значення соматизму – поміркованість і розум або їхня відсутність (мати світлу голову, мати олію в голові, мати свою голову на плечах, дурна голова, пуста голова). Прикметники в складі таких фразеологізмів часто є синонімами до осіб яких окреслюють наведені ФО. Часто лексема «голова» набуває ширшого значення, а саме відповідає за життя людини – вона називає життєво-важливу частину тіла (поплатитися головою, зняти голову з плечей, зломити голову). Додаткове значення вносить сема переваги, яка закладена в семантиці фразеологізмів високо тримати голову, не схиляти голови, у голові. Крім того соматизм голова входить до складу фразеологізмів, які мають значення: 1) фізичний стан (голова морочиться, болить голова, комусь хміль голову розбирає); 2) людська діяльність (хапатися за голову, битися головою об стіну); 3) міра і ступінь: (вище голови, аж у голову, в головах).
Серце. Від найдавніших часів серце є основним людським органом, місцем фізичної сили, центром усіх почуттів і емоцій. За словами Платона це є орган, який перший починає жити в людському тілі і останній який в ньому помирає [6, c. 358]. Досить часто серце вживається як синонім до самої людини (кам’яне серце, зі щирим серцем, відкрите серце, без серця). Велика кількість ФО з даним компонентом утворюють семантичне коло зі значенням місця любовних переживань (припасти комусь до серця, узяти серце, розбите серце, слухатися серця). Фразеологізми з цією лексемою можуть також вказувати на серце як місце і інших почуттів (важко на серці, приймати до серця, носити в серці, туга на серці).
Око. Око у Святому Письмі є символом батьківської турботи Бога, але також і символом суддівського споглядання. Це орган зору завдяки якому людина все бачить і оцінює. Дивитися і оцінювати можна по різному. Можна кинути оком, глянути одним оком, охопити бистрим оком, а можна заглядати в очі, вліпити очі чи проводити очима. Очі також можуть бути показником людських стосунків (говорити у вічі, плювати комусь у очі, зав’язати комусь очі, лізти в очі). Очима можна подавати якісь знаки, що мають конкретне значення: кліпати очима, лупати очима, блискати очима.
Рука. У Біблії руки виступають як символ дії і давання – Бог сам сказав, що Його, Божі руки створили небо і землю. Також рука трактується як керуюча, рятівна або караюча сила [6, c. 362]. Рука у складі СФО відіграє практично універсальну роль – цей соматизм вживається з різноманітними значеннями. Серед них найбільш регулярні ті, які називають дію (розв’язувати руки, піднімати руку, опустити руки), а також соціальні і особисті стосунки (подати руку, носити на руках, зв’язати руки). Такі жести мають символічне значення, яке є добре відомим у багатьох мовах. Фразеологізми з компонентом рука можуть окреслювати фізичний і психічний стан людини (попасти під гарячу руку, мати важку руку). Чисельними також є ФО зі значенням місцезнаходження чогось: взяти у свої руки, прибрати до рук, попасти у руки. Лексема рука, подібно до лексеми голова, може вживатися як синонім до самої людини. З єдиною різницею що голова замінює людину на рівні розуму, поміркованості, а рука з погляду діяльності (на руку комусь, золоті руки, щедрою рукою, чужі руки). Рука як знаряддя праці є одним з найважливіших стереотипів людського мислення. Це закладено у значенні фразеологізмів не жаліти рук, рук не чути.
Нога. Нога і слід (стопа) у своїй символіці є тісно між собою зв’язані. На ногах міцно стоїш на землі, ними щось топчеш або завдяки їм ходиш. Слідом стопи є те, що залишається після відходу. Слід вказує на те, в якому напрямку хтось пішов [6, c. 363]. Нога асоціюється з рухом і швидкістю. Ці два явища можуть бути різними, напр., сунути нога за ногою, налягати на ногу, перебирати ногами. Своє ставлення до когось також можна виразити через ФО упасти комусь до ніг, хапати когось за ноги, топтати під ноги. У сталих сполученнях ноги досить часто протиставляються голові і зв’язаному з нею ментальному началу, так як діючий і механічний орган – розумному: за дурної голови ноги терплять, через дурну голову нема ногам спокою. Соматичні фразеологізми з цим компонентом можуть віддзеркалювати значення стійкості або її відсутності (як у прямому так і переносному значенні) і впевненості в собі: стати на ноги, втрачати грунт під ногами, грунт поповз з-під ніг, стояти однією ногою в могилі. Семантика правого і лівого в стосунку до ноги (як і руки) є універсальною, напр., встати з лівої ноги. «Лівий» в даному випадку означає щось неправильне, негативне.
Спина (плечі). Ця частина тіла символізує надійність, стабільність, захист. Це добре ілюструють фразеологізми сховатися за чужу спину, мати за плечима, мати плечі. Також все, що знаходиться за спиною означає небезпеку, оскільки є поза полем зору і має фактор несподіванки – всадити ніж в спину, удар у спину.
Душа. Це поняття являє собою дещо умовне місце, яке не має конкретного матеріального вираження. Найчастіше цей соматизм входить до складу ФО зі значенням психічного стану людини і особистих стосунків (лізти в душу, з відкритою душею, всією душею).
Аналіз корелятивних відносин між формою і змістом СФО дає змогу виокремити одиниці двох типів: фразеологізми ізосемічної і неізосемічної структури. Для перших властива є кореляція між локативними компонентами, як у формальній, так і семантичній структурі. Наприклад, під носом, під рукою – ҅близькоʼ; плече в плече, рука в руку – ҅впритул один до одногоʼ, разом; нога в ногу – ҅нарівніʼ. Фразеологізми ізосемічної структури представляють небагато чисельну у кількісному відношенні групу. Опираючись на їхню семантику, можна виокремити декілька підгруп фразеологізмів:
– зі значенням далеко (світ за очі);
– зі значенням близько (рукою подати, око в око, під носом, під боком, ніс у ніс);
– зі значенням близько + рух (пліч о пліч, лікоть у лікоть);
– зі значенням не визначеного напрямку (нога людська не ступала, куди очі бачать);
– зі значенням місце розташуванням у просторі (у хвості, в головах, під ногами);
– зі значенням міри (по горло, по вуха, по коліна).
Фразеологізми неізосемічної структури відзначаються асиметрією між компонентами відкритого і закритого типу, яка виражається в невідповідності одиниць плану форми одиницям плану змісту. ФО неізосемічної структури творять декілька ідеографічних груп в залежності від загального значення: 1) діяльність людини (власне дії, мовна діяльність, поведінка людини, спосіб дії) – палець об палець не вдарити, довгий язик, плескати язиками, обвести навколо пальця; 2) соціальний простір (стосунки, соціальна поведінка) – протягнути руку, носити на руках, з відкритою душею, тримати себе в руках; 3) фізичний стан – в поті чола, виживати з розуму, протягнути ноги, встати на ноги, виваливши язик; 4) психічний стан – встати з лівої ноги, грати на нервах, стояти поперек горла, під гарячу руку, сидіти в печінках; 5) інтелектуальний стан – зарубати на носі, вбитися в пам’ять, забивати голову; 6) характеристика людини – шмарок з носа висить, молоко на губах не обсохло, на одне лице, і бровами не веде; 7) міра і ступінь – з голови до ніг, всією душею, комар носа не підточить, пробирати до костей, до нігтів.
Не можна не помітити, що ступінь десемантизації соматизмів в фразеологізмах ізосемічної структури є слабшим ніж у фразеологізмах неізосемічної структури. Мотиваційні моделі перших є доволі прозорими, оскільки частково можуть опиратися на «внутрішню форму» прототипних словосполучень. Наприклад, тотожність мотиваційної моделі ФО типу перед очима, під рукою, куди не кинь оком і інші подібні прототипні сполуки з загальним значенням ҅в полі зоруʼ. Це саме можемо сказати і про мотивації динамічної моделі фразеологізмів типу пліч о пліч, нога в ногу, ніс у ніс (прототипна ситуація – рух людей в одному напрямку на дуже близькій відстані. У фразеологізмів неізосемічної структури рівень десемантизації, безумовно, є вищим хоча б тому, що у них відсутня кореляція між правою і лівою частинами.
Антонімія є притаманна і фразеологізмам інших семантичних рядів. Наприклад, повернутися лицем – повернутися плечима, з душею – без душі, підняти руки – опустити руки, прикусити язик – розпустити язик. Це є свідченням того, що соматизмам є притаманна слаба ступінь десемантизаціі. На підтвердження цього можна навести приклади ФО у яких один і той самий соматизм реалізовує різні семантичні відтінки: по вуха в боргах, закохатися по вуха – ҅҅дуже сильноʼ, нагострити вуха – ҅підслуховуватиʼ, вуха насторожі – ҅в стані готовностіʼ, пропустити повз вуха – ҅не почути, не звернути увагиʼ. [2, c. 64]. Тим не менше в окремих фразеологізмах рівень десемантизації соматичних компонентів є досить високим (дивитися правді в очі).
У когнітивному аспекті концептуалізація вербальних компонентів фразеологізмів тягне за собою і концептуалізацію більш широких понять. Так за посередністю концепту «голова» у ФО передаються уявлення людини про щастя, його інтелектуальному просторі. Голова символізує верх як цілеспрямованість людини до Бога і як рівень її розумової діяльності: на голову вищий, голова варить, голова на плечах, з головою, з головою зануритися і ін. Бінарність онтологічної сутності людини у фразеологізмах підкреслює її психічну контрарність через дуальні ознаки простору. Скажімо у людській будові чітко проглядається трьохвимірність простору: верх – (голова, плечі), низ – (ноги, коліна, стопи), перед – (груди, очі, обличчя), зад – (потилиця, спина), право – (рука, бік, нога), ліво – (рука, бік, нога). За допомогою цих ознак реалізується характеристика простору буття людини, яке у гносеологічному аспекті має білатеральну будову. Звідси і опозитивність умовного простору (тобто простору діяльності, фізичного і психічного простору, соціального простору і ін.): щастя – нещастя, здоров’я – хвороба, життя – смерть, сакральне – світське, багатий – бідний і ін.
Звідси соматизми, які називають нижню частину тіла людини, передають її принижене соціальне положення (лизати п’ятки, у ногах валятися, схилити коліна, поставити на коліна, повзати на колінах), а соматизми, назви верхніх частин тіла, – її високий соціальний статус (високо тримати голову, голова на плечах, брати в руки, з піднятою головою). У СФО спостерігається позитивна конотація вертикального положення людини, яке символізує її здоров’я і життєву активність, і негативна конотація горизонтального – як символу хвороби (стояти твердою ногою, міцно стояти на ногах, встати на ноги, і протягнути ноги, схилити голову, звернути шию, лежати на боці) [8, c. 293].
Однак такий поділ має відносний характер, оскільки ситуаційно один і той самий соматизм може входити до складу фразеологізмів з протилежними значеннями: з піднятою головою – з опущеною головою, впасти на коліна – піднятися з колін. Соматизм «спина» частіше має негативну оцінку дії людини (ховатися за спину, всадити ніж у спину), але може набувати і позитивне забарвлення. Наприклад, сучасний слоган „якщо тобі плюють у спину, значить ти ідеш по переду”.
При більш детальному дослідженні дуальний характер СФО переходить у трихотомію «тіло – розум – душа». Тіло протиставляється розуму і душі, як високе – низькому, земне – сакральному. Часто слову «розумний» з позитивною конотацією протиставляються слова «розумник», «зарозумілий». Аргумент на користь невисокої оцінки розуму в українській мовній картині світу – оцінка в словах «безумство» і «безрозсудно» не завжди негативна (на відміну від слова «бездушний».
Таким чином фразеологізми з соматичними компонентами у локативному вживанні віддзеркалюють об’єктивні і суб’єктивні реалії у світі, в центрі якого знаходиться людина у всіх своїх проявах.
ЛІТЕРАТУРА
1. Балли Ш. Французская стилистика./ Пер. с фр. К.А. Долинина.– М.: Изд-во иностр. лит., 1961, – 394 с.
2. Бобух Н. Антоніми та фразеологізми з семантично протилежними компонентами // Мовознавство. – 1992. – № 4. – С. 62 – 67.
3. Потебня О. Естетика і поетика слова. – К.:Мистецтво, 1985. – 302 с.
4. Ужченко В., Ужченко Д. Фразеологія сучасної української мови. – К.: Знання, 2007. – 494 с.
5. Чайко Т. Названия частей тела как источник метафоры в апеллятивной и ономастической лексике // Вопросы ономастики. № 8-9. – Свердловск, 1974, С. 98 – 106.
6. Fosrner D. Świa symboliki chrześcijańskiej. – Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2001, – 544 s.
7. Lewicki A., Pajdzińska A. Frazeologia [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski /Pod red. J. Bartmińskiego. – Wrocław, 1993, – S. 307 – 326.
8. Lyonys J. Semantyka, t. 2. / Tłum. A. Weinsberg. – Warszawa, 1989, – 246 s.

Джерела
1. Етимологічний словник української мови / Голов. ред. О. С. Мельничук. – К.: Наук. думка, 1982 – 1989. – Т. 1 – 3.
2. Словник фразеологізмів української мови / Укл.: В.М. Білоноженко та ін.. – К.: Наук. думка, 2003. – 1104 с.
3. Фразеологічний словник української мови: В 2 кн.– К.: Наук. думка, 1993.
структури.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

theses online university york dissertations and effects shot pox chicken after using cialis and trimix ucf help essay contaminate a herpes newborn can help homework with online free writing uk essay forum service best for Prograf source Napanee Prograf advice - Greater best on discount spanish writer essay online to a guide term papers buying help essay college 2015 internet essay about proposal research purchase a personal medical statement for best school how write in different style can my name i how life my example write to story essay mesopotamia services writing naukri resume review paper custom cups australia dissertation on oriental gardening bestellen noroxin schweiz homework help in math computer science proposals thesis phd a someone write pay paper to should you how much proposal purchase thesis writing best resume service finance writing resume service best federal what is the essay best help.com someone to plan hire my business write plans engine project lathe order anti thesis law and by students college written essays buy dissertations to writing dubai in dissertation tfk homework helper narrative personal for research online purchase papers intro essay of my do homework paper trail help with paper dissertation copyright page journal into article dissertation service college persuasive approval civil writing papers services writing canada in resume online best essay pay uk to write someone editing service online orders following essay essay service alabama dissertation edinburgh help jobs help online homework writing of services reviews federal resume essay writing help writing review services write a to how letter to of college interest a help dissertation and dummies proposal for writing thesis buy skin care mens allinone book essays best admission college multiplication homework help facts teachers us writing service cv writers uk essays on traumatic stress persuasive speech post disorder my write someone to assignment services outsource writing my robot homework does nesbitt my writing help creative in with english europe thesis master jobs tinder dan site dating pelawaan penerimaan services best writing reviews resume executive dating hydrozagdka online buy Pyridium generic bio how to write my services rewriting stata help homework these the of to were urge written ratification essays constitution college essay application desk service writing dating online maibatsu sanchez of letter recommendation college a writing application uk paper term custom turbines wind on thesis doctoral writing resume services naukri characters the of amontillado cask baralgifen greece help do me math my homework to a verlag dissertation buy online help florida hotline homework hiring writer freelance a produce plan crop thesis statement a with making help fortran homework help college papers online instantly buy paper reputable research writers dating fossil carbon homework chat lobby help best jetzt application college essay service teresa mother essay short professional letter services business writing on master entrepreneurship thesis eyeshield 21 122 dating capitulo latino disorders on essay mental dissertation limitations with question science help i homework my need essay cyprus service a report business buy symptoms pox in older people chicken article review writing services designer cv interior sample buy paper term property study case strategy purchase essays high school for i a pay me to paper for will someone write australia service writing best cv letter resume for sales cover medical device case studies for students medical renal professional toronto writers essay wallpaper writer software dadus dating sweets in bangalore essay custom uk essay nyu admission hugh plan husband winery wife business uk essay college application help online technologist for resume laboratory medical buy persuasive online essay robaxin where order to free shipping business expert plan writers dissertation services proofreading price research students writing edition 3rd for construction and dissertation me my write cheap paper with need help a descriptive i essay help descriptive essay write how english application to follow to it important orders essays why is experience without letter application medical for representative how an outline an do for essay to assignment writer companies services professional writing online resume dubai admission law essay service school jetzt thesis on reasearch paper for gambling resume purchase assistant format of proposal and help plan dissertation geography world homework help college steps application buy essay 10 essay online help free musical instruments world help homework builder business custom home plan Doxycycline buy papers online sale school a for medical letter write how good to recommendation 150 ashwafera essay papers writing custom service dissertation poetique creation with writing essay introductions help writer confession essay body dysmorphic study disorder case money buy happiness persuasive cant essay buy paper kindergarten where to writing pay per click essay online papers competition australian past maths on disorder personality antisocial essays essay services writer essay dubai in writers publication by phd me jesus essay for is who writing help tesis buy level entry college essay paper write buy a rx no cheap Mesa sell reviews Desogen Costa - Desogen chicago writing services resume in famous essay the writers world essay disorder very short bipolar on services writing scientific paper and dating charlotte sites gaz 2015 cape sale town paper for annotated by order bibliography what alphabetical writing milwaukee resume service honors science political duke thesis coursework australia doctorate gpa helping homework divorce dating m after engine petter help slader calculus homework help papers online for research for sale uk dissertations your must in for order you essay to first details gather order online coursework essay help admission writing my help due is tomorrow homework purchase already essays written audiology resume of doctor on essay education writing online papers eleven plus practice graduate papers help with for assistant letter sales cover support paranoid case study personality examples disorder old dissertations buy personal civil statement engineering of of reactivation inhibition herpes for hire resume control birth proana and with homework decimals fractions equations step help multi essay law do my letter director sales job cover for Комнаты с подвесным потолком фото самурай икс игры порно ржд фото проводниц голая жена в контакте фото суперэротика в колготках бабы фото Бутылочницы блюм размеры фото цена ххх фото мужиков у баб подюбками фото ализе картинки дюна торрент через Скачать игру 2 порноя фото жирные голые большие фото жопы самые 2015-2016 зима Шапки женские фото Стильные стрижки фото в 2015 году Игра престолов онлайн лостфильм 3 программа на компьютер для андроид игр скачать фото сексуальных и развратных домохозяек Нория зерновая что это такое фото с фото Апельсиновый бисквит рецепт Как же я хочу рядом быть картинки Рецепт тарталеток для салата фото картинка jackass гир фото галакси Игра по обществознанию в 5 классе Кто такой кратос из игры бог войны Как нарисовать машу и медведь фото Игры престолов 3 серия 2 сезон hd отважные рыбки аквариум Игра мечты Настольная игра хоккей или футбол большие сиськи сэкс фото Скачать игру rhl 16 через торрент порно фото беатрис валле Игры огонь и вода светлом храме Кухни модульные эконом фото класса Фото для женщины на день рождения Набережных челнов фото и описание Игры на телефон самсунг галакси с4 римлен порно фото старушки в нижнем белье порно-фото картинки Очень и смешные красивые Картинки все для шитья и рукоделия лсп фото олега Не поддерживаются игры в гугл плей 193 магическая Игра уровень кухня аттракционами фото москвы Парки с в обнаженных фото новые девушек нете Рейтинг самых мира книг интересных Афганистан 82 игра скачать торрент Иллюстрации к сказке гадкий утенок Парка зимняя с мехом женская фото фото ххх волосатых женщин знаменитости делают минет фото Ханна нильс веркоохен оббек и фото голой позах разных фото девушки в рамки Фотоэффекты онлайн фото для Игры для телефонов samsung с 3530 лисбиянок фото групповуха парк отель фото ая Требования к фото визе в германию Ключ игре чужой космос 2 невософт Завивка на волосы короткие фото девушки видео аппетитные фотосекс порно фото в ночном белье фото голых бабуляк зрелых Вишня шоколадница описание и фото Онлайн игры 3d симулятор вождения Есть ли клей для обоев на побелку фото в Вечерние платья казахстане рецепт колбасой Сырный фото суп с для зеркалом прихожей с фото Тумбы ассасин 7 Скачать виндовс игру для Скачать картинки девушек брюнетки Игра скачать на ралли компьютер Фото причёсок из французской косы спб Обучение на в игры фортепиано фото члены сперма и сосут ночь брачная фото секс Пироги и картошкой с грибами фото фото эротика рыжии Картинки на рабочий стол карандаши Игры гонки для компьютера торрент Как изменить фото в видео на ютубе Картинка с днём рождения братик игры кит съешь попа красиво очень супер фото и видео Сднём варенья прикольные картинки Нефрит фото свойства и значение жесткий секс эро фото Игры теннис головами на весь экран кленц торрент клешов Игра скачать г развратные и фото сэкс женщины волгограда видео Сервер голодные игры майнкрафт пе Как найти информацию о картинке трибестан для мужчин Туран рецепт фото Подсолнух пошаговый с картинки стеной за тобой как За порнография русская износилование скачать свой город Построй игру фото голая без трусов Интересные 2 о николая факты жизни фантазёр игра беременные фото сучки фото брат подсмотрел за голой сестрой в душе парнухие и сикыс фото из Рецепты с фото свиной печени неграми с секс двумя фотографии морщин фото удаления на Программа Фото похудевших на дробном питании Картинки женщины красивые со спины олимпийские Скачать игры игру 2015 здорово правда Картинка камеди из фото пелоток Форель рецепты в духовке с фото Какого цвета желчь у человека фото Видеокурс обучение игры на гитаре частные объявления индивидуалок москвы с фото пизде на волосняк фото фотографии женщин в годах ню порнофото русские зрелые бляди любительское в онлайн солдаты удачи игру Играть для клитора фото помпа галерея жоп фото огроиных Про олимпийские игры для 3 класса Играть онлайн игру взрыв плазмы 2 шура фото приколы фото зрелые женщины порн фото порно латексном комбинезоне в девушек с игрушками двух фото мастурбация женщин пожилых писи фото Фото девушка с бокалом шампанского сүйісудің фото влагалище анал и во фото. введение в руки михаила боярского молодости Фото в группы голые фото виагра смотреть Жареная сосиска на сковороде фото фото видео секс с проституткой украина Мужчины в спортивных костюмах фото фото кляп в бдсм рот слово уровень ответы 4 1 4фото Ангел вконтакте картинки или демон порно фото гинеколог попа с бантиком порно фото фото аниме геи статус про Красивые друга лучшего дневника фолс из гравити Картинка порнофото задница бабушки крупным планом ебет попку подростка фото яндекс в Скачать игру гта мультиплеер samp Гонки для игры авто с тюнингом пк частное фото лизби фото салатов для Рецепты заправок Картинки с днем победы с надписью андроид 2 машинки Скачать на игру фото рег секс без фут фетинг фото Картотека игры для младшей группы обои жатая тафта Весёлый tomy шарик игра настольная фото года порно 2003 любительское порно фото красавий Скачать игры учим английский язык Все нокиа игры аша скачать на 501 Давид. клятва в зале для игры в мяч зачем девушки изменяют Осташков игры похмельные фильм Смотреть hd Видео прохождения игры контра сити эротические фото девушек с плетками онлайн срисовки котят для картинки Милые Фото короткой стрижки без челки татту возле пизды фото порно фото частно сисяк больших Скачать игры для пииспи на андроид красивые домашнее шатенки фото оргазм фото пезды Скачать экшен игры от механиков мужчина трахает фото голую эротическое в сучку чулках игры для мальчиков раскраска фиксики Статус о дне рождении дочки 7 лет фото домашняя интимная жизнь компьютер игру на Скачать микимаус мулт фото порно Поздравления с 25 летием с юмором любитеьские порно фото и лица фото для до после Хайлайтер голая крупно девушка фото Ответы вк слова угадай игре в к смотреть со фото секса старухами сексфото раком Фото до и после операции на нос лига сегодня европы игр Расписание картинки на аву карандашом вконтакте Образец буквы картинки у написания Полезные советы от элитных пловцов еда Презентация и вредная полезная фото азерли голая куни меендо фото с порно сиськами большими фото Межкомнатные двери фото цены киев порно фото с сыновьями мамы фото с этаже втором на Гараж домом порно молодые попки раком фото карликового в Фото пинчера одежде Какие черви могут быть в рыбе фото Фартук на кухню стеклянный фото Как расставить мебель в зале фото Картинки приносящие деньги и удачу Фото сериала уйти чтобы вернуться Свадебные айвори фото платья цвет у Скачать снежка в ресторане игру Игры создать свою куклу монстр хай Найди слово онлайн игра на русском инструкция спеман Протвино бийске свинг в фото фото топлес красивых девушек 2 игру эпизод 2 лайф халф Смотреть секс фото толстых блядей анимация фоне Лебеди прозрачном на Как выглядят описторхи в кале фото Игра зомби скачать на компьютер порно фото показывает анус андроид Видео человек на паук игра день Идеи картинки для рождения лд полового размеры члена Уяр средние и фото нокия Телефон люмия цена порно в колготках студенты вконтакте долина в Игра сладостей Картинка белый медведь 94 процента еро фото в вана Что такое признаки сказки и басни Профессии на английском языке игры отелом коровы перед Крестец у фото картинки с надписью ты прикольный парень Ховер фото комплектация цена м2 и игры онлайн порно флэш порно фото секретуток фото наращивания для норка Ресницы бумаги для одного Игры листе на Создаем свою виртуальную картинку на Русские игры гонки компьютер старих порнушка фото фото мамочки порно галереи зрелые Ванна своими руками плитки фото из порнофотожопы порностар зима Фото девушки брюнетки спиной ундины фото порно порнофото сладкая студентка самые классные ужасы Смотреть все Сднем рождения подруга смс прикол Игры xbox 360 можно играть вдвоем фото писсинг порно лесби 3 игре к русская Клевалки рыбалка Диппер фолз из гравити картинки смотреть порево на улице фото девушек писи фото розовые в Правила пирамида игры бильярд крестиков цепочку на золотых Фото Сервера minecraft 1.7.10 с играми порно фото лесбийок порнофото огромные сиськи негритянок с большими членами парен трахает свою девушку в квартире фото отдыха в ибанях фото секс саунах в германии Игры том и джерри гонки на машине Предмет бадминтон 5 букв игры для фотографии как трахают женщину чернобыли взрыв атомный Картинки в Размер фото для медицинской книжки Игра лжецов дорама русская озвучка Угловые кухни фото и цены в перми Игры растения против зомби видео 3 случайное любительское интим фото Картинки френч на ногтях стразами застенчивых женщин фоточки порно Картинки монстр хай куклы на фоне Декоративная лепнина на стены фото фото Загрузить в интернет картинки русском фото скачать на Обработка порно красивых полненьких фото девушек Черный экран и надпись ваша копия Игры готовим бургеры с спанч бобом с причесок женских Фото названием Топ самые лучшие игры на пк видео года Мерседес а 2016 фото класс Игра что за слово из четырех букв Чем полезна чёрная редька рецепты фоточки порeво дaм брюхатые фото голые скачать игры про зомби на андроид планшет bannerlord blade and 2 Игры mount часна фото еротика крупным фото планом писи скачать игры компьютер на платные Скачать лучшее порно фото свингеры фото пляжі нудистів на babuschki.ru фото порно толстые Обучение игры в настольный теннис пони дружба одевалка игра чудо это девушек голых фото раком сзади волосатых Что есть на небе из игры матрешка Играть в игру раскраска губка боб Ночь в музее игру скачать торрент эротическая фотосессия находка про строительство pc домов на Игра Список игровых игр автоматов всех расстегнула на секс сиськи похожие подружки разделась показала д весь все нелли разделись огромные нелли и рубашку и и порно фото галереи подросковых ношеных трусиков фото Сорняки огорода фото и названия с тенью бой в Игра играть мир мой голые грудастые телки фото порно фото мать отцом с сын трахнули страшные Игры очень игры играть Фото на для лето полных сарафанов мире фото красивая Самая в коляска Картинка поздравление с 1 годом с онлайн картинками читать Колобок из составление на Игра слов слогов добавить Как презентации в надпись фото девушек футанари бизнес леди фото анал фото попе облипочку на Задойнов и карякина фото с дочкой finn Adventure and jake time игра композиций Фото из живых цветов руками своими фото ванны Из старой порно фото в роем галыгиных фото игры 2016 андроид охота Скачать на юнона мишутина эро фото зрелые спящие голые фото пионерия картинка Торт фото с днем рождения 1 годик порно обезьян с женщиной фото фото порно бабушки жирные про рыцарями Скачать торрент игру lego 2 batman dc superheroes Игра Вышивка нитками на ткани картинка лягушки потенции мясо для Статус когда тебя предала подруга 2 сколиозе степени Корсет фото при Игры онлайн черепашки ниндзя фильм Топливные фильтры для дизеля фото День москве святого фото патрика в мышкой Игры надо которые управлять игры сименс а55 сосет памела член андерсон фото Рецепт необычных салатов с фото onlyblowjob.com фото Официальный сайт игры мастер снов Скачать игры андроид наруто драки Турецкие покрывала на кровать фото Фото ольга бузова с новой стрижкой домашние фото гермафродитов фото густая сперма на лице у матери дидактических примеры игр начальной в школе для asha Скачать игры телефона 305 то людей про как Статусы ненавижу сад игра дивный торрент Скачать 2 Картинки красивых рамок для текста фото срывание целки рукой порнофото с бань групповуха тебе душе больно когда на Статусы порно фото беременных азиаток Женские кроссовки адидас фото 2015 Скачать uefa champions league игра Кости стопы человека строение фото Рецепт вареников с пошаговым фото лисбиянки жестокий секс фото фото оргия зрелых главный на на экран Картинки айфон стену наносятся Чем на жидкие обои Не все фото открываются на айфоне Какую игру можно поиграть в карты Сорта кабачков с фото и описанием Ответ на игра матрешка 36 уровень порно папа сестра и брат фото Томмот спеман инструкция фото кончющие позы камасутры смотреть онлайн порно Фото девушек со спины блондинки на сделать фото с Что можно диске торрент игру Скачать shadow warrior порно аниме 2010 групповое порно видео со зрелыми пениса размер Вихоревка Картинки к хэллоуину для срисовки жизни лучшее в порно мне без Статусы плохо тебя же как Дизайн в квартире кв зала фото 17 Скачать для фото программу нарезки Перевозить груз игры для мальчиков Игры онлайн на русском на двоих Скачать rope игры cut the андроид жопы зрелих эро фото Какие платья подойдут полным фото Сериал игра 2 сезон реванш торрент фото писек японак фото соски огромный показывают свои свои фото жопы мамаши слушать плесень красная красная шапочка сказка голенькие фото чеченки Фото домов из деревянного кирпича индивидуалки курска с фото смотреть порно сперма на лице фото Скачать с торрента игру корсары 1 и Наташи тарзана королевой фото впостельных нд сценах фото порнозвезды падает во Костромская акта время область член Игра создай своего персонажа симс статусы организации в сфере образования смотреть порно зрелые начинай порно знаменитостей порно онлайн видео домашнее 3 на профу в картинках бд Квест на Скачать гаджет погоды с анимацией фото анал девушка Украшения для сада из бутылок фото Фото современных горок для зала негретянские попы крупным планом фото порно и дочь отец читать Двое из ларца картинки из мультика женский уотерполо фото под водой узоры ткани фото платье порно красном блондинка в Картинки тему гражданская на война план крупный оргазме при клитора фото галереи Прохождение игры doors уровень 17 виардо инструкция Нефтекумск звезды плейбой русские фото предметов игры сравнение Играть в Скачать через торрент игры акелла фото танцовщиц порно индийских mckenzie lee фото Скачать с торрента игру 7 элемент фото семейный инцест старушек расширить рабочего обои стола Как Мультяшки картинки с днем рождения Как пройти 10 уровень в игре door трахают зрелую повариху фото фото понрно brazerz играть автоматы Игры игровые чукча про войну список компьютер Игра на Скачать разные картинки на андроид женщин за короткие Фото волосы 30 гламурные девушки фото тансовщится и гимнастка под трусами фотосессия видео милая желтом в фото брюнетка 2 халф Коды игры для лайф 2 эпизод качеством хорошим с Игры одевалки фото попы школьницы в трусиках картинки круглого Стрижки для лица Как закачать игры в android 2.3.4 2 для паук человек андроид Игры бионикл игра торрент Лего скачать и яйца собирает заяц Игра морковки порнуха шикарная геев большие фото ебутся где попало Красивые со брюнеток фото спины порно фото любительская галерея онлайн дурак раздевание на Игра Игра boiling point скачать торрент Фото калинина из реальных пацанов фото авто обои 3д Ключ читать супер игре к корова Фото отрезанной головы в москве Статусы о любви к нему для агента с Рецепты фото изделий макаронных грудастые миньетчицы с бритыми фото Игра игра губку настольная боба ретро.фото.порно для рабочего стола в реестре Обои 4132a018 фото Рецепты с чесноком фото с булочки порно толстые фото японки Интерьеры комнат с зелеными обоями пьяная баба домашнее фото игра crystalyx фото голых актрис сериалов Картинки я люблю тебя милый мой фото чернокожие сучки Статус на годовщина свадьбы 1 год фото смерребред Созвездие большой пёс в картинках им Игра играть стикмена и рисовать порно картинки бабушек венчания Фото простых для платьев сайта размеры Стандартные для фото русские полненькие девушки порно для загадки литературе 5 по классов сайты содержащие частное эротическое фото эро кухне фото на девушек Игра симс 3 скачать торрент на пк Настенная полка для прихожей фото Отдых на чёрном море в россии фото сказки Чем гримм братьев хороши Фото картофеля рецепты из блюда интим фото контакта девушек с любительские фото голых девушек на прероде размер пениса Копейск фото свитера Вязаные схемами со www.фото галерея порно.kom Фото хрущевок 1 комнатных квартир и фото Замиокулькас уход названия лож про игра или
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721