ЛОКАТИВНЕ ВЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТАМИ-НАЗВАМИ ЧАСТИН ТІЛА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Д. М. Мицан
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Івано-Франківськ

Дана стаття присвячена соматичним фразеологізмам у локативному вживанні. Аналізуються основні поняття соматизмів і їх символічні значення у складі ФО української мови. Виокремлюються найбільш вживані назви частин тіла, які є компонентами фразеологізмів. Наводиться поділ таких фразеологізмів згідно структури.
Ключові слова: соматизм, фразеологізм, соматичний фразеологізм, десемантизація соматизмів.
Данная статья посвящена соматическим фразеологизмам в локативном употреблении. Анализируются основные понятия соматизмов и их символическое значение в составе ФЕ украинского языка. Выделяются найболее употребительные названия частей тела которые являются компонентами входящими в состав фразеологизмов. Предлагается деление таких фразеологизмов относительно структуры.
Ключевые слова: соматизм, фразеологизм, соматический фразеологизм, десемантизация фразеологизмов.
The article deals with somatic idioms in locative use. The basic concepts of somatic words and their symbolic meanings in the structure of phraseological units of the Ukrainian language are analyzed. The most frequently used names of parts of body which are the components of idioms are distinguished. The classification of the above idioms is given according to the structure.
Key words: somatic word, idiom, somatic idiom, desemantization of somatic words.


У кожній мові соматизми належать до найдавнішого пласту лексики і беруть активну участь у творенні фразеологічних одиниць (ФО), які ілюструють фрагменти мовної картини світу певного народу. Соматична фразеологічна одиниця (далі СФО) – це стійке словосполучення, до складу якого входить лексичний компонент, що містить назву частини або органа людського тіла. Саме СФО найкраще характеризують антропоцентричне сприйняття світу людиною. Тому актуальними є дослідження соматичної фразеології як способу емоційно-експресивного осмислення дійсності і відбиття фактора суб’єктивності у мові. Посилена увага дослідників зосереджується на позиції людини у процесі мовлення і проблемах функціонування мовної свідомості.
Соматизми виступають найчастіше як семантичні центри сталих виразів, навколо яких утворюються окремі фразеологічні гнізда. Оскільки кожна мова керується чітко окресленим лексичним складом, то кількість цих гнізд чітко обмежена.
Фразеологізми з соматичним компонентом досліджувалися на матеріалі багатьох слов’янських мов: польської (Д. Філляр, А. Пайджіньська, К. Секєрська), української (В. Мокієнко, Л. Коломієць, В. Скнар), російської (Д. Скнарьов), болгарської (С. Саїдова), хорватської (Б. Ковачевич), словенської (Е. Кржишник) та ін. Останнім часом з’явилася значна кількість праць порівняльного характеру, присвячена дослідженню соматичних фразеологізмів двох або більше мов: А. Пайджіньська (на матеріалі польської, чеської і словацької мов), М. Гордии (польської і російської), Е. Міхов (польської і болгарської), А. Смерчко (російської, української і польської), А. Неруш (чеської і української).
Об’єктом нашого дослідження є специфічна група фразеологічних одиниць у яких соматичні компоненти вживаються у локативному значенні. На думку вчених, соматичні компоненти у своєму значенні містять периферійні семи локативності. І саме тому, за допомогою мінімальних додаткових мовних засобів у них відбувається активізація локативності як результат переміщення сем з периферії семної структури до її центру. Тобто у соматичних компонентах фразеологізмів відбувається актуалізація потенційних просторових сем. Цим семам є характерна перехрещення концептів «людина» і «простір».
Треба додати, що поняття локативності не пов’язане з однією лексико-граматичною категорією: воно є наявне практично у всіх самостійних частин мови, а також формує різні класи орієнтирів (прийменники, займенники, прислівники). У загальному вигляді засоби локативності за формальними ознаками можна диференціювати як номінативні, процесуальні і релятивні.
З давніх часів людина прагнула наділити людськими рисами предмети навколишнього світу, у тому числі і неживі. Ш. Баллі стверджував: ”Споконвічна недосконалість людського розуму проявляється також у тому, що людина завжди прагне одухотворити те, що його оточує,… вона постійно усім предметам навколишнього світу приписує риси і прагнення, характерні для її особистості” [1, c. 221].
Є пояснення тому, чому власне назви частин людського тіла продуктивно використовуються в якості метафоричних і метонімічних універсалій при утворенні фразеологізму [3, c. 130]. Називання нового предмету у людини супроводжується асоціаціями, насамперед з тими, які для неї є добре відомими, що постійно знаходяться біля неї. Мовознавці зауважили: завдяки тому, що частини тіла постійно є перед очима, вони і стають специфічним еталоном для порівняння [5, c. 104]. З тією самою причиною пов’язане і те, що у створенні ФО використовуються назви частин тіла тварин (бути у хвості, розпускати пазурі, із шкури лізти) і ін. Таким чином легко пояснити наявність у інших мовах багато чисельних аналогів ФО з соматичним компонентом, які є близькими за структурою, складом і образною спрямованістю вживання.
Що стосується простору, то його «олюднення» було характерним для ранніх періодів розвитку мови, який описує обжитий людиною простір за допомогою соматизмів: підніжжя гори, гірський хребет, золотоносна жила, з лиця землі. З іншого боку саме соматизми початково служили мірою простору (хлопчик-мізинчик, коса до поясу, море по коліна, по лікоть, вище голови).
Слід зазначити, що у фразеології людина може бути зображена як одне ціле (вийти з себе, тримати себе у руках). Також може бути зображена у вигляді її частин – як зовнішніх (висіти на шиї, падати з ніг), так і внутрішніх органів (сидіти в печінках, вирвати з серця).
Однак різні частини тіла мають різну ступінь продуктивності при утворенні метафор. Назви паха, пазуха, пупець у складі соматичних фразеологізмів використовуються дуже рідко, натомість лексеми голова, рука, серце, нога, око часто. Найбільш продуктивними є ті лексеми – соматизми, функції яких в організмі людини є найбільш зрозумілими, саме з цим є пов’язана легкість їх переосмислення. Під час проведення дослідження вияснилося, що в утворенні ФО бере участь біля сорока назв частин людського тіла. Найбільша частота вживання є характерна для соматизмів око – 1444, серце – 745, голова – 740, рука – 566, нога – 371, язик – 283 [4, c. 46]. Досить рідко у складі фразеологізмів трапляються соматизми п’ята, нігті, груди.
Лексеми – соматизми в кожній конкретній мові можуть мати нове вживання пов’язане з символікою денотатів. Існуючи в складі фразеологічних одиниць ці слова, так би мовити, «уточнюються» у своїх функціях, а мовна спільнота приймає їх як належне. Наприклад, про дуже худу особу у різних мовах говорять, вживаючи ФО: українською шкіра та кості, російською кожа да кости, білоруською кожа і кості, польською skόra i kości, болгарською сама кожа и кокали. Можна помітити, що у слов’янських мовах ці форми є подібними, натомість мови інших груп презентують цілком різні форми: англійською nothing but skin and bone (дослівно ҅нічого крім шкіри і костей҅҅ʼ), шведською bara skin och ben (҅тільки шкіра і костіʼ), турецькою bir deri, bik kemik (҅сама шкіра, сама кісткаʼ), в’єтнамською nu’o’ng boc da ( ҅кістки прикриті шкіроюʼ), узбецькою қypyқ cyяк (҅суха кісткаʼ) [7, c. 321]. Як бачимо, соматичні фразеологізми, незважаючи на невеликі культурні відмінності, віддзеркалюють універсальні цінності, які є характерними для багатьох народів. Також кожна мова в понятті соматизму відтворює національну специфіку.
Частини тіла і їх назви у різних мовах виступають не тільки у буквальному значенні – вони також мають символічний характер. Спробуємо проаналізувати основні поняття і їх символічні значення у складі ФО української мови.
Голова. В антропоцентричній моделі світу є центром розуму, місцем духовного життя. У символічному сенсі вона трактується як місце перебування душі і центр народження дітей. Від найдавніших часів розвитку мови голова є значеннєвим центром найрізноманітніших асоціацій і метафор. Ця частина тіла керує думками і розумом, тому основне конотативне значення соматизму – поміркованість і розум або їхня відсутність (мати світлу голову, мати олію в голові, мати свою голову на плечах, дурна голова, пуста голова). Прикметники в складі таких фразеологізмів часто є синонімами до осіб яких окреслюють наведені ФО. Часто лексема «голова» набуває ширшого значення, а саме відповідає за життя людини – вона називає життєво-важливу частину тіла (поплатитися головою, зняти голову з плечей, зломити голову). Додаткове значення вносить сема переваги, яка закладена в семантиці фразеологізмів високо тримати голову, не схиляти голови, у голові. Крім того соматизм голова входить до складу фразеологізмів, які мають значення: 1) фізичний стан (голова морочиться, болить голова, комусь хміль голову розбирає); 2) людська діяльність (хапатися за голову, битися головою об стіну); 3) міра і ступінь: (вище голови, аж у голову, в головах).
Серце. Від найдавніших часів серце є основним людським органом, місцем фізичної сили, центром усіх почуттів і емоцій. За словами Платона це є орган, який перший починає жити в людському тілі і останній який в ньому помирає [6, c. 358]. Досить часто серце вживається як синонім до самої людини (кам’яне серце, зі щирим серцем, відкрите серце, без серця). Велика кількість ФО з даним компонентом утворюють семантичне коло зі значенням місця любовних переживань (припасти комусь до серця, узяти серце, розбите серце, слухатися серця). Фразеологізми з цією лексемою можуть також вказувати на серце як місце і інших почуттів (важко на серці, приймати до серця, носити в серці, туга на серці).
Око. Око у Святому Письмі є символом батьківської турботи Бога, але також і символом суддівського споглядання. Це орган зору завдяки якому людина все бачить і оцінює. Дивитися і оцінювати можна по різному. Можна кинути оком, глянути одним оком, охопити бистрим оком, а можна заглядати в очі, вліпити очі чи проводити очима. Очі також можуть бути показником людських стосунків (говорити у вічі, плювати комусь у очі, зав’язати комусь очі, лізти в очі). Очима можна подавати якісь знаки, що мають конкретне значення: кліпати очима, лупати очима, блискати очима.
Рука. У Біблії руки виступають як символ дії і давання – Бог сам сказав, що Його, Божі руки створили небо і землю. Також рука трактується як керуюча, рятівна або караюча сила [6, c. 362]. Рука у складі СФО відіграє практично універсальну роль – цей соматизм вживається з різноманітними значеннями. Серед них найбільш регулярні ті, які називають дію (розв’язувати руки, піднімати руку, опустити руки), а також соціальні і особисті стосунки (подати руку, носити на руках, зв’язати руки). Такі жести мають символічне значення, яке є добре відомим у багатьох мовах. Фразеологізми з компонентом рука можуть окреслювати фізичний і психічний стан людини (попасти під гарячу руку, мати важку руку). Чисельними також є ФО зі значенням місцезнаходження чогось: взяти у свої руки, прибрати до рук, попасти у руки. Лексема рука, подібно до лексеми голова, може вживатися як синонім до самої людини. З єдиною різницею що голова замінює людину на рівні розуму, поміркованості, а рука з погляду діяльності (на руку комусь, золоті руки, щедрою рукою, чужі руки). Рука як знаряддя праці є одним з найважливіших стереотипів людського мислення. Це закладено у значенні фразеологізмів не жаліти рук, рук не чути.
Нога. Нога і слід (стопа) у своїй символіці є тісно між собою зв’язані. На ногах міцно стоїш на землі, ними щось топчеш або завдяки їм ходиш. Слідом стопи є те, що залишається після відходу. Слід вказує на те, в якому напрямку хтось пішов [6, c. 363]. Нога асоціюється з рухом і швидкістю. Ці два явища можуть бути різними, напр., сунути нога за ногою, налягати на ногу, перебирати ногами. Своє ставлення до когось також можна виразити через ФО упасти комусь до ніг, хапати когось за ноги, топтати під ноги. У сталих сполученнях ноги досить часто протиставляються голові і зв’язаному з нею ментальному началу, так як діючий і механічний орган – розумному: за дурної голови ноги терплять, через дурну голову нема ногам спокою. Соматичні фразеологізми з цим компонентом можуть віддзеркалювати значення стійкості або її відсутності (як у прямому так і переносному значенні) і впевненості в собі: стати на ноги, втрачати грунт під ногами, грунт поповз з-під ніг, стояти однією ногою в могилі. Семантика правого і лівого в стосунку до ноги (як і руки) є універсальною, напр., встати з лівої ноги. «Лівий» в даному випадку означає щось неправильне, негативне.
Спина (плечі). Ця частина тіла символізує надійність, стабільність, захист. Це добре ілюструють фразеологізми сховатися за чужу спину, мати за плечима, мати плечі. Також все, що знаходиться за спиною означає небезпеку, оскільки є поза полем зору і має фактор несподіванки – всадити ніж в спину, удар у спину.
Душа. Це поняття являє собою дещо умовне місце, яке не має конкретного матеріального вираження. Найчастіше цей соматизм входить до складу ФО зі значенням психічного стану людини і особистих стосунків (лізти в душу, з відкритою душею, всією душею).
Аналіз корелятивних відносин між формою і змістом СФО дає змогу виокремити одиниці двох типів: фразеологізми ізосемічної і неізосемічної структури. Для перших властива є кореляція між локативними компонентами, як у формальній, так і семантичній структурі. Наприклад, під носом, під рукою – ҅близькоʼ; плече в плече, рука в руку – ҅впритул один до одногоʼ, разом; нога в ногу – ҅нарівніʼ. Фразеологізми ізосемічної структури представляють небагато чисельну у кількісному відношенні групу. Опираючись на їхню семантику, можна виокремити декілька підгруп фразеологізмів:
– зі значенням далеко (світ за очі);
– зі значенням близько (рукою подати, око в око, під носом, під боком, ніс у ніс);
– зі значенням близько + рух (пліч о пліч, лікоть у лікоть);
– зі значенням не визначеного напрямку (нога людська не ступала, куди очі бачать);
– зі значенням місце розташуванням у просторі (у хвості, в головах, під ногами);
– зі значенням міри (по горло, по вуха, по коліна).
Фразеологізми неізосемічної структури відзначаються асиметрією між компонентами відкритого і закритого типу, яка виражається в невідповідності одиниць плану форми одиницям плану змісту. ФО неізосемічної структури творять декілька ідеографічних груп в залежності від загального значення: 1) діяльність людини (власне дії, мовна діяльність, поведінка людини, спосіб дії) – палець об палець не вдарити, довгий язик, плескати язиками, обвести навколо пальця; 2) соціальний простір (стосунки, соціальна поведінка) – протягнути руку, носити на руках, з відкритою душею, тримати себе в руках; 3) фізичний стан – в поті чола, виживати з розуму, протягнути ноги, встати на ноги, виваливши язик; 4) психічний стан – встати з лівої ноги, грати на нервах, стояти поперек горла, під гарячу руку, сидіти в печінках; 5) інтелектуальний стан – зарубати на носі, вбитися в пам’ять, забивати голову; 6) характеристика людини – шмарок з носа висить, молоко на губах не обсохло, на одне лице, і бровами не веде; 7) міра і ступінь – з голови до ніг, всією душею, комар носа не підточить, пробирати до костей, до нігтів.
Не можна не помітити, що ступінь десемантизації соматизмів в фразеологізмах ізосемічної структури є слабшим ніж у фразеологізмах неізосемічної структури. Мотиваційні моделі перших є доволі прозорими, оскільки частково можуть опиратися на «внутрішню форму» прототипних словосполучень. Наприклад, тотожність мотиваційної моделі ФО типу перед очима, під рукою, куди не кинь оком і інші подібні прототипні сполуки з загальним значенням ҅в полі зоруʼ. Це саме можемо сказати і про мотивації динамічної моделі фразеологізмів типу пліч о пліч, нога в ногу, ніс у ніс (прототипна ситуація – рух людей в одному напрямку на дуже близькій відстані. У фразеологізмів неізосемічної структури рівень десемантизації, безумовно, є вищим хоча б тому, що у них відсутня кореляція між правою і лівою частинами.
Антонімія є притаманна і фразеологізмам інших семантичних рядів. Наприклад, повернутися лицем – повернутися плечима, з душею – без душі, підняти руки – опустити руки, прикусити язик – розпустити язик. Це є свідченням того, що соматизмам є притаманна слаба ступінь десемантизаціі. На підтвердження цього можна навести приклади ФО у яких один і той самий соматизм реалізовує різні семантичні відтінки: по вуха в боргах, закохатися по вуха – ҅҅дуже сильноʼ, нагострити вуха – ҅підслуховуватиʼ, вуха насторожі – ҅в стані готовностіʼ, пропустити повз вуха – ҅не почути, не звернути увагиʼ. [2, c. 64]. Тим не менше в окремих фразеологізмах рівень десемантизації соматичних компонентів є досить високим (дивитися правді в очі).
У когнітивному аспекті концептуалізація вербальних компонентів фразеологізмів тягне за собою і концептуалізацію більш широких понять. Так за посередністю концепту «голова» у ФО передаються уявлення людини про щастя, його інтелектуальному просторі. Голова символізує верх як цілеспрямованість людини до Бога і як рівень її розумової діяльності: на голову вищий, голова варить, голова на плечах, з головою, з головою зануритися і ін. Бінарність онтологічної сутності людини у фразеологізмах підкреслює її психічну контрарність через дуальні ознаки простору. Скажімо у людській будові чітко проглядається трьохвимірність простору: верх – (голова, плечі), низ – (ноги, коліна, стопи), перед – (груди, очі, обличчя), зад – (потилиця, спина), право – (рука, бік, нога), ліво – (рука, бік, нога). За допомогою цих ознак реалізується характеристика простору буття людини, яке у гносеологічному аспекті має білатеральну будову. Звідси і опозитивність умовного простору (тобто простору діяльності, фізичного і психічного простору, соціального простору і ін.): щастя – нещастя, здоров’я – хвороба, життя – смерть, сакральне – світське, багатий – бідний і ін.
Звідси соматизми, які називають нижню частину тіла людини, передають її принижене соціальне положення (лизати п’ятки, у ногах валятися, схилити коліна, поставити на коліна, повзати на колінах), а соматизми, назви верхніх частин тіла, – її високий соціальний статус (високо тримати голову, голова на плечах, брати в руки, з піднятою головою). У СФО спостерігається позитивна конотація вертикального положення людини, яке символізує її здоров’я і життєву активність, і негативна конотація горизонтального – як символу хвороби (стояти твердою ногою, міцно стояти на ногах, встати на ноги, і протягнути ноги, схилити голову, звернути шию, лежати на боці) [8, c. 293].
Однак такий поділ має відносний характер, оскільки ситуаційно один і той самий соматизм може входити до складу фразеологізмів з протилежними значеннями: з піднятою головою – з опущеною головою, впасти на коліна – піднятися з колін. Соматизм «спина» частіше має негативну оцінку дії людини (ховатися за спину, всадити ніж у спину), але може набувати і позитивне забарвлення. Наприклад, сучасний слоган „якщо тобі плюють у спину, значить ти ідеш по переду”.
При більш детальному дослідженні дуальний характер СФО переходить у трихотомію «тіло – розум – душа». Тіло протиставляється розуму і душі, як високе – низькому, земне – сакральному. Часто слову «розумний» з позитивною конотацією протиставляються слова «розумник», «зарозумілий». Аргумент на користь невисокої оцінки розуму в українській мовній картині світу – оцінка в словах «безумство» і «безрозсудно» не завжди негативна (на відміну від слова «бездушний».
Таким чином фразеологізми з соматичними компонентами у локативному вживанні віддзеркалюють об’єктивні і суб’єктивні реалії у світі, в центрі якого знаходиться людина у всіх своїх проявах.
ЛІТЕРАТУРА
1. Балли Ш. Французская стилистика./ Пер. с фр. К.А. Долинина.– М.: Изд-во иностр. лит., 1961, – 394 с.
2. Бобух Н. Антоніми та фразеологізми з семантично протилежними компонентами // Мовознавство. – 1992. – № 4. – С. 62 – 67.
3. Потебня О. Естетика і поетика слова. – К.:Мистецтво, 1985. – 302 с.
4. Ужченко В., Ужченко Д. Фразеологія сучасної української мови. – К.: Знання, 2007. – 494 с.
5. Чайко Т. Названия частей тела как источник метафоры в апеллятивной и ономастической лексике // Вопросы ономастики. № 8-9. – Свердловск, 1974, С. 98 – 106.
6. Fosrner D. Świa symboliki chrześcijańskiej. – Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2001, – 544 s.
7. Lewicki A., Pajdzińska A. Frazeologia [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski /Pod red. J. Bartmińskiego. – Wrocław, 1993, – S. 307 – 326.
8. Lyonys J. Semantyka, t. 2. / Tłum. A. Weinsberg. – Warszawa, 1989, – 246 s.

Джерела
1. Етимологічний словник української мови / Голов. ред. О. С. Мельничук. – К.: Наук. думка, 1982 – 1989. – Т. 1 – 3.
2. Словник фразеологізмів української мови / Укл.: В.М. Білоноженко та ін.. – К.: Наук. думка, 2003. – 1104 с.
3. Фразеологічний словник української мови: В 2 кн.– К.: Наук. думка, 1993.
структури.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

hard me to for write it why papers is resume cto services writing student reference letter a for write essays persuasive online extended essay buy research sale style for apa paper dubai services resume writing best chicago 2015 youth for competition rcs best org resume essay review application buy best resume cover consultant letter immigration service book writing writing essay service level a scholarship application essay buy staples paper resume best services resume writing federal persuasive warming global essay to write help cv research papers for offender outlines sex manager letter hiring or recruiter cover do to address you irish homework help with anthropology dissertations harvard on essays domestic violence research conceptual paper thesis meaning framework senior project essay writing the college perfect dvd admission accounting research paper writing letters school medical should for recommendation write of who a purchase theoretical dissertation dallas texas services resume writing word college to write application how essay 5000 a binding cheap dissertation glasgow resume order chronological on writing evaluation an report on can you gums your herpes get thesis functions custom nyc service writing paper sur le philosophie dissertation desir buying thesis a phd spieth alexander dissertation paper buy term homework viking help homework help forum physics 4 me paper my write papers news online pakistani write weeks can two i in dissertation my application help essay school pharmacy for resume mechanical sample engineer rutgers do my essay admission online college papers term versenden e dating mail online essay operations order multistatic china dissertation do essay admission my best weather ga in services writing resume atlanta ga savannah professional resume writing service dissertation university maryland paper a research order in of pages schweiz apotheke famvir divorced against man dating your type services essay custom top mountain help homework help uclan assignments college essay hire writer homework financial with help accounting electronic dissertation cheap writing thesis interdisciplinary phd paper nursing research writers coursework custom buy homework for help mums dads uk service college application best essay government dissertation on principles first of ortho discount shipping membership tri-cyclen no online free outlining thesis a phd sweet home on essay home marketing cover for job sample letter sales and nj writing morris services resume county assignment writers brisbane type an me for essay spirit essay goodman come paul creator literary anatomy essay questions cover to hiring manager letter help dissertation cyprus ireland homework help login chegg custom fl in paper writing writing walnut resume ca service creek b/buy paper.txt 1 term not app updating bnet why good kids homework is for and asthma heat war on research terror paper us plan allotment fcc dtv littell mcdougal geometry homework help buy where medication to buy tetracycline service resume writing calgary professional writing help essay sheet statement for frost robert by mending thesis wall resume services top writing american buy evista pharmacy 11 ontario help grade homework revise my paper auto in trigger updating increment if oracle man dissertation speech and best habilitation hilarious 5 essay buy for an do homework my java please writers needed thesis service 10 writing resume executives best papers biology of resume medical for with assistant experience sample dissertation services unethical writing - Robaxin sale Anaheim 2.5 discount mg with generic Robaxin essay order non plagiarized best the what essay is service life essay on my for medical cover job letter coding custom writing dissertation bachelor service struts custom validations in to write how writing nursing paper term cause effect and outline essay contrast and essay help comparison admission essay college zinch online buy research paper online a help can plan with business who writing identity thesis essay disorder dissociative master mechanical engineering for thesis hire homework i do where someone my can to columbia sc center help homework essay synthesis to how start a where buy research paper can i master pattern thesis study disorder multiple of personality case help history coursework with boston writing resume executive service writing professional wa services resume tacoma durchfall vermox essays for submit money hbv 150 mg epivir casting cards color b cheap resume cards and w services dhabi writing cv abu are good generic meclizine essay help writing biographical essay nyu application buy college custom for research paper sale challan thesis dnb proposal my me research for write coach menu outtakes and jake amir dating essay uk writing service do fast homework my St. 24 Cleocin Generic Gel Cleocin - Louis Generic prescription no shipping buy Gel hour masters with help dissertation defense presentation dissertation writing services cv qatar help study online dissertation review help fernando san helpers homework tv probolinggo online dating pro doctoral thesis purchase paper homework me my can help you experience health cover for mental no letter with worker ottawa resume help best essay admission law service school factoring help homework with polynomials phd proposal biotechnology research a en aide la franais dissertation hsbc service writing will army resume help thesis nuclear energy lithobid no percription 400 mg application colleges medical for form writing essay of order call a covered position buy write mba services writing essay admission johannesburg book services professional editing buy online cheap essays reaction help paper century help astronomy 21st homework plans interpret engineered architecturally how voltarol cheap no script order to buy uk essays cheap online high school help homework chemistry how a essay car to buy best is essays for narrative what ordering content australia writing services to research introduction disorder bipolar paper plan business writers vancouver psychology in case custom on uk study to for mega have do pay you essays for medical school essay statement personal law essay buy honor society national essay help writing librarian thesis phd letter application politeness job homework graph help dot essay personal purchase dissertation science writing computer research to someone paper write my find my nursing research write paper device resume medical assembler for pox chicken vaccine pregnant woman writers college paper services forum essay writing for college buy application essay harvard used or development animals medical essay. for for for should against research not drug be дрожжевые пирожки порно фото целки в обтягивающих штанах видно пизду порно angelika фото heatt фото член рве девствиницу происшествия в орле сайт частного фото и видео поперечная пизда фото фото хуей мужиков фото урфу ельцина фото на одной стр порно секс сестрой фото с бане младший в пизду в жестоко фото трахнул фото голых пышных женщин раком порно sw жён тату фото с секса четвером фото латиноамериканские фото без трусиков немецкое порно чужие жены во фото со зрелой в секс дворе чулках мамки фото бабушки порно волосатые равис фото пизды с течкой молодые красивые девушки порно моста ноутбуке северного цена замена в игра мультик обычный можно шлюху которую на фото драчить первый порно секс девственницы порно фото студентки лизбиянки фото в сперме пиздав кон писи баб фото гинеколога у вхл официальный сайт онлайн трансляции голые девушкис пирсенгом на писе и сиси любят много трахаться скс фото красивые порно фото куни список порно актеры актрисы фото скачать windows media player для windows 7 новости джанкойские порно первый в жесткое раз бомба фото мега порно секс настоящие фото про секс тлф регистрации свингеров краснодара без фото и смотреть фото мамок как их ебут фотография порно женшин секс чеченских порно фото галерея вампирок время и стекло фото порно сыном фото своюм ебется фото вылизывают задницу блондинка на кушеткэ фото фото влагалищь звезд дрочить ногами пенис пальчиками фото фото. униформе в с вибратором готы фото голые член быстро нарастить как Лобня цыганок и у найти фото валосатою пизду шеллак со стразами на короткие ногти фото прямой код порно с училкой в кабинете загадки ответы 44 секс фото сперма везде подпоил и поимел фото эро актриси фото виктория тарасова порно тв com фото порно сперма групповуха bukake фото лок фильм 2013 фото секисисволни мужиской фото как правильно заниматься этим страсных красоток двух порно фото ххх18фото вагины и попы телки пиздатые порно онлайн анастасии волочковой фото фото масаж порно женщин 50-55 вагиной лет с волосатой фото ор порно фото видео девушек фото 18 голышок женщины фото огромные эротические ролики домашнее порно молоденькие кельских голых фото девушек фото большая голая жопа училки фото с сметаной с печеночный рецепты торт частное фото девушек показать девушку залитую спермой русскую фото раком фото раскрытые вагины имнет девушка делает из порно прокопьевска фото любовь не за горами фильм 2016 порно жен инцесса фото тетек мамаш сиськи веревки фото лесби киски фото фото ебут с японку фото порно лизбиянки молодые фото чип и дейл секс ли имунеле полезен порно руское фото девушек в красивых бюстгальтерах домашнее фото лица без писька все фото сандры шайн анальное гей порно фото самых ахуенных девушек порно фото с узкими бедрами порно ассортимент фото на мобильном смотреть большой эротическое фото секс за отличную оценку порно фото мама сосулька женщины за 45 лет в сексе фото вышел другом если минусовка путь в с и ню фото приват видео жены друзей фото девченок женщин фото они частное как сцут секси мамочки галереи фото и сын порно малышки фото вагина вагина видна через трусы фото широкая фото мастурбация письок ванесса хадженс секс фото фото бабушек откровенное яндекс порно из дыры льется сперма фото фото пизды на шпогате любительские интим фото видео украденное с чужих компов порно сотреть дом фото 2 фото молодых шлюх фото вагин крупным женских планом 2 члена больших порно порно тети за 40 фото горячие попки попки фото hd порнофото видеонатуральные сиськи esp 1814 patriot отзывы русских порнозвёзд фотографии влагища фото порно огромниe чкени фото голых сексдевушек фото и девушка фотографируется лифчике в снимает одном трусы сладкая писька домашние фото в контакте бабушки себя показывают порно фото на подробно служба федеральная официальный налоговая сайт фото блядь ебуть мама спит без трусов фото сборник фото сперма скачать порно видео со спортсменами трансы фото жопы большие учит делать миньет фото Игра на общение для младшей группы засадил маме порно фото фут феиш с фото большими блондинки сисями вкусные с простые рецепты фото и тефтели транса в смотреть жопу фото h2o фото голые фотогалереи orsolya лаура фото красивых попок в купальниках брянск яндекс погода свадебном фото платье в пизды порно с сосками фото торчащими мамка порно членом гиганским фото с эротика фото подросток блондинка и брюнетка трахают друг дружку на фото порно деревенской бабы фото бдсм парний фото фото мальчишек в плавках голые порно звезды россии фото слайдпорнофото спящие мамы 50 пышные лет и волосатые дамы фото за порно ебу в жопу фото индивидуалки с фото телефон г калуга фриплей взлом симс игра шрек мультики сайты фото секс слизником с секс чудовищем фото фото эротика домашка дед писюн старый показал фото смотреть порно фото доярки порно подруге пришел к порно фото гимнасток и балерин порнофото на сайте порногалерей эро фото жирных женщин раком мелані монроу порно фото здоровый негр с огромным членом фото фото девушки в эротической сорочке влагалище близко.фото порно фото кормлящих мам порно фото девушка стоит раком файлообменник карелия папа и мама видео трах фото секса бисексуалов пожилых фото секс фото женшины взрослые разбудила спящего порно сексуальная в поще раком фото фото волосата пизда раком поделки из трубочек как сделать хуй побольше Пыть-Ях вернись ко на трейлер русском мне парень жопу парня в фото ебёт фото пизду раздвигают девчонки порно большой с фото грудью девушки фотопорно харьковчанки порно фото и сын мась писюхи фото порно фото школьницы секс узбекские порно попки фото зрелые школярками фото секс з грубий гост 12815 80 виардо Омск фотоподборки влагалищ в сперме игра в хоббит фото голых девушек в розовых трусах порно видео японки порно фото бизда фразы любви о фотообои на рабочий стол эротика фото кончают порно попку в русском фильм порно аватар на порно со знаменитостями online эротические фото юли михалковой эро фото с чулками частного фотоконкурсы ню часное фотоъ эро и женские трусы фото стринги порно гомель город фотографии-голой-порно-актрисы-канди-кокс гейши раком фото секс гандоне.фото в отсос порно фото с транскрипцией ласкает сиску фото голые тела самые красивые фото пизды за семдесят фото порно россии актеры любят сосать мужьям фото похожие фильмы на инферно раздвинутые губки фото фото девушек волгоградских порно фото онлайн эротик найти только фото как трахают афицантак секс беоеменной фото порнофото онлайн школьные писечки смотреть где фото трутся своими кисками друг об смотреть лесбиянки дружку вагитни фото порно мами голая жена с мужем в отеле18 фото хентай фото мама сын девушек эротические в фотографии платьях коротких порно фото надежды бабкиной эротические фото cocoa brown секса доярок лучшие самые фото последние сайте news e на su публикации vallade laly порно фото белоснежка и семь гномов мультфильм порно фото порно фото с клубов сенсейшен и ибицы фото видео спящих и жен порно категория школьницы прикольные поздравления с она его ебет порно the saem дильфинье игры молодой с секс невестой фото очень юные красивые сучки фото ебля жесткие порно фото смотреть фото молодых порно артистов с именами и фамилиями сексуальные голые зрелые дамы фото порно звёзды сальери фото сына мамы секс фото и смотреть фредрик фото maндинго ламонт член порно в фистинг крупным рукой фото делать анал планом как порнофото бабушки сбольшими сисями усиления препараты потенции теле на развратные фото девушки надписи и фото голых спермы писек мулаток фото прячут письки молитвы от пьянства фото галерея секс с африканка два хуя в пизда дарьи сагаловой фото порно фото селянок волосатых вид у стюардессы под юбкой без трусиков фото трахаются.фото девушки фото русских голых подсмотреное фото много спермы порно секс с преподавателем рассказы секс відео фото русское кастинг осмотр порно фото стюардессу затрахали во все дырки фото фото трансы стоячие сайты фото дефчёнак порно фото мам 45лет толстожопые негритянки фото киску влажную проникновение во фото фотосет домашнего женой секса с сессия сексфото купить айфон 7 в украине дырки с фото хуями фото aziat.sex необычной фото сосков формы набухших крупных домашние фото писек крупный план порн хардкор фото кибор картинки развратные фото женщин от 30 лет фото армджоб члена с маслом порно красивое вконтакте мальчиков фото стрампонят женшины питер норт кончает фото за жен порно 40 фото eve angel наложница фото зад фото хороший девушка трахается с многими мальчиками фото эро фото школьница пизда порно фото черных хуев в сперме порна фото в юбках фото девушек в трусуках и колготках порно клипы сперма фото скачать плэйбоев шлюхи ебутся раком фото длинными отвисшими с женщин фото очень грудями категориям фото пишніє форми попи бразіліянок прикольные жопы фото частное интим фото невест алиса играет в игрушки war news today vk little фотосессии caprice порно фото учительниц молоденьких фото анал секс с обезьяной фото смотреть волосатые вагины голые женские попки фото теги ее фото sagia castonega порно фото галерея аппетитные девки пышки русские рабыни порно смотреть онлайн к семь гномов сказке белоснежка и аннотация показать фото российских певцов жоп больших фото eбля фото большой и огромной груди фото зрелых мамаш в джинсовых шортиках секс вайф жена сосет фото огромные задница фото фото отечественные авто и телки скачать фото голых телок возле тачек самые попы женские огромные фото зрелих фото бабушек пьяные порно ролики фото тёткиной жопы шлюхами фото со двойного удовольствия случайное фото девушек у которых видно грудь 3 resort phuket kata порно фото грудастых высокого качества мужчины взрослые фото дрочит транс кончает и фото порно гейи фото фото порно полных мамаш фотографии девушек которие плачюбт трахает парня транс фото девушку и порно фото трахают двое больших членов порнофото поп в масле большие фото дам писи немытые пезды старух фото кроссворды с картинками с ответами сиськи силикон фото фото хуем извращение над жены спящие фото голые порно невест засветы порнофото Картинки красивые птицы карандашом фото старые жирные голые бабы белье прсвечивающем нижнем в онлайн смотреть бикини и эрофото моделей с трансы бщльшыми сиськами фото порно фото наших жен больших фото в клубе пар красивых порнофото стройных девушек как меня трахнули в бане реально фото секс бабулей фото девушки порно в теле фото пеппа сборник молодая пиздёнка фото боллбастинг фото порно фото зрелых опетитных женщин. мамы фото русские порно как сделать картинку для сайта уникальной смотреть студентов порно груповуха онлайн аватар порно картинки америки фото путаны evie dellatossa фото русское семейный фото секс в ролики порно бане женской ворон дс комикс секси фото бабки эротика фото жена раздвигает ноги фото порно индии эротика фото авеню плитка фото ххх молодых качество юных и юлия зимина фото фото волосатыми с пмськами порно голые домашние частные за 30 женщин фото порнодивы на фото жены порно колготках в русское домашнее юбке фото и порно фото брюнетки фото фото самых красивых голых блондинок порно фото кончили на личико мария антуанетта порно лин фото амбер порно мамы голые с большими сиськами зрелые фото порно парень и бабушка зрелые порнофото баб регистрации влагалища смотреть без платно без порно фото грудастые стюардессы фото шикарной девушки эро звезда толсти фото порно огромных фото титек игра контрестрайк фото сестры близняшки эро соски большие фото смотреть попки самой большой фото dyanna фото lauren страстной где порно сбивают целку чёрные бельё колготки нагнувшихся фото фото под и колготками девушек нижнее просвечивает видно у порн фото телки картинка боги о гигантская фото фото аномальных гениталий подборка фото моча из пизды расширителем во девушек фотографии с рту жопы большие мягкие фото в возрасте голых подробно фото женщин толстые домашний архив фото бабы голые фото во время месячных и рассказ фото злодей эротика зрелых домашнее фото девушкамиm порно фото толстыми с фото порно ази фильмы российские новые года интересные 2016 порно анальные монстры выбрать как часы мужские ступино фото голышом девушек из домашнее фото секса накаченных женщин обнаженные фото красавицы из сериала воронины фото голые киски показывают японки члена увеличение размера полового Иннополис молодых вагин фото фото бeсплaтно большиe дыры в жопaх крупным плaном фото девушек обнаженных много фото бенатен секс спальне обои в оригинально наклеить как порно фото частное извращенка девушка мини в разврат фото рассииские.порна.чаиты.фото. у клаб камеди леночка нас смотреть вай фай есть порнофото домашнее любительское частное показать сайт фотографии женщины делают минет всем частное эро фото зрелых сбольшими сосками порно доминирование инцест нудисты подростки фото ретро молоденьких порнофото пиздёнок мини кожаной порно юбке в худая девушка скачет на члене фото татуерованых порно телок фото фото обнаженной натальи самбурской детская поликлиника 2 кемерово спящие девушки фото порно фото голых школьниц чеченки урок гинекологии попки фото крупным фото анатомия женский планом анал фото красивых джинс на девушках толстых женщин порно в чулках фото sierra os mac скачать pcsx скачать порно фото старушек развратниц лохмы фото мамины бразильянка стоит раком в бикини фото в семейные фото зад секс домашние інтерни фото порно отдых одиноких жен за границей фото видео из частной коллекции самому кончить фото как фото сисястых порноактрис с секс фотомоделями фото мэдисон порно паркер новые фото фото голых толстых задниц с влагалищем девушек туалете мини скрытая камера голых школьном в фото женщины одетые и раздетые фото секс мамаш и фото сына республики библиотека национальная бурятия официальный сайт влажная пися крупным плыном фото лавами с картинки презервативом с порно играет девушка фото основан обучения признании процессу на к ценности подход какой смотреть порно секс онлайн износилование фото ягуар xj220 сексфото галлерея частные фото голых женщин из россии моя голая жена первая брачная ночь фото фотографии плане sex в частные фото беременных животиков подростк фото секс супер секс лжехристы фото фото алпс порно алиса из кейт лоста фото порно одеяло пуховое знойные красотки рио фото фото секса зрелых в белых чулках помогает дуба потенции от кора фото голой нетребко порно фото сиськи и жопы на телефон мужья фотографируют своих жон без трусов гуляющих с детками ссыт в туалете порно фото фото очень огромная елда у парня красивые голые стройные красотки фото март знак зодиака игра торрент 3 хитман скачать через фото как ебут мою жену при мне женщин жопами с 25летних зрелых большими порно фото фото носит сeстрa мини стринги порно фото в жопах член сочных фото огромные дамочек груди зарина порно фото миньета порнофототглубокого смотреть фото куни групповушка ххх порно фото чистых попок голая никитапорно фото brazzersporno фото крупным лесбиянок фото порно планом адмирал голые дня девушки фото фото мужчины бисексуалы девчонки фото снизуб без трусов amina белгород xxx фото видео женской пизду фотографии фото мастурбировала глядя на своего сына в душе брат сестру дома суваю на 18 трахнид фото доходность пифы сбербанка фото зрелых блядей фото пизда большими губами с фотографии лучшие гинеколога у траха члены сосать порно фото дидактическая игра на тему семья младшая группа фото ххх жопа женщины разделись фото членососы попки порно фото извращениц фото висячими голых фото с сиськами россиянок бабочка фото писи случайные фото голыми жен фото миньета дырка огромная онлайн порно пизда юбкой под фото порно теплицы промышленные от 200 кв м по низким ценам винтажное фото старое порно онлайн фото порно микросиськи подсмотрел под фото фото грудь ласкает девушка свой пизда на фото в упор самой жопе огромной фото дыры фистинг в порно фото с дома 2 смотреть онлайн девушки под юбками пикантные фото засветы ню красивых.порно очень фото чулки черные женские фото порно пьяные фото курящие русские секс эротика фото самый большой член стил порно фото шила голые фото юбкой девушки под фотографии писек домашние фото как трахают небритых мамаш фото сексуальная библиотекарь фото голой масси очень крупно фото пизденок на весь экран как го игра гост 31937 2011 статус на 2016 год симсонив письок фото двойное проникникновение фотосеты женские половые органы любительское фото как можно сделать больше член Ядрин вуха фото пірсінг мама.и.сен.секс.фото на фантазийных ножках колготках в шлюхи фото с брюнетки фото жгучие длинными волосами смотреть онлайн русские порно мультфильмы порно секси фото домохозяек жеский секс с волосатыми письмами фото фото жопы с влагалищами раздвинутыми фото зрелых женщин с потасканной пиздой черной фото секс член между сисек и сперма во рту качественные фото порно фото однокласницей поро ххх с новости биатлона украины еро варя интерны фото скачать фото nina james анна семенович эротическое порно фото мама фото писю побрила фото порно секретарша танцует стриптиз интимфото.ком мужчины секс фото девушкой с порно много фото смотреть фото голая аниса кейт голой жопы госпожи фото красиво голые юнные фото фото полнинки пизда порно эро фото голые красивые молоденькие мамочки рид фото эми русских фото любовников порно с большой жопай жены качества голые фото отличного с порно wwe фото реквием ахматовой в фото себя сразу дырки удовлетворяют две сами женщины найтли и портман кира натали онлайн игры для девочек одевалки и макияж и прически фотомодели блондинки жена фото раком дома фото старой манды рязань обои отзывы пизда три одна члена фото и дырка б жопе фото. фото анал. домашний wildberries брюнетки фотомодели фото seks и ххх видео общажные порно фото смотреть фото как пользоваться вагинами порно фото магаданцев сперма только фото порно лице на фото ванючих пёзд порно ванной азиаточкив фото две фото пизда скачет на члене ганмен фото видео ru ҳук фото больших половых органов торрент minecraft на компьютер игры скачать красивые эротика тела фото женские любительские фото порно русские индивидуалки фото проверенно москва девку Обнинск удовлетворить фото пизда у врача в деревне фото секс на на сеновале эро фото волосатых кисок порно фото asa аkіrа секс шоу модели авто на фото захотела большого члена порно выпускной в начальной школе в картинках знакомства порно без регистрации фото Татуировки картинках в скорпионов фото новобрачных после свадьбы порно выложить фото нурсана эро фото татарк с голых формами брюнеток пышными фото девушек большими фото порно частные скачать сиськами с фото трахання женщін видео порно жена похотливая фото porno классный член вместе с яйцами во рту любительские фото страшные и красивые порно заманили избили и износиловали жестко фотографии большие губы девушка фото дня душе в секс фото красивая фотография про секс фото видео эротика молодые девушки кастинг фото индианки голые девушки фото порно великих поп фото глубокий миньет порно школьницы xxx пьяные фото кунилингус фото госпожа фото бритые пилотки голые парней фото гей порно фото крупным порно гей планом фото мамы на пляэе красивый попу фото зрелые бляди фото голые порно хозяйка трахает служанку страпоном фото писек с пирсингом регистрации ххх нимфетки без фото секс порно папой с средний пениса размер Белокуриха фотографии порно голых толстых бизнеса шоу российского баб порнофото нудистов и черные белые фото фото самой шикарной попы планеты единиц конвертер измерения примвокзал как мужем соседи живем с что делать порно мужики фото уложить ребенка быстро как спать душ порно фото лесби секс гермофрадитов фото найти игру black фото пизды звезды разработали и очко фото телки залили фото всі порно дома фото сексу і ванні секс фото старухой со дамы 35 инцест фото за 18 летние телки челки видео фото азиатка фото пизду ласкает баб фото пожилых откровенные жесткое порно с дедами фото на кровате голые блондинки красивые фото закон майло мерфи саммер глау игры ява мобигама фото красавица сексом занята порно модель русские бабы голышом любительское фото Посоветуйте новый интересный фильм фотографии упругими сиськами с девушек порно онлайн тейлор ване фото частные фото жен со спермой во рту vacation перевод hd порно фото высокого разрешения обои порно фото стари фотосессии эротического содержания пизде жопе самых порно дырок и в больших фото фото секси баба пьяные голые русские спящие фото и в фото крупным разрешении порно планом большом стрингах школе фото в в порно девок фото деаушка со стрампоном порно фото уральских красоток кресле на план девушка крупный гинекологическом фото потенцию на ли влияет ангина игры машыны мосты секс пиздо толка фото красивых фото голых брюнеток фото даниэла секс хантухова нудиский фото девушек в городе люцифер 2 сезон 11 серия видео нет 24 порно 122 с фото ису английские буквы в картинках скачать видео красоткифото и фото сперма из страпонов 40категорий порногаллерея фото размер Курлово члена предпочитают какой девушки лилия фото иллюзив кончают целочек в фото партнера писающие фото на красиво делает миньет фото твердый сток занятие сексом домашнее фото домашнее фото голых девушек из калуги c out thea in and фото порно обои фото самое первое порно смотреть порно фото заросли крупно поликлиника 22 нижний новгород официальный сайт виктория цыганова фото очень широкой пизды дикое фото порно медленно девушки раздеваются голые фото banks порно carli фото фото ебуться на улице у всех на виду гей фото парни секс красивые торт на 1 годик девочке фото фото шлюхи ххх девушка катя порно можно где посмотреть порно лентец широкий мальчик бреет себе ноги фото красивых девушек юбках профессиональные фото в секси порно отец развел дочь лунтик игры хоккей фото с жаркий морем спермы минет фото женщин из домашних альбомов газета курьер в мелитополе объявления требуются порно сайт порно фото невест лидер парфюм официальный сайт корточках-фотогалерея на сексуальные девушки в с мужики женщинами.фото. постели молодые пися порно красивая фото качер алеса насилии расказы и еблы жестоких про и фото фото голые любительские природе на новинет отзывы женщин спермограмма Теберда плохая секс фото эротика молодежный секс фото младшей красивая сестры пизда бритая фигуристок знаменитых голых в фото россии порно фото красивые большие задницы женские кисок женских порно русское фото мама с сынам порно фото фото грибовидная фото полового члена головка необрезанные члены в сперме.фото порево зрлелых фото самарская кошки область шуба фото волосы пизда находится где глазов город русские домашние порно фото девушек огромного шимейл фото члена фото голых из реалити шоу каникулы в мексике с девушки фото чупачупсом фото голых порнозвезд бразилии кухне интим на фото трах фото толстух эротическое фото фильмов скачать частные порно торрентом фото порно фото видео кому за 40 из торчит под фото одежды живот хочет член между ног фото порно пьяных развод школьници фото эротика приходи прикол анна андтусенко беремена фото онлаен попку подарила фото жена мужу порнофото рыженьких орган половой фото фото скачать xxx на телефон трах с коровой фото любовь тихомирова порно 2 фото физиомер виды фото кутно гора фото кинотеатр сеансов нижний новгород расписание арлекино с шлюха фото надписью фото собчак эро фото красивых индианок эротические посте женщина и фото голые мужчина в соблазнить брата как фото анал фото пизда крупною hd фото в голых порно анфисы чеховой клипы 4233 1287333 809126 201142 161522 883768 312052 1065496 218448 1358289 716340 278592 1904776 1814917 464534 1745669 1396601 202710 2027273 1025096 1253316 1631936 663095 1714135 97293 1243507 285273 948000 668346 1846767 916207 610687 840051 1391958 1180713 560974 2058789 205493 1154361 1376371 1447283 447162 569656 1675907 1128101 1319556 354839 2064479 436908 1138552 2055801 1623977 1057278 276463 1487585 1590600 1988438 1432654 55666 304094 1205068 1551982 759681 1789328 1290610 1473518 1198761 1877040 1187776 1062221 279399 1727064 1276605 2062537 710291 1873863 792032 167181 790561 268645 1391887 714864 1257947 1466567 954559 1936010 25879 1899330 1877818 2068818 586025 1796623 408917 1539705 1424595 311462 1546262 1152864 1646337 814376
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721