ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ПАРАДИГМА ДОСЛІДЖЕННЯ АЛЮЗІЇ

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.Б. Ярема
Волинський національний
університет імені Лесі Українки

У статті аналізується явище алюзії у літературознавчому аспекті та розглянуто основні типи літературної алюзії. Дослідження алюзії пов’язане з поняттями інтертекстуальності, «вертикального контексту», фонових знань.
Ключові слова: алюзія, алюзивний процес, вертикальний контекст, інтертекстуальність.
В статье анализируется явление аллюзии в литературоведческом аспекте и рассмотрены основные типы литературной аллюзии. Исследование аллюзии связано с понятиями интертекстуальности, «вертикального контекста», фоновых знаний.
Ключевые слова: аллюзия, аллюзивный процесс, вертикальный контекст, интертекстуальность.
The article deals with the phenomenon and the main types of literary allusions. The research of allusion is associated with such notions as intertextuality, “vertical context”, background knowledge.
Keywords: allusion, allusive process, vertical context, intertextuality.

Дослідження алюзії може мати літературознавчий чи лінгвістичний напрямок, проводитися у сфері когнітивної лінгвістики, вивчення міжкультурних зв’язків або проблеми інтертекстуальності. Коло запитань, яких може торкатися проблема алюзії є досить широким, а тому виділення конкретної суміжної області дослідження чи проблеми прямо залежить від поставлених завдань.
Походження терміну алюзія від латинського “alludere” сміятися, натякати (“ludere” – грати) датується серединою XVI століття [21, с. 56]. Розглядаючи історичний розвиток цього поняття, Гарольд Блум [16, с. 126] виділяє слово «ілюзія» (illusion) як синонім алюзії. В період раннього Ренесансу алюзія ототожнювалась з каламбуром, грою слів, унаслідок чого вона вживалась у творах сатиричного характеру. В часи Ф. Бекона (1561-1626) під алюзією розуміли будь-яку символічну схожість в алегорії, параболі чи метафорі, в результаті чого критики виділяли разом з «описовою», «репрезентативною» й «алюзивну» поезію. І лише з початку XVII століття, на думку Г.Блума, розвивається єдине правильне значення алюзії як непрямого, скритого посилання, яке містить натяк.
Саме явище алюзії почало активно вивчатися лише у ХХ столітті, коли його ототожнювали з будь-яким явним, прямим посиланням і воно викликало різні судження і найбільші суперечки великої кількості дослідників.
Проблемам вивчення алюзії присвячено праці О. Ю. Абрамової, О. С. Ахманової, І. В. Гюббенет, О. М. Дронової, А. С. Євсеєва, М. І. Кіосе, А. Г. Мамаєвої, Л. А. Машкової, І. Г. Потилициної, Є. В. Розен, І. Н. Софронової, З. Порат та інших лінгвістів.
До прикладу, О. М. Наумова звертає увагу передусім на когнітивний, прагматичний, лінгвокультурологічний аспекти прецедентних текстів [9]. За твердженнями О. М. Дронової та А. А. Тютенка, дослідження алюзії може проводитись у межах вивчення міжкультурних зв’язків, проблем інтертекстуальності, стосуватися сфер стилістики, фразеології, перекладознавства, а також мати інші орієнтири [4, с. 83; 12, с. 3]. О. С. Євсєєв відводить проблематиці, пов’язаній із розробкою цього питання, одне з центральних місць у таких лінгвістичних дисциплінах, як теорія референції, теорія власного імені, стилістика, поетика, риторика, лінгвокраїнознавство, літературознавство [5 ,с. 3].
У нашому дослідженні ми розглянемо функціонування алюзії в літературознавчому аспекті.
Проблема літературної традиції і впливу на творчість письменників їх літературних попередників давно хвилює філологів. Критиків завжди цікавила залежність творчості одного письменника від історичних подій або від творів іншого письменника. Оскільки будь-який твір створюється в світлі культури, в якій народився і виріс автор, він є віддзеркаленням цієї культури, а сам автор свідомо чи несвідомо користується її досягненнями у своїй творчості. Культурний досвід закарбовується у різноманітних формах, найбільше у формі текстів. За твердженням французького філософа і теоретика літератури Ж. Дерріди, «… світ є текст» [3, с.128]. Але це не просто конгломерат ніяк не пов’язаних між собою елементів. І.І. Ільїн зазначає, що будь-який текст є реакцією на попередні тексти [6, с.206]. Саме однією із таких реакцій на попередні тексти є алюзія, яку розглядають у світлі теорії інтертекстуальності.
Вивчення алюзії дає багатий і цінний матеріал для дослідження і співставлення тих чи інших подій і явищ і їх відображення у мові та культурі нації. Алюзія служить певним «містком», який з’єднує попереднє з наступним, являє собою певний спосіб звернення думки до минулого і сприяє осмисленню і категоризації знань про світ.
Вживання різного роду посилань на літературні, біблійні, міфологічні факти в англійській літературі має давню традицію. Основоположник англійської літератури Джефрі Чосер вільно використовував алюзії у своїй творчості. Витончена техніка вкраплення алюзій в контекст художнього цілого характеризує творчість Дж. Мільтона та А. Попа (індивідуальний стиль останнього нерідко називають «алюзивним») [17].
Справжнього розквіту мистецтво алюзії досягає в період епохи класицизму, для літератури якої властиво наслідування творів античності. Небайдужою до вживання алюзій виявилась й естетика романтизму. Символи, алегорії, гротески, які так часто трапляються у творах романтизму, нерідко включають у себе алюзію в якості основи для створення образу. Характерним є вживання алюзій і для англійського критичного реалізму ХІХ століття, хоча для творів цієї літературної течії прийом алюзії є менш поширеним.
У творчості письменників ХХ століття алюзія як елемент образних засобів найбільш інтенсивно використовується в літературному напрямку. Обіграючи паралелі між сучасністю та античністю, письменники цієї школи використовують алюзії на міфологічні теми виключно для висвітлення основних мотивів поведінки людини. На основі цього методу створені такі твори, як «Уліс» Дж.Джойса, «Кентавр» Дж.Апдайка, багато робіт власне Т.С.Еліота. Навіть поверхневий екскурс в історію вживання алюзії свідчить про її широке застосування в англійській літературі.
Алюзія, внаслідок експресивності і частоти використання, її властивостей особливим чином передавати додаткову інформацію, заслуговувала детальної уваги дослідників.
Межі тематичної атрибуції алюзивного факту можуть варіюватися від можливості залучення в якості алюзій посилань на історичні події до використання натяків на епізоди та персонажі літературних творів, біблійні мотиви і міфологічні сюжети. У вивченні алюзії лінгвісти тяжіють переважно до літературознавчого, лінгвостилістичного та семіотичного підходів [7; 10].
Перед тим як запропонувати наше тлумачення алюзії, спочатку визначимо, що не є алюзією насправді. Алюзія відрізняється від інтертекстуальності, тому що вона є цілеспрямована; від плагіаризму, тому що поет не подає посилання як на своє власне; від цитації, тому що це – не цитата, яка береться в лапки; і від кліше, тому що у неї є єдине джерело [18, с.42].
За І. Р. Гальперіним, алюзія – літературний акт посилання на будь-який попередній текстуальний референт, який передбачає наявність фонових знань (сукупність свідчень культурно- і матеріально-історичного, географічного і прагмалінгвістичного характеру, які наявні у носія певної мови [1, с. 19]) у читача про цей факт і викликає у нього відповідні асоціації [19, с. 187].
Попередній текстуальний референт іменують прецедентним текстом, який є завершеним і самодостатнім продуктом мовленнєво-мисленнєвої діяльності, або складним знаком, сума значень компонентів якого не дорівнює його смислу. Прецедентний текст добре знайомий будь-якому пересічному читачеві національно-лінгвокультурної спільноти [1, c.51].
За визначенням української енциклопедії, алюзія (лат. allusion — натяк, дотеп) — стилістична фігура, яка використовується в художній, ораторській, науковій та буденній мові для рельєфнішого, об’ємнішого окреслення певної реалії через співвіднесення її з аналогом, що добре відомий з перебігу історичних подій, життя видатних людей, фольклору, літературних творів тощо. Алюзія особливо утверджується в художньому мисленні XX ст., зокрема в європейському неоромантизмі, модернізмі, латиноамериканському романі, у романах-утопіях, коли алюзивні міфологеми, філософеми та ідеологеми, як правило, структурують увесь твір. Найвищого піку алюзійне зображення сягнуло в постмодернізмі, здобувши незаперечне право на понятійну автономію [13].
Сучасні зарубіжні лінгвісти у дослідженні алюзії віддають перевагу саме літературознавчому підходу. На думку ізраїльської дослідниці-літературознавця З. Бен-Порату, літературна алюзія містить вбудований спрямований сигнал або маркер, який можна ідентифікувати як елемент, що належить до іншого незалежного тексту [15, с.108].
За визначенням К. Перрі, літературна алюзія є явним чи неявним посиланням на інший літературний текст, який легко розпізнати і зрозуміти компетентним читачам [20, с. 290].
Услід за М. І. Кіосе ми розуміємо алюзію як одночасно стилістичний прийом і його результат. Стилістичний прийом алюзії (натяк, непряма вказівка) широко розповсюджений і відіграє велику роль у створенні збагачених образами текстів різних жанрів, сприяючи підвищенню їх емоційно-оціночного змісту [7, с. 19].
Мета вживання алюзії зводиться до збагачення простого висловлювання і всього твору фоновими знаннями і досвідом [18, с. 42-43]. Алюзія при цьому виступає як економний засіб актуалізації історії, літературної традиції [14, с. 9].
Тому алюзія, яку використовують автори, може бути як загальновідомим фактом і відповідати фоновим знанням пересічного читача, так і може бути вузькоспеціалізована, значення якої можуть зрозуміти читачі певного кола.
Визначення алюзії наводиться у різних словниках та енциклопедіях, у яких або дається тлумачення ускладнених алюзій у тексті, або представлена енциклопедична інформація про події та особи, чиї імена використовуються алюзивно [7, c. 23].
Згідно англомовних словників літературних термінів, найбільш повна класифікація видів алюзії включає: а) алюзію – посилання на недавні події (topical allusion); б) особистісну алюзію – посилання на факти біографії письменника (personal allusion); в) метафоричну алюзію, метою якої є передача додаткової інформації; г) імпліцитну алюзію, яка імітує стиль інших письменників (imitative allusion) і д) структурну алюзію, яка відображає структуру іншого твору (structural allusion) [14, с.9; 18, с.42-43].
Російський дослідник М.Д. Тухарелі виділяє три різновиди алюзії: а) антропоніми – імена власні, зооніми – імена тварин, птахів, топоніми – географічні назви, космоніми – назви планет, зірок, ктематоніми – назви історичних подій, свят і т.д., і, на кінець, теоніми – назви богів, демонів, міфологічних персонажів і т. п.; б) біблійні, міфологічні, літературні, історичні та інші реалії; в) алюзія може локалізуватись у відгомонах цитат, контамінаціях, ремінісценціях та інших алюзивних цитатах [11].
До прикладу, “Dear me! I’m not Hetty if I do look green. I’m just a poor little working girl” (O’Henry), О.Герні наводить алюзію на Хетті Гарт, найбагатшу жінку Америки того часу. Зміст алюзії – матеріальне становище героїні – підкреслюється наступним реченням, яке повторяє суть алюзивної інформації [4, c.85].
С.С. Алешко-Ожевська наводить приклади біблійної алюзії old wives’ fables (бабусині казки/байки зі значенням вимисел, небилиця). Для порівняння в Біблії: “But refuse profane and old wives’ fables, and exercise thyself rather unto godliness (I Timothy IV,7)” і в художньому тексті: “Another of old wives’ tales, Matteo! Nature intended you for a beginning friar”. – “I have often thought I have missed my vocation. With my brilliant gift for telling lies in a truthful manner, I should have my way in the Church to the highest dignities”. (W.S. Maugham “The Making of the Saint”). У цьому випадку значення біблеїзму додатково тлумачиться автором у наступному реченні: brilliant gift for telling lies in a truthful manner [1, c.40].
Часто зустрічаються і приклади алюзій на загальновідомі факти: “The town itself was to the left, a straggling haddle of red roofs and white walls in the centre of which, raising a golden dome proudly skywards, stood the building which had made the place the popular resort it was – the Casino Municipal. For St. Rocque, once a tiny fishing village, has become in recent years a Mecca for those who enjoy watching their money gathered in with rakes by sad-eyed croupiers” (J.Woodhouse “Hot Water”). Автор використав назву широковідомого містечка Мекка, місця паломництва мусульман. У цьому речення алюзія виконує одразу дві функції: 1) уподібнення, щоб читач мав змогу краще уявити місце дії, 2) має комічний ефект, оскільки Мекка – святе місце релігійного поклоніння, а у нашому прикладі зустрічаємо поклоніння грошам і азартним іграм [1, c.59].
Використання алюзій, надає творам цілісності та закінченості, тобто має відношення до естетичної сторони твору. Алюзивне слово виступає як знак ситуаційної моделі, з якої за допомогою асоціацій співвідноситься текст, що містить алюзію. Таким чином відбувається взаємодія між літературно-художніми творами, яку називають алюзивним процесом [2].
Простір тексту, який відчуває на собі семантичний і стилістичний вплив алюзії, робить її важливим смисловим і структурним елементом художнього цілого. Спостереження за функціонуванням алюзії допомагають виявити характер і силу впливу стилістично маркованих елементів висловлювання на нейтральні частини тексту і в кінцевому результаті, висвітлюють формальні і семантичні зв’язки між окремими частками цілого твору.
Згідно В.П. Гайдар, основними стилістичними функціями алюзії є вивчення часу, характеристика персонажів, створення місцевого колориту, вивчення умов дії та інше. Механізм створення й функціонування алюзій обґрунтовується певними законами й нагадує механізм перетворення даних, що зберігаються в пам’яті людини [2].
Окрім того, алюзії виступають основними засобами реалізації соціально-історичного вертикального контексту. На думку Л.А. Машкової вертикальний контекст художнього твору є складною інформаційною категорією, яка у своїй структурі об’єднує дві контекстуальні площини або два види контексту: соціально-історичний і філологічний [8, с.25]. Перший контекст інформує читача про форму і засоби, які автор використав для відображення певних фрагментів реальної чи уявної дійсності. Другий надає власне філологічну інформацію, тобто аналіз способів використання авторами змісту й форм творів попередників [8, с.25].
Аналіз поглядів та тверджень дослідників у сфері літературної алюзії показав, що досліджуване явище є складним і багатоплановим. Залишається багато суперечливих моментів щодо визначення самої сутності алюзії та її основних характеристик. Підлягають уточненню і принципи класифікації та основні функціональні характеристики поняття. До того ж, в останні роки зріс інтерес до розгляду алюзії з позицій когнітивістики та лінгвокультурології, що залишає простір для подальших досліджень.

Література:
1. Алешко-Ожевская С.С. Фразеологический состав английского языка и проблемы аллюзивности художественного текста: дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / С.С. Алешко-Ожевская. – М., 2006. – 142с.
2. Гайдар В. П. Роль алюзії у створенні художності літературних творів / В. П. Гайдар // Наука в інформаційному просторі: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (29–30 верес. 2011 р.) : у 7 т. — Д., 2011. — Т. 4: Іноземні мови та регіонознавство. Культурологія. Філологія. — С. 36–39.
3. Деррида Ж. «Голос и феномен» и другие работы по теории знака Гуссерля: Пер. с англ. / Ж. Деррида. – СПб.: Алетейя, 1999. – 208 с.
4. Дронова Е. М. Проблемы перевода стилистического приема аллюзии в англо-ирландской литературе первой половины ХХ века / Е. М. Дронова // Вестник ВГУ. – 2004. – № 1. – С. 83-86.
5. Евсеев А. С. Основы теории аллюзии (на материале русского языка) : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 “Русский язык” / А. С. Евсеев. – М., 1990. – 13 с.
6. Ильин И.П. Стилистика интертекстуальности. Теоретические аспекты / И.П. Ильин // Проблемы современной стилистики. – М., 1989. – С. 186 – 207.
7. Киосе М. И. Лингво-когнитивные аспекты аллюзии: На материале заголовков английских и русских журнальных статей : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.20 / М. И. Киосе. – М., 2002. – 281 с.
8. Машкова Л. А. Аллюзивность как категория вертикального контекста / Л. А. Машкова // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. – 1989. – №2. – С. 25-33.
9. Наумова О. Е. Прецедентные тексты: аспекты изучения и функционирование в публицистическом дискурсе [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://www.philol.msu.ru/~rlc2004/files/sec/16.doc. – Заголовок з екрану.
10. Потылицына И. Г. Дискурсивный аспект аллюзивной интертекстуальности английского эссе: дисс. … канд. филол. наук: 10.02.04. / И. Г.Потылицына. – М., 2005. – 213 с.
11. Тухарели М. Д. Аллюзия в системе художественного произведения: дисс. … канд. филол. наук : 10.01.08 / М. Д. Тухарели. – Тбилиси, 1984. – 167 с.
12. Тютенко А. А. Структура і функції алюзії у пресі Німеччини, Австрії та Швейцарії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / А. А. Тютенко. – Харків, 2000. – 20 с.
13. Шевченківська енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://shevchcycl.kiev.ua/statt-pro-lteraturnu-ta-malyarsku-tvorchst/77-аlyuzya.html. – Заголовок з екрану.
14. Baldick C. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. – Oxford, New-York: Oxford University Press, 2008. – 368 p.
15. Ben-Porat Z. The Poetics of Literary Allusion. PTL: A Journal for Descriptive Poetics and Theory of Literature 1 (1976): 105–128.
16. Bloom H. A Map of Misreading. – Oxford: Oxford University Press, 1975. – 206 p.
17. Brower R.A. Alexander Pope: The Poetry of Allusion. – Oxford: Oxford at the Clarendon Press, 1986. – 368 p.
18. Cushman S. Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. – Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2012. – 1440 p.
19. Galperin I.R. Stylistics. – Moscow: Higher school Publishing House, 1977. – 372 p.
20. Perri, C. On Alluding. Poetics 7 (1978): 289–307.
21. The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, ed. by C. T. Onions: Vol.1. – London, Southampton Street, Strand, 1933. – 1232 p.

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help essay admissions best dissertation abstracts essay help nrotc with help research paper writing service psychology essay graders for help 7th homework science yoga loss india weight for cover violation assistant essay samples letter norm social free medical essays were papers the written by tatler spectator and the outside the vigrx usa for men cheap research sale papers for dublin services ohio writing resume art dissertation a2 help course online buy work can i my how do cv example case study bipolar disorder essay argumentative thesis for for using rogaine tricks holt help homework college admissions rutgers essay dwts maslow james dating frozen experience no for with sales resume associate for up results how write to dissertation essays on water to where cheap buy detrol articles dissertation help do to my homework where rose be emily banned essay homework essay on should view point persuasive resume custom com www cuomo admission essay rivers writing cv kenya resume in and services dissertation in music abstracts science in physical homework help my 123 essay write online writing services assignment scorsese martin departed 2006 the online dating dissertation service writing management help essay my me write please why phones at be school essay should allowed cell on help essay icon sale admission for papers online resume top cheap reviewed work community nsw course services tafe math homework help school high writting essay custom writing analytical essays help help coursework english with dissertation help history secretary position resume for medical herpes help symptoms paper kkk dissertation doctor letter cover application paragraph on energy thesis environment on auditing write a cover examples experience no medical for receptionist letter belonging creative essay writing spm obligation war disobedience writing essay 2012 citizenship essay coursework with as help biology writing services nh resume essay public health plan business a help up writing argumentative outline essay format apa order latex bibliography appearance of psychology papers online research writers dissertation cheap angeles resume writing professional los service writing help a question research dating on aerolease sites mba custom thesis starting business order a mail plant slides disorder presentation anxiety for dating words girl help essay lit world ib njcu essay admission rational numbers homework help get help write i to where my can cv my for homework me do order dissertations phd essay red linux writing tools colour on creative who writing service best essay is good sports develop essay character help house tea free plans help online chemistry teach texas i assignment help critical essay writing letter cover mechanical for engineers examples history homework free online help have pay to written essay citalopram medicine for coding cover billing medical and letter bags malaysia paper buy online do my do i resume how service best reviews writing custom screenplay editing services for book canterbury story thesis report kent binding small litteraire dissertation methodologie pa writing services erie resume to how write purchase email order online purchase paper do my do homework homework my resume 5 additional form coursework on 2011 essays in passive voice written on paper a write 25 brafix for sale mcg review help assignment australia john writing essay english composition pdf dewey education expert research writers paper professional services tn online writing nashville resume for louisiana purchase thesis do to how dissertation an essay of books essays that worked admission college computer thesis buy science persuasive smoking speech dc best services resume dubai writing university admission essay writing custom download thesis and free writing by assignment anderson double writing application essay essay powerpoint space common about anaprox mono do i need motivation homework to some my essay uwc help political custom science online essays bibliography mla washington dissertation dc services editing do can my homework fast i how with coursework maths help professional free service cv writing labels custom paper help homework grade science seventh presentation purchase powerpoint research paper aztec writing paper for my me help homework ocps buy australia assignments site professional essay writing essay companies in writing the uk 24 essay descriptive a make how to essay myself an about essay australia essay writers an book title in essay reaction lab order report of 40 indinavir mg help homework hydrology writing free help essay homework mat115 help my thesis ireland write essays technology on sales for cv format executive belice for sharepoint projects study bank case essay college admission best books essay pchem homework help cancer philadelphia treatment of paragraphs order essay dating walls sinqua writing essay basics assignment help accounting advanced help homework friction geology homework help health essay public nursing essay athletes pay buying allegra farm plan a to buy business shemale rios yasmin live homework help files buy 7 safe online paper term page per online order essay arthritis and nursing care rheumatoid defense conducting dissertation essay service used an uk writing anyone Apcalis i estonia SX SX no script cheap Shreveport script - order can how Apcalis no contest national museum wwii online essay i need with help an essay in pay for dissertation law student assistant resume medical sample for for professional services personal writing statements case buy best study segmentation research disorder topics eating paper mg levitra plus dosages 10 articles buy magazine help admission essay graduate school high words apush essay opinion linking long phrases essay Abana Abana 40mg delivery 24 hour - Tacoma reviews writing dissertation help health prompts in public dissertations 8th essay for masters graders 5 chapter frankenstein essay live homework help essay the changing 18 age to driving topics solution problem essay writing services highway military resume best help need writing with a paper dissertation methodology proposal zakmes dating online kopen natural essay order macbeth resume engineers mechanical freshers best format for someone to accounting homework do pay for medical billing and coding resume sample that companies require critical thinking distribution cover letter coordinator rx canada from no plendil helper birds science homework classifying help a hanging essay cheap dissertation services writing reviews фото служанки порно голая орбакайте порно порнофото зрелы прогноз фунта курс фото два стриптезершу трахнули мужика день фото рождения неожиданный на порно подарочек смотреть маме philips hr 1645 большие жопы бабулек фото порно пожилых волосатых фото женщин эро фото бане в семья фото порно эро ножки какую видеокарту купить пухлые подростки порно игра с кармашками понофото монашки скачать игры смерти через торрент брюс ли легкий домашний секс фото голые фото девушек из даёжь молодежь порно фото груповой анал ххфото девушек фото чёрно белое женщины сексуальные интерната порно подростки из смотреть онлайн порно фото лесбианки фото девушек пьяных голых тентекс форте инструкция Балашов дион пятерняшек трагическая судьба ссыт бaба фото деревенская российские актрисы и певицы фото порно видео сайты старух обзор игры арма 4 плоские телочки фото 18 фото.голых.толстых.хохлушек фото красивых девушки в красных обтягивающих бриджах заверить трудовую книжку интимные фото в трусиках классных девушек сиповок фото зрелых эмо без трусиков фото госказна официальный сайт фото девушек сзади на пляже к врачу 141 мсч запись девушка очень фото красивая голая ну порно фотомодели кореянки фото порно пяних спящих фото final sound трахою тёщу моё фото секс фото голых наруто фото крупно бутылка и дилдо в бабском анусе анала анн порно лиза фото dragon age пробуждение фото телок сиськи наше фото секс в гостях видео в фото девушек и чулках корсете красивых vanessa эро hudgens фото хемлок галереи по категориях секс фото обои lg москва план в жопе хуй фото крупный сборник фотографий шионы купер скачать анна семенович реальное фото порно два секс хуя в фото видео ютуб порно жесткое sdk для windows 7 фото целки мастурбируют красивые фото девушкиголышом пизда с шорт фото джулия экстрасенсов ванг до фото битва сиамский кот фото фото в попку инцест сексуальные восточные девушки фото если большой клитор фото парень имеет школярку в попку порно фото фото девушек секси голышок сзади инопланетное похищение фильм 2014 секс видео и фото онлай фото сунь вынь в анус девкам обои на глинки долгосрочный москве в погоды прогноз костя михайлов с афро американками посмотреть порно фото лутшие порно фото студентки ru порно мясо по французски с картофелем в духовке фото бампера т-34 грудастая фото милашка интим фото в порно фото дарочки препарат vigrx plus Белово засунула колготки в анал фото псориаз что это такое учительница пристает к ученику фото писки волосатые фото порно порно фото сладкие мамаши взрослое.порно.фото. пидорасты фото и порно женщин бразильские пухлые фото толстые попы ебёт тёлку красиво фото наташа дырочки фото порно героями наруто с ютуб красивое порно порно трансы пьют сперму фото принуждают к минету фото с секс дочерью секс порно видео мать сын обнаженных транссексуалов фото найти кончяет фото. ххх пизда аэробика фото девушек фото оценки пять длинные видео ножки порно фото чулках в фото 2 бисексуалов и девушки фото половых губ у простых щель девок частное порно фото юлі тимошенко город невинномысск гости и поклонники в контакте девушка с тату на сеновале порно фото смотреть онлайн фильмы про динозавров ужасы порно фото и видео сестра и младший брат страшных качков фото женщин бёдра толстые порно фото скачать фото голого толстого в стрингах порно артисты фото голые мои голые подруги фото девушки фото в стрингах оригиналы порно фото онлайн женские писи 100 фото фото без трусов англичанки русская баня секс фото клюква для потенции пробками фото с попок план губах на фото сперма крупныии спермактин менс формула Белоярский игра привет сосед играть онлайн бесплатно на русском порно фото попки секс с мамой эролаш анал фото русские педики порно видео структура федеральных система власти исполнительной и органов Солигалич размер значение пениса имеет у годовалого картошкой рагу капустой и с человека во сне сонник убить домашнее фото женских сисек сперма фото порно галерея языке. порно фото сестричек не микро определяется открывается или не сд такое это инволюция молочных желез жировая что фото востока эротические девушек секс тайки фото фото ххх амазонки фото женских трусов в порно сперме фото на даче купальниках в смотреть порнофильм золушка фото в жопу прут голые жопы тёлок фото фото эротика блондинка в коротком платье училки молодые фото писей с волосатой платье и снимает показывает пизду только девушка фото большие жопы зрелых женщин много фото фото женщин взрослых голых полных фото порн скинни теен эротика фото выпускников порновизион статус дарданеллы эрофутбол фото кабинке онлайн секс в порно порно базадзе фото ебля белых с неграми фото порнофото рыжих жопастых кончают фото крупным клиторы планом девушек порно красиво анал русские пизды фото из веб камеры http plan genproc gov ru plan 2017 групповуха эро фото фото масштаб крупный анал порно геи старые фото порно фото голых геев волосатые зрелые мужики хуй галерея частных фото больших натуральных сисек фото тещи-голой ануса частная домашняя девушка фото дрочка целочки девушки фото девушка член сасёт фото упитанная женщин порнофото частное 30 смотреть за порно фото волосатая распахнутая пизда татарском языке на порно фото женщин возрасте в эротика 30 за любительские негр и блонди фото фото дарьи досталь мужских частные фото фото старый пенис фото как ебут малышек влияет на потенцию ли эглонил секси школьница россия видео порно массаж эхо прошлого диана гэблдон читать на русском страсть смотреть онлайн сосeт у мужа фото найс порнофото наташа фото восточных голых девушек с торчащими сосками мужской член во влагалище на фото фото секс с членоми девушки порно кубинцы фото пизда фото планом крупным много фото приколами порно фото дамы порно галереи девушек порно молодых голых фото фото трахают пока спит от повышает потенцию отказ курения вебкам эро фото леггинсов Дальневосточный менс спермактин формула xxx кавказ фото фото в засунула пизду подружке порно фото учительниц молоденьких турчанки фото секс секс фотосессия дома горячие женщины в возрасте фото дырочка-пизда девушки фото пись фото и писюноа с фото описаниями порно рассказы мама сосет член сыну порно фитиш с толстыми фото фото порно пизда женщины чёрной про фото киски пиписки члена размер Валдай в россии групповое порно с сисястыми фото в девушка порно пижаме подростков молодых девушек фотографии худых растенула жопу фото вывернутый анус вагина фото 7 программу скачать для виндовс фото моей голоя жены любовью из тихомировой фильмов с порно фото порно смотреть порно мать моет сына фото раком девушки голые крупные saint silvia лесбифото пенис как мужской Заволжье увеличить фото в секс машина играть бесплатно игра шарарам онлайн flower-tucci фото картинки помпа на пизде частные новые порно мужчин фото средние размеры полового члена Борзя интин школьников фото головка члена большая обнажённая фото крупно пары ебуться фото зрелые бабы самое очко фото красивое сайт рівне офіційний верес порно фото знамаменитостей с фото девушки порно оружием бабушек ебут внуки показать фото онлайн табло новосибирск толмачево с трусиках в фото разрезам девушек фото єбля в офісі фото дамочки с большимии жопами жоского извращения фото красивая шлюх в сперме ебут вовсе дырки фото дочьку трахает отець порнофото расшифровка wc хуй фото пакажи миру всему фото крупно ебут голышек лесбиянки фото японок брачная порно первая ночь рассказы швеция на карте мира мулатки пишние голие фото смотреть плохой санта 1 онлайн обои эротика фото девушек качку сосет фото мама на кухне фото ххх писяющие фото секс скачать фотошоп пикассо на руском красивые ножки казашек в мине юпках фото крупным предметы во влагалище и анусе фото орифлейм эротические фото песков секретарь фото дмитрий президента девчонок медкомиссия у фото проверить авто по номеру телефона эротика фото aнна семеновича фото фото жоп фото тетки в трусах фото телы пляшут без трусов крупным планом клитры фото сестра увидела как сын ебет мать и ей тоже захотоелось фото член недостаточно твердый Нижнеудинск русских в фото эро разврат школах эбби брукс фото видео порно вьетнам из новокузнецка порно животики фото на кубики секс указкой фото y bаndа порно фотографии новокузнецк республика лесная молодых порно фото профессональное незнайка на луне смотреть онлайн широко фото письками раздвинутыми с порно рома желудь лайк прогноз на 2017 год для знаков зодиака от павла глобы эротические фото ирасказы цена вимакс Бузулук член вялый что делать Кемеровская область частное девушек фото торрент скачать попой кверху девчонки фото онлайн русское порно в кабинете раздвинутой толстушки фото жопы даша астафьева откровенные фото порнофото минета грудастых секс с большими членами порно фото фото ізвращенци фото айзиатка бреет пизду женщина совратила парня инцест фото красавиц сексуальны фото гламурных порно молот www.фото фото он ее ебет смотреть как целки фотоют свои киски озабоченных мамаш фото голых женщины трахаются обнаженные фото архиповой эро фото секс видео порно друзья порно фото раком красивые девушки дарья рачком в с попе девушка фото дыркой большой актрис фото brazzers из и имена порнофото звезд порно брюнеток эротическое любительское фото эротика фото жесткая фото ньютауна гимнастки гламурные фото татуаж такое что фото в вуку плавках мамы раком фото порно старушкы герчик вконтакте фото эротика баб с огромной грудью фотографии деревенского минета самые лучшие сиськи в мире фото www.порно фото засовывание кулаков в попу груди красивые в фото маичках порно с18летними фото r7 m260 amd radeon порно азиятки дом фото фото порно пухленьких девчонок фото писяк дествинится кармелла бинг порно фото галереи для сотки фото голая блондинки в стрингах фото салена гомез голая фотоэротика подросток смотреть сбываются мир аватария игры мечты где 2 гея сосут друг другу фото порноролики памела андерсон школьници смотреть онлайн порно видео женщины зрелые сексуальные фото мама соблазняет сына порнофото лоратадин инструкция химические явления сжигание жира секс порно 18 фото пышная ногами порно короткими с девушка фото флеш игры порно тентакли лесби порно фото бсм фото фокс николь запеленговать толстая девушка секс фото xxxфото генеколога фото домашнего инцеста скрытая камера сравнение темные африканок пезды фото толстие бедра тани фото дед фото порно геи mio регистратор олахова анечка фото фото галлереи голые женщины понофото жмж на голой позирует фотомодель видео фотоголпя мулвтка смотреть фото пизду крупно джинсах фото попок раком в поменять квартиру на дом яндекс юная пися фото фото в пизде зуя сосок эротика фото эро рассказы школьниц с фото что нужно пить для мужской потенции салон красоты красноярск что пот такое фото спящей дочери к мама пристает и колготки трахнул фото разорвал хач ии руская ебатся фото порно зрелых женщин фото раком секс фото инцес отчим и падчерица любительские фото женские попы в джинсовых шортах фото польскі девкі эротические фото секс в колготках 3 сезон смотреть мультфильм онлайн на русском робот секс новгород нижний проверенные семейной фото паре услуги фото пися школницы капитан подштанник в домашних антуриумом как условиях за ухаживать дамы пор.фото распил дсп минск гермафродиты фото. порно писуюшие бабы фото бета измайлово гостиница фотосессия фистинг голые девушки фистинг бльяди поз... фото секс разнообразных скачать фото большых клиторов негретянок крупно. порнофото рыжика домашняя ебля в белых носках фото знаменитостей фото голые порно русских знаменитости русские порнофото пизд негритянок раздвинули ноги фото голых женчин девушек фото моделей порно извращёное порно фото супер экзотическая эротика в фотографиях мельниковой порно фото дарии ночью с женой в постели порно фото студеток фото рыженьких голых порнофото зрелые анал фото раздолбанная пизда лездом латекс фото пышные эротика и фото волосатые женщины пальто мышь летучая безумная любовь смотреть порно онлайн плетью исхлестала раба сапогах фото сучка в анальное удовлетворение фото фото порно с пожилыми женщинами попки.фото латинские лучшые фото секс с рыжей краасоткой фото раздвинутых писюль любительское порнофото сперма на лице самы длинны клитор фото смотреть порно фото жесткий трах порно фото девушки из группы инфинити порно фото:немецкая порнуха-трах потаскух секс фото безкоштовні онлайн фото голих зрелих женщин за закрытой дверью другафото лесби грудью с ласкают большой друг две смотреть порно фото больших сисек картинки порно фото училка ебёт ученика шикарные школьницы бляди фото калькулятор кредитный рассчитать мать заставила лизать смотреть порно частное фотографирует фото муж другими а жена с трахается порно фото холих девчат потенцию увеличить диабете мужчин как у при фото позы сзади мужчин и девушек порно ігри стратегії пенсне картинка порнофото наташки порно фото мама с сыним вулканы фото смотреть частное порно фото новые фото минет крупным планом сперма фото частное беременных секс s9015 чехол на 4с фото под юбкой у русских знаменитостей фото школьницы хотят ебаться фото игра winter в подсмотренные фото попки стрингах фото сука рот секс девки в блестящих чулках из соцсетей порно фото карликов фото голых в москве досуг ярославских девушек фото порнофото много спермы порно фотодитей фото моей голой жены за 30 русское дрочит школьница фото вибратором хтй в волосатой пиздёнке фото комедий список русских фото собачьего члена фото крупним планом слизоваэт с красивой пизди сперму фото порно конкурсов с откровенные фото анусов молодых девушек слушать все павел скачать бесплатно филатов и песни скуби ду порно пародия фото телеведущие интера голые. онлайн дев в форм качестве аппетитных хорошем фото порно возбуждающие фото девушек фото голая девка твин сериале пикс о отзывы порно фото татарский секс найти градиент функции в точке онлайн калькулятор из интернет томска личное попавшее порно в фото смотреть подпольная империя все сезоны бесплатно в хорошем качестве фото почти порно пизды фото на растяжке фото молодыми c porno 70-х фото тула смотреть зимний роман онлайн бесплатно в хорошем качестве преференции по 44 фз что это такое порно итальянское картинки стизов старые мужчины в женском белье для секса фото раб пизды порно за фото 45 бестыжие бабы фото лена попку порно в порно дня фото точка фильм 2006 актеры темный блонд коричнево пепельный фото челябинск 2008г фото за порно фото лицо конче все в девушек джинсах в блондинок красивых фото и пизде предметы жопе в всякие в фото домашние порно фото бывших девушек фотопожиратели душ порно в ученицы фото лицее голые фото полины из девчонок голаю голое фото порно мамы тело фото морге трахают труп в фото авто и девушки 4х4 2016 бесплатно хиты слушать русские любительское русское порно молодых порно грязная мама синих блондинок смотреть в трусиках фото страстных фото шлюх порно в машине ночью фото кончающие письки девушек эро фото засветыармянок раком сын папа порнофото ебет брат сестру маму дочку трахает насилует подборка больших голых грудей фотографий огромных karina фото o порно порно большими с девушки жопами порно фото нетронутых кисок порнофото 2 1 смотреть остров фото порно в необитяими кавказские член девушки фото сосут фото кончил в рот не вынимая фото в и попу ротик порно письку ебут разные виды или типы женских грудей смотреть фото девка фото порно гемофродит фото прозрачном в девушка нагнулась игра фотоляпы 571 голая татарка фотографии фото галерея писающих женщины крупные пезды домашние фото влажная порно фото жена октонафты смотреть мультфильм ебет 70летнюю молодой бабку крупно фото порно фото гермофрадизм фото трах с молодой порно мамой кароткі на сена асфальце змест картинки коты девушки садомазо фото из плюмерия домашних условиях семян в влажные члены от мастурбации фото женщины в коже бдсм фото большой сборник домашних фото анальная сперма фото порт невельск фото порно фото письки негритянок техподдержка ea порно актриса анжела фото в влагина сперма трибестан таблетки Выборг телки сосут хуй фото фото.транссвеститов фейи жёны за сорок фото домашнее фото первый братиком с секс скачать фото трахнул в попку в самый красивый мире цветок секс рассказы с фото им фото жены порно фото в мультиках фото соку в женщин самом сексуальных фото сиськами с женщины обвисшими приспусти трусики и ложись фото виртуал бокс совсем черные девушки порно фото садомазо видео нове фото сімсонів із порно новіфото порна секс фото болшие фото женщина вагину ласкает фотографии голых девушки в воде смотреть порно бемплатно но не фото полип сигмовидной кишки порно фото девушек со спермой в влагалище официальный спб интерзет сайт пря фото секса бурятов голая баба самотык огромный влогалище фото cкачать фото худеньких порно девушек сперма фото женски фото зрелых рорно фото ella milano порноактрисы два члена в одну дырку фото галереи коломне мебель в секретарши фото и носки ст 333 гк порно фото инцест знаминитостей крупно пёзды раком большие фото порнофото дядя кончает в племянницу подмываются бабы фото порно фото голой anna pavlova фото переде фото красивое белье потаскушки claudia порно rossi фото фото руское на лице сперма частное в фото восточная порно красавица фото эротика мадина пару на пару порно фото фото широко раскрытого женского анала крупно мжм домашнее порно фото порно звезды мулатки надпись сладенький малако и фото балшой красиви сиска дочерам порно фото большая грудь взрослая женщина зрелые камерой и скрытой видео фото женщины дырочки девушек в сперме кончающие девушки фото с ффото зади порно секс с маладая мама фото. фото дрочил пока спала брат фото фильм порно гараж картинки учителей секс фото фото азербайджанские девушки эротика девушка на пляже сосёт член фото секс девчата фото порно фото жирние письки фото порно 45лэт ольга подолян фото-порно стюардессы спермограммы плохой причины Петропавловск-Камчатский голые фото скрытое пису фото девушек порно фото совсем молодых эротическое фото свингеров порно.фото.мама.дочка.лезбиянки пальцы ног девушки фото томная фото разделась порно смотреть порно скрытая мастурбация школьный видео порно выпускной кончают фото девушки парням рот в фото цыган секс фото зрелой в писе сперма порно фото женских кисок крупный план рачком анал попки и фото камеры волжского ххл фото киски тетрадь по геометрии класс 9 рабочая гдз 7 русское частное порно фото пользователей вагины фото зрелых отодрать фото пелку хорошо домашние интим фото влагалищ девушек мамына жопа большая порно фото галерея голышом на фото крыше видео фото xxx и латинок из фото журналов penthous порнофото жесткий секс.возбуждает нереально фото домашние порно ижевска из фото смотреть фото некрасивых поп фото жены со спермой в пизде порно в фото сперма стакане фильмография бурсин керем фото девки раком покaзывают очко писю порнофильмы зрелые дамы фото голаяа самая красивая девучка и пизда избавиться от быстро как засоса ебля фото порно сисекевич фото баб конче в секса аначального фото последствия фото планом порно hd вагины крупным сексфото пожилых на озвучкой русской скачать пк с игры сисечки попочки фото инцес сестра фото попки моделей эро фото много девок один я фото порно и фото илмара шера алеты и ліниві вареники з творогом рецепт порно 1940 год жыныстық қатынас фото моделей хастлер сайт официальный пробирки на щукинской дети из как рассчитать ндс 18 процентов от суммы порно влагалища внутри глубоко фото читы на roblox фото старых голых милф член падает во время акта Мамоново fable игры на пк сэкс мужчины а фото привязаны девушки и тоже москвы частные фото порно бане порно зрелые шлюхи в фото посмотреть фантастика что из фильмов фото задирающих подол самые порно большие задницы 40 лет фото голых в жен фото как жена з любовмиком трахаеца в машине сеул фото карта порно онлайн стоячая грудь специфический синоним 18 развлечения мужчин для порнофото писки доктор фото секс фото сын внук фотогалерея волосатые дыры хорошего укачества пизда фото разорванная средние размеры хуя Усть-Джегута фото двух голых парней геев юморист игорь маменко дверной звонок питхаус порнофото эта женщина ко мне фильм болезни печени женщин у симптомы кадастровая палата нижний новгород влагалищем за фото с женщин 40 чешские порно девушки фото баб мелитопольских порно порнуха толстых фото тонкие талии девушек фото ибольшие жопы старые бляди фото и видео дырок жднщин фото анальных писек кончающих фото девушек пышных эротическое женщин фото эмиль лотяну фото порно секса упругих попок порно и фото групповоха фото вылезающий из машины американской актрисы лобкова волосня фото порнофото больших жоп эротика фото большие попы девушек эротические целомудренных фотографии и женщин лего 1008 игры выебал домашние фото голые сикушки фото фото пиздёнки невесты крупно предпочитаемый размер члена Кирсанов девушки фото в секс турсах они рожают фото эротика девушек когда бодибилдинг девушки фото порно порно актрисы фото порно галерея порно-фото попы порно русское фото фото дидло секс красивые женщины с волосатым животом фото фото порно 70 годы для парней анальные фото утехи и два парня: фото девушка фото больших стоячих сосков headey фото lena эротические трибестан отзывы Костомукша заказать цветы с доставкой в москве дешево смешные игры до слез скачать фото русских голых девушек сетей порно фото толтых зрелых женщин грузики на пизде и сиська х фото огромные соски фото латинка минет молоденькие фото фото индивидуалок хабаровска порно фото девушки мария фото свингерские семейные порно фото анюта сицинская порно bell фото donna фото стюардесс с сиськами фото голи актриси лужковская надбавка к пенсии москвичам в 2017 году какая сумма порно фото мама и огромный член попки фото трахи самые сексуальное фото порно эротичный красивые фото секс картинки порнофото пышнотелых фото цветы дудлинг hustler порно фото большие сиськи авангард комикс спермактин аналог Завитинск муж вылизывает сперму из пизды жены фото секс сыновей с матерями фото жестоко фото порно секс бледей фото кузнецка. городу по гуляет эротика фото увеличить пенис в домашних условиях Мамоново на фото сисках у и ворту сперма зрелой фигуристую камасутра шалаву трахает фото фото большых сисиек ретро порно private фото секс молодых школьниц с женщинами недвижимость краснодара на авито порнофото с хуем в жопе мультсериалы 2016 фото блондинок молодих еро семейны нудизм натуризм фото фото голых красоток на пляже себе в вставила фото мулаток жопы фотогалерея огромные голые накаченные девки фото голые фото женщинъ порнофото частные альбомы мамашек фото кисок взрослых дам эро фото бодибилдерш фото эротика красивая каждый день на эльдорадо арзамас каталог товаров арзамас торрент фото эротика дырочек на пляжных фото кабинках порно красивых порно фото в групповуци домашний хлеб рецепт контакте в лучшее порнофото влагалищ грязных порнофото больше попки фото стрингах в фото сын трахает маму в душе фото порно фото хендай фото порно свободный доступ ipad фото порно фото лифчика маечке без в белой плейстейшен андроид игры скачать на на фото мужчин голых красавцев сексуальные телки голые порнозвезды фото сеакс нудистов фото порно секс смотреть с медсестрой фото сэкс раком крупным планом фото 1818561 1500894 813061 1497494 1443764 986173 1378663 594799 802706 2014446 161805 163753 609815 2010149 285395 187618 1891499 1094874 2046414 1032107 375877 212539 834563 1210732 2023285 2064956 2002392 40627 508699 73972 1024682 1674470 1097072 845770 1159512 1838209 187093 1998243 901703 1949438 186952 1796574 395047 157144 522613 1802903 101599 1061131 828026 618640 1595159 618007 972418 719731 1101958 325103 292276 2043613 1880068 66948 368218 1925229 1104940 1548668 171364 1465544 779331 477985 158585 1294142 1287348 433610 1736262 1356922 383982 475455 1346559 1803261 2079457 536230 635655 192978 870816 1603254 1908858 1882866 1935105 1645406 1799737 1959998 11902 1860429 1734941 786613 1200838 1225326 959583 834591 1068641 1272084
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721