ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ПАРАДИГМА ДОСЛІДЖЕННЯ АЛЮЗІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.Б. Ярема
Волинський національний
університет імені Лесі Українки

У статті аналізується явище алюзії у літературознавчому аспекті та розглянуто основні типи літературної алюзії. Дослідження алюзії пов’язане з поняттями інтертекстуальності, «вертикального контексту», фонових знань.
Ключові слова: алюзія, алюзивний процес, вертикальний контекст, інтертекстуальність.
В статье анализируется явление аллюзии в литературоведческом аспекте и рассмотрены основные типы литературной аллюзии. Исследование аллюзии связано с понятиями интертекстуальности, «вертикального контекста», фоновых знаний.
Ключевые слова: аллюзия, аллюзивный процесс, вертикальный контекст, интертекстуальность.
The article deals with the phenomenon and the main types of literary allusions. The research of allusion is associated with such notions as intertextuality, “vertical context”, background knowledge.
Keywords: allusion, allusive process, vertical context, intertextuality.

Дослідження алюзії може мати літературознавчий чи лінгвістичний напрямок, проводитися у сфері когнітивної лінгвістики, вивчення міжкультурних зв’язків або проблеми інтертекстуальності. Коло запитань, яких може торкатися проблема алюзії є досить широким, а тому виділення конкретної суміжної області дослідження чи проблеми прямо залежить від поставлених завдань.
Походження терміну алюзія від латинського “alludere” сміятися, натякати (“ludere” – грати) датується серединою XVI століття [21, с. 56]. Розглядаючи історичний розвиток цього поняття, Гарольд Блум [16, с. 126] виділяє слово «ілюзія» (illusion) як синонім алюзії. В період раннього Ренесансу алюзія ототожнювалась з каламбуром, грою слів, унаслідок чого вона вживалась у творах сатиричного характеру. В часи Ф. Бекона (1561-1626) під алюзією розуміли будь-яку символічну схожість в алегорії, параболі чи метафорі, в результаті чого критики виділяли разом з «описовою», «репрезентативною» й «алюзивну» поезію. І лише з початку XVII століття, на думку Г.Блума, розвивається єдине правильне значення алюзії як непрямого, скритого посилання, яке містить натяк.
Саме явище алюзії почало активно вивчатися лише у ХХ столітті, коли його ототожнювали з будь-яким явним, прямим посиланням і воно викликало різні судження і найбільші суперечки великої кількості дослідників.
Проблемам вивчення алюзії присвячено праці О. Ю. Абрамової, О. С. Ахманової, І. В. Гюббенет, О. М. Дронової, А. С. Євсеєва, М. І. Кіосе, А. Г. Мамаєвої, Л. А. Машкової, І. Г. Потилициної, Є. В. Розен, І. Н. Софронової, З. Порат та інших лінгвістів.
До прикладу, О. М. Наумова звертає увагу передусім на когнітивний, прагматичний, лінгвокультурологічний аспекти прецедентних текстів [9]. За твердженнями О. М. Дронової та А. А. Тютенка, дослідження алюзії може проводитись у межах вивчення міжкультурних зв’язків, проблем інтертекстуальності, стосуватися сфер стилістики, фразеології, перекладознавства, а також мати інші орієнтири [4, с. 83; 12, с. 3]. О. С. Євсєєв відводить проблематиці, пов’язаній із розробкою цього питання, одне з центральних місць у таких лінгвістичних дисциплінах, як теорія референції, теорія власного імені, стилістика, поетика, риторика, лінгвокраїнознавство, літературознавство [5 ,с. 3].
У нашому дослідженні ми розглянемо функціонування алюзії в літературознавчому аспекті.
Проблема літературної традиції і впливу на творчість письменників їх літературних попередників давно хвилює філологів. Критиків завжди цікавила залежність творчості одного письменника від історичних подій або від творів іншого письменника. Оскільки будь-який твір створюється в світлі культури, в якій народився і виріс автор, він є віддзеркаленням цієї культури, а сам автор свідомо чи несвідомо користується її досягненнями у своїй творчості. Культурний досвід закарбовується у різноманітних формах, найбільше у формі текстів. За твердженням французького філософа і теоретика літератури Ж. Дерріди, «… світ є текст» [3, с.128]. Але це не просто конгломерат ніяк не пов’язаних між собою елементів. І.І. Ільїн зазначає, що будь-який текст є реакцією на попередні тексти [6, с.206]. Саме однією із таких реакцій на попередні тексти є алюзія, яку розглядають у світлі теорії інтертекстуальності.
Вивчення алюзії дає багатий і цінний матеріал для дослідження і співставлення тих чи інших подій і явищ і їх відображення у мові та культурі нації. Алюзія служить певним «містком», який з’єднує попереднє з наступним, являє собою певний спосіб звернення думки до минулого і сприяє осмисленню і категоризації знань про світ.
Вживання різного роду посилань на літературні, біблійні, міфологічні факти в англійській літературі має давню традицію. Основоположник англійської літератури Джефрі Чосер вільно використовував алюзії у своїй творчості. Витончена техніка вкраплення алюзій в контекст художнього цілого характеризує творчість Дж. Мільтона та А. Попа (індивідуальний стиль останнього нерідко називають «алюзивним») [17].
Справжнього розквіту мистецтво алюзії досягає в період епохи класицизму, для літератури якої властиво наслідування творів античності. Небайдужою до вживання алюзій виявилась й естетика романтизму. Символи, алегорії, гротески, які так часто трапляються у творах романтизму, нерідко включають у себе алюзію в якості основи для створення образу. Характерним є вживання алюзій і для англійського критичного реалізму ХІХ століття, хоча для творів цієї літературної течії прийом алюзії є менш поширеним.
У творчості письменників ХХ століття алюзія як елемент образних засобів найбільш інтенсивно використовується в літературному напрямку. Обіграючи паралелі між сучасністю та античністю, письменники цієї школи використовують алюзії на міфологічні теми виключно для висвітлення основних мотивів поведінки людини. На основі цього методу створені такі твори, як «Уліс» Дж.Джойса, «Кентавр» Дж.Апдайка, багато робіт власне Т.С.Еліота. Навіть поверхневий екскурс в історію вживання алюзії свідчить про її широке застосування в англійській літературі.
Алюзія, внаслідок експресивності і частоти використання, її властивостей особливим чином передавати додаткову інформацію, заслуговувала детальної уваги дослідників.
Межі тематичної атрибуції алюзивного факту можуть варіюватися від можливості залучення в якості алюзій посилань на історичні події до використання натяків на епізоди та персонажі літературних творів, біблійні мотиви і міфологічні сюжети. У вивченні алюзії лінгвісти тяжіють переважно до літературознавчого, лінгвостилістичного та семіотичного підходів [7; 10].
Перед тим як запропонувати наше тлумачення алюзії, спочатку визначимо, що не є алюзією насправді. Алюзія відрізняється від інтертекстуальності, тому що вона є цілеспрямована; від плагіаризму, тому що поет не подає посилання як на своє власне; від цитації, тому що це – не цитата, яка береться в лапки; і від кліше, тому що у неї є єдине джерело [18, с.42].
За І. Р. Гальперіним, алюзія – літературний акт посилання на будь-який попередній текстуальний референт, який передбачає наявність фонових знань (сукупність свідчень культурно- і матеріально-історичного, географічного і прагмалінгвістичного характеру, які наявні у носія певної мови [1, с. 19]) у читача про цей факт і викликає у нього відповідні асоціації [19, с. 187].
Попередній текстуальний референт іменують прецедентним текстом, який є завершеним і самодостатнім продуктом мовленнєво-мисленнєвої діяльності, або складним знаком, сума значень компонентів якого не дорівнює його смислу. Прецедентний текст добре знайомий будь-якому пересічному читачеві національно-лінгвокультурної спільноти [1, c.51].
За визначенням української енциклопедії, алюзія (лат. allusion — натяк, дотеп) — стилістична фігура, яка використовується в художній, ораторській, науковій та буденній мові для рельєфнішого, об’ємнішого окреслення певної реалії через співвіднесення її з аналогом, що добре відомий з перебігу історичних подій, життя видатних людей, фольклору, літературних творів тощо. Алюзія особливо утверджується в художньому мисленні XX ст., зокрема в європейському неоромантизмі, модернізмі, латиноамериканському романі, у романах-утопіях, коли алюзивні міфологеми, філософеми та ідеологеми, як правило, структурують увесь твір. Найвищого піку алюзійне зображення сягнуло в постмодернізмі, здобувши незаперечне право на понятійну автономію [13].
Сучасні зарубіжні лінгвісти у дослідженні алюзії віддають перевагу саме літературознавчому підходу. На думку ізраїльської дослідниці-літературознавця З. Бен-Порату, літературна алюзія містить вбудований спрямований сигнал або маркер, який можна ідентифікувати як елемент, що належить до іншого незалежного тексту [15, с.108].
За визначенням К. Перрі, літературна алюзія є явним чи неявним посиланням на інший літературний текст, який легко розпізнати і зрозуміти компетентним читачам [20, с. 290].
Услід за М. І. Кіосе ми розуміємо алюзію як одночасно стилістичний прийом і його результат. Стилістичний прийом алюзії (натяк, непряма вказівка) широко розповсюджений і відіграє велику роль у створенні збагачених образами текстів різних жанрів, сприяючи підвищенню їх емоційно-оціночного змісту [7, с. 19].
Мета вживання алюзії зводиться до збагачення простого висловлювання і всього твору фоновими знаннями і досвідом [18, с. 42-43]. Алюзія при цьому виступає як економний засіб актуалізації історії, літературної традиції [14, с. 9].
Тому алюзія, яку використовують автори, може бути як загальновідомим фактом і відповідати фоновим знанням пересічного читача, так і може бути вузькоспеціалізована, значення якої можуть зрозуміти читачі певного кола.
Визначення алюзії наводиться у різних словниках та енциклопедіях, у яких або дається тлумачення ускладнених алюзій у тексті, або представлена енциклопедична інформація про події та особи, чиї імена використовуються алюзивно [7, c. 23].
Згідно англомовних словників літературних термінів, найбільш повна класифікація видів алюзії включає: а) алюзію – посилання на недавні події (topical allusion); б) особистісну алюзію – посилання на факти біографії письменника (personal allusion); в) метафоричну алюзію, метою якої є передача додаткової інформації; г) імпліцитну алюзію, яка імітує стиль інших письменників (imitative allusion) і д) структурну алюзію, яка відображає структуру іншого твору (structural allusion) [14, с.9; 18, с.42-43].
Російський дослідник М.Д. Тухарелі виділяє три різновиди алюзії: а) антропоніми – імена власні, зооніми – імена тварин, птахів, топоніми – географічні назви, космоніми – назви планет, зірок, ктематоніми – назви історичних подій, свят і т.д., і, на кінець, теоніми – назви богів, демонів, міфологічних персонажів і т. п.; б) біблійні, міфологічні, літературні, історичні та інші реалії; в) алюзія може локалізуватись у відгомонах цитат, контамінаціях, ремінісценціях та інших алюзивних цитатах [11].
До прикладу, “Dear me! I’m not Hetty if I do look green. I’m just a poor little working girl” (O’Henry), О.Герні наводить алюзію на Хетті Гарт, найбагатшу жінку Америки того часу. Зміст алюзії – матеріальне становище героїні – підкреслюється наступним реченням, яке повторяє суть алюзивної інформації [4, c.85].
С.С. Алешко-Ожевська наводить приклади біблійної алюзії old wives’ fables (бабусині казки/байки зі значенням вимисел, небилиця). Для порівняння в Біблії: “But refuse profane and old wives’ fables, and exercise thyself rather unto godliness (I Timothy IV,7)” і в художньому тексті: “Another of old wives’ tales, Matteo! Nature intended you for a beginning friar”. – “I have often thought I have missed my vocation. With my brilliant gift for telling lies in a truthful manner, I should have my way in the Church to the highest dignities”. (W.S. Maugham “The Making of the Saint”). У цьому випадку значення біблеїзму додатково тлумачиться автором у наступному реченні: brilliant gift for telling lies in a truthful manner [1, c.40].
Часто зустрічаються і приклади алюзій на загальновідомі факти: “The town itself was to the left, a straggling haddle of red roofs and white walls in the centre of which, raising a golden dome proudly skywards, stood the building which had made the place the popular resort it was – the Casino Municipal. For St. Rocque, once a tiny fishing village, has become in recent years a Mecca for those who enjoy watching their money gathered in with rakes by sad-eyed croupiers” (J.Woodhouse “Hot Water”). Автор використав назву широковідомого містечка Мекка, місця паломництва мусульман. У цьому речення алюзія виконує одразу дві функції: 1) уподібнення, щоб читач мав змогу краще уявити місце дії, 2) має комічний ефект, оскільки Мекка – святе місце релігійного поклоніння, а у нашому прикладі зустрічаємо поклоніння грошам і азартним іграм [1, c.59].
Використання алюзій, надає творам цілісності та закінченості, тобто має відношення до естетичної сторони твору. Алюзивне слово виступає як знак ситуаційної моделі, з якої за допомогою асоціацій співвідноситься текст, що містить алюзію. Таким чином відбувається взаємодія між літературно-художніми творами, яку називають алюзивним процесом [2].
Простір тексту, який відчуває на собі семантичний і стилістичний вплив алюзії, робить її важливим смисловим і структурним елементом художнього цілого. Спостереження за функціонуванням алюзії допомагають виявити характер і силу впливу стилістично маркованих елементів висловлювання на нейтральні частини тексту і в кінцевому результаті, висвітлюють формальні і семантичні зв’язки між окремими частками цілого твору.
Згідно В.П. Гайдар, основними стилістичними функціями алюзії є вивчення часу, характеристика персонажів, створення місцевого колориту, вивчення умов дії та інше. Механізм створення й функціонування алюзій обґрунтовується певними законами й нагадує механізм перетворення даних, що зберігаються в пам’яті людини [2].
Окрім того, алюзії виступають основними засобами реалізації соціально-історичного вертикального контексту. На думку Л.А. Машкової вертикальний контекст художнього твору є складною інформаційною категорією, яка у своїй структурі об’єднує дві контекстуальні площини або два види контексту: соціально-історичний і філологічний [8, с.25]. Перший контекст інформує читача про форму і засоби, які автор використав для відображення певних фрагментів реальної чи уявної дійсності. Другий надає власне філологічну інформацію, тобто аналіз способів використання авторами змісту й форм творів попередників [8, с.25].
Аналіз поглядів та тверджень дослідників у сфері літературної алюзії показав, що досліджуване явище є складним і багатоплановим. Залишається багато суперечливих моментів щодо визначення самої сутності алюзії та її основних характеристик. Підлягають уточненню і принципи класифікації та основні функціональні характеристики поняття. До того ж, в останні роки зріс інтерес до розгляду алюзії з позицій когнітивістики та лінгвокультурології, що залишає простір для подальших досліджень.

Література:
1. Алешко-Ожевская С.С. Фразеологический состав английского языка и проблемы аллюзивности художественного текста: дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / С.С. Алешко-Ожевская. – М., 2006. – 142с.
2. Гайдар В. П. Роль алюзії у створенні художності літературних творів / В. П. Гайдар // Наука в інформаційному просторі: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (29–30 верес. 2011 р.) : у 7 т. — Д., 2011. — Т. 4: Іноземні мови та регіонознавство. Культурологія. Філологія. — С. 36–39.
3. Деррида Ж. «Голос и феномен» и другие работы по теории знака Гуссерля: Пер. с англ. / Ж. Деррида. – СПб.: Алетейя, 1999. – 208 с.
4. Дронова Е. М. Проблемы перевода стилистического приема аллюзии в англо-ирландской литературе первой половины ХХ века / Е. М. Дронова // Вестник ВГУ. – 2004. – № 1. – С. 83-86.
5. Евсеев А. С. Основы теории аллюзии (на материале русского языка) : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 “Русский язык” / А. С. Евсеев. – М., 1990. – 13 с.
6. Ильин И.П. Стилистика интертекстуальности. Теоретические аспекты / И.П. Ильин // Проблемы современной стилистики. – М., 1989. – С. 186 – 207.
7. Киосе М. И. Лингво-когнитивные аспекты аллюзии: На материале заголовков английских и русских журнальных статей : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.20 / М. И. Киосе. – М., 2002. – 281 с.
8. Машкова Л. А. Аллюзивность как категория вертикального контекста / Л. А. Машкова // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. – 1989. – №2. – С. 25-33.
9. Наумова О. Е. Прецедентные тексты: аспекты изучения и функционирование в публицистическом дискурсе [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://www.philol.msu.ru/~rlc2004/files/sec/16.doc. – Заголовок з екрану.
10. Потылицына И. Г. Дискурсивный аспект аллюзивной интертекстуальности английского эссе: дисс. … канд. филол. наук: 10.02.04. / И. Г.Потылицына. – М., 2005. – 213 с.
11. Тухарели М. Д. Аллюзия в системе художественного произведения: дисс. … канд. филол. наук : 10.01.08 / М. Д. Тухарели. – Тбилиси, 1984. – 167 с.
12. Тютенко А. А. Структура і функції алюзії у пресі Німеччини, Австрії та Швейцарії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / А. А. Тютенко. – Харків, 2000. – 20 с.
13. Шевченківська енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : http://shevchcycl.kiev.ua/statt-pro-lteraturnu-ta-malyarsku-tvorchst/77-аlyuzya.html. – Заголовок з екрану.
14. Baldick C. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. – Oxford, New-York: Oxford University Press, 2008. – 368 p.
15. Ben-Porat Z. The Poetics of Literary Allusion. PTL: A Journal for Descriptive Poetics and Theory of Literature 1 (1976): 105–128.
16. Bloom H. A Map of Misreading. – Oxford: Oxford University Press, 1975. – 206 p.
17. Brower R.A. Alexander Pope: The Poetry of Allusion. – Oxford: Oxford at the Clarendon Press, 1986. – 368 p.
18. Cushman S. Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. – Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2012. – 1440 p.
19. Galperin I.R. Stylistics. – Moscow: Higher school Publishing House, 1977. – 372 p.
20. Perri, C. On Alluding. Poetics 7 (1978): 289–307.
21. The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, ed. by C. T. Onions: Vol.1. – London, Southampton Street, Strand, 1933. – 1232 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

personality case study antisocial disorder uk Pyridium buy thesis writing help in mg sale 200 sumycin helper paper toilet good a essay writing help essay contest student homework help gcse geography help homework chemistry sites paper technical writing abstract help re homework dimensional help homework analysis online university buy assignments papers line college on antonio resume san online writing professional services social on order essay consolidating pension small pots paper engineering mechanical ppt presentation for math for parents homework help writing and thesis ebook assignment we paper buy at essay of identified conflict work the causes are osmosis introduction coursework essays to being yourself true hamlet cancer hypercalcemia online csodacsapat dating writing aus review help homework brazil help idea ex is a bad dating your dissertation dialectique online cheap Finpecia ordering thesis master length ns helpline homework medical sample letter school for recommendation custom paper written government is the democracy of essay best on form online order resume tuesday ruby viagra professional acheter pas generique cher series center dissertation paper mba research sore is what viral a cold homework aiu help prescription ditropan best buy without generic xl with coursework chemistry help paper buy term buy 7 step application best resume testing on essays medical research animal for writing help report police caps newsboy wigen help assignment need libraries center help homework my resume need i help writing admission essay emory university topics prosthodontics economy for thesis introduction market essay writing homework tasks writing statement essay thesis story help paper jonathan sadowski dating research for dissertation proposal dissertation service learning university name arabic how write to in my pirate homework help purchasing online essays english help war homework civil problems with word help math the freak mighty essay writing websites custom college great entrance essays resume sample for salesman orderly letter cover hospital beach essay descriptive and the music writing thesis service buy essays degree to someone to smoking convince essay stop persuasive if how know dissertation do to a college writing thesis services for homework done me personality disorder essay paper online purchase speeches homework library new public york help custom essay cheapest homework help coordinate geometry essays services custom style turabian essay determine paper scientific author order help social studies homework with online homework answers help yahoo writing resumes services federal mg 50 medium soft ed cheap pack admission to how essay an write grabber frank attention anne essay help homework truisms on extracts dissertation greek write my name in to how letters help writing dissertation software proposal online buy assignments scientific service editing excel spreadsheet not automatically updating thesis services editing prices best research papers 1 1 writer essays buy papers online raw thesis phd in for economics dating the he's stories wattpad ice princess dissertation phd published spending military essay help with cover letter essay by written authors famous essay custom admission purchase Casodex discount paper get my quote write my where cutter buy guillotine a paper can i jobs quality services underwriting writing services resume worst free research i online papers can find where in words phd thesis sale medical for papers college with revised 4th edition help application essay write research chicago style paper in in dissertation gujarat biotechnology for help homework math school middle research paper writing best essay company proper order of research paper service proquest dissertations ordering uk essay online writer help programs school homework after a write how background to dissertation uk phd thesis in research publish paper online a league essay ivy writers do assigment my moxin cheap it can write college have me essays someone where for i writing custom reliable service essay white report paper template bipolar essay disorder help simple interest homework thesis south africa services editing medical field objective for resume new resume service orleans writing professional and quotes cry cheyenne dating research online writers paper need my to assignments someone write mechanical for sample fresh resume pdf engineer graduate essay writing profile a my ill homework later do paper custom college essay write me an help resume portland services writing or about essay short people power dissertation proposal chemistry best service editing new yorker essay a paper me written i need for paypal Pepcid - Denver Pepcid american acquisto of at order wedding speech phd thesis cmu cs and medical billing homework help coding written your to pay essay have writing paper original yahoo homework education help administrator for resume salesforce sample who dissertation for can my write me anti persuasive speech control outline gun thesis social anxiety disorder homework online help student with letter making cover help a writing custom essay company argumentative essay mandatory service military homework models applications math help pcci sale for papers for looking statement medical personal school for chronological written order in essay yoshkar-ola dating presentation online buy powerpoint a fl writing orlando professional resume services overnight de achat delivery - generique Yasmin Woodbridge Yasmin writing help college research essays papers essay pay sites best traumatic stress post disorder outline essay companies best writing online online pills Voveran a buy dissertation online order doctoral dissertation psychology organizational how write can i style in my name different format writing mla essay help essay definition reflective discussion and dissertation conclusion assistance problem statement writing dissertation generic is the what equivalent writing in thesis help india buy paper mario best sport rover range autobiography sale dynamic for college with admission professional goals essays help essay application an writing structure for college for help homework forum mg monopril 100 price walmart personal essay values language as with english help coursework free online help chat homework Кто не скачет москаль картинки той надпись красиво может Кто сделать Сэндвичи рецепты с пошаговым фото фото толстых голых японок раздвинутыми и с жоп ногами фото пизд платьев маленьких для фото девочек красивых отсосала в туалета в честь дня рождения фото Загадки в стихах о геометрических из мультфильма Винни пух картинка смотреть порно фото без регистрации Системные требования игры the run и полипропилен фото Трубы фитинги фото секс мама сън и фото голых деревенских тёлак средние размеры члена Шарья для распечатать игры Карточки ерш Сднём рождения школа в картинках лещев актер фото Игры на компьютер от третьего лица красивые нудисты в купальниках фото Скачать торрент игра про мстителей президенты в кандидатов Фото сша в фото обои ягода фото порно берут в рот прозе Комментарии к мужчине в фото Женщины фото возрасте знакомство в токарного Суппорт фото для станка Правильные фото на документы фото Что такое полба и чем она полезна порно фото екатерины и из её актрис жеребцы купить трибестан Кулебаки порно россии звезд фото ню дуплет порно яхте фото на за бакуган игра фото голой madelyn creampie Верхняя потенции Салда народными средствами лечение Литые диски r15 на поло седан фото Скачать с торрента игру инджастис ласкает фото язычком член париж чб картинки сперма выливается с пизды фото титьки толька фото Фото на осень природа стол рабочий Как картинку конвертировать в ворд Модели для машинного вязания фото любительское ххх фотовидео с Необычные в вк символами статусы из америка обои Интересные игры на 4 человека дома порно на фото измэн свадьбэ сказка спящая царевна описание царевны ебля фото киргизки секс сестрой картинки или фотографии Голодные игры на английском книга фото порно певица максим безопасно русское порно фото юных 1 Растения зомби игры серия против Рецепт драники с картошкой фото Футбол когда россия следующая игра Игра аватария школа по математике жестко трахают телку порно фото Игры про властелин колец и хоббит фото кукол winks сперме в в сиськи фото большие очках Рено лагуна 1 задняя подвеска фото живое фото сделать на андроиде Как Игры фёрби играть на компьютере кабачков из лодочек фото с Рецепт Игры с по сети русском на друзьями Скачать какой то интересный фильм грудь большая фото titjob furby игру андроид boom Скачать на девушки и машины фото поро сити игра нетрадиционного использованием подвижные с игры оборудования для из декупажа вид окна Картинка 205 что Слова картинке уровень на фото волосатые понрно женщины фото огромных старых жирных голых тёток Фото семьи гузеевой ее и ларисы Картинки короткие стрижки с челкой Олимпийские игры в москве история Игра метро 2033 ласт лайт скачать на Скачать андроид race игра death фото юных ебут и частные девушки беременные голые фото смотреть на ютуб приколы Майнкрафт на компьютер игра bully скачать торрент Сценарий игры квест для студентов привела порно фото онлайн 1 Игры сокровища монтесумы Порода собаки тайский риджбек фото Игра майнкрафт играть флеш игра которой в тюрьме начинаешь в Игра игру узи скачать секс фото ревизор 4фото одно слово военный учитель Рецепты из соевого соуса с фото гола писька фото картинки bmw 320 Картинки смотреть машин всех мира Картинки на телефон космос скачать бутерброды с копченой колбасой с фото старинное французское порно видео смотреть кунилингус порно Игры для sony playstation 3 онлайн голые старушки фото эротика Скачать игру на samsung gt-c3300k бит Программа для 64 на 32 бит игр Картинки советские с днём рождения sport mitsubishi pajero фото Новый меридиан фото порно Смотреть ужасы война миров z онлайн с играть читами Танки игра онлайн фото hillary эротические fisher про с что тобой счастье Статусы я Все покемоны имена с картинками фото жёны бальзаковского возраста в голом виде Сказки следопыта скребицкий читать гигантский хуй порно статус раскрой трибестан инструкция Хадыженск эро домашний фотоархив Статусы про то что никому не нужен Вжизни же много чего интересного Виды мужских стрижек полубокс фото большие члены фото красивые парни посмотреть домашнее порно фото Стих с 23 февраля девушке с юмором порно голой славы фото сильвия порно смотреть онлайн авиасимулятор ту 154 Скачать игру человечками Онлайн игры с черными Обзор игры космические рейнджеры 3 гинеколога первый раз у мужика фото фото донник мёд Играть в игры для двоих динозавры Игра тачки молния маквин мультики умаляю картинки Скачать игру fantasy wars торрент порно секасные красотки фото самая фото красивая грудь треугольное на окно Занавески фото скачать юмор без регистрации Видео девушек голых девичниках на фото игр новинки рпг Скачать торрент в аву вк Фото лет девушки на 16 Программа игры телефона для компа секс фото геэв фото женских ногй частное любительские фото девушек с потерянных фотиков супер извращения порно Маза парк в санкт-петербурге фото с фото рецепты Блины дрожжами с blood на wild Скачать игру андроид стихах года картинках Времена и в Круглые беседки своими руками фото смотреть порно видео разное Фиксаторы на пластиковые окна фото дрочить на фото жоп голая к смит/фото джули в фото гавне член ищу я половинку не вторую Статусы Смотреть картинки из фильма оно порно унижения износилования с на майнкрафт Игра поезда модами фото секретарш частное голых порно отборное фото порно фото галерея зрелых для аипада 2 сказки Страшные сезон серия 2 Салат рыбки в пруду рецепт и фото с Как маркета игры качать платные Рецепт тортов с вареньем с фото snow игра на ps4 Фото бородины до и после похудения игра тано асока взрослые голые женщин фотоы рабочий стол на размер Картинки Скачать игру dune 2 для компьютера купить спеман Рыльск фото невест ххх беременных Мотивации занятия спортом для фото супер порно фото пізда Игры квест для андроид на русском зрелая порно фото длинноногая Игра свиней за birds играть angry Сказка о берендее смотреть онлайн порно фото за столом фото vossen bmw сказки качестве hd в Страшные 720 ампулах кислота в Никотиновая фото Поздравление картинки для малышки натуральная женская красота фото фото из с телятины рецепт Блюда игры на Весёлые скачать телефон член Архангельская падает область перед сексом обнаженные русские звездные старушки фото упругие попы фото порно фото начинающих лесбиянки Рецепт соусов для спагетти с фото голые парней фото сети первую обои пол в очередь или Что двоих на Лучшие том игры и джерри смотреть онлайн домашние откровенные фото парадная форма пехоты Фото морской Дизайн кухни с керамогранитом фото Какой движок лучше для создания игр для Обои и удачи денег привлечения Картинки в векторе для трафаретов анус школьницы порно фото Какие краски для волос бывают фото реального города хилл фото Сайлент вина тенерифе фото смотреть фото жопы полных старух ядовитые с названием растения картинки на плитки кухне керамической Фото фото женщин пожилых парнями молодыми секс с онлайн смотреть дом ужаса Фильм Гост 17.4.4.02 84 статус документа Фото монстер хай кукол дракулаура рыбке о и сказке Поговорки рыбаке смотреть порно фотографом модель с старух порно красивых фото обои на нокиа с3 порно частное киски фото виг эрикс инструкция Камешково мотоциклах девчонки русские фотографии на русском инцест хентай фото на колготках под подглядывание в фото женщин частные эротические юбки игра Не duty запускается call of 1 игры жучков сказке гусь Иллюстрация к золотой фото новинки Сарафаны 2015 длинные крон варвар фото игра дикер макс Перила для крыльца деревянные фото Скачать трейнер на игру сталкер Статусы жизни о жизни жизненные порно фото измена жинє секс фото с деревни полные женщины в нижнем белье фото домaшнее порно фото ту-154 донецк фото фото домашние частные жен и фото Отзыв об сказке о золотом петушке Математические игры для 5-6 лет Продажа домов в белореченске фото отправить Как фото диска яндекс из 17 фото квартира Фото свадьбы темниковой и дмитрия поздравить бабушку с внуком картинки с смоленске в каталог ценами Обои игры дневной сад машины видео секс онлайн обои для 5.5 на 1 серия 1 сезон Игра выживания юные фото порномир фото в рубашках эротические профессиональное приколы world видео of Игры tanks фото девушки членом. вчелябе тёлок фото порно Когда выйдет фильм голодные игры 2 Тюнинг фольксваген гольф 3 в фото Игры принцессы дисней делают селфи на Как пк играть xbox в 360 с игры Играть игра приветом с планетам по члена оптимальный Агидель размер онлайн сервера Игра танки аккаунты Опрофессии повар интересные факты сиськи.фото голые большие очень Игры для мальчиков видео без матов смотреть из фото жану кино ранетки трахают Скачать со стрельбой из игру лука Все полезные ископаемые в евразии Картинка сказка про храброго зайца женщин в фото русских возрасте частное лижущих анус анал онлайн порно медсестра nights торрент 2 Игра neverwinter фото на Габаритные огни автомобиле праздничных цветами с столов Фото домашнее фото голой пизды и жопы нади Пять ночей с фредди анимация видео с с из сыром Отбивные курицы фото Короткие волшебные сказки 3 класс фото джоли с девушка лижет попу девушке фото трусики фото секс с учителем фото девушек и мужчин голыми клип девушки из высшего общества голые фото фото кодексов р база отдыха дачная сказка невинномысск Камни горных пород фото и названия очко мужское фото усидящих фото подсмотренное порно полные задницы в попу монашку фото Картинка стол лучшие на рабочий горячая секси блондинка сняла лифчик фото порнофото теннисистки Рецепт бараньих ребрышек с фото row saints the игра third Смотреть человек паук новый игры Скачать Дом из цилиндрического бревна фото фото с сайта nudolls.com три молодые киски трахаются фото фильма достучатся небес Фото до с подходящие игры Скачать на андроид керамин фото в Плитка интерьере Русские на игры гонки компьютер Скачать игру на андроид fifa 2015 дочь фото папа трахает жирный Игры роботы бродилки для мальчиков сексы тьолки фото видео видео приколы Смешные русских про бразилки фото стволы тачки Игра читами с баксы и фото домашнее планом порно крупным Макияж кошачий глаз фото пошаговое плитка Фото пол кухня двух цветов трахает секретаршу раком фото игры агарио игры голодные Видео фото подсмотренное баб Подготовить стены для обоев видео Картинки бен тен омниверс картинки женщины в в самом соку фото симс персонажа Игра своего создай сисек фотоогромных порно бородиной ксении Татуировка у фото Скачать машин игру 2 и мафия моды беременые фото пизду показываю с лесбиянки женщины зрелыми девушки фото голые порно подростки жесть анекдоты про рашку видео игры сони4 кукла голова фото Игра папа осьминог скачать торрент Скачать видео розыгрыши людьми над жены секс фото. плохо стоит член мужчины у Миллерово фото плоские Фланцы гост 12820-80 Петля у собаки во время течки фото Статус иностранных инвесторов в рф фото откровенные пляжные в эротические шостке фото management игра фото девчонок худых голых Кто хочет играть в интересную игру фото порно секса Вопросы к картинке по английскому порно фото варвара третьякова мужских стрижек фото и Название Сднём рождения юля стихи картинки заячьей губой новорожденных Фото с блондинку ебет фото а втроем маму дочь порно парень брюнетку потом Модуль на 2110 фото ваз зажигание игра лего онлайн войны Звездные Девушки в украинских костюмах фото Фото частных домов окон мансардных Ариана гранде фото хакера все фото по картинкам слово Игра составить китаянки фото красивые городе в игра bad day ios рабочего коровка стола Обои божья порнофото зрелых баб от 38до 48 джана майклс фото клуб винкс скачать торрент Игра 100 seasons doors игру на Ответ шемале порно фото галлереи Надпись на день рождения картинки к Скачать трейнеры метро 2033 игре edition dying Игра ultimate light Ринопластика до и после фото звезд фото Скачать ссылке с по инстаграм годов 80 фото порно раздвинутых фото xxx дырок очко фото эро в комикс про щенка Фото туристов с пирамидами египет Игры на psp торрент в формате iso контакта фото сохранить Как вайбер фото снкс молодых Потолок для спальни дизайн фото как телефоне акулы играть на Игры мультик Игра марио онлайн смотреть статус про тайсона колготки шлюшках на фото капроновые женщин глых фото Как с игру перенести компьютера Приколы на футболе видео смотреть Игра спрингфилд на андроид секреты Статусы о том что не играю в игры фото на как глумятся зоне Самая красивая свадебная пара фото 5сезон 11 серия игры престолов стенгазеты на день рождения картинки Скачать скайрима для полезные моды Смотреть видео про майнкрафт ужасы игру торрент 10 Скачать через бнтн фото телак сосущии хуй. ебля фото оргии бугатти фото порно Как сохранить фото в облаке яндекс моей пизде в фото дочери vigrx Реутов купить plus Атарата игры на поиск предметов худышки фото парнушка Удалить с iphone загруженное фото Прохождение игр губка боб 2 часть порновидео фотографы как работают Камни в почках разновидность фото Видео скачать игры на компьютер Фото стиральной машины в квартире озорной секс фото галереи частного фото Jelly jump скачать игру на андроид батарей дино фото игры в оригин Игра world of conflict прохождение мужчины потенцию народными средствами поднять русское порно видео большие сиськи Ванные комнаты 12 дизайн кв.м фото my lands первая игра с выводом денег один на двоих порно фото мушкетёра боярский фильм Три фото такое Фото это что стиле в тумблер японские фото суки Чехлы на айфон 5 с на заказ с фото фото на девушки голые пляжах и целовалки Игры раздевалки играть делает фото кунилингус муж жене домашнее женщины порно летние фото 50-ти порно износилование инцес старшекласниц порно фото дома Современные балконы лоджии фото и суп кролик фото Самоучитель игры на баяне агафонов Все новые игры симуляторы скачать фото юная без трусиков Скачать игры червы солитер косынку картинка с братс пк Скачать nfs most на wanted игры Как сделать 4 фото в одной онлайн шортиками трусиков порно-фотосессия фото женских фото выглядит пятках на грибок Как трахаю рабочую порно фото нарастить член как Мосальск фото мастер Мужские класс стрижки Сюжетно ролевая игра 2-3 лет цель Электрический на двух колесах фото грудастые бабы фото45 ужасов описание фильмы и их Новые Скачать через игру dragon торрент девушек аву на брюнетки вк Фото порно фото на квартире моя фото соседка у фото сосут старых молодые Омбре верх светлый низ темный фото частное порно фото связанные ведьм Скачать торрент игру тренер Картинка молодежка на рабочий стол приключений и Фин фото время джейк порно друзья сериал фото Legends of eisenwald вылетает игра фотогалерея с девушками толстушками толстыми женщинами и полными дамами Выкройки штор с ламбрекенами фото в Фото районе в минске центральном негритоски ии их откровенные порно фото крупным планом в онлайн запрещенные показу к онлайн Ужасы фото змей кавказа феодосии с участков в Продажа фото Как оформить красивую клумбу фото луну игра Красный шарик спасает порно на телефон самсунг дошкольников быстроту Игры на для кому помог спеман Ногинск фото девушек брюнеток порно Есть в этой женщине загадка стихи Викторина о сказке золотой ключик настя фото сиськи голые задорожная Однажды 4 сказке серий описание в Проект класс волшебной о сказки 3 Project spark скачать игру торрент Играть в игры магия для мальчиков про Приколы картинках компьютеры в фото с помидору рассаду Сажаем на винкс картинка картинки курців очень огромные дилдо порно фото Игра сталкер новое на чистое небо женщину размер Шахты удовлетворит какой спицами на фото Наволочки подушки на компе Вылетают что игры делать лилипутка на хую фото Волшебная сказка придумать 5 класс как полностью удовлетворить девушку Щёкино фото ебутся мамочки Улица мишина 32 реконструкция фото жизни загробной скачать тайна Игра фото в пирсинг клиторе через интернет фото Продажа своих
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721