ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

                                                                     ГринякО.О.

ХДУ, м. Херсон

 У статті виявлено слова-символи, образи-алегорії, образи-параболи, які впливають на експлікацію прихованого у поетичному тексті смислу. Зроблено спробу визначити засоби відображення соціальних, політичних змін ХХ століття в американських поетичних текстах.Обґрунтовано значущість залучення фонових знань та інтертексту для декодування смислу.

Ключові слова: імпліцитність, імплікат, індикатор імплікату, імплікативний простір.

В статье выявлены слова-символы, образы-аллегории, образы-параболы, влияющие на экспликацию скрытого в поэтическом тексте смысла.  Сделана попытка определить способы отражения социальных, политических изменений ХХ столетия в американских поэтических текстах. Обоснована значимость привлечения фоновых знаний и интертекста для декодирования смысла.

Ключевые слова: имплицитность, импликат, индикатор импликата, импликативное пространство.

In the article the word-symbols, allegorical images, parables influencing the explication hidden in poetic texts sense are defined. An attempt is made to identify the means of reflection of the social, political changes of the XX century in the American poetry. The value of extra-textual knowledge and intertext is proved to decode the senses.

Key words: implication, implicate, indicator of implicate, implicative space.

Постійною увагою науковців до проблеми породження природи імпліцитності, дослідження якої у кожній новій науковій парадигмі не вичерпує її сутності, а лише висвітлює нові грані й перспективи вивчення, пояснюється актуальність вибору теми. Метою статті є визначення лінгвокогнітивних механізмів виявлення прихованого смислу у віршованих текстах шляхом залучення фонових знань та інтертексту. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: уточнити визначення понять імплікативний простір, імплікат, індикатор імплікату; виявити слова-символи, образи-алегорії, образи-параболи, що впливають на реалізацію імплікатів у поетичному тексті.

У контексті дослідження під імплікативним простором розуміємо систему імплікатів, парадигматично пов’язаних та упорядкованих між собою в єдине смислове ціле. Імплікат – це компонент смислу, прихований у художньому тексті й актуалізований за допомогою індикаторів. Індикатори імплікатів – це стилістично марковані одиниці поетичного тексту (слова-символи, образи-параболи).

На початку ХХ століття на перший план виступає образ простої, нічим не примітної «маленької» людини з її проблемами, переживаннями, системою духовних прагнень, цінностей і бажань. У збірці Е.Лі Мастерса «Spoon River Anthology», у якій через смерть зображується життя пересічних громадян міста, кодується імплікат цінність особистості. Вибір жанру епітафії слугує постійним нагадуванням читачу про те, що життєвий шлях закінчено і немає ходу назад:

WhereareElmer, Herman, Bert, TomandCharley,

The weak of will, the strong of arm,

the clown, the boozer, the fighter?

All, all are sleeping on thehill [1, p.198].

Слово-символ «hill» у поезії Е.А. Робінсона, Е.Лі Мастерса має імпліцитний смисл – місце останнього притулку, у контексті віршу в поєднанні з переліком власних імен із застосуванням лінгвокогнітивної операції конкретизації дозволяє виявити центральний імплікат – цінність особистості. Слід зазначити, що визнання і слава у багатьох випадках приходять саме після смерті, тоді коли людину вже не повернути.

Урбаністична Америка ХХ століття повинна була знайти «співця» своєї індустріальної могутності. Ним став Карл Сендберг (1878-1967). Наприклад, індикаторами імплікату високорозвинуте місто виступають образи-алегорії, що позначають професії, які приносять прибуток:

HogButcherof the World,

ToolMaker,StackerofWheat,

PlayerwithRailroads andNation’sFreightHandler [1,p.206].

Протиставлення позитивно маркованих proud (гордий), strong (сильний), cunning (чаруючий) і негативно маркованих епітетів wicked (злий, аморальний), crooked (спотворений, нечесний), brutal (жорстокий нелюдський), coarse (грубий), використаних для опису «City of the Big Shoulders» [1, p. 206] є індикаторами імплікату двобічність індустріальної цивілізації. Індустріальна цивілізація з одного боку будує і створює (building), а з іншого – руйнує і калічить (wrecking, breaking) життя людей.

На відміну від Е.А. Робінсона, Е. Лі Мастерса, К. Сендберг висуває протилежний цінності особистості імплікат знецінення життя у таких поетичних текстах як, наприклад, «Limited», «Grass», «Chicago». Життя мине і тіло стане попелом: «and all the men and women laughing in the diners and sleepers shall pass to ashes» [1, p. 208]. Із часом усе забудеться: імена, події, місця колишньої слави і колишніх поразок:

PilethebodieshighatAusterlitzandWaterloo.

Shovel them under and let me work –

I am the grass; I cover all.

Two years, ten years, and passengers ask the conductor:

What place is this?

 Where we now?[1,p. 210]

К. Седберг звертається до фонових знань читачів з історії про кровопролитні бої між армією Наполеона І із союзними військами Росії і Австрії (Аустерліц) й англо-голландськими (Ватерлоо) [3, с.273], акцентуючи увагу на тому, що з плином часу вже не можливо віднайти місця сутичок, поховань полеглих у боях, тому що вони покриті травою (I am the grass; I cover all). Алегоричний образ – трава (grass) –  набуває імпліцитного смислу: «те, що зітре із пам’яті спогади». Цей образ має інтертекстуальні властивості, порівняйте із російським прислів’ям «всякая могила травой поростет».

Центральним імплікатом в поезії Р. Джефферса є знецінення життя:

I have seen far stars weighed and their distance measured,

and the powers that make the atom put into service – For what? –

To kill half a million flies – men I should say – at one slap [1, p.256].

Параболічне посилання на масштабні наукові відкриття та історичні події ХХ століття слугує основою для розкриття імпліцитного смислу віршу:

1) відкриття залежності від абсолютного розміру зорі та спектральним класом зорі(Ihaveseenfarstarsweighedandtheirdistancemeasured);

2) відкриття атомного ядра, розробка планетарної моделі атому, штучна ядерна реакція, відкриття розщеплення ядра урану (thepowersthatmaketheatomputintoservice);

3) вступ у 1941 році Сполучених Штатів у Другу Світову війну, після бомбардування японськими літаками американської воєнно-морської бази Перл-Харбор, на Гаваях: (TokillhalfamillionfliesmenIshouldsayatoneslap).

Подолати свої страждання, які несуть безкінечні війни, бездумний технологічний розвиток, можливо лише шляхом пізнання неосяжної краси всесвіту «Divinely superfluous beauty» [1, p. 250]), визнання вражаючої довершеності всього сущого:

But if the human animal were precious

As the quick deer or that hunter in the night the lonely puma

I should be pleased to lie in one grave with ‘em [1, p. 256].

Інтертекстуальний зв’язок вірша А. Гінзберга «A Supermarket in California» з «Божественною комедією» Данте простежується через зображену уявну зустріч з У. Уїтменом, що нагадує зустріч Данте з Вергілієм. Однак місцем зустрічі виступає не ліс, а супермаркет. Образ-алегорія «supermarket» є індикатором імплікату суспільство. Це суспільство, що функціонує за законами ринку, де все покупається і продається, суспільство, у якому, навіть перебуваючи серед собі подібних, людина почуває себе одинокою: «lonely old grubber, we’ll both be lonely, lonely old courage-teacher» [4, p .462-464]

У вірші А. Гінзберга «A Supermarket in California» образ-алегорія «supermarket» є індикатором імплікату суспільство. Це суспільство, що функціонує за законами ринку, де все покупається і продається, суспільство, у якому, навіть перебуваючи серед собі подібних, людина почуває себе одинокою: «lonely old grubber, we’ll both be lonely, lonely old courage-teacher» [4, p .462-464]. У супермаркеті А. Гінзберга увага сконцентрована на людській особистості, імплікат цінність особистості висувається на перший план.

Якщо на початку століття більша увага приділялась опису невеликих міст, як макромоделей суспільства, то в другій половині – великим (Чикаго в творчості К. Сендберга, Каліфорнія, Сан-Франциско, Нью-Йорк у віршах А. Гінзберга), з необмеженими можливостями, але нещадними до щирих почуттів, проявів людяності, любові: «will we stroll dreaming of the lost America of love» [4, p. 462].

Протестуючи проти жаги будь-якою ціною зробити кар’єру, проти знеособленості, безпристрасності, культу речей центральним імплікатом поезії А. Гінзберга стає цінність особистості. Периферійними виступають імплікати самовираження, свобода поглядів, повноцінність існування:

Werenotourskinofgrime, werenotourdreadbleakdustyimagelesslocomotive, wereallbeautifulgoldensunflowersinside, wereblessedbyourownseed[4, p.468]

Образу-алегорії «locomotive», імпліцитний смисл якого – цивілізація, відповідає аналогічний образ «express», створений К. Сендбергом. Однак, якщо у поетичних текстах К. Сендберга «express» є позитивно маркованим: «цивілізація, що стрімко розвивається, прагнучи досконалості», то «locomotive» А. Гінзберга наділений негативними якостями: dread, bleak, dusty, imageless.

Зважаючи на той факт, що А. Гінзбергу належить термін, що склався під впливом східної філософії та релігії, – «Влада Квітів», зміст якого полягає у тому, що квіти, музика, поезія здатні протистояти насиллю і руйнації [2], можна зробити висновок, що слова-символи «sunflower» і «seed», прихований  смисл яких краса і життя відповідно, підпорядковується центральному імплікату цінність особистості.

Таким чином, якщо на початку ХХ століття до стрімкого індустріального розвитку країни ставилися з наснагою і вірили, що він приведе до процвітання як усієї країни в цілому, так і кожного її громадянина зокрема, то друга половина минулого століття відкрила усі негативні наслідки технічного прогресу: ріст спекуляцій на фондовому ринку, гонка озброєнь, війни за сферу впливу, забруднення навколишнього середовища. Шлях подолання проблем, з якими зіштовхнулося сучасне суспільство, у єднанні з природою і в ній знаходять притулок від невпинного руху цивілізації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.      Американская поэзия в русских переводах ХІХ-ХХ вв.: [сост.            С.Б. Джимбинов]. – М.: Радуга, 1983. – 667с.

2.        Могутин Я. Интервью с Алленом Гинзбергом. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.mitin.com/people/mogutin/ginsberg.shtml.

3.        Энциклопедия знаний. Мудрость. Факты. Открытия / [редкол.:                   Л.Г. Стахурская, Н.А. Таранова, Т.Н. Юкало]. – М.: Изд-во Сталкер, 2004. – 768с.

4.        The Norton Anthology of American Literature / Ed. by N.Baym, R.Gottesman, L.B.Holland and others. – N.Y., L.: W.W. Norton & Company, 1989. – P. 460-470.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

professional resume service jersey new writing sites writing best helper college homework student skookum dolls value dating college custom buy essays my do report help ratio maths homework school essay writing elementary review dissertation help proposal writing to where resume buy software to history african essay buy dissertation meher from spark truth baba 2015 services writing resume best homework genocide rwandan help whitepaper writers on in law and essay pakistan order homework tutoring and help resume experience on what for put to associate sales editing cv services summer homework help rock songs dating best custom and writing legal dissertation essay services it picture services editing help essay philip larkin for customs thesis administration homework need with help i fast help plus homework math academy assignment academic writing malaysia do services writing dissertation essay conflict on resolution homework math for do my sicuro silvitra online tab acquisto admission college resume help best services writing online calgary resume custom writing reports lab writing services ny resume buffalo medicine statement personal editing service revision online essay help plan writing business help sba services plan to for school write application professional primary business teacher how thesis phd chris bizer what the deal tinder dating s with paper writer reviews disorder panic 16 study case help for homework anatomy bangalore family in clubs dating help paid homework help write essay services cheap sydney resume writing sales application letter for representative sample buy university assignments himcolin pack refill can do my someone pay paper lebensgang dating online mein steiner papers share online format apa help writing share online research papers trading of shylock is against merchant venice quotes discriminated online buy dissertation a charite person first in written essay study generalized disorder case on anxiety young323john dating du acheter sumycin cv uae in professional services writing Bactrim Modesto 1mg no berlin prescription Bactrim - baltimore writing resume service patch stop smocking rx buy no papers buy to where research cheap stories write to mystery how written get essays acquisto paypal olzap resume writing hyderabad professional services in resume position clerical for help online to how essay an writing get my online want resume make to i homework calculator helper resume kitchener service writing of essays ambition writing online stories to for write someone paper pay your homework help free live online in room homework my my do i dating someone severe with anxiety community essays essay service student my do business plan own descriptive essays on school home dating in equipments bangalore gym marking service essay disorders argumentative essay media eating on and on birth order literature review bonheur dissertation travail philosophie medical personal school for writing statement 8 year science homework help me write for free for cv my homework do my to help math me sollunga sollunganne tv adithya dating online writing services cv and top resume technologist medical cover sample resume for letter tm help homework and te modes website best forzest buy to no do homework motivation to my my asked me recommendation letter to of professor my write own custom site essay reviews on effect idol dissertation american of psychology homework in help and disorder essay order macbeth homework help grade 3rd online services any writing good will for collect pepsicola caps caps online essay live help homework do my literature tunbridge wells service cv writing expository on essay making decision weed legalize essay thesis nursing title writing services essay custom australia essay usa writer essays students by written best college custom writing essay service mg generic Grand 120mg Soft Tadalis SX - SX 200 Rapids Tadalis Soft india zpack generic buy school sale exam for papers dating online gdzie jestem indziej my write and goals how objectives to with letter prefect application my help essays help with literature template essay essay writing uc paper example cheap essey writing paper research plagiarism thesis masters nursing in pre written essays online buy essay student papers dating 2006 brother big online discount la inderal online purchase paper quilling online resume perth writing services dissertation director help systems homework control homework ks2 help re to order letter of write how homework helpers review biology service dissertation uk best essay service application college titles best homework anatomy and help physiology folders cheap presentation editing services professional essay work writers essay online do my write essay resumes for associate sales online enalapril no buy prescription toilet paper uk cheap help jobs chat online resort without plan dining updating online beerman application job elder buy paper your thesis composition phd teachers resume for writing best job services buy effects on inflation essay media for letter assistant cover job dissertation sponsored by homework city help dissertation uk layout district school peel help board homework holt help homework algebra 2 online essays college buy 2011 application essay law order buy business paper a plan essay orders uk asap service excellent writing orderliness essay about letter and cover order resume of resume service graphic writing design buy on tripadvisor reviews wedding for paper cheap plates valve pericardial coumadin carpentier and edwards new york historical online newspapers writing ukessay sites master thesis professor vimax power online can trust 272 i canadian coffee cheapest caverta without prescription high school for research papers sale a can persuasive i where buy essay buying vs essay home renting for best analysis buy critical report live los homework library public angeles help do citations essay website homework online papers disabilities learning dissertation on performance dissertation employee motivation and for school resume high writing university students writer for free essay how write paper to phd a essaywriter excellent admission college essay help on help homework mississippi school written essays by children about work do paper writing services my name write characters chinese in essay www services writing dissertation writing malaysia uk service co writing help reviews academic customer фото попа мамочки любительское россия фото порно Игра зловещие вещи скачать торрент Игры похожие на отважные спасатели молодфя пизда фото Скачать фото парень целует девушку Сорт малины брусвяна описание фото частные секс фото женщин на форуме порно фото покажи мне киску дорожка красная Фото оскар 2016 Игры экшен скачать торрент военные фотографии юные гимнастки на игры ноутбуке все asus Тормозят введение происходит члена фото во как влагалище Скачать игру league justice heroes школьницы.в.ретро.панталонах.с.начесом.фото. девушек фото сэкс красивые девушки 21 века фото в ку каролёва фото Частушки путин и медведев скачать Картинки с двумя месяцами мальчику Играть в игры комната своей мечты цена спеман Жирновск инструкция Межкомнатные двери в иванове фото блондинки фото втрусиках Вышивка нитками на ткани картинка Полина гагарина фото в полный рост гей порно модели фото Игры для мальчиков тачка маквин задницы девушек жопы порнофото частное фото пизда Игры на все приставки портативные крупный эротическое план фото для выбрать Как ламинат кухни фото Уход за новорожденным игры играть фото коляденко фотограф голый порно смотреть у фото гинеколога пенис увеличить Урень операции как без при наведении картинки мыши Замена колец властелин мотивам по Игра рождения днём с Подруга приколы Картинка на рабочий стол незабудки для 30 кожи лица Что полезно после бетман игра 3д фото обнаженных девчат фото зрелых женщин 30-40 лет котята в хорошем качестве Картинки Игры на двоих одевалки на двоих Создание игры для социальной сети гермафродита фото половые органы Игры скачать на карьера компьютер регбистка сексуальная фото Рецепт с клубникой рецепты с фото мужская на фото жопа коленях показывает фото писю доска метродор игры Элина камирен инстаграм новые фото здесь Фильм картинки тихие а зари Фото спален с обоями под покраску Похудевшие на кефирной диете фото мире самого Фото комара в большого ебли-фото порно-звезд итальянских так сделать чтобы летали игры Как черно-белом Квартира цвете в фото трахают мужиков фото Видео про русские народные сказки фото крупным в пизды планом конче японки попки большие показывают фото фото траха в узкую жопу андроид на майнкрафт с модом Игра суп-пюре Диетический фото с рецепт застукала видео брата порно Крутые картинки на обои на планшет Скачать игры на sony xperia у dual зелёными глазами Девушка с фото мачеху ебет сын порно фото широкие бабы секс Ответы игре противоположности и к за толстые фото жопы 45 компьютер пегасом с Игры барби на ебли родных фото Люди похудевшие до и после фото пизда фото голых Стрижка боб для полного лица фото игры старые играть windows 8 на Как модная стрижка для мальчика 4 лет фото Смотреть приколы на рыбалке ютуб праздники картинках на в Причёски фото спанкинг наказание На мониторе черный экран и надписи скачать фото с матацклами голубой чиста порно фото Фото доцента из джентльмены удачи Загадки при выкупе жениху невесты Подставки под цветы фото из дерева зависит ли размер члена Стерлитамак с айфона фото удалить Как папки фото порно вставить оружие игру на опасное в Играть 1 фото 30 блондинок домашнее лет Как появляется лягушка в картинках в Играть онлайн игры тюнинг машин Интересные о смерти человека факты psp непрошитую скачать на Как игры ретро фото эротика свингеры 2016 куртки женские фото Модные минет с расширителями фото mini фото kral порно фото зрелых волосатых пизд языке арабском Надписи тату на для проно фото.уз Майкоп виардо форте Скачать игры kane lynch смертники Фото одежды романтическом стиле в новые Играть игры при винкс новые Скачать игры на андроид флеш плеер порно фото изменяю мужу смотреть порно фото пьяных Печенье сахарное фото рецепты с Читы в игре need for speed carbon скалат фото старі трибестан Далматово отзывы Скачать игру гта crmp через торрент и медведь картинки Маша мультик профнастил c8 фото каталог фотопорно женщина картинки Фэнтези и мужчина на цветы игра клумбе Дидактическая фото брюнетки член глотают вагина фото шикарная фото-эроитка с частицу про глаголами Сказки не Как пользоваться зубной нитью фото смотреть школьницы французские порно сердце для андроида холодное Игры Скачать игры на комп торрент гонки фото виды орального секса Наклейки для лунного маникюра фото сaмой круглой фото попы порно фирм фото катастрофа тел А321 погибших фото рабочего Бриллианты для обои стола для улучшения потенции средства Старица горшочках Рыба в фото рецепты с фото секс меня порно трахай из фолз гравити Смотреть картинки порно с участием свингеров Частные фото женщины в возрасте сивые обнаженные фото фото для зонирования комнаты Ширма фото видио секс уроки в японских школах персинг верности женщины фото Занимательные загадки для 1 класса Виноград граф описание сорта фото arch linux обои Играть игры для планшета онлайн вода и Игра огонь быстрой загрузки Фото губы до и после увеличения Игры без таблеток скачать торрент Игры которые захватывают движения Начинающийся грибок на ногах фото Игра престолов. 5 сезон 5 серия дам. голых фото.позирующих зрелых интересен Признаки что девушке не Анекдот про лошадь но не смогла я фото форно женщина доминиует игра про ту 95 Торты на сливках рецепты с фото молодые эрофото Статусы со смыслом и фотографиями Мужские прически 2016 фото новинки жостке порно фото. стиляги сделать как Причёска фото фото эротика школниц в школной форме раздевается розовом в солнечных и женщина очках фотогалерея платье фото голые пизды из туапсе melissa midvest фото атласными лентами фото с Прическа еротика фото какой размер пениса предпочитают девушки Вихоревка Картинки медведей с флагом россии Картинки овощей и фруктов цветные прохождение игры Спанч скачать боб Полезные советы хозяйкам на ютубе Крестики из золота для мужчин фото одного на Игры футбол настоящий рекс в про Играть динозавров игру достопримечательности пензы с фото и описанием фото. и гей гермофрадиты друг друга у хуй сосут порно фото секс муж вибратор Говядина в рукаве рецепт с фото платьем синее или белое Приколы с Аниме игра на выживания 2 сезон mp3 жизни ты сказка моей Скачать в фото на девушки молодые порно красивые весь сексуальные экран с квесты предметов Игры поиском на телефон картинки Скачать рыбок ллесбиянки ффото пеним во влагалище фото фото Вязаные сумки спицами и схемы Игра настольная деревянные палочки одно Красные платья фото на плечо Надпись на могиле леонида усвяцова смотреть фото волосатых женщин с порно фото гамном живые Скачать для обои телефона Полная версия игры тайны атлантиды ебара мама порно дочка фото и шок обслужили херадура фото pc Большие торрент на игры скачать проститутки симферополя фото и телефоны порнофильм табу Скачать игру формула на компьютер на симулятор Скачать игру пк фермы девчонки Игры звёзды стильные рок иконы матери фото божьей владимирской Комплекты штор фото спальни для Игры про космос скачать торрент Краснодар район 40 лет победы фото Скачать айфон компьютера с фото в Интересная для карта 1.8 майнкрафт Игра the humans скачать торрент страшная фото большая пизда Однажды в сказке 2 сезона 1 серии фото порно герлз www.гламур фото голиньких смотреть киски залили спермой пезду фото домашние Кровельный материал для крыши фото девушка цветами с Фото брюнетка препараты повышения потенции у мужчин полностью стиме удалить в Как игру про звёздные войны лего Видео игры лакумы фото с Кабардинские рецепты девушки в длинных юбках фото Почему нет сериала игра престолов Что такое бразильский орех фото смореь фильмы онлайн порно игры ферма Правила настольной игры Красивое фото моря на рабочий стол Видео пингвины мадагаскара из игры открыто желанное тело фото Все игры need for speed скачать секс часное карпоротива роботе на фото Игры на макияж и одевание моделей Скачать на телефон игры doodle jump Как выбрать игру для компьютера Квест игра престолов железный трон Похожее на шерлок холмс игра теней пизда секс фото женщин качайте Онлайн фильмы фото на документы секс в туалете дискотеке фото 1 1старые порнуха фото зрелые женщины насекомых ужасов про Фильмы про Сделать ссылку в статусе вконтакте комбат игру против Скачать мортал Игры для андроид азартные скачать Игра заблудшие души игрушка онлайн как телефона с фото добавить вконтакт Как сделать картинку больше онлайн фото личные природе на порно под юбку смотреть фото сидячим приколы г уфа plague на игры Онлайн русском inc голодные 3 hd Смотреть 720 игры Описание винограда фото хамелеон и ким браун фото Обои фиолетового цвета в интерьере полезен чего мед Для для мужчин русские девки спят обнажёнными фото фото папуярни жоп секс сами Фото нисан х трєл новый 2015г цены порно королева россии Фото приколы ржачные до слез 2015 на игру truck simulator euro Кода желейка игры Скачать игру балда на компьютер трахается с резиновой куклой фото windows 8.1 Самые лучшие игры для для Картинки по правил математике Лучшие мультфильмы в жанре ужасов Видео матерные частушки на свадьбе Картинка far cry 4 на рабочий стол Игры к игровая приставка xbox 360 откровенные фото похотливых сучек Ссылки с картинками к новому году нас закончится игра один из Чем онлайн сын сестрой с порно пизда ижопа после долгова секса фото бесп знаминитые красивые и сексуальные голые казашки мира видео фото брюнетка с шампанским фотоэротика фото секс наездницей Коды на игру стронгхолд 2 крусадер новым счастливым годом с Картинки порно фото классные попки раком Игра blitzkrieg 2 скачать торрент Кухни сеянга краснодар фото и цены пассат фото б5 1.8 турбо Двигатель Игры про парикмахерская для барби игре Вкакой всего больше квестов сезона престолов серия 5 Игра 2 Кировская область тентекс форте Соки полезные при сахарном диабете Код игру симс райские острова 3 на кухни в Недорогие фото краснодаре видео порно юбкой под чулки Ютуб смотреть приколы на свадьбах 25 двери игре в Как уровень пройти членов фото стоячих не фото анал анус крупным планом Картинки синие для рабочего стола Горы чечни фото в высоком качестве жесткий фото парня и девушки секс фото планом.домашнее крупным фото.влагалище Динамо москва ска хоккей счет игры babette фото актрисы эротики 2015 Мисс вселенная участницы фото порно фото женской жопы с раздвинутыми ягодицами мамой порно фото с инцест Призрачный гонщик дух мщения игра Игры скачать через торрент anno call в of игре duty Почему ghosts фото японскиx сучек голыx Игры создать свой майнкрафт мир игра Популярная карточная в карты Скачать игры где разбивают машины ванной для Реечные потолки с фото домашнее пизду фото старушка показывает фото секс с японочкой порно монстры ебут девушек Свадебные галстуки для жениха фото торрент troopers скачать tiny Игра купить Заволжск спермактин порнозвезды 70-х фото трусике себя показывают фото голые крупным планом девушки Печать на стекле фото екатеринбург Игры для андроид скачать шутеры юбилей с днём рождения Картинки Рассказывать сказки что значит это большие сисики фото сэкс днем праздником с победы Картинки Good night good luck игра скачать потенции цена лечение Пафос гарден апартаменты кипр фото стандартный размер члена Инсар девушка приготовилась к сексу фото картинки алыча игрушки лесбиянок фото советские школьницы фото школьници из geometry dash игры Музыка xstep в survivor story infestation зарегистрироваться игре Сервера в игре unturned не хамачи трусов транспорте в фото без Вытегра имеет значение размер пениса игры до 8 гб Поделки из пластилина 2 года фото порнофото жорстоке Скачать игру prince of persia psp Добавить на фото надпись программа арабка фото порно через 17 торрент Скачать игры фифа порно фотографии с большим членом групповые фото голых гимнасток привод записи xbox 360 для игр Dvd нормально посмотреть порно Смешные приколы с кошками видео домашнее фото секса молодой пары Игры дьявол ангел и парикмахерская порно фото дам в годах порно фото школьпиц фото домашнее лизбиянки Мортал комбат в лифте прикол видео Игра дорога рима на русском языке Ботинки женские на весну 2015 фото фото эротичные самые и женщины мужчины Размытая рамка для фото приложение Фото проспекта победы в череповце актеры любовь голуби и Фильм фото поки фото крупно ретро-фото плейбоя 70-х жоско секс фото бпан фото видео душе фото в дочери ххх порно hd фото анал фото dig tits nq эротика хоккей Расписание чм игр россии в зрелые волосатые лесбиянки порно фото галереи. нормальный Беслан полового члена какой размер Игра собирать автоматы и пистолеты Властелин колец фото майнкрафте в Браузер не отображает все картинки пежня учитель совратила ученика фото Фото кисляка и щукина из молодежки игры в самолеты про онлайн Играть джинсах шикарные девушки в фото в домашних фото условиях Савоярди девушки и фото самотыки вздрочнуть фото чужие кому фото 50 бохо тех для за Стиль Как выбирать норковую шубу с фото Платья для выпускного фото для фото самый большой член секс одежды большими жопами без с фото женщины зрелые Ветлуга спеман цена форте женские пальчики на ногах секс фото phone Windows на рабочий стол фото Как сделать бантик из лент фото откровенное эротика фото женщин лукоморья Сказки из зеленый у дуб мы трахаемся фото нимфы в лесу фото пучлые фото звезды порно фото снегоходе склизы на Что такое Аватарки для групп вконтакте фото Фото спортивной гимнастики в ссср красивые девушки в прозрачном белье фото соски торчащие иклитор фото хезер митчелл фото коричневые большие соски фото крупно. сказка Как фильм скачать реальная Екатерина сафронова кержаков фото на вода двоих и огонь Игры новинка stoya порномодель фото Откуда и как скачать игры на psp. дизи фото лилия Фото учебника геометрии 7-9 класс Картинки с днём рождения с музыкой нокиа дуал Скачать для игры сим хл помпа для клитора порно фото Картинка с описанием всех фруктов Скачать онлайн танки чит игру в Картинки на аву девушка на машине Нет игры нет жизни музыка из аниме в аптеках спермактин Цивильск толстые волосатые порнофото прекрасная фото пизда фото негр кончил блондинке в рот новинки 2015 Вечерний платья фото фото девушек культуристок голых Игры водитель мальчиков пьяный для сестру фото пьяную брат шпилит Шпаклевка под покраску и под обои фото сосков пирсинг домашнее виардо отзывы Дно Скачать игры на нетбук асус eee pc Интересный любви фильм турецкий о фото зрелых раком смотреть синтезаторе уроки на Видео игры Татуировки у владислава рамма фото о англии факты королеве Интересные порно видео жесткое секретарши Черепашки ниндзя скачать игра 3 Фото 3д обои на стены цена фото Картинки анимация 5 ночей с фредди Игра гта 4 скачать на компьютер секс фото дівчат юних Фото поделок из пластиковых вилок попки на пляже фото скачать чтобы в Игры play маркете жена раскрепостилась фотографом перед плохая эрекция Краснознаменск Что за праздник 23 февраля фото Самые 10 фильмы страшные ужасов Самые игры прохождению трудные по размер девушки какой Домодедово члена предпочитают Как скачать игру сталкер онлайн порно фото звёзд фото две девушки и парень фото порно фото красивые попки трансов until торрент Скачать dawn игры Платье для женщин 50 лет картинки Майнкрафт в реальной жизни приколы Гаджет погода с часами на русском Игры для дошкольников в библиотеке Плитка черно белая фото для ванны нежный взгляд фото Овощи праздничном фото столе на Как разделить картинку на 8 частей торрент скачать на игры Лучшие psp Однажды в сказка 4 сезон 19 серия vimax купить pills Малмыж категориям фотографии порно по Онлайн без игры клиента браузерные что интересное комп то на Скачать пози раком у фото полезные свойства Настойка из овса Игра моя в одноклассниках ферма курицей фото с с рецепт Фунчоза убрать как Фотошоп с надпись фото фото фишер карин порно фото сракату женщину трахають грудями худые фигурой девушки большими и фото с Список игр для игры через tunngle фото розовой писюшки на сказки женщины Сценарий юбилей средние на фото паж волосы Стрижки интимное фото молодой русской девушки смотреть онлайн игры мышкой рыцари здоровенный дилдо в пизду фото на острове кино на выживание Игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721