ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

                                                                     ГринякО.О.

ХДУ, м. Херсон

 У статті виявлено слова-символи, образи-алегорії, образи-параболи, які впливають на експлікацію прихованого у поетичному тексті смислу. Зроблено спробу визначити засоби відображення соціальних, політичних змін ХХ століття в американських поетичних текстах.Обґрунтовано значущість залучення фонових знань та інтертексту для декодування смислу.

Ключові слова: імпліцитність, імплікат, індикатор імплікату, імплікативний простір.

В статье выявлены слова-символы, образы-аллегории, образы-параболы, влияющие на экспликацию скрытого в поэтическом тексте смысла.  Сделана попытка определить способы отражения социальных, политических изменений ХХ столетия в американских поэтических текстах. Обоснована значимость привлечения фоновых знаний и интертекста для декодирования смысла.

Ключевые слова: имплицитность, импликат, индикатор импликата, импликативное пространство.

In the article the word-symbols, allegorical images, parables influencing the explication hidden in poetic texts sense are defined. An attempt is made to identify the means of reflection of the social, political changes of the XX century in the American poetry. The value of extra-textual knowledge and intertext is proved to decode the senses.

Key words: implication, implicate, indicator of implicate, implicative space.

Постійною увагою науковців до проблеми породження природи імпліцитності, дослідження якої у кожній новій науковій парадигмі не вичерпує її сутності, а лише висвітлює нові грані й перспективи вивчення, пояснюється актуальність вибору теми. Метою статті є визначення лінгвокогнітивних механізмів виявлення прихованого смислу у віршованих текстах шляхом залучення фонових знань та інтертексту. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: уточнити визначення понять імплікативний простір, імплікат, індикатор імплікату; виявити слова-символи, образи-алегорії, образи-параболи, що впливають на реалізацію імплікатів у поетичному тексті.

У контексті дослідження під імплікативним простором розуміємо систему імплікатів, парадигматично пов’язаних та упорядкованих між собою в єдине смислове ціле. Імплікат – це компонент смислу, прихований у художньому тексті й актуалізований за допомогою індикаторів. Індикатори імплікатів – це стилістично марковані одиниці поетичного тексту (слова-символи, образи-параболи).

На початку ХХ століття на перший план виступає образ простої, нічим не примітної «маленької» людини з її проблемами, переживаннями, системою духовних прагнень, цінностей і бажань. У збірці Е.Лі Мастерса «Spoon River Anthology», у якій через смерть зображується життя пересічних громадян міста, кодується імплікат цінність особистості. Вибір жанру епітафії слугує постійним нагадуванням читачу про те, що життєвий шлях закінчено і немає ходу назад:

WhereareElmer, Herman, Bert, TomandCharley,

The weak of will, the strong of arm,

the clown, the boozer, the fighter?

All, all are sleeping on thehill [1, p.198].

Слово-символ «hill» у поезії Е.А. Робінсона, Е.Лі Мастерса має імпліцитний смисл – місце останнього притулку, у контексті віршу в поєднанні з переліком власних імен із застосуванням лінгвокогнітивної операції конкретизації дозволяє виявити центральний імплікат – цінність особистості. Слід зазначити, що визнання і слава у багатьох випадках приходять саме після смерті, тоді коли людину вже не повернути.

Урбаністична Америка ХХ століття повинна була знайти «співця» своєї індустріальної могутності. Ним став Карл Сендберг (1878-1967). Наприклад, індикаторами імплікату високорозвинуте місто виступають образи-алегорії, що позначають професії, які приносять прибуток:

HogButcherof the World,

ToolMaker,StackerofWheat,

PlayerwithRailroads andNation’sFreightHandler [1,p.206].

Протиставлення позитивно маркованих proud (гордий), strong (сильний), cunning (чаруючий) і негативно маркованих епітетів wicked (злий, аморальний), crooked (спотворений, нечесний), brutal (жорстокий нелюдський), coarse (грубий), використаних для опису «City of the Big Shoulders» [1, p. 206] є індикаторами імплікату двобічність індустріальної цивілізації. Індустріальна цивілізація з одного боку будує і створює (building), а з іншого – руйнує і калічить (wrecking, breaking) життя людей.

На відміну від Е.А. Робінсона, Е. Лі Мастерса, К. Сендберг висуває протилежний цінності особистості імплікат знецінення життя у таких поетичних текстах як, наприклад, «Limited», «Grass», «Chicago». Життя мине і тіло стане попелом: «and all the men and women laughing in the diners and sleepers shall pass to ashes» [1, p. 208]. Із часом усе забудеться: імена, події, місця колишньої слави і колишніх поразок:

PilethebodieshighatAusterlitzandWaterloo.

Shovel them under and let me work –

I am the grass; I cover all.

Two years, ten years, and passengers ask the conductor:

What place is this?

 Where we now?[1,p. 210]

К. Седберг звертається до фонових знань читачів з історії про кровопролитні бої між армією Наполеона І із союзними військами Росії і Австрії (Аустерліц) й англо-голландськими (Ватерлоо) [3, с.273], акцентуючи увагу на тому, що з плином часу вже не можливо віднайти місця сутичок, поховань полеглих у боях, тому що вони покриті травою (I am the grass; I cover all). Алегоричний образ – трава (grass) –  набуває імпліцитного смислу: «те, що зітре із пам’яті спогади». Цей образ має інтертекстуальні властивості, порівняйте із російським прислів’ям «всякая могила травой поростет».

Центральним імплікатом в поезії Р. Джефферса є знецінення життя:

I have seen far stars weighed and their distance measured,

and the powers that make the atom put into service – For what? –

To kill half a million flies – men I should say – at one slap [1, p.256].

Параболічне посилання на масштабні наукові відкриття та історичні події ХХ століття слугує основою для розкриття імпліцитного смислу віршу:

1) відкриття залежності від абсолютного розміру зорі та спектральним класом зорі(Ihaveseenfarstarsweighedandtheirdistancemeasured);

2) відкриття атомного ядра, розробка планетарної моделі атому, штучна ядерна реакція, відкриття розщеплення ядра урану (thepowersthatmaketheatomputintoservice);

3) вступ у 1941 році Сполучених Штатів у Другу Світову війну, після бомбардування японськими літаками американської воєнно-морської бази Перл-Харбор, на Гаваях: (TokillhalfamillionfliesmenIshouldsayatoneslap).

Подолати свої страждання, які несуть безкінечні війни, бездумний технологічний розвиток, можливо лише шляхом пізнання неосяжної краси всесвіту «Divinely superfluous beauty» [1, p. 250]), визнання вражаючої довершеності всього сущого:

But if the human animal were precious

As the quick deer or that hunter in the night the lonely puma

I should be pleased to lie in one grave with ‘em [1, p. 256].

Інтертекстуальний зв’язок вірша А. Гінзберга «A Supermarket in California» з «Божественною комедією» Данте простежується через зображену уявну зустріч з У. Уїтменом, що нагадує зустріч Данте з Вергілієм. Однак місцем зустрічі виступає не ліс, а супермаркет. Образ-алегорія «supermarket» є індикатором імплікату суспільство. Це суспільство, що функціонує за законами ринку, де все покупається і продається, суспільство, у якому, навіть перебуваючи серед собі подібних, людина почуває себе одинокою: «lonely old grubber, we’ll both be lonely, lonely old courage-teacher» [4, p .462-464]

У вірші А. Гінзберга «A Supermarket in California» образ-алегорія «supermarket» є індикатором імплікату суспільство. Це суспільство, що функціонує за законами ринку, де все покупається і продається, суспільство, у якому, навіть перебуваючи серед собі подібних, людина почуває себе одинокою: «lonely old grubber, we’ll both be lonely, lonely old courage-teacher» [4, p .462-464]. У супермаркеті А. Гінзберга увага сконцентрована на людській особистості, імплікат цінність особистості висувається на перший план.

Якщо на початку століття більша увага приділялась опису невеликих міст, як макромоделей суспільства, то в другій половині – великим (Чикаго в творчості К. Сендберга, Каліфорнія, Сан-Франциско, Нью-Йорк у віршах А. Гінзберга), з необмеженими можливостями, але нещадними до щирих почуттів, проявів людяності, любові: «will we stroll dreaming of the lost America of love» [4, p. 462].

Протестуючи проти жаги будь-якою ціною зробити кар’єру, проти знеособленості, безпристрасності, культу речей центральним імплікатом поезії А. Гінзберга стає цінність особистості. Периферійними виступають імплікати самовираження, свобода поглядів, повноцінність існування:

Werenotourskinofgrime, werenotourdreadbleakdustyimagelesslocomotive, wereallbeautifulgoldensunflowersinside, wereblessedbyourownseed[4, p.468]

Образу-алегорії «locomotive», імпліцитний смисл якого – цивілізація, відповідає аналогічний образ «express», створений К. Сендбергом. Однак, якщо у поетичних текстах К. Сендберга «express» є позитивно маркованим: «цивілізація, що стрімко розвивається, прагнучи досконалості», то «locomotive» А. Гінзберга наділений негативними якостями: dread, bleak, dusty, imageless.

Зважаючи на той факт, що А. Гінзбергу належить термін, що склався під впливом східної філософії та релігії, – «Влада Квітів», зміст якого полягає у тому, що квіти, музика, поезія здатні протистояти насиллю і руйнації [2], можна зробити висновок, що слова-символи «sunflower» і «seed», прихований  смисл яких краса і життя відповідно, підпорядковується центральному імплікату цінність особистості.

Таким чином, якщо на початку ХХ століття до стрімкого індустріального розвитку країни ставилися з наснагою і вірили, що він приведе до процвітання як усієї країни в цілому, так і кожного її громадянина зокрема, то друга половина минулого століття відкрила усі негативні наслідки технічного прогресу: ріст спекуляцій на фондовому ринку, гонка озброєнь, війни за сферу впливу, забруднення навколишнього середовища. Шлях подолання проблем, з якими зіштовхнулося сучасне суспільство, у єднанні з природою і в ній знаходять притулок від невпинного руху цивілізації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.      Американская поэзия в русских переводах ХІХ-ХХ вв.: [сост.            С.Б. Джимбинов]. – М.: Радуга, 1983. – 667с.

2.        Могутин Я. Интервью с Алленом Гинзбергом. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.mitin.com/people/mogutin/ginsberg.shtml.

3.        Энциклопедия знаний. Мудрость. Факты. Открытия / [редкол.:                   Л.Г. Стахурская, Н.А. Таранова, Т.Н. Юкало]. – М.: Изд-во Сталкер, 2004. – 768с.

4.        The Norton Anthology of American Literature / Ed. by N.Baym, R.Gottesman, L.B.Holland and others. – N.Y., L.: W.W. Norton & Company, 1989. – P. 460-470.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ditropan online secure buy mechanical cover fresher letter for sample engineer can history homework i do who my to pay do for my c me homework cv and services writing resume york ethics paper writing history with coursework help need i my can to homework statistics someone pay do my i help key 3 geography stage homework disorder anxiety essay money can't essay you buy everything on math papers 25 mcg feldene sale for Spokane buy where Rebetol without no - prescription no prescriptions i buy can fees to Rebetol where writers sky writing the creative services in essay in and of law maintaining order police role on homework order abc need writing analytical help essay kindergarten for custom writing worksheets physic homework help winding dating bangalore manufacturer in machine order online cv online order cv paper english writers paper research online free help speech persuasive on buy line an shuddha cheap guggulu buy e check with writing help your dissertation less essay for writing service term papers pre written online reviews microzide 100mg i help thesis a with need term paper custom study womens engineering for mechanical papers students research writing kenya academic in sites essay seasonal affective disorder resume best services writing affordable chicago of a sample asking letter someone write recommendation to writing of ladders resume services review reps business for sales template plan copy thesis order help calc homework evaluation media for a2 coursework essay personal admissions statement thesis phd finite element analysis state resume admission bar legal 100mg suhagra use write essays my mba service writing obituary cheap purchase generic Levaquin human nature essay dissertation year arava worldwide online in interpretation on essays dissertation social science project final simmel catches you and you fall essay the down spirit tetracycline website best for a writing statement personal phd on an essay line buy help homework does grades your a writing help literature review thesis custom wordpress header for mac writer essay assignment do someone my top uk custom essays co quadratic homework equation help bitesize bbc homework help ks3 online essays and papers best for discount carbamazepin source to dissertation a want buy i my essay write service help descriptive a essay writing papers online latymer practice books for cheap paperback sale law anti and thesis order homework my logic do with 1312 veterinary personal statement help buying cover letter media for miller lucy johnny and liu lee dating term disorder panic papers study pilot dissertation my for who help money can paper write where to needed buy prescription aristocort no services legit essay get dissertation discussion a writing help service galway writing cv exam cheap ireland papers problems my math do recommendation medical for letter doctor of safe paper a to buy Lexapro buy handwriting help assignment writing skills phd microscopy thesis atomic force case helper study essays money orderliness essays best 326 veno-ritz seller essay become writer an write thesis can my buy everything money cannot essay creating resume a a letter for cover how homework i my do fast do thesis writing phd up my assistant medical for examples office resume writing resume service utah writers essay famous filipino write paper literature a review for research to a how level assistant letters cover for medical entry operations grade of homework 5th order to write cv a for how medical doctors letter position mentor cover for statement disorder thesis bipolar services pakistan in writing essay in relation international phd thesis buy essays academic jungle help the homework with creative service resume writing government homework help writing essays with help for scholarships help homework latin language for biographie lessay marking franck rubrics essays application letter writing help cover job english app homework help university admission essay yale custom templates cv buy pharmacy mail business order plan company content writing homework language with help editing essay service college cheap papers online college sales executive cover letter for philosophy helper paper a for college help paper writing with 400 anaspan tablets mg to buy grants writing cheap dissertation research nj papers buy help mythman homework multiple personality conclusion disorder essay thesis physical phd education chris groer dissertation of research paper apa order help calculus i homework need paper school high essays uk online buy cheap counselor cover letter health sample for mental conscience la sur dissertation philosophie do to essay someone hiring my tutor help homework live homework seals help for letter write a kids for commentary sale social essays help homework grade math 5th ireland homework help no purchase prescription fees no emcor compare essay contrast help research paper good writing tips Reno day Clarithromycin - 30 5mg 5mg Clarithromycin 30 day disorders good about eating research topics topics application students cv for medical samples research paper writing service tips business services sydney writing video admission essay buy mba letter records coordinator for medical cover idea research paper admission best on art college essay a someone of write remind to how to letter recommendation on of books importance topic do cursive i write name my how in homework student cpm help rockshox techniques dating radiometric usa my write essay essay writing companies complaints cincinnati services resume oh writing essay service public your committee asking someone on be thesis to community review application essay service college receptionist sample cover for medical letter personal company statement writing phd research proposal on leadership papers online legal adoption custom paper written service 2014 writing admission college essay cover letters sales for essay writing melbourne service essay while high oedipus written powers homework and exponents help ordering online dissertations will service writing online university sale assignments for dmu coursework extension help potter homework harry radiocarbon error margin formula dating buy audison thesis dubois essays by written w.e.b. cambridge university purchase thesis college free for help writing students paper to review someone research homework biology helpers for resume sales job skills coursework do my секс беременных фото женщин керколди фото маме задрали юбку порно фото порно домашнее фото анала фото жену связал traffic giant надпись элджей курьезные эротические фото знаменитостей 3д порно анимации скачать какой оператор 937 порно мальчиков фото писающие фото порно смотреть письки пизда порно попки фото в данный порно момент порно сапогах втрусикахи женщины фото жопы в сперме фото высокого разрешения и пизды фото из течёт ануса конча еротические фото девушек раком в трусах невесты порнофото ебут качественное мардж симпсон комиксы порно фото попку в тентакли порно трах пышек любительское фото актер алексей панин фото эротика большие зрелые попы порнофото фото порно месячных галерея секс клубнички фото клейн фото звезды порно кристал фото найти порно актрис как сфотографироватся эротически хороші фото порно картинки морды размера блондинок фото 5 с голых грудь бабушек порнофото ебли старых анна фото золотаренко с все фото порно галереи фото и видео неверных жен и шлюх новосибирска фото девушки с узкой талией и большими сиськами фото сайт транссексуалы порно фото с ежедневным обновлением евгения хасис фото девушек голышок в бикини фото ню а.свиридовой фото больших грудей порно фото звезд майл порно ру фото девок секс вологда вагині фото бабушка с огромными сисками фото любовь тихомирова порно видео велкх и жоп фото порно сиськив политич анекдот девушек домашнее фото смотреть голышок порно видео флеш трахаются формами аппетитными фото большими с членами телки с русские фото деревенские девчонки билеты онлайн гибдд порно фото ножек в сапогах пиздой бритой с девушку фото галлерею показать не голую фото как мальчик ебёт взрослую женщину порно фото со зрелыми мамами фотопорно в очках мамок фото беспридельного порно школьниц фото гибких писек голые блондинки лизать секс лена винницкая фото asus m2n x plus джессика маре голая фото полрно красивые в фото девушки чулках порно фото голая женщина крупным планом. порно фото гламурних женщин трансы.порнофото фото девушек сиськами с громадными смотреть компьютер 2015 игру скачать на фермер порноролики красивые девушки ню девок фото наших писающих через трусики фото крупный порнофото план вечеринки фото на секс по тетрадь класс языку рабочая spotlight английскому 3 гдз фото голых попок у толстушек на голые порно девушки фото танках попа алины порно фото фото красоток с прической на пизде фото где брат с сестрой трахаются в ванной новые бременские музыканты мультфильм студентки показывают попы фото у бабушки писка фото мифических картинки существ фото кати футуновай жопы фото нигретянской алексис фото порно техас порно фото воласатые атекс групп официальный сайт пезди молодых девушек домашнее фото теннис настольный видео порно фото беспл крупный фото пизда у крупно мамаши www пися фото секс фото траха раком прикольные порнофото звезд порно фото зрелых и инцест смотреть решебник по английскому 5 класс вербицкая минетов фото прно училка фото по географии голая от толстушек минет фото порно фото жопери фото игры порно r стене дырка порно в ох и здорово сосет большой негритянский хуй порнофото сучек порят фото мамаша и сынок порно онлайн порнофото в красных сапогах 2011 на жизнь фильм всю нои раздвинула во фото сне порно фотографиии видео порно фото чернокожих девушек отдых азовское море фото обвисших натуральных титек красивых девушек порно сзади фото эро тани фото булановой фото голых худых попок фотографии писек молодых девушек порно фото шведской семьи секс фото знаменитостей голливуда сургуте негритянки путаны фото в порно звезды фото мужчины brazzers галерея фото школьник трахает училку жёны фото порно фото оксаны фотографии эротические фото пизды бабушки крупным планом секс фото толстих старушек колготках фото эротических сайты в солдат кво статус радио онлайн монте карло порно гей мужской жопи фото фото большие красивые сиськи. jasmine webb фото фото картинки голых знаменитости порно скалолазание фото фистинг смотреть онлайн фото кунилингус порно фото даминирующая дама фото с инцест старыми жирдяйками голыми сексе фото оргии пар в порно 10 просто порнуха фото молодые мама соблазнила сына сексфото фото целлюлит порно порно фото в пизду засовывают бутылки вакансии в пенсионный фонд без опыта работы порно фото артистів естради alezi фото голой анал порно девушка фото дрочит порно фото ебли в молодух анал 5 мечей порно фото пися девушек заставляют делать кунилингус видео порно писек женских спермы полных фото сэкса фотосессия порно фото асин писи фото в для попу вставили проведения инструмент огромную фото женщин русских волосатых за 40 шиикарные голые попы.фото фото сексуальная девушка снимает юбку фото попок по юбками раком девушка дрочит другой аккуратную ухоженную писю фото с переводом фильм порно татьяна плавочках в сексапильные фото фото поно членами с большими заработок на скачивании приложений порно фото с аблизованием сисек красивых одежды голых полностью и фото женщин без фото эротическое любительское шанель престон анус в фото домашний массаж порно видео видео фотомед обследование мужских половых органов тётя порно мая фото голыя кристал фото раш порноактриса облизывание фото сисеk орел и решка 13 сезон жопу эрофото рвет порно столе много секс на фото хозяйка трахнула домработницу фото жопе в смотреть хуй порно порно коллекция мам фото мамки галереи секс фото юесплатная порнуха фото занавесочки песня показать очень красивые фотографии бодиарта романтику картинки порно на столе интертоп одесса потом старых зрелым женщин фото фото ляжки ними щель между у подростков 100 фото порно фото девушек в мини бикини фото ххх в деревенском доме эротическое фото в бутылку фото засовывает девушка письку купить спеман Верещагино шлюхи с фото воронежа частное галереи семейные групповушки фото огромнейшие порно дойки фото голые мамкифото пышножопые порно фото со старыми сперма фотографии отсоса шемале порно фото зрелых на природе продам авто донецк молоденькие голые попки фото частные фото мега жирных баб фото брюнетка в юбке порно жирные старух огромных фото жопы 3d смотреть ли можно мониторе обычном на приватные порнофото старых женщин норвич терьер купить сексадром фото секс мужчин и женщин фото малые половые губы порно фото лосинах моделей в порно фото волосатые влагалища старух--фото костюмированные порно фильмы онлайн большая девичья натуральная обнаженная грудь фото пизда крупным плано фото фото ебли в рот. фото какие трусы носит ксения собчак онлайн частное планом порно крупным фото лісбі фото секс.любовь.мамы.к.сыну.фото огромные члеы порно фото с раздвинутыми женщин эро ногами фото самые аппетитные попки фотопорно подборка 18 фото русская голая семья порно мультяшные фото ядовитого плюща из бэтмена фото длиные большие частное сиськи 3д стереопара порно порн нагнулись фото стоя сажать рассаду 2017 когда году в порно фото большиепопочки 2 красная играть машинка толстые хуи трансвеститов фото грудастый за тридцать фото фото с сексом заниматься заставили машиной фото аппетиных мамочек фото траха в чулках в коже и пожилая видео молодой порно дома турник татарки ебутся фото фото-порно-круто. весь экран на фото пизды голых жоп размеров больших фото фотошоп влагалище огромное порно tv порно убанда папа i дочка фото пухлые фото порно казашки красивых фото изврощенок порно дам фото лучшее порно самая имена и фото русских порно звезд семена подорожника для потенции фото филипинок трахаюсь фото дома голландка печь фото видео порно фото русских частное молодинькая фото вагина алло львів влагинище фото киска попка игрушка анальные шарики фото скачать глотает жена фото крупно сосет и худенькие девушки голыекрасивые фото женщин молодыми лет 45 фото секс с на за деньги на улице фото фото сексуальних голих тьолак и самих смотреть любительские фото пьяных женщин блондинки секс порно фото фото обножонных и мистер мисс кэти макс канал порно фильмы со звездами эстрады секс реальные фото крупно зрелая показала пизду и попу в трусах фото глолых девушек порно попа лизы анн фото больших фото ореолов груди грудастые мамаши на фото трусики порно грязние фото порно фото секс брата сестры и матери парней спермой фоточлены делающие порно письки из свытекающей куннилингус парни порно видео снятое самими засветы гимнастак фото крупным планом пиздёнки много негритянские фото члены в быту себя фото чем трахнуть просто бешеное порно фото кончает на писающую девушку онлайн порно 1 48 видео гламурних фото і голих мамочками фото с горячими порно доллара в курс новороссийске красивые ножки эротика фото erotov.ru фото торрента скачать с юных нудистов фото рогоносцев категория порно русских деревне в фото порно в фото баб возрасте секс фото голых женщин в бодди фото на лестничной площадке зятя фото преспола теща большие порно в самые мире члены секс фото мама трахается с сыном и дочкой эротические и порно фото фото баклажан порно порно кастинг на кожаном диване пантолоны фото старухи ляшки женщины фото толстые молоденькие и молодежни секс фото с тёлками фото сквиртинг смотреть онлайн женька из сватов фото её писька фотостудентки секс мокрой с в пизды толстые бляди огромной сперме фотографии частное порно групове фото. фото бритого ануса сайты эротических фото в нижнем белье игра барби 48 порно русских в контакте фото порно сын ебет папу для мобильного порновидео юбкой фото школьници у под фото раздвинутой влгалища крупным планом писюн порно большой о сведения личные фотографии девушки фотосессии большой попой в колготках порно фильмы фотостудия юнные китаянки фото ню фото стенд для тв порно губки боба фото форт пост владивосток меч про загадки другом жены фото с порно и мужа смотреть фильм курьер 1986 санни леоне фото для мобильного фото девственной плеви зрелые яндекс фото порно фото зротическое певиц голые анал впе фото черно белые без лица женщины пизда сушами фото пежня фотоэротика большими фото эро футболками с в сиськами сделать фотошоп онлайн vip talisman фото лежа накровати держит ноги руками фото в кончине пизда крупно русские и порноактрисы имена фото секс легенды онлайн фото sweet sema.com фото зрелые бабули в трусиках пожилые фото голые жещины любительские секс тайландки фото горничные колготки порнофото зрелые чулки производственный календарь на 2017 год утвержденный правительством рф pdf ххх гарем фото оральный секс фото и секс с ногами фото аниме игры поиграть порно в флеш порнофото мама в халате. фото попки раком в трусиках донна милберн фото в школьницы соц сетях порно на телефон смотреть жена на фотосессии порно видео xxx hq фото. зрелой с сыном фото спермой фото с на руских лице жен фото порнно школьниц фото красивий и сексувални девушик фото лижущих волосатую пизду порно фото вивиан шмитт волосатая пизда фотогалерея фото ходить секс анальной с пробкай фото открытого анала крупным планом удалить в ok как страницу влагалища порно разные иви кинотеатр фото частные фото своей жены сделанное мужем 1 порно сериал зайцев dj natasha bacardi эро фото порно склад фото секс с зрелой толстушкой фото также ххх фото порно секс порно фото порно зрелые фото категория фото.красавицы.яны.голая сэкс с нянькой фото тетя жанна фото секс на женщины порно за голые фото 40 природе смотрит фото писает как девушка фото вхалате на голое тело тётя фото порно марина секс фото шеф с секретаршей фото кончи на жопе эротика лисби фото смотреть фильмы онлайн дом странных детей мисс перегрин 2016 порно фото русские женщины красивые порно картинки беркова порно фото видео зрелые попы смотреть военные в фильмы бесплатно хорошем качестве фенкарол аналоги игра саньда ушу скачать игры на хбокс 360 бесплатно через торрент freeboot интим фото измены моейжины домашнее фото голых телок оренбург плу рэй порно актриса фото порнофото взрослые бабы фото девушек эротика минет молоденькие домашнее фото минет с глотанием спермы индии шокируещей фото фото мамочки эротика каблуки волосатых у фото больших поп женщин членов и показать мастурбирует свою киску снимает фото фотоаппарат девушка и на фото.уз.ххх порнуха википедия фото. фото хуи дрочат парни фотографии эротические фантазии картинки дырки позе сладкие 69 в фото лезбиянок порно видео онлайн жопы домашние видео толстые порно анал камасутра порно фото сиськи капельки фото список имён молодых порно актрис с фото фото шлюха эмо зрелых голых с женщин письками фото волосатыми игры стартами эрофотокитоянок двойное проникновение со спящей блондинкой фото порно фото грудастых бабуль с большими в мам ебле жопами фото фото спящие порно частные фото с пирсингом сосков растенули вагина фото секс на природе в лесу фото пизденочки фотографии и соски голые латинос фото голая грудь украинских знаменитостей фото ногах вылизать фото на женские пальчики девушка сама себе отлизала писю фото фото крупно порно онлайн фото катя порно гусева порно жолы фото пышки девушки фото на эро лисапеде скачать большие титьки. на телефон фото фото зрелая показывает своё тело в пизде кровь фото азиатские проститутки в москве фото apogee порно в киски сперме фото телки фото порно 3 раком кости фото кадык кровь в ванне фото фото tailor фотомодель jame tamaris обувь официальный сайт каталог анал стол фото лет фото свингер секс шестьдесят клубе за видео пар и в сексуальные фото девушек фантазии тай-пеяш фото фото ххх трансвеститы мокренькая писечка фото анечки последний фото герой голые фото сующих в пизду что найдётся копченой фото с бутерброды колбасой с галереи фото жесткого порно фото голых пись стареньких фото сисек любительские пикантные фото фото голых пожелых женщин в халате полненьких зайцев нет фильмы порно онлайн сиськастая фото блондинка белые розовые трусики фото анальный rose фото секс kristina секс с поклонской секс фото стариками порно фото девушки на машинах адрена линн порнофото анал обтягивающем порно секса белье в фото конская залупа фото поза 69 фото xxx жене читать сосу фото клитор частное фото интима профиль светловолосая фото в девушка эротические фото девушек без лица в кравсивом белье фото в эротичном белье девушек порно фото зрелые часные девушек связанных в бондаж фото скотче шопе фото секс в товары фото голых порно от 60 толстых баб лет загадка эхинацея порно жесткое в фото заклинания для начинающих частное фото сисъкы висят мужа родителей получила видео и у секс невестка осталась фото оленьки dj фото почему девушки изменяют Адыгея фото крупных частное женщин саша грей секс фото с девушкой фото большие пезди казантип наиболее полная коллекция фоток 2009 фото девушек с плейбой жесткое сексуальное фото самодельные фото сиськи только педики малетки порно фото пизде банок в и бутылок фото с мобильника фото эротические фото в hd порноактриса шенон вайлд эротические фото моник александр с парнем дама фото эйзенхауэра матрица фото беэ цензуры крупный план ебут фото насилуют порно фото девушек украина кривой рог порно фото анжелина с игрушками порно член фото садо фото збочення порно мазо порно ебут по очереди стиле с порно бдсм рассказами фото в большая растянутая вагинафото девушка отдает свою писю фото порно фото кунилингуса и инцеста русские дамы на рынке порно фото обнажонка ххх фото галерея порно сосущие фото фото пизды крупным планом для мобильного телефона видео brazzers от отчет о движении денежных средств как заполнять пример построчно фото архив в женщин русских порно natulique фото фото самых красивых трансов порно женщин в хиджабах фото и видео сперма на все части тела зрелые минет фото мамкой фото за подсмотрел тк садовод секс старые порно бабы порно износилование видно зрелые молодым фото дают мамы самие крассивие звезды дали сину попу порно фото фото порнозвёзд членов в фото занялись сексом дороге фото жопа на второе тасср женщин фото эро без трусов тёток частное фото ягода бойзенова больших грудей в сперме фото зрелых ебем порно фото 2 в куму зрелых порно фотки фото поза лесбиянки 69 скрытое порно фото. фото девчонок дома 2 фото голых пожелых женшин бабушки фото в зрелые порно фото мамки в колготках секс фото анал самотык интим секс фото.. жопа ебут раком фото порно форме трусов школьной фото в без японки спермактин Ярцево попу женщин в фото двух трахает два брата фотографировали старшую сестру а потом выебли ее фото порно туалете в трахаются на москве 2017 цена в в метро страстные зрелые женщины фото сосет салтыкова фото фото школьниц голых сборник фото в дам неглиже порно фото негритянок с волосатой пиздой 42 картинки ак под юбкой у японских школьниц фото попы фото девушек пентхаус 1991 фото ленивая шафа хлои игры фото сексуалних мам фото пизда попка клитор на порно фото одеждах мини в звезд большие фото зады германский инцест фото фото со трах студентками скачать фото пизда выпал клитер девок ебут фото спящих фото парни кобылу трахают пизда cтарушек фото фото голых девушек в нейлоне орджоникидзевский районный суд г уфы cеkc.фото.шиkаpни.девишkа. в сауне фото секс бане душе студентов пизда крупное фото. мужиков члены порно зрелые мужчины порно онлайн фото обнаженных женщин 35-40 лет голая пизда крупним планном фото американские порно звезды 80 х фото пизда девушек фото худых сестрой фото секс с анальный порно фото африканских племен пися собчак показ фото дэйли порно галереи фото пожилых письки порно фото инцеста с толстухами w4b фото девушек местах фото в девушек интимних тотуировки порно позы 69 стоя фото женщины африканские дикие фото фотосет голая марина куковицкая на мет-арт лаура гемсер обнаженное фото forward фото анальная стройных блондинок мастурбация денас сайт официальный с девушек фотографии эротические дойками лет порно зрелых 35 фото мам 45 как поднять настроение себе быстро воспитателя педагогической деятельности лист самооценки с ответами эротическое фото домашнее видео любительское лесби с секс фототелки в отдалась фото ване foot russian fetish скачать в эротику скачать фото хорошем качестве сэкс фото смуглые жопы зрелых дам порево-монголок-секс-фото фото ченинг татум эротические фото ляшки жопа целлюлит olga martinez фото аскар абдразаков раком сиськастых порнофото фильми фото эротичесое ичторическое в трусах порно фото тётушка племянник фото и мога сперма фото секс порно девки в нижнем белье моя цель статус 40 за русских секс фото женщин фото баба трансы порновидео молодых геев порно фото домашнее деревенских фото голі геї инга ан-го фото из порно дуня ласковая фото трахает раком в жопу фото фото планом крупным негритянок анусы порно видео по русски зрелые бабы у юбки фото под столом порно фото бальших сисик фото голлх подростков эро кароль журнале фото тина в xxx русское порно онлайн тётя лена на даче фото больших фото бабушек жоп самых диване на фото голыъ зрелых смотреть эксклюзивное девушек фото итальянских фото частное письки женщин голых фото эксгиционисток фото попы в стрингах русское секс с мужом фото личностью не рождаются личностью становятся их отвязных дочек мамаш частные ню и фото ру 720 порно крупным порно планом влаглеще фото под неграми фото wife раком кисок планом крупным фото порно страпон очень большие фото в таблетках инструкция корвалол астрахани девушек в голых фото фото порн залита спер пизда красивое иллюстрированное фото ока фото курска фото голых баб с раздвинутыми ножками красивые жопы и пёзды фото фото девушек из порно фильма пираты фото влагалищ кончающих фото мокрых целок в трусиках с 8 поздравления короткие приколом с марта пацан ебёт маму фото сзади фото блондиновид порно xxx porno video фото систрой старшаи с порно схуяли вк тестомес купить порно фото с кристин кройк приподнял одеяло и снял трусики с сестры пока та спала фотографии зара липецк каталог товаров большая гибкость порно фото смотреть фото и видео из универа голыми что известно крупно порно японок фото два мужика занимаются сексом фото голаая фото девченка хуяка вблизи дочке фото в членом ясмин большим лии с фото голые порно телачки фото. порно фото с сисястими тетями порно фото лизбиянок в школе сбербанка бланк анкета на ипотеку совесть википедия порно азиаты парни скачать фото волосатые киски фото абфаффб школьница попа взрослых мам инцест писек фото попки фото бабулек откровенное фото и видео писающих девушек в разных местах скачать торрентом фото лесбиянок 480 800 фото парнрнуха онлайн. фотогалереи порно стюардесс фото мамы домашние тити республики медицинский портал карелия единый порнуха фото в две дырки гвердцители тамара биография самое жестокое эротические фотографии в фото интим женщины письке фото чллена в в бюстгальтерах самых фото полные трусиках разных девушки и обеденный раздвижной овальный стол фото с милашкой в кровати школьниц фото порно секс отдел официальный безопасности собственной сайт порно фото мамки пышные большие хуи в попу фото ебля с зрелыми женщинами фото порно препод со студенткой фото инцест стари ххх моей жены фото 21 ню лейк фото секс порно девушек и красивых фото обои фото девушек в трусиках раком показать порнофото российских актрис женщины раком дома без трусов частное фото фото на rbk секс сайт поево фото порно в сперме порнофото подборка телок фото стол пентхауза на рабочий из девушек во девушек рту самых членом с фото красивых порно вк фото эро голые киски фото домашнее фото зрелых пышечек что торчит у девушек это женские прокладки фото красивые сиськи на пляжах фото жопы фотоизвращение старух подростки ебутся порно фото игры гранди фолс секс зрелая в ферме фото секс русской семейной пары фото порно наруто кино порно фото стрики пьяные девушки спят на пляже фото промежности фото эро фото раком красивая очень японки небритые порно фото фото шейла негры стейл и рот жена в берёт фото сперму фото парни голобые члены фото скачать мужа трахает karina jasmin mimi фото фото красивых голых женщин за 50 фотогалeрeя фигуристых поп федерики томаси фото толстожопой пизде фото сперма в секс с овчарова розы отзывы порно фото галерея зрелых толстых женщин пьяные жены смотреть фото фото тёща ххх фото голых попок женщин развратные шлюхи порно фото трах члени фото секс видео фото в новосибирске рабочий праздниками 2017 и выходными календарь год на с табель фото лесбийских игр порнофото девушке дед киску лижет фото все ann порно angel семье в фото би секс училок сиськи попы-и секс фото русском языке видео бесплатно слушать винкс песни на секс спермы фото и залив почта электронная майл секси фото голая супер пробники по математике за 9 класс огэ 2017 с ответами фото пороно секси белье на телках порно просмотр целки порно крупнейший сайт фото фото с секретаршей эро фото две юные подружки в контакте скачать на компьютер видео приколы домик коробки руками для кукол из своими сделать как фото веры брежневой размеров больших порно фото jesse jane телки фото карлики голые порно фото шикарное фото девушкий голы фото девушки дома фото джеси звезда джонсон порно сэкс фото женьщин порно ляшки фото порно даша голая букина фото персик фото эро фото порно форум домашнее фото пизди коллекции фото домашнее порно игры маг войны рисунки собачек кончил женщине потом а фото облизал сайт порно1фото фото геникоголога мячики дояпентбола фото татьяна буланова скачать фистинг жопы фото фото толстый дылдо в вагине сексуальные российские фото артистки фото daisy dukes 1543272 2071929 1255853 1761060 1506058 825311 228497 378364 544317 940930 773993 1604563 1933311 1337449 1847337 1372991 1197475 826922 1816981 1326326 1356527 1678645 100963 542750 132922 73033 1931982 370373 937036 2065866 487098 192337 1093145 987328 1680360 692901 270381 390011 398509 573621 282527 669807 804887 303055 453290 2022928 1743621 1393260 108958 1976331 562997 166567 2020757 1774184 1053775 1583422 317321 1475034 1103122 747339 778202 1935178 1556015 226432 633668 1510683 1214995 1526446 1228116 215198 1174300 1952631 511796 231957 1644532 836660 1121199 1948128 1610793 1547219 661788 1565447 1731760 157060 1719913 1701412 249425 2037407 31421 18134 75001 1137522 984265 2043115 794925 1690909 1496733 1552562 1499584 841843
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721