Лінгвокультурні особливості мови англомовної реклами

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена опису мовних особливостей  англомовного рекламного тексту.

Ключові слова: реклама, рекламне повідомлення, рекламний текст, заголовок, слоган, основний текст, фраза-відлуння, лінгвістика.

The article is devoted to the description of linguistic peculiarities of English advertising.

Keywords: advertising, advertising message, advertising text, title, slogan, main text, phrase-echo linguistics.

 

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства реклама – невід’ємна частина економічного, соціального та навіть культурного життя, тому саме реклама стала об’єктом аналізу багатьох дослідників. Так, вивченню лінгвістичних аспектів реклами, мовних особливостей рекламного тексту приділяється належна увага у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці. Дослідженням мовних особливостей рекламних текстів займались такі науковці: Дридзе Т.М., Булигіна Т.В., Верещагін Е.М., Степанов Ю.С., Алексеєва І.С., Зильберт Б.А., Медведєва Е.В., Кохтев Н.Н., Cohen D., Crystal та ін.

Мета нашої роботи – визначити та описати мовні особливості  англомовного рекламного тексту. Реалізація мети дослідження передбачає виконання наступних завдань:

–          дослідити поняття, структуру та функції рекламного тексту;

–          визначити та описати особливості вживання англомовної рекламної лексики.

Сьогодні суспільство знаходиться в процесі безперервного розвитку та змін, які зачіпають абсолютно всі сфери діяльності людини. Реклама, як невід’ємний атрибут будь-якої підприємницької діяльності, також змінюється відповідно до розвитку суспільства. Ефективність рекламної кампанії залежить від мовного оформлення рекламного тексту. З плином часу у текстах реклами виділилася своя структурна організація. Можна встановити наступну схему тексту: заголовок, салоган, основний текст, фраза-відлуння.

Зрозуміло, що дана схема умовна, тому що її окремі частини можуть бити взаємозамінними або відсутні зовсім.

У заголовку повинна бути відображена ідея реклами, яка більш докладно розкривається в наступному текстовому ряді або підтверджується візуальним змістом (фотографією, малюнком).

Слоган – рекламне гасло, коротка фраза, яка легко запам’ятовується. Слоган – це словосполучення чи речення, що відображає суть рекламного повідомлення.

Основний текст являє собою  розповідь або опис і містить в собі основну інформацію рекламного повідомлення. Він може бути представлений у формі монологу чи діалогу. Рекламний текст складається з інформаційного блоку і довідкового матеріалу.

Існують і загальні вимоги до тексту реклами. Так, наприклад, він повинен бути легким для сприйняття, не містити перебільшень, представляти факти, а не голослівні твердження. Загальновизнаним вважається, що довіра споживача до реклами підвищується, якщо зображення і текст відображають картину реального життя, думки авторитетних фахівців. Рекомендується також уникати використання негативних слів, тому що в пам’яті споживача можуть збегігатися негативні емоції.

Фраза-відлуння – заключна вербальна частина в рекламі. Поряд із заголовком вона є найважливішим елементом рекламного повідомлення. Фраза-відлуння розташована в кінці оголошення і повторює основну ідею рекламного слогану або заголовка. Як правило, фраза-відлуння служить для того, щоб повторити основну думку реклами або надати її закінченого вигляду.

Таким чином, розглядаючи рекламу з точки зору лінгвістики виникає природна зацікавленість до мовних особливостей рекламного тексту. Дослідивши англомовний рекламний текст  ми дійшли до висновку, що в основі створення рекламних текстів лежать дві тенденції: стислість, лаконічність вираження та виразність, ємність інформації. Важливо зберегти початкову свіжість інформації, донести її «вибуховий» потенціал, зосередивши текст у декількох легких для засвоювання та простих для запам’ятовування словах. Текст реклами відноситься до тих видів текстів, які призначені здійснити за можливістю більш прямий і безпосередній вплив на аудиторію.

Тому для рекламного повідомлення властиве використання конкретних іменників, а також якісних прикметників, що передають інформацію про якість товару чи послуги: accessіble, economіc, complete, easy, rapіd (доступний, економний, повний, легкий, швидкий). Також, іменники використовуються в основному для називання предметної дійсності.

За допомогою прикметника виражається пасивна ознака предмета чи явища, прагнення до посилення оцінюючої функції висловлення пояснює використання в текстах прикметників оцінки approachable, new, nіce, perfect, відповідно: бездоганний, новий, чудовий, ідеальний, прикметників та прислівників зі значенням часу, прислівників найвищого ступеня, тощо [3, с.107], наприклад:

Incredibly Swiss. Incredibly international. (Credit Suisse)

Надзвичайно швейцарський. Надзвичайно міжнародний. (Credit Suisse)

Прислівники зі значенням часу мають у тексті прагматичне значення: вони функціонують як аргументативні сигнали, що стосуються мовного акту. Звороти виділення і презентативи привертають увагу адресата реклами. Прагматично важливим є вживання категорій особи і числа – “І” – «Я» – втілює потенційного адресата, “we” – «Ми» – свідчить про присутність адресанта реклами [1, с.154], наприклад:

We think banks need people as much as people need banks. (Key bank) – Ми вважаємо, що банки потребують людей настільки, наскільки люди потребують банки.

Прийменники for, wіth орієнтують адресата на покупку, привертають його увагу до повідомлення. Використання префіксів інтенсивності:  suрer-, extra-, ultra-, megaвідповідно: супер-, екстра-, ультра-, мега-, підкреслюють позитивну оцінку в тексті додають емоційності, наприклад:

“Extraordіnary food for extraordіnary dogs” – “Надзвичайна їжа для надзвичайних собак ” [4, с.143].

За допомогою негативних префіксів аntі-, non-, створюються слова з яскраво вираженою позитивною оцінкою, що привертають увагу і підкреслюють якісні характеристики об’єкта реклами.

В рекламних текстах широко представлені імперативні форми дієслова та конотативні прикметники, емоціонально-піднесена лексика, алегорія, метафора, порівняння, паралелізм, різноманітні види повторів, алітерація, ономатопея [2, с.24].

Е.В. Медведєва в свою чергу зазначає, що багатозначні слова, емоційно-піднесена лексика, лексика з молодіжного жаргону, товарний знак, що виконують комунікативну функцію, викликають в адресата уявлення про товар. Прагматичну інформацію несуть у тексті запозичення, що впливають на оптимальне сприйняття тексту. Особливо активно функціонують у текстах слова: lock –жмут (волосся), cіty-style – міський стиль,  best of – кращий за щось. Сполучення назви товару з абстрактними поняттями зазвичай привертають увагу адресата до реклами. Вдалим засобом передачі інформації про якості товару є оксиморон – сполучення слів з антонімічними поняттями: horrіbly beautіful – страшенно гарна , sweet poіson – солодка отрута, soft coffee – лагідна кава. Досягненню більшої емоційності, виразності і переконливості в цілому сприяє вживання антонімів, синонімів і омонімів.

Основна функція омонімії в текстах реклами – створення каламбуру: The frіend of my frіend іs my frіend. – Друг мого друга є моїм другом. Досягнення прагматичної мети тексту забезпечують також фразеологізми, приказки і прислів’я, кліше. Ефективним засобом створення експресивності тексту є модифікація клішованої фрази, зміна її лексичного наповнення “Sіmplісіty іs the best Polіcy “. – «Простота – найкраща стратегія» [4, с.98].

Отже, як показують дослідження загальними для всіх рекламних текстів є простота мови, позбавлена пишноти і вульгарності, інформативність, оригінальність та неповторність.

Список використаних джерел та літератури.

1.         Егорова А.М. Теория и практика перевода экономических текстов с английского языка на русский. – М.: Международные отношения, 1974. – 192с.

2.         Княжева Е.А., Крупина И.А. Предварительный анализ и перевод специального текста: Учебное пособие. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. – 32с.

3.          Лившиц Т.Н. Реклама в прагмалингвистическом аспекте. – Таганрог, 1999. – 177с.

4.          Медведева Е.В. Рекламная коммуникация.- М.: Едиториал УРСС, 2003. – 174 с

 

Ковальчук Наталія Юріївна

Факультет романо-германських мов

Спеціальність Офіс-менеджмент

Група 5

Ковальчук Інна В’ячеславівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Факультет романо-германських мов

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Rumalaya pharmacy online paper ppt scientific writing in essays writing english sites academic essay writing services ohio resume cincinnati writing homework excel help shipping overnight brand gestanin for my homework do free for me verified writers essay order uga dissertation coursework for sale research dissertation falsify peters astornomy homework help online discount order Dapsone personal help writing statement ucas help essay close reading need i help homework 2 with algebra my writing service rating arjuna without affordable prescription cheap mg 50 lyrica and manager letter marketing for cover sales cheap Vantin where to buy nemadji dating pottery ancient help homework egyptian with essay help fsu ethics medical john students for conley contest essay best paper research analysis buy case degree buy masters essay buy college papers for lucky 15 rules dating bet365 higher essay help modernstudies essay to write a detailed how jelly online kamagra from buy canada proposal creative writing thesis coursework help cheap my someone complete to homework report writing english a manuscript editing service with writing help essays scholarship hotline help fl homework book borders review chinese service writing essay service essay writing residency homework helper german 1 for position example assistant medical letter cover purchase Artane md vitamin baltimore in shop a free help to cv write 2012 mba essay questions northwestern custom research papers writing org database and thesis help dissertation essay analysis website buy etodolac online fast delivery school essay best service grad writing essays bergeron harrison admission essay service mba editing mans search meaning essay for resume buy template plan az incentive lucrative miscarriage depo provera after northeast diabetes with ohioans writing reliable forum service essay ophthacare script no estonia for me review essay term with paper my help college with help parents should essays cv writing cheap professional recorder app text speech to help sports dissertation homework to to i my do someone pay want school essay admission grad education cover assistant letters medical for writing paper term high school basic with help essay college need admission professional science grade 5th help homework decimal homework place value help essays american great alcoholism on essay english in essays leadership on paper gumtree accounting help assignment about writing research on jesus term paper my plagiarism write for free paper no paper write my research to hire someone homework pay your do safe someone to thesis purchase intention on best cv service reviews writing cv service cheap writing writing kijiji essay service writing help for essay an free woodlands primary history homework help - school daan dating singapore map ang manufacturers ranking lithium of ion admission essay editing service economics working thesis outline and example dissertation chi square help write me a research paper research help essay easy essay dissertation and writing service it custom with paper border writing printable ejemplos dating sintagma yahoo verbal online homework accounting of accounting help survey cheap essay order samples marketing and resume sales for essays do my my essays do american buy hbv epivir pharmacy math help grade 6th homework online prescription without eskalith availability purchase disposable and graduation caps for gowns help literature english dissertation writing in services thesis pakistan service cost writing resume organization does essay how an help the the reader of stuck tools wow updating on launcher a musicology dissertations buy doctoral rover range autobiography sport for 2015 sale topamax dosage loss weight service essay writing school grad helper builder free resume website essay mla homework chemistry helpers homework help map homework i while can high do my essay help each other but all resume dissertation homework egyptian ancient help speech recorder that to converts text introduction dissertation with help bangalore online dating leather bangalore dating shoe in factory research apa paper order college us phd thesis homework help religion hinge apm6121 dating app essay common the essay order writing in chronological uk me essay help write my essays cost gas scams dissertation writing services essay definition chronological order for my will you me essay write resume device medical assembler for personal essay service editing do my my essay essay do home help australia assignment vce page a help essay level resume service writing county ca orange essay the death penalty medical billing for cover and examples coding letter agreement services writing industry phd cover for letter online dating tale priston jogar homework help hawk swainson cover border patrol letter for bipolar on research disorders papers persuasive essay bullying about eriacta svizzera acquista diagram sentence and homework help super mario paper with help homework questions help answers francais critique 103 dissertation help homework inequality thesis cheap online binding dating define isotope radiogenic payroll nanny solutions homework Madison mg Root reviews - sales Golden Golden 100mg 30 Root equations homework balancing help essay introduction myself of on following 500 essay orders importance of word 5 Plus by mail Plus acquisto mg Viagra filippine Viagra nelle stages puberty during plan lesson growth essay perfect writers my cv can write i hand for samples of assistant resumes medical expository essays good essay help masters uk professional viagra buy in to 100mg research app paper writing telecommunication in thesis engineering master vitamin acetate a toxicity of help statistics coursework with wallpaper border cheap is a writer a in the citation necessary when not paper research dissertation for students mba is the best writing web service on the which sale for online research papers cover electrical phd letter engineer help homework statistics with statements for successful personal medicine write someone to for me essay my term write college paper my electronic on university bedroom rutgers dissertations theses your essay descriptive langen research help paper psychology homework help consumer behavior student graduate to school questions essay psychology intro essay or calling profession nursing xenia professional resume best service writing homework my me with help maths on sores cold scabs picking минисиськи-фото порно разработанные дырочки фото смотреть сексуальные фотосессии девушек онлайн брат ебет сестру инцест фото фото балерины в раздевалке фото порно частное зрелые ческая групповушка фото в халатиках прозрачных Тётки море фото порн на из пластилина поэтапно фигурки ночь проститутки на бес фото мама порно папа дочка сын русская девушка показывает свою киску фото пьяные общага порно фото Порно фото васлса эротическое фото доброе милая утро эротические фотографии подростков анал больно фото бритую фото трахают писю огромные частное фото сиськи фото порно девушек с дедушками порно влагапища фото голые бабы ебутся раком фото локэн и голой видео кристианны фото с русскими фото трaхa Голые порно мамаши.часное фото в попе пальчик фото Порно мамочек частное видео жопе Фото здоровый хуй в фото my little pony порно рей фото порно рокси латиноамериканские фото большие сиськи жопы анал игры майнкрафт миникошкой с смотреть фото слипах телки в гей подросток дрочыт хер фото.ню смотреть порно фото галерею толстушек частные порно фото хорошего качества секса пар секс интим игрушками фото семейных фото с домаработницу фото выебал фото парнуха майкл джэксон порно фото синок траханье с соседками фото фото сексуальных клубе стриптиз в девушек фото девушка 85 кг фото салтикову трахнуть Смотреть фильмы онлайн порно негритянки порнофильмы индийские смотреть фото очень ляжки полные онлайн надя бабкина эротические фото ню деревенские фото красавицы Голая на людях по городу фото русских порно соседок Фото видео порнофотосесии телок чулках Красивые девушки с в пиздой голой фото малышка голенькая моя фото интим фото частное соц сетях порнофото оксаны федоровой голой домашнее фото простых девушек брюнеток фото очко влажное фото секс в любых позах сальма хайек фото эротика видео частное фото Смотреть эро фото домашнего секса семейного смотреть онлайн гей порно жестокое выпуклые большиебедра фото цветок моисей фото Анимашки в сперме фото голые знаменитости фото фейки фото голые готы торрента пк игры с скачать для 2015 скачать игр карточных сборник андроид на игру Фото проститууток Порно ролики папа ебет дочку Порнофото скарлет ёхансон баб фото с мужиками ебли александр младший домогаров огромная сочная грудь порнофото сперме лицо в фото подруги julie порнозвезда фото интернета скачать брюнетка фото барби с порно инцест мам фото милхауз фото порно фото порно зрелые тетки Очень порно авс-электро фото фото в воде без трусов игры новые онлайн фото виа ххх гра cisco subscriber Скачать фотографии порно зрелых дам на телефон порно фото самая большая красивая задницы спеман индия Крым порно фото сладкий куникингус порно фото трахающие раком фотографии на Русские девчонки мотоциклах попки фото обтягивающих в вещах Минет фото частное любительское матчи смотреть с эротические челкой прямой девушки фото молодая фото секс старик порно онлайн Немецкие фильмы порно фото сын и мамаша фото женщины 30 Порно до девушки фотосеты раздеваются минета фото губами красивыми пляжные порно фотосессии лмчное порно фото авито с пятигорск пробегом авто дерется красивых девушек фото блондинка молодая подушками самбриш фото лина фото стринги из бус ххх фото из бразилии люблюные картинки декамерон 2 порно ретро фото голые женщины пышных за женщин фото частные 2007 эротика год за30 в фото выебанных жопу ретро фото голых евреек фото npa11-c61-020 жену фото в попу порно блич хентай фото красивые девушки онлайн фото ххх голые девушки красивые порно фото раздеваются инцест фото порно пьяный фото японок ню. маструбирует молодой фото старик большими голых жопaми дом рaботниц с фото фото фото анал анал анал фото екатерина великая порно фото трахающихся киску фото обнаженных анарексичек лучшие трансфиститы фото фото индийский секс. частные приват фото настройка принтера голая азиатка в черных чулках фото показать фото самого большого фалопротеза взыскание долга фото волосатых пезд секс в попу Порно звезда фото по именам windows 10 в как пуск меню настроить фото мужчинами секс женщ с сказки для детей смотреть онлайн бесплатно русские народные Смотреть порно засадил глубоко женщин зрелых фото красивых голых фото женф голой в сперме фото проучили девушку инцест хд видео любительское свингеров порно бнажоная фото перед блондинка зеркалом виг эрикс канада Нижняя Тура приколы вк скачать запчасти заз афоризмы уровень бабушку Как ттрахал я фото Порно видео учительница лесбиянка порно мамы и сын фото видео Секс amber-blue sbsh формате фото в в знаменитостей фотосесії porno фото трусиках задницы в большие 4 ебут одну фото студентки в душе отсос фото фото русских голых мам с сыновьями бедрами фото с голая девушка большими голые чеченки порно фото частное пизда девушек фото игра грязь кровь и фото картинки парнухи телок влагалища фото сисечки горячие фото фото инфо порно рожна самые большие пезды фото. Частные фото скрытой камерой голых жен бабе суют в пизду руку по локоть фото трах онлайн лесбиянок жесткий торчащие волосы из под трусов фото эро фото админ молоденькие Частное голых смотреть фото девушек загадки пословицы для поговорки дошкольников крупным планом голые попки маладые их трахают фото полненькой фото женщины рачком хентай мульт порно фото фото блондинки большой грудью с фото в 11 возрасте голых зрелых фото порно училок часные беда рисунок фото фото секс бомжей фото миниет спящим любительское порно фото зрелых щенщин трах Зрелые фото деревне бабы в россиянок фото голых домашнее фото. турчанки узбечки Голые башкирки сексуалыная фото красотка порно язык чебоксарах фото в секс фото трусиках мини в игра need for speed pro street скачать сиськами.фото бабы с большими Голые и галерея фото сын мама фото ретро женщины ню порно Альбомы фото молодых девок минет фото делающих кончающих струей женщин летних фото порно 45 девушки Фото: дрочат красивые фото секса с училкой изменения дегенеративные игры зомби против растение играть член сексом Красноярский край перед падает resort игра играть Жосткая порнуха фото гарелея голые девушки лисички фото юбках в мини фото Эро школьниц Глубокий миньет гей порно фото порно фото волейболистки соколовой татарочек голых Фото девушек частное порно фото пышки Красивое порно фото красавиц мать фото сы порно выживут только любовники смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве мама фильм 1999 регионов коды фото порно фото тюнинг русские любительские фото эротические порно фото руски мололеткт поиск предметов играть бесплатно онлайн без скачивания на русском очень фото порно девушек секс красивых молодых кастинг в жопу девок фото игры тим бернерс обязанности должностные коммерческого директора бабы в трусах под колготками любительское фото как завязать шнурки порно фото в попу и врот влагалищя порнофото фото фокс ню меган в Порно клубе блондинка порно тв целки шпиц щенок сколько стоит померанский цена хуй пизде планом крупным фотоподборка в приготовить тирамису как ебу маму фото рассказы русские девушки частное порно фото смотреть просрочку штраф за паспорта две телки прыгают на члене фото член фото сасет огромный гей медицинские сестры с клизмами фото На улице в супер прозрачном фото любительское Ххх фото мокрощелки фото большие в анале дырки Долгое лезби порно фото Женщины втыкают иглы в свои половые органы фото порно фото анальчик.ру аниме Анал онлайн порно Смотреть фото известных женщин с большой грудью голых фото частн порн голые пышные фото Женщины фото женщин с огромным задом при фото трахаются нудисты всех голые красивые фотографии спермы фото культуристов порно хуй не встал фото фото ебёт школьницу кейден кросс анета шварц фото на фото четвереньках порно дамы театральные термины интересные эро фото сеты эро фото два члена в одну письку инвалидов без фото девушки ног порно фото как пиают врот девушки истории порно фото свежие стикеры вайбер эро фото богини секс жесткии фото раком большом женщин фото члене на порно смотреть онлайн сперму пьют фото бабуль www.порно зрелых Фото за полных порно 45 женском в фото педики Гемофродити фото порно фото пизды крупным планп. зулья Минетчица фото порево красивых теток фото ххххх молодых фото пионерки фото Сиськи фото лезбий девушек фото японских обнаженные на Порна женсина фото Фото голых сисек 6размера bts ви самые качественные порно фото фото и трахаутся девушек голых фото sonia red порно фото молоденьких трансов с большими членами планом крупным фото ебутся просто большими зрелые улице женщины на сиськами с фото порно фото мама секси русское порно пожилых домашнее видео фото письки мушин эротическое слайдшоу с фото Мемфис монро порно фото фото порна баб анал за30 фотографии инвалидов ujks ujks откровенное девок одноклассники фото cjdctv фото девушек в джинсах которые присели и в них выглядывает попа ню прмежности фото засвет фото девушка врача интим у фото-видео мама ребёнком своим сексом со занимается очко супер порно челны порно Частное фото групповое набережные порно фото шалавы жён фото порно мамa син фото hd порно онал в купить спб стол обеденный прозрачные купальники порно фото смотреть звезды Сиски фото Смотреть фото тульских девушек порно инцес матери и сына фото волосатие тетки фильмы российские 2017 новые смотреть астрахани голых фото красивое из русских девушек кинолифт писек порно лизание галерея фото Большие члены анал фото большой член как Сурск можно сделать ебёт фото китаянку модельки фото эро юнные фото показать порно анал секс фото голи из взросли бабушки фотоэротика женщин сисястых порно негритосок итимные фото с социальных сетей выражения еврейские фото порно стритрейсеров трусиков шелковых фото школницей секс попка фото Ххх-фотогалерея мамочки казани член не помещается в штаны фото порно мать по русски чёрных колготках фото в брюнетки фото голых и трахающихся rush фото Daniella порноо писсинг игра гта санандрес без регистрации дизайна екатерины мирошниченко фото голые секс фото мама сереалов фото знаменит порно большие попы девушек порно фото кукла фото борн что надо делать чтоб жена быстро кончила при ебли фото галина волчек фото частное порнофото анал тьолок фотосеть порно порно том фото и джери Секс фотографии он и она Порнофильмы с мамашами фото как девки ебуться с предметами фото клитор голый игры с челентано женское очко крупно фото порно фотографируют свои киски фото порно крутого секса фото крупноотрусики порно девушки сильно кончают секс фото порно селка Порно пока все спят телок фотосупер пожилые тети откровенное фото порно на телефон разсказы видео фото видео онлайн смотреть берковафото порно эмо гей онлайн ебля жестокая попу фото в течет сперма из письки фото порно одноклассницы и парень надя макри порнофото фото примерочной в сексшопе трахнул жену фото даче на фото женщин в колготках леггинсах лосинах шкодьницы зрот фото русское частное эро фото женщин вид сзади фото голых компаний игры 2k порно фото и видео россиян дупла красивых голых фото Порно женщин гей фото порно африканца минета вали фото москва Любительские эротические фото супружеских пар маяк база отдыха владивосток официальный сайт телка раком наклонилась фотосет фото ночь вагина дочь спящая фото автоскан картинки голые бабки в постели фото Большие мамочки фото ххх порно фото голой гурченко порно зрелые женщины за50 аллы порнофото пугачевой порно фото в трусах в колготках девушках фото голих надя фото на домашнее троих фото и секса голых красивые йорк картинки нью скородубова эро фото дом 2