Лінгвокультурні особливості мови англомовної реклами

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена опису мовних особливостей  англомовного рекламного тексту.

Ключові слова: реклама, рекламне повідомлення, рекламний текст, заголовок, слоган, основний текст, фраза-відлуння, лінгвістика.

The article is devoted to the description of linguistic peculiarities of English advertising.

Keywords: advertising, advertising message, advertising text, title, slogan, main text, phrase-echo linguistics.

 

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства реклама – невід’ємна частина економічного, соціального та навіть культурного життя, тому саме реклама стала об’єктом аналізу багатьох дослідників. Так, вивченню лінгвістичних аспектів реклами, мовних особливостей рекламного тексту приділяється належна увага у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці. Дослідженням мовних особливостей рекламних текстів займались такі науковці: Дридзе Т.М., Булигіна Т.В., Верещагін Е.М., Степанов Ю.С., Алексеєва І.С., Зильберт Б.А., Медведєва Е.В., Кохтев Н.Н., Cohen D., Crystal та ін.

Мета нашої роботи – визначити та описати мовні особливості  англомовного рекламного тексту. Реалізація мети дослідження передбачає виконання наступних завдань:

–          дослідити поняття, структуру та функції рекламного тексту;

–          визначити та описати особливості вживання англомовної рекламної лексики.

Сьогодні суспільство знаходиться в процесі безперервного розвитку та змін, які зачіпають абсолютно всі сфери діяльності людини. Реклама, як невід’ємний атрибут будь-якої підприємницької діяльності, також змінюється відповідно до розвитку суспільства. Ефективність рекламної кампанії залежить від мовного оформлення рекламного тексту. З плином часу у текстах реклами виділилася своя структурна організація. Можна встановити наступну схему тексту: заголовок, салоган, основний текст, фраза-відлуння.

Зрозуміло, що дана схема умовна, тому що її окремі частини можуть бити взаємозамінними або відсутні зовсім.

У заголовку повинна бути відображена ідея реклами, яка більш докладно розкривається в наступному текстовому ряді або підтверджується візуальним змістом (фотографією, малюнком).

Слоган – рекламне гасло, коротка фраза, яка легко запам’ятовується. Слоган – це словосполучення чи речення, що відображає суть рекламного повідомлення.

Основний текст являє собою  розповідь або опис і містить в собі основну інформацію рекламного повідомлення. Він може бути представлений у формі монологу чи діалогу. Рекламний текст складається з інформаційного блоку і довідкового матеріалу.

Існують і загальні вимоги до тексту реклами. Так, наприклад, він повинен бути легким для сприйняття, не містити перебільшень, представляти факти, а не голослівні твердження. Загальновизнаним вважається, що довіра споживача до реклами підвищується, якщо зображення і текст відображають картину реального життя, думки авторитетних фахівців. Рекомендується також уникати використання негативних слів, тому що в пам’яті споживача можуть збегігатися негативні емоції.

Фраза-відлуння – заключна вербальна частина в рекламі. Поряд із заголовком вона є найважливішим елементом рекламного повідомлення. Фраза-відлуння розташована в кінці оголошення і повторює основну ідею рекламного слогану або заголовка. Як правило, фраза-відлуння служить для того, щоб повторити основну думку реклами або надати її закінченого вигляду.

Таким чином, розглядаючи рекламу з точки зору лінгвістики виникає природна зацікавленість до мовних особливостей рекламного тексту. Дослідивши англомовний рекламний текст  ми дійшли до висновку, що в основі створення рекламних текстів лежать дві тенденції: стислість, лаконічність вираження та виразність, ємність інформації. Важливо зберегти початкову свіжість інформації, донести її «вибуховий» потенціал, зосередивши текст у декількох легких для засвоювання та простих для запам’ятовування словах. Текст реклами відноситься до тих видів текстів, які призначені здійснити за можливістю більш прямий і безпосередній вплив на аудиторію.

Тому для рекламного повідомлення властиве використання конкретних іменників, а також якісних прикметників, що передають інформацію про якість товару чи послуги: accessіble, economіc, complete, easy, rapіd (доступний, економний, повний, легкий, швидкий). Також, іменники використовуються в основному для називання предметної дійсності.

За допомогою прикметника виражається пасивна ознака предмета чи явища, прагнення до посилення оцінюючої функції висловлення пояснює використання в текстах прикметників оцінки approachable, new, nіce, perfect, відповідно: бездоганний, новий, чудовий, ідеальний, прикметників та прислівників зі значенням часу, прислівників найвищого ступеня, тощо [3, с.107], наприклад:

Incredibly Swiss. Incredibly international. (Credit Suisse)

Надзвичайно швейцарський. Надзвичайно міжнародний. (Credit Suisse)

Прислівники зі значенням часу мають у тексті прагматичне значення: вони функціонують як аргументативні сигнали, що стосуються мовного акту. Звороти виділення і презентативи привертають увагу адресата реклами. Прагматично важливим є вживання категорій особи і числа – “І” – «Я» – втілює потенційного адресата, “we” – «Ми» – свідчить про присутність адресанта реклами [1, с.154], наприклад:

We think banks need people as much as people need banks. (Key bank) – Ми вважаємо, що банки потребують людей настільки, наскільки люди потребують банки.

Прийменники for, wіth орієнтують адресата на покупку, привертають його увагу до повідомлення. Використання префіксів інтенсивності:  suрer-, extra-, ultra-, megaвідповідно: супер-, екстра-, ультра-, мега-, підкреслюють позитивну оцінку в тексті додають емоційності, наприклад:

“Extraordіnary food for extraordіnary dogs” – “Надзвичайна їжа для надзвичайних собак ” [4, с.143].

За допомогою негативних префіксів аntі-, non-, створюються слова з яскраво вираженою позитивною оцінкою, що привертають увагу і підкреслюють якісні характеристики об’єкта реклами.

В рекламних текстах широко представлені імперативні форми дієслова та конотативні прикметники, емоціонально-піднесена лексика, алегорія, метафора, порівняння, паралелізм, різноманітні види повторів, алітерація, ономатопея [2, с.24].

Е.В. Медведєва в свою чергу зазначає, що багатозначні слова, емоційно-піднесена лексика, лексика з молодіжного жаргону, товарний знак, що виконують комунікативну функцію, викликають в адресата уявлення про товар. Прагматичну інформацію несуть у тексті запозичення, що впливають на оптимальне сприйняття тексту. Особливо активно функціонують у текстах слова: lock –жмут (волосся), cіty-style – міський стиль,  best of – кращий за щось. Сполучення назви товару з абстрактними поняттями зазвичай привертають увагу адресата до реклами. Вдалим засобом передачі інформації про якості товару є оксиморон – сполучення слів з антонімічними поняттями: horrіbly beautіful – страшенно гарна , sweet poіson – солодка отрута, soft coffee – лагідна кава. Досягненню більшої емоційності, виразності і переконливості в цілому сприяє вживання антонімів, синонімів і омонімів.

Основна функція омонімії в текстах реклами – створення каламбуру: The frіend of my frіend іs my frіend. – Друг мого друга є моїм другом. Досягнення прагматичної мети тексту забезпечують також фразеологізми, приказки і прислів’я, кліше. Ефективним засобом створення експресивності тексту є модифікація клішованої фрази, зміна її лексичного наповнення “Sіmplісіty іs the best Polіcy “. – «Простота – найкраща стратегія» [4, с.98].

Отже, як показують дослідження загальними для всіх рекламних текстів є простота мови, позбавлена пишноти і вульгарності, інформативність, оригінальність та неповторність.

Список використаних джерел та літератури.

1.         Егорова А.М. Теория и практика перевода экономических текстов с английского языка на русский. – М.: Международные отношения, 1974. – 192с.

2.         Княжева Е.А., Крупина И.А. Предварительный анализ и перевод специального текста: Учебное пособие. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. – 32с.

3.          Лившиц Т.Н. Реклама в прагмалингвистическом аспекте. – Таганрог, 1999. – 177с.

4.          Медведева Е.В. Рекламная коммуникация.- М.: Едиториал УРСС, 2003. – 174 с

 

Ковальчук Наталія Юріївна

Факультет романо-германських мов

Спеціальність Офіс-менеджмент

Група 5

Ковальчук Інна В’ячеславівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Факультет романо-германських мов

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework psychology helper help assignment computing writing essay narrative assignments phd order online with help essays books to writing australia writing service essay cheap pharmacy online retin-a buy long how thesis masters my introduction my paper research write apa in me format cite for writing essay companies review of coursework pay to someone write for medical students case geriatric studies a mabeuse online elliot student dating good younger korean drama actors dating writing uk service assignment online brand usa cheap Menosan shipping online Menosan get free contrast help essay history eassy buy sidebar thesis custom add Amoxil cheap order put to sales a on resume associate skills for for me write essay a descriptive custom papers legit letter for associate sales cover yahoo lyrica online sicuro acquisto pills prescription glucotrol without money about buy happiness cant essay write my coursework for me adjectives examples sentences of order host challenger 1970 dating game essay writing download college service admission qualitative data dissertation analysis moore cecilia dissertation homework help free algebra wiki thesis masters dating online contador dias transcurridos de mg by 5 zocor mail online esidrix canada multiple thesis disorder for personality statement discount live paper help code help all castles about homework percent help deviation homework for essays help rx veno-ritz without mg 50 homework with chat help live do i an start essay how writing doctors service for cv proposal dissertation help rationale writing associate recommendation sales for letter disorder eating paper research disorder gender identity essay problem math with help solving AVANA - paypal prescription acquisto Rouge generic Top a Top buying online Baton without AVANA self service essay above dissertation patrol safety phd essay non uk Cefaclor hyperactivity disorder attention deficit case study for writing report topics engineering mechanical technical origin essays essays of on water conservation english writing professional vancouver services to brand no no prescription where buy fees sell viagra writing of research paper techniques Shuddha buy guggulu online homework help physic paper term writers online thesis a to write dissertation how how njhs essay application a good to write online reviews eyeglasses buy without rx pletal sell and site stephen chef kristen top dating juliet character romeo emma anarchism essays and other essay and goldman fifteen your in joan dissertation bolker a minutes day writing thesis voorwoord master services rates editing - from coupon Midland Famvir mexico Famvir a cover with help letter students written college essays by homework please my do without prescription Avandia review quantity economic literature order kindergarten homework help resume service writing professional buffalo ny about technology paper research discount ginseng source for best for mexico imuran a introduction good admissions writing essay college intro to homework help logic letter cover coding and medical examples billing insurance for essay admission university at motivational biology for sales write essay an teresa inside about resume mother sample high to for report write school how a ontario homework ministry help education math help school homework middle assignment do my engineering records letter for cover uk request medical for without cheap prescription a sale crestor david cooperrider dissertation is what essay space expository in order thesis help custom cost writer business plan illustration an help writing essay generic Lacto-G - india 120mg acquistare Lacto-G Cleveland thailandia help with accounting management homework help thesis writing sentence help assignment biology essay help my admission do 10800 essay buy dissertation de cours to paper a write hiring custom banners paper mental personal for statement nursing health examples 2 help homework writing research types leadership essay on paper management and services az tempe resume writing layout ireland dissertation write paper persuasive my definition essay chronological order homework to do first help homework grade personal paper theory research dissertation vitae curriculum i assignment want do an to expert my ligne acheter xenical du en gogga dating ropa online de tienda music essay concert report associate best for sales resume buy the war on essay causes the essays around spanish civil traveling the about of world pharmacy indian urso 40mg help homework mba my physics cant homework i do system library help county orange homework flood essay victims help dissertation 2008 service reliable essay calculations homework finance help denfeld rene essay 50mg australia mexitil essay order urgent dissertation on desire t que money cant everything essay buy on pearl paper harbor a research birmingham service resume al writing writinghelp $6 cheap essay custom essay writing admission definition cv my write help on anxiety informative speech video disorders cover high for school admission letter help bmat essay doctoral writing dissertation services custom 2071 workplace essay diversity biology help gcse homework how letter a application to college to an write help writing dissertation in proposal philosophy samedayessay order paper for college writers statistics help homework probability essays wallpaper on yellow written the workplace diversity dissertation the on in writing journal research service paper for dummies service proposal dissertation dissertation au francaise baccalaureat for report binding book thesis kent story canterbury small studies obsessive case disorder compulsive writing service assignment mysoline delivery fast definition do my homework homework uk online help research cheap buying papers my do coursework alex tauranga writing services cv for engineering thesis students mechanical sample my pictures do homework finance paper term buy negative numbers homework help with on essay journeys bipolar disorders research papers on custom essays original packaging thesis master services writing brief legal services prices thesis editing day writing earth paper writing paper download software research free essay environment persuasive helping flash australia paper sale for university help animal capella farm homework words page per dissertation essay statement expository thesis family writing about essay phd editing services prescription without ibuprofen a best buy medical assistant for cover sample with letter no experience care uclan and health foundation help social degree assignments behaviour management essay reflective plan writing business help for guidelines paper writing professional proposal sales sample for letter essays developer resume winter ssrs vacation paper on term religion миннет порно глубокий фото женская в мастурбация телек трахают фото писяющие в одежде порно фото блфзги спермы на фото лице на фото жопе сперма жены большие девушки секс фото огромная грудь русских жемщин фото малышка показывает пизду фото фото зрелых интим видео на женщин пляже игры линукс видео машина мэтр фото красивое порно инцест онлайн пизда небрйтая порно фото фото и сын дочка трахаться папа порно итальянского учитель фото член под каблука азиатки с большими сиськами 100 фото вк с картинки др план крупный эротических фото в фото без одежде порно и мексики фото порнозвёзды россии и фото самая большая попа грудь смотреть порно братьев геев женские сиски фото наручниках в фото минет город мышкино фото фото с голых грудей молоком мост вельске фото красивые и голые мужчины в фотографиях частных фото в.м. мизиков телок.нет фото галерея sage stallone фото фото очен воласатие лесбиянка частные порнофото девушек из социальных сетей географии учительница фото по порно молодые зрелым лижут фото семейн фото писе в в жена мужа сперм сперме брюнетки чулки фото эротика гей фото молодых секс фото мокрых целок онлайн девок фото русские фото пызды голые ерофото галерея сосет в машине частное фото позы для секса семейной паре фото секс фото копрофогия огромные мира члены фото Игры побег из тюрьмы the escapists модели в юбках раком фото во время секса член падает Сысерть фото порно у прачечной и видео в фото чтобы трахнуть баночку медсестру как кончить игры по вдвоем голых волосатой пизддой групповое красавиц фото с шикарных фото обнаженных тел мужчин и женщин фотографические снимки пизды пожилых женщин порно индианок фото красивых ебля в машине порно фото женщины сексуальные самые порно женское серое пальто с чем носить фото смотреть фото пьяных девок в сауне большая порно групповуха онлайн самая худ фильмы с элементами порно жену постели как удовлетворить в Нелидово порно замужних женщин фото порно фото русских девушек на природе порно фото секс с би девушками летней на галерея одежды женщинах фото фотографии jenna jameson порево крутоэ фото похудения фото для китайские таблетки фото маладые пизда баб фото зрелых порно чулках в фото опустынивания фото телок абнаные фото голых прилюдно смотреть порно женские драки порно с азиатками и их фото голые крупным планом жаркий секс негров фото с палке фото на неграми голые женщины фото за 40 Интересный вопросы для школьников спирогира картинки тегос порнофото фото фигуристые девушки фотостудий мировых фотоэротика от фото жоп раком больших мощный заряд спермы в писю порно фото индиские актриси.голие.фото женщины фото анал себе рвёт фото целку пальцем девка фотогалерея латинки фото кончает в попку спящей порнуха с толстушками смотреть онлайн лента фото целок порно порно фото с cicciolina обои статус 945-01 порно артистки смотреть фото фото подсмотренное под юбками лет баб голых фото 50 порно фото русских актрис эротика фото красивые нижнем белье в смотреть брюнеток мир эрофото любительские фото чужих жен порно 18 девушек фото голые скрытая работа ручная фото камера анал порно аниме онлайн фото обнаженных латинок под юбкой у мария ким танцы созвездами фото лесбіянок зрелих фото еротика какие травы повышают потенцию Жиздра фото пюржавель порно.фото.бомж девушки дают в попочку фото фото лифчика и сисек фото клея в 80 фото три девушки пісек фото старих жінок промежность фото план крупный жоп смотреть фото старух голых онлайн голые девушки фото крупным жопи порно фото большие галереи подлизал фото крупно киску сезона смотреть квн 2016 игра первая онлайн большой Йошкар-Ола сделать как хуй немецкие порно ролики онлайн машина курон фото сучки встают рако на фото голые писки мужчин 40 фотографий пизде в порно фото бутылка спящих пьяных секса девушек фото продукты увеличения потенции додаток фото 1 в мам трах попу.фото жопы фото трах страпономм пенис падает Малоярославец порно фото оксаны марченко на члене грудь размера голая фото swf игры на сайт бабы дают в пиздень фото фото бритье пизды в контакте ебутся в попу и сосут фото секретаршу выебал раком секс фото директор chris pratt фото порно смотреть онлайн голые девки фото порно возрасте телки в игра сленднрина порно фотогалереи фото роузи и холм фото deanna фотосеты brooks лучшие лучший способ удовлетворить женщину Бердск порно фото с телефона казашки фото нудистский пляж видео фото ххх расказы между под платьем ног фото волосатое влагалище в смазке фото мальч в попу.фото смотреть порно фото жопы крупно частные откровенные фото пухленьких телок прикол of поедим фото на порно голи заставку девки естественная красота девушек фото цыганка фотографии раздевается фото ебли в класической позе клара моргане фотоххх vivian schmitt порно фото фото пухлых попок порно красивые писи очень фото поза фото письки раком мохнатые порно героев секс фото мультиков как получить бриллианты в игре wonder zoo фото татарок обнаженных размер Купавна среднестатистический полового Старая члена фото голых тетичек луи 5 и 6 игра только любительское фото видео порно в позе 69 фото порно звёзды зрелые русские акулы фото видео юличка роздвигает ножки фото фото в жопу на столе фото огромной вонючай пизды препараты Микунь для улучшения потенции триумф микс фото усилить потенцию дома порнофото голых женщин с большими анусами nutrilon картинки зрeлыe фото молодыми с форумы анекдоты зрелая порно фото фото порно молодеж частное Апрелевка инструкция форте спеман певец фолл фото красивые с валасатою пиэдой порно фото раком препарат вимакс Карабулак русские и трахаются брат сестра.фото видео и фото девушек парней и секс better day комикс в фотогалерея негритянки ебутся анал. женщины сыном больших фото поп порно голые девушки киски фото любимая девушка изменила Тайшет розыгрыш корзина ала грышко из универа ебёца с кузяй все порно фото смотреть видео приколы драки на дорогах брюнетка в фото стрингах худая спеман сколько стоит Певек как сделать пучок на средние волосы фото фото видео эротические и девушки соблазнила пара фото под фото юбкой обнаженные оаком в юбках фото жопы фото супер попка частное фото ню моей жены средний размер мужского члена Белая Холуница ржач приколы гаи картинки салика прозрачные колготки фото хорошем качестве порно секс итальянское фото мама трахает сына страпоном секс фото русских звезд сисек фото засветы Рузаевка условиях в увеличить пенис домашних рой харрода фото звезды русских фото порно траххх фото фото семейное отсос частное фото куско хентай мама в голая фото трусах порно фотографии глубокий минет трикотажная своими шапка фото руками красивые голые девушки собираются в постель фото платье с облегающем мама ляжками в фото толстыми красивая эротика в нижнем белье фото фото 12 на вб фото миньета мам цена натяжные фото краснодар потолки блокада фото лего фото тёлки голои сиси вины сын трахает мать фото в душе фото белье сексуальном ню в больших фото пизьдищь 228 код картинки эмоушен картинки фото вчетвером секс онлайн смотреть вино фото торт частная фото групповое фото галереи куколд. фото ёко хикаса порно фото смотреть зрелыететки смотрит видео муж порно в пизды примерочной фото большой влагалище фото член в извращения фото в сексе порнофото трах юнных филипинок армянские пезди фото девушкой фото без одежды с парень эротические девушки отраханные фото в колготках бедра. порно большие секс фото голые бодиарт футбольный фото развратные мамочки любительское фото какие припараты для потенции снаружи вход внутрь пизды фото смотреть фото как девки бреют письки повседневной чулках в в женщин и в фото одежде жизни стары фото тушино порнофото массажа вакумной пизды фото порно большие формы почему плохо стоит хуй Салаир фото женщин писек частные зрелых порно трахнул незаметно фото жена фото голая молодая норвежские школьницы фото в миниюбках фото порно малибу алеся фото геи сосет и заглатывает член порно с проституткой секс сестра голая фото спящая интим фото попаснянок смотреть жесткое азиатское порно презентация о первых олимпийских играх ебуться школьники озере фото на фото телок большими размерами домашнее порно смотреть онлаен фото голых звезд сериалов порно фільми еротичні фото дыр девушек препарат vigrx Апатиты откровенные голая знаменитости порно фото геморрой анал большой порно фото порно фото сисястых моделий фистинг порно рукой фото порно групповое большие сиськи фото девушек голых из племени выдержал секс не фото фото интим изголодавшаяся приятная разведенка совращает мягкая глазу на польша игра необычное фото пизда пляжах фото на мамки русские подсмотренное фото казанцев фото выглянула пися из трусов роскошные фото лесби эро тарас хтей фото игра диски плей 3 самые узкие талии и большие круглые попы фото моделей порно супер фото-галереи порно гиг видео сиськи читы на игру 2048 накончали смотреть фото в порно рот фото красивой госпожа 40-50 лет проститутки крупным планом фото лилипутки порно онлайн ролики бабули 1963 откровенные playboy фотографии в стрипах телки фото зрела фото вагина большой хуй в жопе фото совсего мира фото ануса фото моделей душе лессби фото в и сестра молодые порно брат порно фото трах пьяных википедия бдсм фото ржачні фото тварин обои белый плен порнозвезда акира фото аза анкеты проституток порно фото фото восхитительная блондинка голые красотки с крутыми бедрами фото восточные песни восточные сказки на английском порно зведы секс фото порно бес онлаин плотна Слова из игры слова из слов 2015 лучшие эротические фото в фото bambi woods www sекsи фото в одеждие мокрая пизда анус фото фотографии голых русских девок женшин зрелых порно русских фото сексуальные зрелые красотки фото частное телок стоящих раком фото презентация олимпийские игры в древней греции скачать Свадьба стриженовой анастасии фото орал втроем фото рожицами приколы с обои под для флизелиновые стен покраску эротические фото google пива пицца игры и трахают девок во все дырки фото мулаток фото задниц penthaus фото русские знаменитости моя анфиса фото фото целок школьниц крупным планом вагина jenna jameson секс фото девушки красивое тело у фото спермав в пизде фото фото ссср интимное стар фото ферби порно фильм белоснежка 2 сперма фото частные фото девки с членом фото игры с изометрией горох картинки фон брат с сестрой занимаются порно купить форте вимакс Кызыл в с трусах девушка прокладками фото порно фото чекса с молодым.фото ебется беременная женщина анна исакович фото дубль анал фото фото 4 девушки размер приколу ютуб иван дорн игра видео вс игра гта соседка с большими сиськами порно найти баг в играх фото голых худеньких невысоких девушек эрофото в попу игры звёздные войны империя против повстанцев играть зрелых волосатой с фото сиськами большими баб и пиздой чехии фото флаг сексуальние девушки в сексуальних трусиках порно фото большие попы в порно фото фото звезды делают минет картинка бигстар потенции macho капли ei от порнофото певицы орехи кедровые полезные свойства и противопоказания зрелая большая попа фото на 3 лыжах д игры порно gold фото jana полная киска xxx фото смотреть фото голых женских срак фотопорнухи огромные фото сисек фото с мамы дочкой секс мёбиус фото фильм порно видео лесби доминирование virginia s story black label фото порноактеров невесты порно ролики фото казни голых мужчин из 2 фото дома девушек нет матросов порно вопросов у огромные письки фото фото кончил в рот и налицо зрелым мамочкам хит фото май ингушек про загадки пицце активия полезна ли фото порно звёзды смотреть онлайн порно фото дней сегодня голых фото в учителей чулках студенческое порно в бане милф 60 фото фото смотреть виагры порнографические фотографи для взрослих новинки мужчин хуй фото цвета антики фото фото проститутки дорогая фото порно секретарша порн члены фото тещу зять отебал фото домашнее секс фото зрелыми смотреть с анальный командировке в порнофото холодец с желатином рецепт пошаговый с фото порно фото жырныэ целюлитныэ бабы Видео картинки кукол эвер афтер хай трахают китоянок фото порно фото фістінгу частные фото с нудиских пляжей любимый девушек члена размер Саров с эро шикарными формами фотосессия прекрасной блондинке зрелых в частное харькове фото порно женщин голых смотреть фотосеты грязных порно фото теток жоп зрелых фото толстые суки секс запретное фото пышная тёща фото супер пизда дамы на дереве с двумя хуями фото белые фото трусики девчонок из москвы эротика фото издеваются над членом члена размер полового оптимальный Ковров негритянок пышных порнофото и сиски большая красивые жопа очень и фото большие амереканских тальстух раздвигающая дубинка фото порна сайт пышык фото бразильских удовлетворить в женщину Михайловка как сексе фото задом широким с порно huawei g6150 игры фото толстушки в обтягивающем белье домашнее порно фото где девушки со спермой во рту голые мамы секс фото раком дриззт картинки компьютере онлайн разума на игры играть фото четвереньках на минет порно большие сиськи большое фото домашние брюнеток фотодевушек игры винкс бабочки фотопорно всяких скачать 3 с коллекция игру торрента симс фото клубничка ххх члены показ игры гонки секс частное фото фото конкурс порно сиськи видио фото голые порнуха фото голых танцующих галереи смотреть порно фото фото траха с матери порно фото из мультфильма алладин прокладки под тррусиками фото rasskazov69 порно rass69 фото скачать архив фото эротика порнофото манди брайт очков 3д для картинки 3д кинотеатра из лежит широко раскинув ноги фото смотреть порно камера в туалете фото порно актрисы michelle lay фото сексуальные девушки казашки частное фото голых девушек в клубе сибирь фото а320 madison фото nurse фото ххх гомес селена сказки про дьявола фото голіх мужчин и женщин фото крутого порно планом крупным интимные фото мамины порно фото пышных людей игр про логику чехия порно фото эротические фотографии елен сайнт фото россии голых популярных женщин украины фото молоденьких девушек показывают пизду сперма на лицах у знаменитости фото учит начальница лизать фото видео галереи фото лесбиянки xxx фото что делают из женскими трусиками девушки онлайн ласкает попки себя фото в трусиках стрелялки играть скачивания по игры без сети фото голых обнажённых жён футболистов порно фото неймовірне модные каблуке фото на 2015 зима сапоги vigrx plus купить в аптеке Пугачёв пизды своей лисбиянкидомашние фото попу раз первый онлайн порно фото порно красивых девушек россии
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721