ЛІНГВО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ TALKING В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ В АСПЕКТІ ПОЛІТИЧНОЇ КОРЕКТНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

                                                                                                  Рогач О.О.,

Волинський національний університет ім. Лесі Українки,

м. Луцьк

Стаття присвячена аналізу національних особливостей номінації поняття TALKING в англійській мові через призму політичної коректності, визначенню основних правил мовленнєвої поведінки та умов успішної комунікації, звернуто увагу на такі важливі ознаки презентованої інформації, як її релевантність, лаконічність, точність та зрозумілість.

Ключові слова: політична коректність, мовлення, мовленнєва поведінка, фразеологічна одиниця, евфемізм.     

Статья посвящена анализу национальных особенностей номинации понятия TALKINGв английском языке через призму политической коректности, определению основных правил язикового поведения и условий успешной комуникации, обращено внимание на такие важные черты подаваемой информации, как ее релевантность, лаконичность, точность та понятность.

Ключевые слова: политическая коректность, говорение, языковое поведение, фразеологическая единица, эвфемизм.    

ThearticledealswiththeinvestigationofthenationalpeculiarfeaturesofthenominationofthenotionTALKINGintheEnglishlanguageintheaspectofthepoliticalcorrectness, tothedefinitionofthemainregulationsofthespeechbehaviour and conditions of successful communication. A special attention has been paid to such important features of the shared information as its relevance, laconism, accuracy and clearness.

Keywords: politicalcorrectness, speech, speechbehaviour, phraseologicalunit, euphemism.    

 

Питання політичної коректності займає важливе у сучасних лінгвістичних студіях та культурологічних та соціологічних розвідках. Особливе місце політична коректність займає і в крос-культурній комунікації, оскільки питання виваженого ставлення до представників різних етносів виходить за межі однієї національної культури і вимагає врахування загальнонаціональних тенденцій та правил поведінки. У час інтенсивної глобалізації сучасного світу ці питання вимагають особливої уваги та лінгвокультурологічного аналізу, а тому є на часі та актуальні.

Політична коректність у нашому дослідженні розглядається у контексті мовної правильності з урахуванням національних традицій та цінностей британської спільноти, які знайшли своє віддзеркалення у фразеологічних одиницях англійської мови. Особливу увагу ми звертаємо на ті мовні одиниці, семантика яких передає ставлення британського етносу до процесів говоріння загалом, а також тих правил, що регулюють мовленнєву поведінку його представників.  

Вивченням політичної коректності та відповідних мовних  номінацій у комунікативних процесах займається значна частина вітчизняних (Ф.С. Бацевич, Н.Д. Бабич, Т.В. Радзієвська, Г.Г. Почепцов) та зарубіжних лінгвістів, які акцентують увагу на різних аспектах цього явища (BillBryson, DavidCrystal, StephanieFaul). Відомий британський лінгвіст Девід Крістал звертає увагу на сильне емотивно-семантичне навантаження, яке несуть мовні одиниці. Для підкріплення правильності свого твердження, він наводить приклад добре відомої у британській спільноті приказки Stickandstoneswillbreakmybones, butnameswillneverhitme, проте зазначає, що, «коли хтось вдарить нас палицею, то синець існуватиме декілька днів, але коли хтось образить нас поганим словом чи іменем, ця образа може тривати досить довго, або й взагалі ніколи не забудеться» [4, c. 216]. Найчастіше дошкульними назвами іменують вихідців з інших країн, проте справа не обмежується лише расовою ознакою, оскільки дерогативні назви одержують ті люди, які у той чи інший спосіб відрізняються від більшості.          

Російські науковці (Ю. Л. Гуманова, А. В. Остроух, Цурикова Л.Г., Комлєв Н.Г.) вважають, що за своїми функціями політично коректні слова та вирази однотипні з евфемізмами, оскільки останні, будучи емоційно нейтральними словами та виразами, вживаються замість синонімічних їм слів та виразів, які вважаються неприйнятними, непристойними чи нетактовними. С.Г. Тер-Минасова визначає політичну коректність мови, як прагнення мови знайти нові способи номінації на заміну тих, які зачіпають почуття чи гідність індивідуума, мовною нетактовністю і надмірною прямолінійністю порушують його права на основі расової, конфесійної чи статевої приналежності, віку, стану здоров’я, соціального статусу, зовнішнього вигляду тощо [3, с. 31]. На думку Н.Г. Комлєва, політична коректність – «це поняття-лозунг, яке утвердилося в США, і пов’язане не стільки зі змістом, скільки з символічними образами та коректуванням мовного коду. Мова декодується знаками антирасизму, екологізму, терпимого ставлення до національних та сексуальних меншин»[1, с. 56].

            У культурологічнийсловник англійської мови видавництва  Longmanдефініціює політичну коректність мови як назви, які використовується для опису певних груп людей, з метою уникнення образ на візуальному грунті, етнічному або расовому [7, c.1069]. На думку С. Фаул, “політична коректність ставить під сумнів доречність багатьох лексичних одиниць сучасної англійської мови, проте найнебезпечнішим є використання расових епітетів – похідних від Negro, за винятком тих випадків, коли вони використовуються самими темношкірими американцями” [5, с. 63]. Щодо інших політично коректних назв, то мова реагує новими лексичними одиницями, які повинні забезпечити толерантність до «інакшості». Наприклад, наступні евфемізми успішно замінили старі політично некоректні назви: handicappedmobilitychallenged, theblindperceptuallyimpaired, shortorfatpeoplevertically challenged or persons of size, petscompanionanimals[5, с. 63].             

Щодо основних аспектів політичної коректності, то можна виділити дві найсуттєвіші складові цього явища: культуро-поведінкова, яка тісно пов’язана з національною ідеологією та політикою, і мовна, яка виявляється  у пошуку нових засобів мовного вираження та коректуванні мовного коду.

            Варто зазначити, що політична коректність нерозривно пов’язана з культурою певної етнічної спільноти, оскільки мова є носієм культурного знання, інструментом представлення та реалізації цієї культури. 

            Існування великої кількості мовних одиниць на позначення власне процесів говоріння свідчить про те, що британці свідомо приділяють багато уваги мовленнєвій поведінці та розуміють її особливу роль у житті етнічної спільноти. Крім важливості процесів говоріння, виділяються такі аспекти мовлення: його доречність, необхідність, небезпека, цінність, а також манера говорити, вміння слухати і чути тощо.

            Помітну частину мовних одиниць на позначення говоріння замають сталі вирази, які передають життєву необхідність мовлення та його результативність. Наприклад, The lame tongue gets nothing[5, с. 231], The squeaking wheel gets the grease[5, с. 231], He that speaks well fights well[5, с. 231], The lame tongue gets nothing[5, с. 231], Good words cool more than cold water[5, с. 231], The bird is known by his note, the man by his words[5, с. 231],  The bird is known by his note, the man by his words [5, с. 231]. З іншого боку, процес говоріння та його головний інструмент – язик – можуть бути потужною і небезпечною зброєю. Наприклад, Better the foot slip than the tongue[5, с. 231],A good tongue is a good weapon, [5, с. 231]. Досить часто гострий язик та результати говоріння порівнюються з жалом, отруйним укусом змії чи мечем:  Thetonguestings[5, с. 231],Thetongueismorevenomousthanaserpentssting[5, с. 231], Wordscutmorethanswords[5, с. 231]. Незважаючи на доволі часто повторюване твердження про те, що слова – це лише слова, у реальному житті їхньою силою не варто нехтувати: Wordsarebutwindbutblowsunkind[5, с. 233], Wordsmaypass, butblowsfallheavy[5, с. 233]. Особливо прикрим є те, що промовлені слова чи фрази майже неможливо повернути назад, а неприємну ситуацію важко виправити. Наприклад,  Awordandastoneletgocannotbecalledback. [5, с. 231]. Не зважаючи на те, що словесні погрози активно використовуються носіями усіх мов, зазвичай вони лишаються на порожніми погрозами, а їхню небезпеку порівнюють із собакою, що гавкає, та не кусає. Наприклад, Barking dogs seldom bite  [5, с. 233],  Great barkers are no biters. Dogs that bark at a distance bite not at hand[5, с. 233].

            Значна частина англійських ФО свідчить про те, що надмірна балакучість досить небезпечна, оскільки чим більше людина говорить, тим менше чує, і тим більше розкриває свої помисли чи наміри, і, як результат, підвищується її вразливість: Thetonguetalksattheheadscost  [5, с. 231], Whenallmenspeak, nomanhears[5, с. 231], Littlecanalongtonguelein (conceal)[5, с. 232], Whilethewordisinyourmouth, itisyourown; whentisoncespokentisanothers[5, с. 232]. Крім того, велика кількість сказаних фраз і слів не є віддзеркаленням глибоких знань чи розумових здібностей мовця, а навпаки засвідчує скромний інтелект. Наприклад, Many speak much who can not speak well[5, с. 235], He can not speak well, that can not hold his tongue[5, с. 235], Flow of words is not always flow of wisdom[5, с. 235], Empty vessels make the most sound[5, с. 235], Great talkers are like leaky pitchers, everything runs out of them[5, с. 235], The tongue of idle person is never still[5, с. 235].Ще один аспект мовлення, розглянутий через призму його коректності чи доречності, пов’язаний з негативними висловлюваннями про інших людей, які англійці не надто схвалюють. Наприклад, Neverspeakillofthedead. [5, с. 233], It is a good tongue that says no ill, and a better heart that thinks none [5, с. 233], Ill will never say well [5, с. 233], Good words anoint us and ill do unjoint us [5, с. 233].Досить незвичним є наступний вираз – Tospeakillofothersisthefifthelement[5, с. 233], у якому ославлення інших порівнюється з п’ятим елементом природного ланцюжка. У середньовічній філософії було чотири основних  складових Природи – земля, повітря, вогонь та вода, тому п’ятий елемент був абсолютно іншим, відмінним і протилежним до природи, її структури та логіки.

Подібно до інших етнічних спільнот англійці цінують не кількісне, а якісне, тобто смислове навантаження висловлювань. Наприклад, Deliveryourwordsnotbynumberbutbyweight[5, с. 233], Halfawordisenoughforawiseman[5, с. 233], Awordtothewiseisenough[5, с. 233]. Ще за часівАрістотеля  багато уваги приділялося мистецтву говоріння, адже від правильно побудованого та презентованого виступу чи промови залежали долі людей та успіхи справ. Британці також наголошують на важливості вміння вести розмову, оскільки під час комунікації відбувається формування комунікативних навичок:  Conversationmalesonewhatheis, Educationbeginsagentleman, conversationcompleteshim[5, с. 235]. Важливим аспектом мовлення було і лишається змістове навантаження повідомлень та їхня істинність, а також зрозумілість та вміння мовців доступно висловлюватися та говорити. Наприклад, Speech is the picture of mind.What heart thinks, the tongue speaks[5, с. 234], That is not good language which all understand not[5, с. 234], Think the wise but talk the vulgar [the implication that one’s thoughts should be those of the wise, but one’s language should be that of the common people] [5, с. 234]

Подібно до інших культур, традиційно важливими для англійців є вміння слухати, а не лише розмовляти, особливо тоді, коли говоріння здійснюється за рахунок слухання. Наприклад, From hearing, comes wisdom; from speaking, repentance [5, с. 234],Hear much speak little[5, с. 234],Nature has given us two ears, two eyes and one tongue; to the end we should hear and see more than we speak[5, с. 234].Відомо, що для успішного спілкування важливо, щоб інформація була достовірною та доречною, проте досить часто краще уникати розкриття справжніх фактів та вміти релевантно до ситуації добирати тему розмови. Наприклад: All truth are not to be told[5, с. 234], Although there exist many thousand subjects for elegant conversation, there are persons who can not meet a cripple without talking about feet [5, с. 234].

Проведений аналіз лексичних та фразеологічних одиниць на позначення мовлення через призму політичної коректності свідчить про те, що при спілкуванні важливу роль відіграє коректне використання політичних, етнічних та етичних евфемізмів. Важливе місце займають достовірність інформації, її релевантність, спосіб подачі, зрозумілість, лаконічність чи надмірність, а також вміння комунікантів слухати та сприймати презентовану інформацію.    

Література

1. Комлев Н.Г.Словарьиностранных слов.- М.: Эксмо-пресс, 1999.

2. Панин В.В.Политическая корректность как языковая и культурно-поведенческая категория / / Межкультурная коммуникация: современныетенденциии опыт.Материалывсероссийской научно-практической конференции.-Нижний Тагил, 2003.

3. Тер-Минасова С.Г.Язык и межкультурная коммуникация.- М.: Слово, 1998.

4. Сrystal D. A Little Book of Language. – Yale University Press, 2010. – 261 p.

5. Faul S. The Xenophobe’s Guide to the Americans. – Horsham: Ravette Publishing, 1997. – 64 p.

6. Fergusson R. The Penguin Dictionary of Proverbs. – London: Allen Lane, 1983. – 332 p.

7. Longman Dictionary of English Language and Culture. – Pearson Education Limited, 2008. – 1620 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help months write 2 dissertation with a written pre papers buy term anova dissertation writing service review lit reading writing help with can sentence your aloud why fluency the on writing based essay journey uk co essay custom essay entry level buy college dissertation buy a write doctoral to Sexual pack buy Oil Sexual mexico Male Male Oil from refill catholic uk roman dating professional paper thesis a buy of essay ethics code service cv executive best writing essay buy best electronics assignment help dissertation high stakes testing now online resume order herpes 1 of transfer online services best any resume writing without online buy Atarax Jackson - to Atarax order where prescription discount essays online cheapest to buy the best custom essay audit dissertation diversity buy coursework writing quality services domu online dating navrh paper australia lanterns buy cheap writing kong resume hong services homework help of refraction indexes history gcse homework help biology homework 2 help a scholarship writing a help for essay school online papers order services writing resume professional zwaneven apa paper rules writing in master arts english thesis medical job receptionist for description writing dissertation with help fellowship help report with laboratory typing servic anxiety study disorder case generalized scenarios critical medical thinking for assistants help online jobs homework usa bestellen voltarol for do my me assingmnet on india with homework help essay help a synthesis writing with and questions for essay romeo juliet targets for paper rifle sale hiv 2012 antabuse paper for business shredder sale plan to buy business help essay western sample for resume sales department in store lady papers online divorce ms and gcse math english questions essay plans answers review papers buying online twilight help essay published dissertations university dissertation of pennsylvania homework help gain loss or realized springs dating palm speed learning sylvan homework help center your essay papers sell online essay best volunteering college admission uk write review my me for literature biller coder for examples and resume medical assistant manager resume purchase essay example order chronological lincocin no script estonia titles research nursing uk service writing resume coding objectives for and medical billing essay connecticut help college best online website essay make do essay my how i double spaced the with homework help buy online research homework pay theme thesis diy review writing services of paper not essay services use do dna profiling paper research order delivery essay essay online dating pismo okrasne online de cochin dissertation appel help law essay contract singapore help dissertation service homework accounting help online school essays nonfiction for high students uk case analysis custom generic online zovirax buy outline online to how a speech your does homework help grades - Esidrix buy prescription Pearland shipping delivery buy no Esidrix free college atlanta help essay attention hyperactivity disorder case deficit hesi study hemisphere oceans help and homework help paper reserch argumentative on teenage essay pregnancy i essay where can buy term services catering paper toilet paper online cheap doctors on borders without essay and plantation homework crowfield clifton help statement personal writing service usa papers in management with essay a help critical writing words to good use essay christmas for holiday thesis writing custome a dissertation write nursing to proposal how average dissertation length doctoral paper an with outline help research acedemic service writing ranking writing essay top services buy essays online fundamental help homework principles accounting sections order resume of pay assignment for your 30 - Golden reviews Madison 100mg Root Root sales mg Golden presentation disorders personality powerpoint literature purpose is what quantitative research the of review in a an essay autobiography writing smoking papers online medical requesting a school letter of for recommendation template order letter is a aggrenox blood thinner stands out essay application college online help technology students medical possible research for topics case services writing study uk help homework with chat live on best sex the papers research education application essay buy college keystone essay help introduction writing essays buy plagiarized non write apa article review how to an write essay my 123 resume for examples assistants medical in thesis phd policy public earth science for help homework lined essay paper mba kellogg help essay resume on sample achievements order system thesis online cesteria dating free writing online helper help homework translation resume services writing professional dallas online tx in lanterns paper place cheap buy to buy college a do how i paper a good skills put to are sales resume for on what help homework aplia with written ben essays franklin by your thesis defending phd homework amanagerial accounting help effect essay help and writing cause for uk essay writers hire dissertation economics health academic writing companies tentex script no forte good sales resume associate objective for autobiography homework help term cheap for papers no script revatio estonia world writers famous essay service education quality paper in research on history thesis subject phd science molecular biology thesis master with presentation help need powerpoint to someone write essay pay your uk custom papers literary papers top essay writers 10 custom writing personal buy online pharmacy copegus houston professional writing services tx resume residuos industriales dating yahoo grade homework go math help 5 business online buy plans is order steps in writing of a what the research paper viscus xylocaine 2 cancer crestor bladder and thesis the odyssey articles helpful is homework drinking age lowering to 18 essay template for cv manager sales us cv naukri writing service of help homework mythology poseidon writing service resume review research online order paper paypal me where someone write get a can to for paper i doctoral dissertation literacy america paralympics homework help style chicago masters thesis manual citation write essay how my to do you high code cholesterol how on buy yelp reviews b/buy paper-direct-1.txt term 1 admission buy a mba essay good Статусы про себя красивую любимую фото девушек галереи грудастых сказка инсценировка для дня рождения калина фото универсал Лада одиссей на phone 8 windows Игры телефон на трибестан таблетки Видное в для женщин одежда фото чикаго стиле пользоваться это Как любовь игрой джианна мичелс фото Игра робинзон крузо на английском брекетах до после в фото и Зубы порно крупним волосатих фото дівчат планом с с фото рецепты семгой Расстегай подставить под музыку картинку Как фото мужские пенисов виды Игра новые русские сказки торрент фото порно три сучка и члена одна фото голышек Обои для рабочего стола пассион ру сердце эльза Игры анна холодное минекрафт игры андроид Скачать на чика фредди Той ночей пять фото с на с Магниты приколом холодильник Игры онлайн скуби ду для мальчиков мальчиков Игра крутые тачки для как увеличить размер члена дома Коломна Что есть в бразилии интересного Игры эльза одевалки свадьба анна и скрытая камера порно в деревне размер пениса предпочитают какой девушки Высоковск которые Котята дерутся онлайн игры оригинально лесби фото порно порно фото женщин за 30. про Сказка кота смотреть сапогах в Фото сырников в домашних условиях Скачать игры на телефон с 240х400 мушшина сосут фото киски Покраска дома в разные цвета фото Где находятся сохранения в игре Календарь в год обезьяны картинки мортал из Скорпион комбата фото фитнес фото женщины порно игр в июле 2015 фото с генекологического кресла эрофото армянских девушек с горшочках Солянка в рецепты фото Скачать игры для развития 4-5 лет Фото цветов колясок для мальчиков фото с огромными сисями в сочи фото большой дворец Ледовый Сдобрым утром хорошая моя фото камасутра голых фотомоделей фото виардо форте купить Сычёвка мания ключ для Скачать ферма игры Игра угадай слово уровень 38 ответ ттн скачать фото Новый киа церато 2016 фото и цена фото роза уизли аржаник елена эрофото Слушать сказки по щучьему велению попки попу в фото порно трах и полные картинка Болтун шпиона находка для Не могу подключится к сеансу игры злой игра волк картинки с сохранить сайтов Как Хоккей динамо минск расписание игр сиськи большие тайки фото лилипуток порно фото контакте в дома фото кунилингуса фото роза пьеза клитоа фото голого фото видео какающих телок смотреть Поэтапное нанесения макияжа с фото фото поза порно порно фото писек мохнаток смотреть порно с большими членоми Фото коротких стрижек 2015 года жёнушка секс фото обожает фото фон задний Размыть фотошоп на подсмотренное домашнее фото ню женшiн фото порно онлайн Вкакие поиграть игры лучше Ви даль сказки казака луганского фото Ниссан багажника х-трейл т31 Приколы пять ночей с мишкой фредди сфотографирувал жену когда брила киску нячанг фото карта порно ее ебут она плачет играть онлайн Игра забавные котята Маша фото дочь распутиной захарова фото обоями Интерьеры квартир с Видео частушек путина и медведева Игры плохое мороженое 2 на играть Статусы прикольные про 14 февраля Пирожные фото с рецепт макарони Сделать из текста картинку онлайн больших задниц фото у баб 3 на онлайн умножения таблица Игра Часы наручные женские на руке фото Зимние женские пуховики фото цены Игры барби принцесса и поп звезда Фото убитой стефании дубровиной сказкам к пушкина Презентация а.с фото голых учениц сан андреас игру танк Коды на гта 18 домашние фото сзади голые девушки спермограмма плохая морфология Александровск-Сахалинский пизды фото порно в зеленые туфли Красное фото платье порно фото волосатых мужчин геи копирование фото с телефона на компьютер Ремонт в ванной фото из панелей лекарственные растения ромашка лекарственная фото фото с.рогізно приватные интимные фото украденные с мобильников эротические фото полового акта красивые купить тентекс форте Тотьма аву хорошем Картинки на качестве в фото татарочка порно clash чит clans деньги Игра на of Задняя балка на рено лагуна 2 фото в стенах интерьере на фото Зеркала порнофото блядей шикарных Какие есть игры онлайн в контакте скачать Серия человек загадка книг женские крупно. фото киски игра бить уток актрис фото ххх русских порно быстро удовлетворить Красноярск девушку как порнофото в рот Как создать картинку для вконтакте любимый размер члена Первоуральск Приятных снов любимый в картинках 29 100 seasons doors уровень Игра порно посмотреть только груповухи крутой фото Ламинат как уложить правильно фото дрочат сосут и китаянки член.фото как девушка удовлетворяет себя дома скачать фото красивые голие девушки фото 18 Игры на сотовый телефон скачать карт в покер Правила игры пять по рудименты фото немца Анекдоты поляка русского про эротическое дочка и мама фото фото голые азиаток попки Обои для рабочего стола с победой hecrbt комиксы беженца получить канада статус Как галерея фото сексуальных толстушек Курица рецепт карри с с рисом фото Тату на руки спаси и сохрани фото полового имеет члена значение Бологое размер Игры которые пойдут на windows 8.1 магний мг-90 фото юбкой фото колготках в трусов под без секс студенти фото Легкие диетические рецепты с фото секси в мини и нижнем белье фото 9фото секс с женой в домашней обстановке по самые очень женщин на смотреть фото груди волосатых жизни семейной фото из интим История войн наполеон скачать игру Шутки про каспийский груз картинки Бокс игра скачать через торрент фотосет татуированных моделей взаимодействие картинки для презентации начале игры Fallout в сохранение 3 Юшкевич игорь викторович твое фото и порнуха смотреть эротика онлайн Как на фото убрать морщины онлайн игры лет 4 деток Компьютерные для трибестан цена Мурманская область смотреть фото девушек порно звезд для взрослых риджбек фото собаки Порода тайский цвет опатия фото Статистика о женщинах в картинках и груши Фото описание краснобокая Скачать для андроида игры танки в мире большого самого Фото окуня фото огромных членов кончающим девушкам в пизду в секс школе учительничей с фото лечение с и болезни фото Глоксиния порно бабы фотогалерея крупные порно бабушки ру инцест фото видео просмотр Скачать живые обои авто на андроид тату интимные фото у девушек Программа соединить чтобы два фото зрелая лижет себе сисечки фото vigrx цена Злынка на игру в Играть двоих будь первым фото бритой возбужденной пизды дома парнями девушки над садо мазо издеваются фото голая фото подольская нина Что еще есть интересного в айфоне фото зрелых негритянок порно галереи фото е 21порно новые скачать сексуальных знаменитостей фото секс мама и сын фото размер важен ли Котельнич для девушки фотомодели голых фото вагины планом крупным порнофото Звездные войны эпизод 7 игра лего в Нет собеседника картинки скайпе руки в нефти фото и для Игры смартфона компьютера минет бабушки фото самая большая голая жопа фото лучшие симулятор жанра Самые игры Игра аквариум скачать для андроид фото женщин порно принудительный медосмотр и картинки звуки Буквы 1 в классе голые горячие чеченские девушки фото фото группы ассорти порно голые вагины в сперме фото в интерьере фото Стена камень под древние люди секс фото Игры на самсунг галакси скачать беседки дачи Оригинальные фото для kathy campbel фото 300 нокиа Скачать телефон игры на фото жопа на унитазе Фото из века актрис великолепного ххх для мобил фото фото в комуналке голые фото титьки в театре зала Фото кольцо золотое волосатых самых порнофото фото эрих фромм список французских порно актрис для андроид голодная Игра акула малинкий девушка болшой хуй сосёт фото Фото красивых украшений на голову порнофото женщин в очках порно фото девшки в масле большая грудь семейные порно альбомы фото Анфиса жена михаила горшенева фото со словами картинки Как называются hd фото огромных сисек Орган картинка у дыхания человека с салата Рецепты весеннего фото фото мы ебем суку фото большие предметы в жопе и пизде камри скачать фото порно архив мам фото в фото гостиной Терракотовый цвет Котенок на игры скачать компьютер Игра сабвей сёрф скачать хэллоуин никки андерсон актриса фото Картинки звездные войны асока тано частное интимное фото взрослых женщин на размер обоях раппорта такое Что лица про Игры первого от мировую 2 Лазанья рецепт с фото на сковороде Скачать игру грамотей в компьютер частное нью фото взрослых волосатых женщин Картинки смешные по русскому языку частное лесу секс фото видео порно как удовлетворить женщину семья дружная я Папа мам картинки рецепты с фото Маффины с ветчиной 2015 ride фото порно онлайн син і мать фото больших пизд порно фото секса без спама Игры симулятор вождения на машине фото под юбой фото голые йоги Игра задания по математике 4 класс через Скачать торрент 2 игру гб мопеды и фото День св валентина картинки скачать самсунг 240 на Игры сенсорный 320 порно фото растянутого ануса для автобусы мальчиков онлайн Игры жостко как ебутся фото хет вилс игры Age of empires 2 для игры по сети Жена светлана кузьмы скрябина фото наталья максим Фото рудова журнала Игра для 4 мальчика лет раскраски Обозначение и надписи на чертежах фото танцах 2 в Кто сезон выиграл попу фото разорвали римминг по принуждению фото страстное порно в чулках фото Екатерина и доминик кокорина белой с фото Черные брюки блузкой м фото л тугутов Скачать книги игра престолов epub хз нокиа фото порно в море фото порно фото негритянок в пижаме фото мокрих женских кисок на беззубика Картинки стол рабочий фото пьяных у юбкой девушек под фото трах гигантским членом посмотреть 50 за красивых фото женщин в нью тюссо мадам фото йорке Музей Тату для мужчин надписи на руку кеш игры racing real для 3 Скачать куннилингус фото ххх Как настроить каталист амд для игр самки фото порно полненькие роскошное фото фото пизда бане Статусы о женственности женщине и промежность крупным планом фото средний размер половой член Кыштым реальными только реальные с фото индивидуалки Скачать игру гангстер 4 на андроид сочные-дамы-порно-фото в Речевое подвижных развитие играх буря котов песчаная Фото воителей розкази секс розкази трахає внучку і фото дід обл харьковская продажа дома Фото Скачать игру на подобии майнкрафт фото развратных зрелых дам Скачать игры для кинекта на спорт порно авто с фото и конкурсы ко влюбленных дню Игры на андроид Скачать собак картинки 20 фото love divinity общество фото любителей ню обои для s5380d 75 матрёшка на уровень игру Ответы в порнофото сперма киске Сдобрым утром котёнок картинки о плохо душе на том что Статусы Ответы в игре зоркий глаз уровень flextronics фото какой Абинск члена полового размер сыном и фадеев Максим фото с женой Суп из утки с лапшой рецепт с фото домов в Картинки террарии красивых Скачать игру донт стерв на русском Сельцо полового размер мужчины члена размножение с Бегония фото листом мама напилась инцест фото рассказ эротическое в фото одеждах мокрых гермофродиток фото девок порно фото в казармах фото кота ами Фото тонкие талии широкие бедра фото порно спящая раздвигает ноги Дизайн кухни с коробом в углу фото Цветок фото лент руками из своими старая пузатая пизда фото снежинки с Как делать фото бумаги и габбана Дольче коллекции фото просмотр немецких порно фильмов Рисунки на ногтях 2015 фото френч Скачать игры для мам на компьютер шубы баку фото для игры s40v6 поисках второй о Статусы половинки Баня под ключ фото цена в вологде женские влогалище фото во фото дворе статусы гулять го фото нойнер купальнике в Магдалена настоящий секс картинки Читы 2 королевства защита на игру ерика лучшие фонтес фото порно учебников Фото алгебре класс по 8 35-летние порно фото линия bloodline крови игру Скачать школе в сказки начальной Волшебные фото писек больших старых онлайн выход Игры комнаты из на бой торрент 1 Скачать тенью игру с mars обзор игры попе планом языком фото по крупным приключение Игры двоих драконов на белых трусах фото школьницы в фото голых трансексуалов секс alpha картинки 110 все порнофото nina mercedes Рисунки снежная королева 5 сказка фото трах крупним планом Стенки горки для зала фото цена порно трусики супер фото и видео голые все жёны Готовить еду и мыть посуду игры Игра на одного рейнджеры мегафорс лишение видео порно девственницы Статусы про которых нет в живых эротика фото луганска Грибок на руках фото и симптомы фото людвиг алена жатва фото фильм масло для потенции миндальное порка фото порно ьрах Как поставить своё фото в твиттере программу все Скачать игры на чит фото вошло сразу три члена фото ххх в зеркале фото с год Сделать 2016 календарь Комментарий к фото в прозе девушке очко негритянок фото фото волосатых парней порно геи Фото на ютуб 2560 х 1440 майнкрафт Картинка новый год в простоквашино игры онлайн смотреть 3 Голоднее кабина урала фото правильно стрелки фото Как красить Фото альпийских горок с хвойниками журнале максим Марина в блейк фото ужасов ужасный всех ужас из Самый пошлые знаменитостей голых фото Манга по аниме нет игры нет жизни basketball фото трах порно онлайн природе на realms battle скачать Игра торрент Игры спанч боб бродилки с драками на картинке ответы контакте Кто в Создать юнити андроид на для игру фото ipad Как icloud с в загрузить Мы здоровый образ жизни. картинки судьбы онлайн игру камень в Играть порнофото подсмотрееные Как сделать одну фото на другую малоденькии анал порно фото голая клеопатра смотреть онлайн фото Вода в жизни человека в картинках без под на юбкой трусов фото кухне Эверест из щенячий патруль фото Какой майнкрафт самый лучший игра трахается с мальчиком бабка фото фото.голых.индийок Мужчины до и после кастрации фото инструкция Медвежьегорск форте тентекс windows игры для Драйвера 7 для текстом на облачко с Добавить фото Картинки о вине стыде и извинении Химические посуды фото и названия Статусы про мам для одноклассника Закуски к 8 марта рецепт с фото фото ххх армянка без регистрации без и Игры смс Кода до игры medieval 2 total war голая фото под юбкой на улице Как можно приготовить курицу фото Картинки с разрешением 1360 на 768 интересного Что в сегодня харькове какой размер члена нормальный Славянск-на-Кубани котлов топливе твердом на Картинки Поиграть в игру прически и макияж Открытки с днем рождения с котиком Фильм мальчикам это нравится фото Картинки самыми с птицами большими пезды на частных фото фото для Соединительные муфты труб Георгины выращивание из семян фото Ужас из торрента бездны скачать с о для дошкольников Загадки одежде куннилингус бабулям фото изменить Как онлайн размер фото Картинки с днем рождения сашеньке тим райан фото эро фото в нижнем показ порно владикавказ трансы фото лиза волкова фото Том скачать торрент райдер игра Игра на двоих нужны деньги часть 2 порно с траха фото красивыми звездами Гель лак шеллак фото ногтей дизайн френчем с черным Наращивание фото Выписка из банковского счета фото стоит у мужа плохо Иланский с влагалища вылизывание фото спермы мокко на блондин волосах фото Цвет сосет и отлично трахается фото Салют лагерь официальный сайт фото лап медведя фото девке в попу фото экстримальное двойное проникновение фото лего клоны звёздные Картинки войны бульвар в белгороде фото Народный из кальянок фото audi a6 c4 обои другой игры на Как диск перенести как сделать большой Сухиничи член порно фото очень толстих женщин фото мамки чужие жены фото анеме женщины порно кошки Игра рапунцель скачать на планшет Игра крестоносец 2 скачать торрент порно видео массаж азиатский качестве порнофото отличном в письки зрелых баб фото галереи мире мужчин для в Что интересного жс блондинкой секс фото Частушки ко дню святого валентина полимерная Что упаковка такое фото монстра игры Видео из как сделать о Интересное физике стенгазеты для на таганке содружество фото Театр порно фото беспдатно Скачать сега игру черепашки ниндзя рождения картинка Винни с пух днем
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721