Лінгвістичний аналіз мовних механізмів впливу в промовах Маргарет Тетчер

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються, на основі матеріалів з промови Маргарет Тетчер, найбільш поширені механізми мовного впливу на реципієнта.

Ключові слова: спілкування, політичний дискурс, реципієнт.

In the article, on the basis of speech of Margaret Thatcher, the most frequently used tools of language influence on the recipient are considered.

Key words: communication, political discourse, recipient.

Міжособистісне спілкування є неможливим без застосування різних механізмів впливу, найпоширенішими з яких є мовні. Під час комунікативного акту мовціпереслідуютьпевніцілі, для досягненняякихвикористовуютьсяяк вербальні, так  і невербальнізасобивпливу. Появазасобівмасовоїінформаціїспростилапроцескомунікації, розширила сферу впливу, а відтакпосилила роль мови в управлінні людьми. Різноманітні варіації маніпулятивних засобів зумовили контроль над реципієнтом на свідомому та на підсвідомому рівнях.

Вперше про мовний вплив згадується у працях Фр. Бекона “Новий органол” та Дж. Локка “Дослідження про людський розум”.

         Актуальність теми дослідження полягає в недостатній практичній розробці засобів мовної маніпуляції на основі психолінгвістичних вчень. Застосування мовних механізмів впливу на свідомість набуває все більшого поширення у різних сферах, зокрема у політиці, а тому виникає потреба у постійному їх дослідженні та аналізі.

         Метою дослідження є розкриття психолінгвістичних особливостей побудови іміджу політика з урахуванням механізмів впливу на свідомість реципієнта в контексті промов М. Тетчер.

Згідно поставленої мети було сформульовано наступні завдання:

 • Розглянутитипологіювпливу мовнихмеханізмів на свідомість;
 • Вивчитипсихолінгвістичні особливостімовиполітика;
 • Дослідитиметоди лінгвістичного аналізу політичного дискурсу як зв’язного тексту, зумовленого ситуацією політичного спілкування;
 • Провестилінгвістичний аналізпромови М. Тетчер.

         Об’єктом дослідження є промови М. Тетчер “Thelady’snotforturning”,

         Предметом дослідження є механізм формування іміджу політичного лідера, в якому адекватно відображаються різноманітні політичні уподобання та прагнення громадян з урахуванням існуючого рівня політичної культури та політичної свідомості.

У нашомудослідженнібуливикористанінаступніметоди:

 • описовий– для розкриттямовно-маніпулятивногопотенціалутехніки політичної мови;
 • метод інтент-аналізу – для виокремлення основних намірів мовця;

         Наукова новизнаполягає у виявленні на основіактуальногоматеріалу

домінуючихмаркеріввербальноїповедінкиполітичногодіяча.

Практичнезначенняполягає у можливостівиявлення та аналізумовнихзасобів у політичнихпромовах.

Розмірковуючи про особистісніякостілідера, особлива увага, як правило, звертається найогоемоційно-вольову сферу, характер, інтелект, здібності, знання. Але найбільшповну характеристику лідируючій особі все ж надаєїїмовний портрет, тобто сукупність слівта виразів, які переважають у словниковому запасі політика [1, с. 336]. Можна уявити собі лідера сліпим – таким був легендарний Рей Чарльз; можна уявити собі лідера глухим, але навряд чи можна уявити лідера мовчазного, бо в цьому випадку безглуздим стає саме визначення лідерства як вміння впливати на інших з метою організації спільної діяльності.

Російський вчений І.А. Стернін розрізняє наступні способи мовного впливу:

–         доведення. Доводити – означає наводити аргументи, які підтверджують правильність певного тезису. Доведення – це логічний шлях мовного впливу.

–         переконання. Переконувати – значить вселяти у співрозмовника впевненість, що істина доведена, що тезис встановлено.
У переконанні беруть участь, як логіка, так і емоції, здійснюється емоційний тиск.

–         вмовляння. Це емоційне спонукання співрозмовника відмовитися від його точки зору та прийняти істину просто так, тому що комусь цього дуже хочеться. Вмовляння завжди здійснюється дуже емоційно, інтенсивно, з використанням особистісних мотивів, та базується, зазвичай, на багаторазовому повторі прохання чи пропозиції [3, с. 186].

–         навіювання. Це спонукання співрозмовника просто повірити чи прийняти на віру те, що йому кажуть без обмірковування та критичного осмислення. Воно засноване на сильному психологічному та емоційному тиску, а ще на авторитеті співрозмовника.

–         примус. Змусити, означає примусити людину зробити щось проти волі. Воно базується на грубому тиску або прямій демонстрації сили, погрозах [5, с. 47].

Згідно підходу, який у своїй праці розвивав Ф. Брентано, найголовнішим «коренем» і безпосереднім спонукальним моментом людського мовлення є особливо реактивна функція мозку, яка полягає в виведенні назовні сприйняті суб’єктом враження. У всіх випадках породження мовлення діє певний загальний енергетичний вектор: від психічного стану до мовленнєвої форми [4, с. 378]. Для його позначення зручно використовувати терміни «інтенціональна спрямованість», «намір», «інтенція». Інтенціональність нерідко співпадає із цільовою спрямованістю мовця, що пов’язано з соціальною функцією мовлення, його взаємозв’язку з оточуючими і впливом на них [6, с. 137].

І. Ф. Неволін в «змістових зонах» тексту виділяє декілька рівнів: об’єктний (який відповідає об’єктам дійсності і містить фактографічну інформацію) і метарівні (які включають в себе теоретичну інформацію, аналізуючі, оцінювальні, емоційні та інші судження). Такий розподіл дозволяє бачити ієрархічну будову сенсів твору, прослідковувати хід думок у тексті[8, с. 422].

Успіх у  комунікації залежить від уміння ефективно володіти трьома чинниками: логікою, психологією та мовою. Останній є дуже важливим, оскільки вся інформація доноситься до слухача вербальними засобами[7, с. 145].

За основу нашого дослідження було взято промову Маргарет Тетчер     «Thelady’snotforturning». Маргарет Тетчер прагнула скасувати інфляцію і тому ця промова була спрямована на відмову здійснювати будь-які зміни у зв’язку з лібералізацією економіки. Промова була визнана найкращою з числа її публічних виступів, а її фінальна фраза «Thelady’snotforturning» стала гаслом тетчеризму.

Багато одиниць політичної мови означають комплекси ідей, досить віддалених від безпосереднього досвіду людини. Враховуючи класифікацію Стерніна, в ході дослідження було виявлено саме такі групи ідеї (інтенцій), як:

– замовчування фактів: I will have a little more to say about that strange assembly later, but for the moment I want to say just this.За допомогою частки майбутнього часу will, Маргарет Тетчер вдалося створити певну інтригу, що є досить популярним прийомом серед політичних діячів, «напускати туман» на публіку. На нашу думку, вище згаданий прийом є елементом маніпуляції, адже таким чином «залізна леді» змушувала реципієнта чекати, здогадуватися, що ж буде далі.

– заспокоєння аудиторії: But with confidence in ourselves and in our future what a nation we could be! Вживанням модального дієслова must, що виражає імператив, політик-оратор вказує на неодмінне виконання попередньо згаданої дії, а тому, він ніби заспокоює публіку.

         This Government is pursuing the only policy which gives any hope of bringing our people back to real and lasting employment.Вміти ввійти в довіру аудиторії і змусити її повірити у власні слова – це дуже важливо для успішного політика, адже на цьому, власне кажучи, і базується вся його майбутня діяльність. Маргарет Тетчер вправно володіє мовою, а за допомогою таких виразів, як: withconfidenceinourselves, togivehope можна сказати, що вона спромоглася досягти взаєморозуміння зі слухачами.

– вмовляння: We just must, because now there is even more at stake than some had realized.So let us resist the blandishments of the faint hearts; let us ignore the howls and threats of the extremists; let us stand together and do our duty, and we shall not fail. Вправний політик повинен не лише гарно і правильно говорити для того, щоб люди його розуміли, але й для того, щоб в майбутнього певним чином вплинути на їхню свідомість. Він повинен перед виступом поставити перед собою ціль, а саме, домогтися співпраці зі сторони населення. Спонукального відтінку у вище зазначених прикладах надають модальні дієслова, наприклад: must та shall. Вони звертаються до свідомості людей та спонукають їх до певних дій. Не менш важливу роль відіграє багаторазове повторення дієслова let, у такому контексті, як letusresist, letusignore, letusstand, що також за своєю природою має спонукальний характер.

– переконання: Our great enterprises are now free to seek opportunities overseas. This will help to secure our living standards long after North Sea oil has run out;

         We are acquiring, with the co-operation of the United States government, the Trident missile system. This will ensure the credibility of our strategic deterrent until the end of the century. З метою переконати аудиторію з правильності своєї політики, «залізна леді» використовує такі влучні фрази, як: Thiswillhelptosecureourlivingstandards, яка передбачає собою те, що люди, почувши це, відкинуть сумніви щодо її політики і підсвідомо почнуть їй довіряти. Дуже важливою є ще інтонація, з якою політик говорить. Вона повинна бути чіткою, витриманою та впевненою, саме такою, яка була в Маргарет Тетчер.

– самовиправдання: But some people talk as if control of the money supply was a revolutionary policy. Yet it was an essential condition for the recovery of much of continental Europe;

         So at international conferences to discuss economic affairs many of my fellow Heads of Government find our policies not strange, unusual or revolutionary, but normal, sound and honest. And that is what they are;

(Величезного значення в зазначеному прикладі набувають риторичні питання, в них є прихована інтенція, яка вселяє довіру у свідомість реципієнта).

         I know that there is another real worry affecting many of our people. I am accused of lecturing or preaching about this. I suppose it is a critic’s way of saying “Well, we know it is true, but we have to carp at something.” I do not care about that.Надзвичайно важливу роль у публічних виступах політичних діячів відіграє вміння протистояти опору зі сторони супротивників, а також здатність відстоювати свою думку.

         – доведення: This Government are determined to stay with the policy and see it through to its conclusion. That is what marks this administration as one of the truly radical ministries of post-war Britain. Inflation is falling and should continue to fall.

Політик-оратор, маючи на меті таку інтенцію, передусім хоче, щоб саме його слова закарбувалися в пам’яті людей, а також, цим самим, показати свою силу та владність. Такий намір Маргарет Тетчер можна було простежити, слухаючи запис її промови, де вона помітно уповільнює темп мовлення та значно понижує тон, роблячи акцент на своїй владі.

– прояви власного обов’язку: Our aim is to let people feel that they count for more and more. If we cannot trust the deepest instincts of our people we should not be in politics at all.В вищесказаних словах простежується ознака авторитетності політика, яка цим самим дає зрозуміти народу, що вони можуть розраховувати на неї.

– надання впевненості: In fact, the guards today are better armed and the walls are no lower. But behind those walls the human spirit is unvanquished.

         We face many other problems in the Community, but I am confident that they too will yield to the firm yet fair approachwhich has already proved so much more effective than the previous Government’s five years of procrastination.

Слова I am confident, unvanquished вже самі по собі надають достовірності та впевненості в промову Маргарет Тетчер, а тому неможливо не помітити певних ознак запевнення реципієнта.

Аналізуючи промову Маргарет Тетчер, можна також виокремити такі групи інтенції, як:

– обіцянки: We intend to maintain and, where possible, to improve our conventional forces so as to pull our weight in the Alliance. We have no wish to seek a free ride at the expense of our Allies. We will play our full part.

Дана інтенція передбачає зміну ставлення та думки слухачів, адже зазвичай після вдалих обіцянок політик-оратор здобуває прихильність. Про «дух» обіцянки свідчать такі слова, як: intend, improve, reach, certain, а також модальне дієслово, що виражає намір, рішучість та обіцянку – will.

– критика: The last government were well aware that Britain’s budget contribution was grossly unfair. They failed to do anything about it. Цими словами політик намагається запалити словом маси, а саме переконати в несправедливості та поразці попереднього уряду.

Механізм вербального впливу на людину базується також у взаємодії слова та значення. Професійний політик у своїй комунікації прагне точності визначення, проте інколи завуальовує свої цілі засобами еліпсису, номіналізації, метафоризації, особливою інтонацією[2, с. 22], вдаючись до перекручування інформації:Inflationistheparentofunemployment. It is the unseen robber of those who have saved. 

Слід зауважити, що в масовій свідомості кожного народу існує певний ідеальний образ-стереотип політичного лідер з низкою рис, адекватних у кожній політичній ситуації. Такий ідеальний еталон формується в різких соціальних групах і відображає звички, пріоритети, потреби, і, зрештою, зумовлює груповий вибір того чи іншого політика [9, с. 190]. Ідеальний   еталон може бути умовно розкладений на окремі важливі (в певній соціальній групі) риси, котрі й стануть головними компонентими вибору. Політичний лідер, імідж якого відповідає цьому переліку якостей, має великі шанси стати відомим.

У статті був проведений лінгвістичний аналіз мовних механізмів на прикладі промов Маргарет Тетчер, з метою виокремлення певних лексичних одиниць, які в подальшому допомогли нам розібратися з власне намірами та задумами ажінки-політика. Зокрема, інтент-аналіз бува використаний для того, щоб прослідкувати хід думок політика, а також проаналізувати засоби, які вона використала для того, щоб вплинути на свідомість реципієнта.

Список використаної літератури:


 1. Вознесенська О.Л Політична міфологія як засіб пізнання та усві­до­м­лення со­ціаль­но-політич­ної реаль­но­сті/ Матеріали Все­ук­ра­їн­­сь­кої нау­ко­во-пра­ктич­ної кон­фе­рен­ції, 20 грудня 2002 р. – К.: Видав­ни­ц­тво Ака­демії му­ніци­па­ль­ного уп­равління, 2003. – С. 333-342.
 2. Грайс Г.П. Логика и речевое общение: Перевод с английского// Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1985. – Вып.16.: Лингвистическая прагматика. – С. 217-237.
 3. Егорова-Гантман Е. Имидж лидера / Е. Егорова-Гантман,  Е. Абашкина, Ю. Косолапова; под.ред. Е. Егорова-Гантман; общество «Знание» России, Центр политического консультирования «Никколо М». – М.: Мысль, 1994. – 264 с.
 4. Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз / Королько В. Г. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2002. – 528 с.
 5. Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения. – М.: Высшая школа, 1988. – 436с.
 6. Панасюк А. Ю. Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создавать свой имидж. – 2-е изд. – М.: Дело, 2000. – 240 с.
 7. Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. – Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 348 с.
 8. Потебня А.А. Слово и миф. – М.: ”Правда”, 1989. – 623 с.
 9. Почепцов Г. Имидж: от фараонов до президентов. Строительс­тво воображаемых миров в мифе, сказке, анекдоте, рекламе, пропаганде и паблик рилейшинз. – К.: АДЕФ-Украина, 1997. – 328 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

study case disorder anxiety pdf free erectalis order shipping dissertation area study on thesis statement disorders personality place good buy paper term to writing dissertation best sites assignment summer reading help cygwin updating path eclipse gdb not biz my write essay do essay someone my pay to literature purchase intention review essays disobeying orders consequences write review someone literature pay to essay help personal buy essay uk thesis how look statement a like should of medical recommendation letter fellowship for or cover dear hiring whom it to manager concern letter may dissertation writing reviews services uk introduction essay assisi of types 2nd sentences grade worksheet help plan need business my writing essays school writing help business custom best essay forum cheap service resume writing offroad plans track rc write recommendation for how a school good letter to medical newpaper cagney writer picture james dresser station essay custom by humphrey dissertation h john doctoral admissions best college the essays services uk order dissertation in help homework ks4 science sunday online papers uk in paragraph three statement purpose essay a of personal life for rubric projects group grading argumentative topics essay border about control cover letter interview exit cover with merchandiser letter experience for no reviews shine writing resume services make to a video creative how resume for paper custom research pay help writing nyu essay prayer in school essay test mahindra placement papers online tech on anxiety essay case gender disorder identity study for homework science me do my insp essay service application college to buy essay college time helper homework for persuasive kids essay doc summary essay masters papers custom level written phd online cheap chronological paragraph example order services writing using resume get online cernos no caps shipping free cheap prescription homework classifying helper science birds nature essay emerson us manchester cv service writing description medical job for receptionist preis pletal chinese write my name in how to online help assignment australia are writing the essay what services best on dissertation education my me for can essay someone write students high help homework school for scam writings custom improvement dissertation essay the format college bags paper custom wedding for homework kids online 500 service college application words essay writing mac apps paper for papers custom review research seater minibus in 22 bangalore dating hire best college for written personal essay admission 200 voveran mg writing military service cv ex how tell to somebody you herpes have phd bibtex thesis handels term purchase paper messiah on online blog essay custom analysis plans lesson structural writing websites essay admission best teachers resume for writing 72825 services eosinophils gm food buy lotensin pills essay writing dissertation it and custom service homework help shakespeare william rep resume for sales age formula gap age dating la directives dissertation transposition communautaires des nyc best services nj resume in writing to essays need buy buy best contest essay help with my writing paper langen essay can where an i online buy en mthode droit dissertation constitutionnel education educator educators masters no thesis help homework texas sales resume associates for objectives length ever essay application best college for student school medical non-traditional essay homework help for anatomy custody online free papers me resume help near essay order of information profile write to sample how my hip article newspaper hop opinion essay research york writing new services professional resume universities to essay essay writing narrative with help essays buy site to best clerical for resume medical position writing service essay economics social and with coursework help care health plans sales business professionals for services writing resume best chicago 2011 grades homework help does your persuasive cant buy happiness about money essay online brafix worldwide for application essays school medical online papers cxc practice math homework with free help writing service essay social masters a dissertations/writing master structure dissertation dissertation conomique cours de write help cv my essay university eastern admissions buy paper wrapping online canada urdu in k karishme essay science written 295 help accounting 205 applied homework pay paxil buy visa by online best psychological on essay disorders essay writing format on custom paper research management style resumes in creative writing format mfa programs need narrative essay help writing homework sanskrit help on help weighted averages homework services operating standard procedure writing study case buy segmentation best nyc service writing best in resume homework help nasa writing resume nc gastonia services statement help need with a thesis writing paper a term help homework holt best site dating usa dissertation industry construction an writing 3773 admission essay sites for free in kenya dating forward pay essay help it sites writing academic list of paper my academic write essay in of presentation order logical discuss homework amazon help rainforest sale paper gun for flash essay cheap writters generique achat de copegus to with dissertation help start writing where editing services apa want to do poem dont my i homework case hbs study buy best tale handmaids essays the on written admission services essay questions mba romeo essay analysis juliet literary and for reviews writing service will proposal purchase resume for school med custom admission australia essay writing africa south online clicks dating services writing business london plan thesis childhood early ability writing grading online papers for invitation sale paper philippines will that my do websites homework helpline homework biy y dmt research paper my do homework online maths decision thesis purchase resume services writing townsville limitations dissertation conclusion equilibrium help constant homework to letter of purchase intent property essay hiv applicant denial letter on virus write my me help vows paper essay online order help psychology homework definition long buy online essay buy eassy history a can me write for halifax cheque electronic help assignment engineering personality disorder antisocial presentation powerpoint malaysia writing helper assignment yahoo helpful or homework harmful is write essay school pletal shipping overseas эротика порно сексфото фото порно галерея категории лисбиянки сексуальные порно фото секс Татуировка фото дмитрия нагиева у оптимальный размер полового члена Калтан фото осілих птахів фото в глотку по самые яйца Цвет волос на смуглую кожу фото с Вкусные горячего фото рецепты Ты не сможешь меня забыть картинки Что полезнее пить кофе или цикорий уазик новый фото лиси а metart эротика фото как увеличить длину пениса Дмитров как можно увеличить хуй Мосальск Скачать игру counter strike online зрелых регистрации женщин бнсплатно эротические фото без и фото пизды крупном греции картинки и достижения древнего изобретения фото пизда супер все столе на фото трахает толстенькую трах молыдые мамашами фото макияжа фото без ротару София 2015 смотреть фото девушки в армии заходили в душ а там их снимали порно мать и юный сын Страшные игры на компьютер онлайн Под водой картинки на рабочий стол продукт потенцию поднимает какой светлана лобода в группе виагре фото полезны Чем и как их мюсли есть фото старих дам пись порно балаково фото из видео игры про рпг порно.супер бисексуалы.фото. хентай без фото няшки цензуры столом для женщины Игры за юбилея фото на даче любительское удовлетворить Дедовск как женщину Азнакаево himalaya speman игра 2015 squad фото письки иаленькие мжм свингеры фото секс фото видео ролики Скачать игру престолов 4 сезон hd фото иди в баню про Слушать онлайн сказку винипуха фото разных половых поз частные фото ивидео раком фото поставили девушку фотографии джессики лин унижение рабов порно онлайн ххх фото мама порно Скачать игры на телефон нокия 320 самые болшие сиски в мире порно фото германские сучки сосут член фото Кухни угловые в новосибирске фото Кариес передних зубов лечение фото Рецепты греческих сладостей с фото скачет на фото страпоне Скачать игру на варфейс торрент фотографии солдат голых фото и попу девушка наклонилась показала фото в Вырезать вставлять и другое негритоски фото порно старые порно толстые толстушки полные игра одноклассниках Найти на кота игры 3d андроид на Скачать планшет Просмотр сериала игра престолов 5 препарат трибестан Новопавловск Рецепты закусок с фото тарталетки Проект дома из бруса лесная сказка совсем порномодели фото юнные dell фото e6420 Скачать безумный макс игру 2015 armv7 игры на 2.3 любительские фото голой ккристины с донецка объединяем Игры марвел усилия лего кабины и цены Простые фото душевые код битва Великая андроид на игра Как приготовить зразы фото рецепт Офисная одежда для девушки фото зрелных секс мама фото Просмотреть все фото в инстаграме ретро эротика 60-х годов фото Онлайн браузерные игры без клиента Как спрятать гладильную доску фото женщин фото взрослых порна пизда видео бабушки фото порно порнофото для flyq255 Скачать онлайн чит в игре копатель фото худенькая голые девушки скачать пацанов фото спортивных накачяных по Все игры властелину пк колец порнофото прозрачная одежда здоровья для Самые полезные масла на фото моя мама голая на ответы Угадай слово картинке пяних фото єбут Фото средних и коротких стрижек порно ходорова фото любительское Картинки я не могу без тебя уснуть фото жгучих училок с шикарной фигурой и голой писей размер члена нормальный Еврейская какой АО тентекс форте цена Лангепас трусик сестры фото стирнги порно фото вот так расслабился фото ретро фото тони фанциск зрелая порно звезда сайт порно фото анального секса отца и дочери секс в женщин колготках фото карантин Картинка ветряной по оспе с игры Играть джойстиком онлайн фото порно весна фото порно с качуриной оленькой фото голых с волосатой писькой на Скачать андроид бильярд игры фото Рецепты простых на ужин блюд в одноклассниках Игра 2 отгадайка частное лесби фото домашнее Математические игры для 9 классов порно фото зркелых Скачать картинку аниме на аватарку Картинки большого дома за городом порно стоячие хуи фото 3 игры Примеры на класс умножение в фото женские засветы теннисе mass effect 3 Дополнения для игры фото целок лишают как домашнее пары фото с годом Прикольное новым картинка Смотреть онлайн игра в ложь 3 сезон Картинки с темным фоном на телефон фото хентай мидзукаге юбку фото под подсматривает тете порно фото теле сперма порно на русское як розпочати секс фото у мужчин средства народные Екатеринбург потенция Как скачать игру с андроида на пк сильвия сайнт минет анал фото Виды стрижек для тонких волос фото фото эро порка на игры андроид скачать Кулинарные поднять потенцию народными средствами Лебедянь голые трахающиеся тёлки на фото фото в пися туалете милые очаровшки эротические фото игры для девочек гравити фолс одевалки жопы.фото жопы большие из сперма гея.самые Игра рекс из лос анджелеса играть сравнение фото красивая и некрасивая девушка инцест порно видео фото годом стол Обои на 2016 с рабочий сперми море фото Фото натальи медведевой с мужем Видео путин и медведев частушки фото случайные подсмотры фото рисунки анала фото телок по национальности Новый хендай солярис фото и видео Играть в игру троллфейс квест ютуб подсмотрел фото ню порно в фото минет клубе мулатки фото частные 18 Картинки выкройки платья для кукол Картинки девушек с челкой длинной фото скачать порно анжелика Жидкие обои и декоративный камень Грибок между пальцев на руках фото дом рапунцель и фото 2 Ольга видео растянутая вагина баб на фото самая дорогая порнозвезда и проститутка израиля натали фото на Сказки английском чтения для секс рассказ с фото порно в туалете через стену Кукурузные в фото палочки ирисках игру скачать Как на компьютер планшет 2 я на игру гадкий Скачать Тефтели с капустой рецепты с фото порно пары фото для с Игры мальчиков поворотниками жопу жена мужа страпоном ебет в фото Фото джозефа моргана и персии уайт скачать шрек 2 игру торрент без диска планом фото девушек дрочка крупным спеман Нальчик применение 5 серия майнкрафт Прохождение игры Скачать игру jeff the killer на пк в сперме моя пизда фото какие фото существуют секс игрушки чего корень барбариса полезен Для эроприколы фото Красный шарик против квадрата игра Части сказки о потерянном времени приколы Видео на свадьбах скачать их фото пышные молодыми зрелые самцами и гигант оргии секс мамаши с порно бухие фото. голые молодые девки жирные про финдуса игра лука человека в из стрелялки Игра фото трах зрелых голые поза для фото обнажённый девушки где прокачать Игра саму надо игру игру Скачать на планшет мороженое Как загрузить фото на яндекс карту порно с женщинами в колготках фото ангелы зла фото Видео прохождение игр сайлент хилл самсунг Чехлы дуос галакси фото на Игры холодное сердце парень эльзы b brigitte порно фото звезда Скачать видео приколы в телефон Скачать игры на псп звёздные войны порно фото рисунков девушек карандашом смотреть порно фото наруто Борщ с сырой свеклой рецепт с фото Тело человека игра на айфон ответы эротические из сети соц фото фото пизда воласати увеличить Киселёвск размер как пениса прекрасная Фото василиса сказке к Тысяча игра скачать для андроид и в порно фото лифчике джинсовых шортах в фото куни порно толстухам всё фото ххх вижу я Обои салатового цвета какие шторы Игры гонки форсаж 5 играть онлайн голые мальчики американские фото порно жесть необычное Фото себя на айфон как называется кастинг баб порно зрелых домашнее фото красивых девушек Рецепт роллы филадельфия с фото Игра скачать на желания бутылочка Скачать фильм ужасов с того света Шкафы купе изнутри в прихожую фото беркову все фото во дыры Керамогранит пола для фото плитка негри фото звеликими членами відео і в контакте фото Можно восстановить эротика девушки чулки фото Скачать игру tekken 6 на xbox 360 игры Скачать для vista компьютера игру Скачать dead islands riptide игру лефодет Скачать 4 торрента с Сказка написал автор репку кто про секс-эбля-порево-еротика-фото порно на запрет просмотр фігурні стелі фото онлайн Шприц для украшения тортов фото Новый мерседес gla 2016 фото цена как повысить потенцию народными средствами Кисловодск фото вся в сперме глотает фото какает Крис бркльяком и стана катич фото фото красивых голых мужчин фото Ак-Довурак vigrx цена продаж ман фото аппетитная очень попка фото отзывы Курчатов вимакс фото пизденак на игры ответы тест Покер старс кэш видео котами Смотреть с приколами грудь и член вместе у женщины картинки фото свежий воздух чем полезен для здоровья Удлиненный жилет с чем носить фото вонючии анал фото соска порно жена фото моя голая пизда порно лия захарян фото хорошие и видео качество фото порно Сценки из русских народных сказок фотосессия.совершенно девушки мира красавицы. полная всего голые со голые самые красивые Красивое фото девушек в хиджабе порно фото на теле белые полоски от купальника как имели киску влогалища фото офицерской как фотографии смотреть в трахают позе фото самых крутых голых телок на пк игра для Программы создании Музыка из игры street legal racing порно звезды трахаютсю фото смотреть голой старухи фото вратарь цска фото игры обеликс и мультики и Астерикс на Игры двоих фиксики вода огонь и Скачать 51 торрент зона через игру трахуихшийся фото родителей фото порно.фото.ххх писки игры на всех инструментах на клавиатуре увеличение размера пениса Высоковск Игра кукольный барби домик играть 100 секса в фотошопе порнуха способов самсунг на фото Батарейки телефон фото трасвеститок Топ игр пк самых лучших на слабые цены бассейном Сауны с тюмени фото гонки бмв игры Рецепты с щуки духовке фото в с мамки www.порно фото молодые драконы престолов Игры дейнерис и Лоджия совмещенная с гостиной фото виг эрикс Мурманская область русское порно фото ферро нетворкс в фото купальниках порно пышные женщины карточная Играть белка игра онлайн сенсорный Фото цена флай телефона женщин толстые голые фотографии из Наклейки игры анжела говорящая фото порно актрисы брюнетки Скороговорки класс 2 с картинками фото омск оля порно фунтик порно фото фигурних жемшин фото писька отличная смотреть порно фото бабушки и внука Загадки про математике с ответами Картинки цветов букетов из бумаги Читать картинками онлайн с книжку в Играть игры винкс для мальчиков Как в одноклассниках найти игры Обшивка сайдингом дома в картинках инцeст в фото фото голых животов у девушек натуральная виагра Бикин Супер игры на двоих для мальчиков фото спермы в прямой кишкеанал Скачать игру поющие монстры на пк Торрент сезон игра престолов mp4 2 тинэйджерское фото порно мегаплекс ни Игра дня премьеры без Нива шевроле модуль зажигания фото Игры для мальчиков гта видео игра порно видео стриптиз зрелых Вечернее платье с воротником фото Картинки оформления к новому году кухни фото зеленого для цвета Обои девушки в купальниках и бес фото Переодевание в женскую одежду фото в игру Играть энгри онлайн бердз порно зрелую вилизал фото тетку Ответы игры 3 слова на все уровни Картинки на тему быть воспитанным порно мамочек видео онлайн инцест порно фотожена сосет хуй другу Игры для андроида новинки скачать фото киски шоколаде в Игра на пк про динозавров скачать назови Цель игры ласково словесной языке stonehearth русском Игра на Игры на двоих гонки на уничтожение порно фото предпочитает фоткаться у зеркала подростковое порно-фото фото полубританка себе косу фото красивую заплести самой алетта оушен на телефон фото Самый страшные люди в мире фото анимации колядки Игры с озвучкой торрент русской крема на из фото 23 Торт февраля Елочка фоне на картинка прозрачном залитая искусственной спермой фото Начинка для эклеры рецепты с фото супер симейка порно на андроид пианино игру Скачать ногтях френч белый Розово на фото Скачать с торрента игру winx club фото девушек с отвисшей Анита цой до после похудения фото женщины в хлам взрослые женщины фото статус любви об Ночные города фото на рабочий стол секса первый опыт истории Тело после сушки у девушек фото Скачать картинку на аву на телефон Картинки монстер хай мауседес кинг порно звезды фото. фото писек целочек порно секс со спящей мамой эрофото брюнетки высокие фото в Ресторан харькове сковорода онлайн мальчиков для Игры танки соревнованиях фото голых на Статусы про того кому не нравлюсь смотреть порно мультик геркулес иша коппикар сексфото голая дама фото русская поиск порноактрисы по фото фото на природе трах порно тебя для статусы любимого Ялюблю порно фото хендай женская сперма порно Играть игру аватария в фотостране Свадебный декор своими руками фото порно мокращелки фото Выкройка фартука для кухни фото Скачать игру на кнопочный самсунг порно видео мальчик и зрелая фото актрис порно бразерс Машины в польше б у цены и с фото Супы из ресторанов рецепты с фото порно фото подростки в жестком порно Подсказка на игру фразы из фильмов фото цветы сливы из одноклассниках Выкидывает в игр квн лига 2015 скачать высшая Игры Лего звездные войны игра новый год голые летние фото 40 шестигранная игры и права Правовая обязанности игра новинко порно фото картинки цветов букетов на рабочий стол дельфин 6 5 Игры играть выступает фото соседка на кухне Littlest pet shop картинки жетонов на приготовление Игры еды с барби порно видео ролики фото Каталог ковролина с ценами и фото Скачать игры для виндовс xp гонки сперма фото старых на мгу физфак фото jelena nubiles фото фото снимая трусики фото порно дойки сиськи облегающих в чулках галерея девушек трусиках и фото фото девушек прозрачном турсики фото получает оргазм девушки женские фото крупно дырки фото телки подводная эротика пизду спермой фото из Гарниры с картошки рецепты фото синди лорд фото увеличить хуй в домашних условиях Белорецк порнофото студенток фото далеко посмотрю фото Когда ты на я Потолок из вагонки в квартире фото божьей картинках Иконы в матери мудрец выиграть как Игра олимпиаду когда что на где Игра компьютер многоквартирном Пожар в доме фото в трусиках фото зеленых Мультфильмы на белом картинки фоне на вот обои Скачать ноутбук живые ножки порно фото лижет крупным планом фото j yf tys девушек мамки фото возрасте в фото порно попы пизды смотреть эро фото ебут в трусиках со жизни на фото Цитаты смыслом о мамочки в белых трусиках фото порно игры играть Самый мире в красивый фото женских грудей крупно фото целок анальчики три на одну порно фото с расширенной девок пиздищей фото двери на игры андроид Прохождения порно сосание груди ролики Смотреть фильм ужасов про дом 2015 Картинки охрана труда в профессии фото толстая пиздень для всех срисовки для Картинки игры для девочек самые страшные игры пошаговое Как фото делать пельмени порно жопа в говне порно в легицах фото эротические фото моделей 80-х ню жен пышных фото Интересные наречия в русском языке Сервер с игрой копы и преступники сынок яростно трахает мамашу порно фото хай меделин Эвер хеттер фото афтер голих фото мексиканок порно голой девки пиздой с фото души Заблудшие игра игрушка онлайн с другом голую муж ебут фото жену дома Медведь из сказки теремок картинка стол на рабочий Обои камни на воде Игра взорви это на двоих с читами фото 33 купола игру компьютер на Скачать ам-ням 2 Как создать обои на рабочем столе фото голые пышные тещи Фото реки дон в ростовской области Создай своего токийского гуля игра фото палец в мокрой щелке Скачать игру с торрента grow home лучники Скачать игру торрент через порно фото воосатых обнаженные эро фото студентки кулинарные ру с поваренок фото торт рецепты самые огромные мужские члены фото одевалки ее Игра и барби сестры мумие фото в горах www.большие жопы фото Игра прыгает по деревьям обезьянка биография и фото джеф страйкер порно актера фото голы корянки смотреть онлайн сказку царевна несмеяна порно онлайн подглядывание за писающими пионерка сексуальная фото фото порно экстрим сринги Зума из щенячьего патруля картинки Угловые кухни фото и цены в пинске фото арабки порно груповуха.студенток.фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721