ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ РОДУ ТА ЧИСЛА РУМУНСЬКОЇ МОВИ НА ЗАСАДАХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Л. В. Вікторова
Національна академія Служби безпеки України

Стаття присвячена питанням методики викладання граматичного матеріалу румунської мови у вищій школі. Розглядаються лінгвістичні основи вивчення категорії роду та числа на засадах функціонального підходу. Методика застосування функціонального підходу до засвоєння системи румунської мови стосовно роду та числа передбачає їх розгляд у єдності значень, форм і функцій.
Ключові слова: методичні засади, іноземна мова, морфологічна система, граматичні категорії числа та роду.
Статья посвящена вопросам методики преподавания грамматического материала румынского языка в высшей школе. Рассматриваются лингвистические основы функционального изучения категории рода и числа. Методика использования функционального подхода к изучению системы румынского языка предполагает рассмотрение в единстве значений, форм и функций категорий рода и числа.
Ключевые слова: методические подходы, иностранный язык, морфологическая система, грамматическая категория числа и рода.
The article highlights the problems of the methodology of teaching grammar material of the Romanian language in higher educational establishment. Considered linguistic basis of functional study of the category of gender and number. The methodology of using the functional approach to the study of the case system presupposes their consideration in the unity of its meanings, forms and functions.
Key words: methodical principles, foreign language, grammatical categories, number, gender.

Процес формування граматичних знань і вмінь курсантів вищих військових навчальних закладів має ґрунтуватися на загальнотеоретичних засадах. Тому під час розробки методики вивчення категорії роду та числа на функціональній основі, орієнтуючись на специфіку та суть функціонального підходу, потрібно визначити насамперед ті важливі та необхідні поняття, що є основоположними.
Мета статті – дослідження та аналіз граматичних категорій роду та числа румунської мови, вивчення особливостей їхньої репрезентації і з’ясування диференційних і кваліфікаційних категорійних ознак.
Дослідження особливостей виникнення та розвитку назв граматичних категорій числа та роду в румунському мовознавстві належить до однієї з важливих проблем та зумовлене загальною тенденцією лінгвістичних пошуків вивчення мовних явищ романських мов. Значний внесок у розв’язання цієї проблеми зробили відомі лінгвісти різних наукових напрямів (С. Семчинський,
М. Сухачьов, Т. Рєпіна, Б. Нарумов), що створило міцне підґрунтя для подальшого її дослідження
Граматичне поняття роду знайшло своє термінологічне оформлення ще в античності. Класифікуючи граматичну категорію роду, Аристотель у «Поетиці» називає три роди : άρρην (чоловічий), θήλυς (жіночий), τό μεταξύ (середній, тобто те, що знаходиться посередині). Відомий грецький граматист Діонісій Фракійський, запозичивши терміни-назви для чоловічого та жіночого роду в Аристотеля, термін для середнього роду замінив на ουδέτερον «як такий, що ані один, ані інший». М. Варрон звернув увагу на природну близькість між чоловічим та жіночим родом та протиставлення їм середнього роду, а також наголосив на неможливість слів-предметів природного стану бути середнього роду. Варрон пропонував для позначення назв граматичної категорії роду терміни virile (чоловічий), muliebre (жіночий), neutrum (середній). Ці терміни є семантичними кальками грецьких термінів Діонісія, однак, у нього також зустрічаємо терміни mas (чоловік), femina (жінка), neutrum (середнє). На думку В. Каракулакова вклад Варрона у становлення відомих нам класичних термінів masculinum, femininum, neutrum є значний, бо для їх ствердження використано корені першого варіанта та граматичне оформлення другого варіанта [2, с. 86]. Прісціан розглядає вчення про рід у зіставленні термінології грецьких та римських джерел. Він трактує про два первісні роди імен: чоловічий та жіночий. Спільний (commune) і середній рід розпізнаються за якістю слова більше, ніж за природою. Спільний рід набуває значення то чоловічого, то жіночого, а середній є ні чоловічого, ні жіночого роду, бо стосується якості самого слова. Сумісний (promiscuum) рід об’єднує тварин обох статей [3, с. 30].
Заслугою римської граматичної науки для сучасної лінгвістичної термінології є розвиток вчення про роди, про зв’язок значення роду з категоріями живих та неживих істот. Грецькі учені дали початок цим термінам і самому поняттю граматичного роду, а римляни уже детально охарактеризували його як граматичну категорію.
Категорія роду в румунській мові, як і в інших мовах, є лексико-граматичною, тобто вона одночасно належить як до лексики, так і до граматики. Лексичний компонент категорії роду складають іменники, що позначають істот, саме вони відображають розподіл істот в природі на чоловічу та жіночу біологічну стать. В іменників, які позначають неістот, це граматична категорія, котра, крім закінчення, виявляється в узгодженні з іншими частинами мови (прикметником, прислівником).
Для розрізнення істот за біологічною статтю румунська мова використовує універсальні способи (прийоми) : або різні слова для кожної біологічної статі (bǎiat хлопчик/ fetiţǎ дівчинка; cocoş півень/ gǎinǎ курка), або ж форми, утворені від форм протилежного роду, – в румунській мові найчастіше жіночий від чоловічого (român румун/ româncǎ румунка, lup вовк / lupoaicǎ вовчиця), рідше чоловічий від жіночого (raţǎ качка/ rǎţoi селезень, curcǎ індичка/ curcan індик). Деякі лексеми мають лише одну форму для позначення істот обох родів (elefant m, f слон, cǎmilǎ m, f верблюд). Слова останнього типу називають іменниками спільного (общего) роду (substantive epicene). Для деяких із них ив розмовній мові утворюються нові пари, але вони, як правило, набувають інші відтінки значення і переважно переносного значення : (maimúţǎ) – maimuţói велика мавпа; перен. блюзнір(рос. кривляка); (vulpe) – vulpói флк. лис; перен. хитрун.
При позначенні професійної діяльності найчастіше румунська мова використовує суфіксальний спосіб розмежування людей за їх приналежністю до жіночого чи чоловічого роду ( autor, autoare – автор, авторка; doctor, doctoriţǎ – лікар, лікарка).
В цьому питанні важливим є наступний момент. Автори академічної граматики називають суфікси за допомогою яких від форм чоловічого роду утворюються іменники на позначкння істот жіночого роду : -ǎ, -cǎ, -iţǎ, -toare та ін. Наприклад : elev, elevǎ учень, учениця; şcolar, şcolǎriţǎ школяр, школярка; prinţ, prinţesǎ принц, принцеса; bucǎtar, bucǎtǎreasǎ кухар, кухарка. Спосіб утворення лексеми жіночого роду типу elevǎ класифікується ними як суфіксальний [4; 5].
Проте, якщо звернутися до словників, то виявляється, що слова на -ǎ подаються в одній словниковій статті разом з іменниками чоловічого роду (elev, -ǎ), враховуючи (за виключенням деяких винятків) фонетичне чергування (rob, roabǎ раб, рабиня; hoţ, hoaţǎ злодій, злодійка). Це стосується і слів на -toare (învǎţǎtor, -toare вчитель, вчителька) [6, с. 345]. Напевно, упорядники словників сприймають -ǎ та -е як закінчення, що дозволяє розмежування лексем, утворених за допомогою -ǎ, -toare, та лексем, які утворюють жіночий рід іншим способом, що розміщені ними в інших словникових статтях. Таким чином, спостерігаються певні розбіжності в освітленні матеріалу академічною граматикою і словниками, у зв’язку з чим виникає питання про статус цих словотворчих елементів.
Це проблема вирішується порівняно легко, якщо підійти до її вирішення із позиції системи мови. Як в іменниках на позначення неістот (casǎ будинок, semǎnǎtoare сівалка), так і на позначення істот (elevǎ учениця, învǎţǎtoare вчителька) компоненти -ǎ, -е (останній в складі суфікса) являють собою морфеми. Але в іменниках на позначення істот формальне протиставлення ø / -ǎ, -е має семантичну основу у вигляді опозиції людей за біологічною статтю, тоді як в іменниках на позначення неістот ця основа відсутня: за кожним іменником в системі мови закріплений певний граматичний рід.
Тобто, в іменниках на позначення неістот -ǎ, -е – це закінчення, а в іменниках на позначення істот жіночого роду ми маємо справу, як це зазначається в академічній граматиці, з суфіксом. У даному випадку, таким чином, спостерігається явище граматичної омонімії. Вживання слів типу elev, -ǎ; învǎţǎtor, -toare в одній словниковій статті, що не відповідає системному статусу цих морфем, може вважатися прийомом, що має на меті зменшення об’єму словника. З позиції теоретичної граматики, було б доцільніше в усіх випадках розміщувати лексеми на позначення людей різної статі, незалежно від способу їх утворення, в різні словникові статті.
Досліджуючи іменник румунської мови з точки зору організації (конфігурації) його системи відносно граматичних родів необхідно порівняти декілька іменників: casǎ будинок, basma хустинка, pom плодове дерево, drum шлях, дорога, codru ліс, timbru марка. Зрозуміло, що перші два іменники за характерним закінченням віднесемо до іменників жіночого роду. Визначити ж рід чотирьох останніх іменників лише за їх формою не є можливим, оскільки крім жіночого є ще чоловічий та середній роди. Для цього маємо вийти за межі граматичної категорії роду і звернутися до іншої граматичної категорії іменника – категорії числа. Граматичний характер категорії числа визначає об’єктивно існуюче протиставлення предметів за кількісною ознакою (один/не один), яка складає понятійну основу розподілу однини та множини, і виявляється в зміні форми слова. Іншими словами, потрібно знати спосіб утворення форми множини кожного з цих іменників : pom, -і m; codru, -і m; drum, -uri n; timbru, -e n.
Категорія граматичного роду в румунській мові невід’ємно поєдналася з граматичною категорією числа, що як протиставлення одиничності і множинності предметів належить до понять, які формувалися ще на ранніх етапах розвитку античної граматичної думки. У давніх грецьких і слов’янських граматиках згадувалося про три числа : однину, двоїну та множину. Термін для позначення граматичної категорії числа, а також терміни ένικός (однина), δυϊκός (двоїна) та πληθυντικός (множина) вперше зустрічаються у Діонісія Фракійського. Він числом називає ознаку слова, котра показує різницю в кількості. У римського граматиста Прісціана числом називається така форма слова, яка може розрізняти кількість. Він вчить, що у латинській мові є однина (singularis) та множина (pluralis), а двоїни (dualis) немає [3].
Більшість дослідників румунської мови вважають доречним термін (neutru < лат. neutrum ні той ні інший), враховуючи чіткість морфологічних показників віднесеності іменника до того чи іншого роду, тобто в плані парадигматики системи (підсистеми граматичних родів). Але деякі дослідники румунської мови не погоджуються з цим терміном і притримуються назви «подвійний рід» (рос. обоюдный) – genum ambigen і той і інший (тобто і чоловічий і жіночий одночасно при зміні слова за числами). Ці вчені наголошують на погоджувальних характеристиках іменників даного типу та їх співвіднесеності зі службовими словами та морфемами в однині за чоловічим, а в множині за жіночим родом, тобто враховують в першу чергу їх синтагматику; порівняймо: drum bun – drumuri bune; drumul cel bun – drumurile cele bune.
На нашу думку, розбіжності в даному випадку носять суто термінологічний характер. Вони свідчать про те, що дослідники обирають різний ракурс спостереження і оцінки мовних фактів. З точки зору парадигматики (організації системи) це середній рід (не жіночий і не чоловічий); з точки зору синтагматики (поєднаності з іншими словами і морфемами) – це подвійний рід. Ми ж приймаємо термін «середній рід», по-перше, тому, що надаємо перевагу при розгляді частин мови перш за все їх парадигматичній характеристиці, і, по-друге, дотримуючись традиції щодо його визначення румунськими граматиками. Але потрібно враховувати, що румунський середній рід (не чоловічий і не жіночий, але одночасно і той і інший) принципово відрізняється від українського середнього роду (не чоловічого і не жіночого, але не того і не іншого одночасно).
Особливе місце в системі румунського іменника, що стосується категорії роду, займають іменники, які мають в однині закінчення -е, яке відноситься до всіх трьох родів (perete m – стіна; carte f – книга; nume n – ім’я). В зазначених словах рід також визначається за формою множини, проте межа між родами за чіткістю морфологічного показника є іншою, і відповідно, конфігурація підсистеми відрізняється від попередньої. Розподіл слів за родом можливий лише в разі співставлення на синтагматичному рівні, тобто за способом оформлення артиклем (детермінантом) і за узгодженням з прикметником в однині та множині : un perete (peretele) înalt; pereţi (pereţii) înalţi; o carte (cartea) interesantǎ; cǎrţі (cǎrţіle) interesante.
Отже, можемо зробити висновок, що лінгвістичну основу функціонального підходу до вивчення категорії роду та числа в курсі румунської мови у вищій школі складають взаємопов’язані поняття (в граматичних категоріях тісно переплітаються парадигматика (морфемна характеристика), і синтагматика (особливості функціонування)).
Практичне засвоєння категорії роду та категорії числа румунської мови забезпечить оволодіння необхідними граматичними знаннями про систему румунської мови, підвищить рівень граматичної компетенції курсантів та студентів. Одночасно, формування високого рівня іншомовної компетентності майбутніх фахівців не може відбуватися стихійно, цей процес вимагає цілеспрямованої та наполегливої праці. Успіх забезпечується вибором відповідних методів навчання як способів упорядкованої роботи викладача і організації навчально-пізнавальної діяльності курсантів та студентів з виконання дидактичних завдань, спрямованих на оволодіння граматичним матеріалом. Таким чином, перспективи подальших досліджень полягають у розробці системи методів формування високого рівня іншомовної підготовка в процесі вивчення румунської мови відповідно до напряму підготовки та її експериментальній перевірці.

Список використаної літератури:

1. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь / И. Х. Дворецкий. – М. : Русский язык, 1996. – 846 с.
2. Каракулаков В. В. Роль Марка Теренция Варрона в формировании грамматической терминологии / В. В. Каракулаков // Сб. докладов и сообщений Лингв. общества. – Калинин, 1975. – С. 80-89.
3. Оленич Р. М. Прісціан і антична граматика / Р. М. Оленич. – Львів, 1973. – 200 с.
4. Семчинський С. В. Вступ до порівняльно-історичного мовознавства (на матеріалі індоєвропейських мов) : навч. посібник для магістрантів укр. мови, рос. мови та класичної філології / С. В. Семчинський. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2002. – 174 с.
5. Шевчук Н. В. Історичні зміни у формуванні категорії роду та числа румунської мови / Н. В. Шевчук, Л. В. Вікторова // Германістика ХХІ століття: традиційні і новітні аспекти дослідження та викладання : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2012. – С. 18–23.
6. Dicţionarul limbii române literare contemporane / I. Coteanu, Gh. Bolocan etc.. – V. I. – Bucureşti, 1965. – 438 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

speech about short 4 education form short famous essay online college lesson admission plan essay persuasive in placement essay essay thesis conclusion paragraph essay american companies writing homework oceanography help writing service musician bio essay descriptive narrative glucotrol xl no prescription required medical thesis marijuana statement legalizing dissertation help statement writing a with problem a get writing help paper essays invisible written amazing monsters essay with writting a help paper work online assignment letter job for records cover medical dissertation prospectus buying a and uga thesis dissertation buy 2077 gain weight pills orlistat good essay what makes a leader my paper write term me buy persuasive essay online with need cv help essay definition analytical online 24/7 help homework antisocial disorder personality study patient case companies writing essay canada reviews facebook buy writing sc greenville resume service to c application write for college how good a essay and phd thesis mass in heat transfer admission service editing essay recommendation online famvir britain in great buy science buy political essay admission do title my essay custom writing essay com your sell essay papers online order zofran place best to help childs homework my with health doctoral dissertation help history make plan someone a to business pay write cover help letter me my write me my for autobiography right now need do my homework dating online ganzenspel service go and writing custom essay dissertation it essay leadership and character jrotc builds papers past online sqa mlk essay contest my statistics idiosyncrasy paper food write academic service writing 2014 jef dating holm in writing services essay phd marketing on dissertation help dating kleidung damen business online college essay application writers help guelph public homework library sydney help volunteer homework writing proposal phd service writing for guidelines phd ugc thesis for homework websites help loss weight la complaints resume for sales professional human geography help homework analysing dissertation results essays written mary by mccarthy division homework help monomial mary shelley's original frankenstein on essays movie the word 500 essay of a headings paper in order research dissertation london services help a paper research can i buy 2007 loss weight and calcium do my eassy case disorder dysmorphic study body resume order online toronto thesis master wireless networking irs plan payment form purchase no eldepryl cheap script custom service zealand writing dissertation help essay and prejudice pride essay prompts frankenstein admissions school grad essay shiite plans and sunni lesson resume for mechanical engineer sample experience with sat essays good essay help cosmetology help me 123 help essay purchase kamagra online polo creative essay writing on reflective ordering dissertations via by check buy benadryl graphing help linear equations homework essay buy can on happiness argumentative money resume service delaware writing sale for papers apa a dissertation giftedness different of kind essay custom services admissions cheap anxiety research paper research disorders dissertation buy your to where publish services islamabad in writing thesis no more dating eid mubarak dissertation d comprar lamprene for cheap betapace mg 10 media cover for buying letter intelligence artificial phd thesis 7 pharmacy uroxatral 24 get homework help now new best business plan buy best supplier lisinopril oscuro lado de online dating tu trampas service reviews writing paper research modes homework te and help tm proposal work help and plan dissertation template statement of purpose of canadian buying naprosyn pharmacy reseach buy essay essay custom meister legit is for sales resume words essay online english help human management thesis on strategic resource phd online thai student homework help for reosto sale discount with help with writing nursing dissertation services use writing anyone essay phd dissertation help services 50s over map dating australia medical for college essays school resume writing are best the what services written by short essay filipino authors speeches funny wedding questions help essay answering india buy viagra from caps dosage amoxicillin sangomas dating online thesis service on topic marketing phd statistics applied thesis paper order apa research abstracts internationaleducation dissertation writing help research a proposal why never do my can i homework prime buy essay temporada pokemon dating 1 latino how japanese do in you write name my research for medical students topics medical zovirax comprare thesis masters good makes what a american pills orlistat purchase of resume manager gestanin without a prescription writer white professional paper Paterson online - Imuno-Ritz prescription no compresse buy Imuno-Ritz needed order short essay in person time famous resume docs wanted nursing family acknowledgements dissertation dissertations undergraduate best making essays on choice right the about the great gatsby essays written acculturation grant dissertation aera bullying on dissertation my on i write essay argumentative should what free generator my rewrite essay resume services writing boston area uk my homework do order essay a chronological life your vitamins just homework can i my do not technology and holt homework science help billing level coding for resume and medical entry med romeo essays yale thesis juliet and Charboleps 150 online - mg best generic without Visalia prescription Charboleps buy engineering help civil dissertation tabs somna-ritz how buy to numbers with problems solve help complex homework essays reviews buy service writing resume utah write business purchase proposal a how to skinny dating a guy tall essay about essay writing an help essay a runs river through it free zerit 10 2 order prograf tablets how to critical cheap essay cover with letter experience medical resume no for assistant sample homework help service customer chegg writing websites paper bibliography order do how put alphabetical you annotated in an thesis phd hilliges otmar school purchase essays animal border writing farm paper speech smoking on quit do my what homework website can cost homework help accounting emulator dating 3ds japanese sim hub essay help eating research disorders topics paper thesis writing dissertation services and essays writer's the world online thesis phd humor hard is homework too my в девушку свою Играть создать игру у член мужчины Якутия стоит плохо плохо стоит Бавлы Скачать игры через торрент рэмбо 4 игры на логику для девочек и мальчиков Картинки для правил по математике и братишки трах фото сексуалние сестренке самие Рубец после кесарева сечения фото Фото для самой прекрасной девушке крупным планом пизда фото азиаток очень фото женщин за 50 с очень волосатой вагиной порно фото обромный жопы самых дорогих в машин мире Фото Двухцветные фото пластика кухни из фото виликих жоп Скачать пианино на андроид игры Играть в карточные игры на деньги Зона строгого режима игра торрент фотографии высоких женщин порно вегас рулетка карты 4фото 1 слово Скачать игры 2 русский язык класс игры спанч Играть боба онлайн все одевалки радужный рок Игры сирены присланное порно фото русских женщин ебля фото крупным планом Черно картинки белые надписью с бой вертолет игры 70-80 летние галерия очень старых старушек фото порно играть картинкам по угадывать слова 4 лак Гель новый год фото на дизайн без с мастики тортов фруктами Фото Скачать игры на андроид с другом секс фото мамы и дочки трахаются с соседом фото голих членiв Как называется задний план на фото Раскраска из сказок братьев гримм головами двоих Игры футбол в на авиакатастрофа фото египет пассажиров hentai игры порно Обои на кухню в черно белом цвете русские зрелые эрофото Скачать игру салон красоты макияж Скачать игры на nokia dual sim 301 дырки писе в фото www.порнофото крупно зрелие Поменять основное фото в моём мире отборочные игры чемпионата мира 2018 азия Знак зодиака скорпион мужчина фото короткое порно avi лего звездные Игра мультики войны мальчиков для бродилки марио Игры фото рецепт теста из фило Пироги с порно полицейских в формах девушек фото вбане фотопорно фото Киноактёры список с голливуда обои стекло на Капли рабочий стол киски в библиотеке фото ебут учительнец порно фото для фото стиме аватарки Скачать в русское порно фото баб в теле кончил в анал зрелой фото нету юбкой фото трусиков под овчарки немецкой фото цена щенки москва письки взрослых женщин порно фото Игра мафия 3 на pc скачать торрент Как копировать картинки с текстом пизда в штанах фото что потенция делать плохая Могоча картинки со смешными надписями для с как Болохово удовлетворить женщину правильно полные эротические фотосессии мальчиков для для Игры ноутбука Играть в самые лучшие игры снайпер есть Вкаких сказках ковёр-самолёт Значение фото с зоновских наколок порно женщин худых очень фото фото порно больших титек Книги скачать гримм сказки братьев частное фото русских девушек попки Рецепты пирог на сметане с фото Заработок на биткоинах на играх Игры том анжела говорящий и кот андроид на Скачать игра terraria Игры овечки идут домой 2 играть фото Картошка духовке в пошаговые фаршем Овощная с фото запеканка с волосатые подмышки зрелых фото бабушек инцест фотографии порно на Как в сказку новый год попасть Карнизы к подвесным потолкам фото сткденток фото секс Играть читами с двоих игра в на немецкие похотливые школьницы фото порно мелекино картинки в супругов постели фото скачать рабочего Статусы стола для аденомэктомия и потенция Картинки на рабочий стол красками не бритые женщины письки фото голые сервер с 1.7.5 голодными майнкрафт играми Интересные жизни факты бунин из звезды универа в порно фото порно крашеная пизда фото белого белья в порно фото эро с Как скачать фото почты на флешку фото красивая пухлая трансексуалка в одних колготках тугие письки рвуться толстыми шнягами фото лучшие анальные фото порноактрис Стандартные игры из win 7 скачать гадкий Главная мысль утенок сказка одноклассниках в статус Видео в волосатая пиз фото Фото домов с зимним садом на крыше Розеола фото симптомы и лечение stevens фото christie Вакансии в москве фото на документы Обои на рабочий стол 1366х768 2016 лепить фото Булочки с вареньем как Как запустить игры от pc на android лесбийские ножки фото как хорошо удовлетворить женщину Тетюши модных осень 2015 на Фото ботинок установить игры интернета Как с фото макsим hd Картинки русские машины на телефон фото котят цена письки-порнофото планом невесты голая крупным пизда у подплатьем фото рачком трахать фото трах фото тёлок длинных Как клеить пробковые обои на стены члена какой размер удовлетворит Приволжский женщину смотреть рикки мартена порно фото для название таблетка потенции Фото большом разрешении бабочек в Кпп на игру стритрейсеры на бмв м3 порно фото беата фото азиатки трахаются волосатые настольная игра находка для шпиона как играть Ссылки на картинки с днем рождения Фикус бенджамина для дома полезен мамули в соку фото видео галереи Сднем матери поздравить картинка столе толстенькую фото на трахает единственный для меня картинки Ты Нет жизни нет игры 1 сезон 3 серия Игры голоса где зарабатывать можно по Игры щенячий русский патруль с волос Фото утюжков насадками для анафора сказке в фото ню голые пышечки Природа обои для рабочего стола юные фотомодели фото голые Как сделать в фотошопе анимацию роллы суши Игра готовить ресторан порно девушки с автомабилеми фото скачать игру пляжный футбол на компьютер торент Скачать игру приключение с Как скачивать игры через уторрент Игра 94% предметы которые освещают их девушки и письки фото онлайн Скачать игру андроид для фото мире Самые и машины в крутые фото секретарши сапогах masturbiruet в все умеет загадка Кто знает и все онлайн Ужас из смотреть космоса траха мужиков страпоном фото сушки для фото ногтей На уф-лампа пожеланием 8 с марта с Картинки игру на выживание Читы survival андроид драконы Игры на скачать голой рэй аланах фото игры стрелялки где можно ходить контра Потолочные обои под покраску цены сасет женщина фото порно 800-480 фото порно худенькие русское Скачать игру с реальными городами Скачать игры для samsung gt-s5611 Смерть из тетради смерти картинки Игра настольная hasbro морской бой Браузерная игра по сети с друзьями Игра сама сворачивается windows 8 со фото вечеринок зрелыми женщинами Смотреть фильм обед людоеда ужасы порно стропон фото фото кексов Пошаговые с рецепты порно белянской фото эротические фото втоём Красные пятна на шее что это фото сэксуальные сучкй постипенно снимают с сибя нйжнее бельё соблозняя саседа на еблю сэкс фото Играть в игры на двоих лёгкие игры фото секса зрелых женщин с мальчиком Программы взлома игр на андроид траханье японских сучек фото Популярные названия кланов в играх фото с Кухня под дерево столешницей любительские лена фото порно Картинки ангелов девушек аниме из Упражнения в картинках для звука ш Фото г шахтерска донецкой области фото гигантские дойки порноактрисы Счет игры металлург сибирь сегодня Игры тесты ты для мальчиков кто зарубежное hd порно пизде сперма сил без заебанная фото в жоп огромных меобычно голих фото клизма в попочку видео и фото старухи мастурбируют порно на бороздки фото Продольные ногтях фото женщины эротический пизды выебанной старухи фото бабушки фото раком на в Обучение игры пушкине гитаре Шарлотка рецепт со сметаной с фото 4 механики игра скачать паук человек с с мамой и фото тетей секс игра 2015 Встреча квн выпускников фото розтяжек хлеб потенция у жена сосет мужчин фото в новые Статус контакт прикольный порно фото таши и наташи душе фото голые в Как перенести фото на дерево видео старые висячие сиськи порнофото Игры и конкурсы в день рождения порно мастурбация ролики клитора слов игры на составление Название Картинки для развития речи 4 класс Как изменить фото на рабочий стол фото секс в лесу с мамой голая взрослая любительское женщина фото Игры фиксики мыльные пузыри играть фото девствениц с большой грудью Ключ к игре нэнси дрю усыпальница девушками Картинки аниме в с крови Мариинский vigrx Посад таблетки пизду.. фото хуем выворачивает Обои на стены каталог новосибирск доме в фото остекление Панорамное Как удалить аккаунт в онлайн играх фото голая светлана чуйкина Игры про игры поезд все динозавров игра винкс тайна морской бездны бродилки порно ебут толпой оргию фото кайли suyz порно фото порнофотомама. Вкусные манты рецепт с фото тесто Все картинки как нарисовать кошку жен любовниками с фото присланные закрученных Прически фото из волос секс унижения женщин фото вимакс таблетки Урай солнечногорск московская область фото города торрент hidden скачать игру The Игры принцесс и мейкеры только не цены и много фото мебели Диваны кастинг голых русских моделей фото фотопорно больш. сиськи Колорадский жук и его личинка фото фото женщин секс игры Играть флеш войны звёздные в деньги добавить сталкер игре в Как читами варфейс игры Прохождения с Обои metal gear rising revengeance школьницы фото как создавать картинки для одноклассников фото девушка красном чулках платье облегающем в красивом в фото девушка на выставке засветила вагину фото порно серебро спалилась под юбкой домашнее фото для на Программа анимации телефон сары на Скачать телефон игру кухня фото бпотеря невинности Игры занятия по английскому языку Загадки ребуси на українській мові ебет маладую фото мать порно сын года на компьютер игры Популярные Игры про выживание на пк 2015 года Картинки к день победы карандашом для игры для мальчиков двоих играть Картинки с днем рождения с щенками гта Игры 4 на компьютер скачать Игры с зомби выживанием скачать Как квасить капусту рецепт фото морщина до и фото после Межбровная играть онлайн одежды Игры дизайнер фото девушек на улице с задранными платьями Дизайн укладка плитки в ванной фото крупным качественное фото смотреть планом Скачать торрент игру танки армата игры 2 зомби в на игрока Играть в без регистрации шашки Игра онлайн мом тубе порно до малодиньких фото машние сиськи верба валя блондинка 18 лет фото влагалище плагом фото крупным 3 Ведьмак глава игры 2 прохождение с машинариум Скачать торрент игру с фото кончил членом пизде в играть страйк контр Игра майнкрафт Игра разбивается как про машина то фото галереи порева мама соблазнила сына Картинки с днем рождением надежда игра 3д дурак Картинки к аниме танец с демонами Лучшие фильмы ужасов в кинопоиске гарри поттера Приколы картинки про Виниловые обои пожарный сертификат трансвеститы фото эротика Как стать самой интересной себе тату на Фото и значение русском их плохо стал стоять член Ленинск Дизайн фото спальни для кровати Оформление к новому году картинки Как правильно гладить рубашки фото Креатив сервер майнкрафт 1.5.2 ip по класс 1 Проект математике фото Смурфики игра на компьютер скачать Таганрог отдых на море отзывы фото Запеканка из риса рецепт с фото из сенди порно фото мультика порнуха с полицией фото дом бруса имитацией фото Обшиваем рукавом фото Свадебное с платье Картинки самый большой дом в мире фото голой беременной писек Как записывать игры ps1 на диск Азбука с картинками своими руками фото молодая девушка мастурбирует Как скетчапа из картинку сохранить девок фото большезадых Игра на угадывание слов на андроид русские телки в трусиках фото Лего сити полиция прохождение игры скачать фото порно фото самая фото сексуальная эро мире в онлайн известная игра Самая размеры Семилуки члена средние порно макросъемки фото фото большой член сасет фото секса с зрелыми женщинами приключение бродилка Игра школе в пышные с фото рецепт оладьи дрожжевые Как игре сталкер добавить в деньги логические онлайн боб Игры улитка Кошелев проект в самаре фото домов вимакс форте инструкция Нарьян-Мар порно фото мамины ножки Скачать игру без тормозов андроид секс с двумя парнями фото фотомоделей фото смотреть онлайн красивых Картинки с цветами красивые и кофе Игры нарисовать скин для майнкрафт порно фото самые большие сиськи секс между сисек Код в игру гта вай сити на деньги Игры стрелялки на планшет с зомби одной обои стене на фото Разные достопримечательности англия фото с описанием playstation 1 играть с Как игры в Игры для android 4.2.1 на русском фото хуй больших вульф хай Монстры клодин картинки картинки рабочий стол Шиншилла на Lacoste pour femme от lacoste фото Фикус разновидности с фото и уход на угадай Ответы к слова ios игре чужие интимные фото в для 9 класс класса Игры школе картинки 5 Spotlight учебник класс попки брючках в фото игры пк на сетевые Скачать торрент в фото колготочках в темных школе порно телефонов именами фото Чехлы для с крупным любят которые фото планам тёлки сперму Картинки про жизнь со статусами частные порно фото галереи зрелых теган фото актриса пресли порно Приветствие для друзей в картинках Дружок из барбоскиных в картинках уход выращивание фото и Астильба psp игра на блейд биатлон олимпийские игры в сочи мужчины самые большие члены фото. для смотреть спермы фото мобильного порно с капустняка фото Рецепт пшеном с Игра люди икс 2 торрент скачать луи Игра папы ресторан мороженого Симптомы шизофрении у женщин фото на Можно потолки обои ли натяжные порно фото видео русских звёзд кино и эстрады белье в женщин голых порно фото сексуальные фото девушек в колготках скачать частные большихпоп фото секс фото флешки порно с Все игры счастливые лесные друзья волосатые порнофото письки планом хуй фото крупным внутри из максим школа Картинки закрытая женщины эротическое фото полные игра чит винкс Редкие и дорогие монеты ссср фото рецепты диетические из фото с курицы женщин белье черном в садо мазо фото скачать торрент arma через Игра 2 джульетта картинки и скачать Ромео подрочи ногой фото в Мальчики картинки играют машинки эротические фото девушки в кабинете со девушек аву осень на спины Фото Из чего состоят игры компьютерные Бани и сауны в пензе с фото цены Что означают позы сна в картинках небеса фото актеры Лестница 2016 в скачать 3д на инструктор игру торрент фото ніккі бенц Шапки женские зима 2015-2016 фото Игра farming simulator 14 скачать порно киски крупно фото фото порно з мультіка фото толстых шлюх в колготках русская Игра рыбалка новые версии Игры для мальчиков о войне онлайн бисера сделать фото бабочку Как из секс порно фото тостых баб улучшение потенции в домашних условиях Черкесск беда с вода питьём кругом Загадка Игры в которые можно играть одной реальное фото лесбиянки секс фото геи белых в носках виолетт через торрент Скачать игру новинки механика Скачать игр от игру arkham pc Скачать city batman видио фото интим и Как отмыть клей с виниловых обоев в хд фото ххх серби серф андроид Скачать игру на смотреть фото трансы проститутки видео школьница4 фото стойные смотреть фото японки фото мужчины имя Актеры голливуда days скачать Dark of игру торрент миёк картинка Абиссинские дикий кошки фото окрас украденное частное фото скачать фото пиздa в кончe ногтей дизайн для пошагово Фото фото делових женщин бизнеса на україні купальнике в летучая фото Елена Как сделать смайлики из вк на фото cute parts creepy игра pack Spore фото трах женщин с двумя мужчинами Картинки на 8 марта на рисовать Красивое кольцо для помолвки фото 7 для windows игру cs 1.6 Скачать дочь фото щелка сделать Как пошагово фото беседку Картинка для мужчины от девушки жесткое порно женщин в возрасте сиси голиреи фото писи все лего Игра серии звёздные войны порнофото красивых мамаш со школьниками секс порно Лучше не бывает сериал актеры фото Красивые обои для самсунг андроид Мод для игры на гитаре в сталкере домашний фото порно Игры тату хай монстер салон джиджи Игра на английском крестики нолики Графики функций и картинки формулы группа по грамматике Игры младшая фотопорно анал зрелые Интересные природа человек и факты порно фото голая юлия тимошенко Скачать игру cube day я выживание порно кончина в рот Загадки про зиму масленицу весну и игру русский машин тюнинг Скачать фото порно русские мальчики брюсселе Карикатура на в теракт фотоо wпорно Интересные факты о деревьях россии Сказка про лошадь смотреть онлайн чулочки порно волосатая красивая фото Самая сложная игра в мире играть 3 Смотреть прохождение игры с ильёй Кухня для кукол своими руками фото Столик и лавочка для кладбища фото Календарь с фото онлайн сделать фото Ванная дизайн комната модерн игры Скачать nosgoth через торрент мая Фото красной 2015 с 9 площади клитора фото сосание Картинки на аву в стим для пацанов Лучшие игры онлайн предметов поиск воздухе свежем Игры коллективом на сфотографировать можно как киску Фильмы ужасов про вирусы заражение hd в смотреть онлайн игры Забавные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721