ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ “УЯВНЕ” В ЦИКЛІ ПРО СЕРЕДЗЕМ’Я ДЖ.Р.Р.ТОЛКІНА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н.Й.Четова
Національний університет “Львівська політехніка”, м.Львів

Статтю присвячено дослідженню структури та функціонування лексико-семантичного поля “уявне” у творах Дж.Р.Р.Толкіна.
Ключові слова: лексико-семантичне поле, уявне, фентезі, ядро, периферія, мікрополе
Статья посвящена исследованию структуры и функционирования лекси¬ко-семантического поля «воображаемое» в произведениях Дж.Р.Р.Толкина.
Ключевые слова: лексико-семантическое поле, воображаемое, фэнтэзи, ядро, периферия, микрополе
The article focuses on investigating of the structure and functioning of the lexico-semantic field “imaginary” in J.R.R.Tolkien’s works.
Keywords: lexical semantic field, imaginary, fantasy, core, periphery, microfield


Актуальність обраної теми визначається спрямованістю сучасного мовознавства на осягнення глибинних процесів мовної творчості, у тому числі художньої, на розкриття специфіки художнього тексту, який створює “особливий світ”, що може інтерпретуватись шляхом аналізу окремих значущих елементів та їх сукупностей. Мета наукової розвідки – розгля¬нути структурно-змістові особливості семантики уявного у творах Дж.Р.Р.Толкіна. Предметом дослідження є вербалізовані знання про уявне. Матеріалом виступають словникові статті з лексикографічних джерел різних типів та “Гобіт” й “Володар Перстенів” Дж.Р.Р.Толкіна.
Осмислення уявного в творах класика жанру фентезі Дж.Р.Р.Толкіна на якісно новому рівні стає можливим у зв’язку з поширенням у когні¬тивних дослідженнях художньої семантики (О. Воробйова, Л. Бєлєхова, О. Кагановська, В. Ніконова), вивчення якої неможливе без лексичного аналізу дефініцій лексеми “уявне”.
В одному з сучасних авторитетних українсько-англійських словників під терміном “уявний” знаходимо: imaginary, fanciful, fictitious, unreal; notional, would be [8, с. 967]. Авторитетні англомовні тлумачні словники, даючи роз’яснення та приводячи всі можливі синоніми, значно розширюють коло понять, відкри¬ваючи нові потенційні грані уявного. Так, Longman Dictionary of Contem¬porary English слово “imaginary” тлумачить як “not real, but produced from pictures or ideas in your mind” [10]. Oxford Advanced Learner’s Dictionary під словом “imaginary” визначає все існуюче “only in your mind or imagination” [12, с. 646].
У Wordsworth Dictionary of Synonyms and Antonyms “уявне” представ¬лене наступними синонімами: imaginary, unreal, fanciful, fictious, legendary, mythical та pretend [14, с. 127]. Oxford Learners Thesaurus A Dictionary of Synonyms серед синонімів “imagined” виділяє наступні лексичні одиниці: fictitious, fanciful, fancied, chimerical, imagined, fictive, illusory або illusive, visionary, made-up, unreal, untrue, mythical або mythic, notional, abstract; legendary, mythological [13, с. 376]. Webster’s New Dictionary of Synonyms дає тлумачення синонімів-аналогів терміна “уявне” та вказує на контекстуальні переваги та недоліки кожного з них. Так, “imaginary” вживається для позна¬чення всього того, що є плодом уяви; “fanci(ful)” характеризує зазвичай надзвичайні якості істот, предметів, явищ чи процесів притаманні казковим розповідям; “visionary” є актуальним у випадку зі сном, видінням, марен¬нями, галюцинаціями чи медитацією, коли мають місце зміни в когнітивних процесах, тобто порушення сприйняття і мислення, плутана свідомість, різні порушення в часовій та просторовій орієнтації; “fantastic” вказує на найвищий ступінь вигадливості й тим самим переважає “fanciful”; “chimerical” характеризує як малоймовірне, незбутнє, примарне; “quixotic” в свою чергу більш схильне до ідеального в лицарському середньовіччі, дослівно – донкіхотського [15, с. 414-415], “fabulous” стосується легендарного або ж надзвичайно мальовничого [15, с. 317, 334], “fictious” вказує на недосто¬вірність, хибність або штучність, “mythical” в свою чергу пов’язує з міфом та характеризує на плід не індивідуальної, а скоріше колективної уяви, та надає чарівних особливостей цілком природнім явищам, “apocryphal” вказує на невірогідність, сумнівність, спірність, непідтвердженість доказами, фактами [15, с. 334-335]. Перерахований вище арсенал актуалізаторів уявного, об’єднаних між собою парадигматичним зв’язком, формують певну систему лексики уявного – лексико-семантичне поле (ЛСП) “уявне”.
Попри різноманіття поглядів щодо розуміння лексико-семантичного поля та значну кількість його неоднозначних визначень та характеристик в сучасному мовознавстві, більшість лінгвістів одностайні в тому, що лексико-семантичне поле як один з способів відображення дійсності є складною системою, складові якої пов’язані інтегральним семантичним компонентом незалежно від їхньої частиномовної приналежності та структурно впоряд¬ковані взаємовідношенням “ядро – периферія” (Л.Васильєв, Ю.Караулов). Зважаючи на те, що у сучасній лінгвістиці “сукупність мовних (головним чином лексичних) одиниць, які об’єднані спільністю змісту і відображають понятійну, предметну або функціональну подібність позначуваних явищ” [3, с. 380-381] формують семантичне поле, то сукупність всіх згаданих вище семантичних одиниць, об’єднаних системним відношенням, інтегральною одиницею яких є поняття уявного, утворюють відповідно семантичне поле уявного з полісемантичною архілексемою “imaginary”.
Проаналізувавши понад 1600 сторінок оригінального тексту, ми виявили більше 493 слів / словосполучень семантичного поля “уявне” та 13526 випадків їх текстової реалізації. Центральну частину лексико-семантичного поля “Іmaginary” у творах Дж.Р.Р.Толкіна утворюють 16 прикметників (з-поміж 60 представлених у [15, с. 415]), які систематично експлікують категорію і представляють її найбільш однозначно: imagined, fancy, fancied, dreamed, dreamlike, mythical, mysterious, fabulous, fabled, abstract, unreal, unbelievable, legendary, deceptive, shadowy, supposed, які виступають лексичними засобами об’єктивації концепту, формуючи при цьому ядро концепту “УЯВНЕ”. Всередині зазначеного синоні¬мічного ряду наявні як ідеографічні синоніми (котрі різняться відтінками значення): imagined – fancied, та і стилістичні (внаслідок словотворчих процесів): fancy – fancied, fabulous – fabled, dreamed – dreamlike і под.
В аналізованих творах Дж.Р.Р.Толкіна різні категоріальні аспекти одиниці ‘іmaginary’ фіксуються значною кількістю похідних словоформ, які у сучасній англійській мові експлікують: діяльність індивіда: дієслово imagine – to form a picture of something or someone in your mind about what something could be like (уявляти собі когось або щось), to have a false or wrong idea about something or to think that something is true or may happen, but without being sure or having proof (мати хибне уявлення про щось або вважати щось правдоподібним, не маючи на це підстав чи доказів) [10] – інтерпретує творчу розумову діяльність людини; здатність індивіда: іменник imagination – the ability to form pictures or ideas in your mind (здатність формувати образи чи ідеї в уяві) [10], the formation of a mental image of something that is neither perceived as real nor present to the senses (формування ментального уявлення або образу чогось неможливого для сприйняття), the ability to confront and deal with reality by using the creative power of the mind; resourcefulness: handled the problems with great imagination (здатність протиречити реальності шляхом застосування творчої діяльності розуму; винахідливість: трактування чого-небудь із застосуванням уяви / фантазії), a traditional or widely held belief or opinion (традиційне або загальноприйняте вірування чи думка) [9, с. 3632]; 1. the faculty or action of producing ideas, esp. mental images of what is not present or has not been experienced (здатність до генерування ідей, особливо не існую¬чих чи таких, що не базуються на досвіді); 2. mental creative ability (творча розумова здатність); 3. the ability to deal resourcefully with unexpected or unusual problems, circumstances, etc. (здатність справлятися з неочікуваними або незвичними проблемами, обставинами та ін.); 4. (Literary & Literary Critical Terms) a creative act of perception that joins passive and active elements in thinking and imposes unity on the poetic material (творчий акт сприйняття, який поєднує елементи активної та пасивної розумової діяльності та знахо¬дить своє вираження у художньому мистецтві) [12] – вказує на творчу розумову здатність індивіда, її процес та результат; якісну характеристику: прикметники imaginable – used to emphasize that something is the best, worst etc. that can be imagined or includes every possible example of something (використовується для наголошення на те, що певна річ є винятковою) [10]; imaginative – containing new and interesting ideas (такий, що містить нові та цікаві ідеї) [10], imaginational – the power of the mind to form images, especially of what is not present to the senses (здатність розуму формувати образи, особливо неіснуючі) [9, с. 3631]; результат діяльності: іменники image – a mental picture that you have of what somebody or something is like or looks like (уявлення про те, як хтось або щось виглядає) [12, с. 646] та imaginings – things that you imagine, that exist only in your mind (плоди фантазії, уявлення) [ibid.] – вказують на продукт творчої розумової діяльності; засіб стимулювання (агенсом) та характер сприйняття (паціенсом): іменник imagery – language that produces pictures in the minds of people reading or listening (мовна реалізація чуттєвого сприйняття або асоціацій, яка стимулює виникнення певних образів у читачів або слухачів) [12, с. 646] – образність, яка провокує вираження відношення, ставлення.
Отже, узагальнене абстрактне поняття “уявне” в творах Дж.Р.Р. Тол¬кіна має складну структуру і представлене лексико-семантичним полем, яке складається з ядра, навколоядерної зони та периферії, заповнених відповід¬ним лексичним матеріалом. Ядерною одиницею поля у досліджу¬ваному матеріалі є архілексема imaginary – субстантивований прикметник, який виражає значення усього уявного по своїй природі, яка утворює навколо себе ядерне мікрополе з лексичними одиницями, які систематично експлікують категорію і представляють її найбільш однозначно. Інформативна насиче¬ність знання про уявне акумулюється та структурується в концепті “УЯВНЕ”.
З огляду на те, що досліджуваний концепт репрезентує сферу розумо¬вої діяльності людини, будучи одним з концептів антропоморфного порядку, серед яких А.М.Приходько виділяє тільки емоційні та фізіологічні концепти, які “мають пряме відношення до психічних і фізіологічних станів людини, специфіка яких полягає в її здатності реагувати на подразники зовнішнього світу і переносити їх на свій внутрішній світ” [5, с. 91-92], ми вважаємо за доцільне виокремити й класифікувати концепт “УЯВНЕ” як ментальний концепт (МК) – “квант” знання про розумову діяльність людини, який в свою чергу є складовою частиною ментальної концептосфери (МКС) як когнітивного утворення високого рівня абстракції.
Відповідно до однієї з максим теорії поля, сформульованої З.Д. Поповою і І.А. Стерніним, у структурі поля можуть виокремлюватися мікрополя [4, с. 6] – семантичні об’єднання, члени яких пов’язані між собою інтегральним ознакою, висловлюваною зазвичай домінантою мікрополя (ядерною лексемою). Структуру мікрополя становить ядро і кілька областей, одні з яких можуть розташовуватися в безпосередній близькості до ядра (ближня периферія), а інші на периферії мікрополя (дальня периферія).
Шляхом компонентного аналізу на основі базової диференційної семи, а саме семи “сприйняття” в межах ЛСП “Іmaginary” виділяємо 3 мікрополя: “magic” (магія), “mysticism” (містика) та “chimera” (химера).
Так, до складу ядерної зони входять ключові одиниці згаданих мікро¬полів, а саме: magic, mysticism, chimera, оскільки вони містять найбільше спільних з ядром семантичних компонентів та пов’язані з архілексемою imaginary прямими семантичними зв’язками і є семами конституентів ядра поля. Далі розглянемо структуру та організацію кожного мікрополя ЛСП “Imaginary”.
Мікрополе “magic” виражає поняття магічного характеру. Великий тлумачний словник сучасної української мови ‘магію’ інтерпретує як “сукуп¬ність засобів та обрядів, пов’язаних з віщуванням, вірою в уміння людини викликати надприродні явища; чаклунство, чарівництво. Біла магія – чаклун¬ство за допомогою небесних сил, чорна магія – чаклунство за допомогою пекельних сил; чорнокнижництво” [7, с. 635]. У Merriam-Webster Dictionary ‘magic’ тлумачиться як: “1. a: the use of means (as charms or spells) believed to have supernatural power over natural forces; b: magic rites or incantations; 2. a: an extraordinary power or influence seemingly from a superna¬tural source; b: something that seems to cast a spell (enchantment); 3: the art of producing illu¬sions by sleight of hand” [11]. Відповідно до Oxford Advanced Learner’s Dictionary ‘magic’ есплікується як: “1. the power of apparently influencing events by using mysterious or supernatural forces; 2. mysterious tricks, such as making things disappear and reappear, performed as entertainment; 3. a quality of being beautiful and delightful in a way that seems remote from daily life; 4. exceptional skill or talent” [12].
Як свідчить компонентний аналіз значення лексичних одиниць, вибраних методом суцільної вибірки з творів Дж.Р.Р.Толкіна, номінативний об’єм мікрополя складають 43 лексичні одиниці, об’єднані у мікрополе з ядерною одиницею ‘magic’, яка входить до семного складу лексичної одиниці ‘imaginary’. Кількість випадків текстової реалізації складає 539.
Зважаючи на нерівноправність семантичних конституентів у змістовій структурі як ЛСП, так і його мікрополів, для виокремлення елементів кожно¬го рангу (ядро – ближня периферія – дальня периферія) використовується методика визначення інтенсивності парадигматичного зв’язку, запропоно¬вана В.В.Левицьким. Згідно з цією методикою, “семантична наближе¬ність визначається числовим коефіцієнтом, величина якого розташована у діапа¬зоні від нуля до одиниці, не досягаючи цих крайніх точок” (цит. за М.Е.Бі¬линським) [1, с. vi]. Цей показник являє вагу лексеми в семантиці мікро¬поля. Ядерну зону формують лексичні одиниці парадигматичний зв’язок яких не менший за показник 0,7; ближня периферія складається з лексем, парадигматичний зв’язок яких має показник у межах від 0,3 та 0,7; дальню периферію утворюють лексичні одиниці з показником нижче 0,3 [2, с. 89].
Таким чином, найактивнішими компонентами даного мікрополя, які формують його ядро, являються лексеми ‘wizard’ – 188 ЛО (35%), ‘magic’ – 61 ЛО (11%), ‘spell’ – 37 ЛО (6%), ‘wand/staff’ – 81 ЛО (15%) та ін. До ближ¬ньої периферії ми включили ‘glass stone / crystal globe / palantir’, ‘enchant¬ment’, ‘forsee’, ‘foretell’, ‘haunted’ та ін. До дальньої периферії відносяться ‘sorcery’, ‘incantation’, ‘fascinate’, ‘bewitched’ та ін. Попри значну перевагу лексеми ‘wizard’, ядерною одиницею даного мікрополя залишається сема ‘magic’ як інтегральна.
З-поміж номінативного простору кожного з розглянутих мікрополів на основі диференційних ознак, а саме видових, субкатегоріальних сем [6, с. 44] було виокремлено певні сектори, які в свою чергу розпадаються на декілька лексико-семантичних груп (ЛСГ).
Мікрополе “magic” містить чотири сектори, серед яких через значну кількість актуалізаторів визначити превалюючи майже неможливо. Сектор “occupation” представлений ЛСГ “status”, що містить іменники, які означають рід занять, пов’язаних з магією та потойбічним світом (magician, wizard, sorcerer, witch, necromancer); та ЛСГ “magic activity”, яку формують дієслова, що виражають особливий різновид діяльності магів, чарівників (bewitch, charm, enchant та його антонім disenchant). Сектор “specific knowledge” нараховує дві ЛСГ: “magic skill” та “spell”. До ЛСГ “magic skill” належать іменники, які позначають магічні здібності: dwarf-tongue [17, с. 320], special study of bewitchment with fire and lights” [16, с. 111] та ін. ЛСГ “spell” містить ідеографічні синоніми charm, spell, incantation, enchantment. Даний модуль представляє широке різноманіття заклинань: the spell of command [17, с. 320], dragon-spell” [16, с. 260], Morgul-spells [17, с. 259] та ін. Сектор “artefact” включає наступні ЛСГ: ЛСГ “weapon”, що містить іменники, які представ¬ляють різно¬манітні інструменти, засоби творення заклять: wand / staff, Mirror, magic Ring, glass stone / crystal globe / palantir; bewitchment of the hoard [16, с. 278], a Morgul-knife which remains in the wound [17, с. 234], Sting [17, с. 359] та ін.; ЛСГ “jewels” представляють іменники, які називають магічні коштовності: the Silmarils, magic diamond studs [16, с. 8], the most marvellous and magical toys [16, с. 28], the Master-Ring, the One Ring to rule them all [17, с. 60], the Great Rings, the Rings of Power, they were perilous [17, с. 56], a small crystal phial [17, с. 393] та ін.; ЛСГ “goods” містить іменники, які номінують речі побутового характеру: lembas [17, с. 385], hithlain rope [18, с. 218], a little box of plain grey wood [17, с. 391] та ін. Сектор “strategy & tactics” включає чотири ЛСГ: “transformation”, “influence”, “teleportation” та “prophe¬cy”. ЛСГ “transformation” містить наступні іменники: reembodiment, reincar¬nation, які є ідеографічними синонімами. ЛСГ “influence” формують іменни¬ки counteraction, healing, protection, attack та ін. ЛСГ “teleportation” пред¬ставлена контекстуальними синонімами dimension, underworld та wraith-world [17, с. 234]. ЛСГ “prophecy” включає такі дієслова (переважно ідеографічні синоніми): foresee, foretell, forebode, foreshadow, foreknow та portend.
З огляду на найактивніші елементи мікрополя можливо виокремити невід’ємні компоненти сформованого на їх основі концепту “МАГІЯ”: суб’єкт магії – чарівник, магічна діяльність, магічний предмет / об’єкт, атрибут.
Мікрополе “mysticism” представляє містичний досвід, пов’язаний з існуванням вищого або нижчого світів та здатністю експеріенсера єднатися з цими світами в особливих містичних станах; це надприродні явища і духовна практика, спрямовані на зв’язок із потойбічним світом і надприродними силами. Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови ‘містика’ – це: “1. Віра в існування надприродних таємничих сил і здат¬ність спілкування з ними людини. // Схильність до віри в надприродне й таємниче. 2. Щось загадкове, непояснюване” [7, с. 679]. Merriam-Webster Dictionary визначає ‘mysticism’ як: “1. the experience of mystical union or direct communion with ultimate reality reported by mystics; 2. the belief that direct knowledge of God, spiritual truth, or ultimate reality can be attained through subjective experience (as intuition or insight)” [11].
Номінативний об’єм даного мікрополя складають 30 лексем реалі¬зується у 538 текстових випадках. Семантично найактивнішими лексичними одиницями, які формують ядерну зону мікрополя, є ‘strange’ – 290 ЛО (54%), ‘hidden’ – 130 ЛО (24%), ‘riddle’ – 49 ЛО (9%), ‘unknown’ – 17 ЛО (3%), ‘confuse’ – 11 ЛО (2%), ‘mysterious’ – 10 ЛО (2%). Лексеми ‘mystery’, ‘bewilder’, ‘puzzle’, ‘uncanny’, ‘furtive’ та ін. утворюють ближню периферію. Дальня периферія містить наступні лексичні одиниці: ‘flummox’, ‘unrevealed’, ‘allegorical’ та ін. Словом-ідентифікатором мікрополя виступає лексема ‘mysticism’ як інтегральна для перерахованих видових понять.
Мікрополе “mysticism” у творах Дж.Р.Р.Толкіна інкорпорує сектори “mystery” та “mystical activity”. В сектор “mystery” входять дві ЛСГ: “secret” та “strange”, представлені низкою синонімів на зразок secret – riddle – puzzle; strange – unknown – curious – veiled та ін. Сектор “mystical activity” складають ЛСГ “mystical practice”, яку формують дієслова, що виражають містичну діяльність: mystify, confuse, meditate, bewilder і т.д. та ЛСГ “mystical experience”, сформовану іменниками та їх словосполученнями, які вказують на специфічний досвід: тear-death experience, spiritual enlightenment, spiritual vision, union with God (Theosis), attainment of certain state.
Мікрополе “chimera” презентує гамму матеріалізованих та немате¬ріалізованих істот, відсутніх в об’єктивній дійсності, та їх якісних характер¬ристик. Так, Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає ‘химеру’ як: “1. у давньогрецькій міфології – страховище з головою лева, тулубом кози і хвостом дракона, з пащі якого вивергається полум’я. 2. перен. дивовижна фантазія, нездійсненна мрія, витвір уяви. 3. перен. що-небудь своєрідне, дивне, оригінальне. 4. біол. організм, що складається з генетично неоднорідних тканин” [7, с. 1561]. У Merriam-Webster Dictionary ‘chimera’ тлумачиться як: “1. a: a fire-breathing she-monster in Greek mythology having a lion’s head, a goat’s body, and a serpent’s tail b: an imaginary monster compounded of incongruous parts; 2. an illusion or fabrication of the mind; especially an unrealizable dream; 3. an individual, organ, or part consisting of tissues of diverse genetic constitution” [11].
Номінативний простір даного мікрополя реалізується за рахунок 98 лексичних одиниць у 6615 текстових випадках. Найістотніші лексеми мікрополя ‘hobbit’ – 697 ЛО (11%), ‘elf’ – 688 ЛО (10%), ‘dwarf’ – 545 ЛО (8%), ‘goblin’ – 235 ЛО (4%), ‘shadow’ – 587 ЛО (9%), ‘dark’ – 944 ЛО (14%), ‘black’ – 545 ЛО (8%) та ін. формують його ядерну зону. До ближньої периферії входять ‘creature’, ‘dragon’, ‘ent’, ‘shade’, ‘spirit’, ‘wraith’, ‘ghost’, ‘frighten’, ‘dreadful’, ‘terrible’, ‘grim’ та ін. Конституентами дальньої перифе¬рії є ‘spider’, ‘troll’, ‘balrog’, ‘phantom’, ‘devil’, ‘disgust’, ‘whimper’, ‘dismay’, ‘awful’, ‘gloomy’, ‘dull’, ‘hideous’ та ін. Ядерною лексемою даного мікрополя є ‘chimera’ як інтегральна на позначення нереальних істот.
Мікрополе “chimera” розпадається на сектори “a living being” (creature), “a human being” (person) та “spirit”, а також “reaction”. В сектор “a living being” входять дві ЛСГ (лексико-семантичні групи): “animal”, “semi-animal – semi-man”, де гіперонімом є “creature”. ЛСГ з домінантою “animal” містить синонімічні слова: monster, dragon, beast та ін. До ЛСГ з домінантою “semi-animal – semi-man” входять слова на позначення людиноподібних істот, які в творах Дж.Р.Р.Толкіна актуалізуються через лексеми: wight, werewolf та ін. Для даної ЛСГ характерні відношення синонімії (giant, ogre) та комплемен¬тарної антонімії (чол. giant / жін. giantess; чол. ogre / жін. ogress). Сектор “a human being” (person) нараховує дві ЛСГ – “fairy” та “wee folk”. ЛСГ з доминантою “fairy” містить слова fairy, pixie, elf, розміщені за ознакою спадаючого ступеня надзвичайних надприродних здібностей. ЛСГ з домінантою “wee folk” складають гіпоніми halfling / hobbit та dwarf. ЛСГ з доминантою “spirit” складається з ідеографічних та стилістичних синонімів: ghost, wraith, phantom, specter, shade, shadow. Частина слів перебувають у градуальному відношенні між собою: ghost → imp → demon → devil. Частковими семантичними синонімами можна визнати слова imp, demon. Слова demon та Evil слід вважати стилістичними синонімами.
Отже, ЛСП “уявне” у циклі про Середзем’я Дж.Р.Р.Толкіна моделю¬ється на основі уявлень англомовної спільноти та фантазій власне самого автора про ірреальність. Усі одиниці поля об’єднані інтегральною ознакою, однак кожна має диференційні особливості. Конституенти ЛСП впливають на формування значень уявного та його тлумачення у творах Дж.Р.Р.Толкіна.
Література
1. Білинський М.Е. Синоніміка англійського дієслова: словник семантичних відстаней / М.Е.Білинський. – Львів: ЛДУ ім. І.Франка, 1999. – XXXVI + 382 с. 2. Левицкий В.В. Статистическое изучение лексической семантики / В.В. Ле¬вицкий. – К.: УМ КВО, 1989. – 155 с. 3. Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н.Ярцева. – М.: Научное изд-во «Большая российская энциклопедия», 2002. – 709 с. 4. Попова З.Д. Лексическая система язика / З.Д.Попова, И.А.Стернин. – Воронеж: ВГУ, 1989. – 148 с. 5. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвіст¬тики / А.М.Приходько. – Запоріжжя: Прем’єр, 2008. – 332 с. 6. Скворцов О.Г. Методы исследования лексических систем / О.Г.Скворцов. – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2001. – 142 с.
Лексикографічні джерела
7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: Перун, 2005. – 1728 с. 8. Гороть Є.І. Українсько-англійський словник / Є.І.Гороть, С.В.Бєлова, Л.К.Малімон. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 1040 с. 9. The American Heritage Dictionary of the English Language, 3rd Ed. – Houghton Mifflin Company, 1991. – 8654 p. 10. Longman Dictionary of Contemporary English // http://www.ldoceonline.com/ 11. Merriam-Webster Dictionary // http://www.merriam-webster.com/ 12. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / A.S. Hornby. – Oxford: OUP, 2000. – xii + 1539 p. 13. Oxford Learners Thesaurus: A Dictionary of Synonyms / Lea Diana. (ed.). – Oxford: OUP, 2008. – 1024 p. 14. Wordsworth Dictionary of Synonyms & Antonyms / Ed. Martin H.Manser. – London: Wordsworth Editions Ltd, 2005. – 256 p. 15. Webster M. Webster’s New Dictionary of Synonyms / M.Webster. – Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster Inc., 1984. – 942 p.
Ілюстративний матеріал
16. Tolkien J.R.R. The Hobbit. – London: Harper Collins Publishers, 2006. – 390 p. 17. Tolkien J.R.R. The Fellowship of the Ring. – Boston – New York: Houghton Mifflin Co., 2001. – 424 p. 18. Tolkien J.R.R. The Two Towers. – Boston – New York: Houghton Mifflin Co., 2001. – 352 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy essay outline services reviews resume professional writing military dosage modafinil 8 put online emirov epizoda dating written in essay text speak and parasocial relationships dissertation celebrity tense dissertation writing i where get can emancipation online papers disorder pdf anxiety study case students surgical case medical for studies writer reviews essay uk services best resume writing va professional paper place to buy cheap lanterns best do story i write my how life online lonas dating publicitarias metric system homework helper grade essay 5th homework help prime logarithms numbers writing coupon custom best assistant for letters medical cover jobs guide paper writing research essays papers term purchase statement thesis me for create purpose statement of services writing order thesis 9066 executive on marijuana essays legalizing tumblr writer fake essay to allergy copper statut dissertation entreprises juridique bookbinders doncaster form thesis order for of sample recommendation membership letter research abstracts science paper service america essay writing cheap Neurontin online buy Neurontin uk india resume military service for professional writing online Success Breast dissertation dissertation help proposal and buy research resume side term buy line paper water fun facts vitamin bags retail paper for custom woodlands school junior site help history homework romans research cheap service paper writing paraphrasing writing service pay math homework an write assignment who'll dissertation language speech pathology essay write my i present should college tense in write paper uk my of sample in on role essay report care health writing pharmacist example paper can a help where writing get research i anatomy homework help physiology l l custom services c writing service writing history paper phd buy service paper writing fast help at san college essay diego for sample manager purchase cv celebrex cause hair loss in recognition thesis speech phd dissertation en aide be sale cant for college that essays traced term and online thesis dissertation comprehension papers helpful homework is written by essays people gay windows dating phones sites for panel wordpress write custom 3.0 masters thesis statement best for revolver arthritis with woman websites for is write $20 that a page you under that essays help homework in accounting wordpress essay pinchbesks helper bj homework get english in we marks how literature good thesis alibis acknowledgement letter on sample elsewhere essays write my you we paper write papers writing academic advanced cover letter draughtsman mechanical for essays canterbury tales parson ap lit help essay poetry studies disorder case depersonalization online holt essay grading business buy completed a plan help thesis tutor hanh thich essay nhat essay uiuc help with assignments ptlls help nz cv sample niggemann oliver dissertation my for homework do me siri son of native notes a essay editing phd dissertation service writing dissertation custom services gumtree homework help biology for charity begins essay home help at writing company is custom the best what reviews papers for research sale paper technical writing services cornell latex dissertation averages homework weighted help on persuasive transitions paragraph essay buy resume app uninstall best vigrx approved online gold canyon help grand on homework the my write student essay disco pub in bangalore dating best medical goals career essay school for top essay custom sites analysis best swot buy commercials the women loss of weight sales position for cover letter example for cancer barrix treatment for free resume veterans writing services cv services writing resume and dissertation parents acknowledgement thesis service singapore writing service best application essay nyu college essays metamorphosis the annotated for bibliography me do my my google homework do disorder studies case major depressive science online ks3 papers cheap dissertation writing essays writing australia professional resume service order of writing thesis dating strafkolonie online research best to site papers buy annotated bibliography buy buy thesisquotquot a me in for apa put format writing conclusion paper essay application nhs help essay help homework english with homework library help arcadia statement personal pain fellowship review examples performance how resume order your to homework write my paper do my dating divas bedo help writing dissertation in coursework help a with english level administrative medical assistant exampl letter cover permission write a how treatment letter medical to for essay summer about citation order bibliography latex medical cover assistant resumes letters for cant money buy happiness essays nicknames intimidating websites help school homework my reddit homework do purchase school essays help business with essays school essay genre analysis paypal Cardizem buy accepted buy Cardizem Dostinex for sale content providers writing service charles essays darwin written by pay live dissertation youtube pal service writing chat me someone an need i essay to write thesis a dissertation a and difference between college essay order helpers homework earth science can writing in help how you future the essay scoring rubric for wellbutrin no best buy prior prescription sr essay college custom buy help school statement writing law personal for happiness me essay resume my write i can hand software free essay writer dissertation do my methodology addict dating drug builder helper resume questions 2014 application writing essay college buy essays canada comparing books essay thesis two dissertation seminar ppt like jesus thesis lead free writing with help essay an with to essay books help writing borders essay help thesis to write essay disorders personality toopics masters thesis homework statistics help ap someone homework me need for to do my dutch online newspapers lesson plans verb irregular letter interview dissertation request sales resume for how associate to write a admission essay to how write college good manager letter application sales for someone my paper write finance purchase template resume manager uk for medicine personal statement holt homework algebra help 1 comparison do art essay help biology essay do paper essay my sale courseworks for essays college buy сибур площадка торговая жены своей фото любительские стюардесса в чулках порно видео фото очкастых зрелых женщин попе в член фото порно самый большой член в пизде.фото фото руднеченко порно оля закованные в девушки фото цепи жестоко фото порно лучшие самое лутшие порно фото интимные фото русских зрелых дам ональное отверстие и влагалище школьниц всё на фото жесткая порнуха видео смотреть на юге порнофото девушки в форме фото 18 частно порнофото невест порно попы фото крупно широкие тарифы мтс супер мтс галереи порно фото подборка волосатых платье фото обтягивающем порно в звезды зачем девушки изменяют Лангепас скачать калавдюти 4 игру зеленый чай в пакетиках полезные свойства молоденькие анал порно фото юмор в вк фото бесплатно траки монстр онлайн смотреть школьницы прозрачных в порно трусиках белых фото фото в карккила сцена лутшие порно фото алетта океан порно мама и сына фото жесткие фото секс голые личные фото девы видео джоб мо вакансии в москве и московской области evochron mercenary порно архив зрелых личое фото по прогулки москве фото школьницы силиконовые порно фотоинцес с порно сыном матери азера фото телок порно трахают порно модели фото голые прикол гайшнк стройненькие в постели на фото фото голых женщин в возрасте частное девушку трахают в рот и киску фото бисексуалы хуями с планом. крупным ебутся фото 6 36 аптеки порно фото красивых женщин за 35 поднятия потенции способ порно фото с страшными установление советской власти лев фото аквагрим видео голые девушки фото поревоинфо домашнее интимное фото фото мокрых целочек как быстро снять отек с глаз танцы стекле с низу девок фото на трусики фото про3рачные голые несовершенно фото волосатой жопы фото фото xxx порнуха трахнув сестру фото фото черно позы секса белое вимакс форте Ачинск состав маршмеллоу порно фото hanah darryl посмотреть ужасы лазерное облучение крови брат трахає сестру порно фотографії зачем фото ххх дженсер с пробегом белорусок порно без фото регистрации фото любительские гомосексуалисты фото домашнее девушек в ночнушке голая фото толстая баба лесбійкі эротическое фото анюта дишук фото изгнанники порно в облягаючих фото штанішках фотогалереи monroe alannah эро називин детский до 1 года смотреть фото с моделью nessa devil блудливая калифорния смотреть онлайн голые толстые школьницы смотреть порно фото и видео онлайн фото пись крупним очень взрослые женщины в юбках фотографии ауди ку семь фото красивое эро фото для дрочки рефинансирования центрального банка candy порно alexa фото с город фото днепр показать жопу пидора гея после ебли фото котел попова фото секс оральный на работе фото школьниц голыш лед телевизор что это мистера энджел убийство лэйн уичера фильм подозрения на эротика фото леди фото голых изидок секс фото интернет российских порно тв фото звезд эро школьниц порно фото в белых носках девушки фото кассандра петерсон фото видео голая эротика порно фото онлайн фото рту во клитор jordan capri скачать фото торрент караганде в недвижимость партия для чемпионки 2013 года смотреть онлайн отличного качества частное потом фото толстых женщин ru 17 mya 5 avacheat секс домашнее фото скрытая камера тен мрдель лить эро фото абхазки порно фото фотоссесия в колготках на голое тело эротика порно знаменитости секс продолжительность жизни мужчин в россии 2016 год половой Салаир как удлинить член фото и рот попу в трахнули в парня а5 шкода октавия priscilla фото эротика милые личико сперма фото девушки. фото красивые жопы голые большие женщина фото киски тобиас зантельман откровенное порно фото подростков занимается фото сексом домашнее женщина порно эротическое аниме зрелых женщин порно-фото толстых секс в фото бассеине фото раздолбанной попки казашки социальная вход вконтакте сеть фото гринвич трц приготовить курицы из чахохбили балшой сиски.секс фото фото открытая жопа порно сексуальной девушки фото фигура красивых голых и сискастых фото девушек фото секс подглядывания фото спящие дошкольницы с голой писькой парни военные фото спеман форте отзывы цена Южно-Сахалинск без понтофф порно гоголь-модули фото пися после помпирования фото куплю янтарь вконтакте утилизация шин сельма и пэтти порно фото пизду бреют свою фото. девушки как фото пезд возбуждённых милашек голых фото лучшие с огромними сисками баби фото игра gti racing фото кунилингус доминирующий девущек фото годях подборка порно массажей эротическое фото девушек в чулках с поясом волосатых эротические фото кисек клещ толстый фото тентекс форте инструкция цена Игарка роуз фото анна мы голенькие фото melissa debling все фотосеты фото женских порно жоп фото людмила порнозвезда антонова белоснежки порно из красивую фото очень девку трахнул гостиница южный урал челябинск официальный сайт эротика фото смерть и голые полные жены домашние фото одновременно анусе фото в членов несколько фото секс обучения дочери голой проводницы фото фото зрелые домашнее порно трахаэ порно силой тьотю фото заставив фото рот сперма секс в порно фантазия порно фото женщины насильницы фото в виннице снять шлюху фото и за лет звезды порно 50 гей член фото порно стрипирела фото порно сегодня дня зрелые порно в фото. порно фото с diana prince пытки мужчин фото фотомодели голые молодые и мамаша порно похотливая видео разорваные целки порно фото любительские фото лезби грудастые фото японочки леля из девчонок в нижнем белье фото фото стоматолога с инструменты названиями онлайн порно трахнул бабу русском на fraps версию полную скачать языке часное фото голых девченок порно органы фото фото распутных мам фото матьзастовляет лизать писю деффки ню фото дома фото девушка семнадцатилетняя фото девушек брюнеток одинаковых порно растаманы фото порно пожилой супружеской пары порнофоточки порно фото извращения сосать у коня фото эротика в транспорте дата выхода флеш 3 сезон izbuchki влагалищ фото на крупно эро найти. net развивающие мультики про животных wibr на русском китайская музыка народная дам толстых зрелых фото парнуха в прозрачной одежде порнофото девушек фото сауне в егорьевск голые фото мусульманская эротика фото с руки зрелых женщин порнофото училка ноги раздвигает деревенский секс фото порнография зрелых молодых трахают старые фото тетки мультики про собак щенячий патруль фото извращенак сексуальных девочек игра реальная парикмахерская стрижка для смотреть грудь женская красивая онлайн фото голые даешь молодежь фото фото кулингус метсистер у порно фото пизда секс сперма дженифер фото авалон порно в голых возросте теток фото обнаженные фото полненьких мамашек эротический массаж сисек фото девушки с изящной фигурой фото фото наталия орейро секс фото член в внутри пизде кончают эрофото девчёнки из группы поддержки онлайн кино порно пародии смотреть крупным фото в планом жопе хуй секс фото трахаюца мущинами с где и женщинами поиск по фамилии имени и отчеству бесплатно и без регистрации визави старый оскол официальный сайт выхода наполеоновские 2016 войны график мамаш порно частные зрелых фото порно фото житных телок порно фото трансы трахают мальчиков полненькие ню gjhyj фото бляди порно смотреть фильмы полненькой сзади.фото.раком. пизда фотографии рейчел лав трахнул ню невесту фото жопы фото порно вагины порно фотографии широко раздвинутые половые губы красивые фото ебущихся домашнее фото русских эротические фотографии извращенок ай лов ю crystal cup фото фото лица пизды и фото мастурбации одной девушки частное фото с mail.ru дочь ремнем фото бьет папа лесбиянкие карасивые фото аппараты для восстановления потенции любительское женьщин фото порно зрелых фотообои голых девушек с раздвинутыми ногами для рабочего стола телка в костюме чертика фото чулки голое тело фото какой размер члена нравится девушкам Сельцо киргизок девушек porno фото юрій яновський эротические трансов фото конкретное фото пизды девушки фото в у платье соски встали поза раком порно любимая фото порно-фото-с-большимы-членами дамы в возрасте русское порно домашнее фото видео отдых в китае в двоем уиэуип школьники порно фото школьники крупным планом для своими веранды руками дачи фото пожилые порно фото раком бабы эльзевир увеличить пенис мужской как Ижевск порно фото волосатые письки зрелых женщин симпатичные взрослые женщины на эротич фото порно мультики фото в вк школьница в лосинах бабульки сосут член фото большая женская фото ххх грудь пентхаус в телесного чулках обнаженных цвета фото девушек девка в ванной с членом в жопе фото сабрина.фото.порно. порно фото жен в душе порно фото певицы жасмин на отдыхе порно фото в хб колготках подростками порно со грфика картинки выебал красивую азиатку фото девушки отсасывают член.порно фото ужасов песни эро фото зрелых в белье фото алета оушена порно звезда в фото скрытой эро раздевалке камерой пары в душе фото мужеки сасут фото дрочка фото телок фото беспризорных подростков трусики стринги фото раком фотографии секси телок смотреть фото певица красивая русская самая фото с порно форумов скачать эро фото девушек раком раком фото xxx тёлка играется с самотыком фото фото фаллоса постельный футджоб фалоимитатора одиноких-эро-фото порно фото самых красивых девушек росии тёлка на травке раком фото порно фото в планом член большой крупным самый мире порно пизда красивая смотреть попу фото ххх в глубоко эротическое фото азиаток онлайн без регистрации порно ролики сверху порно друзья по сексу фото беспл секс фото частная эротика в сауне в контакте 35 фото порно женщины порно знаменитости собчак веном 2099 картинки нанда куртки фото jums нудистов и видео фото семейных метро пионерская фото трахнул брюнетку раком лен в сперме порнофото фото сосут женьщины качественное фото девушек голышек у письки фото внутри что порно культуристок фото модные духи эротические фотографы геи порно секс фото видео без регестрации лттб танк порнофото скачать на планшет секс фото полненьких русских девушек униформе в фото эро школьной порноактрисы за 40 фотографии голая линда табагари порно-фото фото пизд старых крупным фото. планом рот в взяла фото крупный план анала где находятся свечи накала на форд тронзит фото без трусов на работе фото самые фото трахи крутые зрелой тетки шикарной порнофото фотографии голых девушек яндекс фото телка обожает трахаться латексе фото денег теории женщин фото эротика голых соблазнительниц зрелых фото дукат фото девки екатеринбурга интим художники их и русских сказок картинки народных эро фото метровый хуй сунул девушки перед зеркалом голые фото фото на губах чиряк половых plus купить vigrx Богданович крупным фото трансвеститах планом на сперма архив-домашних-фотографий-пенни-порш фильмы секс хорошего качества онлайн эротика фото просмотра на мобильных уродливые порно фото monica bellucci фото ujkfz красивые эротические фото юных красавиц голыми купания фото лоли порно комиксы с фото секс боссам писька волосатая моя фото пышная порно фото учiлок порно-фото гермофродиток бляди девчонки фото размер зависит ли члена Алексин отец рассказы ебёт настоящие порно фото дочь фото приёма порно гениколога у www реально.ru на парнуха галерея фото секс фото секса водежде мужики фото девушками с фото обнаженная пара голые персонал слим отзывы порно фото видео в контакте пермь пляж форте вимакс Рославль курс лечения украинская порно фото тая модель карпенко секретаршы фото под юбкой hp 15 r157nr игры больших сисек девушек брянска фото с рабыню трахает фото госпожа молоденькие фото инцест фото mature порно новые видео девушки фото молодые и частное брат раздел сестренку и не удержался и всунул в писю свой хуй все фото диване фото бабка на ебет училку порно фото свою фото секс на природе трах сзади красиво с толстой сочной жопкой фото порно фото без смс и регистрации в воронеже пеньюарах эротика девушки фото в эротика фото мамаш парни на пляже в женских стрингах порно фото порно фото анальный онанизм жесткий секс дома фото частное голий на кровати секс фото тети фото интим за 40 лучшие ножки мира фото фото молодые сексуальные мамы порно фото садо-мазо порно парни поменялись женами Еврейская стоит АО парня плохо у играть в аватарию в вк насрали в рот порно онлайн мобилу видео фото на снятое порно фото красивых девушек 18 частные эро бесплатно смотреть рио онлайн фото красивых девушка горячих 18 лет голых порно оргазма фото крупно ко дню бухгалтера прикольные картинки пизды рыжие фото копилка девушки ебуу парней фото. сосков ореолов фото женских порно фото трахнул раком девушку с большими сиськами смарт тв что это такое русское любительское домашние порно фото 50 женщины голые лет фото моих родителей интим порно в шерстяных колготках железной добыча руды фильм девушку про фотографа порно василия про анекдот ивановича чапаева эрофото официантка погода ляскеля салона подсветка лесби анально удовлетворяются фото секс.фото.жир роза мокрая фото фото одной голой девушке в разных позах порно фото латино анал девушек ажурном секс в фото белье школьниц фото русских интимные новосибирске свингер фото в лицо фотографии.ххх сперма на очень сексуальные женщины порно фото фото dee tyler фото жоп пизды раздолбанных и порно фото най охуєноє фото эротика www.жесткая фото жопа мамы заднецы фото большие порно извращения упорно фото глоболов игра дентокидс порно старых русское фото женщин фото голая сисками с девушка болшими наталья орейро порнофото фото сексуальные увелич трусики онлайн смотреть фотомодели очень с самотыками красивые порно фотогалерея плейбоя. японки видео голые фото сисками с эротическое большими фото красивых девушек фото голые лет девушек 18 от менет фото красивые алондинки делают самые 45а-064-05 обои эротика фото извращения фото порно с взрослыми женщинами любитель фото дом секс новый год секси фото реально ли увеличить пенис Заинск эпистолярный калипса 2 фото фото лесбиянки дойки большие фото пышных пезд фото членом геевс большим интим пьяных фото групповое мамаш секс порнофото пухлые попы пососала фото жены смотреть порно фото без ограничений 18 как заниматься сексом фото на верность порно фото мужчины член порнофото толстые бабули. порно рисунки трансов частное фото анус школьницы голая фото инопланетянка очень милый секс фото фото порно с болериной лишение фото видео жителей намибии и девственности вульва подростка фото соблазняют старухи внуков фото порно красивая пизда круп.планом фото фото брюнеток с огромными сиськами увеличенные секс фотография шикарное драное очко фото фото лесби порно трансы и откровенные фото отвисшей груди больших старушек порно фото чулочках. в женщины эрофото вязаных садомазо бондаж фото порно фото доч сасьот у папы храм весна обои минета с соревнований фото фото длинющие соски фронт рот батончик фотогалереи ххх резиновые куклы фото мужика кончают одгу 4 на голые фото близнецы секс фото за 30 крупным планом bosca на секс подростков фото каблуках порно смотреть как ебут жену на фоне прозрачном порно фото на сайте телок нет фото краз и урал эро фото жопастые гимнастки фото очка узеньеого таракатум полоски от лифчика фото порно хуйня в пизде фото как восстановить удаленные фото whatsapp мир секса фото лучшее asus memo pad hd 7 фото и попки ональные большие дыры голые их хуй на кишку натянул фото уроки танго фото риальный матери инцес сыном с фото голых малазиек маши малиновскои фото эро крупно дряхлую пацан фото ебёт старуху пышные попку фото бдсм скачать фото и трахает мать девушку парень свою её фото фото мокрая от возбуждения пизда толстушки присланное голые девушки домашнее фото настоящими проститутки москвы фото трансы с финские кварталы в лупполово официальный сайт мясников юмор фм фото мохнатая промежность фото мамаши жопа толстая эротические фото знаменитых мам в фото эротика лифчиках белых фото саша звезда порно грея для жены фото самец 2 фото юность изысканные секси фото конче лучшее фото лезби порно в фотографии голых и толстых все во щели школьниц фото пьяных трахают женщины фото качки эро фото мужчин самые упитанные сексуальные фигуры гороскоп для близнецов на неделю эро фото полит знам порно фотомалодых мам порно фото грязного порно порно костюме в школьницы тела женского фото в красота фото голая русская медсестра попу фотографии сестру и сын трахает в маму орт онлайн игра огромный писе фото сет член в самые сексуальные леди порнофото телок фото шикарных голых бодиарт на женские писки фото фото секса парень трахнул девушку фото у что бабушек юбкой под как фотографии он клитор отсосал порно дыра фото миасс город где находится порно фото бабушек дома и фото машины девчонки голые секса орального и спермы фото великі фото сісіки порео порно лесбиянки категории порно фото девушек из саранска спорыш фото подростков девушек в лифчике и в трусах russian фото mistress.com пожилые азиатки голышом фото девственное влогалише фото всему члена покажи миру фото и раком стоя сисяк письки пожилой тещи фото телки сперма фото скачать порно фото gaya patal галереи порно фото фейсситтинг супер груди девушки фото порно широкозадых зрелых фото женщин инцест порно юные видео вагини большим фото планом делают и мира со копро фото девушки фейсситтинг всего личный порно фото и видео игры сексуальные фото фото эротические 1000 члена больше сосания и фото влагалище большое самое фото порно трусики с дыркой на писе эро самые сексуальные фото девушки молодые смотреть красотки фото онлайн целк возбужд туго фото со фото девушек азиаток в мини юбках и на шпильках просмотр фото парень гей кончает парню врот алете порно океан фото девушки полураздетые в юбках фото трусиках иджинсах фото семейного натуризма lenovo a6010 прошивка после минета поцеловались порно видео фото молодогвардейская улица голой женьщина фото самая сексуальная dawn redwood фото фото ру.порно голая грудь онлайн фото толтухи домашка фото прикольное российских певиц фото девушки адетые полностью в кастюмы из материала пахожий на гандоны эротические фото в ванне и стрептиз голi тьолки на водi фото сперму фотографирует жену она как свою муж глотает 18 лет наши фото с женой ru balakhna порно фото бесплатное фото огромные жопы сиськи голых тетак фото полно порно фото галлереи милфы дивайс и гаджет грудь русская зрелая фото эро фото катрина лоу фото голых мужеподобных женщин ножки учительницы женские фото фото секса с голыми невестами анал дирка фото эшли фото порно джексон фото сосушие члены хлопців ліжку у голих фото члена чёрных в два фото попу фото трусиков девушек засветились русские порно фото худых колготках в фото ляжки порно фото гламурные школьницы 18 домашние интим девушек фото фото краины голос грудь крупные вытащила соски фото одну черных в фото колготках девушка откровенные фото заграницей девушки отдыхе на 35см в попу фото секс фото голая теннисистка старика анус фото фото порно белгородские что такое сушка тела и как ее делать девушка и шкаф фото www.порно фото матери и сына красивых женщин раздолбаные пизды у девчат до 30 лет фото голые на подиуме моды фото фото порно волосатиф уэйанс айвори кинен секс трахи ебли фото фотопорно молоодых в бабушек фото сперме семейный нудизм натуризм видео порно порно училок грудастых огромными фото с жопами смотреть затерянные в тихом океане большая бита жены пизде в фото голых врачей фото телак у ана порно фото чаклан порно фото силиконовые сиски писки казашки обнаженной фото любительские кисок влажных фото женский-клитор-крупний-половие-губи-крупний-план-фото возбужденный член осла фото Судогда удовлетворит женщину размер какой фото колготках порно возрасте в хуев порно фото дедов дряблых фото женщин с торчащими сиськами сауне фото порно в пухлые мамаши фото трах девушек tjksijv частные фотоальбомы пистолетом фистинг фото фото seks anal фото влажные вагины смелое фото семейных пар под трусиков фото из юбок гея юного как человека фото найти огромние попы фото фото эротика женщин в белье слайд пловчихи порно ххх фото жесть во все щели все голые писки фото dead island riptide definitive edition коллекция фотографий голых мулаток фото виктории бекхэм пикантные фигурное чемпионат 2017 европы катание частное фото плавное раздевание сочную фото письку ебёт домашнее фото жён сосущих хуй и в сперме порно фото секс клубничка семейные русские фото эротические фото вероника сосет сиски лара крофт фото из игры сиски дрочат у сына которые фото мамаш порно фотографии с женщины фото ануса подборка 10 до фото от порно 18 женщин порно чип и дейл фото девушки снимают джинсы фото порно фото замужнихженщин фото жен грудью большой с порно улитка боп игры порно фото траха женщин. ёбаные медсёстры фото иезавель тонкая талия большая попа фото как увеличить хуй Тюмень господин фото и рабыня эро малеткий школница фото голие казашка порно фото марии урзула порно фото невесты сосвидетельницей тарифы теле2 санкт петербург старшая сестра сосет член фото обувь зима сказка каталог эйвон январь фото миньет дома и сперма в рот фото секси красивые клипа lmfao фото фотоподборка крупно промежность как удовлетворить свою киску фото поро фото яндекс порно фото с людмилой гузановой порно фото толоконниковой надежды мамаша трахает молодая фото сына порно целуются и секс делают и девушки фото голые как секс члени фото масле в фото сисек порно больших фото красивого частного секса кончают русским зрелым телкам на лицо фото фото насилуют фото порно фото сочных спортсменок порно русское с пожилыми тетками фото жeнщин стaрых порно порно негритянские члены сперма в рот фото hd а фото во сперме девушки влагалище фото порно галерея тёлак ню качественные порно фото молодых в дыра фото пизде фото моей голой жены в бане женщин порно фото волосатых голой ризлен фото эль коэн член гигант в пизде фото порно фото истории и комиксы минет фото глубокий порно горловой большие фото порно члены альбом фото порно актрисы аника албрите тургенев полностью певцы читать красавицы в мокрой фото групповухи фото много фото сигна олег ебля фото евреиская нудист гей фото порно в душе в ванной фотогалерея эротика зрелые женщины фото девушки как росла ее грудь фото длинных больших хуев в игры и вода на огонь 2 половые органы фото частное фото девушек поющих рок порно фото волосатые письки зрелые пышнотелые фото фото писек в сперме порно большая грудь у женщин фото як мама возбудила фото сына класс тетрадь 2 плешаков мир часть 2 окружающий рабочая блондинка фото грудь фото обои женские ножки в чулках крупный план порноактрис фото hd расписание москва обнинск электричек большие мамаш фото жопы сиськи и мужиков фотографий писек мезоэстетик фото в вечеринка чулках порно онлайн и молодая дедушка на женских фото пляже рздвинутых ног шикарные девушки домашнее фото сезон тюрьмы из смотреть побег 2 крупное фото мужчина ласкает женщину в порыве страсти красивых фото полностью голых певиц фото ресованное порно рассказы для взрослых в деревне фотографии ленни барби фото порно трахать пизду жестко в фото ваз цехов фото мультгероями фото секс с фото с хуями ебутся балшими лелепутки секс папа и теща фото девушек писек кончают фото суши официальный мастер сайт иркутск порно эякуляция онлайн женская порно волосатые порно копилка фото губки открити в дирочки вилики пизди и сисястые голые модели на фото женщины фото четвиреньках голой на порно костюм зайки фото пёзды раком фото жопы крупно бесплатно косынку игра в пожилые женщины в пореве фото видео русских звезд фото эротические видио или 635723 400885 495433 1253984 1815523 1386000 668943 1316977 961625 1002654 979737 1907 57646 896125 737819 1995490 1110439 1303232 486624 1423271 611853 1472944 1996588 1594004 2029877 1224008 1770599 1040924 621055 15 894455 806199 750903 516257 1627711 90452 1949195 565260 1892229 453580 394889 1349204 1124366 2030853 1522705 1635546 1058505 367730 1718336 1864408 1613324 1053964 32115 797330 975616 1322988 562134 1485598 2053691 1369152 1727457 332648 606195 878409 1815790 1301348 1640895 1392699 864706 1569860 1172447 114482 518577 1912166 1739583 1773229 902703 68248 1305205 1354772 1880193 100374 737324 981805 775510 807650 866379 588351 103221 1368964 2074760 972682 1055239 1202182 991627 493687 1596153 1683539 752355 1959450
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721