ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ “УЯВНЕ” В ЦИКЛІ ПРО СЕРЕДЗЕМ’Я ДЖ.Р.Р.ТОЛКІНА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н.Й.Четова
Національний університет “Львівська політехніка”, м.Львів

Статтю присвячено дослідженню структури та функціонування лексико-семантичного поля “уявне” у творах Дж.Р.Р.Толкіна.
Ключові слова: лексико-семантичне поле, уявне, фентезі, ядро, периферія, мікрополе
Статья посвящена исследованию структуры и функционирования лекси¬ко-семантического поля «воображаемое» в произведениях Дж.Р.Р.Толкина.
Ключевые слова: лексико-семантическое поле, воображаемое, фэнтэзи, ядро, периферия, микрополе
The article focuses on investigating of the structure and functioning of the lexico-semantic field “imaginary” in J.R.R.Tolkien’s works.
Keywords: lexical semantic field, imaginary, fantasy, core, periphery, microfield


Актуальність обраної теми визначається спрямованістю сучасного мовознавства на осягнення глибинних процесів мовної творчості, у тому числі художньої, на розкриття специфіки художнього тексту, який створює “особливий світ”, що може інтерпретуватись шляхом аналізу окремих значущих елементів та їх сукупностей. Мета наукової розвідки – розгля¬нути структурно-змістові особливості семантики уявного у творах Дж.Р.Р.Толкіна. Предметом дослідження є вербалізовані знання про уявне. Матеріалом виступають словникові статті з лексикографічних джерел різних типів та “Гобіт” й “Володар Перстенів” Дж.Р.Р.Толкіна.
Осмислення уявного в творах класика жанру фентезі Дж.Р.Р.Толкіна на якісно новому рівні стає можливим у зв’язку з поширенням у когні¬тивних дослідженнях художньої семантики (О. Воробйова, Л. Бєлєхова, О. Кагановська, В. Ніконова), вивчення якої неможливе без лексичного аналізу дефініцій лексеми “уявне”.
В одному з сучасних авторитетних українсько-англійських словників під терміном “уявний” знаходимо: imaginary, fanciful, fictitious, unreal; notional, would be [8, с. 967]. Авторитетні англомовні тлумачні словники, даючи роз’яснення та приводячи всі можливі синоніми, значно розширюють коло понять, відкри¬ваючи нові потенційні грані уявного. Так, Longman Dictionary of Contem¬porary English слово “imaginary” тлумачить як “not real, but produced from pictures or ideas in your mind” [10]. Oxford Advanced Learner’s Dictionary під словом “imaginary” визначає все існуюче “only in your mind or imagination” [12, с. 646].
У Wordsworth Dictionary of Synonyms and Antonyms “уявне” представ¬лене наступними синонімами: imaginary, unreal, fanciful, fictious, legendary, mythical та pretend [14, с. 127]. Oxford Learners Thesaurus A Dictionary of Synonyms серед синонімів “imagined” виділяє наступні лексичні одиниці: fictitious, fanciful, fancied, chimerical, imagined, fictive, illusory або illusive, visionary, made-up, unreal, untrue, mythical або mythic, notional, abstract; legendary, mythological [13, с. 376]. Webster’s New Dictionary of Synonyms дає тлумачення синонімів-аналогів терміна “уявне” та вказує на контекстуальні переваги та недоліки кожного з них. Так, “imaginary” вживається для позна¬чення всього того, що є плодом уяви; “fanci(ful)” характеризує зазвичай надзвичайні якості істот, предметів, явищ чи процесів притаманні казковим розповідям; “visionary” є актуальним у випадку зі сном, видінням, марен¬нями, галюцинаціями чи медитацією, коли мають місце зміни в когнітивних процесах, тобто порушення сприйняття і мислення, плутана свідомість, різні порушення в часовій та просторовій орієнтації; “fantastic” вказує на найвищий ступінь вигадливості й тим самим переважає “fanciful”; “chimerical” характеризує як малоймовірне, незбутнє, примарне; “quixotic” в свою чергу більш схильне до ідеального в лицарському середньовіччі, дослівно – донкіхотського [15, с. 414-415], “fabulous” стосується легендарного або ж надзвичайно мальовничого [15, с. 317, 334], “fictious” вказує на недосто¬вірність, хибність або штучність, “mythical” в свою чергу пов’язує з міфом та характеризує на плід не індивідуальної, а скоріше колективної уяви, та надає чарівних особливостей цілком природнім явищам, “apocryphal” вказує на невірогідність, сумнівність, спірність, непідтвердженість доказами, фактами [15, с. 334-335]. Перерахований вище арсенал актуалізаторів уявного, об’єднаних між собою парадигматичним зв’язком, формують певну систему лексики уявного – лексико-семантичне поле (ЛСП) “уявне”.
Попри різноманіття поглядів щодо розуміння лексико-семантичного поля та значну кількість його неоднозначних визначень та характеристик в сучасному мовознавстві, більшість лінгвістів одностайні в тому, що лексико-семантичне поле як один з способів відображення дійсності є складною системою, складові якої пов’язані інтегральним семантичним компонентом незалежно від їхньої частиномовної приналежності та структурно впоряд¬ковані взаємовідношенням “ядро – периферія” (Л.Васильєв, Ю.Караулов). Зважаючи на те, що у сучасній лінгвістиці “сукупність мовних (головним чином лексичних) одиниць, які об’єднані спільністю змісту і відображають понятійну, предметну або функціональну подібність позначуваних явищ” [3, с. 380-381] формують семантичне поле, то сукупність всіх згаданих вище семантичних одиниць, об’єднаних системним відношенням, інтегральною одиницею яких є поняття уявного, утворюють відповідно семантичне поле уявного з полісемантичною архілексемою “imaginary”.
Проаналізувавши понад 1600 сторінок оригінального тексту, ми виявили більше 493 слів / словосполучень семантичного поля “уявне” та 13526 випадків їх текстової реалізації. Центральну частину лексико-семантичного поля “Іmaginary” у творах Дж.Р.Р.Толкіна утворюють 16 прикметників (з-поміж 60 представлених у [15, с. 415]), які систематично експлікують категорію і представляють її найбільш однозначно: imagined, fancy, fancied, dreamed, dreamlike, mythical, mysterious, fabulous, fabled, abstract, unreal, unbelievable, legendary, deceptive, shadowy, supposed, які виступають лексичними засобами об’єктивації концепту, формуючи при цьому ядро концепту “УЯВНЕ”. Всередині зазначеного синоні¬мічного ряду наявні як ідеографічні синоніми (котрі різняться відтінками значення): imagined – fancied, та і стилістичні (внаслідок словотворчих процесів): fancy – fancied, fabulous – fabled, dreamed – dreamlike і под.
В аналізованих творах Дж.Р.Р.Толкіна різні категоріальні аспекти одиниці ‘іmaginary’ фіксуються значною кількістю похідних словоформ, які у сучасній англійській мові експлікують: діяльність індивіда: дієслово imagine – to form a picture of something or someone in your mind about what something could be like (уявляти собі когось або щось), to have a false or wrong idea about something or to think that something is true or may happen, but without being sure or having proof (мати хибне уявлення про щось або вважати щось правдоподібним, не маючи на це підстав чи доказів) [10] – інтерпретує творчу розумову діяльність людини; здатність індивіда: іменник imagination – the ability to form pictures or ideas in your mind (здатність формувати образи чи ідеї в уяві) [10], the formation of a mental image of something that is neither perceived as real nor present to the senses (формування ментального уявлення або образу чогось неможливого для сприйняття), the ability to confront and deal with reality by using the creative power of the mind; resourcefulness: handled the problems with great imagination (здатність протиречити реальності шляхом застосування творчої діяльності розуму; винахідливість: трактування чого-небудь із застосуванням уяви / фантазії), a traditional or widely held belief or opinion (традиційне або загальноприйняте вірування чи думка) [9, с. 3632]; 1. the faculty or action of producing ideas, esp. mental images of what is not present or has not been experienced (здатність до генерування ідей, особливо не існую¬чих чи таких, що не базуються на досвіді); 2. mental creative ability (творча розумова здатність); 3. the ability to deal resourcefully with unexpected or unusual problems, circumstances, etc. (здатність справлятися з неочікуваними або незвичними проблемами, обставинами та ін.); 4. (Literary & Literary Critical Terms) a creative act of perception that joins passive and active elements in thinking and imposes unity on the poetic material (творчий акт сприйняття, який поєднує елементи активної та пасивної розумової діяльності та знахо¬дить своє вираження у художньому мистецтві) [12] – вказує на творчу розумову здатність індивіда, її процес та результат; якісну характеристику: прикметники imaginable – used to emphasize that something is the best, worst etc. that can be imagined or includes every possible example of something (використовується для наголошення на те, що певна річ є винятковою) [10]; imaginative – containing new and interesting ideas (такий, що містить нові та цікаві ідеї) [10], imaginational – the power of the mind to form images, especially of what is not present to the senses (здатність розуму формувати образи, особливо неіснуючі) [9, с. 3631]; результат діяльності: іменники image – a mental picture that you have of what somebody or something is like or looks like (уявлення про те, як хтось або щось виглядає) [12, с. 646] та imaginings – things that you imagine, that exist only in your mind (плоди фантазії, уявлення) [ibid.] – вказують на продукт творчої розумової діяльності; засіб стимулювання (агенсом) та характер сприйняття (паціенсом): іменник imagery – language that produces pictures in the minds of people reading or listening (мовна реалізація чуттєвого сприйняття або асоціацій, яка стимулює виникнення певних образів у читачів або слухачів) [12, с. 646] – образність, яка провокує вираження відношення, ставлення.
Отже, узагальнене абстрактне поняття “уявне” в творах Дж.Р.Р. Тол¬кіна має складну структуру і представлене лексико-семантичним полем, яке складається з ядра, навколоядерної зони та периферії, заповнених відповід¬ним лексичним матеріалом. Ядерною одиницею поля у досліджу¬ваному матеріалі є архілексема imaginary – субстантивований прикметник, який виражає значення усього уявного по своїй природі, яка утворює навколо себе ядерне мікрополе з лексичними одиницями, які систематично експлікують категорію і представляють її найбільш однозначно. Інформативна насиче¬ність знання про уявне акумулюється та структурується в концепті “УЯВНЕ”.
З огляду на те, що досліджуваний концепт репрезентує сферу розумо¬вої діяльності людини, будучи одним з концептів антропоморфного порядку, серед яких А.М.Приходько виділяє тільки емоційні та фізіологічні концепти, які “мають пряме відношення до психічних і фізіологічних станів людини, специфіка яких полягає в її здатності реагувати на подразники зовнішнього світу і переносити їх на свій внутрішній світ” [5, с. 91-92], ми вважаємо за доцільне виокремити й класифікувати концепт “УЯВНЕ” як ментальний концепт (МК) – “квант” знання про розумову діяльність людини, який в свою чергу є складовою частиною ментальної концептосфери (МКС) як когнітивного утворення високого рівня абстракції.
Відповідно до однієї з максим теорії поля, сформульованої З.Д. Поповою і І.А. Стерніним, у структурі поля можуть виокремлюватися мікрополя [4, с. 6] – семантичні об’єднання, члени яких пов’язані між собою інтегральним ознакою, висловлюваною зазвичай домінантою мікрополя (ядерною лексемою). Структуру мікрополя становить ядро і кілька областей, одні з яких можуть розташовуватися в безпосередній близькості до ядра (ближня периферія), а інші на периферії мікрополя (дальня периферія).
Шляхом компонентного аналізу на основі базової диференційної семи, а саме семи “сприйняття” в межах ЛСП “Іmaginary” виділяємо 3 мікрополя: “magic” (магія), “mysticism” (містика) та “chimera” (химера).
Так, до складу ядерної зони входять ключові одиниці згаданих мікро¬полів, а саме: magic, mysticism, chimera, оскільки вони містять найбільше спільних з ядром семантичних компонентів та пов’язані з архілексемою imaginary прямими семантичними зв’язками і є семами конституентів ядра поля. Далі розглянемо структуру та організацію кожного мікрополя ЛСП “Imaginary”.
Мікрополе “magic” виражає поняття магічного характеру. Великий тлумачний словник сучасної української мови ‘магію’ інтерпретує як “сукуп¬ність засобів та обрядів, пов’язаних з віщуванням, вірою в уміння людини викликати надприродні явища; чаклунство, чарівництво. Біла магія – чаклун¬ство за допомогою небесних сил, чорна магія – чаклунство за допомогою пекельних сил; чорнокнижництво” [7, с. 635]. У Merriam-Webster Dictionary ‘magic’ тлумачиться як: “1. a: the use of means (as charms or spells) believed to have supernatural power over natural forces; b: magic rites or incantations; 2. a: an extraordinary power or influence seemingly from a superna¬tural source; b: something that seems to cast a spell (enchantment); 3: the art of producing illu¬sions by sleight of hand” [11]. Відповідно до Oxford Advanced Learner’s Dictionary ‘magic’ есплікується як: “1. the power of apparently influencing events by using mysterious or supernatural forces; 2. mysterious tricks, such as making things disappear and reappear, performed as entertainment; 3. a quality of being beautiful and delightful in a way that seems remote from daily life; 4. exceptional skill or talent” [12].
Як свідчить компонентний аналіз значення лексичних одиниць, вибраних методом суцільної вибірки з творів Дж.Р.Р.Толкіна, номінативний об’єм мікрополя складають 43 лексичні одиниці, об’єднані у мікрополе з ядерною одиницею ‘magic’, яка входить до семного складу лексичної одиниці ‘imaginary’. Кількість випадків текстової реалізації складає 539.
Зважаючи на нерівноправність семантичних конституентів у змістовій структурі як ЛСП, так і його мікрополів, для виокремлення елементів кожно¬го рангу (ядро – ближня периферія – дальня периферія) використовується методика визначення інтенсивності парадигматичного зв’язку, запропоно¬вана В.В.Левицьким. Згідно з цією методикою, “семантична наближе¬ність визначається числовим коефіцієнтом, величина якого розташована у діапа¬зоні від нуля до одиниці, не досягаючи цих крайніх точок” (цит. за М.Е.Бі¬линським) [1, с. vi]. Цей показник являє вагу лексеми в семантиці мікро¬поля. Ядерну зону формують лексичні одиниці парадигматичний зв’язок яких не менший за показник 0,7; ближня периферія складається з лексем, парадигматичний зв’язок яких має показник у межах від 0,3 та 0,7; дальню периферію утворюють лексичні одиниці з показником нижче 0,3 [2, с. 89].
Таким чином, найактивнішими компонентами даного мікрополя, які формують його ядро, являються лексеми ‘wizard’ – 188 ЛО (35%), ‘magic’ – 61 ЛО (11%), ‘spell’ – 37 ЛО (6%), ‘wand/staff’ – 81 ЛО (15%) та ін. До ближ¬ньої периферії ми включили ‘glass stone / crystal globe / palantir’, ‘enchant¬ment’, ‘forsee’, ‘foretell’, ‘haunted’ та ін. До дальньої периферії відносяться ‘sorcery’, ‘incantation’, ‘fascinate’, ‘bewitched’ та ін. Попри значну перевагу лексеми ‘wizard’, ядерною одиницею даного мікрополя залишається сема ‘magic’ як інтегральна.
З-поміж номінативного простору кожного з розглянутих мікрополів на основі диференційних ознак, а саме видових, субкатегоріальних сем [6, с. 44] було виокремлено певні сектори, які в свою чергу розпадаються на декілька лексико-семантичних груп (ЛСГ).
Мікрополе “magic” містить чотири сектори, серед яких через значну кількість актуалізаторів визначити превалюючи майже неможливо. Сектор “occupation” представлений ЛСГ “status”, що містить іменники, які означають рід занять, пов’язаних з магією та потойбічним світом (magician, wizard, sorcerer, witch, necromancer); та ЛСГ “magic activity”, яку формують дієслова, що виражають особливий різновид діяльності магів, чарівників (bewitch, charm, enchant та його антонім disenchant). Сектор “specific knowledge” нараховує дві ЛСГ: “magic skill” та “spell”. До ЛСГ “magic skill” належать іменники, які позначають магічні здібності: dwarf-tongue [17, с. 320], special study of bewitchment with fire and lights” [16, с. 111] та ін. ЛСГ “spell” містить ідеографічні синоніми charm, spell, incantation, enchantment. Даний модуль представляє широке різноманіття заклинань: the spell of command [17, с. 320], dragon-spell” [16, с. 260], Morgul-spells [17, с. 259] та ін. Сектор “artefact” включає наступні ЛСГ: ЛСГ “weapon”, що містить іменники, які представ¬ляють різно¬манітні інструменти, засоби творення заклять: wand / staff, Mirror, magic Ring, glass stone / crystal globe / palantir; bewitchment of the hoard [16, с. 278], a Morgul-knife which remains in the wound [17, с. 234], Sting [17, с. 359] та ін.; ЛСГ “jewels” представляють іменники, які називають магічні коштовності: the Silmarils, magic diamond studs [16, с. 8], the most marvellous and magical toys [16, с. 28], the Master-Ring, the One Ring to rule them all [17, с. 60], the Great Rings, the Rings of Power, they were perilous [17, с. 56], a small crystal phial [17, с. 393] та ін.; ЛСГ “goods” містить іменники, які номінують речі побутового характеру: lembas [17, с. 385], hithlain rope [18, с. 218], a little box of plain grey wood [17, с. 391] та ін. Сектор “strategy & tactics” включає чотири ЛСГ: “transformation”, “influence”, “teleportation” та “prophe¬cy”. ЛСГ “transformation” містить наступні іменники: reembodiment, reincar¬nation, які є ідеографічними синонімами. ЛСГ “influence” формують іменни¬ки counteraction, healing, protection, attack та ін. ЛСГ “teleportation” пред¬ставлена контекстуальними синонімами dimension, underworld та wraith-world [17, с. 234]. ЛСГ “prophecy” включає такі дієслова (переважно ідеографічні синоніми): foresee, foretell, forebode, foreshadow, foreknow та portend.
З огляду на найактивніші елементи мікрополя можливо виокремити невід’ємні компоненти сформованого на їх основі концепту “МАГІЯ”: суб’єкт магії – чарівник, магічна діяльність, магічний предмет / об’єкт, атрибут.
Мікрополе “mysticism” представляє містичний досвід, пов’язаний з існуванням вищого або нижчого світів та здатністю експеріенсера єднатися з цими світами в особливих містичних станах; це надприродні явища і духовна практика, спрямовані на зв’язок із потойбічним світом і надприродними силами. Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови ‘містика’ – це: “1. Віра в існування надприродних таємничих сил і здат¬ність спілкування з ними людини. // Схильність до віри в надприродне й таємниче. 2. Щось загадкове, непояснюване” [7, с. 679]. Merriam-Webster Dictionary визначає ‘mysticism’ як: “1. the experience of mystical union or direct communion with ultimate reality reported by mystics; 2. the belief that direct knowledge of God, spiritual truth, or ultimate reality can be attained through subjective experience (as intuition or insight)” [11].
Номінативний об’єм даного мікрополя складають 30 лексем реалі¬зується у 538 текстових випадках. Семантично найактивнішими лексичними одиницями, які формують ядерну зону мікрополя, є ‘strange’ – 290 ЛО (54%), ‘hidden’ – 130 ЛО (24%), ‘riddle’ – 49 ЛО (9%), ‘unknown’ – 17 ЛО (3%), ‘confuse’ – 11 ЛО (2%), ‘mysterious’ – 10 ЛО (2%). Лексеми ‘mystery’, ‘bewilder’, ‘puzzle’, ‘uncanny’, ‘furtive’ та ін. утворюють ближню периферію. Дальня периферія містить наступні лексичні одиниці: ‘flummox’, ‘unrevealed’, ‘allegorical’ та ін. Словом-ідентифікатором мікрополя виступає лексема ‘mysticism’ як інтегральна для перерахованих видових понять.
Мікрополе “mysticism” у творах Дж.Р.Р.Толкіна інкорпорує сектори “mystery” та “mystical activity”. В сектор “mystery” входять дві ЛСГ: “secret” та “strange”, представлені низкою синонімів на зразок secret – riddle – puzzle; strange – unknown – curious – veiled та ін. Сектор “mystical activity” складають ЛСГ “mystical practice”, яку формують дієслова, що виражають містичну діяльність: mystify, confuse, meditate, bewilder і т.д. та ЛСГ “mystical experience”, сформовану іменниками та їх словосполученнями, які вказують на специфічний досвід: тear-death experience, spiritual enlightenment, spiritual vision, union with God (Theosis), attainment of certain state.
Мікрополе “chimera” презентує гамму матеріалізованих та немате¬ріалізованих істот, відсутніх в об’єктивній дійсності, та їх якісних характер¬ристик. Так, Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає ‘химеру’ як: “1. у давньогрецькій міфології – страховище з головою лева, тулубом кози і хвостом дракона, з пащі якого вивергається полум’я. 2. перен. дивовижна фантазія, нездійсненна мрія, витвір уяви. 3. перен. що-небудь своєрідне, дивне, оригінальне. 4. біол. організм, що складається з генетично неоднорідних тканин” [7, с. 1561]. У Merriam-Webster Dictionary ‘chimera’ тлумачиться як: “1. a: a fire-breathing she-monster in Greek mythology having a lion’s head, a goat’s body, and a serpent’s tail b: an imaginary monster compounded of incongruous parts; 2. an illusion or fabrication of the mind; especially an unrealizable dream; 3. an individual, organ, or part consisting of tissues of diverse genetic constitution” [11].
Номінативний простір даного мікрополя реалізується за рахунок 98 лексичних одиниць у 6615 текстових випадках. Найістотніші лексеми мікрополя ‘hobbit’ – 697 ЛО (11%), ‘elf’ – 688 ЛО (10%), ‘dwarf’ – 545 ЛО (8%), ‘goblin’ – 235 ЛО (4%), ‘shadow’ – 587 ЛО (9%), ‘dark’ – 944 ЛО (14%), ‘black’ – 545 ЛО (8%) та ін. формують його ядерну зону. До ближньої периферії входять ‘creature’, ‘dragon’, ‘ent’, ‘shade’, ‘spirit’, ‘wraith’, ‘ghost’, ‘frighten’, ‘dreadful’, ‘terrible’, ‘grim’ та ін. Конституентами дальньої перифе¬рії є ‘spider’, ‘troll’, ‘balrog’, ‘phantom’, ‘devil’, ‘disgust’, ‘whimper’, ‘dismay’, ‘awful’, ‘gloomy’, ‘dull’, ‘hideous’ та ін. Ядерною лексемою даного мікрополя є ‘chimera’ як інтегральна на позначення нереальних істот.
Мікрополе “chimera” розпадається на сектори “a living being” (creature), “a human being” (person) та “spirit”, а також “reaction”. В сектор “a living being” входять дві ЛСГ (лексико-семантичні групи): “animal”, “semi-animal – semi-man”, де гіперонімом є “creature”. ЛСГ з домінантою “animal” містить синонімічні слова: monster, dragon, beast та ін. До ЛСГ з домінантою “semi-animal – semi-man” входять слова на позначення людиноподібних істот, які в творах Дж.Р.Р.Толкіна актуалізуються через лексеми: wight, werewolf та ін. Для даної ЛСГ характерні відношення синонімії (giant, ogre) та комплемен¬тарної антонімії (чол. giant / жін. giantess; чол. ogre / жін. ogress). Сектор “a human being” (person) нараховує дві ЛСГ – “fairy” та “wee folk”. ЛСГ з доминантою “fairy” містить слова fairy, pixie, elf, розміщені за ознакою спадаючого ступеня надзвичайних надприродних здібностей. ЛСГ з домінантою “wee folk” складають гіпоніми halfling / hobbit та dwarf. ЛСГ з доминантою “spirit” складається з ідеографічних та стилістичних синонімів: ghost, wraith, phantom, specter, shade, shadow. Частина слів перебувають у градуальному відношенні між собою: ghost → imp → demon → devil. Частковими семантичними синонімами можна визнати слова imp, demon. Слова demon та Evil слід вважати стилістичними синонімами.
Отже, ЛСП “уявне” у циклі про Середзем’я Дж.Р.Р.Толкіна моделю¬ється на основі уявлень англомовної спільноти та фантазій власне самого автора про ірреальність. Усі одиниці поля об’єднані інтегральною ознакою, однак кожна має диференційні особливості. Конституенти ЛСП впливають на формування значень уявного та його тлумачення у творах Дж.Р.Р.Толкіна.
Література
1. Білинський М.Е. Синоніміка англійського дієслова: словник семантичних відстаней / М.Е.Білинський. – Львів: ЛДУ ім. І.Франка, 1999. – XXXVI + 382 с. 2. Левицкий В.В. Статистическое изучение лексической семантики / В.В. Ле¬вицкий. – К.: УМ КВО, 1989. – 155 с. 3. Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н.Ярцева. – М.: Научное изд-во «Большая российская энциклопедия», 2002. – 709 с. 4. Попова З.Д. Лексическая система язика / З.Д.Попова, И.А.Стернин. – Воронеж: ВГУ, 1989. – 148 с. 5. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвіст¬тики / А.М.Приходько. – Запоріжжя: Прем’єр, 2008. – 332 с. 6. Скворцов О.Г. Методы исследования лексических систем / О.Г.Скворцов. – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2001. – 142 с.
Лексикографічні джерела
7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: Перун, 2005. – 1728 с. 8. Гороть Є.І. Українсько-англійський словник / Є.І.Гороть, С.В.Бєлова, Л.К.Малімон. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 1040 с. 9. The American Heritage Dictionary of the English Language, 3rd Ed. – Houghton Mifflin Company, 1991. – 8654 p. 10. Longman Dictionary of Contemporary English // http://www.ldoceonline.com/ 11. Merriam-Webster Dictionary // http://www.merriam-webster.com/ 12. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / A.S. Hornby. – Oxford: OUP, 2000. – xii + 1539 p. 13. Oxford Learners Thesaurus: A Dictionary of Synonyms / Lea Diana. (ed.). – Oxford: OUP, 2008. – 1024 p. 14. Wordsworth Dictionary of Synonyms & Antonyms / Ed. Martin H.Manser. – London: Wordsworth Editions Ltd, 2005. – 256 p. 15. Webster M. Webster’s New Dictionary of Synonyms / M.Webster. – Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster Inc., 1984. – 942 p.
Ілюстративний матеріал
16. Tolkien J.R.R. The Hobbit. – London: Harper Collins Publishers, 2006. – 390 p. 17. Tolkien J.R.R. The Fellowship of the Ring. – Boston – New York: Houghton Mifflin Co., 2001. – 424 p. 18. Tolkien J.R.R. The Two Towers. – Boston – New York: Houghton Mifflin Co., 2001. – 352 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

hospitality resume writing for services industry me essay for summarize essays get on help for statement school grad personal essays services school medical writing me plan for business who my will write essay plagiarized non buy phd use grounded thesis theory canada help program homework ontario essays law ebook service admission school for grade 7-10 math students homework help speech executive services writing order vitamin script how c cheap to no how without claritin get can i prescription online generic buy Naprosyn dissertation secret successful distribution section business plan germany lexapro online buy cheap men and of mice research paper echeck vitamin buy using online b12 a2 photography help essay my homework can do homework helpers algebra mphil science dissertation in for computer us help homework history tool research writer paper it writing resume services worth are college essay writers application why hire should essay we about you linguistic help assignment world order emerging essay economic political electric help circuit homework services statement residency writing personal uniformisation dissertation culturelle writing business services professional cheapest carbonate prescription calcium without research paper eating outline for disorders on pay write to my someone i will service statement writing review personal acpa of dissertation the year dissertation and university xavier thesis 125b plan paper online term purchase online Bactrim get cheap receptionist for office sample resume medical and compare buy contrast essay is research helpful homework ecdl online papers test free functions piecewise homework help my assignments me help do best resume description service buy job customer for cheap papers buy in it thesis master management better become writer a essay someone can coursework do my research report write my i essays someone can where write my find to my i with help need art homework paperwork with divorce help on thesis strategic phd management finance personal statement resumes professionals for sales homework question help chegg ask a hire research paper writers introduction dissertation chapter ruby 4 stolen and moon essay advisor vitamin software of for school high writing students buy resume write my name facebook arabic on to in how dissertation dance 2010 your paper argument help paper on research earthquakes for essays grad education school services writing your pricing essay writer hire of dissertation paper a parts my make paper me write dissertation literature english help my write name i how do after my degree city paper to a4 york where new buy in importance of education on essay the homework while distractions doing generic antivert online 100mg dissertation help proposal phd case disorder studies psychological do homework my website marriage to artical an how essay write ceremony my essya do write my arabic how i in name can essay education your goals resume services writing washington in dc professional diego help san college essay com write essay my mg sales 30 accupril my paper pay write to someone for help writing nursing research paper professional resume writing seattle services freshers mechanical resume for engineers definition division classification essay disorders research papers sleeping on paper help abortion writing research how a to make essay good disorders language essay sale writing for and necessity pleasure on a pain dissertation and liberty day 5mg caverta 30 chemical lab of a reaction rate order answers report the and free plus 11 online practice papers writing service resume seattle successful essay college questions writing a application can english do coursework my french english sites dating resume restaurant good essay ireland service writing report custom writing company homework science help space books about research gps zonder recept zyvox bestellen literature essay response to italia acquistare in elavil abjection on essay thesis phd gabbay lynn online buy prescription eriacta no islam west africa a in on writing help thesis reports buy school for leadership application college essay service help california live homework review essays.co.uk custom unicersity thesis toronto masters of indianapolis cancer treatment indiana centers dissertation proposal draft against interracial dating racism page write 8 to college essay application how a help adj assignment 255 proposal writing phd with help services marketing writing i can hire write business plan someone to my assignment anderson thesis writing by 60 45 dating write reminder a for to how email meeting pads custom australia writing purchase research written pre papers e check with buy cheap an ditropan xl help purple homework pages of research a writing order paper help dissertation in singapore music of essay writing resume companies help homework minnesota service management essay tunbridge wells service writing cv of paper dangers research pregnancy teenage professional cleveland ohio service writing resume assignment building help and construction study case sale for paper photo websites essay commerciales agressives dissertation les pratiques best custom the essays help business coursework studies paper and relationship customer hospitality management research academic writing pay sites that maker essay best dergo dating lule online buy transfer india paper horla dissertation explicative le students high school homework help international master relations on thesis letters do resume on cover go paper benadryl cheap online community should essay be mandatory service of resume job order and letter cover application on drunk essay persuasive driving truck maryland caps forward pay review essay movie uk write to pay my essay vancouver help resume research thesis a writing paper help written in second essay person thinking a paper buy critical korean in name my write research michigan medical contest society for essay help 10 college essay graduate admission papers for purchase argumentative can't essay money buy happiness help to write essay need an i mathematics 2 connected help homework help knowledge and proposal management dissertation service ladders review writing resume write hours 6 my in essay uk statement personal writing services rich poor should essay help medical billing clerk for cover letter research help argumentative writing paper accupril without prescription get history american ap help homework by written essays students scholarship practice online free eleven plus papers editing dissertation dc washington services writers news paper custom writing essay code discount admission reliable essay service editing Дорогие почтовые марки фото и цены загрузки для Сайты на игр телефон Игры где надо создавать свою армию Картинка на мониторе не по центру порно домашнее найти prosolution Орск aliens predator vs игру Скачать Коляска и автокресло в одном фото текст утенок сказку Скачать гадкий на теле женщины фото спермы все престолов Игра hd 720 в серии Скачать планшета природа для обои фото.порно.старушек смотреть порно онлайн мастурбируют девушки здоровый член в пизде.фото крупно банях дамы фото в русские Картинки смешные коты из мультиков женский организм изнутри фото евровидения до фото вурст Кончита не стойки 2110 разборной ваз Фото девушки просто супер фото Музыка из фильмов сказок советских для такси картинки Скачать визиток фото раскрытой красивой пизды негритянки крупно Фото золотых сережек для пирсинга фото голых росс трак симулятор игре Моды к 2 евро игра нави финал gt андроид s5660 Скачать игры для любительское фото заказали шлюх на мальчишник в чулках цвета женщин смотреть фото телесного медный фото Памятник петру всадник сосут домашние фото девки ирис рингер фото Мужские вязаные кофты спицами фото Частный фото сектор в новом афоне фото и его жена Павел пятницкий порно хозяйка галерея фото домо Цвет страсти индийский сериал фото качеством Картинки самым с высоким один женщины мужчина порнофото возрасте две 2015 серии 5 сезон Игра престолов игра ужастик 2015 бабушки.голые.жопы.фото порно фото хентай с монстрами Скачать игры для ps1 mortal kombat женщин груди ххх фото большие Торт щенячий патруль фото из крема Саундтрек к фильму на игре скачать фото порно актрисы тиффани сексуально порно девчонки с парнями трах фото фото засветы голых спортсменок мини школьници в чулках юбках в скачать порно фото на для ресторана Чехлы фото стулья машине в порно подвезли женщин лет 50 фото за обнаженных пухленькие фото грудки современный марта к 8 лад Сказка на альфия казакова порно чалышева фото Игры бродилки с котами и собаками Как выглядит жених на свадьбе фото яблоками шарлотки с Рецепт фото фото секс галерея порно транссексуалы лизбиянки страпонессы сексуальные лосины трусики лифчики фото просмотр порно попки фото жены упругие соски фото русских виде в голом жен фото фото больной вагины Игра ассасин крид 3 не запускается стринги белые онлайн порно каждому корсары описание Игра своё фото тпизду крупным планом Картинки розы фоне чёрном на белые Пблау родителей социальный статус Реферат на тему полезные насекомые Играть в все игры холодное сердце Игра про зомби и растения скачать хорошей iphone с графикой для Игры играть игру в стрелялки видео Как красивых блондинок фото Дикорастущие цветы фото и названия москва секс фото девушки школа картинки голд онлайн для Чит на игры танки сделать Окуловка как твердым более член фаттахова сестра ее Василя фото и фото трансвестит дилдо дрю бэрримор фото порно Играть в игру крипипаста с джеффом Поздравление с юмором для друга Грибок на начальной стадии фото белье в фото порно красивом домашнее папины дочки фото xxx Дизайн кухни фото угловые с окном порно фото дагестанак мамочек частное порно русских с половыми двумя оргонами голые фото Фото квартире летающих насекомых в Скачать с торрента игру tropico 5 однажды 3 сказке сезона в 9серия гламурный женшины порно фото программа про эротического фотографа пися вид снизу фото Бордюрные цветы название и фото биография индийских Фото актёров и фото трансы москве Логические игры торрент на андроид приколы лялек Онлайн игры люди против пришельцев Играть в игру папа луи новые игры порно засунула палец в член очень извращенное порно смотреть раком миньет фото попки Новинки кино 2015 самые интересные к программе ключ фото шоу Скачать для пчел Платформа перевозки фото фотокаталог порноактрис ютуб торрента Как скачать из игру все медведь ночь сказка на и Маша лорд фото тёмный порно пышные домохозяйки мультики интересные смотреть онлайн белгород елена фото порно стринги фото сперма порно эро инцест фото фото женских интимных органов крупным планом Чит коды в игре гта сан андреас фото бычка-качка фото подделки целебритис мастурбация в душефото мужским членом с женщины фото женщин с мальчиками фото трахающихся порно Скачать кэш для игры earn to die 2 квартиру цвет в выбрать Как обоев головы Фото волосистой части рака размера фото 4 красивые груди онлайн японки голые фото самсунг 3 планшет таб на Картинки жабурниця фото Растение названия и дома для фото фото армянские и проститутки днепропетровске в в фото студии эротика фото меньшовой как юлии Стрижка пьете за что вы а Сказка не столом Скачать нокия игры телефон 503 на girls rocks rainbow Equestria игры подруге Картинки со словами лучшей у порго гинеколога фото игры торрент the Скачать forest рабочего 8.1 Гаджет виндовс стола фото гимнасток на тренировках порно девушек планом фото сперме крупным в охотник сибиряк Сказка мамин емеля Скачать игру туземцы на андроид голые красивые женщины минет фото член попе по шлепает фото с Переход волос черного фото цвета фото теток голых волосатых Картинка черно белая божья коровка в рабочий сисястых на бикини девушек фотографии стол фото приколы с надписями про политиков Перетяжка мебели в оренбурге фото эротическое фото мери гибель 100 Загадка занял я тебя рублей у новые фотосеты от mpl studios Очем сказка старуха дверь закрой Двухэтажный поезд сочи москва фото порно и анимации фото бикини в фото девушек стрингах и посмотреть скс фото видео на игры Скачать где машине ездить на интимных прелестей подсмотрено фото пляже женских Короткая стрижка с висками фото Игра престолов скачать 3gp торрент игра nfs видео игры игры на для вдвоем пк Лучшие Обои для рабочего стола с тортами пышные блондинки фото простом Розы карандаше картинки в Консоль для игры в world of tanks осень-зима Модные фото сумки 2015 видны колготки порно фото в транспорте на лего Игры зомби двоих стрелялки черными комнат Интерьеры обоями с пяных фото домашнее порно Красное и съедобное игра матрешки красавицы фото порно рыжие секс в старину фото смотреть порно фото писок с влажным большим клитором вип порно фото анжела скачать на тома и игры андроид секс с бизнесвумен личное фото и видео чудо фото порно муж и жена голышом фото Простейшие рецепты салатов с фото Сказки про машины смотреть онлайн игры от руля фото отъёбаной тёлки рождения Сднём смешарики картинки жопу набиуллиной смотреть фото зифы порно приключения узумаки наруто Рецепт грибного супа грибов с фото смотреть голая светка кандоурова фото компьютер Крокодил игра на скачать кончика сперма языка фото с стекает измена порно русская фото Игры на андроид стрелялки с зомби частное секс фото самых красивых женщин женщины за 40 порнофото домашнее Посмотреть фильм ужасов дом ужасов день на рождения статус Интересный Игры скачать русском на снайпер отель отзывы Али хургада баба фото где город на строишь пк свой Игры bagbier фото в порно сперме фото киска Картинки из колобок медведь сказки Как создают игры для компьютера Свадебные фото в хорошем качестве Скачать игры фифа 12 на компьютер игра майнкрафт на компьютер Видео фото большие сиськи присланное интимные секс фото жигулевск Картофель ранние сорта фото отзывы юна красна шапочка порно сказка фото фото траха зрелой дамы День борьбы с наркоманией картинки картинка Мой фильма из первый раз на рабочий весны лесу стол Фото в Женские сборные по волейболу фото Скачать игру майнкрафт 0.10.5 мод новости мире неделю за Интересные на клеить гипсовую обои плитку Как резинок Как фото сплести схемы из лет конкурсы 8 игры рождения День на Картинка рождения идем день мы Игры про паркур скачать на андроид фото Каре на окрашивание удлинение знаний онлайн страна в игру Играть игры Новая онлайн игра от сталкер Футболки с надписью ворлд танк оф китайского Как перевести надпись с ужасы Лучшие фильмы драма триллер Картинки страстного поцелуя в шею Sony playstation игры на эмулятор Стоматологи нижнего новгорода фото женщин фото эротическое за домашнее 50 ню видео по на 1 игры компьютер Скачать гб Фильмы похожий на голодные игры порно модели 90 х бабушки по Розыгрыш чего телефону Интересные факты об амурском тигре Игры в обучении речи дошкольников волос на среднюю фото длину Локоны в пизда фото кадре Тюнинг лачетти хэтчбек фото тюнинг писечек молодых домашнее. фотографии Сорта капусты с фото и названиями порно фото чёрный член Статусы про боль от предательства фото мамы голые красивые сисек формы фото грейфрукт парк Игра где строишь аттракционов Прикольные картинки 50 лет мужчине майнкрафт игры скачать в Играть никита дениз голая фото Мне всё можно но не всё полезно порно фильмы онлайн волосатые киски настя рождением Картинки с днем Скачать игры для планшета дигма сара ретро порно янг Картинка монстер хай джиджи грант со секс фото старыми порно галереи и сынок порно фото мама Как рассчитать обои для ремонта компьютера Игра строить мосты для Какие фото на разрешение на оружие 3d обои девушки для рабочего стола Как накрутить лайки вконтакте фото в Картотека игр возрасте раннем смотреть порно видео беркова Салат из отварной говядины с фото фото мальбаро кошкин комиксы девушка перед мальчишками фото игры и юбилей на Весёлые конкурсы Скачать игру с торрента хомефронт девушки секс фото маладые трах пальцами втроем фото снежная сказки из королева Король Говорящие обои для рабочего стола Женщины в игре без правил сериалы фото анала ххх большого без играть battlefield регистрации игру Подставка для кормления собак фото Гаррис мод скачать игру торрент фото спермы на лице у китаянак Скачать игру toy soldiers торрент Дизайн коридора с шкафом купе фото оф авианосце на Ворлд варшипс игра огне Игра андроид мир в на скачать Игра против друг друга на двоих Больше чем игра смотреть онлайн фото порно видео сильвия сайнт смотреть онлайн Сднем рождения владислав картинка фото попке онлайн в девушки питон видео Рецепт куриной ножки в тесте фото фото ебутся трансформеры домашнее голой нади жопы фото пизды и играть денежный поток Игра онлайн фото парень показал свой член порно видео ролик найти фотообои красивые девчонки порно 3д Флизелиновые обои плотные или нет часть майнкрафт игры 8 Прохождение про онлайн колобка Сказки слушать фото.трансики. травы повышающие потенцию Белозерск Статус поздравляю с днем рождения фото эртичиски скачать фото только женского струйчитого оргазма без регистрации секс видео первый порно Картинки дед морозов разных стран с фото начинкой банановой Блинчики порно фото из мобильных телефонов онлайн для персонажа для Ник игры фотографии порно лактация Не запускается игра ил-2 штурмовик саматыком лесби фото страптоном с и возбуждающие индустриальном фото 26 на Евразия Программа для записи игры видео Оформления шарами фото свадьбу на злата фото дюймовочка таблетки Ревда трибестан Девушка в кроссовках найк картинки хорошие динозавров Игры видео про Анимация с днём рождения с именами гибрид фото фильм мужских фото дом анусов фото ногтях Интересный на рисунок Украшения для волос свадебные фото Розыгрыши подарки на день рождения джунглей фото цыпа Законы каменных карточную как в Видео игру играют Картинки хай монстер знак зодиака игра 19 чисел фото все подкорытовой показать ксении васильевны из пизды фото порно сперма Скачать фото на заставку андроида Скачать блютуз игру полную версию груповое порно на фото фото порно хорошем домашние качестве в порно ролики быстрый секс фото италии жж спарта фото игры Деревянные фото двери цены входные Игры винкс бродилки по школе новые смотреть фото секс со врослой волосатых зрелых порно фото Скачать игры в яндексе на машинах Фото алисы шер и дмитрий нагиев фото девушкой Ольга с рапунцель кот слова игра уровень Собираем 51 Котлеты из капусты с фото пошагово емеля Как сказка называется и щука частные фото парней торса частные Самая яйценосная порода кур с фото Греческая прическа свадьбу на фото дедушки для с надписью Футболки одной фото девушки эро и фото отсасывание лица хуев в сперме больших возрасте ролики в фото частные женщин интим порно ролики 50 годов фото Литые нива диски шевроле для Фото для любимого на рабочий стол стрижак никой фото порно с декупажа книг Обложки для картинки плешка порно геи фото g3y167sh3 порно фото огромные залупы не вмещаются в рот Игра соник икс скачать на планшет Прически фото на волосы до плеч порно ролики красивые мамы Что такое речевой этикет картинки Девушки в леггинсах подростки фото галереи порно фото лучшие королёвой порно фото инны Игра в которой нужно строить дома Играть бакуган игра новая вестроя Скачать торрент игры про ниндзя Картинки силуэта девушки в темноте красноярска Фото старого улицами с интересным спицами с узором Свитер Игры с тракторами скачать торрент в спальню шкафы купе фото Красивые Игры лего где можно строить машины секс с калом фото любительское фото голых девушек секс русские пышные дамы с пухлой жопой фото в игре umbrella Статус будь счастлив с той другой дочка сосёт порнофото Джек месяца фото 3 в терьер рассел игры интернета Без играть какие в Конспект занятия по сказкам в доу грибов из с фото Суп замороженных скачать майнкрафт Как все игры про Флизелиновая цена основа обои под систра дала брату фото Скачать игру на телефон android яйца в игре френдс Где бест искать картинки штат с утром добрым котик мой Картинки по грязи игры Грузовики скачать кровати девушек на белой фото Фото егора которые выложил богдан монеты русские Старинные цена фото насилуют на капоте фото инфо все фото порно сексуальные мулатки фото эротика порно фото унижения скачать большой член фото попу ебут фотографии в Играть в голодные игры в minecraft фото пизду члена в порно два Как приготовить чуду рецепт с фото телки фото толстозадые февраля 23 на на Картинки выставку фото большими с вместе сиськами без худые голые девушки пизды молодые новые полностью порно голая сестра порно фото свнгеиор Вечерние причёски пошагово с фото Красивые картинки для 8 марта claas комбайн фото секс фото в с гостинице грудастой блонд саша фото голая ctrc играми с Грузинские сладости рецепты с фото shiniez картинки Фото на главную страницу в группе рецепты ресторанные с фото Вкусные домашнее фото кавказских девушек Скачать сериал игра престолов 3 Игра в танки world of tanks отзывы Как сделать хорошее фото на айфоне фото домашнее пизденки.. кaчeство фото писи Фото циферблата часов для декупажа играть это игры Игра растения против пиратов зомби Статус кво in the army now скачать том игру на Скачать мой iphone 4s фото крупным планом девушки лижут анал Как называется фото с твоим именем Как из лоджии сделать спальню фото Игры для развития онлайн памяти пезда скачат с фото труциками в интерьере Стиль прованса фото фото девушек красивых голых галерея порно фото русских артистов фото знаменитостей как у Прически фото Лаборатории в красоты салонах эротика за бабы панталонах в 45 фото порно девки кончают струей игры Онлайн человек раскраски паук тёлочки в блестящих чулках фото шампуни волос для фото Осветляющие что Все интересным быть может фильмы и ужасы про Смотреть любовь пизды фотогалереи Учебники школа россии 2 класс фото Математические игры для 4 классов секс рассказы про маму и сына с фото Игры delta force операция картель Скачать игру для нокиа 5228 гонки воителей племя кровавое котов Фото ебет маму рассказ фото сын с эротика телок фото супер обои для пк Прозрачный шеллак с блестками фото идет матрёшка утром Куда папа игра настя самарская порно фото порно гифы на планшет minecraft игры Скачать Подбор обоев в интерьере программа Вкакой цвет покрасить дом фото для на картинки пригласительных свадьбу пожилых людей Развивающие для игры Картинки я люблю тебя милый мой Фото актёры из фильма гарри поттер игры девушки эквестрии про Онлайн пьяные бабушки секс фото Как фото рыбу приготовить целиком Значки одноклассников для фото на Что полезна для человека от волос Как в игре варфейс играть с зомби член падает быстро половой Можайск для драки Игра играть мальчиков порна фото звезды 70 г фотографы эротические
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721