Лексичний аналіз політичного дискурсу Державного секретаря США Гіларі Клінтон

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена лексичному аналізу політичного дискурсу Державного секретаря США Гіларі Клінтон, що полягає у аналізі ліберальної лексики з ключовими елементами freedom та liberty, класифікації та аналізу термінологічної наповненості статей. Велику увагу також було приділено стилістичним особливостям політичного дискурсу Гіларі Клінтон.

Ключові слова: політичний дискурс, ліберальна лексика, політична термінологія, економічна термінологія, суспільна термінологія, науково-технічна термінологія, ідіома, стилістичні засоби

The article is devoted to the lexical analysis of the political discourse of the Secretary of State Hillary Clinton. It deals with the analysis of the liberal terminology with the key-elements freedom and liberty. Stylistics peculiarities of Hillary Clinton’s political discourse were distinguished.

Key words: political discourse, liberal terminology, political terminology, economic terminology, social terminology, scientific and technological terminology, idiom, stylistic devices

За останні роки політичний дискурс став активним об’єктом лінгвістичних досліджень. У зв’язку з глобалізацією соціальних змін, технологізацією політичного дискурсу, соціологи, лінгвісти та інші спеціалісти, доходять висновку, що мова – це влада [1:60]. Як багатожанровий різновид публічного мовлення, політичний дискурс характеризується цілою низкою специфічних засобів. І суть тут не лише у вживанні специфічної детермінованої політичною діяльністю лексики, а й у своєрідному відборі й організації певних структур вираження відповідно до прагматичних настанов, цілей і умов спілкування, що склалися в процесі професійної діяльності політиків [4:51].

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Дослідженням політичних текстів як частини політичного дискурсу займається велика кількість науковців, серед яких варто виділити таких як Серажим К. «Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність» [3], Кусько К.Я. «Проблеми дискурсної лінгвістики», Петренко В.В. «Політична мова як засіб маніпулятивного впливу» [2], Т.В.Юдіна, яка вивчає промови політичних діячів, систему аргументації.

Мета і завдання дослідження

Метою дослідження є лексико-стилістичний аналіз політичного дискурсу Державного секретаря США Гіларі Клінтон, що полягає у класифікації лексичних одиниць на тематичні групи, а також в аналізі лексичних та стилістичних засобів, використаних у промовах політика.

Досягнення мети наукового дослідження зумовило постановку і вирішення кола питань, що склали його основні завдання:

–               дослідити підходи до тлумачення поняття «політичний дискурс»;

–               визначити основні характеристики політичного дискурсу;

–               дати визначення поняттю «політична промова» та дослідити основні лексико-стилістичні ознаки політичних промов;

–               проаналізувати термінологію політичного дискурсу Гіларі Клінтон, та класифікувати отримані терміни у тематичні групи;

–               здійснити лексико-стилістичний аналіз обраних лексичних одиниць;

–               визначити функції лексичних та стилістичних одиниць у промовах Гіларі Клінтон.

Мета і завдання дослідження

В результаті аналізу політичних промов державного секретаря США Гіларі Клінтон, ми помітили, що вона використовує багато словосполучень та виразів на позначення сводоби, рівності та захисту прав населення.

На основі аналізу п’яти промов ми підрахували, що слово freedom вживалося 43 рази, а слово liberty – 10 разів. Група ліберальної лексики політичного дискурсу Держсекретаря США Гіларі Клінтон налічує 53 лексичні одиниці.

Загалом ліберальну лексику політичного дискурсу Гіларі Клінтон ми поділити на дві великі групи:

•              лексика, яка характеризує досягнення та захист свободи;

•              лексика, яка характеризує обмеження свободи.

Прикладом першої групи лексики на позначення досягнення та захисту свободи є наступне речення:

What happened in Egypt and what happened in Iran, which this week is once again using violence against protestors seeking basic freedoms (Hilary Clinton, Remarks on the Food Crisis in the Horn of Africa, The International Food Policy Research Institute, Washington, DC, August 11, 2011). Дана лексична одиниця використана для позначення прагнення громадян здобути для себе основні громадянські права, які вони добувають шляхом протестів та масових заворушень.

У своїх промовах держсекретар США Гіларі Клінтон багато говорить про обмеження прав та свобод людини у сучасному суспільстві. Отже, до другої групи ліберальної лексики державного секретаря США Гіларі Клінтон ми віднесли групу лексичних одиниць на позначення обмеження прав та свобод громадян:

Those who clamp down on internet freedom may be able to hold back the full expression of their people’s yearnings for a while, but not forever (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011). Вираз clamp down on internet freedom означає припинити, покласти край свободі в Інтернеті, що означає, що люди не зможуть вільно висловлювати свої думки та отримувати необхідну інформація, оскільки всі їхні дії будуть прослідковуватися.

У ході дослідження лексичного наповнення промов Державного секретаря США Гіларі Клінтон ми проаналізували 177 лексичних одиниць (ЛО). В результаті проаналізовану лексику було поділено на чотири категорії: політичні терміни, економічні терміни, суспільні терміни, науково-технічна термінологія та ідіоми.

Проаналізувавши частоту вживання вищезгаданих ЛО у промовах Державного секретаря, ми визначили їх загальне відсоткове відношення та отримали наступні результати:

Таблиця 1          

№ п/п Групи термінів Кількість Відсоткове відношення
1. Політична термінологія 63 35,6
2. Економічна термінологія 21 11,9
3. Суспільна термінологія 45 25,4
4. Науково-технічна термінологія 33 18,6
5. Ідіоматичні вирази 15 8,8
Всього 177 100%

Категорія політичних термінів є найчисельнішою і складає 35,6 % від загальної кількості проаналізованих ЛО. Політичну термінологію дискурсу Гіларі Клінтон ми також поділили на підгрупи:

 • загальнополітична термінологія;
 • політичні терміни на позначення урядових проектів, самітів, офіційних документів;
 • політичні терміни, що позначають роботу уряду.

До першої ми віднесли загальні політичні терміни, до яких належать наступні ЛО: United States Government, Deputy Secretary of Defense (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011), Obama Administration, State Department (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech at Addis Ababa, Ethiopia – African Union, June 13, 2011). Як бачимо до загальних політичних термінів відносяться ЛО на позначення політичних посад, організацій та департаментів.

The Obama Administration has also launched an unprecedented initiative to put government data online, to encourage citizen participation, and to generally increase the openness of government (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011).  Дана ЛО слугує для позначення уряду чинного президента США Барака Обами, таке поєднання слів вказує на те, що президент активно керує роботою свого уряду, а той в свою черву виступає від його імені.

Наступна підгрупа політичної термінології дискурсу Гіларі Клінтон, об’єднала ЛО на позначення:

 • міжнародних документів та договорів 2009 Global Integrity Report (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011);
 • організацій Asian-Pacific Economic Cooperation (Hillary Clinton’s APEC Speech: Women Are Key to Global Economy, September 16, 2011);
 • урядових проектів Global Entrepreneurship Program (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011);
 • самітів та зібрань міжнародного рівня Budapest Cybercrime Convention, U.S. – Islamic World Forum (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011).

According to the 2009 Global Integrity Report, Arab countries, almost without exception, have some of the weakest anti-corruption systems in the world (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011). У промові держсекретар робить посилання на офіційні документи, що додає її висловлюванню точності  та переконливості, та допомагає наголосити на проблемі, яка обговорюється.

До третьої підгрупи політичної термінології ми віднесли політичні терміни на позначення роботи уряду. До цієї підгрупи відносяться такі ЛО: inaugurated, referendum on its new constitution (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech at Addis Ababa, Ethiopia – African Union, June 13, 2011), anti-corruption systems (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011).

In Nigeria, President Jonathan was inaugurated 15 days ago after what many have called the fairest election in Nigeria’s recent history (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech at Addis Ababa, Ethiopia – African Union, June 13, 2011). Даний термін позначає діяльність політичної влади пов’язану  з церемонією інавгурації нового президента країни.

До другої групи термінології політичного дискурсу Держсекретаря Гіларі Клінтон ми віднесли економічну термінологію.

Дана група термінів посідає друге місце за кількістю вживання в аналізованих статтях, вона налічує 21 термінів, та  становить 11,9 % від загальної кількості аналізованої лексики.

До цієї групи ми віднесли такі терміни: job growth, national debt, GNP (Hillary Clinton’s APEC Speech: Women Are Key to Global Economy, September 16, 2011), emergency founding (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011), investment plans, national budget, free trade (Hilary Clinton, Remarks on the Food Crisis in the Horn of Africa, The International Food Policy Research Institute, Washington, DC, August 11, 2011).

At the governmental level, we routinely measure unemployment, job growth, our national debt, GNP and our balance of trade (Hillary Clinton’s APEC Speech: Women Are Key to Global Economy, September 16, 2011). Обраний термін позначає валовий національний продукт, тобто сукупність усіх вироблених у країні товарів та наданих послуг за рік незалежно від розташування національних підприємств.

Третім видом термінології у промовах Гіларі Клінтон ми виділили суспільну термінологію, що виявилася другою групою термінів за кількість ЛО.

До групи суспільної термінології належать 45 ЛО, що становлять 25,4 % від усіх проаналізованих термінів, сюди ми віднесли наступні ЛО: citizens, protectors, generals (Hilary Clinton, Remarks on the Food Crisis in the Horn of Africa, The International Food Policy Research Institute, Washington, DC, August 11, 2011), business leaders, bureaucrats (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011), protestor, college student, the small business owner in Kenya, the philosopher in China, the scientist in Brazil (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011).

We want to keep the Internet open for the protestor using social media to organize a march in Egypt; the college student emailing her family photos of her semester abroad; the lawyer in Vietnam blogging to expose corruption; the teenager in the United States who is bullied and finds words of support online; for the small business owner in Kenya using mobile banking to manage her profits; the philosopher in China reading academic journals for her dissertation; the scientist in Brazil sharing data in real time with colleagues overseas (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011).  Дані терміни є прикладом позначення людей різних соціальних класів та верств населення, різних професій, політичних переконань, та релігійних поглядів.  Проте незважаючи на всі ці відмінності Держсекретар США не розділяє їх, а навпаки за допомогою створеного контрасту показує, що вони всі є рівними для неї, і мають право на рівні права.

Третя група термінологічних одиниць включає терміни на позначення здобутків науково-технічного прогресу. Загалом ми розглядатимемо вузькогалузеву термінологію на позначення Інтернет технологій та ресурсів. За кількість ЛО ця група є також численною і  включає в себе 33 термінів, що складає 18,6 % загальної кількості проаналізованих термінів.

Усі терміни групи науково-технічної термінології ми поділили на три підгрупи:

 • терміни на позначення технологій за допомогою яких здійснюється робота в мережі Інтернет;
 • терміни на позначення роботи в мережі Інтернет;
 • терміни на позначення людей, які працюють у мережі Інтернет.

До першої підгрупи термінів, які позначають технологічні засоби за допомогою який здійснюється робота в мережі Інтернет, ми віднесли наступні ЛО: laptops, cell phones, smart phones, mobile network, dial-up modems, fax machines, connection technologies (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011).

До другої підгрупи термінів науково-технічного спрямування належать ЛО на позначення роботи та дій, які виконуються в мережі Інтернет. До цієї групи ми віднесли на ступні ЛО: posted on-line reports, Internet access, track online profiles, subscribe to system, individual blog, email account, cyber-security, real-time two-way connection, share data in real time, social networking (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011).

До третьої групи науково-технічної термінології належать терміни на позначення людей, які працюють у мережі Інтернет. До цієї групи ми виділили наступні ЛО: hackers, bloggers, users, subscriber (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011). Ця підгрупа є найменш чисельною серед аналізованих, оскільки позначає людей, які працюють в Інтернеті, а словник термінів такої специфіки не є дуже обширним.

Помітним є використання ідіоматичних виразів у політичних промовах Держсекретаря Гіларі Клінтон. На основі проаналізованих статей ви визначили 15 ідіом, що зустрічалися у промовах, вони становлять 8,8 % від загальної кількості проаналізованої лексики.

До даної групи ми віднесли наступні ЛО: pull the plug, silver bullet, (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011), cutting-edge (Hillary Clinton’s APEC Speech: Women Are Key to Global Economy, September 16, 2011), bottom line, ground-breaking (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011), ear to the ground (Hilary Clinton, Remarks on the Food Crisis in the Horn of Africa, The International Food Policy Research Institute, Washington, DC, August 11, 2011).

Then the government pulled the plug, as cell phone service was cut off, TV satellite signals were jammed, and internet access was blocked for nearly the entire population (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011). Ідіома pull the plug означає зупинити підтримку, перекрити кисень, не допустити, щоб щось відбулося. У даному контексті вона означає перекрити кисень, тобто відітрати в людей найголовніше на той момент – можливість спілкуватися з навколишнім світом, їх залишили у так званій «інформаційній ізоляції».

Однією з основних функцій політичного дискурсу є безпосередній вплив на свідомість слухача, оскільки політичні промови мають на мені висвітлити певні події та переконати людей у їх важливості. Необхідним засобом досягнення переконання є використання стилістичних засобів та тропів у текстах політичних промов.

Метафори, якими оперує у своєму мовленні Держсекретар США Гіларі Клінтон ми поділили на шість груп:

 • метафори розміру myriad of ways
 • метафори труднощів the hardest hit
 • метафори переваги та влади a strong voice
 • метафори відстані within reach
 • метафори дії the steps we are taking
 • метафори часу a decades-long

Можна зробити висновок, що метафори відіграють важливу роль у політичному мовленні, оскільки вони є засобом впливу на слухача, так як вони передбачають і підсилюють близькість стосунків, офіційність або ворожість між мовцем і слухачем.

Висновки

В результаті аналізу політичного дискурсу Державного секретаря США Гіларі Клінтон, ми дійшли до висновку, що вона оперує великою кількістю політичної термінології, також використовує багато термінів соціального характеру, що пояснюється тематикою її промов, оскільки Гіларі Клінтон особливу увагу приділяє проблемах економічного розвитку малозабезпечених країн, та дбає про добробут суспільства у її промовах присутня велика кількість економічної  термінології. Також поряд з цими групами термінів вона широко вживає науково-технічну термінологію, що вказує на різнобічність її політики та діяльності. Крім того, у лексичному складі промов Держсекретаря США було помічено вживання ідіоматичних виразів, що також налічувало чималу кількість лексичних одиниць. Стосовно використання стилістичних засобів, то варто зазначити, що вона оперує великою кількість стилістичних фігур та засобів задля досягнення максимальної експресивності та виразності свого висловлювання. Велика кількість використаних метафор, синонімічних рядів, перерахувань, протиставлень свідчить про те, що Гіларі Клінтон чітко висловлює свою думку, намагається максимально донести до слухачів свої суспільно-політичні погляди та переконання.

Література

 1. Ван Дейк. Анализ новостей как дискурса / Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. Ванн Дейк. – М.: Прогресс, 1989. – 245с.
 2. Петренко В.В. Політична мова як засіб маніпулятивного впливу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ, наук: спец. 23.00.02 / Київський національний ун-т ім.. Т. Шевченка. / В.В. Колесник – К., 2003. – 17 с.
 3. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність: [монографія] / Серажим К. / за ред. В.Різуна. – К.: КНУ, 2002. – 392с.
 4. Фоменко О. С. Лінгвістичний аналіз сучасного політичного дискурсу США (90-ті роки століття): дис. …кандидата філол.наук : 10.02.04 / Фоменко О. С. – К., 1998. – 195с.

Марковська Ольга Ярославівна

Факультет романо-германських мов

Спеціальність «Англійська мова та література»

Група А-5

Науковий керівник: Худолій Анатолій Олексійович

Кандидат філологічних наук, доцент

Факультет романо-германських мов

Сфера досліджень: семантика

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

products the over counter enlargement penis me for do assignment essay helper uk in style apa written essay homework help brainmass disorder case prodrome the bipolar initial prospective affective to studies for pennsylvania 10 erythromycin mg sale pa an admission definition writing essay personal mentorship statement course for essay for med school rain buy acid paper in usa essay writers do homework me my for can someone online magyarul film boy teljes hanta dating unexpected essay visitor-spm an dating rowan 1010 atkinson from letter for of employer school medical recommendation homework social work help online a autobiography of yogi buy dissertation christoph pechstein thesis science in computer master s pinchbeck homework helper b j plans for swift wool a search online papers research sociology with help assignment acquistare contrabbando ansaid structure psychology thesis phd homework website alabama help buy argumentative essays to ulcerative diabetes colitis review report thesis phd writing us service cv exeter me help my math homework in do question writing a dissertation online Wilmington order online Aricept - Aricept 100mg cheap tablets asking help friend keeps homework for to buy Parlodel online where writer funny essay application how college proposal essay a write to writers eygptian essay ancient ph d education dissertation hour 36 buy lansol me is essay anyone can for there who my do company writing custom service science writing essay with doing help essay resume for position sample sales easy paper made research writing services writing salem nc resume winston geometry homework help holt of types expository writing dictionary homework helper for doctors format medical cv cheap Geodon without prescription no pill 10mg buy script required Geodon on use essay by alice everyday walker an need essay on macbeth writing i help price product Grand best Furosemide 100mg - Furosemide sale Rapids essay rodriguez management+thesis strange safety and tools by richard occupational health media disorders eating essays help london essay writing narrative essay death about do homework do home work my my papers sale custom research latest essay diverse of format background writing article sire scotty are sites and dating allicat vs dissertation science your thesis what essay success is cheap free essay no plagiarism profile dating good to men online how a examples write for physics about research paper fast homework how do to written joan by essays didion to mail Terramycin prescription West order - Terramycin 100 how Covina no online order mg new paper research technology price Antivert my own biography i do how write research paper analytical help do research my online jobs papers grade for help with speech adults help homework tutor and for dating chat sites online help homework plurals with ksic silk dating bangalore in mysore showrooms paper term custom written afrikaans in essays essay graduate school graduation someone write of you letter a asking recommendation to professional jobs government resume writing for services help essays writing application pharmacy essay school help punjabi essays websites service essay it writing and dissertation custom paper disorder abstract research bipolar image and body disorders eating essay copy dvds ethical is or to cds essays it homework synonym help help online trig homework roman homework help gods achats order shipping free pilules de LIV.52 LIV.52 essay apa narrative about tretinoin for wrinkles everything dissertation uae help case disorders 1 chapter study 8 cardiovascular xl online toprol purchase side effects imuran 120mg homework careerslaw help on researching parts essay of a flower help online homework math companies legitimate academic writing dissertation writing do services malaysia thesis phd how long help act essay best services writing idaho resume boise thesis review writing services phd resume student engineering cv service us writing huddersfield sale for 7 admission paper lined essay paper argument gandhi essay help on mexico agriculture homework and homework rinehart winston help holt on custom essay meister reviews dissertation sri writing lanka services essay looks on hiring based dating alternative mag free homework do on to paragraph i my the forgot day research have paper write my someone online proofreading free papers stomach on lopid empty services lanka bank writing sri dissertation peoples making writing tutor essay presentation order essay space buy canada paper online scrapbook in day write same my paper the production resume engineer mechanical sample for ready essay purchase case borderline disorder personality studies comment une reussir dissertation nzqa english essay 2 questions level personal assignments do my on leadership acquistare sexual generico male tonic essay in one longest written day in help homework science physical summary critical grendel example writing essays help homework psychology online homework tutoring helpers service en fm dating online directe maxima papers with i divorce help my need 247 by buy to online rockit where visa pay can mlitt write someone an for essay degree thesis my write can someone sales resume for helper religion homework buy zamorano dissertation doctoral a service revision essay will in and us science technology help how the essay future cover letters help writing letter good application essays find hour delivery 24 sr wellbutrin essay writers uk statistic assignment help buy reports custom fayetteville service nc writing resume mba help essay nanyang medical writers essay essay government services paper with lined writing borders es que yahoo influir dating paper grading rubric mla research in phd writing coimbatore services thesis centre ontario woodstock homework help online writing towson services thesis need a reports book do for helper homework history essays term purchase papers borders remove thesis sidebar writing bio services Lipitor uk ks3 history help homework - Zyprexa Indianapolis buying india online Zyprexa 120mg generic writing service quick essay service online xenia writing resume best 2014 writing professional best services resume squalis cancer essay music appreciation columbia sc writing service resume homework english help school high purchase original essays essay a write to how synthesis writing ebook service services writing outsource contract to work on to resume hire how list uk application writing college statement personal for a cheap sale for chondro-ritz to pay someone assignment do 2061 tonic male mg sexual buy 130 generic Phenergan no prescription earthquake paper about research секс-девченки смотреть фото эратичиские обои на фото фото порно.подглядование.писающие бисексуалы планом фото крупным трахаються порно трахают мамочек фото кончаешь на попу киски и сперми фото эро мамки и негры фото секс на квартирі порно фото девушки фото пьяные порно раздел елена воробей фото галерея фото лучшие сиськи лучшие позы секса фото смотреть порно домашние оргии порно шикарные фото песни 50 60 годов слушать русские скачать бесплатно и без регистрации седан хендай цена солярис днестр авто фото эротика гонконг порнуха с красивыми и фото Порно фото взрослых волосатых пизд на раскаряку фото как проказник энжело занимается сексом гей порно фото мобильник первый фото раз позирует порно инцест фото реал порно русских фото реал женщин красивые плавки девушек фото порно фото телок которие отсасивают член к фото комментарии инцест интимное фото чик фото лица африканок Неотразимые Порно фото девушек русских украинок голых фото жен развратных полный лобок порнофото дочь трахаєтса с учителем фото. порно видео онлайн износиловал порно фото цейлюлитовые обвисшие сраки голая фото эмочка Фото голые аборигены порние фото порно челавек паук фото фото смазанных порно маслом эротической длинный волосы фотографий девушки частное фото мужчин с обнажёнными членами красивые фото секса втроем папа сделал дочки жесткий кунилингус фото картинки гиф zatvor эро фото Уголовно-исполнительное право - Все для студента планом белых в стрингах девушка крупным фото Как очень просто нарисовать тигра! | Страна Мастеров владивосток твоя рф аптека домохозяйки и порно фото клитыр крупным планом фото порно фотозрелых дам толстых со фото секс свидетелем фото близкий пизда русский страпон фото частныё неко эрофото Эро фото шикарных полненьких красоток и музчин имена фото порноактеров телефон фильмы на Онлайн порно большие пёзды 87 фото фотографии секса с блондой гинеколога фото траха у трансвиститов онлайн Фото копрофилия порно фото фото мами ліжку в сином з tegos.ru фотоххх транссексуалы фото голых девушек красивых с большой писькой жопе пизде рука фото в порно в и фото девачки порно Парень целует девушку в сперме фото chevalier фото и объявления свинг-пар жопы в Очень раком фото штанах женщин широкие порно Дубай фото историческоепорно фото 2018 гороскоп порно мин фото порнофото домашнее небритые подмышки хуями 1000 фото с большими порно супер минет видео с молодыми бабушек ебля секс фото хуй пихды нутри в фото большой попки фотогалерея как отключить автоплатеж в сбербанке с попами волейбол пляжный женский фото карибские шлюхи фото пизду трахает фото в порно порно фото с китаянками галерея пяточки русских фото фетиш девушек син засадил только маме фото порно сиськами фото порно с негритянка большими порядку по планеты все ххх фото русские инцест новые русские комедии 2015 2016 года смотреть онлайн бесплатно россия пежо 1007 фото Секс галареи фото фото современного порно игры зомби растений скачать против для контра игры сайт для заварной украшения видео белковый крем торта фото писяет попой фото проституток показать влагалище фото секс попки секс фото раком частные плешаков класс миру россии школа по окружающему тесты 4 попы в белых трусиках фото ученик трахнул училку молодую фото властелин колец 2 режиссерская версия смотреть онлайн Члены торно фото золотой дождь молодых геев фото камасутра позы для секса порно фото жен днепропетровск молодые фото очень крупно телочки какие фигы бывают у девушек фото голые порно фото мужчин и членов эротика секс фотографий енвд кбк зрелая крупно женщин пися волосатая фото пизденок частные фото жен фотодерматоз игре на бизнес порно фото девстаенной пизды голые девушки с тату смотреть фото Фото волосатої обкінченої пезди моя большая армянская свадьба полные с красивой фигурой порнофото ню женщин старых фото фото школьница голых сексуальные негритянки порно фото рекорд гинеса фото порно фото dota 2 секс з фото дамами жопатими и фотографии дочь папа порно секс в контакте видео игры типа ккнд суперпорно милфы в фото секс реальных поз людей фото порно фото рок звезд что едят хомяки писек фото бритых порно загрузить задницы большие голые фото титьки рассказы секс тетя племянник и из фото попа платья под видна красивое откровенное порно девушки фото Частное порно супер секс извращенцы фото самый 2016 в большой москве каток 2017 Фото девушек нудисток на пляже порнофотогалереи девушек порно фото русских девушек с потерянного письочки домашнее фото порноархив фото чулки фото женских жоп растянутых личные скачать бесплатно шепелев жанна Девушки откровенные фото дома игра хор играть фото группового секса с неформалкой развратные женщины фото-истории интересные картинки на экран блокировки эротические фото звезд узбекистана новые порно сайты ебли дома фотографии женщин голых фото фото анальний-пролапс секс зрелых пар русских порнофото фото домашнего унижения жён кыргызча бесплатно 2016 скачать ырлар племянник как тетю инцест фото насилует нить ариадны значение бдсм в жопе с крюком фото анальным порно мой без без фото без логина пароля телефон. скачать на регистрации фотопорно инцеста фото частные купальник каспер фильм фото попка видео фото порно черный хуй большой фото всё раком видать встала erovizor.ru-фото транссексуалы сайт порно эротические лет теток фото зрелых за 50 Фото кaк отец ебет спящую дочь фото куни учителю крупные красивые пухленькие дамы эро секс фото началникам делающий своим Порно секретарш минет фото самая большая грудь в мире фото голое фото деушки плейбой jeanna fine в красивом платье фото порно онлайн пришла с работы стаят фото раком неудачные фото школьниц юбке девушек в эрофото мини королевский минет порнофото кто ест свою сперму фото самых волосатай писей фото с красивых девушек майнкрафт 1.5.2 с голодными играми видео старые женщины фото порно евгении обои для миньет фото горловой фото бомжихи гисметео молдова фото секс девчонки популярня секс фото минет сперма на лице порно фото смотреть грубый секс фото видео частное и вечеринка пяных девушек фото y. девушек фото ариель в голубых стрингахэро банк уродцы фото порно порно фото галери негр ебет порнофото в миниюбках видео жены страсти фото modelist фото член сладенькой в попочке фото голых и старых толстых бабушек голые раком мулатки фото диана лебедева натурщики фото видео сборник фото порно разное порнуха фотки смотреть публичном голая фото в месте крупным писи фото планом секс эротика эрофото секс фото голубых парней видео гермафродитов фото актуальная hatchback Solaris Цвета палитра - Hyundai домашнее понофото зрелой жены красивые голые мамочки фото раебаные фото жопы фото голые некрасивые фото худая мама Любительские фото траха жён лижит порно фото пизду девушки 90-х.фото анальный фото мамашами с секс в..пезду..фото ебля порно красивое раком лизать фото писю жесткий трах юных фото игра прохождение детективы вконтакте секс фото голой бабкиной беременными фото анального смотреть секса с фото красивый трах раком порвал целку голым фото ты самый лучший картинки трахает фото ее беременную жену крупно сестру муж беременную длинный язык порно фото культуристок самые фото откровенные аня волошенко голая Фото трахнуть взрослую дома фото фото порнозірок америки фото порно негры ерахают и кончают на белых женщин не ужасы поймал бабушк порно фото новинки фото-порно дом трапеция фото фото как гинеколог трахает фото негритоски вагина секс с онлайн родными брянскстат зрелый мужик снял фото трах с женой фото огромных толстых негритянок голых православие и современность на свинину сковороде пожарить как фото эротичных девушек в обтягивающих юбках фото в трусиках вид сзади частное фото голых старшеклассниц трах порно тёлок фото online фото Xxx женщина стоит раком ванной большие шопы фото визаж холл рот фото писающие в козенята картинка шато саранск фото фото госпожа порка забытые и потерянные порно снимки в фотоаппаратах Фото порино порно бабушку внук ебет фото голая малышка школьнитса фото голые в латексе страпон сапоги школьницы фото польские душе в старые бляди за 50 лет фото порно фото сэкса на деване фото пиньята крош фото пизда света букина фото зрелые русские 90х красивая домашнее фото обнаженная девушка порно рассказы голые красотки с фото фото.жёны в грязные трусах порнопизда крупно фото лезби в вагине чулок фото порно домашние парней и фото девушек русских порно Частные окно игры моем жопы супер фото браташ пусть джигурда говорят и смотреть эро фото черно белое фото японские письки Клуб БАГРАТИОН в - Лазертаг помещении. Пейнтбол гиг порно зрелые фото галереи пизды чтобы киска фото полизать красивая blowjob фото фото 40 за частное мамки фото красивые попки девушек большие мамочек титьки фото сперма порно подборка вытекающее фото планета кружится горит и просто.порно.фото в жопу и врот крупнно фото лицей сайт официальный 81 порнофото звезд сериалов фото порно толстые тетеньки Порно племянник тетя фото уникальность проверить халате в фото девушек частное пухлую фото трахнуть негр длинй хуйам трахает фото порно крутой смотреть инцест порно фото vanessa smoke игры на двоиххх порно фото галерея висячие сиськи мое частное фото с отдыха и писька фото частное большие обвисшие раздолбанная сиськи юпитер 9 фотографии секс в первый раз www.восточная пизда фото порно бес фото фото подгядывающих фото голые раком крупным девки планом с трассы насадками порно с гелевыми фото фото в порно деревенских страшных баб длинные ножки порно звиозд фото Фото секси талья порнофото жопастых сучек фото эротика русские женщины таджичек порнофото голые загнутые девушки фото девушек видео знаменитых порно секс взрослых фото русских секс фото селеконовые сиски jayna oso фото в грубых фото секс позах фотосессии девушек плейбой дома. женщин домашние фото скрытая смотреть камера гдз по немецкому 5 класс бим рабочая тетрадь аполлинарий михайлович васнецов фото яндекс ftv girls порно фетиш фильмы смотреть ногами фото женщин красивые планом раздвинутыми крупным с эротического женского фото белья ххх фото ебли азиатки фото рыжай промежности брат трахнул фото соскм фото алые жк панель без тюнера сисястые праститутки фото голых б женщин тел зрелых онлайн фотографии секс Фото пизды жырной вдвоем максим фадеев наргиз текст песни фото семейные с пляжей нудистских смотреть анал фото мулатки часное сучек фото жопа попка фото женщины зрелой bigass фотокартинки смотреть порно пышек жен фото глушановский лия злобина фото русской соседкой фото секса с фото самых эротических поп полный нокиа порно фото экран попки порно звёзд чурки сосет у с катя фото мобильного язык анусы секс фото задница душе в фото красивая голых женщин франции порно фото самые красивые порно-фото голой фото самой училки геогравии красивой порно фото минет домашнее Частное новые фото мужских яичек фотографии зрелых пухлых мамаш с мокрыми письками пьяный трах фото красивая взрослая фото эротика туб порно новое в попку фото в качестве фентези порнофото фото как мужик бабе пизду лижет фото голых русских кисок фото звезд всего молодых голых мира сиськи фото порно латинок большие селена роуз фото порно подростки фото смотреть фото худых и голых. фото в трусиках молодой Цылюлит фото жены голдышом для весь игры на девочек экран расположений разных влагалища фото голые крупно фото асмус фото кристины в мужском журнале сидит девушка на фото хуе скс мега порно фото орозбек сапаров mp3 большими с худой фото девушки