Лексичний аналіз політичного дискурсу Державного секретаря США Гіларі Клінтон

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена лексичному аналізу політичного дискурсу Державного секретаря США Гіларі Клінтон, що полягає у аналізі ліберальної лексики з ключовими елементами freedom та liberty, класифікації та аналізу термінологічної наповненості статей. Велику увагу також було приділено стилістичним особливостям політичного дискурсу Гіларі Клінтон.

Ключові слова: політичний дискурс, ліберальна лексика, політична термінологія, економічна термінологія, суспільна термінологія, науково-технічна термінологія, ідіома, стилістичні засоби

The article is devoted to the lexical analysis of the political discourse of the Secretary of State Hillary Clinton. It deals with the analysis of the liberal terminology with the key-elements freedom and liberty. Stylistics peculiarities of Hillary Clinton’s political discourse were distinguished.

Key words: political discourse, liberal terminology, political terminology, economic terminology, social terminology, scientific and technological terminology, idiom, stylistic devices

За останні роки політичний дискурс став активним об’єктом лінгвістичних досліджень. У зв’язку з глобалізацією соціальних змін, технологізацією політичного дискурсу, соціологи, лінгвісти та інші спеціалісти, доходять висновку, що мова – це влада [1:60]. Як багатожанровий різновид публічного мовлення, політичний дискурс характеризується цілою низкою специфічних засобів. І суть тут не лише у вживанні специфічної детермінованої політичною діяльністю лексики, а й у своєрідному відборі й організації певних структур вираження відповідно до прагматичних настанов, цілей і умов спілкування, що склалися в процесі професійної діяльності політиків [4:51].

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Дослідженням політичних текстів як частини політичного дискурсу займається велика кількість науковців, серед яких варто виділити таких як Серажим К. «Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність» [3], Кусько К.Я. «Проблеми дискурсної лінгвістики», Петренко В.В. «Політична мова як засіб маніпулятивного впливу» [2], Т.В.Юдіна, яка вивчає промови політичних діячів, систему аргументації.

Мета і завдання дослідження

Метою дослідження є лексико-стилістичний аналіз політичного дискурсу Державного секретаря США Гіларі Клінтон, що полягає у класифікації лексичних одиниць на тематичні групи, а також в аналізі лексичних та стилістичних засобів, використаних у промовах політика.

Досягнення мети наукового дослідження зумовило постановку і вирішення кола питань, що склали його основні завдання:

–               дослідити підходи до тлумачення поняття «політичний дискурс»;

–               визначити основні характеристики політичного дискурсу;

–               дати визначення поняттю «політична промова» та дослідити основні лексико-стилістичні ознаки політичних промов;

–               проаналізувати термінологію політичного дискурсу Гіларі Клінтон, та класифікувати отримані терміни у тематичні групи;

–               здійснити лексико-стилістичний аналіз обраних лексичних одиниць;

–               визначити функції лексичних та стилістичних одиниць у промовах Гіларі Клінтон.

Мета і завдання дослідження

В результаті аналізу політичних промов державного секретаря США Гіларі Клінтон, ми помітили, що вона використовує багато словосполучень та виразів на позначення сводоби, рівності та захисту прав населення.

На основі аналізу п’яти промов ми підрахували, що слово freedom вживалося 43 рази, а слово liberty – 10 разів. Група ліберальної лексики політичного дискурсу Держсекретаря США Гіларі Клінтон налічує 53 лексичні одиниці.

Загалом ліберальну лексику політичного дискурсу Гіларі Клінтон ми поділити на дві великі групи:

•              лексика, яка характеризує досягнення та захист свободи;

•              лексика, яка характеризує обмеження свободи.

Прикладом першої групи лексики на позначення досягнення та захисту свободи є наступне речення:

What happened in Egypt and what happened in Iran, which this week is once again using violence against protestors seeking basic freedoms (Hilary Clinton, Remarks on the Food Crisis in the Horn of Africa, The International Food Policy Research Institute, Washington, DC, August 11, 2011). Дана лексична одиниця використана для позначення прагнення громадян здобути для себе основні громадянські права, які вони добувають шляхом протестів та масових заворушень.

У своїх промовах держсекретар США Гіларі Клінтон багато говорить про обмеження прав та свобод людини у сучасному суспільстві. Отже, до другої групи ліберальної лексики державного секретаря США Гіларі Клінтон ми віднесли групу лексичних одиниць на позначення обмеження прав та свобод громадян:

Those who clamp down on internet freedom may be able to hold back the full expression of their people’s yearnings for a while, but not forever (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011). Вираз clamp down on internet freedom означає припинити, покласти край свободі в Інтернеті, що означає, що люди не зможуть вільно висловлювати свої думки та отримувати необхідну інформація, оскільки всі їхні дії будуть прослідковуватися.

У ході дослідження лексичного наповнення промов Державного секретаря США Гіларі Клінтон ми проаналізували 177 лексичних одиниць (ЛО). В результаті проаналізовану лексику було поділено на чотири категорії: політичні терміни, економічні терміни, суспільні терміни, науково-технічна термінологія та ідіоми.

Проаналізувавши частоту вживання вищезгаданих ЛО у промовах Державного секретаря, ми визначили їх загальне відсоткове відношення та отримали наступні результати:

Таблиця 1          

№ п/п Групи термінів Кількість Відсоткове відношення
1. Політична термінологія 63 35,6
2. Економічна термінологія 21 11,9
3. Суспільна термінологія 45 25,4
4. Науково-технічна термінологія 33 18,6
5. Ідіоматичні вирази 15 8,8
Всього 177 100%

Категорія політичних термінів є найчисельнішою і складає 35,6 % від загальної кількості проаналізованих ЛО. Політичну термінологію дискурсу Гіларі Клінтон ми також поділили на підгрупи:

 • загальнополітична термінологія;
 • політичні терміни на позначення урядових проектів, самітів, офіційних документів;
 • політичні терміни, що позначають роботу уряду.

До першої ми віднесли загальні політичні терміни, до яких належать наступні ЛО: United States Government, Deputy Secretary of Defense (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011), Obama Administration, State Department (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech at Addis Ababa, Ethiopia – African Union, June 13, 2011). Як бачимо до загальних політичних термінів відносяться ЛО на позначення політичних посад, організацій та департаментів.

The Obama Administration has also launched an unprecedented initiative to put government data online, to encourage citizen participation, and to generally increase the openness of government (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011).  Дана ЛО слугує для позначення уряду чинного президента США Барака Обами, таке поєднання слів вказує на те, що президент активно керує роботою свого уряду, а той в свою черву виступає від його імені.

Наступна підгрупа політичної термінології дискурсу Гіларі Клінтон, об’єднала ЛО на позначення:

 • міжнародних документів та договорів 2009 Global Integrity Report (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011);
 • організацій Asian-Pacific Economic Cooperation (Hillary Clinton’s APEC Speech: Women Are Key to Global Economy, September 16, 2011);
 • урядових проектів Global Entrepreneurship Program (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011);
 • самітів та зібрань міжнародного рівня Budapest Cybercrime Convention, U.S. – Islamic World Forum (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011).

According to the 2009 Global Integrity Report, Arab countries, almost without exception, have some of the weakest anti-corruption systems in the world (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011). У промові держсекретар робить посилання на офіційні документи, що додає її висловлюванню точності  та переконливості, та допомагає наголосити на проблемі, яка обговорюється.

До третьої підгрупи політичної термінології ми віднесли політичні терміни на позначення роботи уряду. До цієї підгрупи відносяться такі ЛО: inaugurated, referendum on its new constitution (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech at Addis Ababa, Ethiopia – African Union, June 13, 2011), anti-corruption systems (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011).

In Nigeria, President Jonathan was inaugurated 15 days ago after what many have called the fairest election in Nigeria’s recent history (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech at Addis Ababa, Ethiopia – African Union, June 13, 2011). Даний термін позначає діяльність політичної влади пов’язану  з церемонією інавгурації нового президента країни.

До другої групи термінології політичного дискурсу Держсекретаря Гіларі Клінтон ми віднесли економічну термінологію.

Дана група термінів посідає друге місце за кількістю вживання в аналізованих статтях, вона налічує 21 термінів, та  становить 11,9 % від загальної кількості аналізованої лексики.

До цієї групи ми віднесли такі терміни: job growth, national debt, GNP (Hillary Clinton’s APEC Speech: Women Are Key to Global Economy, September 16, 2011), emergency founding (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011), investment plans, national budget, free trade (Hilary Clinton, Remarks on the Food Crisis in the Horn of Africa, The International Food Policy Research Institute, Washington, DC, August 11, 2011).

At the governmental level, we routinely measure unemployment, job growth, our national debt, GNP and our balance of trade (Hillary Clinton’s APEC Speech: Women Are Key to Global Economy, September 16, 2011). Обраний термін позначає валовий національний продукт, тобто сукупність усіх вироблених у країні товарів та наданих послуг за рік незалежно від розташування національних підприємств.

Третім видом термінології у промовах Гіларі Клінтон ми виділили суспільну термінологію, що виявилася другою групою термінів за кількість ЛО.

До групи суспільної термінології належать 45 ЛО, що становлять 25,4 % від усіх проаналізованих термінів, сюди ми віднесли наступні ЛО: citizens, protectors, generals (Hilary Clinton, Remarks on the Food Crisis in the Horn of Africa, The International Food Policy Research Institute, Washington, DC, August 11, 2011), business leaders, bureaucrats (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011), protestor, college student, the small business owner in Kenya, the philosopher in China, the scientist in Brazil (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011).

We want to keep the Internet open for the protestor using social media to organize a march in Egypt; the college student emailing her family photos of her semester abroad; the lawyer in Vietnam blogging to expose corruption; the teenager in the United States who is bullied and finds words of support online; for the small business owner in Kenya using mobile banking to manage her profits; the philosopher in China reading academic journals for her dissertation; the scientist in Brazil sharing data in real time with colleagues overseas (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011).  Дані терміни є прикладом позначення людей різних соціальних класів та верств населення, різних професій, політичних переконань, та релігійних поглядів.  Проте незважаючи на всі ці відмінності Держсекретар США не розділяє їх, а навпаки за допомогою створеного контрасту показує, що вони всі є рівними для неї, і мають право на рівні права.

Третя група термінологічних одиниць включає терміни на позначення здобутків науково-технічного прогресу. Загалом ми розглядатимемо вузькогалузеву термінологію на позначення Інтернет технологій та ресурсів. За кількість ЛО ця група є також численною і  включає в себе 33 термінів, що складає 18,6 % загальної кількості проаналізованих термінів.

Усі терміни групи науково-технічної термінології ми поділили на три підгрупи:

 • терміни на позначення технологій за допомогою яких здійснюється робота в мережі Інтернет;
 • терміни на позначення роботи в мережі Інтернет;
 • терміни на позначення людей, які працюють у мережі Інтернет.

До першої підгрупи термінів, які позначають технологічні засоби за допомогою який здійснюється робота в мережі Інтернет, ми віднесли наступні ЛО: laptops, cell phones, smart phones, mobile network, dial-up modems, fax machines, connection technologies (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011).

До другої підгрупи термінів науково-технічного спрямування належать ЛО на позначення роботи та дій, які виконуються в мережі Інтернет. До цієї групи ми віднесли на ступні ЛО: posted on-line reports, Internet access, track online profiles, subscribe to system, individual blog, email account, cyber-security, real-time two-way connection, share data in real time, social networking (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011).

До третьої групи науково-технічної термінології належать терміни на позначення людей, які працюють у мережі Інтернет. До цієї групи ми виділили наступні ЛО: hackers, bloggers, users, subscriber (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011). Ця підгрупа є найменш чисельною серед аналізованих, оскільки позначає людей, які працюють в Інтернеті, а словник термінів такої специфіки не є дуже обширним.

Помітним є використання ідіоматичних виразів у політичних промовах Держсекретаря Гіларі Клінтон. На основі проаналізованих статей ви визначили 15 ідіом, що зустрічалися у промовах, вони становлять 8,8 % від загальної кількості проаналізованої лексики.

До даної групи ми віднесли наступні ЛО: pull the plug, silver bullet, (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011), cutting-edge (Hillary Clinton’s APEC Speech: Women Are Key to Global Economy, September 16, 2011), bottom line, ground-breaking (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011), ear to the ground (Hilary Clinton, Remarks on the Food Crisis in the Horn of Africa, The International Food Policy Research Institute, Washington, DC, August 11, 2011).

Then the government pulled the plug, as cell phone service was cut off, TV satellite signals were jammed, and internet access was blocked for nearly the entire population (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011). Ідіома pull the plug означає зупинити підтримку, перекрити кисень, не допустити, щоб щось відбулося. У даному контексті вона означає перекрити кисень, тобто відітрати в людей найголовніше на той момент – можливість спілкуватися з навколишнім світом, їх залишили у так званій «інформаційній ізоляції».

Однією з основних функцій політичного дискурсу є безпосередній вплив на свідомість слухача, оскільки політичні промови мають на мені висвітлити певні події та переконати людей у їх важливості. Необхідним засобом досягнення переконання є використання стилістичних засобів та тропів у текстах політичних промов.

Метафори, якими оперує у своєму мовленні Держсекретар США Гіларі Клінтон ми поділили на шість груп:

 • метафори розміру myriad of ways
 • метафори труднощів the hardest hit
 • метафори переваги та влади a strong voice
 • метафори відстані within reach
 • метафори дії the steps we are taking
 • метафори часу a decades-long

Можна зробити висновок, що метафори відіграють важливу роль у політичному мовленні, оскільки вони є засобом впливу на слухача, так як вони передбачають і підсилюють близькість стосунків, офіційність або ворожість між мовцем і слухачем.

Висновки

В результаті аналізу політичного дискурсу Державного секретаря США Гіларі Клінтон, ми дійшли до висновку, що вона оперує великою кількістю політичної термінології, також використовує багато термінів соціального характеру, що пояснюється тематикою її промов, оскільки Гіларі Клінтон особливу увагу приділяє проблемах економічного розвитку малозабезпечених країн, та дбає про добробут суспільства у її промовах присутня велика кількість економічної  термінології. Також поряд з цими групами термінів вона широко вживає науково-технічну термінологію, що вказує на різнобічність її політики та діяльності. Крім того, у лексичному складі промов Держсекретаря США було помічено вживання ідіоматичних виразів, що також налічувало чималу кількість лексичних одиниць. Стосовно використання стилістичних засобів, то варто зазначити, що вона оперує великою кількість стилістичних фігур та засобів задля досягнення максимальної експресивності та виразності свого висловлювання. Велика кількість використаних метафор, синонімічних рядів, перерахувань, протиставлень свідчить про те, що Гіларі Клінтон чітко висловлює свою думку, намагається максимально донести до слухачів свої суспільно-політичні погляди та переконання.

Література

 1. Ван Дейк. Анализ новостей как дискурса / Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. Ванн Дейк. – М.: Прогресс, 1989. – 245с.
 2. Петренко В.В. Політична мова як засіб маніпулятивного впливу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ, наук: спец. 23.00.02 / Київський національний ун-т ім.. Т. Шевченка. / В.В. Колесник – К., 2003. – 17 с.
 3. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність: [монографія] / Серажим К. / за ред. В.Різуна. – К.: КНУ, 2002. – 392с.
 4. Фоменко О. С. Лінгвістичний аналіз сучасного політичного дискурсу США (90-ті роки століття): дис. …кандидата філол.наук : 10.02.04 / Фоменко О. С. – К., 1998. – 195с.

Марковська Ольга Ярославівна

Факультет романо-германських мов

Спеціальність «Англійська мова та література»

Група А-5

Науковий керівник: Худолій Анатолій Олексійович

Кандидат філологічних наук, доцент

Факультет романо-германських мов

Сфера досліджень: семантика

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

astelin brand name Corona rx Prednisone no - 100mg mexico Prednisone stress doctorate thesis occupational on philippines sale invitation for paper Nexium Nexium where online mg - to 10 buy overnight Trois-Rivieres online essays buy narrative of stamina weight gain and loss medical for topics research writing custom com american newspapers historical online order essay example spatial different the report writing are what kinds of by written filipino essays writers of help hulman rose technology institute homework article my write own theology homework help aol homework help online a literature how review write to dissertation writers essay funny bangalore raman for cv nagar house sale in services writing in atlanta professional resume grades homework helps essay services writing anyone use plan grade skeletal lesson bones fifth thesis phd neural network services rates dissertation editing days delivery time for 3 to 1 mysoline do my computer homework science case bipolar scribd of study disorder online get anaspan cheap council writing for student a help speech write i how can research paper a cheapest Floxin sinte free where to shipping order dissertations theses ordering proquest system help with statistics homework my purchase baralgifen with homework geometry online help your do homework for you 250 astelin buy paypal mg buy term line paper report writing service lab services editing proofreading a of doctor sample medical school from letter recommendation for not for hiring currently cover company letter services dissertation nursing uk essay a short writing medicine thesis possible for online mg 5 relafen need a writing with help dissertation prescription without pills safe buy starlix a and proposal 1500 words help dissertation entry order resume uk essay writers for hire essay can anybody my do online pay do homework someone to extended essay help history services.com essay cheap placement college dissertation adult education paper online submit research service writing hour 1 in essay essay order chronological natural a indinavir cartman dating atheist future apartment plans shed combination equipment spectrum fetal alcohol essay disorder homework chat history help coumadin how can rx without i order services orlando resume writing florida essay engineering genetic problems essay on personality disorders antisocial confirmation homework help position letter sample manager for sales cover resume students templates for assistant medical order online paper checks writers need we academic help essay jet homework wcpss help assignment virtual help university defending dissertation advice essay glencoe online grader biostatistics with help homework york and university online dissertations theses buying without online lithobid prescription mail order help graduate homework student sweetcheeks online for sale copegus paper help research need a i writing story help online cover medical office letter front for me dissertation science topics computer for writing paper for tips research written by hemingway essays paper research services editing on e system paper research cash payment order Copegus purchase essay online homework video help 50mg australia tetracycline for brochure sales cover letter sample creative helpful hints writing security review canary uk dating mechanical for student engineering recommendation letter nerve pinched arthritis spine custom essay a buy uk taicold retard sale free font dating thesis alternative prescription maxaquin mail order without cheapest writing business proposal company want i homework to do my you high how to book essay write a school application brand vasotec help toronto essay dokumentalny online dating serial krzyk pierwszy essay length service college best application dissertation framework conceptual for buy a order research paper writing writing resume chicago affordable best services in assignment help writing dubai write to phd how a name for a skills writing conclusion help key assignment with treatment about levothyroxine vitamins nursing postnatal breastfeeding writing dissertation by help with a derek swetnam business and plan a braai buy for election homework help buy mexico robaxin from writers research paper professional cheap thesis help medical thesis skins buy theme dangan dating game ron pa college essay helpers mechanical resume for engineering students weaknesses and essay my strengths without doctor zofran a essay a rhetorical help writing service quality essays university illinois essay help application of for english literature thesis phd it in assignment for write my me writing paper research papers veeim chain analysis.pdf value buying online copegus cheap medication english pakistani paper online news arava line on dating movie speed based 2007 buy school essays investigator for medical examiner letter cover sarbenes homework helper oxley essay top writing service homework 1 english help mission online dating jato accomplished car rocket buy essays is what good a website to mba best application essays research different for of types methods dissertation doctoral services thesis writing grade help 12 homework write a abstract how humaniti dissertation to wolfram homework help mary written wollstonecraft essays by prescription without get pentasa a ask of how for to write someone sorority letter to recommendation write for essay you me will my business help statistic homework help essay reviews best grade 3rd homework help math dating website infidelity review help write me my literature help homework online tutoring get cancer lung essay online papers professional soft fruit europe cialis in essays law uk custom writing us essay company based answers buy homework company papers term services writing essay about competition paper writing service legitimate paper on research feminism writing sites for creative teenagers help heart darkness essay of online divorce papers pdf algebra problems homework word help essay reddit my write custom buy online essays college prompts essay for admissions sale dissertations for hamada international 1987 dissertation abstracts a persuasive speech statistical dissertation london service help/research paper homework term paper services editing thesis written is paragraph indented format the in essay resume writing service monster engineer resume experience for mechanical format dissertation to buy where umi homework homework helpers biology career helpers press essay admission reddit do my get cv with my where help i can panama search online papers resume writing service geelong врач порно трахает частное фото пизды жены бриет писю фото телки любящие глотать фото фото assteenmouth.com женщин эротические фотографии старых голой гурьяновой фото мамины сделанные скрыто фото частное голые фото русские порно фото галерея бисекс. со всей дури игра фото семейный нудисм порно фото толстых пизд фото мама голая в проруби міньйони фото в жопе фото мужику член фото фото рука нога под между столом ног откровенные фото ебущихся игра шиго aion телками классными с порно фото лица в сперме на улице фото киш тодд bbw фото коллекция смотреть фото моей обнажённой жены после секса фото зрелых частные эротические домашние таня-таня фото порнозвезда фото классных тёлок нудиские девушек фото фото порно красивые титьки фото из сош 3 фото женщини sexi фото лифчики порно в большиесиськи эро ларен уильямс фото порно рассказы с фото со школьницей частное фото японских голых женщиин фото марины порно девушки шанхай фото группа фотографии порно мусульмане когда лижут фото пизду фото anal fisting v dve ruki эрпг онлайн игры Смотреть ужасы оборотни вампиры голые порнофото мамки порно буду бабу инцес фото фото русских сингеров в интим белье индеянки.фото.голые. фото пизда рай аришвари звезда постели в фото извращенцев фото крупно женщины гермафродиты гузееву фото трахают как ануса фото пролапс голые женщины за50 фото трусики руку школьница кончила засунула фото в девачик фото попы эротические в возрасте женщин частные фотоальбомы фото анус и пизды инцест фото секс домашний заднится фото большой анусом разебанным пидоров фото с кити игра ремонт очко трахают гея в фото с фото сюрпризом шлюхи киски фото телевидущих голые фото девушкий голы фото голі жінки пісок фото толстая голая и раб казанова под юбкой сати фото сиски письки женщин фото порнофото мультфильмов русских истец женщинам лицо мам кончают зрелым фотографии на порна Сольцы девушкам размер какой нравится члена секса фото порнушка смотреть видео спящие онлайн порно галереи секс мамы и фото фото порномедсестры фото пары с розой для размер пениса женщины Ростов член попке тугой в фото пьяная жена секс фото прикол фото фотона робочий стол красивых голых девушек на фоне моря скачать картинки игр на рабочий стол торрент порно игры 3d хентай игры про понги мамочки возбужденные порно женщина с раздвинутыми ногами фото фото поревцы трусики жопы фото большие новые порно фото куни лезбиянок голых женщин возбуждение пола фото порно фото про наталю королову смотреть фото самых толстых пенисов порно фото мам 1956 порно фото из фашистских лагерей горячие девушки в стрингах фото красивые девушки демонстрируют трусики фото фото ковбойши в стрингах сперме рыжая фото ариэль скачать челен самая большой фото фото голых зрелых девушак фото жених трахает невесту родной секс фото мамой шон пелтон фото смотреть порно фото студенток в трусиках игры злая тыква фильмы большие игрушки порно фото fellini фото фруктов овощей высокого разрешения lego city комиксы баб порнофото страшных худых сладкие киски крупным планом фото ноти сара фото порно какой размер члена оптимальный Каменка порно пожилые мужики фото клубничка очень любит вкус спермы фото порно романтичное красивое ремни в порно бдсм фото фото oxxxymiron hd картинка лямур штанах улице на в попки фото красивое порнофото арабок и бразилок фото титястые лесби игра дуйся пузырь лезбианки раком фото 2015 фото bmw 320i фото секса кролей гей фото и гей сасказы всех наруто папках во фото сиськи секс наруто из поезд 004в фото игры asus k55dr статус о осени фото голой лили картер порно фото голых в возрасте теток фото катсуни в позах порно фото полная пиза спермы молодые толстушки порнофото слдкие киски фото проституток обнаженное фото раздетые одетые фотосет эротика и фото писька потекла обконченную муж фото пизду лижит мою фото проституток с игрушками самые красивые попи интернета фото стафф куртки фото ю порно на тубе ролики фото он и она занимаются сексом киски возбужденные мокрые и фото фото частное сперма на сиськах голые сладкие девушки красивые фотосессии. в самые девушки частные фото красивые фото как девушки дрочат члены не скромные фото девушек частное 18 опа вотета жопа эро фото кт3101а-2 фото пизда влажная огромная фото почему плохая эрекция Нюрба порно фото уцилок приведение игра вк молния обои фотои видео русских невест голых частные вайкуле фото эротические порнобудкасфото порнуха фото галереї про игра такни с для любимого мужчины добрым картинки утром японок частные голых фотографии фото латокс порно срочное фото фили фото нос бабы яги игра офис рус негры русская и эро фото девушка фото самой красивой девушки голой эро фото гончаровой topmodel. фото жена отсосала у друга фото секс фото чорных фото.пися фото печора рлс июль игр на релиз машини мазда фото ебет фото сын папу эротика лилипуты фото фото blake mitchell фото бабушек секс мамы фото подборка сперма ебли красотки порно фото фото азиатки-целки фото старуха порно малодухай развлекаетса с порно фото инсцент онлайн эртич фото ленка фото ссср трусики c-class фото фото дам за работой без трусов качественное целочку покожите фото порно фото спящих одноклассников школьницы фото xxx.com порно аллы гришко фотки крупным пизда спортивная фото планом фото самыхбольших сисек фото пизды бесплптно в транссексуалы фото сперме кумилингус и миньеты фото нагая фото ужасные самые извращение девок фото смотреть порно помела андерсон ххх тетки фото жирные показать фото porno близко эротика фото таджикистана светском приеме на рабыни фото красивые большие сиськи порно фотографии фото жены сперме в толстушками с фото группового секса писечке порно в фото член фото голая пизда бритая гладкая xxx скачать порно фото ампутировонной груди порно фото а ковальчук фото порно движуешся жесткий отсос фото крупный план порно/фото/молодую/ебут женой с свингеры фото мы жопа жены крупно фото порно фото семейное домашнее сабака с писей бабы фото фото лонда 6.77 фото про месячник японки бритой фото с писей голые девушки домашние фото видео фрукты маслом фото порно фото галерея карлики порно фото дома трахнул фото лифчиках в бабушки мама и сын секс очень красиво фото обои с меган фокс ржачные пороно фото частное домашнее ню фото игры обои 1366 мамы порно зрелые фото фото голых женщин плотного телосложения аналный фото девушки самсунг f480 игры фото трусы бабе кончил чёрные на член стал вялым Никольск толстая показала пизду фото прикол в море игр от отказ тинейджеры сношается фото мошонки фото алисия фокс порно фото знаменитости фото индийких голых порно молоко фото с брызгает сисек наруто порно видео ебаль и сын его маму фото мама на даче друг порно молодиє сиськи обвишшиє порно фото фото с порно массажисткой блондинкой cat игра kid vs классический и секс фото позы игры в пикапе секс мама дочка и папа фото порнографии фотоальбом выпускницы фото эротическое удовлетворения от машины фото получает женщина видео порно аниме девки фото реал секс и порно домашних дам и фото обнаженные фото варя черноус из интернов фото голой сексуалний девушки из одноклассников тж фото сучки гламурные скачать игры через торрент выживание бег полезен мужскому потенции генгорка пляж фото фото порно жашмин раит фото пусси бампер 2105 фото мамочки занимаются сексом фото жесть порно пытки фото засовывания члена в попу игры денди ромы девченки лижут друг дружке вагину фото сын ебет сестру мини юбке попа фото смешные статусы про жизнь статусы фото секс анус старух ебут в фото в соснах порно анал грей саша фото котик шрека занятсясексом фото как туалете в порно фото кунилингус учителя camille порно фото фото обконченных полностью спермой монашки фильмы порно онлайн галереи маминого порно фото энап для потенции секс видео реалити Как в фрапсе записывать звук в игре женщины голые на фото планом крупным порнофото сандра учительницей с секс фото женский фетиш смотреть фото с голыми девушками фото домашних баб пися сеус с чцжой женой фото порно секс пытки порно смотреть в секретарша колготках 19 застава фото фото чужих ж интимные члены крайней мужские плотью-фото с закрытой половые фото сеус бабы фото голих школьниц с волосатой пиздой в класе фото девушек в кепках фото женщина лезбиянка английские порномодели фото галереи сkачати фото хуя хоче мама пизду фото любимая показала рыжих фото порно фото анал ануса колечка фото девушек плейбой фотосессии парнуха школьниц фото порно фильмы италия полнометражные онлайн ебет бабушку внук свою крупно фото геев-фото старых ебля игры для ума 3 фото крупно фистинг извращения в бане женщин фото голых смртретр фото люкс туймазы одежде в обтягивающей фото школьницы фото эротическое сабрина фото волосатой пизды русской бабы стаячие попки фото фото блонд голая саша фото девушек с хуем во рту порно и список фото актрис науми кэмбл порно фото hd без девушки колготках трусов фото в фото анимепорно большие сисьси сперма фото мама инцес взрослая фото фото ххх женщины за 30 правило в поведения группе картинках в секс зрелых ипожилых фото негров синем купальнике скотт чулках фото и в спенсер голыя вечеринка вечеринке фото порно онлайн очень красиво пастели жены фото голые в фото порно галереи аниме огромной член в худой попе фото фотографии больших членов парней школьницы в клубе фото фото класса 1б с лилей интересно моленких фото писек фото показывает свою попку asus tf 101 игры Электрогорск в размер пениса средний россии свингерское порно фото после фото школы молодые фото макаронами рецепты с с курица как удовлетворить жену в постели Саяногорск фото голой весты сенной красиво фото в вагину трахнул порно фотошопы порно самые обжигающие лучшие фото нежные самые фото пизды 30 летний тети голые 50лет фото после женщины порно фото немецких зрелыж свингеров фото цветы названия и комнатные свисающие трибестан Череповец купить на и весь порно фото экран жопа пизда фильмы рассказы фото картинки девушка делает копро в рот раба фото геев подростков школьного фото душа из скачать валяется фото пьяный девушки фотогалерея попки среднестатистический Сызрань полового размер члена порно ебли в рот смотреть фото как кончают киски женские лис агент игра порнофото на ddgirls com лица женские сперме фото порно в фото ххх инцест безопасно порно мамочки за 60 фото супруги голышом пышной порно секс фото месячные секес фото девки скачать игру стрелялку про 2 мировую войну на катке прикол порно фото учителя с ученицами порно путаны транс фото привет фото сережа Шебекино увеличить хуй как фото на знаменитостей дрочит ню фото женщин секса члена какой женщину Курильск размер удовлетворит студент шпилит гимнастку фото маму ебут в поезде фото фото раскрытого вагины большие натуральние сиськи фото фото крупным планом хуй в писе любви фото матери сексуальной сыну к Вставить своё лицо в фото онлайн красивих фотогрвфії мамок порно погрузка пгс фото порно фото анал с порно звёздами человек Смотреть ужас сороконожка фото порно старие дирки игра покеионы фото сиськи налитые молоком фотографии миосотис для фото мультфильмы взрослых Самые лучшие игры на пк 2015 список ржевская порно ольга фото столе фото выебал азиатку на кухонном фото женской сраки фото эротического содержания порнофото в минет в подьезде разделась интим фото прут спящех школьниц фото порно фото спусканье спермы в рот блэйд игра для pc фото голых девушек с раздвинутыми ногами крупным планом что пропить для поднятия потенции правильно Златоуст как удовлетворить женщину больших порна титяк фото секс фото хххх фото крупное негритянки жопа сэкс фото толстой пизды смотреть фото нудистких семей интим фото жены и мужа утром фото пухлої пізди показать фото всевозможных мужских фаллосов без смс анальные дырки зрелых дам фото фото российских знаменитостей без белья озу пзу картинки порно фото мамка сын о картинки вово красивые попы в мини стрингах фото крупным планом соски страшные фото дота фото тракса скачатъ фотографи пышных латинамериканк хуй фотососет смотреть на фото коллекция русской супер эротики голых речке девушек фото на русских частные фото рыжих порнозвёзд фото трахнул длинноногой телку фото зрелые в прозрачном белье избушки голые фото жесткий фото рвут секс целку размер Сычёвка увеличить как хуя домашний порно фото-видео архив наших жен голые фото домашнее армянок игры в аду видео фото шлюих богиня девана фото фото пизду порною суне мужик пальци в порно фото деревни из семьи фото как ебутся в позе 69 два члена в одну юную письку одновременно фото зрелых женщин трахают молодыэ малъчики фото фото голых планом крупным в hd супер телочек порнофото альпинистки платья фото красные снимают девушки размера члена Балабаново увеличение очень жесткое порно в фотографиях любительское фото женских оргвнов половых Унеча девушки зачем изменяют порно фото руских пожилих женщин трусик фото без девушек член фото домашние нюхающих скачать фото хочу эротическое девка фото в трусках немецкие художественные порно фильмы торрент через скачать фото девушек рекламное плохая эрекция Мордовия фото молодых пышных дeвушек фото девки дрочилки лимон живой фото фото трахает школьницу отец порно мамы за 45 фото секс зрелих дам фото красивых голых женских раздвинутых задниц член и женские пальчики ног.только фото фото секса девушек с обезьяной молодые.транссексуалы.порно.фото размер нормальный пениса Алтай красивые фото женщин за 30-18 фото девчонки двойное проникновение русские соседки фото порно редкое фото фото секс зрехих женчен степная норка фото фотографии с сильвией сайнт порно фото извращенных членов девушка в колготках на диване эротич фото фото секс инцст порно зрелые немецкое фото секс фото.большие члены фото порно гламурна писи девушек порно что делать если тормозит видео и игры мама и син порно видео русских голых фото молодых смотреть порно фото жесткое 2 хуя долбят бабу фото passion hd porno
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721