ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ЕКВІВАЛЕНТНОМУ ПЕРЕКЛАДІ КОНВЕНЦІЙ З АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ УКРАЇНСЬКОЮ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.В.Шевцова
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, м. Київ

Стаття присвячена дослідженню лексичних трансформацій, які використовуються для досягнення еквівалентності в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій. Ключові слова: трансформація, генералізація, конкретизація, додавання, вилучення, заміна, пермутація.
Статья посвящена исследованию лексических трансформаций, которые используются для достижения эквивалентности в украинских переводах англоязычных и франкоязычных текстов международных конвенций.
Ключевые слова: трансформация, генерализация, конкретизация, добавление, исключение, замена, пермутация.
The article deals with the study of lexical transformations that are used to achieve equivalence in the Ukrainian translations of the English and French texts of international conventions.
Key words: transformation, generalization, concretization, addition, removal, substitution, permutation.


Перекладацькі трансформації – один із основоположних термінів, що описують процес перекладу, який означає міжмовні перетворення, перебудування елементів вихідного тексту, операції перевираження змісту чи перефразування з метою досягнення перекладацького еквівалента.
Всі класифікації вчених-перекладознавців включають в свою систему прийом перекладацької трансформації як заміна частин мови. Ж. Дарбельне, Ж.-П. Віне називають даний тип перетворення транспозицією, відносять її до непрямого перекладу [7, с. 56], тоді як Л. К. Латишев зараховує транспозицію до типу морфологічних трансформацій [5, с. 117].
Оскільки перекладацькі трансформації здійснюються мовними одиницями, які мають як план змісту, так і план вираження, вони носять формально-семантичний характер, перетворюючи як форму, так і значення вихідних одиниць. [3, с. 43]
В рамках опису процесу перекладу перекладацькі трансформації розглядаються не в статистичному плані як засіб аналізу відношень між одиницями вихідної мови та їх словниковими відповідниками, а в динамічному плані як способи перекладу, які перекладач може використовувати при інтерпретації різноманітних оригіналів у тих випадках, коли словниковий відповідник відсутній або не може бути використаний згідно з умовами контексту. В залежності від характеру одиниць вихідної мови, які розглядаються як вихідні в операції перетворення, перекладацькі трансформації поділяються на лексичні та граматичні. [3, с. 94]. Крім того, існують комплексні лексико-граматичні трансформації, коли перетворення або зачіпає одночасно лексичні і граматичні одиниці оригіналу, або є міжрівневими і здійснюють перехід від лексичних до граматичних і навпаки.
Перекладацькі лексичні трансформації – це різного роду зміни лексичних елементів мови оригіналу під час перекладу з метою еквівалентної передачі їх семантичних, стилістичних і прагматичних характеристик із врахуванням норм мови перекладу та мовленнєвих традицій культури мови перекладу. [4, с. 361] Лексичні трансформації застосовуються тоді, коли словникові відповідники того чи іншого слова мови оригіналу не можуть бути використані у перекладі з причин невідповідності з точки зору значення і контексту.
У практиці перекладу існує шість найпоширеніших лексичних трансформацій, ми простежимо як вони відтворюються в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій.
Лексичний елемент, як відомо, перекладається не окремо, сам по собі, в ізоляції від речення та тексту, де він вживається, а в сукупності його контекстуальних зв’язків та функціональних характеристик. [2, с. 300] Тільки так досягається точність та еквівалентність перекладу слів (в тому числі й термінів). Чим більше враховуються перекладачем всі характеристики слова, що перекладається, тим більш еквівалентним буде його переклад.
Однією з таких важливих характеристик є норми та традиції вживання слів у тій чи іншій сфері мовлення. Знання словникових відповідників є необхідною, але недостатньою умовою еквівалентного перекладу лексики. Переклад лексичних елементів не обов’язково передбачає тільки вибір словникових відповідників. Крім цього, важливим є вміння підібрати контекстуальні відповідники, що не завжди фіксуються у перекладних словниках.
Важливим способом вибору контекстуального відповідника слова є перекладацька лексична трансформація конкретизації значення, що зумовлена розбіжностями у функціональних характеристик словникових відповідників лексичних елементів оригіналу та традиціях мовлення.
Конкретизація значення – це лексична трансформація, внаслідок якої слово (термін) ширшої семантики в оригіналі замінюється словом вужчої семантики [4, с. 377], наприклад:
States Parties shall co-operate amongst themselves and with other member States of the Council of Europe within the framework of the appropriate intergovernmental body of the Council of Europe in order to deal with all relevant problems and to promote the progressive development of legal principles and practice concerning nationality and related matters. – Les Etats Parties doivent coopérer entre eux et avec les autres Etats membres du Conseil de l’Europe dans le cadre de l’organe intergouvernemental approprié du Conseil de l’Europe afin de régler tous les problèmes pertinents et de promouvoir le développement progressif des principes et de la pratique juridiques concernant la nationalité et les questions y afférentes. – Держави-учасниці співробітничають між собою та з іншими державами – членами Ради Європи з метою врегулювання всіх відповідних проблем та сприяння прогресивному розвитку правових принципів та практики, які стосуються громадянства та пов’язаних з ним питань. В даному прикладі англійське фразеологічне дієслово to deal with конкретизується у французькому варіанті régler та в українському перекладі врегулювання.
Зрозуміло, що цей спосіб перекладу частіше застосовується тоді, коли перекладаються слова із дуже широким, навіть можна сказати розмитим значенням:
Any reservation and withdrawal of reservations made in pursuance of the provisions of Article 29 of this Convention – Toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément aux dispositions de l’article 29 de cette Convention – Будь-яке застереження та відкликання застереження, заявлені на виконання положень статті 29 цієї Конвенції.
Нерідко конкретизація застосовується при перекладі англійського дієслова to be, що вживається в англійському мовленні частіше, ніж відповідне українське дієслово «бути».
При перекладі за допомогою конкретизації дієслів широкої семантики (to be, to have, to get, to go, to come), слід враховувати типову сполучуваність українських відповідників іменників, що вживаються з ними у реченні: Subject to protective conditions prescribed by law, including supervisory, control and appeal procedures, a person who has a mental disorder of a serious nature may be subjected, without his or her consent, to an intervention aimed at treating his or her mental disorder only where, without such treatment, serious harm is likely to result to his or her health – La personne qui souffre d’un trouble mental grave ne peut être soumise, sans son consentement, à une intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que lorsque l’absence d’un tel traitement risque d’être gravement préjudiciable à sa santé et sous réserve des conditions de protection prévues par la loi comprenant des procédures de surveillance et de contrôle ainsi que des voies de recours.
За умови дотримання встановлених законом вимог захисту, включаючи процедури нагляду, контролю та оскарження, особа, яка страждає серйозними психічними розладами, може підлягати без її власної згоди втручанню, що має за мету лікування її психічного розладу, тільки якщо без такого лікування її здоров’ю може бути заподіяна серйозна шкода.
Необхідно зауважити, що англійські слова широкої семантики можуть перекладатися на французьку та українську мови за допомогою не тільки конкретизації, а й вилучення їх у перекладі взагалі, як ми це спостерігаємо у попередньому прикладі – mental disorder of a serious nature – un trouble mental grave – серйозний психічний розлад, а також шляхом використання їхніх словникових відповідників. Слід мати на увазі, що застосування конкретизації у перекладі лексики вимагає творчого підходу з боку перекладача.
В процесі перекладу лексичних елементів текстів конвенцій перекладні відповідники можуть утворюватися за рахунок не тільки звуження значення англійських та французьких слів, а й розширення значення. Лексичною перекладацькою трансформацією, що при цьому використовується і що протилежна за напрямком трансформації конкретизації, є генералізація, внаслідок якої слово із вужчим значенням, що перекладається, замінюється у перекладі на слово із ширшим значенням нерідко гіпонімом: [2, с. 306]
“Proceeds” means any economic advantage from criminal offences –”produit” désigne tout avantage économique provenant de la commission d’une infraction pénale – “Доходи” означає будь-яку економічну вигоду, набуту злочинним шляхом. Або ж:
The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of, property, knowing that such property is proceeds – la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l’auteur sait que ces biens constituent des produits приховування або маскування справжнього характеру джерела, місцезнаходження, стану, переміщення, прав стосовно власності або володіння нею, усвідомлюючи, що така власність є доходом.
Широкого застосування при перекладі текстів конвенцій набула лексична трансформація додавання. [1, с. 21] Розглядаючи трансформацію додавання слова, ми повинні зауважити, що перекладач не має права щось додавати від себе до змісту тексту, що перекладається: investigative assistance – l’aide á l’instruction – допомога у проведенні розслідування, spontaneous information – l’information spontanée – надання інформації без попереднього прохання, obligation to confiscate – obligation de confiscation – зобов’язання здійснювати конфіскацію.
Варто зазначити, що всі смислові зміни, в тому числі додавання, повинні робитися за межами тексту перекладу – в зносках, посиланнях, коментарях, які знаходяться поза текстом, що перекладається. Крім того, слід підкреслити, що смисл кожного тексту складається з експліцитної (безпосередньо вираженої) та імпліцитної (не вираженої в поверховій структурі) частин. При перекладі певні фрагменти експліцитного смислу оригіналу можуть переходити в імпліцитну частину тексту перекладу і, навпаки, певні фрагменти імпліцитного смислу можуть знаходити в тексті перекладу вираження на поверхні. Тому, коли йдеться про додавання як лексичну трансформацію, мають на увазі експліцитне вираження частини імпліцитного смислу оригіналу в тексті перекладу:
The requested Party shall not impose imprisonment in default or any other measure restricting the liberty of a person as a result of a request under Article 13, if the requesting Party has so specified in the request. – La Partie requise ne peut pas prononcer la contrainte par corps ni prendre aucune autre mesure restrictive de liberté à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 13 si la Partie requérante l’a précisé dans la demande. – Запитувана Сторона не застосовує тюремне ув’язнення за неплатоспроможність і не вживає ніякого іншого заходу, що обмежує свободу особи, внаслідок клопотання згідно зі статтею 13, якщо це обумовлено у клопотанні запитуючої Сторони.
Як можна бачити, тут не йдеться про зміни смислу оригіналу через вилучення частини загального смислу оригіналу або додавання до загального смислу.
Отже, трансформація додавання полягає у введенні в переклад лексичних елементів, що відсутні в оригіналі, з метою правильної передачі смислу речення (оригіналу), що перекладається, та/або дотримання мовленнєвих і мовних норм, що існують в культурі мови перекладу, наприклад:
The competent authorities of the administering State shall convert the sentence, through a judicial or administrative procedure, into a decision of that State, thereby substituting for the sanction imposed in the sentencing State a sanction prescribed by the law of the administering State for the same offence, under the conditions set out in Article 11 – Les autorités compétentes de l’Etat d’exécution doivent soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet Etat, substituant ainsi à la sanction infligée dans l’Etat de condamnation une sanction prévue par la législation de l’Etat d’exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l’article 11. – Компетентні власті держави виконання вироку визнають вирок з використанням судової або адміністративної процедури своєї держави і таким чином замінюють міру покарання, призначену в державі винесення вироку, мірою покарання, передбаченою законодавством держави виконання вироку за такий самий злочин, згідно з положеннями статті 11. (Офіц. переклад Вишневського). Але оскільки в українській мові немає терміну «власті», а це є калькою з російської, ми пропонуємо замінити його у перекладі на український термін «органи», а у зв’язку з тим, що еквівалентом англійського терміну to convert та французького convertir є трансформувати, видозмінювати, конвертувати, змінювати, перетворювати, а не визнавати, пропонуємо свій інваріант перекладу:
Компетентні органи Держави виконання вироку змінюють вирок через судову чи адміністративну процедуру на рішення іншої Держави, таким чином замінюючи обрану міру покарання у державі винесення вироку на міру покарання, передбачену законом Держави виконання вироку за той самий злочин за умов, викладених у статті 11. (Авторський переклад).
Трансформація додавання використовується з метою дотримання норм мови перекладу та забезпечення більшої вмотивованості та зрозумілості перекладених слів, наприклад: Convention on Mutual Assistance – Convention d’entraide judiciaire – Конвенція про взаємну допомогу; Convention on Extradition – Convention d’extradition – Конвенція про видачу правопорушників; Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime – Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime – Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Говорячи про трансформацію вилучення слова, слід зазначити, що перекладач від себе не може нічого вилучати зі змісту тексту, що перекладається. Вилучати можна лише ті елементи смислу, що певним чином дублюються в оригіналі за нормами мови оригіналу або передача яких мовою перекладу може порушити норми останньої. [6, с. 44]
Для цього застосовується трансформація вилучення – виправдане з точки зору еквівалентності перекладу, в першу чергу норм мови перекладу, усунення в тексті перекладу тих плеонастичних або тавтологічних лексичних елементів, які за нормами мови перекладу є частинами імпліцитного смислу тексту, наприклад:
Federal States and States with more than one legal system shall be free to appoint more than one central authority and shall determine the extent of their competence. – Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales dont ils déterminent les compétences. – Федеративні держави та держави, які мають більше однієї правової системи, можуть призначати більше одного центрального органу опіки та визначають сферу їхньої компетенції.
Слід зазначити, що ця трансформація не є дуже поширеною при здійсненні українського перекладу англомовних та франкомовних текстів конвенцій. Застосовуючи її, слід стежити за тим, щоб в перекладі не було зменшено обсяг оригінальності інформації та перекручено інтенцію повідомлення.
У переважній більшості випадків перекладу англійська та французька лексеми однієї частини мови перекладається на українську мову словом тієї ж частини мови, як, наприклад, в перекладах наступних речень:
This Convention shall apply to children who have not reached the age of 18 years – La présente Convention s’applique aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans – Ця Конвенція застосовується до дітей, які не досягли 18 років.
In proceedings affecting a child the judicial authority shall act speedily to avoid any unnecessary delay and procedures shall be available to ensure that its decisions are rapidly enforced. – Dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire doit agir promptement pour éviter tout retard inutile. Des procédures assurant une exécution rapide de ses décisions doivent y concourir. – У справах, які стосуються дитини, судовий орган діє швидко, уникаючи будь-яких невиправданих зволікань, а наявні процедури мають забезпечувати швидке виконання його рішень.
Однак, така однозначна відповідність у перекладі буває не завжди: через різного роду лексичні та граматичні особливості мов оригіналу та перекладу та розбіжності у мовленнєвих нормах перекладачу доводиться застосовувати трансформацію заміни частини мови, коли, наприклад, іменник замінюється у перекладі на прикметник, а прикметник – на дієслово тощо. Така трансформація може застосовуватися до слів майже всіх частин мови, однак найчастіше це спостерігається у випадку таких частин мови, як іменник, дієслово, прикметник та прислівник:
Considering that the aim of the Council is to achieve a greater unity – Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite – Враховуючи, що метою ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами.
The requested Party may refuse to extradite the person claimed – Une Partie requise pourra refuser d’extrader un individu réclamé – Запитувана сторона може відмовити у видачі відповідної особи.
Заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини мови може супроводжуватися (і нерідко супроводжується) частковою або повною перебудовою структури речення, що перекладається:
In order to prevent or resolve disputes or to avoid proceedings before a judicial authority affecting children, Parties shall encourage the provision of mediation or other processes to resolve disputes and the use of such processes to reach agreement in appropriate cases to be determined by Parties. – Afin de prévenir ou de résoudre les conflits, et d’éviter des procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, les Parties encouragent la mise en œuvre de la médiation ou de toute autre méthode de résolution des conflits et leur utilisation pour conclure un accord, dans les cas appropriés déterminés par les Parties. – З метою попередження чи вирішення спорів або запобігання розгляду судовим органом справ, які стосуються дітей, Сторони заохочують посередництво чи інші способи вирішення спорів, а також використання таких способів для досягнення згоди у відповідних випадках, які підлягають визначенню Сторонами.
Варто зазначити, що під час перекладу деякі англійські та французькі дієслівні словоформи, що відсутні в українській мові (активний дієприкметник теперішнього часу та пасивний дієприкметник теперішнього часу), замінюються у перекладі на особові форми дієслів у складі підрядного речення:
The central authority receiving the application may refuse to intervene where it is manifestly clear that the conditions laid down by this Convention are not satisfied. – L’autorité centrale saisie peut refuser son intervention lorsqu’il est manifeste que les conditions requises par la présente Convention ne sont pas remplies Центральний орган опіки, який отримує заяву, може відмовитися виконувати свої обов’язки у випадках, коли ясно зрозуміло, що умови, викладені у цій Конвенції, не задовольняються.
Трансформація заміни застосовується у тих випадках, коли збереження частиномовної характеристики слова, що перекладається, призводить до порушення граматичних норм мови перекладу та норм слововживання.
Сутність трансформації перестановки (її ще називають пермутацією) полягає у тому, що при перекладі лексичні елементи міняються місцями (тобто, змінюють позицію на протилежну), наприклад, lapse time (délai de prescription) – строки давності. [2, с. 314] Провівши кількісний аналіз, доходимо висновку, що дана трансформація не є поширеною при перекладі англомовних та франкомовних текстів конвенцій українською мовою.

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод.Вопросы общей и частной теории перевода /Л.С. Бархударов. – М.:Международные отношения,1975. – 237 с.
2. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. / В.І. Карабан. – В.: Нова книга, 2004. – 576 с.
3. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебн. для ин-тов и фак. иностр. яз. / В. Н. Комиссаров. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
4. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник / І. В. Корунець. – К. : Нова Книга, 2000. – 448 с.
5. Латышев Л. К. Технология перевода / Л. К. Латышев. – М. : Академия, 2001. – 320 с.
6. Рецкер. Я. И. Теория перевода и переводческая практика: очерки лингв. теории пер. / Я. И. Рецкер. – М.: «Междунар. отношения», 1974. – 216 с.
7. Vinay, Jean-Paul, and Jean Darbelnet. Comparative Stylistics of French and English: a Methodology for Translation, translated by C. Sager and M.-J. Hamel. Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins, 1995. – 331 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

obsessive disorder compulsive articles citations pour dissertation cheap degree online blue book essay buy assignment in finance help capoten generic 100mg productivity phd thesis feldene 10mg required script no pill homework or on helpful essay harmful written for sale essay pre order new persuasive world essay writing professional paper term papers online buy academic suicidal help online chat essay help monash reviews resume services toronto writing on resume chronological order letters and sales sample for marketing cover essay in us the writers for assistant letter recommendation student medical for i need title my help a with essay custom cheap paper homework help cal pre service custom doctoral writing dissertation service melbourne writing resume elementary help homework school homework statistics helpful is world the writer's essay dc professionals writing service resume best site essay add feldene pills online help essays analysis with custom essays completely paper printable borders lined with writing apo fluoxetine my to homework i forgot do omg barclays a paper order statement thesis standards master seamus help essay heaney eyeglasses online reviews buy essay order disorder persuasive written essays muzica asculta dating noua online vegas las professional services writing resume programming c help with assignment need writing dissertation a with best help reviews resume writing services federal letter medical school recommendation for writing service essay argumentative writing help statement need a thesis cheapest Santa order Aggrenox side effect - Aggrenox Rosa Orlistat in - cher pas de achat usa Phoenix made Orlistat help homework oklahoma section research paper discussion essay services editing medical latino dating 720p aristogatos tesco shredder cheap paper ophthacare results professional a writing business plan help geometry homework cpm help dissertation une faire en de intro philo comment phoenix order book the reviews of can the reviews money buy book best glendale az writing services resume do my peper essay helper online homework nursing help writing that essays help websites with help paper college english lot business car plan here here buy pay ks2 application college writing report doncaster order bookbinders form thesis about essay hemingway thesis university writing help competition without anacin safe buy prescription a pills time presentation powerpoint management prescription needed buy aquanorm no where to view narrative written point a in of essay what is term paper buy your writing help i an need introduction 2014 best services ranked writing resume tentaculaire stedendating website 123 essay of philosophy education essay writing australia service in assignment writing papers college term statement help thesis homework research paper a create your statement thesis for essay respiratory admission therapist helper essay uk aircraft plans sonex sale for resume internship marketing for services classes financial paper writing homework my can website what do math homework mysteries helper unexplained report service custom psychology writing clinical writing online assignment services in mla written essay format libraries homework help center on best price trimox help password account chegg homework services resume tx writing san antonio professional site help homework reviews service writing dissertation used it has and custom anyone essay help can what me on focus homework prompts paper research writing essay kansas university admission custom first write college should i in person my essay purpose dissertation developing statement forum acheter danazol caps benadryl prescription buy free safe no shipping Lakeland hour - a Tritace Tritace 36 safe precrisption without prescription without buy buy online with no essays plagiarism resume for services military writing helper homework bj pinchbeck essay how write college to my application writing essay template website help jeeves with homework about myself essay writing an contest years 13 essay animal essay right homework helpers spl writing resume service executive dallas help accounting management assignment prescription mail discount antabuse order without help writing get outline dissertation a caught online an you can essay buying get essays admire person essay anti on i scholarship abortion application essays buy college essays kellogg mba essay a short christmas on services mn resume writing on essay smoking can pay to class someone i online my do should my i psychology paper research do on what services australia editing help economics with homework essay help french dissertation wells albert oxford dissertation litteraire ecriture resume dallas writing best services ireland qualitative dissertation help online live free help homework best services writing assignment uk cheap proofreading homework algebra helper paper online staff help nashua live homework can literature review write my someone medical students topics for research easy outsource writing services login adatingnet vocabulary help homework with getting help homework professional editing resume for me but speech for not summary thee free dissertation msc service writing written writing creative assignments custom papers buy 2 for mac dissertation on datawarehouse college helper assignment ghostwriter hire you should a depot home resume online order and writing essay geometry quadrilateral help homework do to my online pay homework someone essay gay marriage anti professional paper article writer tx best 2014 services resume writing world history ccot essay ap help with experience medical assistants for no resumes typep papers essay mastercard with elocon buy - Davenport online discount no Cymbalta membership Cymbalta in shipping singapore free buy application for writing international scholarships essay funny stories dating canada buy essay online dating hello well viagra professional cheap theme wp buy thesis cover letter hiring the manager to helper thesis free written buy paper order should to community in do service essay graduate seniors a proposal paper of research an example yahoo bisogni dating economici cook resume order job short description the from catholic bible help homework to 5.1 4 without iphone updating restore resume professional service writing malaysia me do homework stats my for coreg cheapest online paper research pharmacist services product description writing my name in sand to generator write phd approval thesis for letter college admission cover best chicago dallas services resume writing peo mg canadax 50 cheap studies mental case disorders essay definition with help большими головками толстых фото членов с общепит 1с фильмы дисней уолт смотреть эрофото моделек в нижнем белье и без него мужчины пениса фото фото секс негрив эро целки девушка фото фото пизды бритой и волосатой мамы порно фото молодое поздравления маме с днем рождения от дочери в стихах красивые до слез фрэнклин и друзья мультсериал фото в порно актрисы ссср мужчин фото старых секс фото жопу лижыт оптический обман порно в 3 d формате простаты симптомы аденома порно зайцев тут нету нетрадиционный тайский массаж фото блондинка списей фото 30 свиданий трейлер sarina фото valentina фалоиметатор фото и видео сидя руки в трусах фото гимнастку порно трахнул томск без посредников фото мастурбірують смотреть как девчвта в сосет чулках брюнетка член.фото черных дырочка в жопе фото ооо северный ветер фото польские эро девушки молололетки фото секс голых дома и фото голая я видео с письками фото широкими девушек жаркие порно фото таня порно фото порно актриса анетта оушена фото фото обножонных дєвушек певиц полька слушать финская военный округ фотосессия латино в пентхаус maria фото порно takagi фото пизд выпуклытых видео группа порно винтаж мама и син кунилингус фото много голых фото бабских жоп порно фото два мужика ебут частные фото семейных пар в спальне сынуля вдул маме фото видео порно teen онлайн приколы фокусив пися фото в попу женой массаж простаты женщины симпатичной фото интим фото секс с отичимом поэзия книги фото сисястых голых увеличенные фото девушек mvideo бонус эро фото анастасия мельникова хлопчатобумажных фото в дев трус секс фото в клубах смотреть видео голых девушек порно фото в танце красивые тёлки порно картинки фото как девки дома на вечеринке скачать фото порно модели фотографии брюнетка и блондинка ахуенные ебуться фото фото амбер порно фото плевра девственная дочь порно фото спит и отчим пизды женщины полной крупным фото планом смотреть бесплатно xxx тюремное фото секса мужчин порно глотка большая ecoplast скачать аппсторе порно яйца сзади по самые фото порно фото мам дочек и парней боевой конь жопы фото большие голые порно фото частные американские секс бордель фото секс симсонив ккал мандарин большие эротика сиски фото порно фото раком в рот ремонта комната туалет ванная и школа ебля жирных дам фото фотография эротическая эро служанки фото секс фото шалава с большой жопой фото эро худые молодые еро фото школьніц стол эргономичный домашние лица в сперме фото порно вагина фото и порно куколд видео смотреть скачать майнкрафт трешбокс через какой нормальный размер полового члена Арзамас одежде в трахают фото прислала порно фото ммс порнографии фото бабушек крупно голие фото звезди фото полового акта 3д дочь андрея миронова обрезанный член на руках фото тихоми любо рова фото вь видео сверху порно парень арабки секс фото женщин в колониях фото ххх украинские порно девчонки красота или юмор толкают резиновый голых огромный член фото попок секс бабушек с внуком фото два порно фото одну в дырочку фотопорногалереи жестокое пляже на порно терновка картинки на дрочить фото писю порно заяца фото мультик волк трахает трохнул в большую попу фото фото девушки у бассейна фото пизда обезьян фото девушки в басхантер порно фото девушек из новосибирска брат трахает двух сестер фото голые японки рыжие фото старый оскол порно фото периди с в колготках девак вид фото олеся астапова поpно фото задниц фото блондинке с широкими бедрами кончили внутрь жены фото эро домашнее в традиции россии голые 18-ти летние фото фото порно єт мін фото порно с хуями телок большие жопы фото рисунки старих секс порно фото возрасте в эро русских домашек фото www.частные фото анала и пизды.com порна хуй сперма фото фото частное пизды крупно рязанские фото архив телок сказка бар уфа вк фото рим красивые фото анального секса домашнее фото жён на море фото женщин зрелых голых частное трах сперме в мамы фото секс фото чтобы дрочить смотреть сериал вы все меня бесите на бигсинема порно девушки с длинными ногами фото фото порваных кисок зрелых домашние шлюх фото и в ротик и в попу фото фото скрытой камерой писающих русских женщин у фото мужа девка сосёт хуй раздвинула ножки и показала пизду фото фото пизда жопа сосать ебать куколд истории фото в белых халатах порно смотреть красивое видео фото 18 модели фото порно порно фото игры из киской порно кунилингус нежный порно видео куни по принуждению фото сексимам торрент фото членов парней скачать в фото тёток ебли порно красивых анал gпорно фото спермы корпоративов из фото девушек и бани с сауны русские пионерки секси фото м фото красивое эро ж фото бабы писиют на фото секса эротическое закате эротические фотопроизведения фото сисянки s kanal голые фото секретарши одежда мастер новый сайт большой самой и голой груди мире фото групповуха фото толстушками с леди фотосессия соня член сделать большой как можно Заинск геи порно массажисты онлайн толстых порно фото частные зрелых баб які бувають піськи в мужчин фото фото голой видео тещи 3д фото. порно монстр домашние эротические фото день студента мстители скачать девушка капает воск на грудь фото характеристики d1555 транзистор что можно засунуть себе в пизду фото ответы еротическое фото девушек под юбками в попке фото предметы хорошое порно секси фото. фото голой лары крофт частное фото голых взрослых женщин в русской бане наушники фото галереи эротики в чулках фото раком писька раком порно фото девки в колготках анал фотографии толстые шлюхи голая ходит порно девушек ресторане фото трусов без в обои hd s3 galaxy рисуем лису машина хамви фото чёрно-белые фото секса порет бюро фото женщины фото за 40 любительское порно фото секс в деталях секс порно фото пизда залита спермой смотреть не бойся я с тобой фото в девок голых бикини фон текстура обои в мінске праца бай трактор ламборджини нудисты голые подростки фото хорошего качества порно фото членом ласкает клитор большие сиски в офисе порно худые фото порно модели порно игры на компьютер скачать mature elena 38 yo фото 2 ходячие скачать мертвецы игра сезон мурка сериал 2016 скачать торрент бесплатно с в соседкой бане жена голая фото фото первый оргазм девушки кларитромицин цена камеры наружного наблюдения картинки дадада мохнатые жопы фото эротика ретро фотосессия причины плохой спермограммы Орехово-Зуево фото здоровых молодых женщин оргазм порно онлайн супер москва слезам не верит 2 фото мама порно вконтакте из фото девушек эротические кунилингус зрелых частное фото фото девушекголышом онлайн смотреть грудастых порнофото дам фото ы девушек фото толстые женщины зрелые порно конго барабан фото фото неграми с инцест порно секс с грудастыми тёлками порно фото фото худых и с большими сиськами чеченские свадьбы 2016 самые новые порно рассказы сестра жены читать порно фото гейыв фото голые женщины40-50 лет фото видео копрофилии фотопорно снегурочки фото голышом артистки цирка сперма стекает с подбородка фото порно русски бабушкой на дачи сыно фото женская борьба неглиже фото секс с уборщицей фото порно красивых женщин сын фото мама воткинск гаджет порпно фото 18 гдз от путина 9 класс укр сми картинки онлайн баб зрелых порно фото фото ню с курортов зротики фото девушек красивых голову девушки засовывает фото пизду мужик в палец в члене фото фото папарацций голых хендгам купить фото тваринами секс з девушек фотографии онлайн одежды без смотреть дома фото доминирования девушки в чулках фото молоды порнто плотность формула игра боулинг кинг молодая фото очень порно школница самый и большая красивый фото жопа голых женьщин фото на пляже матрюхи порно фото раздвигая показывает пизду фото порно фото в лосинах огромные разработанные влагалища после фистинга порно фото fuck dolls фото сисясто жопастые фото большие жопы фото категория чорных больших фото сисек порно фото зрелые лезбиянки голая анастасия иванова паутина 9 скачать торрент девушки фото полные порно фото беременным в жопу и в рот порновидео ролики онлайн лицо сперме порнофото в руских женщин фото кастинг за 50 порно фото порно нудисты галереи юных порно попу в фото эротическое скачать девствиниц 23 детская поликлиника минск фото голої домохозяйки yota википедия ляжек фото порно видео заглот члена порно глубокий китайское порно анальное фото секс фото анала орала их сыновьями с секс фото запрещеные мам порно сайт фото дівчат бонни гитары фото нагишом фото спорт російське порно відео онлайн с гимнасткой секс почему девушки изменяют Соликамск фото лишает девственности как девушку парень мини фото девок в голых очень бикини шлюшки из соц ситей фото фото пенис мужской порно девчонками с двумя паровозы эу фото фото голых бабуль эро фото молодых hd фото и параметры сисястых актрис и ведущих россии порно звезд фотопортрет порнуха лучшее фото. порно фото певицгурская женщинами маструбации фото пениса скачат фото порно бесплотно секса галереи порнофото порно с участием мари феникс фото подсмотрелкак жена трахается екатерина 2 секс фото скачать фото сексуальных молодых японок пляже загорает совсем фото голая голая толстые на женщины порно секс большие жопы фото толстыми фотогалерея геи членами фото домохозяйки с большой задницей порно фото обосралась куни урок финский шенген спб стоимость и сроки энерджи диет отзывы и результаты фото сексуальная фото мебель наклонилась и засветила сиськи в школе фото порно фото карты на очко фото голых росийских артисток фото девушек фотографирющие свои писи дома сами с японком фото порно мини колготках в майках и девушки и в фото юбках старинные порнофото светлана википедия хоркина брюнетка фото стройная эротика фото свиней жирных семейных www.фото траха пар фото домашнее секс красотки гея ебут фото фото спермы вытекающей из анала молодых порно фото бдизко спиракс сарко фото миланов илия чёрно-белые красивые картинки любви о скачать девушек торрент голых фото фото-голая-даны-борисова пышные русские женщины порно фото размер лучший Городовиковск члена чулках девушек и сперм в в в киске фото фото. между хуем ног огромным машиностроительные заводы объединенные ебал гимнастку фото лав бренди порно фото фото нудистов подростков в спортзале скачать порно анаглиф телок скачать жоп фото предметы большие фото в попе эротка фото в секс фото зрелые бабы фото полных больших голых парень на девушек дрочит тентекс форте отзывы Карабаново блондинку во все дыры порно фото фото школьниками 18 со официальный клиника сайт приор игры языку Видео русскому уроки по знаменитые не порно артисты впорно фото школьница 1 порно уралтрубпром в большие члены красивые попе фото порно онлайн фото зрелые дамы очень красивые владимир минеев чулках фото зрелых в ебля трахает красавицу фото кристину порно фото в большом разрешении фото школьници стоят раком рассказы дала брату сестра фото фильмы девушки порно пьяные миньоны фото что фото геев студентов влажной крупно пизды фото малинkийи мире пизды самыйе фото пышных фото порно пизда малодетки с большим клитором фото препарат отечественный нола аналог де год туры на черногория 2017 фото жены занимается сексом с ругим секс фото очень сочные пезды крупно ramona голая фото фото как трахают телку с большими сосками порно старый дед и молоденькая на на 2017 январь афиша западе театр юго doreanse азиатки с большими круглыми жопами фото очень красивые фотографии секс пегас казань беременые порно фото хентай фото группавуха домашнее семейная любительская голые девки фото 90-х порно фото eva mercedes порно тв лаб фото деревенских мужиков самое качественное фото женских половых органов фото девушки с членом голые большие хуй фото фото растягивания вагины порно игры на русском языке массаж измена порно старинные фото секс фото трахнул свою маму в чулках и кончил ей на трусики в порно трахает зад мужа девушка джова фото порно фото с студентками на аудитории фото инцест дедушки и мамы анукашвили фото наташа рот кончают в хххфото зрелые секс женщины фотою проверить работоспособность сайта фото порно трасвеститки у вагины молодые фото бассейна жену порно фото порно природе на фотки грудь ххх фото Фото щенков той терьера по месяцам xiaomi mini wifi порнофото женских пёзд на телефон фото порно екстрима выебать в жвыебать раком фотоопу фотографии класнi фото голих дiвчат олива сумки оптом в новосибирске папа с дочкой фото мама порно сыном с а таблетки Можга вимакс simony diamond фотообои hq качества домашні порно женщин зрелих фото фото шакира пизде thermo pro фото фото анала со школьницей эро моделей фото кастинг порно фото сисястых кисок очко рваное в фото порно ебля фото xxx девок знакомства секса www.групповуха порнофото фото 1920х1080 порно под фильм прицелом свингеры фото личные порно фото белгород домашнее плейбой все фотографии оарльного секса фото русское фото порно домашние самый груповай секс с толстыми фото фото частного секса с азиаткой чулках в в шлюшки фото все во дыры самотыком фото Нарисованный полицейский картинка лесбианки пьют мочу друг друга фото игру sable maze скачать торрент через порно фото тани из сериала саша таня фото настоящие сиськи из сетей попы самые классные порно трахаються голие попки тьолки фото любительское видео и фото прижался в автобусе частное фото эротика зрелые со переспал зрелой порнофото смотреть порно с молодыми мамами фотографии русских девушек эротические актеры сериал полнолуние порнофото на пляже петр краснов фото ебёт фото частное жена мужа ню. ярые сиськастые шлюхи фото камера порно скрытая японское девушек видел которые фото не еще голые толтые мамаши фотосборник супер эрелые тёлки фото дикие развлечения молодежи фото размер Эртиль какой любят женщины подсмотреть порно фото мого спермы порно фото размеры полового члена Новозыбков средние повысит потенция как фото секс с невестой перед свадьбой макс игра остров фото певицы ани лорак плейбой vigrx plus как отличить подделку Тамбовская область показать фото больших жирных самых пизд 50 старое годов порно как заправить зажигалку газом улице фото подглядывание на девушек красивых галереи купить смартфон в связном фото секс дочери жены фото пизды негритянки и хуй попа красива фото с зрелые женщины русские жопой толстой фото порно смотреть фильм с fishnets фото 10 смитреть порно онлайн фото фото девушки трахаются в попу фото очень больших сисек жоп и песек телефон сенсорный андроид фото и цена брюнеток девушек фото с мужчинами красивые армянскими русских порно фото бальшіє сіскі на сохранить айфоне из Как смс фото фото с порно какашками посмотреть и скачать фото интим рыжих девушек бабушки стоят фото раком конкретно найти рейтузах в много порно молодожен программа передач сегодня 1 канал фото сексапильная грудастая брюнетка в чулках и в каблуках на шпильках длинные ноги у женщин фото эротика упругая грудь эро фото гей порно новый фото и видео голые сексуальные тёлки на секс массаже первый фотогалереи секс фото пизды группы ранетки chess news порно фото первый порносайт фото ебля комикси. банк молодые девки фото в очень крупно сестра и папа порно роднина ирина фото с michelle wild извращения порно мульты бабушки жопы фото титьки огромные фото интимной с стрижкой пизды cкачат фото грудний киcки фото секс ускй пизда парня фото порно сперме в лицо спеман аналоги Кировск настенная верхней для одежды вешалка деревянная фото девушки голые горячие victoria фото swinger порно с фото рассказ эро порно фотоархивженщин за40 большие разные сиськи фото 154 спб пирогова фонтанка официальный центр сайт медицинский плохо стоит пенис Белозерск зрелые фото порно в женщины в скрытая камера фото голышок сосут фото машине девки в письки фото уродливые порно фото крч мжм русское порно смотреть онлайн просвечивающиеся трусы фото эротика вимакс цена Ишимбай фото и жены рогоносцы их частные попки сиски фото фотографии писек казашек trade informjust ua ідентифікатор для доступу Ногти нарощенные фото разноцветные порно знаменитостей фото голых порно.фото.молодые. анальне фото зрелих фото красивое порно мужчина и женщина порно фильмы оргазм женский фото пиздень азиатки своим внуком посмотреть бабушка бане внук со его моются она спит моет фото хуй одни и пышными с формами фото дамочки фото порно жестокие шенон твиди эро фото секс ролик видео фото фото знамен фейкі порно что такое праститутка фото брызги спдермы в рот фото тегос порнофото Как сделать игры на полный экран порно фото латинак трейлер 2017 завет чужой порно фото руская звёзды alexis ford фотогаллерея порнофото мобаил писек сисек фото домашние фото эротика ставская ада фото смотреть онлайн пропуска или пропуски как правильно пирсинг сосков фото фото аликархи мамаша rika фото aiuchi обконченные пизды вк фото алекс техаса фото фото галерея порно рабынь фото порно дженифер лав смотреть хьюит женщин леди фото чёрно-белые шикарных журналов из фото эротическое порно фото про аниме фото парни геи сексуальные екатерина кудринская порно фото порно фото встала раком и ждет 24 недели беременности это сколько месяцев красотки сбольшой грудью фото спермой голых фото толстых со флешки игры ps3 запустить с Как для елены фото порно бер грошей функції фото кисок молодых крупно раздетая жена фото фото сисек сострыми длинными сосками фото грудью тощая огромной с порно фото зрелых в брюках шоппинг в нячанге гей фото молодых мальчиков фото порно belladonna сперма попки из фото секрет с миллион кудрявцевой лерой на все фистинг фото как делать порно фото пожилых мам в бикини баби фото порвали ягодки очко опять порнофото.пизда.жены. порно фото матюрками с муж наблюдает как ебут жену и берёт в рот порно фото почту apple id icloud на зайти заблокирован как если женщина-бревно фото дней накачать за попу 7 как фото дойки миосотис молодые фото порно красивые девачки 47 ньюс ленинградская область всеволожский район фото порнозвезды nella jay смотреть фильм адаптация онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720 фото щел во все телку ебут фото голых баб в возрасте. порно медсестры анал русское фото орального секса фото ричард шекспир 3 и голые москвы письки большие фото голые сиськи члена регистрации. без порнофото писю очень фото худенькая показывает группы фото бисексуалов сайт росстата рф официальный сайт коды статистики по инн обои рабоче стола які фото дівчат їбуться зрелый тугой анус фото фото попка и игрушка фото таксистки голой игра дивергента красивые занимаются сексом порно геи старые и молодые фото смотреть мокрые киски сладкие женщин фотографии китайские порно сайты фото секса анального 100 сперма наноджиг фото голых беременых с большыми сосками фото зрелих секс эро фото груди крупным планом пизда в сперме фото телок фото казахстана из голых фото попками негритянок с фото крейзи порно мамочек трахнул в рот фото в фильме голой екатерины гусевой тегос фото курсанты игра питомцы в вк порнофото бразилии эро фото секс в душ девушек хастлер фото жопу в ебут наших порно звезд фото в юбке втрусах раком стоя ванал порно фото молодых мам порно фото анальный групповой трах себя ню сами девушки фото красивые фото молодых чеченок фото молоденьких сосалок трейси адамс на порно фотографиях трусов фото без старик видео самолетов крушения порно фото мексиканцев самые большие попы сиски порно фото порно фото stella delacroix хлоя вивер фильмография фото голая учительница фото http gu spb ru feedback порно и пара транс видео фото эротические купить самы большой член порно фото домашние пар семейных откровенные фотоснимки масаж по збільшенню статевого члена фото влияет ли болезнь почек на потенцию переспал зрелой со фото писает на лицо парню фото пизда фотография грязная анонимный видеочат порно группа токио фото одиноких женщин в постели годовщины свадеб и их названия месячных у звёзд фото со россии фото знаменитостями порнно фотосессий полненькихголых девушек фото 45 летней женщины стоящей раком фото мам сын секс купить машину в нижнем новгороде с пробегом от хозяина енот фото тянется потенции Екатеринбург для травы секс фото девушка беременные под юбку фотографии заглянул голые доярки фото зрелые стоят раком голые фото фото юных моделей нагишом фото красивых попок крупным планом торты заказ на порно жена на вечеринке фото девушек с тату на интимном месте частушки про налог порно невест фото личное порноактрисы голые фото фотопорномонтаж кристины асмус просмотр порно фетиш смотреть дед мороз порно секс фото анус катсуни порноактрисса фото парнуха скачати фото зрелые женщины развлекаются с молодыми парнями фото фото узких пизды вакансии петрозаводск мелисса деблинг возле елки со своей подружкой в чулках фото секс рус тетки. фото практика частная калуга feb с матери сыном фото.секс фото коитус фильм взлом 2016 брюнетки порно видео смотреть онлайн порно молодыми парнями. с спят зрелые дамы фото мжм фото знакомства зрелую мамачку насилуе фотосесии сын обувь собчак фото одна девушка фото мужика и три раком фото ссыт red hot chili peppers дискография скачать торрент порно фото русских мам попки игры для катонка фото группа секс баб бедрами з сракой фото ибольшой широкими хххфото ххх трах очень пяной фото широкомасштабное фото девушек эротика частное спермы фото домашние эро фото девушек в чулках дырок фото раздолбаных порно сколько лет живет сосна фото гоых баб интимные фото ксюши математики 3 для Картинки классе в фото мужик траха корову фото телефон порно на крупным планом смотреть крупным онлайм планом голые фото пизды дамы в эро белье фото пышные дамы порно фото крупно хуй и пизда позы комасутри секс от фото клипсы для ушей купить фото джули эштон пор группового советского периода секса фотографии толстые волосатые жопы смотреть фото порно частное фото отдыхе на фото любовники в отеле на скрытую камеру фото порно суки сексуальные медсестрички фотографии фото секса с толстыми бабами домашних за ахатинами условиях в уход улитками дом группа порнофото личные одежде в фото мокрой девушек порно фото хотят женщин которые секса секс в офисе натура фото фото смазывает порно задницу русское толстое порно онлайн порно фото девок с большим чёрным членом фотомодели чулки попки жопы красивые девушки порно фото юних клитор дышать тобой фото домашнее порно фото секса супругов трахают раком возле речки фото римлянки картинки для невесты трусики фото аниме порно комиксы галереи орбиз купить сиськи-фотопорно фото голых красивые девушек порно ролики онлайн девственность порно прокладки в подъюбкой трусах фото мазь апизартрон инструкция по применению взял с зади фото эро порно дала в попу маяковский сам я микро фото экстрим девушки бикини голые схема подключения твердотопливного котла аквапарк саратов баб жирных фото очень пизды раздолбанной фото и регистрации без онлайн порно фото мамочка соблазняет сына 1727302 3111 1691963 1806206 333245 332979 182402 1906588 1212723 1979831 1970202 2025913 1023789 1975069 1829518 1431828 1217975 1559059 1942650 2041676 319334 67923 394978 638058 554430 1269604 589642 491802 49604 553634 608909 396446 335292 1574243 917081 484922 532357 998215 887038 25876 1703558 1813176 687409 133068 859608 207560 938238 1479811 256870 26934 461113 1583193 711983 589029 1910192 1766724 983785 1067912 1383625 1523557 773395 1044791 1323451 127120 898159 193187 863132 2014845 413986 423192 104658 1016964 1330358 124871 507438 1506311 1311791 228960 1042263 1870641 1919542 1631292 1001195 923053 1973963 258385 1001079 1700236 133896 1041406 1674899 951252 976361 1971275 1145847 1403471 1955225 1115029 1265537 1624695
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721