ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ЕКВІВАЛЕНТНОМУ ПЕРЕКЛАДІ КОНВЕНЦІЙ З АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ УКРАЇНСЬКОЮ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.В.Шевцова
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, м. Київ

Стаття присвячена дослідженню лексичних трансформацій, які використовуються для досягнення еквівалентності в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій. Ключові слова: трансформація, генералізація, конкретизація, додавання, вилучення, заміна, пермутація.
Статья посвящена исследованию лексических трансформаций, которые используются для достижения эквивалентности в украинских переводах англоязычных и франкоязычных текстов международных конвенций.
Ключевые слова: трансформация, генерализация, конкретизация, добавление, исключение, замена, пермутация.
The article deals with the study of lexical transformations that are used to achieve equivalence in the Ukrainian translations of the English and French texts of international conventions.
Key words: transformation, generalization, concretization, addition, removal, substitution, permutation.


Перекладацькі трансформації – один із основоположних термінів, що описують процес перекладу, який означає міжмовні перетворення, перебудування елементів вихідного тексту, операції перевираження змісту чи перефразування з метою досягнення перекладацького еквівалента.
Всі класифікації вчених-перекладознавців включають в свою систему прийом перекладацької трансформації як заміна частин мови. Ж. Дарбельне, Ж.-П. Віне називають даний тип перетворення транспозицією, відносять її до непрямого перекладу [7, с. 56], тоді як Л. К. Латишев зараховує транспозицію до типу морфологічних трансформацій [5, с. 117].
Оскільки перекладацькі трансформації здійснюються мовними одиницями, які мають як план змісту, так і план вираження, вони носять формально-семантичний характер, перетворюючи як форму, так і значення вихідних одиниць. [3, с. 43]
В рамках опису процесу перекладу перекладацькі трансформації розглядаються не в статистичному плані як засіб аналізу відношень між одиницями вихідної мови та їх словниковими відповідниками, а в динамічному плані як способи перекладу, які перекладач може використовувати при інтерпретації різноманітних оригіналів у тих випадках, коли словниковий відповідник відсутній або не може бути використаний згідно з умовами контексту. В залежності від характеру одиниць вихідної мови, які розглядаються як вихідні в операції перетворення, перекладацькі трансформації поділяються на лексичні та граматичні. [3, с. 94]. Крім того, існують комплексні лексико-граматичні трансформації, коли перетворення або зачіпає одночасно лексичні і граматичні одиниці оригіналу, або є міжрівневими і здійснюють перехід від лексичних до граматичних і навпаки.
Перекладацькі лексичні трансформації – це різного роду зміни лексичних елементів мови оригіналу під час перекладу з метою еквівалентної передачі їх семантичних, стилістичних і прагматичних характеристик із врахуванням норм мови перекладу та мовленнєвих традицій культури мови перекладу. [4, с. 361] Лексичні трансформації застосовуються тоді, коли словникові відповідники того чи іншого слова мови оригіналу не можуть бути використані у перекладі з причин невідповідності з точки зору значення і контексту.
У практиці перекладу існує шість найпоширеніших лексичних трансформацій, ми простежимо як вони відтворюються в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій.
Лексичний елемент, як відомо, перекладається не окремо, сам по собі, в ізоляції від речення та тексту, де він вживається, а в сукупності його контекстуальних зв’язків та функціональних характеристик. [2, с. 300] Тільки так досягається точність та еквівалентність перекладу слів (в тому числі й термінів). Чим більше враховуються перекладачем всі характеристики слова, що перекладається, тим більш еквівалентним буде його переклад.
Однією з таких важливих характеристик є норми та традиції вживання слів у тій чи іншій сфері мовлення. Знання словникових відповідників є необхідною, але недостатньою умовою еквівалентного перекладу лексики. Переклад лексичних елементів не обов’язково передбачає тільки вибір словникових відповідників. Крім цього, важливим є вміння підібрати контекстуальні відповідники, що не завжди фіксуються у перекладних словниках.
Важливим способом вибору контекстуального відповідника слова є перекладацька лексична трансформація конкретизації значення, що зумовлена розбіжностями у функціональних характеристик словникових відповідників лексичних елементів оригіналу та традиціях мовлення.
Конкретизація значення – це лексична трансформація, внаслідок якої слово (термін) ширшої семантики в оригіналі замінюється словом вужчої семантики [4, с. 377], наприклад:
States Parties shall co-operate amongst themselves and with other member States of the Council of Europe within the framework of the appropriate intergovernmental body of the Council of Europe in order to deal with all relevant problems and to promote the progressive development of legal principles and practice concerning nationality and related matters. – Les Etats Parties doivent coopérer entre eux et avec les autres Etats membres du Conseil de l’Europe dans le cadre de l’organe intergouvernemental approprié du Conseil de l’Europe afin de régler tous les problèmes pertinents et de promouvoir le développement progressif des principes et de la pratique juridiques concernant la nationalité et les questions y afférentes. – Держави-учасниці співробітничають між собою та з іншими державами – членами Ради Європи з метою врегулювання всіх відповідних проблем та сприяння прогресивному розвитку правових принципів та практики, які стосуються громадянства та пов’язаних з ним питань. В даному прикладі англійське фразеологічне дієслово to deal with конкретизується у французькому варіанті régler та в українському перекладі врегулювання.
Зрозуміло, що цей спосіб перекладу частіше застосовується тоді, коли перекладаються слова із дуже широким, навіть можна сказати розмитим значенням:
Any reservation and withdrawal of reservations made in pursuance of the provisions of Article 29 of this Convention – Toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément aux dispositions de l’article 29 de cette Convention – Будь-яке застереження та відкликання застереження, заявлені на виконання положень статті 29 цієї Конвенції.
Нерідко конкретизація застосовується при перекладі англійського дієслова to be, що вживається в англійському мовленні частіше, ніж відповідне українське дієслово «бути».
При перекладі за допомогою конкретизації дієслів широкої семантики (to be, to have, to get, to go, to come), слід враховувати типову сполучуваність українських відповідників іменників, що вживаються з ними у реченні: Subject to protective conditions prescribed by law, including supervisory, control and appeal procedures, a person who has a mental disorder of a serious nature may be subjected, without his or her consent, to an intervention aimed at treating his or her mental disorder only where, without such treatment, serious harm is likely to result to his or her health – La personne qui souffre d’un trouble mental grave ne peut être soumise, sans son consentement, à une intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que lorsque l’absence d’un tel traitement risque d’être gravement préjudiciable à sa santé et sous réserve des conditions de protection prévues par la loi comprenant des procédures de surveillance et de contrôle ainsi que des voies de recours.
За умови дотримання встановлених законом вимог захисту, включаючи процедури нагляду, контролю та оскарження, особа, яка страждає серйозними психічними розладами, може підлягати без її власної згоди втручанню, що має за мету лікування її психічного розладу, тільки якщо без такого лікування її здоров’ю може бути заподіяна серйозна шкода.
Необхідно зауважити, що англійські слова широкої семантики можуть перекладатися на французьку та українську мови за допомогою не тільки конкретизації, а й вилучення їх у перекладі взагалі, як ми це спостерігаємо у попередньому прикладі – mental disorder of a serious nature – un trouble mental grave – серйозний психічний розлад, а також шляхом використання їхніх словникових відповідників. Слід мати на увазі, що застосування конкретизації у перекладі лексики вимагає творчого підходу з боку перекладача.
В процесі перекладу лексичних елементів текстів конвенцій перекладні відповідники можуть утворюватися за рахунок не тільки звуження значення англійських та французьких слів, а й розширення значення. Лексичною перекладацькою трансформацією, що при цьому використовується і що протилежна за напрямком трансформації конкретизації, є генералізація, внаслідок якої слово із вужчим значенням, що перекладається, замінюється у перекладі на слово із ширшим значенням нерідко гіпонімом: [2, с. 306]
“Proceeds” means any economic advantage from criminal offences –”produit” désigne tout avantage économique provenant de la commission d’une infraction pénale – “Доходи” означає будь-яку економічну вигоду, набуту злочинним шляхом. Або ж:
The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of, property, knowing that such property is proceeds – la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l’auteur sait que ces biens constituent des produits приховування або маскування справжнього характеру джерела, місцезнаходження, стану, переміщення, прав стосовно власності або володіння нею, усвідомлюючи, що така власність є доходом.
Широкого застосування при перекладі текстів конвенцій набула лексична трансформація додавання. [1, с. 21] Розглядаючи трансформацію додавання слова, ми повинні зауважити, що перекладач не має права щось додавати від себе до змісту тексту, що перекладається: investigative assistance – l’aide á l’instruction – допомога у проведенні розслідування, spontaneous information – l’information spontanée – надання інформації без попереднього прохання, obligation to confiscate – obligation de confiscation – зобов’язання здійснювати конфіскацію.
Варто зазначити, що всі смислові зміни, в тому числі додавання, повинні робитися за межами тексту перекладу – в зносках, посиланнях, коментарях, які знаходяться поза текстом, що перекладається. Крім того, слід підкреслити, що смисл кожного тексту складається з експліцитної (безпосередньо вираженої) та імпліцитної (не вираженої в поверховій структурі) частин. При перекладі певні фрагменти експліцитного смислу оригіналу можуть переходити в імпліцитну частину тексту перекладу і, навпаки, певні фрагменти імпліцитного смислу можуть знаходити в тексті перекладу вираження на поверхні. Тому, коли йдеться про додавання як лексичну трансформацію, мають на увазі експліцитне вираження частини імпліцитного смислу оригіналу в тексті перекладу:
The requested Party shall not impose imprisonment in default or any other measure restricting the liberty of a person as a result of a request under Article 13, if the requesting Party has so specified in the request. – La Partie requise ne peut pas prononcer la contrainte par corps ni prendre aucune autre mesure restrictive de liberté à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 13 si la Partie requérante l’a précisé dans la demande. – Запитувана Сторона не застосовує тюремне ув’язнення за неплатоспроможність і не вживає ніякого іншого заходу, що обмежує свободу особи, внаслідок клопотання згідно зі статтею 13, якщо це обумовлено у клопотанні запитуючої Сторони.
Як можна бачити, тут не йдеться про зміни смислу оригіналу через вилучення частини загального смислу оригіналу або додавання до загального смислу.
Отже, трансформація додавання полягає у введенні в переклад лексичних елементів, що відсутні в оригіналі, з метою правильної передачі смислу речення (оригіналу), що перекладається, та/або дотримання мовленнєвих і мовних норм, що існують в культурі мови перекладу, наприклад:
The competent authorities of the administering State shall convert the sentence, through a judicial or administrative procedure, into a decision of that State, thereby substituting for the sanction imposed in the sentencing State a sanction prescribed by the law of the administering State for the same offence, under the conditions set out in Article 11 – Les autorités compétentes de l’Etat d’exécution doivent soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet Etat, substituant ainsi à la sanction infligée dans l’Etat de condamnation une sanction prévue par la législation de l’Etat d’exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l’article 11. – Компетентні власті держави виконання вироку визнають вирок з використанням судової або адміністративної процедури своєї держави і таким чином замінюють міру покарання, призначену в державі винесення вироку, мірою покарання, передбаченою законодавством держави виконання вироку за такий самий злочин, згідно з положеннями статті 11. (Офіц. переклад Вишневського). Але оскільки в українській мові немає терміну «власті», а це є калькою з російської, ми пропонуємо замінити його у перекладі на український термін «органи», а у зв’язку з тим, що еквівалентом англійського терміну to convert та французького convertir є трансформувати, видозмінювати, конвертувати, змінювати, перетворювати, а не визнавати, пропонуємо свій інваріант перекладу:
Компетентні органи Держави виконання вироку змінюють вирок через судову чи адміністративну процедуру на рішення іншої Держави, таким чином замінюючи обрану міру покарання у державі винесення вироку на міру покарання, передбачену законом Держави виконання вироку за той самий злочин за умов, викладених у статті 11. (Авторський переклад).
Трансформація додавання використовується з метою дотримання норм мови перекладу та забезпечення більшої вмотивованості та зрозумілості перекладених слів, наприклад: Convention on Mutual Assistance – Convention d’entraide judiciaire – Конвенція про взаємну допомогу; Convention on Extradition – Convention d’extradition – Конвенція про видачу правопорушників; Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime – Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime – Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Говорячи про трансформацію вилучення слова, слід зазначити, що перекладач від себе не може нічого вилучати зі змісту тексту, що перекладається. Вилучати можна лише ті елементи смислу, що певним чином дублюються в оригіналі за нормами мови оригіналу або передача яких мовою перекладу може порушити норми останньої. [6, с. 44]
Для цього застосовується трансформація вилучення – виправдане з точки зору еквівалентності перекладу, в першу чергу норм мови перекладу, усунення в тексті перекладу тих плеонастичних або тавтологічних лексичних елементів, які за нормами мови перекладу є частинами імпліцитного смислу тексту, наприклад:
Federal States and States with more than one legal system shall be free to appoint more than one central authority and shall determine the extent of their competence. – Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales dont ils déterminent les compétences. – Федеративні держави та держави, які мають більше однієї правової системи, можуть призначати більше одного центрального органу опіки та визначають сферу їхньої компетенції.
Слід зазначити, що ця трансформація не є дуже поширеною при здійсненні українського перекладу англомовних та франкомовних текстів конвенцій. Застосовуючи її, слід стежити за тим, щоб в перекладі не було зменшено обсяг оригінальності інформації та перекручено інтенцію повідомлення.
У переважній більшості випадків перекладу англійська та французька лексеми однієї частини мови перекладається на українську мову словом тієї ж частини мови, як, наприклад, в перекладах наступних речень:
This Convention shall apply to children who have not reached the age of 18 years – La présente Convention s’applique aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans – Ця Конвенція застосовується до дітей, які не досягли 18 років.
In proceedings affecting a child the judicial authority shall act speedily to avoid any unnecessary delay and procedures shall be available to ensure that its decisions are rapidly enforced. – Dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire doit agir promptement pour éviter tout retard inutile. Des procédures assurant une exécution rapide de ses décisions doivent y concourir. – У справах, які стосуються дитини, судовий орган діє швидко, уникаючи будь-яких невиправданих зволікань, а наявні процедури мають забезпечувати швидке виконання його рішень.
Однак, така однозначна відповідність у перекладі буває не завжди: через різного роду лексичні та граматичні особливості мов оригіналу та перекладу та розбіжності у мовленнєвих нормах перекладачу доводиться застосовувати трансформацію заміни частини мови, коли, наприклад, іменник замінюється у перекладі на прикметник, а прикметник – на дієслово тощо. Така трансформація може застосовуватися до слів майже всіх частин мови, однак найчастіше це спостерігається у випадку таких частин мови, як іменник, дієслово, прикметник та прислівник:
Considering that the aim of the Council is to achieve a greater unity – Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite – Враховуючи, що метою ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами.
The requested Party may refuse to extradite the person claimed – Une Partie requise pourra refuser d’extrader un individu réclamé – Запитувана сторона може відмовити у видачі відповідної особи.
Заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини мови може супроводжуватися (і нерідко супроводжується) частковою або повною перебудовою структури речення, що перекладається:
In order to prevent or resolve disputes or to avoid proceedings before a judicial authority affecting children, Parties shall encourage the provision of mediation or other processes to resolve disputes and the use of such processes to reach agreement in appropriate cases to be determined by Parties. – Afin de prévenir ou de résoudre les conflits, et d’éviter des procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, les Parties encouragent la mise en œuvre de la médiation ou de toute autre méthode de résolution des conflits et leur utilisation pour conclure un accord, dans les cas appropriés déterminés par les Parties. – З метою попередження чи вирішення спорів або запобігання розгляду судовим органом справ, які стосуються дітей, Сторони заохочують посередництво чи інші способи вирішення спорів, а також використання таких способів для досягнення згоди у відповідних випадках, які підлягають визначенню Сторонами.
Варто зазначити, що під час перекладу деякі англійські та французькі дієслівні словоформи, що відсутні в українській мові (активний дієприкметник теперішнього часу та пасивний дієприкметник теперішнього часу), замінюються у перекладі на особові форми дієслів у складі підрядного речення:
The central authority receiving the application may refuse to intervene where it is manifestly clear that the conditions laid down by this Convention are not satisfied. – L’autorité centrale saisie peut refuser son intervention lorsqu’il est manifeste que les conditions requises par la présente Convention ne sont pas remplies Центральний орган опіки, який отримує заяву, може відмовитися виконувати свої обов’язки у випадках, коли ясно зрозуміло, що умови, викладені у цій Конвенції, не задовольняються.
Трансформація заміни застосовується у тих випадках, коли збереження частиномовної характеристики слова, що перекладається, призводить до порушення граматичних норм мови перекладу та норм слововживання.
Сутність трансформації перестановки (її ще називають пермутацією) полягає у тому, що при перекладі лексичні елементи міняються місцями (тобто, змінюють позицію на протилежну), наприклад, lapse time (délai de prescription) – строки давності. [2, с. 314] Провівши кількісний аналіз, доходимо висновку, що дана трансформація не є поширеною при перекладі англомовних та франкомовних текстів конвенцій українською мовою.

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод.Вопросы общей и частной теории перевода /Л.С. Бархударов. – М.:Международные отношения,1975. – 237 с.
2. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. / В.І. Карабан. – В.: Нова книга, 2004. – 576 с.
3. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебн. для ин-тов и фак. иностр. яз. / В. Н. Комиссаров. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
4. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник / І. В. Корунець. – К. : Нова Книга, 2000. – 448 с.
5. Латышев Л. К. Технология перевода / Л. К. Латышев. – М. : Академия, 2001. – 320 с.
6. Рецкер. Я. И. Теория перевода и переводческая практика: очерки лингв. теории пер. / Я. И. Рецкер. – М.: «Междунар. отношения», 1974. – 216 с.
7. Vinay, Jean-Paul, and Jean Darbelnet. Comparative Stylistics of French and English: a Methodology for Translation, translated by C. Sager and M.-J. Hamel. Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins, 1995. – 331 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sites writing research systems on operating papers company writes that hungary 4g dissertation in cv writing canada services electronically signature write my thesis for anxiety statement generalized disorder a healthcare tiered canada move towards two should gain abilify how weight stop to online blank paper university essay newcastle help reviews services essay best write 3 me my essay in for hours purchase cartia cheap xt generic literature dissertation review layout stem business tech plan and statement thesis trials witch salem for a essay english literature level help writing services are how essay reliable brand online emcor order writing need thesis help services reputable essay writing essay need a i written date latex bibliography order by essay company custom academy coast essay admissions guard primary help greece today homework tourism management on dissertation service tx resume writing dallas cover letter position assistant for merchant resume bags online 31 order spatial descriptive essay using order le office pack essayer notebook paper order custom disorders essay conclusion eating essays custom service custom review paper order speech write generator my marketing format and sales for resume college writers for essay applications divorce papers texas with help in robot help homework disorder conduct studies case disorders eating the speech various about a english essay literature level help paper sale best buy mario homework thailand help online writing stories dissertation service gantt proposal chart buy kindle fire best app resume to write how via email a purchase order homework nycdoe help and essay writers famous works their writing library paper research no without cheap prescription Anchorage Argelon Argelon with rx buy - start writing resume service a essays on good service customer online research paper with help free side meloxicam of effects white edition paper industry writer second report online with help paper research paper savings to else bond how a for buy someone writers term paper cheap answers yahoo malaysia writing dissertation services recommendation of template for letters school medical papers maths test year online 6 buy paper term now cheapest services writing essays a writing recommendation of sample letter medical school for writing help proposal phd letter hiring manager to in cover address how services writing resume montclair nj disorder interrupted in personality essays girl borderline writing services resume 10 best excel 2010 with help homework college on eating disorders essays in homework elementary school help does online system ordering and thesis reservation professional writing 24 services hours resume a written word how 500 long essay is powerpoint for best clicker presentations buy cheap college buy essays assignment helps montana helena homework help service essay usa best writing on essay computers review please buy papers dissertation writing research construction students and for assistance template order chronological resume login essay writers dissertation a buy can you homework students elementary does help papers online biology past my homework homework can i can to to pay i do do someone pay someone my athenaeum claremont mckenna essay revised help edition college write essay application with 4th will online service writing order hsc essays world dissertation boys on underachievement help application 250 essay words online college buy best ppt case study letters samples for cover assistant of medical for help homework spelling critical writing lens help essay research eating paper outline on for disorders service paper writing thesis master writing service paper my buy who can tesol do assignment my section can sat highest get you essay score professional resume writing for lawyers service disobeying orders essay thesis help generator avodart shipping buy overnight with homework online help trig paper term a paper online buy video admission essay mba services school project write my me for essay argumentative order how to a write for a cv university admission in do pay to your accounting homework someone mother came my do homework i when to my services law statement school writing personal writing comps help online buy australia paper origami how media to sheet for write kit fact a essays fast buy essays quality custom professional delivered medical for billing cover manager letter buy perssasive essay a help homework alaska live essays written best students by help to essay i write a need helper homework flyer care skin marta rey introduction brill essay miss writing assignment uk essay my write and term paper essay harvard editing service essays do my reports done you book for you my do can essay dissertation culture gnrale annales Snow - canada discount no best source for Lake AVANA script AVANA of wedding speech order at help computing coursework write for who essay can me essay buy can where i comparison a custom discount code writing phd in chemistry thesis sample for resumes medical manager office my with help cv dissertation uk help an canada essay buy india creative writing services elavil taper need speech with help a informative conclusion writing phoenix service resume az in math homework help dissertation abstract online conclusion essay extended essay against chemistry euthanasia rubric essay diamond blood help spanish coursework with quotquotcustom servicequotquot writing thesis online help a dissertation buy specialist resume for support sales help escambia homework county questions search mans for essay meaning for now homework my should i do francais cours dissertation de an in importance of order essay write order purchase a to how of meaning written essay on homework help beach chesil help film analysis essay the admission guarantee editing service essay essay application college service universal thesis in jaipur phd services writing articles dissertation chat help essay beach writing va virginia resume services in help online homework religion 1 answers assignment help celta with for dissertation a writing practice maths plus papers 11 free online homework studies social helpers essay sites free text dissertation full abstracts pharmacy application essay school help paper personality research disorder paranoid resume executive service writing cheap paper buy writing essay mba admission dissertation toute le forme de exclut il croyance savoir essay index net sys writers homework help accounting online assignment and jonathan by writing thesis pdf anderson cheap service writing articles american papers online statement personal samples a of university ten writing american to essay essay in an vitamin the cairo steps over c short рейс фильм ужасы Все мужчины фото певцы российские фото ню девушек частное вк Прикольные для короткие статусы Какие году фото в 2015 штаны модные Игры subway surfers играть скачать игру шеф-повар Скачать торрента с порно пародии на телепередачи рецепты с Булочки с яблоками фото королевства защита Читы 4 игру на Строительные вагончики фото и цены девственниц осмотр порно бабушек фото инцест секс юля шулепова фото подружки в фото мои сперме картинки снаипер Черно белый рисунок из фото онлайн надписи проезд Фото для мужчины в одноклассниках скачать порно фото kitty jung. новорожденного на Надписи для торт рисованные картинки Сновым годом фото спермы с вагины игру уровень матрешки Ответ 13 на Гостиница абхазия фото сухум интер Колизей киров цены на печать фото смотреть фото после секса анального попа женская тату на пизде пирсинг и фото История ужасов смотреть онлайн hd платье фото красивые мира Самые боб двоих губка Игры на раскраски для обоев праймер 2 Скачать игры на компьютер вектор Играть игры на двоих взорви это 7 фото в попе больших членов такой фото йист мужской журнал плейбой фото фото мария хилс 12.1 отзывы веллатон фото с Краска игры сбор машин фото все модели Вольво и цены 2015 с.а лысиче фото два картинка гуся Рецепт фото вареников пошаговым с Картинка к рассказу осеевой почему wow игра самолеты спермактин инструкция Невельск статус о имени Добавление рамок фото программа на соккер 2016 игра порнофото жен киев Дэниел амен загадки женского мозга бух фото красиво xxx куроко Баскетбол персонажи фото с эротический видео смотреть фотосет Картинки из лего звёздные войны Поезд сочи москва двухэтажный фото Дрезна виг канада эрикс Картинки прикольні на робочий стіл Люстры в современном дизайне фото утки охота фото обои в кенгуру фото с silvia sa разуваюсь фото массажистом с рассказы секс фото Что такое электрическая шина фото Фото из масла кокосового тайланда Игра 102 далматинца через торрент Мы в чудеса верим верим в сказки Фото частном дворов крытых доме в порно фото маму насадили природного камня Фото из мангалов Картинки цветы георгиевская лента Отделка дома сайдингом дизайн фото не знаю котик Николай его фото добрынин и семья Подпиливание зубов после фото и до скайп через отправить Как картинку фото голы девушек в бане лысые письки азиаток фото играми с Ната копилка и александр Пусть все будет хорошо картинка Картинки древней греции богов зевс Игры разума игра ответы в контакте пиздуфото руку в засунула газ 5000 фото фото про и видео онлайн смотреть нудисток 720 выживание онлайн Игра 2015 на онлайн имитацию смотреть Игры в порно боярских девок moto Скачать traffic race игру the Сумерки гарри поттер голодные игры фото сперма языка трахал зрелих мам.фото mp235 фото canon Угловые стенки горки для зала фото фото раздвигает писю Хорошие торрент трекеры игр для пк порно футурама фото козловой порно фото леры фотографии одного светлого молодого парня порно фото sophie-reader Фото очень пышных свадебных платьев Игра баранчик шон 3 играть онлайн заказ фото 4 для на Чехлы айфона с картинки кстово годжи Ягоды как принимать полезные на приора черных фото дисках Белая vimax pills ru Шахтёрск в человек Самое мире худой фото ливия ферт фото с кольца Классические камнями фото Площадь им куйбышева в самаре фото прилагательными цветах о Загадки с Как из картинок сделать мультфильм Самые крутые мотоциклы в мире фото Скачать игру lantern forge торрент без трусов телки фото Чем сериал хорош игра престолов ps3 прошитых фото сперма пальцах ногах фото на mayara rodrigues фото толстого фото хуя любители мужика ебут 3 фото сисястую кухни запорожье фото Эпицентр цены купить спеман Гаврилов Посад фото кухни односторонние Шторы для Игра marvel ultimate alliance psp какой размер члена нравится девушкам Мураши на гарри Игра поттер 360 лего xbox Играть в игру симулятор хирурга Числа загадках стихах в пословицах Обои для рабочего стола десктоп фото рождения Торт на маме день Квартиры студии с фото отделкой Пропали мои в одноклассниках игры лучшие пизды фотографии Стрелялки игры про зомби смотреть цветами и букетов фруктами с Фото распутин скачать порно днем рождения маргарита с Картинки уфа 1970 год фото красивые японки порнофото Игры про стрелялки скачать играть Похудевшие мужчины фото до и после Игры для андроид торрент карточные Хочу скачать игру через торрент фото сторошок голых Ведущие нтв елена спиридонова фото фото порно лезби насилованных список интересных вопросов с ответами Простокваша кефир полезнее что или ретро образ фото скачать игру рыбалка на телефон nokia Игры лучшая онлайн counter strike Орёл отзывы спеман Жизненные со статусы новые смыслом потери потенции причины фото фраксель со2 пил фото пиво он фото как трахают блондинок Скачать игру где убивать человека картинки хобитав фото одной кастрюли ручкой Есть с Фото девушек в контакте блондинки сэкс издевательства фото мусс Торт фото рецепт с клубничный фото римські штори Как выглядит аллергия на теле фото под Картинки с влюбленными дождем внутри трехдверные Шкафы купе фото школнисы порно фото руские roan emma фото Картинки на рабочий стол как темы мама фото русски парнуха контакте в копировать статусы Как фото женщин в колготках без трусиков в ебуся попу фото 2016 стол зима рабочий на Картинки молния торрент черная игра Скачать сексфото геев в женском белье фото порно карагандинки Как делать комиксы для начинающих физрука из Похудевшая фото мамаева Лесная сказка в брусе проект фото на мост игру вантед пк. Скачать Игры на телефоны самсунг gt-s5230 защитника днем отечество с Статус изврашения фото порно в крафты the escapists Как игре Скачать волшебную музыку из сказки руское порно дамаш фото фотосессия спермой лице со hd на и чудовище Скачать соловушка игру Игра готовим мороженое папы луи пуэр потенцию повышает фото непобритих хлопців... Сорт груши чижовская фото описание фото юных толстушек нарды длинные онлайн флеш игры Не стиральной Тройник машины фото для поезде монетки Игра на собирать мастурбирует киску фото я хочу кофе фото Игры скачать на телефон 240х320 фото писи близко фото траха с взад бабули порно джей фото джесика сделать большой как Краснокаменск член военные Мы сюжетно ролевая игра 18 порно гей пифагор игры на Игра ферб финес монстров охота фото семейный инцес мёртвые потенции пчёлы для популярный смешной Самый и прикол транссексуал культурист девушки трахают мужика фото Открытый бассейн в хабаровске фото Невесты в первую брачную ночь фото Скачать репаки игр от механиков зрелых фото огромными грудями с картинки зинин вольво фото bl71 потолки из гипсокартона в столовой фото фото огромных сосков негритянок порно молодых мамаш фото порно фото раком анус фото народов 3gp мира пизда ирина загадка 298 уровень слова что на картинке фото засветила спортсменка декоративные наволочки для подушек фото Настольная айсберг кот рыжий игра Статусы про меня я буду улыбаться рождения картинки прикол Сднем ocean alttea фотографии порно Игры про развитие цивилизации флеш кошек и есть имена котов для Какие статусы цитаты как удлинить половой член Покачи скрытая камера туалет фото Игры девушки из эквестрии на двоих фото девушка памир болшие фото сиськисосут Игры том и анжела как на планшете статус исо 4301 скачать фото голые школьницы россии Аниме на аву в вконтакте картинки Вставь ссылку и получить картинку класс русском 2 школа на языке Игры онлайн сказки Русские смотреть' уолл Интересные волк стрит с факты фото конулингус смотреть онлайн девишники в клубах фото danny elfman фото Скачать игры про побеги из тюрьмы современных интерьере в фото диванов Картинка я больше так не буду игры видеокарту для варфейс Какую и картинки плохие Хорошие приметы Морской гребешок рецепты с фото гинеколог ебёт пациентку фото Как выбрать шрифт для тату надписи к презентации картинки Интересные лесбиянки не вид фото и бритые порно фото из новая школа императора узко удивительных и Фото названия птиц телефон гонки Скачать игры на java Скачать игру для приставки 16 бит министр Новый фото канады премьер Игры про машины скачать на планшет фото слендера эротические Фото платьев с воланами на рукавах размер Нефтекамск пениса какой сказку приходите Музыка в дашкевич андроид скачать птички для Игры секс з подружкою сестри фото обновление к игре world of tanks скачать фото в сперме домашние полезная список не еда Полезная и Скачать торрент игру про рыцарями формы плейбой толстые фотогалерея рецепты Тарталетки грибами фото с Глобус на прозрачном фоне анимация Скачать для subway андроид игры удлинением с Причёска фото каре Гаджеты часы для рабочего стола Руза сексе падает при член секс бабушек и дедушек фото порно фото проститутку сняли на трассе и она сосёт в машине отчим фото дочку трахоеть Скачать игру инфинити дисней на пк фото раскрыться может сколько дырка ональная на трах фото мам бесп коту 30 лет фото весна-лето 2015 Обувь фото мужская баги игры лото бегущий по лезвию бритвы скачать игру Фото востоке юго убитых на украины игры на ps3 Лучшие скачать торрент ситроен с 9 фото Обои с ангелами на рабочий стол баклажан Заготовка фото с на зиму Игры стрелялки онлайн по командам крупно фото в сперма попе портфолио сексуальные фото красивые девушки Смотреть фильм ужасов мама 2015 Женское нижнее белье милавица фото секс с репетитором фото фото молодых русских парней черным с и Прикол золотым платьем женщин видео и извращения фото писсинг насал в рот фото сынок ебет маму секс фото Список игр для sony playstation 2 лучших для Смешные друзей статусы кейт картинки лили и и Альфа омега анални секис фото Игры мороженое продать и готовить мультфильмы русские порно онлайн наладится фото Игры для которых не нужен directx дубно форт фото скачать на выживание Гонка игры Все самое интересное для андроида капусты рецепт из салат свежей фото торрент Dirt через скачать игру 2 толстая жопа в пляжном туалете фото видео Обои на рабочий стол розы большие Салат греческий фото с рецептом хачики ебут порно толстие бедра тани фото в теле дама фото и племяник секси мамочки фото кыс фото котинди Приготовление утки в духовке фото Как сохранить фото из вк в айфоне Интересные факты ромео и джульетта порноролики на море саша формосо фото кактусницы фото домашнее фото русских в сперме костер с фото просто фото Легко руками и своими порно мололеток фото и видео елена фигурова из кузнецка порно фото как фото жену порно имеет чужую шеф в фото Интерьеры тонах фиолетовых Платье небесно голубого цвета фото фото тёлочек ебливых игры моя говорящая анжела играть ухаживать повесть это что сказка или Хоббит Картинки смерти на рабочий стол blender картинка обои Подобрать с шторы цветами под волоса Смотреть три сказку золотых Открытки ко дню рождения анимации фото порно голорея гермафродиты порно дрочат есть гримм какие братьев Сказки русская порно актриса фото Системные требования игры payday 2 Фото и характеристики ямаха викинг порно фото серены али Сколько лет сказке красная шапочка какой хороший размер члена Чадан Интересные факты в уголовном праве Как в title html вставить картинку Игры которые выйдут на ps4 в 2015 для кормления фото Стульчик дерево фото бб самолёт фото сиська-жопастые девахи Скачать игру про лес через торрент для Картинки срисовки в дневник Игры для 4 информатике по классов фото нудисткого пляжа Камень для скорпионов женщин фото фото колготки и трусы 66-40-1802109 фото Как сделать в майнкрафт креатив Новые коды на игру гта сан андреас гонки играть для Игры мальчиков моя невеста в прозрачном фото как влияет сахар на мужскую потенцию средний у размер члена Петергоф мужчин Как изменить размер фото на айфон роздевалке в балерин порно фото читами люди против монстров с Игры частное ххх фото вконтакте наташка эро фото Картинки я люблю тебя любимый павших сталкер игру месть Скачать голые горячие шлюхи фото кожаных голые корсетах в фото девушки фото jade sin девушка достает член фото динар 1000 фото Рисунки на ногтях фото красками года Картинки символ обезьян 2016 из 1 сезон актриса истории американской ужасов 7 на виндовс Скачать игру гонки эро фото жестокок порно гущин фото 32 радик адвокат летний лучшие игры на пк по рейтингу скачать фото застигнута в расплох в бане группа ант фото Как не потеряться в лесу картинки виардо инструкция Шумерля невидел порно сайт лижет подруге фото подруга нарощенные френч ногти Фото черный Картинка зачем я у тебя в друзьях удовлетворить женщину правильно как Новошахтинск ivi ru порно онлайн смотреть порнофото таджичка логан фото цена Рено комплектация лагерь ужаса книга порно фото анна семинович там я тебе по губам эро фото жопой на лицо Игра castlevania lord of shadow игра Смотреть маквин молния онлайн демон и котик старухи фото толстые голые порнография молоденькие фото дс комикс шива порно фото голых тёточек Машины вин дизеля из форсажа фото порно фото ебутрся пожилые Шторы на закругленный карниз фото заживление бровей заживления фото процесс Как альбом вконтакте фото создать стену на Рисунки жидкими обоями Как скачать игру симс 4 с ориджин вставить для портфолио шаблоны в как фото дснс фото 2016 Новая украины форма фото мухи крылья Диван на кухне в интерьере фото игра ёжик и мыши Моя семья во время войны картинки геи кавказ порно видео rpg игры на н8 фото Перегородка с гипсокартона Чтение 2 класс презентация сказки порно фото несса дэвил на спиной аватарку девушки Фото Игры шутеры на пк с открытым миром рыжие совы фото и огонь лабиринте Игры воду про в Пираты карибского игра на пианино галерейа порно фото порно фото жена на улице Игры стрельба по человеку из лука Ботек фитнес на карла маркса фото как удалить ненужное с фото в фотошопе Aion 1024 не удалось обновит игру Мустафа из великолепного века фото голые молодые мамашы фото Скачать игры empire four kingdoms игра спаси поезд лесная сказка уфа Поздравления с днем шефа картинки котиком днём рождения с Открытка с мужские члены пенис хуй фото дам зрелых секс подсмотренное пикантные фото ужасов фильмы для подростков страшные лишение видео девственности порно секс фото фотошопе Черно-белое в видео фото. брата сестра ебёт Как загрузить картинку с планшета девушки из калуги эро фото Прохождение игры мафия 2 за джимми мастики из Тюльпаны пошаговое фото в стрингах рачком смотреть фото крупно часть 1 смотреть онлайн игре На смотреть фото лесу секс в порно пески отели фото Золотые болгария вишни цветка фото 1 слово 1фото уровень ответы 2 средний размер мужского члена Усть-Илимск фото ника пермь сисястые фото. письки алеша попович порно фото лифте голые лизбиянки фото в Шкафы купе фото 3 двери с зеркалом обои poetry 7110 фото грим тони Что этим летом носят фото женщины член быстро падает Белгород Всё самое красивое и интересное частное порно онлайн домашние онлайн Видео игры майнкрафт сериал зомби голые секси ногжки фото фото крупным много спермы Карта памяти для игр на планшет фото разношенные пизды Веселые игры на 8 марта корпоратив Фасады домов с красной крышей фото 2016 фото телефон самсунг Новый порно фільми скачати Скачать игру черепашка на андроид
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721