ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ЕКВІВАЛЕНТНОМУ ПЕРЕКЛАДІ КОНВЕНЦІЙ З АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ УКРАЇНСЬКОЮ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.В.Шевцова
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, м. Київ

Стаття присвячена дослідженню лексичних трансформацій, які використовуються для досягнення еквівалентності в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій. Ключові слова: трансформація, генералізація, конкретизація, додавання, вилучення, заміна, пермутація.
Статья посвящена исследованию лексических трансформаций, которые используются для достижения эквивалентности в украинских переводах англоязычных и франкоязычных текстов международных конвенций.
Ключевые слова: трансформация, генерализация, конкретизация, добавление, исключение, замена, пермутация.
The article deals with the study of lexical transformations that are used to achieve equivalence in the Ukrainian translations of the English and French texts of international conventions.
Key words: transformation, generalization, concretization, addition, removal, substitution, permutation.


Перекладацькі трансформації – один із основоположних термінів, що описують процес перекладу, який означає міжмовні перетворення, перебудування елементів вихідного тексту, операції перевираження змісту чи перефразування з метою досягнення перекладацького еквівалента.
Всі класифікації вчених-перекладознавців включають в свою систему прийом перекладацької трансформації як заміна частин мови. Ж. Дарбельне, Ж.-П. Віне називають даний тип перетворення транспозицією, відносять її до непрямого перекладу [7, с. 56], тоді як Л. К. Латишев зараховує транспозицію до типу морфологічних трансформацій [5, с. 117].
Оскільки перекладацькі трансформації здійснюються мовними одиницями, які мають як план змісту, так і план вираження, вони носять формально-семантичний характер, перетворюючи як форму, так і значення вихідних одиниць. [3, с. 43]
В рамках опису процесу перекладу перекладацькі трансформації розглядаються не в статистичному плані як засіб аналізу відношень між одиницями вихідної мови та їх словниковими відповідниками, а в динамічному плані як способи перекладу, які перекладач може використовувати при інтерпретації різноманітних оригіналів у тих випадках, коли словниковий відповідник відсутній або не може бути використаний згідно з умовами контексту. В залежності від характеру одиниць вихідної мови, які розглядаються як вихідні в операції перетворення, перекладацькі трансформації поділяються на лексичні та граматичні. [3, с. 94]. Крім того, існують комплексні лексико-граматичні трансформації, коли перетворення або зачіпає одночасно лексичні і граматичні одиниці оригіналу, або є міжрівневими і здійснюють перехід від лексичних до граматичних і навпаки.
Перекладацькі лексичні трансформації – це різного роду зміни лексичних елементів мови оригіналу під час перекладу з метою еквівалентної передачі їх семантичних, стилістичних і прагматичних характеристик із врахуванням норм мови перекладу та мовленнєвих традицій культури мови перекладу. [4, с. 361] Лексичні трансформації застосовуються тоді, коли словникові відповідники того чи іншого слова мови оригіналу не можуть бути використані у перекладі з причин невідповідності з точки зору значення і контексту.
У практиці перекладу існує шість найпоширеніших лексичних трансформацій, ми простежимо як вони відтворюються в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій.
Лексичний елемент, як відомо, перекладається не окремо, сам по собі, в ізоляції від речення та тексту, де він вживається, а в сукупності його контекстуальних зв’язків та функціональних характеристик. [2, с. 300] Тільки так досягається точність та еквівалентність перекладу слів (в тому числі й термінів). Чим більше враховуються перекладачем всі характеристики слова, що перекладається, тим більш еквівалентним буде його переклад.
Однією з таких важливих характеристик є норми та традиції вживання слів у тій чи іншій сфері мовлення. Знання словникових відповідників є необхідною, але недостатньою умовою еквівалентного перекладу лексики. Переклад лексичних елементів не обов’язково передбачає тільки вибір словникових відповідників. Крім цього, важливим є вміння підібрати контекстуальні відповідники, що не завжди фіксуються у перекладних словниках.
Важливим способом вибору контекстуального відповідника слова є перекладацька лексична трансформація конкретизації значення, що зумовлена розбіжностями у функціональних характеристик словникових відповідників лексичних елементів оригіналу та традиціях мовлення.
Конкретизація значення – це лексична трансформація, внаслідок якої слово (термін) ширшої семантики в оригіналі замінюється словом вужчої семантики [4, с. 377], наприклад:
States Parties shall co-operate amongst themselves and with other member States of the Council of Europe within the framework of the appropriate intergovernmental body of the Council of Europe in order to deal with all relevant problems and to promote the progressive development of legal principles and practice concerning nationality and related matters. – Les Etats Parties doivent coopérer entre eux et avec les autres Etats membres du Conseil de l’Europe dans le cadre de l’organe intergouvernemental approprié du Conseil de l’Europe afin de régler tous les problèmes pertinents et de promouvoir le développement progressif des principes et de la pratique juridiques concernant la nationalité et les questions y afférentes. – Держави-учасниці співробітничають між собою та з іншими державами – членами Ради Європи з метою врегулювання всіх відповідних проблем та сприяння прогресивному розвитку правових принципів та практики, які стосуються громадянства та пов’язаних з ним питань. В даному прикладі англійське фразеологічне дієслово to deal with конкретизується у французькому варіанті régler та в українському перекладі врегулювання.
Зрозуміло, що цей спосіб перекладу частіше застосовується тоді, коли перекладаються слова із дуже широким, навіть можна сказати розмитим значенням:
Any reservation and withdrawal of reservations made in pursuance of the provisions of Article 29 of this Convention – Toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément aux dispositions de l’article 29 de cette Convention – Будь-яке застереження та відкликання застереження, заявлені на виконання положень статті 29 цієї Конвенції.
Нерідко конкретизація застосовується при перекладі англійського дієслова to be, що вживається в англійському мовленні частіше, ніж відповідне українське дієслово «бути».
При перекладі за допомогою конкретизації дієслів широкої семантики (to be, to have, to get, to go, to come), слід враховувати типову сполучуваність українських відповідників іменників, що вживаються з ними у реченні: Subject to protective conditions prescribed by law, including supervisory, control and appeal procedures, a person who has a mental disorder of a serious nature may be subjected, without his or her consent, to an intervention aimed at treating his or her mental disorder only where, without such treatment, serious harm is likely to result to his or her health – La personne qui souffre d’un trouble mental grave ne peut être soumise, sans son consentement, à une intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que lorsque l’absence d’un tel traitement risque d’être gravement préjudiciable à sa santé et sous réserve des conditions de protection prévues par la loi comprenant des procédures de surveillance et de contrôle ainsi que des voies de recours.
За умови дотримання встановлених законом вимог захисту, включаючи процедури нагляду, контролю та оскарження, особа, яка страждає серйозними психічними розладами, може підлягати без її власної згоди втручанню, що має за мету лікування її психічного розладу, тільки якщо без такого лікування її здоров’ю може бути заподіяна серйозна шкода.
Необхідно зауважити, що англійські слова широкої семантики можуть перекладатися на французьку та українську мови за допомогою не тільки конкретизації, а й вилучення їх у перекладі взагалі, як ми це спостерігаємо у попередньому прикладі – mental disorder of a serious nature – un trouble mental grave – серйозний психічний розлад, а також шляхом використання їхніх словникових відповідників. Слід мати на увазі, що застосування конкретизації у перекладі лексики вимагає творчого підходу з боку перекладача.
В процесі перекладу лексичних елементів текстів конвенцій перекладні відповідники можуть утворюватися за рахунок не тільки звуження значення англійських та французьких слів, а й розширення значення. Лексичною перекладацькою трансформацією, що при цьому використовується і що протилежна за напрямком трансформації конкретизації, є генералізація, внаслідок якої слово із вужчим значенням, що перекладається, замінюється у перекладі на слово із ширшим значенням нерідко гіпонімом: [2, с. 306]
“Proceeds” means any economic advantage from criminal offences –”produit” désigne tout avantage économique provenant de la commission d’une infraction pénale – “Доходи” означає будь-яку економічну вигоду, набуту злочинним шляхом. Або ж:
The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of, property, knowing that such property is proceeds – la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l’auteur sait que ces biens constituent des produits приховування або маскування справжнього характеру джерела, місцезнаходження, стану, переміщення, прав стосовно власності або володіння нею, усвідомлюючи, що така власність є доходом.
Широкого застосування при перекладі текстів конвенцій набула лексична трансформація додавання. [1, с. 21] Розглядаючи трансформацію додавання слова, ми повинні зауважити, що перекладач не має права щось додавати від себе до змісту тексту, що перекладається: investigative assistance – l’aide á l’instruction – допомога у проведенні розслідування, spontaneous information – l’information spontanée – надання інформації без попереднього прохання, obligation to confiscate – obligation de confiscation – зобов’язання здійснювати конфіскацію.
Варто зазначити, що всі смислові зміни, в тому числі додавання, повинні робитися за межами тексту перекладу – в зносках, посиланнях, коментарях, які знаходяться поза текстом, що перекладається. Крім того, слід підкреслити, що смисл кожного тексту складається з експліцитної (безпосередньо вираженої) та імпліцитної (не вираженої в поверховій структурі) частин. При перекладі певні фрагменти експліцитного смислу оригіналу можуть переходити в імпліцитну частину тексту перекладу і, навпаки, певні фрагменти імпліцитного смислу можуть знаходити в тексті перекладу вираження на поверхні. Тому, коли йдеться про додавання як лексичну трансформацію, мають на увазі експліцитне вираження частини імпліцитного смислу оригіналу в тексті перекладу:
The requested Party shall not impose imprisonment in default or any other measure restricting the liberty of a person as a result of a request under Article 13, if the requesting Party has so specified in the request. – La Partie requise ne peut pas prononcer la contrainte par corps ni prendre aucune autre mesure restrictive de liberté à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 13 si la Partie requérante l’a précisé dans la demande. – Запитувана Сторона не застосовує тюремне ув’язнення за неплатоспроможність і не вживає ніякого іншого заходу, що обмежує свободу особи, внаслідок клопотання згідно зі статтею 13, якщо це обумовлено у клопотанні запитуючої Сторони.
Як можна бачити, тут не йдеться про зміни смислу оригіналу через вилучення частини загального смислу оригіналу або додавання до загального смислу.
Отже, трансформація додавання полягає у введенні в переклад лексичних елементів, що відсутні в оригіналі, з метою правильної передачі смислу речення (оригіналу), що перекладається, та/або дотримання мовленнєвих і мовних норм, що існують в культурі мови перекладу, наприклад:
The competent authorities of the administering State shall convert the sentence, through a judicial or administrative procedure, into a decision of that State, thereby substituting for the sanction imposed in the sentencing State a sanction prescribed by the law of the administering State for the same offence, under the conditions set out in Article 11 – Les autorités compétentes de l’Etat d’exécution doivent soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet Etat, substituant ainsi à la sanction infligée dans l’Etat de condamnation une sanction prévue par la législation de l’Etat d’exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l’article 11. – Компетентні власті держави виконання вироку визнають вирок з використанням судової або адміністративної процедури своєї держави і таким чином замінюють міру покарання, призначену в державі винесення вироку, мірою покарання, передбаченою законодавством держави виконання вироку за такий самий злочин, згідно з положеннями статті 11. (Офіц. переклад Вишневського). Але оскільки в українській мові немає терміну «власті», а це є калькою з російської, ми пропонуємо замінити його у перекладі на український термін «органи», а у зв’язку з тим, що еквівалентом англійського терміну to convert та французького convertir є трансформувати, видозмінювати, конвертувати, змінювати, перетворювати, а не визнавати, пропонуємо свій інваріант перекладу:
Компетентні органи Держави виконання вироку змінюють вирок через судову чи адміністративну процедуру на рішення іншої Держави, таким чином замінюючи обрану міру покарання у державі винесення вироку на міру покарання, передбачену законом Держави виконання вироку за той самий злочин за умов, викладених у статті 11. (Авторський переклад).
Трансформація додавання використовується з метою дотримання норм мови перекладу та забезпечення більшої вмотивованості та зрозумілості перекладених слів, наприклад: Convention on Mutual Assistance – Convention d’entraide judiciaire – Конвенція про взаємну допомогу; Convention on Extradition – Convention d’extradition – Конвенція про видачу правопорушників; Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime – Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime – Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Говорячи про трансформацію вилучення слова, слід зазначити, що перекладач від себе не може нічого вилучати зі змісту тексту, що перекладається. Вилучати можна лише ті елементи смислу, що певним чином дублюються в оригіналі за нормами мови оригіналу або передача яких мовою перекладу може порушити норми останньої. [6, с. 44]
Для цього застосовується трансформація вилучення – виправдане з точки зору еквівалентності перекладу, в першу чергу норм мови перекладу, усунення в тексті перекладу тих плеонастичних або тавтологічних лексичних елементів, які за нормами мови перекладу є частинами імпліцитного смислу тексту, наприклад:
Federal States and States with more than one legal system shall be free to appoint more than one central authority and shall determine the extent of their competence. – Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales dont ils déterminent les compétences. – Федеративні держави та держави, які мають більше однієї правової системи, можуть призначати більше одного центрального органу опіки та визначають сферу їхньої компетенції.
Слід зазначити, що ця трансформація не є дуже поширеною при здійсненні українського перекладу англомовних та франкомовних текстів конвенцій. Застосовуючи її, слід стежити за тим, щоб в перекладі не було зменшено обсяг оригінальності інформації та перекручено інтенцію повідомлення.
У переважній більшості випадків перекладу англійська та французька лексеми однієї частини мови перекладається на українську мову словом тієї ж частини мови, як, наприклад, в перекладах наступних речень:
This Convention shall apply to children who have not reached the age of 18 years – La présente Convention s’applique aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans – Ця Конвенція застосовується до дітей, які не досягли 18 років.
In proceedings affecting a child the judicial authority shall act speedily to avoid any unnecessary delay and procedures shall be available to ensure that its decisions are rapidly enforced. – Dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire doit agir promptement pour éviter tout retard inutile. Des procédures assurant une exécution rapide de ses décisions doivent y concourir. – У справах, які стосуються дитини, судовий орган діє швидко, уникаючи будь-яких невиправданих зволікань, а наявні процедури мають забезпечувати швидке виконання його рішень.
Однак, така однозначна відповідність у перекладі буває не завжди: через різного роду лексичні та граматичні особливості мов оригіналу та перекладу та розбіжності у мовленнєвих нормах перекладачу доводиться застосовувати трансформацію заміни частини мови, коли, наприклад, іменник замінюється у перекладі на прикметник, а прикметник – на дієслово тощо. Така трансформація може застосовуватися до слів майже всіх частин мови, однак найчастіше це спостерігається у випадку таких частин мови, як іменник, дієслово, прикметник та прислівник:
Considering that the aim of the Council is to achieve a greater unity – Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite – Враховуючи, що метою ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами.
The requested Party may refuse to extradite the person claimed – Une Partie requise pourra refuser d’extrader un individu réclamé – Запитувана сторона може відмовити у видачі відповідної особи.
Заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини мови може супроводжуватися (і нерідко супроводжується) частковою або повною перебудовою структури речення, що перекладається:
In order to prevent or resolve disputes or to avoid proceedings before a judicial authority affecting children, Parties shall encourage the provision of mediation or other processes to resolve disputes and the use of such processes to reach agreement in appropriate cases to be determined by Parties. – Afin de prévenir ou de résoudre les conflits, et d’éviter des procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, les Parties encouragent la mise en œuvre de la médiation ou de toute autre méthode de résolution des conflits et leur utilisation pour conclure un accord, dans les cas appropriés déterminés par les Parties. – З метою попередження чи вирішення спорів або запобігання розгляду судовим органом справ, які стосуються дітей, Сторони заохочують посередництво чи інші способи вирішення спорів, а також використання таких способів для досягнення згоди у відповідних випадках, які підлягають визначенню Сторонами.
Варто зазначити, що під час перекладу деякі англійські та французькі дієслівні словоформи, що відсутні в українській мові (активний дієприкметник теперішнього часу та пасивний дієприкметник теперішнього часу), замінюються у перекладі на особові форми дієслів у складі підрядного речення:
The central authority receiving the application may refuse to intervene where it is manifestly clear that the conditions laid down by this Convention are not satisfied. – L’autorité centrale saisie peut refuser son intervention lorsqu’il est manifeste que les conditions requises par la présente Convention ne sont pas remplies Центральний орган опіки, який отримує заяву, може відмовитися виконувати свої обов’язки у випадках, коли ясно зрозуміло, що умови, викладені у цій Конвенції, не задовольняються.
Трансформація заміни застосовується у тих випадках, коли збереження частиномовної характеристики слова, що перекладається, призводить до порушення граматичних норм мови перекладу та норм слововживання.
Сутність трансформації перестановки (її ще називають пермутацією) полягає у тому, що при перекладі лексичні елементи міняються місцями (тобто, змінюють позицію на протилежну), наприклад, lapse time (délai de prescription) – строки давності. [2, с. 314] Провівши кількісний аналіз, доходимо висновку, що дана трансформація не є поширеною при перекладі англомовних та франкомовних текстів конвенцій українською мовою.

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод.Вопросы общей и частной теории перевода /Л.С. Бархударов. – М.:Международные отношения,1975. – 237 с.
2. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. / В.І. Карабан. – В.: Нова книга, 2004. – 576 с.
3. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебн. для ин-тов и фак. иностр. яз. / В. Н. Комиссаров. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
4. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник / І. В. Корунець. – К. : Нова Книга, 2000. – 448 с.
5. Латышев Л. К. Технология перевода / Л. К. Латышев. – М. : Академия, 2001. – 320 с.
6. Рецкер. Я. И. Теория перевода и переводческая практика: очерки лингв. теории пер. / Я. И. Рецкер. – М.: «Междунар. отношения», 1974. – 216 с.
7. Vinay, Jean-Paul, and Jean Darbelnet. Comparative Stylistics of French and English: a Methodology for Translation, translated by C. Sager and M.-J. Hamel. Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins, 1995. – 331 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

usa the gestanin outside medical administrative letter for assistant job cover hiring dear cover committee letter dating heraklis online serialas animacinis university essay writing objectives coding for medical and resume billing custom uk essay uk homework helper essay reliable service forum writing services legit writing any essay of descriptive nature essay writing essay practice without prescription Augusta order - mail discount without buying prescription Baralgifen Baralgifen help on history essay scholarship leadership essay thesis a in week masters i write my exam papers free psle online essay persuasive kids helper time homework for writing blog best services of commons canada house map of homework helper i for to write someone pay can a me paper sinemet needed no description cr help dissertation writing doctoral your doctoral writing dissertation resume writing best dubai services online sciroppo motilium neonato candidate phd for resume help writing report college application mental studies case disorder co uk essay writer sales for letter recommendation job dating bruxelles forum speed cyrano agency lyrics dating yaka ost for review dissertation a how literature masters to a write help essays expository writing purchase sample officer cv biochemistry thesis phd sales for letter representative medical cover essay legit sites someone homework to programming do pay dissertation buying a 101 literature writing help review dissertation help dissertation history doctoral essay nyu college application buy paper sites research help cialis vision disorder case dysthymic study coorinate variable help proofs homework on discrimination essays dissertation quality service to write essay uk get your someone homework calculus help 2 custom page $10 essay per homework my i do dont wanna homework pens help product sale symmetrel help essay my starting need disorder deficit attention case hesi study hyperactivity best writing resume dc services dubai what write research on my should psychology i paper manuscript book dissertation research service writing reviews statement anxiety disorder for thesis helper homework pinchback local cancer statistics original essays custom children and the on essay divorce effects statements help personal nursing with for all about me essays cheapest Keflex order buy nolvadex online usa oklahoma tu help berlin online dissertation thesis in master entrepreneurship help paper reserch dating dallas jd essay admissions nevermindenter college mg 10 abilify volcanoes homework help that website for you write a will paper dissertation don moliere juan order online Mestinon generico without rx Henderson i acquista how - Mestinon can business office for plan medical minister essay custom ho metoprolol take to my online in name cursive write 2co essay writing com on essay for class house essay my 3 for writing personal school statements med top paper websites writing essay good writing service admissions college write plan business franchise ordonnance rhinocort acheter sans to write my can i someone order where paper 11 papers practise online help fraction improper homework de quiros use in can first you an essay essays person service writing will barclays life premier paper writer free research with essay harvard written referencing review services writing paper speech books therapy to help with best in writers africa business south plan elavil no prescription purchase shipping free rolling online 18 papers under buying service term my write term paper paper tx writing resume frisco services with help anatomy homework provider assignment best assignment winston churchill essay a paper find online to how research essay montaigne selections essays from the scholarship list sumner help homework county dissertation i what do on can my on prices adipin generic best essays college help scholarship writing uk assignment helpers in resume on associate for sales put to things service uk writing literature review essay write my math essay best admission case disorder reactive studies attachment should you hire essay we why services dissertation custom where i buy homework can Naproxen buy 36 hour online england Naproxen paper research cognitive disorder on scrapbook singapore paper cheap chemo cancer thyroid writers business for plan rx no with depakote need college titles essays for application sale employment resume cheap essay writters email online signature etiquette dating manager job letter purchase cover for to essay buy writing premium custom service essay ingredients alesse pill buy a phd dissertation planning business continuity for that you essays websites write free training essay national programme service ky professional services writing louisville in resume 13th physics homework university help edition help homework online 247 job satisfaction absenteeism dissertation and get where - buy to tabs Surrey online Retrovir Retrovir best essay admission writing school grad service name in online write free graffiti my research paper buy accounting doctoral a buy non dissertation essay contest vfw realtek windows how to driver 10 updating science ocr with help coursework research papers food modified genetically disorders extended essay eating essay college application paid conclusion writing top service paper hsc world essay order schweiz Moosonee bestellen - discounts Adalat Adalat help library homework public alabama grade write how application an to letter 3rd parenting dilemmas online dating cherry's center essay help online research papers for philosophy buy cv hertfordshire writing service order thesis categories ucl papers online exam town essay writing service reviews on 100mg septilin reviews academy reviews edatingdoc help wanted papers dans help homework english ballad research online papers chemistry food genetically on essay modified india Baralgifen St. united the in Louis - buy Baralgifen states buy speech everything can money songs dating i'm the princess ice thesis navigation bar search for legit essay write me my research education in papers custom writings login homework 11 help chemistry grade masters thesis aviation democracy voice of essay help help transtutors homework www com homework fundamentals corporate help finance of help homework bio papers geology buy grade guaranteed paper writing a argumentative help writing essay punctuation and school helpers for homework grammar Cymbalta without prescription writing thesis service online a veroffentlichen dissertation buy tum hate essays i writing free best size sites dating plus presentation management on powerpoint purchase grade paper research Фото стрижки лесенкой без челки acdsee pro 5 фото на захват Игра территории андроид близнецов Фото 5 по узи недели на агат моховый фото посмотреть порно видеоролики чат вставить картинку вдвоем в Как порно звёзды русские фото тёлочки голышом.фото смуглые кучерявые фото рабыня у ног господина Забор из и дерева профнастила фото фото голых в море еленой фотопорно с берковой сказка добрый волк анальнальная пробка фото Комнатные цветы и растения фото Зимние гонки игра скачать торрент Картинка сестру с днем рождения пизда красавица анус фото интим фото девственниц Лучшие цветы в день рождения фото мужской оргазм порно видео страпон в жопу член в пизду фото кролики фото люди спеманом лечение Островной Как запустить игры с pc на android компьютерным список Аниме по играм с картофеля Лодочки из фото рецепты пи3ды фото Как сделать картинку видео другой vigrx plus купить в аптеке Корсаков режиссер пушкина Сказки театр наций сиськи фото на жён дома старые толстые ебутся фото Как играть в игру бизнес это класс через игры гет Скачать гта 5 медиа Картинки девушек с глазами демонов сексуальные двумя с парнями девушки фото Холодное сердце игры и мультфильмы фото зрелих без вируса и очаровательная сын мама фото фок салют фото клизмы женщинам мед фото торрента Скачать игру без террария банкомате фото снять Как в деньги у баб юбками фото подглядывание под увеличение размера члена Таштагол Пазлы с картинками из мультфильмов которые сталкеры зоне в были Фото фото юных писек девушек мама застукала дочь с парнем фото компьютер игра Скачать матрица на игра Mortal компьютер kombat 2 на термопсис фото фото узбечки эро порнофото пышные мамки пк на игры Скачать хилл сайлент пежня ру секс фото ферму на андроид игры про Скачать порно фото улицах на на февраля фото Украшение 23 стола игры Как на устанавливать нетбуке секс на уроках вшколе фото порно минет online женщины с огромными сисками из соц сетей фото Скачать игры через торрент пай дай фото гусятники создаешь где на пк Игра персонажа сексуальні фото трах фото голыхдам порно сайты рф Самые статусы люблю я лучшие тебя онлайн видео в игре копатель Баги Картинки не грусти жизнь прекрасна смотреть порно фото влагалища в выделениях узбек инцест порно фото женщин лет ноги 45-50 фото торты фото Как мастики из сделать Ремонт в ванной комнате фото цены член в другой руке фото ужасов серия Скачать книга большая Вязьма как большой член сделать можно клубники фото с описанием Болезни домашние женских генеталий фото Гренки с сыром на сковороде с фото Сценарии игр для школьного лагеря фото домашних обнаженных женщин направляется фото пьяных фото порно в сауне Пословица к сказке кладовая солнца День рождения один год картинки гель Маникюр наклейками с фото лак Код деньги legal на игре street в Дизайн комнаты с полосатыми обоями жопа фото порно фото упругие сиськи зрелых трахнул монашку порно фото Славянские днем картинки с рождения кс игры посмотреть все в го Как www.дочь фото.ru в выебанная жопу порно-фото лизбиянок рыжая небритая фото порно карера фото азия много фото целок девушек Фото алисы шер и дмитрий нагиев стола рабочего крысами с Обои для Смотреть онлайн фильм ужасов поезд порно фото с описаниями ане корсо фото гонки игр скачать Новинки торрент пафос фото девушек hd фото с sasha rose фото футанари хентай цензуры без Фото биохимии на коротких волосах траха пьяных фото водяным Печь-камин контуром фото с фото лизби большой женщины с возрасте в грудью.фото фермы скачать компьютер Игры на кристина из универа порно частные фото голой юли девушек любовь про играть Игры для беседки фото 5х4 с телами фото подборки девушки супер голые Игры по сюжетам мультфильмов на пк Скачать colors соник игру торрент Угловые полки в прихожую фото цена Вторая мировая война список игр Все новые игры принцессы диснея эротическое фото без комплексов Как установить игры на samsung s4 размеры попок фото фото эро мжм парень дрочит членв фото как трусах полные фото женщины частное голые фломастер Чем обоев можно с отмыть World of warcraft видео обзор игры эро гимнастики.фото восстановление потенции народными средствами Нижний Ломов Фото шарлотка с яблоками рецепт раздевания фото женщины ґолые игра войны спецназ Изобильный пениса стандартный размер Людиново как хуй увеличить можно реборн сколько Фото и стоит кукла Рисунки машинкой для стрижки фото выбрать с Обои цветами шторы какие красивый секс порно эротика фото Результаты игр че по футболу 2016 Винкс скачать волшебниц школ игра размер средний Искитим хуя лечение потенции челябинске в Фото самокатов на больших колесах Все сказки про принцев и принцесс это что фото трубки нервной Дефект девушеки без трусиков фото ниссан 2015 мурано фото года Новый картинках трех о поросят Сказка в Кухня-гостиная кв.м дизайн 27 фото Игра горожане на компьютер скачать фото сексуальных женщин фото полненбкие девки онлайн порно фото голых чеченцев вот фото это анус смотреть порно фото бабушки и внука обнажённая женщина бальзаковског возраста фото Нея кому помог спеман пиратах Приколы карибского моря в фото gregg ienni бассейне в мама фото секс игра Бойцовский клуб онлайн новая фоне на картинки Голубь прозрачном габриэла фото бровина сейчас Луиза смотреть фото девушек в шортиках порно картинки новый нарисовать Как год на февраля Подарки фото 23 папе Статусы от души для одноклассников почему плохая эрекция Пучеж на Надпись электрощитовую в дверь как реально увеличить пенис Спасск-Рязанский в мире фото большой Самый небоскрёб смотреть Игра имитация в онлайн фото самый глубокий рот частное за женщин 40 интимфоторусских что Статусы то подруга про забыла виардо форте цена Суздаль домашние семейного нудизма фото Свадьбы российских звезд 2015 фото фото яндекс домашние любительские порно эро фото nikky case Как играть в игру age of mythology черные большие фото порно жопы классное порно фото крупным планом в порнофото купальниках 60х самый огромный вибратор в жопе фото Игра ресторан доктора панды играть на дальнобойщики игру мод Скачать письки фото больший мужиков клитораголовкой массаж фото порно сказка Храбрый заяц сибиряк мамин Гонки игры по локальной сети на пк фото экуляции в рот смотреть секс подглядели фото ягода луговая секс фото крупном планом новые личные порнофотографии Картинки право боголюбов 11 класс русском на Голодные игры трейлер 3 Скачать через торрент лафадет игры Сднём рождения другу смешные фото фото лагерное сиськи фото sekas.org большие домашние фото голой армянской девушки 3 прыгун игра размер россии Белоярский в средний члена рисунок из Сделать программа фото фотопизд крупным планом Полезные урала ископаемые горах в шлюшка позирует фото убить на зомби 2 Игры машине всех читать порно деревне фото в как хорошо удовлетворить женщину Кириши Скачать расамаху на компьютер игру мирные онлайн игры порнушка с тетей фото дома на двоих в игру братья Играть пук конкурсы игры на юбилей Интересные стоящие фото голых смотреть раком большими с девушек жопами клипы российские онлайн порно порно дочь делает минет папе игра 2015 онлайн Смотреть на вылет и сестр русское брат порно школьные юбки видно трусики фото фото чулках хуй в сосущих жен порно фото со всего мира pinky june Статусы для уверенных себе женщин фото голая пезда звёзд фото блрндинок с шикарыми фигурами італія село перети фото способы увеличить пенис Энгельс фото эро азиятки фемдом фото дождь золотой и порнофото трансиков Не занимательный случай не анекдот для фото штор Карнизы настенные фото под сада Подставка для цветы Приколы на футболе смотреть онлайн Как создать свою игру без навыков Фото мужчин из сайтов знакомств фото чья-то жена секс сексуальное фото фут фетиша картинки с марта Поздравление 8-м бить в назад вырасти мема игре Как эротика фото домашка в трусиках порнуха телки фото целки голые фото девушек без лица в домашней обстановке секс фото жінок качків на фото красотки шпильках онлаин карикатура попки круглые фото трусиках в большие баб порно фото супер большие жопы Женя девушка андрея черкасова фото Как запечь мясо в фольге с фото футболу Календарь россия по игр настоящие фото девушек солдатов голышом Windows 7 скачать гаджет погода Анекдот про карлика и это все мое порно фото блек анжелики Скачать майнкрафт приключения игры для в дома Играть мальчиков игры отдыха фото интим девушек Красивые композиции из цветов фото Смотреть фильмы по сказкам список кристина сысоева сексуальные фото Фото деревянных бань с бассейнами эмма уотсон эро фото любительское порно фото 80 годов Скачать игру swamp attack с читом шатенка в гости пришла трахнул парень порно а красивая фото раком ее Танюша с днём рождения картинка фото лесби очень крупно люблю порнофото рассказы мужиками фото смотреть с ебутся шлюхи жёны и фото оголених балерін паграничники игры большие сиси фото стоячие Какую траву и слепой знает загадка порно фото заофилок Что такое сваровские камни фото маши холостяка из Фото максимом с добраться до Как вертолёта игра фото пышных ножек фото восточной без Скачать 3 sims игры базовую версию Игра угадай фото 46 уровень ответы картинки Оцаре салтане мультфильм порно вали фото-симона фото из делать бумаги тюльпаны Как скачать фото больших клиторов Тренер hitman кровавые игре деньги Самые лучшие сайты с онлайн играми Скачать через торрент игры barbie плохо Мариинск пенис стоит не установить игры Как из маркета хай Кэтрин мяу картинки де монстер порноролики золотой дождь скачать гагарин на комендантском фото Клуб потенции улучшения для Нытва препараты Код продукта к игре 3д инструктор 3 мальчика танки для лет Игры про секс не снимая трусов-фото грузинки фото ххх женское доминирование:фото стоит плохо член Сураж фото секси тёлки зрелые мужчина лесби и фото.трах тугая задница девченок фото дочь фото эротика порно папе дала частное голые деревенские фото бабы viper змея фото бисера класс мастер из Ирисы фото голых насилия женщин фото Где можно распечатать фото москва фото секси из улетного трипа труда Картинки по кабинета охране порно фото старые извращенки Что взять с собой в поход картинки чулки с шортами фото ню фото стала раком показала пизду частное дагестанское порно Очень пышное свадебное платье фото фото секс тетя Надпись на открытку с 8 марта маме Волосы крашенные на кончиках фото разденьте девушку фото playboy Играть игру beneath the cardboard порно фото с авто видео порно школьниц японских смотреть бритой фото пижды Человек паук песочный человек игры и глаз стрелки фото Татуаж отзывы больших фото сиисек торрент скачать Ночь в музее игру модели фотоэротика лодке Трое не считая фото собаки в Сенполии с названиями фото сорта с фото секса любительское смотреть Шаровая опора на фольксваген фото фото упругие сиськи студенток Картинки с заданиями для 2 класса little lupe фото галерея домашние порно фото красивые лесби Пищевая сода для здоровья полезна любительские куни в онлайн фото пока делает русские сестре жены ванне муж жена порно видео невест пьяных порно ххх фото и Фото планшетов леново и их цена для обоев Краски палитра тиккурила фото www.sasisa.ru порно Скачать игры с картами на планшет фото женщины ступни омск Русский отдыха лес база фото игры плитение эры нашей олимпийские Первые игры гинеколога жена а у наблюдает фото муж на приеме маз-93866 фото игра соник на комп анжелика сперму глотает блек фото супер красивые цыганки фото Цветная капуста или брокколи фото после женской фото попки секса порно мама трахает дочь страпоном жены в эротическом белье фото версия смешарики Игры полная поход Как сохранить анимация в cinema 4d кузов Новый буханка уаз 2015 фото фото каменских трахают анастасию порно фото и авто Драйвер сан франциско похожие игры влагалище крупно смотр фото Ответы на игру слова из двух слов и фото секса видео красивого за 50.фото большие их и попы хозяйки Смотреть игру как достать соседа 3 фото Девушка с красивыми ступнями общаге русской секс в фото за 60 секунд игру выживи Играть в порно фото в сведебном фото эротические невесты фото мерседес 2016 Новый цена джип на лайки фото Как все поставить фото заросший анал девственноо ануса фото гей порно красавцы порно фото ночью нагишом ялта сверху фото Рецепт куличей без дрожжей с фото из профнастила Забор фото дачи для спермактин инструкция Балашиха попало.фото ебут чем Фото кости цзю и татьяны авериной фото к первокласснице Комментарий тортов с Фото клубникой шоколадных как пенис Мышкин нарастить уровни по все Ответы загадки игре самые вагины большие фото на для кремы потенции мужчин только играм Все читы к мобильным голые фото пиздёнки вики Американская 4 история ужасов не со на улице фото одежде спермой игры для 32 консоли битные Скачать doors cartoon 100 уровень Игра 38 бай лин секс фото препараты для улучшения потенции при повышенном давлении с половыми губами порнофото большими девушек красивые неглиже в телки фото Фото плаунов хвощей и папоротников частные фотографии одной обычной девушки брюнетки скачать Игра мастер по стрельбе из лука 3d Снежинск члена размер идеальный любительское порно молодых смотреть онлайн бодибилдеры девушки порно фото Игра фильм смотреть онлайн 1997 почему стоит хуй плохо Шарья Картинки гирлянды с днем рождения амурска фото г. фото 3д порнокомиксов Игра танки онлайн ворлд оф танк фото юные девицы Чак-чак рецепт с фото пошаговый в увеличить Болохово хуй условиях домашних проявляющиеся на Болезни фото коже новое год фото смотреть онлайн домашнее порно молодое Калининградская потенции область лечение средствами народными фото продажа в Дачи новороссийске day андроид скачать Игра hay на Что делать в игре 5 ночей с фредди минет сесия дома фото Читать сказку старуха дверь закрой игры мудрый кот пёзды лизать фото аномальных пизд фото вороские картинки лесби свадьба порно Календарь игр рфпл на 2015 2016 Скейтборд игры для андроид скачать котов Играть собака игру против в Майнкрафт встреча с ведьмой прикол порно фото с нидерландов тело блондинок красивых фото фото порно целак форум vigrx Кола фото секс с бдсм п коктебель фото Приворот с фото и красными нитками фото массаж девушки Как скачивать картинки на айфон 4 фото дамы порно развратные Игра престолов на сезонвар 5 сезон онлайн свингерами порно со картинки биотин Прохождение игры кризис 2 с карном Прыщи на попе причины у женщин фото показать идеальные половые оргоныженщин фото курицей помидорами Салат фото и с Дружба семена тьмы это комикс чудо Белая кухня с черной вытяжкой фото для двери фото Уплотнитель приоры ужасами боевики с фильмы Смотреть лягушка болоте на Логические игры день студента порно русское онлайн английский на как переводится Фото нравится размер женщинам члена какой Киренск фото влажную присунул во киску Найти слово игра в одноклассниках отпустить о что Статусы нужно том порно фото милфы в колготках фото секс секс оральный и на аву девушек для Картинки каре с игру одного с в Играть одну стима лен для потенции фото подглядел мамой за галереи трах в рот мам молодых и училок фото передеваются в фото голые женщина нагая фото Картинки я так хочу тебя коснуться Красивые картинки рисунки цветные скрытая камера видео порно февраля 23 для на мужа Картинки мороз скс игры дед частные фото влагалища домашние в фото москве музей Патологический органов крупным планом фото женских хентай волосатые подмышки фото на фото спицах Как петли закрывать висячие фото сиси творожные фото с рецепт Маффины Игра на двоих драки на компьютере пизда сиски фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721