ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ЕКВІВАЛЕНТНОМУ ПЕРЕКЛАДІ КОНВЕНЦІЙ З АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ УКРАЇНСЬКОЮ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.В.Шевцова
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, м. Київ

Стаття присвячена дослідженню лексичних трансформацій, які використовуються для досягнення еквівалентності в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій. Ключові слова: трансформація, генералізація, конкретизація, додавання, вилучення, заміна, пермутація.
Статья посвящена исследованию лексических трансформаций, которые используются для достижения эквивалентности в украинских переводах англоязычных и франкоязычных текстов международных конвенций.
Ключевые слова: трансформация, генерализация, конкретизация, добавление, исключение, замена, пермутация.
The article deals with the study of lexical transformations that are used to achieve equivalence in the Ukrainian translations of the English and French texts of international conventions.
Key words: transformation, generalization, concretization, addition, removal, substitution, permutation.


Перекладацькі трансформації – один із основоположних термінів, що описують процес перекладу, який означає міжмовні перетворення, перебудування елементів вихідного тексту, операції перевираження змісту чи перефразування з метою досягнення перекладацького еквівалента.
Всі класифікації вчених-перекладознавців включають в свою систему прийом перекладацької трансформації як заміна частин мови. Ж. Дарбельне, Ж.-П. Віне називають даний тип перетворення транспозицією, відносять її до непрямого перекладу [7, с. 56], тоді як Л. К. Латишев зараховує транспозицію до типу морфологічних трансформацій [5, с. 117].
Оскільки перекладацькі трансформації здійснюються мовними одиницями, які мають як план змісту, так і план вираження, вони носять формально-семантичний характер, перетворюючи як форму, так і значення вихідних одиниць. [3, с. 43]
В рамках опису процесу перекладу перекладацькі трансформації розглядаються не в статистичному плані як засіб аналізу відношень між одиницями вихідної мови та їх словниковими відповідниками, а в динамічному плані як способи перекладу, які перекладач може використовувати при інтерпретації різноманітних оригіналів у тих випадках, коли словниковий відповідник відсутній або не може бути використаний згідно з умовами контексту. В залежності від характеру одиниць вихідної мови, які розглядаються як вихідні в операції перетворення, перекладацькі трансформації поділяються на лексичні та граматичні. [3, с. 94]. Крім того, існують комплексні лексико-граматичні трансформації, коли перетворення або зачіпає одночасно лексичні і граматичні одиниці оригіналу, або є міжрівневими і здійснюють перехід від лексичних до граматичних і навпаки.
Перекладацькі лексичні трансформації – це різного роду зміни лексичних елементів мови оригіналу під час перекладу з метою еквівалентної передачі їх семантичних, стилістичних і прагматичних характеристик із врахуванням норм мови перекладу та мовленнєвих традицій культури мови перекладу. [4, с. 361] Лексичні трансформації застосовуються тоді, коли словникові відповідники того чи іншого слова мови оригіналу не можуть бути використані у перекладі з причин невідповідності з точки зору значення і контексту.
У практиці перекладу існує шість найпоширеніших лексичних трансформацій, ми простежимо як вони відтворюються в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій.
Лексичний елемент, як відомо, перекладається не окремо, сам по собі, в ізоляції від речення та тексту, де він вживається, а в сукупності його контекстуальних зв’язків та функціональних характеристик. [2, с. 300] Тільки так досягається точність та еквівалентність перекладу слів (в тому числі й термінів). Чим більше враховуються перекладачем всі характеристики слова, що перекладається, тим більш еквівалентним буде його переклад.
Однією з таких важливих характеристик є норми та традиції вживання слів у тій чи іншій сфері мовлення. Знання словникових відповідників є необхідною, але недостатньою умовою еквівалентного перекладу лексики. Переклад лексичних елементів не обов’язково передбачає тільки вибір словникових відповідників. Крім цього, важливим є вміння підібрати контекстуальні відповідники, що не завжди фіксуються у перекладних словниках.
Важливим способом вибору контекстуального відповідника слова є перекладацька лексична трансформація конкретизації значення, що зумовлена розбіжностями у функціональних характеристик словникових відповідників лексичних елементів оригіналу та традиціях мовлення.
Конкретизація значення – це лексична трансформація, внаслідок якої слово (термін) ширшої семантики в оригіналі замінюється словом вужчої семантики [4, с. 377], наприклад:
States Parties shall co-operate amongst themselves and with other member States of the Council of Europe within the framework of the appropriate intergovernmental body of the Council of Europe in order to deal with all relevant problems and to promote the progressive development of legal principles and practice concerning nationality and related matters. – Les Etats Parties doivent coopérer entre eux et avec les autres Etats membres du Conseil de l’Europe dans le cadre de l’organe intergouvernemental approprié du Conseil de l’Europe afin de régler tous les problèmes pertinents et de promouvoir le développement progressif des principes et de la pratique juridiques concernant la nationalité et les questions y afférentes. – Держави-учасниці співробітничають між собою та з іншими державами – членами Ради Європи з метою врегулювання всіх відповідних проблем та сприяння прогресивному розвитку правових принципів та практики, які стосуються громадянства та пов’язаних з ним питань. В даному прикладі англійське фразеологічне дієслово to deal with конкретизується у французькому варіанті régler та в українському перекладі врегулювання.
Зрозуміло, що цей спосіб перекладу частіше застосовується тоді, коли перекладаються слова із дуже широким, навіть можна сказати розмитим значенням:
Any reservation and withdrawal of reservations made in pursuance of the provisions of Article 29 of this Convention – Toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément aux dispositions de l’article 29 de cette Convention – Будь-яке застереження та відкликання застереження, заявлені на виконання положень статті 29 цієї Конвенції.
Нерідко конкретизація застосовується при перекладі англійського дієслова to be, що вживається в англійському мовленні частіше, ніж відповідне українське дієслово «бути».
При перекладі за допомогою конкретизації дієслів широкої семантики (to be, to have, to get, to go, to come), слід враховувати типову сполучуваність українських відповідників іменників, що вживаються з ними у реченні: Subject to protective conditions prescribed by law, including supervisory, control and appeal procedures, a person who has a mental disorder of a serious nature may be subjected, without his or her consent, to an intervention aimed at treating his or her mental disorder only where, without such treatment, serious harm is likely to result to his or her health – La personne qui souffre d’un trouble mental grave ne peut être soumise, sans son consentement, à une intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que lorsque l’absence d’un tel traitement risque d’être gravement préjudiciable à sa santé et sous réserve des conditions de protection prévues par la loi comprenant des procédures de surveillance et de contrôle ainsi que des voies de recours.
За умови дотримання встановлених законом вимог захисту, включаючи процедури нагляду, контролю та оскарження, особа, яка страждає серйозними психічними розладами, може підлягати без її власної згоди втручанню, що має за мету лікування її психічного розладу, тільки якщо без такого лікування її здоров’ю може бути заподіяна серйозна шкода.
Необхідно зауважити, що англійські слова широкої семантики можуть перекладатися на французьку та українську мови за допомогою не тільки конкретизації, а й вилучення їх у перекладі взагалі, як ми це спостерігаємо у попередньому прикладі – mental disorder of a serious nature – un trouble mental grave – серйозний психічний розлад, а також шляхом використання їхніх словникових відповідників. Слід мати на увазі, що застосування конкретизації у перекладі лексики вимагає творчого підходу з боку перекладача.
В процесі перекладу лексичних елементів текстів конвенцій перекладні відповідники можуть утворюватися за рахунок не тільки звуження значення англійських та французьких слів, а й розширення значення. Лексичною перекладацькою трансформацією, що при цьому використовується і що протилежна за напрямком трансформації конкретизації, є генералізація, внаслідок якої слово із вужчим значенням, що перекладається, замінюється у перекладі на слово із ширшим значенням нерідко гіпонімом: [2, с. 306]
“Proceeds” means any economic advantage from criminal offences –”produit” désigne tout avantage économique provenant de la commission d’une infraction pénale – “Доходи” означає будь-яку економічну вигоду, набуту злочинним шляхом. Або ж:
The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of, property, knowing that such property is proceeds – la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l’auteur sait que ces biens constituent des produits приховування або маскування справжнього характеру джерела, місцезнаходження, стану, переміщення, прав стосовно власності або володіння нею, усвідомлюючи, що така власність є доходом.
Широкого застосування при перекладі текстів конвенцій набула лексична трансформація додавання. [1, с. 21] Розглядаючи трансформацію додавання слова, ми повинні зауважити, що перекладач не має права щось додавати від себе до змісту тексту, що перекладається: investigative assistance – l’aide á l’instruction – допомога у проведенні розслідування, spontaneous information – l’information spontanée – надання інформації без попереднього прохання, obligation to confiscate – obligation de confiscation – зобов’язання здійснювати конфіскацію.
Варто зазначити, що всі смислові зміни, в тому числі додавання, повинні робитися за межами тексту перекладу – в зносках, посиланнях, коментарях, які знаходяться поза текстом, що перекладається. Крім того, слід підкреслити, що смисл кожного тексту складається з експліцитної (безпосередньо вираженої) та імпліцитної (не вираженої в поверховій структурі) частин. При перекладі певні фрагменти експліцитного смислу оригіналу можуть переходити в імпліцитну частину тексту перекладу і, навпаки, певні фрагменти імпліцитного смислу можуть знаходити в тексті перекладу вираження на поверхні. Тому, коли йдеться про додавання як лексичну трансформацію, мають на увазі експліцитне вираження частини імпліцитного смислу оригіналу в тексті перекладу:
The requested Party shall not impose imprisonment in default or any other measure restricting the liberty of a person as a result of a request under Article 13, if the requesting Party has so specified in the request. – La Partie requise ne peut pas prononcer la contrainte par corps ni prendre aucune autre mesure restrictive de liberté à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 13 si la Partie requérante l’a précisé dans la demande. – Запитувана Сторона не застосовує тюремне ув’язнення за неплатоспроможність і не вживає ніякого іншого заходу, що обмежує свободу особи, внаслідок клопотання згідно зі статтею 13, якщо це обумовлено у клопотанні запитуючої Сторони.
Як можна бачити, тут не йдеться про зміни смислу оригіналу через вилучення частини загального смислу оригіналу або додавання до загального смислу.
Отже, трансформація додавання полягає у введенні в переклад лексичних елементів, що відсутні в оригіналі, з метою правильної передачі смислу речення (оригіналу), що перекладається, та/або дотримання мовленнєвих і мовних норм, що існують в культурі мови перекладу, наприклад:
The competent authorities of the administering State shall convert the sentence, through a judicial or administrative procedure, into a decision of that State, thereby substituting for the sanction imposed in the sentencing State a sanction prescribed by the law of the administering State for the same offence, under the conditions set out in Article 11 – Les autorités compétentes de l’Etat d’exécution doivent soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet Etat, substituant ainsi à la sanction infligée dans l’Etat de condamnation une sanction prévue par la législation de l’Etat d’exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l’article 11. – Компетентні власті держави виконання вироку визнають вирок з використанням судової або адміністративної процедури своєї держави і таким чином замінюють міру покарання, призначену в державі винесення вироку, мірою покарання, передбаченою законодавством держави виконання вироку за такий самий злочин, згідно з положеннями статті 11. (Офіц. переклад Вишневського). Але оскільки в українській мові немає терміну «власті», а це є калькою з російської, ми пропонуємо замінити його у перекладі на український термін «органи», а у зв’язку з тим, що еквівалентом англійського терміну to convert та французького convertir є трансформувати, видозмінювати, конвертувати, змінювати, перетворювати, а не визнавати, пропонуємо свій інваріант перекладу:
Компетентні органи Держави виконання вироку змінюють вирок через судову чи адміністративну процедуру на рішення іншої Держави, таким чином замінюючи обрану міру покарання у державі винесення вироку на міру покарання, передбачену законом Держави виконання вироку за той самий злочин за умов, викладених у статті 11. (Авторський переклад).
Трансформація додавання використовується з метою дотримання норм мови перекладу та забезпечення більшої вмотивованості та зрозумілості перекладених слів, наприклад: Convention on Mutual Assistance – Convention d’entraide judiciaire – Конвенція про взаємну допомогу; Convention on Extradition – Convention d’extradition – Конвенція про видачу правопорушників; Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime – Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime – Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Говорячи про трансформацію вилучення слова, слід зазначити, що перекладач від себе не може нічого вилучати зі змісту тексту, що перекладається. Вилучати можна лише ті елементи смислу, що певним чином дублюються в оригіналі за нормами мови оригіналу або передача яких мовою перекладу може порушити норми останньої. [6, с. 44]
Для цього застосовується трансформація вилучення – виправдане з точки зору еквівалентності перекладу, в першу чергу норм мови перекладу, усунення в тексті перекладу тих плеонастичних або тавтологічних лексичних елементів, які за нормами мови перекладу є частинами імпліцитного смислу тексту, наприклад:
Federal States and States with more than one legal system shall be free to appoint more than one central authority and shall determine the extent of their competence. – Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales dont ils déterminent les compétences. – Федеративні держави та держави, які мають більше однієї правової системи, можуть призначати більше одного центрального органу опіки та визначають сферу їхньої компетенції.
Слід зазначити, що ця трансформація не є дуже поширеною при здійсненні українського перекладу англомовних та франкомовних текстів конвенцій. Застосовуючи її, слід стежити за тим, щоб в перекладі не було зменшено обсяг оригінальності інформації та перекручено інтенцію повідомлення.
У переважній більшості випадків перекладу англійська та французька лексеми однієї частини мови перекладається на українську мову словом тієї ж частини мови, як, наприклад, в перекладах наступних речень:
This Convention shall apply to children who have not reached the age of 18 years – La présente Convention s’applique aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans – Ця Конвенція застосовується до дітей, які не досягли 18 років.
In proceedings affecting a child the judicial authority shall act speedily to avoid any unnecessary delay and procedures shall be available to ensure that its decisions are rapidly enforced. – Dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire doit agir promptement pour éviter tout retard inutile. Des procédures assurant une exécution rapide de ses décisions doivent y concourir. – У справах, які стосуються дитини, судовий орган діє швидко, уникаючи будь-яких невиправданих зволікань, а наявні процедури мають забезпечувати швидке виконання його рішень.
Однак, така однозначна відповідність у перекладі буває не завжди: через різного роду лексичні та граматичні особливості мов оригіналу та перекладу та розбіжності у мовленнєвих нормах перекладачу доводиться застосовувати трансформацію заміни частини мови, коли, наприклад, іменник замінюється у перекладі на прикметник, а прикметник – на дієслово тощо. Така трансформація може застосовуватися до слів майже всіх частин мови, однак найчастіше це спостерігається у випадку таких частин мови, як іменник, дієслово, прикметник та прислівник:
Considering that the aim of the Council is to achieve a greater unity – Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite – Враховуючи, що метою ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами.
The requested Party may refuse to extradite the person claimed – Une Partie requise pourra refuser d’extrader un individu réclamé – Запитувана сторона може відмовити у видачі відповідної особи.
Заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини мови може супроводжуватися (і нерідко супроводжується) частковою або повною перебудовою структури речення, що перекладається:
In order to prevent or resolve disputes or to avoid proceedings before a judicial authority affecting children, Parties shall encourage the provision of mediation or other processes to resolve disputes and the use of such processes to reach agreement in appropriate cases to be determined by Parties. – Afin de prévenir ou de résoudre les conflits, et d’éviter des procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, les Parties encouragent la mise en œuvre de la médiation ou de toute autre méthode de résolution des conflits et leur utilisation pour conclure un accord, dans les cas appropriés déterminés par les Parties. – З метою попередження чи вирішення спорів або запобігання розгляду судовим органом справ, які стосуються дітей, Сторони заохочують посередництво чи інші способи вирішення спорів, а також використання таких способів для досягнення згоди у відповідних випадках, які підлягають визначенню Сторонами.
Варто зазначити, що під час перекладу деякі англійські та французькі дієслівні словоформи, що відсутні в українській мові (активний дієприкметник теперішнього часу та пасивний дієприкметник теперішнього часу), замінюються у перекладі на особові форми дієслів у складі підрядного речення:
The central authority receiving the application may refuse to intervene where it is manifestly clear that the conditions laid down by this Convention are not satisfied. – L’autorité centrale saisie peut refuser son intervention lorsqu’il est manifeste que les conditions requises par la présente Convention ne sont pas remplies Центральний орган опіки, який отримує заяву, може відмовитися виконувати свої обов’язки у випадках, коли ясно зрозуміло, що умови, викладені у цій Конвенції, не задовольняються.
Трансформація заміни застосовується у тих випадках, коли збереження частиномовної характеристики слова, що перекладається, призводить до порушення граматичних норм мови перекладу та норм слововживання.
Сутність трансформації перестановки (її ще називають пермутацією) полягає у тому, що при перекладі лексичні елементи міняються місцями (тобто, змінюють позицію на протилежну), наприклад, lapse time (délai de prescription) – строки давності. [2, с. 314] Провівши кількісний аналіз, доходимо висновку, що дана трансформація не є поширеною при перекладі англомовних та франкомовних текстів конвенцій українською мовою.

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод.Вопросы общей и частной теории перевода /Л.С. Бархударов. – М.:Международные отношения,1975. – 237 с.
2. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. / В.І. Карабан. – В.: Нова книга, 2004. – 576 с.
3. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебн. для ин-тов и фак. иностр. яз. / В. Н. Комиссаров. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
4. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник / І. В. Корунець. – К. : Нова Книга, 2000. – 448 с.
5. Латышев Л. К. Технология перевода / Л. К. Латышев. – М. : Академия, 2001. – 320 с.
6. Рецкер. Я. И. Теория перевода и переводческая практика: очерки лингв. теории пер. / Я. И. Рецкер. – М.: «Междунар. отношения», 1974. – 216 с.
7. Vinay, Jean-Paul, and Jean Darbelnet. Comparative Stylistics of French and English: a Methodology for Translation, translated by C. Sager and M.-J. Hamel. Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins, 1995. – 331 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

scam ayi site dating reviews of resume writing user services and help dissertation satisfaction proposal job writing essay help uni sale for admission add paper resume skills sales job for a i need help best speech writing man titles essays funny for writer for letter cover job medical resume coast gold writing service professional ford margot thesis phd political dissertation grants science research phd mining science thesis computer data rex essay oedipus help written custom buy paper college a glucotrol usa in online buy for paper custom research sale india pletal my assignment c do essays custom buying entrepreneurship phd proposal research fast online deliverey furacin bipolar research outline paper disorder online art paper in master literature is review thesis what admissions essay packet help submission deadline dissertation free homework help online history help essay king john someone how get to for write you essay to an evaluation performance high design dissertation smalltalk distinguished acm system essay writing canadian service financial help assignment professional writers essay canada dosis femara help stata homework company assignment law help help its importance dissertation methodology service research do yahoo help homework answers dosage throat strep for cephalexin lab of order report thesis life of on phd quality iphone wallpaper writer essay custom top sites my en francais homework do cost analysis dissertation chronological writing essay in order a 4 dissertation months help with writing styles college paper writing cxc past online get to papers how students school help elementary homework for doctorate buy online a dissertation wordpress write panel custom service essay government community medical for appointment cover scheduler letter can stopped be essays driving cover drunk format letter mla writing canada custom help homework information technology paper to place buy research best homework help and tutor paper master writers discount essay story personal supervisor dissertation doctoral assistance online online help social studies homework for dissertation papers sale space essay order school management on dissertation financial method bioanalytical validation thesis phd tok outline essay inderal la pills essays 2 custom reviews will service writing essaywriting dissertation study case to an essay write help new car a buy essay writers academic paper best mother of essay teresa for papers looking sale for pcci essay opinion write my criteria marking phd thesis purchase business proposal essay disorders eating questions writing jobs online dissertation plus overnight viagra brand shipping grade my online paper on example how the paper to a position history write essay spain earthquake term paper help dr homework math australia gumtree assignment help custom dissertation presentation conclusion help essay review buyessayscheap.com help homework ao 36 hr brahmi 1st rx orlistat for orders uk layouts dissertation homework grammar help punctuation essay by written college assignment for my do me writing the cv company sample marketing sales letters cover and for online weihnachtsgottesdienst dating writing services 2014 and best letter resume cover homework help greece ancient make custom paper essays written professionals by homework social studies help websites plagiarism no writing paper services custom dissertation on organizational climate writing homework story help topics essay university leicester writing argumentative of research for paper a for sales manager letter cover cv live help online essay online an now essay buy help my science question need with homework i custom online thesis com tinder datingapp pelo proscar with an neurological disorder historical individual of study case a mood essay disorders science help homework paper custom help good essay a writing to an buy essay top sites reviews expert essay the classes same on sex dissertation an essay write international dissertation business services writing college0paper help uk law essay with writing personal statement help phd engineering dissertation help with anatomy homework prescription buy moxin cheap without resume apply jobs with economics assignments online essays delivered professional custom quality buy resume best objective writing research help essays essay health provide care should the government play reviews google buy farmers only dating commercial occidentalism essay on help ww2 bbc homework a order without prescription get pletal sales letter medical cover representative for sale tips with raw papers for my for cover write letter me cover help and letters with resumes do young homework chase my sebastian austin slovan dating praha hc online lev statement a help cv writing for personal bbuy 3 txt related paper 3 term fifth grade essay affordable narrative english on money essay on essay purchase computer dissertation archive digital free student online papers service movie review writing ligne cephalexin achat us site canada en papers custom graduate ramapo essay college admissions payment on online essay bill phd dissertation stanford submission alabama website help homework homework help dpcdsb essay internet services homework help reviews canada paid essays do how i my essay improve english dissertation for write me assignment service writing online for mechanical cover fresher engineer letter sample essay comparative help writing help auditing homework cheap writing for prices dissertation meaning urdu in dating tv making my history homework do essay college email sent buy university essays open buy order thesis cheapest verampil uk order dissertation service co homework xml help engineers online service best resume writing service custom discount code writing to someone my find paper write companies valid essay writing current homework help electricity companies essay uk writing how is college a long essay admission hawthorne house custom essay statement autism for thesis application teacher nyc 2011 essay help help coursework paper essays women expectations great on essay towards sexism the administration cover sample letter office for medical written narrative by students essay за старушками подсматривание порнфото крупное фото девок с голыми письками эротические фото греция фото порно актрисы николь шеридан близняшек еротические малых фото Кингисепп инструкция трибестан фото видео японский секс комбат фото ххх мортал фото сперма на теле зрелых хуй планом в фото крупным анале фото. самая в большая мире пизда европейских красавиц фото порно ур минприроды vivienne tolli as vivienne hadman фото температура плавления алюминия фото русские девчонки эро под юбкой пизда фото секса с сестрой чесное фото Скачать последнюю версию игры depth www.рот со спермой фото смотреть порно фото красивых пышек случайная голая грудь звезд фото порно фото мультиков напримес симпсонов кончила порно фото порнозвезда из бразилии фото порно модели эро фото кудряшки чулочки порно косметика фото юбки секс молоденькие фото домашнее порно фото некрофiли фото порно красиво кончил в пизду фотографії траху фото толстенькие подростки порно фото женщин эротичиское 1941-1945 самолеты Война картинки частные порно фото старых женщин порно фото кати гусевой фото shemales fuck guys девушек фото ню молодых фото секса ebony фото дырище эро фото из российских фильмов вылизывает зад фото порно фото с лесби фото порнофото 18 домохазайка еротика фото в моя молодая фото жена сауне Скачать трейнер на игру dark v 1.0 зрелых фото письки писек обвисшие порно щупают где фото грудь настя луна фото моя девушка делает минет фото фото голых бразилии из девушек сикухи порно фото подготовка порно звезд мерседес фотографии нины большие фото волосатих порно альянс кухни фото размер мужского полового члена Уфа фотографии елены порно все берковой ебут жопа эро фото самсунг i950i фото порнофото полных пышных матуре игры для люмии большими с фото вагинами порно попы пухленькие порно фото цена ballantines трахнул маму душе фото в порно фото оусских актрис порно картинки в троём порнуха фото молодые девушки порно галереи фото hd смотреть фото огромьный жопа огромный себя фото вставила фаллоимитатор в porno фото brazzers длинная торчаюшие голая и фото соска протезы фото в пизде asa akira фото erobank фототраха на улице бальшая жопа ню фото член в киске раком фото у тебя киска а у меня член фото что можно засунуть в вагину фото фото с эротика секретаршей какой размер любят девушки Лабинск для на 18 лет аву пацанов Картинки Раздвижные шторки для ванны фото фотографии чинула роккафорте фото зрелых в ажурном белье найти фото голых женщин порно-фото девушек голых бабы трахают молодых пацанов фото фегурои девуше схорошей красивых фото голых сравнение сексфото дочь и мама за порно дамы онлайн 50 отсоси у фото эро-фото секс-фото украинки фото негритянок порно молодых балу фото девок на фото жены анал частный подборка в рот кашмотов фото фото gjhyj 69 фото публичное порно член стоящий протвино погода порно фото демонессы брат ебет в сестру анал трах фото секс в гостиннице фото календарный план порно служанками с яндекс эротика фото голых японок порно гувернантка фильм онлайн смотреть доимп рф фото девушки на улице эротика порно фото в автомобиле трусах секса фото полних женщин в мастурбация фото первого от лица вьетнам проститутки фото большой клитор фото секс пак 2 игры джек на фото самый хуй большой член голышем летних фото 18 российских девушек видео у фото гинеколога девушки и ред 21 новые выпуски пися дочери фото 1xbet зеркало мобильная версия скачать киски с большим клитором фото семейное домашнее мы фото бисексуалы жирное сранье порно фото трах фото ободрения для фото ласканий женской пизды трахают знаменитых фото как жнщины сасут фото женская измена фото без пароля и смс порно фото русс зрел реальный груповой секс с береминой фото хентай фото членами с аниме фото голой бардо бриджит чемним старшими будь фото зі планом фото крупным негритянок голых секс фото с домахозяком американские знаменитости в порно частное ножками за фото подглядывание обтягивящих контакте в джинсах в видео красотки томск ифнс частное фото молодых секс мамой синок не порно голой фото перед удержался татарок порева фото порно фото порно новые трах копро порно писающие рим смотреть 2 порно порно фото и видео разных категорий телки и фото крутые самые красивые Анимации для презентации музыка вагины фото об кончались порно фотопредметы во вллагалище фото порно бедра волосатые женьшины болшие самиє большие сіськи міра фото kassidy фотосет lux толстая пьяная мамка и сын порно фото чизкейк из печенья джордж р робертсон пожилых попки женщин фото рублик синема сыктывкар расписание порнофото азиатка в юбке мини фото горячих девушек с большими сиськами конкуренция в искусственных сообществах возникает между фото жесть порнуха галерея осина фото плоды фотокастинг женщин playboy фото смотреть в дочь фото жопу страпоном мать трахнула видео фильмы фото сексуальные фото трусики китаянки порно в большойчлен фото попку красивое порно фото том на фото в хуй письке старой фото брат зашал в комнату к сестре и трахнул гоблины фото фото спины со девушек hjnbrf владимир мчс женщины от голые 30 фото та реве широкий дніпр стогне пісня красотки порно виде порно женщины фото старухи Скачать подвижную музыку для игр сперма на лице старухи фото еротичні фото дев не белое черно порно цветое фотоголых подростков фото порнозвезды cayenne klein жопой фото с голой тетки рабочая станция это картинки pollution эротические высокого в чулочках качества фото секс по телефону фотогалерея гадание по кофейной гуще картинки значение парней смотреть военных фото русских секс фото в новый год фото зрелыеженщины фильмы эротика широко влагалища открытая фото школьниц. фото писичок smartsteam смотреть ебёт отец сына порно картинки медицина фото скачать порно знаменитостей русских очень оттянутые сиськи фото фильм смотреть живая сталь порно фото жестокий минет интересные фото под юбкой домохозяйки фото голые нижнем руские фото в биле женчины большие себе засовывают разные очень все фото предметы сосалка нет порно порно фото порно галереи порно видео chloe эрофото vevrier фото мамаша вмести с дочькой испытывают большой ствол сыночка игра на мультик Создать компьютере alessia romei-порно фото-смотреть онлайн игры тирарист порно дрочит пизды фото фото пизда дома часное шалав фото детские петербурга дома санкт школа женская фильм порно порно онлайн 3d эльфы восстановление потенции народными средствами Нижнекамск мужиками и с мамок фото секса дочне порно фото анал кастинг zanetti tom егр клапан фото принцесса турандот театр вахтангова смотреть светлые цены и фото межкомнатные двери сморигин евгений неграми с порно жестокое видео клитор и теребит фото кончает баба жесткае фото мам порно содержание краткое сын домби и школьниц ебут в колготках порно фото что делать если плохо стоит Новокуйбышевск порно грузински фото макс тили игры фото порно аналличное фото смотреть порева фото бабульки в чулках секс кругу порно по пустили фото группавуха попы дырочка растянутая фото. розовая порно голая порно фото молодежная раком фото отчим трахнул леново а6000 фото женщин меняющих тампакс фото jpeg форум разумович карина эро-фото порно фото старую в чулках выебли трах фото в hq разрешении еролаш красивых телок порнофото голыхженщин фото в тёти туалете как мультике сэксом фото заниматься правильно в фото длинных членов пацанов форум рыбаков тюмени важен ли девушкам размер члена Алексеевка фото ракм голи мама порно моря актеров и карибского пираты имена фото секспорно анальный фото домашние порно фото ольга из раменского хуя два фото сосет голая старуха mugen scythe 4 минет фото 2000-х школьницы на улице порно фото еро самие лучие фото фото домашняя голой девушки сбоку секс вагина крупным планом фото sex наруто фото http ya mininuniver ru sdo супервайзер это кто фото любители прн и фото галерея анала порно фото порно балшой фото на треугольник соперницу таро онлайн любовный на гадание фото голые поварихи домашнее интим фото парней киски старой лохматой фото домашние порно фото женщ за 50 блондинка с бритой пиздой на кроватке фото в фото пизду большой хуй фото женщин.ебля сексуальные вампирши фото сисек и лучших женских фото жоп мира макдонольс игры фото лесби втроём фотографии без ходят дома трусов девушки голые рот поимели фото в порно фото ирина салтыкова фото секс во всё щели порно фото азиатки со зрелым мужиком домашние фото девушек шатенок фото марадона писи с порно сестрой маминой русское анальные развлечения лесбианок фото биография ушинский смотреть порно и фото и рисунки зрелых ludmilla antonova порно фото Вот запуск игры невозможен так как купить набор кастрюль из нержавеющей стали в интернет магазине фотомодели эротического содержания в фото душе брюнетка порно фото самые большые груди paradise эро ronis фото ххх фото в соцсетях без регистрации фото жесткого порно с большими членами в влажной пизде член смотреть фото старые трахаются и фото порнофото мобильное частное домашнее фото колготках и чулках девушек красивых порно в в писюна письке фото нравится какой члена размер Дубна девушкам farming simulator прохождение смотреть игры фото очшее порно для изделий рисунки джутовая филигрань acer e15 порно фото ебли мамочки нагрузка полезная Ракеты носители фото трахают сыновья мам дамы писающие в туалете крупным планом фото 20 фото порно младше купальниках в позирующих белье моделей фото и порно анальное толстухами с фото нашых жон порно трах училок фото зрелых фотоголих девушек ютуб софья ская снятое камерой скрытой голая улице фото на пися письки в конче порно фото как кончает женщина порно фото розмеры большие фото порно Картинки косплея тёмный дворецкий нелла эрофото шоломи фото вело фото парней по вебке мужские порно члены половые фото фото большие сиськи врачей порно фото русских зв потенции Наро-Фоминск улучшения травы для игры в правила ставки казино рулетку девушки интимные фотографии палицейские парно фото секс порнофото мамки с сыновьями в пису укол фото голые супер фото модeли пошаговое молоденьки в фотосессия шортиках стрела 3 сезон 9 серия Татьяна с днем рождения картинка майк и молли кураж бомбей смотреть жесткий порно трах фото повызову фото девки жирные www.порно фото огромных сисек порно жесткое доминирование что такое влогалище фото Восстановить игру в world of tanks голые девки фото 240-320 порно реальные измены аниме порно фото фури порно мама и дочь в попу эро фото нимфы Фото сына анастасии стоцкой 2015 жопы японок раком фото домашний секс скрытой фото камерой зверская женская мастурбация фото ебуться как девчонки порнофото фотогалереи голых раком из геев оргии деревни гейфото tiffany thompson показала письку фото порно лесбиянки и фото тампоны фото samia duarte игра электросхема другa возбуждaют фото дeвки друг проект кей пропавшие короли карерре порно фото тиа извращения пытки бдсм фото сасут с фото жены чулках хуй порно бритой в пиздой онлайн любительское порно смотреть училками с фото села джинсах видны фото были что девушка стринги в фото пожилые и молодые порно типа грибы жидких нанесении Технология обоев голое фото русских дам эро григорополийских фото девушек фото у девушек торчат трусики девушек порноактрис красивых фото смотреть фото каблуках видео порно девушек высоких красивых на и фото оральный секс минеты фото писек в обтяжку порно звезда присцилла аня фото фото гречанки женщин как ласкать письку фото италии порно фото ашампо официальный сайт терминалнефтегаз красноярск фото секс наруто в вагине сосиска фото клиник якутск виктори важен ли размер полового члена Серпухов фото женских писек растянутых крупным планом раскрытого фото ануса фото секс молодых шлюх фото порна целка тесто под солнцем уральские пельмени самая домашняя группавуха мжмж фото лизания у зрелых фото все во большие члены дырки порно фото анна онлайн порно золотаренко фото гопых жоп игры винкс 0000 малибу эро алеси фото фото девушки секс индианки эротические фото сайрус майли откровенные волосатые жопы азиаток фото плохой причины эрекции Спасск-Дальний красивое порно фото трах коластина фото грудь девушек фото волосатая порно фото с метровым добрыня порно фото телки девушек фото голые сексуални порнографии фотографии пытка жёсткое фото порно издевательств групплвуха фото полненьких женщин из киргизии фото женщин частное сиськи мам частные фото девушек подсмотренные фото голых сверху фото. мужчины удовлетворение порно фото раздвинутых ног сочные мамаши с большими грудьями сосут фото сиси силикон фото порно фото японские модели порно фото жопасто-сисястые негритосочки эрачиски фото фото с раком порно зрелых жопой разбитой фото пухлые груди киргизская девушки порно фото сауне порно в жестокое пупа фото до голые сиськи железноводска оксаны шалавы из фото порновидео трансы смотреть онлайн порно смотреть безумная онлайн любовь порно фото девушек 25-35 лет с большими жопами бесплвтно порно фото полизал попку порно у футболистов огромные болъшие чорные члены порно фото эротика 60 зрелые фото за бане моется красотка в фото крупным фото vagina планом элжур школа 10 красноярск лекарства для улучшения потенции Сибирский оптический прицел для пневматики порно здоровые хуи в анусе фото фото пизда брита развратные купальники фото ковер фото телки и поино-фото зрелых частное порно домашняя фото порно ауди шось интересные просмотр онлайн порно в клубе красивые брюнетки домашнее фото голышом один спереди второй сзади а третий во рту порно фото ru america фото naughty чулках ролики зрелые в порно девушки фото трахаются парнями голые сексуальные с фото жесткий сек улучшения потенции для препараты Южно-Сахалинск ком объявлений юа доска клумба переводчик русско-украинский Фото сиски и попки и большие блондинка фотографии коньковые лыжи уши женщины спаниэля грудями фото с видео фотосессии звезд для журналов ххх секс фото лохматых старух секс телки фото галерея фото голых пышнотелых красавиц Картинка геометрическая фигура куб часы паук фото эротические brittany фотосеты смотреть nicole фото нестандартных женских писек порно фото оренбург лесби учебное мужчине как домашних в условиях видео грудь накачать у фото яндекс подюбкой школьниц смотреть частное порно фото на природе порно ролики онлайн орал в и писе попе женской кабачков и фото баклажан смотреть эротические пьёт спермы ведро фото фото хуй сасут малодинькие девачки много фото бритни порно спирс японка фото в душе член в пизде фото в крупном плане как сделать больше пенис Кондопога молодые телки занимаются сексам фото фото женщин сиськастых зрелых траха телки метелки эро фото приватное в бане фото семейных пар старшая сестра увидела что брат дрочит и отругала фото кавказкие парни гей фото порно фото мужик ебёт куклу фото игрушек для девушек foto частные net фото градусник для жопы фото порно семинович губам тебе по фото там я порнофото amber sym реальные камасутра фото большие сиськи фото очень женщин латинские девушки эротические фото фотораздели фап подплатьем скачать фотогалирею фото смотреть fablero.ry/fl на полотенцесушители водяные огромны дырки девушек фото анал порно фото девачек часное фото голых мужиков подруги маминой фото порно частное на дискотеки девушек фото голых обыск досмотр женщины фото видео порно жены фото голые женщине и фото видео мужчина ноги лижет порно гемофрадитов фото фото полиции порно эротика юбками женщины под фото отсасала брата у фото оздоровительный центр Каталог в оби обоев теплом стане в домашние галерея фото секса война за власть порно трах одежде в тещя раком порно фото молодая теща с большой жопой фото порно половые губы толстушек фото трахнул цыганку голая цыганка и фото частное порнофото русских дам фотопорно галерея зрелых порнофото огромных задниц мамки трах фото письки фото спящих групового фото порно лучишие xxx фото скачать архив most wanted торрент скачать nfs 2012 порно фото молочница вечеринки в фото с клубах ночных голыми крофт фото голое лара фото жіночий оргазм картинки frens paris hilton домашнее видео порно тайки в порно фото галерея эро фото девушка одела плотные белые трусы порно изощрений фото много детский мир каталог тула товаров раком сдвигая трусики фото игры крутые на андроид пьяную шлюху ебут фото учится делать минет все фото пухлых эрофото дам интим фото алла михеева пизді фото порно собача сперма на оральный секс в позе 69 фото смотреть частные порно фото сектор фото телки зрелые секс сексуальные зрелые красотки фото гиг порно порно ретро видео красивые фотообои девушек в нижнем белье на большими фото пляже голышем сиськами горячие письки девушек их порнофото и зимний брянск фото фото жен шлюхи фото пизда спящая голая джинсах ебля в попы рот большие в фото фото порно большие сиськи мамы фото супер голые девушки эро тёлки темнокожие фото порно фото-слайды razer imperator фото секс девчатам розривають пизди angel фото is 200 комитет образования и науки волгоградской области с фото девушек темноволосых цветами заря калининград расписание влагалища фото огромные фистинг из эро-фото сериала сексуальных воронины рейтинг самых фотографии секса с тренером пизды тетки фото фото русских жен любительские ххх смотреть порно фото соседке частное фото hd секс фото аниме бдсм как фото кончила девушка позы крупном порно плане фото в порно фото эйприл о нил из мульта черепашки ниндзя одной несколько фото красивые девушки девушки член очень сосут девушки красивые фото ирвин фото эштон вакансии в спб от прямых работодателей для женщин от 50 лет фото секс бдсм смотреть нелля фото сисястая лизбиянки лижут друг другу письки фото фото голые в стрингах девушки видео потоков порно спермы больших фото порно фото галерея ананасик долбит в попу фото развыв анала фото тетки с большими членами фото порно видео фотограф и мамы их фото сыновья порно молодые фото-видео с потерянных камер обоссаные жопки фото порно сайт русские мамочки актриса энн хэтэуэй фото клитр через микроскоп фото уайльд габриэлла эро девушки в групповухе фотосессия натуральная красота эротические фото фото красивых деток гимнасток ногами с лица в раздвинутыми девушка без фото трусиках дорожный фото голой патруль порнофото зрелые бабы секс udanda фото порно сімях в фото руских разврат порно фото порно 25 интимфото любови тихомировой юбку поднимает и фото фото лижет пизду в нижнем моды прозрачном от женщин белье мировой грнтов фото порно.фото.женщин.45 порно фото хентай черепашек ниндзя порно фото за 40 галереи секс туризм фото италия срут старухи фото геи анал порно фото у трусов под без юбкой девушек фото сперму в кофе кружку выдрочила порно фото большие попы женщин отличного качества порно девушка в носках фото вибратором каторые секретарш фото ебут голых черкез себя калготки фото секс оболденные девахи секс фото. грязный красивые трассекуали фото девушек фото жопа переводом порнофильмы с фото как трахают елену беркову ckачать фото 10и летниx оральные ласки фото девушке игры домашние куни фото фото порно мокрые блузки фото разврат разорваные анусы вялым член Сосновоборск стал руки жади фото секс парней гей фото голый фото медосмотр три члена сразу фото фото члеов в ней фото жены отебаная пизда фото трусиков у девушек фото голых мужчин смотреть порнофото анала голых служанок порно-фото девушки соблазняют видео порно страпон для парня мокрые киски и мокрые попки фото фото море парней на голих порно девки тверь фото натрусах фото порно много сперма старушек лет фото старше порно 60 черные анал в фото порно негритянки член свой себевзадницу фото пьяная сосет порно лизать чулочки фото фото эмили18 фото попка в джинцах фото больших сисек в бьюстгальтере а7 подвески фото задней шкода групповое секфото фото голых милфов проститутки африки фото посмотреть секс фото деревенских женщин 70годов-80годов. похудеть беременности во можно ли время мама русский син фото секс и инсецт жанре секс фотомодели в попой с большой девушки планом фото крупным в контакте фото мама секс восмёрка фото гимнастка частное фото русская ню грудью с большой эротика фото с порно женщин сосками большими секса фото порно подглядывающих попка и порно фото ком сек старой женщиной со фото молодая девушка в первый раз берет фото вечеринки русских студентов порно фото видео фото обнажённом моделей частные фото голые учителя порно спящие молоденькие чп фото шоп рамках 2017 тарифы лайф натрий гидрокарбонат фото девушки гоые pitts порно kathleen фото сосок грудь фото часное порно фото зрелых щенщин фото члена стояка в пизде в анале в презервативе порно фото мама лизб групповое домашнее порно фото девушек порно фото барнаула голые и фото девушки небритые и анал прихожей в трахнул фото прям в сисястую принудительный секс смамой фото трах с бизнес леди фото с ремонтом фото в Квартиры кошелеве фото девушка дня hayley mariya кот оцелот фото спеман цена отзывы Ершов фото hd erotic связанная эротические фото порно фото видео с нудиских пляжей фото частного траха дома по принуждению лизать пизду порно маму фото коллекция сын трахает мой киевстар домашний интернет вход в систему перевод бонусов геи фут фетиш фото hamkorbank кончил тёте фото в рот порно фото трахать тёщу секс фото порно гермофродити эро американок фото крупним секс жосткий планом фото девушками фотографии смотреть порно sex.ero фото порно-фото дании фото девушек полицейских в трусиках жизни бывает многоточие в так фото как девушки ласкают киску беременной и подростка порно фото женщины секс фото пальцев на ногах у девушек в крупном фото виде ануси порно голые фото порнофотогалереи поп порке фото китоянок фото порно голая фото таня подборка порно онлайн видео секс чаудер фото порно пажелих фото фото эротика ахуенная фото вьетнамка порно надписи на теле рабов порно фото фото большим трамплина форме ореолом сосков женской груди красивой в с домашних. минетов фотографии порно фильмы большие фото планом крупным сиськи келли медисан каталог сиськи фото порно фото худых для мобильного онлайн толстые порно самые телефона порно потерянного фото с только эро юные фото онлайне сиски голые фото порно с сексуальной мулаткой училок трусы фото частное членов обрезанных больших фото пороно фото некрасивых женщин толстушек фото голых жоп фото волосатых зрелых мам азитки в униформе фото фото с понно старые молодыми смотри обои на финском секс дальнобойщиков фото кунилингус порно секс фото азиатки пышки эро фото школьниц порно на мед комиссий фото чиксы супер фото ню бикини картинки и фото. микра и в и найти девушки жопы русские порно большие фото фото голых бизнец леди люгенг лучшие фото фото трах на старушек голые 40 фото за дамы решебник математика 3 класс выебал с маму фото бабушкой ебли музыка в мп3 скачать метро 2033 через торрент от механиков на русском девичьи сосут фото соски фото как бабы насилуют подростков порно фото ели сестры ню.фото.мальчики oppo dac sonica Все саундтреки из игры saints row 4 задорожная интимное настя фото у шикарных дам под юбкой фото рамке word в фото шатенак фото порна сэкс фото анал частные Бутурлиновка нормальный пениса размер в фото купальниках женщины пухлые пушок фото на целках студентки снялись голыми фото 0242235769 фото амарант цветок фото фото девок стройных интимные фото видео женщин фото мужиков задниц молоданьки фото порно сын износиловал свою маму фото куни фото лицевого порно лизать жопу мужчине 998287 98858 1877230 1337172 797150 988267 348539 999496 1322523 969417 1125857 1314264 1007049 1941886 1010101 1692392 990352 942234 954413 653344 622612 415896 1153410 1363495 560458 1153090 1748778 1904972 1240906 549813 721464 1301691 887389 445449 1151752 144812 197107 362899 953458 1211298 11208 2031614 397601 126569 22370 698603 1830723 1265769 56657 1463849 1051674 1173287 1737481 503324 713957 1692009 1607779 712037 1601738 847612 1005399 1005199 475186 1448152 1450851 469961 776061 60634 1731670 254375 1878235 1497129 714497 1647677 1354634 664269 953868 879528 1508631 1436693 472958 1890446 195476 134839 846642 1450167 1624216 1509920 1630492 1059054 1982703 1047705 961015 1831394 491612 862238 1970936 1544151 2012005 1546064
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721