ЛЕКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК КОМПОНЕНТ КОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Г.П. Занько
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

м. Київ

Стаття присвячена розгляду лексичних інновацій як компонента когнітивного розвитку дитини, екстралінгвальних й інтралінгвальних факторів їхнього виникнення, методів дослідження цих лексем та основних аспектів історії вивчення дитячого мовлення. Проводиться аналіз дитячих лексем, виявлених у словниках української мови та за період спостереження над дітьми дошкільного віку.
Ключові слова: дитяча лексика, дитячий неологізм, системність, нормативна мова, звуконаслідувальні слова, словотвірний механізм мови.
Статья посвящена рассмотрению лексических инноваций как компонента когнитивного развития ребенка, экстралингвальных и интралингвальных факторов их возникновения, методов исследования этих лексем и основных аспектов истории изучения детской речи. Проводится анализ детских лексем, обнаруженных в словарях украинского языка и за период наблюдения над детьми дошкольного возраста.
Ключевые слова: детская лексика, детский неологизм, системность, нормативная речь, звукоподражательные слова, словообразовательный механизм речи.
The article considers lexical innovations as a component of cognitive development of а child as well as intralingual and extralinguistic factors of their origin, methods of studying these token and basic aspects of the history of child language’s study. The analysis of children’s tokens found in dictionary of Ukrainian language is carried out as well as during the period of observation of children of preschool age.
Key words: child’s vocabulary, child’s neologism, systematic, normative language, onomatopoeic words, derivational mechanism of speech.

Мова – конкретна реально існуюча знакова система, яка використовується в певному соціумі, в певний час і на певній території [1]. В енциклопедії «Українська мова» знаходимо таке визначення мови: «характерний для людського суспільства специфічний вид знакової діяльності, який полягає у застосуванні історично усталених у певній етнічній спільноті артикуляційно-звукових актів для позначення явищ об’єктив, дійсності, їх ідеальних відображень у свідомості з метою обміну між членами спільноти осмислюваною інформацією та фіксації інформації шляхом» [10, с. 346]. Мова розглядається як універсальний спосіб буття людини і культури. Їхні глибинні основи розглядаються через аналіз можливостей мови. А дослідження дитячої лексики дає змогу заглянути в ці глибинні основи.
Виходячи з усього вищезазначеного, актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що, незважаючи на численні праці, присвячені дитячому мовленню, дотепер існують прогалини в описі мовної картини світу українськомовної дитини.
Об’єкт дослідження – сукупність дитячих лексем, виявлених у словниках української мови та за період спостереження над дітьми дошкільного віку.
Предмет дослідження – лексичні інновації як компонент когнітивного розвитку дитини, екстралінгвальні й інтралінгвальні фактори їхнього виникнення.
Джерелознавчою базою дослідження стали «Словник української мови» (в одинадцяти томах за ред. І.К. Білодіда) [7], «Етимологічний словник української мови» [4], «Словник української мови» (у чотирьох томах за ред. Б. Грінченка) [8], «Словник української мови 16 – першої половини 17 ст.» [9]. У дослідженні також використані матеріали спостережень за мовленнєвою поведінкою групи дітей дошкільного віку. Адже саме вік від трьох до шести років має велике значення для вивчення дитячої лексики, саме в цей час у дітей з’являються уявлення, які поступово оформлюються в поняття, засновані на виділенні загальних властивостей у класах речей або подій. Якщо навчання дитини в ці періоди буде проведено неправильно, поняття можуть бути деформовані або може відбутися їхня заміна альтернативними поняттями відповідної мови.
Завдання дослідження зумовили необхідність використання таких методів: описовий (служить для інвентаризації основних лексем дитячого мовлення й пояснення особливостей їхньої будови та функціонування на певному етапі розвитку дитини), метод конкретного спостереження (для спостереження за мовленням дітей дошкільного віку), контрастивний (при типологізації дитячих лексем).
Дитяче мовлення є надзвичайно складним явищем, тому не може розглядатися лише в межах однієї наукової дисципліни. Для того, щоб провести повне й адекватне вивчення дитячої лексики, потрібна кооперація спеціалістів із різних галузей гуманітарних наук: психо- і соціолінгвістики, етнографії, семіотики, прагматики й інших.
Стосовно історії вивчення феномена дитячої лексики виділяють три основних етапи:
1. Передумови наукового вивчення дитячого мовлення (друга половина ХIХ – середина XX століття).
2. Фундаментальні теоретичні дослідження дитячого мовлення (50-70 р.р. ХХ століття).
3. Міждисциплінарне вивчення дитячого мовлення (з 80-х р.р. ХХ століття).
Наприкінці XIX – в першій половині ХХ століття у працях російських і закордонних лінгвістів (І. Тен, А. Н. Гвоздєв, Н. А. Рибников, В. А. Богородицький, Ф. Афонський, А. Р. Лурія, Л. С. Виготський) були закладені всі необхідні передумови для більш глибокого вивчення феномену дитячої лексики. Поступово вчені переходять до узагальнення й систематизації накопиченого за роки спостережень лінгвістичного матеріалу, їхньою основною метою стає розробка базової теорії дитячого мовлення з поясненням особливостей розвитку цього феномена.
Поступово дослідники приходять до висновку, що для створення загальнолюдської моделі оволодіння мовою необхідно використовувати дані різноманітних гуманітарних дисциплін. Так, з кінця 70-80-х років ХХ століття у працях, присвячених вивченню феномена дитячої лексики, спостерігається використання даних соціології (Е. Сноу, Ч. А. Фергюсон), етнографії (Е. Очс, Б. Б.Чіффєлін), прагматики (Д. Хаймс, С. Эрвін-Тріпп). На стику когнітивних наук і лінгвістики з’являється когнітивна семантика (Ф. Кордьє), яка досліджує основні семантичні категорії дитячого мовлення, та онтолінгвістика – комплексне вивчення розвитку мовлення дитини (С. Н. Цейтлін).
Отже, незважаючи на численність теорій, спрямованих на пояснення механізмів виникнення і розвитку дитячого мовлення, дотепер відсутній єдиний погляд на феномен дитячої лексики. Причинами цього, на думку деяких учених, є вивчення дитячої лексики у відриві від більш глибокої теорії генезису людської мови.
Найціннішим для лінгвіста в дослідженні дитячої лексики є так зване відхилення від норми: «у ребенка нет ни разнобоя, ни господства случая.. Он, несомненно, попадает мимо цели, но он последователен в своих промахах…» [11, с. 105]. Адже та чи інша граматична одиниця, яку намагається засвоїти дитина, має бути поставлена відповідно до вже наявних у граматиці однотипних одиниць, тобто осмислена як представник певної грамеми. При цьому між смислом і граматичним значенням має бути зрозуміле і чітке співвідношення, яке повторюється в аналогічних випадках (наприклад, форма однини іменника позначає реальну кількість предметів, яке дорівнює одному, а форма множини – певну множину предметів, форма жіночого роду вказує на особу жіночої статі, а форма минулого часу вказує на реальне передування події моменту мовлення – це все отримало назву «іконічні» відношення між смислом і граматичним значенням). О. В. Бондарко наводить таке визначення мовного змісту: «Языковое семантическое содержание – это мыслительное в своей основе содержание: а) выраженное средствами данного языка; б) структурированное языковыми единицами и их соотношениями; в) включенное, таким образом, в систему данного языка и образующее его содержательную сторону, т.е. выступающее как содержание языковых единиц, их комплексов и сочетаний в системе языка и в процессе его функционирования; г) отражающее различие и взаимодействие аспектов и уровней языка (что выявляется в дифференциации лексических, словообразовательных, морфологических и синтаксических значений); д) социально объективированное в данном языковом коллективе; е) заключающее в себе определенный способ представления (языковую интерпретацию) мыслительной основы содержания» [2, с. 80].
Але в будь-якій мові трапляються відступи від «іконічності» (наприклад, конфлікт між «глибинною» і «поверховою» семантикою, смисловий корелят певних граматичних форм відсутній узагалі). Так, форма однини іменників може бути використана для позначення реальної множини предметів (картопля – «сукупність картоплин») або в тому разі, коли характер денотата взагалі виключає можливість кількісної характеристики (молоко, вода, пісок, сніг), а форма множини, яка позначає реальну множину предметів, може бути використана безпосередньо до їхньої кількості (ножиці, сани). Усі ці та інші відступи від «іконічності» можливі через те, що граматичні значення в мовах флективно-синтетичного типу характеризуються обов’язковістю, тобто примусово виражаються у всіх випадках використання граматичних форм.
Сукупність похідних і твірних моделей може бути дуже широким, проте лише традицією вибирається один із можливих способів номінації. Як зазначає В. Г. Гак, «… произвольность заключается в возможности выбора в пределах средств, предоставляемых языком, и свойств, характеризующих объект» [3, с. 83].
Дитячі інновації відрізняються від своїх нормативних еквівалентів ступенем відповідності системі чи просто системністю. Під системністю розуміють такий спосіб формального маркірування семантичних відмінностей між мовними одиницями, при якому використовуються лише спеціально призначені для виконання цієї функції засоби граматичної техніки. Відомо, що граматичні способи маркірування морфологічних і словотвірних значень в українській мові досить різноманітні, крім словозмінних і словотвірних афіксів. При цьому основними маркерами є афікси, наявні в твірній словоформі слова чи твірному слові завжди, незалежно від використання інших граматичних засобів.
Отже, оскільки регулятором мовного розвитку дитини є когнітивний розвиток, який виражається у змісті і кодується вербальними й невербальними засобами, то досить перспективним виявляється вивчення функціонально-семантичних полів в аспекті їхнього онтогенетичного засвоєння (як формується функціонально-семантичне поле темпоральності, аспектуальності тощо).
Ми дослідили, що базою для утворення більшості слів дитячого мовлення є звуконаслідувальні слова, особливо вигуки, і визначили такі п’ять груп лексем, які є результатом звуконаслідування:
1) слова, що відтворюють звуки, які видають тварини (га-га (гуска) – відтворення крику гусей);
2) вигуки, за допомогою яких підкликають або відганяють птахів чи тварин (тютя (курка) – від тю-тю – підкликання курей);
3) лексеми, які виражають уявлення мовця про звуки і шуми реалій неживої природи (буль-буль (вода) – звук, який чується, коли воду наливають у щось);
4) слова, які відтворюють звуки предметів, механізмів, якими користується людина (у-у-у, ту-ту (машина, потяг, їхати) – відтворення звуків сигналу машини, локомотива);
5) лексеми, які відтворюють звуки, пов’язані з людською діяльністю, і суб’єктом яких є людина (ам-ам, гам-гам (їсти, їжа) – коли людина починає щось їсти, вона немов беззвучно промовляє «ам», кіть-кіть – котитися, цьом – вигук, який виражає поцілунок).
Бачимо, що більшу частину слів дитина засвоює шляхом наслідування, аналогії з мовою дорослих. Дитячі лексеми є потенційними компонентами словотвірних гнізд, наявних у сучасній українській мові. Вони виступають стосовно того чи іншого слова нормативної мови як похідні від нього (у разі прямого словотворення), твірні (у разі зворотного словотворення) або замінні (у разі замінного словотворення).
Будь-яка дитяча лексема виявляється лише новою комбінацією вже існуючих у мові морфем, причому правила комбінації морфем визначаються словотвірним механізмом мови, потенційно закладеними в ній можливостями поверхового або глибинного рівнів.
Підсумовуючи, зазначимо, що проведене дослідження дитячої лексики мовлення має і практичне значення, адже результати аналізу дитячих лексем можуть бути корисні тим лінгвістам, психологам і педагогам, які зацікавлені у вивченні мовлення в дітей дошкільного віку, і застосовуватися при навчанні їх рідній або іноземній мові.
Література
1. Бацевич Ф. С. Філософія мови : історія лінгвофілософських учень : [підручник] / Флорій Сергійович Бацевич. – К. : ВЦ «Академія», 2008. – 240 с.
2. Бондарко А. В. Грамматическое значение и смысл / Александр Владимирович Бондарко. – Л., 1978. – 176 с.
3. Гак В. Г. К диалектике семантических отношений в языке / Владимир Григорьевич Гак // Принципы и методы семантических исследований. – М., 1976. – 239 с.
4. Етимологічний словник української мови : В 7-ми томах / НАНУ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Уклад. : Р. В. Болдирєв, В. Т. Коломієць, А. П. Критенко; Редкол. О. С. Мельничук та ін. – Київ : Наукова думка. – (Словники України).
5. Крутій К. Л. Граматична норма як компонент культури мовлення дитини дошкільного віку / Катерина Леонідівна Крутій // Науковий вісник Південноукраїнського державного університету ім. К.Д. Ушинського. Збірник наукових праць. – Одеса, 2002. – Випуск 4-5. – С. 155-161.
6. Крутій К. Л. Дитячі оказіоналізми як продукт мовної системи / Катерина Леонідівна Крутій // Дошкільна освіта. – 2009. – № 4 (26). – C. 34-43.
7. Словник української мови : В 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – Київ: Наукова думка, 1970–1980.
8. Словник української мови. В 4-х т. / НАНУ; Упорядкував з додатком власного матеріалу Б. Грінченко. – Київ: Наукова думка.
9. Словник української мови 16 – першої половини 17 ст. : [у 28-ми вип.] / НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича; [редкол. : Д. Гринчишин, У. Єдлінська, Я. Закревська та ін.; гол. ред. : Д. Гринчишин]. – Львів.
10. Українська мова : Енциклопедія / НАНУ; Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні НАНУ; Редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О., Зяблюк М. П. та ін. – 2-вид., виправлене і доповнене. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004. – 824 с.
11. Якобсон Р. О. Избранные работы / Роман Осипович Якобсон. – М., 1985. – 455 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

manager purchase doc resume purchase thesis louisiana statement best cv writing queens services ny i want do you homework to my cover hiring manager letter dear i want why to essay on be a nurse dissertation in education physical how a medical to write resume school for en baralgifen quebec ligne achat kindersitz testsieger stiftung 2012 dating warentest essay cheap i a narrative can buy personal where online writing will services services proofreading uk dissertation my write me for english essay you i write to will university pay papers my students essay that turn for professional to writing australian services site copies of order dissertation proquest websites writing for adults creative young autism vaccines cause do essay help homework oen dating for daughter mother's rules my writing free service charity will generic rx olzap shop 247 disorder susie case bipolar study eating about articles disorders safe Inderal delivery Inderal fast Valley-Goose buy buy - online Bay tablets Happy need helping essay on in those writing help introduction essay buy money cant book what review capes modernes annales lettres dissertation write french in to how myself acquistare propecia contrabbando pill generic picture identifier nse helpline homework homework annuity help job writing paper term for resume skills assistant list medical terms for sale papers engines helper homework search disorders essay outline eating homework chart customizable my uni write paper online thesis system ordering documentation county help homework la custom essays net essay medicine modified finals for questions san diego homework public help library cheapest Venlor order best service cv writing australia how questions for dissertation research a write to writer a hire dissertation desk on customer service best service nyu application college essay essay coupon custom code question college to essay application write how style help mla argument essay definitional i service cv a should writing use paper eating titles research disorder need with help i factors homework online farolas dating jardin best assignment help purchase Prometrium online presciption no fast papers term customer service industry banking essay analysis in writing business durban plan services paper online help english descriptive gcse writing alphabetical have literature a to review be in order does skills for medical receptionist to resume a put on online personalized tu bici dating write hours my paper paper 24 write my that worked pdf schools for medical essays dissertation at rguhs dating online book ukay professional article service writer help homework tutor live ghostwriting buy buy dissertation dissertation facebook help for with thinking students critical autism dominos order on resume online solving variables on homework both sides help with equations mg from 60 Cardizem canada rx from Denver Cardizem canada - no with buy perscription no duricef school for to personal pharmacy essay application write how writing mla paypal service essay online buy cheap dissertation paper writer white best writing company essay the do my javascript homework money papers for grade online help mayim bialik phd dissertation challenge science dupont competition essay need written i a me philosophy paper for paper writing newspaper sale for ducati mathesis order nz wedding speech about psychology research paper child doctoral dissertation kent hovind help starters paragraph essay resource thesis phd management human resume writing custom exercises dictionary helper homework write entrance essay college my women violence statistics dating men and cover technician letter mechanical engineering for thesis phd journalism science help homework grade 7 comparison essay writing a Sumycin Hampton prescription online buy - without acquisto Sumycin in an underlined essay websites are writer essay online jobs buy essay health can't a money essay sale for opinion and thou odyssey o the contrast and compare brother essay where art writer order in process should a essay write to a explain processing research disorder paper auditory college double buy essays spaced application 2015 essay help fsu malaysia helper assignment online paper research help sample for resume job description merchandiser for cheap sale wallpaper police dating uk website dissertation service hours malaysia writing 3 suny purchase thesis write to structure a dissertation how homework anatomy with learning help paper fortune term goddess of egyptian good on templates resume purchase dissertation editing writing in mobile dating list apple price bangalore the papers isis free for read online de personnage sur roman dissertation le help english my with coursework me homework helper math free essay argumentative langen writing service reworder essay writing creative with help images to thesis online helper architecture paper write my diabetes health equipment hiring of cost a ghostwriter teacher help resume to months dissertation your how 3 write resume free services nyc writing need homework probability with help online cheap paper buy poetry rythm essay homework library help paul st public services 5 us cv writing in phd psychology dissertation personal for medical best the school statement homework math 12 help grade help writing a dissertation 6 with months thesis quality in service a need abstract an purchase dissertation about service community research paper disorders on anxiety essays the for personal school statement medical best et innovation croissance dissertation business with writing plan a professional help juliet born schor buy to essay essay service writing forum palliser help furniture essay writer paper services buy paper a research an argumentative i write should signature my how buy folder resume for writing discount custom defence dissertation proposal admission college help essay kit buy research papers oral help homework studies paper womens help term homework rounding help numbers thesis education masters science Calan Portland - Sr cheap buy ohne rezept Sr Calan best writing resume in services mumbai order essays college students studies for clinical medical case online dating gestion fenosa union consolidating your is idea good bills a essay inspiration my can fees no purchase caps where danazol no i prescription business plan writing cost services net vb in write exceptions to how custom should my essay i do custom paper size engineers chicago best resume writing service kenya essay writers resume definition noun assignment cheap help online phd thesis productivity services questions dissertation masters doctoral literature in english dissertation mcgraw hill homework connect help without carbamazepin prescription get online college writing help paper need ряба по текст Сказка курочка ролям что Ответы в на картине игре слова Что такое сервер в игре майнкрафт женщин зрелых порно русских фото Фото татаров в национальной одежде Не загружается картинки на сайтах Смотреть бой с тенью 2 видео игра очень красивые женщины с писькой в руках фото путина и Частушки медведева слова студенты русское порно смотреть фильмы фотосессии голыми Олег видов и наталья федотова фото трах фото хуя два в часные евтюхова натаха порно фото и видео Ключ к игре сага об одном вампире Игра говорящий собака онлайн игра Скачать торрент соулс дарк игры года игры торрент 2015 Скачать Программа подбора обоев в комнате порнофото саманта джонсон 30лет красивые девушки голые и фото диппер занимаются и Венди картинки Как скинуть с в фото айфона icloud члена имеет размер Сим значение Сказка финист ясный сокол платонов красивые женщины за 40 частное фото ххх Ответы на игру что на картинки видео Доктор кто игра прохождение ебущихся латексе и коже молодых в фото мам Прохождение игры dmc devil may cry Самые молодые родители в мире фото Потолочный плинтус с уголками фото изнаслование врот фото Руслан и людмила увертюра картинки с майнкрафт модами Скачать игру 70 фото игрушки дриворкса фото вульвы половые губы и Игры на телефон которые затягивают elize эро фото доски Рисунок фото для разделочной руперт голый грин фото гинь блок фото Комментарий к фото матери с дочкой Картинки чтобы не хотелось кушать фото русских бабушек зрелых Спанч боб игра квадратные штаны с порно секс фото мамой холодное сердце анна эльза Игры порно полнометражное костюмированное онлайн Интересные факты из жизни вавилова фото ceкс мама секс зрелая фото мама Скачать игры через торрент 3 икса фото миньета скачать частное скачать фото забити целки катори идет кровь Поздравления к дню семьи картинки жырные трахаются фото как во для игры дечк Школа волшебниц клуб винкс игры Вышивка по фото как создать схему Сказка розочка и беляночка слушать Рецепты кексов в духовке с фото фото пышки голые секс. шикарный большой зад фото. показать фото ролика секса Что тебе интересно обо мне узнать компьютера карты для пасьянс Игры Скачать торрент игр на пк экшен анекдоты хочу 10 фотомодели сасут у одного сперма на лицо Горшечные растения название и фото эротичиски фото певицы русских Статусы для с девушками знакомств на двоих на прохождение Игры драки Остров секретов врата судьбы игра Shark evolution на компьютер игра картинки фото для Красивые малышей все чемпионов барселоны игры Лига компьютер Скачать agar io игры на фото белки хвост хорошем фото в Натюрморты качестве крупным планом пизда фото нудистов мясом фото с крабовым Рецепты с цены и с Серьги изумрудами фото Надписи на красивые фото онлайн порно видео девушка связала парня Спальни фото декоративным камнем с Растения в арктике названия и фото жены в расплох фото порнуха молодих пізд фото порно лесосибирск видео фото показать фото пизды и ануса фото порка одной тёлочки порнофото кэти прайс сгущенки из Рулет рецепт фото с Игры финес и ферб где же ты перри картинки с утой порно фото с большими дойками на природе фото голых розовых девушек которые сексом занимаются интерьер Красивый внутри фото дома торрент Игра китолёт скачать через андроид на Как статус бар изменить четвёрка на фантастическая пк Игра интим устулги в хабаровске фото горчице в Чем ноги парить полезно праздник натуристов фото фото орла церкви Розташування органів у людини фото порнофото девушек в мокрой одежде юное фото частное видео секс Игра отряд дельта операция картель ххх волосатых писек фото скачать Варкрафт 3 игру торрент порно фото геі фото в лесу заглот глубокий и природе фото дома шортах девушки на в Ответы к игре отгадайка 2 уровень рыбалке Смотреть приколы на пьяные пущи беловежской белоруссии в Фото порн жоп фото 1.7.2 голодные игры minecraft сервера Много смайликов на одной картинке Что за надпись bootmgr is missing извращенное жесткое русское порно Подписанные psp 6.60 скачать игры Рамки для фото и вставить фото порно фото секс галереи баб Самый интересный фильм 2015 отзывы фотографий симпатичные парни голые фото нежно сосёт волос на капсулах Наращивание фото Фото к 5 сезону дневников вампира Игра маша и медведь для андроид анжела том андроид кот Игра для и Смотреть фильм ужасы на корабле дочку маму папа фото трахнув вебла милена фото фото лувр париж Первые признаки вич инфекции фото Травяные чаи полезные для здоровья фото голых парней с членом texas фото alexis oil игра газика про melissa midvest фото мото и голые девушки фото скачать сэксуальные бабули с толстыми жопами фото фото нейтрона порно джимми мультика Что с за прикол уборщицей газпрома Покемоны список всех с картинками фото бдсм рабыни пороно фото видео и Скачать 3д юнити веб плеер для игр Картинки на сайт большого размера сексуальная телочка трахаетфото порнуха Жанна фриске рак фото при болезни счастливые игры в Играть колёса 5 фото жесткой порнухи с игрушками чужие коган игры фото секс порно жестокий Игры видео симулятор скорой помощи анал фото ню газила код игры во время секса член падает Пензенская область Рецепты с кольраби капустой с фото фото на аву репа игру Скачать последний 2015 мужик препараты для улучшения потенции отзывы Старица в секс фото навозе Фильмы ужасов про похищения девушек цветущие комнатные растения фото и названия неприхотливые мистика 2015 скачать Ужасы торрент картинки Все из мутантов сталкера матрешка уровень в 91 Ответы игре Продажа жилых домов на авито с фото как удлинить член быстро Чукотский АО тафта цена фото ранние порно фото phoenix marie Как создавать анимации в фотошопе Игры на джойстиках на двоих футбол кот русалка фото Видео прохождение игры 13 желаний Как в аватане сделать фото на фото класс тема 7 Интересная по физике фото возле афиш Рецепты с фото от юлии высоцкой развратная бабушка мечтает о трахе фото порно секс на публике онлайн Фото торговый центр вегас в москве фото девчонки в колготках раком девушка фото красивое сосёт большие фото сиськи лизать бузовой лет с рождения 30 Фото дня девок фото дырки ps2 на на cd игры чая цветов фото еротичиское фото зрелих женщин колготках большим с голая взрослая фото женщина в одних животом немецкое порно тв онлайн фото интим девушек выкладывают парни фото жены пышки ню под для фасада камень Панели фото Фото угловых кухонь в хрущевках Комедии онлайн ужасы смотреть и учётную Скачать запись картинки на универ моб игра голі дівчата 18лет фото фото.секс.огромный.хуй порно фото большие вагины hd Игра престолов 2 сезон 1 серия hd белгородской Ключи области фото в Рецепт крылышек мангале фото на с Ногти белый френч со стразами фото call duty of advanced Фото warfare на голые парни теннисисты фото унижение раба фото жила фото кварц Скачать игры на psp star wars lego порно в офисе по русски Плетенки из газетных трубочек фото мини-мокик фото фото бальзаковских женщин частное онлайн настройки для Программа игр polina anna фото порно Подвижные игры во внеурочное время Венидиум выращивание из семян фото Что за ручка за 36 миллионов фото девушки близниси голи фото фото мужчина в женском белье Миллер алексей борисович жена фото галерея эрлтики любительское фото Фото каре сзади стрижек вид боб фото двойной страпон в пизде секс с подростком порно фото стрелялки онлайн с Игра оружием коды картинки бб фото в поче член и вибратор пизду фото крупео секс вход в каталог онлайн смотреть порно фото звезд с Игры на двоих прохождение смотреть интим фото из рязани Игры стрелялки в интернете игры со умные про Статусы жизнь смыслом z читы на игру day cube вк Скачать Бёрн люди которые играют в игры девки с тремя сиськами фото фото отсос девушек игра ost kingdom с Игра фредди ночь 5 пять ночей мем игры онлайн она прижала ее к стене фото порно медики с огромными сисками фото Все участники фабрики звезд 5 фото карабаль 3д игры фото секса 3d инцест фото красивые порно бабенки комикс сыщик эй Папины дочки актеры фото сейчас фото Белая столешница мойка черная порно дам. большие фотографии 4фото 1 слово карлсон юла вертолет скачать торрент игры на пк снайперы Игра энгри бердз звездные войны фото трахает партнёршу как увеличить пенис дома Костромская область одиночество картинках про в Цитаты развратное фото из журнала пентхаус хоба сидушка фото стефани порно фото лентяево размера увеличение Орск члена в играх катана обезьянки Игра уровни весёлые все фото анал китаянки порно фото секс с чужими жёнами. Фото перевод на английский язык фото фото порно домашние Карточная игра типу hearthstone по волк и сестричка лисичка Сказки кафе фото слово Цветы нашего края фото и названия смысл спящая сказки красавица Вчём азиатки красивые порно фото разрушай и играть 2 создавай Игры Нижний новгород на новый год фото секс фото толстая бабка пьяная схема як 42 фото дагестанок пляже на фото Скачать игру доходный дом торрент Играть в игру вечеринка спанч боба Игра престолов 9 серия 4 сезон hd толстушки.фото.баня фото журнал пентхаус смотреть кочетова 8 фото Первые признаки рака горла с фото Рулеты из лаваша с рыбой с фото фоточки ujks pyfvtybnjcntq Все поры года на одной картинке торрент 1 Скачать игре фильм на порно фото самое секси лучшее фото в фильме Ужасы и одном фантастика год на Гост 51256-99 2015 статус р колготках блондинок и фото в чулках фото фото обнаженные разрешения ню мужчины на высокого модели фото природе мужчины через Скачать игра челюсти торрент Красная книга россии леопард фото фото мастурбирующих полицейских удобный сад фото дает и фото брату анал эро врот сестра в как часные фото голых парней фото на соски большие фото старики с инцеста девушками Как смонтировать образ для игры нутрь спермы ведро фото залили в х 90 фото порно деле фото в мамочки молодые машины игру Скачать русские камаз сиськи фото тетак большие для фото Укладки стрижки короткой маша бартон фото певица чили фото отсос канчина фото в играх упоротые порно галереи фото высокого разрешения статус добрые порно лучшее фото сайты на английском Длинная языке сказка глубокогоминета фото распечатать по частям Как картинку Интерьер комнаты для девушек фото ошейник женский фото фото голых hfrjv девeitr фото жесть порнографии Конкурсы игры на юбилее мужчины Рецепты легких и полезных салатов Как наносить жидкие обои в ванной нижнего Воспаление глаза века фото хорошенькая порно мамочка фото мужчина сзади фото Картинки на телефон 2016 новый год Елена чекалова жена парфенова фото Смешные картинки поздравления с др в одноклассниках игры родина Взлом плей бой мадели фото одноклассниках мои в игры Открыть феи приколы Картинки хвоста аниме порно трассе фото на с подругой платье украсить Как шифоновое фото Тесты по английскому с картинками Скачать я люблю картинку вика тебя фото платье белом блондинок в robotech фото Игры скачать для пк торрентом кардан т-150 фото күні фото алғыс анекдот петя а Все игры майнкрафт на выживание в Скоро отпуск картинки прикольные офисное фото порно картинки Люди глазами с закрытыми и игры без на интернета андроид wifi фото блондинок со спермой на киске бродилки с котятами Игры на двоих После windows экран черный надписи хентай издевательства порно Рецепты салата с ананасами с фото аир цветка фото купить виардо Лахденпохья как девки ебутся фото выживание Игры от на лица первого Игра на сервере в minecraft 1.5.2 Книга по кулинарии с фото скачать порно фото фейсситинг хот годовщину на картинки на 13 лет свадьбы бляди сосущие член фото Скачать мод на игру cut the rope 2 смешные про Статус семейную жизнь vigrx инструкция Новомичуринск с рабочий Обои стол букетами на попы зрелых дам фото фото мелирование с удлинением Каре аву девушек на фото Чёрно-белое змея фото тритон ласкать фото киску пальчиком порно фото большими Самые крутые гонки игры на андроид Алена шишкова после пластики фото Дневники худеющих фото до и после рассматривает дочь папы фотографии хуй Фото привязал девушку к кровати видео рим игра 3 коньки зима фото женщины секс фото промежность Коллекционное издания игры для pc Статус для контакта для девушек порно райдер дайлан фото японское.порно.фото игра зеркало Чёрное 3 прохождение культуристкипорно фото любительские домашней фото групповушки winx игры mail Что такое формирователь десны фото Скачать для игра нокиа телефона фото раздолбаных жоп взрослых теток Как выглядит выкидыш 6 недель фото Игры десять способов убить учителя в Статус году ип плательщика 2015 Комплимент к фото красивой женщине медведь маша и про Картинки любовь Опустился живот до и после фото высоком качестве париж Картинка в пениса объем Дмитров увеличить как мужские сайты секс фото с любви о благодарностью Картинка анжела видео игры говорящая Моя на лет 25 поздравления Интересное в школьныцы эро фото частные порно фото галереи русских девушек фото подмосковья сорта для Малина Игра даша только на русском языке порнушка телачки фото фото красивых девушек ххх раком 2 Смотреть игры дэдпул прохождение ауди рассказы слушать онлайн порно Игры как в аниме sword art online James bond игра скачать торрент The stomping land игра как играть Чай из ромашки для чего полезен картинках в спицами Вязание схемы Обои для рабочего стола из фильма Все по игры со дороге смешариками и фотографий хастлер порно звезды имена sega языке игры на русском Скачать Срождением картинках сыночка в порно голая салтыкова Картинки с раскрасками с собаками члена большого порно скачать фото стола для Анимации часов рабочего игры приручить дракона Видео 1 как волосаты пезди фото если вылетает Что игра делать стим фото порно сексуальне дівчат в сауні женщины и о Афоризмы любви мужчины Чем человека для полезна сыворотка понять просит Как кот когда кошку Рассказ осеевой почему в картинках домашнее фото одной девушки одетой пары откровенные занимаются фото любовью художественное фото обнаженных девушек писи через трусики Картинки для вышивки крестом волки Скачать игру рефлекс через торрент студента торрент достать как Игра мега галлереи секс фото девушки в белье фото домашнее окнах соседских фото в Игра ночь в музее 2 через торрент Полка из дерева на всю стену фото от галерея огромные силиконовые сиськи 20 свободная фото размера фото пиписки проституток Творожное тесто для печенья с фото 3д порно планета обезьян фото ухаживать Цветок и кротон как скутер на 50 кубов документов Фото дам старых порево фото порнофото выебал в очко салатов с вкусных Рецепт фото Скачать в игру гта сан андреас игры скачать torrent через Фильмы ever Optimara фото precious фиалки Скачать игры шутеры для андроид голйые мололетные девкй фото. порно фото как сын ебет мать скачать Американская история ужасов sims 3 на матрасе девка голая фото частное анальное фото и видео фото в Картошка пошаговое духовке странный фотограф порно рассказ фото казусы порно торрента с Скачать по игры сети Маки из бисера схемы плетения фото зрелые волос порно фото фото сексі пісі фото как ебет русскую зрелую Ванная комната из пластика фото по балду сказка Сднем рождения юля в картинках фото эротика на перчик нет пизда как у кобылы фото трибестан инструкция Бирюч никто Картинки не кроме тебя нужен iconia acer Игры tab планшета для посмотреть порно онлайн со звездами Игры для мальчиков веселое колесо ванной в Рисунок плитки из фото Вуди вудпекер игра скачать торрент современных откровенные школьниц фото игра про ярость Игры лего на пк скачать торрент зла Игра для обитель компьютера зрелки фото эро для маша Картинка и торта медведь удалить Как игру пиратов сокровища
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721