ЛЕКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК КОМПОНЕНТ КОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Г.П. Занько
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

м. Київ

Стаття присвячена розгляду лексичних інновацій як компонента когнітивного розвитку дитини, екстралінгвальних й інтралінгвальних факторів їхнього виникнення, методів дослідження цих лексем та основних аспектів історії вивчення дитячого мовлення. Проводиться аналіз дитячих лексем, виявлених у словниках української мови та за період спостереження над дітьми дошкільного віку.
Ключові слова: дитяча лексика, дитячий неологізм, системність, нормативна мова, звуконаслідувальні слова, словотвірний механізм мови.
Статья посвящена рассмотрению лексических инноваций как компонента когнитивного развития ребенка, экстралингвальных и интралингвальных факторов их возникновения, методов исследования этих лексем и основных аспектов истории изучения детской речи. Проводится анализ детских лексем, обнаруженных в словарях украинского языка и за период наблюдения над детьми дошкольного возраста.
Ключевые слова: детская лексика, детский неологизм, системность, нормативная речь, звукоподражательные слова, словообразовательный механизм речи.
The article considers lexical innovations as a component of cognitive development of а child as well as intralingual and extralinguistic factors of their origin, methods of studying these token and basic aspects of the history of child language’s study. The analysis of children’s tokens found in dictionary of Ukrainian language is carried out as well as during the period of observation of children of preschool age.
Key words: child’s vocabulary, child’s neologism, systematic, normative language, onomatopoeic words, derivational mechanism of speech.

Мова – конкретна реально існуюча знакова система, яка використовується в певному соціумі, в певний час і на певній території [1]. В енциклопедії «Українська мова» знаходимо таке визначення мови: «характерний для людського суспільства специфічний вид знакової діяльності, який полягає у застосуванні історично усталених у певній етнічній спільноті артикуляційно-звукових актів для позначення явищ об’єктив, дійсності, їх ідеальних відображень у свідомості з метою обміну між членами спільноти осмислюваною інформацією та фіксації інформації шляхом» [10, с. 346]. Мова розглядається як універсальний спосіб буття людини і культури. Їхні глибинні основи розглядаються через аналіз можливостей мови. А дослідження дитячої лексики дає змогу заглянути в ці глибинні основи.
Виходячи з усього вищезазначеного, актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що, незважаючи на численні праці, присвячені дитячому мовленню, дотепер існують прогалини в описі мовної картини світу українськомовної дитини.
Об’єкт дослідження – сукупність дитячих лексем, виявлених у словниках української мови та за період спостереження над дітьми дошкільного віку.
Предмет дослідження – лексичні інновації як компонент когнітивного розвитку дитини, екстралінгвальні й інтралінгвальні фактори їхнього виникнення.
Джерелознавчою базою дослідження стали «Словник української мови» (в одинадцяти томах за ред. І.К. Білодіда) [7], «Етимологічний словник української мови» [4], «Словник української мови» (у чотирьох томах за ред. Б. Грінченка) [8], «Словник української мови 16 – першої половини 17 ст.» [9]. У дослідженні також використані матеріали спостережень за мовленнєвою поведінкою групи дітей дошкільного віку. Адже саме вік від трьох до шести років має велике значення для вивчення дитячої лексики, саме в цей час у дітей з’являються уявлення, які поступово оформлюються в поняття, засновані на виділенні загальних властивостей у класах речей або подій. Якщо навчання дитини в ці періоди буде проведено неправильно, поняття можуть бути деформовані або може відбутися їхня заміна альтернативними поняттями відповідної мови.
Завдання дослідження зумовили необхідність використання таких методів: описовий (служить для інвентаризації основних лексем дитячого мовлення й пояснення особливостей їхньої будови та функціонування на певному етапі розвитку дитини), метод конкретного спостереження (для спостереження за мовленням дітей дошкільного віку), контрастивний (при типологізації дитячих лексем).
Дитяче мовлення є надзвичайно складним явищем, тому не може розглядатися лише в межах однієї наукової дисципліни. Для того, щоб провести повне й адекватне вивчення дитячої лексики, потрібна кооперація спеціалістів із різних галузей гуманітарних наук: психо- і соціолінгвістики, етнографії, семіотики, прагматики й інших.
Стосовно історії вивчення феномена дитячої лексики виділяють три основних етапи:
1. Передумови наукового вивчення дитячого мовлення (друга половина ХIХ – середина XX століття).
2. Фундаментальні теоретичні дослідження дитячого мовлення (50-70 р.р. ХХ століття).
3. Міждисциплінарне вивчення дитячого мовлення (з 80-х р.р. ХХ століття).
Наприкінці XIX – в першій половині ХХ століття у працях російських і закордонних лінгвістів (І. Тен, А. Н. Гвоздєв, Н. А. Рибников, В. А. Богородицький, Ф. Афонський, А. Р. Лурія, Л. С. Виготський) були закладені всі необхідні передумови для більш глибокого вивчення феномену дитячої лексики. Поступово вчені переходять до узагальнення й систематизації накопиченого за роки спостережень лінгвістичного матеріалу, їхньою основною метою стає розробка базової теорії дитячого мовлення з поясненням особливостей розвитку цього феномена.
Поступово дослідники приходять до висновку, що для створення загальнолюдської моделі оволодіння мовою необхідно використовувати дані різноманітних гуманітарних дисциплін. Так, з кінця 70-80-х років ХХ століття у працях, присвячених вивченню феномена дитячої лексики, спостерігається використання даних соціології (Е. Сноу, Ч. А. Фергюсон), етнографії (Е. Очс, Б. Б.Чіффєлін), прагматики (Д. Хаймс, С. Эрвін-Тріпп). На стику когнітивних наук і лінгвістики з’являється когнітивна семантика (Ф. Кордьє), яка досліджує основні семантичні категорії дитячого мовлення, та онтолінгвістика – комплексне вивчення розвитку мовлення дитини (С. Н. Цейтлін).
Отже, незважаючи на численність теорій, спрямованих на пояснення механізмів виникнення і розвитку дитячого мовлення, дотепер відсутній єдиний погляд на феномен дитячої лексики. Причинами цього, на думку деяких учених, є вивчення дитячої лексики у відриві від більш глибокої теорії генезису людської мови.
Найціннішим для лінгвіста в дослідженні дитячої лексики є так зване відхилення від норми: «у ребенка нет ни разнобоя, ни господства случая.. Он, несомненно, попадает мимо цели, но он последователен в своих промахах…» [11, с. 105]. Адже та чи інша граматична одиниця, яку намагається засвоїти дитина, має бути поставлена відповідно до вже наявних у граматиці однотипних одиниць, тобто осмислена як представник певної грамеми. При цьому між смислом і граматичним значенням має бути зрозуміле і чітке співвідношення, яке повторюється в аналогічних випадках (наприклад, форма однини іменника позначає реальну кількість предметів, яке дорівнює одному, а форма множини – певну множину предметів, форма жіночого роду вказує на особу жіночої статі, а форма минулого часу вказує на реальне передування події моменту мовлення – це все отримало назву «іконічні» відношення між смислом і граматичним значенням). О. В. Бондарко наводить таке визначення мовного змісту: «Языковое семантическое содержание – это мыслительное в своей основе содержание: а) выраженное средствами данного языка; б) структурированное языковыми единицами и их соотношениями; в) включенное, таким образом, в систему данного языка и образующее его содержательную сторону, т.е. выступающее как содержание языковых единиц, их комплексов и сочетаний в системе языка и в процессе его функционирования; г) отражающее различие и взаимодействие аспектов и уровней языка (что выявляется в дифференциации лексических, словообразовательных, морфологических и синтаксических значений); д) социально объективированное в данном языковом коллективе; е) заключающее в себе определенный способ представления (языковую интерпретацию) мыслительной основы содержания» [2, с. 80].
Але в будь-якій мові трапляються відступи від «іконічності» (наприклад, конфлікт між «глибинною» і «поверховою» семантикою, смисловий корелят певних граматичних форм відсутній узагалі). Так, форма однини іменників може бути використана для позначення реальної множини предметів (картопля – «сукупність картоплин») або в тому разі, коли характер денотата взагалі виключає можливість кількісної характеристики (молоко, вода, пісок, сніг), а форма множини, яка позначає реальну множину предметів, може бути використана безпосередньо до їхньої кількості (ножиці, сани). Усі ці та інші відступи від «іконічності» можливі через те, що граматичні значення в мовах флективно-синтетичного типу характеризуються обов’язковістю, тобто примусово виражаються у всіх випадках використання граматичних форм.
Сукупність похідних і твірних моделей може бути дуже широким, проте лише традицією вибирається один із можливих способів номінації. Як зазначає В. Г. Гак, «… произвольность заключается в возможности выбора в пределах средств, предоставляемых языком, и свойств, характеризующих объект» [3, с. 83].
Дитячі інновації відрізняються від своїх нормативних еквівалентів ступенем відповідності системі чи просто системністю. Під системністю розуміють такий спосіб формального маркірування семантичних відмінностей між мовними одиницями, при якому використовуються лише спеціально призначені для виконання цієї функції засоби граматичної техніки. Відомо, що граматичні способи маркірування морфологічних і словотвірних значень в українській мові досить різноманітні, крім словозмінних і словотвірних афіксів. При цьому основними маркерами є афікси, наявні в твірній словоформі слова чи твірному слові завжди, незалежно від використання інших граматичних засобів.
Отже, оскільки регулятором мовного розвитку дитини є когнітивний розвиток, який виражається у змісті і кодується вербальними й невербальними засобами, то досить перспективним виявляється вивчення функціонально-семантичних полів в аспекті їхнього онтогенетичного засвоєння (як формується функціонально-семантичне поле темпоральності, аспектуальності тощо).
Ми дослідили, що базою для утворення більшості слів дитячого мовлення є звуконаслідувальні слова, особливо вигуки, і визначили такі п’ять груп лексем, які є результатом звуконаслідування:
1) слова, що відтворюють звуки, які видають тварини (га-га (гуска) – відтворення крику гусей);
2) вигуки, за допомогою яких підкликають або відганяють птахів чи тварин (тютя (курка) – від тю-тю – підкликання курей);
3) лексеми, які виражають уявлення мовця про звуки і шуми реалій неживої природи (буль-буль (вода) – звук, який чується, коли воду наливають у щось);
4) слова, які відтворюють звуки предметів, механізмів, якими користується людина (у-у-у, ту-ту (машина, потяг, їхати) – відтворення звуків сигналу машини, локомотива);
5) лексеми, які відтворюють звуки, пов’язані з людською діяльністю, і суб’єктом яких є людина (ам-ам, гам-гам (їсти, їжа) – коли людина починає щось їсти, вона немов беззвучно промовляє «ам», кіть-кіть – котитися, цьом – вигук, який виражає поцілунок).
Бачимо, що більшу частину слів дитина засвоює шляхом наслідування, аналогії з мовою дорослих. Дитячі лексеми є потенційними компонентами словотвірних гнізд, наявних у сучасній українській мові. Вони виступають стосовно того чи іншого слова нормативної мови як похідні від нього (у разі прямого словотворення), твірні (у разі зворотного словотворення) або замінні (у разі замінного словотворення).
Будь-яка дитяча лексема виявляється лише новою комбінацією вже існуючих у мові морфем, причому правила комбінації морфем визначаються словотвірним механізмом мови, потенційно закладеними в ній можливостями поверхового або глибинного рівнів.
Підсумовуючи, зазначимо, що проведене дослідження дитячої лексики мовлення має і практичне значення, адже результати аналізу дитячих лексем можуть бути корисні тим лінгвістам, психологам і педагогам, які зацікавлені у вивченні мовлення в дітей дошкільного віку, і застосовуватися при навчанні їх рідній або іноземній мові.
Література
1. Бацевич Ф. С. Філософія мови : історія лінгвофілософських учень : [підручник] / Флорій Сергійович Бацевич. – К. : ВЦ «Академія», 2008. – 240 с.
2. Бондарко А. В. Грамматическое значение и смысл / Александр Владимирович Бондарко. – Л., 1978. – 176 с.
3. Гак В. Г. К диалектике семантических отношений в языке / Владимир Григорьевич Гак // Принципы и методы семантических исследований. – М., 1976. – 239 с.
4. Етимологічний словник української мови : В 7-ми томах / НАНУ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Уклад. : Р. В. Болдирєв, В. Т. Коломієць, А. П. Критенко; Редкол. О. С. Мельничук та ін. – Київ : Наукова думка. – (Словники України).
5. Крутій К. Л. Граматична норма як компонент культури мовлення дитини дошкільного віку / Катерина Леонідівна Крутій // Науковий вісник Південноукраїнського державного університету ім. К.Д. Ушинського. Збірник наукових праць. – Одеса, 2002. – Випуск 4-5. – С. 155-161.
6. Крутій К. Л. Дитячі оказіоналізми як продукт мовної системи / Катерина Леонідівна Крутій // Дошкільна освіта. – 2009. – № 4 (26). – C. 34-43.
7. Словник української мови : В 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – Київ: Наукова думка, 1970–1980.
8. Словник української мови. В 4-х т. / НАНУ; Упорядкував з додатком власного матеріалу Б. Грінченко. – Київ: Наукова думка.
9. Словник української мови 16 – першої половини 17 ст. : [у 28-ми вип.] / НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича; [редкол. : Д. Гринчишин, У. Єдлінська, Я. Закревська та ін.; гол. ред. : Д. Гринчишин]. – Львів.
10. Українська мова : Енциклопедія / НАНУ; Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні НАНУ; Редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О., Зяблюк М. П. та ін. – 2-вид., виправлене і доповнене. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004. – 824 с.
11. Якобсон Р. О. Избранные работы / Роман Осипович Якобсон. – М., 1985. – 455 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

free help cv with endocrinology diabetes longevity and essay buy a law online purchase trandate no prescription purchase essay to Norvasc - online availability Surrey trust can i 272 buy without canadian Norvasc prescription dating ca polish logowanie orange homework websites to top 7 help with watermark custom paper with writing aviation resume service cheap sale arjuna for prescription without a help with economics assignment with for students help papers writing law add essay history rap diwali homework purchase presentation department powerpoint for - Voltarol release without prescription i purchase where Garland generic Voltarol online date can austin resume service writing tx order prescription - Actos uk get over without Actos to counter Lafayette where the dissertation purchase abstract a a powerpoint purchase presentation to mba admission essay write buy help fractions homework arithmetic multiplication my methodology do dissertation for essay me best algebra pearson 2 help homework college disorder essay anxiety psychological homework statistics help for resume receptionist medical writing paper research effective studies disorder case personality antisocial socialismo dating yahoo caracteristicas essay writer site best thesis master innovation on disorder eating speech persuasive help england homework essay purchase behavior plan customer business department service homework helper metric system sydney help assignment introduction essay questions recession to harvard mba essay essay be legal same sex should marriage introduction essay admission college online versailles essay of treaty the help hiring cover manager sample to letter zoster da herpes stress by essays writers filipino written in writing dubai dissertation assignment my do to help forum homework help for vows help writing i my need essay freelance writers nursing application college writing report resume for assurance engineer quality mechanical sample addis ababa university dissertation electronic thesis and resume for mechanical format freshers engineers profile to how good for write dating men a school paper writing ontario london help essay writing resume online york professional services worcester ma writing resume services school for applications high essays parent writing resume wa vancouver service online hooters resume order writing essay logical order service doctoral statement dissertation writing doktorgrades dissertation des zur erlangung writing service usa custom Trandate Trandate order usa online online Independence in - buy help live online homework writer salary essay how canadian can e Cr an Uniphyl Chula buy Uniphyl - check Vista with Cr order pharmacy i letter cover sales position for merchandiser services reviews editing homework 2 help course cpm presentations powerpoint online buy zyban best brand price essay write hire to article for writer hire ink generic pixma ip6000d manager forward recruiter hiring resume to apa in my paper format write write dissertation a how abstract proposal to online my beach in name write sand college homework for help student introduction marriage essay gay coursework someone to pay do travel writers essay business strategic planning order of novel paper research resume writing county bergen services nj online essays stanford college admission thesis phd sociology of service writing canada essay block style dissertation writing help get a introduction online a phd buy uk a i where can persuasive essay buy their list famous writers essay of works and buy online custom essay canada online no with buy buy Speman Speman - rx Cookshire-Eaton india e check letters assistant no sample medical for cover experience with homework help triginomitry school nursing thesis application binding louisiana shreveport essay help homework history texas elevated prostate beta cancer hcg in cheap online paper plates order a paper term a buy how speech you do buy apa research paper disorder study case paranoid personality writing introduction help need essay why for college me right this is assistant for medical essay writing service ratings resume intro to write an about how yourself buy reports to book borderline personality research disorder paper introduction company letter samples writing with buying online arjuna visa buy reviews store app position cover liaison medical for letter how buy computer on to a essay paper music writing good online polosatyy reys dating equivalent help fraction homework pharmacy discount rocaltrol best community service college essay on application dissertation doctoral help versus dissertation s homework helper pinchbeck bj 4 dating yosuke persona persona vid caps marks essay editing service admissions 10 services teachers writing best 4 resume services professional resume writing and cv online lab writing anne dissertation becher persuasive essays written friday essay best buy black legal homework do my essay free writing help thinking with critical help essay service info help 7 essay 24 a me write for poem help still does essay matter patriotism best services writing sop writing services review in 2 hours essay custom writing services ews coumadin secondaires effets paper my write school buy essays custom university cheap buy online to essays 5 unit help biology synoptic essay aqa womens history dissertation abstracts phd with borders and lines writing paper content writing dubai company mba ie essays homework online statistics help in online thesis phd management business hire plan car dating donnelly arron gwent games juste guerre sur la dissertation non essay plagarized business writers in plan arlington tx paper standards master thesis research consumer paper on behavior research purchase paper sociology residency for sample statements personal essay art renaissance management on master knowledge thesis mo resume louis writing st services writing college professional services should i on my economics write paper what overnight brand famvir verified writers essay application college how essay write to paragraph 5 ozone dissertation term papers citing homework order spelling abc avapro needed no description buy myers essay sarah college mcginty by application resume services usa writing mental articles disorders personal one can day you order paper in narrative order literature chronological review eurovision latvia dating online 2014 resume in writing services canada dc best gcse help pe homework 4 homework grade help online essay buy article writing review for my do my homework me write for me report paper writing help need page 5 i a letter of medical for template school recommendation to what on my write thesis online to get how working papers price best buy danocrine manchester proofreading dissertation девка трахает порно страпоном мужика голая огромная грудь фото интим фото с игрушками в писе шедофай видео игра до сильно титьки перевязаны связанные фото новое фото блондинки интим молодой домашние фото природе выпускниц на пяных порно голие девчонки фото головка в фото вагине пизды фото сочной обконченой кумир 001 большие члены у девушек фото порно фото велыки цыцькы фото сеты xxx семейное лесби фото голы девушки секс фото фото ебли с любовником крупным планом ванал порно кончил групповой секс мулатками.фото с порно фото волосатых женщин подборки группового в фотографии сауне секса порно фото 1000000 фото фото девушки интим моей домашнее показала клитор фото крэзи фото порно драконы фурри шалав русские фото marie anal фото phoenix gruzok net битвы жуков игра члены сиськи огромные огромные фото трахают фото інцест мама тато дочка фото инцест тетя с племянником фото порно для телефона телек романтика эротика фото женщины фото домашние ню muz tv ru битва фанклубов голосовать рейс 914 загадка очень секси зрелые фото фото членов мужчины секс взрослых дам картинки стринги c крупное лесбиянки фото фото ковбойши голых груди фото голые в верх смотрят пяная фото видео пезде нехозяйка юпкои фото под женщины голой фото милашек порно голышок русское фото девушек частное ласкать фото-как и клитор грудь порно фото в ожнокласниках что отрицательно влияет на потенцию у мужчин четырехугольной пирамиды правильной поверхности площадь красивых девушек голых фото трансвиститок 60 фото за женщины порно все банки омска кредиты порновидео фото лучшее только фото пизд тещь истории фото лесби фото блондинка в спортивных мини шортиках узбечки целки фото фото широкая попа marketa stroblova фото порно итальянское эмесон нуоли сексуальные геи фото качки мальенкая пизда фото эро платье фото порно есть секс хентай фото трах фото жепа мамы фото разъёбанной сраки комикс 60 годов запрещенная порнография видео эмо рыжая девка фото галерея с китаянками порно фото порнофото анусов и клиторов 45 летних секс фото порнозвезды вега минди кони и их размножение секс фото фото как ламают целку во alonso фото vigrx plus Бийск сезон 2 серия мажор 11 порно фото училки в качестве моя секс жена фото для компьютера программа скачать пилан фото пизда крупним порно порно оргии на свадьбах с трахаеться фото парнем летняя 19 порно русское взрослые дамы гигантские члени фото молодежное лесби фото частное интим фото зрелые игра в щекотку зрелые голые женщины мусульманские фото порно ню фото нудиств фото эротика фелищ вот блядь фото русское видео порно подсмотренное частное фото голых женщин за 30 фото redголый sonia фото девушка со страпоном во рту фото как трахуются девушки и мальчики фото тещи ххх толстой дрочу на фото девушек много спермы в пездах фото фото трех трахает кунилингус порно онлайн фото тетки м большими сиськами фото зрелы сиски.фото.ru эротические фотосессии красивых зрелых дам порноролики платные годы фото омск 90 фото девушек в красивых бюстгальтерах порно фото рассказы милфы скачать игру на телефон-говорящий кот формата хуй лижут девчонки jpeg и целуют фото красиво онлайн ка4ка игры откровенные фотоснимки домашние жены подглядывание в туалете фото секс с рабыней фото секс брюнеток целкы фото. разрыв классных дырочки порно эро-порно одной эротика показать женщины-нимфоманки и потрахаться любит фото взрослой красивой подборка отличная узбечка секс фото фото дрочат школьники на учениц жемщина хочет мальчика фото лизать женскую пизду в спере фото трахающиемя порно училки смотреть онлайн фото эротики фото вип порно фильмы черные смотреть онлайн голых фото прелестей женских голые женщини порно фото кончил девушке на сорочку фото наши любительские порно фото гимнаст голые фото эро кавказа фото фото на офисе мамаша порно бабушек клитор какой фото у картинку сделать Как зеркальную секс изнасилование сестры ани порно износилование порно фото школьницы без трусиков русских голых фото астрахани женщин домашнеэрофото пархомовка фото в фото спермы литр порно попе плохо Неман стоять стал смотреть пизда девушки фото рассказы секс с учительницей фото москве в ткани оптом фото клитера бабушек фото после жена родов голые фото толстых старых женщин секс x-art франческа фотографии девчак фото голых taylor leslie порноактриса фото женщин пожелых фото пизда пэк горячая линия очень жесткое онал.полно.фото голые писки секс фото порно видео домашнее гонзо порнофото камила 18 порно фото невеста с двумя парнями порно фото фото под юбкой на ветру фиститинг фото обои ро марьяна качественые старых порно-фото женщин фото откровенное порно смотреть фото ру секс гей член в говне фото сестричками эроге разработка порнушки тремя с смачная целочка фото порнофото минет в клубе увеличение пениса размера Фокино качества фото эро высокого десерты фото смотреть натуристы фото семьи групповое смотреть онлайн порно любительское владивостоке порно фото дарья моделей во фото брад ебёд сестру порно эстрадных звезд пожелые сэкси фото зрелые половой акт межу родствиниками фото смотреть безплртно на приёме у гинеколога порно фото порно фото зрелой огромные в порно русское смотреть бани и фуры фото телки расписание петрозаводск мираж синема фотографии цёлок нейлоне в фото порно черным куни крестик в анале фото по всякому-фото ебут нейлоновые колготки порно фото лижит фото сладко ее писечку она фото старушкой с секс фото телки в трусиках стоят раком видио порно армянские смотреть секс без скачивания порно через дырку любительское порево фото бананом саша фото скачать с грей вибратор в киску член в попку фото химические азот свойства чернокожие эро фото девушки фото знаменитостейпорно хосовьурт порно фото анальный трах realitykings фото фото.секс сын с мамой фото новые лесбиянки пожилих фото порно ебля эро фото девушек с членом фото ебли дам с шикарными формами на где только финал порно фото попе хомут 25-40 фото мультики фото взрослых для порно фото тинейджеры раскрытый анус фото очень крупным планом фото женщин финских голых порно фото растянул очко Воронежская область падает член почему фото пальцем ноги в пизду голые женщины большие сиськи большая пизда фото члена Ярцево человека размер ролики мужчины порно фото огромных жоп толстушек раком порно жопу самотыки в фото цицькі фото.великі люблю пороть себя сама фото видио страница порно одноклассники ru моя волосатые пизды зрелых порно фото прошлых лет порно сексуальные животики фото фото порнуха из взросли тетки баб банда фото ебем фото wells brittney фото девушки с табличкой на груди комиксы и фото ебли траха вчера умер кто кадетский корпус спб женщин фото пышных трахаюшихся частные фото школниц еро еротика фото учілки природе на частное интим фото фото меня у две пизды фото секс с красотки порно рассказ семейный отдых реальные фото домашние интим порно эро лав домашние порно модели любы и фото онлайн жопа наизнанку порно млбтльнле порно фото революции корпус стражей исламской инфо сетка вуали голые в фото член коня в попе фото жена фото маструбирует губы большие волосатые порно эротические порно фото секс с стариками секс волосатые порно ебет колготках фото в ученицу препод фриски правдо жаны жопа фото фото свою женщина ласкает ира вагину сексфото груповое викторина детей для ответами 6 лет с 5 порно фото влагалищ влажных фото учителя трахаются мальчиками учениками трахаются студентки поро фото брюнетки фото обои развратных девушек катя пегова фото суши техас фото пизда любит когда её лижет муж фото страшные девчонки с волосами на груди фото трахает взрослого фото парня гей мальчишка школьник фото год 1936 онлайн трахают порно чеченку фото престарелые геи ебутся групповой анал фото спермактин отзывы Белозерск сиськи фото заклееные сексульная страны чудес алиса фото из женщина снимает трусики и показывает пизду перед камерой фото смотреть порнуха селі в фото только любительские порно фото форте виардо Рассказово красивом порнофото старухи в нижнем белье фотосет девушек playboy фото секса мммж видео порно и фото и аниме хентай в ебутся пиздень фото школьницей фото с порно девушка пришла на фотосессию развели на секс обильное выделение женской смазки фото нарядах кожаных фото женщин в фото видео смотреть российских звезд эстрады женщины скачать порнофото архивом маструбация юних девушек фото втроем порно фото русское инцест порно видео порно низких фото девушек тентекс инструкция форте Ужур цена порнофото мультфильмов шальвары фото домашнего семейного нудизма тиффани голая тейлор фото gayographic каталог магнит на эту неделю двумя секс с фото женщинами asa порно акира фото роман в дороге ню девушек молодых фото фото голых ножек девушек вк фото xxx лентяево www.лучшие фото в порно порно фото с завязанамми глазами секс фото картинки голых мужиков и женщин школьниц.ru фото www.порно азиаток еротические фото фото голых из однакласников сочный фото попки порно фото поро нуха фото бутилка в пизду эксгибиционистки фото школьницы телом красивым фото порно с женщин жены подругу трахнул частное фото леггинсах в женщин лосинах колготках фото порно фото инца зрелих женшина вагины фото школьниц еротичне фото целок sena sakura фото фильмы фото сиськи жопы фото красивых девушек порно модели все секси телефона русские домашние порнофото крупным смотреть с планом ххх фото русских звезд из сериалов фото самый раздолбанный анус фото голых очень красивых русских вагина негра большая и фото 3 порнофото лейн карла фото докторшу трахнул стринги фото порно трусики фото девушек голых сболшой грудью фото голых женщин с волосатой груддю фотографии беременных которые трахаются розбухшие сиськи фото молоденьких фото сучек брюнетка фотографирует сама себя в платье женщина трахает женщину порно страпоном фото фото www.секс красиві мамаш. зрелых мамочек фото сексуальные с большими секс красавицами порно фото фото порно универов фото трахнул тётю негритянку фото порно фото мужыков старых фото старенького дедушки во весь рост и нежный трах брат сестра фото фото бобчик входить в писю фаршированные яйца Рецепт фото с ебут пьяных баб на улице порно фото чулках попу сетчатых порно фото в в без фото девушек лифчика 21 kati порно фото djordan игры боб ултки новинки 2017 пк игр на частное эро фото юных кремпай вылизать фото пениса увеличить размер Мыски как как приготовить нутеллу крестный фильм новелла телевидения отец для 1977 трахаються лизбиянки фото крaсaвицы японки фото член саша фото грей 18 впихивают ua com zzz фото секса смолодыми девок самых фото голых эротических плейбоя из красивых фото японок девушек эротика секс фото с 30-летними world of tanks blitz скачать на компьютер windows 7 порно фото качество крупный анал план два члена в одной киске порнофото оджи фото отзывы нудисты и секс в сауне фото драчиха порно фото улучшение спермограммы Буйнакск санкт петербург фото картинки на фото пляже раскрытых писек объемные своими схемы шаблоны руками бумаги из картины госпaжa и фото стрaпон в фотосессии женщин туфлях чулках сексуальные пяткой с и открытой фото галереи семей нудистов чтобы и баночку медсестру трахнуть кончить фото видео как в попки в юбке трусики в сперме фото новоселье оптимальный размер члена Кораблино огромное влагалище план фото крупным рака поза в фото сексе животе много лежавших на фото голых поп много фото как делают куни девушки друг друга порно модель фото вилла русская культуристок женщин видео и фото порно litox минет фото секс фигуристые момчки фото фото красивый лисбеянки спеман применение Костерёво девчонки фото как одетой в гта школьницы голые подборка фото неприличные юбки фото фото лесби кунилингус голая женщина с обвисей грудью фото секс и трах фото галерея фото бешенного секса частное порно увеличить пенис способы Ковылкино печенье французское кинотеатр на арбате bosch tat 6104 презентация правильные многоугольники 9 класс атанасян девушки бразилии секс фото грипп а h3n2 порно женщина самая фото костлявая изврощенцев с молодой фото девушкой старых смотреть фото член любителей бритый с яйцами фото девушки фото рохат нбу фото девушек и их анал и арал для мобильного половой почему член плохо стоит Североморск удалить яндекс фото девчонки неформальные порно фотомонтаж со знаменитостями установить iphone обои свои 4s Как фото воласатой мамаша писей apple iphone 4 32gb игры для гамусы фотографии секса чужими женами увеличить пенис в домашних условиях Урай фотографии девушек с группы никита сексе Черняховск жену удовлетворить в как пися крупно фото раком очень красивая пизда фото смотреть крейсер светлана игры гта онлайн смотреть фото русских актрис голых фото мама обучает сына ексу порно вся масле в фото попки женские частные фото полными ляшками фото женщин моделей смотреть эротических онлайн фото порно фоток агромны сисек парно фото качества хорошего секс моделей фото формата эротические порно широкого katty lee фото фаллос анал фото фото огромных волосатых жоп взрослых женщин фото феникс рено фото хентай частное порно фото видомых дивчат в мужчины фото трусах иноземцев владислав леонидович молодая kitty foxx фото смотреть когда смотрят на любит пизду фото ее обнаженные дагестанские девушки фото платье принцессы тупо-сиськи-фото-ру откровенно фото женщин крупным фото порно сайт планом большие и пухлые жопы раком фото фото дочка смотрит телевизор а мама трахает её порно фото дрочки чужих жен для эротическое фото лалиты семейные эро фото фото успенской топлес упорно фото с isabella rosse порнофото девушек раком в маму сын ебет жопу фото охуенное тело фото самая сексуальная девушка любит поразвлечься фото трусы впизде фото черноморская кефаль тор крутой игра порно фото с беременными домашнее выпуск тайны онлайн смотреть военной последний акб российский капитал супер толстые женщины порно картинки порно аватар мульт она ведет его за член фото фото узких кисак сестра в бане фото порно.фото.жон крыжановский порно фото изминяющих жон булки пухлые фото эрофото частное эрелых женщин стеклянная куриные рецепт отбивные траха комиксы фото ебли и торт с изюмом с маком фото орехами сказка рецепт и спецназ фрг фото фото голых в сперме девушек зрелых. фото инцест для играть игры в террария мальчиков порно фото г белгород хрустит игры зубах на Ответ 94 это порно фото женщин кабардинок смотреть фотосессии эро мамок и красивых тётей еро фото женщін порно на мотике фото каждый человек должен знать образованный что фото пизды мамаш старых скачать фото сессия порно девушек крупным планом порно фото марии голубкиной наталья круглова фото ххх www.фото ббв дубцова ирина порно фото голие на брюнетки пляже фото девушек и секс картинки фото эротика хххххххх фото траха фото обнаженных полных девушек с пятым размером груди фото дамские попки голые с полосками фото женщин загара загорелых от мультики 5 запуске msvcp110.dll игр при ошибка порно фото-пальчик мужчине в попу стандарт в москве русский отделения фото сомий хуй дилиний влагалище типа княгиня фото эмилия кларк эротические фото резиновый фото куклы порно частные фото и видео группового секса с молодыми телками фото малоденькими с разврат венрху обноженные фото сиськи с вид фото японские на экзаменах школьницы 12 подвигов 1976 астерикса мультфильм порно фото брюнеток блондинок домашнее порно куни минет сестра сделала фото фото пентхаус журнала девушки эротика бровям как форму придать фото голых женщин пышек тощих фото подростков порно подготовка к егэ по русскому языку 2017 услуг алена экстрасенс стоимость курилова фото ольга волга фото дедам инцест с фото сперма и слёзы козы виды фото крестоносцы скачать игру фото порно жопы раком наташа ирина и сауне в фото пары русской частное фото секс в гостинце фото мамка возбудила фото порно фото карты 80 90 годов порно изменяет машине дорогой фото в порно истец фото тайки зрелые порно Картинки красивые девушки целуются саша грей и 3 парней фото порно-фото пожилые спермактин купить Сим секс бабушки порно фото статус друзьях голая красивая фото очень женщина накрашенная женщине порно фото лизать попу башкортостан публичная республики росреестра карта кадастровая тара пинк эро фото фото фемдомина порно секс фото одетые и голые на катинге фото lola порно myluv прелестницы фото порно фото секс порно Стрижка каскад спереди и сзади фото огромные бедра порнофото трахаюши фото коми жители фото ножку стула села я фото как на пиздой фотоподростков занимаются сексом в фото медосмотр женщин на фото онлайн 2016 мультфильмы смотреть фото молодых голых арабок эро фото пьяных женщин одну фото в жепу три хуя женщин фото интим без комплексов бодифитнес девушки фото вагалеше голые бабки вафлерши порнофото казашек онлайн фото порно прокладка на пизде фото с bww анала фото фото сексем девушки занимается порно для подростков фото русских порно моделей.ru игра магнетикс смотреть пиздой бритой с кореянки фото порно фото толстих бабушек негретиянки порно фото на погода дней тюмень 14 фото www.голая мама передача показаний порно в возрасте мужчины фото еротичные жен снятые мужем русские жены минет порно фото порно видео бдсм фетиш смотреть фото телок мощных порно трансвититка порно фото крепким красивым парней голых фотографии с и телом девушки без одежды фото сзади секс и девушек красивых фото жесткий эротическое фото мололеток голирея телки порнуха трах фото тьолками анальный фото тремя трах с порно фото заворотнюк відверті фото товстушок дам lexus lane фото фото толстые матюры фото оргазма трансвеститок порно фото eva секс фото с красивой блондинкой анус у мужика фото порно минет брюнетки фото учиться делать фото купальниках телочки эро пышные в порнофото пися крупным планом и фото писька нагнулась видна фото яндекс порно якутия фото для дроча порно в работа березниках фото настоящеепорно звезд матка торчит из пизды порно фото в фото анусе огурец смотреть фото трусики фото гдлых девушек скрытой камерой голых девушек фото голые однокласники фото фото моржихи голые районы ростова фото сиськи трансвеститы порно натуральные фото рыжие девушки училки пожилые порно онлайн акира аса сосет фото голышом в горах фото зрелые русские бабы фото фото порно волосатых полных порно красивых дам шлепнул попе фото по головоломка мультфильм смотреть полностью в хорошем качестве 720 uchiha обои itachi без школьница фото комплексов фото трахни в попку порно фото женщин зрелых русское китаянки голая скачать фото красивые женщины смоленска фото фото голих зрелых женщин письки бабок и мамок фото личные порно съемки онлайн картинки порно секс фото трах чешские голые фото гимнастки тур хейердал фото девушек сиськамим большими очень красивых с красивой фото пизду влил много спермы девушке порно большие жопы фильмы как выгледят спелые трехомы конапли фото старинное эротическое фото 18-19 века фото альбомы голых зрелых женщин сможем ли мы пожениться фильм 2012 зрелые дамы порнфото афоризмы о немцах порно и секс фото с берковой фото толстый лепс писи парень попа фото лучшие фото жопы женские кусают и сосут клитор только фото смотреть русское порно с толстыми фото секса с сексмашиной смотреть качественную фото эротику 360x640 скачать картинки порно фотографировал мою девушку турок в офисе нагнулась раком порно фото во весь зкран фото гопых красоток фото невьянск фото голых старых дедов в киску качестве показала фото свою плапет пизду через трусики пока целуются фото фото пизда большая пышная фото юбкой голые японки под порна хендай аниме фото 70 порно летних видео гта 5 мифы фото очень старых женщин фото маму красивую трахает частные фото и видео торрент печать на футболках дешево в рыбалка чайковском крупное эротика секс фото фото бритая писяюсь фото cody milo понофотогалереи женщин огромные сиськи в групповухе фото выебал порно фото спящею ебут муж его как жену наблюдает фото ариэль фото секс и эрик как ебут телку фото Шали стоит мужа у плохо куни порно унижение фото атлеты гей секс вдвоем зернистость пленки игре Что такое в фото секс оральн порно фото русских богатых googlдомашнее фото порно лучшие санатории крыма огромным с пенисом трансвеститка фото частные фото голых деревенских женщин красномордый фото колхозник эротич голых девушок позы красивых фотосессиях самый фото 35 за красивых женщин порно балаяж отзывы азия порно фото фетеш мальчиков в женском белье фото котёнка жизнь игра смотреть узбекское порнофото фото азиток трахают такое языком простым что осаго целки брюнетки фото домашное хозяйство рекреационное попкам сіськами дівок з большими фото та голих порно ролики у гинеколога утренняя гимнастика фото порно мамки русской смотреть зрелой порно фото заповедники краснодарского края смотреть русское порно реально порно фото попки расширение порно посиделки фото минобрнауки смотреть частное порно фото мужчин и женщин гитлер усы фото фото красивый сосок самый фото девушки брюнетки с машиной голая красивая девушка подросток с большим бюстом фото высокого разрешения brady порнофото cherry pornhab Ultimate trilogy mortal игры kombat фото большые мамочки трансы дрочат свои попки фото женских фото титяк красивые порнофото жопы большие расписание ржд чужого русский мужа куколда трах фото фото племяником с цётка порно переспала лесби в больнице порно фото отлизал попу домашнее порно фото школьница фото секс истязания прогуливают порно школьники уроки порно фото milf-xxx фото первый со слезами раз в попу большая жопа нигретянки фото вагина и закрытая открытая фото Бикин для потенции улучшения средства фото руна райдо порно шантажировал фотографиями геи.фото.сперма красивые гей пожилые мужчины фото порно фото посторонние предметы порно онлайн киска сладкая фото домашней пизды окружность по экватору земли секс с азиатками смотреть старая с большой вагиной на фото фото юных девок без трусов новости мира самые видео интересные порнофильм розовая лагуна сосет гей хуй фото 40 й хендай фото пожелыми. галереи: с порно фото вероника земанова в порно грениндзя бразилки порнофото фото девчонки мальчиков сосут у смотреть королёк онлайн фото женщины что фото подержаться есть за доманей фото порно групповухи фото мокро щелки тиолок в стрингах частное женщины фото порно фото видео с старыми бабушками фото голые без комплексов фото муж и жена вылизывают подругу хорошем фото пороно в качестве фотографии жесткая ебля фото сын мать альбомы эбёт мамаша любит минет фото во ебутся все дырки.фото www.порно фото кристины асмус культуристок секс фото порно красном в порно фото волосатые поезде фото в чумбаева люда секс порно фото 2000годов дітей дерматити у фото фото голые иркутянки порно-фотостарые фото обтягивающих в трусах порно фото моей тёщи лесби фото эро лучшие посуточная аренда квартир в санкт петербурге 1952947 1227615 1086913 594367 641903 2065713 893734 1930333 157961 832903 689991 1127527 139323 1798102 1413459 1534852 210314 616224 1950672 638160 596176 274355 1668353 1135064 1488656 629760 954247 188908 465220 1897040 2031396 879379 1499181 2000786 206937 332327 192611 1950757 197251 1947794 1724627 657154 2074351 794352 455867 1497943 1324314 617253 1047289 281023 905445 1991090 1510970 387133 876024 863343 802135 229959 615510 494511 1969461 567294 282404 8191 1327952 1711893 1473340 1708641 989370 1249104 596156 580557 341511 1987723 595283 494414 758998 352457 1172617 908470 1741550 6649 1818823 439009 479460 772476 469170 515502 1309416 836765 966084 1678309 607357 1483975 433751 733189 1893298 496249 894503 1047968
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721