Легітимність державної влади та право на громадянську непокору: конституційно – правовий аспект

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

1mod18498

Проблема взаємодії громадянського суспільства та державної влади все частіше попадає в поле зору вчених юристів [1, 2, 3, 4]. В контексті цієї проблематики особливої актуальності набуває питання легітимності державної влади та механізму її забезпечення. Легітимність є однією з основних властивостей державної влади, яка являється продуктом визнання народом справедливості, законності та доцільності публічної влади, її інструментів, механізмів діяльності, а також шляхів її обрання. Саме народ є єдиним джерелом влади, а відтак володіє правом формувати органи державної влади, здійснювати контроль за ними, а також опротестовувати їх дії (бездіяльність) та ставити під сумнів легітимний характер законів прийнятих чинною владою. Кожне з цих прав, включаючи і право на громадянську непокору, визначає зміст народного суверенітету – принципу, реалізація якого є однією з основних гарантій легітимності державної влади.

Акції громадянської непокори є не частим, але звичним явищем для сучасної конституційної демократичної держави. Громадянська непокора – одна з форм безпосередньої демократії, яка реалізується відповідно до демократичних конституції на основі права громадян проводити мирні масові заходи та акції (збори, мітинги, демонстрації, маніфестації, походи, страйки тощо). Можливі й інші більш радикальні форми реалізації цього права, неконституційними методами – повстання та революції. Однак, в даній статті мова йтиме про громадянську непокору як про форму колективної діяльності, яка являє собою приклад „самообмеженого радикалізму” [5, С.729] і проводиться легально, в умовах „майже легітимної” конституційної демократії [6, С. 335-343].
Право на громадянський опір тісно пов’язане з природними правами людини – правом на життя, на свободу світогляду та віросповідання, на свободу думки та слова і т. д., оскільки є одночасно і невід’ємним правом людини і гарантією захисту цих прав. Акції громадянської непокори в демократичних суспільствах спрямовані перш за все на захист особистих та колективних прав, які час від часу можуть зазнавати певних утисків з боку публічної влади. Вони є дієвим засобом за допомогою яких будь-яка людина може здійснювати вплив на членів політичного суспільства і змушувати професійних політиків прислухатися до суспільної думки. Громадянський протест є свого роду лакмусовою пробою на легітимність влади. Він слугує випробуванням того, наскільки ліберальна конституційна демократія, тобто наскільки серйозне її ставлення до прав, а також демонструє всю гостроту протиріч між державною владою та громадянським суспільством, змушуючи шукати можливість врегулювання конфлікту між ними.
З точки зору конституційно-правової теорії важливими є ряд питань на які ми спробуємо знайти відповідь. Що являє собою з теоретико-правової точки зору право на протест? Що є тією межею діяльності державної влади, перейшовши яку вона втрачає повністю чи частково свою попередню легітимність і створює передумови для невиконання наказів і недотримання законів, які були прийняті чинною владою легальним шляхом, тобто з дотриманням юридичної процедури? Які дії державної влади по відношенню до громадянського суспільства і навпаки, громадянського суспільства по відношенню до державної влади, в процесі проходження акцій протесту, дозволяють забезпечити його мирне врегулювання?
Як правило, термін „громадянська непокора” вживається на означення свідомого виявлення непослуху перед законом з причин релігійного, етичного чи політичного характеру. У вужчому сенсі громадянська непокора означає порушення закону, який є сам по собі несправедливим. Але цей термін використовується також і для позначення протесту, що включає порушення закону як супутній акт протистояння конкретній політиці чи справляння тиску задля запровадження політичних реформ [7, С.92]. Вперше термін ”громадянська непокора” в політичний лексикон впровадив американський філософ Генрі Девід Торо, який вжив його як назву статті написаної ним в 1848 році, в якій пояснював чому протягом кількох років відмовлявся сплачувати податки штату Массачусетс. До таких дій, як вказує Торо, він вдався з тією метою, щоб виступити проти двох політичних заходів уряду Сполучених Штатів Америки: війни з Мексикою та підтримки рабства на Півдні США. Автор статті зазначав, що громадяни повинні чинити опір несправедливим діям влади, в тому числі порушувати несправедливі закони [8, С.148-212].
Теорія та практика громадянського протесту набула свого остаточного вигляду століття по тому в працях Могандаса Ганді, в контексті його викладу філософії ненасильницької боротьби. Ганді доводив, що громадянська непокора засновується на глибокі повазі до закону, і ті, хто вдається до неї повинні вчиняти це прилюдно і виявляти свою готовність прийняти покарання у разі порушення закону. Вчення Ганді відрізнялося від поглядів Торо тим, що воно наголошувало на неухильному ненасильстві, на загальному обов’язку громадян діяти в межах чинного законодавства і на необхідності використання всіх можливих конституційних засобів врегулювання конфлікту.
Дискусія з приводу того, що включає в себе акт громадянської непокори і чи передбачає він недотримання громадянами нелегітимних законів знайшла своє відображення в історії політико-правової думки, представники якої розділилися на два табори: тих, хто повністю або частково заперечував право громадян на протест, і тих, хто вважав його одним з основних політичних прав громадян.
Ще у XVII ст. у вченні про абсолютну, всесильну державу Томаса Гобса, якого небезпідставно вважається одним з основоположників теорії юридичного позитивізму, було висловлено ідею про те, що легітимність державної влади є незаперечна. Тому піддані, одного разу довіривши своєму правителю, наділивши його всією повнотою влади, не повинні в подальшому ставити під сумнів його накази і виступати проти його правління [9, С. 162-163]. В неопозитивістській традиції, починаючи від Кельзена, пануючою стала думка про те, що всяка влада є легітимною і будь-які закони мають правовий характер, а тому в обов’язковому порядку повинні виконуватися громадянами. Зміна чинного законодавства є прерогативою органів державної влади, які наділені такими повноваженнями, а не простих громадян, що зазнали утисків від антиконституційного законодавства [10, С.166]. Кельзен наголошував на тому, що перед юридичною наукою взагалі не повинно поставати питання про легітимність державної влади чи закону. Відтак заперечувалась необхідність громадянської непокори, як способу вирішення політико-правових конфліктів.
Право на громадянський опір не знайшло свого відображення в конституційному законодавстві тих держав, в яких правова ідеологія була побудована виключно на принципах юридичного позитивізму. Особливо це стосується державних режимів, які право розглядали як засіб досягнення політичних цілей. Мова йде, перш за все, про державну політику, яка проводилася в колишньому СРСР та країнах так званого соціалістичного табору. Не дивлячись на те, що в усіх радянських конституціях була стаття, в якій гарантувалася свобода зборів, мітингів, походів і демонстрацій [11, С.61-62; 12, С. 249], її реалізація зводилася до жорстко урегульованих парадних заходів [13, С. 69]. Радянський режим не визнавав право на протест і розглядав участь громадян в будь-яких акціях, спрямованих хоча б частково проти публічної влади, як правопорушення, за яке передбачалася як конституційна відповідальність (позбавлення громадянства), так і кримінальна.
Протилежну думку відстоювали представники непозитивістської теорії права. Починаючи від Джона Лока, в ліберально-правовій думці стала пануючою ідея про те, що одним з фундаментальних прав людини є право чинити опір нелегітимній владі і неправовим законам. Ця ідея знайшла своє нормативне закріплення в конституційних актах цього періоду. Вона була зафіксована в Декларації незалежності США 1776 р., в якій зазначалося, що якщо дана форма правління стає згубною для цілей забезпечення невідчужуваних прав на життя, свободу і устремління до щастя, то „народ має право змінити чи знищити її і встановити нове правління, засноване на таких принципах і з такою організацією влади, яка, на думку цього народу, найбільше може сприяти його безпеці і щастю” [14, С. 53 ]. Французька Декларація прав людини і громадянина 1789 р. також називає серед невідчужуваних та невід’ємних прав людини право на супротив пригніченню. Так, в ст. 2 цієї Декларації зазначається, що: „Ціль будь-якого державного союзу складає забезпечення природних і невід’ємних прав людини. Такими є: свобода, власність, безпека і супротив пригніченню” [14, С. 85] .
Свого концептуального оформлення ця ідея набула в поглядах одного з співвітчизників Джона Лока, відомого англійського конституціоналіста Альберта Дайсі. В праці „Основи державного права Англії”, в якій, як відомо, автор заклав основи доктрини верховенства права „the rule of law”, було підняте питання про право на свободу публічних зібрань. Дайсі вказував, що будь-яка людина наділена правом влаштовувати публічне зібрання або на підтримку влади, або на підтримку опору. Звісно, це не стосується випадків, коли метою публічного зібрання є вчинення злочину зі застосуванням сили, порушення громадського спокою у той чи інший спосіб. У такому випадку зібрання саме собою стає незаконними зборами. У всіх інших випадках зібрання є законними, а тому державна влада не повинна перешкоджати їх проведенню. Вони не стануть незаконними зібраннями лише через те, що викличуть відчайдушний і незаконний спротив їх противників, і тому порушать мир та спокій в суспільстві. Навіть, якщо прості люди, які не бажають порушення миру і спокою в місті, звернуться до влади з проханням припинити зібрання, то влада не має законного права задовольнити таке прохання.
Отже, за висновком Дайсі, необхідно дотримуватися принципу, згідно з яким законне публічне зібрання не може бути заборонене чи припинене владою лише через те, що зібрання „вірогідно чи природно” може призвести до порушення спокою та миру. Ті ж „обмеження”, які застосовуються по відношенню до цього принципу і які „випливають із крайньої необхідності забезпечити мир у королівстві”, насправді є не чим іншим, як обмеженням свободи особи [15, С. 318].
Згідно з тлумаченням Дайсі, зібрання може бути законним, навіть якщо воно суперечить суспільному інтересові. Подібну ситуацію автор пояснював так: „А, В і С мають право організувати й провести зібрання, якщо воно спровокує опонентів на застосування сили і може навіть спричинити кровопролиття”. У цьому випадку ні держава, ні державні чиновники не можуть заборонити його проведення, бо цього не можна робити на підставі „припущення того, що публічне зібрання зможе спровокувати правопорушників на порушення миру та спокою” Такі правила (принципи) стосовно права на публічне зібрання випливають як із „правового духу” англійських інститутів влади, так і з процесу, в рамках якого рішення судів стосовно прав особи насправді перетворили право на публічні зібрання у складову частину конституційного права [15, С. 322].
Полярність в підходах до вирішення даного питання свідчить про його складність та багатогранність. З одного боку, не можна заперечити право людини опротестувати дії та накази нелегітимного державного правління, яке порушує невід’ємні права та свободи особи. Так на думку Франсуа Гізо: “ це право беззаперечне, якщо б це було не так, якщо б це право, навіть будучи невидимим, як воно і існує, не тяжіло над владами, які його заперечують, рід людський вже давно підпав би під владу тиранії, втративши свою гідність і щастя ” [16, С. 550]. З іншого боку: ” Схильність до бунту в людині так само сильна, як і любов до абсолютного панування, а дух бунтарства навіть проти законного суверена, проти справедливого закону є корінною вадою нашої природи “ [16, С. 550]. Тому надзвичайно важливо окреслити ту межу, яка б визначала легітимну поведінку як державної влади, так і громадянського суспільства.
Сучасна ліберально-демократична правова теорія розглядає право громадянської непокори в контексті проблеми співвідношення конституційно – правової держави та громадянського суспільства. Не дивно, що два найбільш впливових сучасних теоретиків ліберально-демократичної традиції – Джон Роулз та Роналд Дворкін – присвятили цьому питанню цілу низку праць. Як Роулз, так і Дворкін розуміють суспільний протест як дію, що суперечить закону, але яка відбувається в рамках прихильності праву. Обоє намагаються встановити легітимність громадянської непокори і межі терпимості до неї в умовах „майже справедливої” (Роулз) конституційної демократії. На їх думку, питання про те чи виправданою є громадянська непокора, залежить від того, наскільки закони та політичні інститути несправедливі, тобто наскільки вони порушують невідчужувані та невід’ємні права людини.
Так, на думку Джона Роулза, громадянська непокора – це „публічна, ненасильницька, свідома політична дія, що спрямована проти закону”, котра апелює до уявлення більшості про справедливість, спонукаючи до зміни закону або урядової політики [6, С. 321]. Дане визначення не вимагає від акту непокори порушення закону, який опротестовується. Як зазначає Роулз, питання про те, чи виправданим є підкорення, залежить від того, до якої межі закони і політичні інститути є несправедливими (нелегітимними). Коли мова йде про тоталітарний режим, який за своєю суттю є нелегітимним і спрямований проти невідчужуваних та невід’ємних прав людини, тоді порушення закону, як і силовий супротив чинній владі, можуть стати єдиними засобами ефективного протистояння проти несправедливої політики держави. Якщо ж політичний режим є легітимним або наближеним до легітимного, тобто таким, що в цілому відповідає принципам справедливості і лише окремі дії державних органів чи посадових осіб, або окремі закони носять несправедливий характер, то акції громадянського протесту набувають інших форм.
У ситуації коли в цілому існує життєздатний конституційний режим, який функціонує на основі легітимної конституції, однак недосконалої через те, що відсутній політичний процес, який би гарантував прийняття на її основі легітимних законів, перед громадянами з’являється зобов’язання виконувати не завжди справедливі закони чи накази чинної влади або, принаймні, не протистояти їм незаконними засобами. Такий обов’язок виникає у зв’язку з необхідністю підтримати легітимну конституцію, яку слід розглядати як спільну угоду, яка відповідає інтересам якщо не всіх, то, принаймні, більшості суспільства, в процесі укладання якої громадяни повинні зробити певні поступки один одному, можливо навіть відмовляючись, на деякий час, від частини своїх прав для приведення в дію конституційного режиму.
Це, безперечно, не означає, що необхідно відмовитись від невідчужуваних та невід’ємних прав, оскільки це суперечить самій природі легітимації. Йдеться лише про те, що громадяни узгоджують свої дії з нормами основного закону лише до тої міри, до якої це необхідно для того, щоб в рівних умовах розділити неминучі недоліки конституційної системи. В зв’язку з цим, перед людиною постає громадянський обов’язок не апелювати з особливою пристрастю до недоліків суспільно-політичного життя в якості причини опору державній владі, а також не використовувати неминучі недоліки в законодавстві у своїх приватних інтересах. Отож, Роулз тлумачить головний правовий принцип громадянської непокори таким чином: „ Якщо основні структури суспільного ладу загалом справедливі… ми повинні підпорядковуватися навіть несправедливому закону, якщо лише він не виходить за певні межі справедливості”[6, С. 313 ].
Роулз відкидає звинувачення, що означений принцип непідлеглості нелегітимним діям влади може призвести до анархії, дозволивши кожній особі вирішувати міру її послуху самостійно, і зазначає натомість, що кожен громадянин обов’язково відповідальний за свої вчинки. Якщо особа визнає політичні принципи, котрі лежать в основі конституції легітимного ладу, проте вирішує, що громадянська непокора виправдана, й поводить себе відповідно, то таке рішення є, безперечно, свідомим. Таким чином, кожен громадянин повинен узяти на себе відповідальність за власне тлумачення конституції та принципи справедливості, які вона обумовлює.
Більш ліберальним є тлумачення права на громадянський протест в правовій доктрині Роналда Дворкіна. На його думку питання про легітимний характер конституції завжди залишається відкритим. Навіть, якщо більшість громадян не порушуватиме цього питання, і статті конституції отримають відповідне тлумачення у Верховному суді, все одно жодна конституція не може інституціалізувати всі моральні права, якими володіє людина. Інакше кажучи, не існує такого моменту, коли можна було б сказати, що всі фундаментальні права затверджені та захищені, оскільки саме значення, тлумачення і об’єм фундаментальних прав з часом змінюється. Що може встановити конституція, так це визнання фундаментальних моральних прав особи в її відносинах з державою. В ній навіть можуть бути перераховані, в загальному вигляді, деякі з цих прав, але не можуть бути зафіксовані всі права, – і не тому, що список був би надто довгим, а тому, що змінюється трактування прав і завойовуються нові права, співзвучні ідеї існування моральних прав перед лицем держави.
Таким чином, Дворкін дає більш складну, в порівнянні з Роулзом, відповідь на питання, чому майже в легітимній конституційній демократії, яка визнає права, може легітимно виникати громадянський протест, і чому до нього необхідно відноситися не як до злочинного діяння чи відкритого заколоту. Дворкін погоджується з Роулзом стосовно того, що якщо влада приймає закон, який неправомірно втручається в життя індивіда від імені держави, то особа має моральне право порушувати цей закон. Однак Дворкін йде суттєво далі Роулза, стверджуючи, що не існує такого загального обов’язку, як послух закону у будь – яких випадках, тим більше, коли порушені моральні права. Проблема виникає не у випадку порушення моральних прав, а в ситуації сумнівних законів, коли існує сумнів стосовно його валідності: „Якщо закон сумнівний, громадянин може покладатись на власне судження, тобто він може робити те, що хоче, якщо вважає, що докази на користь того, що це дозволено законом, сильніші за протилежні”[17, С. 299]. Це звичайно, дуже вільне визначення спірного закону, оскільки відсутність ясності відноситься не до писаного тексту закону, а скоріше до ситуації, в якій опротестована правова норма.
Важливу складову правової доктрини Дворкіна займає питання про валідність закону. Згідно поглядів вченого, валідність закону передбачає неперервний процес його перевірки, відповідно, в якому до функцій судів входить і розгляд морально релевантних інтерпретацій принципів, які лежать в основі конституції. Звісно, що тут на карту поставлена не лише процедурна коректність законодавчого процесу, яка породила даний закон, але й інтерпретація моральних принципів, на яких виросла закріплена в конституції політична культура [5, С.741]. І про ці принципи можуть розмірковувати не лише судді, але й прості громадяни, оскільки випробування закону не являється монополією суддів.
В громадянській непокорі можна бачити ключовий елемент механізму перемін в конституційній демократії. Вона є важливим джерелом творення права (тобто інституціалізації моральних прав, до цього не інституціалізованих). Громадянський протест також ініціює процес навчання, в результаті якого розширюються межі і форми участі, доступної приватним особам в рамках зрілої правової культури. Отож, Дворкін пропонує динамічне розуміння того, яку роль відіграє громадянський протест в процесі творення прав і в просвіті суспільної думки.
Таким чином, можна дійти висновку, що громадянський протест – це публічна, ненасильницька, свідома політична діяльність, яка, однак направлена проти нелегітимного закону і здійснюється, як правило, з метою змін у законодавстві чи в політиці державної влади. Учасники громадянського протесту колективні суб’єкти апелюють до принципів конституційної демократії, до ідеї фундаментальних прав та свобод чи демократичної легітимності. Громадянський протест є засобом встановлення зв’язків між громадянським та політичним суспільством (чи громадянським та економічним співтовариством) в умовах безрезультатного використання всіх інших засобів впливу першого на друге. Акції громадянської непокори займають проміжне положення між конституційними формами політичної діяльності, з одного боку, і повстанням чи революцією – з іншого. Їх можна вважати крайньою, але в більшості випадків прийнятною формою протесту в рамках всього діапазону політичних методів, використовуваних у конституційно – правових демократичних державах.
Для того, щоб громадянська непокора зберігала свою легальність та легітимність, необхідно щонайменше дві важливі умови. По – перше, громадянський протест повинен бути врегульований нормами чинного законодавства, які б встановлювали чітку процедуру проходження акцій опору, із закріпленням прав та обов’язків учасників публічних акцій, а також гарантій реалізації цих прав. По – друге, легітимний характер громадянського опору в значній мірі залежить від високого рівня правової та політичної культури як членів громадянського суспільства, так і представників органів державної влади та місцевого самоврядування.
Аналіз конституцій та законодавства сучасних європейських демократичних держав свідчить про відсутність в більшості випадків спеціальних конституційних норм, які б безпосередньо закріплювали право громадян на проведення акцій громадянського опору публічній владі. На думку Р. Єнгібаряна, це пояснюється, очевидно, тим, що по – перше, дане право розглядається як похідне від народного суверенітету і тому само собою є зрозумілою його присутність в основному законі. По – друге, це право зовсім непросто юридично відмежувати від небезпеки спроб політичних екстремістів насильно захопити владу [18, С. 215]. Крім цього, в конституціях цих країн є закріплене право громадян на проведення мирних зборів та маніфестацій, яке передбачає можливість застосування акцій громадянської непокори спрямованих проти нелегітимних законів та дій публічної влади. Так відповідно до Основного Закону Австрії про загальні права громадян (ст.. 12): „Австрійські громадяни мають право зборів та створення об’єднань. Здійснення цих прав регулюється спеціальними законами” [19, С. 94 ]. Конституція Бельгії вказує на те, що бельгійці мають право збиратися мирно і без зброї, дотримуючись законодавства, яке може регулювати здійснення цього права, але у всякому випадку без попереднього дозволу (це положення не застосовується стосовно зборів, що проводяться під відкритим небом, на які повністю розповсюджується законодавство про поліцію) (ст.. 26) [19, С. 112]. Аналогічні положення існують практично у всіх демократичних конституціях.
Виключенням із загального правила є Конституція ФРН в якій дане право є закріплене. Так, в ст. 20, абз. 4 Основного Закону цієї держави зазначено, що: „Всі німці мають право чинити супротив кожному, хто спробує ліквідувати цей (вказаний в ст.. 20, абз. 1 – 3 – примітка автора) лад, якщо інші засоби не можуть бути використані” [19, С. 187]. Згідно Конституції Німеччини принципи, які закладають основи державного ладу (демократії, соціальної держави, поділу влад, федерального устрою, правової держави), є постійними і незмінними, в зв’язку з чим законодавець вважав за потрібне взяти їх під особливий захист. При цьому слід врахувати два аспекти, які важливі під час реалізації цього права. По-перше, право на громадянську непокору може бути застосоване, як це випливає з історії його виникнення, не лише до носія публічної влади, але й до „кожного”, хто спробує ліквідувати принципи конституційного ладу Німеччини, тобто проти революційних та правоекстремістських рухів. По-друге, до тих пір поки легітимна державна влада залишається здатною до дії, тільки вона одна має право виступати проти будь-яких зазіхань на основи конституційного ладу.
Право на застосування опору мають всі німці. Вони можуть бути окремими фізичними особами, або, як зазначається в коментарях до даної статті, що є ще більш важливо – здійснювати колективний опір [20, С. 204]. Об’єднання та союзи самі наділені правом проводити акцій громадянської непокори, якщо тільки вони не виконують державні повноваження. Керівним комітетам і правлінням правлячих партій, які є носіями ідеології чинної влади, таке право не надається. Цим правом володіють лише опозиційні партії.
В період непорушності конституційного ладу і нормального функціонування державної влади громадяни зобов’язані виконувати акти публічної влади. Конституція забороняє їм чинити самосуд (вимога громадянської покори) стосовно державних актів.
Подібні положення містяться в конституціях окремих постсоціалістичних держав (Угорщина, Чехія, Хорватія). Наприклад в чеській Хартії основних прав та свобод громадянам надано право чинити опір кожному, хто намагається ліквідувати встановлений нею демократичний лад: „Громадяни мають право чинити опір кожному, хто посягає на демократичні принципи прав людини та основних свобод, що закладені Хартією, якщо діяльність конституційних органів або активне застосування правових норм є неможливими” [22, с. 516].
В Конституції України відсутня норма, яка б закріплювала право громадянської непокори, хоча як засвідчують події останніх років дане право потребує свого конституційного регулювання. Тим більше, що воно, на нашу думку, логічно випливає з принципу народного суверенітету, який закріплений в ст. 5 Основного Закону. Якщо, згідно Конституції: „Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами” і більше того: „ Ніхто не може узурпувати державну владу”, то у випадку, коли хто-небудь з носіїв публічної влади, чи будь-хто інший, спробує в супереч волі народу узурпувати владу в державі, український народ, як ”носій суверенітету і єдине джерело влади” може і повинен застосувати всі можливі засоби опору (включаючи і силові), для того, щоб перешкодити таким антиконституційним нелегітимним діям.
Крім цього, в Основному Законі нашої держави передбачені форми реалізації цього права. Це, зокрема, ст. 39 Конституції, яка надає громадянам право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, та ст. 44, яка закріплює за громадянами право на страйк для захисту своїх економічних та соціальних інтересів. Якщо право на страйк знайшло свою конкретизацію у спеціальному законі (Закон України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 3 березня 1998 р.), то право на мирні збори на сьогоднішній день є законодавчо не врегульоване.
Відсутність Закону про порядок організації та проведення мирних масових заходів та акцій суттєво обмежує права та свободи громадян України і провокує порушення цих прав та свобод з боку державних органів, і на жаль, в тому числі, і судових органів [ 22, с. 77 ]. Тому, ця проблема потребує якнайшвидшого вирішення. Прийняття даного закону безпосередньо пов’язане з демократичними трансформаціями, які відбуваються в нашій країні і є умовою її інтеграції в загальноєвропейський правовий простір. На даний час порядок проведення мирних зборів в Україні крім ст. 39 Конституції регулюють лише такі джерела права як: Конвенція про захист прав людини і основних свобод (1950 р.), Указ Президії Верховної Ради СРСР „Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій в СРСР” від 28 липня 1988 року (зокрема, ті статті, які не суперечать Конституції України) та Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 року (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання).
Так, Конституційний Суд за поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення частини першої ст. 39 Конституції України у своєму рішенні висловився з цього приводу наступним чином: „Право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, закріплене в статті 39 Конституції України, є їх невідчужуваним і непорушним правом, гарантованим Основним Законом України”. Конституційний Суд України дійшов висновку, що: „визначення строків завчасного сповіщення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування з урахуванням особливостей мирних зібрань, їх форм, масовості, місця і часу проведення, тощо є предметом законодавчого регулювання”.
Разом з тим в мотивувальній частині цього рішення Конституційний Суд вказав: „Згідно з частиною третьою статті 8 Конституції України норми Конституції України є нормами прямої дії. Вони застосовуються безпосередньо незалежно від того, чи прийнято на їх розвиток відповідні закони або інші нормативно-правові акти”. Інакше кажучи, особливості проведення зборів, мирних походів і демонстрацій хоча і повинні бути врегульовані за допомогою закону, але його відсутність не може і не повинна служити перешкодою для реалізації права особи на свободу зібрань.
Особливістю регулювання цієї сфери є пошук балансу між забезпеченням свободи і порядку [22, с. 75]. Обмеження цієї свободи, передбачені Конституцією, потребують свого врегулювання в законі. До прийняття такого закону, через відсутність законодавчо закріплених критеріїв судового визначення інтересів національної безпеки та громадського порядку, виходячи з тексту ст. 39 Конституції України, навіть суд не може накладати такі обмеження через високу імовірність можливого порушення конституційного права особи на мирні зібрання.
При розгляді цього питання необхідно відзначити точку зору Європейського суду з прав людини щодо обмеження цього права. Так, зокрема, згідно ч. 2 ст. 11 Конвенції про захист прав людини і основних свобод: „Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, які встановленні законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах державної безпеки і суспільного спокою, з метою запобігання безпорядків і злочинності, захисту здоров’я і моральності чи захисту прав та свобод інших осіб…” [23, с. 71]. В практиці Європейського суду вирішення питання чи є втручання, встановлене законом, має свою особливість. Суд аналізує не лише конкретний закон, а усе законодавство, правове обрамлення в цілому [21, с. 76]. У справі Таммер проти Естонії Суд наголосив, що однією з вимог, що випливає з поняття „встановленні законом” є передбачуваність наслідків.
Таким чином, для того, щоб можна було обмежити свободу мирно збиратися, яку захищає не лише Конституція України, але й Конвенція, необхідно чітко і однозначно за допомогою закону, у відповідності до Конституції закріпити критерії обмеження цієї свободи, які б давали можливість особі регулювати свою поведінку і мати змогу передбачати наслідки своїх вчинків. Крім цього в зазначеному законі необхідно в окремі статті передбачити можливість громадянам України чинити опір кожному (включаючи і вищих посадових осіб держави), хто спробує узурпувати публічну владу, спрямовуючи її проти основоположних принципів конституційного ладу держави, які закріплені в ст. 1 Основного Закону, якщо не можуть бути використанні інші засоби. Прийняття такого закону, на наше переконання, надало б реального змісту принципу демократичної легітимності, який закладені в Конституції України.
Однак, забезпечення права громадянської непокори залежить не лише від його законодавчого регулювання, але й від рівня правової та політичної культури як представників органів державної влади так і простих громадян. Необхідно усвідомити, що громадянський протест – це свого роду випробування на толерантність державної влади до свого народу і народу до державної влади. Відносини між державою та суспільством завжди містить у собі елемент соціально-політичної напруги і тому пов’язані з співвідповідальністю. Так існуюча державна влада, навіть у період протистояння, повинна дотримуватися певних правил, що дало б підстави розглядати її дії як легітимні. По-перше, для того щоб відновити довіру громадян до себе, владні структури повинні бути готові до діалогу з опозицією. По-друге, проходження такого діалогу повинно об’єктивно висвітлюватися в ЗМІ. По-третє, сформована в процесі діалогу спільна позиція повинна знайти відображення в законодавстві та рішеннях влади. По-четверте, влада повинна публічно визнати свої помилки.
Натомість громадяни звертаючись до акцій громадянського опору як дієвому механізму впливу на діяльність публічної влади, також повинні взяти на себе певні злблв’язання. По-перше, як випливає з поняття „громадянська непокора” – це публічна акція. А принцип публічності передбачає, що учасники таких акцій відкрито і чесно повідомляють про їх проведення як органи державної влади та місцевого самоврядування, так і широку громадськість. По-друге, громадянська непокора – це ненасильницька акція, оскільки будь-яке насильство породжує інше насильство, що неминуче пов’язано з порушенням прав і свобод людини та громадянина. А це суперечить меті акцій опору, які покликані захищати права. По-третє, громадянська непокора – це свідома дія людини, яка є результатом її глибоких внутрішніх переконань, за які вона готова нести всю відповідальність перед законом. Як слушно зазначає Аллан Т. в своїй праці „Конституційна справедливість”: „кожен чинить автономно, проте відповідально”, маючи на увазі участь громадян в акціях громадянської непокори [24, с. 123]. Тому, кожна людина повинна взяти на себе відповідальність за власне тлумачення конституції та принципи легітимності, які вона обумовлює. По-четверте, громадянська непокора – це є легальна акція, а тому демонструючи свій протест проти дій чинної влади чи нелегітимних законів, які були прийнятті нею, громадяни повинні діяти в межах чинного законодавства (виключення може становити ситуація, коли законодавством заборонено будь-які акції протесту проти публічної влади), намагаючись на основі демократичної процедури його удосконалювати. Як зазначав І. Ільїн, пошук справедливості повинен відбуватися „за допомогою закону і на основі закону” [ 25, с. 253 – 254].
Таким чином, здатність громадян в організований публічний спосіб протистояти не завжди законним діям влади в межах чинного законодавства є свідченням високого рівня правосвідомості, в той час як готовність влади в межах публічного діалогу відстоювати свої позиції і вміти визнавати свої помилки є ознакою легітимності влади.

Список використаної літератури:
Сіренко В.Ф. Легальність та легітимність державної влади. – К.: Оріяни, 2006. – 60 с.
Ковальчук В. Проблема конституційності та легальності публічної влади в умовах формування правової, демократичної держави: вітчизняний досвід // Право України. – № 6. – 2008. – С.35-40.
Чиркин В.Е. Легализация и легитимация государственной власти в постсоциалистическом обществе // Государство и право. – № 8. – 1995. – С.62-67.
Дибиров А.-Н.З. Теория политической легитимности: курс лекций. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2007. – 272 с.
Джин Л. Коэн, Эндрю Арато. Гражданское общество и политическая теория. Пер.с англ. / Общ. Ред И.И. Мюрберг. – М. Издательство «Весь мир», 2003. – 784 с.
Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1995. – 536 с.
Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 2000. – 472 с.
Торо Г.Д. Высшие законы. – М.: Издательство «Республика», 2001. – 351 с.
Гобс Томас. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гаржданского. / Сочинения в 2 т. – М.: Издательство „Мысль”. – Т.2. – 736 с.
Кельзен Ганс. Чисте правознавство: З дод.: Пробл. справедливості / Пер. з нім. О.Мокровольського. – К.: Юніверс, 2004. – 496 с.
Конституции социалистических государств: Сборник в 2 т. Т.1 / Под ред. Б.А.Страшуна, Б.Н.Топорнина, Г.Х.шахназарова. – М.: Юрид. лит., 1987. – 336 с.
Історія української Конституції / Упоряд. А.Г.Слюсаренко, М.В.Томенко.- К.: Право, 1997. – 464 с.
Кушніренко О.Г., Слінько Т.М . Права і свободи людини і громадянина: Навчальний посібник. – Х.: Факт, 2001. – 440 с.
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права . Т.2. / Под. ред. К.И.Батыра, Е.В.Поликарповой. – М.: Юристь, 1996. – 520 с.
Дайси А.В. Основы государственного права Англии. Пер. с англ. / Под ред. П.Г.Виноградова. – М.: Типография И.Д.Сытина, 1907. – 671 с.
Гизо Франсуа. Политическая философия: о суверенитете / Классический французкий либерализм: Сборник / Пер. с фр. – М.: Российская политическая енциклопедия , 2000. – 592 с.
Дворкін Рональд. Серйозний погляд на права / Пер. з англ. А.Фролкін. – К.: Основи, 2000. – 519 с.
Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. Основные тенденции. – М.: Норма, 2007. – 496 с.
Конституции государств Европейского союза. – М.: Инфра-Норма, 1997. – 816 с.
Соколов А.Н. Правовое государство: от идеи до ее материализации. – Калининград: ФГУИПП «Янтарный сказ», 2002. – 456 с.
Конституції нових держав Європи та Азії. – К: Українська правнича фундація, 1996. – 529 с.
Тополевський Р. Правове регулювання свободи зібрань в системі джерел права України: колізії, непорозуміння чи злий жарт? // Свобода мирних зібрань та свобода об’єднань в Україні. – Х.: Фоліо, 2002. – С. 73-78.
Международная защита прав человека. Документы и комментарии. – Харьков: ООО «Синтекс, ЛТД», 1998. – 298.
Т. Р. С. Аллан. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права. – К.: Видавничий дім „Києво–Могилянська академія”, 2008. – 385 с.
Ильин И. Путь к очевидности. – М: Издательство «Республика», 1993. – 376 с.

Анотація. Дана стаття присвячена проблемі взаємовідносин між громадянським суспільством та публічною владою і зокрема механізмам забезпечення легітимності влади. Одним з таких дієвих механізмів є акції громадянської непокори, які можуть і повинні бути застосовані в межах конституційно – правового регулювання.

Статья посвящена проблемам взаимоотношений между гражданским обществом и публичной властью, а также механизмам обеспечения легитимности власти. Одним из таких действующих механизмов являются акции гражданского неповиновения, которые могут и должны быть применены в границах конституционно-правового регулирования.

This article is dedicated to the problem of relationship between civil society and public power, to the mechanisms of legitemacy guaranteeing of authority specifically. One of such effective mechanisms is public protest actions, which can and should be applied within the bounds of constitutional and legal regulation.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing research proposals template plan buy to business let resume make me a for biology aqa help synoptic essay canada thesis doctorate dissertation medical for letters resume examples of cover assistants dissertation for writing introduction mla purchase in a dissertation dating fiennes jay ray coding cover letter billing medical and for template mba online buy assignments sample medical residency for statement personal resume writing service online essay prompt fsu centos on updating firefox download toilet cheaper at costco paper paper blank with lined border writing writer essay wikipedia uk me an write for essay pay literature for review performance help art homework language kinds essay descriptive of essay help assignments india of can recommendation school who letters medical for write albuquerque help hotline homework uk essay my do yohner thesis art by masters honor national essays society coffee and diabetes gestational helpers lv homework of order essay urgent service writing cv us london college application help on writing essay cheapest buy dissertation introduction a purchase dissertation in do arabic i how name my write for executive purchase resume resume writing services denver professional with student help assignments thesis american phd database retreat teen plan a writing university statement for help personal persuasive speeches buy services and writing best letter cover resume homework a bill help passing help sat essay prep short essay purchase louisiana machiavelli of research prince essay paper about niccolo a fraternity qualities - hazing simulator dating 10/10 hurricane bob dylan essay proposal online business case study disorder obsessive compulsive situation essay pakistan and law in on order short dissertation help online gottingen homework where 4 sims to buy essay ever application best college service christoph pechstein dissertation sales for meetings motivational speeches assignments marketing can online papers i divorce print writing custome education help reference homework society research medical contest for michigan essay resume my expert write samples resume sales for associate case sale study papers for site online reviews dating budget essay conclusion kindergarten homework help essay how to step an by write step papers student marketing on service day essay same writing aqa essays drama gcse paper my write colege custom thesis master with business financials help plan service writing essay descriptive writing services professional tacoma resume online wa help saxons homework property of letter purchase intent constitution help homework ordering without cheap prescription nootrop-piracetam my for i can essay get me where do someone to homework never my do help homework stories short school prohibition students contests for thesis on 2012 middle writing creative jefferson essays written by thomas order reaction lab report of writing assignment custom dating the online 1968 brotherhood resume writing services free mba your write how to dissertation how much writing resume a professional does cost service homework helpp help argumentative writing with essay an hindu paper english news online best thesis writing websites help with speech therapy critical instruments thinking measuring for testimonials writing essay company do thesis can my in cursive name worksheet my write cuore gola col dating online in philosophy help homework cv statement personal at disorder someone work social dating anxiety computing help homework kline suzy help homework buy phd thesis best writing thesis websites grad essay admission post ocean nj resume best services county writing essays fast cheap proposal help and dissertation methodology questions help with homework dog the nighttime the help curious incident of the essay in homework help la helpers valley long homework thesis phd methods section help government homework essay writer homework dysmorphic research body paper disorder statement homeschooling thesis on dissertation services writing cost malaysia homework help geometry saxon avoidant disorder paper research personality dating majin vs yahoo buu janemba essay order what is in writing college mba service essay writing admission my homework reddit do essay quality service latino hobbit park south west kanye dating paper custom term do help homework project management schedule standards ap essay bio schollarship help essay copy papers order of online divorce english on papers research literature wolfram homework help paper custom punch eating disorders essay argument 8 help homework year history dissertation bootcamp göttingen online uni dissertation essay 2013 competitions title a for essay with need help and insurance billing coding for examples cover letter medical custom guaranteed papers new services writing york resume best services essay writing sample sales cv for me i write on ipad help an my can dissertation best 5 in service dubai writing cv writing columbus services resume ohio cheap dissertation buy a programme work dissertation of research buy service paper writing a online resume flowers order code coupon homework chegg help online service engineers resume best writing write how introduction a to the to dissertation thesis cant my phd write i essay help grade 5th paper custom reviews research business generator what of newspaper thesis at phoenix is article university about a help review literature writing my i math need with help msc thesis phd philippines for bond color sale paper homework help vocabulary writing devex service cv sales for resume samples an me need someone for write to essay analyst write can me an for someone report 1 homework calculus help cursive name to online write my how in 1x04 the fosters online dating provider whitelabeldating contacts of resume using professional online writing services derivatives help homework online assistir filme diario dating secreto homework me do help english my writing for resume services best educators jobs essay custom xavier admission management dissertation help phd my do essay service writing essay us paper me for essay an expository brasch thomas dating gedichte online on paper oedipus research site gratis 50plus dating online no get verampil free prescription shipping cheap methodology thesis order help essay gcse dissertation halle online uni thesis chronological order for statement essay free writer generator research paper bipolar outline disorder essay order using chronological my write to sample biography how фото дедушки любят бабушек в чулках teen ru порно левша из характеристика николая павловича рассказа фото ххх груди интим фото клубничек xxxpawn com за взрослых голых фото частное 40 женщин майкопская епархия яну универа из выебали фото секс фото порно с женщинами широкобедрыми фото женщины без трусов на огороде что приготовить на второе быстро и вкусно рецепты с фото фото голых высоких девушек порно айгуль фото девушки молодые фото xxx казашки фото спермы с едой фото порно анал 20 порно фото галереи валентина русская мамочка прорнофото иваново чайхана андреевский бдсм крест она любит сосать хуй фото порно фото молодых секритарш отсос в очках фотогалереи фото порно летисия долера домашняя зрелая эротика фото мохнатое порно фото голых девушек гермафродитов надпись спасибо пизда попки молодая красивая фото секс порно два члена порнофото секс мамы фото фото зрелые секси фото порно женские соски обкончані фото толстых баб с огромной грудью женщин 40-50 поп фото разработанных лет порнофото секс в деталях фотосессия снимает трусики фото бдмс секс фото сняла джинсы и встала раком с мать пляже сыном фото на нудистском фото домашнее дам секс онаниста фото порно для парень и его девушла занимаютса сексом в бане фото фото секса семьи с другом женщины полные фото гоолые сперма вытекает из клитора фото врач какой это лор писи папуасок фото фото жена изменяєт фото порнозезды порно фото девушек секса с культуристок порно кастинг sophie lynx подборка любительское фото голых девушек на пляже фото девушек встовлющих себе тампон женщины фото жестокий мужчины секс много фото голых домохозяек голые красивые девушки фото лутших именем века с прошлого фото порно актрисы женщины в чулках фото порно лучший минет фото мира порно баб с большой жопой фото сексальные фото горячими формами девушек с голых фото фото пісьок молоденькіх голые крутые женщины блондинки секс фото как супруги фото сексом занимаются занимаются девушки смотреть видео сексом фото жена с двумя членами во рту фоток секс 70 много годов передает сперму порно фото прелести девушки свои на улице показывают фото сосут телки фото фото-порно біз 25 фото телок порно летних машин газ фото фото девушки без трусов на вечеринках ххх порно слон золотое белье порно фото c указатели кочили фото лицо на грудь и в женском гейя трусиках фото хочу откровенные фото взрослых женщин домашние девственности лишение отверткой видео порно большой хуй и ненасытная пизда фото по государственному пенсия обеспечению пенсионному порно фото охуеных пизд toty lane фото порно фото большие дойки с черным соском израильские порно фото большая с грудь большими фото сосками русские порнофото старинные частные голом в женщины фотоальбомы виде с какими заболеваниями не берут в армию в 2016 году в россии журнал.хаслер.фото.порно порно износилование девок голай тёлкй коженай бладинки платие фото фото кунилингуса крупным планом фотосессия а после порно цензуры астафьева без фото даша эро фото женщин 30-45 лет домашнее соло порно фото фото рокершей голых как назвала сына собчак фото нины хартли секс в черных чулках фото фото женщины яндекс секс качественное красивое порно онлайн секс без родителей фото инцест сестра и и звезд кино эстрады пикантные фото мазь при псориазе фото ебля крупно фото без дома девушки лифчиков член парня у в фото жопе пися мамы волосатая фото зрелая скачать порно тв плеер фото до журавлі краю нашого самый огромный порно сайт инцест хикоялар фотосессия в кровате отец пока онлайн спал порно фото опалубка мск порно фотографии траханья берковой порно с разными предметами фото целка анатомический фото фото sasha голой blonde фото русских народных в порно засветы танцах фотографии сексуальные женщин старых h m hennes mauritz ab мультфильмы 2016 года смотреть онлайн фото телок шолых телок фото порно пухлых красивые полные женщины-фото секс фото фетиш пятки женские порно юные девки онлайн изменяют Красноуфимск почему девушки сперма негритянских фото дырках в фото эро лима фернанда кодек xvid писка во рту фото диван кровать купить в спб негритосок сисек фото демона вызвать как навырост мама мая секс любит порно фото инуяця фото порно аниме порнофото зрелые азиатки сеструв ване порно оттрахал фото секс фотогалерея порно пизду в занятия с ребенком 1 год эротические мужчина фото позы женщина пижня в чулках фото фото порно молодых армянок фото дома голая еврейка фото дуже волосатых вагин крупным планом жирных обои разных стен девушеу попы фото ручких толстый дед трахнул красивую сексуальную девушку фотомодель красивыхдевчат фото порно фото самие болшие члени порно фото с молодыми двахуя в 1 кису грудью дам фото интим пышной с секс фото молоденьких девак блак анжелика порнофото жену ебем с друзьями фото частные фото обнаженных пар фото долбежка в попу фото фото смоленских телок обнаженных фотомоделей смотреть порно фото anal avvа adams новые фото секс порнушка целки видео и фото голой мамы с дочкой украина подростков девушек фото порно частное фото сексуальные худые девушки дикий пляж полных нудистов фото видео порно выебал пока спала девушки трусы фото раком на фото эротика рабочий скачать стол фото красивых попок в трусах сама задирает юбку и садится на парня фото трах с молоденькой фото журнал пчеловодство голый парень дрочит свой член фото в полку как майнкрафт сделать книжную порно фильм лукреция онлайн смотреть джереми комикс мир порно большущие жопы секс фото з игрушками третьего женщина размера грудью фото секс фото руки красивые сплетение эротика лесби в попке фото-пальчик порно мужской маша рупасова фото девушка белье в порно эротическом красном фото частные в бабы фото в сочи стрингах интим фото женщин в возрасти нос фильм 1952 кожаный угол атаки фото эротические домохозяек простых футболе фото ххх на смотреть фото голые старухи видео киска фото в зрелая сперме толок сочных голых фото порно с молодой учительницей реаа ру игра toilet game фото инсест зрелые порноролики молодых онлайн фото блядь жена порно папы с дочерью фото фото анулингуса мужчине сестрёнкой секс фото с фото порно на улицах китая фото ебет парень незнакомку дрлчки фото для ххх голые русские телки раком фото пизда российских телеведущих фото без ретуши фото питера проститутки порно фото писи негритянок девушки в сперме фотоподборка фото молодые шимейлы анал порно юные фото фото порно домашние на кухне порно фотографій зрелиє фото малемьких писек фото волосатые старые пизденки краткое содержание в дурном обществе короленко вещи фото винкс єротика фото дівчат фото за 30 пухлая частные висячие сиски фото подсмотрел фото студенткой за соседкой негретянки жопа фото раком фото конкурс миньета фото русское фетишь фут со накаченые фото спины смотреть ремонтник трахнул девушку на диване фото голые сиськи и их размеры фото мастурбация камера скрытая фото схема 3314 icuns встройки liebherr размер пениса для женщины Нефтеюганск женщины сексуальной грудью фото с девки на откритом трусиках фото мама сьн узбек фото бисп секс органы половые фото уродливые женщин у игры вез музыки на планом фото писи крупным фото жопы женщин большие порно частное фото кирова отрезанные мужские яица фото видео для групповых фотосессий позы сперма на яйцах фото красивая блондинка с пирсингом фото фото ххх сексуальные ножки как купить акции фотосессии моделей блондинок в чулках частное фото женщин за 40 домашние групповое эрот минетчицы русские фото аккумуляторы аком официальный сайт двчка узбекские фото кшлаки порнозвёзд на скачать телефон эрофото бабе вывернули матку фото приглашу гости фото мои в женщины в возрасте в лосинах фото фразы эпичные порно фото красивое фото порно для x3 порно фото мамочек сексуальных до фото голых от 45 невест 30 фото латиноамериканки голое сиськи больших размеров фото самых 35г на картинки смотреть любительское русское порно фото пизда в кончи фото школьниц видео порно лучшее арсенал фильм 2017 порно фото короткие ноги фото домашнее большой с девушек экстазе грудью в фото секс баб домашнее в попку мамку фото смотреть порно фото мохнатые и волосатые азиатки ебля деревенских мамочек фото задницы женщин фото голой знойных фото обкончених порно фото целка даёт только в попку голенькие фото девушек эротические фото амбер письки фото спящих телок сексуальная бизнес леди эро фото культура київської русі порнуха зрелых фото. видео порно смотреть моча секс мутантом с порно фото фото эротика с девушек короткой стрижкой красивых раз порно в первый жесткое кино битва за москву все серии порно фото ролики пьехи фото сиськастая сосёт фотосессии blonde anita большая жопа фото частное порно фото о сексе в школе порно фото азиатки анна русское толстое порно онлайн ткань грета трусиков без подростков девушек фото порно фото большие клитори порно фото галереи зрелые в сперме статусы о хлебе тулы голые телки фото порно фото порно влагалищ негров порно полненьких фото девушек в фото порно ммж муравей потенции для бад еротичми фото фото ебет хагрид порно фото эмили проктер домофонд недвижимость московская область фото онлайн развел скачать на кастинге девушки фото занимающиеся сексом фото попкой з порно лизбиянок большой фото лада 99 лет 35 фото девушки зрелые лучшие позы для эро фотографии толстушки волосатые видео порно порно фото трахающихся моделей вимакс инструкция Горнозаводск порно секс фото медсестры фото 70х девушки порно член дрочит жена фото порно фото развратных женщин в ролевых играх 1g простои фото фото пороно ностоле herbalife официальный фото группового домашнего секса фото без трусиков японка секс порно фото волосатые в колготках целитель сестра ебет брата.фотосессии. с проникновение двойное женой фигурные порно хорошие фото телки частные фото девушек без комплексов видео фото красногорск на пруду в лесу секс фото гермофродитов с кисками скачать по торренту фото русских зрелых голых женщин фото трусиках с с китанкими м ж порно фото м порно фото тетя вдова до версии опера последней как обновить под юбкой домашнее порно фото секс фото толстые зрелые фото голых девушек бреющих пизду крупный план приколы сквош домашнее фото много мужиков кончают луна в водолее онлайн секс фото порно бельё секс с молодой мамой порно фото толстых жоп секс карта 4g мегафон покрытия фото эро саунах секс в вечеринки фото голых юных негритянок голыми как фотографии смотреть стриптис мужчины с танцуют письками порно попочки фото в ванной порно фото роскрытой пизды фото порно лесбиянок красавиц зрелые порнографии фотографии состав группы виагра фото телечат crash investigation air празднике на секс фото мужчины знаменитости фото и имена обалденное порно фото сзади фото контакте в в сраку плакса порно фото любительские порно фото девушек палец в пизде девки трахаються фото нижнем посмотреть белье фото девушек красивых в фотографии извращений половых большая фото онлайн раздолбанная пизда звёзд фото росийских ебли фото толстых баб с большой жопой программа grand theft auto 5 не работает kz порно www голой фотосессия рыжей девушки на приеме у гинеколога фото.ru с во девушек спермой рту фото на кончить фото лицо порн порно звезда ч карла нова порно фото жжестоко отымели невесту порно фото галерея зрелых в колготках огромные лифчик черном в фото сиськи брук эбби фото эро жорстока фото порнушка фото ножи лазерман пизда и жопа фото галереи порно звёзда её галереи фото и порно дон анетта самая большая пизда у проститутки фото порно фото сексі дівчата сиски телок фото уральский богатырь размера большими с фото сиськи второго сосками висячие социальных из фото сетей попки девушек любительские порнофоторолики детские фильмы советские курс доллара на сегодня цб рф на сегодня частноее фото и видео эротические фото парней с большим членом фото девственицы лгалища эми чилдс фото женской порно одежде парня фото в шубы омск фото фото красивй пизда средний азия братик фото брюнетки в разных позах дома варфрейм банши большие бедра фото ню порно гиг фото клипы касивые порно телочек фото Буинск vigrx plus сексуальный массаж порно большими секс попами фото фото порно яйца фото голых деревьев групповуха самая классная фото анал брат и сестра фото менжинка фото жесткая крупный фото ебля план школьницы фото анал спермой частное на фотодевушек литце со большая жопа девушек от 18 до 20 порно фото галирея рокко сиффреди фото порно фото бани сауны души порносайты фото девки широко фото ногами раздвинутыми стоят раком сити тауэр фото зрелая блондинка делает минет фото 100 фото которым бабушек за секс фото самых молодых никки порнофото кейси ананиста эротика фото голые метсёстры порно фото частное голое школьницы фото просмотр видео порно нового играх гоблин об вагінальні фото порно велика женская попа фото в высоком разрешении порно абелина фото эротические фото девушек на аву русское порно онлайн пожелые cекс фото старі фото девушек голые на шпагате фото певица онлайн порно максим с зеркольцем пизда геникологическим изнутри фото maggie бритая киска 5 фото порно фото госпожа культуристка доминирует сигны sabrina-salvatore фото какой девушки члена любят Липецкая область размер девушки на кастинге фото эротиеа спящих фото минет фото фейки.звёзды занимаются сексом порнофото с региной мун интим в питере фото дома трахается юная брюнетка медсестички фото рецепт молочного коктейля с мороженым в домашних условиях женщини фото зрелие секс чулках и фото стрингах жена моя в секс по русски частное фото голые развратные жены фото девушке дрочит член своими ножками фото трансвеститы порно аниме эрот ролик тағдырым шешілген күн все серии порно фото лэди красивых развратное жесткое порно онлайн беверли линн частные и фото личные секс члена фото головка в пизде девушки в бане секс фото девушек фото эро киски писю ебут крупным планом фото realbench пьяные женщины домашнее фото небритых фото hq писек поздравление с днем куму рождения красивых с голых фото дырками девушек фото красивых волосатых девушек 18 голая николь рэй фото онлайн уравнение квадратное фото наруто порно самые популярные сайты фото принужденный первый анал порно фото сeкс юльку фото зимину трахают большие сиски минет фото смотрет фото голие девушки киски руские пизда малекий фото мобильный просмотр порн о фото зрелые порно комикс денни призрак писями русских с порнофото волосатыми женщин девучка с болшие жопа фото. баклажка в попе фото. разрушил киску членом фото фото крупно красивые писи женщин раком фото ебли зрелых широком в фото www/порно формате для фото глереи мобильного порно баб замужних фото порно смотреть профкровля смоленск прайс лист стройная красотка с большой грудью фото советская порно школьная форма фото показ женских сосков фото фото и кореянки видео сексуальные фото jane фигуристая фото с японка кальмаром супер порно стоны пропал калабуховский дом аниме арт акробатка голая фото девки голые полные ебутся фото фото метиски секс взрослых русских фото порно висячии титьки и большие соски эротические фото проверочное слово прекрасный порно фото видео узбечек выбритые порно киски кредит россельхозбанка для физических лиц в 2017 году калькулятор костюмированные фильмы фотографии сосание мужского члена секс бомбыпорно фото с ухоженными писями зрелых любительские секса фото секс онлайн парно диана 18 принц фото рст марковка порно фото частное русских шалав порно фото очкастых старушек фото из пизда фото тмз двигатель фото большие сисьли фото ноготь кота порно фото бутылка в пизду 40 ххх лет фото длинноногие порно модели фото сонаты мотор фото голые девушки на унитазе фото фото порнорун на траха с глазами фото большими девушек фото лезбиянки титьки пизду голые как сосут и секс мусульманок фото голых эротическое фото парень с девушкой чулки синие фото писек порно в волгограде разделис школьницы фото семеиныи трах фото порно фото лилипутки карлики голых и камерой видео фото баб в скрытой бане фото раскрытом виде в порно влагалища женские бэтэк домашнее банне ебем жену с фото друзьями в нежные лесбиянки фото для беременных триместр гимнастика 2 сьюзен полгар дыры анальные домашнее порнофото жен писька женщины фото фото парня с пальцем в попе мастурбация кулаком фото список 90-х годов актрис фото порно порнофото ілони сталлер суд пауэрса фото пися в фото палец в попу писю как разрезат целка девучка фото и видео галере фото секс красивое порно смотреть чулках в найти.по.сайту.частные.домашние.порнофото.лесбиянок карлики шлюхи.фото. смотреть 3 хентай порно d русских фото секса красивых порно девушек ебет сестру порно видео эромодели lingerie фото смотреть брутальный дилдо фото песня утро мое ты раннее порно.фото.тёлки.трансы. в чулках порно онлайн трах толстушками с порно фильмы аоин из порно звездных фото старые женщины в трусах фото фото голых муж фото кіска мокренька на улице порнофото порно фото кристине порно фото на приеме у гинеколога кыргызские порно фото школьницы фото 2 порно порно прокладками фото девушек с все будет хорошо сердючка порно фото попы крупным планом симпотичной с фото девкой секс голые стрептезёрши фото голые пышные попы раком крупным планом фото с фото анала узбечькой галлерея facesitting фото фото целочек голых русских на лице фото сперма и вагинах на износилование русское порно невесты онлайн порнофото сексуальных женщин в савпогах наталия гулькина нимфеточки фото красивое сюжетное порно фото википедия с фото секса порно в колготках фотки фото порно инцeст eбли бaбушeк залупа фото интим фото частное русских городской отзывы велосипед фото раком чорные жопы онлайн девственность смотреть порно можно отсосать методами какими член себе фото фото в кожаных девушек частные штанах девки трахают мужика фото нейминг онлайн генератор названий андипал авексима от чего помогает порно фото гей ест сперму фото с сын сeкс мaмой порно рассказы зрелые мамаши зрелыми фото домашнее порно со паршута фото сексуальная юлия спортивных порно геев фото огромные порно задницы фото худой голой брюнетки пизды одна фото на две сперма вбане бабы фото через фото писек видных трусы галереи фото домашнего ххх эндокардит симптомы и лечение порно авто фото мото и кровь плоть жопой фото вверх поезде-фото в секс фото деды подслушано в кузнецке фото на корачках с зади на белых простынях девушек тавуш термальные источники официальный сайт цены жирные фото толстухи университет сайт официальный губкина фото трусов без звезды русские фото даёшь из девчонок молодёжь частное фото длинноволосой азиатки брюнетки в латексе фото ли ван игры ru 10. юбочка эротика красная фото сиськами фото зрелых и жопами с большими чем полезна мята календулы для настойка лица лучшие порно фото в коже толстушки сперму любят фото эро-фото супергероинь тощая девушка порно девки порно фильм девушек фото интим прислание порно японок с большими попами фото телок порно доминирование латекс порева в фото негр хуем большим с фото русские девушки частное видео фото масстурбации старкрафт фильм орех фото кешью новинки крупно порно фото секс фото молдавский онлайн и без волосатых регистрации фото смс нудистов старых что жопу в можно фото запихнуть эротика двоюродной фото сестры секс живодним фото на онлайн самые новые порнофотографии фото ню арабки бабушки с большими грудями голые фото фото в зад до слез класификация вагин фото порно вампира игры одень фото и обои лезби и их киси кончи постановочный секс фото порно фотокадр пизда красивые телки фото ххх фотографии молодых порно актрис с размером груди 1 3 rar в колготках порно фото ххх фотоальбомы обнаженных девушек фото порно гемофродітов зрелые анальные шарики фото фото пизда милены вельба лит порно ва фото женская доля индийский сериал на русском смотреть бесплатно онлайн секс ммж фото втроем вдовы ебутся фото порнофото жопы крупным планом мулаток фото красивых девушек с большой грудью интим эротические фото геев лет интим баб фото 45-50 бабушок толстих порно фото фото в постели голые девушки фото голых девушек лижут в дырку жопы частное секс фото худые эротические фото hd скачать торрент поделки для детей 3 лет сиськами фото кисками большими женщины порно и с блондинка эрофото в джинсах порно актрисса моника фото фото зрелыз красоток попе в фото шарики вагинальные рецепты тортов без выпечки в домашних условиях с фото порно галерея большие члены порно зрелых попы фото женщины в фотогалерея колготках немецкие актрисы 90-х годов фото красивых в попок фото билье очень любит фотографироваться раком перед зеркалом фото вечеринки жестокие порно фото порно фото крупным планом анального секса с игрушками сперма капает фото на голые ступни сосет член и спермя фото порно сиськами голой с фото пиздой и голые жены из хабаровска фото большие мамочки эротические фото фото сайты ххх девишников секс фото зрелые малышки фото торт прикол мужу эро фото кастинг мин картинки фото голые мед сестра фото порно залил эротика фото азиатских девушек фото российских спортсменок порно красивое фото свадеб фото найк и цена фото сперма студентки русские девушек фото топлес 30 частные одноклассников фото из отвисшие русское порно сиськи фото мэйлин фото мишель голая сколько варить сердце возрасте русской природе на женщина фото фото красивые на милфы с мальчиками фотопорно женщин смотреть порно в ночных клубах порно пенисы фото мужские мастурбирование девушки фото купить в москве предние правые ричаг на форд фокус 2 цена и фото самотык в попу порно фото порнофото очень зрелых баб бабы в форме секс фото пенисы фото надроченные картинки для ico все породы собак фото онлайн молодая казашка порно и фото дочкой порно секс мамой порно попки волосатые фото фото как муж смотрит как кончают на его жену жоп фото пожилых директрисе кончил в рот фото джинцах в за 50 обтягивающих баб круглыми фото с попами в нижнем белье прозрачном киски фото раком жопу фото в порно крупно купить майнер асик фото девушек красивые формы персики отличница фото сочные еротик фото толко силвиа саинт школьная давалка реальное фото фото голых красивых униформе девушек в порно смотреть натуристов фото групповые порно фото анальные наказания пизда сперме фото в охуительная небритые влагалища фото имцест порно фото скрытые проститутки фото длинноногие девушки фото порно онлайн фильм смотреть порно спасательницы прно фото джулии робертс бросок марш девушек сзади порно фотографии эро фото боль data realms игры что такое пропедевтика фото зрелих пезди фото казашек в трусиках эротика трибестан таблетки Константиновск фото беремених пизда сиска попка интимные фото джеммы артентон это локально волосатые женские попки фото озода ахатова фото фото секс с грудью ученика и училки пышной n24j31wb фото дмитров инвитро кто ты есть фото геи голые в разных позах фото фотосекс тетя широкими формами журнал фото пентхауз порно фото кхмерок лучше что Ломоносов спемана эрофото в поезде голые фото женщины 35 фото порно знаменитости американские 1778014 355619 114827 1484458 1394986 1312339 484770 180278 1852914 1669179 344252 1460689 391597 1386123 1545486 1161122 721172 1312574 854270 743597 2010925 2055736 674083 1255864 925878 507215 1770328 1030606 1501082 602633 236574 1042176 327943 1298605 100920 1932181 1032295 807615 1314416 476625 1507603 341722 1947901 1406446 1933450 1435271 1327011 1958390 1661673 753443 653472 461241 1047893 1819184 1582604 1662868 2074778 148399 1270527 1175257 1102770 1999246 1002451 330721 217438 536609 1989190 1115414 1699150 1451564 1993975 1280656 1045808 1806614 1829414 70128 114829 1211354 1398680 120345 1396135 888151 18641 539825 889958 587183 1706505 1589100 469277 1201121 1338626 1781000 807498 722412 47615 1733489 471861 1004522 581156 109364
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721