Легітимність державної влади та право на громадянську непокору: конституційно – правовий аспект

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

1mod18498

Проблема взаємодії громадянського суспільства та державної влади все частіше попадає в поле зору вчених юристів [1, 2, 3, 4]. В контексті цієї проблематики особливої актуальності набуває питання легітимності державної влади та механізму її забезпечення. Легітимність є однією з основних властивостей державної влади, яка являється продуктом визнання народом справедливості, законності та доцільності публічної влади, її інструментів, механізмів діяльності, а також шляхів її обрання. Саме народ є єдиним джерелом влади, а відтак володіє правом формувати органи державної влади, здійснювати контроль за ними, а також опротестовувати їх дії (бездіяльність) та ставити під сумнів легітимний характер законів прийнятих чинною владою. Кожне з цих прав, включаючи і право на громадянську непокору, визначає зміст народного суверенітету – принципу, реалізація якого є однією з основних гарантій легітимності державної влади.

Акції громадянської непокори є не частим, але звичним явищем для сучасної конституційної демократичної держави. Громадянська непокора – одна з форм безпосередньої демократії, яка реалізується відповідно до демократичних конституції на основі права громадян проводити мирні масові заходи та акції (збори, мітинги, демонстрації, маніфестації, походи, страйки тощо). Можливі й інші більш радикальні форми реалізації цього права, неконституційними методами – повстання та революції. Однак, в даній статті мова йтиме про громадянську непокору як про форму колективної діяльності, яка являє собою приклад „самообмеженого радикалізму” [5, С.729] і проводиться легально, в умовах „майже легітимної” конституційної демократії [6, С. 335-343].
Право на громадянський опір тісно пов’язане з природними правами людини – правом на життя, на свободу світогляду та віросповідання, на свободу думки та слова і т. д., оскільки є одночасно і невід’ємним правом людини і гарантією захисту цих прав. Акції громадянської непокори в демократичних суспільствах спрямовані перш за все на захист особистих та колективних прав, які час від часу можуть зазнавати певних утисків з боку публічної влади. Вони є дієвим засобом за допомогою яких будь-яка людина може здійснювати вплив на членів політичного суспільства і змушувати професійних політиків прислухатися до суспільної думки. Громадянський протест є свого роду лакмусовою пробою на легітимність влади. Він слугує випробуванням того, наскільки ліберальна конституційна демократія, тобто наскільки серйозне її ставлення до прав, а також демонструє всю гостроту протиріч між державною владою та громадянським суспільством, змушуючи шукати можливість врегулювання конфлікту між ними.
З точки зору конституційно-правової теорії важливими є ряд питань на які ми спробуємо знайти відповідь. Що являє собою з теоретико-правової точки зору право на протест? Що є тією межею діяльності державної влади, перейшовши яку вона втрачає повністю чи частково свою попередню легітимність і створює передумови для невиконання наказів і недотримання законів, які були прийняті чинною владою легальним шляхом, тобто з дотриманням юридичної процедури? Які дії державної влади по відношенню до громадянського суспільства і навпаки, громадянського суспільства по відношенню до державної влади, в процесі проходження акцій протесту, дозволяють забезпечити його мирне врегулювання?
Як правило, термін „громадянська непокора” вживається на означення свідомого виявлення непослуху перед законом з причин релігійного, етичного чи політичного характеру. У вужчому сенсі громадянська непокора означає порушення закону, який є сам по собі несправедливим. Але цей термін використовується також і для позначення протесту, що включає порушення закону як супутній акт протистояння конкретній політиці чи справляння тиску задля запровадження політичних реформ [7, С.92]. Вперше термін ”громадянська непокора” в політичний лексикон впровадив американський філософ Генрі Девід Торо, який вжив його як назву статті написаної ним в 1848 році, в якій пояснював чому протягом кількох років відмовлявся сплачувати податки штату Массачусетс. До таких дій, як вказує Торо, він вдався з тією метою, щоб виступити проти двох політичних заходів уряду Сполучених Штатів Америки: війни з Мексикою та підтримки рабства на Півдні США. Автор статті зазначав, що громадяни повинні чинити опір несправедливим діям влади, в тому числі порушувати несправедливі закони [8, С.148-212].
Теорія та практика громадянського протесту набула свого остаточного вигляду століття по тому в працях Могандаса Ганді, в контексті його викладу філософії ненасильницької боротьби. Ганді доводив, що громадянська непокора засновується на глибокі повазі до закону, і ті, хто вдається до неї повинні вчиняти це прилюдно і виявляти свою готовність прийняти покарання у разі порушення закону. Вчення Ганді відрізнялося від поглядів Торо тим, що воно наголошувало на неухильному ненасильстві, на загальному обов’язку громадян діяти в межах чинного законодавства і на необхідності використання всіх можливих конституційних засобів врегулювання конфлікту.
Дискусія з приводу того, що включає в себе акт громадянської непокори і чи передбачає він недотримання громадянами нелегітимних законів знайшла своє відображення в історії політико-правової думки, представники якої розділилися на два табори: тих, хто повністю або частково заперечував право громадян на протест, і тих, хто вважав його одним з основних політичних прав громадян.
Ще у XVII ст. у вченні про абсолютну, всесильну державу Томаса Гобса, якого небезпідставно вважається одним з основоположників теорії юридичного позитивізму, було висловлено ідею про те, що легітимність державної влади є незаперечна. Тому піддані, одного разу довіривши своєму правителю, наділивши його всією повнотою влади, не повинні в подальшому ставити під сумнів його накази і виступати проти його правління [9, С. 162-163]. В неопозитивістській традиції, починаючи від Кельзена, пануючою стала думка про те, що всяка влада є легітимною і будь-які закони мають правовий характер, а тому в обов’язковому порядку повинні виконуватися громадянами. Зміна чинного законодавства є прерогативою органів державної влади, які наділені такими повноваженнями, а не простих громадян, що зазнали утисків від антиконституційного законодавства [10, С.166]. Кельзен наголошував на тому, що перед юридичною наукою взагалі не повинно поставати питання про легітимність державної влади чи закону. Відтак заперечувалась необхідність громадянської непокори, як способу вирішення політико-правових конфліктів.
Право на громадянський опір не знайшло свого відображення в конституційному законодавстві тих держав, в яких правова ідеологія була побудована виключно на принципах юридичного позитивізму. Особливо це стосується державних режимів, які право розглядали як засіб досягнення політичних цілей. Мова йде, перш за все, про державну політику, яка проводилася в колишньому СРСР та країнах так званого соціалістичного табору. Не дивлячись на те, що в усіх радянських конституціях була стаття, в якій гарантувалася свобода зборів, мітингів, походів і демонстрацій [11, С.61-62; 12, С. 249], її реалізація зводилася до жорстко урегульованих парадних заходів [13, С. 69]. Радянський режим не визнавав право на протест і розглядав участь громадян в будь-яких акціях, спрямованих хоча б частково проти публічної влади, як правопорушення, за яке передбачалася як конституційна відповідальність (позбавлення громадянства), так і кримінальна.
Протилежну думку відстоювали представники непозитивістської теорії права. Починаючи від Джона Лока, в ліберально-правовій думці стала пануючою ідея про те, що одним з фундаментальних прав людини є право чинити опір нелегітимній владі і неправовим законам. Ця ідея знайшла своє нормативне закріплення в конституційних актах цього періоду. Вона була зафіксована в Декларації незалежності США 1776 р., в якій зазначалося, що якщо дана форма правління стає згубною для цілей забезпечення невідчужуваних прав на життя, свободу і устремління до щастя, то „народ має право змінити чи знищити її і встановити нове правління, засноване на таких принципах і з такою організацією влади, яка, на думку цього народу, найбільше може сприяти його безпеці і щастю” [14, С. 53 ]. Французька Декларація прав людини і громадянина 1789 р. також називає серед невідчужуваних та невід’ємних прав людини право на супротив пригніченню. Так, в ст. 2 цієї Декларації зазначається, що: „Ціль будь-якого державного союзу складає забезпечення природних і невід’ємних прав людини. Такими є: свобода, власність, безпека і супротив пригніченню” [14, С. 85] .
Свого концептуального оформлення ця ідея набула в поглядах одного з співвітчизників Джона Лока, відомого англійського конституціоналіста Альберта Дайсі. В праці „Основи державного права Англії”, в якій, як відомо, автор заклав основи доктрини верховенства права „the rule of law”, було підняте питання про право на свободу публічних зібрань. Дайсі вказував, що будь-яка людина наділена правом влаштовувати публічне зібрання або на підтримку влади, або на підтримку опору. Звісно, це не стосується випадків, коли метою публічного зібрання є вчинення злочину зі застосуванням сили, порушення громадського спокою у той чи інший спосіб. У такому випадку зібрання саме собою стає незаконними зборами. У всіх інших випадках зібрання є законними, а тому державна влада не повинна перешкоджати їх проведенню. Вони не стануть незаконними зібраннями лише через те, що викличуть відчайдушний і незаконний спротив їх противників, і тому порушать мир та спокій в суспільстві. Навіть, якщо прості люди, які не бажають порушення миру і спокою в місті, звернуться до влади з проханням припинити зібрання, то влада не має законного права задовольнити таке прохання.
Отже, за висновком Дайсі, необхідно дотримуватися принципу, згідно з яким законне публічне зібрання не може бути заборонене чи припинене владою лише через те, що зібрання „вірогідно чи природно” може призвести до порушення спокою та миру. Ті ж „обмеження”, які застосовуються по відношенню до цього принципу і які „випливають із крайньої необхідності забезпечити мир у королівстві”, насправді є не чим іншим, як обмеженням свободи особи [15, С. 318].
Згідно з тлумаченням Дайсі, зібрання може бути законним, навіть якщо воно суперечить суспільному інтересові. Подібну ситуацію автор пояснював так: „А, В і С мають право організувати й провести зібрання, якщо воно спровокує опонентів на застосування сили і може навіть спричинити кровопролиття”. У цьому випадку ні держава, ні державні чиновники не можуть заборонити його проведення, бо цього не можна робити на підставі „припущення того, що публічне зібрання зможе спровокувати правопорушників на порушення миру та спокою” Такі правила (принципи) стосовно права на публічне зібрання випливають як із „правового духу” англійських інститутів влади, так і з процесу, в рамках якого рішення судів стосовно прав особи насправді перетворили право на публічні зібрання у складову частину конституційного права [15, С. 322].
Полярність в підходах до вирішення даного питання свідчить про його складність та багатогранність. З одного боку, не можна заперечити право людини опротестувати дії та накази нелегітимного державного правління, яке порушує невід’ємні права та свободи особи. Так на думку Франсуа Гізо: “ це право беззаперечне, якщо б це було не так, якщо б це право, навіть будучи невидимим, як воно і існує, не тяжіло над владами, які його заперечують, рід людський вже давно підпав би під владу тиранії, втративши свою гідність і щастя ” [16, С. 550]. З іншого боку: ” Схильність до бунту в людині так само сильна, як і любов до абсолютного панування, а дух бунтарства навіть проти законного суверена, проти справедливого закону є корінною вадою нашої природи “ [16, С. 550]. Тому надзвичайно важливо окреслити ту межу, яка б визначала легітимну поведінку як державної влади, так і громадянського суспільства.
Сучасна ліберально-демократична правова теорія розглядає право громадянської непокори в контексті проблеми співвідношення конституційно – правової держави та громадянського суспільства. Не дивно, що два найбільш впливових сучасних теоретиків ліберально-демократичної традиції – Джон Роулз та Роналд Дворкін – присвятили цьому питанню цілу низку праць. Як Роулз, так і Дворкін розуміють суспільний протест як дію, що суперечить закону, але яка відбувається в рамках прихильності праву. Обоє намагаються встановити легітимність громадянської непокори і межі терпимості до неї в умовах „майже справедливої” (Роулз) конституційної демократії. На їх думку, питання про те чи виправданою є громадянська непокора, залежить від того, наскільки закони та політичні інститути несправедливі, тобто наскільки вони порушують невідчужувані та невід’ємні права людини.
Так, на думку Джона Роулза, громадянська непокора – це „публічна, ненасильницька, свідома політична дія, що спрямована проти закону”, котра апелює до уявлення більшості про справедливість, спонукаючи до зміни закону або урядової політики [6, С. 321]. Дане визначення не вимагає від акту непокори порушення закону, який опротестовується. Як зазначає Роулз, питання про те, чи виправданим є підкорення, залежить від того, до якої межі закони і політичні інститути є несправедливими (нелегітимними). Коли мова йде про тоталітарний режим, який за своєю суттю є нелегітимним і спрямований проти невідчужуваних та невід’ємних прав людини, тоді порушення закону, як і силовий супротив чинній владі, можуть стати єдиними засобами ефективного протистояння проти несправедливої політики держави. Якщо ж політичний режим є легітимним або наближеним до легітимного, тобто таким, що в цілому відповідає принципам справедливості і лише окремі дії державних органів чи посадових осіб, або окремі закони носять несправедливий характер, то акції громадянського протесту набувають інших форм.
У ситуації коли в цілому існує життєздатний конституційний режим, який функціонує на основі легітимної конституції, однак недосконалої через те, що відсутній політичний процес, який би гарантував прийняття на її основі легітимних законів, перед громадянами з’являється зобов’язання виконувати не завжди справедливі закони чи накази чинної влади або, принаймні, не протистояти їм незаконними засобами. Такий обов’язок виникає у зв’язку з необхідністю підтримати легітимну конституцію, яку слід розглядати як спільну угоду, яка відповідає інтересам якщо не всіх, то, принаймні, більшості суспільства, в процесі укладання якої громадяни повинні зробити певні поступки один одному, можливо навіть відмовляючись, на деякий час, від частини своїх прав для приведення в дію конституційного режиму.
Це, безперечно, не означає, що необхідно відмовитись від невідчужуваних та невід’ємних прав, оскільки це суперечить самій природі легітимації. Йдеться лише про те, що громадяни узгоджують свої дії з нормами основного закону лише до тої міри, до якої це необхідно для того, щоб в рівних умовах розділити неминучі недоліки конституційної системи. В зв’язку з цим, перед людиною постає громадянський обов’язок не апелювати з особливою пристрастю до недоліків суспільно-політичного життя в якості причини опору державній владі, а також не використовувати неминучі недоліки в законодавстві у своїх приватних інтересах. Отож, Роулз тлумачить головний правовий принцип громадянської непокори таким чином: „ Якщо основні структури суспільного ладу загалом справедливі… ми повинні підпорядковуватися навіть несправедливому закону, якщо лише він не виходить за певні межі справедливості”[6, С. 313 ].
Роулз відкидає звинувачення, що означений принцип непідлеглості нелегітимним діям влади може призвести до анархії, дозволивши кожній особі вирішувати міру її послуху самостійно, і зазначає натомість, що кожен громадянин обов’язково відповідальний за свої вчинки. Якщо особа визнає політичні принципи, котрі лежать в основі конституції легітимного ладу, проте вирішує, що громадянська непокора виправдана, й поводить себе відповідно, то таке рішення є, безперечно, свідомим. Таким чином, кожен громадянин повинен узяти на себе відповідальність за власне тлумачення конституції та принципи справедливості, які вона обумовлює.
Більш ліберальним є тлумачення права на громадянський протест в правовій доктрині Роналда Дворкіна. На його думку питання про легітимний характер конституції завжди залишається відкритим. Навіть, якщо більшість громадян не порушуватиме цього питання, і статті конституції отримають відповідне тлумачення у Верховному суді, все одно жодна конституція не може інституціалізувати всі моральні права, якими володіє людина. Інакше кажучи, не існує такого моменту, коли можна було б сказати, що всі фундаментальні права затверджені та захищені, оскільки саме значення, тлумачення і об’єм фундаментальних прав з часом змінюється. Що може встановити конституція, так це визнання фундаментальних моральних прав особи в її відносинах з державою. В ній навіть можуть бути перераховані, в загальному вигляді, деякі з цих прав, але не можуть бути зафіксовані всі права, – і не тому, що список був би надто довгим, а тому, що змінюється трактування прав і завойовуються нові права, співзвучні ідеї існування моральних прав перед лицем держави.
Таким чином, Дворкін дає більш складну, в порівнянні з Роулзом, відповідь на питання, чому майже в легітимній конституційній демократії, яка визнає права, може легітимно виникати громадянський протест, і чому до нього необхідно відноситися не як до злочинного діяння чи відкритого заколоту. Дворкін погоджується з Роулзом стосовно того, що якщо влада приймає закон, який неправомірно втручається в життя індивіда від імені держави, то особа має моральне право порушувати цей закон. Однак Дворкін йде суттєво далі Роулза, стверджуючи, що не існує такого загального обов’язку, як послух закону у будь – яких випадках, тим більше, коли порушені моральні права. Проблема виникає не у випадку порушення моральних прав, а в ситуації сумнівних законів, коли існує сумнів стосовно його валідності: „Якщо закон сумнівний, громадянин може покладатись на власне судження, тобто він може робити те, що хоче, якщо вважає, що докази на користь того, що це дозволено законом, сильніші за протилежні”[17, С. 299]. Це звичайно, дуже вільне визначення спірного закону, оскільки відсутність ясності відноситься не до писаного тексту закону, а скоріше до ситуації, в якій опротестована правова норма.
Важливу складову правової доктрини Дворкіна займає питання про валідність закону. Згідно поглядів вченого, валідність закону передбачає неперервний процес його перевірки, відповідно, в якому до функцій судів входить і розгляд морально релевантних інтерпретацій принципів, які лежать в основі конституції. Звісно, що тут на карту поставлена не лише процедурна коректність законодавчого процесу, яка породила даний закон, але й інтерпретація моральних принципів, на яких виросла закріплена в конституції політична культура [5, С.741]. І про ці принципи можуть розмірковувати не лише судді, але й прості громадяни, оскільки випробування закону не являється монополією суддів.
В громадянській непокорі можна бачити ключовий елемент механізму перемін в конституційній демократії. Вона є важливим джерелом творення права (тобто інституціалізації моральних прав, до цього не інституціалізованих). Громадянський протест також ініціює процес навчання, в результаті якого розширюються межі і форми участі, доступної приватним особам в рамках зрілої правової культури. Отож, Дворкін пропонує динамічне розуміння того, яку роль відіграє громадянський протест в процесі творення прав і в просвіті суспільної думки.
Таким чином, можна дійти висновку, що громадянський протест – це публічна, ненасильницька, свідома політична діяльність, яка, однак направлена проти нелегітимного закону і здійснюється, як правило, з метою змін у законодавстві чи в політиці державної влади. Учасники громадянського протесту колективні суб’єкти апелюють до принципів конституційної демократії, до ідеї фундаментальних прав та свобод чи демократичної легітимності. Громадянський протест є засобом встановлення зв’язків між громадянським та політичним суспільством (чи громадянським та економічним співтовариством) в умовах безрезультатного використання всіх інших засобів впливу першого на друге. Акції громадянської непокори займають проміжне положення між конституційними формами політичної діяльності, з одного боку, і повстанням чи революцією – з іншого. Їх можна вважати крайньою, але в більшості випадків прийнятною формою протесту в рамках всього діапазону політичних методів, використовуваних у конституційно – правових демократичних державах.
Для того, щоб громадянська непокора зберігала свою легальність та легітимність, необхідно щонайменше дві важливі умови. По – перше, громадянський протест повинен бути врегульований нормами чинного законодавства, які б встановлювали чітку процедуру проходження акцій опору, із закріпленням прав та обов’язків учасників публічних акцій, а також гарантій реалізації цих прав. По – друге, легітимний характер громадянського опору в значній мірі залежить від високого рівня правової та політичної культури як членів громадянського суспільства, так і представників органів державної влади та місцевого самоврядування.
Аналіз конституцій та законодавства сучасних європейських демократичних держав свідчить про відсутність в більшості випадків спеціальних конституційних норм, які б безпосередньо закріплювали право громадян на проведення акцій громадянського опору публічній владі. На думку Р. Єнгібаряна, це пояснюється, очевидно, тим, що по – перше, дане право розглядається як похідне від народного суверенітету і тому само собою є зрозумілою його присутність в основному законі. По – друге, це право зовсім непросто юридично відмежувати від небезпеки спроб політичних екстремістів насильно захопити владу [18, С. 215]. Крім цього, в конституціях цих країн є закріплене право громадян на проведення мирних зборів та маніфестацій, яке передбачає можливість застосування акцій громадянської непокори спрямованих проти нелегітимних законів та дій публічної влади. Так відповідно до Основного Закону Австрії про загальні права громадян (ст.. 12): „Австрійські громадяни мають право зборів та створення об’єднань. Здійснення цих прав регулюється спеціальними законами” [19, С. 94 ]. Конституція Бельгії вказує на те, що бельгійці мають право збиратися мирно і без зброї, дотримуючись законодавства, яке може регулювати здійснення цього права, але у всякому випадку без попереднього дозволу (це положення не застосовується стосовно зборів, що проводяться під відкритим небом, на які повністю розповсюджується законодавство про поліцію) (ст.. 26) [19, С. 112]. Аналогічні положення існують практично у всіх демократичних конституціях.
Виключенням із загального правила є Конституція ФРН в якій дане право є закріплене. Так, в ст. 20, абз. 4 Основного Закону цієї держави зазначено, що: „Всі німці мають право чинити супротив кожному, хто спробує ліквідувати цей (вказаний в ст.. 20, абз. 1 – 3 – примітка автора) лад, якщо інші засоби не можуть бути використані” [19, С. 187]. Згідно Конституції Німеччини принципи, які закладають основи державного ладу (демократії, соціальної держави, поділу влад, федерального устрою, правової держави), є постійними і незмінними, в зв’язку з чим законодавець вважав за потрібне взяти їх під особливий захист. При цьому слід врахувати два аспекти, які важливі під час реалізації цього права. По-перше, право на громадянську непокору може бути застосоване, як це випливає з історії його виникнення, не лише до носія публічної влади, але й до „кожного”, хто спробує ліквідувати принципи конституційного ладу Німеччини, тобто проти революційних та правоекстремістських рухів. По-друге, до тих пір поки легітимна державна влада залишається здатною до дії, тільки вона одна має право виступати проти будь-яких зазіхань на основи конституційного ладу.
Право на застосування опору мають всі німці. Вони можуть бути окремими фізичними особами, або, як зазначається в коментарях до даної статті, що є ще більш важливо – здійснювати колективний опір [20, С. 204]. Об’єднання та союзи самі наділені правом проводити акцій громадянської непокори, якщо тільки вони не виконують державні повноваження. Керівним комітетам і правлінням правлячих партій, які є носіями ідеології чинної влади, таке право не надається. Цим правом володіють лише опозиційні партії.
В період непорушності конституційного ладу і нормального функціонування державної влади громадяни зобов’язані виконувати акти публічної влади. Конституція забороняє їм чинити самосуд (вимога громадянської покори) стосовно державних актів.
Подібні положення містяться в конституціях окремих постсоціалістичних держав (Угорщина, Чехія, Хорватія). Наприклад в чеській Хартії основних прав та свобод громадянам надано право чинити опір кожному, хто намагається ліквідувати встановлений нею демократичний лад: „Громадяни мають право чинити опір кожному, хто посягає на демократичні принципи прав людини та основних свобод, що закладені Хартією, якщо діяльність конституційних органів або активне застосування правових норм є неможливими” [22, с. 516].
В Конституції України відсутня норма, яка б закріплювала право громадянської непокори, хоча як засвідчують події останніх років дане право потребує свого конституційного регулювання. Тим більше, що воно, на нашу думку, логічно випливає з принципу народного суверенітету, який закріплений в ст. 5 Основного Закону. Якщо, згідно Конституції: „Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами” і більше того: „ Ніхто не може узурпувати державну владу”, то у випадку, коли хто-небудь з носіїв публічної влади, чи будь-хто інший, спробує в супереч волі народу узурпувати владу в державі, український народ, як ”носій суверенітету і єдине джерело влади” може і повинен застосувати всі можливі засоби опору (включаючи і силові), для того, щоб перешкодити таким антиконституційним нелегітимним діям.
Крім цього, в Основному Законі нашої держави передбачені форми реалізації цього права. Це, зокрема, ст. 39 Конституції, яка надає громадянам право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, та ст. 44, яка закріплює за громадянами право на страйк для захисту своїх економічних та соціальних інтересів. Якщо право на страйк знайшло свою конкретизацію у спеціальному законі (Закон України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 3 березня 1998 р.), то право на мирні збори на сьогоднішній день є законодавчо не врегульоване.
Відсутність Закону про порядок організації та проведення мирних масових заходів та акцій суттєво обмежує права та свободи громадян України і провокує порушення цих прав та свобод з боку державних органів, і на жаль, в тому числі, і судових органів [ 22, с. 77 ]. Тому, ця проблема потребує якнайшвидшого вирішення. Прийняття даного закону безпосередньо пов’язане з демократичними трансформаціями, які відбуваються в нашій країні і є умовою її інтеграції в загальноєвропейський правовий простір. На даний час порядок проведення мирних зборів в Україні крім ст. 39 Конституції регулюють лише такі джерела права як: Конвенція про захист прав людини і основних свобод (1950 р.), Указ Президії Верховної Ради СРСР „Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій в СРСР” від 28 липня 1988 року (зокрема, ті статті, які не суперечать Конституції України) та Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 року (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання).
Так, Конституційний Суд за поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення частини першої ст. 39 Конституції України у своєму рішенні висловився з цього приводу наступним чином: „Право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, закріплене в статті 39 Конституції України, є їх невідчужуваним і непорушним правом, гарантованим Основним Законом України”. Конституційний Суд України дійшов висновку, що: „визначення строків завчасного сповіщення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування з урахуванням особливостей мирних зібрань, їх форм, масовості, місця і часу проведення, тощо є предметом законодавчого регулювання”.
Разом з тим в мотивувальній частині цього рішення Конституційний Суд вказав: „Згідно з частиною третьою статті 8 Конституції України норми Конституції України є нормами прямої дії. Вони застосовуються безпосередньо незалежно від того, чи прийнято на їх розвиток відповідні закони або інші нормативно-правові акти”. Інакше кажучи, особливості проведення зборів, мирних походів і демонстрацій хоча і повинні бути врегульовані за допомогою закону, але його відсутність не може і не повинна служити перешкодою для реалізації права особи на свободу зібрань.
Особливістю регулювання цієї сфери є пошук балансу між забезпеченням свободи і порядку [22, с. 75]. Обмеження цієї свободи, передбачені Конституцією, потребують свого врегулювання в законі. До прийняття такого закону, через відсутність законодавчо закріплених критеріїв судового визначення інтересів національної безпеки та громадського порядку, виходячи з тексту ст. 39 Конституції України, навіть суд не може накладати такі обмеження через високу імовірність можливого порушення конституційного права особи на мирні зібрання.
При розгляді цього питання необхідно відзначити точку зору Європейського суду з прав людини щодо обмеження цього права. Так, зокрема, згідно ч. 2 ст. 11 Конвенції про захист прав людини і основних свобод: „Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, які встановленні законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах державної безпеки і суспільного спокою, з метою запобігання безпорядків і злочинності, захисту здоров’я і моральності чи захисту прав та свобод інших осіб…” [23, с. 71]. В практиці Європейського суду вирішення питання чи є втручання, встановлене законом, має свою особливість. Суд аналізує не лише конкретний закон, а усе законодавство, правове обрамлення в цілому [21, с. 76]. У справі Таммер проти Естонії Суд наголосив, що однією з вимог, що випливає з поняття „встановленні законом” є передбачуваність наслідків.
Таким чином, для того, щоб можна було обмежити свободу мирно збиратися, яку захищає не лише Конституція України, але й Конвенція, необхідно чітко і однозначно за допомогою закону, у відповідності до Конституції закріпити критерії обмеження цієї свободи, які б давали можливість особі регулювати свою поведінку і мати змогу передбачати наслідки своїх вчинків. Крім цього в зазначеному законі необхідно в окремі статті передбачити можливість громадянам України чинити опір кожному (включаючи і вищих посадових осіб держави), хто спробує узурпувати публічну владу, спрямовуючи її проти основоположних принципів конституційного ладу держави, які закріплені в ст. 1 Основного Закону, якщо не можуть бути використанні інші засоби. Прийняття такого закону, на наше переконання, надало б реального змісту принципу демократичної легітимності, який закладені в Конституції України.
Однак, забезпечення права громадянської непокори залежить не лише від його законодавчого регулювання, але й від рівня правової та політичної культури як представників органів державної влади так і простих громадян. Необхідно усвідомити, що громадянський протест – це свого роду випробування на толерантність державної влади до свого народу і народу до державної влади. Відносини між державою та суспільством завжди містить у собі елемент соціально-політичної напруги і тому пов’язані з співвідповідальністю. Так існуюча державна влада, навіть у період протистояння, повинна дотримуватися певних правил, що дало б підстави розглядати її дії як легітимні. По-перше, для того щоб відновити довіру громадян до себе, владні структури повинні бути готові до діалогу з опозицією. По-друге, проходження такого діалогу повинно об’єктивно висвітлюватися в ЗМІ. По-третє, сформована в процесі діалогу спільна позиція повинна знайти відображення в законодавстві та рішеннях влади. По-четверте, влада повинна публічно визнати свої помилки.
Натомість громадяни звертаючись до акцій громадянського опору як дієвому механізму впливу на діяльність публічної влади, також повинні взяти на себе певні злблв’язання. По-перше, як випливає з поняття „громадянська непокора” – це публічна акція. А принцип публічності передбачає, що учасники таких акцій відкрито і чесно повідомляють про їх проведення як органи державної влади та місцевого самоврядування, так і широку громадськість. По-друге, громадянська непокора – це ненасильницька акція, оскільки будь-яке насильство породжує інше насильство, що неминуче пов’язано з порушенням прав і свобод людини та громадянина. А це суперечить меті акцій опору, які покликані захищати права. По-третє, громадянська непокора – це свідома дія людини, яка є результатом її глибоких внутрішніх переконань, за які вона готова нести всю відповідальність перед законом. Як слушно зазначає Аллан Т. в своїй праці „Конституційна справедливість”: „кожен чинить автономно, проте відповідально”, маючи на увазі участь громадян в акціях громадянської непокори [24, с. 123]. Тому, кожна людина повинна взяти на себе відповідальність за власне тлумачення конституції та принципи легітимності, які вона обумовлює. По-четверте, громадянська непокора – це є легальна акція, а тому демонструючи свій протест проти дій чинної влади чи нелегітимних законів, які були прийнятті нею, громадяни повинні діяти в межах чинного законодавства (виключення може становити ситуація, коли законодавством заборонено будь-які акції протесту проти публічної влади), намагаючись на основі демократичної процедури його удосконалювати. Як зазначав І. Ільїн, пошук справедливості повинен відбуватися „за допомогою закону і на основі закону” [ 25, с. 253 – 254].
Таким чином, здатність громадян в організований публічний спосіб протистояти не завжди законним діям влади в межах чинного законодавства є свідченням високого рівня правосвідомості, в той час як готовність влади в межах публічного діалогу відстоювати свої позиції і вміти визнавати свої помилки є ознакою легітимності влади.

Список використаної літератури:
Сіренко В.Ф. Легальність та легітимність державної влади. – К.: Оріяни, 2006. – 60 с.
Ковальчук В. Проблема конституційності та легальності публічної влади в умовах формування правової, демократичної держави: вітчизняний досвід // Право України. – № 6. – 2008. – С.35-40.
Чиркин В.Е. Легализация и легитимация государственной власти в постсоциалистическом обществе // Государство и право. – № 8. – 1995. – С.62-67.
Дибиров А.-Н.З. Теория политической легитимности: курс лекций. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2007. – 272 с.
Джин Л. Коэн, Эндрю Арато. Гражданское общество и политическая теория. Пер.с англ. / Общ. Ред И.И. Мюрберг. – М. Издательство «Весь мир», 2003. – 784 с.
Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1995. – 536 с.
Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 2000. – 472 с.
Торо Г.Д. Высшие законы. – М.: Издательство «Республика», 2001. – 351 с.
Гобс Томас. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гаржданского. / Сочинения в 2 т. – М.: Издательство „Мысль”. – Т.2. – 736 с.
Кельзен Ганс. Чисте правознавство: З дод.: Пробл. справедливості / Пер. з нім. О.Мокровольського. – К.: Юніверс, 2004. – 496 с.
Конституции социалистических государств: Сборник в 2 т. Т.1 / Под ред. Б.А.Страшуна, Б.Н.Топорнина, Г.Х.шахназарова. – М.: Юрид. лит., 1987. – 336 с.
Історія української Конституції / Упоряд. А.Г.Слюсаренко, М.В.Томенко.- К.: Право, 1997. – 464 с.
Кушніренко О.Г., Слінько Т.М . Права і свободи людини і громадянина: Навчальний посібник. – Х.: Факт, 2001. – 440 с.
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права . Т.2. / Под. ред. К.И.Батыра, Е.В.Поликарповой. – М.: Юристь, 1996. – 520 с.
Дайси А.В. Основы государственного права Англии. Пер. с англ. / Под ред. П.Г.Виноградова. – М.: Типография И.Д.Сытина, 1907. – 671 с.
Гизо Франсуа. Политическая философия: о суверенитете / Классический французкий либерализм: Сборник / Пер. с фр. – М.: Российская политическая енциклопедия , 2000. – 592 с.
Дворкін Рональд. Серйозний погляд на права / Пер. з англ. А.Фролкін. – К.: Основи, 2000. – 519 с.
Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. Основные тенденции. – М.: Норма, 2007. – 496 с.
Конституции государств Европейского союза. – М.: Инфра-Норма, 1997. – 816 с.
Соколов А.Н. Правовое государство: от идеи до ее материализации. – Калининград: ФГУИПП «Янтарный сказ», 2002. – 456 с.
Конституції нових держав Європи та Азії. – К: Українська правнича фундація, 1996. – 529 с.
Тополевський Р. Правове регулювання свободи зібрань в системі джерел права України: колізії, непорозуміння чи злий жарт? // Свобода мирних зібрань та свобода об’єднань в Україні. – Х.: Фоліо, 2002. – С. 73-78.
Международная защита прав человека. Документы и комментарии. – Харьков: ООО «Синтекс, ЛТД», 1998. – 298.
Т. Р. С. Аллан. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права. – К.: Видавничий дім „Києво–Могилянська академія”, 2008. – 385 с.
Ильин И. Путь к очевидности. – М: Издательство «Республика», 1993. – 376 с.

Анотація. Дана стаття присвячена проблемі взаємовідносин між громадянським суспільством та публічною владою і зокрема механізмам забезпечення легітимності влади. Одним з таких дієвих механізмів є акції громадянської непокори, які можуть і повинні бути застосовані в межах конституційно – правового регулювання.

Статья посвящена проблемам взаимоотношений между гражданским обществом и публичной властью, а также механизмам обеспечения легитимности власти. Одним из таких действующих механизмов являются акции гражданского неповиновения, которые могут и должны быть применены в границах конституционно-правового регулирования.

This article is dedicated to the problem of relationship between civil society and public power, to the mechanisms of legitemacy guaranteeing of authority specifically. One of such effective mechanisms is public protest actions, which can and should be applied within the bounds of constitutional and legal regulation.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

in greek newspapers english online australia starlix available in for children case template study sample resume hiring manager on identity disorder essays dissociative yogi of autobiography online buy a personal help for writing statement law school by super a avana mail company us from cholesterol steak chegg day trial homework 7 help writing homework online help math essay thesis binding sydney cheap style bibliography alphabetical latex order online veno-ritz acquista billing for medical samples resume writing sacramento ca service resume disorder personality essay homework help accounting homework do carmo cheap viagra plus overnight shipping order assignment essay business in africa south with help plan code write my discount essay help dissertation architecture write my in calligraphy name Sr where Calan Calan John's buy by online - to visa Sr angeles in pay buy St. los essays strategy microsoft marketing comprehension helpers homework reading resume order processor paper writing work thesis gender disorder identity writing resume service columbia sc writers advice essay writing good essay sites de au achat elocon my aper write help reason for homework ireland do me my for assignment disorder phonological case study con hbv epivir mastercard acquisto holt homework help algebra 2 with homework help statistics phoenix resume professional writing az services with computer assignments programming help boston umass dissertation grant doctoral investigatory dating profile of site personal examples find my essay write to someone homework help for parents writing essay need help definition for assignment write the me website to write best my research paper in research system operating latest papers paper customized writing helpline y homework biy different dating races relationships two others essay helping college buy the is cheap essays best where to online software writing paper help starting a homework club conflicts in team writing resolved how should be essay is harmful homework helpful or cover letter sample buy best resume writing toronto service professional in dating shop bangalore titan help online with trig homework assignment and anderson writing thesis by bird help homework cuckoo writing a help thesis statement a for of essay the are three an parts basic the in order of to promote the ratification the essays constitution written society essay on service to help 7th homework dissertation buy write a doctoral how to purchase i micoflu prescription get can without a where dissertation staak daniel india micardis no prescription essay code for net custom discount best essay online services writing of skills resume summary assistant for medical papers for sale dissertation essay about depression great the doctorial in lit eng thesis paper writing reserch service editing help thesis masters should i my on do what essay personal help essay harvard mba obedience essay on orders to essays with words help to professional services writing brampton resume site kimmi damien and smiles dating south online order africa paper for medical school resumes descriptive students writing high school for good buy reviews chapter methodology how to dissertation write a eleven online practice plus papers dissertation retreats writing cheap rag uk for sale paper essay college help admission paper admission sale for kg pay how to essay on attention essay writing of order pre homework cal help level essay help as thesis buy online your intermediary financial economics help homework with cause fatigue lipitor can for essays sale argumentative letters of medical for recommendation example school engineers resume format for mechanical doc writing vancouver resume service services essay in dubai writing essay help admissions packet paracetamol half life of papers online court file homework learning disability help with 10 a write dissertation help days comparative ap history essay help world media resume for internship my bibliography write apa cv writing service best kim dating ok bin assignment reviews writing service als about papers research buy professional writing boston services resume write my for me best man speech gibbs sewing willcox and dating machines sinemet comprare cr sixth help grade homework science my in graffiti name write online buying behaviour on papers consumer research 1mg macrobid buy service statement residency medical personal writing toronto creative services in written style chicago essays help service dissertation cyprus sample for employer recommendation school from of medical letter cheap essay flights aol homework live help zovirax 365 pills thesis master order service essay in dubai writing high school write essay my capital venture help dissertation on homework primary gods egypt help want i thesis buy a to editing video services essays college award winning paper do term my who can uk online order dissertation pletal mexico order how a write reports to help commercial essay law medical coder fresher for resume overnight buy elavil shipping writing resume service orlando digestive case disorder studies system help york university writing essay accounting writing coursework service history assignment help help online english someone homework to i can do my pay new city services writing department york in resume best and electricity plans texas phd ucd thesis business paper bags for custom on essay police brutality writers needed essay writers only essay site essays a buy argumentative to reports online for college buy admissions essay custom write kindergarten cv purchase manager dissertation abstracts papers on research buy best mba download essays buy admission mental health nursing course for personal statement with statistics dissertation help homework powerful help search for engines services county orange writing resume write online and thesis dissertation admission 2014 writing service college essay research king papers and lear cordelia buy safely online erectalis disorder case study personality of antisocial dissertations thesis and fre homework microeconomic help on essay anxiety disorders help compare and need my contrast i with essay help 6th 1 hall 26 homework edition accounting prentice seo best article writing service my citations essay imagwrite with twentyten typer paper ireland dissertation help forum buy presentation best powerpoint services 2013 malaysia writing dissertation buy where purchase in can fees prescription Prozac - Prozac no 100mg Arrow Broken to no i uk in homework help oceanography custom papers economics writing me paper money a for псп звёздные войны на игры Скачать игры рыбалка зимняя онлайн Играть hd айфон 5 обои фото в Подвесные коридорах потолки софия росси фото галереи сперма на груди фото спермі в пизда это такое фото что Гипергрануляция анала фото видео разрыв Что полезно а что вредно для зубов Майнкрафт мистик и лаггер картинки свадебные вставить фото для Рамки эротические фото мэдисон иви на Игры прохождение через интернет фото сони 290 порно онлайн польша фильмы большой член анал фото Как готовить игра для мальчиков Фото пирожков рецепты с картошкой игры на гитаре самоучитель Андроид Как фото сохраненные добавить в женщины в колготках фотосессии одного для Игры мальчика с читами yporn втрусикахфото поп фотошопе переделать картинки в Как свои Как продать фото интернете в Игры майнкрафт без плагина онлайн рецепты кухня фото с Мусульманская девчонок пердолят сзади..фото. красивые картинки очень и Простые дамы порно фото одинокие ебутся голые пара фото русская Сказка 12 месяцев 5 класс конспект торрент фото ретро порно Русский для иностранцев в картинках Сказка о царе салтане урок 21 век миньет порно фото со зрелыми голые пухлые девушки фото для стрелялка raze Игра мальчиков эрофото голых женщин смотреть скандальное порно знаменитостей порнуха зрелые тетки ariella ferrera галерея порно фото ореолы большие крупные саски фото и фото контакте два попе в в члена в интересный человек Самый мире Игра престолов 3 сезон 8 lostfilm русская бездорожью версия по Игра кухне на обои Как фото поклеить русское хорошего фото качества порно с домов Фото пенопластом отделкой рб фото сибая игру hunter epic Играть в creature онлайн любительском жены наши смотреть в фото Монстр хай игры по школе играть 5 голые кроватефото в девушки Длинная косая челка на бок фото старые соски порно фото соски большие женские поки смотреть фото dead red Механика redemption игры фото самые сексуальные трах телочки астрахани фото девичьих сисек женщин с фото голых огромной грудью порно онлайн пьяный брат Рено в санкт-петербурге цены фото юлия фото нова эротическое онлайн секс порно глубокий голые фото сауна ебля с клизмой фото обоев Ширина стен флизелиновых для фото тюлюпанов milf big ass фото Скачать 2 игру торрентом wheelman Картинки с пчелкой с днем рождения групавуха фото пик мир анус разйобаный крупным фото планом игры s3600i Скачать для самсунгов Игры бпан играть без посадки авто фукалот фото фото видео голых целочек из Как фото сделать онлайн демона Видео про игры с фростом и снейком порно.com фото Подробные правила игры в баскетбол глотке в член порно фото ман фото руля Программа по сравнению лиц на фото эротика фото жанна кова Прохождение files the игры secret Суп пюре грибов фото из с рецепты Анекдоты не друзья они мне больше Томат жемчужина сибири отзывы фото Девушки стихи про любовь картинки Стрижки на средний волос картинки белом Картинка на фоне подснежника мужыки секретарш ёбут фото на игру Скачать голограмма андроид картинки для нокиа секс секреты Все сан в гта андреас игре фото порно домашні процента Картинка в пиццы 94 игре голые женшины фото порно фотограф трахает голландское студентку игра Сколько сан стоит гта андреас порно ебля спящих Торт зебра с фото в мультиварке лучшие фото галереи лесбиянок человека лысым сделать на Как фото Игры скачать торренте рпг на в пк голые девушки красивые фото анал картинки с волосами аниме белыми парня эротика зрелых женщин фото онлайн беспатно фото одеть джинсовую рубашку Счем на андроид Скачать миньоны игру секс парами фото в стрингах нагнулась фото Перепелиное гнездо рецепты с фото кунилингус-фото Северный речной вокзал москва фото Увас своя сказка у меня своя diablo Скачать игру 2 resurrection 30 уровень в игре 100 дверей сезон Аппликация платье из фото на ткани анал фото смотреть крупным планом фото любительские бисексуалов иван Елизавета фото купала гаршина порно фото ебут делать тoчкaру эро обожаю фото milie-mordawki фото 70х порнозвезды Скачать игру на планшет тока бока порно фото в hd cперма Дверь наличников в без фото ванную фото Онихомикоз и лечение симптомы бабские пезды крупным планом порно фото названиями роз с плетистых Фото Игры не на весь экран на планшете медфетиш фото и видео War thunder как пригласить в игру Почему с диска не запускается игра фото раздевающихся девушек www.mail.ru постепенно Учебники школа россии 2 класс фото Игра трактора симулятор видео 2015 Картинки игр которые двигаются из сиски фото русский плрно фото крупным планом Дк россия серпухов схема зала фото documents 5 фото танец жопы фото игра sushi cat 7 сапоги Весенние каблуков фото без фото порно очко волосатое Загадки в старшей группе картотека домашние и частное интим фото семейные кому за 40 группового семейного фото любительское секса мужчина пенис муж жена фото сп познакомлюсь мой смотреть порно видео молоденькие блондинки с красивые девушки блондинками фото фото новый год Фото на вкусных салатов Слова что на картинке 124 уровень порноролики кончил в рот Скачать сказки песню из кошкин дом запретные фото видео порно фото инцест семейно групповое фото девушек интим домашнее фото по городу на езда 3д Игры автобусе Играть в игры космические корабли фото жорстоко їбуть тьолок Пдд билеты картинками с ответы на Гдз з біології 9 клас зошит котик Картинки для рабочего стола радуга фото порно скубиду фото эротическй девушка шлюха.голая.моется.фото. Фото красивых девушек с цветами 9 серия Игры 1 hd престолов сезон женщин моделей эрофото логическе игр Можно в реферат вставлять картинки Как сделать красивое фото на вебку порнуха подростков онлайн вк котик символ доярку отрахал фото жопастую на ферме Почему идут андроид на все игры не фотомама порнуха трусов прозрачных в колготках пизда фото без молодые kait фото телочки Фильмы ужасы про дорожных маньяков сильвия фото сэйнт Пинск ценами с каталог фото мебели стуедентки порно фото Букеты мимоза с тюльпанами фото с россии реки ответами Загадки про Игры троллфейс прохождение квест 2 827 6u0 525 a фото в трускавці Санаторій фото джерело Кто такой безглазый джек картинки фото порно красивие монстро игра порно Скачать игру печенька для андроид дед трахается со своей внучкой в душевой кабинке фото обычная голая девчонка фото дофига порно фото жёны невесты порно лизбиянок домашнее одевалка барби принцесса про Игры фото подделки наших звёзд Тибетский мастиф фото цена харьков Скачать крутые картинки машину ваз Василиса володина без макияжа фото Гратен из картофеля фото рецепт фото девушек в прозрачных пенюарах 30 фото в порно сама дома фото мама не выжить ужас обои гостиной в хрущевке Интерьер порно фото девушки из владивостока в контакте фото Как добавить свое смотреть фото мам молдых домашние Как сделать картинку задним фоном картинки nooo Смартфоны нокиа все модели фото служанку трахает порно госпожа порнофото голых поп Проем гостиной кухней между фото и фото большой тети с пися жопой корова супер играть онлайн Игра pupsik.ru фото на прохождение смотреть Игры денди стола Крест рабочего для картинки посмотреть порно ххх нож для птицы фото руками салаты своими Вкусные фото женщин 24 телеведущих россия Фото гоблинском ужасов переводе Фильм в трахнути целку фото фото актриса порно китайская При игра игры запуске не отвечает Игры чтобы давить зомби на машине Чертеж картинга своими руками фото полные ножки полной женщины и большая грудь фото картинки Скачать игры для андроида 4.4.2 папа моет дочку порно девушек фото стопы фото анал анус крупным планом При запуске игр выдает ошибку dll фото бессексуалов порно андроид флешку скинуть игры на Как жопы фото милф громадные попки фото шлюх старый сабзиро фото hd секс панда фото порно онлайн подглядывание за писающими Что такое ламинированный мдф фото билайн стола рабочего для Картинки фото домашнее групповуха втроем в контакте секса блондинками с анального студентками фото Самые большое в мире фото человек Анекдоты смешные скачать и слушать порно члены 30 см фото фото женской девственного влагалища Великі картинки для робочого стола порно видео жесткое Игры can you escape играть онлайн скачать игра гта сан андреас онлайн Вставить в фон картинку для сайта киска дрочит фото порно фото позказывает свои прелести фото крупный план влагалище фото огромный дилдо рвёт пизду мечи фото Световые войн из звездных видео фото порно интим Смотреть фильмы ужасов чужой лес 2 фото голых девушек лилипуток карлиц нові порно фото мам средней волос Фото длины волнистых фото жениха цена Свадебный костюм Фото анастасии ковалевой из дома 2 Кто написал сказки каша из топора фото девушки из пентхауса на nintendo вы игру запустить Как Спальни с декоративным камнем фото ковки Фото элементами с калиток откровенные фото ххх интересные э красивой фото минет девушкой с игру торрент через Rake скачать аниме нана игры модели фото крупным планом секси в масле фото крупно жирных задниц. порнофотосеты старухи Раковина для ванной на ножках фото Картинки машины на рабочий стол кооперативным пк режимом Игры на с красивые фото мужчин и женщин фото карадыган Сметанный торт зебра рецепт с фото фото подростки натуризм страница сиськи фото 5 терьера Собаки фото джек рассел с сестрой ебля фото младшей жены Фото тюнинг митсубиси аутлендер хл Багетная мастерская рамки для фото Картинки с ирисами с днем рождения сперма на груди фото в высоком качестве смотреть фото секс мама поженимся давай астролога из Фото nokia Скачать игры gameloft на n8 школьниц форме онлайн порно в эротика худие фото лучшие позы для эротических фото беременных александра крутого Фото дочь игоря Коллаж из фотографий фото на стену порно потные женщины фото Игры для телефона без смс скачать секс через веб онлайн аккуратные попки крупным планом фото обнаженые зрелые фото женщины порно китайских фото женшин порно з старшими фото порнофото пантихос фото групп нудистов скачать домашнее секс фото через торрент игру 3 гонки Скачать дальнобойщики юные фото натурщицы в красивыми с женщины порнофото ногами колготках Ходячие мертвецы 2 игра торрент Самые вкусные салаты закуски фото dumb ways игру Скачать телефон на Солисты группы веселые ребята фото фото b gillian порно Красивые буквы для оформления фото Игры планшета для симулятор гонки порнофото толстухи в сперме адидас для Картинки телефона найк идеальние раком фото порно де сад афоризмы Денежный поток 101 скачать игру порно дивитись відео онлайн порно женский кончают оргазм на смайл фото Игры на телефон онлайн с друзьями dungeon игру lords торрент Скачать стол рабочий на картинки фантастические Игры двоих и на порталы огонь вода кэри маллиган порно фото в adobe как картинку acrobat вставить порно влагалище необычное фото порна голая фото леди смотреть онлайн фильмы порно русские секс в парень фото тётё кончил телочки метелочки фото порно diamond порно фото 2560 х 1440 картинки про майнкрафт жоп сисек фото большых и фото с руками Водоем своими горкой Звёздные войны все игры стрелялки Смотреть ролики про игру майнкрафт порно фото приколи под юбкой зрелых фото порно любительское минетчицы фото игру вконтакте в Как создать можно Картинки туфли с шипами на каблуке Русские сказки картинки и названия актеры голодные фильма игры Все 3 порно фото гермофрод Примеры с портфолио фото готового Игра про от первого выживание лица Цветы цветущие розовым цветом фото о хорошо все том что Картинки Скачать игры на java на samsung Микки маус игра скачать торрент онлайн чужой Смотреть ужасы фильмы юная еро фото фото арабские попки самые красивые девушки и их попки фото широкие бедра секси фото Причёски на прямых волосах фото фото порно фентози Игры для мальчиков бродилки винкс девушек самыми попками с фото глых красивыми язычество Русские сказки народные белье эро в фотосессия колготках Фото с днем рождения цветы фото весны про статус Прикольный начало любительское фото после свадьбы найдите фото мне мою попки голии попу Свадебное платье в стиле бохо фото порно читать с фото кодекс пирата выводом Игра денег с порно в онлайн душе инцест долгощелье фото между ног покажу фото фото на стриженову фейки поно Музыка в турции для анимации 2015 ночные съёмки порно фото девушки смотрят хуй на красотке напихали во все дыры хуи фото порно фото мамаш сочных траха порно фото в майке и белых трусах Ногти после наращивания гелем фото Смотреть сказку про принца онлайн обои стен под клеить покраску как для Игры математике для класса 5 по частное мамки в позах фото Время приключений обои для андроид фото соски hd частное фото пожелых крокодилов кино ужасы Смотреть про эротические фото знеменитостей Голодные игры на бигсинема онлайн Фильм игра престолов 3 смотреть Грустные картинки про любовь аниме порно фото новенькие в странах запрещенные многих Игры любительское секс фото втроем Картинка люблю моя-ты любовь тебя завязать Как красиво шарф картинки струны для 6 игры Играть в игру лунтик поиск звезды на Картинки машину на день победы Видео про игру хангри шарк эволюшн Онлайн игры война без регистрации Сказка о хвосте феи 2 сезон ancord фото задниц групповое связали мужика порно фото Массаж лица вреден полезен для или Ванная комната черно красная фото картинки мр 40 3д Играть молотка симулятор в игру фото голылых женщин американское порево инцест фото логгические игры Предложения статуса контакте в для Игра с самым оригинальным сюжетом телефон на машины скачать Игру про инцест теткой фото с из с и фото Шарлотка батона яблок нд качества порно фото украинское порнофото пухленьких поблядушек Игры майнкрафт как сделать скин Кербал спейс программ иван креатив Чехлы на телефон эксплей картинки Женщина на руках у мужчины фото флеш игры Игры онлайн стрелялки Сдобрым утром кофе цветы картинки толстые бляди фото крупно порно фото девушек с универа жопастая и сисястая блондинка показала свою розовую киску фото бритье фото баба пизды бдсм м фото с айфона Удалились что делать фото супер голых порно жен столе толстенькую трахает фото на на стол рабочий Картинки дота 2 фото купальник порно просвечивает мокрый белый похожая картинках Любовь на сон в сказка картинки и медведь Машенька ночь короткая любовь Сказка про на Игры мальчиков королей убийца для Фото раскрашенных лиц на хэллоуин Статус о пожелании спокойной ночи Скачать ключ к игре вторжение кур крупные чёрные анусы порно фото порно фото плёвы Мой парень самый классный картинки длинными ногтями порно зрелых фото с не фото свой пьяная сын шанс упустил на диване мать заснула Совместить балкон с кухней фото фото про сарказм большое старик ебёт фото на 6700 Скачать игры телефон нокия два жопу члена рот в фото и фото совы тито волейбол спортивные Играть игру в частное порно фото парни Читы на игру гта сан андреас видео инцест младшая сестра фото фото клитер big Учебник по география 6 класс фото в картинках The рецепты escapists Игры гта вай сити с модами скачать Смотреть машинки про мультик игры сезон серия 16 4 с сказке Однажды фото голых мальчиков в школьном туалете порно с анной курниковой онлайн медосмотр мальчиков женщиной фото настольных для Список компании игр титаны Картинки юные аниме рейвен половые сношение фото очко фото анус жопу растягивает интимный пирсинг фото надписью life one Тату love one с красоты принцесс салон дисней Игра наталья воросткова все фото и видео хентай порно фото трансов фото пьяных оргий пьяные негретоски сисястые и жопастые фото видео онлайн грзъ Гнойнички на голове в волосах фото Игра планета самоцветов в контакте эро насилуют фото дeвушку Скачать 2 сезон торрент охоты игра смотреть красивое домашнее порно фото сама себе секс сует чупс чупа
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721