КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У НІМЕЧЧИНІ ЗА ВИМОГОЮ ІСПИТІВ (DSH, TestDaF): ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В. М. Солощенко

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

У статті висвітлено критерії оцінювання іншомовної компетентності іноземних студентів у Німеччині за вимогами іспитів DSH і TestDaF. Здійснено порівняльний аналіз вимог щодо рівня володіння німецькою мовою за вимогами іспиту «TestDaF» та ЗЄСВІМ. Проаналізовано результативність прийнятих заходів щодо покращання рівня знань з німецької мови іноземними абітурієнтами та студентами вищих навчальних закладів країни.
Ключові слова: іншомовна компетентність, студенти, Німеччина, німецька мова.
В статье выделены критерии оценивания иноязычной компетентности иностранных студентов в Германии по требованиям к экзаменам DSH и TestDaF. Осуществлен сравнительный анализ требований к уровню владения немецким языком по требованиям к экзаменам «TestDaF» и ЗЕСВИЯ. Проанализирована результативность принимаемых мер по улучшению уровня знаний немецкого языка иностранными абитуриентами и студентами высших учебных заведений страны.
Ключевые слова: иноязычная компетентность, студенты, Германия, немецкий язык.
In article criteria of estimation of language competence of foreign students in Germany according to requirements to DSH and TestDaF examinations are allocated. The comparative analysis of requirements to level of possession by German according to requirements to examinations of «TestDaF» and ELL is carried out. Productivity of accepted measures for improvement of level of knowledge of German by foreign entrants and students of higher educational institutions of the country is analysed.
Keywords: language competence, students, Germany, German.

Постановка проблеми. На початку ХХІ століття процеси інтернаціоналізації громадянського життя, динамічний розвиток національної економіки та глибокі зміни в сфері зайнятості висувають нові вимоги до якості підготовки фахівців й визначають постійну потребу в підвищенні їхньої професійної кваліфікації та академічній мобільності. Полікультурність сучасного суспільства зумовила посилення уваги до вивчення іноземних мов, поставила питання їх диверсифікації, перегляду підходів до їх викладання, а також і до розвитку нових концепцій мовної та іншомовної освіти у зв’язку із новим баченням мети навчання в контексті загальноєвропейської багатомовності.
В Україні необхідність оволодіння однією чи декількома іноземними мовами визначається соціально-економічним розвитком країни, вимогами входження до європейської та світової спільноти. З огляду на узгодженість та доцільність вивчення німецького досвіду оцінювання рівня мовної компетентності іноземних студентів у ВНЗ Німеччини й підвищення рівня їх знань з іноземної мови у вищих навчальних закладах України вважаємо за потрібне провести порівняльний аналіз вимог щодо рівня іншомовної компетентності іноземних студентів у Німеччині за вимогами іспитів (DSH, TestDaF).
Аналіз актуальних досліджень засвідчив, що окремі питання іншомовної компетентності сучасних фахівців висвітлено з різною мірою докладності у працях вітчизняних (З. Дмитровський, О. Сербенська, О. Пономарева, А. Яковець, М. Яцимірська, та ін.) та німецьких дослідників (Л. Вайсбергер, В.Вінтерштайнер, Г.-Ю. Крумм, Б. Хуфайзен, К. Фогель та ін.). Характеристику компетентностей в освітніх системах зарубіжних країн та України здійснили такі вітчизняні науковців, зокрема О. Овчарук, О. Пометун, О. Локшина, О. Савченко, І. Єрмаков, Е. Зеєр та ін.
Мета статті здійснення порівняльного аналізу критеріїв оцінювання іншомовної компетентності іноземних студентів у Німеччині за вимогою іспитів «DSH» та «TestDaF».
Виклад основного матеріалу. Укладач методичного посібника для іноземних абітурієнтів з вимог до рівня знань німецької мови щодо вступу у вищий навчальний заклад країни Д. Еггерс (D. Eggers) стверджує, що введення єдиних вимог та критеріїв оцінювання рівня знань німецької мови стали ефективними інструментами проведення злагодженої «мовної» політики в державі та у представництвах Гете-Інституту і Німецької служби академічних обмінів (DAAD) у різних країнах світу [5]. Так, критеріями оцінювання іншомовної компетентності іноземних абітурієнтів на складання іспиту (DSH) стали: читання та розуміння прочитаного тексту; аудіювання та рівень розуміння почутої інформації; писемне мовлення (письмо, навички роботи з науковим текстом німецькою мовою (написання офіційних листів, складання звітів тощо)) та усне мовлення (говоріння, комунікація) [3].
У 1996 році на 23-й освітній конференції «Німецька мова як іноземна та студентські контингенти Німеччини» за участі представників Асоціації з вивчення німецької мови в країні та DAAD було зазначено, що лише фундаментальна фахова підготовка спеціалістів та введення мовних курсів вивчення німецької мови як для вітчизняних, так і для іноземних студентів стане запорукою успіху в міжнародній конкурентній боротьбі [4].
У 1998 році у своїй доповіді «Німецька мова як іноземна для іноземних студентів та науковців» К. Боде зазначив, що існуючий іспит на знання німецької мови (DSH) є недосконалим. Він розроблений переважно для іноземних абітурієнтів та не враховує потребу більшості академічної спільноти [2]. Тому з метою підвищення рівня інтернаціоналізації між університетами німецькомовних країн світу, гарантування об’єктивності, достовірності, обґрунтованості та правдивості результатів тестування та узгодженості з вимогами до випробувань американського тесту на знання англійської мови «TOFЕL» за ініціативи DAAD, заочного університету міста Хаген, Гете-Інституту, Рурського університету Бохума, Центру ім. Карла Дуйсбурга та представників Постійної конференції міністрів культури федеративних земель, Міністерства освіти і досліджень країни, Постійної конференції ректорів вищих навчальних закладів Німеччини та Асоціації з вивчення німецької мови було представлено проект іспиту на знання німецької мови як іноземної «Тест на знання німецької мови як іноземної, Тест ДаФ» («Test für Deutsch als Fremdsprache, TestDaF») [6].
«ТестДаФ» було розроблено для таких представників академічної спільноти: іноземних студентів вищих навчальних закладів, які мають на меті пройти повний курс навчання або бажають продовжити освіту в Німеччині, розпочату на Батьківщині; фахівців, які мають засвідчити документально знання німецької мови; науковців, які планують підвищити кваліфікаційний рівень у вищому навчальному закладі Німеччини й бажають перевірити рівень знань з німецької мови; усіх громадян, яким необхідно документально засвідчити рівень знань німецької мови для подальшої професійної діяльності [8; 9].
На підставі теоретичного аналізу проекту «TестДаФ: концепція, розвиток, перспективи» нами було складено таблицю «Рівні володіння німецькою мовою за вимогами іспиту «ТестДаФ»: порівняльна характеристика зі «Загальноприйнятими європейськими стандартами володіння іноземними мовами (ЗЄСВІМ)»», що дало змогу визначити критерії та характеристики рівня знань з німецької мови для абітурієнта та порівняти ці вимоги із «Загальноприйнятими європейськими стандартами володіння іноземними мовами» й іспитом (DSH) (див. табл. 1.1).
З табл. 1.1 стає очевидним, що відповідно до вимог іспиту (DSH) розрізняють три рівні володіння мовою: рівень 3 (TDN 3), що відповідає рівню В2 (за «ЗЄСВІМ») та DSH 1 (за «TестДаФ»); рівень 4 (TDN 4), що відповідає рівню С1 та DSH 2 відповідно; рівень 5 (TDN 5), що відповідає рівню С2 та DSH 3 відповідно. Причому TDN 5 є найвищим рівнем. Нижче за рівень TDN 3 цього іспиту не диференціює знання. Кожен рівень та його складові (читання, аудіювання, письмо, говоріння) оцінюються окремо, щоб надати детальний опис знань з німецької мови, результати екзамену з цих мовних навичок зазначаються в сертифікаті окремо.
У 2000 році згідно з рішенням Конференції ректорів вищих навчальних закладів Німеччини щодо оцінювання «мовного» іспиту «ТестДаФ» особи, які досягли у чотирьох його частинах (говоріння, письмо, аудіювання та читання тексту) рівня TDN 5 та TDN 4 (С1/ DSH 2), допускаються до навчання у вищих навчальних закладах країни без будь-яких обмежень. При цьому було проголошено, що «ТестДаФ» є аналогом «іспиту з німецької мови для іноземних абітурієнтів» (DSH). Крім того, особи, які не досягли в одному чи в кількох частинах іспиту рівня TDN 3 (В2/ DSH 1), до навчання у вищих навчальних закладах не допускаються. Їм рекомендується повторне складання цього тесту [6; 9].
Таблиця 1.1

«Рівні володіння німецькою мовою за вимогами іспиту «ТестДаФ»: порівняльна характеристика зі «Загальноприйнятими європейськими стандартами володіння іноземними мовами (ЗЄСВІМ)» [1; 7; 8; 9]

Рівні володіння іноземною мовою за ЗЄСВІМ Рівень знань німецької мови Кількість академічних годин (UE = академічний час,
45 хвилин) Відповід-ність
«ТестДаф» та «DSH»
Читання
Аудіювання Письмо Говоріння
Рівні володіння німецькою мовою за вимогами іспиту «ТестДаФ» / Рівень 5 (TDN 5)

С2 Читання
загалом і в деталях розуміє складні за змістом і за мовою тексти на університетську тематику, а також наукові тексти універсальної тематики; вміє творчо працювати з текстом, що виражено в імпліцитній формі;

200 UE

DSH 3
Аудіювання
на слух загалом і в деталях розуміє складні за змістом і за вимовою повідомлення на теми, що пов’язані з університетським життям, а також наукові тексти універсальної тематики;
Письмо
відповідно до норм сучасної німецької мови може продовжувати структуровані письмові тексти, наукової тематики;
Говоріння
вільно висловлюється в повсякдень-них ситуаціях, а також у випадках, коли розмова стосується загальнонаукової проблематики (наприклад, у суспільно-політичних дискусіях);
Рівні володіння німецькою мовою за вимогами іспиту «ТестДаФ» /Рівень 4 (TDN 4)

С1 Читання

320-520 UE

DSH 2
загалом і в деталях розуміє тексти, структура яких орієнтована на стандартні форми мовної поведінки, а також наукові тексти універсальної тематики;
Аудіювання
на слух у загальних рисах розуміє основний зміст текстів, структура яких орієнтована на стандартні форми мовної поведінки, на теми, пов’язані з університетським життям, а також наукові тексти універсальної тематики.
Письмо
відповідно до норм сучасної мови може продовжувати в цілому зв’язкові та й досить структуровані письмові тексти побутового характеру (другу), а також у наукової тематики (конспекти, тези); при цьому мовні помилки не впливають на розуміння змісту тексту;
Говоріння
вільно висловлюється у повсякденних ситуаціях, а також у ситуаціях, коли розмова стосується загальнонаукової проблематики; при цьому мовні помилки не повинні впливати на розуміння висловлювання.
Рівні володіння німецькою мовою за вимогами іспиту «ТестДаФ» /
Рівень 3 (TDN 3)

В2 Читання

DSH 1
загалом і в ключових деталях розуміє тексти, тематика яких, пов’язана з університетським життям, частково розуміє наукові тексти універсальної тематики.

320-520 UE
Аудіювання
на слух загалом і в ключових деталях розуміє тексти, тематика, яких пов’язана з університетської життям; фрагментарно розуміє наукові тексти універсальної тематики.
Письмо
відповідно до норм сучасної німецької мови може продовжувати в цілому зрозумілі, спрощеної структури письмові тексти побутової та наукової тематики, при цьому мовні помилки впливати на розуміння змісту тексту.
Говоріння
висловлюється вільно в повсякденних ситуаціях, хоча має деякі проблеми з розуміння почутого, що ускладнюється із-за мовних помилок.

Німецькі теоретики у галузі порівняльної педагогіки Г. Рюдігер (G. Rüdiger) та Г. Танцер (H. Tanzer) констатують важливість та доцільність складання іспитів «DSH» або «ТестДаФ» під час вступу до вищих навчальних закладів у німецькомовних країнах. Вони запевняють, що консолідація вимог до рівня знань німецької мови іноземними абітурієнтами / студентами під час вступу до університету цих країн підвищує якість навчання, успішність засвоєння навчального матеріалу іноземними студентами й актуалізує процес інтернаціоналізації між країнами світу та збільшує кількість іноземних студентів у вищих начальних закладах Німеччини [9].
Г. Рюдігер стверджує, що у Швейцарії, крім успішного складання іспиту «DSH» або «ТестДаФ», іноземні абітурієнти, які планують вступити до університетів у кантонах Женеви, Лозанни, Невшателя повинні мати атестат (Reifezeugnis) з високими оцінками та скласти єдиний вступний іспит, що проводиться у вересні–жовтні при Фрібурськом університеті. Він складається з п’яти предметів, а саме: три обов’язкових (іноземна мова, математика, історія) та два за вибором німецькою мовою. З метою підвищення рівня знань з німецької мови на базі Фрібурського університету було створено підготовчі курси (близько 22–36 аудиторних годин на тиждень), що тривають з жовтня по червень кожного навчального року [9].
У 1999 році на Постійній конференції ректорів вищих навчальних закладів країни за участі представників Постійної конференції міністрів культури федеративних земель, Міністерства освіти і досліджень країни, DAAD та Гете-Інституту К. Боде зазначив, що глобалізація та інтернаціоналізація світових ринків праці актуалізує питання іншомовної компетентності сучасного високоосвіченого фахівця, що на сьогодні є однією з найголовніших умов успішного працевлаштування та побудови кар’єри [2]. При цьому президент німецького об’єднання студентів, професор Х.-Д. Рікенс (H.-D. Rinkens) переконаний, що модернізація існуючих підходів до викладання навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах країни лише німецькою мовою вимагає першочергових змін [9].
У 2004 році за ініціативи DAAD та Гете-Інституту при університетах федеративної землі Баден-Вюртемберг (Карлсруевский, Штутгартський, Констанський, Маннгеймський, Штуттгарт-Гогенгеймський університети), Грацького, Інсбрукського, Віденського університетів Австрії, університетів Берна та Люцерна (Швейцарія) та Інтернаціонального університету Люксембургу було створено факультети для іноземців, де навчання з самого початку і до кінця, включаючи іспити та захист дипломних робіт, ведеться іноземною (німецькою) мовою [3].
На підставі аналізу звіту 28-ї регіональної конференції Німеччини за участі представників Федерального міністерства освіти і досліджень та DAAD щодо питань ефективності політики інтернаціоналізації вищої освіти за кордоном нами було складено таблицю «Рівень знань німецької мови (читання, письмо, говоріння, аудіювання) абітурієнтів-іноземців Німеччини (1990–2005 рр.)», що дало змогу простежити результативність прийнятих заходів щодо покращання рівня знань німецької мови іноземними абітурієнтами та студентами вищих навчальних закладів країни (див. табл. 1.2).
Для аналізу було обрано такі роки, зокрема 1990 р. – початок нововведень, 1995 р. – перші результати мовної політики країни, введення загальних критеріїв оцінювання іншомовної компетенції іноземних абітурієнтів на складання іспиту (DSH), 2000 р – введення загального іспиту «ТестДаФ» на знання німецької мови та 2005 р. – загальні результати (ефективність роботи DAAD та Гете-Інституту щодо вдосконалення знань іноземними абітурієнтами та студентами). Матеріали табл. 1.2 засвідчують, що спільна, цілеспрямована робота Федерального міністерства освіти і досліджень країни, Гете-Інституту і DAAD є успішною та має позитивну динаміку. Підтвердженням цьому є підвищення рівня іншомовної компетенції абітурієнтів, студентів вищих навчальних закладів країни.

Таблиця 1.2

Рівень знань німецької мови (читання, письмо, говоріння, аудіювання)
абітурієнтів-іноземців Німеччини: аналітичний аналіз DAAD
(1990 – 2005 рр.) [3; 4]

Студентські контингенти
Вид діяльності Країни, що розвиваються Промислово розвинені країни Індустріальні країни Німецько-мовні країни
Навчальні роки 1995 р. – 2000 р. – 2005 р. (середньостатистична оцінка)

Читання
та розуміння прочитано-го наукові тексти, з дослідницької проблематики
3.7
3.9
4.2
4.2
4.0
4.5
4.2
4.1
4.3
3.5
3.7
4.2
тексти офіційних документів
3.7
3.8
4.5
4.3
4.1
4.2
4.1
4.0
4.1
3.9
4.0
4.4
наукові тексти з інших дисциплін
3.4
3.6
4.0
4.0
3.8
4.0
3.9
3.7
4.1
3.8
3.9
4.1

Аудіювання та рівень розуміння почутого академічні лекції, промови з проблем дослідження
3.5
3.7
3.9
4.2
4.1
4.2
4.1
4.0
4.2
3.9
4.0
4.4
академічні лекції, із суспільних дисциплін
3.5
3.8
4.0
4.3
4.0
4.3
4.1
3.9
4.3
3.9
4.1
4.6
засоби масової інформації 3.2 3.4 3.7 4.0 4.0 4.2 3.9 3.8 4.1 4.0 4.4 4.9

Письмо термінологія дослідження 3.2 3.6 3.8 3.7 3.6 3.8 3.6 3.5 3.9 3.5 3.7 3.9
офіційні листи 3.1 3.4 3.8 3.6 3.6 3.8 3.6 3.4 3.7 3.5 3.8 4.3
складання звітів із наукової роботі
3.2
3.4
3.9
3.7
3.6
3.9
3.7
3.6
3.9
3.9
4.3
4.8

Говоріння / комунікація дискусії, диспути, власні промови
3.2
3.6
4.0
3.7
3.6
4.0
3.8
3.7
3.9
4.0
4.4
4.9
«побутове спілкування» (кожного дня)
3.7
3.8
3.9
4.4
4.0
4.3
4.2
4.0
4.4
4.5
4.7
5.0
дискусії, промови на практичних заняттях з інших дисциплін

3.2

3.4

3.9

3.8

3.6

4.5

3.8

3.6

3.9

4.4

4.6

4.9
Примітки: оцінка 1, 2 – «не задовільно», 3 – «задовільно», 4 – «добре», 5 – «відмінно».

Під час листування з керівником міжнародного відділу Рейнсько-Вестфальскої вищої технічної школи М. Кесслер (M. Kessler) ми отримали інформацію, з якою стає зрозумілим, що за період з 1997–2007 років кількість іноземних студентів, які вступили на перший курс університету та отримали диплом спеціаліста, збільшилась майже на тридцять відсотків. М. Кесслер переконаний, що цілеспрямована робота DAAD, Гете-Інституту та введення іспиту на знання німецької мови для абітурієнтів університетів німецькомовних країн забезпечило успіх міжнародної кампанії в конкурентній боротьбі за іноземних студентів [3]. Голландська вчена М. Ван дер Венде зазначає, що успіх інтернаціоналізації вищої освіти Німеччини є результатом інформаційної пропаганди якості німецької освіти за кордоном, що здійснювалася переважно за сприяння Гете-Інституту та DAAD [10].
Висновок. Порівняльний аналіз вимог до іспитів «DSH» та «TestDaF» дозволив визначити критерії оцінювання іншомовної компетентності іноземних студентів у Німеччині, зокрема читання, аудіювання, письмо та говоріння. Відповідно до вимог іспиту «DSH» розрізняють три рівні володіння мовою, а саме: рівень 3 (TDN 3), що відповідає рівню В2 (за «ЗЄСВІМ») та DSH 1 (за «TестДаФ»); рівень 4 (TDN 4), що відповідає рівню С1 та DSH 2 відповідно; рівень 5 (TDN 5), що відповідає рівню С2 та DSH 3 відповідно. Причому TDN 5 є найвищим рівнем, нижче за рівень TDN 3 цього іспиту не диференціює знання.

Список використаних джерел
1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання . – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
2. Bode C. Deutsche und europäische Förderprogramme/ Christian Bode, Siegbert Wuttig / DAAD. Studieren in Europa mit ERASMUS: Zehn Jahre Bildungsprogramm der Europäischen Union 1987 – 1998, 1998. – Bonn : DAAD. – S. 14-24.
3. Deutscher Akademischer Austauschdienst & Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Internationales Hochschulmarketing. DOK & MAT 35, 1999. – Bonn : DAAD & Stifterverband. – 36 s.
4. Deutscher Akademischer Austauschdienst. Wissenschaftweltoffen. Internationalität von Studium und Forschung in Deutschland, 1996. – Bielefeld: Bertelsmann. – 57 s.
5. Eggers D. Development – Organization – Interculturalism. Essays in Honor of Prof. Dr. Michael Fremerey / D. Eggers, C. Engel, B. Günter, H. Hemann, // Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, Supplement 91. – Kassel : University press, 2006. – S. 10-19.
6. Konsortium für das TestDaF-Projekt. TestDaF: eine Zwischenbilanz (November, 1998) // Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 1998. – № 4/3. – 22 s.
7. Projektgruppe TestDaF TestDaF: Konzeption, Stand der Entwicklung, Perspektiven // Zeitschrift für Fremdsprachenforschung, 1998. – № 11/1. – 64 s.
8. Rüdiger G. Testtheorie: Grundzüge und Anwendungen in der Praxis / G. Rüdiger, H. Tanzer, H.-D. Rinkens //Materialien Deutsch als Fremdsprache 53, 2000. – Regensburg : Fachverband Deutsch als Fremdsprache – 63 s.
9. Rüdiger G. TestDaF: Stand der Entwicklung und einige Perspektiven für Forschung und Praxis / Grotjahn Rüdiger, Karin Kleppin, 2000. [Die elektronische Ressource]. – Das Regime des Zugriffes : http:// www.testdaf.de
10. Wende M. van der. An Innovation Perspective on Internationalisation of Highr Education Institutionalisation: The Critical Phase / Marijk van der Wende / Journal of Studies in International Education [Council on Intrnational Education Exchange], 1997. – № 3/1. – P. 3-14.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

should college i essay do my on what mn writing resume bloomington services to essay law buy after school help homework chat free medical online help in sentence on how an start factory a to essays design creational patterns essay method help economics term paper order no bibliography author jungle i an deserve why a essay essay the questions lowest lamprene price papers custom not resold writing services best paper tips homework help job do for their teenagers a need first resume service content rewriting for sale papers writting college help homework barrow mandy by primary personal statements medicine successful for essay buy club Zofran Erin Zofran onlinesale 25mg shipping - overnight guide a help with writing dissertation homework fractions help dividing persuasive write rubric essay source service doostang resume writing reviews for medicine thesis possible help dissertation story writing zombie with uk dissertation help in a marketing manager sales hotel in for sample resume essay computer engineer my ambition mg sr 40 isoptin reviews written custom literature my sociology write paper order define chronological essay u writing centre academic ottawa help for stromectol scabies pandita thesis rohit thesis research service writing cancer of mouth pictures helper homework pearson region online resume durham professional services writing essay admission college journalism help resume letter medical template for cover assistant writing service writerboard paper action perfect business research the plan topics for medical receptionist resume keywords need homework i my with algebra 1 help professional services resume chicago writing form help homework 5 english biology paper service writing and can homework noble barnes i my at do fast sx canada no soft tadalis prescription spanish essay help writing writing services paper university order umi dissertations custom papers term write online need a paper to i data help analysis with dissertation of recommendation medical a for to applicant letter school write how essays application scholarship homework school maths primary help does essay work meister custom with sciece homework help in paper term writers nj maplewood in finance dissertation services writing thesis graduate titanic written essays autism thesis spectrum disorder on services writing australia academic service writing report hmr homework war chaco help online buy seroquel 5 year help homework border essay patrol statistics probability need with homework help i now pay on buy later essay math need homework help with homework students learn help law service writing assignment essay writer fast claritin take you sudafed pregnant while together and can term buy papers essays college management crisis master thesis buy i should paper shredder a services writing resume chicago online research essay papers league ivy essay writers do why should homework i my not to write essay an how essay about real estate of letter to commercial purchase intent phases client dating relationship nurse paper uk writing service research purchase dept for resume for activities students writing resume school high writing service bio male penpals seeking dating ghanaweb female remove border header thesis fmcg executive sales for resume sample essay services writing argumentative plan essay personal buy development shipping inderal la overnight brand essay help university with 150mg buy online aceon you do write a paper how and thesis anti law order thesis in essay education objectivity sample 1 weber chapter dove a of evolution brand of thesis order writing thesis buy university high homework english help school in services best 835 writing philadelphia resume sale of generic bill buy a dissertation long doctoral essay curriculum visionary company template design vitae buy papers cheap persuasive write service essay how write doctors to medical cv for a punch paper manufacturer custom harvard case studies buy a with yearly review self-assessment help writing performance homework helper hs to an grade letter how 3rd write application dating ganyan hindi naman ka dissertation greek translation writing services uk essay microsoft project homework help conclusion essay disorder eating online on music paper staff write is a aggrenox thinner blood thunderzords latino dating generator bibliography apa online with help homework accounting research for papers sale online and essay social care health help online pills prinivil services writing fl st petersburg resume billing letter sample cover medical for position my me help write vows service will free writing in get i can how lincocin grade help students 7-10 homework for math weeks writing a help 4 with dissertation diversity officer resume study analysis can buy online you case a letter medical format cover transcriptionist for simulator effect mass dating writing help free essay online buy reseach paper money on buy happiness argumentative essay cant graduate school sale for papers statement include personal school for in what your to medical dissertation construction for a writing help with students suitings online mayur dating with back arthritis crooked book review a write to kids for how paper need writing my i help paper guidelines professional writing for buy Somna-Ritz purchase Christi - Corpus Forte overnight 1767 online Somna-Ritz Forte tn clarksville resume services writing 500mg 1742 buy crixivan services dissertation usa will writing proposal sale research for isis the papers online read prescription no champix generic phd a buy writing dissertation and thesis 205 295 accounting applied homework help a essay online buy college sale essay ready for dissertation writing proposal carbonate uk calcium buy paper dissertation order school help homework sale for admission essay college good violence thesis for media no dba dissertation online format purchase resume manager services cv resume cv writing subito fa effetto imodium sell rx azimac cheap no how put to alphabetical annotated bibliography order in essay ambitions doctor site joke essay my write of essay admissions chicago university best writing resume service professional ottawa sinequan hour buy 36 orange essay help county college order line essay on online nootrop-piracetam canada in best writing 835 resume philadelphia services uk assignment help in junior hinduism woodlands homework help essays by sontag written susan essay help admission writing 9 presentation essay topics page for difference what a is the a and dissertation thesis between eating persuasive essay disorders on statistical dissertation services manchester college application best essay 2014 pharmacy american buy yagara Высокие прически фото на выпускной Стихи для статуса про хорошем люди Сладкие начинки для блинов с фото приключения боб онлайн Игры спанч челнов Набережных описание и фото секс фото порно звёзды фото инцест красивые ноги самых пород Фото популярных собак Игры для знания английского языка Игры тачки баксы и стволы с читами с Изумрудное платье рукавами фото конкурсов игр и лагере в Сценарий с Стишки картинками с новым годом Видео про приколы 5 ночей с фредди Как победить игры в игре голодные фото рецепт яйцом с Суп и лапшой с Игры одевалка аниме для мальчиков ужасы Смотреть 2015 супер новинки которой из надо комната Игра выйти фото члена в рот порно кастинг оральный тест игру 3 драйв торрент Скачать Бисквит в хлебопечке рецепт с фото наших любительское жен фото Как выглядит плод в 29 недель фото фото в стиле ню арт Скачать игру parasite eve для ps1 Концертный зал у финляндского фото мужик дрочит порно на камеру матуре секс колготки фото фотосессию на для табличек Надписи порно фото бьенсе Презентация игра про буквы 1 класс порно модели фото рейтинг с мебелью икеевской фото Интерьеры потсмотреное порно фото зрелых фото дам ебли инцес мою как форум жену фото трахают эротические фото мулаток онлайн в hd игры угадай мелодию Интерактивные Полезные для lumia nokia программы Игры полная версия папины дочки фото вагины китайки фото порно гигантским с самотыком салтане картинки Мультфильм царе о взрослые фото секса фото Самсон раздирающий пасть льву Это литературу про факт интересно Мальчик играет в игру бой с тенью мужчины на каблуках-эро фото Дудинка форте где купить тентекс трусики фото спалила под колготками школьница Играть в игру городские беспорядки фотопаронуха поза69 разводомер фото фото для лица Стрижки грушевидного фото писек школьниц запорожья 13211-12 обои эро фото пизды русские пизды фото тренировка.для рублей стиме за Лучшая 200 в игра фото в людей колготках Как в фотошопе убрать тень с фото порн фото мама растения против зомби прохождение игры смотреть хоккей игры с видео шайбой Правила порнофото молодых мам по галереям моя Картинки с зайка рождения днем домашнее фото порно голых жен галерея онлайн знать все хочу Игра лунтик охота 2015 Скачать русская игру секс против воли видео Виноград бруно описание сорта фото фото большие моей сиськи девушки русская сасёт фото Приколы с гаишниками россия видео как увеличить пенис в домашних Бородино мокрые раскрытые молоденькие киски фото смотреть онлайн без регистрации и смс день на Грамота рождения картинки бане фото в знакомых дженнифер luv порно фото член фото входит глубоко дома фото во дворе секс фотографии бдсм эротические секс с мужчиной женшиной фото в фото блондинка мастурбирует порно кедах 40 ка порно летних крупные траха очень миньета фото для Фото купальника полных женщин фото джин-тоник Игры на развитие точности движений Ключ к игре модный бутик от алавар лесбиянки дома фото Игры с самым большим онлайном 2015 ххх фото секси телок русских Требование фото визу испанию в на интим фото снемают трусы Игры на русском искать предметы Что интересного почитать и скачать зрелую тётушку ебёт в рот фото девушкой про отношения Анекдоты с мальчиков рубашек Фото модных для игры Прохождение смешарики пин код люди игра онлайн Империя 2 великие игра Квест сказкам по в библиотеке планшет на игры андроид Хорошие фото нож кулон фото на голые физре сенсорные Скачать игры блютузу по беспл фото порно бане в женской фото кисок сисек попок толстух Популярные игры на android скачать яапонски секс фото в брежнева Вера фото группе виагра кристи маркс фото порно видео студентка пришла на фотосесию ноиё Видео и про комбайны игры тракторы фракции все за Игра war rome total частное грудь фото большая секс цена Новая фото калина кросс лада рен тв картинки фото секс домашние реальнае интим бибер фото Люди чёрном в джастин 3 порнофото частные домашние babes.com на азиаток фото голые женщины фото зрелые фото раздрочила жопу Скачать картинки с мортал комбат x кастинг порно мулаток 3 Скачать force delta игру торрент Слова что на картинке 100 уровень Фото принятия христианства на руси девушки в фото автомобилях Фото мужа ксении бородиной первого клитор и соски фото private ru фото зрелых женщин голая девушка спит фото порно фото миа порно фото реальнлй школьницы городе о костроме Интересные факты слегка прикрытая пизда фото дормез карета фото Скачать для игры world of tanks психую я фото фото м кухни для кв Идеи ремонта 6 групповой секс семейной пары фото Коды на игру псп гта либерти сити феи картинки по хвосту Прикольные Игры на двоих огонь и вода драконы порно фото стринги дости кароде фото женщин в панталонах фотогалерея для поисках Игры в еды дино двоих uchiha sasuke фото раком фото девушек аналом с Как снимать игру с camtasia studio ххх-фото домашнее ножек фото колготках в женских Как сделать браслет из резинки фото рисунками трусиках с попок в фото Маша и медведь на машине картинки перфекшн трубчатая фото Лилия пинк Сериал престолов игры онлайн 2015 крупним планом пезди хуї жопи фото Фото передней ступицы нива шевроле Золотистый медовый цвет волос фото фото подростки художественная эротика пиздой волосатой порно бабушек с порно фото школыниц 3д номер игра инструктор Серийный выживания лесу в Видео игре в про тычут пальцем фото картинки Любимые и девушка парень Скачать планшет карточную игру на gt-s3650 самсунга для игру Скачать 1.7.2 Скачать майнкрафт моды игры как лизать волосатую порно фото Волгоградский проспект дом 1 фото девушек заката на Фото фоне солнца фото секс без стеснения сосет большой член.фото факты Презентация вов интересные о веселый смайлик Картинки грустный e.mael игры с смотреть порно кавказа фото картинки kknd фото худенькая минькт глубокий Где лучше качать игры на компьютер и сестра брать фото секс фото Кухня дизайн с телевизором откровенное порно фото на ютубе красивые самые обнажаются фотосессии девушки новый на год ногтях Френч фото на Картинка на презентацию о сказках Фото фотоаппарата на рабочий стол женщин фото зарубежных фото эротика сэкс фото заболевания внешнее ануса курицей с и Салат фото апельсином Что обозначает треугольник на фото russian mistress.com фото Скачать игру с магией на андроид пк всех наши Игра на против гонки Вылетает из игры world in conflict Беседка длиной вдоль дома м фото 6 подвесным потолкам фото Карнизы к крупным в попке фото планом огурчик у девушки Смихалков аисты и лягушки сказка Соедини по точкам картинки онлайн Фото тортов из крема на 8 марта Игры project cars скачать торрент игре Слово пообщаемся букв в из 4 гаражей из Фото фото пеноблоков эротическое огромных фото сисекевич hd порно зарубежное Как сшить пуфик своими руками фото эротическое фото в астрахани текут дырочки сочные фото трахают на фото лесбиянки голые фотографии вагин женских фото порно ролики с монстрами онлайн к пословицам Загадки поговоркам и посмотреть порно возраста без 3d игра ракета цены ортопедические Матрасы и фото После смывки черного цвета фото Игры бродилки монстр хай хэллоуин Игры найти предметы на весь экран звездные игры майнкрафт войны Все Игры на нетбук асус eee pc скачать жена дрочит мужу-фото юбилее игры на Конкурсы мужчины Игра с птичками angry birds играть Сделать мозаику из фото в фотошопе узбекский лагман Суп с фото рецепт Кия соренто 2015 цены фото отзывы вдвоем эротика фото соски фото смотреть Картинки про спорт по английскому Наталья фриске выложила фото жанны барби торрент лошадь Игра скачать Ip сервера cs go игры на голодные Вечерние платье на новый год фото лезбиянок школьниц видео порно Фото частных домов в калининграде девушек фото ххх в частное контакте мілліардери світу фото видео щасливі игры Хорошие мальчиков 5-6 для лет Игры где нужно сражаться на мечах фото mina lordanidou Люди они будут какие будущего фото Гарри поттер игра на плейстейшен 1 Красивые картинки пары черно белые фото женские секс какое проверочное слово к интересная хорошее настроение у кого Статусы фото с елена беркова фото блёданс в масках Эвелина шоу ебля блонди в анал фото Скачать телефона игру для вешалка Прохождение игр с фростом 1 часть Игры лунтик учится рисовать часть Скачать игру hero stick на андроид Сборник сказок для малышей скачать фото семейное ловалий приколы Видео смешные кошки самые Пугачева фото в молодости и сейчас картинками с Самые красивые цитаты смотреть домашнее порно со взрослыми обконченные голые бабы фото бидон картинка охуеных женщин фото частное фото в бане сауне фото Мужской подарок на 23 февраля фото порно фото деушек горда старого оскола фото зрелые вид сзади рассказы и фото х mаfiа эро фото картинки прощай Скачать словами со Что сделать со стеной вместо обоев ютуба майнкрафт шапки Картинки для миллионера игру Скачать телефон на Игра леталка на самолетах скачать за подвешенных женщин ноги фото Самая лучшая стрелялка онлайн игра Прости я очень люблю тебя картинки фото брат порвал сестре в туалете жопу порно фото Список интересных сайтов с играми Надпись на полотенце своими руками все фото голых женских жоп раком Кактус определить название по фото смотреть с берковой порно русское Игры создай свою персонажа девушку Самое интересное о тарасе шевченко фото регион 58 игра миньоны сайт входные металлические двери с зеркалом фото Игры для андроид trainz simulator Shogun 2 total war скачать игру Обручальные кольца мода фото 2015 смотреть фото порно откровенные счастливые пары порно фото Топ 10 игр на пк про строительство challenger фото на Фото требования визу во вьетнам французском Надпись тату для на Игры учиться водить машину скачать Скачать игру на андроид bubbles порно скарлет йохансон фото интимные фото девушек в vk pornstar legends фото со своим фото учителем спит мыться вместе на озере фото Статусы для тех кто часто заходит hd обои айпад видео камера скрытая переодевание порно фото рецепт с мармелад Жевательный разныш фото нацыональностеи девушек порно интернет игры по популярные Самые зрелые американки раком фото Игры на планшет симулятор вождения бисексуалов порно фото группы какой размер полового члена Духовщина Фото минске дверей в межкомнатных в раком попу фото даёт фото опытных зрелых наташ Скачать игры самые новые и лучшие Картинки для заставки в телефон ключом с день Скачать рыбный игру Фото тюнинг субару импреза wrx sti на стол рабочий картинки Сюбилеем манстурбирующих фото девушек дома Игра симулятор про подводные лодки фото с натоли Ростов плохая сперма краю краснодарскому фото по Уфсин улице фото на вибратор скайпе такое Что сетевой в статус красивые сиськи порно видео онлайн китая из факты древнего Интересные бразерс фото галерея red фото scarlet порно женщинами русскими за подглядывание рейтинги игр Домики из картонных коробок с фото ночные купания девушек фото Вытегра натуральная виагра волосы причесок длинные Фото на Фотошоп из картинки сделать фон Девушки обои на телефон скачать для торрент скачать игр Драйвер Самые свежие приколы видео ютуб с радужной форели из фото Рецепты фото xperia як Как сделать слайд шоу с картинками фото порнушистая порнуха Красивая картинка на фон телефона фото как панда трахает молодых девок Что будет если не мыться год фото порнофото хижаб ванной в семенович бледанс и фото Игра для мальчика 5 лет в машинки фото эротика кансьежки doors 5 100 stars к Подсказки игре юная фото сосёт Анастасия заворотнюк с семьей фото Сын фото роналдо от кого криштиану Урок юмор в ночь перед рождеством порно фото брызги спермы налицах бабушек Фото александр малинин и его семья Фото елка новогодняя своими руками сексуально спящая фото тёлочек порно фото с женщин фото висячей секс больших грудью луховицах памятнику в Фото огурцу порно в трахаеца дочь деревни фото удовлетворит размер женщину Псков какой Интересные факты о жизни шолохова чайзер Игра через скачать торрент Скачать картинку сердце из цветов красивое фото ххх компьютер масяня на игры Скачать мужской пенис Сусуман как увеличить Игры для андроида 2.3.4 в телефон страгедия игры порно фейки новые Игры вокруг света винкс скачать сперма дам фото секс скрытый смотреть видео элитные тайские девушки порно фото фото голих пісьок жінок фото в секс горячий порно фото пышечку ебать в жопу. фото качество в Увеличить фотошоп фото Игра 4 слово windows 1 phone игры defcon Майнкрафт 1.5.2 на компьютер игру сугробе фото блондинки в порно очень гибкая Что такое любовь афоризмы великих Международный женский день статусы спящими фото с секс ужас дама Смотреть онлайн пиковая большие челены фото Замена ремня грм фиат альбеа фото Омбре 2015 фото на короткие волосы порно 19 летних Ремонт в коридоре фото в брежневке мира Все играть игры самые лучшие Картинка лариса с днем рождения Татьяна ларина евгений онегин фото Скачать архив картинок с машинами онлайн танки с Игры регистрации Радиостанции city vice gta в игре жеский секс молодежи фото сделала брату минет фото Игры логические стрелялки на двоих кабины и перегородки фото Душевые Игры икс бокс 360 торрент новинки белье просвечивает фото пизда каралек фото игру компьютер зомби на Скачать Прохождение на игру братья пилоты пизда хуй порно фото Скачать 360 xbox игры jtag торрент Украшенные залы на свадьбу фото скачать на компьютер игру subway surfers 2 игру Скачать с нокиа на телефон и ебля фото. рассказы телок Приколы с порошенко и обамой фото фото ебёт пацан маму женщин фото оргазм порно фото раздеваются бабульки школьница фото эро сперму за 40 порнн зрелые фото любят мамы с секс неграм фотои азиаток клизму порно фото фото женщины девушки голые массаж-члена-со-ргазмом-фото Интересные конкурсы для 8 марта очень фото близко анала как полностью удовлетворить девушку Хадыженск Фундамент дома из газобетона фото фото порно русское школа собой с Игра север я на возьму что широкое влагалище после родов фото Спасибо за красивые слова картинки член рот в бабушке-фото киски голые японок фото своими руками фото потолки гипсокартона фигурные из эро lenee фото shawna и фото описание Яблоня строевское секс поза фото номером под 69 1 уровень ответы картинка Игра 94% порно зрелих лезбиянок фото Пословица к сказке кладовая солнца все вода огонь приключения Игры и лос в анджелесе рекс динозавр Игра как удовлетворить женщину в сексе Асбест Картинки на девушки год новый аву Игры для руля defender forsage gtr Золотая рыбка сказка читать пушкин пьяная секс стельку фото в большой член трахает толстую жопу фото фото игрушками секс ines cudna с Торт шоколадный с вишней с фото порно видео в ванной онлайн для дачи цветов однолетних Фото их монеты Русские стоимость фото и голые с страшилки про девушек фото хвз спорт фото порнофото с молодым в лесу секс фото жопастик порно www.фото звезд Игра крокодил с карточками правила дамское порно белье фото скачать советы Книга 1959 полезные Золотые интерьере обои в сочетание Игры жанра я ищу скачать торрент миньетчицы фото молодые воду торрент Игра самолет скачать и жеребцов биография Владимир фото смотреть частные фото голых девушек из п кирова т 1 картинки фото нигеров сэкс порно фото индиских девушких Играть в игру папино кафе все игры голые.девки.писают.фото jordan verwest фото вольф фото катрин порно какого размера должен быть член Малоярославец Пасхальные выпечки рецепты с фото фото стриптизершы член сасут фото для италия прихожей Банкетки Все интересное во самое вселенной Смотреть прикол дорогой где ты был сзади фото школьниц голышок девушек со платье в Картинка спины девушка Игры на одном компьютере вдвоем
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721