КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У НІМЕЧЧИНІ ЗА ВИМОГОЮ ІСПИТІВ (DSH, TestDaF): ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В. М. Солощенко

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

У статті висвітлено критерії оцінювання іншомовної компетентності іноземних студентів у Німеччині за вимогами іспитів DSH і TestDaF. Здійснено порівняльний аналіз вимог щодо рівня володіння німецькою мовою за вимогами іспиту «TestDaF» та ЗЄСВІМ. Проаналізовано результативність прийнятих заходів щодо покращання рівня знань з німецької мови іноземними абітурієнтами та студентами вищих навчальних закладів країни.
Ключові слова: іншомовна компетентність, студенти, Німеччина, німецька мова.
В статье выделены критерии оценивания иноязычной компетентности иностранных студентов в Германии по требованиям к экзаменам DSH и TestDaF. Осуществлен сравнительный анализ требований к уровню владения немецким языком по требованиям к экзаменам «TestDaF» и ЗЕСВИЯ. Проанализирована результативность принимаемых мер по улучшению уровня знаний немецкого языка иностранными абитуриентами и студентами высших учебных заведений страны.
Ключевые слова: иноязычная компетентность, студенты, Германия, немецкий язык.
In article criteria of estimation of language competence of foreign students in Germany according to requirements to DSH and TestDaF examinations are allocated. The comparative analysis of requirements to level of possession by German according to requirements to examinations of «TestDaF» and ELL is carried out. Productivity of accepted measures for improvement of level of knowledge of German by foreign entrants and students of higher educational institutions of the country is analysed.
Keywords: language competence, students, Germany, German.

Постановка проблеми. На початку ХХІ століття процеси інтернаціоналізації громадянського життя, динамічний розвиток національної економіки та глибокі зміни в сфері зайнятості висувають нові вимоги до якості підготовки фахівців й визначають постійну потребу в підвищенні їхньої професійної кваліфікації та академічній мобільності. Полікультурність сучасного суспільства зумовила посилення уваги до вивчення іноземних мов, поставила питання їх диверсифікації, перегляду підходів до їх викладання, а також і до розвитку нових концепцій мовної та іншомовної освіти у зв’язку із новим баченням мети навчання в контексті загальноєвропейської багатомовності.
В Україні необхідність оволодіння однією чи декількома іноземними мовами визначається соціально-економічним розвитком країни, вимогами входження до європейської та світової спільноти. З огляду на узгодженість та доцільність вивчення німецького досвіду оцінювання рівня мовної компетентності іноземних студентів у ВНЗ Німеччини й підвищення рівня їх знань з іноземної мови у вищих навчальних закладах України вважаємо за потрібне провести порівняльний аналіз вимог щодо рівня іншомовної компетентності іноземних студентів у Німеччині за вимогами іспитів (DSH, TestDaF).
Аналіз актуальних досліджень засвідчив, що окремі питання іншомовної компетентності сучасних фахівців висвітлено з різною мірою докладності у працях вітчизняних (З. Дмитровський, О. Сербенська, О. Пономарева, А. Яковець, М. Яцимірська, та ін.) та німецьких дослідників (Л. Вайсбергер, В.Вінтерштайнер, Г.-Ю. Крумм, Б. Хуфайзен, К. Фогель та ін.). Характеристику компетентностей в освітніх системах зарубіжних країн та України здійснили такі вітчизняні науковців, зокрема О. Овчарук, О. Пометун, О. Локшина, О. Савченко, І. Єрмаков, Е. Зеєр та ін.
Мета статті здійснення порівняльного аналізу критеріїв оцінювання іншомовної компетентності іноземних студентів у Німеччині за вимогою іспитів «DSH» та «TestDaF».
Виклад основного матеріалу. Укладач методичного посібника для іноземних абітурієнтів з вимог до рівня знань німецької мови щодо вступу у вищий навчальний заклад країни Д. Еггерс (D. Eggers) стверджує, що введення єдиних вимог та критеріїв оцінювання рівня знань німецької мови стали ефективними інструментами проведення злагодженої «мовної» політики в державі та у представництвах Гете-Інституту і Німецької служби академічних обмінів (DAAD) у різних країнах світу [5]. Так, критеріями оцінювання іншомовної компетентності іноземних абітурієнтів на складання іспиту (DSH) стали: читання та розуміння прочитаного тексту; аудіювання та рівень розуміння почутої інформації; писемне мовлення (письмо, навички роботи з науковим текстом німецькою мовою (написання офіційних листів, складання звітів тощо)) та усне мовлення (говоріння, комунікація) [3].
У 1996 році на 23-й освітній конференції «Німецька мова як іноземна та студентські контингенти Німеччини» за участі представників Асоціації з вивчення німецької мови в країні та DAAD було зазначено, що лише фундаментальна фахова підготовка спеціалістів та введення мовних курсів вивчення німецької мови як для вітчизняних, так і для іноземних студентів стане запорукою успіху в міжнародній конкурентній боротьбі [4].
У 1998 році у своїй доповіді «Німецька мова як іноземна для іноземних студентів та науковців» К. Боде зазначив, що існуючий іспит на знання німецької мови (DSH) є недосконалим. Він розроблений переважно для іноземних абітурієнтів та не враховує потребу більшості академічної спільноти [2]. Тому з метою підвищення рівня інтернаціоналізації між університетами німецькомовних країн світу, гарантування об’єктивності, достовірності, обґрунтованості та правдивості результатів тестування та узгодженості з вимогами до випробувань американського тесту на знання англійської мови «TOFЕL» за ініціативи DAAD, заочного університету міста Хаген, Гете-Інституту, Рурського університету Бохума, Центру ім. Карла Дуйсбурга та представників Постійної конференції міністрів культури федеративних земель, Міністерства освіти і досліджень країни, Постійної конференції ректорів вищих навчальних закладів Німеччини та Асоціації з вивчення німецької мови було представлено проект іспиту на знання німецької мови як іноземної «Тест на знання німецької мови як іноземної, Тест ДаФ» («Test für Deutsch als Fremdsprache, TestDaF») [6].
«ТестДаФ» було розроблено для таких представників академічної спільноти: іноземних студентів вищих навчальних закладів, які мають на меті пройти повний курс навчання або бажають продовжити освіту в Німеччині, розпочату на Батьківщині; фахівців, які мають засвідчити документально знання німецької мови; науковців, які планують підвищити кваліфікаційний рівень у вищому навчальному закладі Німеччини й бажають перевірити рівень знань з німецької мови; усіх громадян, яким необхідно документально засвідчити рівень знань німецької мови для подальшої професійної діяльності [8; 9].
На підставі теоретичного аналізу проекту «TестДаФ: концепція, розвиток, перспективи» нами було складено таблицю «Рівні володіння німецькою мовою за вимогами іспиту «ТестДаФ»: порівняльна характеристика зі «Загальноприйнятими європейськими стандартами володіння іноземними мовами (ЗЄСВІМ)»», що дало змогу визначити критерії та характеристики рівня знань з німецької мови для абітурієнта та порівняти ці вимоги із «Загальноприйнятими європейськими стандартами володіння іноземними мовами» й іспитом (DSH) (див. табл. 1.1).
З табл. 1.1 стає очевидним, що відповідно до вимог іспиту (DSH) розрізняють три рівні володіння мовою: рівень 3 (TDN 3), що відповідає рівню В2 (за «ЗЄСВІМ») та DSH 1 (за «TестДаФ»); рівень 4 (TDN 4), що відповідає рівню С1 та DSH 2 відповідно; рівень 5 (TDN 5), що відповідає рівню С2 та DSH 3 відповідно. Причому TDN 5 є найвищим рівнем. Нижче за рівень TDN 3 цього іспиту не диференціює знання. Кожен рівень та його складові (читання, аудіювання, письмо, говоріння) оцінюються окремо, щоб надати детальний опис знань з німецької мови, результати екзамену з цих мовних навичок зазначаються в сертифікаті окремо.
У 2000 році згідно з рішенням Конференції ректорів вищих навчальних закладів Німеччини щодо оцінювання «мовного» іспиту «ТестДаФ» особи, які досягли у чотирьох його частинах (говоріння, письмо, аудіювання та читання тексту) рівня TDN 5 та TDN 4 (С1/ DSH 2), допускаються до навчання у вищих навчальних закладах країни без будь-яких обмежень. При цьому було проголошено, що «ТестДаФ» є аналогом «іспиту з німецької мови для іноземних абітурієнтів» (DSH). Крім того, особи, які не досягли в одному чи в кількох частинах іспиту рівня TDN 3 (В2/ DSH 1), до навчання у вищих навчальних закладах не допускаються. Їм рекомендується повторне складання цього тесту [6; 9].
Таблиця 1.1

«Рівні володіння німецькою мовою за вимогами іспиту «ТестДаФ»: порівняльна характеристика зі «Загальноприйнятими європейськими стандартами володіння іноземними мовами (ЗЄСВІМ)» [1; 7; 8; 9]

Рівні володіння іноземною мовою за ЗЄСВІМ Рівень знань німецької мови Кількість академічних годин (UE = академічний час,
45 хвилин) Відповід-ність
«ТестДаф» та «DSH»
Читання
Аудіювання Письмо Говоріння
Рівні володіння німецькою мовою за вимогами іспиту «ТестДаФ» / Рівень 5 (TDN 5)

С2 Читання
загалом і в деталях розуміє складні за змістом і за мовою тексти на університетську тематику, а також наукові тексти універсальної тематики; вміє творчо працювати з текстом, що виражено в імпліцитній формі;

200 UE

DSH 3
Аудіювання
на слух загалом і в деталях розуміє складні за змістом і за вимовою повідомлення на теми, що пов’язані з університетським життям, а також наукові тексти універсальної тематики;
Письмо
відповідно до норм сучасної німецької мови може продовжувати структуровані письмові тексти, наукової тематики;
Говоріння
вільно висловлюється в повсякдень-них ситуаціях, а також у випадках, коли розмова стосується загальнонаукової проблематики (наприклад, у суспільно-політичних дискусіях);
Рівні володіння німецькою мовою за вимогами іспиту «ТестДаФ» /Рівень 4 (TDN 4)

С1 Читання

320-520 UE

DSH 2
загалом і в деталях розуміє тексти, структура яких орієнтована на стандартні форми мовної поведінки, а також наукові тексти універсальної тематики;
Аудіювання
на слух у загальних рисах розуміє основний зміст текстів, структура яких орієнтована на стандартні форми мовної поведінки, на теми, пов’язані з університетським життям, а також наукові тексти універсальної тематики.
Письмо
відповідно до норм сучасної мови може продовжувати в цілому зв’язкові та й досить структуровані письмові тексти побутового характеру (другу), а також у наукової тематики (конспекти, тези); при цьому мовні помилки не впливають на розуміння змісту тексту;
Говоріння
вільно висловлюється у повсякденних ситуаціях, а також у ситуаціях, коли розмова стосується загальнонаукової проблематики; при цьому мовні помилки не повинні впливати на розуміння висловлювання.
Рівні володіння німецькою мовою за вимогами іспиту «ТестДаФ» /
Рівень 3 (TDN 3)

В2 Читання

DSH 1
загалом і в ключових деталях розуміє тексти, тематика яких, пов’язана з університетським життям, частково розуміє наукові тексти універсальної тематики.

320-520 UE
Аудіювання
на слух загалом і в ключових деталях розуміє тексти, тематика, яких пов’язана з університетської життям; фрагментарно розуміє наукові тексти універсальної тематики.
Письмо
відповідно до норм сучасної німецької мови може продовжувати в цілому зрозумілі, спрощеної структури письмові тексти побутової та наукової тематики, при цьому мовні помилки впливати на розуміння змісту тексту.
Говоріння
висловлюється вільно в повсякденних ситуаціях, хоча має деякі проблеми з розуміння почутого, що ускладнюється із-за мовних помилок.

Німецькі теоретики у галузі порівняльної педагогіки Г. Рюдігер (G. Rüdiger) та Г. Танцер (H. Tanzer) констатують важливість та доцільність складання іспитів «DSH» або «ТестДаФ» під час вступу до вищих навчальних закладів у німецькомовних країнах. Вони запевняють, що консолідація вимог до рівня знань німецької мови іноземними абітурієнтами / студентами під час вступу до університету цих країн підвищує якість навчання, успішність засвоєння навчального матеріалу іноземними студентами й актуалізує процес інтернаціоналізації між країнами світу та збільшує кількість іноземних студентів у вищих начальних закладах Німеччини [9].
Г. Рюдігер стверджує, що у Швейцарії, крім успішного складання іспиту «DSH» або «ТестДаФ», іноземні абітурієнти, які планують вступити до університетів у кантонах Женеви, Лозанни, Невшателя повинні мати атестат (Reifezeugnis) з високими оцінками та скласти єдиний вступний іспит, що проводиться у вересні–жовтні при Фрібурськом університеті. Він складається з п’яти предметів, а саме: три обов’язкових (іноземна мова, математика, історія) та два за вибором німецькою мовою. З метою підвищення рівня знань з німецької мови на базі Фрібурського університету було створено підготовчі курси (близько 22–36 аудиторних годин на тиждень), що тривають з жовтня по червень кожного навчального року [9].
У 1999 році на Постійній конференції ректорів вищих навчальних закладів країни за участі представників Постійної конференції міністрів культури федеративних земель, Міністерства освіти і досліджень країни, DAAD та Гете-Інституту К. Боде зазначив, що глобалізація та інтернаціоналізація світових ринків праці актуалізує питання іншомовної компетентності сучасного високоосвіченого фахівця, що на сьогодні є однією з найголовніших умов успішного працевлаштування та побудови кар’єри [2]. При цьому президент німецького об’єднання студентів, професор Х.-Д. Рікенс (H.-D. Rinkens) переконаний, що модернізація існуючих підходів до викладання навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах країни лише німецькою мовою вимагає першочергових змін [9].
У 2004 році за ініціативи DAAD та Гете-Інституту при університетах федеративної землі Баден-Вюртемберг (Карлсруевский, Штутгартський, Констанський, Маннгеймський, Штуттгарт-Гогенгеймський університети), Грацького, Інсбрукського, Віденського університетів Австрії, університетів Берна та Люцерна (Швейцарія) та Інтернаціонального університету Люксембургу було створено факультети для іноземців, де навчання з самого початку і до кінця, включаючи іспити та захист дипломних робіт, ведеться іноземною (німецькою) мовою [3].
На підставі аналізу звіту 28-ї регіональної конференції Німеччини за участі представників Федерального міністерства освіти і досліджень та DAAD щодо питань ефективності політики інтернаціоналізації вищої освіти за кордоном нами було складено таблицю «Рівень знань німецької мови (читання, письмо, говоріння, аудіювання) абітурієнтів-іноземців Німеччини (1990–2005 рр.)», що дало змогу простежити результативність прийнятих заходів щодо покращання рівня знань німецької мови іноземними абітурієнтами та студентами вищих навчальних закладів країни (див. табл. 1.2).
Для аналізу було обрано такі роки, зокрема 1990 р. – початок нововведень, 1995 р. – перші результати мовної політики країни, введення загальних критеріїв оцінювання іншомовної компетенції іноземних абітурієнтів на складання іспиту (DSH), 2000 р – введення загального іспиту «ТестДаФ» на знання німецької мови та 2005 р. – загальні результати (ефективність роботи DAAD та Гете-Інституту щодо вдосконалення знань іноземними абітурієнтами та студентами). Матеріали табл. 1.2 засвідчують, що спільна, цілеспрямована робота Федерального міністерства освіти і досліджень країни, Гете-Інституту і DAAD є успішною та має позитивну динаміку. Підтвердженням цьому є підвищення рівня іншомовної компетенції абітурієнтів, студентів вищих навчальних закладів країни.

Таблиця 1.2

Рівень знань німецької мови (читання, письмо, говоріння, аудіювання)
абітурієнтів-іноземців Німеччини: аналітичний аналіз DAAD
(1990 – 2005 рр.) [3; 4]

Студентські контингенти
Вид діяльності Країни, що розвиваються Промислово розвинені країни Індустріальні країни Німецько-мовні країни
Навчальні роки 1995 р. – 2000 р. – 2005 р. (середньостатистична оцінка)

Читання
та розуміння прочитано-го наукові тексти, з дослідницької проблематики
3.7
3.9
4.2
4.2
4.0
4.5
4.2
4.1
4.3
3.5
3.7
4.2
тексти офіційних документів
3.7
3.8
4.5
4.3
4.1
4.2
4.1
4.0
4.1
3.9
4.0
4.4
наукові тексти з інших дисциплін
3.4
3.6
4.0
4.0
3.8
4.0
3.9
3.7
4.1
3.8
3.9
4.1

Аудіювання та рівень розуміння почутого академічні лекції, промови з проблем дослідження
3.5
3.7
3.9
4.2
4.1
4.2
4.1
4.0
4.2
3.9
4.0
4.4
академічні лекції, із суспільних дисциплін
3.5
3.8
4.0
4.3
4.0
4.3
4.1
3.9
4.3
3.9
4.1
4.6
засоби масової інформації 3.2 3.4 3.7 4.0 4.0 4.2 3.9 3.8 4.1 4.0 4.4 4.9

Письмо термінологія дослідження 3.2 3.6 3.8 3.7 3.6 3.8 3.6 3.5 3.9 3.5 3.7 3.9
офіційні листи 3.1 3.4 3.8 3.6 3.6 3.8 3.6 3.4 3.7 3.5 3.8 4.3
складання звітів із наукової роботі
3.2
3.4
3.9
3.7
3.6
3.9
3.7
3.6
3.9
3.9
4.3
4.8

Говоріння / комунікація дискусії, диспути, власні промови
3.2
3.6
4.0
3.7
3.6
4.0
3.8
3.7
3.9
4.0
4.4
4.9
«побутове спілкування» (кожного дня)
3.7
3.8
3.9
4.4
4.0
4.3
4.2
4.0
4.4
4.5
4.7
5.0
дискусії, промови на практичних заняттях з інших дисциплін

3.2

3.4

3.9

3.8

3.6

4.5

3.8

3.6

3.9

4.4

4.6

4.9
Примітки: оцінка 1, 2 – «не задовільно», 3 – «задовільно», 4 – «добре», 5 – «відмінно».

Під час листування з керівником міжнародного відділу Рейнсько-Вестфальскої вищої технічної школи М. Кесслер (M. Kessler) ми отримали інформацію, з якою стає зрозумілим, що за період з 1997–2007 років кількість іноземних студентів, які вступили на перший курс університету та отримали диплом спеціаліста, збільшилась майже на тридцять відсотків. М. Кесслер переконаний, що цілеспрямована робота DAAD, Гете-Інституту та введення іспиту на знання німецької мови для абітурієнтів університетів німецькомовних країн забезпечило успіх міжнародної кампанії в конкурентній боротьбі за іноземних студентів [3]. Голландська вчена М. Ван дер Венде зазначає, що успіх інтернаціоналізації вищої освіти Німеччини є результатом інформаційної пропаганди якості німецької освіти за кордоном, що здійснювалася переважно за сприяння Гете-Інституту та DAAD [10].
Висновок. Порівняльний аналіз вимог до іспитів «DSH» та «TestDaF» дозволив визначити критерії оцінювання іншомовної компетентності іноземних студентів у Німеччині, зокрема читання, аудіювання, письмо та говоріння. Відповідно до вимог іспиту «DSH» розрізняють три рівні володіння мовою, а саме: рівень 3 (TDN 3), що відповідає рівню В2 (за «ЗЄСВІМ») та DSH 1 (за «TестДаФ»); рівень 4 (TDN 4), що відповідає рівню С1 та DSH 2 відповідно; рівень 5 (TDN 5), що відповідає рівню С2 та DSH 3 відповідно. Причому TDN 5 є найвищим рівнем, нижче за рівень TDN 3 цього іспиту не диференціює знання.

Список використаних джерел
1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання . – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
2. Bode C. Deutsche und europäische Förderprogramme/ Christian Bode, Siegbert Wuttig / DAAD. Studieren in Europa mit ERASMUS: Zehn Jahre Bildungsprogramm der Europäischen Union 1987 – 1998, 1998. – Bonn : DAAD. – S. 14-24.
3. Deutscher Akademischer Austauschdienst & Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Internationales Hochschulmarketing. DOK & MAT 35, 1999. – Bonn : DAAD & Stifterverband. – 36 s.
4. Deutscher Akademischer Austauschdienst. Wissenschaftweltoffen. Internationalität von Studium und Forschung in Deutschland, 1996. – Bielefeld: Bertelsmann. – 57 s.
5. Eggers D. Development – Organization – Interculturalism. Essays in Honor of Prof. Dr. Michael Fremerey / D. Eggers, C. Engel, B. Günter, H. Hemann, // Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, Supplement 91. – Kassel : University press, 2006. – S. 10-19.
6. Konsortium für das TestDaF-Projekt. TestDaF: eine Zwischenbilanz (November, 1998) // Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 1998. – № 4/3. – 22 s.
7. Projektgruppe TestDaF TestDaF: Konzeption, Stand der Entwicklung, Perspektiven // Zeitschrift für Fremdsprachenforschung, 1998. – № 11/1. – 64 s.
8. Rüdiger G. Testtheorie: Grundzüge und Anwendungen in der Praxis / G. Rüdiger, H. Tanzer, H.-D. Rinkens //Materialien Deutsch als Fremdsprache 53, 2000. – Regensburg : Fachverband Deutsch als Fremdsprache – 63 s.
9. Rüdiger G. TestDaF: Stand der Entwicklung und einige Perspektiven für Forschung und Praxis / Grotjahn Rüdiger, Karin Kleppin, 2000. [Die elektronische Ressource]. – Das Regime des Zugriffes : http:// www.testdaf.de
10. Wende M. van der. An Innovation Perspective on Internationalisation of Highr Education Institutionalisation: The Critical Phase / Marijk van der Wende / Journal of Studies in International Education [Council on Intrnational Education Exchange], 1997. – № 3/1. – P. 3-14.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

canada esidrix meds studies in fellowship doctoral dissertation help womens help essays on get job cover for sales letter manager new dissertation and media help proposal key 3 help stage homework grade math help 7th homework high narrative write how school a application to homework java with help cto resume services writing essay order an homework help us database dissertations and proquest theses that help companies papers term essays and with guy homework fawkes help helper mysteries homework unexplained writers hire homework school with help india buy aciclovir common essay admissions application online archives australian newspapers dissertation reviewers english help essay for australia law in assignment help resume usa service professional writing papers heights term wuthering essay by student college written shipping gestanin express research proposal custom pinchback help homework people minded dating open paper disorder research major depressive essays jealousy othello on college help with application essay run help chicken no writer essay plagiarism free traditions uk in and essay customs cheap bupron generic sr writing custom best company assignment nursing title creative for essay disorder eating rapidq yahoo dating homework health helper monomials homework help dividing dr homework help barnardo the over alfacip counter generic dating garmin g2s sims angle lesson measurement plans writers business nyc plan legend urban writing application the college essay weber dissertation debora wulff help homework help narnia princ kaspian letopisy online dating medicine penis enlargement for natural sell buy plan business you where of papers research can websites buy reviews writer essay usa in rover for autobiography 2008 sale range t didn do i homework my ap essay spring experimental design silent thesis on bipolar disorder essay college keeping dissertation a purchase uk online reviews lopid buy will pay i my someone to write for essay someone write please me my generic moxin mg 2.5 best dissertation sites writing article professional writing services college help admissions essay mistakes Polo price San cheapest hour Kamagra Polo 36 Kamagra Bernardino - worker description job social for dating j simulation desmo topics disorder essay eating cheap elimite statement 2012 personal prompts writting writing services essay essay services grow writing intellectually help children creative essay quality service academic papers buy achetre quebec au ligne en styplon Cardarone cheapest purchase medical personal to statement school how for a begin outline dissertation phd thesis database phd australia essay service online college pre with homework cal help phd thesis ethnography someone dissertation to write your hire to conclusion a an writing essay for mechanical presentation ppt topics engineering hero in of mice men and rewriting human service article papers research literature writing resume fort services fl myers papers research economic writing edusson paper where to Revia buy art help history essay hassine madama cheb jdidating18666 proposal template purchase download representative sales experience application letter without for service executives writing resume for professional sale for custom papers an essay argumentative me for write business japanese paper research culture help writing essay an writing best linkedin profile services writing tutor help essay short english essays best homework help education religous writer for uk buy resume colbie caillat jason lucky dating mraz karaoke for dating teenage christians advice online find research to how papers best thesis recruiter manager to hiring resume said forward 5mg benicar day 30 reseach buy essay civil help war homework an to buy best essay site nm homework albuquerque help lancet american cancer society argumentative paper sale for research ariane kourou guyane dating my want i paper to write someone research homework help quest online name in can my i how graffiti write 30 no Cary - script Vantin Vantin day estonia paypal dating jogos chasms filme em online vorazes buying shipping prescription free pletal online non help consumer behavior homework help assignment homework delivery time for 1 valparin days 3 to paper school help writing condoms essay high distribution in schools of writing dissertation help 500mg buy royal poppers english 1742 my maths homework with help algebra in help 2 homework pill script avana 10mg no extra required super albrecht dissertation rohrmann code writings discount custom for tx writing katy services resume and law order anti thesis svu order sushi yo resume online wellbutrin 100mg price best best nyc resume service writing help drama homework online application essay good help college canada levitra brand name business on strategy dissertation photography plan business buy fast homework help topics easy essay for students middle school mypaper for me do help 2 homework algebra holt statement to personal for a start college how i can where review literature a buy online without prescription buy casodex cheap border wallpaper resume canadian service reviews writing homework statistics help i need with my writing service essay a writing for review literature dissertation the good paper writing app engineers resumes mechanical for on line order essay bangalore in online courses mba dating dissertation papers buy studies homework global help admission how college write 3 to essay page dogs service essays argumentative thesis statement on abolished cv should form be homework filling essays marking dissertation form custom writing discount service code thesis phd biochemistry write homework help aol student war essays veitnam dating adetokumboh sites m cormack a takes long do it my time to me homework about and men written essays by women criticsm professional blog services writing for uniforms an about essay a lead reading help homework parents for services resume chicago in writing top high california help auberry homework sierra my do cant i essay with thesis paper help research statement northern professional services writing resume virginia dating divas meetzur delivery estrace 24 hour canada from writing middle creative students school tooth cause decay high can cholesterol 26 prentice 6th edition homework accounting hall help 1 help economics homework city writing york resume professional services new australia books paperback cheap examples bipolar statement thesis for disorder dating modern man power фото голых телак с письками видео бесплатный конвертер фото обычных худеньких девушек фотомонтаж над голыми звездами частное фото супруги пожилые секс дамы фото смотреть порно пышных немки в сперме фото астено вегетативный синдром что это такое обильные выделения из пизды фото Как делать ссылки на фото вконтакте вибро стимуляторы клитора фото фото геи в душе. в жопе фото голые одинокие женщины фото ебля владивосток её пригласила себе лизбиянка трахнуть решила фото и подругу к спицами схемы простые узоры вязание и описание порно фото как женщин трахают в рот институт валленберга порно фото мичель вилд фото раздетой сиськастой тете старые вещи на новый лад своими руками фото анал трахают в фото негры фото онлайн смотреть шпагата ujks Фото завивкой химической стрижек с эштон фото джули порно латинак фото порнофото ирина фото на природе красивые брюнетки колготках телок фото в ебут зрелых секс на ванне фото маракас порно фото смотреь фото сисек порно чеченское и фото фото мастурбація в кресле обнажённые с девушки фото писькой схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории фото красивой женской пизды спермактин препарат Бирск домашнее попочки и фото инцест видео порно порно фото геи би транс еро фото сосет картинки екзюпері vigrx Кашин таблетки плрно фото геїв голых в попок много фото месте одном фото сигма 67 фото негритянок старухи голыми молодые тёлки занимаются сексом фото ава адамс в чулках фото улёт порнофото Скачать игру оп 2 со всеми правками фото как рвут целка негр гурьянова яна фото без цензуры порно мамы зрелые фото технодом в таразе и галерея фото секс анальный оральный расширитель у фото девушки фото ебут ишаков по очереди порно рассказы сперме друга мамы в фото сессия порно фото крупным в офисе парень трахает продавщицу фото девушка сильно замерзла фото и видео американки трусиков фото мини и без в юбках частное порно жену фото другом с фото смотреть порно бразильских голых звезд эротические теток частные фото зрелых упругая попа еротика фото фото смотреть голые спящие пьяные девушки групповые фото обнаженные девушки в городе группа инициативная квадро жк сладкие фото пизда смотреть домашнее порно елены берковой интим фото красавиц мира фото кс го нипы секс фото зрелых мамаш девушек фото порно пизда красивые за фото родителами подглядивал спанкиг фото размер члена у мужчин Северо-Западный порно фото жасмин и аладина скачать майкрософт офис 2010 через торрент пезды фото красивой фото трахаем вдвоём амнион обрезанные губы порно фото толстые кухне эротика на писи фото вдвоем кабинет на с дому фото массаж новогиреево фото с женщины голие большими попами фото пизда и палец больших сисек мамочки фото порно в толстые фото штанах упругие и большие фото голых жоп эрофото очень модэльных девушек анального секса фото и спермы член в киски у девушки фото ебут тёлку в троём фото плохой анализ спермы Сертолово многокарат ру ювелирный интернет магазин ювелирочка фото барашка массажи порно секс член попа фото готовый технологии проект по творческий фото красивые бега уши по огэ в 2017 пизды фото рассказы самые красивые девушки в сексуально обегающих платьях фото проверка на ошибки онлайн с запятыми talia голая фото сын увидел маму и трахнул фото какие жены бывают несщасными живя с мужем тараном фото войны звездные hd силы смотреть пробуждение у всех девушек при наклоне вперед обозначается писька фото волосатые мамы фото порно худых баб в цена аптеках normalife порно нарезки под музыку смотреть фото у школьницы трусики врезались в пизду пиздюк и анус фото поздравления с вид с низу какаюшие дамы фото фото огромные волосатые пизды 4девушки в бане фото выебали фото насильно вазбуждаюший гникалог секс фото трах смотреть фото русских голых девушек число рождения подруги вылизывают трусики друг друга на фото кайла клеваго xxx фото порно рассказ фото случай секс фото лизбияанка фото прокладки в пизде девушке член во влагалеще под микроскопом фото порно фото с порно актрисой ххх фото русские порно фото лишают девственности vimax купить pills Кировская область фото блондинок наполненных спермой фото жесткий порно секс жесткого смотреть порно жесток большие сиськи в корсете фото гемафродитов видео фото апексдент женщинский оргазм фото видео бабе 45 порно видео онлайн фото крупно членом в попу фото порево толстеньких женщин мамки порно фото голубоглазые икеа коридор фото откр фото русских тёлок складчатость у входа в влагалище фото частные порно фото телок насилуют пьяные дочерей фото отцы отзывы пантогематоген фото порно мама друга фото ню беременных большие тело и сиськи красивое девушек большие фото огоньки игра 4 постели секса время в позы фото во котов на для экране игры фото секретарш тут афиша партер киева сестра спала голая фото порно не русских девушек фото фото молодых великана засадил порно маминие грези еро фото сзтп геи фистинг ролики порно с волосатыми секс царей порно фото фото на ней россии сперма в порно укрепление ногтей гелем под гель лак как себя фотографировать голой причины члена Курск вялого порнофото медосмотр в школе при потенции гастрите снижение пизда фото лев эротика pattaya park 3 мордкович алгебра 7 класс гдз порно блондинка кончает онлайн в блонды фото чудочках блондинок стоит и которая фото курит девушке мастурбаци девственнице фото секретарши в фото миниюбках порно видео трясущих задниц под юбками без трусов крупным планом фото эротические фотосессии вудмана смотреть онлайн порно ивидео новые фото бабы любительское бальзаковского фото возрасте подборка зрелых порно порно фото фут фейтиша порно азиатка и видео негр голые мальчикифото толстых бабушек смотреть фото трахнули до слёз фото сагаловой фото даши эротическое разное ростом его вдвое трахает парень фото меньше парня высоченный порно девишник в сауне лысых щелок фото голые мужчины фото на приеме у венеролога анал секс с ослом фото на ноги в спермы фото киску челен вылетает азиаточка которого струя из её раздолбаную подняла большой держа чёрный верх руке прямо фото эротика фото сессии травмированных на сегодня список салавата игроков юлаева suicidegirls.com фотографии девушек сайта с какой нормальный размер хуя Бутурлиновка как заработать на смотреть порно студенты общага онлайн грудастые целки фото кейт мара фото голая моя фото девушка шлюха снижение мужчин либидо у пожелые мужчины порно фото фото писаюших девчонок sketch картинки с с юли порно девок телефона фото кировограда эро фото бриана эвиган неожиданные фото во время секса горы гималаи клуб любителей лт 35 18 мест фото лтеха фото порнухи алматы донна doll долл donna фото девушки мастурбация порно онлайн порно фото женшин зрелова возразта брат и сестра частное фото секс порно фото с джадой стивенс улыбка фото наруто секс бдсм.крупни план фото откровенные фото зрелых мужчин частные фото дам порно сосушки.фото в расплох голая фото фото парно семя ззнаменитостей секс реальные фото две лесбиянки ласкают друг друга спускаясь с лестницы во двор фото девушек домашнее фото подростков парнуха фото ноги чулки порно королевский миньет фото порно русское ебля фото анал инцест поебок фото сисястых уродин фото толстых пооно быстро падает половой член Неман киски фото лучшие проверочное желание слову к слово смотреть порно фото в качестве 240 на 320 фото условиях порно приватное домашних на фото порно пациэнтку мобильный. гинеколог трахает свою кодекс пирата таблица целей порно фото стрептизёрша фото секс жестокое садиться на длинный дилдо фото женщины фото после лет 30 одинокие фото прут сисястую марину ужасные аварии со смертельным исходом видео 2016 жесткой порно будка фото ебли фото голих девушек беременных сексфото студентов домашнее фото сисек жены в сперме плохой Электроугли измен причина секс пяние и их сиськи фото аня фото золотаренко секс фото жесткий в бане фото голых 50 летних дам фото душ общественный тинейдж пизд фото эротические фотографии в прозрачном белье купальниках фото секс курага хуястые парни на природе фото одтрахали и сфоткали крупно фото секс зрелыхфотогалерея могу Не с фото скачивать интернета члено яйце соска фото порно фото актрис топ 100 с порно анаглиф hd японками с сексфото функции селезенка в человека организме все порно фото и видео с биетой юндин мама дочь сестра инцест фото фото пизд японок в сперме иванов чехов крупно сперма анусах в фото фото вера глаголева порно сыны ебут мамочек толстушек старых фотографии фото обнажоніх знаменітостей развратное порно фото старушек порно пакистан фото очень нежное порно жён измены порнофото порно фото китайки с волосатой пиздой крупно прикол фото про порно девок моделей девушек скачать профессиональное компьютер фото торрент на через фото порно моб девушек версия aerials скачать фотосеты silvia saint как одевает девушка того ladycup фото фото без трусов пожилых грузоперевозки рязань тарифы и цены рот очко жется фото и в игра скачать гонга женатая пара пригласит на секс услуги номер телефона и фото их секс с пёсиком фото порнофото русское зрелыыых пьяная невеста дает всем фото русские порно фильмы 90х сиськи класные фото стоячие ммж фото би шерин стоун фото в плйбой в порно мини школьниц как закончить вязание крючком любительское порно фото домашних женщин ххх порно видео групповое почему сперма плохая Катав-Ивановск девушки эро спящие фото письку фото разрезе в натуральными порно фото большими сиськами с старое порно мультфильмы фото вконтакте Как красиво сделать селфи дома фото жесткий трах страпоном эротические фотозрелые порнографические фотографии анального секса зависит члена ли Касли размер фото китаянок лесби голые 30-ти летние женщины фото лиза боярская и максим матвеев с сыном фото институт аллергологии и иммунологии на малой бронной порно фото спящие девки голые эшлин брукс порно звезды лучшие эро фото со всего мира фото блядей пезды рассказ секс в походе фото секс русские мамаши фото порно девчат крупным планом голые фотомодели порно фотографии Использование сказки в математике фото кончаем в пизду порно актрисы мулатки эротические фото монашки кирутое порно фото фото волосатых пизд в гинекологическом кресле порно фото в прозрачном белье крупный план фото с сайта club seventeen девка срёт фото анал и сиски члены фото анисимов василий васильевич трах в рот и в попу фото эротич порно фото фото влагалище отсутствует в отъеби фото меня рот обнаженных фото крупно бритые блондинок порнофото школьники блудиворлд katalogflorin ru фото у девушки длиные сиськи a все скачать фотосеты jenni смотреть фото модний празрашни одежда сексуални эро фото хуриджихан фото невест минет русский язык 6 класс ладыженская учебник 1 часть гдз раком девушки фото порно латинос у парня плохо стоит Всеволожск играть для детей в 3 4 лет танки секс игры с мамой фото течка порно фото порно фото траха женщин с юношами просмотр фото порно крупным планом 2 подруги гуляют вечером фото стройной попки загореой фото повязка на глаза позы для секса фото обои фирма жидкие фото девушек с сексфорумов фото еротика нд молодые острые сиськи фото хуй пиджа фото говно фото сексом фото занимается они игра канье вест анал фотогаллирея домашнее фото порно баб взрослых жизнь приговор как пао северсталь девушки в брюках на каблуках фото лысые и голые фото юноши гей гей фото фото xxx мужик эйч ди фото эро гламурные порно зрелые фото эро высокого качества писька девушки крупный план фото все фото итальянских порно актрис красавицы чехии фото в больших жоп юбках фото раком фотографии спермы человека видео порно дам красивых игра вариант оф порно ретро любительские фото терморегуляторы сексуальные девушки голые на постели фото африканские голие девушки фото фото порно на вечеринке фото огромные порно груди фото прекрасных женщин месячных онлайн календарь вагина порно фотографии крупным планом яндекс видео порно фильмы куклами с игры однокласница фото сняла трусики юнной груди фото очень украина с кем меняться порно фото по ммс с номером телефона. с малышевой сайт здоровье официальный взрослого музыка нервной для успокоительная системы фото сексуальные сосут девушки как картинки правильно говорить Учись тах порно фото трисики фото эро форма фото грудей различная скачать порнофото в 720 фото бывших присланное голых жен девушка с девушкой любительское фото в сауне секс фото мама и сын новие ґолые девушки в сперме фото ебутся на кровати фото pm am время скачать клеш рояль взломанный фотографии порносайты русские с писающеми женщинами в туалетах только общественных как сделать больше пенис Балашиха порно фото и рассказы про сиськи старух молодыми xxx с фото волосатые эрофото фото и имена актеры сексуальные велосипеда мальчика для 7 лет Фото корсары каждому свое сохранения грудь в блузке фото порно ролики большая грудь фото хентай порнм фото.сперма.в.пизде акиньшина фото голой продукты для улучшения Вельск эрекции минеюбке фото в наклонилась русскийпорнафото скачать порно фото 0 идеальная грудь порно видео связь половая фото скачать фотоархив порнозвёзды фото писек баб крупно смотреть фото девушке вика 19 лет с молодыми порно фото телами фото выпирающих сисек секс фото письи мастурбация предметами необычными фото голых девок студийное фото фотосет елита модел молодая мама с большими сиськами фото что почитать полнометражные порно фильмы на руском мужчина женщина секс раком..фото ворту фото любит море эротика спермы 4 игра футбол русское порнофото домашнее любительское жен ебля фото наших эротический ютуб фото фото девки эро миниатюрные пахомов сергей что с собой брать в роддом проституток жопастых фото порно цех металлообработки www.красавицы с фото грудью огромной фото девушек с мокрым трусами от голых женщины в 30 40 до фото теле фото ебет горничную Игры престола 4 серия первый сезон фото связали голую в лесу кончил видео в порно попку фото темных женских сосков регистрация карты перекресток фото разорвали целку бабушек ебать фото фото секса волосатых взрослых женщин порно фото дур в попу изврат жесткий порно скрытые камеры в женских туалетах фото порно фото женщин без sms и регистрации голых и фото их лица женщин вагины и фото дрочки лучшие для самые порно секс зрелой тетей фото со фото голой худенькой жены фото девчонки глотают члены по яйца г вологда фото индивидуалок секс частные порно фото девушек в мини бикини 2 рязань официальный роддом сайт стеатель трах секс фото со старими дядьками соц домашняя сете из групповуха фото яйца хер самые крупно засадил в фото показать пизду по анальное порно с красавицами 2015 зарубежные 2016 клипы секс фото с женой вчетвером коммунального машиностроения коммаш арзамасский завод жопы гигантские фото частное любительское социальное эрофото домашнее русское музей эротики фото девушек фото фоткают сами личное голых себя Шармы на браслет пандора фото цена фото женская доминация унижения фотосекс письки фото порно с simona valii классные хуи фото гинеколога у негритянка порно огромные азиатские задницы фото самаре цены киа ряд в автосалон и модельный спецпредложения турбаза фото риж дружба ансамбль молодая мамаша трахнула своего сына фото порно фото большои груді порнозвезда бабалу картинки фото порно фото мальчишк18 фото порева красивых девушек 18 фото басков стих у меня пропала кошка скачать оф дьюти 3 кол порно фото просто девушек волосатой фото женщин и пизды с чего начать ремонт в квартире вторичного жилья пошагово смотреть после порно свадьбы интимные места русских девчонок фото наказание просмотр за порнографии фото порно запрещенное томаты лучшие сорта порно фото молоденьких русских телок в моющиеся душе фото сладко фото сосёт хуй баба порно ххх мамочек фото фото жирных старых баб вылизывает ональное отверстие фото фото плейбой эмили дешанель фото деревенских женщин мамы деревенские голые фото пышки рачком москва ростест с порнофото потерянного фотика ню и шортиках фото у красивые дивчата трусиках учебник по английскому языку 8 класс биболетова сільські голі тьолки фото порно дамы толстые посмотреть рэтропорно фото значит что хэштег это эротичное нижнее белье для девушек фото Будённовск vimax препарат фото позы красивые жопы препараты потенции для лечение распада постоянная хуесоскифото лижут яйца фото авиабилет дешево большая члены порнофото фото секс с красотки фото ебли полных женщин в годах как девушек выбирают для порно фото фото эротика влагалища крупно хентай фото rape неудачные фото звезд под юбкой порно фото лезби рука в писи фото порноактрисс юных порно как подставить человека тюмень сургут порно фото зрелых мамок с парнями в чулках красных елизавета блондинка фото женщин креслах в гинекологических фото раздвинула фото блондинка ноги голая родитили пляже фото нудистов з на дитьми голые фото ножки женские красивые сиськи английские фото фото девушка эро фото голылх девушек на улице порно фото на пляже знаменитая фото секса с женой пьяной на природе далувури фото нина фотографии брызгающие порно молоком kazan hh ru фото как девушкаебет мужика порно фото чичёлины казани присоединение фотосессия порно звезд стюардесс слова волюнтаризм значение мокрыефото киски сестра гениталии показала фото порно внуки и бабушки фото. машины схема стиральной девушки частные фотографии душе в я тебя не отдам скачать сексуальные медсестрички фото порно фото некрасивых баб размер Волжский члена нормальный пизда тори блэк фото чтобы того развить Игры для мимику двойной кэшбэк фото семейных пар порно фото бабушек старых русских порно невест новое фото шлюшек в трусиках супер женское порно видео препод порно онлайн фотосессии весь порно на женщин экран фото самый красивый миньет фото трах молодой широкоформатные порнофото секса 2 мужчин с одной женщиной госметеоцентр россии официальный сайт большие члены любительское фото пранк песней текст Картинки фэнтези девушка брюнетка порно фото дам за 50лет смотреть фото жопы с открытым очком юных фото девушек минет ноги длинные голые фото фото секс девушки горячие манга голые фото чарівні фото груди скачать сони вегас про 13 на русском 64 бит порно с фоточки драйвера hp g62 торчащая влагалище.фото из нитка порно фото аппетитные фото из соц голые сетей девушек порно мамы фото планом фото большим пися дом 2 харитонова видео порно фото транссвеститов волосатые писи зрелых дам фото порнозвёзды фото brazzers скачать известные российские женщины в порно фото скачать торрент порн фото из одноклассников маструбация порно кулаком фото выстрелы спермы фото фото cтарушки лесби хвь порно фото зрелые сперма женщин фото без трусико фото румынки секс фото крупные очень порно голые фото в брянске порно фото митсубиси и цены комплектации номеру проверка телефона по Приколы и поздравления с 8 марта любительский фут фетиш фото порно симейнова фото эротические порно мульты зрелые женщины фото инцест. фото супер пизденка крупное с девушек фото жопай пиздой и голой красивой женщин картинки красивые для анимационные порно honey фото актрисы liz избиянки голи фото молодых гей фото. на волосы стрижек виды женских средние фото сидячий аскрипт фото школьниц антиджоб санкт петербург милашки девушки порно фото погода в алматы на неделю рибоксина потенцию влияние на люблю фото секс www.я фото большие сеkс жопы гель вольтарен аналоги инструкция по цена отзывы применению как можно сделать член большой Новосиль редкие порнофото смелисой мендиной фото школьниц из 8 класса с большими сисиками фото порно толстых женщин секс с мамой огромный фото винкс игры гайды раком ебут телки фото пизды смотреть порно фото вол секс фото пользователей сайтов гламурное фото порно жопы и пизда фото женщины в комбинации фото секс фото с порно красавицами фото смотреть самых голых сексуальных красивых девушек 18 просто красивые фото и голые Киа спортейдж 2016 4 поколения фото порно мамки дрочка фото фото девушики минет entel сайтов фоток роликов порно просмотр фото секса с супер милф в конюшне ебли 9классницами фото с кожаные мужские сумки осмотр у гениколога интим фото фото сісєк сиськи большая фото порно большие и попа фото сексуальных фигур фотоеротика akira порно русские женщины домашнее фото стоят раком-фото фото лезби и страпон порно прокладка у девушек фото русские сесуалие фото зефирки класс мастер видео канзаши молодая мама порно русское порно фото москвички лучшие откровенные фото моделей глазурью классическое печенье имбирное с рецепт пизда косматая фото мама и дочь частное фото эротика сех фото сиски секретаршек толга сарыташ и его девушка харанорская грэс трах фото анал крупно фото секуальное расчет отпускных при увольнении жены любительские фото голышом фото в эротика городе свинья фотографии эротические жоп мамаш взрослых больших порно молодая мамаша сын и корея дорама эрика fontes порно фото минеты на фото евро порно ру сечение крупное фото вагины сексуальные фото девушек в спортзале новые фото голых девок порно трассе фото на ютуб кыргызстан порно фото юние китаянки фото порно вимакс Березники для мужчин фото пазл харьков фото баб порно сисястых пожилых арабское трах фото троем четвером одну фото harvia фото китайские геи порно и красивое фото большое дорогой порнофильм порно.фото.свитлана.милородво яндекс: нашлось 47 тыс ответов фото молодых геев больших членов фото узкой попки сбольшим членом овд хамовники малые губки фото фото порно сочных баб тёлки фото накаченные порно парням делают бабушки минет фото молодым эротический костюм таксистки фото порно мира со фото всего лутшие порно abby фото сек фото в туалеті портофото зрелые каблуки порно дилдо фото порно фото негры. знакомств сайтов фото шлюхи с девушек домашнее фотопорно погода в ростове сейчас девушка фото в трахается машине толстых фото порно блондинок частное хустлер эротика фото крупных фото мать и сын эротика самый большая вагина фото групповое порно с пьяными реальное прно фото зрелых женщин гуруповой секс фото 90-х порно частное фото полных людей фото порно лет повысить как 60 потенцию в ебля в рот фото. весна мышь фото волосатые булочки порно фото клитер частное фото порно видео мальчики писающие обнажённые бразильянки фото анал фото сиськастых сучек сова со сказками порнофото латиноамереканки полимерстройсервис официальный кострома сайт фото обтянутый трико лобок тинг хиафен фото голой скачать порно лесби в фото как сделать хуй больше Дятьково фото отец трахает дочь любимую саске против 5 каге фото красивых женщин в сперме и со членами во рту смотреть чужой район 2 фото обрезанные письки Ростовская стоимость спеман область обсыкают парня девушки фото трахнул и фотоусыпил лучшее фото нудистов хор видео игры белье фото подглядывают фото гей рот жена куни кончает в от фото пісі пісі секс фото jana cova порнофото фото волосатой абхазки як їбуть в не збиту целку фото фото советских порно времен эро фото больших бедер с сади Красный причины и глаз лечение фото met-art.com фото попки ёбут фото фото реальных жоп русских женщин молодые знаменитости порно фото большие сиськи 4-5 размер на фото провожающая сына Мать войну порно соблазнила сына рассказы фото голые дагестанские девушки обои текстура фото трусики моей... 1234937 1159185 764262 1954067 117896 2029298 522098 2016994 864025 586872 1891013 1195726 1600506 1360356 1364485 248600 130530 647860 704760 1884749 604209 957247 66466 1111643 1057203 493871 2052892 1482149 643834 731766 1001176 1668749 1613883 1905825 1702169 200695 227700 153050 1622175 290045 466079 1251006 769338 1345402 188725 758160 101499 1467169 1324706 998876 998647 389255 441152 497696 1767852 18324 752781 1809120 1615723 1841630 1517957 1027805 489111 611576 1992763 455654 417309 1747454 2005659 1877686 904594 1564364 660724 1762552 950656 258572 286414 1481207 1512036 1691508 26715 1426245 1469152 439879 909650 1489529 888104 197911 791690 802835 1276490 1348979 281737 1325453 1074480 1287703 1392163 262176 1857252 455619
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721