КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНЕ КОРІННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У доповіді дається загальна характеристика поширення явища корупції в Україні, називаються ключові загрози національній безпеці держави, спричинені фактором корупції. Крім того, визначаються основні соціальні передумови корупції в Україні та заходи щодо їх усунення.

The report gives a general description of the phenomenon of corruption in Ukraine, called key threats to national security caused by a factor of corruption. In addition, the article identifies the main social background of corruption in Ukraine and measures to address them.

В докладе дается общая характеристика распространения явления коррупции в Украине, называются ключевые угрозы национальной безопасности государства, вызванные фактором коррупции. Кроме того, определяются основные социальные предпосылки коррупции в Украине и мерах по их устранению.

Феномен корупції має досить глибоке історичне коріння та визначається різноманітними чинниками (соціальними, економічними чи політичними). Українські масштаби корупції не зменшуються всупереч усім вжитим організаційно-правовим заходам. Основна увага приділяється боротьбі з проявами корупції та носить репресивний характер. Натомість соціальні передумови поширення корупції залишаються не повністю з’ясованими, що позначається на ефективності державної антикорупційної політики: складно виробити дієву кампанію нейтралізації впливу явища, якщо причини його виникнення невідомі.

Корупція виступає багатоаспектним соціальним явищем, що відображає недосконале функціонування державних та суспільних інститутів і одночасно являє собою реакцію суспільства на політичні, економічні, ідеологічні та управлінські вади суспільного розвитку та виступає системною загрозою національній безпеці держави.

Згідно з Індексом сприйняття корупції (щорічний рейтинг країн світу, що укладається міжнародною організацією Transparency International), Україна у 2011 р. посіла 152 місце зі 183 держав (поряд із Таджикистаном) [1]. Позиція України в зазначеному рейтингу несуттєво змінюється протягом тривалого часу і залишається далекою від пріоритетів держави: у 2010 р. – 134 місце зі 178 держав, у 2009 р. – 146 зі 180, у 2008 р. – 134 зі 180, у 2007 р. – 118 зі 179, у 2006 р. – 99 зі 163, у 2005 р. – 107 зі 158.

За даними дослідження «Глобальний корупційний барометр» (Global Corruption Barometer) у 2010р. Україна потрапила до групи держав, де найбільш ураженими корупцією політичними інститутами визнаються правосуддя, правоохоронні органи, парламент та система державної служби [2].

В той же час, дані Головного управління у боротьбі з організованою злочинністю МВС України свідчать, що найпоширенішим із корупційних злочинів у нашій державі залишається хабарництво. Вимагання хабарів у 2011 році зросло і повернулось до рівня 2007 року (25,8% 2011 року та 25,6% у 2007), попри те, що 2009 року воно скоротилось до 22,1%. Тобто корупція сприймається населенням, як дієвий спосіб вирішення своїх проблем, звідси ж і визнання неефективними дій влади щодо протидії корупції (так вважають 59% українців) [3].

Значний рівень такого прояву корупційних діянь, як хабарництво, виступає іще одним доказом на користь того, що соціальні передумови поширення корупції в Україні мають преференційне значення. Саме в хабарництві найяскравіше проявляється стійкий корупційний зв’язок між громадянами та органами державної влади, правоохоронними структурами та іншими політичними інститутами.

Згідно Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки. затвердженої Указом Президента України № 1001/2011 від 21 жовтня 2011 р. пріоритетним напрямком антикорупційної політики держави повинно бути виявлення та усунення умов, що сприяють або можуть сприяти виникненню корупції [4].

Розуміння корупції як продукту соціальних процесів і суспільних відносин, уможливлює виділення соціальних передумов корупції, поряд із безпосередніми причинами корупційних діянь.

Соціальні передумови корупції – це соціальні, економічні, політичні, правові й інші процеси та явища, які існують на загальносуспільному рівні та сприяють поширенню корупції [5]. Загалом, актуальними соціальними передумовами корупції в Україні варто визнати:

 1. Незавершеність оновлення політичної та економічної стратегії суспільного розвитку внаслідок переходу до демократії.
 2. Недоліки в системі державного управління: громіздкий управлінський апарат і, одночасно, неконтрольований порядок задоволення нагальних потреб населення; суто формальний характер принципу декларування доходів державних службовців та суддів; складність адміністративних процедур щодо надання дозволів фізичним чи юридичним особам (невичерпність переліку документів, обтяжливість обсягу необхідної інформації, невизначеність процедури ухвалення рішень).
 3. Формування «корупційної ментальності» населення: зорієнтованість значної частини населення на протиправне вирішення життєвих питань, внаслідок чого корупція із соціальної аномалії перетворюється у правило поведінки; впевненість громадян у корумпованості влади, неефективності корупційних діянь та пріоритетності жорсткого покарання винних за їх скоєння; низька психологічна готовність, а тому і слабка активність, населення та недержавних структур в питаннях протидії корупції, відсутність дієвої  співпраці між ними та державними органами.

Мінімізація корупційних проявів у державі передбачає комплексне застосування як профілактичних, так і репресивних заходів. Загалом, можна виокремити два загальних шляхи в напрямку усунення соціальних передумов корупції: здійснення антикорупційної політики крізь призму концепції «належного урядування» та створення умов для формування в громадськості своєрідного «нульового рівня толерантності» щодо проявів корупції.

Ключовими принципами домінуючої в Європі концепції «належного врядування» («good governance») є забезпечення відкритості, участі, відповідальності, ефективності та послідовності у прийнятті рішень [6, c. 3]. В українських реаліях запобігання корупції пов’язується із реформою державної служби та спрямовується на встановлення бар’єрів проти можливого переслідування чиновниками своїх власних інтересів.

Необхідним профілактичним заходом також залишається формування «нульового рівня толерантності». Нині в Україні корупція сприймається як інструмент вирішення нагальних проблем (дозволяє зекономити час, уникнути зайвих клопотів, гарантувати отримання очікуваного результату), котрий має свою ціну, як будь-який інший ринковий сервіс.

Важливим елементом мінімізації впливу соціальних передумов корупції та створення умов для її відторгнення суспільством є свобода слова та наявність незалежних засобів масової інформації. В рамках здійснення Програми «Медіа і Демократія» для Центральної і Східної Європи та Кавказу міжнародні незалежні організації ARTICLE 19 та International Media Support (IMS) заявили, що з кінця лютого 2010 р. ситуація зі свободою слова в Україні значно погіршилася [7]. Для поліпшення ситуації в даній сфері необхідне проведення законодавчих реформ щодо забезпечення прозорості медіа, свободи інформації та суспільного мовлення.

На практиці, ЗМІ та громадським організаціям не вистачає незалежності, матеріальних ресурсів, доступу до урядової інформації, належного досвіду; вони не мають інституційної можливості впливати на зміст державної антикорупційної політики, брати участь в її розробці та реалізації.

В силу зазначених обставин найважливішим пріоритетом державної політики має стати подолання соціальних передумов корупції в Україні. До першочергових заходів в цій галузі варто віднести:

 1. Реформування системи державного управління та регламентування адміністративних процедур в напрямку розмежування повноважень органів державної влади з надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових чи інспекційних функцій.
 2. Продовження позитивної практики антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, залучення до цієї діяльності представників інститутів громадянського суспільства.
 3. Підвищення політичної та правової культури населення в напрямку формування атмосфери антикорупційного світогляду (проведення державними органами та інститутами громадянського суспільства відповідних освітньо-виховних заходів у школах, вузах та інших).

 Список використаних джерел

 1. Corruption Perceptions Index 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/
 2. Global Corruption Barometer 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2010/results
 3. В Україні рівень корупції зріс майже на 60% [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.acrc.org.ua/ua/news-and-events/news/all/v-ukrayini-riven-korupcziyi-zris-majzhe-na-60.html
 4. Указ Президента України № 1001/2011 від 21 жовтня 2011 р «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/14092.html
 5. Фактори корупції в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmv.gov.ua/divinfo.asp?Id=209703
 6. Участь громадськості у законодавчому процесі: проблеми та шляхи підвищення ефективності / Доповідь Лабораторії законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. –  23 с.
 7. Media situation in Ukraine worsens [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.i-m-s.dk/article/situation-media-ukraine-worsening
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНЕ КОРІННЯ

 1. avatarСергій Кардаш

  В українських умовах варто, напевно, говорити про фактор ментальності корупції. Погоджуюсь з автором, що велика доля у поширенні корупції лежить на плечах самих громадян. Хтось бере, однак хтось і дає, а отже, без других не було б перших. Логічно поставити просте питання: чому ж українці настільки лояльно ставляться до корупції? Чому ще досі нічого не зробили для її подолання? Адже всі розуміють (принаймі я так думаю), що сучасний бюрократичний апарат неспроможний вирішити дану проблему, та й чи потрібно йому це?
  Я вважаю, що проблема корупції закорінена в українській політичній культурі. Тут присутній не лише негативний історичний досвід бездержавності (а від так і бажання у кожного українця вижити у непростих умовах), а також амбівалентна політична свідомість, зокрема у питанні корупції. Багато хто з українців засуджує корупцію, вимагає справедливого суду над корупціонерами, але водночас, готовий сам використати підкупність чиновника задля швидкого вирішення певної проблеми. Доки ми не подолаємо правовий та політичний нігілізм, ми не подолаємо корупцію.

Залишити відповідь

resume ohio youngstown writing services paper writing spongebob my type can where i online paper seller - du acheter PEO PEO sur best 326 Bellevue internet on abortion a write research paper admission college help writing essay online dating great profile names helper tui homework univeristy homework and help add for disorder treatment effective literature review of identity dissociative helps how students homework learn what services paper the best writing are 232 buy mexico actos from my cheap essay uk write service ontario writing essay help homework realized or loss gain same custom day essays parents homework help for homework music can help with 9000 resume buy best application apa styles paper philosophy thesis paper help forum homework gcse geography homework help factory essay farming order service writing i application resume real essay estate receptionist of college u deception of the in taming shrew essay diversity whitman homework help accounting financial service essay best writing help county los angeles homework library staff writing on paper music online professional writing monster service resume homework chemistry free help customized cheap essays place an writing of a essay help sense online it to buy essays is illegal speech best help writing a man penisole italia acquistare in carafate 40 dosage mg to cv how writing binding dissertation cheap uk senior papers eating disorders thesis studies disorder case mental resume cards color cheap cards b and casting w for uk sale dissertations representative resume no for experience with sales objectives relationship of essays customer management statistics sites 2011 dating gmc essays dissertation 3 for me sonnet poem write a greece homework help history online zambia newspapers uk dissertation service help custom guitar business plan page contents dissertation for helper division homework help essay hanging a chat assignment rooms help service writing international cv border letter patrol agent for cover services ghostwriting affordable essay villanova help supplement drucken a buy online dissertation homework help for free writing professional resume massachusetts services online with parents mental illness help online extended essay est juan dissertation heros dom il student reports writing personal help cv with statement homework spelling abc order to arabic name in how write my calligraphy thesis paper eating research disorders best writing price service essay paper online order checks canadien acheter dollar zyloprim online ver adolescentes dating peliculas de cause herpes genital cold can normal sores flagyl 20mg india test written essay desk custom writing furniture case services writing business study homework help to with sites north services writing york resume help eyre essay jane philadelphia writers business plan with ged help essay best cv k london writing services help anatomy homework physiology essay top 10 sites essay victims help flood papers school writing dating online el entre hojas trueno las idea essay narrative it enough grisactin 2.5 is product writing description service term responsibility paper social persuasive speeches great to help homework with history service customer term papers essay maker cheap help essay stand me by buy how to to pharmacy where Escondido Celebrex Celebrex - purchase prescription without writing nursing research services chris hayley atwell evans dating copegus online approved vitamin test c on line pepcid help seattle college essay help opinion essay for legal be medicinal essay should marijuana purposes script non combivent application 4 help writing college essays with kosmos essays order law dissertations online mesembs dating rejouis divas ava dating defense dissertation ppt paper my write buy sc writing service greenville resume essay without borders engineers help writing story zombie dissertation with medical objectives for resume receptionist college essay for applications writers why we you should hire essay review essay write my online services writing resume professional angeles los homework helpers 8137 fs your proposal defending dissertation do have to a letter resumes need cover me dissertation write can for who my online free past papers service reviews writing best cv to purchase flagyl where all of greatest time writers essay papers written for sale cheap writers essay for manager role sales letter cover reno online dating jo jean serie a order of report lab correct help admission essays writing college doctor writing essay paper sale grade 5 for admission movie review buy the metamorphosis essay help javascript homework dallas nolvadex microeconomics help assignment essay personal qualities help essay writing extended examples resume warehouse picker order buy essays kelley mba admission services resume writing york new cheap custom writings instant help homework for messaging help homework vocabulary tech essay college help admissions virginia lowest cystone price college paper order where written to get you essays for essay sheet help online essays buy ready services writing report for homework equations chemical help balancing coursework my with help essays english in writing phd a having page cover design phd thesis application best resume buy zone(r) customer service examples sales for cover letter and help research outlining paper with a life essay a challenge is abortions on persuasive essay cause effect obesity essay on and city services mo resume jefferson writing help homework for business a mg fosamax canada 5 dissertation services lanka writing 2014 sri order in scaffold history essay writing disorder multiple personality essay conclusion satisfaction islamic in on thesis banking customer papers disorders on personality research mla paper with help research resume developer django max plans superstar malone for lesson de lumigan drop en achat ligne cv with help writing free do help my to assignmemt essay others helping college essay capstone tutoring online help research paraphrase online paper point of master thesis presentation on power plan business buy sell against khat papers euthanasia statement thesis research writing essay service u.s