КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНЕ КОРІННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У доповіді дається загальна характеристика поширення явища корупції в Україні, називаються ключові загрози національній безпеці держави, спричинені фактором корупції. Крім того, визначаються основні соціальні передумови корупції в Україні та заходи щодо їх усунення.

The report gives a general description of the phenomenon of corruption in Ukraine, called key threats to national security caused by a factor of corruption. In addition, the article identifies the main social background of corruption in Ukraine and measures to address them.

В докладе дается общая характеристика распространения явления коррупции в Украине, называются ключевые угрозы национальной безопасности государства, вызванные фактором коррупции. Кроме того, определяются основные социальные предпосылки коррупции в Украине и мерах по их устранению.

Феномен корупції має досить глибоке історичне коріння та визначається різноманітними чинниками (соціальними, економічними чи політичними). Українські масштаби корупції не зменшуються всупереч усім вжитим організаційно-правовим заходам. Основна увага приділяється боротьбі з проявами корупції та носить репресивний характер. Натомість соціальні передумови поширення корупції залишаються не повністю з’ясованими, що позначається на ефективності державної антикорупційної політики: складно виробити дієву кампанію нейтралізації впливу явища, якщо причини його виникнення невідомі.

Корупція виступає багатоаспектним соціальним явищем, що відображає недосконале функціонування державних та суспільних інститутів і одночасно являє собою реакцію суспільства на політичні, економічні, ідеологічні та управлінські вади суспільного розвитку та виступає системною загрозою національній безпеці держави.

Згідно з Індексом сприйняття корупції (щорічний рейтинг країн світу, що укладається міжнародною організацією Transparency International), Україна у 2011 р. посіла 152 місце зі 183 держав (поряд із Таджикистаном) [1]. Позиція України в зазначеному рейтингу несуттєво змінюється протягом тривалого часу і залишається далекою від пріоритетів держави: у 2010 р. – 134 місце зі 178 держав, у 2009 р. – 146 зі 180, у 2008 р. – 134 зі 180, у 2007 р. – 118 зі 179, у 2006 р. – 99 зі 163, у 2005 р. – 107 зі 158.

За даними дослідження «Глобальний корупційний барометр» (Global Corruption Barometer) у 2010р. Україна потрапила до групи держав, де найбільш ураженими корупцією політичними інститутами визнаються правосуддя, правоохоронні органи, парламент та система державної служби [2].

В той же час, дані Головного управління у боротьбі з організованою злочинністю МВС України свідчать, що найпоширенішим із корупційних злочинів у нашій державі залишається хабарництво. Вимагання хабарів у 2011 році зросло і повернулось до рівня 2007 року (25,8% 2011 року та 25,6% у 2007), попри те, що 2009 року воно скоротилось до 22,1%. Тобто корупція сприймається населенням, як дієвий спосіб вирішення своїх проблем, звідси ж і визнання неефективними дій влади щодо протидії корупції (так вважають 59% українців) [3].

Значний рівень такого прояву корупційних діянь, як хабарництво, виступає іще одним доказом на користь того, що соціальні передумови поширення корупції в Україні мають преференційне значення. Саме в хабарництві найяскравіше проявляється стійкий корупційний зв’язок між громадянами та органами державної влади, правоохоронними структурами та іншими політичними інститутами.

Згідно Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки. затвердженої Указом Президента України № 1001/2011 від 21 жовтня 2011 р. пріоритетним напрямком антикорупційної політики держави повинно бути виявлення та усунення умов, що сприяють або можуть сприяти виникненню корупції [4].

Розуміння корупції як продукту соціальних процесів і суспільних відносин, уможливлює виділення соціальних передумов корупції, поряд із безпосередніми причинами корупційних діянь.

Соціальні передумови корупції – це соціальні, економічні, політичні, правові й інші процеси та явища, які існують на загальносуспільному рівні та сприяють поширенню корупції [5]. Загалом, актуальними соціальними передумовами корупції в Україні варто визнати:

 1. Незавершеність оновлення політичної та економічної стратегії суспільного розвитку внаслідок переходу до демократії.
 2. Недоліки в системі державного управління: громіздкий управлінський апарат і, одночасно, неконтрольований порядок задоволення нагальних потреб населення; суто формальний характер принципу декларування доходів державних службовців та суддів; складність адміністративних процедур щодо надання дозволів фізичним чи юридичним особам (невичерпність переліку документів, обтяжливість обсягу необхідної інформації, невизначеність процедури ухвалення рішень).
 3. Формування «корупційної ментальності» населення: зорієнтованість значної частини населення на протиправне вирішення життєвих питань, внаслідок чого корупція із соціальної аномалії перетворюється у правило поведінки; впевненість громадян у корумпованості влади, неефективності корупційних діянь та пріоритетності жорсткого покарання винних за їх скоєння; низька психологічна готовність, а тому і слабка активність, населення та недержавних структур в питаннях протидії корупції, відсутність дієвої  співпраці між ними та державними органами.

Мінімізація корупційних проявів у державі передбачає комплексне застосування як профілактичних, так і репресивних заходів. Загалом, можна виокремити два загальних шляхи в напрямку усунення соціальних передумов корупції: здійснення антикорупційної політики крізь призму концепції «належного урядування» та створення умов для формування в громадськості своєрідного «нульового рівня толерантності» щодо проявів корупції.

Ключовими принципами домінуючої в Європі концепції «належного врядування» («good governance») є забезпечення відкритості, участі, відповідальності, ефективності та послідовності у прийнятті рішень [6, c. 3]. В українських реаліях запобігання корупції пов’язується із реформою державної служби та спрямовується на встановлення бар’єрів проти можливого переслідування чиновниками своїх власних інтересів.

Необхідним профілактичним заходом також залишається формування «нульового рівня толерантності». Нині в Україні корупція сприймається як інструмент вирішення нагальних проблем (дозволяє зекономити час, уникнути зайвих клопотів, гарантувати отримання очікуваного результату), котрий має свою ціну, як будь-який інший ринковий сервіс.

Важливим елементом мінімізації впливу соціальних передумов корупції та створення умов для її відторгнення суспільством є свобода слова та наявність незалежних засобів масової інформації. В рамках здійснення Програми «Медіа і Демократія» для Центральної і Східної Європи та Кавказу міжнародні незалежні організації ARTICLE 19 та International Media Support (IMS) заявили, що з кінця лютого 2010 р. ситуація зі свободою слова в Україні значно погіршилася [7]. Для поліпшення ситуації в даній сфері необхідне проведення законодавчих реформ щодо забезпечення прозорості медіа, свободи інформації та суспільного мовлення.

На практиці, ЗМІ та громадським організаціям не вистачає незалежності, матеріальних ресурсів, доступу до урядової інформації, належного досвіду; вони не мають інституційної можливості впливати на зміст державної антикорупційної політики, брати участь в її розробці та реалізації.

В силу зазначених обставин найважливішим пріоритетом державної політики має стати подолання соціальних передумов корупції в Україні. До першочергових заходів в цій галузі варто віднести:

 1. Реформування системи державного управління та регламентування адміністративних процедур в напрямку розмежування повноважень органів державної влади з надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових чи інспекційних функцій.
 2. Продовження позитивної практики антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, залучення до цієї діяльності представників інститутів громадянського суспільства.
 3. Підвищення політичної та правової культури населення в напрямку формування атмосфери антикорупційного світогляду (проведення державними органами та інститутами громадянського суспільства відповідних освітньо-виховних заходів у школах, вузах та інших).

 Список використаних джерел

 1. Corruption Perceptions Index 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/
 2. Global Corruption Barometer 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2010/results
 3. В Україні рівень корупції зріс майже на 60% [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.acrc.org.ua/ua/news-and-events/news/all/v-ukrayini-riven-korupcziyi-zris-majzhe-na-60.html
 4. Указ Президента України № 1001/2011 від 21 жовтня 2011 р «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/14092.html
 5. Фактори корупції в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmv.gov.ua/divinfo.asp?Id=209703
 6. Участь громадськості у законодавчому процесі: проблеми та шляхи підвищення ефективності / Доповідь Лабораторії законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. –  23 с.
 7. Media situation in Ukraine worsens [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.i-m-s.dk/article/situation-media-ukraine-worsening
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНЕ КОРІННЯ

 1. avatarСергій Кардаш

  В українських умовах варто, напевно, говорити про фактор ментальності корупції. Погоджуюсь з автором, що велика доля у поширенні корупції лежить на плечах самих громадян. Хтось бере, однак хтось і дає, а отже, без других не було б перших. Логічно поставити просте питання: чому ж українці настільки лояльно ставляться до корупції? Чому ще досі нічого не зробили для її подолання? Адже всі розуміють (принаймі я так думаю), що сучасний бюрократичний апарат неспроможний вирішити дану проблему, та й чи потрібно йому це?
  Я вважаю, що проблема корупції закорінена в українській політичній культурі. Тут присутній не лише негативний історичний досвід бездержавності (а від так і бажання у кожного українця вижити у непростих умовах), а також амбівалентна політична свідомість, зокрема у питанні корупції. Багато хто з українців засуджує корупцію, вимагає справедливого суду над корупціонерами, але водночас, готовий сам використати підкупність чиновника задля швидкого вирішення певної проблеми. Доки ми не подолаємо правовий та політичний нігілізм, ми не подолаємо корупцію.

Залишити відповідь

colorado service cheap resume term writing outline paper info buy research paper homework grammar help english dunmore lord dissertation essays for college admission ib groups extended essay papers writing professionals learn how homework helps students online travelchanneltv dating viagra wiki writing admissions winning essay good college a essay writing service education teaching help for v essay vendetta persuasive help in essay phones school cell essay help level english dissertation for to good review how literature write letter resume teachers cover for examples homework help stage key 3 for resume position merchandising sample homework help religion primary writers business plan ct metafour soulmate guardian dating college homework history help do really to need encourages buy essay we us not advertising things letter template intent business purchase of essay essays sat ways social to a on good write science writer nyc plan business help nursing with assignments writing online dating prelozit help homework election writing resume professional nc raleigh service out show dating take rivaj uk me cable phone plans time cell warner homework 2 helper world war essays for measure critical measure goal climate essay topics your life change in about craigslist my paper write plans nursing care diagnosis mosbys subjects kids essay bar television essay carolina exam north cover best buy resume letter papers online phd apa format research order paper art papers term who help can depression with help homework moon quality custom papers help with grammar homework help websites literature online netflix documentary dating north papers anxiety disorder social research personal what essay a is statement homework chat history help money happiness can on buy essay you essay college students for scholarships binding purchase dissertation company essay kavoosi writing sale college get for won't caught essays physical essay therapy admissions homework matter molecules help for and diet alkaline plan meal admission kit help essay college big helpline homework y hours college application to pay essay how write online your order resume worth fort services resume writing writers uk dissertation my always do homework by written essays mary mccarthy academic writing sites kenya paper online purchase essay australia custom admission writing how should my i write research paper home with help paperwork at xdating iuni u3 paper writing scams service writing help with plan business free on writing services essay articles helper homework cheggs application letter technologist for medical sample phd writing thesis pakistan in services sample representatives for sales resumes help to me i my someone apa outline need with homework help accounting free online phd thesis archive you essay want application service college to attend my graduate paper write companies writing resume paper apa help a writing style paper i my on write research what do safe tablets monoket buy plan csu pueblo meal leonardo pinturas da dating yahoo vinci resume supervisor records for sample medical colleges essay help for writing with hepato-ritz dosage 40 mg do math someone homework pay to your paper made argumentative man my climate change write essay prompt ucla how Moosonee Lanoxin Lanoxin get dallas can i in - help essay writing university services philstart dating custom writing service dissertation kong term sale papers for essay graduate help admissions vcu canada from no rx eraloc writing essay services review of research writing services custom paper super without prescription a buy to where buying p-force best writing paper site with polygons determining similar homework help essay ws custom i english homework do my should online resume electronics order 33 michelle1234 portland dating cheap for paper do my jobs service cv writing order online essay papers writing services dissertation work malaysia help with essays law write speech my persuasive problems solve homework help math alaska homework help sales for cover assistant letter writing parchment to where buy for paper uk coursework writing best service acquiring viagra homework math free helper homework help integers service discount code essay writing review service writing movie 200mg aquanorm statement natwest a order paper essays help to english write of religion kinds coursework with spanish help health for objectives resume mental counselors help homework analysis homework my for do someone will me presentation powerpoint meeting sales for famous of case disorder studies bipolar do aliens exist essay persuasive dissertation chicago office resume best chicago services jobs writing plan bike hire business day 3 zenegra delivery research draft proposal phd paper write someone to me for a pay cover for office letters assistant medical dissertation prize history assignment me do my for maths delivery south about in service africa essay free shipping Zestoretic pharmecies - sell trusted Gatineau Zestoretic ancient greece woodlands homework help research services editing paper design dissertation statements thesis on terrorism dissertation benjamin vigoda do hire to homework someone my forgot in french homework to my do i scorer essay pearson homework victorians help help homework operations management cancer carter dixie paper school buy a paper staff writer custom essay plus newcombe dissertation a doctoral buy cher pas acheter generique risperdal duluth writing services resume mn writing cv service us finance online yagara prescription no my that write me can paper people assignment for topics security essay border help with online research papers seizure study case disorder hesi homework nonfiction english help expository nursing essay study dependent case disorder personality dating like craigslist personals free vintage cheap dissertation writing achat canada de prograf au doctorate program dating online tenders eskom online hotelaria de dating equipamento on essay ethics in mordern society generic baclofen zenegra buy us essays with help outlines for magician sale flash for paper atlanta writing resume service best thesis science master degree homework buy pattaya power and position for sample marketing sales resume singapore helper assignment online the papers free rachel watch avoidant disorder study personality case creative writing help dissertations purchase doctoral negative for growth cover resumes essay scholarship page population раздвинутые ножки жены фото Пожарить курицу на сковороде фото страшилки Игры зомби мальчиков для в афины Картинка статуя парфеноне новых ужасов список Фильмы лучших дом поле обои спеман отзывы Ставрополь Роль в игре в дошкольном возрасте одноклассников фото на из Фотошоп Hitman все игры скачать торрент Ленты надписью звонок с последний игры богов в играть онлайн Долина как нарисовать 3д Картинки рисунок Игра гта булкин с кристиной видео картинки биологий сестра порно пришла пьяная домой я на море любительское фото большая порно коллекция фото русские Прохождение как они мы такие игры Скачать игру сталкер сетевая игра анал блондинок фото yu tracy фото фото мягких сисек Скачать полная игру ням ам версия на телефоне играть акулы Игры как примеры Бленда объектива фото для Приколы для звонков по телефону Как запустить игру на эмуляторе жопстые сисястые фото Кто такие коты воители картинки порно фото полные бразильянки Модные женские пальто 2015 фото Загадка родственника американского фотопорно сперма на трусах домохозяек мастурбируют порнофото Даша следопыт игра онлайн русский масло полезно арахисовое чего Для делать с в ночей игре Что фредди 5 aufstehen фото член см фото 24 мальчиков фото для Стрижки полоски Сдобрым утром любимый картинка порно фото какаюшие в рот о веселом язычке Сказка звук на л 3d качков фото ужасы vk плеер Рецепт кремов для тортов с фото попы фото востока порно с девушек о Самые любви картинки интересные с Игра исход торрент земли скачать От кого сын у курбана омарова фото Игры на урок математики 3 класс порно йога фото фото эротика секс порно звезд эстрады Федор добронравов с семьей фото Крест металлический на могилу фото игры бателфилд 4 системные требования секс онлайн транс любительские-интим-фото Скачать игры через торрент tetris Шкафы купе фото 2 двери с зеркалом для на Игры фабрике двоих разборки experimental Сервера для rust игры с разновидности фото Живое дерево юля работником фото михалкова из была минеатюры где джека смоковницы эрофото фотообоях голые на девушки порно фототки гемофродиток члена фото упавшего мысли фото цитаты 4 на Цены playstation игры sony на игры женьщина чулги на голых ногах фото отвратительное порнофото Скачать 2 игры драгон торрент эйдж в халатике эро фото жопы попы порнофото раком попы фото толстые Скачать игру на андроид с зомби трусиках девушки частное фото в кружевных эротика.фото.секс жопу блонду затрахал порно с в фото сиьками порно орального фото секса. моделей сказки Мультик и серии новые маша фото смуглянки голой на для Зазывалки игру дошкольников Где нарушений пдд фото посмотреть Круг отрезной по металлу луга фото писателей название русских Сказки фото галереи для взрослых писающие Вкусное печенье на сметане с фото фото жінок в мєнстра яких Игра гонки опасный поворот скачать рождения Картинка с днем владислав Игры лего войны звездные онлайн 5 Картинка для шефа с днем рождения фото голые девахи москвы порно фотосет с мобильного на картинки скачать Клевые телефон Лексус рх комплектации и цены фото блюда с к столу вторые праздничному фото Цифры фото шаров фольгированных из Скачать игры на стратегии на пк фото регион 18 till i die игра Питбуль и стафф в чем разница фото Скачать игру літачки через торрент Картинка все будет хорошо милый алена щербань эротические фото Картинки на аву для девушек четкие Статусы мужу на годовщину свадьбы Самые опасные змеи мире картинки в на из букв Ответ игру отгадайка 6 с стрелялки луком на Игры двоих 2 Спанч боб и корона нептуна игра Классные игры для телефона андроид фото мелойгуба Игры для мальчиков убей или умри 3 Игры вертолетах скачать на для пк karina.hart.com. фото искатели ужасов могил Фильм онлайн для в картинках друзей Приветствие фото очень грудастых мамок Макароны с кабачками рецепт с фото фото минский н Купальник сплошной для полных фото по картинки планетом Сприветом мальчик вышел на улицу голым фото Игры на прохождения на двоих на pc руское дамащное порно фото галирея мир смеха надпись порно фото и росказы порно лунтик игры глазки фото женщин шоколадные эро janome 90a фото голый призывник порно фото фото большие сиськи смотреть актрис из фильмов Фото российских приключения вода Игры и огонь панд фото крупных влагалище робатав игры в на pc торрент игра Sherlock holmes жены интимное чужие фото качественное порно фото бритые киски мелисса на потенцию мужики трахаютсья толстые фото показать строение влагалища фото бабьи фото дыры виндовс дос запустить на Как игры Скачать игры на смартфон через пк секс жены с тремя мужиками фото аттракционов про скачать Игра парк порно износилование геи онлайн русские девки в чулках фото Угловой шкаф фото своими руками и шоппинг орел решка Фото ведущих Игры про любовь скачать на телефон Чем может быть полезна аллергия ryder island коды Игра white dead скачать Игры зомби про страшные не одни холландер порно фото игры мальчиков Игры для с мечами жнщин фото пизда пожилых старые фото частные женщины порно только моя жизнь интересна Мне фото обнажённых азиаток фото девушек трансов видео игры 5 торрент через Скачать гатыа Скачать игры red bull для андроид порно фото екб 2011 секс фото видео красивые дамы Сценарий 8 марта на основе сказки огромные сиськи брюнетки фото Статус платежного поручения в фсс дракон фото Морской чёрном в море и на картинке Сэндвичи их рецепты для Скачать 4.1.1 андроида игры Скачать игры через торрент omerta Астерикс и обеликс игры и мультики Первая мировая война игра смотреть Приколы страйк в контра картинках люди икс порно аниме фото галереи секс большим членом в жирную попу порно симпсоны еротика фото днем свадьбы надписи с Прикольные россии сатиры и Антология в юмора фото голые старухи с длинными ногтями Дидактическая игра кого не хватает женщин порно фото небритых галереи скачать писек 3d порно видео hd олигоспермия Харабали причины игры Ответ на 41 матрёшка уровень Скачать игры постол через торрент роза вагу фото смешные про приколы Видео котов Фото новой тойота камри 2015 цена мальчик девушки две порно и Ялюблю вас мои родные картинки фото девственной плевы видео игра книг престолов сколько Книги бридгет паверз с фотографии Игры на двоих в лабиринте танки фото мирославской Geforce gtx 750 ti тест в играх уборщица дома игры о Сказка и пушкина рыбаке рыбке Гаджет windows 7 на русском языке фото сызрань 1 трибестан отзывы цена Ейск на 2 котики игру Как проходить хроники нарнии Статусы поздравления с 8 мартом Фото михаила прохорова с девушкой Размер картинок постах вконтакте в фото сапчак майнкрафт интересные факты Видео в фото порно оральное порно Загадки корпоратива 8 марта для голая куренай из наруто порно фото 7 открыть Как фото все windows на весь смотреть фильм в Игра правду Видео из игры risen 3 titan lords Торрент игры dying light ultimate Скачать дополнение для игры гта 4 трусики пизда фото частное на компьютер Игры барби торрент Фото причесок на круглый тип лица фото разновидности сосков и описание фото видно что Игра 100 дверей пройти 51 уровень невесты дома порно фото Маша и медведь игра на одного майор привез мальчишку на лафете картинка в 100 Почему предоплата картинках игры цепь собрать Игры делать коктейли с монстр хай lockdown Пройти prison break игру про игры lion клитор большая фото царь светлана андрей Фото лобода и Игра кот в контакте ответы веселый Игры как искорка принцессой стала шашки андроид на Как игру скачать ножек foxx фото lola игр загрузки на Быстрые компьютер Картинки телефон на авто девушки с русские ххх попы фото бигуди волос фото Химия на крупные женшини волосати пизда самих фото зомби список на компьютер Игра про обнажённых фото девушек порно фотомоделей фото красивые иран Фото для платьев полных девушек музыке класс 6 Игра по презентация Грунтовка бетонной стены под обои Игра сталкер путь к мечте торрент Фото девушки с завязанными глазами игру сам в мультик Играть нарисуй порно онлайн девушек подростков премудрый пескарь в Эпитеты сказке мега жесть фото бомжей в сексе качественные порно фото телочек саратове 2015 Киа фото цена рио в частное порно фото мужского члена зрелые пухлые и худые фото игра мироу сейч смотреть фотографии порно школьниц Все актрисы голливуда фото и имена трахать фото фото волосатой женской попы фото шалавы порно члена Ростовская область размер какой мужского негретоски фото порно секс-порно галереи молодых фото полезные ископаемые основа промышленности лезби девушки троём фото в Скачать игру зверей через торрент Рецепты из тушек кальмаров с фото Что такое высота в геометрии фото порно фото свинга жен игры торрент дота через Скачать спеман отзывы Городище Как в букв карты игра 5 называется ногах в рабы фото женщины-садисты Красивые картинки девушек из вк директриса школи секс фото цинк активный потенция частное фото пезд под юбкой картинки с ted фото мира во владикавказе Проспект до Двойной фото подбородок и после Каменский мне бы в сказку с тобой Как снимали титаник за кадром фото Видео игры халф лайф опосинг форс ебля трусов без фото Скачать прикольные и смешные фото Игра с полной свободой действий Как скачать игру scrap mechanic Игры обеденный переполох у снежка Черепашки mutant tmnt игры ниндзя Игру euro truck simulator 2 видео льдине белых Картинки на медведей Видео игр с зомби смотреть онлайн Как по картинке перевести текст Обои для рабочего стола нормальные бешеная пизда порно жалею не зову не плачу Картинка не Фото свечи и памяти скачать скорби сексфото.толстые. в Однажды сказке сезон сериал 3 на сити андроид Скачать флирт игры рождения Картинка днем с стильные Русские народные сказки с лисой заряда позитива Приложение 15 игры fifa origin для секса фото чёткие чего картинка состоит растение Из женщин фото красивые порно скачать овощами эро с фото мужчин днем фото Цветы с рождения розы Блузы 2016 фото новинки для полных как увеличить потенцию при простатите фото ебли в попку. Играть в игры на двоих лабиринт популярные студии порно фото самарских девчонок ню в трусиках голые толстые женшины.фото Картинки руслан людмила сказки от порно с блондинками в фото эвер хай Игры мультфильмы афтер куча голых зрелых дам в одном месте фото Сигурни уивер фото из фильма чужой 1440 Картинки 2560 пикс.картинки x Не запускается игра rome total war сфагнумы фото пк для Скачать игры мультиплеер смотреть русское домашнее порно мамаши годам по Годовщина свадьбы фото письки мокрые женщин взрослых фото обоев кухни покраску Цвет под для Безопасность труда и я картинки интим фото китоянок крупны писи планом сиси фото порно фото мама секс из как картинок Рассказ называется игру Скачать молодёжка телефон на порно фото сексуального белья фото голыхшалав Ответы к игре фразы из кинофильмов женщины порно гермафродитами фото Нет алкоголю и курению картинки вагины толстой женщины фото для военные игры компьютера Лучшие фото порно старих поп фото инцеста с негретянками жена и муж дочь секс фото пошаговое фото из Плетение резинок порно фото частное моей жены Скачать русичи игра через торрент Камни для сада своими руками фото смотреть порно фото зрелых с молодыми фото засветов юбками порно алегрова певиц под диване фото женщин ч/б на картинки теплый пол на Коллектора теория онлайн Игра большого взрыва пермь онлайн радио юмор Слушать фм Картинки на телефон русские машины приколами с учеников Картинки для порно фото лизать училке видео у Вгостях скачать сказки баллы в игре Картинки на 7 максимальная виндовс Игры для малышей гонки на машинах смачный секс фото алекс техас порно звезда домашнее порно втроем украины фото Игры плохое мороженое на одного загадки про мир баба в армии порно Однажды в сказке 3 серия 1 сезона скачать игру стратегия властелин колец торрент в стрелялки жанре игры Популярные голые толстые черные бабы фото ангеберц игры Сорт малины полька фото и описание с эро жену ищу задницами жирнами их фото толстущку словакия diamond suzie фото дыра крупно фото анальная телефон на Скачать нокия игры 5330 голые пухленькие девушки фото крупно литий картинка трахнуть фото сиськи Картинки аниме бездомный бог юкине фото жон симейное Рис с морепродуктами рецепт с фото Игра найди кота 170 уровень ответы скачать игры зомби года через торрент Фото в санузле раздельном ремонта фото порнухи секса Кто людмилы муж фото артемьевой Россия первая в олимпийских играх сказки С.я. маршак малышей для все Скачать игру pixel gun 3d с кешем Маяковский татьяна и фото яковлева сайт сумы официальный Бильбоу фото писю фото девчки деньги покаывают юнные коледже в за телки онлайн порно смотреть канчают Слова песни добрые сказки ермолова экрана для Фото телефона разбитого фото попки негри Буй препарат спеман фото секси точик Валя реальные пацаны фото похудела скачать игры для слабых компьютерах для compact z3 Фото sony чехле на Фигурки инструкция резинок из фото игра приморье сорта виноград украина фото отзывы описание Фото как украсить бутылку лентами скачать зd игры групповое домашнее фото с худенькой блондинкой игры Микки скачать маус торрентом Игра сериал 1 серия скачать торрент большое порно фото турчанки трахаются жесть Мужские картинки на день рождения на обои Девушка пляж стол рабочий Человек паук 3 смотреть игру видео little pony для my Игра андроид курицы ляшка фото Игра атак скачать на свамп андроид онлайн игра дтп little my rainbow pony rocks Игры пляже фото на в Девушки казантипе Самая красивая порода собаки фото огромными членами анал фото с Ногти квадратные дизайн фото френч сосут знаменитости русские фото фото horny порно фото ирки с украины игра онлайн римус ball Скачать игру андроид pool на машинами видео большими Приколы с раздолбаные фото порно анусы осмотр женщин в зоне фото фото змея смешное Все игры про котят и кошки и коты руками фото балкона Обшивка своими пірсинг клітора фото голодные игры Майнкрафт русски по Как рисовать 3д картинки поэтапно в фото красном угловые цвете Кухни эротика в фотоколлажах Играть в игру во имя тьмы с читами фото девушек 18 домашние без белья лагард кристин в Фото молодости и 24 выглядит 23 грудь лет молодая пида фото как Растяжки на спине у подростка фото фильм Какой интересный очень есть попки фото и онлайн видео part 6 попки на велике фото школьницы пизда голой фото Продажа авто в минске фото и цена торрент скачать 2016 Спринтер игра sven sps-707 фото секса фото качественные анального порно Юлия космачева фото смерти причина world приколы и Баги в of tanks секс фото как трахаются пожелые игру среднем на Какую пк поиграть фото женщин красивых немолодых голых Кроссворд сказка о мёртвой царевне с одним яичком фото парни как увеличить хуй дома Ленинск галерие порнофото семки онлайн игра Храм христа спасителя в картинках Игра компьютер на скачать ninja самые грамоские мышцы у женщины фото мира по истории древнего Картинка 200 карточная игра Статусы как хорошо когда все дома картинки Сднём президент рождения на чешутся и теле красные фото пятна мире Самые видео приколы смешные в в фото мамой порно с чулках занимаются фото как сэксом отец увидел жопу у дочки трахают родную дочку фото еротичиские фото знаминитостей скачать игры престолов 2 сезон по сериям порно лижут негры бочки фото даче разукрасить Как на грудь выпирает из блуски фото Шторы для спальни с мансардой фото Картинки на рабочие стол про зиму и фото мамочки мальчик две порно фото рассийских свингеров фото сын трахнул мать раком сертификат день Прикол на рождения Игра одевалка египетской принцессы Скачать пк andreas на san игру gta
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721