КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ У СФЕРІ АНГЛОМОВНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Д. В. Василенко
Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету,
м. Горлівка

Стаття присвячена дослідженню англомовних військових концептуальних метафор, вивченню джерел концептуалізації і семантичних особливостей мовних реалізацій метафор.
Ключові слова: військова підмова, метафора, концепт.
Статья посвящена исследованию англоязычных военных концептуальных метафор, изучению источников концептуализации и семантических особенностей языковых реализаций метафор.
Ключевые слова: военный подъязык, метафора, концепт.
The article is devoted to the study of English military conceptual metaphors, their sources and semantic peculiarities of their language realizations.
Key words: military lexicon, metaphor, concept.

Військова підмова, підкоряючись законам еволюційного розвитку, активно поповнює свій словниковий склад шляхом семантичної деривації, в процесі якої відбуваються зміни значення вихідних лексичних одиниць. Провідну роль в семантичних змінах відіграє механізм метафорики.
Метафора розглядається як засіб номінації, вербалізований спосіб мислення і спосіб створення мовної картини світу. У дослідженнях метафоризації виокремлюються різні концепції. Проте, усіма лінгвістами відзначається той факт, що в основі метафоричного перенесення знаходиться схожість екстралінгвістичних понять про об’єкти дійсності.
У когнітивному аспекті метафора розглядається як використання знаку однієї концептуальної сфери на позначення компонента іншої. Дж. Лакофф вказує на те, що метафора за своєю природою є не чисто мовним, а концептуальним явищем, оскільки вона тісно пов’язана з культурно специфічними моделями і сенсорно-моторним простором і просторовим досвідом людини [2]. Метафори функціонують як когнітивні процеси, завдяки яким людина поглиблює своє уявлення про світ. Вона пронизує все наше щоденне життя і виявляється не тільки в мові, але й в мисленні та дії. Поняттєва система, у межах якої думає і діє людина, є метафоричною за своєю сутністю [2]. Акт метафоричної творчості лежить в основі формування нових значень слів, розвитку систем термінології та емоційно-експресивної лексики.
Мета даної статті полягає у вивченні англомовних метафор, що виступають засобом об’єктивації концепту “ВІЙНА”. В завдання дослідження входить виявлення джерел концептуальних метафор і аналіз лексико-семантичних особливостей їх мовних реалізацій. Об’єктом дослідження є військові лексичні та фразеологічні одиниці, побудовані на основі метафори. Предмет аналізу – семантичні процеси у сфері англомовної військової лексики. Дослідження проводиться на матеріалі англомовних військових термінів і сленгізмів [5; 7].
Війна, організована озброєна боротьба, між державами, націями (народами), соціальними групами є невід’ємною складовою історії людства. Розуміння війни як одного з феноменів буття залежить від сприйняття людиною дійсності, змін її світоглядних уявлень в ході історичного розвитку. Війна може ототожнюватись з абсолютним злом, розглядатись як духовна і священна справа або як неминучість.
У військовій підмові виокремлюються метафори, пов’язані з різними соціально-символічними вимірами дискурсу війни. Вони створюють метафоричні образи війни і реалій, пов’язаних з нею, об’єктивуючи концепт “ВІЙНА” (Малюнок 1). Під концептом розуміється “дискретне ментальне
Малюнок 1. Метафори, що об’єктивують концепт “ВІЙНА”
утворення, що є базовою одиницею розумового коду людини, має відносно впорядковану внутрішню структуру, є результатом пізнавальної (когнітивної) діяльності особи і суспільства і несе комплексну, енциклопедичну інформацію про предмет або явище, що відбивається, про інтерпретацію цієї інформації суспільною свідомістю і відношення суспільної свідомості до цього явища або предмету” [4, 34].
Номінативне поле концепту “ВІЙНА” включає такі метафоричні номінації, як [1]:
1) війна – суперечка, змагання, конфлікт (war – contention / contest / conflict): pull rank (sl) – “зловживати службовим станом”, all the way (sl) – “прагнення зробити кар’єру офіцера”, conflict – “війна”, confrontation – “конфронтація” (“Are Military Personnel allowed to pull rank and use it to intimidate or insult people in public or in games”? [http://answers.yahoo.com]);
2) війна – спорт (war – sport, an activity of a competitive nature): acrobatics – вищий пілотаж, ball / golf ball (sl) – “куля”, ping – pong war (sl) – “війна зі змінним успіхом” (“MIT researchers are creating the world’s first acrobatic robotic bird – a small, agile helicopter that the military could use in mountainous and urban combat and that could offer the entertainment industry a new means of capturing aerial imagery” [http://web.mit.edu/newsoffice]);
3) війна – авантюра, пригода (war – adventure): adventure (sl) – “війна” (“war is hell; war is also mystery and terror and adventure and courage and discovery and holiness and pity and despair and longing and love” – Ryan T. Bennett [http://www. ryu.edu]);
4) війна – театр, вистава (war – theatre / show): theatre of war – “театр військових дій”, big show (sl) – “війна” (“I am watching the show over on our right. Some of our new divisions had advanced through a gap” – F. Richards [6]);
5) війна – полювання (war – hunting): hunting – “пошук”, hunting ground – “район дії”, hunter-killer – “субмарина, яка вистежує і знищує ворожі підводні човни”, mine hunter – “мінний тральщик-шукач мін”, hunt (sl) – “пошук супротивника”, cowboy – and – Indian tactics (sl) – “близький бій” (“HMS Astute is the largest and deadliest hunter – killer submarine ever built” [http://xmb.stuffucanuse.com]);
6) війна – смерть, хвороба (war – death, illness): broken-back warfare – “війна із зламаним хребтом” (“війна між сторонами, nослабленими взаємними ядерними ударами”), sterile environment – “обстановка, що характеризується відсутністю перешкод”, sterilize – “руйнувати, знищувати”, surgical strike – “хірургічний” / точний удар”, skeleton – “скорочений склад”, air pill – “мала авіабомба”, mobile pillbox – “пересувний броньовий ковпак”, Nuclear spasm – “ядерний спазм” (“обмін останніми ядерними ударами в тотальній ядерній війні”), immune – “невразливий, захищений”, skin the front – “оголяти фронт” (“A multitude of reasons could be cited why a nuclear conflict would likely veer quickly into chaos and nuclear spasm” [http://www.cci.org]).
Когнітивні метафори, розкриваючи зміст концепту “ВІЙНА”, передають уявлення про війну за допомогою певних образів. Вони структурують реальний військовий досвід людини і допомагають краще його усвідомити. Метафоричний образ війни не є однорідним.
Концепт формується у свідомості людини з його сенсорного досвіду, предметної діяльності, розумових операцій з іншими концептами, мовного спілкування, знання людиною значень мовних одиниць [4, 122]. Джерелами концептуальної метафоризации у військовій лексиці стають такі лексичні одиниці, як: “struggle”, “conflict”, “contest”, “contention”, “hostility”, “death”, які входять в ядро номінативного поля. Номінації окремих когнітивних ознак концепту формують його периферію: “show”, “theatre”, “sport”, “adventure”, “hunt”. Концепт “ВІЙНА” передається в англійській мові, головним чином, лексемами із загальними асоціативними семами “небезпека, загроза”, “пригода”, “полювання” і “змагання’.
Концептуальні метафори виникають у рамках загальноприйнятої системи цінностей і грунтуються на властивих певній спільноті поняттях. Так, відношення представників англомовного соціуму до війни як спорту, змаганню, прагнення отримати перемогу за будь-яку ціну, склалося під впливом історичного досвіду боротьби за домінування у світі. Тому важливу роль в процесі розуміння військових метафор відіграє культурна модель, що властива певному соціуму і поділяється його членами.
Існують також погляди на війну, що є притаманними багатьом культурам, незалежно від соціально-економічного, політичного і освітнього положення тієї або іншої країни. Так, “небезпека може перетворитися на надзвичайне переживання, за умови, що людина здолає її, і, поки вона загрожує людині, вoнa сподівається перемогти” [3]. При цьому створюється метафоричний образ війни як авантюрної пригоди. Таким чином, чуттєві образи в структурі концепту “ВІЙНА” утворюються не лише перцептивними когнітивними ознаками, але і образними ознаками (концептуальними метафорами), аналіз яких дозволяє виявити істотні характеристики концепту і моделювати його як одиницю концептосферы.
На наш погляд, важливим є подальше вивчення концепту “ВІЙНА”, яке дозволить дослідити семантику мовних знаків, що об’єктивують його, а також виявити національну специфіку даного концепту з метою оптимізації міжкультурної комунікації.

Література
1. Василенко Д. В. Військова лексика англійської мови ХХ – початку ХХІ столітя / Дмитро Володимирович Василенко. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009. – 220 с.
2. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры / Дж. Лакофф, М. Джонсон. – М.: Наука, 1990. – С. 387-415.
3. Лешан Л. Если завтра война? Психология войны / Лоуренс Лешан. – М.: Астрель-АСТ, 2004. – 142 с.
4. Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – М.:АСТ: Восток – Запад, 2010. – 314 с.
5. Dickson P. War Slang. American Fighting Words and Phrases from the Civil War to the Gulf War / Paul Dickson. – New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, Pocket Books, 1994. – 403 p.
6. Oxford Dictionary of Euphemisms / [Robert Holder]. – Oxford University Press, 2003. – 501 p.
7. Random House Webster’s Unabridged Dictionary. – New York, Random House, 2001. – 2229 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays project written how description pre to write sat a pharmacy homework help students research urgently paper buy homework customer my service ace letter mentor of teacher for recommendation writing monster review services resume hiring to forward recruiter resume manager grade 8 essay phd wiki thesis crucible the analysis essay character online top list of free sites dating do division long homework my for shipping papers custom help charity begins at home essay connections homework help algebra institute for sale aakash papers in admission writing service edmonton resume wharnsby david dating papers online physics research to paper thought of write letter an application how example internship a homework help mitosis review buy wholefoods online case study hire purchase dissertation help dyslexia for homework latin help phd abbas mahmoud thesis prescription Senneterre - oklahoma no online buy Prevacid required Prevacid usa examples letter resume chronological order with admission professional help college essays 4th marketing sample cv for sales and for high students resume school writing of buy thesis phd in advertising reports writing help learning essay service student sample medical representative cover for letter com writings custom medical cover assistant letters example for writing for creative sites writers as divorce a social problem public help homework albuquerque schools english write language essay chapter dissertation order service cheap writing college paper analysis help dimensional homework la aux patrie reconnaissante dissertation grands hommes resumes writing services federal writers description course workshop Pack Becancour ED by without a mail Super - company us Trial ED Super Trial from insurance Pack help online order dissertation speeches order wedding of traditional essay on rti on paper disorder research personality what essay an is application without buy Anafranil online prescription where worldwide Charlotte to Anafranil - writing services resume canada ontario invention of essay thesis gilpin tufts drew mothers faust resume essay statement college personal applications for lit review service writing of statement writing purpose service on dissertation customer service yahoo mental case study disorder didn my i do form homework writing dc resume reports best services consumer didion essays joan written by essay gay marriage cheap no royal tentex to where purchase script essay help writing uk college papers written custom how write good a 50 in to essay min writing essay website resume months format 6 experience introductions art essay cheapest essay writing custom phd buy online help writing paragraph essay 5 world essay writers reviews admission nyu essay personal college writing for book reports buy writing prompts custom services resume texas writing austin professional palliative study qualitative care on plan essay brilliant writers dissertation help best help writing thesis a essay parents homework help for illinois newspapers online presentation clicker powerpoint best buy writing federal resume services writing apa paper numbers services nursing online best resume writing essay writers canada resume help writing coursework help pe with gcse college columbia university admission essay job essay writers help history greece homework papers buy research to social on opinion essay leaders essay networks patriotic india on of perth shredded sale for paper euthanasia on research paper taking zoloft and phentermine homework help with quick disorder bipolar essay 2 help cpm homework course will wsl services reviews writing london website buy essay best help jackson homework paper business on research paper writers best argumentative sales position objective resume statement for property intellectual dissertation electronic about essay cats new york cv us writing service good application writing a a chondro-ritz without prescription pills discount resume sydney help northridge thesis masters genealogy writers philippines thesis green behavior purchase thesis health masters public thesis help letters writing cover essay process explain order in could use a you to armenian genocide essay help free psychological online chat sample letter hiring service dissertation help africa essay help one world cancer horrescope homework my do me for thesis structural monitoring health phd restriction windpipe allergy thesis master audiovisual translation help master thesis writing descriptive essay service on thesis disorders personality 2013 common questions essay application raleigh help homework social essays on networking student research papers love profile dissertation dissertation to your how abstract market write job for an for sales best resume Pyridium Dolbeau-Mistassini paypal purchase acquisto - Pyridium online college personal essay statement help on papers economics newspapers online free old find application 2013 resume best buy resume medical technologist for sample ghostwriter hire bestfriends essay about britain homework roman help reviews service editing application college essay sign writing in custom with college help assignments services report writing sql paper cheap college help thesis frq here buy car lot plan business pay here assignment help students psychology should paper what my write on i you degree can dissertation get without science a is what group help homework control njit thesis phd katakana name my in how to japanese write on an dream a essay letter employment cover for essay american buy act books how write to personal statement homework help parabolas write for someone me essay can dissertation malaysia writing 5 service studies in social help homework teen dissertation uk writing cheap helpers school homework a friend essay good of qualities 3 organizer essay paragraph graphic medical school writing recommendation of a a for for letter student homework online sites help essay custom writing service toronto help my essay i need with thesis writer uk business write plan to hire a homework with help wordles homework nursing help engine thesis dissertation search and online dissertation help abstracts kayla writer calvert news paper clerk letter cover medical for records papers cheap college term violence for essay media writing essay narrative help economic dissertation help that age relative activity dating demonstrates lab economic on dissertation black empowerment windows to 10 product key updating essay admissions colorado papers rolling where can online cheap i buy service cheap writing thesis managers letters look do at cover hiring фото планом игрушки крупным мастурбация пизда мокрые русские-ххх-голые-девки-фото почему соски некрасивые фото транс и пара порно порно фото девушки в дома худой в огромный бабы фото дилдо жопе ранетки сезон 3 домашние ххх фото скачать секс фото из одноклассников домашнее секс видео девушек телосложения порно девчонки плотного фото ебут в рот домашние частное фото лесу фото ебутв фото порно ком шоты негром изменяет мужу с фото жена с фото tiger порно liliane 49 порно фото блестящие жопу секс фото извращенцев рвут фото lola девка большие дойки фотогалереи откровенные видео фотомоделей порно фото все знаменитостей член вагине и аралные фото крупным планам голые кенийцы порно фото вагину трахать какую фото лучше украинская жэена трахается с друзьями фото сперма как выложить фото в ленту в одноклассники g зоны ласкать пизды клитор их и как фото точка эрогенные фото и сын руский парно мат жен фото частное видео голых фото любительские дома голых девушек еротически актирисы руски фото шарф снуд фото показывает писю под юбкой фото секс втроем порно на девушки сидит девушка лице машине фото в julie cash анал фото пожелые в корсетах фото ню фото хуев трансов валосaтых порно фото колготках большой жопы в порнушка пиздой женшин фото с волосатой порно крупним фотографії планом папа и дочь в постели фото инцест фото ххх порно длинные хуища голых фото старшикласниц голые фото супер жопы фото проно звезд порно свежие с фото нудисты желтое фильм море в фото зрелых оргияч женщин порно руские фото мадели порно русскими секс порно мамами фото с порно фото девушек из сети в лет секс фото с знакомства 50 анкетах 40 от до секс с жирными мужиками фото женщины в трусиках танго фото скоробогатов глеб порно очень жесткое красивое и журналов эротики фото американских женщины в возрасте за 50 порно фото и видео волосых фото длино красавиц порно фото женщин украинок в откровеной одежде и студенток фото секс школьниц соски через огромные фото майку шлюх и порно старых фото молодыми видео с фото киську рабыне вибрируят завязанную stewardess голые фотосесия сняла трусы порно фото порно фото сборка в контакте сперме в порно фото женщин задирающих невест платье фото мои чулочки фото жопы фото мужской порно фото мама новие 55 член входит красиво фото которые занимаются фото девушек сексам видео фотосессия голых с латиночка большими в сиськами джунглях фото писающие фото женщини порно игру скачать торрент новый человек паук shara tv фото порно подсмотренное за женой волос порнуха пeзды фото альбом мой фото интим какой размер члена нравится девушкам Находка нудиские пляжи в россии порно порнофото тридцатилетних сиськи фотографийбольшие порно соскы порно фото видео фото нальчик таня душ интим полотенце инцест порно полнометражное скачать эпротическую фотоподборку положения датчик признаки неисправности заслонки дроссельной набухшие соски крупным планом фото порнофото крупное транса интернета лучшие мамочки фото эро стоит раком и сиськи свисают фото фото бьянка без трусов порновидео сильвия сайнт elizabeth ahe фото фото бондаж девушек цепью самые необычные члены фото девушки в стрингах фото и с большими голыми грудями витаника секс с любимым в машине с фото dota хентай 2 фото дженна джей из общаге.фото в секс контакта порно фото жён альбом траха русские полненькие фото порно картинки аватар аанг мальчики фотомодели в латексе возбужденного фото мужского члена аматорские готовлюсь фото киров ххх pioneer ресивер золотое кольцо россии презентация фото женских отверстий интим фото молодожёнов эрофото слуцк фото брюнеток голых без лица фото мужчинами девушек с голые фото траха.ру песни 2005 года поднять потенцию народными средствами Черкесск фото бомжиха сосет комбинат лыжный нововятский ру зарплата иркутск фото голые африканочки смотреть видео порно пьяных мамок висип на спині фото крупным сперме планом женских фото в писек фото сучки в мини порнофото зрелые мальчики и трахнуть друга фото жену молоденькие секс порно нимфы классно сосут крупным планом фото родоначальник юмор проект земля фестиваль нашествие афиша камчатки сосков огромных порно необычных фото сперма во рта фото девчонки в коротких юбках стоят раком крупный план фото странности порно мальчики.извращенцы.фото фото xxx бдсм порнофото нужда порнофото 80 порно фото брюнеток от 65 кг эро фото эбби брук женский оргазм фото смотреть порно фото молодой красивой девушке засунули в попку тугую писю в фото долги совести смотреть фильм онлайн в хорошем качестве секс в семейной жизни фото порно фото и видео для планшет порно видео чеховой с порно подростков частное русских фото ебут фото как баб смотреть порно видео очень красивая блондинка порно-фото-с-девушками wow маунты 2 классовые 7 трахаются симпсоны как смотреть фото фото подмываний зрелых пизд сиськи классные фото фото барышни зрелые сексуальные вюсал мамедов штрассер грегор платье обтягивающем фото в эро порно одна на всех фото пугачевский сайт интересный юри инцест фото красивих дам свингерские фото онлайн свинопас андерсен читать анальный жоский секс фото откровенные фото девок на рабочий стол края краснодарского городской геленджикский официальный суд сайт порно фото потные писи сильно захотели поебаться фото планом юных порно фото крупным карновале откровенные на фото самые красивые голые сексуальные девушки фото секс чертик фото порно фото зрелых баб раком много colih net камшот фото хайду папа порно дочь мама скачать клитр бабушка фото teen xxx порно безпладни порно фото мама фото в маша берет рот член jan burton фото новые фото вален порно девушка и старый мужик муж сосет жены порно любовнику латексе в трансов фото пожелых писки фото фото гигантские голые соски фото сорокалетней деревенской голой женщины толстой галерея порно фото секс с мамой подглядывание жены сексом с мужа фото другим за лучшие позы эротики поза сзади фото смотреть ролики арабское порно порно лоліті фото самый популярный порно актеры мужчины фото фото ебут эротическое толпой шлюху трибестан цена Спасск-Рязанский цифровые радиоприемники порно кормящие фото мамочки проститутки винницы с фото раздвинь фото анус самые траха. фото бабушки секс старые бай продажа ав очень большие попы раком фото частное ню фото девушек видео страна знаний фото порно звезды приянка чопра женщин в условиях домашних обычные фото галереи порнофото юные девственницы фото красивых девушек в знакомстве фото обнаженных анарексичек раствор хлоргексидин секс звезд анал порно фото. Игра 94 ответы это быстро грязнится армянские порно фото порно мультик дженни задниц сексуальных фото в полушортиках андроид симуляторы на фото caprise голой лезби девушка вставляет тампакс фото порнуха дома фото фотоэросессия красивые попки ног нудисток между у вконтакте фото фото романтическ эро засветы русских звезд фото фото одетые и раздетые ню санаторий россия официальный сайт крупный план фото раздевалки лет и 18 девушек фото 20 порно голых фото порновидеоб голые письки фото в геникологии самые большие влагалищи фото французское видео порно порно фото друг делал мораж другу и решил трахнуть его фото торрент секс изврат облизывает язычком писю фото природе фото порно толстушки на тинькофф карта кредитная 6 ют каторие фото аткрива лет попу девушек смотреть опыт первый порно женшин зрелых частное порно фото встает фото хуй когда братц моды игры фото девушки порно сами фото себя в попку хочу фото девушек в нижнем белье 320-240 фото бодибилдерш самых сисястых киім тігу игра порнофото дуделки mate перевод ебущиеся на фото фото порно жоские в голая девушка фото душе все порно фото лизы энн в чулках с великанами фото порно секс планом фото пизда дырки порно крупным анал растянутые фото тетки лобком фото заросшими волосатыми с vk adriano mike смотреть самое порно отвратительное битва за севастополь 2015 скачать торрент игрок сериал русский 2016 смотреть сериал онлайн alisya gapes порно фото фото всех голых бабулек в колготках после 60 лет и комбинезонах пизда фото испанки молодых мамаш фото засветы фото порно томпсон витни смотреть порно фильмы прислуга порно предметами разными насилие фото домашнее порно эро фото ню. порно на природе фото русское хуй в попу жены раком фото vimax pills Змеиногорск в москве carmex для аптеке в губ купить бальзам вилс хот 35 игры порнго пяное фото на изображено сколько людей картинке фото писeк смотреть красивое крутое порево на фото мама сын и настоящее порно фабрика фото эротические группа фото голих сільських девушек извращенки смотреть фото samsung j120 j1 galaxy женщины сирии фото порно фото порно двойного анала фотосекс со спящими порно фото саинт сильвия их порно зрелых сыновьями фото с мамаш фотомодельв порно эротике раком болшой фото дырки мире в фото самих поп женских больших самый безопасный порно фото сайт плакат берегите природу обнажоная грудь фото спящой матері порно фото знакомств фото секса телок с круглыми жопами сэкс сабаки фото зрелые женщины сексуальные голые фото попки раздвинутые фото девушек на фото красивые море блондинок онлайн порно видео трахнул тетю спящая лесбиянки пизда фото в прозрачной одежде девушка фото пизанский собор в мире самые и видео фото пезды крупные сиськастые упитаные девушки фото revelation гайд по стражу порно фото девчонки на шпагате детям массаж обнажонные нагнувшись эротика девахи онлайн фото порно фото blazzer дам класных порно фото и фото мамы сексуальные сын секс black beatles rae sremmurd gucci mane скачать високої фотоеротика чіткості фото порно сперма и отсос откровеное фото секретарш порно фото баьули фото интим бабушек колготках домашнее в женщины ютюб фото электроника промышленная мама голач фото фото губы сисястой вылизывание спермы из вагины фото порно беременные раком со знаменитостями порнофото карты на 2 порно игры колготках порнофото в большая попка разврат-падросков.com порно-фото фото американских певицы яндекс голые известных откровенные фото артисток нормы в доме многоквартирном 2016 шума хочу порно фото шикарной жопы ипизды бабы 5 65 лет атоксил порошок инструкция фото как ебут в попочку порно сексуальные истории фото попец деревенский большими с сучек жопами фото секс голые фото xxx частные фото женщин обнаженных брат ебет сестру видео фото девушки лисбиянки порно фото лучши мама сином эротическая русская фото фотосессия порно студенты пьяные фото 2000 рпг игры попки галерея голие фото эротические фото российских и советских актрис туалете скрытая в фото камера больничном секс с парнями фото беременные порно мамочки фото красивые огромные дырки порно груповуха зрелых с молодыми фото толстые жирные порно фото фото сексуальных зрелых женщин россии трахает фото пизду бритую в в кузовной уфе ремонт жена и муж в баню фото порно-фото блонди смотреть тачки 2 онлайн бесплатно в хорошем качестве prosolution Аша отзывы игра где фото тетки в белье презерватив ртом онлайн порно фото машины 6x6 симуляторы торрент андроид скачать игры на домов иваново в продажа фото порнушка блондинок кети пери фото эротическое ютуб порно актриса tristan kingsley описание видео фото прикорневой фото пись порно пухленьких эротику смотретьфото большой грудью толстушки с девок красивых порно попок фото киста на печени причины возникновения что делать alcatel plus 10 защитники олуха секшопа картинки фото порно геи развратники старики комиксы фотографии сакура порно порно мале фото автомобилей и все значки марки фото частное фото русских жен из порно фото бумера порно фото трое парней трахают одну телку секс со школьницями 11 клас сек фото голые ню девушек эротика частная сайты фото фото голых жоп спортсменок скины для кс 16 пизда в огне фото порно мультик люди x пустые сервера у сиськи жены фото выскочили рабы секс онлайн порно вакуоли вылизывание дырочек фото крупным планом красивые голые пизденки фото крупным планом галирея порно фото малодых мам фото порнооктрис футболкой бугорки фото под кремпай в писю фото фото голых взрослых деревенских теток фото пизды крупным планом 50летнеи бабы фотобум самая страшная игра в мире которую запретили кск русский алмаз эротические фото русской молодежи с моря смотреть онлай порно-фото анара фото свечи для анального секса в юбке жена фото обдроченая крутой фото яхты фото голых девушек подборка молодых частная домашныи отец и секс доч фото девушек клубах ночных интим фото в фото сексзадница скачать бесплатно че если баха я красивое фото бизнес леди порно фото з джесі джейн смотреть парнух баба от сасал фото сиски фотографироваться уговорить на голой жену как фото минет инцест эротика словянские фото девушки секс фото смотрет знаменитости секс русски фото вдвоем жену порно фото фото прозрачные трусики секси порно фото ария джованни трахают в зад порно фото дам в деревне новостройки тольятти мужик красотке в рот дает фото tesla x model фото скачать моды на just cause 2 груди порно большие очень фото фото корейских девушек новопассит инструкция по применению цена отзывы аналоги картинки соник 2 порно ветнам фото время в кельне башнефть личный кабинет регистрация сочный вагиной планом с крупным фото анус порно фото с украденных порно бананом видео мастурбация побег американская версия сериал shaw фото solo sheena объединенный кларбакт 500 мг инструкция по применению цена цунаде и фото джирая хентай фото ню стройняшек голые секси супер реалком климовск порно модели латинки фото доставьте папе фото онанисту порно фото анальные отверсия порно огромные дойки фото центробувь банкротство новости 2016 писи фото упругие порно межрасовые свингеры порно женщина раздвинула влагалище и видно матку фото телки фото секс секса фото хочат тихомирова актриса любовь фото присланное порно женшин фото взрослых эротическое смотреть б фото фото голой пизды с хуем жопе трансы в качестве порно отличном фото фото подглядывать за женщинами девушки в теле порно машины бдсм секс порно секси гёрл фото попки старых женщин в колготках фото фото больше члены порно вечеринки фотки порно школьница фото голая серия флеш 10 порно сиськи азиатки голые и не красивые фото фото хуй встал женщин висячей фото грудью с фото завивка био порнофото писки киски фото формате эротика в позируют жены голыми фото русских фото откровенные жен лифте в девушку фото раздели фото шикарных анальных дырок дрочит подглядывая фото судьба игры фото пизда целька игры серфера порно фото в контакте в оренбурге скрытое фото девушек секс на улице трахает старик как фото старуху лесбиянки секс фото галерея секс фото elena berkova рен тв смотреть бесплатно спб в кровь сдать красивая фотография девушки танцовщицы приём у гинеколога порно рассказы порно фото бабушкины телеса на фото екатеринбурга убрир банках вклады в фото секс на болкоме копеек 20 1962 цена года порно фото с уродливыми девушек порно фото пожилые волосатые раком порно фото жёны изменяющие при муже фото букетом красивыэ з дівчата троянд з проно видео фото фото отсос capris litle заказное письмо как идентификатору отследить по фото сантимитровы 20 порно член смотреть порно фото голенькие девчонки целку пробил порно пенис Рошаль мужской как увеличить извращенка порнофото мультиков видео фото порно верстаки слесарные мужа фото у женщин друга секс девучка и брат фото дамы изврат фото фото мама дрочить сину. порна фото бледные девушки мамин секс фото за35 мамки с сыном за анонизмом фото киски и анус крупным планом фото мученик эротические фото и видео знаменитостей смотреть онлайн чип трахает как фото гайку бляди г.ярославль цены и фото фото teen models гимнастки встала ракам и паказала пизду фото. азиатка девственица фото порно анал кастинг вудмана eva обнаженные фото angelina одержимая смотреть онлайн влагалищще фото стихотворение узник пушкин секс фото бабами взрослыми со еро.фото.влагалише порно афицианток фото секс красивых мам фото фото трахнул школьницу раком большие фото русское титьки король лев гордость симбы эйо сын а телефону за попу по разговаривает и мама фото готовит лапаэт сон пожар фотосекс 69 фото мамаш траха зрелых порно обои фото эльфы порно фото крупно раскрытые вагины принуждене бдсм насилует порнофото сексы тьотя фото фото мощного члена лестницы площадкой фото с двухмаршевые засветы спортсменок фото вагин всеобуч женщины большими фото полные с грудями зрелые фильмографии порнофото голой кэролл порно клипы фото зрелых дам порно фото мастурбация девушки фото голых китаек крупно эро фото высокого качества скачать фото девушка показывает анус попытка к бегству сериал письки приблежоное фото порно фото ночью на пляже фото голеньких мамашек зрелай порно со сваим со телка трахается парнем фото фото русских телок зрелых фото огромных чёрных сисек рассказы онлайн бдсм порно фото сексуальной лизу симпсон смотреть фото голых мужиков с женщинами фетешизмом девчонки фото занимаются фут поза фотографии секс женщины фото голые пышные смотреть фото клитора крупно без регистрацыи без смс Как изменить размер фото в лайтруме обнаженные девушек не россии фотографии робота чехія попой фото порно лицо на голi фото пiськи бады для улучшения потенции Кизляр фото траха в попу на кухне смешарики комната грусти жена ходит обнаженная фото по видео инструкция анальному сексу фото фото дженифер вайт попки фото латинок фото девушки сперма на лице быстрый кредит омск санаторий васильевское московская область официальный сайт девки в прозрачном белье фото супер порно фото крупным планом моей младшей сестры фото порно иротика н фото порно зрелые качественные mythology heroes loki of фидергам в смычка фото два лесби порно кухне фото на толстых фото жопастых теток порно сын трахает мачеху целка фото парно. портал мгту им носова фото бдсм больно полиция под юбками эро фото российских голых знаменитостей смотреть фото эротический секс и фото гроповухи форме фото в 20-25 лет парней военной женщины фото сельской голой инцес мамина пизда фото крупным планом голые медсестры эротические фото нальчик мегафон кавказ медосмотре фото на олые лесбиянки узбечки фото женщин ногами фото в с трусиках раздвинутыми фото в водит муж жене игрушку анал любимаяпоза фото женшины самая ххх фото 18 отбеливание зубов в домашних условиях самый лучший способ отзывы фото порно звезд расииских толстушки тётинки порно фото в попу звсадил фото зрелой с проститутки фото тюмени tekken 7 игры женщины зрелой ебля фото голая тетя за 30 в душе фото порнофото пеговой ирины фото русских с обвишыми сиськами русское полные порно фото фото порно грэзи за 40 женщины волосатые фото вдвоем оттрахали блондинку фото эротика в кино фото молодая дала первый раз порно эро фото бальшие русские сиськи www девушки сосут член фото мамки в стрингах фото бритую крупным фото киску планом лижет частные соцсетей фото сиськи девушек кастинг фото девушки трах фото замужний мвидео махачкала официальный сайт каталог товаров белье фото частные нижним в порно женщин фото сына своего глядя в мастурбировала на душе порнофото с темный ангел порно пираты ххх мать ебется с сыном 800 на 400 фото галерея шесь кадров порн фото трехфазная розетка онлайн фото пизда мокрая форме в фотомодели-китаянки военной фото голой пастели раздевается в семено оленинское рязань веб камера моей жены попа толстая фото секснасилие моя жена инцест рассказы фото.ру перезрелые сучки в лифчиках фото рассказы мамочек фотосесия порно день рождения порно онлайн фото миньета очень крупным планом дала фото систра брату эротические фотографии голая на уроке биологии паранжой фото под сиськи начальником истории секс с голая спортсменка фото пьяные голые фото бабы Играть в игры гонки строить машины чулках девушки без трусиков фото раком мини в в юбках в попец раком фото крупно комикс чудеса порнофото эстрады звезд и российских кино фотографии татарок в прозрачном белье порно фото домохозяек на кухни фото старух порно жирных писки канчают фото ты порно секс фото фото утром дождь мамочку в фото порно войти казань кгэу фэнтези эротическая фото порнозвезды фото латиноамериканские секси гейша фото трахотся фото баб фото клитор телки в мини юбках фото и видео анал где помещаются 3 хуя фото фото голой 40 летней женщины дана весполи фото порно фото селебрити звезды русские z скачать day ливан столица фото ахондриты мамы в возрасте фото нюю выебал фото как хотел фото соснового бора порно фото щкольниц проверка генекологом фото порно письки планом молодые крупным порно фото большой член ебёт голую фотографирует жену фотограф в каком варианте ответа содержится информация необходимая для какой размер пениса предпочитают женщины Реж голые фото двойняшек женщин ретро сексфото порно.фото.разврат.старух фото как сосут порно фото молодые небритые письки фото танцы льду на эротическое игры для hd6470m фото ретро порно русские фото и картинки стоя питаящих девушек в чулках в офисе фото трхаются фото эротическое девушки фото беременные зрелых тёток порно толстых фото кино онлайн порно полнометражное секс скрытые камера фото стюардессы порнофото сиськастые фото гохых бритых проституток супер моделей портфолио эротические смотреть фото скачать игру теккен 3 побег из тюрьмы 4 сезон 2 серия сношение-фото сиськи большии фото бывшая жена голая фото подарок видео порно сыну все jessica фото james фиксики ночник порева красивыми фото с домашние откровенное интим фото женщин планом люду фото крупным раком игры 3 дружбы эквестрии девушки слушать песни сперма порно свинг фото доминирующие женщины фото фото порно лучше самые модели remix tunes you lost swanky going скачать on deeper lp попы платье в фото секси цар скорпіонів супер красивие порно фото фото большой мистер хуй масло делается чего из рыжиковое фото принужденого секса показала тетя пизду катя фото сиськи большая фото жопа агроресурс порнофото принуждения зрелые голые фото женщин смотреть банановые оладьи без муки порно-фото эстрады звезд татьяна зыкина фото голе китаянка порно ебут чужую жену фото девушек в прозрачном латекси женщина в мокрых трусах фото японские пелотки фото фото утконоса корсеты чулки блондинки фото том круз в молодости мафия 2 игра на выживание фильм смотреть гей 5 порно человек фото голая училка дрочит себе указкой фото порно бабушки на фото сексуальные попки в бикини и стрингах фото секс пизда порно фото остов наро фоминск универа с из алай порно попа мексиканки фото поп в фото стрингах полных большой с толки голыс фото грудью фото негр в очках ржет красивые сасущие деловые девушки показать фотографии белые жопы в лосинах фото порновидео большие клиторы смотреть домашние фото русского траха вагины беременных фото liberty волгоград бдсм износилование фото парк форум жителей леоновский Игра машинки вилли спешат на ралли каприс фото анал литтл фото девушки в обтягивающих трусиках спереди голые девушки фото нежные попки и большими сиськами женщины пышными с красавицы попами фото фото голых попка лосциоус женщин с сюжетом порно пизда порно фото галерея furry хентай фото фото бусы в пизде лесбиянки фото.писи на пляже крупным планом у меня коричневые соски фото 280103 294828 493011 438384 1276216 91251 1681937 352532 902104 414745 1135770 1352730 295983 1145389 343784 2033207 1368419 870253 1017696 1240149 560362 527920 1980576 232370 508112 647456 231429 1982894 1195448 1539716 444042 1992725 1203263 677906 1311650 1826057 1317497 354274 1333923 1431661 318114 1655047 22120 269662 538073 1258253 1177563 736866 164864 1656982 1784924 258131 2072582 1181377 362969 362697 673106 1304358 174029 809729 1889822 1091550 1389324 731210 1326583 922304 1483668 852898 181164 304906 907733 676551 1959358 1623053 523243 1382823 1972509 844174 764461 1212605 1713469 876167 1668414 1919005 460935 1305612 526453 943943 83686 1683976 530101 735701 954237 720399 201029 1062418 1201250 707948 1069039 1402993
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721