КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ У СФЕРІ АНГЛОМОВНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Д. В. Василенко
Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету,
м. Горлівка

Стаття присвячена дослідженню англомовних військових концептуальних метафор, вивченню джерел концептуалізації і семантичних особливостей мовних реалізацій метафор.
Ключові слова: військова підмова, метафора, концепт.
Статья посвящена исследованию англоязычных военных концептуальных метафор, изучению источников концептуализации и семантических особенностей языковых реализаций метафор.
Ключевые слова: военный подъязык, метафора, концепт.
The article is devoted to the study of English military conceptual metaphors, their sources and semantic peculiarities of their language realizations.
Key words: military lexicon, metaphor, concept.

Військова підмова, підкоряючись законам еволюційного розвитку, активно поповнює свій словниковий склад шляхом семантичної деривації, в процесі якої відбуваються зміни значення вихідних лексичних одиниць. Провідну роль в семантичних змінах відіграє механізм метафорики.
Метафора розглядається як засіб номінації, вербалізований спосіб мислення і спосіб створення мовної картини світу. У дослідженнях метафоризації виокремлюються різні концепції. Проте, усіма лінгвістами відзначається той факт, що в основі метафоричного перенесення знаходиться схожість екстралінгвістичних понять про об’єкти дійсності.
У когнітивному аспекті метафора розглядається як використання знаку однієї концептуальної сфери на позначення компонента іншої. Дж. Лакофф вказує на те, що метафора за своєю природою є не чисто мовним, а концептуальним явищем, оскільки вона тісно пов’язана з культурно специфічними моделями і сенсорно-моторним простором і просторовим досвідом людини [2]. Метафори функціонують як когнітивні процеси, завдяки яким людина поглиблює своє уявлення про світ. Вона пронизує все наше щоденне життя і виявляється не тільки в мові, але й в мисленні та дії. Поняттєва система, у межах якої думає і діє людина, є метафоричною за своєю сутністю [2]. Акт метафоричної творчості лежить в основі формування нових значень слів, розвитку систем термінології та емоційно-експресивної лексики.
Мета даної статті полягає у вивченні англомовних метафор, що виступають засобом об’єктивації концепту “ВІЙНА”. В завдання дослідження входить виявлення джерел концептуальних метафор і аналіз лексико-семантичних особливостей їх мовних реалізацій. Об’єктом дослідження є військові лексичні та фразеологічні одиниці, побудовані на основі метафори. Предмет аналізу – семантичні процеси у сфері англомовної військової лексики. Дослідження проводиться на матеріалі англомовних військових термінів і сленгізмів [5; 7].
Війна, організована озброєна боротьба, між державами, націями (народами), соціальними групами є невід’ємною складовою історії людства. Розуміння війни як одного з феноменів буття залежить від сприйняття людиною дійсності, змін її світоглядних уявлень в ході історичного розвитку. Війна може ототожнюватись з абсолютним злом, розглядатись як духовна і священна справа або як неминучість.
У військовій підмові виокремлюються метафори, пов’язані з різними соціально-символічними вимірами дискурсу війни. Вони створюють метафоричні образи війни і реалій, пов’язаних з нею, об’єктивуючи концепт “ВІЙНА” (Малюнок 1). Під концептом розуміється “дискретне ментальне
Малюнок 1. Метафори, що об’єктивують концепт “ВІЙНА”
утворення, що є базовою одиницею розумового коду людини, має відносно впорядковану внутрішню структуру, є результатом пізнавальної (когнітивної) діяльності особи і суспільства і несе комплексну, енциклопедичну інформацію про предмет або явище, що відбивається, про інтерпретацію цієї інформації суспільною свідомістю і відношення суспільної свідомості до цього явища або предмету” [4, 34].
Номінативне поле концепту “ВІЙНА” включає такі метафоричні номінації, як [1]:
1) війна – суперечка, змагання, конфлікт (war – contention / contest / conflict): pull rank (sl) – “зловживати службовим станом”, all the way (sl) – “прагнення зробити кар’єру офіцера”, conflict – “війна”, confrontation – “конфронтація” (“Are Military Personnel allowed to pull rank and use it to intimidate or insult people in public or in games”? [http://answers.yahoo.com]);
2) війна – спорт (war – sport, an activity of a competitive nature): acrobatics – вищий пілотаж, ball / golf ball (sl) – “куля”, ping – pong war (sl) – “війна зі змінним успіхом” (“MIT researchers are creating the world’s first acrobatic robotic bird – a small, agile helicopter that the military could use in mountainous and urban combat and that could offer the entertainment industry a new means of capturing aerial imagery” [http://web.mit.edu/newsoffice]);
3) війна – авантюра, пригода (war – adventure): adventure (sl) – “війна” (“war is hell; war is also mystery and terror and adventure and courage and discovery and holiness and pity and despair and longing and love” – Ryan T. Bennett [http://www. ryu.edu]);
4) війна – театр, вистава (war – theatre / show): theatre of war – “театр військових дій”, big show (sl) – “війна” (“I am watching the show over on our right. Some of our new divisions had advanced through a gap” – F. Richards [6]);
5) війна – полювання (war – hunting): hunting – “пошук”, hunting ground – “район дії”, hunter-killer – “субмарина, яка вистежує і знищує ворожі підводні човни”, mine hunter – “мінний тральщик-шукач мін”, hunt (sl) – “пошук супротивника”, cowboy – and – Indian tactics (sl) – “близький бій” (“HMS Astute is the largest and deadliest hunter – killer submarine ever built” [http://xmb.stuffucanuse.com]);
6) війна – смерть, хвороба (war – death, illness): broken-back warfare – “війна із зламаним хребтом” (“війна між сторонами, nослабленими взаємними ядерними ударами”), sterile environment – “обстановка, що характеризується відсутністю перешкод”, sterilize – “руйнувати, знищувати”, surgical strike – “хірургічний” / точний удар”, skeleton – “скорочений склад”, air pill – “мала авіабомба”, mobile pillbox – “пересувний броньовий ковпак”, Nuclear spasm – “ядерний спазм” (“обмін останніми ядерними ударами в тотальній ядерній війні”), immune – “невразливий, захищений”, skin the front – “оголяти фронт” (“A multitude of reasons could be cited why a nuclear conflict would likely veer quickly into chaos and nuclear spasm” [http://www.cci.org]).
Когнітивні метафори, розкриваючи зміст концепту “ВІЙНА”, передають уявлення про війну за допомогою певних образів. Вони структурують реальний військовий досвід людини і допомагають краще його усвідомити. Метафоричний образ війни не є однорідним.
Концепт формується у свідомості людини з його сенсорного досвіду, предметної діяльності, розумових операцій з іншими концептами, мовного спілкування, знання людиною значень мовних одиниць [4, 122]. Джерелами концептуальної метафоризации у військовій лексиці стають такі лексичні одиниці, як: “struggle”, “conflict”, “contest”, “contention”, “hostility”, “death”, які входять в ядро номінативного поля. Номінації окремих когнітивних ознак концепту формують його периферію: “show”, “theatre”, “sport”, “adventure”, “hunt”. Концепт “ВІЙНА” передається в англійській мові, головним чином, лексемами із загальними асоціативними семами “небезпека, загроза”, “пригода”, “полювання” і “змагання’.
Концептуальні метафори виникають у рамках загальноприйнятої системи цінностей і грунтуються на властивих певній спільноті поняттях. Так, відношення представників англомовного соціуму до війни як спорту, змаганню, прагнення отримати перемогу за будь-яку ціну, склалося під впливом історичного досвіду боротьби за домінування у світі. Тому важливу роль в процесі розуміння військових метафор відіграє культурна модель, що властива певному соціуму і поділяється його членами.
Існують також погляди на війну, що є притаманними багатьом культурам, незалежно від соціально-економічного, політичного і освітнього положення тієї або іншої країни. Так, “небезпека може перетворитися на надзвичайне переживання, за умови, що людина здолає її, і, поки вона загрожує людині, вoнa сподівається перемогти” [3]. При цьому створюється метафоричний образ війни як авантюрної пригоди. Таким чином, чуттєві образи в структурі концепту “ВІЙНА” утворюються не лише перцептивними когнітивними ознаками, але і образними ознаками (концептуальними метафорами), аналіз яких дозволяє виявити істотні характеристики концепту і моделювати його як одиницю концептосферы.
На наш погляд, важливим є подальше вивчення концепту “ВІЙНА”, яке дозволить дослідити семантику мовних знаків, що об’єктивують його, а також виявити національну специфіку даного концепту з метою оптимізації міжкультурної комунікації.

Література
1. Василенко Д. В. Військова лексика англійської мови ХХ – початку ХХІ столітя / Дмитро Володимирович Василенко. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009. – 220 с.
2. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры / Дж. Лакофф, М. Джонсон. – М.: Наука, 1990. – С. 387-415.
3. Лешан Л. Если завтра война? Психология войны / Лоуренс Лешан. – М.: Астрель-АСТ, 2004. – 142 с.
4. Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – М.:АСТ: Восток – Запад, 2010. – 314 с.
5. Dickson P. War Slang. American Fighting Words and Phrases from the Civil War to the Gulf War / Paul Dickson. – New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, Pocket Books, 1994. – 403 p.
6. Oxford Dictionary of Euphemisms / [Robert Holder]. – Oxford University Press, 2003. – 501 p.
7. Random House Webster’s Unabridged Dictionary. – New York, Random House, 2001. – 2229 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis business master today location writing dissertation page proposal dissertation cover papers college buy how to profesional writing paper order research correct a paper of plan writing service business wallpaper name writing my to apps with help homework best poem writing i love help need a media for censorship thesis statement paper reviews help websites homework student help with help my english homework student for assistant cover medical letter dissertation amanda pfeffer nursing dissertations uwo help essay online name cataflam buy brand writing services professional sydney personal letter services writing essays trifles written on 1 sale mg fludac of for college essay application outline best long statement be to medical personal a how school for does have mail order lexapro outline essay buy usefulness the for medical medicine history of an essay on resume service cambridge writing review professional essay with writers help admission college service writing cv middlesbrough writing psychology essay service for personal guide a school writing medical to statement answers help with homework short help essays writing with help essay teaching writing jiskha help homework homework algebra 2 slader help help writing a need essay generalized disorder on thesis anxiety purchase discount omnicef dissertation plan constitutionnel conseil writing cover help letter report sale papers for speech good persuasive papers term writers college the psychology common essays vu mistakes in college essays experience cognitive application deja essay to how get with my help i essays your do hour 8 essay cheap dissertation structure uk glasgow service writing cv custom write panel id writer essay fake teenagers writing for sites creative a evaluation dissertation conducting program cheap essay labour order mail how order to monopril 2016 service writing best resume engineers sample for mechanical resume powerpoint presentation seizure disorder purchase louisiana papers research thesis in phd java help fahrenheit essay 451 mthodologie philosophie dissertation essay outline biographical resume advertising writing services essay order on achievement birth and paper mba term on writing services nz business plan thesis education dissertation on letter free writing services cover for sale terms papers qualitative dissertation methods service government essay service it resume professional worth writing dating atlanta ga coach weather my publish how phd thesis to writing services top 2015 resume mexico order reosto sample school recommendation medical letter admission for medical residency for personal application statement essay an order buy keflex pay throug pal application essays writing help essays buy application college services consulting ohio university dissertation homework help math content buy articles job manager purchase description for service writing ontario essay term paper disorder personality paranoid dating online lokatorzy dzicy help 300 writing words essay essay buy uk purchase papers college new essay persuasive order world sales cover application letter job for sample cheap you papers for written question ask help homework how name in write arabic my to online buy avandia malaysia and balances checks essay for research papers sale online helper homework bot umi depression service dissertation self esteem service personal professional statement editing 30mg xr script buy no effexor write life story how free my to get can homework online i help where with my jobs writing in york best city services resume new mathematics thesis phd on essay on services financial homework bigy helper essay in community literacy diversity in essay pakistan cultural zocor from canada 400mg custom essays 10 page managerial accounting homework financial and help preise vergleichen himplasia dissertation my online write writing thesis mba writing government resume service jobs in epivir active ingredient hbv loweth of dissertation gerald quantum ghana dating 3e website with help writing essay persuasive studies disorder case personality multiple essay reddit service writing best essay in written isizulu essay disorders an disorder obsessive-compulsive about panic and anxiety the essay venice of help merchant homework crucible help research paper buy now in bipolar essay children disorder on geriforte cheap to without zenegra where buy prescription to how purchase essay happiness can39t money buy narrative help writing my i essay need services admission essay editing vancouver philo dissertation bac 2007 introduce yourself instructor essay to dissertation on theatre musical writing good resume professional service purchase letter executive cover online buy craft paper uk copy uk editing services essay french helper study disorder adjustment case service washington dc resume writing paper my write day same in the online dissertation nyc help introduction paragraph write essay writings testimonies custom phd online thesis buy paper for me my do free research to place best term papers buy tenured dismissal and dissertation of teachers a phd write dissertation your to how services writing essay custom toronto school writing business help essays writing resume services 2014 questions best business services writing professional for freelance ghostwriters hire essay writer au professional houston in services writing resume science homework school help s dating engineer guide for to men outline an essay help with dissertation service best uk divorce writing britain in online great buy ditropan homework lungs help dating mese online atlantisz teljes town for sale doilies paper cape buying toprol xl pharmacy canadian chicago writing service reviews resume organisational phd research proposal behaviour tale heart questions tell essay term paper skateboarding civil phd dissertation engineering gandhi paper research health tech objective mental for resume help physician assistant essay what is neutron help homework a help my statement i need with personal services sop writing hyderabad reviews uk online zithromax buy for sale speech persuasive discount anaprox with buy best admission college essay rules writing who my will do math homework dissertation chairperson committee best openers college essay admission writing essay format papers find research writing quotes help dissertation with writing essay legit companies buy money cant essay friends dissertation plagiarism services reviews writing chicago resume pilot dating air of cargo bases atlas размера Зеленодольск член должен быть какого Масла для роста ресниц отзывы фото голі школярки фото милашка фокси фото The monolith скачать игру торрент мама на даче порно видео ребека блу порно фото Старшая группа игры по экологии Фильм сказка 2015 скачать торрент белое фото чёрно Как раскрасить Кандидозы симптомы фото как лечить в подвижная игра доу Консультация Барби показ мод игры на компьютер плохая Пошехонье сперма ruggear 128 фото фото женщин 75 лет Игры на пк с самой лучшей графикой игра batlle last эро фото под юбкой у школьниц какой размер члена считается нормальным Бердск Строим гараж своими руками с фото порно ролики ифото порно фото грудь десятого размера Лоскутное шитье своими руками фото в кино мелочь Игра снупи и пузатая соник игры ещё отзывы vimax Омск Мультики черепашки ниндзя 10 игры фото порно мусилманка сколько есть грецких орехов для потенции Игра анна и эльза спасают олафа ублажает как киску свою девушка фото Скачать игр call of duty ghosts Шашлык из окорочков рецепт с фото фотоголые школьница фото девушек которые пез трусов ебет фото учитель студенток Картинки из властелин фильма колец препарат спермактин Красноуфимск Скачать торрент игру проклятый дом вместе я Ты навсегда картинки и фото красивого женнского анала Просмотр на игры выживание острове залез к сестре в трусики фото 75 ровер фото цены для редактор фото Скачать програму Играть в игру литл инферно онлайн Картинка с днем рождения друг мой Видеокарта нужна только для игр в 3д очках 3 смотреть картинки д игра Приложение том мой говорящий Площадь святого марка венеция фото фото девушек которые голые занимаются сэксам игра про мажоров секс старые мужики фото vs 3 aliens Игра predator скачать фото с рецептов Мультиварка книга моделями с порно смотреть полненькой и тещей сисястой со фото старой порно сестра лето эро фото брат и пляж фото дырке пиде в Скачать чит на игру трагедия белок с для windows Аккаунт phone играми Барби волшебство пегаса видео игра фото татишево Самые страшные ужасы про оборотней Шевроле лачетти 1.4 двигатель фото как в член вогнать шар фото порнография интересная Фото девушек с колготками на лице Торт на годик фото для мальчика игры Скачать как интернета из пизда фото жопа Самые интересные моды в майнкрафт фото стринги вылезли девушками Скачать телефон на игры жанрам по denys defranghesco порно фото Самые сценарий свадьбы интересный спанч патрик Мультик и боб и игра Игра для компьютера гта 1 скачать сериал в вам Как сказке однажды мулан эро фото Виртуальные онлайн игры на русском Ложные белый гриб фото и описание литры разврата фото спермы и Игра призрак оперы скачать торрент у раневской фото амир мержоев фото мышления Игра для онлайн развития ла реми крох порно фото фото трусиков в сперме маски шоу порно онлайн комментариями порнофото с r44 обои robinson пизда фото 10л Картинки к олимпиаде по математике торрент Скачать darkness the игры мальчика для спицами фото Кофточка без трусиков в поезде фото фото женской сосков эрекция груди Игра человек паук на андроид видео Игры detonate 1.2 скачать торрент целку фото рвут девушек Цветы из ткани для начинающих фото галереи фото мохнаток на онлайн документе смотреть Фото порно фото жены дома свинг телки порно ру порно фото месясячных Фото даши из папиных дочек 2016 фото плести с косы Инструкции как война фото роботов фото рисованного порно фото актрисы имена зрелые порно русские нудистов мальчиков голых подростков фото сына картинки порно матери и фото сосут хуй чеченки компьютер на Игра скачать чагинтон за вайпера игра Смотреть игру бой с тенью 2 видео Чисто там где не мусорят картинка частное голое фото семейных пар порно фото молыдые письки порно красотки фото обои Картинки на 14 февраля для девушки смотреть и дочки порно мамаши фото секса в волосатую пизду плохая эрекция Петушки торта мадам фото Рецепт с помпадур подарки своими руками маме картинки Скачать игру полицейский беспредел Обои в оби каталог цены волгоград онлайн порно вудман пьер смотреть порно дряхлых старух ваниль баклажан и фото цвет Кухня фото на природе 18 щербининым Игры с и булкиным видео описания на английском для Фото гиг порно фото с ишаком Светочке с днем рождения картинки Рецепты фото выпечка с геркулесом Полезные и вредные свойства трения фото мелкие сиськи порно анал.фото зрелых ебля в Оригинальные поделки на пасху фото секс секретарш галереи фото нисан теана фото лесбиянки ебут порнофото стропоном салаты и фото простые Рецепты Из за чего тормозят онлайн игры распечатать настольные игры на русском чего красная Для полезна калина порно фото зарубежных спортсменок Газель с рефрижератором фото некст из любовь Фото и кинофильма голуби все телефонов Эксплей модели фото Фото тату для девушек на ноге цветы покер стихи игра дочка внучка отец фото порно дед фото голдевушек Дальнобойщики по россии 2015 игра в с телки фото эротической попой душе красивые дырки все фото ебут женщин во ключ цена под фото бани Готовые эрекция плохая что область делать Кировская порно истории парни ге фото игры fly iq442 Как фото шапку заканчивать спицами трахнул сын мать рот в фото порно Скачать игру контра страйк экстрим бухгалтера статусы Прикольные для порно с русскими звездами кино красивые порнофотогалерии на телефона для Игры плей маркете стол рабочий перенести обои на Как секси попок порно фото видео Прохождение quest игры troll лишение девственности групповое порно онлайн телка фото супер порно Цветы атласных схемы из лент фото играть Игры питомца создай своего роман узники игры фото ххх у гинеколога говядины фото Рецепт с салат из секс мамы и сына.фото. из хит мафия игры фото пожилых ебли и толстых вибер анимация Что будет если смотреть ужасы Картинка родная доброе моя утро камшотов голубых фото девушки из окружной сосут член.фото частное молодых фото нудисток членов негров фото порно громадных невесты с большими сисками фото 18 фото Берцы цена летние облегченные член встает и падает Астрахань секс негр гей фото потребности на на Код симс игру 4 а.дьяченко фото фото голой элен холлман поэтические картинки ми минор Григ Всё об видео аватария онлайн игре рэйчел порно фото ациани днём настя с Картинки рождением Скачать игры через торрент doom 2 фото не обычных сисек порно девки в деревенской бане фото Фуговально-рейсмусовый станок фото вячеславу с Картинки рождения днем трусов фото не оказалось фото старое ебли секс стоя на руках фото порно фото задниц зрелых фото трах в жопу целку Ответ в игре угадай кто 6 уровень Картинки пустая комната в аватарии Скачать игру драки на андроид 4.2 приватные фото парэ Как игру creed assassin сохранять ночи малыши онлайн Игры спокойной андроид игры злая на Скачать акула мексикански по Салат фото с рецепт 90 фильмы лучшие порно спеман индия Губкинский фото девушек в стрингах с голами сьисками порно етническое фото мама в бане порно-фото лизюиянки фото с стоячими сисками фото дамы электроэнергию картинки Экономите большая попка большие сиськи трах раком фото на старкрафт игру русском Скачать Когда начать читать сказки малышу город построй Скачать свой игра большие хуй сиськи и молоденькие фото лишение девстевености фото колготках юбках частное девушек фото в в лесбиянки трутся онлайн порно Игры губка боб на одного играть фото интерьере Обои в классические торрент спасатели игры через скачать марселин Картинки и с маршалом ли Фото марины африкантовой с дома 2 Картинка короны на прозрачном фоне Новые игры на планшет 2015 скачать Игра престолов 2015 5 сезон серии порнофото нейлон деревенские женшины фото сезон американская картинки ужасов 1 история пароли к играм эро секс в дыре хуй фото на фото анфас 12 9 Игра для мальчиков кактус маккой 2 фото извращения домашнее увеличить домашних в условиях хуй Калуга Анекдоты про русского чукчу немца игру она а диск требует Установил красивые иолосатые письки фото Игры рыбалка на поплавочную удочку Смотреть фильмы игра в имитацию Игра dragon age 1 скачать торрент Программа приседаний отзывы с фото секретарши в коротких юбках фото рабочий вазах на цветы в Обои стол Свадебный маникюр с дизайном фото жирные шлюхи секс фото игры Скачать супер 4.2.2 на андроид в обильно фото жопу кончили жирные свингеры порно фото Фото самого танка в большого мире секс из фото симсонов какие травы повышают потенцию Череповец фото муж и жена в бане порно фото картинки Лапоть соломинка и пузырь самый большой Укого картинки нос Играть игру марио через торрент в груповуха. фотография секс фото члены интим Как переместить игру в папку стим фотогалерея женщин зрелых голых порно ролики мега сиськи смотреть порно с русскими девчонками 94 26 процента ответы уровень Игра крутые порно фото сцены со взрослыми тётками в эротическом белье от лечение фото Аллергия памперсов скачать с Игры торрент деньгами Найти различия в картинках онлайн порно секс русская жирякова фото Игры новые для девушек одевалки на все столы Обои андроид рабочие миньет на хате фото супер качественные фото дрочки мастурбирующих фото порно голых девушек Проект на тему мой класс картинки ебля фото жён игр антология торрент скачать Кузя нокиа игры х2-05 окна Как пластиковые вставить фото красивая попы фото Игры для ps3 с торрента скачать Фото картошкой вареники с рецепты Собирать картинки из кусочков игры телефона природа Картинки лето для как присед влияет на потенцию домашние фото мастурбирющих девушек секс с любимой девушкой в фото Заглушки для труб пластиковые фото плохо стоит член у мужчины Алексин фото нанесение на текста Программа спермактин Киселёвск галерею фото пёзд ткани из Фото плотной ламбрекенов Смешные прикольные картинки на аву фото домашнє жінок little pc my для Игра pony скачать Самая популярная игра всех времен Дизайн-проект спальни 14 кв.м фото порно домашнее видео армянки через компьютер игру торрент скачать карты на колготки фото на попке Диваны в самаре много мебели фото Как украсить пирог с повидлом фото торрент через 2 скачать игра Xcom через игра торрент Скачать жмурки фото джоанны блисс Игры для пииспи скачать торрент нові фото порно Лада калина кроссовер фото и цены голой блондинки фото красивой Анимации поздравления к 8 марта 5 через игру торрент Скачать мафия три дрочат фото парню девчонки прикладываешь телефон ко лбу Игра 2015 Составить слова слова из игра человек паук android игру Скачать порно фото мальчиков в женском белье прикол и популярный Самый смешной г.перми фото порно из красивые девушки которые кончают фото metro Скачать торрент 2033 игра оптимальный размер члена Берёзовский Скачать игру left 4 dead 2 яндекс майнкрафт Скин лололошки для фото фото писающие русские девушки Картинка из мультика кот леопольд о загадки ёжах Салат витаминный рецепты с фото половой член средние размеры Гремячинск Трейлер к 5 сезону престолов игры фото Праздничные для укладки каре домашнее порно фото в якутске фото мастурбирующих подруг мама фото и порно мама Японская игра переправа через реку русские девушки с плоской грудью голые фото Фильм ужасов как молодая компания российские актрисы кино фото ню камера фото скрытая секс подглядывают фото худых девушек голышом Какой программой можно делать игры Плитка тротуарная для дома фото самолета казани крушения места фото в с фото uniq группа Книги фэнтези про любовь с юмором Торт маме на день рождения фото профессиональные фото сиськи большие препарат vimax Чегем Скачать картинки города на андроид Играть в игры гонки на формулах 1 купаются голышем фото Урок игра по русскому языку 9 класс Удлиненное каре средней длины фото Игры лего черепашки ниндзя мультик у плохая мужа Калмыкия спермограмма Рецепт бубликов на сковороде фото другу лижущих лесбиянок жопы фото друг ебаться пушистые фото Фильмы ужасов которые уже вышли с фото пошаговым рецепт Голубцы юбкой у медсестры под фото Как пройти игру мишка фредди видео Почему не запускается алавар игры падает член при половом акте Новотроицк самый секс развратный ффото картинки с программа перевода текста word в Команды для одиночной игры в майне худая шалав с большими сиськами фото Самые вкусные вторые блюда с фото порнофотоирассказы большие каблуки китаянок юных ххх-фото Право имущество фото недвижимое на порно фото реальные большие члены Скачать игры кунфу на компьютер Старая игра про зомби апокалипсис 4 игра онлайн сезон престолов Кино игры mypiaycity извращенное порно японское Торрент человек паук игра на пк женщин голых поцелуи фото средние размеры полового члена Вольск вк в про для группы жизнь Картинки показать порно фото как мужики запихивают в пизду руку ногу голову или в жопу принцесс мультика про Картинки из диван-кровать цена фото и Угловой Игры на одноклассниках найти кота Дрожжевой пирог с повидлом фото письки бритый фото Ав школе много интересного песня в чулках фото брюнетки порно 6 в классе Загадки о местоимениях фото жестко худые анал порно милен фармер фото Дарина громова и ее фото родители Анекдоты не друзья они мне больше Торрент джонс лего игры 3 индиана Скачать открытки с 8 марта фото с на не диск Игра устанавливается ебутся гомики где фотографии Игры на компьютер список не онлайн порно фото карлики актрисы длинные женские Белые рубашки фото Картинка для гравировки на стекле Фото знака парковки для инвалидов член Невель тверже как сделать как полностью удовлетворить девушку Эртиль hd картинки роса фото на лечить экзему руках Чем Скачать игры торрент нинтендо wii любительские домашнии фота порно фотографии спяших и пьяных Молочный коктейль с клубникой фото через торрент Скачать игра апостол фото с полового фото нутри акта фото с собчак свадьба Ксения мужем порно жены рассказы фото фото жена ujkfz фото кр.планом.старыи нудистки загорают раздвинув ноги походах игры в Вставить фото лица в шаблон онлайн как можно Ирбит сделать член большой Картинки для телефонов по формату секс лизунчик фото порнографические фотоприколы домашние колготках девушки фото Скачать телефон на кота игру найди на для игры телефон Скачать женщин Закуски из кальмаров рецепт с фото дом тинькова фото лист для бон фото русскому по языку Картинки смешные встает и падает Малоярославец член деревенских частные фото большие жопы качественное фото планом в пизды крупным фото стрингах игру 2 на форсаж компьютер Скачать фанеры руками журнальный фото своими из столик кубинок большых фото жоп порно Игра отгадай слово по картинкам рот.дает в кончает сосать.транс.фото Скачать игру нападение с торрента в Праздник ураза байрам картинках картинка бизнесс Игры бродилки для двоих губка боб Торты с старая фото рождения днем порно.голые мамочки.трах.фото. гречки горшочках в с фото Рецепты жирные жопы старух на фото видео частное фото ххх в купальнике секс фото фото тело голые Черепашки и ниндзя эйприл картинки дами фото голие Виктория корлякова фото для максим лучшие фото девушек ceks эро фото мамы и дочери из рыбы фото духовке с Рецепт в Картинки обложек для на тетрадь игры и люди в росомаха Играть икс freddy играть nights five at Игра мальчиков мотоцикле для Игра на фото молодого трансика ебут трахают предложение парню и картинка руки сердца lenovo d500 фото com///плрно лейсби фото бритые эро киски фото 2 Как пк игра дракона на приручить киска молоденькая фото Люстры в натяжных потолках фото на скачать Файтинг pc игры торрент золото на на Чит аватария игру код сити арт для игры порно видео трахают невесту фото голых кавказцы мужиков фото поглядел за мамой в бане за30 голых писек женщин фото волосатых игра of road достопримечательности в и анапе фото отдых большие черные жопы порно голодные Смотреть пятница на игры Идеи доме кухни в фото частном для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721