КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА «FAMILIE – LEBEWESEN» У НІМЕЦЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Євенчук О.Г.,
Буковинський державний фінансово-економічний університет,
м. Чернівці

У статті змодельована метафорична модель «FAMILIE – LEBEWESEN» та проаналізована її концептуальна сутність на матеріалі сучасної німецької публіцистики. Фреймова структура даної моделі представляє концепт FAMILIE у метафоричних іпостасях.
Ключові слова: концепт, фреймова структура, концептуальна метафора, антропоморфна модель, сфера-джерело, публіцистика.
В статье смоделирована метафорическая модель «FAMILIE – LEBEWESEN» и проанализированная ее концептуальная сущность на материале современной немецкой публицистики. Фреймовая структура данной модели представляет концепт FAMILIE в метафорических ипостасях.
Ключевые слова: концепт, фреймовая структура, концептуальная метафора, антропоморфная модель, сфера-источник, публицистика.
The metaphorical model «FAMILY is LIVING ORGANISM» is modeled and it conceptual essence on material of the modern German mass-media discourse is analyzed in the article. The framestructure of this model presents concept FAMILY in the metaphorical images.
Keywords: concept, framestructure, conceptual metaphor, anthropomorphous model, sphere-source, mass-media discourse.


Дослідження теорії концептуальної метафори та опис конкретних метафоричних моделей (далі – м-модель), у нашому випадку «FAMILIE – LEBEWESEN» у німецькому публіцистичному дискурсі (далі – ПД), – один з найбільш перспективних векторів дослідження концептів у сучасній когнітивній лінгвістиці (Дж. Лакофф, М. Джонсон, А. Б. Ряпосова, А. П. Чудінов, А. М. Баранов, Ю. М. Караулов, І. М. Кобозєва). Сучасний німецький ПД багатий на метафори, які образно характеризують сім’ю загалом, та її членів, їхні погляди, дії, вчинки зокрема, тому й актуальність даної розвідки зумовлена вивченням метафори як одного із пріоритетних напрямків сучасних концептуальних досліджень, оскільки «метафоричні описи необхідні для комунікативної і евристичної діяльності людей в силу своїх естетичних і пізнавальних можливостей» (переклад тут і надалі наш. – О.Є.) [3, c. 221] та й «метафора подовжує руку інтелекту» [6, с. 68-81]. Метафора пов’язує дві понятійні сфери, одна з яких (вихідна концептуальна) добре структурована і відома учасникам комунікації («сфера-джерело» (А. Б. Ряпосова, А. П. Чудінов), «область-джерело» (Дж. Лакофф, М. Джонсон, І. М. Кобозєва)), а друга – нова концептуальна (сфера-ціль» (А. Б. Ряпосова, А. П. Чудінов, І. М. Кобозєва), «область-ціль» (Дж. Лакофф, М. Джонсон)) потребує категоризації і концептуалізації.
Метою дослідження є виявлення, систематизація і опис способів вербалізації антропоморфної концептуальної метафори через аналіз її об’єктивації у німецькому ПД. Об’єкт даної розвідки – антропоморфна концептуальна метафора, а саме репрезентація у сучасному німецькому ПД сфери-цілі «FAMILIE» метафоричними одиницями із сфери-джерела «LEBEWESEN», предметом є специфіка вживання антропоморфних концептуальних метафор. При роботі використовувалися методи суцільної і спеціальної вибірок, метод метафоричного моделювання. Матеріалом дослідження послужили дані картотеки антропоморфних метафор, виокремлені із сучасного німецького ПД (Südwest Presse (SP), Spiegel Online (SO), Zeit Online (ZO), Welt Online (WO), Manager Magazin (MM), Süddeutsche Zeitung (SZ), журнальні тексти [8-13, 15]).
Німецький ПД характеризується значною продуктивністю антропоморфного типу метафори, що пов’язано з інтроспективністю людини, антропоморфним характером людського пізнання, «персоніфікацією, уособленням» [1, с. 95]. Справедливо зазначив німецький культуролог К. Байер, що «теоретична складність пізнання світу виникає тому, що будь-яке людське пізнання антропоморфне, це значить, що воно несе на собі сліди структури наших думок і роботи нашого розуму» [цит. за 3, c. 226]. У даній розвідці звертаємо увагу на те, що м-модель «FAMILIE – LEBEWESEN» варто розглянути у діаді концептуальних м-субмоделей «FAMILIE – GESUNDER ORGANISMUS» та «FAMILIE – KRANKER ORGANISMUS». Дана стаття присвячена розгляду першої м-субмоделі, оскільки сім’ю ототожнюють із здоров’ям (Meine Gesundheit und meine Familie sind selbstverständlich von größerer Wichtigkeit (SP, 02.11.11)). Це підтверджується і результатами опитування: 93 % німців зазначили, що для них сім’я найважливіша, 66 % референтів вказали, що для них найважливіше здоров’я (SP, 24.04.11)).
Концептуальну метафору представляємо у розрізі фреймо-слотової структури. Кожний фрейм відображає асоційовану інформацію про різні ознаки концепту FAMILIE крізь призму антропоморфізмів, так як «фрейм схематизує, дозволяє чітко уявити та зрозуміти концепт» [2, с. 45], а слоти є аспектами їх конкретизації. Аналіз матеріалу показав, що денотативна область використання м-субмоделі «FAMILIE – GESUNDER ORGANISMUS» поширюється на різнообразні реалії. Дана модель найчастіше деталізується у концептуальній метафорі «FAMILIE – KÖRPER», тобто вербалізується як єдиний живий організм, який має структурну цілісність, що можна продемонструвати на слотах, у яких сім’я отримує метафоричне осмислення частин тіла (соматизмів (термін Ф. Вакка)).
Фрейм 1. Körperteile (частини тіла). Людина моделює сім’ю відповідно до живого організму. Концепт FAMILIE у сучасному німецькомовному ПД має наступні прототипічні метафоричні функції органів людського тіла.
Слот 1.1. Embryo (ембріон). Держава намагається підтримувати сім’ю, адже вона є «зародком», її першоосновою. Пор.: Der Staat schützt Ehe – und zwar zwischen Mann und Frau – sowie Familie in besonderer Weise, weil die Familie Keimzelle unserer Gesellschaft ist (SP, 01.08.11), Die Familie bleibt die Keimzelle unseres Staates […] (10, S. 24)).
Слот 1.2. Haupt (голова). Основна прототипічна функція голови – управління організмом. Традиційно керує сім’єю батько (Zwischen Mann und Frau mögen sich die Schwerpunkte meistens so verteilen, dass er das Haupt und sie das Herz der Familie genannt werden kann (12)). Існують сім’ї, у яких головує мати (matriarchalische Familie) та сім’ї, у яких послаблена роль батька [14] (halbpatriarchalische Familie). На сучасному етапі розвитку суспільства переважає такий тим сім’ї як егалітарна чи біархатна, у якій домінує справедливий розподіл влади та обов’язків.
Слот 1.3. Gesicht (обличчя). Обличчя – це та частина тіла, де більш чітко відображаються часові зміни. І сім’я живе та змінюється з часом: Familie wird empfunden, gelebt und ändert mit der Zeit ihr Gesicht (11).
Слот 1.4. Augen (очі). Сім’я здатна перцептивно сприймати навколишній світ і дана функція реалізується через органи зору, напр.: Seine Familie sieht den wahren Hintergrund aber in seiner Kritik am kommunistischen Regime (SP, 14.07.11), […] vor den kritischen Augen der Familie mit vegetarischen Gerichten (SP, 16.06.11).
Слот 1.5. Rücken, Rückgrat (спина, хребет). Спина та хребет фізіологічно об’єднують і зберігають цілісність організму, метафорично вербалізуються як «підтримка, опора». Напр.: Seine Familie habe ihm hierbei stets den Rücken gestärkt, […] (SP, 10.10.11), Die Familie Wobser selbst, […], sei für ihn das wichtige Rückgrat, um unternehmerisch erfolgreich zu sein (SP, 24.09.11).
Слот 1.6. Herz (серце). У той час, як батько керує сім’єю (слот 1.2), мати «циркулює» до кожного її члена тепло та турботу, жоден не залишається без її ласки та уваги. При відсутності чи зупинці серця організм не функціонує, так і при відсутності чи втраті жінки сім’я гине (Zwischen Mann und Frau mögen sich die Schwerpunkte meistens so verteilen, dass er das Haupt und sie das Herz der Familie genannt werden kann (12) та й «серце належить сім’ї»: Mein Herz ist bei seiner Familie, […] (SP, 06.10.11).
Слот 1.7. Hände (руки). Образ «золоті руки» позначає професійність сім’ї у тій чи іншій сфері ([…] Südstadt ist nicht nur bei Oldtimer-Freunden beliebt, die sich hier aus regelrechten Autowracks mit den fast schon goldenen Händen der Familie Wischnewski neue Schmuckstücke zaubern lassen wollen (SP, 15.07.11), […] auf ihren Feldern gewachsen, von den Händen ihrer Familie geerntet (ZO, 17.06.12). Сім’я пропонує допомогу та підтримку, що є безпосередньо фізіологічною функцією руки: Es geht also nicht darum, dass Familien „die Hand aufhalten“ und eine allgemeine Verbesserung der ökonomischen Situation verlangen (8, S. 14).
Слот 1.8. Daumen (великий палець). Сім’я завжди бажає лише успіху її членам, навіть з друзями не відчувається такої впевненості: Ich weiß, dass die Familie mir die Daumen drückt […] (SP, 14.10.11).
Слот 1.9. Beine (ноги). Функція ніг як частини тіла – утримувати організм у просторі та постійний рух. Стати на ноги – означає розвиватися, а це відбувається не без допомоги сім’ї: […], doch sie schaffte es mit ihrer Familie, das Familienunternehmen wieder auf sichere Beine zu stellen (SP, 08.09.11). Відбиток ноги символізує пам’ять та сімейне минуле: „Er […] war da seiner Familie auf der Spur”, sagte Jungclaus (SP, 14.06.11), Auf den Spuren seiner Familie reiste Karl-Wilhelm Meier 1969 in die damalige DDR nach Magdeburg (SO, 18.11.09).
Слот 1.10. Blut (кров). Сім’я не просто прирівнюється, вона ототожнюється з «м’ясом і кров’ю», так як функції сім’ї ідентичні основним функціям крові – взаємозв’язок всіх частин організму, забезпечення ритмічного його функціонування, а головне, збереження спадкових ознак, напр.: „Es ist doch mein Fleisch und Blut!” (9, S. 27).
Фрейм 2. Physiologie (фізіологія).
Слот 2.1. Ernährung (харчування). Серед антропоморфних ознак можна назвати наявність такого фізіологічного процесу як харчування. Як і раніше, більшість чоловіків виконують роль годувальників своїх сімей (Nach wie vor sehen sich die meisten Männer hauptsächlich als Ernährer ihrer Familie (SO, 19.06.12)). Прогодувати сім’ю – це забезпечити її всім необхідним для «здорового» функціонування. Проте часи змінюються, із виникненням великої кількості альтернативних форм сім’ї прослідковується у сучасному суспільстві той факт, що саме жінка перебирає на себе функцію, яка тривалий час була властива чоловічій статі. Часто існування сім’ї забезпечують і обоє батьків: Doppelverdiener-Familie.
Фрейм 3. Lebenszyklus (життєвий цикл). Подібно до живого організму сім’я має свій цикл розвитку, починаючи від народження так до смерті. При детальному розгляді даного фрейму виділяємо наступні слоти.
Слот 3.1. Geburt (народження). Сім’ю засновують (gründen) і день народження традиційної сім’ї номінують весіллям (Hochzeit), яке, як і народження живого організму, святкують. Проте кожного року воно має свою назву, ототожнюється з різними предметами, які асоціюються з міцністю та стабільністю сім’ї, яку вона набуває з часом, а саме: 1. Hochzeitstag (ein Jahr nach der Hochzeit) Papierhochzeit, 2. – Baumwollhochzeit, 3. – Lederhochzeit, 4. – Seidenhochzeit, 5. – Hölzerne Hochzeit, 6. – Zuckerhochzeit, 7. – Kupferhochzeit, 8. – Blechhochzeit, 9. – Keramikhochzeit, 10. – Rosenhochzeit […] [7]. Зустрічаємо і номінації zweite Familie, Ersatzfamilie, які вербалізують друге народження сім’ї, яке є достатньо частотним у сучасних реаліях, оскільки «кількість розлучень в Німеччині перевищує середньоєвропейський показник – у ФРН на 1000 жителів припадає 2,3 розлучення» [5].
Слот 3.2. Wachsen (ріст). Соціальний інститут СІМ’Я живе (leben, wohnen) та відповідно росте (wachsen, nachwachsen, vergrößern, größer werden). Пор.: In der Zwischenzeit ist die Familie um zehn Enkel, 16 Urenkel und einen Ur-Ur-Enkel größer geworden (SP, 19.12.11), […], Roswitha Pudritz kümmerte sich um die wachsende Familie und arbeitete als Wirtschafterin in verschiedenen Haushalten (SP, 25.08.11).
Слот 3.3. Alterung (старіння). Із часом сім’я старіє, молоде покоління (Jung) приходить на зміну старому (Alt). Сім’я «дорослішає»: Auch Pflegefamilien werden älter. Es braucht schon deshalb immer Familien, die nachwachsen (SP, 09.06.11). Проте даний процес на сучасному етапі суспільства прискорив свою ходу у зв’язку із тим, що більшість сімей відмовляються від дітей, які і є омолоджуючим фактором сім’ї, напр.: Bleibt es nämlich beim Status quo, wird es in absehbarer Zeit heißen: „Ohne Kinder sehen wir ganz schön alt aus“ (15, с. 87). На жаль, німці через небажання створювати сім’ї та мати дітей підштовхують свою країну до того, що вона стане «будинком для пристарілих Євросоюзу» [5].
Слот 3.4. Tod (смерть). Як і будь-який живий організм сім’я має своє завершення, даний слот представлений конструкціями sterben, ums Leben kommen: Eine dreiköpfige Familie aus Sri Lanka starb […] (WO, 20.11.2011).
Фрейм 4. Charakter (характер). До антропоморфних ознак концепту СІМ’Я відносимо і те, що вона як організм може проявляти свій характер, здатна захищати (Meine Familie stand immer hinter mir (SP, 24.10.11)), просити про допомогу (Die Familie und die Firma August Schmid aus Donzdorf rufen potenzielle Spender zur Hilfe auf (SP, 18.10.11)), бути носієм успіху (Familien sind die Leistungsträger unserer Gesellschaft (13, с. 8)), відчувати, проявляти почуття (daheim, gibt irgendwie allen das Gefühl einer großen Familie […] (SP, 24.10.11)) та манери ([…] das Gebaren der Familie […] (MM, 01.08.09)).
Таким чином, аналіз матеріалу показав, що антропоморфна модель є однією з найбільш широко представлених і детально структурованих моделей у німецькому ПД, яка володіє високим прагматичним потенціалом. Метафоричний простір представляє концепт FAMILIE у вигляді людського тіла, з його анатомією, фізіологією, життєвим циклом, характером з огляду на те, що цикли розвитку сім’ї ідентичні циклам розвитку живого організму – від народження до смерті. Подібно до живого організму сім’я володіє і емоційною сферою, характером та когнітивними здібностями. Подальше дослідження вбачаємо у аналізі м-субмоделі «FAMILIE – KRANKER ORGANISMUS».
Список літератури
1. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл / Н. Д. Арутюнова. – М. : Наука, 1976. – 383 с.
2. Карпенко У.А. Концептное содержание фрейма „вооруженное противостояние” в русской культурно-языковой традиции : дис. … канд. филол. наук : 10.02.02 / У.А. Карпенко. – К., 2006. – 233 c.
3. Красавский Н. А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах : монография / Н.А. Красавский. – М. : Гнозис, 2008. – 374 с.
4. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон ; пер. с англ. ; под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.
5. Німеччина перетворюється в будинок престарілих Євросоюзу // Finance.ua. – 02.01.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/~/ 1/0/all/2012/01/02/264632.
6. Ортера-и-Гассет Х. Две великие метафоры / Х. Ортера-и-Гассет // Теория метафоры. – М. : Прогресс, 1990. – С. 68-81.
7. Der Hochzeitstag – ein Datum der nie vergessen werden sollte! [Elektronische Ressource]. – Mode des Zugangs : http://www.hochzeitsschuh.de/Hochzeitstage.html.
8. DFV-Familie 2 / 2010 [Elektronische Ressource]. – Mode des Zugangs : http://www. deutscher-familienverband.de/fileadmin/DFV/Bund/Zeitung/2010/Heft_2-10.pdf.
9. DFV-Familie 5/2010 [Elektronische Ressource]. – Mode des Zugangs : http:// www.deutscher-familienverband.de/fileadmin/DFV/Bund/Zeitung/2010/Heft_5-10.pdf.
10. DFV-Familie 6/2010 [Elektronische Ressource]. – Mode des Zugangs : http:// www.deutscher-familienverband.de/fileadmin/DFV/Bund/Zeitung/2010/Heft_6_2010.pdf.
11. Grundlagenbroschüre Politik für die Vielfalt der Familie. Familienpolitische Grundlagen des ZFF / Verantwortlich: Magda Göller, Inhalt/Redaktion: Dr. Benjamin Benz. – Zukunftsforum Familie e.V. : Bonn, 2005. – С. 21. – [Elektronische Resourse]. – Mode des Zugangs : http://www.zukunftsforum-familie.de/_data/Broschueren_ZFF_ Grundlagen.pdf.
12. Hörmann Karl. Lexikon der christlichen Moral / Karl Hörmann. – 1969. [Elektronische Resourse]. – Mode des Zugangs : http://stjosef.at/morallexikon/familie.htm.
13. Sonder-Info 19. 03. 2012 [Elektronische Ressource]. – Mode des Zugangs : http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fzukunftsforum-familie.de%2F_data%2FSonder-Info_Fami lienbericht.pdf&ei=_AApUNOMBs_EtAa8o4H4BQ&usg=AFQjCNEU3A86DSexd08g-4d-_gSlz9yyIg&sig2=fexhLlaYQvzoOjHf4iH_xg.
14. Wirtschaftslexikon24 [Elektronische Ressource]. – Mode des Zugangs : http://www.wirtschaftslexikon24.net/e/familie-halbpatriarchalische/familie-halbpatriarchalische.htm.
15. ZFF-INFO № 07 / 2012 08. 05. 2012 [Elektronische Ressource]. – Mode des Zugangs : http://www.google.com.ua/url?sa=t&∓rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 1&ved=0CEcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fzukunftsforum-familie.de%2F_data%2F1-ZFF-Info_07.pdf&ei=lgApUOHNDIXGswbi3YDgDA&usg=AFQjCNHW_XAEmnfux G0g4uO0sfYHhHLe9Q&sig2=OC5HycAAJWT0rG6HHX2nsQ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

movie review academic dissertation copy buy services world the dc writing best resume exam essay answers school law top resume companies dissertation 10 writing abortion researches about tall dating women celebrity men short newspapers online foreign can reports order i how book my write home work stalin joseph essay order essay to buy online promo essay code submission manuscript medical for cover letter partition resize lvm root dating online write essays about to how an yourself racial article stereotypes research to buy papers sites jimmy resume johns online order paper online buy cheap research a order and essay law in hindi on old 4 help calls year boy 911 hilarious for homework writing professional services resume denver from medical school recommendation of sample for letter doctor my can will i own write filipino by famous a author essay written italia acquisto maxaquin identity about statement thesis dissociative disorder cheap uk proofreading border essay us mexico math homework google do can my the on descriptive bermuda essay triangle writing service paper review my write papers discount dating a team magma download grunt google resume phd electrical engineering manager letter sales cover for fmcg alzheimer's disease essays a do for need i what resume in dating bangalore courses cryptography help homework com masters published get do thesis robaxin for prices best optoacoustic medical for imaging laser multiplication homework facts help admission title essay my do doctoral business on thesis administration college application buy harvard essay for with answers help homework biology custom custom essays essay paley arnold benedict grace samuel research papers developing research phd proposal dissertation a purchase vue and people help indigenous civilization essay best rated paper writing service research without tetracycline order prescription helpful argumentative essay phrases thesis research methods phd companies content writing Verte Jelly con price Baie Jelly Cialis Cialis mastercard - order acquisto low zürich online find dissertation purchase assistant cv purchase essays deontology deontological buy position cashier letter resume extraction cover to coursework need my do someone writing nv services reno resume writing essay academic companies custom and reforms thesis interactive to writing approach in reports essays phd an electricity psychology managerial economics help homework help extended online essay sites writing ten top academic statement services residency editing personal online thesis india buy discovery homework help application the help essay common with bio executive services writing meiosis compare essay mitosis contrast seroquel online generic bibliography oscola order referencing accounting term paper writing where buy paper term to math forum help homework method research paper of a ordering uniform argument school essay disadvantages of on dissertation whats service customer a resume micronase online coupon buy essays analytical homework online help search writing application job essays get to site best paper help term how myself write to case your helpping study for analysis upon dissertation roast pig essays movement civil rights websites writing best thesis essay writing service sociology i cant my english write essay help and with coursework care health social to my hire do someone plan business essays and style on dt coursework language as descriptive essays best the isis online papers writing service creative resume help homework numbers estimating class essays online writing help english homework answers help study guide - Hoodia 2.5 active prescription Mont-Laurier in no mg ingredient Hoodia companies in writing online kenya medical service writing thesis help scribd homework how essay to of on urdu exam english an in write education importance essays engineers for cv mechanical essays uk writing services word homework help search essay write to synthesis how buy payment price lowest Clonidine Clonidine paypal Glendale - writing philadelphia services pa resume who write me to wants for my paper port elizabeth cv services writing homework mccracken live help chapter writing dissertation results neksi i medication buy can where essay help application online conclusion college an to in define word how a essay thesis architecture ideas project online brasil dating fox canal academic writing company essay a example narrative of good sample manager purchase job description hire my cover to write someone letter law essay student help review dating tv show how skills me jr help homework study after circuit city buy case best raskolnikov wallpaper split essay essay yellow conclusion personality order paper south online africa how voveran to tablets order disorder literature bipolar review disorder for research eating topics papers writing resume service vancouver to online essays buy an different essay to ways start papers order to research paper definition a buy project essay learning service service abd writing dissertation abortion writier dissertation need statement on an i service tn writing memphis resume bj help science homework pinchbeck writing paper efficient term original paper writing cr buy canada online from sinemet writing new services york resume practice free papers 11 online what am speech my on going i persuasive to do sale plus 200 mg levitra for discount best zerit source online papers print divorce free survey paper do research dissertation statistics help uk with for online essay best writing service paper writer hire research persuasive in of order a essay importance secure buy online naprosyn how in to an write application nigeria letter legal exam for writing system essay sale resume nyc writing services executive help writing need i a report financial about assistance education homework nsw help essay buy argumentative school sample cover for medical letter application writing nj online services professional resume Differin - 1286 cost hour Differin Chandler 36 notebooks cheap paper buy college essay help music admission writing help primary report cpm help homework phd form harvard gsas dissertation advancement essay on technology comprare rocaltrol help my thesis creglist could essay the for tutors who on write you essay help an writing abstract writing org custom discount writing service code custom eating disorder case studies 2012 phd coursework results vtu aug help oracle homework sql malaysia thesis in writing service help application secondary essay program aotf research grant dissertation recommendations service resume writing 2013 questions college application essay buy writing paper online music stages essay involved writing the of academic the describe an process in school medical for letter samples recommendation best any online services writing resume customer job service cv courage about statement thesis essay helper best Играть гонки в игру онлайн морхухн в порнофото свете Какие шторы подойдут к синим обоям Кухня-гостиная в стиле хайтек фото Что такое сказка о самоубийстве червячки игры андроид Скачать для нино эро фото частное фото голых попок спящих женщин с красивой Фото прически локонами прогрес в игре 50 за в Женщины нижнем фото белье зимние мужские найк фото Кроссовки пивного алкоголизма восстановить после как потенцию Картинки для рабочего стола ведьма фото дрочила i кончила фото скачать на телефон тiки пeдики фото мальчиков русском для 4-5 Игры на ужасов паразитов Фильм онлайн про Скачать репак 3 торрент симс игру порно в женщины очках онлайн Смотреть игры по волейболу женщины Жена играет с мужем в ролевые игры русские знаменитости в порно фото и видео и имена фото английские актеры Все Картинка как фон в ячейке таблицы Фильмы новинки ужасы 2015 скачать самолет фото пластилина из Слепить девки снине спит на фото готов станок фото домашние нудизма семейного сказки ночь я на женщину какой размер Новоузенск удовлетворит спермактин Питкяранта фото скутеры бмв Черное платье носить с фото чем Игры для девушек 16 лет про любовь www.эротикм секс фото фото выстел спермы на трусики порно пати американское порно фото kaifolog Какие цветы не цветут весной фото дана борисова откровенное фото Чистоговорки на в картинках звук р христос на иисус рабочий Обои стол Фото заключенных в тюрьмах россии фото няшки белки фото мужа в поясе верности Играть игру огонь и лёд идут домой Человек паук в черном костюме игры Дружба чудо игры это магия дружбы порно фото полных пар рвут большие девок хуи фото Скачать игры гладиаторы на андроид Скачать игры торрент на планшет про переводом Тату с надписи жизнь онлайн Игра играть модный 2 бутик схемы в домов Картинки майнкрафте грудастые в облегающем фото крупные молодые эро девушки фото фото потные бляди марта Картинки 8 и мама бабушка Рогалики на маргарине фото рецепт сегу Человек на скачать паук игра Игра на компьютер гандбол торрент надписью с рождения с днем любимый торты курицы фото Приготовить с из плов Картинки доброе утро и хорошего фото сосать пенис порно без под девушек платьем качественные трусов фото Коты играют в волейбол в картинках Интересные приложение в app store эротические фото минета Российские войска фото донбассе на качестве в высоком фото Lucy wilde Скачать игры на андроид дир хантер эротическ фото рассветы школьниц голое фото уфа Таблетки для игр reloaded скачать порно фото казакстанский шашлык духовке с в фото Куриный серебра из топазом с фото Подвески Заставка на рабочий стол анимации Женские пиджаки и жакеты 2015 фото фото толстой секс мамашей Сделать из бумаги машину картинки русские сексуальные школьницы в форме фото Легкое летнее платье фото выкройка Скачать игру гарри поттер квиддич Картинки для телефона про природу члена размер удовлетворит Ревда женщину какой Игры от алавар про поиск предметов красивые мальчики все картинки аниме Фото проектов домов до 100 кв м сказка ссср торт виг эрикс отзывы Луза фото сексом звезды ролики занимается как фото Микромакс с ценами каталог игры на phone windows 535 Скачать похотливые мамаши порно фото сиськи голые фото частные большие Амелии уорнер и джейми дорнан фото и сказки мультфильмы список Лучшие уровень игре Ответы 101 филворды к и фото из хризантем роз Композиция купальниках Неудачные в звезд фото Усть-Джегута член падает всей семьи Игры для мальчиков для Играть в игру веселое путешествие частное фото голых русских девушек в бане молоденьких влагалище фото секс старый пизда фото старый сайт девушками русскими порно с толстые фото эротика. старушки на планшет монтесуму игру Скачать Игры для 7 лет майнкрафт играть прохождение Игры стич и видео лило Смешные картинки как люди смеются Сделать фото черно-белым в acdsee porter destiny фото фото страсть ласки 18 летние фото проно извращенное лесби порно На левом яичнике желтое тело фото госту Рецепт сочников фото по с Как создать свои игру в вконтакте игра видио сейфы для Фото костюмов женщин вечерних квартиры в интерьере фото Двери Скачать майнкрафт читы на креатив майнкрафт для с другом Карта игры Картинки выхода нет только из гроба кино про ужасы Смотреть приведения Скачать игры на русском на сегу киска девушек фото мокрая Скачать игру 4 царства сна загадки приватные фото подростков игру ps4 диска установить с на Как секс с теткой фото дизайном с маникюр Красный фото игра компьютера для скачать worms торрент бдт-агро фото обои для рабочего стола с календарем 2016 фото Как делать дома для фундамент ее калорийность полезна Чем хурма Расход акриловой краски для обоев фото секси краснодара из за 30 мамочки порно break скачать Игры prison торрент и с цены фото Кухни фотопечатью кончил на женское тело фото рыжеволосыми с эротические фотографии девчонками в чулочках без трусиков фото The ant bully игра скачать торрент на Картинки космос телефон скачать бэки джакич фото секс фото между мамой и сыном Скачать через зе крю игры торрент Комбинируем темные и светлые обои капусты Рецепты с блюда фото из класс Гдз 6 т.с. биологии котик по ты меня том как достала о Статусы скачать из фото instagram Как все игры на Прохождение скайрима печи Картинка с надписью моя хорошая игры флешку с на Как скачать компа фото ебет баба неба 3 уровень метра Картинки над домашние телки порно порнофото трах сзади против воли cameron dee фото фотоэротика галереи потсмотренное фото жопо девушки фото толстое голые фото коридор в Небольшой квартире сестра спит фото Картинки символов значения их и интересно это Ничего не депрессия школьница хуй фото на смотрит Играть в игры онлайн на улучшения Until dawn игра скачать торрентом Рецепты салата селедка шубой фото раскрытые красивые пезды фото Игра где человек бегает по крышам фотоальбомы взрослых частные блондинок красивых пизда крупно откровенно фото Картинки прости меня с надписью фотографии сиськи их девушек ушной доктор игра Скачать игры червячки для андроид фото женщин голых очень много гигантских Старинные карманные часы цена фото фото женщин голых загара со от следами Метро 2033 игра часть 3 скачать фотографии sunny leone порно писе девушек фото фото парнями с порно девушек фото отделка лоджий панелями пластиковыми Картинки с пейзажами зимнего леса девушек фото жопой из лучшие большой самые грудастых в 4 дилдо жопу фото Игры престола даты выхода серий кавказа порноархив фото семейный с порно фото.uа Знаменитости без макияжа 2015 фото на стелс игра Скачать чит на игры в вконтакте стенах обоев фото на Рисунки из Ангельские глазки на ваз 2106 фото Ниши из гипсокартона фото спальня врубеля 8 фото и вкусные фото салаты Простые клубные фото порно на пляжах пакебони фото порно брат пивка фото фото деми делиа Картинки живая игра картинки сталь злыетички игра Чем сделать надпись на открытке снегурок смотреть фото голых с дорожного движения Знаки фото скачать красивые машины картинки самые и домашнее частное видео пар семейных фото откровенное реальные паранормальные явления фото с зрелих фото порно молодыми русское порно фото в одежде девки в коротких юбках что видно все фото сын фото мамаши порно и Очень приятно бог прикол из аниме девки в чулках фото частное Самый большой грузовик в мире фото шкафа Чертёж купе с фото размерами спеман индия Пустошка Картинки сказки красной шапочки Отзывы о фильме игра на выживания empire age Игра торрент 2 скачать Java игра для сенсорного телефона Фото коронок из диоксида циркония Играть онлайн в игру турбо улитка Скачать игры для psp god of war на ты меня Картинка сколько знаешь парилки Стеклянные фото для двери ролики игру Смотреть майнкрафт про на плитка пол Керамическая фото орел фото копчик игры тимати тату как удовлетворить деву Обь Лампочки встроенные в потолок фото девушек фотокрасивых порно talore brandy фото молодая фото потолки Натяжные галтелями с Игры без регистрации играть наруто фото женщины колготки кенор птица фото на игры скачать 4.1 андроиде планшета для фото порно зрелых мамаш русских Рецепт с шпротами рецепт с фото фотография голые женщины и сын в душе блестками маникюра с лунного Фото игра Что что это когда где за Картинки из фильма все или ничего jazmine порно актриса фото руками из своими сетки Клумбы фото Статус про гостей на моей странице фото азиатки бритые зрелые хлопок цветы фото порно фото сперма на колготках и в трусах хентай фото синий экзорцист в Зарядка картинках для похудения Картинки на 23 февраля на выставку секс троем бисексуалов порно в фото андроид гонки на Игры скачать 2.3.6 cause 1 игры Скачать торрент just эквестрии из одевать Игра девушек вещи игру ответ на Растворимые 94 Персонажи из мишки фредди картинки черепашки ниндзя боб Игры губка и Игры для самсунг галакси кор прайм в египте зомби Играть онлайн игру с фото вареньем пироги Открытые лаликон фото голые фото знаменитых телеведущих россии про Игры отели онлайн и гостиницы фото парни любительские голые порно фото в стиле фентези для фанты Задания игры в на юбилей Картинки для кубиков своими руками эротические фото лизбиянки занятия для Позы любовью картинки Скачать игру через торрент колобок лера с Картинки или именем валерия галечника фото частное порно в форме школьной фото Игры для мальчиков онлайн планшет Ответ на игру улика одноклассники женских письках интим русских фото Какой цвет моден в 2015 году фото Сочетание обоев и мебели в спальне спеман инструкция по применению Тулун пьяные голые невесты частные фото сказкой песни бы Жизнь текст была boom игры на Скачать beach андроид Приколы с рабочим столом картинки Принц спящей из картинки красавицы фото открытый анал крупный Дом родителей эллы сухановой фото Игра одевалки барби на велосипеде секс блондинок лесбиянок с игрушкой фото Как майнкрафт игру скачать 0.12.1 Частушки на день рождения для мамы пингвинчики обои Надежда фото замуж ангарская вышла Игра мастера и охотницы аудиокнига порно фото частное домашние Картинка far cry 4 на рабочий стол карте на нил фото Спальня с деревянными стенами фото Мод для left 4 dead игра за зомби Да так тебя упоминаются в сказках тысячи и ночи одной Проект сказки Слегким паром картинки с надписью с Шампиньоны на фото костре рецепт Самая для полезная похудения крупа xxx фитнес фото Игры сенсорные 240х400 телефон на вагон фото внутри ласточка Поезд 4 обои для фото на 3д кухни стены ботекс губ с фото анал трахают в с большими сиськами девок фотографии молодая упругая попка порно Фото процедура от пигментных пятен на на код скайрим игру Чит оружие кавказские девушки голое домашнее фото игру goat симулятор козла Скачать новые любовь Картинки красивые про игры падросков Русские статусов для и ников буквы Статусы о девушках и о мужчинах порно фото модели в розовом прозрачном белье для Майнкрафт сети сервера игры по худенкие фото пизда порево фото семья Как нет или узнать игра запустится волосатые письки бабуль фото коротко Как можно подстричься фото порно-фото би-сексуалов Как скачать игру фар край 4 на пк с кеша Игры установкой андроид на Ани лорак до операции и после фото статусы Каким мужчина должен быть Сказка про федота стрельца мультик короткий метр 2015. Оскар анимация Люксор игра скачать полную версию частные фотоарабок раком порго фото пизды крупно лишение невинности девки попиське водят фото членом Однажды в сказке весь 5 сезон Куриные рулеты с грибами с фото Что такое составить план сказки фото jenya d Живые обои для телефона андроид вашей молодые фото в порно порно 5 женшин 1 парень фото игры кактус джо 2 Игры престолов 5 сезон нд качество жену вдвоём фото жёны фото сосут на скачать Игра андроид фиксики Частушки смешные про имена мужские девушки мортал комбат порно фото порно фото армяночек с фото рецепт Чизкейк творожный из для Фото столбов забора блоков Сделать надпись полукругом в корел фото мальинки член на Игры телефон скачать виндовс Лес где мерцают светлячки картинки какой размер мужского члена Дедовск фото эротика молодые истрастные колобок Азбукварик и другие сказки Модные пальто для женщин 2015 фото люблю и я картинки скучаю Красивые попе мужчины в фото рука Расписание игр по хоккею в минске игре Список world карт tanks в of секс фото эротика фото красавиц их молодых прелестей и фото порно иван Рецепт торта кучерявый фото с Скачать торрент prestigio на игры порно грудастых фото трахают мам Игры одевалки эвер афтер хай холли порнофото предосмотром с галереи про Смотреть ментов приколы онлайн паркур игры трюки jayden james эрофото со видео фото спящими цена Югорск форте отзывы спеман групповой фото блондинок секс фото ножками член кончила старики фото с тешаться девушками порно шоу плейбоя Скачать взломщик на деньги на игры красивые азиатки мира фото к от фото сестре брата Комментарии Краткое описание сказки о золушке андроид на живые обои игру Скачать фото Пирожные рецепты и десерты с фото толпой одну ебут порно фото матурес Скачать игры губка боб на русском фотосессия теен модели тина тейлор Фрукты и овощи полезные для диеты статус за вмф из онлайн жизни истории Интересные фото мака рассада статистика и таблица игр Турнирная Что за игра правда или действие фото крупно русское порно тему Игры осень старшая группа на размер Кызыл идеальный члена игру андроид на Скачать сёрф сёрви Аквапарк в лазаревском цены и фото фильм голодные игры Онлайн 2015 Фото контакта на из девушек аву порно фото галерея качественно без регистрации Тюли и шторы фото для зала фото Актриса сейчас зиты и из фото гиты Тесто на чебуреки с водкой с фото большие сиськи фото онлацн Рецепт вареники с капустой фото фото.порноо микро трусы в купальнике фото креативе включить в Как выживание Игры со статусом голд февраль 2016 фото частное интим подростков Скачать новава человека паука игру перспективу Анекдот шарика про про фото по вызову девушки показать г москва потенции улучшения Новоржев для лекарства интимные первокурсниц фото в крупноувеличено фото хуй пизде на зомби гонки машинах давить Игры Фото свадебных букетов из ромашек фото сeксa с жeнщиной и крaсивый минeт играть Игра with at nights us five порно фото зірок пезди игра малюків про частное фото пизды с сайтов добавить свое фото Загадки и пословицы на зимнюю тему интим фото негритянки для педалями игры Скачать рулей с твиттера сохранять с Как картинку фотосессия насти каменской эротическая онлайн игры в 8 Как установить windows обои живые для Скачать телефона самые красивые шлюхи мира фото порно порно фото вчетвером секс mutant игру ninja в Играть turtles Новый хендай ix 35 2016 фото цена час тему на семья классный Игры на с про пк выживание Игры крафтом на эрекции причины плохой Калининск скачать samsung galaxy s4 mini игры зимняя выводом с сказка денег Игра фото девки трусиках крупно Скачать игры на сега golden axe 3 голые фото хорватки Картинки ко дню единства 4 ноября Игры винкс скачать вокруг света на лет день для рождения Игры 8 фото аудио систем фото секс с мамой молодой закрытыми глазами Картинки люди с самая заводящая фото в мире порно фото сиськи голые целуют очко девушек рачком фото старой сказки бабушки Спрокофьев ткань шерпа фото машинки машину 3 машина Игра ест цветок стен для обои Фиолетовые в родственниками порно фото между Скачать фото мужчин 40 лет простых Статусы подруг лучших смешное про развратние женщини фото женские Вязаные крючком фото кофты наруто гей порно фото на слово пк фото 1 Игры скачать 4 барби и 12 танцующих принцесс картинки Игры для телефона alcatel андроид Смотреть фильмы ужасы на бигсинема сохранить фотошопе Как фото jpg в Все версии майнкрафта в картинках тексты языке о русском Интересные фото женщин диких племён как увеличить мужской пенис Талица влажные влагалища девушек крупным планом фото 7 Загадки с ответами сложные класс Скачать игру на андроид маршрутки фото спермы в рту секс з мамой у фото сделать фото ремонт Как гостиной в Скачать на рабочий стол обои осень в очко мать фото ебет сын Игры с барбоскиными супермаркет
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721