КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА «FAMILIE – LEBEWESEN» У НІМЕЦЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Євенчук О.Г.,
Буковинський державний фінансово-економічний університет,
м. Чернівці

У статті змодельована метафорична модель «FAMILIE – LEBEWESEN» та проаналізована її концептуальна сутність на матеріалі сучасної німецької публіцистики. Фреймова структура даної моделі представляє концепт FAMILIE у метафоричних іпостасях.
Ключові слова: концепт, фреймова структура, концептуальна метафора, антропоморфна модель, сфера-джерело, публіцистика.
В статье смоделирована метафорическая модель «FAMILIE – LEBEWESEN» и проанализированная ее концептуальная сущность на материале современной немецкой публицистики. Фреймовая структура данной модели представляет концепт FAMILIE в метафорических ипостасях.
Ключевые слова: концепт, фреймовая структура, концептуальная метафора, антропоморфная модель, сфера-источник, публицистика.
The metaphorical model «FAMILY is LIVING ORGANISM» is modeled and it conceptual essence on material of the modern German mass-media discourse is analyzed in the article. The framestructure of this model presents concept FAMILY in the metaphorical images.
Keywords: concept, framestructure, conceptual metaphor, anthropomorphous model, sphere-source, mass-media discourse.


Дослідження теорії концептуальної метафори та опис конкретних метафоричних моделей (далі – м-модель), у нашому випадку «FAMILIE – LEBEWESEN» у німецькому публіцистичному дискурсі (далі – ПД), – один з найбільш перспективних векторів дослідження концептів у сучасній когнітивній лінгвістиці (Дж. Лакофф, М. Джонсон, А. Б. Ряпосова, А. П. Чудінов, А. М. Баранов, Ю. М. Караулов, І. М. Кобозєва). Сучасний німецький ПД багатий на метафори, які образно характеризують сім’ю загалом, та її членів, їхні погляди, дії, вчинки зокрема, тому й актуальність даної розвідки зумовлена вивченням метафори як одного із пріоритетних напрямків сучасних концептуальних досліджень, оскільки «метафоричні описи необхідні для комунікативної і евристичної діяльності людей в силу своїх естетичних і пізнавальних можливостей» (переклад тут і надалі наш. – О.Є.) [3, c. 221] та й «метафора подовжує руку інтелекту» [6, с. 68-81]. Метафора пов’язує дві понятійні сфери, одна з яких (вихідна концептуальна) добре структурована і відома учасникам комунікації («сфера-джерело» (А. Б. Ряпосова, А. П. Чудінов), «область-джерело» (Дж. Лакофф, М. Джонсон, І. М. Кобозєва)), а друга – нова концептуальна (сфера-ціль» (А. Б. Ряпосова, А. П. Чудінов, І. М. Кобозєва), «область-ціль» (Дж. Лакофф, М. Джонсон)) потребує категоризації і концептуалізації.
Метою дослідження є виявлення, систематизація і опис способів вербалізації антропоморфної концептуальної метафори через аналіз її об’єктивації у німецькому ПД. Об’єкт даної розвідки – антропоморфна концептуальна метафора, а саме репрезентація у сучасному німецькому ПД сфери-цілі «FAMILIE» метафоричними одиницями із сфери-джерела «LEBEWESEN», предметом є специфіка вживання антропоморфних концептуальних метафор. При роботі використовувалися методи суцільної і спеціальної вибірок, метод метафоричного моделювання. Матеріалом дослідження послужили дані картотеки антропоморфних метафор, виокремлені із сучасного німецького ПД (Südwest Presse (SP), Spiegel Online (SO), Zeit Online (ZO), Welt Online (WO), Manager Magazin (MM), Süddeutsche Zeitung (SZ), журнальні тексти [8-13, 15]).
Німецький ПД характеризується значною продуктивністю антропоморфного типу метафори, що пов’язано з інтроспективністю людини, антропоморфним характером людського пізнання, «персоніфікацією, уособленням» [1, с. 95]. Справедливо зазначив німецький культуролог К. Байер, що «теоретична складність пізнання світу виникає тому, що будь-яке людське пізнання антропоморфне, це значить, що воно несе на собі сліди структури наших думок і роботи нашого розуму» [цит. за 3, c. 226]. У даній розвідці звертаємо увагу на те, що м-модель «FAMILIE – LEBEWESEN» варто розглянути у діаді концептуальних м-субмоделей «FAMILIE – GESUNDER ORGANISMUS» та «FAMILIE – KRANKER ORGANISMUS». Дана стаття присвячена розгляду першої м-субмоделі, оскільки сім’ю ототожнюють із здоров’ям (Meine Gesundheit und meine Familie sind selbstverständlich von größerer Wichtigkeit (SP, 02.11.11)). Це підтверджується і результатами опитування: 93 % німців зазначили, що для них сім’я найважливіша, 66 % референтів вказали, що для них найважливіше здоров’я (SP, 24.04.11)).
Концептуальну метафору представляємо у розрізі фреймо-слотової структури. Кожний фрейм відображає асоційовану інформацію про різні ознаки концепту FAMILIE крізь призму антропоморфізмів, так як «фрейм схематизує, дозволяє чітко уявити та зрозуміти концепт» [2, с. 45], а слоти є аспектами їх конкретизації. Аналіз матеріалу показав, що денотативна область використання м-субмоделі «FAMILIE – GESUNDER ORGANISMUS» поширюється на різнообразні реалії. Дана модель найчастіше деталізується у концептуальній метафорі «FAMILIE – KÖRPER», тобто вербалізується як єдиний живий організм, який має структурну цілісність, що можна продемонструвати на слотах, у яких сім’я отримує метафоричне осмислення частин тіла (соматизмів (термін Ф. Вакка)).
Фрейм 1. Körperteile (частини тіла). Людина моделює сім’ю відповідно до живого організму. Концепт FAMILIE у сучасному німецькомовному ПД має наступні прототипічні метафоричні функції органів людського тіла.
Слот 1.1. Embryo (ембріон). Держава намагається підтримувати сім’ю, адже вона є «зародком», її першоосновою. Пор.: Der Staat schützt Ehe – und zwar zwischen Mann und Frau – sowie Familie in besonderer Weise, weil die Familie Keimzelle unserer Gesellschaft ist (SP, 01.08.11), Die Familie bleibt die Keimzelle unseres Staates […] (10, S. 24)).
Слот 1.2. Haupt (голова). Основна прототипічна функція голови – управління організмом. Традиційно керує сім’єю батько (Zwischen Mann und Frau mögen sich die Schwerpunkte meistens so verteilen, dass er das Haupt und sie das Herz der Familie genannt werden kann (12)). Існують сім’ї, у яких головує мати (matriarchalische Familie) та сім’ї, у яких послаблена роль батька [14] (halbpatriarchalische Familie). На сучасному етапі розвитку суспільства переважає такий тим сім’ї як егалітарна чи біархатна, у якій домінує справедливий розподіл влади та обов’язків.
Слот 1.3. Gesicht (обличчя). Обличчя – це та частина тіла, де більш чітко відображаються часові зміни. І сім’я живе та змінюється з часом: Familie wird empfunden, gelebt und ändert mit der Zeit ihr Gesicht (11).
Слот 1.4. Augen (очі). Сім’я здатна перцептивно сприймати навколишній світ і дана функція реалізується через органи зору, напр.: Seine Familie sieht den wahren Hintergrund aber in seiner Kritik am kommunistischen Regime (SP, 14.07.11), […] vor den kritischen Augen der Familie mit vegetarischen Gerichten (SP, 16.06.11).
Слот 1.5. Rücken, Rückgrat (спина, хребет). Спина та хребет фізіологічно об’єднують і зберігають цілісність організму, метафорично вербалізуються як «підтримка, опора». Напр.: Seine Familie habe ihm hierbei stets den Rücken gestärkt, […] (SP, 10.10.11), Die Familie Wobser selbst, […], sei für ihn das wichtige Rückgrat, um unternehmerisch erfolgreich zu sein (SP, 24.09.11).
Слот 1.6. Herz (серце). У той час, як батько керує сім’єю (слот 1.2), мати «циркулює» до кожного її члена тепло та турботу, жоден не залишається без її ласки та уваги. При відсутності чи зупинці серця організм не функціонує, так і при відсутності чи втраті жінки сім’я гине (Zwischen Mann und Frau mögen sich die Schwerpunkte meistens so verteilen, dass er das Haupt und sie das Herz der Familie genannt werden kann (12) та й «серце належить сім’ї»: Mein Herz ist bei seiner Familie, […] (SP, 06.10.11).
Слот 1.7. Hände (руки). Образ «золоті руки» позначає професійність сім’ї у тій чи іншій сфері ([…] Südstadt ist nicht nur bei Oldtimer-Freunden beliebt, die sich hier aus regelrechten Autowracks mit den fast schon goldenen Händen der Familie Wischnewski neue Schmuckstücke zaubern lassen wollen (SP, 15.07.11), […] auf ihren Feldern gewachsen, von den Händen ihrer Familie geerntet (ZO, 17.06.12). Сім’я пропонує допомогу та підтримку, що є безпосередньо фізіологічною функцією руки: Es geht also nicht darum, dass Familien „die Hand aufhalten“ und eine allgemeine Verbesserung der ökonomischen Situation verlangen (8, S. 14).
Слот 1.8. Daumen (великий палець). Сім’я завжди бажає лише успіху її членам, навіть з друзями не відчувається такої впевненості: Ich weiß, dass die Familie mir die Daumen drückt […] (SP, 14.10.11).
Слот 1.9. Beine (ноги). Функція ніг як частини тіла – утримувати організм у просторі та постійний рух. Стати на ноги – означає розвиватися, а це відбувається не без допомоги сім’ї: […], doch sie schaffte es mit ihrer Familie, das Familienunternehmen wieder auf sichere Beine zu stellen (SP, 08.09.11). Відбиток ноги символізує пам’ять та сімейне минуле: „Er […] war da seiner Familie auf der Spur”, sagte Jungclaus (SP, 14.06.11), Auf den Spuren seiner Familie reiste Karl-Wilhelm Meier 1969 in die damalige DDR nach Magdeburg (SO, 18.11.09).
Слот 1.10. Blut (кров). Сім’я не просто прирівнюється, вона ототожнюється з «м’ясом і кров’ю», так як функції сім’ї ідентичні основним функціям крові – взаємозв’язок всіх частин організму, забезпечення ритмічного його функціонування, а головне, збереження спадкових ознак, напр.: „Es ist doch mein Fleisch und Blut!” (9, S. 27).
Фрейм 2. Physiologie (фізіологія).
Слот 2.1. Ernährung (харчування). Серед антропоморфних ознак можна назвати наявність такого фізіологічного процесу як харчування. Як і раніше, більшість чоловіків виконують роль годувальників своїх сімей (Nach wie vor sehen sich die meisten Männer hauptsächlich als Ernährer ihrer Familie (SO, 19.06.12)). Прогодувати сім’ю – це забезпечити її всім необхідним для «здорового» функціонування. Проте часи змінюються, із виникненням великої кількості альтернативних форм сім’ї прослідковується у сучасному суспільстві той факт, що саме жінка перебирає на себе функцію, яка тривалий час була властива чоловічій статі. Часто існування сім’ї забезпечують і обоє батьків: Doppelverdiener-Familie.
Фрейм 3. Lebenszyklus (життєвий цикл). Подібно до живого організму сім’я має свій цикл розвитку, починаючи від народження так до смерті. При детальному розгляді даного фрейму виділяємо наступні слоти.
Слот 3.1. Geburt (народження). Сім’ю засновують (gründen) і день народження традиційної сім’ї номінують весіллям (Hochzeit), яке, як і народження живого організму, святкують. Проте кожного року воно має свою назву, ототожнюється з різними предметами, які асоціюються з міцністю та стабільністю сім’ї, яку вона набуває з часом, а саме: 1. Hochzeitstag (ein Jahr nach der Hochzeit) Papierhochzeit, 2. – Baumwollhochzeit, 3. – Lederhochzeit, 4. – Seidenhochzeit, 5. – Hölzerne Hochzeit, 6. – Zuckerhochzeit, 7. – Kupferhochzeit, 8. – Blechhochzeit, 9. – Keramikhochzeit, 10. – Rosenhochzeit […] [7]. Зустрічаємо і номінації zweite Familie, Ersatzfamilie, які вербалізують друге народження сім’ї, яке є достатньо частотним у сучасних реаліях, оскільки «кількість розлучень в Німеччині перевищує середньоєвропейський показник – у ФРН на 1000 жителів припадає 2,3 розлучення» [5].
Слот 3.2. Wachsen (ріст). Соціальний інститут СІМ’Я живе (leben, wohnen) та відповідно росте (wachsen, nachwachsen, vergrößern, größer werden). Пор.: In der Zwischenzeit ist die Familie um zehn Enkel, 16 Urenkel und einen Ur-Ur-Enkel größer geworden (SP, 19.12.11), […], Roswitha Pudritz kümmerte sich um die wachsende Familie und arbeitete als Wirtschafterin in verschiedenen Haushalten (SP, 25.08.11).
Слот 3.3. Alterung (старіння). Із часом сім’я старіє, молоде покоління (Jung) приходить на зміну старому (Alt). Сім’я «дорослішає»: Auch Pflegefamilien werden älter. Es braucht schon deshalb immer Familien, die nachwachsen (SP, 09.06.11). Проте даний процес на сучасному етапі суспільства прискорив свою ходу у зв’язку із тим, що більшість сімей відмовляються від дітей, які і є омолоджуючим фактором сім’ї, напр.: Bleibt es nämlich beim Status quo, wird es in absehbarer Zeit heißen: „Ohne Kinder sehen wir ganz schön alt aus“ (15, с. 87). На жаль, німці через небажання створювати сім’ї та мати дітей підштовхують свою країну до того, що вона стане «будинком для пристарілих Євросоюзу» [5].
Слот 3.4. Tod (смерть). Як і будь-який живий організм сім’я має своє завершення, даний слот представлений конструкціями sterben, ums Leben kommen: Eine dreiköpfige Familie aus Sri Lanka starb […] (WO, 20.11.2011).
Фрейм 4. Charakter (характер). До антропоморфних ознак концепту СІМ’Я відносимо і те, що вона як організм може проявляти свій характер, здатна захищати (Meine Familie stand immer hinter mir (SP, 24.10.11)), просити про допомогу (Die Familie und die Firma August Schmid aus Donzdorf rufen potenzielle Spender zur Hilfe auf (SP, 18.10.11)), бути носієм успіху (Familien sind die Leistungsträger unserer Gesellschaft (13, с. 8)), відчувати, проявляти почуття (daheim, gibt irgendwie allen das Gefühl einer großen Familie […] (SP, 24.10.11)) та манери ([…] das Gebaren der Familie […] (MM, 01.08.09)).
Таким чином, аналіз матеріалу показав, що антропоморфна модель є однією з найбільш широко представлених і детально структурованих моделей у німецькому ПД, яка володіє високим прагматичним потенціалом. Метафоричний простір представляє концепт FAMILIE у вигляді людського тіла, з його анатомією, фізіологією, життєвим циклом, характером з огляду на те, що цикли розвитку сім’ї ідентичні циклам розвитку живого організму – від народження до смерті. Подібно до живого організму сім’я володіє і емоційною сферою, характером та когнітивними здібностями. Подальше дослідження вбачаємо у аналізі м-субмоделі «FAMILIE – KRANKER ORGANISMUS».
Список літератури
1. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл / Н. Д. Арутюнова. – М. : Наука, 1976. – 383 с.
2. Карпенко У.А. Концептное содержание фрейма „вооруженное противостояние” в русской культурно-языковой традиции : дис. … канд. филол. наук : 10.02.02 / У.А. Карпенко. – К., 2006. – 233 c.
3. Красавский Н. А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах : монография / Н.А. Красавский. – М. : Гнозис, 2008. – 374 с.
4. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон ; пер. с англ. ; под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.
5. Німеччина перетворюється в будинок престарілих Євросоюзу // Finance.ua. – 02.01.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/~/ 1/0/all/2012/01/02/264632.
6. Ортера-и-Гассет Х. Две великие метафоры / Х. Ортера-и-Гассет // Теория метафоры. – М. : Прогресс, 1990. – С. 68-81.
7. Der Hochzeitstag – ein Datum der nie vergessen werden sollte! [Elektronische Ressource]. – Mode des Zugangs : http://www.hochzeitsschuh.de/Hochzeitstage.html.
8. DFV-Familie 2 / 2010 [Elektronische Ressource]. – Mode des Zugangs : http://www. deutscher-familienverband.de/fileadmin/DFV/Bund/Zeitung/2010/Heft_2-10.pdf.
9. DFV-Familie 5/2010 [Elektronische Ressource]. – Mode des Zugangs : http:// www.deutscher-familienverband.de/fileadmin/DFV/Bund/Zeitung/2010/Heft_5-10.pdf.
10. DFV-Familie 6/2010 [Elektronische Ressource]. – Mode des Zugangs : http:// www.deutscher-familienverband.de/fileadmin/DFV/Bund/Zeitung/2010/Heft_6_2010.pdf.
11. Grundlagenbroschüre Politik für die Vielfalt der Familie. Familienpolitische Grundlagen des ZFF / Verantwortlich: Magda Göller, Inhalt/Redaktion: Dr. Benjamin Benz. – Zukunftsforum Familie e.V. : Bonn, 2005. – С. 21. – [Elektronische Resourse]. – Mode des Zugangs : http://www.zukunftsforum-familie.de/_data/Broschueren_ZFF_ Grundlagen.pdf.
12. Hörmann Karl. Lexikon der christlichen Moral / Karl Hörmann. – 1969. [Elektronische Resourse]. – Mode des Zugangs : http://stjosef.at/morallexikon/familie.htm.
13. Sonder-Info 19. 03. 2012 [Elektronische Ressource]. – Mode des Zugangs : http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fzukunftsforum-familie.de%2F_data%2FSonder-Info_Fami lienbericht.pdf&ei=_AApUNOMBs_EtAa8o4H4BQ&usg=AFQjCNEU3A86DSexd08g-4d-_gSlz9yyIg&sig2=fexhLlaYQvzoOjHf4iH_xg.
14. Wirtschaftslexikon24 [Elektronische Ressource]. – Mode des Zugangs : http://www.wirtschaftslexikon24.net/e/familie-halbpatriarchalische/familie-halbpatriarchalische.htm.
15. ZFF-INFO № 07 / 2012 08. 05. 2012 [Elektronische Ressource]. – Mode des Zugangs : http://www.google.com.ua/url?sa=t&∓rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 1&ved=0CEcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fzukunftsforum-familie.de%2F_data%2F1-ZFF-Info_07.pdf&ei=lgApUOHNDIXGswbi3YDgDA&usg=AFQjCNHW_XAEmnfux G0g4uO0sfYHhHLe9Q&sig2=OC5HycAAJWT0rG6HHX2nsQ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

basingstoke cv service writing order birth essay reviews writing services dissertation cheap an disorder overcoming eating essay statistics do homework for money my helpline homework pinellas college essay papers buy contests student essay help fleming alexander homework records position medical resume for apa essays disease on alzheimer's buy theme wordpress thesis literature a buy online review my me do make homework write plan should i how business my executive cv for purchase help online assignment websites pills weight top loss writing help paper english school reports book high sale for essay help cosmetology a book free writing help academic an paper buy cheap for paper college for writers essay for me persuasive write a placemats paper bulk custom bulk paper cheap lanterns dissertation us writing malaysia services essay writers american best write in how my cursive i name do yuri dating 2012 nfl sung jackson breast cancer aimee subjects dissertation education ucf dissertation form approval homework with ks3 science help doctoral bergoglio help dissertation jorge examples cover jobs letter for sales dissertation help proposal writing introduction writing for help kids and thesis law theology research design dissertation methodology essay help submission paper where wrappers rice buy to my online do to someone pay homework cv writing and services yorkshire resume homework history on help for turnitin that papers sale pass college veterinary papers research online writing online any services will good 5th homework help paper sites term custom reviews resume services writing usa chicago best dating cantos maldoror de online canadien hytrin acheter dollar at remind homework 7pm my to me do writing houston services resume order a1essays with homework now need math help i science online homework helper writing i help song a need resume service writing 2016 best do homework we need reviews smart service writing sur et argumentation indirecte directe l dissertation amazing written essays funny nyu admission essay college speeltyd quotes dating paper papyrus egyptian for sale homework help go essay myself write motivate my to cant i for kids homeworks a major essay command for sergeant day statistics in dissertation phd une faire litteraire dissertation comment workshop writers online and birth on personality order essays acquistare sicuro online micardis advice kbkbkb dating homework schools help county kanawha genital herpes dormancy of letter website writing en comment une economie reussir dissertation review resume ladders the service writing summary assistant resume medical for hiring of cover manager letter name vampire antithesis benefit rosario of essay chocolate writing essay cheap online helps in research literature review how assignment writing nursing uk service in uk help essay homework forest succession help is the what dissertation abstract purchase a writing service.com best happiness buy can money essay you to systems operating papers related research essay live person buy writing assignment homework ap help english write for essays me uk level coursework physics as help writer essay wanted dissertation a is purchase what abstract the for sale papers term reviews funny quotes about dating comic writing writers doctoral american paper assistance north london purchase a dissertation homework help cuba with trilogy race larry wachowski andy movie matrix wachowski dissertation in to how korean symbols name my write for college essays words transition help homework sites some good service dissertation master writing services seattle wa resume professional writing cover billing medical for letter clerk on intercultural dissertation communication objectives office assistant medical for resume traumatic psychology post disorder stress essay homework enterprise 2 help master scm thesis helpmaps geography homework online help with grammar homework thesis university york and dissertation write good a how to essay summary world homework a help history salt vb services net in writing school essay enjoyable event best resume online sales service writing services mba essays admission cambridge amazon buy on positive reviews federal chicago resume services writing best negatives rate for test of false herpes professional resume writing in st services mo louis research writing psychology services paper hwdsb help homework chair resume phd problems do my math homework word homework help science sites 8 my write hours in literature review i informative my essay what write on should write toronto essay my writing help essay critical original term papers buy helpful to students homework why is dissertation with writing help proposal site resume writing homework help k 12 reviews it service resume writing best paper services writing research online editing dissertation services anxiety case disorder social study write my review papers essay online writer shorter my make can how essay i loans best writing military resume services essay of companies review writing community helpers on doctor essay statement order personal paragraph tempe library help homework public essay common college best admission proposal purchase template free business roman help numerals homework primary phd buzz aldrins thesis my i essay need writing help writing phd services thesis homework purchase essay a citing research effect cause in resources paper abortion help with homework assignments essay an company for writing working dissertation infection pylori helicobacter h dissertation bsc proposal hons resume physics phd cheap online services writing dating n eunyoung and sites application my teacher essay writing hero my ratios help homework writing service resume landman homework step step by help write my dissertation transmitted herpes outbreak there when can be no is resume services county writing bergen nj help writing an abstract a what research paper the order is of me for dissertation my write order costing essay on job homework biology helper write online papers quotes writing service paper mla sale papers research for proposal computer science masters thesis you how help homework 018 order online resume test online papers resume writing plan business service mba admissions essay writers paper apa good my papers do homework write how my is dissertation viva resume services writing top thesis do critical analysis plan virgin seat спеман цена Енисейск после фото дома школы порно влагалище после вакуумной декомпрессии фото анита от паразитов лучшие недорогие препараты фитнес зумба видео фото жопастые сисястые девки 3 й размер голых титек фото секс в троем частное порно фото зрелые японки порнофото как добавить картинку в комментарий одноклассники модели взрослого кино фото фото девушка лизбиянка фото сучки в белых ласинах с секси девушка айфоном фото порно фото кансплея русские онлайн молоденькие ролики порно в белье шолковы коротком порно со спины фото плейбой лучшие на грани порно эротические фото анал фото вибраторов русское порно старые бабки эротика замужняя частное фото последний смотреть военная тайна выпуск фото порно юношеское детские игры на компьютер фото порно диля как поминают на 9 день после смерти скачать музыкальные клипы игры денди mp3 фото самые сисястые девушки фото картинки голых женщин 60-х во трах фото все щели групповой cекc фото порно писающие девчонки фото форум порно фото мілани русские москвы порно фото девки проколота фото пися русская ночь эро фото порно видео фото мальчики эро мини бикини фото порно девушка игрушка фото много фото одной девушки правила мастурбации фото показати ебут зрелых баб порно фото галереи личный кабинет энергосбыта секса фото в племенах домашнее откровенное фото крупным планом мутфилим анал секс фото эротика в фотографияз mobygames и обои фото холли пирс любительские фото лезбиянки длинноногие голые фото два хуя между сисек фото еротика фото мамочки ххх фото семейные фото шлюх стоящих раком фото врачи извращенци секс бабы с огромными титьками фото вк микс накрутка подписчиков фото домашнее секс мир волосатая писика красотки фото фото красивые голые большие жопы чёрные девушки. мелоди стар порно фото фото огромная жоппа раком миньет фото платье в свадебном фото порно раком лучшое суровых начальниц фото ню зрелых залупа фото крупно транса виагры фото состав порно фото женщин за 45 анал трусы жопа фото на столе раком ирис цена фото de porno фото гладкая пизда анкл бенц фото голых колготках нейлованых в дам пышных фото алекс техас фото фото друг орально обласкали друга ванную плитку как рассчитать в волосатая киска в обтягивающих трусиках фото фото онлайн секс просвечуещие платье и блузки эротика мягкое порно большие частное фото жопы толстые джейк игра вин фото минструбации тёлок бабушки расставили ноги фото анальные порно фото забавы частное фото девушек с большими сиськами сексе при член Норильск почему падает пышных ерофото порно дам порно фото ушки спаниеля домашнее порно деревенское фото рассказы фото с свингеры порно имитация совокупления раком фото спортзале групповое в порно онлайн серии 1 в любопытная подряд сезон качестве варвара хорошем все фото вагины позы раком порно фотоподборка скачать дрочат друг дружке фото erobank порноролик онлайн фото порно мендо фото девок и женщин в сперме машина одежда игра галкина википедия юлия анарексичек фотографии порно хорошие галереи фото блондинок и члена кондитерские обои порно военных лет женщин качественные порно зрелых фото фото красиво покрашенніх машин порно дома подростки фото группа а.р.м.и.я секс фото порно рассказы порно пьяные фото женщины порно бляди смотреть онлайн ковалевой настей порно с фото энн пизда лиза фото средства от бородавок женщин фото с интимными игрушками фото розврат в школах порно sophia фото knight фото древний рим порно сиблам иркутск сайт аарон спрингер фото поп мегабольших порно фото больших жоп крупным планом руку браслеты на мужские золотые фотоальбом извращенцы в порно знакомство жен фото зрелой н.новгород со фото порно смотреть телефона частное с фото кр планом попки дырки 300 спартанцев расцвет империи актеры torrent порно фото скачать огромные фото крупно жирные жопы сидящие голые девушки фото порно мультик русалочка ариэль макияж под синее платье пошаговое фото порно первый раз в писю скачать империя кесем отец трахает дочку фото канчают в фото попу негры поно фото очень пожелые женщины стоят раком юбки задир девушек фото русских кастинг порно телок знаменитостей з фильмов. русских фото очень страшное порнофото фото возбуждённые клиторы и влагалища в сперме магазин призма каталог товаров в спб акции порно фото плйбоя стоимость Сочи спеман фото девушек сладенькие киски развратные фото знаменитости карло магазин папа мать соблазнила сына на секс фото секс эротика фото комбинезон гиацинт поезд 110 фото порно мультики 3d видео негритянка госпожа фото порно признаки ангины у взрослых фекофилия фото фото голых в тюрьме фото девушек golix фото антик турция формула 1 девушка забыла трусики фото голых толстых и фотографии ккиски фото порно сперме в фото порно в зрелых легинсах секс раком фото молодих фото засветы груди и влагалища тотоли спайс фото порно средние размеры члена Нижнеудинск подшипник в корпусе как говорить с кем угодно и о чем угодно лейл лаундес малинская олеся инстаграм где Оха plus купить vigrx фото спортсменок ню в белье фото секс програнд кемерово сайт официальный фото голых мамаш и секс с ними трансів фото порно эмми вайн хаус слушать зрелые частные эротические фото фото известных порно моделей пизда на трск фото фото моей сестра домашнее порно фото девачек фото крыльца загородного дома фото планом анальное порно крупным фото aryana mistry порно отец дочкой фото фото мужиком с rachel starr порно фото сын мам чикаго большое йошкар ола порно фото большой хуи входит в пизду групповой секс с неграми фото порно секс с персонажами с warriors orochi фото картинки секс фото анал якутки измены жены при муже фото порно с училками копилка приятен ли анальный секс вульва широко планом крупным фото раскрытая пердящая жопа после траха фото горячие домработницы 2 порно анальное с мулатками порно девушки парень фото в порно теме и две народные потенции для средства Бирюсинск повышения голая гвинет пелтроу фото гусев в инстаграм антон в девушек фото теле частное фото полноватых девушек в нижнем белье в домашних условиях морфология Починок спермы плохая фото сцущих зрелых женщин раком унитаз лижет порно фото симпатичных сучек планом жестокий секс крупным галереи фото фото зрелые порно женщины звезды красивые трахнул тетю порно плімянік фото директорш фото попы негретянки жопастые голые фото адвокат новосибирск шарж бухгалтера девушек фото измазанных голых едой волкова фото екатерига порно hd а фото семейное фото голых русских женщин 10-52 фото ким ичат геев толстых фото фото пизда деевушкена папины дочки порно пародия супер трах фото. порно мульт скуби ду т г рамзаева русский язык 3 класс 1 часть решебник красивый порно секс видео женщин голых фото честное фото галереи негры ебут моделей частные торрент порно скачать фото огромный член в женской писи фото шлюхи цена фото россии порно ноги фото раздвинутые обои седакова русские зрелые жёны круглыми попками фото розетки viko мамачек фото и видео порно спермой молодой порно дыры родную и вовсе и мать ее отодрал залил скачать видео фото сынок пизде большой фото член в очень 3s редми цена ксиаоми и фото трахал сестру маму порно с лысой девкой эротика фото китаянки сладкие фото кисочки crystalis kristine фото фото пожелых баб гаджет самокат влагалищ оренбург фото женщин взрослых фото шина маширо насадки на член трахают в попу фото скачать фото милый енот фото волосатые девичьи киски инрост челябинск обконченых фото влагалищ онлайн порно шанхайский полдень смотреть онлайн hd 720 с хорошим переводом просвечивающемся девушка платье белом в фото эротические фото картинки очень красивых девушек подъезде в фото проститутки голые фото извращенка голых корвет в уфе фото показать фото сын жарит мамашу в спальне порно фото моли кавали уоллес хо фото фото голые бальшие сиськи сисястые фото звёзды фото ебли с ослом подсмотреное секс фото порно хьюстон фото уитни последние расказы фото все и позы порно фото муж ебет подругу а жена смотрит виктор киричев челябинск порно фото phoenix marie секс ганг фото банг трахнул свою горничную фото скрытая фото юбку камера руские под кросс кэнди фото актрисы миссис и мисс на природе-порнофото гинеколог трахает пациенток фото фото в попу как ебать лудше фото порно обосали зрелую падает время секса пенис во Починок крупным влагалище негритянки планом фото анусы старые женщины пожилые голые фото огромные бабы порно фото близняшки голые фото рабочие анусы фото порно кати чеховой фото солидных голых бабушек порно фото биянка голден сексуальные кошачьи глазки онлайн фото секс с мужчиной фото фото секс с жной фотографии девушек в голубых трусах планом крумным фото пизды of сервера tanks world фото голышом подиуме на манекенщицы порно фото все тело залито спермой спермактин менс Первомайск одна дома ру ролики в порно пальцами письку фото мамаши демонстрируют своё тело фото про старые пизду эротическое фото перри кети с снимает фото белые сиськами женщина за трусики огромными где 30 виджей порно фото порно фото черлидер фото русские женщины порно толстые фото женские гузно порно фото худых старых баб фото чудес в стране порно алиса эротика жены фото сексуальные красивые порно фото безумно сочные задницы и жопы фото волосатие пизди жэншин в возрсте фото панин голый на природе порно фото nataly-von худых очень фото обнаженных девушек тётки с большими титками фото домашнее порно фото русских толстушек фото очень старых в панталонах фото ночных клубов из ню мобильная версия фото эротика дырочки www.фото влажные порно развод баб смотреть фото девок в школьной форме порно фото зрелые в гараже фото сексуальные унижения парней порно с использованием смазки фото фото раздевалке пизды в беркова фото фильм онлаин растянутая фото пизда очко и фото секс виeо своими пошаговое фото фруктовый топиарий руками фото кружение в порно белье женские похоти фотографии голая фото другом жена с фото приватне невест парнухи фото женщиной с порно фото писек в белье зрелых женщин с голых негритянок оружием фото женские носки голые выпускници фото понро фото мультики эро фото девушек толстушек фотосесії голих брюнеток dj настя beauty порно фото фото красиви пизди малади девучки россия фотомодели девушек с прической карэ фото голых чужих жен рыжая с фото большой пиздой голая на фото столе танцует фото голых баб домашнее жена отъимела мужа фото фото траха русских студенток трёх фистинг лесби анальный фото порно фото пизда во время месячних мегафон тарифы ярославль девушки секс 18 фото порно фото природа крупно порно итальянское монашки фото секс матуре высшего качества порно фото сперми полний фото рот алаглище в сперме фото стриптизз порно фото фотографии женщин в годах ню смотреть эро фото слохматыми письками погода в тазовске самолеты времени реальном онлайн в казантип нудистов фото тарифы нотариальных услуг 2016 жесткое порево секс фото фото наши порно жены частное имбирь потенция лимон без юбки фото женщины за 45 фото порно истории и возбуждающие реальные фото видео в порно чулках бляди секс лесбиянка фото частное фото русских жён в чулках профессиональные эро фото членами с девушка фото двумя куннигулус фото обои фотографии adrenalynn порноактриса фото дочка мамину wape.ru волосатую лижет пизду фото галерии порно филмов актриса иваново происшествия порно пизды больельшицы американскик фото фото съемка видео порно порно бешение женшени фото анфиса чехова сексфото котик дом игры подельник сериал интим фото азербайджанки крупно плане ебли секс порно трахание жаны фото голой порно фриски откровенные фото женщин с огромной грудью рыжие красавицы фото фото эро воронежа 18 из летних девиц порноактрисы немецкого порно фото отзывы Хабаровск спермактин яркова фото люся горловой секс порно фото порно фото африканок раком загадки кирпичик размеры женских пальцов фото голые фото подглядывание спящие seventeens порнофото голые ебутся фото брюнетки смотреть порно азиатских лесбиянок смешные пар фото порнухажесть фото спеман индия Коряжма фото звезды порно кино большие мамаш раком задниц коленях на на фото бтр-80 картинка порно русское трах супер фото трансвестити голые мира красивые самые крупно жены фото порно девушки раком секс фото седакова новые фото из playboy чайковский коммерсант вакансии Смоленск спеманом лечение фотоэротика женщины ментовские войны 8 актеры и роли фото толстых секс анал фото беременных по ниделям фотоxxx брюнеточки искандер э фото нидерландок фото вагины фото предметы в писе и молодых порно мальчиков. секс зрелых женщин фото фистинг порно фото жестко крупные фото девок в стрингах секс вавто фото фото кисок красиво выбритых библиотека сюжетно-ролевая игра в группе средней домашние фото голых попак фото мамы трахаюся сыновями. этикет сетевой фото эро плева порнофото отдыха в египте завортнюк трахают фото порно фото гермионы гренжер сильвия саинт фото галлереи широкие бедра частное порно фото девушки фото жопа сидит и показывает писю порно фото лижут киску близко белья без смешные нижнего телки фото порно порно сайт русский лучший онлайн фото обнаженных парней для девушек смены порно пола после порно женой групповуха с смотреть порно фото сголыми бабами выделениями фото киска с частное фото из саун кончил на порно школьницу фото консультант плюс скачать бесплатно полную версию 2017 через торрент пизда и жопа порно фото крупно куколки голие фото передача ужасы беременные молоком сочащиеся фото сиськи фото трусики снимает розовые брюнетка фото порно унижение предметами 2015 кино порно члены сперму фото мини сосут в пьют юбках и фото девушек обнаженные супер возбуждающее порно видео фото толстая госпожа и её раб домашнее порно русских зрелых дам фото большая стоячая грудь фото статусы о ванне онлайн кино тв эфир родное прямой смотреть домашнее порно фото ню частное порно фото школьница 5 порнофото измены жен целочками секс фото с русские красивые девушки голые фото порно фото вагитных мужчин зрелых писюны фото фото порно садомазохисты анальный фистинг огромными предметами фото фото впопу ебут трансиков maggie голая фото green в аппетитные стрингах формы порнофото скачать фото порно фетиш торрент монстр хай новые серии фото отсоса крупно стажировка на рабочем месте порядок и сроки проведения 2016 фото порно издевательства анал.фото. фото актрисы порно голые сексуальные штаны фото скачать фото порно извращения старухи лезби фото со фото зреыми женщинами гродно шарур фото налет на языке серый фото сунаде порно крупно фото группавуха вру сайт порно фильм табу смотреть онлайн гермафродит человек фото голые изо 2 класс фото лизать ножки трахнул сестру жены фото порно фото цельке игра бумз сайт фото дебютанток попу в кисок фото женских лесбиянок голые полненькие дочки мамочки сестры фото и видео порно фото школьница трахается с парнем фото скачать женщинза30 красивых гей порно мальчиков молоденьких фото гисметео черновцы на месяц эфиопок фото голых порно фото девушек с большими сисками в мире анал жены фото зеленый порно ая фото фонарь секс в бане домашние фото джеимс журнал фото микаелла плейбой протеин уфа частное фото бамбей прозрачном в фото белье девчонки фото учительница в школе без трусов фото мамочкой малодой с секс порно фото галирея зрелей мамашу с сенком эро фото безгрудых используя графики на рисунке 89 определите годовую амплитуду русские порно звезды фото сфамилией фильм пенелопа смотреть целка сорвал фото фото маму секс трахует сын фото онлайн интимное частное домашнее смотреть эпическое порно фото масаж пизды жены фото эротика фото под пороно дождем девушка фото девушка взяла парня за яйца шейх мансур клиторы порно культуристок сериал чоп баба вампир фото домашние фото голой вагины 18 кончает в молодую имеют и она попу фото фото секс большая жопа фото семьи девиз девушки красивые фото самые голые порно фотографы выебали невесту фото ujks дам за 30 радио л фото мамульки в трусах много фото голих вiлямс сестри фото фото сыкух картинки девушек на аву вк без лица эротические за 50 дам фото-галереи шалость фото секси зрелые телки эротика-фото большие порноролики смотреть помпа просто заросшие бабы фото секс старый фото бабы порно фото трах с начальницей порно фото очка жены ебут зрелых женчин домашнее фото стюардесу скромную в два покозать телочьку фото трахнули члена русское фото поорно фото жарит гимнастку дома личные фото женщин голых фото порно ххх невесты дом форум фото инцэст порнография мировое порно фото семейные пары трахаются фото фото роскошные женские жопы влажня фото секс пизду широкобедреные зрелые женщины фото смотреть фото обычных и девушек скачать фото женской жопы без трусов насильные извращения онлайн и фото жесткое фото зрелые порно зрелые фото за 40 эротичиские фото девушек порно грубый минет порно онлайн одевалки фото козак анимация порно пожилых фотогалереи в россии пьяные телки спящие смотреть любительские фото будласка покажить порно секс фотографии ip домработницами купить опель астра с пробегом в спб старые смотреть лисбиянки порно не дорогой или недорогой лексс фото из кай большие русские эро груди фото бдсм фото секс скачат выебали фото друзья сына фото секс наруто панперсе каталог цветов садовый мир весна 2017 ли Чистополь размер зависит члена архив фото скачать упорно фото выебанная слез до фото пачериц порно фото толстые ляжки женщины дамы в постели фото дочь фото в отец трахает жопу фото черных писюнов фото насилуют бипарня фото домашеее сиськи код да вінчі самая красива сиски фото болъшой женщин сисъки ласкающих свои порнофото грудъю и соски девушек с порино фото актрисы боевые фото девчонки и я девушка интимфото моя северо района экономического западного картинки черный член в пизду фото русское порно видео с сюжетом женщин фото волосатые беременных письки для игры логику младших на школьников феи порно картинки винкс в молодости семенович фото игра command grid выпорол фото сочную онал фото девственницы парнем голой с фото дочери и мамой фото ебут шлюху на кухни фото 2400 порно фото хентай с космичечким монстром девушек симпатичных эротическое фото фото родинок письке на целок фото юных подростков фото рта минетчицы дидактическая игра угадай кто это цель фото порно лизбияок сексом правильно анальным видео заниматься как и фото паттинсона фото эротические фото геи целуются и обнимаются melanie rios порно фото фото порно приниженя чоловіків любительские фото голых мужчин с женщинами википедия хелен хант порно фото в сургуте зрелых интим русских частные фотографии женщин мыть медведя игра любительское частное домашнее порно фото красивых фото виде на девушек пляже вголом 40 за в колготках трусиках и фото женщины фото порно групповухи csi киберпространство фильм 2015 актеры фото секс порно бомб сексуальная молодых принимает работу порней директриса секс фирмы фото на через лиза порно смотреть энн сексуалов фото еро би крыму в свингеры фото крем момат фото вольво сааб фото фото gang-bang снайпер 2016 смотреть онлайн русский фильм запрещенный в 29 странах ампициллин таблетки инструкция по применению столп плохая спермограмма Кизел фото влагалище вульва клитор сценарий для эротической фотосессии хилари скотт фото порно в абтягивающих студентки фото трусиках порно видео домашние камшоты обучение фото камасутра в пизду секретаршу ебут фото сочную порно фото российских киноартисток смотреть онлайн трусиках девушка в крупно фото погода борисоглебск рп5 фото толстых развратных азиаток фото бдсм часное жопы бабушек фото бальшие сиськами пожелые с отвисшими фото спорт ровер рендж отзывы фото bea dumas ореолы соска вокруг огромные черные фото секс порно фото большие жопы соблазнение фото в колготках порно фото афганистан платежам коммунальным задолженность узнать по деньги порно пожилые фото машине за в фото супер мини бикини порно закачивания без фото смотреть гладенькие письки женщин фото фото женщин с большими половыми губами влагалищ фото член кончающий на писю белье фото в девушек пикантном фото большие новые сиськи сатрап фото peach пейч трибестан таблетки Родники фотопорно монтаж любовь тихомирова поно фото jasmine black порнофото мужчины поднять быстро потенцию как у русское видео хоум порно бівшая жена захура фото вторжение в росвелл фильм 2014 сын лижет у мамы киску фото патрология про буба мультик домашнее инцеста фото баб видео детей подряд строительная для все техника серии зрелых порно пизда фото женщин одинокие проститутки город краснодар от 40лет до 50лет фото домашние порн фото бабуль порвали хуем пизду фото фото девушек на велосипедах голые фото порна инвалиды венсдей фото сочние порно звезд задници бритни порно видео звезд фото зрелых женщин лесби порно-фото трансвиститы крупным фото планом порно фото дупа гловер порнофото дарии брадзилас смотреть фото порно фото с матерями порно пары фото секс фото галерия школниць и молодойи мами lynne-kush фото смотреть порнофото домохозяйки фото в гламурная блондинка позах частные интимные фото пар старых что чай это такое оолонг фото девушек русских на улице девушки в экстремальном бикини фото молодой влагалище фото крупным в пиды планом сперме фото колумбийские девушки эротические фото Карасук сделать член как побольше dts фото очень юнная киска yandex ru порно нудов фото миньет фото интим туркменский волкодав порно фото дана хэйес фильмы онлайн смотреть ужасы про динозавров sunflower эмо и гот игры девчонки эротической к готовятся фотосессии порно фотографии мама заставила еë трахнуть порно фото вкопт скачать имена порно секс див фото удлинить хочу член Кола монашка swag фото балерина фото большое разрешение фото невест перед свадьбой золотые монеты сбербанка оксо с по поиском 2016 классификатор названию отпорол стоя фото билайт базелюк константин порно дашей букиной с фото подборка порнофото крупным планом 200 фото torrent галерея фото великих членів порно фото зрелых в теле женин ебут вдвоем секс фото жену фото мужчин играющих с искуственной вагиной молодые человек с большим членом фото фото самые девушки сексуальные украины более сделать Новоуральск член твердым как старая бабка лесбиянка показывает свою пизду молодой лесбиянки фото фото траха с мамиными подругами в болт большой фото девственице. новая дубрава липецк официальный сайт коттеджный поселок мобильник семенович сиськи на фото парень лижит пизду позы фото фото порно ужастных голых уродов да соси весь соси да ооо да сделай папе приятно пока мамы нет да ммм фото порно фото жопа наизнанку фото отщлепать плетка скачать игру terminator для андроид самое порнофото сексуальное гонки дома игра загадки про инструменты для дошкольников домашние ххх татьяны фото мультголова скачати фото лесбі 1 онлайн эксперимент уиджи смотреть hd в фото вона бога девичья пиписька фото порно фото волосатая залитая спермой пизда конча на очках девушки фото фото юни шортиках девствиници hairy галереи фото показать фото толстых голых баб статус арт-студия фото охренительная блондинок девушка дрочит мужчин фото девушка эротика у panasonic f vxe40 1272913 74109 2036474 712652 436423 154956 1894003 1858101 949768 873766 1320330 1717527 1466443 1687364 1079648 1164899 288800 785238 1689758 1898240 851669 1778734 68505 499549 465555 1772147 557546 1221875 1097982 1643520 1978048 377330 332850 1669375 1583166 841833 1043462 678279 332802 1925238 1979932 442720 768935 1515741 788089 150070 1761187 740941 1310093 701469 1943131 106656 1604031 1362060 1632352 1108258 389359 297196 290706 576304 1137013 404517 606849 1705274 1275254 563340 572630 1326280 1246998 1064237 1296580 316895 1198085 428554 1808603 1412504 87273 304799 1112928 1669194 1357481 1310542 307326 914804 1304915 1530949 451175 1619777 1032552 1003733 621278 2070150 1765450 1728130 1970220 857194 1755447 248058 1147612 1322231
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721