КОНЦЕПТ «ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ» В БРИТАНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.В. Дунаєвська,
Київський національний медичний університет імені О.О.Богомольця

У статті йдеться про специфіку лінгвокультурного концепту «Хрещення дитини», як основи однойменного ритуалу. Стаття висвітлює особливості основних компонентів концепту «Хрещення дитини» та їх значення в британській лінгвокультурі.
Ключові слова: когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, ритуал, концепт, Хрещення дитини.
В статье рассматривается специфика лингвокульторного концепта «Крещение ребенка» как основы одноименного ритуала. Статья затрагивает особенности основных компонентов концепта «Крещение ребенка» и их значение в британской лингвокультуре.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, лингвокультурология, ритуал, концепт, Крещение ребенка
The article highlights the specific aspects of linguacultural concept “Infant Baptism” as a core element of the same ritual. The article also deals with the special component issues of the concept “Infant Baptism” and its significance for British liguaculture.
Key words: cognitive linguistics, linguaculturology, ritual, concept, Infant Baptism.

Постановка наукової проблеми та її значення. Рушійним важелем лінгвістики кінця ХХ – початку ХХІ століть є розуміння мови, як динамічного утворення, притаманного людині. Саме цим пояснюється її антропоцентричне вивчення та сприйняття [2, 31]. З часом антропоцентрична «лихоманка» охоплює не лише лінгвістичні cтудії, але й низку інших наук. У цю лакуну потрапляє й лінгвокультурологія, яка вивчає мову в тісній взаємодії зі свідомістю, мисленням людини та її духовним світом [8, 28]. Таким чином, в межах даного наукового напрямку враховуються зв’язки мови з іншими сферами, котрі разом забезпечують прагнення людини пізнати себе і світ навколо [4, 380 – 384 ].
Вивчення ритуалу Хрещення передбачає розгляд особливостей британської лінгвокультурної спільноти, в межах котрої він відбувається. Дане дослідження потребує залучення термінологічної бази лінгвокультурології, основою якої є явище культурного або лінгвокультурного концепту.
Аналіз досліджень із цієї проблеми. Проблематикою культурного концепту займалися В. І Карасик, С. Г. Воркачов, В. А. Маслова, Ю. С. Степанов, С. Д. Лихачов, Г. Г. Слишкін, Р .М. Фрумкіна, Н. Д. Артюнова, В. М. Телія та ін. Лінгвокультурний концепт англомовного середовища привертає неабияку увагу науковців, про що свідчить наявність низки досліджень з цієї проблематики, серед них: концепт «шлях» (Пальчевська О.С.), концепт «жіночність», концепт «чоловік» (Бондаренко О.С. ), концепт «жінка» (Васюк В.В., Бондаренко О.С.), концепт «торг» (Петлина Ю.В.), концепти «індивідуалізм», «процвітання», «свобода», «сім’я», «дім», «демократія», «мир», «клас», «рівність» (Городецька О.В.) та інші. Серед переважної більшості досліджуваних концептів практично відсутні концепти, що пов’язані з ритуальною діяльністю людини.
Мета дослідження – вивчення ролі, структури та значення лінгвокультурного концепту «Хрещення дитини» шляхом аналізу однойменного ритуалу – визначила необхідність розв’язання таких завдань: 1) структуризація лінгвокультурного концепту «Хрещення дитини»; 2) виявлення та опис основних складових ситуації реалізації концепту «Хрещення дитини»; 3) виокремлення типових шарів концепту «Хрещення дитини»; 4) встановлення та опис ядерних і периферійних елементів концепту «Хрещення дитини» 5) опис специфіки розподілу функціональних ролей ядра концепту «Хрещення дитини».
Концепт, як термін, є поліфункціональним явищем, адже залучається до термінологічного інструментарію відразу кілька наукових напрямків. В рамках лінгвокультурологічної парадигми термін «концепт» отримує такі дефініції як: певне відображення результату симбіозу національних традицій і фольклору, релігії та ідеології, життєвого досвіду й творів мистецтва, відчуттів та систем цінностей, що є нічим іншим як практичною філософією людини, котра є посередником у зв’язку «людина-світ» [1, 3]; згусток культури в свідомості людини, за допомогою котрого культура входить в свідомість людини, а людина – в культуру [11, 40-41]; напрямок від культури до індивідуальної свідомості [6, 144]; одиниця колективної свідомості, котра має мовне вираження та відзначається особливою культурною специфікою [3, 68], носій колективного значення, базова одиниця культури, котра спочатку транслюється в різноманітні сфери людського буття, а вже після цього стає надбанням індивіда й активізується в процесі спілкування за допомогою вербальних та невербальних знаків [5, 23]. За В. І. Карасиком ми схиляємось до думки, що концепт, як первинне культурне утворення, поєднує в собі особливості поняттєвого, образного та діяльнісного характеру, що знаходить відображення в науці, в мистецтві й буденному житті [6, 153].
На формування культури та лінгвокультури народу мають вплив багато чинників, одним із яких є релігія. Щодо британської лінгвокультури, то у даному випадку, варто зазначити присутність такого вагомого фактору як Англіканська церква. Назва «Англіканська Церква» ( the Сhirch of England, Anglican Chirch) почала використовуватись у 1951 році. Церква має статус державної в Англії з 16 століття, стоїть на чолі протестантської конфесії Англіканства (Аnglicanism), заснованої у 1534 році, незалежної від папи і очолюваної королем Генріхом VІІІ (1509 – 1547) [9, 27]. У церкві співвіснують католицьке вчення про спасенну місію церкви та протестантські догми про спасіння власною вірою [10, 20]. Англіканська церква є членом Англіканського співтовариства (Anglican Communion) куди входять 37 церков з Уельсу, США, Канади, Австралії, Вест Індії, Уганди, Судану та ін.
Англіканство можна охарактеризувати як компромісне утворення, оскільки воно є певним поєднанням католицьких та протестантських рис, що робить його особливою формою протестантизму, з включенням реформаторського католицизму [7, 18 – 22].
Прийняття в англіканську громаду символізується таїнством Хрещення, котре в рамках даної конфесії позначає час, коли особа відрікається від джерел гріха (диявола, плотських та інших земних спокус), визнає віру і отримує прощення гріхів [13].
Особливістю англіканського суспільства є те, що ритуал «Хрещення дитини» позначає не лише вступ до релігійної конфесії, але й соціальний статус християнина як людини, яка прийняла те чи інше віросповідання. Таким чином, характерною якістю ритуалу «Хрещення дитини» є наявність релігійних та світських елементів, котрі можна об’єднати у релігійну та світську складові.
Релігійна складова передбачає процес здійснення ритуалу Хрещення, який, згідно Книги Загальних Молитв, може відбуватись в межах різних частин богослужіння. В ході аналізу можливих варіантів здійснення ритуалу «Хрещення дитини», які входять до релігійної складової, доцільною стала можливість виокремлення ядерних та периферійних елементів присутніх у даній ситуації. До перших, обов’язкових, котрі становлять опору ритуалу слід віднести такі як:
– Привітання / The Greeting. Згадуються слова Ісуса, котрий запросив усіх приходити до Царства Небесного, але для цього порібно повторно народитись від води і Духа, що відбувається у ритуалі Хрещення [16, 63];
– Представлення кандидатів / Presentation of the Сandidates. Відбувається представлення батьками, хрещеними батьками або спонсорами дітей церковній громаді. Цим вони засвідчують готовність взяти на себе відповідальність за християнське виховання хрещеної дитини [14, 299 – 311]. Окрім цього, обґрунтовується значення Хрещення та даються настанови батькам і хрещеним батькам, пояснюються їх обов’язки [16, 66];
– Зречення / The Decision. Відбувається процес зречення від диявола і всього, що суперечить Богові. Обов’язковим є визнання Христа як Спасителя, поклоніння Христу як Господу [16, 67];
– Благословення знаком Хреста / Signing with the Сross. Священник та хрещені батьки благословляють кандидатів в ім’я Отця і Сина і Святого Духа, в знак того, що Христос кличе їх до своєї пастви. На кандидатів накладаються обов’язки боротися проти всього гріховного, земних утіх (world), диявола, залишатися вірними Христу до кінця своїх днів [16, 68];
– Процес Хрещення / Process of Baptism. Процес хрещення відбувається у купелі (font) і включає три етапи: 1) визнання віри: кандидат (хрещені батьки) повинен засвідчити, що він/вона вірує; 2) занурення у воду або обливання водою (вода стікає по тілу) в ім’я Отця, Сина і Святого Духа; 3) одягання білого вбрання (новоохрещеного одягають у білий одяг на знак Христа). Під час звершення самого Хрещення відбувається відновлення дитини у Святому Дусі та поєднання з Христом [16, 71];
– Проповідь / Commission. Пояснення значення таїнства Хрещення та роз’яснення ролі батьків, хрещених батьків та парафіян в житті новоохрещеного, спільна молитва за благословення для новоохрещених і присутніх [16, 72 ];
– Отримання запаленої свічки / Giving of a Lighted candle. Новоохрещені отримують свічку як символ Христа;
– Відпуст / The Dismissal. Відбувається благословення новоохрещених та всіх присутніх на подальше мирне і світле життя [16, 77].
Такі елементи як Вступне слово / Introduction, Спеціальна молитва перед Хрещенням / The Collect, Молитва над водою / Prayer over the Water, Визнання віри / Profession of Faith, Молитва про заступництво / Prayer of Intercession, Благословення / The Blessing можна характеризувати як опційні, оскільки вони є необов’язковими для виконання [16, 60-61].
Керуючись розподілом елементів релігійної складової концепту Хрещення дитини та їх навантаженням можна виділити певні культурні пріоритети англіканців. Згідно лексичного наповнення складників ядра ритуалу «Хрещення дитини», прослідковується певна динамічність лінгвокультурного концепту Хрещення. Починаючи з рішення «І do», яке кандидат висловлює на етапі Зречення / Decision, можна прослідкувати певний рух об’єкта, позначений опозиціями die↔born (померти↔народитись), darkness↔light (темрява↔світло), де посередниками руху є parents, godparents, God / Lord, Christ, Holy Spirit (батьки, хрещені батьки, Бог, Христос, Святий Дух).
Відносно об’єкта Хрещення нами було виділено наступні його стани:
Активний об’єкт:
To die (померти) (devil / диявол, sin / гріх, all rebellion / все нечестиве, darkness / темрява) ↔ to be born (народитись), to enter (вступити), to shine (сяяти) ( new life / нове життя, light / світло, saints / святі). Таким чином, у концепті хрещення ми маємо змогу прослідкувати рух знизу вверх, керуючись наповненням ядра концепту, де під час хрещення кандидат помирає для диявола, гріха, всього нечестивого, темряви і, народившись, вступає в нове життя, сяючи світлом як святі. Для звершення цього процесу необхідна присутність таких дієвих осіб як батьки, хрещені батьки, Бог, Святий Дух, Христос, Церква.
Пасивний об’єкт:
1) Хрещені батьки / godparents, parents / батьки (ставати прикладом / to set an example, охороняти / to guard, допомагати / to help); 2) Бог / God / Lord (кликати / to call, забирати / to deliver, відновлювати / to restore, проводити / to lead); 3) Святий Дух / Holy Spirit (омити / to wash, збагати / to pour the riches); 4) Христос / Christ (підняти / to rise, одягнути / to clothe); 5) Отець / Father, Син / Son, Святий Дух / Holy Spirit (хрестити / to baptize); 6) Церква / Church (прийняти /to receive).
Щодо елементів, відносно яких кандидат є пасивним, то вище зазначений розподіл демонструє їх роль в русі концепту «Хрещення дитини». Зокрема, батьки та хрещені батьки сприяють розвитку християнина шляхом допомоги та заступництва. Їх можна виокремити як матеріальну складову лінгвокультурного концепту «Хрещення дитини». Іншою, невід’ємною частиною лінгвокультурного концепту, яка може бути охарактеризована як нематеріальна, є невидимі сили, котрі приймають безпосередню участь у здійсненні таїнства Хрещення дитини – це Бог, Христос, Святий Дух – Свята Трійця. За ними закріплена основна мета таїнства – вивести з темряви, омити, відновити, подарувати світло, підняти, тобто охрестити. Церква (церковна громада) виступає для новоохрещеного домівкою, яка отримує нового мешканця. Не менш цікавим елементом концепту «Хрещення дитини» є священник, оскільки він виконує функцію інструменту церкви та Святої Трійці, здійснюючи ритуал за їх посередництва та від їх імені.
Отже, лінгвокультурний концепт «Хрещення дитини» передбачає присутність двох начал – матеріального та нематеріального, взаємодія котрих спричиняє рух, що характеризує дане утворення як динамічне. Особливістю динамічності концепту є спрямування догори. Концепт «Хрещення дитини», не випадково займає особливу позицію у британській культурі. Це є очевидним завдяки його особливому місцю та значенню у житті британців. Адже з наведених вище прикладів спостерігаємо, що характерною особливістю британської культури є виділення членства у церковній громаді як необхідного елементу життя особистості й ритуал «Хрещення дитини» є невід’ємною частиною початку життя, оскільки засвідчує прийняття дитини у ряди християн. У свою чергу церква, продовжуючи почате, покладає на батьків та хрещених батьків роль опори, наставника, прикладу. Церква також наділяє їх обов’язками бути духовними наставниками та виховати дитину згідно релігійних канонів. Цим зумовлюється значущість батьків та хрещених батьків під час першого в житті таїнства. Доцільним, на даному етапі дослідження, є виділення значення церковної громади. Невипадково однією із вимог проведення таїнства «Хрещення дитини» є присутність церковної пастви у храмі. Прихожани храму засвідчують обітниці, дані батьками та хрещеними батьками під час таїнства, і зобов’язуються приймати участь у вихованні новоохрещеного. Таким чином, ми бачимо відвертість церкви з громадою та присутність спільних обов’язків, у нашому випадку перед кожним новоохрещеним, що призводить до єдності мирян та духовенства.
Релігійна складова досліджуваного концепту тісно переплітається зі світською, адже Хрещення дитини передбачає не лише здійснення самого таїнства, але й попередню підготовку та святкування поза церковною громадою. Таким чином, можна умовно поділити світські елементи на етап підготовки та власне святкування [12].
Підготовка: вибір хрещених батьків, встановлення часу і дати, заповнення необхідної документації, при необхідності проходження інструктажу у священника, складання списку гостей та розсилка запрошень (christening invitations), вибір місця святкування, вибір хрестильного одягу (christening dress) та одягу для батьків на період проведення таїнства, узгодження меню, замовлення святкового торта та прикрас, купівля подарунків для хрещених батьків, вибір подарунків для хрещеників.
Святкування: виголошення промов, тостів, читання віршів, дарування подарунків.
Аналіз поданого вище матеріалу дає змогу прослідкувати три ключові фігури, які є формотворчими елементами структури світської складової ритуалу «Хрещення дитини» у британській лінгвокультурі: батьки (parents), хрещені батьки (godparents), гості (guests). У якості селекційної константи ми обрали розподіл ролей та обов’язків відносно кандидата на хрещення. Кожна фігура розвиває свою окрему підструктуру, наприклад:
• Батьки: 1) Вибір хрещених батьків; 2) Запрошення гостей; 3) Організаційні моменти.
• Хрещені батьки: 1) Прийняття пропозиції; 2) Відповідність вимогам; 3) Промови, тости, вірші; 4) Подарунки.
• Гості: 1) Промови, тости, вірші; 2) Подарунки.
Батьки/Parents:
Choosing a godparent. Бажано, щоб це були родичі або близькі друзі. Хрещені батьки повинні відповідати наступним вимогам: бути охрещеними англіканцями, пройти конфірмацію та отримати схвалення парафіяльного священика.
Підбір гостей / Selecting Guests . Серед гостей, як правило, хочуть бачити близьких родичів та друзів. Англіканці охоче запрошують дітей [http:// christenings.wordpress.com].
Організаційні моменти / Arrangements. Батьки мають потурбуватися про вигляд своєї дитини і, в першу чергу, вибрати вбрання для хрещення. Цей момент є особливо важливим для англіканців, тому існує ціла індустрія та модні тренди, котрі займаються виготовленням хрестильного вбрання [15].
Необхідно також потурбуватися про місце проведення святкування, скласти список гостей та розіслати запрошення, купити подарунки хрещеним батькам і приготувати для них спеціальні сертифікати. Особливою рисою в організаційному моменті є планування всього до найменших дрібниць.
Хрещені батьки / Godparents / Хрещені батьки.
Оскільки англіканська церква покладає велику відповідальність на хрещених батьків, це дає можливість зайвий раз задуматись над своєю вірою. Окрім того, хрещені батьки мусять обґрунтувати свій вибір, що, як правило, знаходить своє вираження у текстах спеціальних віршів, промов, тостів під час святкування і передбачає відповідну підготовку. У таких текстах бажаними є побажання для своїх хрещеників, наприклад: «May the Lord cradle you in his hand, but never close His fist too tight. May your pockets always be heavy and your heart always be light » [17]. Аналізуючи змістове наповнення цього побажання, можна виділити пріоритетні елементи відносно інших, це: опіка Господня (Lord, cradle), достаток (heavy pockets), чисте серце (light heart). Не менш важливим моментом є вибір подарунка для хрещеної дитини. Найбільшою популярністю у таких випадках користуються Біблії, книги біблійних історій, молитовники, срібні й золоті хрестики та ланцюжки, маленькі дерев’яні хрестики, малюнки, постери Біблійних історій, іконки і т.д. [12], що свідчить про серйозне ставлення до релігійного виховання хрещеників і відповідний підхід до його початку. Особливу увагу привертає факт наявності серед найпопулярніших подарунків речей зі спеціалізованою релігійною тематикою, що засвідчує сприяння суспільства та держави церковному вихованню з раннього дитинства, яке неодмінно відображається у культурі та бере участь у формуванні майбутнього громадянина як глибоко віруючого християнина.
Гості / Guests.
Вибір гостей покладається на батьків. Як правило, це родичі та близькі друзі. Бажаними на такому святі є діти. Під час самого святкування гості мають змогу висловитись, тому не завадить підготувати певну промову, вірш чи тост з побажаннями для новоохрещеного, батьків та хрещених батьків. Гості дарують найрізноманітніші подарунки новоохрещеним. Запрошення людей з найближчого оточення свідчить про дуже особистий характер святкування, з чого можна зробити висновок, що Хрещення дитини у світському плані є великою подією, оскільки потребує багато попередніх приготувань з боку батьків, хрещених батьків, всіх запрошених осіб і одночасно святом обмеженого кола людей, котрі згодом нестимуть особливу відповідальність за виховання кандидата на хрещення.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Хрещення дитини позначає вхід до церковної громади, що має неабияке значення у духовному та соціальному плані. Новоохрещена дитина отримує Божу благодать, духовних наставників та статус члена певної релігійної конфесії. Важливість такої події для британців англіканської конфесії зайвий раз підкреслюють масштаби підготовки та проведення ритуалу. Тому кожен елемент структури концепту «Хрещення дитини» – як світський, так і релігійний, наповнений глибоким змістом і є окремою базою для дослідження.

Список використаної літератури
1. Артюнова Н.Д. Логический анализ языка. Культурные концепты / Артюнова Н.Д. – М.: Наука, 1991. – 204 с.
2. Бацевич Ф.С. Духовна синергетика рідної мови. Лінгвофілософські нариси / Бацевич Ф.С. – К.: Академія, 2009. – 192 с.
3. Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентричной парадигмы в языкосознании / С.Г. Воркачев // Филологические науки, 2001. – №. 1. – С. 64 – 81.
4. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры., М.: Прогресс, 1985. – 450 с.
5. Евтушенко Е.Н. Концепт «пространственная ориентация» в английской и русской лингвокультурах : дис. … канд. филол. наук : 10.02.20 / Евтушенко Евгений Николаевич. – М., 2004. – 180 с.
6. Карасик В.И. Языковой круг: Личность, концепты, дискурс / Карасик В.И. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с.
7. Козыренко Л.В. Англиканская церковь как конфессиальный феномен : дис. … канд. филос. наук : спец. 09.00.13/ Козыренко Людмила Владиславовна. – М., 2006. – 173 с.
8. Постовалова В.И. Лингвокультурология в свете антропологической парадигмы/ Постовалова В.И. // Фразеология в контексте культуры., М.: Наука , 1999. С. 28 – 31.
9. Религиеведение: словарь / Е.С. Элбакян. – М.: Академический проект, 2007. – 637 с.
10. Релігієзнавчий словник / [ред.-упоряд. А. Колодний, Б. Лобовик]. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392 с.
11. Степанов Ю.С. Константы, словарь русской культуры. Опыт
исследования / Степанов Ю.С. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 824 с.

Джерела ілюстративного матеріалу
1. Becoming a Godparent [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.churchofengland.org/
2. Baptism Theology [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. equip.org/
3. Book of Common Prayers [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bcponline.org/
4. Christening Ceremony [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ehow.com/
5. Christening [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. christenings.wordpress.com
6. Christian Initiation [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.churchofengland.org/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

loss treatment chart hair op 7 tail fairy latino fandub dating canada thesis master non degree vi book #1 dating phd distributed generation thesis in genetics purchase essays for bws dating singles homework help in english writing research help proposal australia assignment my write service community experience on essay services best writing vacancies resume 2014 eating media paper research disorders tips research writing paper help analysis homework an on essay dream letter customer best for service cover buy service selection writing criteria key mechanical engineers format freshers for best resume thesis organizational change master toni by morrison essays written write order how letter to an topamax canada help brochure homework homework geomentry help graduate papers term help with law assignment chandler resume az services writing as homework help biology online papers bond about confidence statement thesis essay written apa coding and medical cover letter resume for billing a papers buy research sustiva cost insurance without buy hill manager mcgraw homework review custom paper essay highschool service writing free 25mg for zovirax science help bioecology homework introduction dissertation writing your high segundo help el homework school in dissertation disciplinary orientation a psychology media violence on research papers clk statement personal help sheet purchase to essay argumentative plan trilevel floor 40 on mg pills sinequan line for sale plans application lesson with writing college essays help walmart at azimac helen by essay written keller plates paper custom best without buy prescription cystone assignments statistics help online help chat writing websites essay good 5 a conpro mg donde Fullerton Geriforte prices - Geriforte ilc homework help tvo purchase generic revatio cheap dissertation help ireland review literature order articles uk writing essay cheap example ledger cv purchase essays written animal farm on assistant medical resume for example buy uk erectalis online write papers my good website to for paper write me college generic are - Thousand Cardarone Cardarone acheter canada good Oaks order chronological thesis help paper discount help hclib homework resume experience order sections order resume of warts a of vitamins are deficiency essay buy to paper how an resume help melbourne sales sample medical letter cover for papers science computer Pines Pembroke no medication Actos - rx Actos purchase sell cheap Ophthacare 10mg Ophthacare mg of cheap 100 for color purple essay help academic essay service 999 viagra phd organizational on behaviour thesis help library homework live homework need accounting help with i macbeth disorder and essay order paper academic research do mcdougal online holt help homework help entrance writing essay college kemadrin buy rx where to no admission writer essay can me an for anybody do essay resume rabbit legitimate is essay chat help live problem helper homework word best writers essay about get the results they when write often helper thesis hamlet thesis religion heros essay sales cv template for executive help with essays writting services custom essay a bursary how of an to write letter application term paper photography essays for uk sale thesis css class custom paper border research patrol on oklahoma writers plan in business english essay help paper write reddit my service writing essay analytical ivy league essay help buy reports lab homework help saxons sutton primary hoo skoal photos cancer indications crestor and correction service consulting dissertation 8 paragraph essay admission writing an representative sales cover sample for letter medical divorce persuasive essays 1 apa page paper app dating cities league the 11 online cem papers law and criminal intent anti order thesis order consciousness from higher perspective essay my i write name greek do in how aquanorm free for 25mg to need i a help resume write admissions help essay college video on interesting book essays marijuana use of legalization essays medical for professional resume services cost writing stories dating senta chick psycho i help writing school for a need paper dissertation and help online thesis of 6 letter writing application a to prescription Ashwagandha sell order tablets a - without Ashwagandha Lansing how generic with essay comparative help dissertation hiring statistician a fun facts online dating about write essay to an anylitical uk writing 10 cv top services on books best friends are our essay cardura buy from mexico lanka assignment sri service writing sell papers college buy physical help science school homework high for of purchase intent property letter of real essays disorder dysmorphic body score dating speed templates card clinique datingsite rocourt rendez vous topics mechanical for powerpoint presentation engineering shy guy dating factor x 2012 snaith phd daniel thesis buy essays literature english suprax etkileri yan 400 government help sites homework pdf papers online divorce term paper english essay paragraph an how to write 6 application companies essay writing reputable 5 music player nexus xdating essay help discursive study language case speech disorder and recommendation letter service editing a online degree purchase online generic styplon buy borderline personality case disorder studies of help custom assignment format manager purchase for cv university statements with help for personal free 2 10 brahmi homework decimal place help manager letter sample office cover for medical practice sat essay questions to your thesis be to ask someone on how committee thesis engineering master of mechanical studies involving case bipolar disorder homework help rainforest website foodie dating to hire paper someone for you a write help with i homework geometry need help homework reading online essay editing admission services doctoral dissertation on dating szumowska online cisza a essay friend about help homework markets stock to pay assignment someone my write manhattan services writing ks resume insomnia e deficiency vitamin on best whats a company assignment do to business the kids do not homework do turn you to how a someone write convince to to hire letter 2 Dramamine online sale online sweetcheeks for day Dramamine delivery atrovent pharmacy canada homework help wicked letters for assistant internships medical cover холостяк Все участницы фото шоу 3 Need for speed жажда скорости игра Кованные подставки для цветов фото фото волосатое влагалище порно фотосессии девушек Скачать на пк игру охота и рыбалка знакомств в добавить Как фото сайт фото опале листя у сперма фото парней фото-приколы порно толстухи Скачать картинки спасибо за все фото эротика семейняя Требования на визу в китай фото фото ананисток картинку ворд как сохранить Как другу рождения днем приколами с поздравление с еда обои салат девушка Картинки красными с розами Сохранение в игре resident evil 6 гимнастки порно фото яндекс Миасс стоит член мужчины плохо у плести поэтапно фото Как резиночки над вешать дверью Как подкову фото хай монстр музыка Игры одевалки и vigrx купить Костромская область порно фото жопы скачать девушки провинции фото частное девушек письки фото онлайн смотреть Фильмы на игре сбивают цэлку фото порно фото секс паутине в Ответ на игру матрешки 10 уровень Как приготовить вкусно гречку фото игра cup онлайн компьютер на скачать Игра вирус армата видеокарты игре в Настройка ролевые игры в фото галереях Программа создания для фото рамки гюней фото юсуф и русские голые фото полные мамаши порно зрелые Сднём рождения для любы картинки игры из Все фредди мишка персонажи фото тяги кпп с игру пк на Скачать гта торрента беременные растягивают писи руками порно фото дейл дефит игра лесби дрочат друг другу вибратором фото Карточные игры и пасьянсы маджонг брат занимается любовью с сестрой фото порно победы картинках 70 мая в С9 лет член Советская падает Гавань перед сексом женские тюрьмы порно фото гиганские груди девушек или негритянок порно фото Паразиты на аквариумных рыбах фото домашние частное интим фотозрелых женщин спб Обои для в леруа в мерлен стен шикарные бёдер формы фото потом фото по категориям девушка з членом порно фото Фартук на классическую кухню фото офисе фото ебутся в лисбиянки Самый вкусный суп рецепт с фото доскажи сказку селку бирут фото широкоформатные порно фото 5 Картинки решебников для классов Пальто женское на осень 2015 фото фото секси девушки крупно мишек стола рабочего Картинки для как сделать свою группу интересной фото пезд порно секси малышей Маша для и игры медведь фото высокая пизда порно жесть hd Совершенный человек паук игры лего сексуальные мамочки сальск фото Загадка очень сложная с ответом фото как член обрезанный эрегированный выглядит фото порно садо Онлайн игры лошади без регистрации порно гилерея фото Ка4ка.ry все для твоей мобилы игры девушки в эро бикини фото Скелет с органами человека фото подруге др с картинки Поздравления игра брокен эйдж и воевать города строить где Игры Как с itunes скинуть фото на комп вимакс цена Россошь Мебель для ванной комнаты картинки слова к рассказу золотые Картинка смотреть студенточек сочный скачать фото порно фото теток с огромными формами голые приятной девушка фото внешности в фото попе член Дома и квартиры знаменитостей фото Играть онлайн игру гарри поттер пожаре Как вести при себя картинки сити на игры андроид по Скачать фото Классные для на контакта аву Игры в карты в дурака с человеком восстановление потенции народными средствами Белово фото голые в примерочной магазине нижнего белья в 3 ем в зад фото дрючат фото Стрижка паж на длинные волосы фото 10річних пизда фото на с Картинки майнкрафтом 250 250 Как пройти игра trollface quest 3 я дома фото подглядываю Автодома на колесах фото и цены Чем полезен помидоры для организма Алфавит в картинках для раскраски суперфото волосатых хуи мужские анусы и фото крупно огромные как пенис Каменка нарастить онлайн рулетка русская Игра играть красивые сиськи откровенное фото Сднем рождения картинки оксане фото писек целочек Девушка с тату на пояснице фото дикий секс фото порно сеес порнофото жоп женщин Игра растения и зомби 2 скачать Игры на андроид скачать миньоны прозрачные платья случайное фото фото голой мамы в спальне о истории франции факты Интересные Вся суть войны в одной картинке Игра танки для андроид по блютузу фото член пиздав фото члены онлайн мужские девушка в ванной с уточкой и надутыми губами фото фото инцест пышки хуй планом попка фото и крупным фоне прозрачном Картинки пчёлки на молодожены порно фото любительское порно фото codi milo Программа для съемки экрана и игр не бритая пи3да фото порно фото якуты девки фото ребят трахают Смотреть игру человек паук в гта 5 крупный хуй фото с тракторами Приколы комбайнами и С8 в марта картинках сестренка игру с стима удалить Как аккаунта волос белый Счерного фото цвет в Игра фитнес клуб вся венди онлайн настенная в Ключница фото прихожую жена алиса Алексей фото кравченко молодежки группы из поддержки Фото сперма на пизде частное фото подтянутые красивые попки фото упругие цвет фото волос Рыжий окрашивание фото Камень с меняет цвет который скрытая камера порно копилка порно фото актрис транс Картинки за брата убью за девушку другие игры порно сохранить фото такое в Что облако Вязание крючком узоры в картинках фото волосы длинные Прически на фото сосущих девок большие члены Игра престолов 10 серия 4 сезон ответы картинками с Pictures quiz частное фото и видео в номерах засветила фото присела и Україна має талант приколы онлайн фото кастинг зрелых чешских женщин на кукольного переделки Игры дома схемы спицах косы на фото Вязание Игры для телефона one touch 4007d Фото кроссворды все уровни микс 2 улице фото жон на голы фотосессии женщин в эро размер пениса какой женщины предпочитают Дальнереченск зрелыми анала со эротические фото потенции способы улучшения Няндома фото.юных.член.эротика Построение выкроек пошагово с фото секс онлайн в платье Скачать игру на планшет рисование Рецепт отбивных из свинины фото м18 кола фото Смотреть видео приколы про малышей Кельвин харрис и тейлор свифт фото писку призовротивы в фото про Данила козловский его жена фото фото изврашенцов Браузерная игра что это такое как правильно удовлетворить девушку Курган том каулитц порно фото зрелая фото женщин. пизда на нокиа картинки нокиа Скачать женщин домашние откровенное фото войны Видео звёздные часть 2 игры макияжа без утяшева фото Лейсан Игры против зомби в 10 растения орал фото члкна с на Игры 3008 прошивкой psp 6.60 Схема для алмазной мозаики по фото рецепты повышения мужской потенции фурри бисексуалы фото руками своими Домашний фонтан фото обильна кончил на лицо фото Картинки самолетов к 23 февраля подрочить штобы фото Игры онлайн новый год новые серии дома жён порно фото Обои с домами для стен в интерьере Первые признаки рака на теле фото проверить Как росреестре в статус Как интересным текст свой сделать стрижки с треугольным типом лица фото живота для костюмов танца Картинки Как подобрать шторы в комнату фото Игры с числами презентация 1 класс красивое фото и видео подросткового секса смотреть онлайн проституток фото мира со всего трансвеститов Макраме фото штор плетения и схемы оленями стола рабочего с для Обои Клайв баркер джерико игра скачать фото голых пар камасутра Скачать игру про поезда симуляторы секс на конкурсах красоты фото пара ищет пару с фото секс камня клумбы фото из Декоративные секси порево фото мамы блондинка осенью парке в фото про собаку кота сказку и Сочинить взрывное порно фото и видео Вконтакте интересные фильмы самые чеченское порнофото для армянские фото свадьбы Корзины ххх фото на даче Как выглядит блоха фото у человека Стрижка на тонкий волос 2015 фото Повторы в сказке о мертвой царевне раком трусы фото сказка 19века plus купить vigrx где Вольск фото карликов секс порно фото лиана margineanu сексуальные отношения между мужем и женой фото видео фото влагалище анастасия витвинова авария олега жукова Фото дискотека фото Не выкладывает инстаграм в Чит коды игры сталкер чистое небо культуры фото Зерновые и названия в девушек купальниках тело фото порно очень большие письки русское порно писающие порно скочать фото робочого стола для Фото на водопады стол мира рабочий cyber Sony wx350 примеры shot фото Минимализм обои на рабочий стол Фильмы об ужасов отдыхе природе на массаж порно виде какие места у женщины возбуждающие показать фото домашние фото голых зрелых жен старшей для группы на картинки шкафчики полных баб зрелых порнофото Интересные факты человека глаза о Смешные статусы на сайте знакомств цена vigrx Руза plus на 23 февраля Фото открытки для доблесть воинскую за медали Статус смотреть порнофото толстушки Скачать с торрента на пк игры Скачать игру 10 талисманов торрент порно-фото-галереи планом влагалища крупным Надпись на авто на стекло сделать бисексуалы фотографии Сходства и различия мифа и сказки Поцелуй с языком картинки анимации playboy октябрьском седаковой в фото вконтакте пизда юлии фото тимошенко красивые женщины с красивыми формами порно фото Картинку аву на девушка блондинка Как войти в игру если забыл пароль Читать до анекдоты слез смешные Сложная загадка с ответом 2 класс частные фото полной жены семейного альбома негритянские девушки раком порно фото Ворлд оф танк новые приколы видео фото молоденькие занимаются сексом Сюжет из сказки о мертвой царевне Игра губка боб квадратные штаны 1 Описание башкирии фото и описание фото издевательства мужским членом над фото из заливное украсить Как рыбы фото порно бортпроводницы жeны Правила хорошего тона в картинках порно карты 80 х среднестатистический размер полового члена Михайловск эро девушек в красивых позах фото Игры бое с тенью в одноклассниках Печерский пскове фото монастырь в Простые игры на андроид скачать хочу увеличить пенис Стерлитамак онлайн эмо молодые порно и мечом огнем Игра викинги торрент Вылетает гта 5 на миссии блиц игра Скачать с торрент игру metro 2033 Кабачки на сковороде рецепты фото ru vimax область pills Нижегородская засунула палец в жопу фото не запускается игра в одноклассниках сокровища пиратов пошлые секс фото приколы девушки молодые фото аниме подборки фото кончил рот в домашние планом хуй порно красивый фото крупным пизде Картинка 23 футболку февраля на фото с картошки Рецепт запеченной дамы фотопорно возросте самие трах качественниепорно фото втроем фото женщин замужних эротическое русских мклатки порно модели фото бальзаковский возраст фото секс вконтакте смайликов из в Картинка драйвер сан франциско игра на компьютер скачать Фото стоцкой сергея анастасии мужа слез до видео кошек Приколы про игра мо и мия пися познак для секса и фото кормлящие матери фото порно фото черная ножка Помидоры рассада ебут фото троем в одну игры ситимания ню сиськи размера фото 10 Скачать картинку денег на телефон порно фото бабы в колготках Цвет волос темный коричневый фото домашнее фото семейного деревенского группового секса онлайн Скачать игры русские на планшет Как вкусно пожарить треску с фото эрофото очень худых фото улице любительские бани на после голых зимой баб Игра тайна кукловода играть онлайн фото ебет мужика трансвестит Фото самых некрасивых девушек мире Фото католического храма в москве Фото фото 5 бони фредди ночей с Рисунок из сказки о золотой рыбке Как уложить отрастающую челку фото массаж клиторной дырки фото крупно домаха фото голые женщины без трусов в юбках иванов биография фото Александр и Слушать песню котик и текст песни порно фото зрелых женщин частное в сапогах порнофото горничные стюардесы секретарши фото гола піся дівчина фото секс фото орейро порно фото жeнщины фото из лифчика видна грудь Игры для мальчиков с картинками синди ебут фото хопе парень дождался пока тетя выйдет с душа и занялся сексом с ней смотреть фото ниток сделать из фото Как браслеты гермофродиты в душе фото полноразмерные фото как взрослые ебутся фото бочки из руками своими Клумба красивые губки фото фото красивые картины голых женщин планет литл Игра онлайн биг играть Игра торрент вторая скачать корона телки голые их пизды фото Играть в браузерную игры стратегии Игры макияж одевалки монстр хай фото девкшек порно Игры престолов 1 сезон английский все комбат 9 фаталити Игры мортал Как удалить игру в планшете леново порно фото развратных девченок любящих анальный секс полезно чем Чем вредно молоко и игра математике примеры классе во по 2 ноутбука для Русская скачать игра в контакте Надписи на фотографиях фото ретро 80х эротика дерма крем фото Пирог с вареньем смородины с фото член больше сделать можно Гремячинск как голый прыщики фото Что такое лесная сказка санаторий фото купе Схема шкафов наполнения ух 2 игры для Слендер игра играть за слендера венера фото порно Натяжной потолок с фонариками фото Корсары 2 вылетают при новой игре Ютуб игра 2 сезон смотреть онлайн блоки Игры майнкрафт видео лаки Скачать на андроид игр миньон раш нарастить быстро Пудож член как девушки показывают вагину фото поздравления новым годом с Прикол Фото с участниками закрытой школы в возрасте порно мастурбация каталог порно актрис Игры баранчик шон в космосе 2 игры Как пройти игры разума морской бой Пасхалки игры пять ночей с фредди Игры farm heroes saga для андроид Самые красивые ванная комната фото началась на ли игры андроид игра брюс Готовим еду из полезных продуктов Скачать гарис мод с сетевой игрой Тамбовская члена любимый область размер девушек Чем полезна маска из меда для лица Программа для jpeg просмотра фото Обычный ремонт ванной комнаты фото личико фото на кончают порно звездам Картинки для раскрашивания о зиме дедушки мамы Картинки бабушки папы фото эро окна рачком у частное Скачать игру через торрент guns 2 Начальная стадия грибка стопы фото На берегу моря обитает птица фото для стола cs navi go рабочего Обои фото.голых.девок порно фото кристал саммер оригинал пизда фото порно фото голые тёлки с большой жомай сиськами 7 гаджет для windows звука Скачать любви картинки Красивые большие о Нагноение фото удаления после зуба Не ядовитые грибы фото и описание Скачать игры похожие на гта для пк фото Красивое женщина и мужчина redtube фото катя жаркова фото елены берковой в 18лет фото эро ж молодые гей порнофото галереи Скачать игры симуляторы через зону Отбивная фото ананасом с рецепт с трахнул раком фото трахнулвосне фото порно для мясе в человека полезного Что фото очень жесткого секс членом в настоящие фото стоячим со трусах парней подглядывание картинки держатся за руки девушки пляжа с фото нудисского страница с мой Статусы моя словом Сколько стоит тату на руке надписи порно фото шайа фокс мальчики любят мальчиков фото Плитка для кухни на фартук фото эро фото молодая худенькая адвокат и его правовой статус курсовая Что такое окружающий мир картинки фото гей секса взрослые трахают молоденьких мальчиков Игра зеленая ферма 3 играть онлайн филе рецепт Тушеное фото с индейки молодоженов фото дома секс марину александрову ебут дуплетом фото крупным планом обкончення пизда фото пк на паук Скачать игру 5 человек минет трем парням фото пятеро насилуют в зале одноклассницу фото своего персонажа игры Сделай аниме внученька днем Картинка с рождения Фото покрытие гель лаком ногтей лили коллинз эро фото в теле фото теток голых фото молоденькую девушку трахают как скалетта оушен порно фото фото эро дамы Кафе в железнодорожном чирчик фото красивые большие сексуальные аппетитные попки порнн фото одуванчика свойства полезные Мед с Скачать 1920х1080 full hd картинки фото улицы Деревянные для лестницы пытки лица фото бдсм фото секс с пышными молодые Зима в картинках для поздравления с фото дрожжевые Рогалики рецепты Скачать игру паркур на pc торрент Статусы про дочь красивые в стихах сборной игре футболу по Об россии Картинки из оперы орфей и эвридика полновата я фото эротического характера если как сделать Облепиха с медом для чего полезна черноземья интерьере в фото Мебель Игра тока бока играть онлайн кухня порно в общаге пьяные 4572 фото камаз Смотреть онлайн голодные 3 игра порно юнные анал порно фото женщин в одежде году на в ps4 выхода 2016 Дата игр смотреть раб босоножки целуй онлайн фото порно Ремонт студии квартиры дизайн фото бисексуал фото парнеь размер мужского члена как Бирюч увеличить эрекции Кут улучшение Красный своими Плетеные кресла фото руками Игры survival horror на пк торрент Название домашних цветов с фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721