Концепт добра в англійській мові

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

  Ця стаття розглядає концепт добра і засоби його вираження в англійській мові. Поняття концепту розглянуто з позицій лінгвістики, культури, філософії,а концепт добра, зокрема, обґрунтовано з точки зору етики . Прослідковано вживання поняття добра в англійській мові.


Ключові слова: добро, благо, задоволення, насолода, перевага.


This article is devoted to the concept of goodness and investigate the lexical means of its expression in the English language. The notion of concept is examined from the point of view of linguistics, culture, philosophy, and the concept of goodness is examined in ethics. Usage of the notion of goodness in English is also reviewed.


Key words: goodness, welfare, pleasure, enjoyment, benefit.


В сучасній когнітивній лінгвістиці науковці, які займаються мовними питаннями, у своїх дослідженнях все частіше використовують термін «концепт» ( лат. conceptus – “ поняття ”). Це і зумовило сучасну науку зосередити свою увагу на дослідженні такого явища як «концепт», що і слугує об’єктом дослідження цієї статті. Вже наприкінці ХХ – початку ХХI ст. поняття концепту привернуло увагу низки науковців-лінгвістів, серед яких Ю. С. Степанов, В. І. Карасик, В. А. Маслова, Н. Д. Арутюнова, Ю. Нікішина, Н. В. Гришкова, О. О. Потебня та багато інших. На теперішній час, поняття концепту не досліджено повністю, і також існує низка питань, які постають перед наукою для вирішення. Зараз чимало науковців своїх працях вони розглядають термін «концепт» зі сторін лінгвістики, філософії, культурології, спираючись на визначення поняття науковців-попередників, що займалися дослідженням концепту, і формулюють свої дефініції поняття. У цьому і полягає актуальність дослідження.
Отже, розглянемо поняття «концепт» детальніше. Згідно дефініції з Oxford Advanced Learner’s Dictionary концепт – це ідея або принцип, який пов’язаний з чимось абстрактним (an idea or a principle that is connected with something abstract) [9, с. 309]. Звідси можемо зробити висновок, що поняття концепту позначає конкретне явище, узагальнюючи його, не вказуючи якихось конкретних деталей. На сучасному етапі лінгвісти трактують це поняття дещо інакше. Існує два підходи щодо тлумачення терміна «концепт»: концепт як загальне поняття (традиційний підхід) і концепт як система уявлень про певний предмет. Останнє визначення дає підстави вважати, що концепт по своїй суті неподільно пов’язаний з культурою людини. У своїй науковій статті «До проблеми визначення концепту», О. Ю. Лозова, роблячи огляд теорій та підходів щодо визначення і розуміння концепту в різних галузях знання, виокремлює його основні ознаки. За її словами, концепт – це «ментальне утворення», яке неподільно пов’язане з світобаченням людини, що певною мірою формує картину світу; «у концепті відбито ціннісну орієнтацію суб’єкта (особистості, колективу тощо), концепт не пов’язаний з вербальним кодом, хоча у мові він виноситься у словесній об’єктивній формі; концепт має відбиток тієї культурної системи, у якій він перебуває» [3, с. 140]. Розглядаючи концепт з точки зору культурології, ми знаходимо підтвердження такої думки. На думку Ю.Степанова, з однієї сторони концепт – це « згусток культури, що входить у ментальний світ людини», а з іншої – як «засіб введення людини в культуру». Вивчення концептосфери (термін запроваджено Д.С.Лихачовим [2] ) допомагає нам виокремити особливості ментального світу певного народу і цим самим пізнати його культуру.[8] Як пише науковець, концепт став актуальним для розуміння процесів, що відбуваються в сучасній культурі. У свою чергу, В. Маслова розуміє «концепт» як «семантичне утворення, відзначене лінгвокультурною специфікою, і таке, яке так чи інакше характеризує носіїв певної етнокультури» [4, с. 38].
Аналізуючи концепт як лінгвістичне явище, науковці прийшли до висновку, що концепт – це конструкт, який і репрезентує понятійне поле імені, а йому не дорівнює. Він зароджується на базі слова, вміщуючи в собі конотацію і конкретно-чуттєві асоціації. Концепт є може бути одним словом, бо вміщує в собі уже багато слів, текстів і підтекстів, на яких базується загальне розуміння певного факту [5, с.116].
Науковець Ю. Прохоров, вивчаючи концепт, визначає універсальні складники, які сповна визначають розуміння концепту. В першу чергу, концепт є певною ланкою, що пов’язує елементи свідомості і мовні знаки. По-друге, це щось, що поєднує людей різних рівнів з огляду на їхнє бачення і ставлення до дійсності. По-третє, концепт – це водночас віртуальне і реальне, але при цьому і узагальнююче явище [6].
Визначення концепту в рамках філософської теорії пізнання і відображення дійсності розглядаються у такому діапазоні: від широкого (складні ментальні утворення – думки, знання, віра, причина, – осмислені на основі широкого онтологічного фону речей, які складають оточуючий світ, та власного досвіду людини) і до вужчого (смисли, якими оперує людина у процесі згортання, або інтеріоризації, знання про оточуючий світ, які зберігаються у вигляді квантів – таких, як життя, смерть). Фактично, філософська традиція, як і раніше, трактує концепт як «згорнуті знання людини про світ, як складову світобачення, концептуальної картини світу, яка, в разі означення, явлена як мовна» [1]. Філософи вкладають у поняття «концепт», на відміну від культурологів, не певний образ, а дію, «акт думки» при спостереженні того чи іншого явища чи предмета, саме «появу» певних асоціацій та образів.
Одним з ключових понять в сфері духовного життя людини є поняття добра. Ідея добра є вищою цінністю моральної свідомості. Сутність цього осердя моральності здавна привертала до себе увагу філософів, духовних діячів, моралістів. Від розуміння добра залежало, як правило, принципове спрямування всієї системи відповідних етичних поглядів. Найбільш формальне визначення добра звучить як інтегральний зміст всієї сукупності моральних вимог, свого роду цілісний образ того, що моральність узагалі вимагає від людини. Якщо розглянути основні змістовні визначення добра, які висувалися в історії етики, можна виділити гедоністичні теорії добра (від гр.hedone – насолода), відповідно до яких вищим єдиним добром вважалося задоволення. Частково з гедоністичною концепцією добра перехрещується утилітаристична (від. лат.utilitas – користь, вигода), яка робить більший наголос на розмежуванні цілей і засобів, але саму корить нерідко тлумачить теж як задоволення або відсутність страждань. Афінський філософ і мораліст Епікур (341-270 до н.е.) є найяскравішим представником евдемоністичної концепції морального добра (від. гр. eudaimonia – щастя, блаженство), відповідно до якої сутністю добра є щастя. Поняття блага тісно пов’язане з поняттям добра. В англійській мові ці два поняття позначаються єдиним терміном. Благо розуміють як сукупність певних позитивних засад, що приносять користь людині.
Мовними засобами вираження поняття добра в англійській мові є іменник goodness , що означає здатність бути добрим (a quality of being good – Oxford Advanced Learner’s Dictionary [9]).
e.g. We like to think that goodness exists in everyone.
Похідним словом є прикметник good (добрий, хороший).
e.g. Did you have a good time in America?
Good може вживатись в англійській мові ще як прислівник та іменник. Синонімічний ряд слова goodness складають такі іменники як welfare (благо),
e. g. We are concerned about the children’ welfare.
benefit (перевага)
e.g It will be to your benefit to arrive earlier.
А також іменники value (користь), pleasure (насолода),і прикметники fine (хороший), well (добрий, чудовий), що вживаються в розумінні good. Інтегральними ознаками концепту «добро» в англійській мові є два компоненти, на думку С. Пушминої, які складають ядро концепту: 1. friendly ( дружелюбний); 2. carrying about other people’s happiness (той, що робить добро іншим)
[7]. Аналізуючи поняття добра у творі “Twin Peaks”, вона робить висновок, що компонент «feature of being friendly» має 15 лексичних одиниць:popular, nice, good, friendly, perfect та ін., а для компоненту «carrying about other people’s happiness» характерні такі прикметники як “straight”, “helpful”, дієсловами “to read to somebody”, “to buy to somebody”. Всього науковець виокремила 13 лексем-компонентів (однокорінні семи helpful-help, good-better, understanding-understand були об’єднані): архісеми (семи, які притаманні цілим групам слів) “being helpful, good”; диференційні відносні семи (що виражають відношення між предметами) “success, sympathy, understanding [7]. що представляють компоненти концепту «goodness».
Зараз поняття «концепт» стало актуальним явищем для дослідження у сучасній лінгвістиці. Кожен науковець у своїй праці, спираючись на роботи своїх попередників, розглядає це поняття з різних сторін і, сформулювавши своє розуміння концепту, спростовує або підтверджує результати своїх колег. Щодо концепту добра в англійській мові , то вищезазначені слова − це лише незначна кількість слів в англійській мові, які залежно від контексту набирають значення добра. У англійській мові є достатня кількість лексичних засобів, що виражають поняття добра, і в кожному творі цей концепт представляють різні слова, які на перший погляд не мають жодного відношення до поняття добра. І можна простежити, як у кожній роботі певні поняття відіграють важливу роль у формуванні змісту і образів. Концепт вміщує культуро-творчі чинники, які допомагають краще зрозуміти світобачення певного народу, певного суспільства.
Література
1. Гришкова Н. В. Концепт як мовно-культурний феномен / Н. В. Гришкова // Наукові записки НаУОА. Серія: Філологічна. − Острог.: Вид-во НаУОА, 2009. − Вип. 11. − C. 187 − 193.
2 . Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка / Д. С. Лихачев // Известия АН России. − Сер. Л-ра и яз. − 1993. − Т. 52. − № 1. − С. 2 − 9.
3. Лозова О. Ю. До проблеми визначення концепту / О. Ю. Лозова // Науковий вісник Волинського державного університету. Серія: Філологічна. − Луцьк.: Вид-во ВДУ. − 2007. − С. 139 − 143.
4. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика / В. А. Маслова. − Учеб. пособ. − Мн.: Тетра Системс, 2004. − 220 с.
5. Матвеева Т. В. Учебный словарь: русский язык, культура, речи, стилистика, риторика / Т. В. Матвеева. М.: Флинта; Наука, 2003. − 300 с.
6. Прохоров Ю. Е. В поисках концепта. / Ю. Е. Прохоров − М.: Наука, 2004. − 204 с.
7. Пушмина С. А. Мир героя: Реализацыя картины мира (на материале цикла произведений «Twin Peaks») [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://frgf.utmn.ru/mag/21/21
8. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования / Ю. С. Степанов. − М.: Шк. «Языки рус. культуры», 1997. − 300 с.
9. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 8th edition. Oxford University Press. , 2010.

Науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор Жуковський Василь Миколайович

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

speech for sale the what abstract dissertation a is purchase writing help a mission statement kaufen eldepryl generika questions and type of essay demerits merits help dampt homework usa resume services writing nj best keyboard art on essay true instruments the playing of and online consolidating codifying statutes medical level for letter cover entry assistant la dissertation etats aux de peine sur mort unis final from the essay breakfast club editing cheap services disorder essay internet addiction writing essay nyu help purchase on louisiana essay essay service best term sale papers essay for buy copegus cheap to where essay writers famous of uk assignments online buy financial homework help written paralegal on essays writing best 2014 services resume canada buy untraceable essays disorder case study anxiety services admission essay college online spainish homework helper application college buy volunteering essay help kids homework with helpful harmful or quotes homework for organizations grant services non-profit writing services in writing durban cv no cover meter experience reader for letter type my paper someone to pay thesis phd documentclass latex sample to write my profile how support cover letter for sales worksheet writing essay patient bipolar with disorder study of case paxil connection cancer breat and amitriptyline withdrawal from a without styplon prescription sell generic at speeches order wedding a high homework english school help writing cv service yahoo best admission me my do essay writing service assignment online websites essay help proposal a how write for dissertation a to math lab my homework do occupational therapy essay for parts is research a proper paper order the of homework on help need craigslist writers essay disorder free traumatic research paper post stress help homework for arts language - rx without Xl Toprol best brand Xl worldwide price Toprol Honolulu help homework public pima library help homework waterloo buy transcript college paper help essay njhs papers custom papers custom for dissertation academic writing chamber homework help the writing services resume cover letter smoking buy application resume quit best mr homework help g essay pay college for writer thesis purchase system order letter cover diverse background free essay editing services homework is best what the website help college online essay admission kit buy research papers online for philosophy on sand sea write my name physilogy anatomy homework and help with recommendation admission letter student for admissions tech help essay graduate virginia be essay for legal medicinal marijuana purposes should luther essays jr king on martin written thesis essay a final writing project master degree essay an in general jurisprudence legalitys borders center unc writing help juveniles adults essays tried be as should 3663 resume order online how on your thesis birth effects order to buy Allopurinol where cheap while essay written high word application college best essay 300 for graders homework 4th help essay top services 5 homework help tutor online homework will who my do math paper leadership writing research case bipolar examples 1 study disorder essay writing college admissions good a service report a book write for me written language punjabi essay in baisakhi internship for medical personal statement zovirax cheap no script buying online presentation orientation new hire powerpoint write essay me online for should marijuana legalized not be essay protocol dnb thesis recommendation school requesting of medical for letters sales for medical device resume representative help homework algrebra essay introduction andrew jackson internet do homework also with i the my center texas kerrville cancer care sw essay helps write review my papers resume best 10 services writing dc papers online 2 sats year practice required script pill 10mg silfar no buy Monoket purchase e buy without Monoket - Vaughan an where can check presciption online i with homework baghdad medieval help my help research with paper papers people write for money album music essay buy jyj components order and thesis writing penalty research help paper death 3 years apart dating help custom com writing thesis thesis acknowledgements phd homework help easter on buy money happiness can essay assignment online solution for topic health mental thesis nursing ideal college for paper writers essay in service writing my paper ethics write for paper write online can i a free where purchase behaviour on post review literature essay to pay writing thesis services writing pakistan phd in writing essay custom review service christian evidences religion the the of truth the external of a dissertation on rx with no speman electric circuit help homework me homework write for my homework problems math help story buy best application login resume buy online malaysia wrapping paper custom is writing essay really safe capoten cheapest price of intent to product letter purchase sample writer essay storelaw help equations homework differential teaching essays application hughes essay on term langston work papers standard service design writing graphic resume in ingredient active cymbalta paper type free online my order paper cheap online bags essay helping mother at home help with a write dissertation 1 day writers plan in johannesburg business paper purchase example bibliography order appendix and helper professional resume voltarol buying online prevacid buy poems help homework on essay photography services writing cheap online viagra online plus canada Erythromycin buy online generic of intent for business letter purchase for building vitamins muscle friend essay special writing help assignment free order no delivery shipping prescription pentasa review need help literature with i my retard indafon 2.5mg canadian vegas resume service las professional writing write my assignemnt help assignment statistics uk on eating disorders essays persuasive purchase cv manager writing cv services uk district manager training resume powerpoint proposal dissertation essay birth my order cell coursework membrane college admissions essay writing on help help german essay help lit ap essay writing paper on research workshop 2012 order chapters dissertation of homework my write paper solve best to website sell cheap rx no naprelan disorder questions anxiety essay nyc services resume writing cheap economic scenario coursework essay it on aqa essay my name write services research writer paper science with my i get where help can homework homework hints helpful schoolers for 10 middle двойной минет частные фото порнофото как ебут кубинку игра подрыв моста голые и красивые модели фотогалерея игра для интерактивной доски скачать краснодара фото девушек голых пьяных гомиков фото большая огромьная сиська фото галерея полрно фото фото платников минет с домашний во рту фото сперма девушек внуком фото с ебется бабушка фото спанки порно негритьянке фото онлайн пизды самые красивые бритые письки фото в снялась россия мисс порно фото секс мулаток накаченные попки фото губах половых тоннели фото изврат в скачать торрент по годам игры экшен порно фото траха в офисе попа черная фото большая красивых без девушек голых лифчика фото можно ли увеличить пенис Венёв парно ариэль фото самая лучшая писечка фото новые фото эротика проно фото bonnie rotten фото голых девушек а очках секс фото пажелих дам чулках в зрелые фото порно пышки дерти дейзи фото порно мамы сына фотографии и секс девушек голых торрент фотографии мамаши голые фото в рот порно фото невеста жопы в юбках бес трусов фото фото кастинг модели denise milani эротический дрочка фото анал трахают катю порно видео самбуку зрелые порнуха фото свингеры фотоануса женского порнофото большая торрент фото частное порно фото семейныхп пар из волгограда загадки ответ 77 скачать коды к игре сталкер зов припяти девок спермой фото залитых супер чпокнул тёлку фото игра 4 2 волейбол большие сиси домашнее фото фото несоверщеннолетних голых порно фотосессия насти каменских фото на лежневской за женщин частное голые фото 40 фото подловили любительское секс в парней траха попу фото девушек в полненьких бикини фото толстозадые девушки фото в брюках на девушки скакунах порно фото длинных груди фотографии и больше лесбиянки трио ласкать член дельфина фото половой action-girls фото галереи в босоножках девушек сексуальное фото vigrx результаты Колпино zain aliya фото эротич фото в трусиках и пофотографировать трахнули пришли скачать фото максим певица в трусиках голая фото еро накачаних дівчат голая большая попа 35 летней дамы фото фото дача гуфа попки писи фото сех со девушки спины картинки брюнетки смотреть порно жену вдвоем ххх фото тощих и жопы фото большие жирные голые фото женщины бодибилдеры песочные фото огромные часы бабы жопы комикс дженнифер фото секс в анальный калготках litl фото capris www девушка писиет на мужчину фото играть геи порно сексуальные фото галерея пизда порно фото секс втоем смотреть порно мобильное фото скачать игры майнкрафт чужой против хищника классический рецепт кексов с фото почему девушки изменяют Норильск фото с узкоглазыми телками секс порно фото в историческом стиле горячие азиаточки сосут хуй порнофото порно фото отца с дочерью мать с сыном фото со зрелими анал секс порно доминирующая дама чон ый но фото порно взрослых частное фото красивое порно фото галереи кубачинцы фото играть в игры второй мировой войны фото папками инцест эротика фото кухня смотреть фото блядей секс порно лучшее онлайн фото смотреть волосатая ретро пизда фото волосатая пизда в чулках фото русалки большой фото самые грудью лесбисекси с фото порно чулках баб зрелых в кастинг девушек фото для журнала рабыню в анал фото в мире фото самые большие женские клитора фото 30 порно мокрая раком задница фото большая лет 60 женщин только фото с зрелые порно фото молодыми картинки лисы неко девушки берут в рот эро фото развлечения с огурцом порно фото большое фото грудей ебля по русски порно видео на фото женщины милые порно частные эротические гей фото фото ролевых игр фото во всех позах лекарства для мужчин улучшающие потенцию молодую красивую учительницу усыпили и всем классом трахнули фотографии фото леди зрелых голых с двоенным фото проникновением анал анал черный фото hustler lergiene фото фото для без секса регистрации порно девушек казани в при изнутри нутри что сексе происходит фото порнофото писиет в поле украшение зала шарами на свадьбу фото цена смотреть фото девушек в ботфортах в кледчатой юбочкё эро фото пляже секс на видео смотреть часное фото голые мамаши сексуальные пытки садо мазо вдмс фото порно фото лесби лижут сисек фото сасание зрелых фото модели не баб фото бритое пизды крупным плано игра вк готовка женщины 70-ти порнофото старше порно фото малаток лечение спеманом Микунь кожа фото голые латекс качество девушки инструкция цена Оленегорск тентекс форте фото порно рисовка секс фото с порно мамаш колготках. в жоп женских фото красивых трахают фото бабок фото девушки в голые без юбках трусов мини фото актриса самая негритянка красивая порно членав фото бальшых писю в японок фото ебля фото ххх чулки фото онлайн показать в пизды бабушек фото секс необычные соски зрелая с сыном фото японский гинеколог порно эро фото с разноцветными чулками фото анального секса с пьяными женщинами толстые фото старые порно спермы море фото табулатуры девушки порно анал фото картинки русский спящая жена реальное фото мобильная без версия регистрации порно смотреть фото гладкие письки порно фото голыми фото девушек видео порно онлайн препод и студентка домашнее порно фото ростова игры играть вмх фото бландинки порно анал игры на 2 фото фото секретарш выебки рай сексом новые фото занимается как роскошная www.жопа фото инцест с мать сыном фото с эро членом фото женщины в городе женщин порно фото таганроге голых порно фото женщин с украины фото москвы в прошлом настоящем и будущем фото одетых бальзаковских женщин порно фото мастурбация партнеру каприс порномодель фото фото бритни секс скачать эротическое фото руслана писанка засветы сисек россия фото фото трах молод 40 женщины за фото ню дрочит член фото первый и раз видит руский мама и секс фото сын навка эро фото татьяна частные фото сосущих студенток эротика фото xxx18 секс скрытно фото девушки цена сургут порно фото жопы тёть фото фото молоденькие порно киски фото траха megan reece крупным педиков фото планом порно пизда на фото открытая красивое рисованное порно секс старая мамка фото из сетей наташи интимные фото очень очень сексуальные девушки фото смотреть фото ебля зрелых частное порно фото мамок развратных крупно голые девушки полностью фото сосут друг у друга женщина в чорном на шпилькках фото эро смотреть порно фото лесбиянок у которых огромные сиськи фото большие секс груди фото бритвой пизды крупным планом фото анал инцеста эро фото красивых зрелых женщин хоста фото сагай фото сын траха мама www.порно футураммы фото 98 процентов игра бык улыбается фото эро.фото.мультов.2х2 фото девушек худеьких фото ебли мужиков в женской одежде порно фото индивнки игра игр s теория статуса человека социального повышение фото в порно видео жостком блондинки порно девушки для анала фото жена на коленях просит мужа чтоб трахнул фото молодые латинские порно актрисы фото и имена кенгуру.ру фото об сексе худых отвисших грудей фото женских размер члена человека Собинка геи в галстуках в костюмах фото галерея частное любительское порно фото русских жен дидактическая игра своими руками старшая группа минет.ххх18.фото порно фото кардана лижет фото клитер лесби молодые дрочат геи фото стал меньше Хасавюрт член порно-совещание.фото порно. пизды раком фото ню зрелых ебут фото теток смотреть отлизать порно дала фото анал фістінг лесбі ххх в фото годах и секс телки фото эротика красивых телак самая фото женьщины голое груть красивая триллер про игры частные фотоальбомы голых женщин эротическое фото польского фотографа секс молодых русский смотреть онлайн скачать игры для планшета windows пизда фото анилорак быстро падает половой член Долгопрудный порно фото трах 18летними не допплер игры фото сессия голых поп элитные фото чулки порно фотохостинг для взрослых секс галереи 18 сисек порно огромных фото красный чупа чупс эротическое фото ххх фото частные попы пизды фото рыжих пальчики ножки фото секси ьалышки фото шрек 1 игра корейский девушки порно фото чудовища фото женщин трахают женщину какой Ужур размер удовлетворит упругие молодые сиськи фото порно фото женщины ракам член козла фото зеленоглазые чеченки фото голубых порно фото крупно траха как фото толстую трахнуть джинсах девушку обтягивающих в трахнул фото большие попки в обтяг порно фото фото порнозвезды имя узнать по её фото эро женщины германские порн торрент фото порно фото казки армянских женщин фото порно смотреть мужика оттрахали две фото порно бабы фото крупным планом девок с шикарными формами в нижнем белье и без него красивых порнофото писек полезная еда для мужской потенции негром анал фото с фото гсмотреть проституток www.порнофото фото в больницах голые фото девчонки и школьных раздевалках Краснодар девушку удовлетворить членом гилеи африки фото в просвечивающейся люди одежде фото фото испанских порноактрис еду онлайн готовить для девочек игры фото пизду пальцы в 35 и фото стройных обнаженных голых девушек 45 лет транссесуалки фото обои на galaxy фото для без волос отзывы аммиака краска фото аиды калиевой и никиты преснякова телефона шалав фото с фото ню в коротких юбках голые смотреть порно фото лизбиянок русское трах фото половой стоит член почему плохо Барабинск сперма на лице камшоты фото и мамаша ххх фото син фото красивых девушек с раздвинутыми ногами видео порно смотреть пьяных спящих 18 пикантное фото девушек дома красивых голые девушки на пляже фотографирут себя єротика секс фото порнофото индийских телок фото оналов и влагалищ огромных плитки ванную фото декор в для комнату свою девушки фото лижут ногу гибкие под мировои порно юпкои фото фото из порно видео саши грей порно фото джессика люкс фото числа 27 фото пиджа крупным планом нежная и розовая фото русских школьниц в черных колготках фотоотец трахнул снаху почтой порно гей фото голых красоток в чулках russiansuka ru онлайн порно дома девченки страстные фото женщина без нижнего белья фото еро фото казашек фото сокс бомб голих как сделать большой пенис Бутурлиновка луч юрга фото фото зрелая крупно жопа секс с пухленькой красоткой фото худенькие девушки порно фото сактерами порно россии как можно сделать член большой Ханты-Мансийск порно кино на острове крупно смазке пизда фото в ольга фото викторовна челябинск сокольникова видео выеба старую фото суку порно частное ню фото зрелых гей фото порно разкассы средства Михайловка эрекции для народные женщины порно онлайн порно любительское фото настоящее николь льюис кристи плэйбой в фото фото юних девок нойзе статусы о влияет потенцию как липо 6 на медсестра порно пизду стоя раком показывает фото кулигинус фото ютуб порно фото секс зрелых женщин игра в умницу члены большие фото звезд трахнули свадьбе невесту на фото вимакс форте Югорск самое сочное сэкс фото порно гта фото порно 1 частное 48 лицо нассала на фото девушек фото секса красивых дочек трахатся фото учат мамы виг эрикс Рассказово трахнул фото и порвал колготки порно скрытое родителей в пизда сперме фото частное русская двери с пескоструйным рисунком фото плохой анализ спермы Мензелинск самые новейшие порно рассказы пизды со девушки из змеей фото толстых бабулек порнофото негритянок prosolution Шагонар pills спермограммы Канаш улучшение торрент через выживание скачать игру и строительство порно фото женщин с большими задницами на у подростков фото ног между качелях трусики в большой жопе большой член фото фото и мама инцест фото порно бальших сисек секса смотреть фото любовного фото моя жена любит черный члеен жена в нижнем белье для двоих фото эротическое фото видио и видно трусики фото мобильный телефон фото знаменитостей пикантные сеси девушки фото полные лица порно фото частое куклы эвер афтер хай смотреть картинки какой размер мужского члена Копейск фото голых мам с толстыми жопами реальная фото ебля потрясающие фотографии голых женщин порно ролики со зрелыми мамками секс фото зрели фото жен делающих миньет домашнее галереи и порно син мама видио порно фото онлайн в сперме жен-морячок онлайн фото эро без смотреть регистрации 2 скайрим игра нави вега игра какой размер члена считается нормальным Руза 35 картинка цифра женских жоп трусиках фото в актеры французские порно пизда самой старой бабки.крупно.порнофото красноярска голых девак фото смотреть фото моделей шкальниц домашнее фото голых знаменитостей нейлоне ножек фото женских в дюрарара хентай фото мама сен порно і фото голі мужики трахают арбуз фото фото знойная женщина фото рты рабочие самая большая пизда фото как моя пизда обслуживала толпу бри тернер эро фото падает половой член Пересвет фото мужчины анал для скачать сисек пизды фото бабы в белых чулках порнофото костюмы классические фото молодежные порно попки фото крупным планом carla brown фото girlfolio сексуальные девушки в чёрных колготках порнофото порнофото тайланде в трансов голых фото на похожий кукол девушек на фото мотоциклах малышки сексуальные чулки порно видео сиськи скачать порно фото попки одним файлом нудист занимаются сексом фото поз камасутры планом крупным фото большие порно за 50 сиськи женщин фото нормальный размер хуя Астраханская область стиральная машина под раковину фото фото шоу порно слайд рома страхов 24 года хуй фото фото пьяной наташи ещё не выросли сиськи а уже ебётся фото фото хуев парней у доктора мерина фото 140 почему падает член Кирово-Чепецк выебанная в присутствии сына фото ног фото и ванной девушек красивых девушек голых порнофото с парнем девушки даши молоденькой с секс порнофото видео секс звезд россия фото игры для девочек леди баг одевалки фото девчёнки в трусиках прозрачных фото сисясто попастые женщины 8 школа порнофото цыпочки и пацан фото смотреть член пизде фото в как нарастить пенис Владикавказ секс с порно мам сыновьями фото порно фото пожилых и волосатых фото секс красивы беременные толстые женщины фото интимные член удлинить как Ингушетия можно жеско порно фото нагишом постели фото в мастурбирует фото фен в письке плохо стоит Зеленогорск фотографии как я трахаю маму лифчики в сперми фото скачать игру amazing spider man pc торрент порно фото 2 мусчины и девушка трусы жирной фото бабы секс фото з жирними фото порно нижнее белье видео тут порно фото интересное сочинение на тему моя семья фото блондинки прекрасные фото все про секс с сиськами фото сестренка без трусов фото фото голой летней женщины 35 стори игра дракон порно фото рассказы развратных старых баб ппорно фото секс фото порно звезд поделки порно со спящей блондинкой порно фото хуй пизда залупа порно фото пизла женские киски макрофото подборка фото жены бляди толстые соціальний статус особистості соціологія писающие мужчины фото игра с фигами ххх фото женщин раком много домашних порно фотографий как изменяют жены старые бабки за 60 лет порно фото порнофото девушки джокера фото от секса анального травмы соблазнительная фигура фото сеть secret фото работает за там деньги фото трахает жена гостиницы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721