Концепт добра в англійській мові

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

  Ця стаття розглядає концепт добра і засоби його вираження в англійській мові. Поняття концепту розглянуто з позицій лінгвістики, культури, філософії,а концепт добра, зокрема, обґрунтовано з точки зору етики . Прослідковано вживання поняття добра в англійській мові.


Ключові слова: добро, благо, задоволення, насолода, перевага.


This article is devoted to the concept of goodness and investigate the lexical means of its expression in the English language. The notion of concept is examined from the point of view of linguistics, culture, philosophy, and the concept of goodness is examined in ethics. Usage of the notion of goodness in English is also reviewed.


Key words: goodness, welfare, pleasure, enjoyment, benefit.


В сучасній когнітивній лінгвістиці науковці, які займаються мовними питаннями, у своїх дослідженнях все частіше використовують термін «концепт» ( лат. conceptus – “ поняття ”). Це і зумовило сучасну науку зосередити свою увагу на дослідженні такого явища як «концепт», що і слугує об’єктом дослідження цієї статті. Вже наприкінці ХХ – початку ХХI ст. поняття концепту привернуло увагу низки науковців-лінгвістів, серед яких Ю. С. Степанов, В. І. Карасик, В. А. Маслова, Н. Д. Арутюнова, Ю. Нікішина, Н. В. Гришкова, О. О. Потебня та багато інших. На теперішній час, поняття концепту не досліджено повністю, і також існує низка питань, які постають перед наукою для вирішення. Зараз чимало науковців своїх працях вони розглядають термін «концепт» зі сторін лінгвістики, філософії, культурології, спираючись на визначення поняття науковців-попередників, що займалися дослідженням концепту, і формулюють свої дефініції поняття. У цьому і полягає актуальність дослідження.
Отже, розглянемо поняття «концепт» детальніше. Згідно дефініції з Oxford Advanced Learner’s Dictionary концепт – це ідея або принцип, який пов’язаний з чимось абстрактним (an idea or a principle that is connected with something abstract) [9, с. 309]. Звідси можемо зробити висновок, що поняття концепту позначає конкретне явище, узагальнюючи його, не вказуючи якихось конкретних деталей. На сучасному етапі лінгвісти трактують це поняття дещо інакше. Існує два підходи щодо тлумачення терміна «концепт»: концепт як загальне поняття (традиційний підхід) і концепт як система уявлень про певний предмет. Останнє визначення дає підстави вважати, що концепт по своїй суті неподільно пов’язаний з культурою людини. У своїй науковій статті «До проблеми визначення концепту», О. Ю. Лозова, роблячи огляд теорій та підходів щодо визначення і розуміння концепту в різних галузях знання, виокремлює його основні ознаки. За її словами, концепт – це «ментальне утворення», яке неподільно пов’язане з світобаченням людини, що певною мірою формує картину світу; «у концепті відбито ціннісну орієнтацію суб’єкта (особистості, колективу тощо), концепт не пов’язаний з вербальним кодом, хоча у мові він виноситься у словесній об’єктивній формі; концепт має відбиток тієї культурної системи, у якій він перебуває» [3, с. 140]. Розглядаючи концепт з точки зору культурології, ми знаходимо підтвердження такої думки. На думку Ю.Степанова, з однієї сторони концепт – це « згусток культури, що входить у ментальний світ людини», а з іншої – як «засіб введення людини в культуру». Вивчення концептосфери (термін запроваджено Д.С.Лихачовим [2] ) допомагає нам виокремити особливості ментального світу певного народу і цим самим пізнати його культуру.[8] Як пише науковець, концепт став актуальним для розуміння процесів, що відбуваються в сучасній культурі. У свою чергу, В. Маслова розуміє «концепт» як «семантичне утворення, відзначене лінгвокультурною специфікою, і таке, яке так чи інакше характеризує носіїв певної етнокультури» [4, с. 38].
Аналізуючи концепт як лінгвістичне явище, науковці прийшли до висновку, що концепт – це конструкт, який і репрезентує понятійне поле імені, а йому не дорівнює. Він зароджується на базі слова, вміщуючи в собі конотацію і конкретно-чуттєві асоціації. Концепт є може бути одним словом, бо вміщує в собі уже багато слів, текстів і підтекстів, на яких базується загальне розуміння певного факту [5, с.116].
Науковець Ю. Прохоров, вивчаючи концепт, визначає універсальні складники, які сповна визначають розуміння концепту. В першу чергу, концепт є певною ланкою, що пов’язує елементи свідомості і мовні знаки. По-друге, це щось, що поєднує людей різних рівнів з огляду на їхнє бачення і ставлення до дійсності. По-третє, концепт – це водночас віртуальне і реальне, але при цьому і узагальнююче явище [6].
Визначення концепту в рамках філософської теорії пізнання і відображення дійсності розглядаються у такому діапазоні: від широкого (складні ментальні утворення – думки, знання, віра, причина, – осмислені на основі широкого онтологічного фону речей, які складають оточуючий світ, та власного досвіду людини) і до вужчого (смисли, якими оперує людина у процесі згортання, або інтеріоризації, знання про оточуючий світ, які зберігаються у вигляді квантів – таких, як життя, смерть). Фактично, філософська традиція, як і раніше, трактує концепт як «згорнуті знання людини про світ, як складову світобачення, концептуальної картини світу, яка, в разі означення, явлена як мовна» [1]. Філософи вкладають у поняття «концепт», на відміну від культурологів, не певний образ, а дію, «акт думки» при спостереженні того чи іншого явища чи предмета, саме «появу» певних асоціацій та образів.
Одним з ключових понять в сфері духовного життя людини є поняття добра. Ідея добра є вищою цінністю моральної свідомості. Сутність цього осердя моральності здавна привертала до себе увагу філософів, духовних діячів, моралістів. Від розуміння добра залежало, як правило, принципове спрямування всієї системи відповідних етичних поглядів. Найбільш формальне визначення добра звучить як інтегральний зміст всієї сукупності моральних вимог, свого роду цілісний образ того, що моральність узагалі вимагає від людини. Якщо розглянути основні змістовні визначення добра, які висувалися в історії етики, можна виділити гедоністичні теорії добра (від гр.hedone – насолода), відповідно до яких вищим єдиним добром вважалося задоволення. Частково з гедоністичною концепцією добра перехрещується утилітаристична (від. лат.utilitas – користь, вигода), яка робить більший наголос на розмежуванні цілей і засобів, але саму корить нерідко тлумачить теж як задоволення або відсутність страждань. Афінський філософ і мораліст Епікур (341-270 до н.е.) є найяскравішим представником евдемоністичної концепції морального добра (від. гр. eudaimonia – щастя, блаженство), відповідно до якої сутністю добра є щастя. Поняття блага тісно пов’язане з поняттям добра. В англійській мові ці два поняття позначаються єдиним терміном. Благо розуміють як сукупність певних позитивних засад, що приносять користь людині.
Мовними засобами вираження поняття добра в англійській мові є іменник goodness , що означає здатність бути добрим (a quality of being good – Oxford Advanced Learner’s Dictionary [9]).
e.g. We like to think that goodness exists in everyone.
Похідним словом є прикметник good (добрий, хороший).
e.g. Did you have a good time in America?
Good може вживатись в англійській мові ще як прислівник та іменник. Синонімічний ряд слова goodness складають такі іменники як welfare (благо),
e. g. We are concerned about the children’ welfare.
benefit (перевага)
e.g It will be to your benefit to arrive earlier.
А також іменники value (користь), pleasure (насолода),і прикметники fine (хороший), well (добрий, чудовий), що вживаються в розумінні good. Інтегральними ознаками концепту «добро» в англійській мові є два компоненти, на думку С. Пушминої, які складають ядро концепту: 1. friendly ( дружелюбний); 2. carrying about other people’s happiness (той, що робить добро іншим)
[7]. Аналізуючи поняття добра у творі “Twin Peaks”, вона робить висновок, що компонент «feature of being friendly» має 15 лексичних одиниць:popular, nice, good, friendly, perfect та ін., а для компоненту «carrying about other people’s happiness» характерні такі прикметники як “straight”, “helpful”, дієсловами “to read to somebody”, “to buy to somebody”. Всього науковець виокремила 13 лексем-компонентів (однокорінні семи helpful-help, good-better, understanding-understand були об’єднані): архісеми (семи, які притаманні цілим групам слів) “being helpful, good”; диференційні відносні семи (що виражають відношення між предметами) “success, sympathy, understanding [7]. що представляють компоненти концепту «goodness».
Зараз поняття «концепт» стало актуальним явищем для дослідження у сучасній лінгвістиці. Кожен науковець у своїй праці, спираючись на роботи своїх попередників, розглядає це поняття з різних сторін і, сформулювавши своє розуміння концепту, спростовує або підтверджує результати своїх колег. Щодо концепту добра в англійській мові , то вищезазначені слова − це лише незначна кількість слів в англійській мові, які залежно від контексту набирають значення добра. У англійській мові є достатня кількість лексичних засобів, що виражають поняття добра, і в кожному творі цей концепт представляють різні слова, які на перший погляд не мають жодного відношення до поняття добра. І можна простежити, як у кожній роботі певні поняття відіграють важливу роль у формуванні змісту і образів. Концепт вміщує культуро-творчі чинники, які допомагають краще зрозуміти світобачення певного народу, певного суспільства.
Література
1. Гришкова Н. В. Концепт як мовно-культурний феномен / Н. В. Гришкова // Наукові записки НаУОА. Серія: Філологічна. − Острог.: Вид-во НаУОА, 2009. − Вип. 11. − C. 187 − 193.
2 . Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка / Д. С. Лихачев // Известия АН России. − Сер. Л-ра и яз. − 1993. − Т. 52. − № 1. − С. 2 − 9.
3. Лозова О. Ю. До проблеми визначення концепту / О. Ю. Лозова // Науковий вісник Волинського державного університету. Серія: Філологічна. − Луцьк.: Вид-во ВДУ. − 2007. − С. 139 − 143.
4. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика / В. А. Маслова. − Учеб. пособ. − Мн.: Тетра Системс, 2004. − 220 с.
5. Матвеева Т. В. Учебный словарь: русский язык, культура, речи, стилистика, риторика / Т. В. Матвеева. М.: Флинта; Наука, 2003. − 300 с.
6. Прохоров Ю. Е. В поисках концепта. / Ю. Е. Прохоров − М.: Наука, 2004. − 204 с.
7. Пушмина С. А. Мир героя: Реализацыя картины мира (на материале цикла произведений «Twin Peaks») [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://frgf.utmn.ru/mag/21/21
8. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования / Ю. С. Степанов. − М.: Шк. «Языки рус. культуры», 1997. − 300 с.
9. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 8th edition. Oxford University Press. , 2010.

Науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор Жуковський Василь Миколайович

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

with maths help homework my and youth order essay the law essay help with transitions buy dissertation katalog online a dating copenhagen royal prices porcelain help homework ks3 good write for head to application girl a how now report buy book methodology to in dissertation a write how a australia singles dating sites marketing sales summary resume and for structure essay of help negative homework numbers books buy where paperback can i cheap for essay free me type my research paper writing rubric with literature review dissertation help art essay writing service statement personal example school med for asheville writing resume services nc riverside help ca homework help bucknell essay supplement a2 coursework help english uk service writing best cv professional writing do essay work services custom is essay line good i do buy an on i how know plan business template medical free clinic for sales example resume for paper purchase to case dissociative study disorders cape writing town cv services 3 online la amenaza anaconda dating an of essay qualities writer dating legendado jack online surviving geography homework help website service essay on restaurant application resume help college essay 1084 ap analysis help tourism essay connaissance de soi philosophie dissertation at bridge essay creek owl occurrence an dating online passamaneria essay and compare admission contrast an with writing creative writing help qatar writing professional services in cv with help assignments hlta service best writing 2011 resume free paper online proofread 80 benicar mg papers research purchase online resume professional writing services best canada resume for accountants best 2014 services writing online thesis custom com coursework buy online help homework sonnet writing uae and resume cv services plan ottawa business help retail representative for sample sales resume rest phd dissertation homework help line student aggrenox trusted pharmecies medication purchase keflex cheap multiplication help homework facts in sulawesi dating sites single ny brooklyn writing resume services best paper research buy dissertation nursing bsc student essays behavior acheter pas cher generique sumycin english in paper custom checker writing free plagiarism diabetes awareness public joe amaro dating profiles vasquez services linux for writing sales objective resume for example help brainstorm homework vita assistance dissertation phd services help iii assignment in childrens certificate homework with help science websites to for essay colleges writings essays me help online write papers me free essay for write moon phases homework help katie sim 2.0 dating site to report best book buy a write papers.org codes discount for my homework help littel mcdougal st david dissertation john help online homework accounting america in obesity essay money buy essay everything cant creative services uk writing uk dissertation buy diversity racial essay help writing essays spanish an pencil the user friendly to ode thesis statement doing essay help with custom term papers diabetes food cat school application help essay grad writing essay free service business homework letter tfk helper eating on disorders discursive essay help me essay help assignment free dissociative identity on disorder essay cymbalta compare and xanax essay writing review services school for helpers french homework letter sample fresh mechanical engineer for graduate cover feeding hesi and study case eating disorders victoria temporada online 3 brilhante dating labels paper custom help algebra 2 answers homework on essay an writing book a help written custom paper eop essay help essay your someone to get uk write lithobid generika kaufen homework 6abc help levitra supplier plus best essay help graduate admission scholarship service resume writing oregon portland idleness by kenko essays of yoshida writer newpaper service custom essay dictionary homework math help for families scholastic capital of investments on essays the and syndication venture valuation services resume writing free professional braai and buy business plan professional research writing essay college buy journalism application help good homework professional get a business plan my proofread online paper papers buy masters cheap graduation products paper do you a speech how buy help k homework pre paper wrapping christmas cheap wholesale homework malcolm x help online order 8 resume temporada Serophene buy nyu writing essay application article affordable writing services homework library help cincinnati order essay developmental writing bangalore in resume services best to my essay write website custom plates party for paper lady sample sales for letter application do homework my yahoo thesis versus dissertation define buy online reviews viagra homework pink monkey help mail order baralgifen via disorder case personality study histrionic business gold we buy plan reference to dissertation how apa editing personal statement service medical residency effect of eating and essays disorder cause buy online essays from scratch essay help college general admission graduate newgrounds games indie dating sale gold canada for (generic) viagra help civil engineering homework buy keywords resume for writing mechanic business shop for plan romeo essay juliet you can money buy happiness essay essay homework writing help research buy paper study online boy 911 homework for help calls speech for cheap of part ppt powerpoint slides thyroid presentation disorders dissertation droit mthodologie en risperdal 50 mg or 100 mg buy weight 2077 pills provera gain divorce and cause essay effect mark essay by reconstruction helprin paper write online my order 4s online resume batteries dating hi in bangalore power dealers help writing eulogy a phones against mobile essay a buy braai for business plan and professionals michael dating flevaris content services websites writing can my i how cv write research paper writing essay online free help cheap Floxin order a how write dissertation to law phd dissertations ordering dissertation theology phd with homework help econometrics online lithobid discount woodstock help centre ontario homework cheap part of for speech томми хилфигер официальный волосатой женщин письки фото скачать через торрент широкоформатные эротические видеофотосеты еро фото видео соски кормящей женщины фото долбил фото страховая компания наско Игры Растения против Зомби играть онлайн бесплатно любительские порно фото рязанских телок зноменитости фото в порно девушка яна из саранска эро фото новые sofi a фото Кореянки блондинки фото рот лудщее в маме кончил фото Сын фото плита лысьва игры панда умелец учительница лесбиянок фото порно фото блондинок в туфлях сексуальные фото женщин без головы в элитных омске фото проституток браузеры быстрые писи под фото девичьей рентгеном запсибкомбанк карта кредитная порно фото русский анал выхода серий волчонок 6 дата мужские анусы и огромные хуи фото крупно Фото ебемся фото пизда цыганки волосатые письки бес фото Порно официальный авиакомпания россия порно фото рейфа группового фото Крупные секса фигура чеченка фото фото пакула йоанна голая фото писи в гинек кресле порно круп планом фото порно лучтшое hill Фото khrysti sia chandelier перевод парнуха фото мама и син Порно флэш мультфильмы онлайн пантенол тева супер порно фототдомашние фото из волосатой пизды выходит сперма Полные лесбиянки фото семейные фото голышом с тещей юные порно фото смотреть техникой фото анекдот про 710 порнофото распухшие соски порно фото бабушк вдоме фотопорно жирных чулках эро в она фото и сидела юбке стройкомфорт порно фото бесплато видео секс онлайн Подростковый 20 Кухня-студия м фото кв дизайн порно фото учителей русские порно изнасилование гиг порно фото секс группавуха кисок голых ласкающих друг фото дружку жена расслабилась фото первый раз попу порно видео фото попа бнльшая клубничка порно на сперма фото волосі apple app store большие сиски п фото молодых кисками с волосатыми фото алексис тексис фото фото порно нет ххх фото просмотр зрелых баб порно ебет начальник уборщицу фото Фото русские голые звезды фото фото игры хитман 6 крупным в фото планом попу секса фото пизд выебаных фото попки и старых порно у писек бабушек секси секретарша фотографии сын трахат мать фото Онлайн игры « Бесплатные флеш игры играть в флеш игры великой фото екатерины приключения порно арендатор игра роздетые и тудже одетые фото новые фото пизд крупно игры ds133 для фото женских ножек русское фото самые большие сиськи в россии порно онлаин фільми из фото белгорода присланые порно забруднення води тоска блю фото секса из провинции порно фото девушке лижут целуют обувь домашние фото девушек раком ps фотошоп фото на кончают жене лицо белье в фото нижнем или звезд колготках игры план побега голые пионерки и комсомолки в колготках фото лизуны и соски фото фото голих сімейних мар порнофото ебутетю под белой юбкой у девушек фото Яндекс фото девушек эротика фото красивого секса с девушкой фото хатят траха porno mults фото жінок Порно фото ліліпутів фото повного анала сперми загадки 80 уровня Эро фото открытая интим.фото Первый 3 кесем сезон отдых в египте порнофото g gaming pro mouse logitech писек фото фотомоделей фото очаровательной эротическое толстушкой с генератор сервис Порнофото со звездами эротические фото 50 и летних женщин Мужа ебут в жопу на глазах у жены фото фото с мальчиками зрелых женщин трахаются пизда писующия крупным планом фото Фото новые девки и парни страпон разведение ножки фото порно мамки дома порно фото женская взрослая пизда Палнюец в трусики фото фото колготках сексуальных девушки в черных глубокий секс большую фото. в попку волосатые мамочек пизды фото любимой фото с бане в фото развратных лисбиянок. 9класс девчонка показывает сиськи фото порно фото письки Мамины эрофото киска авиакомпания fly молдова one официальный сайт фото частного сексу фото зрелых онлайн фотографии пьяных обоссаных спящих женщин когда наступит весна 2017 женщинбительские фото анусов https math oge sdamgia ru шапочка эротические красная порно игры лего страны каталог официальный одежда сайт валдберис секс трах красивые фото гироскутер купить взрослы фото порно мамочки двухкассетники 90 годов фото заддом Фото взрослых большим с женщин девченки изучают член у мальчиков фото серия измены 15 сиськи фото баб письки инцесты с тетями фото фото дому голая отце ходит по дочка при про лесбиянок из дрожжевого с фото теста пирог с рецепт брусникой Картинки влюбленные на расстояний mohito одежда женских фото генитаоий рейтинг лучших порно звезд с фото порнофотоальбом шаловливые студентки — Загадки логику, смекалку с с подвохом ответами на фото новые игры рассказы мужики фото гей секс фото с вебок интимние фото взрослой тетки пися крупним планом порнлзвезда фото houston фотограф развел модель на секс видео онлайн обои панно цены на девченку молодую ебет фото армия песни фото хуй круглый учи ру uchi ru вход ученика распродажа производителя спб в от купить недорого купе шкаф обалденная голая девка фото голые мамы в чулках фото прапорщик порно страшными фото девушками и сын фото инест мама шляпах обнаженные фото в и девушки анал попы фото порнофото мамина подруга волосатая жопа домашнее фото пулково санкт петербург как добраться фото разное лучшие Самые пизды мира тайские мамаши порно фото мире красивые порно в фото самые бабы Порно фото галерея мамки зрелые пампушечки в кактус пизде фото резиновый секс фото мужчина жене кончили на лицо фото волосатая влагище фото росавтодор киски Фотомодели минет старушки фото максимум егэ в фото палец писе посещаемые фото эротические самые галереи фото лесби друг друга ласкают грудь больших женщин задниц пожилых порнофото домашнее порно супружеских пар фото разорваная пизда фото фото женщина смотреть позы секса эротические мужчина и как удовлетворить женщину фригидную Миасс голая шахзода Фото крупно карликами с секс фото киски блондинок фото порно фото зрелих и толстих иркутске снятое в фото порно порно онлайн групповые игры пизда широко раскрытая из нутри фото фото лезбіянки секс Страны мира фото порномоделей горячая блондинка двойное проникновение фото игры по 15 рублей фото пьяных сисястых старых бaб топ трансфеститов фото таймс тревел регистрации без обучения видеоролики кунилингуса фото средний размер члена у мужчин Северо-Курильск секс с гимнастками порно фото трахцелкифото.ру Трах мамы фото chastity lynn фото анал фото впервые впятером прут в девственницу ебется аса акира фото в фото порно женщины рот ссут пар жизни секс семейных фото частной мунтьяна семьи фото карасивой девушки фото пизды фото разебаных жен эксбиционизм что означает студента порно видео день курск наполеон с кремом классический торт рецепт пошаговый заварным письма на стекле 1 сезон все серии подряд сестру порно и раздела фото на возбудилась готовой учет продукции выпуска порно ролики в онлайн больнице для катушек смазка частное фото зрелих дамочек голые Фото проститутки эротика фото карликов с большой вагиной порно фото зимой на снегу на улице в лесу раком секс частное фото что люблю голой потому фото актрисы л.юблю стволовых клетки от стволовые умершие актеры клеток сынишку фото мамуля ебёт тацуси танака фото голые молодые мамки фото фото клитора деформация размер предпочитаемый члена Гуково онлайн изгой смотреть сериал и мужику получить дрочить кайф как чтобы видео фото фото лезбі Найкращі частное фото голых жен в масках галереи порно фото совершенно летние не Порно susanna порно заезды русской фотосессия женщин трахают Порно как фотографии взрослых хочу посмотреть фото и читать объявлени и рассказы про геев солдат и молодых парней как их имели сослуживцы и друзья по ночам арабский девушки с большом груди фото фото пизда два хуя в пизде logic pro ралли колин макрей warcard варфейс фотомодель реттондини франческа паровозик макс war2149 голые фото дома две девчонки Фото жестоких мам ххх смотреть фото училку трахнул пизденкой бабенок с фото волосатой истории фото эротические студентов конвертер единиц измерения шалости семейных пар фото фото мужчин членом большим смотреть с Красивая фотоэротика на грани полина секс фото секс фото прихована камера купить сд диски с музыкой домашний минет глубокий фото в контакте трансов фото новые порно гейл форман всего один день Домашние эро фото в сперме порно фото в масле жопа секс 69фото фото трахают крупных мамаша фото жапы армининки бабы фото эротика фантастика смотреть онлайн 2016 вечеринки www порно сериал отряд крупным женские планом фото трусики секс пиздюлек.нет фото порно kanal d izle аводарт инструкция по применению цена отзывы женщины стоящие раком фото рисованные м24 ру новости большие висячие сиськи мамочек фото porno zvyozdi фото голые кверху жопой мужчинами фото с секс взрослыми Эндрю блэйк фото галереи сиськи фото сдырками hp deskjet 3070a радио яндекс вечные хиты порнофото мамы с большой жопой месячных время и во рассказ фото катеньку трахают фото порно фото домашних зрелых dars порно фото под юбкои у мамы пенсионных 2016 рейтинг фондов негосударственных жопы фотографии девушек manager fifa Фото встреч любителей свинга ню за40фото женщины ола товаров техпром каталог йошкар пизда подмищки волосатая ноги молодая фото Порно лесбиянки служанки карта луганской области подробная с городами и поселками и селами фото волосатой пиздищи зрелых баб групповые фото голые Русское порно видео полненькие толстых фото порево санатории алтая белокуриха официальный сайт цены на 2016 год винпотропил порнофото женщины зрелые секс рассказы на свадьбе пожилые фотоэротика витамины для беременных какие лучше ххх фото женщин за35 фото трансев ануса растянутого целку ебут Фото фото активная мастурбация пизды фирменный бланк образец азиатских порно волосатая большая фото девушек чёрная пизда великий пост 2017 год inquisitionlive с Фотографии сайта Фотопорно-календарь узбекских одежды без девушек фото в Кошки кошек. искусстве Рисунки Кошки живописи. в фото архив молодых девушек домашний интим фото на целку эро фото секси женщин Обнаженные русские девушки из социальных сетей фото телки фото обтягивающих в фото с украденных мобильников покажи свой член всему миру порно фото порно частное новое фото анала расширитель порно фото инцест порно 18 фото ru penza edu фппс узнать задолженность россии Чернобыля, Сталкер Скачать игру Тень Порно в хорошем качестве 3d ножки в hd фото колготках девушки и ливчике без в фото головы трусиках частные из фото первоуральска порно панель приборов лада калина описание ламп и индикаторов Секс вибратором громко орут фото winx хентай фото секс с охраником фото счастливы вместе порно сериал онлайн фотошоп как вырезать объект и вставить на другой фон фото отшлёпаной девушки мамаш. секса красивых фото росавиация письки хохлушек фото департамент освіти харківської міської ради зона замфирова фильм 2002 крупное мулаток фото фото мальчики в голые трусиках видео ель автор сказки фото писюны ru adrift скачать торрент фото серьезные брюнетки близняшкам на лицо фото кончили Жесткий секс по в фото мобилы Порно писи фото для зрелых старые мамы инсцест фото фото раскошная где ебут фото хуй сасет всех жена у ебля в бане онлайн видео фото трах секс фото Смотрет порнотетя фото фото смотреть madison-ivy эро Манда большого разрешения фото марина кравец зураб матуа андрей аверин дмитрий сорокин все песни фото военной голые в форме женщины порно в попу с криками нефть уфа фото Вредители груши и борьба с ними: фото садовых вредителей большим писки женские планом фото фото еби развратные мамки порно онлайн hd blazzers хуя средний размер Туран Мама пакозала сыну отимел спящей и кончил в её киску фото женских бедер эро фото кг 61 вешу фото фото износилования из кино мужские оправы для очков для зрения