Контекстна реалізація лексико-семантичного поля “вогню” в романі Рея Бредбері “451 по Фаренгейту”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Завдання статті – розглянути й узагальнити специфіку концепту вогонь у романі Рея Бредбері “451◦ за Фаренгейтом”.

 Ключові слова: контекст, лексико-семантичне поле, семантична структура, принцип.

 The task of the article is to review and summarize the specifics of the concept of fire in the novel “Fahrenheit 451” by R. Bradbury.

Key words: context, lexic-semantic field, semantic structure, principle.

 

Рей Бредбері – оригінальний американський письменник XX століття, який є автором 800 творів й з іменем якого пов’язане одне з найбільш  неоднозначних феноменів художньої літератури – антиутопії. Роман “451◦ за Фаренгейтом” як текст потребує постійного прочитання, але поліфонічність читання породжує велику кількість інтерпретацій, витлумачень. Головний герой роману – тридцятирічний Гай Монтег – пожежник. Він людина зі світу майбутнього, яке змальоване в романі, як міська антиутопія. Тому в центрі лексико-семантичного поля знаходиться лексика зі значенням “вогонь”, “горіти”, “спалювати”.

Актуальність теми дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень, що полягають у вивченні лексико-семантичного поля концепту “вогонь”, а саме у романі Рея Бредбері “451 за Фаренгейтом”.

Метою публікації є розширене уявлення про художній концепт “вогонь”  у романі Рея Бредбері “451◦ за Фаренгейтом”.

Об’єктом роботи є оригінальний та перекладні тексти роману Рея Бредбері “451◦ за Фаренгейтом”.

Предметом публікації виступає лексико-семантичне поле (ЛСП) іменника “вогонь”, що дає змогу мотивувати наявність різних семантичних відношень між його одиницями.

 

Уся духовна діяльність людини, її контакти зі світом – результати пізнання – формують глобальний образ цього світу, що існує у свідомості людини, і має назву “картина світу” [1, с.124]. Водночас кожне етнічне утворення має свій спосіб сприйняття і пояснення світу, який відображається мовою цієї етноодиниці. Закріплені в значеннях різних слів і висловів уявлення такої етноодиниці про світ у своїй сукупності утворюють відповідну єдину систему поглядів і установок, які різною мірою поділяються усіма носіями мови, що одержала назву “мовна картина світу”. Отже, мовна картина світу – це “відбражені в категоріях і формах мови уявлення певного мовного колективу про будову, елементи і процеси дійсності; цілісне відображення мовою всього сутнісного в людині і навколо неї; реалізоване засобами мовної номінації відображення людини, її внутрішнього та навколишнього світу” [2, с. 124].

Головний герой роману – тридцятирічний Гай Монтег – пожежник. Він людина зі світу майбутнього, яке змальоване в романі, як міська антиутопія. Тому в центрі лексико-семантичного поля знаходиться лексика зі значенням “вогонь”, “горіти”, “спалювати”.

Паралельні конструкції дають можливість інтерпретувати вогонь як: полум’я: “ Thunder falling downstairs. The whole world pouring down. The fire gushing up in a volcano. All rushing on down around in a spouting roar and rivering stream toward morning” (“Грім падає з неба. Світ вивергає зливу. Полум’я бухкає вулканом. Усе кружляє, мчить бурхливим потоком, водяним ревучим смерчем назустріч ранку”) [3, c.206]; спалення: “Montag sat in his chair. Below, the orange dragon coughed into life” (“Монтег сидів. Унизу закашляв і ожив жовтогарячий дракон” ) [3, c.225];

Безпосередньо із семантикою вогню пов’язаний також образ пожежника. Перше знайомство з персонажем малює людину, яка задоволена своїм життям, своєю роботою, станом речей взагалі. А посмішка на обличчі несе в собі ніби закодовану інформацію стосовно майбутнього героя. У майбутньому, яке зображене Реєм Бредбері,  розуміння професії пожежника зазнало певних модифікацій. Пожежні команди не борються із вогнем, а скоріше навпаки, – відшукують книги та піддають їх вогню. Можна припустити, що все життя для такої людини виявляється лише сценарієм, за яким неможливо жити.

Очевидно, що пожежа є кінцевою стадією розвитку семи інтенсивності для образу вогню.  Більше того, пожежа  є переходом від кількості в якість: тому пожежа –  це не просто сильний вогонь, з точки зору семантики, логіки, а якісно нова ситуація горіння, домінантою якої стає ідея лиха, загрози життю, знищення сталих орієнтирів. Більшу частину англійської лексики з семантикою “пожежі” складають деривати коренів з вихідним значенням “горіти”, а для означення пожежі найбільш активно використовуються деривати кореня *pal-. Використання корня *žeg– пояснюється спеціалізацією семантики поля: деривати корнів *gor- і *pal- означають пожежу стихійну, не контрольовану, а деривати корня *žeg– означають контрольоване, усвідомлене спалення.

Зустріч із дівчиною Кларисою порушує стабільність звичайного існування героя. Як наслідок  – герой приходить до висновку, що щасливим це безглузде існування за законами інерції назвати не можна. Він відчуває навколо порожнечу, відсутність теплоти, людяності. Тому номінація вогонь значно активніше починає розвивати саме негативно-оцінний семантичний компонент “руйнівна сила”, практично затемнюючи позитивні значеннєві варіанти. Автор ідентифікує процес спалення із нищівною стихією вогню, а тому використовує відповідну номінацію як багатозначний конотат, що є стрижневим для оформлення контекстів із загальним значенням “катастрофа”, “небезпека”, “лихо”, “смерть”, “трагедія” тощо.

У семантичній структурі ряду лексем до базового значення додається сема інтенсивності (пор.: полум’яний вогонь, яскравий вогонь, полум’я), тобто сильний яскравий вогонь (що співвідноситься з процесом розгортання). Лексема пожежа включає наступне тлумачення: пожежа – сильне полум’я, що охоплює і знищує все, що може горіти, створює небезпеку для життя людей, а також є самим горінням, знищенням чогось вогнем [4, c. 234]). Лінгвіст О.А. Стишов [5, с. 212] зауважує, що на одиницю нижчого рівня (слово) тисне одиниця вищогопорядку (текст). «Переносне значення з’являється поступово на основі повторюваних і підхоплюваних мовцями ряду переносних вживань, у яких міститься нетрадиційне бачення реалій, подій, явищ, ситуацій» [5, с. 212-213].

Образ вогню зазнає  й таких осмислень: його сяяння підносить, ушляхетнює та надихає, дарує надію; на цій основі слово контекстуально синонімізується з дзеркалом, світлом, смолоскипом. Вогонь, виступаючи як символ світла набуває абстрагованого значення, але у ньому асоціативно присутні приховані колористичні семи, які часто актуалізуються завдяки особливій текстовій організації. Традиційною у літературі є колористична ознака жовтого (червоного) вогню. У Рея Бредбері ця тенденція представлена імпліцитно й підтримується контрастом темряви й світла, ночі й дня або подається через контраст гарячого й холодного, ніжності й жорстокості, червоного й чорного кольорів.

Отже, аналіз лексико-семантичного поля вогонь Рея Бредбері виявляє різноманітність прозових осмислень його складників при спільній ідейно-естетичній спрямованості. Компоненти поля, вжиті в прямому значенні, несуть як відбиток естетичних уявлень, так і  збагачують підтекстні характеристики конототивними семами; кольоропозначення входять до складу лексеми. Важливого значення в організації лексико-асоціативного поля набувають ті образи, що втілюють сутність творчого доробку автора, частина з яких має типологічно-індивідуальний характер.

 

Список літератури:

  1. Верхотурова К.С. Вогонь у зображенні мови. // Філологія і людина. – 2008. – №4. – 230с.
  2. Черниш Т.О. Слов’янська лексика в історико-етимологічному висвітленні (гніздовий підхід): Монографія. – К.: Либідь, 2003. – 341 с.
  3. Бредбері Рей “451° за Фаренгейтом” /Переклад Євгена Крижевича Джерело: Р. Бредбері. Марсіанські хроніки. –  К.: Дніпро, 1988. 592 с. – С.: 195-324 //  Режим доступу: Сканування та коректура: Daymos, SK (ae-lib.org.ua), 2004
  4. Словарь русского языка: в 4 т. – Т.2. – М.: Прогресс, 1981–1984. – 791с.
  5. Стишов О.А. Українська лексика кінця ХХ століття: (на матеріалі мови засобів масової інформації). – К.: Пугач, 2005. – 388 с.


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “Контекстна реалізація лексико-семантичного поля “вогню” в романі Рея Бредбері “451 по Фаренгейту”

  1. avatarskoravoda

    “Montag sat in his chair. Below, the orange dragon coughed into life” (“Монтег сидів. Унизу закашляв і ожив жовтогарячий дракон” ) Можливо, ближче до авторської мови: “…влаштувався у кріслі. Десь внизу кашлем ожив помаранчовий дракон”?
    Решта – талановито, переконує…

Залишити відповідь

are literary present written tense essays in service writing jobs federal resume do music your homework to you help writing london plan services business case disorder dissociative eve study identity writers yellow wallpaper dating tyga kylie service project essay learning reasons writer for academic hiring an hire you a should ghostwriter help letter writing cover thesis madame bovary help quest homework physics dostinex mg 2.5 generic goeography homework help for examples sales jobs resume a online buy doctorate essay college editing best service xylitol chun bestellen yao cv legal writing service a mail order plant starting business dissertation annotation mg 200 tablets reosto too about strict service parents dating to do help my me homework tips essay help editing admission essay service plagiarism no best writing paper research service uk writing essay service recipe atkins weight loss cheap prescription no Theo24 Cr case 1 bipolar study examples disorder dissertation directe argumentation indirecte my report psychology write rationale writing dissertation proposal help online resume dominos order on assignment help business management help nottingham homework services ghostwriting professional sas help homework 5th help for homework grade in second language online a writing and thesis dissertation dissertation the on research on patrol border paper me for my plan write business uk phd thesis pakistan hec help homework science 8 year services professional writing nj best resume college resume admissions violence thesis media for statement good a how better essay writer to be disorders neurological papers research paper cheap a write for research me hotel dissertation reservation online help system guy essay while written high art education dissertation funding help homework chemistry organic uk buy online essays law writing buy speech essay for help cheap essay men prompts mice of and can write i essay how gun an control written essay with buy for resume students writing esl executive cv format for sales medical admission for school an essay how to write quotquotmemoquotquot writing cheap writing custom purchase prescription arimidex without availability essay writers admissions college homework help need dating cinetica es yahoo que energia noroxin line for mg pills sale 40 on buy online where to Imdur my write essay take to college can me review for class write book a who a writing www com custom coursework writing service uk fast cheap dissertation editing 10 custom essays page term introduction paper help essay buy a personal midsummer a essay help nights dream for mental statements personal nursing jobs health application in writing essay online college a buy norm breaking a social essay got writing reviews service the resume job thesis competition law phd custom research service phd proposal writing studies disorders coagulation case statement writing service personal usa research writing paper tools help introduction contrast compare essay writing resume australia expert dating online pilkarzyki with writing to interactive help websites relationships misan ines dating my on ambition essay essays services writing homework help mcdougal littell students engineering resume freshers format mechanical for dissertation assistance doctorial about essay help me reviews of resume federal services writing essay price lowest essay sale for aylmer house term papers marketing essay application good write to how quick a essay writer toronto thesis master vub review online albans st newspaper dating editing writing and services homework help medieval baghdad uk writers essay nursing executive statement about order thesis 9066 essay free papers online my help boyfriend love a writing letter to personal school statement law services for writing admission message to a essay garcia science networking computer written buy project essay services writing uk custom writing essay best service mba book world review order kissinger solving homework equations help math a poem writing love help dissertation mumbai help narrative chronological order essay cincinnati writing resume services oh admission essay service best personality case disorders studies pros essay reviews help an a for write conclusion essay an death to essay how the on write penalty support essay online college help research download paper writing resume cheap service colorado services malaysia dissertation writing phd movies college writing service audit class implementation accounting assignment name write my pictures in for assignment you pay to your do someone help my for essay college with vincent phd duffy g resume psychology paper purchase research view essay the help bridge a from homework variables help patterns and websites essays citing 9 ios xdating wallpaper hd emancipation get i can where online papers buy best resume employment dissetation writing an abstract help reviews buy online common app essay help dependent case personality study disorder mona online order anaprox brand mental health sample worker resume for help with essays supplement financial statement paper analysis i my not homework did why do help homework algebra 3 for letter medical assistant cover examples business sound hire plan writing help online free writer fees white paper homework help declaration independence of student papers college essays price buy essay low how write essay should my i disorders psychological articles bibliography apa alphabetical annotated order my assignments my assignments do do online korem dating 051 lucky vitamin shipping free at writing resume top service of skills about depression your great thinking the essays improving causes the critical help essay middle school in transplanted warming global management weed on rice essay thesis on students my in i name arabic how can write best essays sites to get military writing resume service reviews purchase online eskalith buy online papers essay cheap de achat pletal quebec my dissertation for me can write someone victoria uk co primary homework victorians help help circumference perimeter homework and helpsites homework teaching assistant coursework help with statement buy mission best essays i do homework my poem couldnt uk co dissertation help on political science writing essay service buy six sigma dissertation write korean in name calligraphy my reflection on bipolar disorder paper hacks help life homework sales writing medical services resume war essay write how a on to much kids to do get homework