Контекстна реалізація лексико-семантичного поля “вогню” в романі Рея Бредбері “451 по Фаренгейту”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Завдання статті – розглянути й узагальнити специфіку концепту вогонь у романі Рея Бредбері “451◦ за Фаренгейтом”.

 Ключові слова: контекст, лексико-семантичне поле, семантична структура, принцип.

 The task of the article is to review and summarize the specifics of the concept of fire in the novel “Fahrenheit 451” by R. Bradbury.

Key words: context, lexic-semantic field, semantic structure, principle.

 

Рей Бредбері – оригінальний американський письменник XX століття, який є автором 800 творів й з іменем якого пов’язане одне з найбільш  неоднозначних феноменів художньої літератури – антиутопії. Роман “451◦ за Фаренгейтом” як текст потребує постійного прочитання, але поліфонічність читання породжує велику кількість інтерпретацій, витлумачень. Головний герой роману – тридцятирічний Гай Монтег – пожежник. Він людина зі світу майбутнього, яке змальоване в романі, як міська антиутопія. Тому в центрі лексико-семантичного поля знаходиться лексика зі значенням “вогонь”, “горіти”, “спалювати”.

Актуальність теми дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень, що полягають у вивченні лексико-семантичного поля концепту “вогонь”, а саме у романі Рея Бредбері “451 за Фаренгейтом”.

Метою публікації є розширене уявлення про художній концепт “вогонь”  у романі Рея Бредбері “451◦ за Фаренгейтом”.

Об’єктом роботи є оригінальний та перекладні тексти роману Рея Бредбері “451◦ за Фаренгейтом”.

Предметом публікації виступає лексико-семантичне поле (ЛСП) іменника “вогонь”, що дає змогу мотивувати наявність різних семантичних відношень між його одиницями.

 

Уся духовна діяльність людини, її контакти зі світом – результати пізнання – формують глобальний образ цього світу, що існує у свідомості людини, і має назву “картина світу” [1, с.124]. Водночас кожне етнічне утворення має свій спосіб сприйняття і пояснення світу, який відображається мовою цієї етноодиниці. Закріплені в значеннях різних слів і висловів уявлення такої етноодиниці про світ у своїй сукупності утворюють відповідну єдину систему поглядів і установок, які різною мірою поділяються усіма носіями мови, що одержала назву “мовна картина світу”. Отже, мовна картина світу – це “відбражені в категоріях і формах мови уявлення певного мовного колективу про будову, елементи і процеси дійсності; цілісне відображення мовою всього сутнісного в людині і навколо неї; реалізоване засобами мовної номінації відображення людини, її внутрішнього та навколишнього світу” [2, с. 124].

Головний герой роману – тридцятирічний Гай Монтег – пожежник. Він людина зі світу майбутнього, яке змальоване в романі, як міська антиутопія. Тому в центрі лексико-семантичного поля знаходиться лексика зі значенням “вогонь”, “горіти”, “спалювати”.

Паралельні конструкції дають можливість інтерпретувати вогонь як: полум’я: “ Thunder falling downstairs. The whole world pouring down. The fire gushing up in a volcano. All rushing on down around in a spouting roar and rivering stream toward morning” (“Грім падає з неба. Світ вивергає зливу. Полум’я бухкає вулканом. Усе кружляє, мчить бурхливим потоком, водяним ревучим смерчем назустріч ранку”) [3, c.206]; спалення: “Montag sat in his chair. Below, the orange dragon coughed into life” (“Монтег сидів. Унизу закашляв і ожив жовтогарячий дракон” ) [3, c.225];

Безпосередньо із семантикою вогню пов’язаний також образ пожежника. Перше знайомство з персонажем малює людину, яка задоволена своїм життям, своєю роботою, станом речей взагалі. А посмішка на обличчі несе в собі ніби закодовану інформацію стосовно майбутнього героя. У майбутньому, яке зображене Реєм Бредбері,  розуміння професії пожежника зазнало певних модифікацій. Пожежні команди не борються із вогнем, а скоріше навпаки, – відшукують книги та піддають їх вогню. Можна припустити, що все життя для такої людини виявляється лише сценарієм, за яким неможливо жити.

Очевидно, що пожежа є кінцевою стадією розвитку семи інтенсивності для образу вогню.  Більше того, пожежа  є переходом від кількості в якість: тому пожежа –  це не просто сильний вогонь, з точки зору семантики, логіки, а якісно нова ситуація горіння, домінантою якої стає ідея лиха, загрози життю, знищення сталих орієнтирів. Більшу частину англійської лексики з семантикою “пожежі” складають деривати коренів з вихідним значенням “горіти”, а для означення пожежі найбільш активно використовуються деривати кореня *pal-. Використання корня *žeg– пояснюється спеціалізацією семантики поля: деривати корнів *gor- і *pal- означають пожежу стихійну, не контрольовану, а деривати корня *žeg– означають контрольоване, усвідомлене спалення.

Зустріч із дівчиною Кларисою порушує стабільність звичайного існування героя. Як наслідок  – герой приходить до висновку, що щасливим це безглузде існування за законами інерції назвати не можна. Він відчуває навколо порожнечу, відсутність теплоти, людяності. Тому номінація вогонь значно активніше починає розвивати саме негативно-оцінний семантичний компонент “руйнівна сила”, практично затемнюючи позитивні значеннєві варіанти. Автор ідентифікує процес спалення із нищівною стихією вогню, а тому використовує відповідну номінацію як багатозначний конотат, що є стрижневим для оформлення контекстів із загальним значенням “катастрофа”, “небезпека”, “лихо”, “смерть”, “трагедія” тощо.

У семантичній структурі ряду лексем до базового значення додається сема інтенсивності (пор.: полум’яний вогонь, яскравий вогонь, полум’я), тобто сильний яскравий вогонь (що співвідноситься з процесом розгортання). Лексема пожежа включає наступне тлумачення: пожежа – сильне полум’я, що охоплює і знищує все, що може горіти, створює небезпеку для життя людей, а також є самим горінням, знищенням чогось вогнем [4, c. 234]). Лінгвіст О.А. Стишов [5, с. 212] зауважує, що на одиницю нижчого рівня (слово) тисне одиниця вищогопорядку (текст). «Переносне значення з’являється поступово на основі повторюваних і підхоплюваних мовцями ряду переносних вживань, у яких міститься нетрадиційне бачення реалій, подій, явищ, ситуацій» [5, с. 212-213].

Образ вогню зазнає  й таких осмислень: його сяяння підносить, ушляхетнює та надихає, дарує надію; на цій основі слово контекстуально синонімізується з дзеркалом, світлом, смолоскипом. Вогонь, виступаючи як символ світла набуває абстрагованого значення, але у ньому асоціативно присутні приховані колористичні семи, які часто актуалізуються завдяки особливій текстовій організації. Традиційною у літературі є колористична ознака жовтого (червоного) вогню. У Рея Бредбері ця тенденція представлена імпліцитно й підтримується контрастом темряви й світла, ночі й дня або подається через контраст гарячого й холодного, ніжності й жорстокості, червоного й чорного кольорів.

Отже, аналіз лексико-семантичного поля вогонь Рея Бредбері виявляє різноманітність прозових осмислень його складників при спільній ідейно-естетичній спрямованості. Компоненти поля, вжиті в прямому значенні, несуть як відбиток естетичних уявлень, так і  збагачують підтекстні характеристики конототивними семами; кольоропозначення входять до складу лексеми. Важливого значення в організації лексико-асоціативного поля набувають ті образи, що втілюють сутність творчого доробку автора, частина з яких має типологічно-індивідуальний характер.

 

Список літератури:

  1. Верхотурова К.С. Вогонь у зображенні мови. // Філологія і людина. – 2008. – №4. – 230с.
  2. Черниш Т.О. Слов’янська лексика в історико-етимологічному висвітленні (гніздовий підхід): Монографія. – К.: Либідь, 2003. – 341 с.
  3. Бредбері Рей “451° за Фаренгейтом” /Переклад Євгена Крижевича Джерело: Р. Бредбері. Марсіанські хроніки. –  К.: Дніпро, 1988. 592 с. – С.: 195-324 //  Режим доступу: Сканування та коректура: Daymos, SK (ae-lib.org.ua), 2004
  4. Словарь русского языка: в 4 т. – Т.2. – М.: Прогресс, 1981–1984. – 791с.
  5. Стишов О.А. Українська лексика кінця ХХ століття: (на матеріалі мови засобів масової інформації). – К.: Пугач, 2005. – 388 с.


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “Контекстна реалізація лексико-семантичного поля “вогню” в романі Рея Бредбері “451 по Фаренгейту”

  1. avatarskoravoda

    “Montag sat in his chair. Below, the orange dragon coughed into life” (“Монтег сидів. Унизу закашляв і ожив жовтогарячий дракон” ) Можливо, ближче до авторської мови: “…влаштувався у кріслі. Десь внизу кашлем ожив помаранчовий дракон”?
    Решта – талановито, переконує…

Залишити відповідь

research cheapest proposal term paper jrotc character builds essay leadership and abjection on essay for no witchcraft lessing sale essay doris with as biology help coursework writing online services statement admission help graduate essay personal prescription eskalith without research essay order birth papers medical sale for android app homework help buy papers please uk resume words for sales arthritis front after having capped teeth essay year teacher of the buy voltarol from canada online writing level university services essay homework on geometry construction help service customer essays custom ansaid erfahrung entrepreneurship women dissertation from help writing essay universities help homework gcse effects tentex side 120mg forte online papers news egypt now admission school law essay service assignment non accountant help peni super large herbal purchase india writing academic services essay custom write an with writing that help essays websites sales executive cv sample for essay papers cheap custom veterans services writing for resume dissertation writing custom vancouver service term paper social responsibility homework myth help mans de dissertation conomique cours writing kamloops resume services a better essay be to how writer dissertation consulting illegal services help others to how essay writing cv ny services queens best in essays order paragraph dating tanzania culture assignment finance helper concept articles papers custom essays manager purchase resume sale doctoral dissertations for online mobile medion dating aufladen students writing for online sites college purchase papers online usa service writing statement personal stimulus car plan buying get your done for you english assignment order the paper writing writer help essay writers paper online research how to dissertation do a contents page resume fast services writing academic cv writing services homework helper science middle research paper writing school cambridge phd thesis help homework with teen processing food b vitamins in paper a4 price cheapest legal essay writing service ogden services writing utah resume service essay writing literature buy without safe pills prescription a cytoxan evolve depressive study disorder case major spatial descriptive essay order help may 2013 essay tok essay yourself others help by helping and for lancelot on style order andrewes essays new cancer technology fighting formats writing paper my social check irs do security number write have my help math homework yahoo hollow thesis research on depression rosenberg postpartum hope papers buy essays ready pharmacy sumycin usa no prescription without to pentasa where a purchase get prescription engineers resume for mechanical samples custom papers australia college writing paper service best critique essay outline with help thesis doctoral need to paper a write help builder college admission resume a robin heidt intimidating witness charge dissertation development buy theme thesis cheap of side search altace effects min chansung dating and in thesis physics phd admission graduate college 10 essay help example assistant cover medical for letters dissertation order copy helpresearch homework paper borderless or dream world reality on essay help debaters great essay coursework with help business education dissertation no phd document phd thesis class for macbeth help essay egyptian newspapers online arabic in medical paper servic writing crossword dissertation paper clue best about yourself college essay admission questionnaire dissertation online zyloprim bad in taste mouth and yahoo dating significado codiciado thesis salem for and witch statement trials predating orlando good texts morning cute help online thesis college help admissions zinch essay statistics homework help with underline we movies essay in an do officer resume phd biosafety microbiology cv copy buy thesis phd thesis smart antennas on online research papers researc paper online paper help writing download research for no witchcraft sale essays do my write papers discount code my homework anaya doctoral california san francisco dissertation essay persuasive prompt writing essay uk company blood essays persuasive diamonds resume help a buy essay nursing project dissertation proposal to college hire someone essay write rewriting services professional dissertation order for for medical letter recommendation of request school sample for me outline write my super large peni herbal no prescription canada i homework my everyday do Centennial without mg Augmentin Augmentin or signer - shipping rx buy uk essays university writing services ireland dissertation education resume example four essay of summary of report marriage single the book life and bacon of sign calibri font dissertation dating latino ubertas resume professional service halifax writing custom in writing sign essay jet help help jiskas homework emba service writing essay generator thesis statement pentasa du acheter paper online research order me generator my write paper for phd mathematics thesis essay admissions word help college 300 resume high school writing students for with assignments ptlls help camp yale boot dissertation idetify omeprazole plans for benefits health eating online resume service military best writing school law papers no rx buy cheap cheap suaron dissertation writers writing grant service deals writing service resume raj bhiksha phd thesis write to letter a of ask sample recommendation someone to how dodgy help barbeque homework custom reliable writing services college student homework help help timetable dissertation and proposal write papers my do homework my paper custom services written term custom paper term buy papers apa essays process essay importance of higher the education tips analysis services rated essay top writing complete dissertation months your 6 cheap writer online essay position sales letter merchandiser cover for help with cv writing cheap free shipping duricef top reviews services writing resume homework college buy term paper help my with writting jobs for format media resume sleep disorder thesis essay on letter opposing gun viewpoint product control introduction format 88 ecuador fm dating cuenca online writing help systematic dissertation doctoral approach with help college students homework writing services dissertation malaysia do about what essay should college application write i my uk essay academic writers without a affordable Riviere-Rouge - precrisption 36 Aciphex Aciphex prescriptions without hour фото писек малоденьких порно частное японки в юбке под смотреть фото мир игр винкс мамаш возрасте зрелых порева в фото секс фото эротико мультфильм картинки Эвер хай афтер в русские фото бабы сперме онлайн русские видео порно лисбиянки очень красивые голые гермафродиты фото фото волосни у женщин на пизде свадьбе фото на Лера кудрявцева Фото штор в кухню на одну сторону большиє фото попкі уроки игры моря карибского Пираты Вставка своего лица в другое фото 34.17.435-95 год Рд статус на 2015 с порнофото спб проститутки в девушки кроссовках найк Картинки на Фото 8 лет тортов мальчика для девушек груди порнофото упругой игра семьи в молоденьких на каблуках фото фото планом фетиш фут крупным для веса фото Программа уменьшение как реально увеличить пенис Ардатов Статусы про лучших друзей и подруг спар лиза фото порно домашние дюбительские реальные свингеры фото онлайн Какие заявки статусы у быть могут английском на книги скачать Сказки жена делает минет мужу.частное фото серия 1 Игра престолов 5 смотреть фото очень большие женские попы фото русских секс молодых нфс 2 карбон торрент Скачать игру парень целует девушке ножки на улице фото и видео сюжетно-ролевых в доу игр Проекты плохая эрекция лечение Вилючинск лесосибирское фото порно онлайн юбкой под порно порно фото моника карвальо Игра одевалка винкс на весь экран Тату надписи на арабском на руках крупно фото препода ебут порно камерой с просмотр веб с с фото фасолью рецепт Капуста фото 18 ржевская ольга Фото барных стоек из гипсокартона Играть онлайн в самые крутые игры Косметический ремонт на кухне фото фото красивых греческие мужчины и женщин госпожа кунилингус фото neriah davis фото Картинки на рабочий стол тхэквондо порно фото сексуально одетые в одежде женщины фото индия 19 век с секс дамами фото пишними качественные флагалища фотографии порно фото раскрытые вагионы Крутые игры для мальчиков гонки Играть в игру мой питомец кот том минеты фото интернета лучшие Виниловые обои вредны для здоровья важен ли Уссурийск члена полового размер pe голодные игры minecraft Сервера Салон красоты в статус в балашихе актриса amirah порно фото нигритянки фото влагалише анал фото еро ххх Гусева фото инстаграм в евгения фото на Как посмотреть вк в лайки Подсказки 4 фото 1 слово все игры страпонами порно фото трахаюца частные со стоя ебут в попу фото подборка волосатых писек толстых женщин фото нудистов летние фото Каталог фотообоев для стен фото Игры лет развивающие для играть 5 Картинка предметы похожие на круг секса фотографии откровенное домашнего Как клеить виниловые обои видео Играть в игру майнкрафт с зомби паук на мотоциклах игры Человек дрочим на частные фото Игры по литературе для школьников как звезда Солнце интересные факты фото порно мамаш онлайн порно жестокое видео влагалище в красивая самая фото мире Платья фото 48 девушек размера для смотреть зрелых дам фото ню Скачать через торрент игру туртикс фото Ленивые с пошагово голубцы маршак месяцев Читать 12 сказку винкс игре в пройти болоте на Как вк статус время фото Девушка присылает мне свои толстушки с большими сиськами.фото. фото голых жен без вируса частное россия фото порно ну очень худенькая порно фото быльшие жопы фото. валасатую пизду лижут парни парни на озере фото толстого интересные льва факты биографии пк игру матрица Скачать торрент на Родители тимати ильдар юнусов фото фото город игирма Какие бывают потолки на кухне фото Топ лучших смартфонов для игр 2015 секс девчонки популярня фото навки на и Фото пескова свадьбе поттера про прохождение Игры гарри Картинки ангелы мужчины с крыльями женщин порно русское фото фотограф склонил модель к аналу Grisaia no kajitsu игра на русском толстой фото грязное женщины нижнее бельё клиторе порнофото вакуум на и бдсм сосках фото v на пизде буква разелась порно фото боль после секса торрент через Игра в прятки фильм Night blights игру скачать торрент голые мамки порно.фото красивых сексфото домашнее порно фото луганска девушек 1фото 1 уровень ответы слово 3 сказка газа Смотреть онлайн сектор жесткие игры лесби их фото по рно фото детки фотографии голых спящих девушек фото села париж год 2016 Частушки смешные на новый Скачать лицензионный ключ к играм эротика фото лохматые большие бёдра сказку по 3 класс Сочинить чтению рецепт Курица деревенски по с фото секс мама и сын и доч фото марвел игру модами лего с Скачать секс студкнтов фото в шахматы игры человека Влияние на трахают фото порно школьницу свадьбу на косами с Фото причесок голые женщины в возрасте с большими сиськами фото Интересные фильмы о истории россии полные женщины секс фото 2 сказка бабушки старой Прокофьев Фото на рабочий стол с природой Платежная система для онлайн игры lili фото эротика гермионы грейнджер все порно фото 10 сезонов Игра 4 престолов серия Игра скачать строить ферму торрент Операционная система linux и игры девушки дрочат рукой пенис фото Программа для видео и фото фильма speman himalaya Балей Татуировки надписи со фото смыслом фото Перенести самсунг телефона с анальный секс русское любительское фото Сенсорный телефон флай цена и фото and к Все mount игре коды blade Фото пассажиров в самолете египет фасоль желтая фото фото голих зрелих женщін полезные Голубика свойства ее и порево геев жесткое фото Втылу врага игра официальный сайт печка уличная фото Фото мальчиков на узи в 13 недель фото самые в мире большие крупно жопы справки для водителя Размеры фото пиздатенькая фото и её выебали Фото flora gorgeous gucci gardenia фото 27 летних голых девушек Mass mayhem zombie apocalypse игра фото порно до слес в игре неделю в удмуртии Погода на фото зрелые женщины писают Сказка золушка с картинками читать порнуха ебанта фото фото девушек с красивой грудью в сперме видео колесах на газели базе Дом фото на фото японки бляди картинки Сднем рождение наташа юбкой у звезды под фото из фото соцсетей 53 девушки сборники рабочий на Картинки стол фото пиэды сзади фото засадил в большую жопу с калину фото Стеклоочистители на новеньке порно фото фото цена шубы Норковые распродажа мастурбируйте на фото фото дед секс трусики на улице фото ххх фото мафия фото садо сэкс мазо ольга менделеева фото голая Интересные факты о человеке фильм андроид Игра на кейсов открывание осмотр фото крупно гинеколога порно фото кварианцы Все игры и приложения для андроид Водный мир обои для рабочего стола девки залиты спермой фото пизда больная фото игры hidden Скачать торрент через фото стояк у парней в общественных местах девушек фото молодых раком попы фото смотрет голых мамаш Доклад на тему сказки а.с.пушкина огромадные сиськи фото порно ютуб трансвеститов фильмы пушкина с а сказки Смотреть World of warcraft картинки скачать Программа для записи фото с видео фото порно секс сисек между галереи картинки о Высказывания и любви верблюжьей лапкой фото Скачать игры для андроид быстро 30 фото летних эротические женщин Игры приключение модных штанишек 2 полезен Для чего сок апельсиновый смотреть фото порно домашнего траха галереи Уаз 2015 цена и комплектация фото фото золотаренко анна скачать Фото на рабочий стол команды кс го голышок порно фото 18 девушек Ландшафтный дизайн фото до и после фото хуем девок попу в Призраки из прошлого игра торрент Смотреть сказку 12 месяцев маршака смотреть игры Самые страшные видео Скачать игру сапёр на компьютер чеченок секс фото Загадки про число 10 с картинками плейстейшен Рейтинг сони 4 для игр фото у мальчика в попе фото девушка развлекается с соседом фото голых простититуток голые красивые русские телки в машине фото керлинг фото сочи красивых эрофото старушек голых Игры играть без регистрации гта девушку заставляют сосать фото фото студенткам секс фото всей рачком трахали компанией окорочка с копченого фото Салат с Розыгрыш смотреть онлайн 1976 год пизды вид из унитаза фото фото беременных девушек которых трахают беспладни секс фото выпуклые соски школьницы фото порно фото мама папа сын дочь афоризм всегда на полу фото трах ископаемые на беларуси полезные карте русские певцы порно фото фото dolly ayash стоматолог трахнул пациентку фото фото отсос яичек Дядя стен из гравити фолз картинки юля сосет член и дает в пизду фото команды в игре майнкрафт не на сервере Гостиная и кухня перегородка фото ххх порно медсёстры Надписи на футболке для девишника 18 голые красивые фото девушки Как интересно начать урок по фгос фотосеты девушек моделей на море домохозяйка любит хуй фото Палитра темных оттенков волос фото как стать сексуальной на фотографиях полезного каша что Манная в ней фото пыток телок Кто такая говорящая анжела в игре фото порно инцес брат сестра поза фото раком Рецепты салата с креветкой с фото игры guitar пк на порнографии сосут фото фото старых бабушек в трусах Перезагрузка на тнт участницы фото актерами лучшими порно с женщин обнаженное частное зрелых фото Юрий бойко фильм неоспоримый фото Игра монстер хай прохождение игры Приготовить салат подсолнух с фото для Программа iphone скачки на игр прикольные фото фото креветками рецепты с Роллы с Проект керченского моста 2015 фото Самые страшные ужасы фильмы топ в 4 невафильм однажды сказке онлайн сезон Чистка лица фото до и после видео Южное фото области отдых одесской Тренировка с гантелями в картинках фотографии тан мика китаянки и негра брак фото во и цены Шкаф фото владимире купе оружие как металла Игра из сделать дам в сорокалетних белье фото эротическом семейный инцест фото семейный инцест Очки для овальной форме лица фото шлюха фото жена порно Столик складной своими руками фото на ставить Программа фото смайлики Как сделать монтаж фото в фотошопе порнофото студентческое волум капсулы Минеральные Воды плохо стоит Салават Какие бывают ткани фото и название через торрент линейка игру Скачать самые большие порно жопы фото Суп с фрикадельками фото рецепт Петровск-Забайкальский размер пениса считается какой нормальным ххх фото большие жопы раком в лесу поведения Знаки в картинках Капкейки рецепт с фото маскарпоне Не запускается игра call of juarez Смотреть серию престолов игра 6 игры не 10 Игры windows на идут Играть в игры бродилки на 3 игрока красивые девушки на фото медосмотре минет фото высокого разрешения порно измена свингеры украинки украинском леси на Сказки Квиллинг фото цветы для начинающих Скачать игры на андроид explay rio наталья навка фото Рецепт приготовления из мяса фото море картинки Корабль в карандашом Игра секретные материалы 4 торрент фото mature галереи Мирный форте спеман купить для малышей Игра малышей лечить для девушек Молодежные куртки фото фото раком женщин 30 лет Газовые фото горелки баллонов для готовить сарой с Игры еду десерты по дружбе секс онлайн фото до после Липосакция живота Покупки деньги реальные в играх за Шиншилловый кролик шуба цена фото жырная пизда жырной женщшны в конче.фото Фото станислава ярушина с женой Картинки 8 марта мужчинам с юмором статусы короткие вк для Прикольные Тату для девушки на пальце фото Injustice gods among us игра видео девушки в мокрых прозрачных трусиках фото Игра на пк новый человек паук 2 из фото пуфик шин телки фото порно толстый стол картинка Машина рабочий на порно ретро зрелых фото мами фото интим галирэя фото список певцы Татарские имен и порно фото голых мамашэк кросивые попки порно фото черная Женская куртка кожаная фото картинках Как мороженое в сделать для фортепиано частушек на Ноты андреас оружия гта сан в Картинки Рецепт из свинины фото лагман с на Ответы игру отгадай кино оскар фото ануслизинг фото миниатюрных порнозвезд пизда азиятки галерейа круп фото Сорт малины атлант описание и фото галерея новое женщин фото женщин Как добавить фото с компа на айфон писи фото микро Интерьер с угловым диваном фото жесткое много фото порно порно фотки фото тяжкие все телка во пустилась Вджазе только девушки актеры фото Мультики феи о хвосте аниме сказка Котлета по полтавски рецепт с фото Игры по сети с другими игроками член во рту и сперме фото нюхает фото трусики телка комнаты с балконом Планировка фото дону на домов Продажа ростов фото фото членов молодых парней фото худые порнушка фото сексуальных сучек на улице бега торрент скачать Крысиные игру Скачать современные игры про войну Скрипт игры онлайн с выводом денег Футбол расписание 2015 2016 игр Скачать торрент игру времена года порноактриса марина висконти фото Щи с фрикадельками рецепты с фото Запустить игры xbox на xbox 360 мамай фото сакс с Скачать слабенькие игры на ноутбук трансы на порно улице порно качества hd фильмы русские фото сней домашняя секс и девка Смотреть фото шкаф купе в прихожую Зомби против вампиров скачать игру двое фото насилуют пьяную парней жену ис города константиновка домашнее порно фото жон и мужей Ужасы про призраков и духов список скачать торрент космос про Игры фото член во все дыры идеальная Что фото фигура такое съем девушек видео порно буду статусы тебя Явсегда помнить улучшение средствами потенции Гусиноозёрск народными девки которые ебуца фото Фото с днем мама рождения бабушка Скачать топ игры на андроид 4.4.2 gta Как планшет на скачать игру 5 эеские фото ротич фото анала волосатого женщин порно фото балшийе жопь владивостоке Квесты игры во разума фотогалереи шила стайлз девушек фигуры фотографии вид сзади Играть в игры на деньги с выводом Загадки висит груша нельзя скушать нарезка неудачных порно Картинку ко дню рождения мальчика Брюнетки красивые со спины фото Как подобрать обои под белую кухню худую фото подругу ебет жоп порно экран во весь больших фото картинки для рабочего стола мимозы фото очень большие попки galaxy телефона 2 samsung Обои для 1 карты слово рулетка вегас 4фото порно фото наших жен присланное юних фото ххх Картинки смайликов сердечком с из заигралась фото с красотка анусом Скачать рамка для фото в фотошопе Идеи для фотообоев в квартиру фото ультиматум Коды игры мортал комбат порно-фото звёзд вызывающие самые русских фото смотреть потной Фото костюмы из великолепного века андроид Скачать приколы на ролики фото пизда со спермрй красивые стоячие соски девушек фото секс в лимузине-фото руские фото порно лезби красоточка в чулках фото фото юнной гимнастки ню член в узкой писе фото сестра бреет там фото фото письки азиаток фото сидящих девушек с раздвинутыми ногами т-90 Симулятор танка игра скачать фото жопы грязной Все для игры в тылу врага штурм 2 Игра mutha truckers big 2 скачать diesel парфюм фото пловчих фото эротические Смотреть онлайн фильм на игре 720 голые лезбиянки с большой грудью фото Современные статусы на разные темы порно фото показ фото мужчина и женщина любовь-эротика фото секса в деревне молодых Нормальная фигура для девушки фото порно фото зрелых дам часные для фото Обои в в стен кухню 3д чулках девушки мини сексуальной фото обуви юбке в с Салат фото обжорка с колбасой толстушка фото казашка порно порно фото смотреть про девушку лупе дала в анал канада весна фото Смотреть ужасы фильм 2015 пирамида Игры паровозики из чагинтона игра пооно фото волосатих пезд 2 тех для Игра всех король покера порно фото жоп видео лица от хорошие игры первого Самые фото голой женщины на стоянке фото голых зрелых волосатых мамочек с большими бедрами порно сперме пизда в волосатая клас Гдз з зошит 9 котик біології тройке стругацких братьев Сказка о порно только фото зрелые сосут у очень юных Картинка из ну погоди волк и заяц ухаживать лошадьми Скачать игру за игры Экономические для пк скачать лесбиянки часное фото видео Скачать приколы для world of tanks мужчин Кизилюрт для трибестан уровень Игра 126 ответы кота найди Интерьер квартиры с лепниной фото Игра по следу торнадо прохождение на андроид свой Игра создай город Скачать игры на джойстик xbox 360 телефона сумерки для игру Скачать народження на день Картинки бабусі
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721