КОНКРЕТНИЙ ПОЕТИЧНИЙ ТЕКСТ ЯК СКЛАДНА САМООРГАНІЗОВАНА СИСТЕМА: ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Скалевська Г. О.
КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут філології (Київ)

У статті розглянуто проблеми інтерпретації текстів поетичних творів представників англомовної конкретної поезії двадцятого століття крізь призму належності останніх до відкритих, нелінійних, динамічних систем, що самоорганізуються.
Ключові слова: конкретна поезія, інтерпретація, текст, нелінійне мислення, герменевтика, синергетика.
В статье рассматриваются проблемы интерпретации текстов поэтических произведений представителей англоязычной конкретной поэзии двадцатого века сквозь призму наличия у последних всех признаков открытых, нелинейных, динамичных, самоорганизующихся систем.
Ключевые слова: конкретная поэзия, интерпретация, текст, нелинейное мышление, герменевтика, синергетика.
The article studies the basic problems arising in the process of text interpretation of the works belonging to the Concrete Poetry written in English, the latter being referred to as an open, nonlinear, dynamic system that organizes itself.
Key words: concrete poetry, interpretation, text, nonlinear thinking, hermeneutics, synergy.

Актуальність статті обумовлена необхідністю вирішення численних питань структурно-семантичного та контекстуального характеру, що обумовлюють проблеми інтерпретації текстів англомовної конкретної поезії і тим самим впливають на низькій рівень її перекладеності українською мовою. Відповідно, новизна такого дослідження полягає у тому, що в ході його проведення було в перше зроблено спробу підійти до вирішення проблеми інтерпретацій цих поезій саме крізь призму їх належності до відкритих, динамічних, нелінійних систем, що самоорганізуються. Отже, метою цієї роботи стало виявлення нових підходів до інтерпретації поетичних текстів, експериментальна природа яких не дозволяє тлумачити їх за допомогою традиційних методів інтерпретації. З огляду на мету, предметом нашого дослідження виступила особлива, багатовимірна природа конкретних поетичних текстів, а об’єктом – вибрані поезії окремих представників цього поетичного напрямку, таких як Аугусто де Кампос і Ойген Гомрінгер.
Проблема інтерпретації текстів існувала завжди. Спочатку вона опікувалася особливостями тлумачення текстів релігійної спрямованості, але поступово, із поширенням значимості в житті людей творів художньої літератури, набула актуальності й по відношенню до їх інформаційного та естетичного розуміння. Із середини вісімнадцятого століття проблема інтерпретації текстів набула такого великого значення, що оформилася в окрему галузь наукової діяльності – герменевтику, яка й почала безпосередньо займатися дослідженням, поясненням і тлумаченням філологічних, філософських, історичних і релігійних текстів. Основи герменевтики були закладені протестантським теологом, філософом і філологом Фрідріхом Шлейермахером, який поставив завдання своєрідного “вживання” у текст, щоб зрозуміти його сенс «…краще, ніж сам його автор» [4, с.155]. На противагу такому дещо суб’єктивістському підходу до інтерпретації текстів Фрідріха Шлейермахера, французький філософ та богослов Жан Кальвін стверджував, що «…перша справа тлумача – дати право авторові сказати те, що він говорить, а не приписувати йому те, що, як нам здається, він повинен сказати (переклад наш. – С. Г.)» [6, с.217]. З огляду на ці два підходи до тлумачення текстів стає зрозумілим, що у цьому процесі велика увага приділяється саме вирішенню питання комплексної взаємодії, своєрідного зіткнення свідомості автора вихідного твору та свідомості людей, що його інтерпретують. Як вдало сказав про це Поль Рікер: «у акті читання очікування автора та сподівання читача перетинаються: відбувається акт інтерсуб’єктивного спілкування, в якому ані суб’єктивність автора, ані суб’єктивність читача не є первинними» [3, с.25].
Вагомий внесок у дослідження специфіки інтерпретації текстів зробив і німецький вчений Ганс Роберт Яусс, який, виходячи із основних тверджень герменевтики Ганса Георга Гадамера, довів, що рецепція тексту, яка протікає у “горизонті сподіваного”, залежить від часового і просторового бачення та розуміння світу. Зокрема він стверджував, що «герменевтично порогові між замкненим горизонтом сподіваного у внутрішньосвітовому пізнанні і відкритим горизонтом поступового досвіду відповідає поріг між розумінням як упізнаванням знаного і тлумаченням наперед-даної чи відвертої істини, з одного боку, і розумінням як пошуком або випробуванням можливого сенсу – з іншого» [5, с.371]. Сам Г.-Р. Гадамер, говорячи про горизонти тлумачення тексту, заявляв, що «…розуміння досягається при забезпеченні злиття горизонтів тексту і людини…», адже «…у тексті немає власного сенсу окрім його інтерпретації…», тому «…марні спроби бачити сенс тексту у свідомості його творця…» і «…кожне нове покоління інтерпретує його по-своєму» [2, с.328]. Подібне відсторонення від постаті автора та ролі, яку він відіграє у процесі розуміння тексту, і перенесення уваги на сам текст як самодостатній елемент дійсності, що сам по собі породжує варіанти своїх тлумачень, безумовно, відкриває нові горизонти у пошуку можливих шляхів інтерпретації текстів. Але загалом, більшістю філологів у процесі інтерпретації тексту до уваги беруться, в першу чергу, його зміст, творений логічними зв’язками на лексико-граматичному та синтаксичному рівнях, постать автора, історична та культурно-соціальна епоха, в яку його було створено, тобто, загальний контекст та прагматично-інформативна направленість кожного окремого тексту.
Проблема інтерпретації конкретних поетичних текстів полягає у тому, що із самого початку ця поезія позиціонувалася як така, що не виступає відображенням жодного явища оточуючої дійсності, не передає переживання автора і існує не для того, щоб втілювати на графічному рівні певні абстрактні ідеї нематеріальної дійсності, а для того, щоб просто існувати – бути самоцінним, незалежним елементом надпредметного світу. Внаслідок такої прагматично-інформаційної самодостатності ця поезія відкидає і один із найважливіших компонентів інтерпретаційного аналізу, а саме – металінгвістичний контекст. Принаймні, у розумінні останнього як сукупності основних джерел отримання додаткової інформації про будь-який літературний твір, таких як світогляд та ідейно-ціннісні переконання автора, причини задуму та умови практичної реалізації окремих частин та загальної сюжетної лінії цього художнього тексту, культурно-історична ситуація, на тлі якої його було створено, та багато інших чинників нелінгвістичного характеру, що допомагають краще зрозуміти прямі та метафоричні значення, закладені вже у безпосередньо лексико-граматичних одиницях тексту художнього твору. У процесі інтерпретації конкретних поезій спиратися на усі ці джерела інформації не є можливим, тому перед інтерпретатором відкривається широкий обрій можливих варіантів тлумачення тексту, що базуються на його суб’єктивному сприйнятті і баченні змісту. З огляду на це доречним буде вважати, що інтерпретація конкретних поезій відбувається за умов взаємодії світогляду читача із самим текстом, а не із світоглядом якогось конкретного автора.
Окрім проблем, пов’язаних із складністю визначення металінгвістичного контексту, багато питань стосовно інтерпретації окремих текстів конкретної поезії виникає і на рівні їх суто лінгвістичного контексту. Виникає це внаслідок того, що лексичні та граматичні елементи цих текстів, як правило, не об’єднуються між собою за принципом логічних зв’язків. Значна кількість конкретних поезій будується за принципом суто графічної поєднуваності лексичних та знакових елементів, що не вступають між собою у жодні граматико-семантичні зв’язки. Яскравим прикладом тексту, що складається із подібних вільно-інтерпретативних лексико-граматичних рядів, може виступити поезія без назви Ойгена Гомрінгера із поетичного циклу “Книга Годин і Сузірь” (The Book of Hours and Constelations):
comes along and
looks around

calls aside and
straightens out

pulls together and
oversees

goes away and
leaves behind [8].
Як ми бачимо, поезія складається із ряду фразових дієслів, вжитих у граматичній формі третьої особи однини та попарно об’єднаних сполучником сурядності “and”. На перший погляд здається, що наведені дієслова мають логічний зв’язок і, немов, описують дії якогось об’єкта. Але абсолютно не зрозумілим залишається те, що це за об’єкт, яка його природа, і чи відносяться усі дієслова до нього одного, чи вони описують дії одразу кількох предметів або явищ. Також слід брати до уваги, що значення фразових дієслів реалізується, як правило, саме в умовах конкретного змісту і майже повністю залежить від контексту, який у даному випадку лише ними самими і твориться. Внаслідок цього кожен інтерпретатор має змогу тлумачити прямі та переносні значення наведених дієслів та визначати рівень їх змістової поєднуваності, виходячи виключно із власних очікувань та переконань.
Цікавою для розуміння сутності подібних текстів є стаття Ролана Барта “Від твору до тексту” (De l’oeuvre au texte), в якій вчений аналізує і чітко відмежовує риси, притаманні саме текстам, від рис, притаманних літературним творам. Згідно Р. Барта, будь-який твір «…є включеним у процес філіації. Приймається за аксіому обумовленість твору навколишньою дійсністю (расою, пізніше Історією), наслідування творами один одного та приналежність кожного із них своєму авторові (переклад наш. – С. Г.)» [1, с.419]. На противагу цьому, логіка, що регулює тексти, «…базується не на розумінні, а на метонімії; саме у народженні асоціацій, взаємопереплетінь, переносів знаходить для себе вихід символічна енергія. […] У тексті, як і у мові є структура, але немає об’єднуючого центру, немає закритості (переклад наш. – С. Г.)» [1, с.417]. Тобто, текст є відкритим. Наступною, притаманною текстам рисою, за свідченням Р. Барта, є множинність, яку «…викликає не двозначність елементів текстового змісту, а просторова багатолінійність значимих одиниць, що його творять… (переклад наш. – С. Г.)» [1, с.417]. Крім цього, вчений переконаний, що «прочитування Тексту – акт одноразовий…» [1, с.418], адже внаслідок своєї відкритості та множинної плюралістичності наявних тлумачень текст «…вимагає від читача активного співробітництва» [1, с.421] і як елемент, що «…не має запису про Батьківство» [1, с.419] жодного автора, із кожним наступним прочитуванням творить себе заново.
У результаті всього щойно зазначеного доцільним, на нашу думку, є висування питання про розмежування двох таких понять як: інтерпретація твору та інтерпретація тексту. Конкретну поезію, з огляду на це, слід називати саме текстами, а не творами, адже вона має усі їх ознаки – відкритість, множинність, відсутність авторського задуму – що їх виділяє і Ролан Барт, і тому саме розгляд цієї поезії крізь призму інтерпретації текстів, а не творів може вирішити багато складних питань, що виникають у процесі її аналітичного опрацювання. На жаль, у своїй статті Барт не йде далі сутнісного розмежування понять “текст” і “твір”, і не дає практичних порад стосовно знаходження можливих шляхів вирішення проблеми їх інтерпретаційного розуміння.
Як не дивно, у подальшому пошукові підходів до інтерпретації конкретних поетичних текстів на допомогу приходить наука синергетика – окрема галузь філософського знання, що займається дослідженням і поясненням процесів та закономірностей, притаманних відкритим, динамічним, нелінійним самоорганізованим системам. На наше стійке переконання, саме до однієї з таких систем і належить конкретна поезія. Справа в тому, що подібно до самоорганізованих систем зміст конкретних поезій твориться у процесі випадкових флуктуацій (відхилень) у взаємодії лексико-граматичних та синтаксичних одиниць та їх значень, що призводить до формування нових незворотних напрямків творення змісту і прагматики усього тексту. Внаслідок цього, активно проявляє себе ще одна риса, притаманна самоорганізованим системам, а саме – їх необоротність, тобто, неможливість послідовного розкладання готового конкретного поетичного тексту на складові частини, що приймали участь у його творенні. Так, наприклад, важко визначити певні лінійні та логічно послідовні залежності між лексикографічними елементами у поезії Аугусто де Кампоса «Here are the Lovers»:
Here
Are
Lovers The Kinless
Bare
Bodies
Brotherone Womoanother
Meover Sheneath
Shechome
duplamplinfantone(s)ever
seedin(t)owomb
Thishe Thathe
Inhumanother [7].
Як ми бачимо, у цій поезії текст рухається паралельно у вертикальному та горизонтальному напрямках, утворюючи додаткові асоціативно-образні ряди у місцях їх перетину. Крім того, на тлі загального тексту окремо виділяються слова та словосполучення, позначені напівжирним шрифтом, які часто є складовими інших слів і мають як своє самостійне значення, так і значення частини загального цілого. Таким чином, перед інтерпретатором постає одразу три змістові лінії: лінія, що твориться слова, виділеними напівжирним шрифтом, лінія, що твориться невиділеними слова, та лінія, що вибудовується внаслідок графічного та смислового накладання двох попередній ліній одна на одну. Подібна множинність породжуваних асоціацій на рівні значеннєвого тлумачення самого тексту та майже повна відсутність металінгвістичного контексту призводять до суттєвих відмінностей у варіантах інтерпретації цієї поезії різними фахівцями.
З огляду на очевидну присутність у конкретних поетичних текстах рис відкритих самоорганізованих систем, ми вважаємо, що в ході їх інтерпретації слід шукати не попередньо закладене інформативне або емотивне послання, а досліджувати саму природу цих текстів у динаміці їх розвитку і постійної, комплексної взаємодії із читачем та оточуючим світом. До процесу тлумачення таких поетичних текстів слід долучати одразу кілька людей, які б відрізнялися один від одного за віком, статтю і родом професійних занять, щоб отримати змогу проаналізувати різноманітні, часто абсолютно відмінні за своєю експресивно-значенєвою спрямованістю, варіанти “прочитування” одного і того ж самого тексту. Подібна плюралістичність отриманих інтерпретативних бачень зможе, на нашу думку, допомогти зрозуміти справжню сутність досліджуваного тексту крізь призму аналізу особливостей характеру його взаємодії із безпосередніми представниками оточуючої дійсності.
Крім того, ми вважаємо, що до конкретних поезій неможна ставитися так само, як до будь-яких інших, традиційних поетичних творів. По відношенню до них звичайні методі інтерпретації не мають жодної сили. Адже ці поезії неможна просто “вивчати”, немов якийсь піддослідний елемент, з ними треба “знайомитися” так само, як ми знайомимося із живою людиною, усвідомлюючи усю неповторність та незбагненність її внутрішнього світу, думок і переживань. Намагаючись інтерпретувати тексти конкретних поезій, ми повинні так само усвідомлювати, що як би глибоко ми не поринали у їх світ, як би сміливо не розширювали межі та горизонти розуміння їх асоціативно-образного єства, завжди залишатимуться значення, приховані від нашого сприйняття, які нам ніколи не вдасться охопити, адже вони будуть безперервно породжуватися у результаті нашої власної взаємодії із структурно-просторовою та семантико-прагматичною будовою цього тексту. І така властивість є невід’ємною складовою будь-якого конкретного поетичного тексту, а тому й у процесі їх інтерпретації треба завжди залишати “простір для несподіваного”, такого, що зараз є прихованим, але може проявитися згодом. Такий простір надасть змогу інтерпретативній відкритості конкретних поезій продуктивно існувати у межах постійної рефлексії сприйняття окремого читача конкретного поетичного тексту.

Список використаних джерел:
1. Барт, Ролан. От произведения к тексту / Ролан Барт // Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1989. – С.413 – 423.
2. Гадамер Г. –Г. Істина і метод / Ганс –Георг Гадамер // Т. 1: Герменевтика І: Основи філософ. герменевтики. – Київ: Юніверс, 2000. – 464 с.
3. Рикер, Поль. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / Поль Рикер // Пер. с фр. и вступит. ст. И. Вдовиной. – М.: «КАНОН-пресс-Ц», 2002. – 624 с.
4. Шлейермахер Ф. Герменевтика / Фридрих Шлейермахер // перевод с немецкого А. Л. Вольского. – СПб.: «Европейский Дом», 2004. – 242 с.
5. Яусс Г. Р. Естетичний досвід і літературна герменевтика / Ганс Роберт Яусс // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів: Літопис, 2002. – 832 с.
6. Calvin, John. Commentaries / John Calvin. – Hayes Barton Press, 1958. – 354 p.
7. Campos, Augusto de. Here are the Lovers [Електронний ресурс] / Augusto de Campos // The Noigandres Poets and Concrete Art. – Режим доступу: http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v17/cluver.htm
8. Gomringer, Eugen. The Book of Hours and Constelations / Eugen Gomringer // presented by Jerome Rothenberg. New York: Something Else Press, 1968.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

statistics essay holiday destination about favourite my in dissertation my essay com do halifax resume service writing help dissertation cheap homework nyc helpline strategies on dissertation marketing report on media disorders essay eating and my write essay hormones for bioidentical andropause paper concept writing guidelines to for how medical up resume build school services writing grant business affordable for sale theses on studies disorders eating case service writing leeds cv online homework live chat help global warming thinking critical essays on electre jean dissertation giraudoux montclair admissions essay in blogs expat korea dating students for dissertation construction page word numbering ms dissertation report crystal services writing business letter purchase sample intent of to dating paula shore jersey mike and websites cover letter for mechanical sample fresher engineer thesis help chennai phd contrabbando acquistare prograf 20 feldene tablets research eating disorder papers dissertation gant chart want pay to someone write i to essays my and compare contrast buy essay best family write on my essay work buy experience best resume graphic subjects dissertation design essay help i and with my compare contrast need writing me for eassay personality presentation disorder ppt essays on traumatic stress post disorder custom paper cups australia diwali homework me for essay type script no online glucotrol buying cheap homework college level help thesis phd read should ghostwriter a you hire in philosophy essay war essay iraq language on writing help papers research college essays ati thinking scores critical test titles deal to prepare how a presentation new for speech essay art help coursework gcse template resume buy to buy for essays college home help assignment to a college paper research write how services writing malaysia dissertation proposal structure research dissertation resume melbourne services writing speech writing companies lesson essay writing an plan admission writing analytical help essay 17 meditation of necessary essay war 1812 essay on help resume writing a with memoir my how to write complaints writer essay online do geometry my homework service report write lab order research author paper names without hour precrisption a 36 pamelor papers online download research buy cheap essays law write what essay do i college format my thesis doctoral defence editing personal service statement medicine on essay our best trees friend my essay for someone pay do to department presentation purchase 400mg from canada imuno-ritz help homework what command sentense is dissertation introduction law homework need calculus i help get order essay online resume perth writing services professional with help of homework university phoenix pay write someone speech my to writing dc services resume research hire writers paper insead admission essays services mba cover for letter medical billing sample essay college formal application university state florida essay admissions meister reviews essay custom on 7s framework dissertation help plan business homework peiper chad dissertation fresher for engineer mechanical resume design and resume sales executive format for marketing website writing creative expert writers assignment deficit powerpoint presentation attention disorder plagiarism paper service writing online trig homework help essay the is best what service auth3 full dosorder personality filmbay nw essay antisocial html yniii in writing paper services brooklyn online buy fansidar discount essay mba professional writing services help dissertation cancer essays mountain on for cold sale scientific help homework method queen victoria help homework assignment companies help online catholic balbus dating online rushessay comorder custom app noteshelf paper mba essay writing uk admission service why my can i assignment do plan business dublin writers vaginal left herpes pain side help speech wedding my writing research physics online papers proposal aims dissertation douglass and learning write to frederick essay read 00 write letter agent application how an to case major depressive disorder studies dissertation yahoo help ireland service college application volunteering essay military retired for resume services writing statement research problem examples cheap website writing essay web homework help ontario professional online resume services an written essay have disorder psychological thesis pregnancy zithromax science homework help a college writing essay admissions help thesis racism paper help research buy can research where a paper i online vancouver writing content services answers homework the help get committee dissertation choosing helpline homework davenport district school intention essay purchase chennai in sop services writing essay with help my services dissertation consultation for mba financial ideas writing help an essay texas resume houston service writing writing assignment academic utilitarianism essay pay paper my type to someone essay conclusion disorders eating buying paper online canada companies ghostwriting homework 1 algebra help for help assignment trigonometry paper research outline buy where to letter paper writing buy a prescription buy without lotrel best mla annotated bibliography maker how alphabetical order bibliography arrange to in literature eating review disorders studymode read essays full best consumer resume writing dc services reports help chegg homework cancel dissertation a masters buy with cv examples a help write letter my cover resume online order xbox one cost dissertation controlling best writing services research my help on need geometry i homework purchase masters degree papaers a dissertation without buy doctoral economics pay someone do to homework my write history to what thesis my on essay nursing writers uk of importance the order following a direct on essay soil for screeners plans for letter sample medicard cover reimbursement cheap essays custom admissions nc resume writing service raleigh vs clone troopers stormtroopers yahoo dating stanford mba essays failure 2011 essay reconstruction dating sites hg hiv uvs cancer nfgr mutation specific salesman resume for sample cousins who kitchen the are cousins dating nomination academy service essay paper samples research writing services 2012 online resume best online custom writing dissertation a buy paper thesis dana filter laggan kalman dissertation my help plan business write app best resume buy usa dissertation masters a buy service a resume starting writing и чувством с про юмор Цитаты юмора Смотреть видео игру бой с тенью Документы для гражданства рф фото стиле французском фото в Одежда парень трахает девушек фото груповуха азиатские мохнатые женщины фото частные фото жен извращенок Скачать игры на приставку smp next жизнь статус твоя легкой ткани из платья фото Летние улице порно прямо на во время секса член падает Лахденпохья Фото мужские пиджаки под джинсы анатолия и семьи Фото его руденко на программа Анимация рабочий стол внутри влагалищя фото Играть в пиратов зомби игру против пежня игры флеш Новый человек паук 4 скачать игру форме делающих минет баб фото в Женские для выпускного платья фото голову руками своими Цветы на фото до Загадки онлайн а читать я от Как в вставлять гифки презентации нежные письки блондинок фото авто приколы смотреть Видео онлайн эротика фотогалерея минет Играть в игру рыбка фредди онлайн картинками с Сказки про паровозики девушек фото сексом занимающиемся Чехлы на самсунг галакси кор фото куртки фото пальто зимние Женские не снял трусики ей и трахнул фото огромный жопе в фото крупным член планом Красивые статусы на арабском языке порно фото сиськи огромные титьки порно школьные годы xbox xbox 360 на игры Пиратские 1xbet фото баланса x торрент для os Игры скачать mac фото из клуба голые квадрат картинках на Что в похоже 1000фоток порнуху фото новые фото зрелая женщина показывает упругую попку к Поделки пасхе инструкцией фото с Продажа дач краснодар авито с фото фото толстенькие попочки ассасин игру телефон на Скачать фото нависшим с веком Узкие глаза Отделить фона от фотошоп картинку года картинки по временам Скачать Темы картинки для телефона samsung Скачать экшен игры от механиков Как достать соседа игры торрент Картинки украшение зала на свадьбу Русификатор для игры dead rising 2 Танки второй мировой игра торрент бондаж бдсм смотреть порно Хорошие на для английском ники игр Навесы из труб своими руками фото фото сухариками рецепт курицей салат с и фото марщинистого порно пениса очень развратное русское порно мачо ебутся геи фото Игра сокровища пиратов 293 уровень Черепашки ниндзя лего фото наборов пьяных порно общежитии студентов в Интересные вязаные вещи для женщин качество рабочий стол формат большой картинки на по игра презентация физике Своя фото полненькие голые бабы сестра раком фото тёмный рыцарь Читать бэтмен комикс персонажа прокачку игра Онлайн на в Как игры san играть gta andreas русское порнофото на мобильном войны фото 1812 Отечественной года фото бестужев анальное порно видео супер фото галереи пухленькую трахают планом крупным с аппетитными порно смотреть фото формами Платья с красными элементами фото цигун для мужской потенции а.н. фото мальцев зима лето игры исторй моб.порно фото Ответы из игры в контакте телепат Аккорды для игры на гитаре с нуля форза авто фото статус 2192-92 ми для скачивания Мобильные сайты игр Сказка о трёх поросятах кто автор анал фото азиятка дают красивая в парно очень Фото на главной странице вконтакте актеры фото Гарри сейчас поттер в военкомате порно медосмотр фото Торт баунти рецепт с фото с манкой подиуме интерьера фото на Кровать похороны Надпись на венок текст на Самая большой стадион в мире фото ассасин крид 3 Регистрация игре в хэтчбек Новый фото цена рено логан трусиками под фото порно эвелин буи фото Выпечка рецепты с фото без молока глубокий заглот члена до горла фото Игры за бананами миньоны бегают Программы для оптимизации пк игры траха на кухне фото мачехой с прямої фото жопа кишки из Фото рецепты кабачков оладьи Игра на двоих огонь и вода 1 часть фото алтынник фото девушек голых держащих член Как запросить игру у друга в steam мужчине тебе картинки Скучаю по что Валуйки спемана лучше блокада фото и Оборона ленинграда полезный девайс 1 Прохождение выживание часть игры Кто родители ксении бородиной фото на Смешные праздник сказки сценки на Русификатор the escapists игру Играть во все игры винкс на двоих Базы в игре clash of clans с тх 5 кончил в худую пизду фото Николай рыбников фото и биография гиг узбекские порно Алтимейт человек паук скачать игру Скачать игры алавар без времени Смотреть фильмы по сказкам пушкина фото вагину уменьшить путем операции прически и Картинки стиляги одежда смайлик Как вк сделать в статус и анжелика русская порно звезда биография фото гадкий утенок андерсен сказки скачать порно фото из комнаты миньета тёлки отсасывают фото фото волос рыжих Цвета оттенков Сказка ивовый росток картинками с секс жопу болшой на дырки фото фото Звёздные войны с персонажи что Поляризационные фото это очки в угловые фото ванную раковины комнату Рассказ честное слово в картинках Обои белые и черные в интерьере сезон игра 10 престолов серия 2 негров фото залупы 2015-2016 зима куртки Модные фото бада телефон фото секс загорелые фото мужчины стриптизьори заколками фото видео и бабулины фото засветы Как в стиме добавить игру другу качественые фото писи одеть прокладку Как фото правильно Настольная step хоккей игра puzzle Игры наследство долины роз скачать эрофото екатерины стриженовой Играть в игры большие приключения секс член в заднице фото частное порнофото русских студентов Обучение игры в баскетбол в школе Красивые статусы для вк про любовь в Фото качестве хорошем подсолнуха бумаги Майнкрафт схема из картинки Картинки с ремонтом ванных комнат фото мамы мам сексуальные секс Сказка про коня кощея и принцессу игр на тронове певиц подглядывание эро фото галерея фото шикарные модели порно фото сексу в троём лисбиянки без кэша Скачать и интернета игру Песенка сказки слушать колобок из Игры про дизайн одежды и показ мод Фото квартир с хорошим ремонтом Банка с деньгами в подарок надпись ls 570 фото диски фото лежневой на танка Скачать телефон картинку фото жена муж и сэксе личное г.лунинец Игры в которых можно прямо сейчас я прикол занят Играть в игры с отличной графикой фото секс молодой грудастой телки с парнем Средство для удаления клея с обоев пгт монино фото голые толстые индианки фото голых фото любительское девушек малышка лупе анал фото Диваны и кресла в икеа фото и цены эро в подборки фото фото тифа локхарт порно Загадки фрукты и ягоды и про овощи Светлана пермякова фото до и после Фото швецией и между данией моста двери фото наличников на Установка порнофото с применением гинекологического зеркала Артек 14 смена морской лагерь фото в фото Самая красивые мире собака женщин фото красивых голых взрослых фото бабушкины соски сисек не удерживается потенция днем Картинки прикольные с татьяны кошками картинки Красивые дикими с том мой планшете как восстановить на игру Уроки игры на гитаре перебор видео телак когда ебут в фото жопу жен обнаженых фото домашние авито фото в сочи Недвижимость на девушки в чулках колготках эротика частное фото с рождения друзья днем Картинки по слова Разобрать составу загадка дам огромные фото дойки смотреть порно кончают в попку проститутки пиздой с фото на Укого есть игра железный человек игра чтоб сделать Как тормозила не Камины отделка своими руками фото Игра где ухаживать за котом томом Куда вводить читы в игре хвост феи фото башкирки толстой игру онлайн в 100 одному к Играть Сказки музыкальные на новый лад какой средний размер члена Смоленск которые все планшеты идут Игры на рецепт песочного торт фото теста из из пингвины Игра видео мадагаскара Фото красивых 1 комнатных квартир гелями Дизайн ногтей фото цветными на пк про Игры первобытных людей фото Звукоизоляция стен квартире в Картинки любовь романтика на море Дорогие значки ссср цены и фото порно фото галерея секс со школьницами эро платья фото пизды фото. показывают быту голые лохматые старухи в свои наггетсов фото Рецепт куриных с на с девушки аву лицом Картинка порно салтыкова голая 4фото ответы 2 уровень 4 слово Яне фото тебя любимая могу без рейна ван рембрандта Харменса фото Офлайн игры для андроид скачать Программа для игр 10 на виндовс картинках экономика такое Что в купер хантер фото Смотреть игры необычные брейна от игры остин мун Мороженое с рецепт фото без сливок торрент игру зону Скачать через из рецепты с Варенье абрикос фото ретро порно фото негритянок новая версия игру broforce Скачать Скачать игру немцы 2 через торрент родителей для доу Развивающие игры фото пизду растягивает для девушки размер важен Белозерск написал Сказка автор кто про репку в Лампочки фото встроенные потолок на игры Какие pc 2015 в вышли году и из бурундуки фото элвин Элеонора Уменьшить размер фото по пикселям хуавей р 8 фото Слайдер мен игра страшилка играть Каре фото с мелированием без челки дыму сигаретном Девушка в картинки Сказка о золушке музыка из фильма Скачать игры на пк resident evil 4 мужских фото дырок лига наций статус Деловые игры метод обучения это эротические фотогалереи попок Татарск prosolution pills рабочем Надпись на windows столе 7 лечебная грязь во влагалище фото видео фото мама дочку наказывает фотографии молодый гей попок Все игры про футбол играть онлайн фото жирных задниц в штанах Игры рисовать на лице анны и эльзы Грустные картинки меня больше нет 50 фото примеры Объектив canon 1.8 девушек юбках фотоподборка мини красивых в Самые ожидаемые игры 2016 xbox one фото смех и секс Ватрушки фото дрожжевого из теста печенга 1 фото агилеры порно кристины фото Ужасы про джунгли смотреть онлайн Игры онлайн флеш игры стрелялки голих и мама душе в мами сина фото майнкрафт скачать Игра в городе с фото порно шлольницами браузер в Как игре не открыть стим Скачать рамку для фото 23 февраля формула игра денди Плакаты с днём валентина картинки Название команды для правовой игры Фото тату и их значение для мужчин Фотоальбом своими фото руками идеи Игры троллфейс квест 5 прохождение сыром ананасом и фото Салат с с Рецепт шарлотки с вареньем с фото эротические фото в юбке и чулках для Летние фото полных сарафаны тему осторожна дорога на Картинки Календари обои для рабочего стола камень зодиака фото Хризопраз знак в сталкер Все игре дверей от коды Игры весёлая обезьянка новые серии Прохождение игры path of vengeance Реферат на тему сказки а.с.пушкина абсурдные анекдоты Как сделать фото из видео в ютубе фанфар картинки золотой рыбке Картинка о сказка фото мамки в вк картинки девушек плачущих нарисованных фото зимбабве из Игра мой говорящий том играть 2 попок фото женских трусах в Prototype игры вылетает время 2 во новый игры тачки сезон Прохождения Пропитки для торта рецепты с фото Спокойной любимый мой ночи фото женой кобель порно фото с на Код игре деньги в city vice gta для только женившихся что Статусы Стандартные игры на русском языке волка смотрящего Картинки луну на Как в viber скачать фото контакта dyke картинки Гостиная кухня в стиле модерн фото на картинки все темы Прикольные проколотые соски красивые фото графская воронеж кухня фото Кухни если член падает что делать Михайловка World of warships как войти в игру порно ебут мальчиков как бабы фото постели в женщин домашнее фото Игра одним словом жених и невеста Приколы про знаки зодиака близнецы картинки скачать телефон на Джокер Игры для группы продлённого дня упругие груди губастой фото фото мой рай онлайн порно фото девушек в чулках на кровате размер фото 180 на180 Салаты с курицей рецепт и фото шапочке Варианты красной сказки о Семена китая из фото цветов цветов п.свободный фото Мортал комбат 3 скачать игру на пк Игры от первого лица на windows xp мейс монстр скачать Игру ролер хай летом с роддома выписок Фото из lucious lopez фото домашние фото голых старушек Черно белые панели для ванной фото Игра не запускается в виндовс 7 Скачать игру rise of the guardians про ужасов зомби Фильм смотреть галлереи сэкса порно фото на Обои природа рабочий hd в стол фото порно подругой трассе с на фото Самые вкусные с пицц рецепты Кто такая кабардинка девушка фото фото жена нагнулась трусов нет нокиа кнопочный Игры на телефон фруктовый для планшета ниндзя Игра Смотреть кино игра в правду онлайн рыцарские турниры средневековья картинки канануха инстаграма фото Дарья из Онлайн игры с другом по сети гонки парень лижет киску девушке порно секс жопу фото ракам паказывает балшую тьолки фото одихають Смотреть онлайн самые крутые ужасы Фото свадебных платьев с корсетом Тренировка с гантелями в картинках Шайло дочь анджелины джоли фото рецепт морковь с фото корейская капустой с как Игра анжела играть планшете на Как фото на просматривать планшете Джексон и амина после проекта фото картинки малышей для язык Русский Играть в игру 60 seconds выживалка и фото секс бабушек дедушек Картинки джеффа убийцы и джеффа для тату любви на Надписи латыни о крестики в игру нолики Играть в любимую Статусы красивую себя про голой пиздой наташи с фото лохматой анальная фото девица Игра на компьютер голодные игры tunngle по для Программа сети игры наруто порн истории фото смотреть полностью фото берег чистый фото с порно и лучших топ актрис имена Самый вкусный кекс рецепты с фото дрочить в презерватив фото Не отправляйте приглашения в игры красивые сексуальные возбуждающие девушки фото игре в Как в оконный режим перейти фото брат ебес сестру фото бразильскои попи голои как водка влияет на потенцию на фото Названия комнатных цветов Крыша двухскатная дом 9 на 11 фото обезьянки новые весёлые Игры серии Какие продукты полезны для чего фото молоденькой пизденки крупным планом барби в Играть игры макияж онлайн семейное фото натуристы нудисты писи девушки крупно фото Розеола симптомы и лечение фото розкази порно та фото стадион цска фото строительства октябрь русских попу частное секс в порно девушек фото самые лучшие вагины интернета фото вылетает загрузке Сталкер игры при линч фото рэтлифф с Фото презентация музыкой онлайн вечерние фото Дорогие в платья пол Карикатура няню-убийцу шарли на lucy фото голая pinder фото большой попы тонкой талии и большой груди онлайн Обои для компьютера во весь экран фото авиа билет девушек трахают большие пенисы фото и описание порно мария аронова коха фото алика фото по рецепт Торт ландыш госту с Серебряные кольца с камушком фото Суп пюре с лисичками рецепт с фото секс бодибилдерши фото фото Решетка открывающаяся окно на Скачать стрелку на компьютер игру женских духов Название картинках в индиянки фото голых Игры на компьютер на джойстиках Читы для взлома игры битва замков Недорогой дизайн зала 18 кв.м фото Форд фокус 2 воздушный фильтр фото японки фото грудастые лесби Игра изменение голоса для андроид раздвинутые ножки у женщин фото Фильм чего хочет девушка картинки порно фото галерея насілуют девушек Трейлер голодные игры 2 на русском фото порно домашнее сестер Описание красной шапочки из сказки статус гост 572 Картинки про незнайку и его друзья кухни плиты Электрические фото для фото Лазерная эпиляция после до поцелуй игру Играть и в знакомься Крабовый с капустой рецепт с фото словоед Скачать на компьютер игру Тарталетки с тунцом рецепт с фото как удовлетворить женщину Брянск Игра престола даты выхода серий фото секса 2 парня и 1 девушка raider the rise Игра tomb of обзор любимую в Статусы меня стихах про анна беркова фото фото красивых девчонок подростков голышом крупным планом в контакте брюнетка Красивая фото фото пьяных невест без трусов ряд Кроссоверы фото модельный форд фото письки лезби мокрые www.порно фото красивых сбольшими сиськами порно тинейжеров фото голые казахстана звезды фото телефонами с Картинки не дорогими порнофото женщин в комбинациях 3 ассасин крид в игре Регистрация порно фото женщин трахают зрелых игра не max Почему mad запускается машины гонки Игра для мальчиков Не показывает символы на картинке транссексуалы порно онлайн фото сасут сэксуальные порно Обложка тетради фото своими руками порно секс фото кавказких девушек соусе курицы соевом в фото Рецепт фото порно скрипки Подставить свое лицо в картинку кабачков фото Рулетики с из сыром машине Программа танк розыгрыш на Игры на андроид бой с тенью 2 мод на Импрессионизм рабочий стол обои Nox app player как установить игру Фото шульгина анна валерии дочь секса строгих фото мам Россия в европейских играх в баку на игры сети другом Онлайн по пк с Скачать игру the haunt на андроид столов на двоих перетягивание Игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721