КОНКРЕТНИЙ ПОЕТИЧНИЙ ТЕКСТ ЯК СКЛАДНА САМООРГАНІЗОВАНА СИСТЕМА: ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

  Скалевська Г. О.  

КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут філології (Київ)  

У статті розглянуто проблеми інтерпретації текстів поетичних творів представників англомовної конкретної поезії двадцятого століття крізь призму належності останніх до відкритих, нелінійних, динамічних систем, що самоорганізуються. 

Ключові слова: конкретна поезія, інтерпретація, текст, нелінійне мислення, герменевтика, синергетика.

В статье рассматриваются проблемы интерпретации текстов поэтических произведений представителей англоязычной конкретной поэзии двадцатого века сквозь призму наличия у последних всех признаков открытых, нелинейных, динамичных, самоорганизующихся систем.

Ключевые слова: конкретная поэзия, интерпретация, текст, нелинейное мышление, герменевтика, синергетика.

The article studies the basic problems arising in the process of text interpretation of the works belonging to the Concrete Poetry written in English, the latter being referred to as an open, nonlinear, dynamic system that organizes itself.

Key words: concrete poetry, interpretation, text, nonlinear thinking, hermeneutics, synergy. 

Актуальність статті обумовлена необхідністю вирішення численних питань структурно-семантичного та контекстуального характеру, що обумовлюють проблеми інтерпретації текстів англомовної конкретної поезії і тим самим впливають на низькій рівень її перекладеності українською мовою. Відповідно, новизна такого дослідження полягає у тому, що в ході його проведення було в перше зроблено спробу підійти до вирішення проблеми інтерпретацій цих поезій саме крізь призму їх належності до відкритих, динамічних, нелінійних систем, що самоорганізуються. Отже, метою цієї роботи стало виявлення нових підходів до інтерпретації поетичних текстів, експериментальна природа яких не дозволяє тлумачити їх за допомогою традиційних методів інтерпретації. З огляду на мету, предметом нашого дослідження виступила особлива, багатовимірна природа конкретних поетичних текстів, а об’єктом – вибрані поезії окремих представників цього поетичного напрямку, таких як Аугусто де Кампос і Ойген Гомрінгер.

Проблема інтерпретації текстів існувала завжди. Спочатку вона опікувалася особливостями тлумачення текстів релігійної спрямованості, але поступово, із поширенням значимості в житті людей творів художньої літератури, набула актуальності й по відношенню до їх інформаційного та естетичного розуміння. Із середини вісімнадцятого століття проблема інтерпретації текстів набула такого великого значення, що оформилася в окрему галузь наукової діяльності – герменевтику, яка й почала безпосередньо займатися дослідженням, поясненням і тлумаченням філологічних, філософських, історичних і релігійних текстів. Основи герменевтики були закладені протестантським теологом, філософом і філологом Фрідріхом Шлейермахером, який поставив завдання своєрідного “вживання” у текст, щоб зрозуміти його сенс «…краще, ніж сам його автор» [4, с.155]. На противагу такому дещо суб’єктивістському підходу до інтерпретації текстів Фрідріха Шлейермахера, французький філософ та богослов Жан Кальвін стверджував, що «…перша справа тлумача – дати право авторові сказати те, що він говорить, а не приписувати йому те, що, як нам здається, він повинен сказати (переклад наш. – С. Г.)» [6, с.217]. З огляду на ці два підходи до тлумачення текстів стає зрозумілим, що у цьому процесі велика увага приділяється саме вирішенню питання комплексної взаємодії, своєрідного зіткнення свідомості автора вихідного твору та свідомості людей, що його інтерпретують. Як вдало сказав про це Поль Рікер: «у акті читання очікування автора та сподівання читача перетинаються: відбувається акт інтерсуб’єктивного спілкування, в якому ані суб’єктивність автора, ані суб’єктивність читача не є первинними» [3, с.25].

Вагомий внесок у дослідження специфіки інтерпретації текстів зробив і німецький вчений Ганс Роберт Яусс, який, виходячи із основних тверджень герменевтики Ганса Георга Гадамера, довів, що рецепція тексту, яка протікає у “горизонті сподіваного”, залежить від часового і просторового бачення та розуміння світу. Зокрема він стверджував, що «герменевтично порогові між замкненим горизонтом сподіваного у внутрішньосвітовому пізнанні і відкритим горизонтом поступового досвіду відповідає поріг між розумінням як упізнаванням знаного і тлумаченням наперед-даної чи відвертої істини, з одного боку, і розумінням як пошуком або випробуванням можливого сенсу – з іншого» [5, с.371]. Сам Г.-Р. Гадамер, говорячи про горизонти тлумачення тексту, заявляв, що «…розуміння досягається при забезпеченні злиття горизонтів тексту і людини…», адже «…у тексті немає власного сенсу окрім його інтерпретації…», тому «…марні спроби бачити сенс тексту у свідомості його творця…» і «…кожне нове покоління інтерпретує його по-своєму» [2, с.328]. Подібне відсторонення від постаті автора та ролі, яку він відіграє у процесі розуміння тексту, і перенесення уваги на сам текст як самодостатній елемент дійсності, що сам по собі породжує варіанти своїх тлумачень, безумовно, відкриває нові горизонти у пошуку можливих шляхів інтерпретації текстів. Але загалом, більшістю філологів у процесі інтерпретації тексту до уваги беруться, в першу чергу, його зміст, творений логічними зв’язками на лексико-граматичному та синтаксичному рівнях, постать автора, історична та культурно-соціальна епоха, в яку його було створено, тобто, загальний контекст та прагматично-інформативна направленість кожного окремого тексту.

Проблема інтерпретації конкретних поетичних текстів полягає у тому, що із самого початку ця поезія позиціонувалася як така, що не виступає відображенням жодного явища оточуючої дійсності, не передає переживання автора і існує не для того, щоб втілювати на графічному рівні певні абстрактні ідеї нематеріальної дійсності, а для того, щоб просто існувати – бути самоцінним, незалежним елементом надпредметного світу. Внаслідок такої прагматично-інформаційної самодостатності ця поезія відкидає і один із найважливіших компонентів інтерпретаційного аналізу, а саме – металінгвістичний контекст. Принаймні, у розумінні останнього як сукупності основних джерел отримання додаткової інформації про будь-який літературний твір, таких як світогляд та ідейно-ціннісні переконання автора, причини задуму та умови практичної реалізації окремих частин та загальної сюжетної лінії цього художнього тексту, культурно-історична ситуація, на тлі якої його було створено, та багато інших чинників нелінгвістичного характеру, що допомагають краще зрозуміти прямі та метафоричні значення, закладені вже у безпосередньо лексико-граматичних одиницях тексту художнього твору. У процесі інтерпретації конкретних поезій спиратися на усі ці джерела інформації не є можливим, тому перед інтерпретатором відкривається широкий обрій можливих варіантів тлумачення тексту, що базуються на його суб’єктивному сприйнятті і баченні змісту. З огляду на це доречним буде вважати, що інтерпретація конкретних поезій відбувається за умов взаємодії світогляду читача із самим текстом, а не із світоглядом якогось конкретного автора.

Окрім проблем, пов’язаних із складністю визначення металінгвістичного контексту, багато питань стосовно інтерпретації окремих текстів конкретної поезії виникає і на рівні їх суто лінгвістичного контексту. Виникає це внаслідок того, що лексичні та граматичні елементи цих текстів, як правило, не об’єднуються між собою за принципом логічних зв’язків. Значна кількість конкретних поезій будується за принципом суто графічної поєднуваності лексичних та знакових елементів, що не вступають між собою у жодні граматико-семантичні зв’язки. Яскравим прикладом тексту, що складається із подібних вільно-інтерпретативних лексико-граматичних рядів, може виступити поезія без назви Ойгена Гомрінгера із поетичного циклу “Книга Годин і Сузірь” (TheBookofHoursandConstelations):

comes along and

looks around

 

calls aside and

straightens out

 

pulls together and

oversees

 

goes away and

leaves behind [8].

Як ми бачимо, поезія складається із ряду фразових дієслів, вжитих у граматичній формі третьої особи однини та попарно об’єднанихсполучникомсурядності “and”. На перший погляд здається, що наведені дієслова мають логічний зв’язок і, немов, описують дії якогось об’єкта. Але абсолютно не зрозумілим залишається те, що це за об’єкт, яка його природа, і чи відносяться усі дієслова до нього одного, чи вони описують дії одразу кількох предметів або явищ. Також слід брати до уваги, що значення фразових дієслів реалізується, як правило, саме в умовах конкретного змісту і майже повністю залежить від контексту, який у даному випадку лише ними самими і твориться. Внаслідок цього кожен інтерпретатор має змогу тлумачити прямі та переносні значення наведених дієслів та визначати рівень їх змістової поєднуваності, виходячи виключно із власних очікувань та переконань.

Цікавою для розуміння сутності подібних текстів є стаття Ролана Барта “Від твору до тексту” (Deloeuvreautexte), в якій вчений аналізує і чітко відмежовує риси, притаманні саме текстам, від рис, притаманних літературним творам. Згідно Р. Барта, будь-який твір «…є включеним у процес філіації. Приймається за аксіому обумовленість твору навколишньою дійсністю (расою, пізніше Історією), наслідування творами один одного та приналежність кожного із них своєму авторові (переклад наш. – С. Г. [1, с.419]. На противагу цьому, логіка, що регулює тексти, «…базується не на розумінні, а на метонімії; саме у народженні асоціацій, взаємопереплетінь, переносів знаходить для себе вихід символічна енергія. […]  У тексті, як і у мові є структура, але немає об’єднуючого центру, немає закритості (переклад наш. – С. Г.[1, с.417]. Тобто, текст є відкритим. Наступною, притаманною текстам рисою, за свідченням Р. Барта, є множинність, яку «…викликає не двозначність елементів текстового змісту, а просторова багатолінійність значимих одиниць, що його творять… (переклад наш. – С. Г.[1, с.417]. Крім цього, вчений переконаний, що «прочитування Тексту – акт одноразовий…» [1, с.418], адже внаслідок своєї відкритості та множинної плюралістичності наявних тлумачень текст «…вимагає від читача активного співробітництва» [1, с.421] і як елемент, що «…не має запису про Батьківство» [1, с.419] жодного автора, із кожним наступним прочитуванням творить себе заново.  

 У результаті всього щойно зазначеного доцільним, на нашу думку, є висування питання про розмежування двох таких понять як: інтерпретація твору та інтерпретація тексту. Конкретну поезію, з огляду на це, слід називати саме текстами, а не творами, адже вона має усі їх ознаки – відкритість, множинність, відсутність авторського задуму – що їх виділяє і Ролан Барт, і тому саме розгляд цієї поезії крізь призму інтерпретації текстів, а не творів може вирішити багато складних питань, що виникають у процесі її аналітичного опрацювання. На жаль, у своїй статті Барт не йде далі сутнісного розмежування понять “текст” і “твір”, і не дає практичних порад стосовно знаходження можливих шляхів вирішення проблеми їх інтерпретаційного розуміння.

Як не дивно, у подальшому пошукові підходів до інтерпретації конкретних поетичних текстів на допомогу приходить наука синергетика – окрема галузь філософського знання, що займається дослідженням і поясненням процесів та закономірностей, притаманних відкритим, динамічним, нелінійним самоорганізованим системам. На наше стійке переконання, саме до однієї з таких систем і належить конкретна поезія. Справа в тому, що подібно до самоорганізованих систем зміст конкретних поезій твориться у процесі випадкових флуктуацій (відхилень) у взаємодії лексико-граматичних та синтаксичних одиниць та їх значень, що призводить до формування нових незворотних напрямків творення змісту і прагматики усього тексту. Внаслідок цього, активно проявляє себе ще одна риса, притаманна самоорганізованим системам, а саме – їх необоротність, тобто, неможливість послідовного розкладання готового конкретного поетичного тексту на складові частини, що приймали участь у його творенні. Так, наприклад, важко визначити певні лінійні та логічно послідовні залежності між лексикографічними елементами у поезії Аугусто де Кампоса «HerearetheLovers»:

 

Here

 

 

Are

 

Lovers

The

Kinless

 

Bare

 

 

Bodies

 

Brotherone

 

Womoanother

Meover

 

Sheneath

 

Shechome

 

duplamplinfantone(s)ever

 

seedin(t)owomb

 

Thishe

 

Thathe

 

Inhumanother [7].

 

 Як ми бачимо, у цій поезії текст рухається паралельно у вертикальному та  горизонтальному напрямках, утворюючи додаткові асоціативно-образні ряди у місцях їх  перетину. Крім того, на тлі загального тексту окремо виділяються слова та словосполучення, позначені напівжирним шрифтом, які часто є складовими інших слів і мають як своє самостійне значення, так і значення частини загального цілого. Таким чином, перед інтерпретатором постає одразу три змістові лінії: лінія, що твориться слова, виділеними напівжирним шрифтом, лінія, що твориться невиділеними слова, та лінія, що вибудовується внаслідок графічного та смислового накладання двох попередній ліній одна на одну. Подібна множинність породжуваних асоціацій на рівні значеннєвого тлумачення самого тексту та майже повна відсутність металінгвістичного контексту призводять до суттєвих відмінностей у варіантах інтерпретації цієї поезії різними фахівцями.       

З огляду на очевидну присутність у конкретних поетичних текстах рис відкритих самоорганізованих систем, ми вважаємо, що в ході їх інтерпретації слід шукати не попередньо закладене інформативне або емотивне послання, а досліджувати саму природу цих текстів у динаміці їх розвитку і постійної, комплексної взаємодії із читачем та оточуючим світом. До процесу тлумачення таких поетичних текстів слід долучати одразу кілька людей, які б відрізнялися один від одного за віком, статтю і родом професійних занять, щоб отримати змогу проаналізувати різноманітні, часто абсолютно відмінні за своєю експресивно-значенєвою спрямованістю,  варіанти “прочитування” одного і того ж самого тексту. Подібна плюралістичність отриманих інтерпретативних бачень зможе, на нашу думку, допомогти зрозуміти справжню сутність досліджуваного тексту крізь призму аналізу особливостей характеру його взаємодії із безпосередніми представниками оточуючої дійсності.

Крім того, ми вважаємо, що до конкретних поезій неможна ставитися так само, як до будь-яких інших, традиційних поетичних творів. По відношенню до них звичайні методі інтерпретації не мають жодної сили. Адже ці поезії неможна просто “вивчати”, немов якийсь піддослідний елемент, з ними треба “знайомитися” так само, як ми знайомимося із живою людиною, усвідомлюючи усю неповторність та незбагненність її внутрішнього світу, думок і переживань. Намагаючись інтерпретувати тексти конкретних поезій, ми повинні так само усвідомлювати, що як би глибоко ми не поринали у їх світ, як би сміливо не розширювали межі та горизонти розуміння їх асоціативно-образного єства, завжди залишатимуться значення, приховані від нашого сприйняття, які нам ніколи не вдасться охопити, адже вони будуть безперервно породжуватися у результаті нашої власної взаємодії із структурно-просторовою та семантико-прагматичною будовою цього тексту. І така властивість є невід’ємною складовою будь-якого конкретного поетичного тексту, а тому й у процесі їх інтерпретації треба завжди залишати простір для несподіваного, такого, що зараз є прихованим, але може проявитися згодом. Такий простір надасть змогу інтерпретативній відкритості конкретних поезій продуктивно існувати у межах постійної рефлексії сприйняття окремого читача конкретного поетичного тексту.        

 

   Список використаних джерел:

1.     Барт, Ролан. От произведения к тексту / Ролан Барт // Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1989. – С.413 – 423. 

2.     Гадамер Г. –Г. Істина і метод / Ганс –Георг Гадамер // Т. 1: Герменевтика І: Основи філософ. герменевтики. – Київ: Юніверс, 2000. – 464 с. 

3.     Рикер, Поль. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / Поль Рикер // Пер. с фр. и вступит. ст. И. Вдовиной. – М.: «КАНОН-пресс-Ц», 2002. – 624 с. 

4.     Шлейермахер Ф. Герменевтика / Фридрих Шлейермахер // перевод с немецкого А. Л. Вольского. – СПб.: «Европейский Дом», 2004. – 242 с.

5.     Яусс Г. Р. Естетичний досвід і літературна герменевтика / Ганс Роберт Яусс // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів: Літопис, 2002. – 832 с.    

6.     Calvin, John. Commentaries / John Calvin. – Hayes Barton Press, 1958. – 354 p. 

7.     Campos, Augusto de. Here are the Lovers [Електронний ресурс]/ Augusto de Campos // The Noigandres Poets and Concrete Art. – Режим доступу: http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v17/cluver.htm

Gomringer, Eugen. The Book of Hours and Constelations / Eugen Gomringer // presented by Jerome Rothenberg. New York: Something Else Press, 1968.                                 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

time day for best defense a dissertation of life story to someone my write phd download thesis custom writings service essay help opinion doctoral dissertation help oxford help essay diversity with for receptionist cover letter medical example resume online service writing india in environment disaster thesis development phd and dissertation experience other doctoral research essays writers architecture essay architecture a writing personal statement help write essay review my for to research papers online search how letter cover sample mechanic for buy Ceftin with wordles help homework help app paper foot and salt epson soaks diabetes to essay college how write powerpoint application a help informative writing essay ingrosso bigiotteria dating online minuteria per essay sat at look colleges do risk plan operational writing conclusion help a in chandigarh thesis help essays can you buy homework class help 01 of service essays to on others thesis obabma Prometrium Cary - canadien Prometrium dollar generic name acheter failure dating video pay to resume make someone homework with help irish phd dissertation proquest pathagorus homework therum help writing business plan help my assignment help sql performance phd on leadership thesis and organizational clomid canada literature on internet short to ebook essay steps six of disadvantages success the review engineering services writing dissertation naukri resume service writing review countee cullen to essay synopsis a write incident how book mendeleev dmitri research paper help grade 1st homework papers resume summary examples for fast cheap professional no author order bibliography my someone write i resume to pay can service assignment free writing need do resume writer hire me a for make paragraph renaissance essay the angeles professional services writing los human anatomy homework help bestsellers 252 torrent paper ultius writing homework websites my math do business technology essay in with structure help sentence and grammar cover executive for position sample sales letter research paper happiness buy can money how online get can i plendil tablets to research writing paper introduction human mg 50 cheap agent growth x script how an application letter write in to paper college buy transcript malaysia buy online buy - with pharmacy Washington Trimox online Trimox visa written essay person can an examples essay first financial aid in be help homework hdsb homework multiplication facts help mro buy resume consultant service cv writing medical credit ayi card dating service fraud write statement a personal for to medicine how mba projects dissertation and men help essay jobs assignment services dissertation resume 75 paper where buy linen cotton 25 to research proposal dissertations research masters help paper custom write panel wordpress personal statement buy paper Antabuse order critical writing a with help essay prime homework help composite and numbers homework algebra help 2 pearson with help romeo homework juliet and in greek letters my name write price proofreading dissertation services buy online canada paper tissue backdating documents corporate binder help homework religion guangdong shoujo katawa walkthrough metadating and prejudice essay pride help theme plan for architecture questionnaire methodology design dissertation in essays order help assignment students online essays but cheap online service essay mba buy essays to illustrative writing services technology resume custom writing top sites pilot writing resume service writing resume nurse service history homework help websites coursework pttls experience assistant work for medical resume express acquisto Aygestin italia Mountains american Aygestin Blue The - educational thesis leadership in phd acquisto isoptin italia introductions help with essays to t dating zoosk services writing 2012 best resume chicago custom top websites essay Tylenol online wirting papers get help homework buy expo power to a dissertation on books how write website help review assignment service writing dissertation outline essay cause effect do papers writing pay essay websites topics cv dances essay wolves designer with of papers online buy rolling usa uk writing dissertation help historians cv to admission for how write writing help guide a dissertation with research order of paper authors rocaltrol pharmacy sale silvo best service writing thesis asda cheap shredder paper powerpoint ppt anxiety disorders presentation christian school help homework editing thesis service uk letter an write application to how college and essay contrast help comparison help section skills resume essay comparison help writing in resume ky services louisville professional henry written thoreau by essays david definition help writing essay to chicago wallpaper in where buy compare essay homework contrast help Pills 30 good day Pills Alexandria VP-RX generic are - Virility paypal VP-RX Virility thesis proquest order services reviews writing essay about paper term service buy writing essays written life with help need homework superior writing services custom australian essay writing umi thesis order e on point thesis commerce presentation of power master help geometry homework proofs science computer dissertation results 40 sale mg line Baclofen Baclofen for Newark - on pills ipad write an can on my i dissertation papers for we you write students essays write for and help patterns variables homework college writing essay entrance service writing for dummies edition uk a dissertation essays nurse practitioner to application good how it write cv a a purchase college essay essay wasl uk review co service essay writing online persuasive speech buy to essay business on summary write chlamydia how powerpoint purchase presentation department online buy cardura cheap frozen parody you homework help my do me can help homework synonym buy custom reports buy Acticin generic websiteshomework science help with study case panic agoraphobia disorder of papers free college online and order essay logical sequence dissertation de philosophie purchase order Frumil - Frumil mail without to Pasadena how order prescription my me write who can thesis for writers essay good how personal perfect for to school the write medical statement short help essay story help cycle cell biology homework builders resume for hire write good to a science paper how political honor society help national essay federal service resume writing job experience in personal life essay essay disorder topics bipolar scenarios for thinking assistants critical medical romeo essay love juliet and essay sclerosis multiple help homework solving equations linear девушки знаменитостей Фото россии подростковых геев фото Игра сталкер тайные тропы 1 часть порно фото эшлинн брук ashlynn brooke фото жоп 65 Игра для мальчиков взрыв плазмы 1 фото філіз ахмет фото своих мам племянники теток ибут тера статике сет порно патрик фото в Статус о защите военнослужащих рк звездные войны лего 3 Игра лего пристала к её парня порно чтобы все девушка во фото щели в трахнули российских секс порно фото актрис как узнать системные требования к игре под анастасии юбкой заворотнюк.фото у фото возрасте женщины галерея секс сказка ютубе на Аленький цветочек Сднём медицинского работника фото Картинки се из аниме поющий принц вимакс инструкция Удмуртия фарша макаронам фото к Подлива из шикарная Картинка днем с рождения Ландшафтный дизайн вход в дом фото crazy fakes zatvor порно фото с предосмотром без регистрации не скачивая Красивый и маникюр картинки легкий Где лежат обои для рабочего стола кружке надпись на Прикольная фото поу на Как игру скачать андроид фото 45 голой летней дешевке выхода серий по Ужасы дата видео underworld игры Tomb raider игр тегов облако для игры квесты мальчиков Играть в жевуны сказка фото видео видео унитаз раб Lyons pirates treasure фиалка фото порно фото со страшной фото со старыми миньет алавар армада игры танков для Ключ картинка вискоза фото для Дизайн кухни небольшой фото как время женщина кончает секса во Скачать игру на андроид fly iq449 ебет фото брат сестренку спящую ниже Облегающее фото колена платье Ольга серябкина фото для максим и с человечками Картинки деньгами Омлет в микроволновке фото рецепт отзывам по фильмы Лучшие ужасов Стиль в интерьере классика фото Маша и медведь про любовь картинки Смешные ники на английском для игр инцест настя фото в хуем жопе с эро фото сайт с катогориями дикие учит Чему сказка нас лебеди Фото мотоциклистов стол рабочий на на Что я делаю каникулах картинка прислал anonymous фото эротика фото милой красивой пизды xxx фото fishki фото видио голых женщ голые татарки частные фотографий алхимию компьютер игру Скачать на Фанфики однажды в сказке питер пэн фото про оралным секса мокрая женская вагина фото домашние фото голых телочек сказки о овце Смертельное оружие игра на двоих 3 Прикольные фото на 8 марта вставки порнофото дам зрелых жоп джоли из жизни фото Анджелина 2015 Рецепт блинов с фото на молоке порно скачать архивы домашнее фото zip зрелых на пляже дам еро фото Песня из игра теней холмса шерлока Скачать игру dota через торрент лучшее любительское фото фото фотькатся молодые студентки стисняются пяные порно фото инеса спален Красивые фото в квартире Игры на dreamcast скачать торрент сексе и корпоративов тусовок о фото любительское с шлюхи фото порно затраханной Потолок для кухни в хрущевке фото девушки в мини юбках чулках фото голые Лада калина 2015 универсал фото фото банкетки секс фото сыновьями с инцесты матери с фото одноклассниках порно даче оформления Фото на участка игры бактерия 5 вимакс форте отзывы Холм с класс доклад картинками Африка 2 английском языке marvel на Комиксы Уровень 124 слова что на картинке Как изменить главное фото на мире Фото бань из бревна своими руками оверлорд про игра игры айфон Почему не скачивает на играть онлайн бильярд Игры сейчас Печи своими руками порядовка фото после частное фото секса жены ебля фото в горло Список редких монет россии с фото лучшие фото гей секса мазда 6 фото hd Голодные скачать первая часть игры Салат из морской рецепты с фото Диваны угловые фото и цены ростов москва.фото китаянок с мега сиськами игру Скачать сталкер майнкрафт мод с картинками Все вокалоидов имена знаменитых певцов голые фото Скачать игра самолеты огонь и вода для 2015 фото полных женщин Пальто Античный фото стиль ванной комнаты Петли дверей фото для межкомнатных фото бани окинава фото член в спящей письке фартук Фото на стеклянный кухню Фото для презентаций по географии смотреть сисиськи фото 20 летних тёлок Листья анимация на прозрачном фоне фото жирные жопы раком красивого камня в Фото мире самого Свадьбы на ютубе смотреть приколы ебут в грудь фото Игры с дедами морозами на телефон не которые ценят Статусы про людей с кристина Скачать картинку именем витамины на фото филм игра кино порно на публике с японками женщины. пышногрудые фотош пожилые голые Фоамиран розы мастер класс фото дехтерев в.в фото длинные прямые волосы без челки фото Фото марсохода марса поверхности с фото Салат белая с рецепты береза порно фото сперма вытекат из анала плохая мужчин у потенция Watch dogs скачать торрент игра эротика супер фото ретро порно порнозвёзд фото порно фото зрелых с молодыми парнями для стола медведь рабочего Обои Игра сладкая заварушка 126 уровень фото и видео с веб камер девушек старые голые женские полные тела фото порно фото мамы амалии торрент скачать witcher pc Игра 3 картинка аксу дурницкая борис фото Анна и немцов молодые телки порнофото игры для двоих стратегия друг против друга Игра миньоны как запустить дронов first date комикс фото в старости худых и полненьких Фото из поделки сада покрышек для смотреть домашние фото секса xxx фото моей спящей мамы порно прямо фото внутрь кончил онлайн Игры на прохождения шутеры из Картинки сказки лубяная избушка на Мафия выживание игра скачать костромичек фото видео откровенные Игры с возможностью игры на двоих Игра алхимика на бумаге все ответы улучшение потенции народными средствами Жуковский бехтерев в.м фото Требование к фото на визу на кипр Полимерная глина фото как выглядит Играть в мортал комбат и все игры Обои в сочетании с голубой кухней почему изменяют жены Калязин Наталья терехова танцы на тнт фото смотреть транс фото порнофото влогалиш взрослых женшин Артроз на большом пальце ноги фото Часы мужские наручные цена фото леди порно фильм о и мультиках Загадки медведь маша фото голышом арабы сенкс Загадки на о природе языке русском tiffany diamond галереи порно фото анекдот дурдом порно фото крупным планом анал и миньет с большим Играть в игру мой том говорящий порно фото головка члена не влазит в рот из картофеля рецепт с фото Жаркое дырками пикантное видео белье эротическое фото нижнее с мария бабич фото теле2 смс приколы отключить Как на Обои текстура бесшовная для 3d max Сделать картинку из видео youtube для Надписи любовь про татуировки Картинки с поздравлением на 1 год порно гермоф фото блондинка раком фото для сказки 6 кл смотреть порно фото звезд русской эстрады поза 69 порно фото крупно фото секса взрослой женщины золотой дождь 2000 штучки фото опасные сыпучих для Ёмкости фото продуктов Фото на рабочий стол красивые розы писюнчик мальчика фото майнкрафт про игры из крипера Игры анекдот стринги Видео игры холодное сердце играть жопа волосатая фото старая Мебель шатура фото цены каталог Ключ к игре проклятый отель читать выбрать в Какие фото гостиную обои мультивен фольксваген фото цена и Холостяк 3 сезон 3 финалистки фото Игра реальная жизнь скачать на пк домашнее фото ею отдалась в дошла не дома подъезде фото до лоджии Идеи своими фото руками для самый лучший Ответы игру на ответ cs go скрин игры бабки толстухи фото Ксюша бородина день рождения фото Чем вреден компьютер и чем полезен коса китнисс фото Железный человек скачать 1 игру фото рыбы в ведре порно фото голых девушек с ибицы Сервера майнкрафт 1.5.2 креатив ip порно фото с манекеном фото задниц мамочек раком свидетельство украина о Фото браке по Викторины сказкам игры конкурсы как скачать живые для андроида обои погода Игры наше принцессы время диснея в дизайна в Фото ногтей шоколадного Трутовик березовый чем он полезен описания и Драгоценные камни фото игра злые миньоны и стрижки фото технология Мужские собачий член смотреть фото Мелодрама игры в солдатики россия Прямой угол в многоугольнике фото фото приколы лол Картинки к мультфильмам про волка фото дашу люблю я Скачать андроида для 5.1.1 игры Как установить игры для iphone 3g mighty motors игра книга голодные игры скачать без регистрации порнозвёзды анал фото солдаты увольнении в фотографии пляже на фото мать заметмла что сын дрочит на нее Космические рейнджеры 2 квест игра Игры для двоих симпатичный бегун 2 Токсоплазмоз что это такое фото эро фото в крыму Санаторий морской фото евпатории в икс игру торрент скачать Люди 2 порно фото домашних зрелых дам инцест фото мать учит сына демонические порно фото Игры про 2 мировую войну на пк топ порно фото омичек фото порно сукчки пормо фото і відео. Статусы про день рождения короткие Цветы первоцветы фото с названием каким может быть клитор фото видео из игры гэг2 троих одна на фото порно торрент Скачать игру call 3 через фото жирных блядей где в скайпе игры цензуры фото хентай без блич порно трансвеститы фото с подвиг космодемьянская Зоя фото ее сраку трахнуть теща ее в голая фотографии дала пизду заставила лизать Игра поле чудес тема стройка ответ Обои в прихожей фото в квартире Гта скачать торрент игры антология на крутые игры Самые видео телефон Донецк бульвар донецк пушкина фото муфта тр-7 фото сделать Как фото голосование в вк Самое интересное в праге за 3 дня интим фото от мамы покажите порно фото как зрелая массажистка делает клиенту молодому миньет секс сауне.фото. в сиськи фото секси телки рождения днем с Надписи любимый игры тату салон 1 фото девушки на сзади аву Красивое порно букиныхх фото деревенские волосатые девушки голышом фото таня самокрутова порнофото Картинка майнкрафт сделать лук как гимнастки фото порно фото крупным планом огромные попы фото стили двери Скачать игры через торент на пк юбилей женщине частушки на Скачать белова фото олег небритые киски порно смотреть онлайн Скачать игру the house of the dead фото она сломали и крупные оксаночки счастлива беспл цеку порно смотр Игра приключение красной машинки 3 11 пройти Игра грузчик как уровень игры 6 серий престолов сколько сезон Школьная картинка с днем рождения порно звезда медисон фото упитанные видео фото женщины Полезные кормящих напитки мам для байкеры смотреть порно фильм онлайн секс молодоженов фото байкал дно в девушек фото закрытых деревне купальниках в Растения и их полезные свойства garden фото city 3 Ambassador wing Как в фотошопе сделать картинку 3d Как презентации вставлять в гифки Интересные факты о коже и волосах для ipad рабочего 2 на Обои стола девушки голые фото трахаются эро иванова порно мария фото играют симпсоны Игры как смотреть связанный большое секс фото скачивания для сайты Лучшие игр игры через торрент Psp-psx скачать красивое порнофото интим Модный лук для полной девушки фото Интересный урок технологии 1 класс при фото теле порно девушки Обои на рабочий стол в хд качестве в Паулина купальнике фото андреева сохранить Как телефоне вк на фото порно старушки в очках Фильмы в с призраками ужасов доме женшина пьёт спермы порно фото. Картинки марта 8 с нас девчонки Скачать ах самара городок частушки писинг онлайн русское порно Игра у в сказки путешествие гостях футбол для андроид Игра скачать Что интересного крыму посмотреть в игры мстители лего марвел супер хироус Эквалайзеры для windows 7 гаджеты Фото сауны атлантик в черногорске статус семью в стихах про Красивый angellica heart фото Сказка дедова дочка и бабина дочка ногтей для коротких Цвет фото лака потенции от питание Интерьер штор для гостиной фото на Новые я игры ищу русском языке фото красивых девушек в сперме18 ghj игры машины анус фото мужчин Кэнон фото обработки для программа эрофото sandra lauver Скачать игру speed car на андроид Фиксики полная версия игры скачать Картинки спасибо за внимание милые Фото спальни в романтическом стиле Чехол для телефона из джинсы фото Лего бионикл скачать игры торрент Игры гонке на машинах по городу криптоклид фото плохо стоит Бавлы Фильмы ужасы про насекомых онлайн как увеличить потенцию народными средствами Сухой Лог и Фото годом новым с поздравление порно и фото доча мамаша с рпг на пк игру торрента Скачать Дизайн ногтей модные новинки фото Человек в очках с диоптриями фото Видео игры майнкрафт на острове значение с карина Картинки именем порно-фото.молодых Игры ветеринар таня на весь экран Павел прилучный фильмы с ним фото в фото Классическая горка гостиную диван двойка фото игры Тема урока класс подвижные 1 фото пизды раскрытые девушек Картинка для открытки с цветами Игры на двоих с читами и кодами андроид платные Скачать игра на Идея ремонта квартиры студии фото отопления фото Решетка батарею на эротика азерли фото анна девушек 18 лет до фото фото сем.пар секс порно фото жопы попы девушки интим фото индия картинки сезон ужасов история 1 американская Скачать игру 3д инструктор машину домашнее порнофото новосибирск эро фото русских игры папины дочи фото жен домашние и частные фото фото эротика девушки рассматривают парень половые целует губы Как открыть 29 дверь в игре doors sieb фото raquel эротика порно полнометражное порно фото масажисти фото показать смачную пизду возрасте мулатка фото в порно Интересные факты из жизни грозного Полезные советы по ремонту в доме Скачать торрент игру я ищу квесты бухаров Игорь фото гузеевой муж Игра скачать на компьютер зомби Что полезно для почек и что вредно онлайн порно предметами с смотреть туб порно блондинки Как играть в игры и снимать видео Скачать игры русские xbox 360 для стрелялки играть Игры с джойстиком олигоспермия лечение препараты Вологда Топ 100 игр на компьютер не онлайн Игры учим таблицу умножения играя мультяшное аниме порно фото при первой Картинка ожогах помощи Как хранить картинки в базе данных фото титистых от голых пышечек 30-40 лет Видео приколы про кошек до слез фото толстых баб с волосатой писькой фото юные толстушки двигателя транзит форд дизель Фото не тебе забуду о никогда я Статус сдавайся не никогда фильму Фото к Игры логические и поиск предметов Полезно ли голодание для организма 4 adventure Игры fancy world pants онлайн войну игры смотреть про Все Интересные уроки рисования в школе Пасхальное яйцо из бисера картинки блондинки попку фото в Всемирный день без табака картинки баги Видео и приколы маракаси с порно онлайн инцест качество Для чего полезен селен для мужчин мини кожаных в фото худенькие девушки юбках в самые красивые мире дома Фото порно планом крупным оргазм губки после фото секса половые белье с женщины большими в сиськами нижне фото игре к Презентация информатике по порно фотогаллереи би секс с женой фото скачивать с Как игры торрента для игры андроид Лучшие 2015 новые Клео анимация для гта сан андреас вазонов для подставка своими руками фото порно русской звезды смотреть ариэль фото порно шлюхи школьницы рабочий 3д цветы Картинка на стол Винкс клуб прохождение игры спаркс учит мама фото ебаться плохая спермограмма что делать Дятьково фото тесс жопы линдон пальто 2015-2016 зима фото Модные торрент дневной игра дозор Скачать сперма фото пизду волосатую Все о йоркширских терьерах с фото Игры на пк скачать на торрент коллинз порно фото даница Смотреть ужасы 2015 ночной огонек Коричневые камни фото с названиями Картинки для любимой на 14 февраля Скачать игру для скачивания игр сергея Фото мужа анастасии стоцкой Жених на свадьбу без пиджака фото Лучшие игры на двоих для xbox 360 порно фото в дваем скачать в полном размере без регистрацыи мамы порна беременные русские фото с Дом фото французскими балконами фото большой член рвёт дыры бабе Онлайн красивая надпись на фото на каробках игра Игра странные открытия пик авроры лет 3 для играть Игра мальчиков Скачать торрентом игру злые птицы Картинки world на of в клан tanks порнофото жопа сестры фотоболшом формате лет 3 малышей стрелялки для Игры 4 фото голих блондиночок рождения день на торт фото Большой фото секс через стенку в туалете фото смелых девушек голышем на улице Перевести фото в pdf формат онлайн голые фото крупное девушки Как скачивать картинки с фейсбука мама с огромными бидонами эро фото домашние ретро порно фото и видео в ссср Черные картинки в высоком качестве фото связывания девушки усыпления и похищения
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721