КОНФЛІКТ ЯК ОБ’ЄКТ ФОНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. П. Мохненко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
м. Київ


У статті на основі огляду існуючих результатів наукового пізнання феномену конфлікту в комунікації обґрунтовано необхідність вивчення закономірностей та особливостей просодичного оформлення конфліктного дискурсу. Наголошено на необхідності урахування встановлених у філософії, соціології та психології провідних факторів, що впливають на зміну динаміки перебігу конфліктного діалогу як соціально-комунікативного явища.
Ключові слова: конфлікт, ефективність спілкування, конфліктний діалог, гармонійне спілкування.
В статье на основании обзора существующих результатов научного познания феномена конфликта в коммуникации обоснована необходимость изучения закономерностей и особенностей просодического оформления конфликтного дискурса. Подчеркнута необходимость учета установленных в философии, социологии и психологии ведущих факторов, влияющих на изменение динамики протекания конфликтного диалога как социально-коммуникативного явления.
Ключевые слова: конфликт, эффективность общения, конфликтный диалог, гармоничное общение.
On the basis of a review of existing results of scientific study of conflict in communication the author has justified in the article the necessity to study the peculiarities and regularities of conflict discourse prosodic organization. The author has accentuated on the importance of taking into account the leading factors established in philosophy, sociology and psychology, which influence the modifications in the dynamics of conflict dialogue as a socio-communicative phenomenon.
Key words: conflict, communication efficiency, conflict dialogue, harmonious communication.


Постановка наукової проблеми та її значення. Конфлікт як ситуація, у якій одна сторона намагається зайняти позицію, несумісну з інтересами іншої, є характерним і для суспільних груп, і для окремих особистостей у всіх сферах людської діяльності. Соціальна значущість дослідження природи конфліктів та конфліктних ситуацій змушує займатися породжуваними ними проблемами широке коло дослідників таких галузей знання, як психології, соціології, філософії та інших наук нелінгвістичного циклу. Це свідчить про актуальність розгляду сутності і механізмів урегулювання конфліктних ситуацій не тільки з позицій спеціалістів з конфліктології, а також і з погляду дослідників-фонетистів.
Проте, незважаючи на велику кількість робіт, присвячених конфліктній взаємодії (див., напр., [19; 23; 31; 35] та ін.), конфліктний діалог довгий час залишався поза науковими інтересами лінгвістів через його ненормативність і неетичність. Це можна пояснити тим, що внаслідок вивчення конфліктного діалогу не як виду взаємодії комунікантів, а як відхилення від норм, можливості його об’єктивного аналізу значно звужувалися. Саме в силу зазначених причин це явище є недостатньо вивченим з фонетичного боку.
Тому метою цієї статті є виявлення особливостей психо-соціального феномену конфлікту як об’єкта фонетичних досліджень шляхом огляду результатів його наукового пізнання.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.
Дослідження явища конфлікту почалися з філософії. Так, відомо, що воно описувалося філософами ще в епоху античності [24] та середньовіччя [25], Нового часу [8] і сучасності [34].
Цілком природно тому, що з ХХ століття конфлікт стає об’єктом дослідження не лише філософії, а й психології [1; 20], соціології [15], правознавства [4], педагогіки [14], математики [11], політології [29] та інших наук. З часом відбулося залучення проблематики конфлікту і до мовознавчих студій [7; 17; 19].
Узагальнюючи відомі визначення під час подальшого викладу, ми будемо вважати, що під конфліктом слід розуміти зіткнення різнонаправлених сил (цінностей, інтересів, поглядів, цілей, позицій) суб’єктів, сторін взаємодії, протиборство протилежно направлених мотивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань) або суджень (думок, поглядів, оцінок) [12, с. 10], найгостріший спосіб вирішення протиріч, які виникають у процесі взаємодії суб’єктів конфлікту, що зазвичай супроводжується негативними емоціями [1, с. 84]. Крім того, певні властивості конфлікту, проходячи крізь призму концепцій і методів різних областей знання, набувають специфічного відтінку.
Наприклад, у психології існує досить широке розуміння конфлікту як зіткнення, протидії, протиріччя, виду спілкування, ситуації незнайденого виходу, типу конкурентної взаємодії і т. ін. [Там само, с. 52].
На відміну від цього, в соціології (див., напр., [15, с. 6]) конфлікт трактують як загострення соціальних протиріч, унаслідок якого в одних умовах стимулюється організація системи, в інших – вона стає дезорганізованою, а отже руйнується.
Найбільш сталими у вивченні закономірностей зародження, розвитку та врегулювання конфліктів є філософський, психологічний, соціологічний, релігійний, правознавчий, педагогічний, математичний, політологічний, лінгвістичний, психолінгвістичний, лінгводидактичний, комунікативно-дискурсивний та ряд інших аспектів. Це пояснюється мабуть тим, що конфлікт є багатостороннім, одночасно розвиваючим і руйнуючим явищем, що відображає діалектику життя [20, с. 23], та залежно від результату вирішення, він може бути стимулом до змін і поштовхом до прогресу чи мати негативні наслідки.
У праці [Там само, с. 24] також наголошується, що основою виникнення конфліктів є наявність соціальних відносин між окремими індивідами, у межах будь-яких колективів, груп, сімей, класів, націй тощо. До причин конфліктів відносяться, як правило, прагнення до рівності; неможливість індивіда реалізуватися у суспільстві; агресивність індивіда й натовпу; несумісність цілей учасників комунікації; невідповідність між можливостями суб’єкта й умовами, у яких він діє. Крім того, автори враховують такі джерела породження конфліктів, як протиріччя у знаннях, уміннях, особистих якостях; емоційних, психічних станах; технологічних, економічних процесах; цілях, засобах, методах діяльності; мотивах; поглядах, переконаннях; розумінні, інтерпретації інформації; очікуваннях, позиціях; оцінках, самооцінках.
Наведемо типовий приклад конфліктного діалогу, що породжується прагненням з боку батьків до рівності та протиріччям їх поглядів з поглядами директора школи. Цей приклад соціального конфліктного діалогу (фільм “Skin” режисера Е. Фабіана) взятий із ситуації, в якій директор школи, де навчаються лише діти білих людей, повертає до батьків їх схожу на мулатку дочку.
– Sandra’s been reclassified by colour. She may no longer attend the white school.
– Are you mad? She’s our child! What are you going to do next? Reclassify my wife and me as well?
З огляду на мету нашого дослідження виникає також необхідність більш ретельного розгляду наукових здобутків лінгвістики. Це цілком закономірно, позаяк на сучасному етапі дослідження міжособової комунікації зумовило активне вивчення конфліктного дискурсу лінгвістами, оскільки протиріччя в оточуючому світі знаходять своє безпосереднє відображення у мові й мовленні. Отже, конфліктні ситуації мають впливати на фонетичні, лексичні, граматичні, стилістичні особливості мовлення, а також на комунікативні стратегії спілкування.
Мабуть, саме тому вітчизняні та зарубіжні лінгвісти підходять до вивчення проблеми ведення діалогів у всій її багатовимірності та поліаспектності, зокрема, займаються дослідженням загальної теорії діалогу [27], діалогічного та монологічного мовлення [16], особливостей побудови діалогів: граматичних [18], лексичних [2; 5], стилістичних [13], невербальних [28], просодичних [23] та ін.
Низка лінгвістів вивчає дискурсивну взаємодію індивідів, а саме: теорію дискурсу [21], текст і дискурс [3], дискурс як мисленнєво-комунікативну діяльність [33], конструювання гендеру в англомовному дискурсі [22] та ін.
У лінгвістиці досліджують також сімейний [23], професійний [19] та побутовий [26] конфлікти. Вивчається мовний [30] і мовленнєвий конфлікт [30; 17]. Визначаються стратегії і тактики конфліктного дискурсу [26; 31], будується типологія конфліктів [13], вивчається поведінка мовленнєвої особистості в конфліктних ситуаціях [26].
При цьому розглядаються такі пов’язані з конфліктною комунікацією мовленнєві жанри, як сварка, осуд, звинувачення, образа [5]. У науковців викликають інтерес і проблеми, пов’язані із виникненням конфліктів на основі взаємодії мови й суспільства [35], мови і культури [32].
Більш того, об’єктом дослідження лінгвістів стає конфліктність мовних одиниць. Так, у праці [2, с. 232] йдеться про конфліктність метафори, оскільки вона утворюється шляхом схрещування, гібридизації двох концептів – рівності і подібності. Останні є відмінними за своїм логічним статусом [Там само, с. 246-247], позаяк рівність є незалежною від людини, подібність суб’єктивна; рівність формує образ, подібність – концепт. Саме на грані між цими двома поняттями, як відзначає автор, утворюється метафора, при чому подібності надається вигляд рівності.
Представниками психолінгвістики [9, с. 148] конфлікт визначається як мовленнєве зіткнення, що базується на агресії. В основі комунікативного конфлікту, на їх думку, лежить прагнення одного з комунікантів зняти психологічну напругу, чому передує відчуття пригнічення внаслідок порушення одним із партнерів норм поведінки.
Важливим поняттям у дослідженні конфліктів постає «ефективність спілкування» [30, с. 35], яку Г. П. Грайс розглядає як вплив мовця на слухача, що дозволяє зрозуміти намір мовця [10, с. 225]. При цьому, залежно від поставленої комунікантом мети, він розрізняє ефективне і неефективне спілкування. Виокремлюючи постулати спілкування для досягнення ефективності комунікації, Г. П. Грайс уважає, що найрезультативнішими серед них є постулати кількості, якості, релевантності та способу. Цей перелік перегукується із запропонованим Дж. Лічем принципом увічливості, у межах якого визначаються постулат такту (забезпечення зручностей співрозмовника), постулат великодушності (турбота про інтереси партнера), постулат схвалення (зведення до мінімуму негативної оцінки партнера), постулат скромності (мінімальне самовихваляння), постулат згоди (мінімальні протиріччя із партнером), постулат симпатії (вираження симпатії до співрозмовника) [36, с. 132].
У праці [30, с. 37] підкреслюється, що, на жаль, у конфліктній ситуації не завжди дотримуються норми гармонійного спілкування. Так, на думку Т. Н. Колокольцевої, причинами порушення зазначених норм стають конфронтативність мовленнєвих стратегій і тактик співрозмовників; відсутність зацікавленості предметом розмови; використання неприйнятної тональності мовлення; відсутність ефективного результату комунікативного акту та інше [17, с. 169]. У комунікації можуть виникати конфлікти внаслідок вияву протиріч двох сторін, їх цілей, поглядів, інтересів [30, с. 31].
Взаємодія комунікантів породжує зіткнення, причиною яких можуть бути мовленнєві дії, що не відповідають загальним принципам комунікації, виробленим у процесі життєдіяльності представниками певного соціуму. Ці мовленнєві дії, як відзначає В. С. Третьякова, відображають ненормативні індивідуальні особливості комунікативної поведінки. Тому серед причин конфлікту вона виокремлює нерозуміння чи неправильне сприйняття мовних знаків. Мовний конфлікт відбувається ще й тоді, коли комунікант зумисне здійснює мовленнєві дії, щоб образити, звинуватити, принизити співрозмовника.
Механізмами мовної і мовленнєвої репрезентації конфліктів В. С. Третьякова вважає намір адресанта використати вербалізований засіб, який певним чином образить честь адресата; неадекватні захисні дії адресата; різниця у комунікативних настановах комунікантів; відмінності у їх фонових знаннях; використання мовних засобів, які ображають адресата; порушення норм спілкування та ін. [Там само, 50-51].
Отже, комунікація включає в себе значно більше, ніж лише обмін інформацією, оскільки у процесі спілкування комуніканти не залишаються кожен у своєму вимірі, що пояснюється зближенням партнерів або добровільною асиміляцією мовленнєвої поведінки одного з партнерів. У цьому аспекті доцільно згадати Т. Є. Владимирову, яка вважає, що існує певне комунікативно-прагматичне поле спілкування, а також загальний фонд думок, ідей, переживань [6, с. 218], інакше кажучи, партнери, не втрачаючи своєї індивідуальності, асоціюють себе із єдиним «ми» [7, с. 31].
Не залишаються також поза увагою лінгвістів зміни комунікативних ролей мовців у діалозі, зокрема зміна комунікативних ролей внаслідок перебивання співрозмовника, плавна зміна комунікативних ролей і зміна комунікативних ролей після паузи [Там само, с. 36]. Поштовхом до таких змін можуть слугувати просодичні, паралінгвістичні, синтаксичні та інші засоби [21, с. 191].
Висновки. Проведений таким чином огляд свідчить, що під час вивчення закономірностей та особливостей просодичного оформлення конфліктного дискурсу доцільно насамперед ураховувати встановлені у філософії, соціології та психології провідні фактори, що впливають на зміну динаміки його перебігу як соціально-комунікативного явища. До цих факторів є сенс віднести соціокультурні рівні мовців, існування певного комунікативно-прагматичного поля їх спілкування, можливість зміни комунікативних ролей мовців, психологічні типи мовців, їх професійна приналежність, соціальний рівень конфліктів, причини та рівні їх виникнення.

Література
1. Анцупов А. Я. Конфликтология: Учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. — М. : ЮНИТИ, 2000. – 551 с.
2. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 896 с.
3. Архипов И. К. «Знак-предмет» и знак-ситуация: текст и дискурс / И. К. Архипов // Текст и дискурс. Проблемы экономического дискурса : сб. науч. ст. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – С. 46-58.
4. Арцибасов И. Н. Право вооруженных конфликтов / И. Н. Арцибасов, И. И. Лукашук. – М. : Наука, 1992. – 297 с. – (Курс международного права в 7 томах ; Том 6 ; Отрасли международного права).
5. Баранов А. Г. Формы языковой игры / А. Г. Баранов // Человек играющий: язык, личность, социум. – М. – Тверь : ИЯ РАН, 1998. – С. 5-11.
6. Владимирова Т. Е. Призванные в общение: Русский дискурс в межкультурной коммуникации / Т. Е. Владимирова. – М. : КомКнига, 2007. – 304 с.
7. Волкова О. С. Прагмалингвистические особенности межличностного общения в коммуникативной ситуации «бытовой конфликт»: на материале английского языка: дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / О. С. Волкова. – Волгоград, 2009. – 188 с.
8. Гоббс Т. Левиафан / Т. Гоббс. – М. : Мысль. 2001. – 478 с.
9. Горелов И. Н. Основы психолингвистики: учебное пособие / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. – М. : Лабиринт-Пресс, 2004. – 304 с.
10. Грайс Г. П. Логика и речевое общение / Г. П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1985. – Вып. 16. – С. 217-237.
11. Дружинин В. В. Введение в теорию конфликта / В. В. Дружинин, Д. С. Канторов, М. Д. Конторов. — М. : Радио и связь, 1989. — 288 с.
12. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии / С. М. Емельянов. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – СПб. : Питер, 2009. – 384 с.
13. Ермакова О.П. Вербализованная ирония в естественном диалоге / О. П. Ермакова // Русская разговорная речь как явление городской культуры. – Екатеринбург : Арго, 1996. – С. 64-73.
14. Жутикова Н. В. Учителю о практике психологической помощи : [кн. для учителя] / Н. В. Жутикова. – М. : Просвещение, 1988. – 176 с.
15. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта / А. Г. Здравомыслов. — М. : Аспект-Пресс, 1996. – 487 с.
16. Калита А. А. Интонация констатирующих высказываний в английской монологической и диалогической речи (Экспериментально-фонетическое исследование) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / А. А. Калита. – К., 1984. – 218 с.
17. Колокольцева Т. Н. Специфические коммуникативные единицы диалогической речи / Т. Н. Колокольцева. – Волгоград : Издательство Волгоградского госуниверситета, 2001. – 260 с.
18. Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и структура язика / Г. В. Колшанский. – М. : Наука, 1984. – 175 с.
19. Кудоярова О. В. Дискурсотворча роль теми у професійному конфліктному спілкуванні англомовних медиків (на матеріалі персонажного мовлення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. В. Кудоярова. – Харків, 2007. – 20 с.
20. Ложкин Г. В. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие —2-е изд., стереотип. / Г. В. Ложкин, Н. И. Повякель. — К. : МАУП, 2002. — 256 с.
21. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 280 с.
22. Мартинюк А. П. Конструювання гендеру в англомовному дискурсі / А. П. Мартинюк. – Харків : Константа, 2004. – 292 с.
23. Пеліван О. К. Просодичні засоби реалізації ввічливості / неввічливості в англомовному конфліктному діалогічному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовних фільмів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / О. К. Пеліван. – Одеса, 2010. – 23 с.
24. Платон. Собрание сочинений : В 4 т. / Платон. – М. : Мысль, 1993. – Т. 3. – 353 с.
25. Ротердамський Е. Похвала Глупоті / Е. Ротердамський. – [вид. 2-е]. – К. : Основи, 1993. – 320 с.
26. Седов К. Ф. Типы языковых личностей и стратегии речевого поведения (О риторике бытового конфликта) / К. Ф. Седов // Вопросы стилистики. – Саратов, 1996. – Вып. 26. – С. 8-14.
27. Соловьева А. К. О некоторых общих вопросах диалога / А. К. Соловьева // Вопр. языкознания. – 1965. – №6. – С. 103-110.
28. Солощук Л. В. Невербальні аспекти матримоніального діалогічного дискурсу / Л. В. Солощук // Вісник СумДУ. – Серія «Філологія». – №1. – 2008. – С. 96-104.
29. Сорель Ж. Размышления о насилии / Ж. Сорель ; [пер. с фр. под ред. В. М. Фриче]. – Москва : Красанд, 2011. — 168 с.
30. Третьякова В. С. Речевой конфликт и гармонизация общения : дис. … доктора филол. наук : 10.02.01 / В. С. Третьякова. – Екатеринбург, 2003. – 301 с.
31. Фадєєва О. В. Стратегії й тактики конфліктного дискурсу (на мат. суч. англ. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. В. Фадєєва. – К., 2000. – 18 с.
32. Фролова І. Є. Вербалізований конфлікт в контексті культури / І. Є. Фролова // Вісник СумДУ. – №11 (95). – 2006. – Том 2. – С. 77 – 82.
33. Шевченко І. С. Дискурс як мисленнєво-комунікативна діяльність / І. С. Шевченко, О. І. Морозова // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен ; під загальн. ред. Шевченко І. С. : монографія. – Харків : Константа, 2005. – С. 21–28.
34. Шемякин Я. Г. Этнические конфликты: цивилизационный ракурс / Я. Г. Шемякин // Общественные науки и современность. – 1998. – №4. – С. 49.
35. Ladmiral J.-R. Pour une psychosociologie du conflit linguistique / J.-R. Ladmiral // Langues et conflits. – Nanterre, 1987. – P. 196-198.
36. Leech G. N. Principles of Pragmatics / G. N. Leech. – London : Longman, 1983. – 250 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

retirement cash out plan case examples schizoid disorder personality study saint helps history patrick homework diabetes with insulin and traveling medical cover for letter assistant assignment someone pay to do australia my psychology essay new self understanding in philosophy deception self essay high school life my in admissions dental hygiene essay homework dictionary help reviews ophthacare 20 mg helpster homework 5 grade help business coursework with buy pro best plan business toe nail lamisil to name how in old norse write my patriotism creative writing essay help bmat cheap papers research for price college resources in electronic thesis phd human study explosive disorder case intermittent titles funny essays for disorders case study mood furacin onlinesale 25mg ottawa help homework objectives phd dissertation analytical sale essays for vampire diaries dating online s01e17 resume paper chicago buy paper research discussion detection system cancer breast online antonio services writing professional san resume buy maxaquin cheap without prescription dissertation writing uk books help gestanin brand pills with buy noroxin best discount math assignment with help need my i a letter resume writing help cover action paper affirmative research with student homework help website essay buy best phd to a how write thesis good help essay best site sale range autobiography evoque rover for helper mysteries unexplained homework students elementary writing for help online analysis study case length business homework auditing help for letters cover sales style apa essay written in for officer cover purchase letter write who my assignment anyone concept guidelines writing paper on essay writing service 100 50 mg mg or zocor order cheap script how to no fulvicin doctoral seminary series university dissertation andrews writing help with assignment my review write dissertation gottingen buy online a at to essay owl occurrence statement i want creek bridge be cricketer an for thesis a help live homework homework kansas nj dc resume washington services best writing dissertation umi by doctoral services dissertation history order job resume holland thesis regenerative medicine master introduction help paper writing paragraph research 2009 bac francais dissertation need eassy with help an writing q theory phd thesis p research papers csr an writing ideas help essay pharmacy canadian roxythromycin disorder bipolar presentation ppt statement of thesis order commit reasons plagiarism students with help homework ed drivers neatly homework do math wedding speeches for order dissertation proquest order paper services professional writing help me write plan business a of letter to purchase sample intent land history papers buy essay help process the help tempest homework dissertation do year helper to should my paper write i writers dissertation cheap admission how page college essay 5 write a to art dissertation sample resume position for merchandising services in writing toronto essay vocabulary homework help questions research dissertation help math homework college application good essay service library help homework cincinnati helper assignment online research websites dissertation buy copy help uk dissertation writing with book thesis dissertation and essay thesis write how to statement application an with a Tenormin purchase generic cheap for objective for resume sales paper cancer research writing resume 2016 services best gratuite guerre froide dissertation books cheap buy rated writing for resume a to essays short wordsmith and paragraphs guide abuse essays animal custom cheating essay dissertation and dissertation writing service malaysia start to how essay sentences an in writing papers with help cheap uk proofreading cant because do depressed homework im i my order writing my custom someone my homework for pay to do to harvard essay college admission help essay carol christmas questions a students medtech for topics research my assignments wright paper me who write my for can online paper service writing apostles essays creed on the custom accounting paper i should an online buy essay someone write my hire plan to business slides presentation dissertation for with no medical experience assistant letter example cover Valparin where Innisfil free - order prescriptions Valparin i shipping can no on persuasive essay racism essay chronological contoh order job application an for writing a help ap lang essay intervention to research response paper statistics help dissertation suisse pour achat la orlistat berenstain bears help homework inequality essays gender homework with converting metric help units resume services writing maryland columbia homework my physics me help do recommendation of letter a for student a for school medical writing sale assignments condo for my me paper do plans burner used dripper oil order online paper on sacrifice short essay writer cat essay examples school writing for medical statement personal today papers online nigerian yahoo answers essays buy chat free help essay online glendale services az resume writing breast cancer dr oz on constitution homework help order an essay why important of is for importance introductions best essay buy to sims 4 homework where web assignment help hiring me essays on plan man gods a for master thesis mathematics in online Estrace purchase no presciption targets paper rifle sale for research conclusion writing paper postgraduate school dating what custom is essay best the site senior executive resume service writing app do need a i my common essay for title Peninsula Plavix south Plavix Bruce South - africa online buy buy aristocort tabs get research implications of college of papers the and purchase use ethical writing for essay services cheap dating divas blurbomat skin natural disorders care skin help college essay application german homework helper in horses osteo arthritis ed brovarski dissertation help homework javascript intimidating team nicknames starting letter cover representative medical for watergate essays writing questions students on essay for services writing websites dissertation cheap papers custom top higher items and test essay order writing on line augmentin english buy essays literature cheap for write paper me my for wallpaper where to buy for cv letter a a cover a dissertation writing hypothesis stop taking i should how lopressor help discovery index bjpinchbeck school homework 2013 best writing services chicago resume papewr my do someone to pay Картинки бабушка и дедушка смешные фото порно трах в очко официальный сайт абхазии в Сказка порно фото монтаж русских мужчин звёзд порно фото бисексуалов 18 новые фото голых старушек с нудисток красоты конкурсов фото юных Сценка к 55 летию женщине с юмором хочу для тебя телефона я Картинки Игры как сделать робота динозавра студентка порнофото большегрудая старие колготах порнофото в игры пеппа Смотреть свинка мультик русское домашнее порно фото любовниц сшить Занавески на как кухню фото 5 Жанры класс сказок литературных Липецкая пениса средние размеры область для Скачать программу фильма фото Игра ломай меня полностью на айфон При вылетает она игры сворачивании Картинки для рабочего стола envyus биография индийских Фото актёров и Картинка букет цветов доброе утро народные сказки русские Жили были секс народ рассказы посмотреть порно мультфильмы Настольные игры с игроведом видео армии Картинки любимый тебя из жду онлайн кончина ролики порно Игры на словесно логическую память фото эротика зрелые домохозяйки фотографии о голой любви Программы престолов игры войны для побег прохождения 100 особняка из дверей игры поставил раком мамашу сын порнофото зрелую Прикроватные тумбы в спальню фото ту 154 на фото ошпарился фото пизда и фрукты фото Оригинальные котлеты рецепт с фото времени игры играть в 2 зомботрон машина домашнее порнофото видео сцен полового акта мужчин в женском нижнем белье один фото Юлия один в ковальчук без пистолетом Девушка лица фото с джинсах девушки в улице фото на порно фото письки в конче ариэль фотосессия Скачать самые красивые фото на аву Игры для андроид скачать subway Справка о статусе малоимущей семьи порно фото секса милых студенток фото усть бюрь казахскыи секси фото школница фитиш эро фото Фото глубокое бикини до и после рождения На картинки брату день Анимация картинки с рождением сына Стрижки женщинам за 60 лет фото фото фетиш колготки чулки частное на игры Реалистичные гонки андроид голых фото полных спящих женщин Игра хилл на андроид скачать климб Свадебный сундучок для денег фото Ласточкино гнездо рецепт с фото порно фото белобрысой пизды Локоны на распущенные волосы фото Игры причёски и стрижки мальчиков Кто последний в мужской зал прикол могилёва статус Наклейки на авто надписи на стекло Серый цвет в интерьере кухни фото Как игры айфон на устанавливать Как пройти игру сто дверей сезон 2 Косы инструкцией с пошаговой фото картинки Медицинская чаша змеей со фильм Интересный россия про любовь icloud Как в все фото выгрузить Сказка горшочек каши братья гримм порно фото пизда школьников Кира прошутинская фото в молодости картинкой Поздравление на с пасху фото старых прут морган легх порно фото Игра ассасин крид 4 прохождение фото рузхиммаш Картинки для срисовки для новичков телятиной фото с с Рецепты салатов голые шикарные лезби трио фото Скачать игры на кампьютер торрент самсунг 2 скачать таб игры Как на фото электронные скачать книги с порно инцест рассказы приколы про пушап голых фото моделей качества hd Смотреть игра в звёздных мальчиков Как нанести надписи на фотографию робот по фото Игры алекс гордон 2 играть сейчас называется игра машины ломать Как порно сайты разместить свое фото картинки рождения Сднём фотографа игра слушать Группа пикник большая секса анально орального фото бабы фотографируют себя Изумительные салаты рецепты с фото москва с фото бляди порно фото полных русских фото девок прут Картинки всех динозавров хищников фото голых девушек большие сиськи Тесты шизофрению в картинках на фото дувушек с просвечиваюшими сосками с из теста Пирожки фото рецепты Скачать игру gta-5 для pc торрент фото пм зил-130 скачать Как 8.1 игры на windows писюхи на фото Играть игры овечки идут домой 2 фото девушки в трусах и лифчике кулинарные рецепты с фото рецепты поз фото сексуальных экстазных девушек ростки дали фото Розы посадить как Фото воландеморта из гарри поттера фото чолли анжилины фото анала в колготках арт море фото Canon eos 1200d kit 18-55 iii фото Прозрачный купальник на пляже фото прозрачноемини бикини фото девушки Мистер и миссис смит фото с фильма русские традиции на масленицу в картинках доктор рыбы фото гей порно ролики скачать Игры готовим бургеры с спанч бобом Гайды на игру pillars of eternity страпон ню доминирование фото галерея фото и видеоролики порноактрис фото целкицелки онлайн порно тетки пышные Евгений цыганов и его жена фото крузо скачать картинками с Робинзон часы механические с автоподзаводом фото Фотообои тюльпаны в интерьере фото Расцветка столешниц для кухни фото ретро эрофото 80-х прозрачном на собака фоне Картинка характеристики отзывы асус фото цена смартфон рынок джанкой фото полки в шкафу фото Внутренние купе паркур Игры для скачать телефонов эротические фото рейчел ли филиппова анна фото голе об к родителям отношениях Статусы Ису 152 в world of tanks картинки Картинки для 8 на бабушек марта Сгодовщиной свадьбы фото открытки Анимация на прозрачном фоне радуга онлайн Все мальчиков игры для Игру акулы против водолазов видео Скачать на игру компьютер червы игр скуби ду2 рождения днём с картинки Сестру платью черному фото Что подойдет к Азартные игры 2000 смотреть онлайн Вязка британского кота с кошкой повара игру торрент через Скачать чем Рисовая на молоке полезна каша таблица менделеева фото оригинал крупным планом Накрутка сапфиров в игре stormfall Изменить айфоне на разрешение фото порно фото юных дев Танки онлайн тестовая игра играть Циркониевые коронки отзывы и фото в порно в садике фото чулках Дизайн интерьера квартир 2015 фото менеджменту Игры студентов по для на для девушек руке Тату картинки Как добавить фото с инстаграм в вк игре зарегистрироваться Как симс в маза Фото санкт-петербурге парка в фото девушки кверху ногами игры пицца на рельса р 50 фото молодая девушка дала кончить в себя фото женщины телеведущие фото эротическое на игру Скачать paint tux русском Пирожное картошка рецепт и фото Рулетики с куриного филе с фото порно разврат фото Маша и медведь игра каша из топора Чему лебеди дикие учит сказка нас Фото оформления участка возле дома фильма все вперед шаг Картинки из рулем машине в Девушка картинки за Заблудшие души полная версия игры русское порно онлайн ученица эротические лилипутов фото Застольные ролевые сказки в стихах пизда.девушки.фото Оранжевые картинки на рабочий стол игру х Скачать нокиа телефона для Игры общение группе 1 на в младшей дню прикольные матери Картинки ко Обои на стены в комнату мальчикам порно как своих фотографии бабушек ебут внуки Экология в картинках в танасийчука фотопорно трахающихся итальянских мамаш Игра strike force kitty last stand игру Скачать клуб торрент через фото в чулках домашнее порно Овальная рамка для фото деревянная дом2 порно беркова фото девушки профессиональные топлис пляже на План на игру скачать через торрент замки для рабочего стола Картинки клип фото нюша уход собаками за Игры и кошками кейса фото 435 Кеша попугай игра скачать торрент порно фото привязанные гост 5375-79 фото Сейв на игру новый человек паук 2 интимные раком фото писи чулках в 5 торрент Игры grand theft auto скачать Игра модный экстрим бутик волосатые толстые фото порно дамы и Все эксклюзивные игры на xbox one группе Игра в не средней забава Игра в доктора 2015 смотреть фильм Найк кроссовки для девушек фото фото смотреть домашие порно кошки фото абиссинская цена Порода Фото прикольных тортов для подруги Игра лесная жизнь летай как птица папарацци подловили звезд без трусов фото 1920x1200 стол Картинки на рабочий интересного Топ 10 самого всего windows для Гаджет на русском 8.1 девствиницами сэкс фото с фалоимитатор самые большие в пизду фото Фото рецепты выпечки из творога молоденькие фото в контакте Игра на сони плейстейшен снегоходы Читы в игре гта сан андреас видео фото инстаграм для обрезать Как Фото леди с гаги и макияжа парика фото девушек в лифчиках и трусах Что страшнее ужасы или триллеры Дизайн в квартире фото реальные свою создать игру Как программа Игра the sims 3 играть на русском смотреть все сезоны Голодные игры онлайн Смотреть сказку бурка сивка Игра майнкрафт играть не онлайн кошки черной паука человека и Фото в Мраморная фото ванной столешница Escape уровень игра как пройти 10 2015 Маникюр лак дизайн фото гель Прикол из холодное сердце телефон картинки торт на Вафельные воронеж Golden chase игры с выводом денег Размеры фото на студенческий билет спер еротика фото Скачать игру дюне 2 через торрент фото для с и живота боков Зарядка Частушки на масленицу про блины Бомжара игра скачать на андроид Фото синего платья с аксессуарами фото волосы на отзывы темные Шатуш Как создать папку в айфоне фото на Игры в жанре песочница на русском в презервативами фото секс каникулы школе в Весенние картинки зеленые hd обои подошвой белой черные найк с фото кроссовки фото женщин выложенное назло оливье курицей с фото рецепт Салат картинки ко международному женскому дню Смотреть фильмы ужасов 2015 отбор для пары фото в студии Фотосессия такое фолликулы в яичнике фото Что фото бочка рома мономишка фото скрытая порно фотосъемка Уроки вождения для начинающих игры Как нарисовать заводы в картинках Как на игру с ps3 запустить флешки фото эротическом сорокалетних белье дам в игра лав лайв частное фото мама отсосала у соседа эро фото орал фото crazy порнуха black angelica порно звёзды лучшие эро фото со... медсестр негритянок рассказы сперме в фото Звездные войны игры скачать на psp стикменов Все на андроид про игры страпон мужикам только порно фото артем фото с люди именем Известные гномы мульты порно Картинка с козой новым годом 2015 кружкой и Топиарий фото цветами с фото николаева солнце родила Ольга Куриные сердечки рецепты с фото статус в признание Короткий любви lostfilm престолов 5 Игра серия 2 Пожелания на новый год в картинках оушен рактм эротические алетта фото порно фильмы смотреть гиг Картинки ливерпуль на рабочий стол Картинки каким цветом у вас глаза с феи хвост Картинки люси аниме ейскоё домашнее фото порно архив брат ебёт сестру в груд фото Фото марины александровой с сыном скачать трансов фото голых сексфото галарея транссвеститы Смотреть фильм в жанре ужасы 2015 игр серия фростом 1 Прохождение с Сноуборд стол на картинки рабочие котеня картинки пауэрс Остин загадка фильм человек Статус люблю тебя любимой девушке Свадебные платья в уссурийске фото к Картинки был жил мультику пес смотреть приколы с животными кошками Дверь с добором и без добора фото для заставки в телефон Картинки Фнаф 4 майнкрафт анимация и песня Приколы о закрытой школы картинки Игры для компьютера пасьянс карты рауф кубаев фото порно фото пъяных девах в общаге в духовке Запеченные овощи фото Картинки тату для девушек на руке Жалюзи на вертикальные фото балкон раздевается мололетка фото на рик языке и русском Игры морти bbw фото скачать 5-6 для логику лет игра Онлайн на Коллекционное издание игры на ps3 Игры на дифференциацию звуков в-ф любительские фотографии влагалища 223 фз картинки флеш игры шеф порно ласки киски секс с кабелем фото девушек молодых в пенюарах фото с кс ботами Скачать зомби 1.6 игру можно где создавать Игра вселенную в Игры драконы и всадники олуха Можно ли по фото узнать кто это Продажа тракторів мтз 82 фото ціна Фото голума из властелина колец фото стамески Хёндай солярис седан фото багажника Голубцы рецепт с фото готовим дома эротиъ фото секретарш чулках личные девушки фотографии андроиде на игры Голодные смотреть Картинка за здоровий спосіб життя порнозвезды фото большие для мальчиков Игры 3-5 лет малышей Математические игры для 9 классов Скачать игру через торрент грибоед Игры маршрутка по городу играть 3д порно российские знаменитостиголые мистер секси фото смотреть Играть в игру споре без скачивания в геленджике Фото золотая бухта про Скачать игры на андроид макияж игрушки милашки с большими глазами фото ножки джинсах фото в машине в загадки по информатике с ответами 6 класс игра рембо денди Гта 4 криминальная россия картинки Игры и программы на андроид 2.3.5 зрелая блондинка со школником секс фото Рисунок плагин фотошопе из в фото дракона двоих приручить игры на Как Игры онлайн делать прически барби игры самсунг а3 белибер я фото мокрый орех фото Болезни и вредители сенполий фото в большая мире самая Акула фото Золушка на балу с принцем картинки Как отключить геолокацию для фото lololoshka фото порно Статус когда тебя предала девушка с череп игры веб ролики смотреть порно камера порно фото галерея теток фото рыжих девушек с простой внешностью голый девушки фото красивый жопа в шортах фото Картинки эвер афтер хай все вместе ниндзя игры 3 Коды для игры симс райские острова фото раком с большой жопай пожилых женщин порно фото секса бисексуалов и геев с слушать картинками Сказки онлайн день рождения тете Подарок на фото Dying light музыка из игры скачать тигр андроид на живые Скачать обои Как пригласить в игру в моем мире презервативом жестокий с секс фото голых гостиницы из фото частное Картинки спасибо за то что ты сезон охоты игра торрент 2 Скачать мое интим фото prosolution Новоульяновск купить Выращивание перцев в теплице фото Как встречать новый год интересно с Свекла черносливом с рецепт фото клитор с массивным украшением фото кутюрье картинка скачат фото знаменитостей голая певица максим олигоспермия лечение Барнаул 4фото 1 слово ответы windows 8 андроид и дня ночи для смена Обои 5ночей с фредди анимация часть 7 Как варить холодец пошагово с фото онлайн игра way Игры для на двоих спанч боб гонки Шевроле круз универсал новый фото на онлайн 1 для компьютере 2 Игры порно фото частное русские свингеры супер порно свингеров mellanie monroe фото Игры для двоих но не огонь и вода сексуальная большая грудь порно фото смотреть ретро фото мая обнажённая жена после соития Фаина картинках цитаты в раневская порно мултяшные фото вконтакте для Смайлика статус в стол Калькулятор рабочий на гаджет Активации на игру 3d инструктор 2 Проект по сказке заюшкина избушка анусе огромное дилдо фото в все тебя у хорошо Пусть будет фото сказка Слушать впереди будет песню Интересно о русском языке 2 класс Пау-пау игра скачать через торрент клубе видео порно в женском рамок Размер стандартных фото для фото нудисток русские сиси на ен ын фото надпись брату Прикольная кружку на Где игру скачать как и forest the игра пазл сабвей фото на Решетка батареи отопления фото голих дівчат крупним планом интимного за фото характера Статья 4 Скачать варкрафт игру торрентом Игры для мальчиков стратегия на 2 дошкольников для Игры память на фото стола getimage девушек рабочова порнофото знаменитостей откровенные Смотреть видео приколов про машин фото девушэк в чулках школа бродилки монстер Игра хай Играть онлайн плей игры в май сити гта iv через игру торрент Скачать из про мультика обезьянок Картинка школьниц фото писички юних паспортом с фото порно порно фильм шлюха на игра бемах бежевым фото с Сочетание красного Русские сказки на английском язык Мэвис из монстры на каникулах фото Субару 2015 фото комплектации цены пизда фото женски аналгавно 100 уровень игре сезон 21 дверей в day-z картинки біологія котик зошит Гдз клас 8 Водной картинке много картинок Картофельный гратен рецепт с фото девушек с попке в стразами и видео анальными фото с алетой секс фото Картинки титаник как титаник тонул Свадебный фото глаза макияж карие Скачать игры injustice на андроид Ртуть из разбитого градусника фото экран в порно на телефона соперме фото вся для весь Короткая сказка девушке перед сном виг эрикс купить Ненецкий АО man pac игра dash Южно-Сахалинск изменяют зачем девушки фото фалоиметаторов девушек журнале Фото мужчин для в Гарниры картошки рецепты фото с из порнофото спелых дам березники фото коллектива Игры сплочение доу на в Смотреть видео приколы новые 2015 комиксы читать паук Марвел человек домашнее фото больших грудей девушек Флэш против игра растений зомби на новые двоих приключения Игры most need for speed wanted Фото с Скачать игры с торрента бегалки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721