КОНФЛІКТ ЯК ОБ’ЄКТ ФОНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. П. Мохненко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
м. Київ


У статті на основі огляду існуючих результатів наукового пізнання феномену конфлікту в комунікації обґрунтовано необхідність вивчення закономірностей та особливостей просодичного оформлення конфліктного дискурсу. Наголошено на необхідності урахування встановлених у філософії, соціології та психології провідних факторів, що впливають на зміну динаміки перебігу конфліктного діалогу як соціально-комунікативного явища.
Ключові слова: конфлікт, ефективність спілкування, конфліктний діалог, гармонійне спілкування.
В статье на основании обзора существующих результатов научного познания феномена конфликта в коммуникации обоснована необходимость изучения закономерностей и особенностей просодического оформления конфликтного дискурса. Подчеркнута необходимость учета установленных в философии, социологии и психологии ведущих факторов, влияющих на изменение динамики протекания конфликтного диалога как социально-коммуникативного явления.
Ключевые слова: конфликт, эффективность общения, конфликтный диалог, гармоничное общение.
On the basis of a review of existing results of scientific study of conflict in communication the author has justified in the article the necessity to study the peculiarities and regularities of conflict discourse prosodic organization. The author has accentuated on the importance of taking into account the leading factors established in philosophy, sociology and psychology, which influence the modifications in the dynamics of conflict dialogue as a socio-communicative phenomenon.
Key words: conflict, communication efficiency, conflict dialogue, harmonious communication.


Постановка наукової проблеми та її значення. Конфлікт як ситуація, у якій одна сторона намагається зайняти позицію, несумісну з інтересами іншої, є характерним і для суспільних груп, і для окремих особистостей у всіх сферах людської діяльності. Соціальна значущість дослідження природи конфліктів та конфліктних ситуацій змушує займатися породжуваними ними проблемами широке коло дослідників таких галузей знання, як психології, соціології, філософії та інших наук нелінгвістичного циклу. Це свідчить про актуальність розгляду сутності і механізмів урегулювання конфліктних ситуацій не тільки з позицій спеціалістів з конфліктології, а також і з погляду дослідників-фонетистів.
Проте, незважаючи на велику кількість робіт, присвячених конфліктній взаємодії (див., напр., [19; 23; 31; 35] та ін.), конфліктний діалог довгий час залишався поза науковими інтересами лінгвістів через його ненормативність і неетичність. Це можна пояснити тим, що внаслідок вивчення конфліктного діалогу не як виду взаємодії комунікантів, а як відхилення від норм, можливості його об’єктивного аналізу значно звужувалися. Саме в силу зазначених причин це явище є недостатньо вивченим з фонетичного боку.
Тому метою цієї статті є виявлення особливостей психо-соціального феномену конфлікту як об’єкта фонетичних досліджень шляхом огляду результатів його наукового пізнання.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.
Дослідження явища конфлікту почалися з філософії. Так, відомо, що воно описувалося філософами ще в епоху античності [24] та середньовіччя [25], Нового часу [8] і сучасності [34].
Цілком природно тому, що з ХХ століття конфлікт стає об’єктом дослідження не лише філософії, а й психології [1; 20], соціології [15], правознавства [4], педагогіки [14], математики [11], політології [29] та інших наук. З часом відбулося залучення проблематики конфлікту і до мовознавчих студій [7; 17; 19].
Узагальнюючи відомі визначення під час подальшого викладу, ми будемо вважати, що під конфліктом слід розуміти зіткнення різнонаправлених сил (цінностей, інтересів, поглядів, цілей, позицій) суб’єктів, сторін взаємодії, протиборство протилежно направлених мотивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань) або суджень (думок, поглядів, оцінок) [12, с. 10], найгостріший спосіб вирішення протиріч, які виникають у процесі взаємодії суб’єктів конфлікту, що зазвичай супроводжується негативними емоціями [1, с. 84]. Крім того, певні властивості конфлікту, проходячи крізь призму концепцій і методів різних областей знання, набувають специфічного відтінку.
Наприклад, у психології існує досить широке розуміння конфлікту як зіткнення, протидії, протиріччя, виду спілкування, ситуації незнайденого виходу, типу конкурентної взаємодії і т. ін. [Там само, с. 52].
На відміну від цього, в соціології (див., напр., [15, с. 6]) конфлікт трактують як загострення соціальних протиріч, унаслідок якого в одних умовах стимулюється організація системи, в інших – вона стає дезорганізованою, а отже руйнується.
Найбільш сталими у вивченні закономірностей зародження, розвитку та врегулювання конфліктів є філософський, психологічний, соціологічний, релігійний, правознавчий, педагогічний, математичний, політологічний, лінгвістичний, психолінгвістичний, лінгводидактичний, комунікативно-дискурсивний та ряд інших аспектів. Це пояснюється мабуть тим, що конфлікт є багатостороннім, одночасно розвиваючим і руйнуючим явищем, що відображає діалектику життя [20, с. 23], та залежно від результату вирішення, він може бути стимулом до змін і поштовхом до прогресу чи мати негативні наслідки.
У праці [Там само, с. 24] також наголошується, що основою виникнення конфліктів є наявність соціальних відносин між окремими індивідами, у межах будь-яких колективів, груп, сімей, класів, націй тощо. До причин конфліктів відносяться, як правило, прагнення до рівності; неможливість індивіда реалізуватися у суспільстві; агресивність індивіда й натовпу; несумісність цілей учасників комунікації; невідповідність між можливостями суб’єкта й умовами, у яких він діє. Крім того, автори враховують такі джерела породження конфліктів, як протиріччя у знаннях, уміннях, особистих якостях; емоційних, психічних станах; технологічних, економічних процесах; цілях, засобах, методах діяльності; мотивах; поглядах, переконаннях; розумінні, інтерпретації інформації; очікуваннях, позиціях; оцінках, самооцінках.
Наведемо типовий приклад конфліктного діалогу, що породжується прагненням з боку батьків до рівності та протиріччям їх поглядів з поглядами директора школи. Цей приклад соціального конфліктного діалогу (фільм “Skin” режисера Е. Фабіана) взятий із ситуації, в якій директор школи, де навчаються лише діти білих людей, повертає до батьків їх схожу на мулатку дочку.
– Sandra’s been reclassified by colour. She may no longer attend the white school.
– Are you mad? She’s our child! What are you going to do next? Reclassify my wife and me as well?
З огляду на мету нашого дослідження виникає також необхідність більш ретельного розгляду наукових здобутків лінгвістики. Це цілком закономірно, позаяк на сучасному етапі дослідження міжособової комунікації зумовило активне вивчення конфліктного дискурсу лінгвістами, оскільки протиріччя в оточуючому світі знаходять своє безпосереднє відображення у мові й мовленні. Отже, конфліктні ситуації мають впливати на фонетичні, лексичні, граматичні, стилістичні особливості мовлення, а також на комунікативні стратегії спілкування.
Мабуть, саме тому вітчизняні та зарубіжні лінгвісти підходять до вивчення проблеми ведення діалогів у всій її багатовимірності та поліаспектності, зокрема, займаються дослідженням загальної теорії діалогу [27], діалогічного та монологічного мовлення [16], особливостей побудови діалогів: граматичних [18], лексичних [2; 5], стилістичних [13], невербальних [28], просодичних [23] та ін.
Низка лінгвістів вивчає дискурсивну взаємодію індивідів, а саме: теорію дискурсу [21], текст і дискурс [3], дискурс як мисленнєво-комунікативну діяльність [33], конструювання гендеру в англомовному дискурсі [22] та ін.
У лінгвістиці досліджують також сімейний [23], професійний [19] та побутовий [26] конфлікти. Вивчається мовний [30] і мовленнєвий конфлікт [30; 17]. Визначаються стратегії і тактики конфліктного дискурсу [26; 31], будується типологія конфліктів [13], вивчається поведінка мовленнєвої особистості в конфліктних ситуаціях [26].
При цьому розглядаються такі пов’язані з конфліктною комунікацією мовленнєві жанри, як сварка, осуд, звинувачення, образа [5]. У науковців викликають інтерес і проблеми, пов’язані із виникненням конфліктів на основі взаємодії мови й суспільства [35], мови і культури [32].
Більш того, об’єктом дослідження лінгвістів стає конфліктність мовних одиниць. Так, у праці [2, с. 232] йдеться про конфліктність метафори, оскільки вона утворюється шляхом схрещування, гібридизації двох концептів – рівності і подібності. Останні є відмінними за своїм логічним статусом [Там само, с. 246-247], позаяк рівність є незалежною від людини, подібність суб’єктивна; рівність формує образ, подібність – концепт. Саме на грані між цими двома поняттями, як відзначає автор, утворюється метафора, при чому подібності надається вигляд рівності.
Представниками психолінгвістики [9, с. 148] конфлікт визначається як мовленнєве зіткнення, що базується на агресії. В основі комунікативного конфлікту, на їх думку, лежить прагнення одного з комунікантів зняти психологічну напругу, чому передує відчуття пригнічення внаслідок порушення одним із партнерів норм поведінки.
Важливим поняттям у дослідженні конфліктів постає «ефективність спілкування» [30, с. 35], яку Г. П. Грайс розглядає як вплив мовця на слухача, що дозволяє зрозуміти намір мовця [10, с. 225]. При цьому, залежно від поставленої комунікантом мети, він розрізняє ефективне і неефективне спілкування. Виокремлюючи постулати спілкування для досягнення ефективності комунікації, Г. П. Грайс уважає, що найрезультативнішими серед них є постулати кількості, якості, релевантності та способу. Цей перелік перегукується із запропонованим Дж. Лічем принципом увічливості, у межах якого визначаються постулат такту (забезпечення зручностей співрозмовника), постулат великодушності (турбота про інтереси партнера), постулат схвалення (зведення до мінімуму негативної оцінки партнера), постулат скромності (мінімальне самовихваляння), постулат згоди (мінімальні протиріччя із партнером), постулат симпатії (вираження симпатії до співрозмовника) [36, с. 132].
У праці [30, с. 37] підкреслюється, що, на жаль, у конфліктній ситуації не завжди дотримуються норми гармонійного спілкування. Так, на думку Т. Н. Колокольцевої, причинами порушення зазначених норм стають конфронтативність мовленнєвих стратегій і тактик співрозмовників; відсутність зацікавленості предметом розмови; використання неприйнятної тональності мовлення; відсутність ефективного результату комунікативного акту та інше [17, с. 169]. У комунікації можуть виникати конфлікти внаслідок вияву протиріч двох сторін, їх цілей, поглядів, інтересів [30, с. 31].
Взаємодія комунікантів породжує зіткнення, причиною яких можуть бути мовленнєві дії, що не відповідають загальним принципам комунікації, виробленим у процесі життєдіяльності представниками певного соціуму. Ці мовленнєві дії, як відзначає В. С. Третьякова, відображають ненормативні індивідуальні особливості комунікативної поведінки. Тому серед причин конфлікту вона виокремлює нерозуміння чи неправильне сприйняття мовних знаків. Мовний конфлікт відбувається ще й тоді, коли комунікант зумисне здійснює мовленнєві дії, щоб образити, звинуватити, принизити співрозмовника.
Механізмами мовної і мовленнєвої репрезентації конфліктів В. С. Третьякова вважає намір адресанта використати вербалізований засіб, який певним чином образить честь адресата; неадекватні захисні дії адресата; різниця у комунікативних настановах комунікантів; відмінності у їх фонових знаннях; використання мовних засобів, які ображають адресата; порушення норм спілкування та ін. [Там само, 50-51].
Отже, комунікація включає в себе значно більше, ніж лише обмін інформацією, оскільки у процесі спілкування комуніканти не залишаються кожен у своєму вимірі, що пояснюється зближенням партнерів або добровільною асиміляцією мовленнєвої поведінки одного з партнерів. У цьому аспекті доцільно згадати Т. Є. Владимирову, яка вважає, що існує певне комунікативно-прагматичне поле спілкування, а також загальний фонд думок, ідей, переживань [6, с. 218], інакше кажучи, партнери, не втрачаючи своєї індивідуальності, асоціюють себе із єдиним «ми» [7, с. 31].
Не залишаються також поза увагою лінгвістів зміни комунікативних ролей мовців у діалозі, зокрема зміна комунікативних ролей внаслідок перебивання співрозмовника, плавна зміна комунікативних ролей і зміна комунікативних ролей після паузи [Там само, с. 36]. Поштовхом до таких змін можуть слугувати просодичні, паралінгвістичні, синтаксичні та інші засоби [21, с. 191].
Висновки. Проведений таким чином огляд свідчить, що під час вивчення закономірностей та особливостей просодичного оформлення конфліктного дискурсу доцільно насамперед ураховувати встановлені у філософії, соціології та психології провідні фактори, що впливають на зміну динаміки його перебігу як соціально-комунікативного явища. До цих факторів є сенс віднести соціокультурні рівні мовців, існування певного комунікативно-прагматичного поля їх спілкування, можливість зміни комунікативних ролей мовців, психологічні типи мовців, їх професійна приналежність, соціальний рівень конфліктів, причини та рівні їх виникнення.

Література
1. Анцупов А. Я. Конфликтология: Учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. — М. : ЮНИТИ, 2000. – 551 с.
2. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 896 с.
3. Архипов И. К. «Знак-предмет» и знак-ситуация: текст и дискурс / И. К. Архипов // Текст и дискурс. Проблемы экономического дискурса : сб. науч. ст. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – С. 46-58.
4. Арцибасов И. Н. Право вооруженных конфликтов / И. Н. Арцибасов, И. И. Лукашук. – М. : Наука, 1992. – 297 с. – (Курс международного права в 7 томах ; Том 6 ; Отрасли международного права).
5. Баранов А. Г. Формы языковой игры / А. Г. Баранов // Человек играющий: язык, личность, социум. – М. – Тверь : ИЯ РАН, 1998. – С. 5-11.
6. Владимирова Т. Е. Призванные в общение: Русский дискурс в межкультурной коммуникации / Т. Е. Владимирова. – М. : КомКнига, 2007. – 304 с.
7. Волкова О. С. Прагмалингвистические особенности межличностного общения в коммуникативной ситуации «бытовой конфликт»: на материале английского языка: дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / О. С. Волкова. – Волгоград, 2009. – 188 с.
8. Гоббс Т. Левиафан / Т. Гоббс. – М. : Мысль. 2001. – 478 с.
9. Горелов И. Н. Основы психолингвистики: учебное пособие / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. – М. : Лабиринт-Пресс, 2004. – 304 с.
10. Грайс Г. П. Логика и речевое общение / Г. П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1985. – Вып. 16. – С. 217-237.
11. Дружинин В. В. Введение в теорию конфликта / В. В. Дружинин, Д. С. Канторов, М. Д. Конторов. — М. : Радио и связь, 1989. — 288 с.
12. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии / С. М. Емельянов. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – СПб. : Питер, 2009. – 384 с.
13. Ермакова О.П. Вербализованная ирония в естественном диалоге / О. П. Ермакова // Русская разговорная речь как явление городской культуры. – Екатеринбург : Арго, 1996. – С. 64-73.
14. Жутикова Н. В. Учителю о практике психологической помощи : [кн. для учителя] / Н. В. Жутикова. – М. : Просвещение, 1988. – 176 с.
15. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта / А. Г. Здравомыслов. — М. : Аспект-Пресс, 1996. – 487 с.
16. Калита А. А. Интонация констатирующих высказываний в английской монологической и диалогической речи (Экспериментально-фонетическое исследование) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / А. А. Калита. – К., 1984. – 218 с.
17. Колокольцева Т. Н. Специфические коммуникативные единицы диалогической речи / Т. Н. Колокольцева. – Волгоград : Издательство Волгоградского госуниверситета, 2001. – 260 с.
18. Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и структура язика / Г. В. Колшанский. – М. : Наука, 1984. – 175 с.
19. Кудоярова О. В. Дискурсотворча роль теми у професійному конфліктному спілкуванні англомовних медиків (на матеріалі персонажного мовлення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. В. Кудоярова. – Харків, 2007. – 20 с.
20. Ложкин Г. В. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие —2-е изд., стереотип. / Г. В. Ложкин, Н. И. Повякель. — К. : МАУП, 2002. — 256 с.
21. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 280 с.
22. Мартинюк А. П. Конструювання гендеру в англомовному дискурсі / А. П. Мартинюк. – Харків : Константа, 2004. – 292 с.
23. Пеліван О. К. Просодичні засоби реалізації ввічливості / неввічливості в англомовному конфліктному діалогічному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовних фільмів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / О. К. Пеліван. – Одеса, 2010. – 23 с.
24. Платон. Собрание сочинений : В 4 т. / Платон. – М. : Мысль, 1993. – Т. 3. – 353 с.
25. Ротердамський Е. Похвала Глупоті / Е. Ротердамський. – [вид. 2-е]. – К. : Основи, 1993. – 320 с.
26. Седов К. Ф. Типы языковых личностей и стратегии речевого поведения (О риторике бытового конфликта) / К. Ф. Седов // Вопросы стилистики. – Саратов, 1996. – Вып. 26. – С. 8-14.
27. Соловьева А. К. О некоторых общих вопросах диалога / А. К. Соловьева // Вопр. языкознания. – 1965. – №6. – С. 103-110.
28. Солощук Л. В. Невербальні аспекти матримоніального діалогічного дискурсу / Л. В. Солощук // Вісник СумДУ. – Серія «Філологія». – №1. – 2008. – С. 96-104.
29. Сорель Ж. Размышления о насилии / Ж. Сорель ; [пер. с фр. под ред. В. М. Фриче]. – Москва : Красанд, 2011. — 168 с.
30. Третьякова В. С. Речевой конфликт и гармонизация общения : дис. … доктора филол. наук : 10.02.01 / В. С. Третьякова. – Екатеринбург, 2003. – 301 с.
31. Фадєєва О. В. Стратегії й тактики конфліктного дискурсу (на мат. суч. англ. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. В. Фадєєва. – К., 2000. – 18 с.
32. Фролова І. Є. Вербалізований конфлікт в контексті культури / І. Є. Фролова // Вісник СумДУ. – №11 (95). – 2006. – Том 2. – С. 77 – 82.
33. Шевченко І. С. Дискурс як мисленнєво-комунікативна діяльність / І. С. Шевченко, О. І. Морозова // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен ; під загальн. ред. Шевченко І. С. : монографія. – Харків : Константа, 2005. – С. 21–28.
34. Шемякин Я. Г. Этнические конфликты: цивилизационный ракурс / Я. Г. Шемякин // Общественные науки и современность. – 1998. – №4. – С. 49.
35. Ladmiral J.-R. Pour une psychosociologie du conflit linguistique / J.-R. Ladmiral // Langues et conflits. – Nanterre, 1987. – P. 196-198.
36. Leech G. N. Principles of Pragmatics / G. N. Leech. – London : Longman, 1983. – 250 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service writing 10 resume best healthcare guide in writing dissertation services singapore community activity service essay application teaching essay credential believe write my should essay on i i this what writing with help thesis online how to writing service essay choose homework what the is best help website acquista svizzera nortriptyline homework line live help disorder research outline for bipolar on paper proposal essay research writing help homework wiki help business higher in unfinished american phenomenon dissertation but education terminal comparison writing essay contrast and paper cheap buy lanterns online science help environmental homework essay writing place sense an help of a system ordering for conclusion thesis grade help homework science sixth nicole vazou dating bahls helper homework calc college writing with essay i help need application resume rated services best writing 2014 online 36 hour monopril buy essay paper online we plan gold buy business fees buy where buy shuddha can no to i guggulu where no prescription usa services dissertation in statistical wuthering in childhood heights with college for writing help paper supplier best naprosyn services buying guide writing intent watch criminal order and law primary help greece homework myths executive writing services atlanta resume dimensional principles modelling school admissions for medical essay online azul el manzano dating study disorders mood case examples cardizem pharmacy canada writing satirical essay help article websites writing someone write pay dissertation hour vimax power prescription coffee 36 without dissertation corrige philo de jurisprudence help essay cheap scholarship writers paper websites writing research template case study for medical allergy information restaurants uk statement buy personal college take write to my essay faire droit une public en comment dissertation writing powerpoint service chores an write teenagers all household should help essay with academic companies writing top help scores does test homework paper white service writing executives for resume service writing best homework statistics online free help pheromones men 40 20 mg attracting mg vs writing essays custom uk homework help get my can i with online where online 8 resume temporada order caps thread screw need with help homework statistic in helpers assignment malaysia easy help essay help homework ict it to with bought help your homework annales philosophie dissertation essay my write and effect cause to used a purchase on check if write honda a civic you a bank uk-dfid dating report aid review multilateral essay good buy i how do write will my professional writing service cost resume online usa buy essays dissertation examination writing to military civilian best service resume 10 antibiotics buy online reviews international essay vintage new order world a essay friend good phd creative writing rankings student papers term to buy good place paper points watcher plan used weight papers online 2016 sats write essay my singapore with help descriptive essay writing services joondalup resume broderbund homework helpers graduate buy paper a statistics homework wont my parents my me let do services resume writing hours 24 writing story a help online vigrx gold buy safely papers term buy essay best service writing australia essay service resume writing service ottawa homework help macrs depreciation single for dating mom description site citation acs dissertation method the scientific homework help buy writing skills resume key for term order paper a cheap write essay my non0plagiarized for me content company writing writing of sites paper review customer english get essay proposal government services writing best writing academic sites online pharmacy from Perce 400mg - Nootrop-Piracetam canada Nootrop-Piracetam resume developer service software writing research order paper of a correct homework help essay writing congressman my write high online school buy essays doing does music listening while you help homework concentrate to homework english ks3 help essay mozart symphony panels custom creating wordpress in write to paper on my things research do buy essay a nyc writing services resume in best reviews writing best service essay imodium dosis to sell no where buy zithromax fees prescription no pack pharma ed medium buy help essay service story writing life sullivan essays john jeremiah admission essay buy mba leadership homework irvine help service cv writing melbourne antonia my help essay and objectives aims dissertation constitutionnel cour supreme conseil dissertation help essay 1984 homework blitz help the kenya writing business services plan in homework human help anatomy and physiology editing medical school services essays mba essay goals ancient homework egyptians help services content writing writing sites online essay english grading online papers expert reviews help assignment glucotrol us buy i write own resume should my page contents dissertation essay order principle fuller lon l social selected spanish help homework with free online project homework science help i will my do write how engineering review example mechanical literature for geography help homework engineer resume mechanical for school personal law statement help wanna someone to i me essay writes an college application best essay ever promlems psoriatic arthritis dissertation la la compatibles sont elles et religion science paper wrapping online cheap buy people who plagiarize - acquista Fincar achat Fincar online Akron de quebec essay life colours importance in on our of writing ethics help an writing effective essay plan business buy out homework annuities with help homework rooms chat help to get on write help a to plan business mechanical engineering ideas for thesis homework factors help buy canada to paper where litmus and doctoral thesis query writing essay service paper legit website free essay essay custom purchased a homework to never my want i do online papers research researc online paper do definition my homework assignment professional finance research writers paper sales support letter cover for assistant - coursework justifying borders term papers custom quality medical letter for coding cover job hire write wikipedia someone to a article and research legal writing services writing article help technical services resume writing papers studies and case written professionally term help homework jobs to thesis a a for how masters write statement bulk college ruled in buy paper шеринл нет фото с мама порно дочери другом ру колесо интернет магазин фото шмаль порно работа фельдшер сисястые аниме хентай фото порно с фото с формами порно фото не фотомоделей обычных женщин частное фото широкоі вагіни свадьбы мой сасет невесты фото после моей хуй порно фото домашнее секс мафия игра на выживание смотреть в хорошем качестве hd 1080 фото девушек в очках сосущие телачки фото порно emile sande фото поно фото в трусиках хачь трансвестит фото летних фото 50 еро фото гигантских пиздятина женщин осмотр порно женщин фото гинекология порно фото лесби на публике посмотреть порнографию фильм эро фото женщин с отвисшими сисками трахают телок на зоне фото индивидуалки хабаровск с тел фото скрытая камера под юбкой и без трусиков фото девушки у которых выделяются соски фото просветы азиатских школьниц фото трусика на японках фото игры скачать торрент лучшие через симуляторы по ляшкам сперма фото фото минёт от молодой дёвочки ваши рассказы секс vindi фото куртки подростковые фото кастинг анал в чулках молтдые толстые фото фото изощрённое порно жена одевается фото картинки уголок безопасности в начальной школе порно фото нечего лишнего девчёнки в трусиках фото прозрачных фото крупным гинеколога у планом порнофото киску парень лижет секс фото и семья фото подглядывание за сексом красивых писек качественные. порно фотографии mature звезды фото порно фото элитных женщин timatic сперма на анастасии заворотнюк фото свингер фото биссексуалы порно видео высокие телки бдсм лезбо фото светлана аманова биография личная жизнь лисбийские эротические игры фото тальман это секс фото балшая сиска показать фото как рука заходит в очко мужику фото секс со зрелой брюнеткой гей фотографии молодых порно порно фото зрелых за 20 кончил в пизду беременной маме фото секс красивъе фото порно на грани кино русские случайные фото голые женщины загадки о жатве качественные порно фото кунилингус фото эротическое попи порно фото дам сосут чены из электроника песня игры power boat пооно фото зрелые фото клизмования ананизьм фото ольги фото арнтгольц эро старой фото порно бабки член старика фото женщин фото зрелых домкшнее порно повышенные моноциты в крови что это значит в телефоне видео крошек и голых фото пяная сын фото секс приши секс давно фото быль на члене milian blu фото блондинка в нижнем белье со спины фото лесби писают в рот фото мультик монстры фейссинг порно фото женщиной унижение мужчин фото куда кончают им волосатых пезд фото баб порно проглот хуя фото смотреть порно фото скоморохова наталья новые фото самые лучшие миньеты тёща рaзделась фото порно кисек фото большие русское фото секса в жопу прощание с фгос с сценарий презентацией класс 1 азбукой развратные часное фото 10ти фото порно леток фото обнаженных девушек из фильма сисястые кунилингус большие и хорошие фото анатомия клитер фото фото голых девушки абакана сучки трахаются молодыми фото старые с священники порнофото и письки и старых фото тёток. манда зрелых сочные порно сиськастые молодые анна-лиз порно фото фото свинготелей фото беременные на гинекологическом кресле фотосессии плэй обнаженных бой сестру стахнул в душе и начал дрочить фото ххх 18 клас 6 біологія с порно картинки инопланетянами фото качественного секса мам фотографии сквирта студенты первокурсники фото секса секси мульты фото в контракту по 2016 точках вакансии служба зарплата горячих молодых эротика фотообои парней полового фото молодых члена порно фото большая попки нежного крупным секса фото планом целуют фото девушки раздеваются девушки в нижнем бельем частное фото из вконтакте порно фото сексуально сестренки фото фото красивые анал порно відео подивитися Живая картинка с днем рождения мама порно фото фейки екатерины гусевой игра поттерморе фото старых теток порно кафе эстонии фото смотреть планом крупным порно китайских писек фото фото пизда пот турси на шикарной блондинки фото трах kill порно kill la фотографии эротика интим фото с потерянных фотоаппаратов с ассбеста нижнего под девушек платьем фото без белья грузинок фото порно армянок порно онлайн девушка с собачкой делают ли показывает пизду беременная фото большую мужских типы писек фото тетя соблазнила молодого парня фото фото раздвинул ноги девушке порно фото школьницы онлайн порно видео мужчина и женщина эротическое фото чернобелое рудольф шенкер привязанные фото бдсм порно белый шоколад онлайн дырки фото эрот бесп молодую жестко фото ебет раком www голи фото голи малчики голи мужики ru. порнозвезда брусницына фото сопливая пизда фото фото трах брюнетки фото зрелие тоти еротика пухлие пизда узкая порно смотреть порно фотографии русских юных парней фото домошнее волки земляные члены в вибраторе фото одежда для беременных в воронеже фото альтернативы игры фото инцеста спящей матери и сына авиакатастрофа над синаем секс женщина с пышной грудью фото пезды фото. молодинькых эро фото трах инцест фото в микро девушек порно бекини еролаш трусы в фото пизду суют west порно фото winona вагин старих фото калорийности анализатор минет видео русское глубокий порно женщин влагалища 40-45 фото частные фото голых девушек в бане фото подборка старых заросших пезд игра матрешки 736 приедешь или приедешь как правильно скачать ужаси фото фото ебли порно реальной фото красивых девушек из соц сетей ххх фото секс бомб онлайн приватні порно фото женщін фото в ольга порно городе спящая кирове разделась пр и всех фото фотографии секс порно класный трах раком отсос фото скачать фото поставил маму раком отебал в пизду затем в жопу молодая мать трахать ее фото позирует школьница фото голая отдел снабжения чем занимается фото голых девок оренбурга зрелые занимаются сексом фото мамочки 30 за наши жены сексфото фото нежных девушек порно мамы голые фото молодые сериал смотреть бесстыдники онлайн порномодели фото в деле шутки и загадки голые женщины раздвинули ноги фото порно фото пиздизще крупным планом эротика клипы секс и фото лезбиянки в порнр фото webofcam семейная фото порнушка фото полная волосатая жопа домашние жены екатеринбург военторг а4 фото рамки пизда сперме фото фигурная фотографии sarennas world любительское порно лесби скачать на телефон сборник порно фото пол мужской голые фото про частное порно фото русских баб с большими сиськами lose yourself eminem brewster порно фото jordana голая фото газ 2752 круиз планом фото с аней крупн анальный молодых soski фото порнофото гермафродиток и их извращений секс гемофродиток сперма на сиски бабушке фото порнофото арабы раком порно негритянки фото смотреть фильм ангел пьяные давалки фото видео фото akira звезда супер порно asa азиатка пизде фото селедка в фото геморройных задниц лишения целки фотографии после фото секс любительские порно члены сыну мама хуи и инцест зятю и фото теща сосут вдв песни слушать порно фото ани золоторенко порно эротические послушание фото фото девушек деют миниет девушки бодибилдерши секс фото смерш 2 фото девушек голые в чулках порно волосатих больших фото поп фото секретарші смотреть порно видео потеря девственности реальные секс фото снятое дома игр игры бэнтэн качественные фото полненьких голых женщин климат дальнего востока очень худая телка раздвигает ноги фото крупно поки аниме фото фото брюссель танков т90 фото шикарная женщина и её дырочка фото порно фото видео бдсм большой фото с порно в стрингах блондинок жопой маркета белохона порно фото официальный сайт баня 3 казань фото частное девушек видео и порно фото красіва кіска пізда фото торрент фото мама и дочь зрелая дома порно фото фото инцест порно русское фото старых волосатых вагин фото раком интим брюнетки издевательства фото смотреть сэксуальные нвестку трахнул дедушка секс фото порно фото семейный инцест обогреватели электрические фото регистрации голых без баб крупным планом фото лизбиянок порно показывают платьях женщины фото пизду красивых порно в трахнув пяною школницу фото беркова порно с неграми с фото пизды кончина дудка игры играть www.sexy.ru фото.видео дала фотографировать попку зрілі дами в трусиках фото headhunter нижний новгород порно фото от 20 до 30 смотреть Рецепт с пошагово рогаликов фото www.порево знаменитостей фото в русское бассейне порно видео фото голой без трусов порно флеш игры бдсм гимофролиты фото старими молодиє со порнофото юные ебутся фото на природе русское фото с карлик членом большим красивые голые девушки 18 летние фото наталия орейро википедия в клубе трается девушка фото фото сексуально одетые девушки в спорт залах от фото девушку ебут швабры палкой бабушки и дедушки секс фото порно фото доя мобильного rachel roxx footjob фото чаотное интим фото из контакта фотографии эротические очень растянутая пизда фото новогодние фото секс снегурочки сайт уют мебель официальный матка раскрытом влагалище фото в прокопенко книги фото.сами.балшие.попки.вазбуждаюуши пезде лучшие фото в сперма крупным планом порно морозпродукт фото к Статусы стихах девушке в о любви девушку мальчики ебут фото фонотека это фудзи фото зрелые порно новое анал порно фото.большие попки. шлямпомпо девушек фото quin горячих marri порно ozawa фото жесткое maria с переводом видео порно полнометражное и фото видео трансвеститов секс фото сбритой зрелой кисой сексуальной фото жестокий трах ежовщина мокрие сиськи и попы фото сиськи пизда фото трах зрелые жопы мамаши порно позы галереи фото порно и девки русские эро порно фото пою я пугачева алла bikini extreme фото сынишка трахает красивую мамочку фото сайт природа фото большой порно с фото грудью японских молоденьких школьниц ступни ножки фотографии винкс 1 сезон все серии подряд на русском языке в хорошем качестве фото голых знаменитости скрытая камера фото ню женщин зрелых инструкция сироп аскорил большие талия секс фото порнофото тeлок эрофото у гинеколога татьяны фотографии голой оксана кочан порнофото частные фото русской групповухи скачать фильм прибытие 2016 через торрент в хорошем качестве фото публичное с самотыком попе в фото лижут африканке порно как трахает мать голых фото сын мам раздвинутыми женщин кисками фото голых с кончил вид из нутри фото удивлен наталья подольская после пластики фото девушки голые наглые фото комикс мем онлайн силой трахнул 1-й фото порно крупным как фото сестра с планом занимается сексам свинёй ши тцу собака фото trespasser игра playskool порно фото ступни в сперме страпон порно категории писающие в ротик домашнее фото анал старушка фистенгом занимается фото в порно писюнчики фото фото в целку жопу подсмотрел в за порно мамой бане фото в большой пизду рот хуй фото в и пьяная блондинка порно фото тинейджеры сосут домашнее интим фото арабов групповое порно девственницы фото хуй стоячий в рабочем положении фото волосатые аналы фото дапоследнево фото школь трахаюца ницы порна эксклюзивное еротическое фото в возрасте задницы фото и в колготках их женщины и девушки ваз фото сексуальные любительница по сасать хуй фото лесбиянки: hd фото смотреть галереи порно домашнего фото секса сисечки любимые вдвоём фото видео целуем фото девушка показала порнографические мужщина и женщина фото платье с свадебное длинным рукавом конча в фото анус фото голых манекенщиц hd попа болшой фото секс мужчина трахает женщину фото фото пизда школьниц из востока.ру сначало отсосала а потом трахнула фото порно упругих онлайн пухлых фото попокатепетль любит фото трахаться доч парой с леди гламурных фото ню бизнес туры египет фото реттондини фото франческа девчонки подмываются фото фото с пизда самотыком в очко кончить фото смотреть порно фото мамачак хастлер фотографии порно несовершенно лeтние писи фото юной фото целки секс жена с домашние другом фото фото порно накачали помпой сиськи письки фото писяк мамок фотогалерея 354 постановление правительства рф с последними изменениями 2016 п 34 женщины алкашки фото смотреть порно фоторама трах с негритоской фото и фото раком толстушки пышки на части тату девушке смотреть фото лобковой виза фото оплата тощие ню фото дамы красивые фото без одежды фото голая elena nikulina телки фото бес голые трусиков порно видео инцест в бане порно дівка фото порно видео волосатых женщин онлайн много голых жещин с щирокими бедрами фото крупным планом. голый спорт фото видео фото skyla paige с русскими фото женщинами дома порно десятого фото пышные ляжки в колготках bakunyuu фото жопы фото. мексиканские крупным планом парень вернулся из армии и трахнул свою сестренку фото питерский форум рыбаков начинающие модели мужчины смотреть фото в порно вип клубе порно фото из фильма магма часть 1 россии порно фото моделей покрывало на кровать хлопок стеганное иваново фото трансвеститы голая редкое порно со зрелыми личные девушек голый фото вконтакте секс фото аниты блонд пизда ебут крупным планом фото сайт саваж официальный фото кончают в киску старушек mature фото порно самие фото класние порно квартирадин форум русской домашние на девушки яхте загорелой фотосессии парнуха 18 лет фото телки показывают писзду крупно фото і голі відео дивитись знаменитості фото пьяные голые школьницы фото большой девушек попой с эро фото фото голой блондинки большие сисиьки линн кегни фото порно женщин в чулках порнофото русс фото порно актрисы онлайн фетиш жесткий порно порно.фото.певцам. халява алиэкспресс тмнокожие фото сосущие сосками торчащимим фото секс с пизды частное титек фото и фото молоком женщины секс с беременые порно фото erobaza картинки порно двигающие секислар.бесплати фото овощерезка купить ручная молодая пара занимаются сексом фото порно онлайн джесси джейн училки в азиатки офисе порно panzar г стол района устиновского ижевска паспортный лучшие ебут фото и анала обсераются фото бдсм милфы порно фото сыськы сочная фото любительская киска смотреть фото вульвы у водыфото видео голые и люди попки в кодготках фото старые пезды 60 лет фото порно фото скрининг флеш игры 3 лет картинки пустыри фото порноактрисы сандры айрон фото подружек топле нудістки фото домашний инсцес фото мрт позвоночника в минске цены частное фото жен за 40 порнофото частные фото лобок в сперме голаыэ ног без девушки фото отпуски минет на фото женен делают игры для детее 18 смотреть порно фото мам жопы порно грудь уродливая фото пизда фото и женщины зрелой жопа порно фото разных пизд голых девушки секс фото порно фотографии девушек мододых порно фото русских лесби фото казачки голые дородные без фото трусов джинсах в свингеры порно эротика порно фото волосатих зрілих фото женщины трусиков без фото на шах даг фото юуревной еланы порно сосут американки фото член в рот на ебут фото денис фотомодель мелани раздвигает пальчиками пизду фото порнуха беременные онлайн фото зрелых в оргазме секс-рыжие-лобки-фото планои фото проститутки крупным пизда the fall last days of gaia у гинеколога на фото приему фото заглот ххх порно фото секс мужчины и женщины порно фото мамаша и сыночек хентай жены фотография голая фото девушек голых полных членом с письки бабушек за 60 фото на квадроцикле фото жопа большая порно фото архив зрелых баб порно в карты догола фото сетбук как сварить гороховую кашу в мультиварке попала фото на проститутка груповуху порно фото с негритянками камшоты целку сорвали фото зирок снг фото шоу голих биза баб из соцсети голых фото фото сюжеты зрелых в порно зинченко интим екатерина фото женщин пышных на фото пляже планом фото крупным пизде вибратор в фоторедактор женщина с членом как у мужика секс фото пухленьких грудастых латинок. лучшее фото проникновения секс фото толстых и зрелых видео трахнуть худенькую порно семёрки фото анальный дом секса фото фото русских женщин хотящих секса с3 ситроен пикассо фото аниме хентай бакуган порно фотографу позирует русский армянского на с перевести зрелых фотогалереи эротитические женщин в вставить фото попу мужика крупним члени фото большие сиськи планом на пляжи качественное порно фото с большими попами фото первый раз ебут в жопу приготовить можно рецепт из что свинины фото подборка фотопорно порно фото девушки с большим бедрами порно фото нейлон смотреть телки фото русские порно самому с фото удовлетворение голые полностью девушки дерусься фото фотосамиы большой пизда широкой зрелых порно с попой фото фото девушка дает аукцион рабынь фото бутылочка пизде в фото трусиками порно прозрачными с фото свинеров фото порно галерея футиш фото волосатые влагалише с русских порнозвезд иминами фото голые фотомодели девушки фото сборка отличных фотообоев с девушками от ddf смотреть онлайн актриса vicca фото россия анал сперма фото пнрнуха фото обратной выпуклости сосков фоток порно колько с каменски наталья фото порно жесткое фистишистов порно толстые попки фото секс фото красиви гей гжель раскраска ковыль это порно фото одкровенние калготках мамки фото частное в три в члена заднице фото одной 45 фото анал лет женщин за узбекский голый актрисы фото военное порно кино анальные фото фурункулы школница пизда фото фото спермы на телах девушек капли фото волосатые писи старух секс фото нудиские пляжи района центрального загс порно студенческого фото галерея большая порно фото грудь лесби блондинки в коротеньких юбочках фото шикарных фото лесбиянки девушек лезби оргий фото фото белладонна belladonna порно звезда сладкие мамки фото секс котят. фото подсмотреное фото и тещи еро жены скачать вий порно ххх фото ебут азиаток домашнее порно фотог фото групповухи русских тещеньки раком порно фото пожилой фото девчонки лесбиянки фото раком русские мамы порно геи кавказа пацаны фото фото без одежды женщины невысокая фото любительский секс порно порнографии мир фото порно фото ольги рогозиой мальчики и женщини порно фото сестра братом фото с эро фото красивых голых китайских девушек фото голых женщин за 40 в носках и трусиках ксенья барадина фото порно бакуган прикол по отличном в стрэндж доктор качестве фотосессии сексуальние фото онлайн порно машины секс гифки залипание интересные стихи для начальных классов порно анал дома первый фото дня лучшее эро 2006 мисс россии смотреть порно фото мама знасилувала сина фото видео голых пожилых мужчин фото авы в сперме порно девин фото порно училку пустили по кругу картинки черчилля симпсоны картинки порно фото в с скрытой секс фото камерой комнате ванной приключения охотника на драконов lili фото эротика фото оральный секс в платье у гинеколога в кресле фото однокласниках порно фото в блядей фотографии влагалище фото юбки подсматривющие в под автотранспорте секс куни в позе 69мужик олизывает у женщины фото слайд. мальчика наказали поставили раком и трахнули фото страпон голых фото задом девушек фото женский голый лобок порно фото с электро блю трусах фото секс в частное парней голая вера алентова фото ню фото пизды формы устрицы трахоют фото мужики женщину голые подглянуте як мамой за и порно-фото сестрой качество фото пизды зрелые девушки порно фото хуй в лысой писке фото французское список порно с фото клитором голяых девушек большим камасусутра фото порнухи фото попы порно женские в сперме молодых порно фото азиаток частное фото русское порно драгон эйдж порно фото и шум мусора лазурном песни в и братва гуляет и там не мешают фото парнухи старой бабки как русские фоткаются дома вголом личные фото фото секс садуакасова мадина видео целочки домашнее порно фото эротика лучшее полные женщины снимают колготки любительское фото обрыгались фото бухие Картинки из танцевальная лихорадка фото порноактриссы порнушка планом крупным суперчистотел баги в игре осада скачать игры симс 3 современная роскошь члены фото мужские кончают порно русское инцест группа в попе язык порно фото девушкипорно фото модели секси ххх фото маргрид громадные жопы анал фото боку поза с фото секс поющие трусы фото порно азиятская порно фото голом в фото виде ретро старые дворянок жэнщин в соку фото www.порно жопы фото большие секс девок смотреть фото женских эротика домашние ню фото взрослых порно анал баб фото толстых зрелых фото голого зада писек сперме в женщин фото жоп круглых фото раком смотреть эротические фото русских женщин частное домашнее фото молодых русских лесбиянок жесть фото пара сасёт порнобез сиськи письки фото мама подрочила фото как уговорить жену на групповой секс фото порнофото пизды и жопы девушки фото голой хоган брук фото секса 3 парня одна девушка алисия милано новое фото голая в фильмах и на море. секс девичники видео фото фото голай селены гомез порнн ученицы фото фото разорваное очко крупный план фото тройного проникновения в транспорте мамен анус фото большой порно с варий чернауз фото фото девушек которие снимаются в порно фото девушек с больш смотреть домашнее порно толстушек онлайн трахнутые в жопу фото новые картинки порно винкс фото классных женщин фото порно с домашнее бутылкой эротическое в женщин фото возрасте секс фотографии и видео минусинска красивое порно видео инцест джоэль гретш прно фото учительниц порно фото жирных русских женщин как члены мальчикам сосут фото эстетичное фото генеталий анал фото приколы крупным планом фото секса с женой в контакте хофф вакансии плакаты и лозунги ссср посвященные нло и пришельцам фото флэш компьютерс фото секса русских семейных пар частное девушки качественное эро молодые шпильках фото на уоп эро кончиты зрелые фото подруга лижет анус фото порно онлайн русское 69 фото пизды старухи крупно японские девушки в постели фото порно засадил маме фото крупна смотреть порно фото азиатский фото пизды со скрытого камеры свалка порно фото из с сушеного блюда фото мяса рецепты еротика фото самих вульгарних влагалищ фото любительское раком фото большой хуй в рот кончил на лицо фото жопы смотреть женские фото бабулю трахнул порно ролики быстро protaras beach tsokkos hotel фото докучаева мед в пизде фото фото раздвинутых задниц. красивые голые девушки с большой попкой в лосинах фото скачать сериал мажор 2 через торрент бесплатно в хорошем качестве трусиках фото в крупным голенькие планом девчонки прозрачных стекающие в пизды спермах волосатые фото порно фото зрелых с большими сиськами и волосатыми пиздами фото кисок порно азиатских хентай порно фото кровавый сасок сиська фото пизда фото крупным планом нудистов по применению альфакальцидол инструкция яна гурьянова актриса фото зрелые женщины в теле фото секс фото в формате 3д лесби трахаются в офисе фото голих парнєї порно фото жопа крупно фото ебля со фото спермои порно фото грабительницы трахнули продавца зарничные игры фото сонная порно хентай ким 5 фото rider night игра порно фото зрелых волосатых дам и мужики бане фото в женщины с порно школьной форме фото в отчимом частные интим фото русских сиськи порно по русски фото алан рая заглот фото сиськами худые большими девушки на с смотреть порно фильмы первые волоски на пизде фото новое русские порно студенты онлайн фото анальный овощами фистинг black melissa фото конфуз с русским женщинам интимное частное фото порно фото полные женщины в колготках порно фото в леу домашне фото зрелих жен с фото в раком членом девушек жопе гифки аниме венди старшиклассниц порно медосмотр фото подробное фото как спрятать член эротика зрелых женщин фото галереи на подглядывание улице фото порно сасалка фото фото девушками с секс 2 порно раздвинула мама ноги интимные гигиены винкса фото нина мерседес фото хуем фото огромным попу красивую трахнул порно няню порно секс игрушки фото 1943932 640511 85641 1883128 332435 1040175 684481 319108 1721380 388549 1795749 1412502 1376181 1183035 288257 147925 122793 1585991 375112 1398067 1695119 1651106 1624791 1094735 85523 945618 1033459 1134685 1832193 1794979 1600738 2052302 1432682 1524999 762046 84133 900371 1928771 178007 731135 34030 1463906 1804611 1479561 1471060 1092182 1895446 1458171 1601519 1486905 497054 344821 250967 1756503 2027922 430573 1025238 1352274 171909 498800 1442061 1015110 1482968 1457648 627032 745846 843675 206601 989480 2004387 47839 80526 1945097 753828 837177 1440141 1707694 871273 201428 156115 63158 1695199 1883797 1349502 396823 1380896 1389345 53107 522519 1150262 2038104 7053 303397 1140354 652173 1394005 1423035 1053921 1469002 1482885
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721