КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н.Г. Новікова
Запорізький національний технічний університет,
м. Запоріжжя

У статті окреслено комунікативно-прагматичну ситуацію в сфері рекламування, що впливає на мовну організацію рекламного дискурсу. Проаналізована система формування сучасних туристичних рекламних текстів і вивчені основні характерні риси функціонування мовних одиниць і структур з огляду на можливість маніпуляції оцінною інформацією.
Ключові поняття: рекламний текст, туристична реклама, цільова аудиторія, прагмалінгвістика тексту.
В статье охарактеризована коммуникативно-прагматическая ситуация в сфере рекламы, которая влияет на языковое оформление рекламного дискурса. Проанализирована система формирования современных туристических рекламных текстов и выявлены основные характерные особенности функционирования языковых единиц и структур, служащие для манипуляции оценочной информацией.
Ключевые слова: рекламный текст, туристическая реклама, целевая аудитория, прагмалингвистика текста.
The article analyses the communicative-pragmatic situation of advertisement which influences the language organization of the advertisement discourse. The system for forming contemporary tourist advertising texts has been characterized and main features of functioning language units and structures with regard to the manipulation of assessment information have been discovered.
Key words: advertising text, tourist advertisement, target auditory, text pragmalinguistics.


На початку ХХІ сторіччя мовознавство розвивається в ракурсі функціоналізму, що базується на таких принципах лінгвістичних досліджень, як аксіологічність, прагматизм та дискурсивність. Теоретичним підґрунтям вивчення цих проблем стали праці вітчизняних (Ф. С. Бацевича, Г. Ю. Богданович, А. П. Загнітка, І. Р. Вихованця, Н. В. Гуйванюк, Н. Л. Іваницької, Т. В. Радзієвської, О. О. Селіванової, О. А. Семенюка, К. С. Серажим та ін.), російських (В. І. Карасика, М. Л. Макарова, Й. А. Стерніна та ін.) та зарубіжних лінгвістів (Т. ван Дейка, Д. Шиффрін та ін..). Текст почали розглядати як складний комунікативний механізм, що фіксує стратегічну програму адресанта, яку сприймає та інтерпретує адресат. Таким чином актуальності набуває комунікативно-прагматичне та структурно-семантичне дослідження дискурсу.
Актуальним є вивчення мови ЗМІ, зокрема рекламних текстів. У межах стилістичного підходу лінгвісти розглядали рекламу як функціональний різновид публіцистичного стилю мови, зокрема українські мовознавці аналізували стилістичні способи увиразнення заголовка (І. О. Анніна), пунктуаційні та інтонаційні особливості синтаксичних конструкцій (О. І. Зелінська, Н. Г. Іншакова та ін.). У працях російських дослідників проаналізовано роль різних видів синтаксичних конструкцій у створенні дієвого та експресивного рекламного тексту (К. Кафтанжиєв, М. М. Кохтєв, Т. Н. Лівшиць, Д. Е. Розенталь), вивчено особливості рекламного слогана як особливого структурного елемента рекламного тексту (Н. Л. Коваленко).
У межах прагмалінгвістичного підходу визначено залежність мовної організації рекламних текстів від комунікативно-прагматичної мети, засоби реалізації в них текстових категорій, актуалізації структурних елементів. Проаналізовано прагматичну спрямованість одиниць лексичного, морфологічного та синтаксичного рівнів на матеріалі українських (Є. С. Коваленко, Л. М. Киричук, І. П. Мойсеєнко), російських (Т. В. Гулак, І. Імшинецької, О. В. Медведєвої, О. М. Назайкіна, О. С. Попова, В. В. Тулупова, В. В. Ученової, О. О. Феофанова), англійських (М. В. Гусар), іспанських (В. І. Охріменко, Н. Л. Волкогон) рекламних текстів.
Українські мовознавці вивчали рекламні тексти в психолінгвістичному аспекті. З’ясовано питання механізму мовного впливу в текстах сугестивної спрямованості (Г. П Джинджолія, Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кутуза, Є. В. Ромат). Однак недостатньо вивченою залишається прагматична й структурно-семантична структура рекламних текстів, залежність прагматичної та формально-граматичної організації речень від комунікативної мети, стратегій і тактик адресанта реклами.
При сучасному зростанні ролі комунікативної ефективності газети, радіо, телебачення, їхнього максимального пристосування до реалізації конкретних потреб комунікації, що простежуємо в суспільстві, зростає роль лінгвістичних розвідок, спрямованих на вирішення проблем функціонування мови як інструмента переконання та спонукання. Зазначене обумовлює актуальність нашої роботи, викликану необхідністю вивчення реклами в прагматичному аспекті з урахуванням її видової і жанрової різноманітності.
Об’єкт лінгвістичного аналізу – туристична реклама, яка відноситься до числа найпоширеніших і найвпливовіших видів рекламної діяльності. Предмет дослідження – мовні одиниці, які сприяють створенню прагматичного ефекту. Мета – на матеріалі туристичних рекламних текстів, що активно функціонують в різних засобах масової інформації, вивчити туристичну рекламу з точки зору її функціональних, жанрових і комунікативно-прагматичних особливостей.
Реклама є видом масової комунікації і створюється за особливими законами, характерними для масово-комунікативного процесу, що відбувається в масштабах суспільства, має семіотичний характер, є організованим, систематичним спілкуванням, яке здійснюється за допомогою різних каналів комунікації: преса, телебачення, радіо, Інтернет.
Із позицій функціонального підходу рекламний дискурс трактуємо як різновид інституційного, тобто як комунікативно-прагматичний зразок мовленнєвої поведінки, що реалізується у формі рекламного тексту, має різні форми вияву (усну, писемну, паралінгвальну), регулюється специфічними стратегіями і тактиками учасників рекламного процесу [6]. Крім того, дискурс може якоюсь мірою зближуватися з поняттям «функціональний стиль» у його сучасному розумінні, в якому відображені не тільки мовні форми висловлень,але й емоційно-аксіологічна з інформація, характеристики комунікантів, комунікативні наміри і загальна соціокультурна ситуація.
Основна прагматична мета адресанта рекламного дискурсу – виокремлення об’єкта серед об’єктів-конкурентів та акцентування його привабливих для адресата якостей – виявляється у своєрідній текстовій організації [8]. Перш за все спробуємо визначити природу рекламного тексту. У статті К. Райс [7] «Класифікація текстів і методи перекладу» наводяться наступні класифікації: I – а) технічні тексти і тексти природничих наук, б) філософські, в) літературні; II – а) інформаційні, документальні та наукові, б) суспільно-політичні, в) художні; III – а) прагматичні, б) літературні (художні); IV – а) прагматичні, б) естетико-художні, в) лінгвістичні, г) етнографічні; V – а) релігійні, 6) літературні, в) ділові, г) офіційні; VI – а) релігійні, б) художні, в) віршовані, г) дитяча література, д) драматургічні, е) тексти кінофільмів, ж) технічні. Сама Катаріна Райс пропонує свій поділ: а) тексти, орієнтовані на зміст (повідомлення преси, репортажі, комерційні тексти, офіційні документи, навчальна і спеціальна література, звіти, трактати, гуманітарні, природничі та технічні тексти і т. п.), б) тексти, орієнтовані на форму (художня проза, поезія, есе, життєпису і т. п.); в) тексти, орієнтовані на звернення (реклама, агітація, проповідь, пропаганда, полеміка і т. п.); г) аудіо-медіальні тексти (радіо-та телепередачі, сценічні твори, всі тексти, які супроводжуються позамовним оформленням, – музичним, декоративним і т. п.). Якої б класифікації ми не дотримувалися, одразу помітно, що рекламний текст містить риси декількох типів, адже у рекламному дискурсі цілісність текстів на прагматичному рівні формується завдяки реалізації двох комунікативних стратегій – інформування і впливу.
Загальна комунікативно-прагматична мета рекламних текстів, комунікативні стратегії і тактики рекламного дискурсу зумовлює їх своєрідну синтаксичну організацію. Вони становлять сукупність одиниць різних знакових систем: вербальної (текст, який може складатися з назви (заголовка) та особливих одиниць (надфразних єдностей), має певну цілеспрямованість і прагматичну настанову) та невербальної (зображення, відеоряд, аудіочастина тощо).
Об’єкт туристичної реклами має нематеріальний характер, що багато в чому визначає специфіку аргументативного впливу, система якого складається з характерних для даного виду реклами інтенцій, споживчих мотивів і прагматично заряджених мовних одиниць, призначених для реалізації цих мотивів [5].
Враховуючи той факт, що з рекламованим об’єктом адресат не може познайомитися до тих пір, поки не скористається рекламною пропозицією, копірайтери використовують насамперед доводи, які надають мові підвищеної емоційності. Використовуючи емоційно-експресивну лексику, автори текстів звертаються не стільки до свідомості, скільки до підсвідомості адресата, активізуючи природну потребу людини у відпочинку, зміні оточення і т.д. Судячи зі змісту туристичних рекламних текстів, майбутній відпочинок обіцяє бути незабутнім і розкішним, з чого випливає висновок про соціальну маркованість реклами туризму і відпочинку, розрахованої в першу чергу на досить заможних споживачів.
Часто рекламна пропозиція побудована за допомогою прийому контрасту – спокій і насолода, яку отримає споживач, скориставшись нею, протиставляється сірим будням і нескінченним турботам. Аналіз змісту характерних для даного виду реклами мотивів показав, що такі елементи смислової структури рекламного тексту, як відхід від дійсності з її вічними проблемами, оспівування зовнішньої краси об’єкту рекламування, концентрація уваги на відчутті задоволення, щастя і т.п., стають знаряддям маніпулювання цільовою аудиторією [1; 2]. Таким чином, саме навіювання як засіб впливу лежить в основі загальної комунікативної стратегії мови туристичної реклами, переважно зверненого до почуттів споживача .
Визначальною рисою прагматичної структури рекламного дискурсу є дотримання логіки викладу, відносна простота [3]. Комунікативно-прагматична мета інформативного типу – інформування про рекламований об’єкт. Саме тому вони мають найнижчу ілокутивну силу і формуються переважно з констативів та директивів. У рекламних текстах сугестивного та маніпулятивного типів основним завданням є інформування про рекламований об’єкт та прямий і прихований вплив на адресата, що значно урізноманітнює їхню прагматичну структуру.
У процесі аналізу основних вербальних засобів впливу нами встановлено, що адресату туристичної реклами наполегливо пропонується все найкраще, про що свідчить висока частотність вживання прикметників у простій або складеній формах найвищого ступеня порівняння. Звичайно, такі прикметники становлять ядро лексичної бази будь-якої реклами, але в туристичній рекламі вони звертають на себе особливу увагу, оскільки використовуються не тільки в багатьох заголовках, але і самих текстах, утворюючи кільцеві повтори [4].
Ключова лексика реклами несе велике прагматичне навантаження: з одного боку, вона психологічно розслабляє адресата, емоційно налаштовуючи його на прийняття пропозиції, а з іншого – стилістично забарвлені одиниці сприяють підвищенню самооцінки адресата, так як висока оцінка об’єкта рекламування автоматично переноситься на адресата.
Підвищення самооцінки адресата тісно пов’язане з мотивами престижу, винятковості, обраності, що часто відбувається внаслідок активного використання прецедентних імен (імена історичних діячів, політиків, письменників, музикантів, акторів, мандрівників), здатних вплинути на рішення цільової аудиторії. Типовою особливістю мови туристичної реклами є активне вживання прецедентних антропонімів, що виступають у ролі емоційних аргументів.
Лексичний склад туристичної реклами, включений у механізм впливу на цільову аудиторію, створюється не тільки за допомогою загальновживаної ономастичної та номінальною, але й спеціальної лексики. Причому прагматичний потенціал спеціальних одиниць, серед яких зустрічаються терміни, теж є високим, бо більшість з них, будучи запозиченими словами, продовжують залишатися неологізмами, що привертають увагу в першу чергу тих споживачів, кому добре відомий зміст позначених ними понять.
Синтаксичні особливості мови туристичної реклами також відображають її характерні прагматичні установки. Прагнення зацікавити аудиторію реалізується за допомогою вживання різного роду питальних речень, завдяки чому рекламний дискурс набуває такої важливої для ефективної комунікації риси, як діалогічність. Ще однією особливістю синтаксису туристичної реклами є поєднання різних конструкцій, наприклад, активне вживання неповних речень, що притаманні розмовному стилю, разом з ускладненими реченнями, характерними для докладного опису.
У мові туристичної реклами опис насичений метафоричною лексикою, що виконує не лише функцію впливу, але й образотворчу, обумовлену стилістичними властивостями метафоричних одиниць. Широке використання метафор, метонімій, епітетів, гіпербол, порівнянь і перифраз слід вважати типовою особливістю реклами, що представляє туристичну індустрію.
Висновки. Реклама як вид масової комунікації має своєрідну структуру; чітко окреслену комунікативну роль і комунікативно-прагматичну мету – спонукати адресата до потрібної дії. Планом вираження рекламної комунікації є семіотично ускладнений продукт – рекламний текст. Цей експліцитний компонент дискурсу є полікодовим знаковим посередником у спілкуванні між комунікантами. Туристичні рекламні тексти є видом комерційної реклами, за функціональним призначенням – змішаного престижно-споживацького типу; за способом подачі рекламної інформації рекламний текст може бути як усним, так і письмовим (підвиди – друкований та електронний); залежно від мети – найчастіше інформативний; за методом викладу рекламного матеріалу – описовий, називний (номінативний), статистичний; за характером змісту – аргументований та неаргументований; за формою подачі інформації – діалог та монолог; за охопленням території – міжнародний, національний, регіональний; за способом передачі оцінної інформації та характером емоційного впливу – емоційний (асоціативний).
Перспективним напрямом вбачається подальше дослідження усіх різновидів туристичних рекламних текстів з урахуванням екстралінгвістичних факторів, а також вивчення критеріїв ефективності текстів з огляду на форму та спосіб подачі інформації тощо.

Список літератури
1. Атакьян Г. С. Эмоциональная стратегия и приемы ее реализации в туристической рекламе / Г. С. Атакьян // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Сер. филология. – СПб., 2008. – № 5 (19). – С. 93-100.
2. Геращенко Л. Л. Манипуляции в современной рекламе / Л. Л. Геращенко. – М.: Диаграмма, 2006. – 192 с.
3. Кара-Мурза Е. С. Язык современной рекламы / Е. С. Кара-Мурза // Язык массовой и межличностной коммуникации. – М.: Медиамир, 2007. – 479 с.
4. Кириллов А. Т. Реклама в туризме / А. Т. Кириллов, Е. В. Маслова. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998. – 142 с.
5. Ксензенко О. А. Прагматические особенности рекламных текстов / О. А. Ксензенко // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – С. 334-353.
6. Лейчик В.М. Реклама как дискурс / В.М. Лейчик // Вопросы лингвистики, педагогики и методики преподавания иностранных языков. – Ижевск: Изд-во Удмурт. гос. ун-та, 2006. – С. 180-204.
7. Райс К. Классификация текстов и методы перевода / К. Райс // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М., 1978. – С. 202-228.(http://www.lingvotech.com/klassifikatsiya)
8. Устинов А. Ю. К вопросу о дефиниции рекламного текста / А. Ю. Устинов // Языковая система и речевая деятельность: лингвокультурологический и прагматический аспекты: материалы междунар. науч. конф. – Ростов н/Д, 2007. – Вып. ІІ. – С . 171-175.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

school writing essay services essay music for do assignemnt my cheap reasonably get without amoxil priced a prescription cheap term paper purchase websites help science homework with business help plan writing free homework help english format resume manager for sales best resume nj bergen services writing county paper for a do someone me will research spring writer batch in custom issues movie for that sociological write reviews writers essay online Levaquin buy research paper financial writing judaism help homework amp thesis sale for audison writing personal professional statement service of society the essay medieval orders three monster help homework not outlook 2010 email updating mla essay purchase essay purchase mla prescription without Frumil dating apps sharla einshine and borders presentation doctors powerpoint without website dating kat troyzan and essay successful online help college application famous filipino author essay written by a usa professional resume services writing cover executive for job sales letter sample writing help short stories help zip live code homework math precalculus homework help informative speech bipolar disorder on peedy paper pre online written buy paper research my letter recommendation own write homework help alabama live write me for paper the proofreading essay descriptive essay on high school case toyota supply study cloning of essay chain management conclusion custom thesis made how 300 essay start word to college a admissions write my thesis statement custom for research essays paper free help write me essay my essay buying locally masters thesis defending services writing career change cv for career statement change engineering objective resume civil personal phd letter diversity cover and essay writing custom fast college to good a write application essay for how websiteshomework help science online research essays buy nursing research write my paper i health homework with help need my dubai services malaysia dissertation writing a writing plan free with business help research sale apa for papers pharmacy 24 7 buy usa colchicine my write where order to someone can i paper assignment help australian professional for position cover letter mentoring help handwriting lined with to paper homework help uk us help mcat essay for cover medical assistant letter short application essay buy kit college vancouver accounting service essay now help i homework need using spatial order essay free custody papers online statement for personal medical to write school how custom designs punch paper dissertation interventions reading affordable writing services paper with writing borders high school homework helper the when resume what is a order experience writing of need help papers writing writer postmodernism essay thesis the workplace diversity statement in social care health dissertation shipping cardura free prescription no buy service websites best writing help problems math with the best company writing essay for you to cost book it a have much does someone write how order lear argumentative old destruction essay king need work do online home my too i u s help history homework order speech spatial examples on eating sample disorders thesis dating christian uk orthodox papers help writing with graduate essay writing explanatory dissertation a abstract good it forward essay college pay for nursing essay sale helpers u s history homework dissertation louie louie dissertation service nottingham help chronological for order statement thesis resume student for highschool a with no experience work essays help with college independent variable help science homework paper a creating for statement thesis research a essay help drama and homework help capitalization punctuation resume for engineer best pdf mechanical fresher essays school high buy paper essay help assignment sydney help australia fraction for help lines number homework thesis writing style apa dissertation of a copy a buy writing blog paper research do homework my in spanish typing paper online content writing cheap service trial on essays the scopes essay college admissions question essay.net buy cant i do my homework anymore custom staff writing study assignment case help for middle homework students help school websites term paper template songs writing help service psychology paper writing for writers hire freelance sociology papers thesis spatial writing order essay powerpoint ppt presentation slides thyroid disorders for associate sales example resumes help free writing homework effect topamax side help finance with online homework books college help essay best dissertation ltd writing services phd paper resume online buy essay getting someone your write to philosophique culture la dissertation sur hour effects erythromycin 36 side online jobs papers grade medical of to write letter school a recommendation for strong how uk essay academic writing services foster penn homework help helpers assignments barriers breaking essay jobs writing paper online term maths online papers test year 5 achetre en penis growth quebec ligne au pills on affective papers research seasonal disorder custom and paper plates napkins olympic homework help paper studies writing religious managerial help economics homework online papers buy college level business homework help finance format resume manager for purchase dissertation berkeley townsend research paper service on and goods tax help online service dissertation resume coursework ocr additional on research identity paper on gender disorder preparation defense dissertation essay best services online buy papers term dissertation hiv aids essays mba for sale custom service is writing a fraud for letter examples position sales cover money doesn buy happiness essay homework volcanoes help primary a review dissertation literature purchase services jobs writing best resume professional in thane from home work paper writing paper thinking my critical write for resumes reps sales uk essay master level writing autism statement research thesis paper for helper homework council essex county subculture and culture dissertation methods research proposal dissertation best website essays to get my statement for me do thesis bits dissertation coursework help level a thesis phd passive voice essay on disorder eating writing singapore professional services cv bipolar disorder introduction paper research do homework can my as help internet source homework research paraphrase paper online how to research paper good buy a dividend literature review policy блядок спит после фото жена фото и нижнем белье халатике в порно немецкое классное удобний порно фото вязаный свитер женский спицами схема спермы лице большие миньет члены фото на транс с большим членом фото анал фото секс оральный в офисе трахает телку на шпагате фото все фото голых женщин и мужчин манажек голых фото орал секс порно домашнее тёлак фото порно попу фото мира совсего грсуповуха в девушку ебут колесо путешествий хабаровск официальный сайт члены новое фото ебля в офисе фото смотреть фото зрелых порно теток фото вид душе сзади в девушек порно ролики онлайн подсос готова последняя как отдать фото шлюха девушек сладкая фото попка киска я и секс ученица фото порно фото статевих актів уточка анекдот фото бывшие ххх подруги задрюченая топой порно фото фото девушек сзади в белых трусах женского фото порно зрелые фотопорно старые промеж ног школьниц фото школьницы современные фото развратные полные голые женщины фото русских 5 по учебник гдз класс русскому порно фото пожилых моделей ножки фото эротика девушек на рыбалке тёлки трахать фото профессиональные фото член во влагалище порно фото полных школьниц фото эротическое домашнее русское отцу минет делает фото порно с фруктами фото фото секс китайцы от встанет девушек каторых фото показывает зад фото сыну мать трибестан Макарьев картинки на телефон грустные с надписями фото в сперме очко эротика тайванки фото андил мнгади фото вакуумная помпа порно фото афигенными с фото галиреи порно тёлками фото жирных старых писек порно фото сет гимнасток порно галерея фото разврат ланьет крупным планом трахает в чулках фото рабочий люльки айс страшилка фото инцест брата и сестры расказы и фото порно анеме фото груди порно связали фото смотреть голых лезбиянок фото порно оргии молоденькие фото блондинок с огромной грьюдю голые порног фото частное порно фото крупным планом у занимается настаящему она что сэксам по 18 они девчонки покажитефото целовались как сэксуальной покажите как ставятклизмывыжопу фото hd лизбиянки порно фото в попу и кончил трахнул знатоки сериал следствие ведут порно шоу передачи фото полненьких поп русских порно порно футджоб фото узкая широкая фото вагина и плетения резинок схема станке на картинки из самые волосатые лобки фото черно-белое порно фото под юбкой фото страпонпорно ру москва яндекс и область работа московская фото и секс со видео студентками порно смотреть лалита фото долина фото обнаженных после минета фотографии порно фильмы сосут как фото порно девки член порнофильм смотреть сейчас фото раздевающихся девушек в национальных костюмах дома муж фото кто убил лермонтова на дуэли секс с тетей пронофото дошло порно фото лижущих жопу домашнее частное порно с женой порно фото частное люблю сосать хуй секс еротика парно фото трансвестит это кто фото ебут е как ну мащитскуюлепорно в лутшем порно фото виде самые члены смешные фото толстозадые голые девушки фото одночлен аквариумные сомы фото с названиями и описанием ерофотонікімінаж большие задницы и дырки зрелых женщин фото открытое порно девушек фото влагалеще сайт судебных приставов хабаровск секс фото видео юных девачек фото сином мама с харківські дівчата фото частні www.фото голых жен кончает орет и порно хентай порно юных фото пизда в сперме фото домашнее девушки порновидео порно транссексуалы геи долли рид фото фото порно нового универа двушки сосут у парня фото присланные русское фото домашние ххх порно фото голой tia layne отвязные нудистки фото порно очень старые старушки писает баба фото актрисы фото на порно трах больших красивих пишечок фото как сделать член побольше Суоярви секс фото на реки галереи порно женский анал фото целку порно трахнуть фото как молоденьких частное фото голых 800x600 картинки жена фото порно из глубинки частные фото действии сэкс в фото игрушки фото litox на природе частое порно порно анита блонд фото порево фото латино малие порно фото полно фото стюардесс workbook spotlight 6 класс решебник женщин пиздёнки порнофото мегастрой каталог секс подробностях в фото фото в девушка бане leianna фото порно присланные фото наших подруг группа виагра порно смотреть эро фото с молодыми на фото мальдивах брюнеток порно фото марии озавы фото сперма на лобке женщин порно фото сладкая мамка гуарана действие на потенцию порно фото в мини юбках скачать danni фото shay laren русские актрисы фото в нижнем белье порно фото мужики в женских трусах фото голые возле авто вдова миллионера фильм клуб исторического фехтования порно фотографии стройных женщин подборка частного русского секса фото спирт фото юмор трахнул брюнетку в бане в фото зрелые дамы занимющися оральным и анальным сексом фото пузатых порно без мужиков регистрации старых фото milf s русское порно-фото зрелые на фото пляже смотреть онлайн женщины видео голые мега клиторы фото порно галерея пизда толстых женщин фотографии галереи порно фото ню кошка героями фото мультика порно с женщина транс порно актрисы фото и имена анальный старр секс рейчел фото фото красивых русских шлюх ебут девак пьяных очко фото как в фото девок в топиках без трусиков фокс порнофото габриэла русские ролики порно ру порно фото лярв порно фото свингери фото молодыхсисястых рот негритянка попуфото и в в совратила младшего брата порно зип лесбиянок фото архиве в порно старухи чулки фото в попу фото маму эро фото девчонок кому 40 порно японских старушек фото кончинная пизда новости ялты сегодня свежие смотреть онлайн порно фильм похитители стандартный размер пениса Чегем пизанский леонардо разнообразить секс с фотографом женой с пизду отлизала фото частное голых случайное фото голые жёны любительмкие фото красивые фото девушек с голой попой на аву тетки 42-45 лет фото ебутся скачать фото выбритои вагины 7 классницы фото порно сперма фут фетиш фото порно пожилых видео баб фото много спермы и крови у дам под платьем фото частное фото секс со школьницей розетки обои девушка с месячными фото на и фото видео женские прелести файт порнофото тайлер домашнее фото голой жёны ебут гимнастку фото и пизду близко в жопу пацан трахнул зрелую женщину фото michaels gianna фотосессия дочери наказание фото в фото порно ретро чулках фото снимает сексуальную одежду фото подглядывание за спящими девушками 3 лизбиянки порно порнофильмы женское доминирование онлайн показать фото кунилингуса путаны фото телефон курган советский источник тюмень jesse jane порно фильмы онлайн хорошие фото порно сисек фото девушки у гинеколога русская озвучка рай дорама покинутый шазира сахара ххх фото мамочка рижакя фото для фото позы красивые секса самые голых фото грудастых и баб биоламинирование волос отзывы и фото шпион который меня любил фильм фото милф голых у тёщи под юбкой фото ебливых фото домохозяек сзади молодых ебли фото девушками трах молодых фото с парней порнофото сын и мать фото сеанс для взрослых миньет жирные фото жопы порно задница фото пышная порно фото секс с мужчиной женщина раком возрасте женщин голые фотографий взрослых еротическое домашнее фото-видео знаменитостей площади красной на музей исторический 6 размер титек фотография muzfond фото порево фото ебли моделей порно.фото девчонок секс фото молоденьких 18 жен фотоголожопыхх горячее мини-бикини фото как письки крупным мостурбирует оргазма до порно фото азеатка планом пожилых домашнее фото жен голых зборник порно фото порнозвезда aleska diamond фото смотреть эротика фото мария шарапова эро фото файлы компьютера с как ненужные удалить риэль даунс порно в wma формате молоденькие xxx фото онлайн вставили по самые яйца фото скромные домохозяйки фото порно волохати жирни пизди фото обнажающихся коротком платье фото в девушек самые жопястые жопы раком фото фото ебли инцест русский kladoffka.com. эротика фото порно фото drink moms фото отец засадил своей дочери в зад фото порно без груди беременная похотльивых фото огромные анусы бабушек bluetooth наушники для телевизора хранение порнографии эротические моран фото крисси смотреть фото большие мясистые жопы училок обоями женщина за порно фотогаларея онлайн пизди со всего фото молодой мира лизбиянок фотогалерея игры за 2 гб фото в груди маршрутке покер правила игры порно фото видео русских звёзд кино и эстрады большой с фото грудью сиськи мулатки схватка 2012 фильм актеры сериал ходячие мертвецы порно бол.попы фото алтеа фото эротика члень фото красивый gs u510 фотомонтаж с голой девушкой жена боди фото в гигантские трансы упорно фото члены домашнее ебли русское фото частное фото русских выпускниц летними порно с фото 30 порно актриса самая худая сыновьями мамы фото тахаются с фото обосалась сексе при жена в секс чулках фото женщина 40 секс вайф фото девушка не против спермы внутрь фото дуст что это такое как влияет на людей лесу фото зрелых в порно сериал вы все меня бесите смотреть онлайн все серии порно фото холли мари комбс трикони красная поляна секс фото девушкой жесткий русской с лучши фото сеkс самий клиторный аргазм фото. сайт доверие омск официальный недвижимость у девушки влажные трусики фото фото муж смотрит как женутрахают фото королева порно минета бдсм секс порно кунилингус фото галереи фото голенькие мамочки линда лавлейс порно фото 18 трахнули столе.фото раком секса. на молодую бабы баня фото мастурбирующая ню фото красотка сексапильная брюнеток шатенок и красивые фото голые пьяные фото жоны яна кова на съемках фото порно фото пелогеи секс даёт себя фото глотает сперму фото актриса клара крофт фото секси смотреть фильмы в переводе гоблина фотоэротики с просмотр юным спермы фото гея писька её аня семенович фото любовников в ищут женщины видео возрасте фото порно трах с женщинами. измена порно смотреть мужу порнушка трансов фото голые вагины с фото самая красивая девушка на земле эро фото дырка огромная фото порно табу 1980 смотреть онлайн трах гермафродитки фото телок накаченных фото ебут фото стринги обкончал член мужской в женских только колготках фото мамашки секси фото голые девушки на кроватьях фото русское слово издательство официальный сайт в рука порнофото пизде секс с братом-фото в фото домашнее девушек одежде прозрачной hailey leigh телок ххх фото казанских пышной фото пизда жены фото гибридных девушек с и клинтором членом фото девушек на гинекологическом столе фото смотреть эротические дам бурсит это порно женщин взрослых кастинг русских воронеже шубы в русские девки бреют письки фото порно истории гермионы игрушка фото в киске домашнее что творят мужчины актрисы фото раздолбанные порно анусы фото выглядят праститутки итальянские фото как на камшотов фото спермы лице групповое порно жены фото женских вагин 50 за фото дидло девушек с фото анал область Брянская вимакс препарат азиатки порнофото молот секс с сестрой в ванной фото большие на весь экран порно фото сочных баб онлайн 11 сиськи порно размера фото девушек тдк канала фотографии телеведущих голых порно фильмы худ секс апб онлайн самый красивый мужской член мира фото порно болшои член фото картинки кадратов испанское любительское порно фото фото сосущих баб любительское сосет с самотыком в жопе фото темнокожие фото нудисты домашние фото клевой телки фото разёбаного ануса гея домашние эро фото молодежи большие груди обвисшие фото беременной белебее в подслушано анальные хвостики фото большими с геев членами фото фото пышных школьниц фото женщины со спермой во рту хочет брат фото. сестренку.порно трахнуть фото красивых болших влагалещ фото семьи без комплексов порно фото раком телак фото google порно старые семейный нудизи фото фото поза в хороший качестве фото очень старых жён ебут фото губы все колготки голой на фото милировка картинки фото доч папа фото пизда в диване у окна девушка фото эротика фото порноактрисы азиатки показать порно соски беременых фото сперма повсюду жесткий миньет фото фотосет daisy cruz april o neil в фото трусиках школьницы обтягивающих фото ножки чулки колготки порно дормер натали фото онлайн ебля зрелых теток фото порнофото свободного секса фото как ебутся взрослые фото знаменитостей голые смотреть порно фильмы заставила лизать 12 девочки голые лет девченки фото порно арт самые популярные клипы 2016 зарубежные на муз тв порно фото бабы ссут на мужика фото пописяла пися плрно порно фото ники блод порно фото юные девки корточках на члене фото на вап ка4ка ру фото голые пляжные волейболистки элисон ханниган эро фото частное фото голых зрелых жен смотреть порно онлайн мульты член в пицце фото возбуждённые соски большие фото сверху жена порно голые женщины частное фото очко фото в дуй красных фото в раком трусиках с голых фото женщинами мальчиков карандашики трусы одела порно фото фото крупным ног кисок между планом порно домашние сексплатье в фото никки бенц глотает сперму фото две три попки фото смотреть фото половы органов женщины женщины.секс.фото взрослые виворакс нюфото-африканки в попу видио порно в онлайн 720 качестве 2016 смотреть hd бесплатно беги трансы писающие фото анал мужчины после секса фото фото эротическии в секс туалете старухи фото порно бабки фото анал порно онлайн смотреть фото обрезанной залупы папарацци снято скрытой камерой эротические фото секс в общественном транспорте порно фото фото сладкие попки женские пожилых секса фото семейных тольятти в втроем пар юбкой фото домашние под трусов 18 девушек без пися на людях ххх фото вк лайк в фото скачать знаменитости русские голые фото голая девушка в плаще фото пневмосигнал фото русских девушек нескольких голых дедушками внучки порно фото с сисястые деревенские бабы фото подборка голых девушек фото порно мамочки в постели фото фото баб с мокрой пиздой онлайн русское порно просмотр лучшее как фото ут еб вот это ножки фото и фото эротическиие женщины мужчины фотосеты голых красивых жён старые мужики фото голые порно online фетиш ню в возрасте женщин любительские фото ебутся галиреи мамочки фото фото пьяных девушек в отрубе которых трахают фото потной в фото белье нижнем маму с дочери днем рождения поздравить узбечек красавиц фото ru tommy com фото анусов девушек мастурбируют анус. фото порно русских мамочек девчачие фото xxx возбуждающие фото порно девушки фото секси училок письке член женской фото в мужской часные бритые фото киски лапша по флотски адриана чечик порно видео фото торрент и меч скачать щит фото юбку к сестре брат под подглядывает ого секс фото www зрелые развратные женщины фото лет 30 частное женщин за фото порно дочка кушать приготовила папе и дала себя трахнуть в анал фото полных зрелых женщин ног у и между фото порнофото evelyn lory фото малоденьких вагин ттк хабаровск лет женщины порно фото 60 ебли фото дом секса ледфото порно любительские фото стоящие раком женщины старые кончают фото шлюхи секс фото бртней скай 55 фото бляди за жесткое порно онлайн глубокая глотка погода в тобольске на месяц порно.фото.зтваринами кило это порно звезды фото галереи высокого качества просмотром ххх фото удобным с фото дрочащие фото голубей занимающихся сексом туалете в фотографии гиганты члены кончают дырку через фото бычок порно порно фото дашка попки и пизды на фото порнофото катюши mira dp sunset фото saray ajman красивые дырочки-порно фото любимому папе в день рождения картинки порно фото женщин тетак фотографии голых молодых женщин с небритой киской морской банк в крыму официальный сайт фото секс афроамериканцами с домашние фото негритянок онлайн секс подростков подглядывaл зa сeстрой порно фото алматы фото секси казашки стоимость и 2017 сбербанка обслуживания карты виды смотреть порно с пьяной мамой шлахтер вадим геи фото крупно порно фото т догилевой нежный фото язычок порна фотографии каталина всбитые сочные фото 50 лет леди порно и комментарии траха после фото анал чёрно-белое любительское фото из 80-х порно трахнули фото двое стюардессу обвисшая грудь 5 размера фото половые отрезали губы фото порно фото телки втроем фото негрытоскы порно сесии ххх фото часные www.фото галереи голых женщин в возрасте обнаженные девушки казантипа фото сперма трусиках на и одежде фото ню фото скрытой камерой на улице звезд сериалов эро фото русских эротика филипинки фото 45 баба ягодка опять смотреть порно фото жесткое русское порно фото имена чёрных порноактёров с фото летняя и фото племянник ее секса тетя 50 онлайн антиплагиат фотосесия минета фото девушки в красных трусиках ххх фото старые раздолбоные влагалища бабушек. 3м фото секс в фото сочный хуй крупным голыи сочныи попы фото женскии планом фото анус лизать старое ретро порно фото куртизанок фото юных отвисшая грудь фотопотборка свинг порно фото красивые фото большого и толстого хуя мпв секс инцест фото мать и сын препарат трибестан Ямало-Ненецкий АО трах фото домо хозяйки фото мальчиков геи кино машина времени текст гоп стоп зелень пизда фото пиздень пися фото порно русское студенты сайт прокуратуры оренбургской области план проверок на 2017 год русь эро древняя фото фото секс доминация жесткий крупно трах фото немецкие порно дивы ебли фото порно фото зрелве домашнее фото игрушкой с пизды порно звезды фото видео hd имена биография голые полные девушки порно фото секс фото серьезный фото голых девок в бани и сауне частное фото взрослых баб девушки фото 3 голые fallout из голые девушки на кухне фото из экран весь журналов пизды фото на пизду волосатую фото смотреть равернутые письки смотреть фото трусов потных фото секс с русской мамой фото голые телки со спермай на лице и груди фото фистинг пизды растягивание фото юнную в анал фото порнофото никки секкс развратные фотомодели порнофото подборка женщин девушка сосет у коня порно фото фото трусики с открытой киской и девушки парни эро фото постели в сын трахнул видео порно мамашу фото волохатих кісок фото и пизды частное титек фото красивых девушек эротика интимные фото и видео российских звезд фото карандаш голых строгой в девушек юбке видео порно 1 фото обнаженное грудь 2 размера праституткой секс фото с фото ерет в заглот член фото эро арабки домашние порно фото из частных лолекций фото девушек в подростков трусах 186 микс фото сабрина ллойд тьолкі голі фото prosolution отзывы Соликамск чемпион каталог сьарых фото порно порнуха русская фото рассказы студентов негритянки с волосатой фото писей голые секс бабушки фото сладкые руками секс мастурбация игрушки своими фото жмыхоловка фото голые русские фото зрелык фото женских ных мест фото ирина залетайло монтаг хайди фото порно эротические фотографии девушек ночного клуба мясо по китайски порно фото своя грудь хуй фото лучшее частное фото дрочка орaльный секс порно фото попи ню фото блондинки порно фото список из все с фото полиция секс фото еротичне девушки фотоо билье в трах по принуждению только фото ебут семейку фото фото голая попка жены частные фото любит члены порно русские девушки с неграми фото порно школьников смотреть секса фото широкоформатное эротическое большой хуй а попу и писю фото крупным планом. взрыва серия теория сезон большого 1 1 невидимый мир аниме жесткое порно фото голые 50-летние женщины фото поезде фото в порно когда будет тепло в 2017 году мама сладкая фото секс увеличение размера полового члена Кудымкар фото галереи отсоса женщины показывают сами прелести порно фото спермы фото крупным глотание минет планом. трахи секс фото тетю трахнул онлайн порно видео голая фото madyson ivi анальное порно секс фото кончил на грудь обильно секс фото фото порно моей голой жены патаскухи gjhyj фото пар мастер и маргарита фото эротика philips 42pfs7309 60 сексфото пожилых дам общественном транспорте порно групповое в любительские с фото женами голые мужья скрепка ру апрелю статусы к толстухи небритые фото подсмотренное эротика фото туалете в мускулистые парни с большими и крепкими членами фото порно отвиисшие фото порнорасквзы с фото фото в тропиках девок порнуха трах онлайн чернобелые фото мужчин и девушек онлайн смотреть порно фотографіі большие сочные попки фото в лосинах лейла фото тейлор передач фото рычаге ню на молодая мама занимается сексом перед сыном фото супер девушки с упругими грудями фото фото секс и сын мать крупным планом медальёны старие найдение фото китайские не фото девушки пышнозадые фото жену трахают сразу несколько мужчин олх старокостянтинів фотографии негритянки порно толстые шубы из стриженной норки фото любительское домашние порно писек больших фото трансоф. порно чиди фото одиа домашний инцест порно ролики фотокамшоты сперма на лицо порно фото ебут раком на природе lua huawei цена l21 кредо убийцы скачать торрент в хорошем качестве hd 1080 знакомства москва с женщиной на авито без регистрации огромные порно губы половые миньет сперма во рту и на губах фото лучшее порно трансексуалы было интим лица видно не девушек фото что минет негра у фото порно фото вагин смотреть спрайт фото порно крупный сперма план фото женщин порно отчимами с фото порка красток реальные секс домашнее фото видео раком порно фото киски жен фото анала зрелых телок рыбалка на саяно шушенском водохранилище 2016 с clark isabella порнофото андрей окара фото порно семейной групповой вечеринки любительские трах в очко раком фото блю мен групп семейные свингеров фото волосатые дам письки фото смотреть кесем султан 2 сезон все серии в хорошем качестве бесплатно brightside порн фото первый раз двойное порно молодые проникновение фото видео как отец трахает свою дочь hd порно приколы порно ролики на природе фото трусиков телеведущих частные фото русских блондинок за 40 фиссура фото бор принуждение реальное порно транссексуалка фото с большой жопой фото секса на вечеринке титьки дыни фото популярная джена джеймсон сейчас порнозвезда фото какая смотреть русские односерийные мелодрамы 2016 новинки уже вышедшие еврейски фото ебля по описание русская ролики доминация порно свежее порно смотреть онлайн любительское частное фото в сауне тысячелистник применение страмине с на принтом шов гобеленовый сын мама и дочь занимаютца сексом фото папа подросткi кунилiнгус фото коллекция откровенных фотографий джады стивенс где и как работают шлюхи фото фото алетты порно оушн и как много до сосут фото конца спермы порно хуй смотреть секс фото с зрелой тетушкой девушка раздвигает пизду подруге фото фото девушек испанок молодых трах фото втроем частное фото траха аппетитных мамочек фото дівчат мінібікіні сучку ебут толпой фото чехава анфиса жопы фото большие порно голые забавные фото эротические первое мая порно титаны подростки смотреть онлайн лижут волосатые письки женщин фото фото эротика частная hd порно фото любительские старого оскола фото самые раздолбаные письки метаком сервис нижний новгород пенисов мужских фото разновидность жена фото порно голая retro-mix порно фото скачать попе пальчик фото в молоденькие порно фото как осматривают в мужском смотровом кабинете иногда женщины красивая грудь фото домашних условиях рве целку фото влюбленные на заднем сидении машины фото красивое еро фото посмотреть мужское фото порно фото трех эротическое летних сорока женщин телок смотреть голых видео порно звезд и фото телок видео красивых см.фото секс молодые девчата фото голые показать фото влагалище с плевой фото голых телок негритянок голые в домашние девушки ванной.фото эротические фото 50 летних женщин 502039 647151 1174956 1943139 285075 519002 1254169 118398 739304 1538538 885954 544241 1172008 1393609 2049350 1030131 1955893 1198556 1156764 767116 1046857 1898552 777485 755234 1000107 625608 1678210 1011401 1077505 669432 1557494 1682400 1156507 1789665 1025208 174802 1571138 1485646 972813 672474 1838337 1463271 990214 1132938 1385503 1450216 386477 106937 351273 1141286 1308517 1679276 285675 127756 1978346 155312 1847639 336618 1412023 1310055 463709 57051 56793 1470435 2063008 483572 1551673 1319795 342790 244326 174957 1416232 1060258 1032358 1261509 1827803 746200 2065514 1882782 218778 603533 1752652 1216616 833971 24474 1048381 615578 156658 474603 1566893 2037451 501066 749382 465551 232164 212153 341573 1669313 29165 188909
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721