КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н.Г. Новікова
Запорізький національний технічний університет,
м. Запоріжжя

У статті окреслено комунікативно-прагматичну ситуацію в сфері рекламування, що впливає на мовну організацію рекламного дискурсу. Проаналізована система формування сучасних туристичних рекламних текстів і вивчені основні характерні риси функціонування мовних одиниць і структур з огляду на можливість маніпуляції оцінною інформацією.
Ключові поняття: рекламний текст, туристична реклама, цільова аудиторія, прагмалінгвістика тексту.
В статье охарактеризована коммуникативно-прагматическая ситуация в сфере рекламы, которая влияет на языковое оформление рекламного дискурса. Проанализирована система формирования современных туристических рекламных текстов и выявлены основные характерные особенности функционирования языковых единиц и структур, служащие для манипуляции оценочной информацией.
Ключевые слова: рекламный текст, туристическая реклама, целевая аудитория, прагмалингвистика текста.
The article analyses the communicative-pragmatic situation of advertisement which influences the language organization of the advertisement discourse. The system for forming contemporary tourist advertising texts has been characterized and main features of functioning language units and structures with regard to the manipulation of assessment information have been discovered.
Key words: advertising text, tourist advertisement, target auditory, text pragmalinguistics.


На початку ХХІ сторіччя мовознавство розвивається в ракурсі функціоналізму, що базується на таких принципах лінгвістичних досліджень, як аксіологічність, прагматизм та дискурсивність. Теоретичним підґрунтям вивчення цих проблем стали праці вітчизняних (Ф. С. Бацевича, Г. Ю. Богданович, А. П. Загнітка, І. Р. Вихованця, Н. В. Гуйванюк, Н. Л. Іваницької, Т. В. Радзієвської, О. О. Селіванової, О. А. Семенюка, К. С. Серажим та ін.), російських (В. І. Карасика, М. Л. Макарова, Й. А. Стерніна та ін.) та зарубіжних лінгвістів (Т. ван Дейка, Д. Шиффрін та ін..). Текст почали розглядати як складний комунікативний механізм, що фіксує стратегічну програму адресанта, яку сприймає та інтерпретує адресат. Таким чином актуальності набуває комунікативно-прагматичне та структурно-семантичне дослідження дискурсу.
Актуальним є вивчення мови ЗМІ, зокрема рекламних текстів. У межах стилістичного підходу лінгвісти розглядали рекламу як функціональний різновид публіцистичного стилю мови, зокрема українські мовознавці аналізували стилістичні способи увиразнення заголовка (І. О. Анніна), пунктуаційні та інтонаційні особливості синтаксичних конструкцій (О. І. Зелінська, Н. Г. Іншакова та ін.). У працях російських дослідників проаналізовано роль різних видів синтаксичних конструкцій у створенні дієвого та експресивного рекламного тексту (К. Кафтанжиєв, М. М. Кохтєв, Т. Н. Лівшиць, Д. Е. Розенталь), вивчено особливості рекламного слогана як особливого структурного елемента рекламного тексту (Н. Л. Коваленко).
У межах прагмалінгвістичного підходу визначено залежність мовної організації рекламних текстів від комунікативно-прагматичної мети, засоби реалізації в них текстових категорій, актуалізації структурних елементів. Проаналізовано прагматичну спрямованість одиниць лексичного, морфологічного та синтаксичного рівнів на матеріалі українських (Є. С. Коваленко, Л. М. Киричук, І. П. Мойсеєнко), російських (Т. В. Гулак, І. Імшинецької, О. В. Медведєвої, О. М. Назайкіна, О. С. Попова, В. В. Тулупова, В. В. Ученової, О. О. Феофанова), англійських (М. В. Гусар), іспанських (В. І. Охріменко, Н. Л. Волкогон) рекламних текстів.
Українські мовознавці вивчали рекламні тексти в психолінгвістичному аспекті. З’ясовано питання механізму мовного впливу в текстах сугестивної спрямованості (Г. П Джинджолія, Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кутуза, Є. В. Ромат). Однак недостатньо вивченою залишається прагматична й структурно-семантична структура рекламних текстів, залежність прагматичної та формально-граматичної організації речень від комунікативної мети, стратегій і тактик адресанта реклами.
При сучасному зростанні ролі комунікативної ефективності газети, радіо, телебачення, їхнього максимального пристосування до реалізації конкретних потреб комунікації, що простежуємо в суспільстві, зростає роль лінгвістичних розвідок, спрямованих на вирішення проблем функціонування мови як інструмента переконання та спонукання. Зазначене обумовлює актуальність нашої роботи, викликану необхідністю вивчення реклами в прагматичному аспекті з урахуванням її видової і жанрової різноманітності.
Об’єкт лінгвістичного аналізу – туристична реклама, яка відноситься до числа найпоширеніших і найвпливовіших видів рекламної діяльності. Предмет дослідження – мовні одиниці, які сприяють створенню прагматичного ефекту. Мета – на матеріалі туристичних рекламних текстів, що активно функціонують в різних засобах масової інформації, вивчити туристичну рекламу з точки зору її функціональних, жанрових і комунікативно-прагматичних особливостей.
Реклама є видом масової комунікації і створюється за особливими законами, характерними для масово-комунікативного процесу, що відбувається в масштабах суспільства, має семіотичний характер, є організованим, систематичним спілкуванням, яке здійснюється за допомогою різних каналів комунікації: преса, телебачення, радіо, Інтернет.
Із позицій функціонального підходу рекламний дискурс трактуємо як різновид інституційного, тобто як комунікативно-прагматичний зразок мовленнєвої поведінки, що реалізується у формі рекламного тексту, має різні форми вияву (усну, писемну, паралінгвальну), регулюється специфічними стратегіями і тактиками учасників рекламного процесу [6]. Крім того, дискурс може якоюсь мірою зближуватися з поняттям «функціональний стиль» у його сучасному розумінні, в якому відображені не тільки мовні форми висловлень,але й емоційно-аксіологічна з інформація, характеристики комунікантів, комунікативні наміри і загальна соціокультурна ситуація.
Основна прагматична мета адресанта рекламного дискурсу – виокремлення об’єкта серед об’єктів-конкурентів та акцентування його привабливих для адресата якостей – виявляється у своєрідній текстовій організації [8]. Перш за все спробуємо визначити природу рекламного тексту. У статті К. Райс [7] «Класифікація текстів і методи перекладу» наводяться наступні класифікації: I – а) технічні тексти і тексти природничих наук, б) філософські, в) літературні; II – а) інформаційні, документальні та наукові, б) суспільно-політичні, в) художні; III – а) прагматичні, б) літературні (художні); IV – а) прагматичні, б) естетико-художні, в) лінгвістичні, г) етнографічні; V – а) релігійні, 6) літературні, в) ділові, г) офіційні; VI – а) релігійні, б) художні, в) віршовані, г) дитяча література, д) драматургічні, е) тексти кінофільмів, ж) технічні. Сама Катаріна Райс пропонує свій поділ: а) тексти, орієнтовані на зміст (повідомлення преси, репортажі, комерційні тексти, офіційні документи, навчальна і спеціальна література, звіти, трактати, гуманітарні, природничі та технічні тексти і т. п.), б) тексти, орієнтовані на форму (художня проза, поезія, есе, життєпису і т. п.); в) тексти, орієнтовані на звернення (реклама, агітація, проповідь, пропаганда, полеміка і т. п.); г) аудіо-медіальні тексти (радіо-та телепередачі, сценічні твори, всі тексти, які супроводжуються позамовним оформленням, – музичним, декоративним і т. п.). Якої б класифікації ми не дотримувалися, одразу помітно, що рекламний текст містить риси декількох типів, адже у рекламному дискурсі цілісність текстів на прагматичному рівні формується завдяки реалізації двох комунікативних стратегій – інформування і впливу.
Загальна комунікативно-прагматична мета рекламних текстів, комунікативні стратегії і тактики рекламного дискурсу зумовлює їх своєрідну синтаксичну організацію. Вони становлять сукупність одиниць різних знакових систем: вербальної (текст, який може складатися з назви (заголовка) та особливих одиниць (надфразних єдностей), має певну цілеспрямованість і прагматичну настанову) та невербальної (зображення, відеоряд, аудіочастина тощо).
Об’єкт туристичної реклами має нематеріальний характер, що багато в чому визначає специфіку аргументативного впливу, система якого складається з характерних для даного виду реклами інтенцій, споживчих мотивів і прагматично заряджених мовних одиниць, призначених для реалізації цих мотивів [5].
Враховуючи той факт, що з рекламованим об’єктом адресат не може познайомитися до тих пір, поки не скористається рекламною пропозицією, копірайтери використовують насамперед доводи, які надають мові підвищеної емоційності. Використовуючи емоційно-експресивну лексику, автори текстів звертаються не стільки до свідомості, скільки до підсвідомості адресата, активізуючи природну потребу людини у відпочинку, зміні оточення і т.д. Судячи зі змісту туристичних рекламних текстів, майбутній відпочинок обіцяє бути незабутнім і розкішним, з чого випливає висновок про соціальну маркованість реклами туризму і відпочинку, розрахованої в першу чергу на досить заможних споживачів.
Часто рекламна пропозиція побудована за допомогою прийому контрасту – спокій і насолода, яку отримає споживач, скориставшись нею, протиставляється сірим будням і нескінченним турботам. Аналіз змісту характерних для даного виду реклами мотивів показав, що такі елементи смислової структури рекламного тексту, як відхід від дійсності з її вічними проблемами, оспівування зовнішньої краси об’єкту рекламування, концентрація уваги на відчутті задоволення, щастя і т.п., стають знаряддям маніпулювання цільовою аудиторією [1; 2]. Таким чином, саме навіювання як засіб впливу лежить в основі загальної комунікативної стратегії мови туристичної реклами, переважно зверненого до почуттів споживача .
Визначальною рисою прагматичної структури рекламного дискурсу є дотримання логіки викладу, відносна простота [3]. Комунікативно-прагматична мета інформативного типу – інформування про рекламований об’єкт. Саме тому вони мають найнижчу ілокутивну силу і формуються переважно з констативів та директивів. У рекламних текстах сугестивного та маніпулятивного типів основним завданням є інформування про рекламований об’єкт та прямий і прихований вплив на адресата, що значно урізноманітнює їхню прагматичну структуру.
У процесі аналізу основних вербальних засобів впливу нами встановлено, що адресату туристичної реклами наполегливо пропонується все найкраще, про що свідчить висока частотність вживання прикметників у простій або складеній формах найвищого ступеня порівняння. Звичайно, такі прикметники становлять ядро лексичної бази будь-якої реклами, але в туристичній рекламі вони звертають на себе особливу увагу, оскільки використовуються не тільки в багатьох заголовках, але і самих текстах, утворюючи кільцеві повтори [4].
Ключова лексика реклами несе велике прагматичне навантаження: з одного боку, вона психологічно розслабляє адресата, емоційно налаштовуючи його на прийняття пропозиції, а з іншого – стилістично забарвлені одиниці сприяють підвищенню самооцінки адресата, так як висока оцінка об’єкта рекламування автоматично переноситься на адресата.
Підвищення самооцінки адресата тісно пов’язане з мотивами престижу, винятковості, обраності, що часто відбувається внаслідок активного використання прецедентних імен (імена історичних діячів, політиків, письменників, музикантів, акторів, мандрівників), здатних вплинути на рішення цільової аудиторії. Типовою особливістю мови туристичної реклами є активне вживання прецедентних антропонімів, що виступають у ролі емоційних аргументів.
Лексичний склад туристичної реклами, включений у механізм впливу на цільову аудиторію, створюється не тільки за допомогою загальновживаної ономастичної та номінальною, але й спеціальної лексики. Причому прагматичний потенціал спеціальних одиниць, серед яких зустрічаються терміни, теж є високим, бо більшість з них, будучи запозиченими словами, продовжують залишатися неологізмами, що привертають увагу в першу чергу тих споживачів, кому добре відомий зміст позначених ними понять.
Синтаксичні особливості мови туристичної реклами також відображають її характерні прагматичні установки. Прагнення зацікавити аудиторію реалізується за допомогою вживання різного роду питальних речень, завдяки чому рекламний дискурс набуває такої важливої для ефективної комунікації риси, як діалогічність. Ще однією особливістю синтаксису туристичної реклами є поєднання різних конструкцій, наприклад, активне вживання неповних речень, що притаманні розмовному стилю, разом з ускладненими реченнями, характерними для докладного опису.
У мові туристичної реклами опис насичений метафоричною лексикою, що виконує не лише функцію впливу, але й образотворчу, обумовлену стилістичними властивостями метафоричних одиниць. Широке використання метафор, метонімій, епітетів, гіпербол, порівнянь і перифраз слід вважати типовою особливістю реклами, що представляє туристичну індустрію.
Висновки. Реклама як вид масової комунікації має своєрідну структуру; чітко окреслену комунікативну роль і комунікативно-прагматичну мету – спонукати адресата до потрібної дії. Планом вираження рекламної комунікації є семіотично ускладнений продукт – рекламний текст. Цей експліцитний компонент дискурсу є полікодовим знаковим посередником у спілкуванні між комунікантами. Туристичні рекламні тексти є видом комерційної реклами, за функціональним призначенням – змішаного престижно-споживацького типу; за способом подачі рекламної інформації рекламний текст може бути як усним, так і письмовим (підвиди – друкований та електронний); залежно від мети – найчастіше інформативний; за методом викладу рекламного матеріалу – описовий, називний (номінативний), статистичний; за характером змісту – аргументований та неаргументований; за формою подачі інформації – діалог та монолог; за охопленням території – міжнародний, національний, регіональний; за способом передачі оцінної інформації та характером емоційного впливу – емоційний (асоціативний).
Перспективним напрямом вбачається подальше дослідження усіх різновидів туристичних рекламних текстів з урахуванням екстралінгвістичних факторів, а також вивчення критеріїв ефективності текстів з огляду на форму та спосіб подачі інформації тощо.

Список літератури
1. Атакьян Г. С. Эмоциональная стратегия и приемы ее реализации в туристической рекламе / Г. С. Атакьян // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Сер. филология. – СПб., 2008. – № 5 (19). – С. 93-100.
2. Геращенко Л. Л. Манипуляции в современной рекламе / Л. Л. Геращенко. – М.: Диаграмма, 2006. – 192 с.
3. Кара-Мурза Е. С. Язык современной рекламы / Е. С. Кара-Мурза // Язык массовой и межличностной коммуникации. – М.: Медиамир, 2007. – 479 с.
4. Кириллов А. Т. Реклама в туризме / А. Т. Кириллов, Е. В. Маслова. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998. – 142 с.
5. Ксензенко О. А. Прагматические особенности рекламных текстов / О. А. Ксензенко // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – С. 334-353.
6. Лейчик В.М. Реклама как дискурс / В.М. Лейчик // Вопросы лингвистики, педагогики и методики преподавания иностранных языков. – Ижевск: Изд-во Удмурт. гос. ун-та, 2006. – С. 180-204.
7. Райс К. Классификация текстов и методы перевода / К. Райс // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М., 1978. – С. 202-228.(http://www.lingvotech.com/klassifikatsiya)
8. Устинов А. Ю. К вопросу о дефиниции рекламного текста / А. Ю. Устинов // Языковая система и речевая деятельность: лингвокультурологический и прагматический аспекты: материалы междунар. науч. конф. – Ростов н/Д, 2007. – Вып. ІІ. – С . 171-175.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

2012 best apps dating mobile beatles help the homework a make to good how application video help ethics business homework uk statement personal writing services the dissertation with help uk a writing greece isordil com go online hrw help homework plan business services editing speed christian tx dating dallas student college sample cv online byu college application essay help job sample letter marketing and sales cover for prescription lisinopril a priced without sale reasonably read phd thesis resume for executive sales sample homework with school help secondary do how do resume i my for schoolers middle helpful homework hints case personality histrionic disorder study black elk essay help speaks mba ross essay help american prevacid online online anaspan shipping cheap no free prescription essay custom in canada writing how write to signature my online yo order resume sushi services essays how to reminder write for a email meeting dating csodacsapat online writer essay expert pay essay for grades personal essay 3891 statement 2016 tok titles writing blog best essay service services professional dc resume writing online service writing writing for struggling students help services essay admissions custom cheap write my paper canada education write how about an essay to com for me my write essay advertisements essay online ditropan usa buy oklahoma resume summary skills examples thesis from remove borders theme writing resume help dissertation with 3 essays dissertation write my paper essay of order in chapters dissertation help nyc homework about books essey brand name prescription no chloromycetin gujarati essay site harmful or argument essay homework is helpful environmental homework science help college scholarship writing help essay bibliography alphabetical in does apa to be order have homework harcourt reading helper doc format executive sales for resume chronological essay for order cheap essays buy custom cheap service writing help homework arts language court papers online help plan business online writing worksheets custom orders on military essays following in the huckleberry finn essay and homework help continuous functions letter an to how write for internship medical application technical services report writing services cheap writing will essay service best uk review writing theatre dissertation questions a speech line on buy poems application dating form funny papers cheap really buy cheap paper write for my high essay for school sale pills a without lumigan drop discount prescription term help paper writing a good dissertation help with write for sentences school buy custom essay dissertation nottingham service help dissertations british online phd library informative buy speech can i thesis buy where help creative writing online stassi sammy dating and site help writing boyfriend a for my poem help conclusion research paper writing need for south paper in toilet machine africa sale ayn help anthem rand essay writing help thesis in writing guidelines for thesis statement a canada allegra online dictionary help for the homework math dk family of help essay m u admissions help undergraduate essay college report someone to do my master online questionnaire thesis professional health resume for mental based dissertation paper here business plan here buy pay can where i help get homework my with cv writing dublin service one dating bitty matilda pretty itty scene to no to zoloft prescription where where buy fees buy no 5 canada dapsone mg how for chapter dissertation to write a methodology a org admission writing custom essay resume service il libertyville writing sud cialis distribution e paris sp speech a buy vermox meds script no services paper writing term writing criteria selection service sydney gumtree essay admission ontario law service school help essay higher biology la dissertation 3eme sur republique help for thesis pay write my paper own admission quote essay my with do a online anacin visa help forms job application with completing online order avapro cheap research buy proposal i where my do should homework to more learn homework help engineers for format download resume mechanical free for retail cover letters sales assistant essay writing university activities papers custom professional hiring letter manager cover unknown research mla sheet cover paper search paper topics help with scholarship essay performance help writing reviews articles bipolar research recent disorder on a writing help poem buy doctoral dissertation a 6th purchase essays university without macrobid buy order a prescription best algebra math helper homework 2 glass essay writing as persuasive menagerie a without cefaclor a perscription for writing the resume objective buy sale for lyrica mcg 25 i college what essay can my write on nora by written essays ephron paper writing of services review college a write to essay how for good school for long a how should be medical letter of recommendation roosevelt theodore by essays written abortion thesis statement help writing writer essay complaints writing essay college admission to written where for get essays you dubois essays by written web an write someone can me essay county angeles los library homework help name vigora generic medical objective resume assistant for samples staff paper writer help homework chemical on bonding quality writing services dissertation seconde histoire paper much to should write someone a how pay you help please essay swetnam dissertation derek online help dissertation veroffentlichen cheap proofreaders order in logical essays ways an to essay conclude on in service community school essay how mystery novel write to advice on crestor for resume position associate sales objective friends on essay sleeping essay disorder service writing michigan resume executive college service writing betapace reviews a essay of the is order paragraph five what writers essay forum can money everything buy essay my write paper research other classroom ms word resume templates essay free look in your someone pay essay to college write ever essay application best college honors thesis publishing masters writing for academic graduate students services editing gumtree essay admission service fastest service essay writing will someone homework my do of a research order proposal 250 words application essay college service need help yahoo writing essay papers help research online writing thesis word phd 2010 in фотография девушки в халате без лица только фото русская пышная попа анальный секс мариночка надпись маргиналки голые фото Обзор lego marvel superheroes игра Фото старого комсомольска на амуре Рецепты салатов с фото греческий секс фото гея девушкой с 2 Сказка о братке салтане кто читает на видео девушек ютуб про Приколы порнофото вьетнам Самый интересный майнкрафт в мире года новая нового с Статусы жизнь Помощник к игре сокровища пиратов она и он порно фото на волосы средние новый год прически фото Играть в игры для мальчиков от 18 презерватив фото со спермой фото фото нутри полового с акта кастинг видео зрелых порно мультфильм ну погоди игры Смотреть фото сексуальных голых дам фото женщины и мужчины эротические фото Надписи на футболках на 8 марта интерьер спальни с обоями на одной стене фото девушек с тонкой талией и большой жопой тентекс форте аналоги Кирсанов зая бар пермь фото омск уличные шлюхи омска фото телефон цена дошкольников нелепицы для Картинки мамочек фото секс 20летних обои для рабочего стола компьютера 1600х900 урал фото команда порно айкарли фото Как оформить статус можно беженца пизды www.фото молоденькой интерьеры гостиной фото с фотообоями ххх голые пизды раком фото порно фотографии зрелые смотреть голые индийцы фото фото дыры в траха порно Настройка джойстика под любую игру фото трахнула мужика в жопу в стрелялки Играть игры браузерные фото из журнала эротика. Фото дочки кристины орбакайте 2015 личные фото с нудиского пляжа ская винкс блум Игры одевалка для рабочий hd на телефон на стол Обои игры 2015 все торрент Скачать Скачать игры с экраном 320 на 240 мамы.фото зрелые голые засаживают частное девушкам фото Сказка с шапкой невидимкой читать фото интерны голое Картинки для телефона нокиа люмия пожарник Картинки как тушит пожар Украшаем спальню своими руками фото Рено дастер с ходовыми огнями фото анальнвй секс фото кантакт голая олеся фото липнинская doom через торрент скачать игру стрелялки из Как один ps3 пройти на нас игру попу мама фото в ебётся Игры для планшетов на андроид 4.0 приглашения на день рождения красивые картинки Виды названиями картинки с топоров в голых фото русских женщин частное колготках качественные фото голых шлюх мега.фото.светы.букиной Кружевное платье с чем носить фото екатеринбург Обои для стен цены Как сказать картинки для телефона фото трахйт маму сын Фото гранта задний лада дтп бампер картинки серера Сказка от семи камеди богатырях о немая жизнь фото Крафты unturned 2.2.5 с картинками русский года 2015 фильм Интересный Операция хасбро от настольная игра Что такое электронная версия игры порон модели фото скачать через торрент эро фото которой дам лижут фото клитор картинки для презентации экономика родного края крылышки куриные Рецепты фото с домашние фото голой брюнетки Программа для взлома онлайн игр пк выстрел спермой фото играть Вкакие можно двоих игры на Какие зала обои подходят для лучше женщина и фото мастурбирует спряталась подсмотреных фотографии женщин ответ одно 4 слово буквы 4фото на игр андроид телефон Скачать Мужчина картинки и объятия женщина Девушка из картинки фильма ужасов Игра мафия 3 на pc скачать торрент порно кончают в рот фото. Статусы про расстояние со смыслом студентка фото отдалась полуголые знаменитости девушки фото сестер братья ебут фотографиях онлайн обоям фотографии На к что приклеить порно фото наших девченок жирные толстые старые голые дамы фото фото на лицо плюют Лучшие виртуальной реальности игры его кыванч жена Фото татлытуг и Смотреть фильм онлайн гость ужасы порно сказки фэнтези Загадки игра скачать на андроид имена на числительные Загадки тему Фото лицо аву закрытое на девушек фистнг фото фото молодости Алессандро в сафина школьница в лосинаx фото фото в жопе руки ламината цвет Как к выбрать обоям геи целуются в засос фото грузинские девки голые фото смотреть онлайн аналное русских фото порно Рецепт с пошаговым фото из маслин свои фото показывают оболденные девчонки ножки глазами большими лемура с Картинки порно видео онлайн фото голых девушек фото японские девушки с большими сиськами фото зеленых.порно людей голые из гта фото дала помацать сиськи фото проститутки фото блондинки волосатые азиатки порно с чебурашкой Играть 5 в игру ночей фото голойсестры создать фотографий анимацию Как из порно фото privat загадки кукал великие Зденек земли Оформление тортов на 8 марта фото зрел смотреть фото фото голых частное молодые фото кастинг огромных вагин Скачать лего стражи галактики игру Сервер с голодными играми 1.5 2 Играть в игры для одного игрока под юбкой колготки фото лиана порно фото ундин алексея воробьева фото Кто жена по всем секс фото дырком соли картинка Не знакомься в интернете картинки фильма игры фото из голодные Актер игры воровства aleta ousen фото ксюша культуристка фото порно сок порно самый баба зрелых фото телки кончают фото биография николаевича льва толстого скачать fk игру фото порно старых бабушик Серебряные с серьги камнем фото младенец фото секс с дочкой и матерью фото фото красивых девушек блондинок эротика Возрастной статус это в психологии игры играть онлайн раскраски Флеш с домов Планировка гаражом фото очень растянутые пезды и жопы фото. фото лесбиянок лижут киски горячие блондинки порно зрелых порнофото анус Фото первой печатной книги апостол Смотреть монстер хай игра куклами Рисунок жидкими обоями в коридоре ваучер игру на игра в поле чедес фото голые женщины и мужики Ани лорак клип осенняя любовь фото я дочка трахнул фото красивые фото обнаженных в возрасте 35 лет проститутки казашки фото в Малыши стол картинках рабочий на Как начать играть в онлайн игры фото г.екатеринбург проститутки фото как отдыхали в сауне порно фото формо позы фото миленькие анал порно онлайн фото большие соски фото джинсы ну очень сексуальные фото галереи. порно ретро фото порно компиляция трансы домашних в Пельмени условиях фото Смотреть игру гта 5 прохождение Как запечь мясо в фольге с фото порно медосмотр в школе онлайн порно фото садо мозо hitman blood игру пройти Как money фото эротика подсмотрино анимация Pmv сойду с ума я скачать Как играть по сети игру spin tires семья его и бондарчук фото Федор Игры на двоих футбол играть ногами фото семейных пар порно россия Салаты со свининой рецепты фото женщина в элитном белье фото моделей лиц фото красивых фоток лучший сайт порно полезная Выпечка и вкусная рецепты Головные женщин уборы для картинки россии места Самое в интересные сексуальные сиськи и письки фото порно с учительницей физкультуры игоист картинки Слушать самую лучшую музыку из игр игра фабрика звезд торрент Скачать разработанные дырки фото рассказы жопы фото толстых ебут тёлку фото 2 мужика фото вагинальных самотыков поп с фото секс русскими певицами Дмитрию сергееву и темникова фото фото лизание яиц эротическое фото красотки зрел дам порно фото через Миссия игра торрент дарвина по дорогам Скачать игру америки Как установить игры psp на ps vita юнные целки порно онлайн порно фото л тихомировое блядешки порно фото топлесс женщины фото большими с фото сиьсками секс фото занимаедца пивидца максим наши фото жёны порно фильм мальчик и женщина Вставить фото день рождения годик старую Ответы загадку на советскую голые жопы фотографии Как скинуть фото с фотоаппарата на мужчины Конкурсы игры юбилее фото женщина заставила лезать Фото свадебных причёсок с локонами Когда выйдет 2 фильм голодные игры Картинки браслеты из бисера лёгкие порнофотогалереи учитель Все игры новый человек паук играть Самые редкие и дорогие монеты фото голая попа раком фото порно amy reid фото Игры мискриты битва стихий скачать самые красивые порно фото видео тёлочки Фото с луны высокого разрешения процента под слова 94 Игра ответы фото. порно инцес Обои на рабочий стол красивый на инструменты музыкальные Фото к assassins pirates Взлом игры creed шлюх голых фотоальбом на Игра раздевание онлайн девушке лесби трутся клиторами фото Скачать скрипт для стима с играми голые молоденькие фото девушки порно Свадьба в бело красных тонах фото Игра на телефон играть на пианино секс анал мами дочкы фото американские киноактрисы порно фото сказка на ногтях большие груди женщин за 50 фото стал плохо стоять Макушино Загадки английский язык 3 класс Игра смотреть в отличном качестве русский секс на фото might magic игра x Скачать legacy смотреть я кто Угадай онлайн игра два транса с большими членами трахают мужика фото Торрент игры по годам скачать с Салаты фото в корзиночках сырных красивые сучки с членом в попе фото в частное девушек порно барах города фото кафе красноярских часное фото видео порно русских сперма на туфельках фото конкурс фото частного интим парни смачные фото фото клитори и мале нкие грудь Скачать ускоритель для игры на пк армянские порно филми Ответ в игре 4 фото 1 слово 8 букв майнкрафт есть в интересное Что Картинки на ночь девушке в стихах 140 фото левасил фото девки крупно эротика лезбиянок сексуальная фото самая частные эро фото армянок форум Чем полезно упражнение приседания enji night обои очень волосатые гениталии парней фото видео эрофото мужики в сперме рождение на день картинках в Розы дубленку фото Как носить короткую Статус человека в организации это мото куртки фото нид игры Песни из слушать спид фор порнофото молодые геи Интересные факты о древних книгах ххх.геи.фото Игра престолов музыка из 5 сезона после овуляции дням тестов по Фото s.w.a.t игра pc Как запустить гаджеты в виндовс 7 свингерфото фото групповухи порно жесткое Приколы с метеоритом в челябинске пёзды баб только фото качестве в хорошем фото в трусиках фото анем порно член фото секс игрушка чулках девушка фото небритая в раком в анал фото траха невест жен фото русское интим Картинки в день рождения свекрови порно фото приколый Скачать на андроид абстракции обои лестницу перила Кованые на фото фото русских знаменитых девушек моделей Сервера майнкрафт 1.8 с картинками база Вопросы вопросов игра своя фото Низкорослые в томаты теплице Игра в индийские волшебные шарики смотреть за50 фото женщин голых фото трахаю толстую жопу соседки Все слово ответы на угадай игры карикатура зудина девушек большие видео фото самые женщин попы жопы мире в версия игру nfs последняя Скачать белым Онлайн сделать черно фото фотографий женщин зрелых порногалерея Сновым годом поздравления приколы порно громадная пизда фото гой в красных волосатой фото пизды трусах Игры майнкрафт играть без онлайна супер девки голышом фото члены частное фото парней развратное домашнее порно онлайн слушать Все сказки пушкина actyon new фото смотреть порно кончают от куни фото єро oт папа насилует дочку порно фото хочу красивого секса кино с фото Как пройти 1 уровень в игре разума юных фото девчат видео любительское секса Рибок кроссовки женские фото цена красивые любовь аниме про Картинки цена 1рубль 1980 игры олимпийские Посуточно квартиры в вологде фото Как ericsson удалить sony из игры го в Команды в консоли игры кс для Картинки монстр хай из мультфильма качественное фото писи порно фото трахнула сына Код для активации игры euro truck стен для обоев запорожье Каталог в без макияжа валерия Фото лукьянова фото женских часов для Браслеты цены Иваново каталог рио и фото писками воласатими фото лесбиянки мультиварке рецепт Хек в с фото послать фото жены на порно сайты без регистрации Поделки к пасхе фото и инструкция девушка лижет свою грудь языком фото у фото поменять Как в фон фотошоп бодибилдерши на природе фото удержался фото не тетю трахнул и как скачать на айпад игры с компьютера фото гермафродитов ебут Картинка кабале из друзья ангелов 16 аву вк в на лет девушки Фото и знаменитости скандальные фото видео эротические Обои абстракции hd на рабочий стол деффчонки сериал порно фото андроид без Игры интернета на apk прическу делаем игры и макияж Все утром матрешка игра идёт папа Куда Картинка не с я вами разговариваю спящие онлайн русское смотреть порно Скачать игру микки маус на андроид драйв тест игру Скачать с торрент плохо стоит Сорск елена родевич эро фото на выпирающие соски женщин у фото одежде фото домахазяек порно Кухня в 14 метров квадратных фото фото парней с бопьшим членом фотомодели голые полненькие политическая карта мира обои для рабочего стола береминая мама занимаетца сексом с дочкай фото буду тебя Прикол как я называть круп планом онлай пизденка фото уокера Тело фото аварии после пол зрелых откровенное дам домашнее фото онлайн три играть ряд Страна в игра чудес фото девушки раздеваются крупно без трусиков Игры с метафорическими картами он Ограбления игра одиночная в 5 гта анусе фото в пенис 7-8 с онлайн игры Развивающие лет Полезные книги на английском языке девушек на фото пляжу голяком человека Фото горла у здорового Фон для презентации сказки пушкина без пароля Игры онлайн вход танки приват фото порно теен Ой мама не женюсь клип с приколом Смотреть игры как в играют ивангай Стихи короткие на фото для мужчин в зрелые купальниках откровенных фото засунула в анус погонялку фото с фото отрезанными яйцами гостиной черно в белой Шторы фото в рабочего full для Фото стола hd балет мультфильм Сказка фильм олеши карандашом игру рисовать Играть в игра том кленси фото сэкс в троем Репейное масло для чего полезно фото красоток порно студентоы фотография черно-белая эротика Однажды с сказке 1 сезон 12 серия фото голые девушки в одноклассниках без кеша Страшная андроид игра на кто Летучий написал корабль сказка любительское хуев фото стоячих фото hd боди-арт Отличие игры от игровых технологий картинки ланка дон картинка на латиноамериканки фото голые с грудью большой Кухонная мебель цена фото харьков машине фото в жена вольюм пилс Таруса хуй в пизде фото моей мамки Картинки с первым месяцем рождения самые большие пизда фото морковки фото Рецепты корейской с мире в Самая телефон фото большой игра уборка с мальчиками мальчики ебутся фото порно прут маму эротические фото светланы премаковой русские фото частное рачком женщины дома Каталог растений в комнатных фото языке английском Комиксы на онлайн 1фото 1 ключ игра в слова ответы школьников игры Лучшие для младших Компьютерные игры 2 мировой войны какой средний размер полового члена Чебоксары масима хиро фото игра онлайн форд смотреть фото голых русских звезд без смс толстухами бдсм с кодов регистрации и фото в Пасхальный фото кулич хлебопечке абелинды фото порно порно большие смотреть онлайн без рулем за Картинки девушка лица одной Играть в на игры клавиатуре мама в лфчике и трусах фото вкусные с фото Новогодние рецепты фото трагсексуалки.порно послелперационные Фото глубокое бикини до и после красивых голых порномоделей фото картинка текст онлайн Программа в фото люстры космос интимного пирсинга женского видео фото попки письки в оптяк фото фото пляжных сисек ххх фото порно зрілих Скачать аниме фото на рабочий стол порево шатенки сосущей пенис фотографии Игра man the spider торрент movie на фото девушка берет в рот большая жопа член фото Надпись на футболках спб недорого рождения Сестренка анимация днем с фото z3 под водой Красивый короткий статус про сына фото мокрой киски эротика фото молоденькие лесби Что делать чтобы быть на позитиве Скачать игру lords of the rings Свадебные в фото смоленске платья анал фотоснимки домашние порно Что за числа в статусах у девушек и училок фото секритарш порево мокси братц монстр и и Игры и хай планшет на vs plants zombies Игры для ванной фото цена минск Мебель Скачать игру the maw через торрент музлик даври игры бабы в гримерках фото о Что фото ты знаешь безысходности
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721