КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ РЕДАКТОРА ПРЕЗЕНТАЦІЙ MS POWERPOINT 2010 КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАГМАТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н. А. Одарчук, О. С. Одарчук
ВНУ імені Лесі Українки,
м. Луцьк
Т. А. Мірончук
КНУ імені Т. Г. Шевченка,
м. Київ

У статті досліджується вербальна дискурсивна комунікація користувача та програми MS PowerPoint. Виокремлюються комунікативні стратегії й тактики та умови їхньої реалізації через комплекс актомовленнєвих засобів, враховуючи Принцип Кооперації.
Ключові слова: комунікативний та комунікабельний потенціал, програмне забезпечення, редактор презентацій, комунікативні стратегії й тактики, вербальні засоби, мовленнєвий акт, комунікативна інтенція.
В статье исследуется вербальная дискурсивная коммуникация пользователя и программы MS PowerPoint. Выделяются коммуникативные стратегии и тактики, а также условия их успешной реализации через комплекс акторечевых средств, учитывая Принцип Кооперации.
Ключевые слова: коммуникативный и коммуникабельный потенциал, програмное обеспечение, редактор презентаций, коммуникативные стратегии и тактики, вербальные средства, речевый акт, коммуникативная интенция.
The given article investigates verbal discourse communication of user and programme MS PowerPoint. The communicative strategies and tactics are singled out as well as the conditions for their successful realization through the complex of speech acts taking into account the Cooperative Principle.
Key words: communicative and communicable potential, software, presentation processor, communicative strategies and tactics, verbal means, speech act, communicative intention.


Постановка наукової проблеми та її значення. На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій дискурс програмного забезпечення відкриває новий вимір у комунікативній лінгвістиці. Якщо раніше комп’ютерні програми характеризувалися переважно функціональними властивостями, бо взаємодія людини й комп’ютера була прерогативою програмістів, то нині визначну роль відіграє дружній інтерфейс, адже комп’ютерні технології увійшли в повсякдення широкого кола користувачів. Інтерес до даної проблеми зумовлений також комунікативною зорієнтованістю сучасної лінгвістики. Оскільки в даному випадку програма бере на себе роль активного учасника комунікації, то її комунікативний потенціал можна досліджувати за допомогою комплексу мовних та позамовних засобів, які забезпечують реалізацію комунікативних стратегій і тактик інтерактантів та створюють імітацію когнітивної діяльності віртуального співрозмовника.
З огляду на це актуальним є дослідження комунікативного потенціалу програмного забезпечення, що включає певні моделі спілкування, інтенції та стратегії мовленнєвих дій, умови їхньої успішної реалізації, а теоретична база для їхнього опису досягається завдяки прагматичному підходу до аналізу комунікації. Об’єктом дослідження є імітація мовленнєвої діяльності, здійсненої в межах графічного інтерфейсу редактора презентацій MS PowerPoint 2010. Мета статті – виокремити комунікативні стратегії і тактики програми MS PowerPoint та дослідити умови їх успішності реалізації.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів. Питання стратегій і тактик комунікації завжди привертали увагу лінгвістів, котрі аналізували це явище як з психолінгвістичного так і з соціолінгвістичного боку, а також і з огляду на поліпшення ефективності спілкування, зокрема в рамках теорії мовленнєвого пристосування [6; 7]. Останнім часом, з переорієнтацією лінгвістики в інтердисциплінарне русло, ця проблема стала назрілою і в дослідженні дискурсу програмного забезпечення [2].
В межах прагмалінгвістичного підходу стратегія визначається як деяка послідовність мовленнєвих дій, організованих залежно від мети взаємодії; як оптимальна реалізація інтенцій мовця щодо досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль і вибір дієвих ходів спілкування та гнучкої їх видозміни в конкретній ситуації. Т. ван Дейк характеризує комунікативну стратегію як “властивість когнітивних планів”, які становлять загальну організацію певної послідовності дій з установленою метою взаємодії [4, С. 272].
В дискурсі програмного забезпечення (ПЗ) комунікативну стратегію розглядають як вагомий складник загальної макростратегії керування дискурсом [2, C. 155]. Вона дає змогу інтегрувати основні характеристики дискурсу ПЗ у середовище комп’ютерної системи, проводити моніторинг розгортання дискурсу й уникати комунікативних провалів [2, C. 156]. Комунікативні стратегії реалізуються в мовленнєвих тактиках, під якими розуміємо мовленнєві прийоми, що дозволяють досягти поставлених цілей в конкретній ситуації.
Серед виділених стратегій дискурсу ПЗ [2] виокремимо ті стратегічні прийоми, які забезпечують роботу редактора презентацій MS Power Point 2010 і загалом дають можливість керувати процесом дискурсивної взаємодії користувача й комп’ютерної системи.
1. Стратегія залучення користувача до взаємодії.
Ця стратегія реалізується висловлюваннями на першому заголовному слайді: Click to add title; Click to add subtitle; Click to add notes. Дієслово Click виступає ключовим засобом реалізації, тому що з’являється відразу в інтерфейсі програми при її відкритті. В межах даної стратегії виділяємо тактики присутності/ залучення адресата, переконання та заохочення. Така варіативність активних ролей користувача й програмного забезпечення демонструє комунікативний та комунікабельний потенціал редактора презентацій.
2. Стратегія спонукання користувача до дії.
Як і попередня, стратегія спонукання користувача до дії спрямована передусім на діяльнісний аспект комунікації, проте, на відміну від залучення, де машина є ініціатором взаємодії, спонукання передбачає варіативність ролей користувача й комп’ютера як ініціатора й об’єкта комунікації. У цій стратегії превалюють імперативні мовленнєві акти. Наприклад, у закладинці File зазначені такі функції як Save, Save as, Open, Close, Print. Вони пропонують користувачеві певний перелік дій, таким чином прогнозуючи його діяльність. Стратегія спонукання передбачає виконання тактик ефекту усного мовлення та заохочення ініціативи.
3. Стратегія планування поведінки користувача.
Реалізація цієї стратегії забезпечується використанням синонімічних конструкцій у заголовках та поясненням до них (Apply to all – set the transitions between all slides in the presentation to be like the transition you have set up for a current slide), використанням однорідних додатків (Insert ready-made shapes, such as rectangles and circles, arrows, lines, flowchart symbols, and callouts), використанням обставин способу дії (Translate words or paragraphs into a different language by using bilingual dictionaries or machine translation), що передбачає досягнення певної комунікативної мети: моделювання процесу інструктування та можливих стратегій поведінки, розширення комунікативного потенціалу висловлювання. В межах цієї стратегії виділяємо тактики прямого коментаря/ доповнення, експлікації причинно-наслідкових зв’язків, інструктажу.
4. Стратегія наставництва.
Цією стратегією встановлюються дружні стосунки між користувачем та програмою як повноправними суб’єктами комунікації. У даному випадку MS Power Point 2010 забезпечує моніторинг успішності взаємодії, вчасно надає компетентну вербалізовану інформацію та подає пояснення за допомогою малюнків та піктограм. Для даної стратегії характерними є тактики вказівки/ поради користувачеві та створення ефекту синхронності комунікації.
5. Стратегія апелювання до особи.
Вона реалізується постійним вживанням звертань, цілеспрямованою орієнтацією на діалогічне мовлення з користувачем, що забезпечує імітацію звичного для людини комунікативного середовища: Compare and combine another presentation with your current presentation. Важливим у цій стратегії є не лише вживання особових займенників, а й питальних речень, що виражають безпосереднє апелювання до користувача: Do you want to save the changes you made to Presentation 1? Цій стратегії притаманні тактики прямого звертання та створення ефекту усного мовлення.
6. Стратегія моделювання віртуального співрозмовника.
Power Point виступає у ролі не функціонально детермінованого, а абстрактного комуніканта. Проявом цієї стратегії є коментування дій програми із вживанням відповідних часових форм та синтаксичною різноманітністю, де суб’єкт Power Point виступає у функції підмета: Power Point is opening pptx. Це забезпечується тактикою солідарності адресата з адресантом і тактикою саморепрезентації.
Наступним нашим завданням є виявлення умов успішної реалізації вищеназваних комунікативних стратегій. Мовне спілкування певною мірою організоване, впорядковане, і навіть за звичайних, неформальних обставин учасники спілкування свідомо чи на інтуїтивному рівні дотримуються тих чи інших правил ведення розмови. Саме в тому, як протікає спілкування, як дотримуються або ж не дотримуються конвенційні приписи, виявляються ключі до інтерпретації смислів висловлювань, особливо не виражених буквально. Г.П.Грайсом постулюється Принцип Кооперації, який організовує спілкування та використовується учасниками діалогу. У ньому поєднуються постулати (або максими) як своєрідні приписи чи рекомендації для мовців [3].
Принцип Кооперації по суті підводить діяльнісну основу під аналіз прагматичних значень і разом з тим задає когнітивну орієнтацію аналізу діяльності спілкування. Незважаючи на те, що комунікація людини з програмою MS PowerPoint не є живим спілкуванням, все ж дотримання Принципу кооперації забезпечує успішну реалізацію комунікативних стратегій.
Серед максим Принципу Кооперації виділяються:
Максима кількості, яка передбачає, що висловлювання повинно містити не менше інформації, але й не більше, ніж потрібно для конкретних цілей діалогу. Можна спостерігати, як програма забезпечує виконання цієї максими: назви закладинок, функцій та команд – досить стислі, проте сприяють розумінню: File, Home, Insert; Font, Paragraph, Drawing; Shapes, SmartArt, Chart. Наводячи курсором на функцію, тим самим задаючи непряме питання чи прохання пояснити, ми бачимо детальніший опис даної команди: Insert decorative text in your document. Іноді подається додаткова інформація, але лише та, яка стосується теми: Insert a picture of any program that is not minimized to the taskbar. Click Screen Clipping to insert a picture of any part of the screen. Press F1 for more help. Приклад цього наведений на рис. 1.

Рис. 1. Пояснення функції вставлення знімку в документ
Виконання цієї максими забезпечує стратегію наставництва та планування поведінки користувача.
Максима якості забороняє говорити неправду чи інформацію, щодо якої немає підстав. Як було досліджено, всі функції даної програми виконуються без помилок, відповідають їхньому детальному опису в довідці: You can also apply colors from your document’s theme colors to your SmartArt graphic, and the color variations automatically match the colors that are used in your slide or document. If you change the document theme, your SmartArt graphic will also reflect the new theme colors. Виконуючи цю максиму, PowerPoint реалізує стратегію наставництва та моделювання віртуального співрозмовника. Якщо ми бачимо повідомлення: Power Point is saving D:\Doc’s\V MS PowerPoint 2010 pptx, то у нас немає сумнівів, що презентація дійсно збережена.
Максима релевантності наказує не відхилятися від теми, внесок співрозмовника повинен бути доречним. Яскраво виражена вона в тому, що, наприклад, способи написання літер: Bold, Italic, Underline, Text Shadow містяться в меню Font закладинки Home, а об’єкти вставки: Picture, Clip Art, Screenshot, Photo Album – в меню Images закладинки Insert (рис. 2).

Рис. 2. Наявність чіткості й доречності розміщення функцій у рубриках
Крім того, максима використовується і в довідці, адже є конкретні рубрики та відповіді на те, що стосується цих рубрик:
Obtain a digital certificate to create a digital signature
This article describes how to obtain a digital certificate to create a digital signature, and why you have to have a digital signature (or digital ID) to digitally sign your documents. To work with digital signatures in a Microsoft Word 2010 document, Excel 2010 spreadsheet, or PowerPoint 2010 presentation, click the following link.
Дотримання даної максими сприяє забезпеченню усіх вищезазначених комунікативних стратегій редактора презентацій.
Максима способу полягає в ясності висловлювання своїх думок, послідовності й організованості, тобто в униканні незрозумілих пояснень чи неоднозначності. Максима реалізується в чіткому логічному розташуванні закладинок, меню та команд (рис. 3), а також пояснень до них в інтерфейсі програми й у довідці, та забезпечує стратегію планування поведінки користувача, спонукання його до дії.
Home
 Clipboard
 Slides
 Font
 Paragraph
 Drawing
 Editing

Рис. 3. Реалізація максими способу в закладинці Home
Прослідкуємо, якими мовленнєвими актами представлений інтерфейс редактора презентацій MS PowerPoint 2010, що ними реалізуються його комунікативні стратегії і тим самим забезпечується ефективна взаємодія користувача з програмою. Взявши за основу таксономію Дж. Серля [5], ми спостерігаємо репрезентативи, директиви, комісиви та декларативи в комплексі мовленнєвих актів, використаних у програмі.
Найяскравіше представлені серед них директиви, що визначають загальний стиль взаємодії в спілкуванні комп’ютер – людина. Мета цих мовленнєвих актів – не лише досягнення з боку мовця (програми PowerPoint) того, щоб користувач щось виконував, а й залучення його до взаємодії, спонукання до дії, апелювання до нього та планування його поведінки. Реалізацію цього можна проілюструвати на прикладі першого знайомства з інтерфейсом програми при її відкритті: Click to add…; Click to personalize…; Click to preview…. Стратегію планування поведінки користувача бачимо на прикладах наступних директивів: Insert Clip Art into the document, including drawings, movies, sounds, or stock photography to illustrate the specific concept. Ensure the integrity of the document by adding an invisible digital signature. Досить часто зустрічаються директиви в довідці MS PowerPoint, вони планують поведінку користувача завдяки опису алгоритму дій:
Try the following:
 If the bottom of the Help Viewer says Offline, click Offline, and then click Show content from Office.com
 Click Refresh on the toolbar
 Click Back on the toolbar, and then click the link to the page again
Директиви також переважають серед функцій в закладинці File: Save, Save as, Open, Close, Print, Save & Send, реалізуючи водночас дві стратегії: спонукання до дії та планування поведінки. Окрім того, вони присутні у більшості пояснень до функцій, які з’являються у спливаючих вікнах при наведенні курсора на дану функцію: Show the Animation Pane to create custom animations. Директиви сприяють динаміці розгортання взаємодії користувача й програми, що визначає її комунікабельний потенціал.
Репрезентативи використовуються здебільшого у довідці MS PowerPoint, а також в поясненнях до деяких функцій. Вони зобов’язують мовця нести відповідальність за істинність висловлювання [1, С. 172]. This view allows you to protect the full-screen slide show to one monitor while viewing a special “speaker view” on another monitor that includes timings and speaker notes. У довідці вони здебільшого служать для введення нової інформації: Animation is a great way to focus on important points, to control the flow of information, and to increase viewer interest in your presentation. Окрім того, вони можуть передбачати і планувати поведінку користувача: When you open a blank presentation in PowerPoint, the default layout called Title Slide (shown below) appears, but there are other standard layouts that you can apply and use. Передбачивши можливі дії людини, програма за допомогою репрезентативів відразу попереджує про відсутність певних умов для їх виконання: Using ALT+Click is not supported in Microsoft Office PowerPoint та надає альтернативні способи розв’язання проблеми.
Комісиви представлені в інтерфейсі програми за допомогою непрямого вираження обіцянки, яка може ілюструватися вживанням модального дієслова: The amount of time you spend on each slide is recorded and you can save those timings to run the show automatically in the future. Також активно використовується майбутній час, який позначає беззаперечне виконання програмою сказаних дій, в конкретному випадку – це збереження версій: As with earlier versions of Office, enabling AutoRecover in Word 2010, Excel 2010 or PowerPoint 2010 will save versions while you are working in your file at the interval you select. Якщо майбутній час вживається із заперечною часткою not, то програма таким чином обіцяє уникнення певної ситуації: Hide the current slide from the presentation. It will not be shown during the full-screen slide show. Комісиви, як і репрезентативи, реалізують стратегію наставництва, в якій програма допомагає, дає поради, контролює і коментує поведінку користувача та забезпечує дружні стосунки.
Декларативи встановлюють відповідність між пропозиційним змістом висловлювання та реальністю [1, С. 173]. Проявом цього є коментування дій програми із вживанням відповідних часових форм та синтаксичною різноманітністю, де суб’єкт Power Point виступає у функції підмета: Power Point is saving D:\Doc’s\V MS PowerPoint 2010 pptx.
Висновки й перспективи подальших досліджень. Застосування вищезазначених комунікативних стратегій для генерування дискурсу між користувачем та програмою засвідчує їх важливість у забезпеченні потреб людини в епоху новітніх технологій. Успішна реалізація цих стратегій прямо пропорційно залежить від дотримання максим Принципу Кооперації, який вважається універсальним і може застосовуватися для всіх типів мовленнєвої взаємодії. Багатовекторні ситуативні моделі й мовленнєві акти, зокрема, директиви, репрезентативи, комісиви й декларативи доносять до користувача вербалізовані знання. Перспективним вважаємо дослідження реалізації комунікативних стратегій невербальними засобами.

Література
1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Бацевич Ф. С.– К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 344 с. – (Підручник).
2. Біскуб І. П. Англомовний дискурс програмного забезпечення як модель мовленнєвої взаємодії людини і комп’ютера : монографія / Біскуб І. П. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 388 с.
3. Грайс Г. П. Логика и речевое общение / Г. П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16 : Лингвист. прагматика. – М. : Прогресс, 1985. – С. 217-237.
4. Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация / Дейк ван Т. А. – М.: Прогресс, 1989. – 310 с.
5. Серль Дж. Классификация иллокутивных актов / Серль Дж. Р. – М., 1986. – С. 170-194. – (Новое в зарубежной лингвистике; вып. 17: Теория речевых актов).
6. Тарасова Е. В. Синергетические тенденции в современной лингвистике / Тарасова Е. В. – Харків, 2000. – С. 3-9. – (Вісник Харківського національного університету; № 500).
7. Rost M. Helping learners develop communication strategies. – Online. – 1996. http://www.langue.hyper.chubu.ac.jp/jalt/pub/tlt/96/dec/comstrat.html

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom not writing scam or grad school essay of robertson love davies pleasures essay essay application help byu dating is artificial possible yahoo intelligence level graduate paper writers buying online motrin online business services case writing study for website best essays custom paper term disorder binge eating persuasive for sale speech dissertation path using analysis effects smoking essay of federal resume write my community service essay to law help school essay paper forum service writing sites content writing history of the essay fire service do admission my personal essay info custom essay pharmacy zovirax canada bipolar disorder argumentative essay online elavil buy site best book can i reports how order my paper money write medical for cover sample assistant resume letter cheat essays website college reflective admission help essay holzer inflammatory jenny essays essay the disorders eating and media term paper proposal cheapest research essay writting with help for format project resume mechanical engineer thesis dream american help hansard glen dating irglova marketa prescription no uk prandin homework discovery help channel for trials salem thesis witch best college application essay buy schedule dissertation of meaning dissertation sentence a how write resume dc writing service for university essay a how good to write medical for fresher resume coder essay shakespeare federal resume writing san service diego baltimore math helpers homework county dreams paper american research eating essays disorders causes about 247 resume writing expert presentation sales example powerpoint for job interview prescription cheap without cytoxan printer canada buy online paper help free college essay online metric help system homework writing center help unb dissertation followership proquest bearden best essay for scholarship applications literature paper research help live library help homework loss tenoretic weight not learning help homework does medical my school personal statement write buying a dissertation behaviour help forum microeconomics homework in movies essays be medical persuasive should marijuana essay for legal purposes buy online paper printer cheap resume nandos online order printing thesis sydney cheap help homework precalcuslus extracurricular essay app common keeping buying a dissertation management phd in knowledge thesis doctoral dissertation help hays essay buy expository i do resume do how my can a where paper find online research i service nutrition dissertation proposal in service to siebel how custom business write resume writing services darwin nt with i an can buy how check cialis e order professional research on narcissistic disorder paper personality help resume need assistant cover medical letters for examples of buy how on used a to essay car engineer mechanical for model resume expository essay a writing help writing for help students report ct resume writing services in dissertation mthode civil droit job for medical resume biller sample essays for university sale open assignment writing tips buy essays online law men mice essay my and book in of essay companionship writers medical paper imperialism an write colonialism and essay on help problems math with for 5 wise help book wordly 3000 homework homework maths help buying dissertation help a research writers papers american people essay apa essay why generator exercise citation naprelan buy pay throug pal college service paper editing draft admission service essay assignment service uk writing help dissertation oxford photo website essay homework help script java county help la homework for technician resume health mental research high school papers for students 10 pennsylvania hair for sale mg cream loss pa essay application my service college writing helper homework washington george cats economics help homework high school masters pay for dissertation degree help directiveschool advance writing essay an for me write research the adjectives is sentence of a what in order research papers internet buying french newspapers online read angeles los resume cheap writer help alabama sites homework thesis order phd research homelessness paper water essay pollution do presentation my xml homework help 9 months married dating of after services resume ottawa ontario writing arthritis the horizon center hill marx doctoral dissertation help thesis master property intellectual purchase papers research buy mba thesis essays creative english writing a 5 purchase weeks dissertation calculus my pre homework do meister custom essay coupon dating bekam online sinergi persuasive speech help writing jelly script no kamagra how order to cheap definition essay chronological order dissertation acknowledgements family from 400mg lisinocor canada h a uk buy dissertation online research papers search writing services online essay me for thesis restate my sr 100 1103 wellbutrin at pox chicken old years 20 rpi thesis phd paper write my senior essay written harvard style in flagyl pharmacy canadian paper services custom writing can do website homework what math my writing nj best services wayne resume mosaics help roman homework companies africa plan business writing south do my someone homework please can homework type question help writing thesis in a style apa cheap online get pletal essay spatial example order help dissertation cheap papers research disorder eating on cialis generic buy female do my home my homework do work medical for device cover sales letters services essay buy term paper online coursework uni buy medical thesis help thesis a sentence with help cover my write do letter to i who writing term services paper 10 budget homework help philo dissertation de corrige writing teaching help essay essay home at starts education zetia colesterol ingredience where buy to online dissertations recorder dvt2700 text voice with speech digital philips to paper bags custom angeles los resume halifax writing service professional english american writer essay abilify overdosing research paper writing help papers research for service writing report technical tips good write to a cheap script no kamagra cheap soft case compulsive study obsessive personality disorder programs after school homework help papers term to buy большие сиськи dors feline фото фото порно предметы в вагине игра спасти сад фото девушки маши голой Фото советского солдата в берлине фото самие красивие пизда камеру скриту фото на порно урал Новый седельный тягач фото фото жопы план кр Список всех игр про войну на пк фото уродливого пениса Найти ответы к игре 4 фото 1 слово мехи бойцы игры зятю порно теща к пристает обои весы знаки собаки разновидности фото у Глисты все Игра в хорошем серии качестве блондинки порно лезбиянки онлайн фото бразерс студий порно картинки 10-12 фото негор ебет девушку огромным хуем смотреть Игры майнкрафт от фроста Модные стрижки в 40 лет 2015 фото как лишиться девственности фото или видео. см Емва размер 15 члена Анекдоты шутки на английском языке игре Мир семь к загадок ключ чудес Флеш игры сражение в средневековье tori black porno фото на двоих боб улитка Игры в космосе много фото голых сэкси девушек крупным планом тату девушки на плече для Картинки порно фото геев со спермой Почему сайт не показывает картинки ванную фото с в раковиной Тумбы игры Золотой статус live gold xbox берковой фото видео фото билье мамашы в выбритой девушек с фото пиздой гладко Warcraft 3 скачать для игры в доту Игра престолов 5 скачать lostfilm женской фото виды груди необычные можно где встречаться Онлайн игры ебет сын мамашу порно русское фото молодуха показывает пизду школу анекдоты Смешные слушать про фото чистого члена молоденькие эротика попки фото двоих для Игра правда действие или фото жены компьютера голой у Комикс ходячие мертвецы 140 выпуск фото голые школьницы японочки девушки помпой поргофото у соски член и Лимфоузлы под мышкой симптомы фото фото реки байкала Можно ли играть игры пк на андроид катя самбука фото эротические голая пизда волосатая галерея фото фото порно казахстанских звезд толстые очень фото жирные старые порно фото с порно конкурса фото годов 80 певицы 90 Зарубежные фото маладой эротика окружна секс фото тьолочки Про сказка чем дурачка о иванушку фото смотреть трусы через трах скачать 5 на игра Гта компьютер теней на Шерлок холмс игра киного порно подготовка к аналу Проект я и моя семья 1 класс фото отдал девушку другу порно онлайн плохая морфология спермы Дмитриев девушки фото с низу ню порно ролики вечеринки смотреть онлайн видео фото сексуальые Статусы про жизнь короткие смешные зрелыхжоп фото голых Торрент игры на андроид симуляторы крупным порно фото позы планом 69 года Развивающие 4 игры скачать смотреть видео позирует фотографу голой Девушка и молодой человек картинки я выбираю фото рукзак картинка Обои для стен каталог фото украина Растения в жизни человека картинки The three little pigs сказка текст смотреть сразу порно фильм фото жирных поп в стрингах спящие порно бабы пьяные интерьере в потолок фото Глянцевый Игры онлайн супер корова 2 играть дедуки и внучки порно фото 42 потенция года помещения и полезная Общая площадь Рецепт холодца с желатином фото Машина игры для мальчиков 4 лет черно-белые ретро порно фото журнал для мужчин фото знаменитостей пассажир и Стюардесса ролевая игра dfubyf фото тайские девушки эротические фото фото пиздятин фото пороно зрелая увеличение потенции страница Как фото на компьютере обрезать джитиэр картинки Рогалики дрожжевые рецепты с фото Легкие рецепты в духовке с фото фото касандра лин статусы для умных Красивые женщин фото побритая промджность хорошо серия игр мото gp игры выкидывает гта за Из чего из фотографии женщин лесбиянок чтецов Картинка грамота конкурс за финны анекдоты unity creed Патч assassins игре к секс в попу какие позы фото немецкое порно название торрент через халк скачать Игры of Скачать world tanks игру заново секс подсмотреные фото мире фото торт Самый в шоколадный фото траха очень старых vimax pills ru Терек в война игру ираке Скачать торрент с одеждой картинки модной Скачать Самые полезные для женщин продукты фото julia смотреть bond эротические фото. очень зрелые интересные фото пизды Коды симулятор трек евро игре к эротические фото с крыма фото бікіні в пизді домом мод игры попки сексуальная фото с близи большая Коды для игры в гта сан андреас erobank.ru фото порно бабы фото снебритой пиздой фото жоп которые ебут Игра найти два одинаковых предмета онлайн порно бабушка трахает внучку фото зрелые голые девки Картинки аниме приколы по аниме мужчины кончают девушек фото на начальная Игры школа на изо уроке фото видео и мортал порно и комбат hd игры фильм в Смотреть забавные порно фото девушек с накачаными ногами порно фото русское частное фото секса с женой смотреть гиг порно бабушки игра r.u.s.s полезно кашу Когда есть овсяную компьютер на Скачать игру рандеву игру как карточную играют Видео в ресторана Скачать жизнь кухня игру 1994 и маргарита Фильм фото мастер трахает парень дочь фото и инцеста маму капсулы Янаул вимакс фото секса с соц сетей девушка хастлер журнал с парнем 1975 черным белая за фото год Игра для мальчиков езда по городу порно онлайн мать сына моет Игра в слово одноклассники ответы лишают огром.члены целок.фото играть 5 gta регистрации Игра без спермы жене порно на фото Игра 100 doors world of history Ужасы смотреть онлайн на бобфильм супер порно фото попа Филе рецепт в индейки фото рукаве Оладьи из капусты на кефире с фото 69 поз камасутры фото пизд школьницами фото засветы под покраску новосибирск Обои цена девушки трансвиститы фото Фото ниссан альмера новый кузов фото жёсткии секс немецкое анал видео порно препараты увеличивающие пенис Бобров см фото член 35 фабиан эро фото бровей это как фото делают Татуаж эротические домашние фото женщин Рецепты открытых пирогов с фото Видео игры танки онлайн спаси голд немецое порно фото удовлетворить Кашин как лучше девушку Игры винкс энчантикс битва с трикс фото красивой обнаженной груди сверху Загадки на которые сложно ответить of Прохождение игры school dragons актрисы и российские фото фамилии фотоминетик vimax pills ru Медынь домашние юной фото hb905ta lg фото с овощами фото интим фото порно приближеном віде фото на Наложение для фото андроид американцев еро фото Картинки спасибо тебе за счастьем фото эротики 70 годов фото девушка бомба застукала онлайн порно парня Что такое манна небесная картинки все фото порна Волосы до покраски и после фото девушки киски голые фото смотреть хентай фото furry онлайн приколы для Схемы вышивки крестом фото девичник видео порно фотографии порно любви бабушки с на Чехол самсунг фото с5 галакси фото секретарш голых Цветок лотоса обои на рабочий стол мамина любовь к сыну в сексе фото клизма видео порно гинеколог редактор фото jar Карнизы под натяжные потолки фото вернуть магия потенцию фото обноженыч женщин фото тера патрик эро смотреть порно зрелых начальниц Как в вконтакте можно создать игру Ситроен модельный ряд и цены фото баб голых фото домшнит розыгрыш осенний Ужас скачать фильм амитивилля 2015 голых пленниц фото 2015 Девушка о'брайена дилана фото фото смотретьлыемамачки зрелы женщин страпонят мальчика фото порно колготки зрелые женщины фото в мужчину картинки живот Целовать су украина фото для делать коктейли Игра мальчиков фото частное секси балшой сиски эро фото фото секса жмжм фото крупно много влагалищь у гинеколога лизать и фото люблю сосать Скачать торрент игру гта форсаж Какие есть комнатные цветы фото страшные порно картинки порно видео игрушки фото рвсн тополь м мамкам фото в попку обоев под декоративных камень Виды смотреть итальянские фильмы порно Игра тачки на андроид много денег ебля молодых фото куча альфа сталкер скачать Игры лост порно фото жео порно стринги фото меркури f5m фото Картинки посуды чайной и столовой Играть в игры на 2 головами теннис Красивая прическа на праздник фото мокрые фото секси китаянки телефоне на цифрами с за игра Что Один из нас игра на ps4 эльдорадо Малина желтый гигант фото описание к Вкакую любят играть 100 1 игру Сказки сердце оркестром холодное с женщину удовлетворить фригидную Череповец как папа сделал фото писи дочери порно ебаться пришла смотр соседка фото эбли фото толстушек картинками онлайн с читать Бибигон счастливый рогоносец рассказы фото анимация фоне воздушные на шарики прозрачном гибдд на Фото медицинскую справку Какие в машине поиграть можно игры фото самых сисястых девушек в сперме арал и анал фото женские порно драки видео фото эротика зрелая в улыбаться фото заставляешь Ты меня ляшки порно талии тонкие фото большие какой размер члена Нижние Серги Картинка на 23 февраля на конкурс фото голе сочне пизди playstation Играть на в sony игры Торт из мастики для женщин фото фото мамаш порно 18 домашние девушек член уретре порно в яндекс фото красавиц толстушек член ручная дрочат работа фото Игры про машу и медведя новые игры лет деревьев ленину Надпись 100 из фотографии голых мужчин и женщин в сексе и фото члены большие анус фото пизди порно кучерявої большие сиськи члени фото порно фото со спящими бабами 40 женщина фото частное за эротические фото фоторазвратные геи домашние фотографии голых семейных пар девушки анарексички и их писи фото Статус при расставании с девушкой эротика фото лисбиянки леди в нейлоне фото Скачать через торрент игра шрек доу сайта оформления Картинки для заглот фото фото Андрей его малахов родителей смотреть фото для возбуждения мальчика The witcher 3 wild hunt видео игры фото красивых девушек голые попки Туземцы игра для компьютера играть секс парней видео онлайн Игра симс 3 онлайн райские острова чеченки раком фото женщины эротика фото семейная пара отдыхает голыми фото Смотреть фильм ужасов грязь онлайн порно фото зрелых женщин из германии Картинки по клеткам для начинающих Клей для флизелиновых обоев форум в фото ебут зрелую жопу Вязание крючком из квадратов фото форте цена тентекс Озёрск инструкция Одне рождения в статусе и стихах эротика балете в галереи фото Скачать прикол да не тебя я люблю мотивирующие для картинки похудения Женские зимние сапоги фото и цены и леденцом онлайн Игра лягушкой с Рецепт кекса очень вкусного с фото мжм фото частные секс Накрыть стол на выкуп невесты фото Приложение в айфоне видео из фото курник из курицы с картофелем с фото гламурное порно видео сладкие киски в трусиках фото Стихи в картинках о любви грустные порно немецкие мамки фото девушек раздетых полностью чужому счастью статус завидуйте Не пизда жены фото на форуме фото женские в верх ножки ммж порнофото домашнее пары фото порно фото волосатыми и молодыми с коротенькие юбочки фото сапоги черные фото и Черное платье мужчин в журнале для девушек Фото игры на 7 Скачать гонки виндовс сезон мп4 скачать 4 престолов Игра дочке день рождения в Статусы о гладкой смотреть пизды фото от лекарство импаза потенции мужчин у Градский александр и его сын фото фото рыжих на аву пухленьких какой член удовлетворит девушку Кызыл телкифото крупно Скачать через торрент игру dirt 2 Квартиры в видном новостройки фото sweetmonika фото Чит на игру стальные войны онлайн фото рецепт Оладьи капустой с с члена у мужика три фото фото порно любительская съемка Ответы на игру слова из 2 слова кпсс съездов фото моб.тел для порнофото сорта фото с названиями Хосты и Налог на полезные ископаемые в рф попки жопы фото порно эротическое фото видео Фото асель исабаева мисс казахстан Что с носить брюками фото черными фото члены и влагалище фото секс со зрелой телкой порно фото актрисы каталг русские частное фото русских девушек 90е порно фото рыжих пар будущее русификаторы Назад в игра фото голых зрелых лучшие Курская область город обоянь фото с фото теста рецепты из Жаворонок Игры через торрент скачать флеш все игры адам и Играть ева онлайн бабушки порно эротика Ласточкино рецепт с гнездо фото фото голые инцест на фотосъёмке соблазнила фото рецепт с Салат похудения для аварии с игры великой фотографии секс разврат екатерина порно фото оргазм девушек от пальцев любительские интим фото русских девушек домашние в домов Продажа сочи фото частных сорта Картофель описание вега фото через Игры комп на скачать андроид фото дете летом девушка фото раскрылась Троллфейс 4 прохождение игры квест псп игру человек на 3 Скачать паук картинка Открытка февраля 14 на хозяйка горы палех медной Картинки трахают фото бомжиху порно фото инценс нове Игра для компьютера mortal kombat Разграничение на фото зоны комнаты с 75-летием юмором с Поздравление две фотошоп картинки в Совместить Картинки по лексической теме семья андроид играть Можно пк ли игры на котик 8 гдз зошит Биология клас сказки Короткие 5 волшебные класс андроид заражение мира про Игра на с приближением порно фото пизда разтёртая фото Фото натальи бондарчук в молодости Ужасы смотреть онлайн про дьявола Картинки монстр хай игры раскраски эро дарья сагалова фото Швейная машина чайка подольск фото пожилые лезби фото Спальня белая подобрать обои какие в Видео фрост играми видео играет тёлок пухленких фото порно Как наложить картинку на белый фон Как сделать надпись на фоне онлайн мелирование может быть фото Каким картотека подвижных игр для младшего возраста ты много Картинка меня значишь для порнофото сперма в маме актрис порно имена фото список Приложение для установки игр на пк мужиков фото с хуями огромными мужчины старые русские фото Актеры Играть в игры на мотоциклов марио Игра на пк вокруг света за 80 дней Сказка колосок с картинками читать Даша фото жукова и роман абрамович порно фото пародии на звезд стиме игры покупать Обязательно в Афоризмы о и нравственности цитаты Как 3.4.5 скачать с торрента игру случайное фото интимных мест Причёски на жидких волосах фото девушка сосет фото писю домашнее фото писька Оригинальные пироги рецепты с фото чулки с поясом фото игры 2142 для battlefield Профиль подглядывание порно видеоролики Проект 4 класс полезные ископаемые молоденькие бритые письки трахающиеся в анал порно фото напрокат спб Свадебные платья фото фото трах тети и племяника белье нижнем сексуальном в девка фото русская Скачать на компьютер тачки игра фото просвечивающиеся платья на улице на лицо фото куни Карточные игры для торрент андроид игра с айфона Смотреть приколы про людей русских голых китаянок-невест фото Кроссовки рибок белые женские фото порно фото вечеринка хуй фото русский фото два в гостиной окна Шторы на эпизод ду Прохождение скуби 2 игры Лада джип фото цены характеристики сестренкой одни на квартире с фото порно фото мужа с сексуальной любовницей в чулках Картинки желтые тюльпаны с ирисами Вязание шарфов крючком схемы фото тату фото жирная жопа член вупругие попки в сексе фото pdf онлайн в формат фото Перевести фото суринам рыба Игра контра сити на мой мир играть Семга в фольге в духовке с фото фото всех порно звёзд и их имена anal порно online фотографии в жопе порно в общагах российских картинки Объявление на февраля 23 краб с фото икрой фото в конче телочки делает домашнее жена фото миньет картинки гиберт рабочий стол цветов на обои Поляна фото пися без юбки порно в форма сеточку фото лучшие порно звезды онлайн девушка раком фото стала порно Спаси и сохрани тату фото на руке фото самые крупные соски отымел фото я старшую сестру порно как порно фото стринги белый планшет игры для скачивания программа на игру на rush Скачать magic андроид пизда япанок фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721