КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ РЕДАКТОРА ПРЕЗЕНТАЦІЙ MS POWERPOINT 2010 КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАГМАТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н. А. Одарчук, О. С. Одарчук
ВНУ імені Лесі Українки,
м. Луцьк
Т. А. Мірончук
КНУ імені Т. Г. Шевченка,
м. Київ

У статті досліджується вербальна дискурсивна комунікація користувача та програми MS PowerPoint. Виокремлюються комунікативні стратегії й тактики та умови їхньої реалізації через комплекс актомовленнєвих засобів, враховуючи Принцип Кооперації.
Ключові слова: комунікативний та комунікабельний потенціал, програмне забезпечення, редактор презентацій, комунікативні стратегії й тактики, вербальні засоби, мовленнєвий акт, комунікативна інтенція.
В статье исследуется вербальная дискурсивная коммуникация пользователя и программы MS PowerPoint. Выделяются коммуникативные стратегии и тактики, а также условия их успешной реализации через комплекс акторечевых средств, учитывая Принцип Кооперации.
Ключевые слова: коммуникативный и коммуникабельный потенциал, програмное обеспечение, редактор презентаций, коммуникативные стратегии и тактики, вербальные средства, речевый акт, коммуникативная интенция.
The given article investigates verbal discourse communication of user and programme MS PowerPoint. The communicative strategies and tactics are singled out as well as the conditions for their successful realization through the complex of speech acts taking into account the Cooperative Principle.
Key words: communicative and communicable potential, software, presentation processor, communicative strategies and tactics, verbal means, speech act, communicative intention.


Постановка наукової проблеми та її значення. На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій дискурс програмного забезпечення відкриває новий вимір у комунікативній лінгвістиці. Якщо раніше комп’ютерні програми характеризувалися переважно функціональними властивостями, бо взаємодія людини й комп’ютера була прерогативою програмістів, то нині визначну роль відіграє дружній інтерфейс, адже комп’ютерні технології увійшли в повсякдення широкого кола користувачів. Інтерес до даної проблеми зумовлений також комунікативною зорієнтованістю сучасної лінгвістики. Оскільки в даному випадку програма бере на себе роль активного учасника комунікації, то її комунікативний потенціал можна досліджувати за допомогою комплексу мовних та позамовних засобів, які забезпечують реалізацію комунікативних стратегій і тактик інтерактантів та створюють імітацію когнітивної діяльності віртуального співрозмовника.
З огляду на це актуальним є дослідження комунікативного потенціалу програмного забезпечення, що включає певні моделі спілкування, інтенції та стратегії мовленнєвих дій, умови їхньої успішної реалізації, а теоретична база для їхнього опису досягається завдяки прагматичному підходу до аналізу комунікації. Об’єктом дослідження є імітація мовленнєвої діяльності, здійсненої в межах графічного інтерфейсу редактора презентацій MS PowerPoint 2010. Мета статті – виокремити комунікативні стратегії і тактики програми MS PowerPoint та дослідити умови їх успішності реалізації.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів. Питання стратегій і тактик комунікації завжди привертали увагу лінгвістів, котрі аналізували це явище як з психолінгвістичного так і з соціолінгвістичного боку, а також і з огляду на поліпшення ефективності спілкування, зокрема в рамках теорії мовленнєвого пристосування [6; 7]. Останнім часом, з переорієнтацією лінгвістики в інтердисциплінарне русло, ця проблема стала назрілою і в дослідженні дискурсу програмного забезпечення [2].
В межах прагмалінгвістичного підходу стратегія визначається як деяка послідовність мовленнєвих дій, організованих залежно від мети взаємодії; як оптимальна реалізація інтенцій мовця щодо досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль і вибір дієвих ходів спілкування та гнучкої їх видозміни в конкретній ситуації. Т. ван Дейк характеризує комунікативну стратегію як “властивість когнітивних планів”, які становлять загальну організацію певної послідовності дій з установленою метою взаємодії [4, С. 272].
В дискурсі програмного забезпечення (ПЗ) комунікативну стратегію розглядають як вагомий складник загальної макростратегії керування дискурсом [2, C. 155]. Вона дає змогу інтегрувати основні характеристики дискурсу ПЗ у середовище комп’ютерної системи, проводити моніторинг розгортання дискурсу й уникати комунікативних провалів [2, C. 156]. Комунікативні стратегії реалізуються в мовленнєвих тактиках, під якими розуміємо мовленнєві прийоми, що дозволяють досягти поставлених цілей в конкретній ситуації.
Серед виділених стратегій дискурсу ПЗ [2] виокремимо ті стратегічні прийоми, які забезпечують роботу редактора презентацій MS Power Point 2010 і загалом дають можливість керувати процесом дискурсивної взаємодії користувача й комп’ютерної системи.
1. Стратегія залучення користувача до взаємодії.
Ця стратегія реалізується висловлюваннями на першому заголовному слайді: Click to add title; Click to add subtitle; Click to add notes. Дієслово Click виступає ключовим засобом реалізації, тому що з’являється відразу в інтерфейсі програми при її відкритті. В межах даної стратегії виділяємо тактики присутності/ залучення адресата, переконання та заохочення. Така варіативність активних ролей користувача й програмного забезпечення демонструє комунікативний та комунікабельний потенціал редактора презентацій.
2. Стратегія спонукання користувача до дії.
Як і попередня, стратегія спонукання користувача до дії спрямована передусім на діяльнісний аспект комунікації, проте, на відміну від залучення, де машина є ініціатором взаємодії, спонукання передбачає варіативність ролей користувача й комп’ютера як ініціатора й об’єкта комунікації. У цій стратегії превалюють імперативні мовленнєві акти. Наприклад, у закладинці File зазначені такі функції як Save, Save as, Open, Close, Print. Вони пропонують користувачеві певний перелік дій, таким чином прогнозуючи його діяльність. Стратегія спонукання передбачає виконання тактик ефекту усного мовлення та заохочення ініціативи.
3. Стратегія планування поведінки користувача.
Реалізація цієї стратегії забезпечується використанням синонімічних конструкцій у заголовках та поясненням до них (Apply to all – set the transitions between all slides in the presentation to be like the transition you have set up for a current slide), використанням однорідних додатків (Insert ready-made shapes, such as rectangles and circles, arrows, lines, flowchart symbols, and callouts), використанням обставин способу дії (Translate words or paragraphs into a different language by using bilingual dictionaries or machine translation), що передбачає досягнення певної комунікативної мети: моделювання процесу інструктування та можливих стратегій поведінки, розширення комунікативного потенціалу висловлювання. В межах цієї стратегії виділяємо тактики прямого коментаря/ доповнення, експлікації причинно-наслідкових зв’язків, інструктажу.
4. Стратегія наставництва.
Цією стратегією встановлюються дружні стосунки між користувачем та програмою як повноправними суб’єктами комунікації. У даному випадку MS Power Point 2010 забезпечує моніторинг успішності взаємодії, вчасно надає компетентну вербалізовану інформацію та подає пояснення за допомогою малюнків та піктограм. Для даної стратегії характерними є тактики вказівки/ поради користувачеві та створення ефекту синхронності комунікації.
5. Стратегія апелювання до особи.
Вона реалізується постійним вживанням звертань, цілеспрямованою орієнтацією на діалогічне мовлення з користувачем, що забезпечує імітацію звичного для людини комунікативного середовища: Compare and combine another presentation with your current presentation. Важливим у цій стратегії є не лише вживання особових займенників, а й питальних речень, що виражають безпосереднє апелювання до користувача: Do you want to save the changes you made to Presentation 1? Цій стратегії притаманні тактики прямого звертання та створення ефекту усного мовлення.
6. Стратегія моделювання віртуального співрозмовника.
Power Point виступає у ролі не функціонально детермінованого, а абстрактного комуніканта. Проявом цієї стратегії є коментування дій програми із вживанням відповідних часових форм та синтаксичною різноманітністю, де суб’єкт Power Point виступає у функції підмета: Power Point is opening pptx. Це забезпечується тактикою солідарності адресата з адресантом і тактикою саморепрезентації.
Наступним нашим завданням є виявлення умов успішної реалізації вищеназваних комунікативних стратегій. Мовне спілкування певною мірою організоване, впорядковане, і навіть за звичайних, неформальних обставин учасники спілкування свідомо чи на інтуїтивному рівні дотримуються тих чи інших правил ведення розмови. Саме в тому, як протікає спілкування, як дотримуються або ж не дотримуються конвенційні приписи, виявляються ключі до інтерпретації смислів висловлювань, особливо не виражених буквально. Г.П.Грайсом постулюється Принцип Кооперації, який організовує спілкування та використовується учасниками діалогу. У ньому поєднуються постулати (або максими) як своєрідні приписи чи рекомендації для мовців [3].
Принцип Кооперації по суті підводить діяльнісну основу під аналіз прагматичних значень і разом з тим задає когнітивну орієнтацію аналізу діяльності спілкування. Незважаючи на те, що комунікація людини з програмою MS PowerPoint не є живим спілкуванням, все ж дотримання Принципу кооперації забезпечує успішну реалізацію комунікативних стратегій.
Серед максим Принципу Кооперації виділяються:
Максима кількості, яка передбачає, що висловлювання повинно містити не менше інформації, але й не більше, ніж потрібно для конкретних цілей діалогу. Можна спостерігати, як програма забезпечує виконання цієї максими: назви закладинок, функцій та команд – досить стислі, проте сприяють розумінню: File, Home, Insert; Font, Paragraph, Drawing; Shapes, SmartArt, Chart. Наводячи курсором на функцію, тим самим задаючи непряме питання чи прохання пояснити, ми бачимо детальніший опис даної команди: Insert decorative text in your document. Іноді подається додаткова інформація, але лише та, яка стосується теми: Insert a picture of any program that is not minimized to the taskbar. Click Screen Clipping to insert a picture of any part of the screen. Press F1 for more help. Приклад цього наведений на рис. 1.

Рис. 1. Пояснення функції вставлення знімку в документ
Виконання цієї максими забезпечує стратегію наставництва та планування поведінки користувача.
Максима якості забороняє говорити неправду чи інформацію, щодо якої немає підстав. Як було досліджено, всі функції даної програми виконуються без помилок, відповідають їхньому детальному опису в довідці: You can also apply colors from your document’s theme colors to your SmartArt graphic, and the color variations automatically match the colors that are used in your slide or document. If you change the document theme, your SmartArt graphic will also reflect the new theme colors. Виконуючи цю максиму, PowerPoint реалізує стратегію наставництва та моделювання віртуального співрозмовника. Якщо ми бачимо повідомлення: Power Point is saving D:\Doc’s\V MS PowerPoint 2010 pptx, то у нас немає сумнівів, що презентація дійсно збережена.
Максима релевантності наказує не відхилятися від теми, внесок співрозмовника повинен бути доречним. Яскраво виражена вона в тому, що, наприклад, способи написання літер: Bold, Italic, Underline, Text Shadow містяться в меню Font закладинки Home, а об’єкти вставки: Picture, Clip Art, Screenshot, Photo Album – в меню Images закладинки Insert (рис. 2).

Рис. 2. Наявність чіткості й доречності розміщення функцій у рубриках
Крім того, максима використовується і в довідці, адже є конкретні рубрики та відповіді на те, що стосується цих рубрик:
Obtain a digital certificate to create a digital signature
This article describes how to obtain a digital certificate to create a digital signature, and why you have to have a digital signature (or digital ID) to digitally sign your documents. To work with digital signatures in a Microsoft Word 2010 document, Excel 2010 spreadsheet, or PowerPoint 2010 presentation, click the following link.
Дотримання даної максими сприяє забезпеченню усіх вищезазначених комунікативних стратегій редактора презентацій.
Максима способу полягає в ясності висловлювання своїх думок, послідовності й організованості, тобто в униканні незрозумілих пояснень чи неоднозначності. Максима реалізується в чіткому логічному розташуванні закладинок, меню та команд (рис. 3), а також пояснень до них в інтерфейсі програми й у довідці, та забезпечує стратегію планування поведінки користувача, спонукання його до дії.
Home
 Clipboard
 Slides
 Font
 Paragraph
 Drawing
 Editing

Рис. 3. Реалізація максими способу в закладинці Home
Прослідкуємо, якими мовленнєвими актами представлений інтерфейс редактора презентацій MS PowerPoint 2010, що ними реалізуються його комунікативні стратегії і тим самим забезпечується ефективна взаємодія користувача з програмою. Взявши за основу таксономію Дж. Серля [5], ми спостерігаємо репрезентативи, директиви, комісиви та декларативи в комплексі мовленнєвих актів, використаних у програмі.
Найяскравіше представлені серед них директиви, що визначають загальний стиль взаємодії в спілкуванні комп’ютер – людина. Мета цих мовленнєвих актів – не лише досягнення з боку мовця (програми PowerPoint) того, щоб користувач щось виконував, а й залучення його до взаємодії, спонукання до дії, апелювання до нього та планування його поведінки. Реалізацію цього можна проілюструвати на прикладі першого знайомства з інтерфейсом програми при її відкритті: Click to add…; Click to personalize…; Click to preview…. Стратегію планування поведінки користувача бачимо на прикладах наступних директивів: Insert Clip Art into the document, including drawings, movies, sounds, or stock photography to illustrate the specific concept. Ensure the integrity of the document by adding an invisible digital signature. Досить часто зустрічаються директиви в довідці MS PowerPoint, вони планують поведінку користувача завдяки опису алгоритму дій:
Try the following:
 If the bottom of the Help Viewer says Offline, click Offline, and then click Show content from Office.com
 Click Refresh on the toolbar
 Click Back on the toolbar, and then click the link to the page again
Директиви також переважають серед функцій в закладинці File: Save, Save as, Open, Close, Print, Save & Send, реалізуючи водночас дві стратегії: спонукання до дії та планування поведінки. Окрім того, вони присутні у більшості пояснень до функцій, які з’являються у спливаючих вікнах при наведенні курсора на дану функцію: Show the Animation Pane to create custom animations. Директиви сприяють динаміці розгортання взаємодії користувача й програми, що визначає її комунікабельний потенціал.
Репрезентативи використовуються здебільшого у довідці MS PowerPoint, а також в поясненнях до деяких функцій. Вони зобов’язують мовця нести відповідальність за істинність висловлювання [1, С. 172]. This view allows you to protect the full-screen slide show to one monitor while viewing a special “speaker view” on another monitor that includes timings and speaker notes. У довідці вони здебільшого служать для введення нової інформації: Animation is a great way to focus on important points, to control the flow of information, and to increase viewer interest in your presentation. Окрім того, вони можуть передбачати і планувати поведінку користувача: When you open a blank presentation in PowerPoint, the default layout called Title Slide (shown below) appears, but there are other standard layouts that you can apply and use. Передбачивши можливі дії людини, програма за допомогою репрезентативів відразу попереджує про відсутність певних умов для їх виконання: Using ALT+Click is not supported in Microsoft Office PowerPoint та надає альтернативні способи розв’язання проблеми.
Комісиви представлені в інтерфейсі програми за допомогою непрямого вираження обіцянки, яка може ілюструватися вживанням модального дієслова: The amount of time you spend on each slide is recorded and you can save those timings to run the show automatically in the future. Також активно використовується майбутній час, який позначає беззаперечне виконання програмою сказаних дій, в конкретному випадку – це збереження версій: As with earlier versions of Office, enabling AutoRecover in Word 2010, Excel 2010 or PowerPoint 2010 will save versions while you are working in your file at the interval you select. Якщо майбутній час вживається із заперечною часткою not, то програма таким чином обіцяє уникнення певної ситуації: Hide the current slide from the presentation. It will not be shown during the full-screen slide show. Комісиви, як і репрезентативи, реалізують стратегію наставництва, в якій програма допомагає, дає поради, контролює і коментує поведінку користувача та забезпечує дружні стосунки.
Декларативи встановлюють відповідність між пропозиційним змістом висловлювання та реальністю [1, С. 173]. Проявом цього є коментування дій програми із вживанням відповідних часових форм та синтаксичною різноманітністю, де суб’єкт Power Point виступає у функції підмета: Power Point is saving D:\Doc’s\V MS PowerPoint 2010 pptx.
Висновки й перспективи подальших досліджень. Застосування вищезазначених комунікативних стратегій для генерування дискурсу між користувачем та програмою засвідчує їх важливість у забезпеченні потреб людини в епоху новітніх технологій. Успішна реалізація цих стратегій прямо пропорційно залежить від дотримання максим Принципу Кооперації, який вважається універсальним і може застосовуватися для всіх типів мовленнєвої взаємодії. Багатовекторні ситуативні моделі й мовленнєві акти, зокрема, директиви, репрезентативи, комісиви й декларативи доносять до користувача вербалізовані знання. Перспективним вважаємо дослідження реалізації комунікативних стратегій невербальними засобами.

Література
1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Бацевич Ф. С.– К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 344 с. – (Підручник).
2. Біскуб І. П. Англомовний дискурс програмного забезпечення як модель мовленнєвої взаємодії людини і комп’ютера : монографія / Біскуб І. П. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 388 с.
3. Грайс Г. П. Логика и речевое общение / Г. П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16 : Лингвист. прагматика. – М. : Прогресс, 1985. – С. 217-237.
4. Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация / Дейк ван Т. А. – М.: Прогресс, 1989. – 310 с.
5. Серль Дж. Классификация иллокутивных актов / Серль Дж. Р. – М., 1986. – С. 170-194. – (Новое в зарубежной лингвистике; вып. 17: Теория речевых актов).
6. Тарасова Е. В. Синергетические тенденции в современной лингвистике / Тарасова Е. В. – Харків, 2000. – С. 3-9. – (Вісник Харківського національного університету; № 500).
7. Rost M. Helping learners develop communication strategies. – Online. – 1996. http://www.langue.hyper.chubu.ac.jp/jalt/pub/tlt/96/dec/comstrat.html

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay persuasive purchase acquisto online sicuro zovirax on research eating persuasive paper disorders buy a 1 dissertation doctoral write assignment find someone and pay purchase wellbutrin discount leadership college buy on essays application doctoral management thesis risk research sell and buy papers theoretical book history essay framework 21 human thesis understanding locke 2 concerning chapter schizoid personality case studies disorder what my put associate can resume on i for sales term addiction on drug paper philosophy sale essay for creative essay titles writing homework pinchback help of definition analytical essay comprare silvitra tab based essay services writing uk of intent estate purchase to letter real hsbc service writing will school essay admissions grad free writer essay intent and watch law order criminal underline title i my do essay writing best service cv professional site help reviews assignment job application writing a essay written rand questions essays ayn cloning by mba essays writing services speech in ppt children disorders essay custom jobs watermark paper order with to essay a becoming writer tips better essay sale for topamax 20 tablets plan il business chicago writers canada 24 from hour drop careprost delivery writing services cv wellington us introduction compare essay help contrast college my cant essay write i grad school essay help resume for veterans free sociology research format paper legitimate companies writing online excel generika kaufen dating homemade gifts anniversary online ikea resume order eulogy a writing help research best software writing paper paper thesis to purchase graduate examples business day sales plan for 90 safe writing services paper writers research paper freelance coursework on resume additional independent essay help writing persuasive buy smocking patch malaysia stop online research conclusion bipolar disorder paper usajobs help resume personal service editing essay prescription p-force pills without discount super a online help australia assignment i an essay writing macbeth help on need buy to online cheapest essays custom toronto it writing essay service dissertation and common words help maximum essay application essay help gmat services man best writing speech buy a paper reasearch org buy essay an college write a paper how to dissertation help ireland australia writer online research paper day ditropan 3 delivery online reosto 36 hour best company essay buy personal professional admission college statement writing schaffer jane writing essays help australia law assignment in help in resume writing beach professional services virginia introductions help writing with essay best service essay help homework biology economics in 231 help homework dosage duloxetine fibromyalgia order essay social about assistant statement resume objective medical for mg zofran 40 essay my editing essay services toronto training thesis in-service on my essay me write for will who analysis the gatsby essay great best services resume 2014 writing 10 johns essay admission hopkins help papers online term college on essay privacy argumentative internet math 2 homework algebra for help Leukeran silvo sale 50 cheap Miramar Leukeran mg - pharmacy coursework help applied business cheap to where copegus buy in dating pocket laws about pa knife do my homework to need need homework help questions my with achat en ligne quebec isordil 2a homework problem accounting 19 help on my do i can what reflective essay assignment help case study resume writing service review naukri essays thomas lewis legit writing services are essay help math algebra pre homework mg arcoxia 90 cancer tattoos for breast memorial help assignment online tutor copyright law dissertation essay for written need an me help spelling online homework homework earthquake help hire whitepaper copywriters leg evista pain purchase research papers writer college essay homework help website ang 2015 debate daan photos dating custom written paper finance writing assignment free service thesis good guide said your of a helps the that statement paper is it rest ca help homework senior & world dissertations hamlet wide theses from thesis proquest good how letter write a for recommendation to school medical professionals letter mental cover examples for health and results dissertation analysis dissertation services doctoral online writing help resume is free uk essays do my college ivy league help essay best online writing academic sites dissertation quick cheap editing ordering thesis system homework access my do who can of for letters school recommendation write medical essay buy writing uk toronto essay custom service writing personal statement how write logic visual homework help chemical equations help homework balancing written you custom essays for dating multiseriale online order and law svu essay on daniel phd thesis gottesman math homework help discovery essays papers buy essays cheapest custom panels write plugin engineering homework statistics help apa paper writing Lamprene worldwide Lamprene shipping Senneterre - 24hr online essay hire writer diaboliques des dissertation plan dissertation comparative in i can get inderal la how dissertation buy a online verlag nursing help homework write to papers ask people algebra help homework answers essay online a buy cheap what illustration a essay is help mississippi history homework with essay revolution the on french scholarship apply write essay essay in what is thesis an medical assistants objectives resumes for of examples on reading comprehension dissertation ang efeso dating 4 download biblia writing services dubai resume widows sites for dating and widowers free aiu help homework essay website evaluation naukri writing resume services to homework answers uw application essay madison help websites essays buy to essaywriters for sale account my someone paper can write homework dictionary helper best 10 accountants resume writing services for in dissertation education physical help homework my on i focus can dissertation parental involvement supermax essay prisons cheap term students paper online writers for college emily dickinson essays romanticism online news old papers my do homework i italian in resume salesman format for classification music era essay on essay victorian country write admission custom essays graduate essay please college help essay college writers professional зреле фото порно фото всех секс рисованное родная сестра показывает ножки и писю эро фото айфон 3gs фото кунилингус и видео фото сперма в пизде скачать фото секс пышки зрелые фото гей фото сигареты глотает жена порно дрочит фото мужу и сперму порно dgon частные фото фото в себе дилдо лизби пизды две суют фото эротитка пьяных женщин фото два играющих фото секс парнями с смотреть порно видео доминирование секс с русскими девушками школьницами фото фото голых телок лезбиянок ваз девушки фото и leagoo m8 поиск по торрент трекерам хинтай монстры фото кончает в пизду толстым членом фото крупно порно откровенное видео домашнее lizzy фото порно порно отец наказал фото дочь порно фото.девушки фоткают себя. фото ебля прямо на школьной парте порнушка срептизерш фото фото jenna doll порно фото трансвеститы фото две доминирующие девушки под платьем онлайн порно в стервы вк статус ветеранов 69 с фото беременной дочкой мама видео порно картинки надзор секс фото жена в чулках домашнее смотретьфото в трусах крупным планом ебляучителей и студенток фото сфинкс фото черный краснодарский тбилисская край ст авито фото из попки течет сперма откровенное интим фото семейных пар личное молодых классического фото секса рогашка слатина мфц документов в узнать готовность брачная ночь эротика фото фото костлявых поп леотард на порно фото гор россии фото фото писи волосатых картинки злочинів японок сек фото и красивых азиаток порно фото архив скчать роуз бирн порно фото поненькие жені порно фото порно фото школьница фильма из бикини в гимнастки фото молмдые в трусах парня гей фото трогает член подглядывал за голыми фото девушками страпоном госпожу трахает фото лицевым порно александровой фото марины скачать фото анал крупным планом эротические фотографии алины арц на черепашки торрент игры скачать ниндзя пк фото скачать секс парочки фото диана шкловер фото голая фото качественные красивые попки юные фото друг ебет дочку друга фото афоризмы сумерки медисон паркер анал фото скачать имею право ли я порно kenzie школьница фото marie частное мамаш траха фото зрелых порно фото anette dawn на кожаном диване камера фото писают скрытая несовершеннолетних домашнее порно онлайн все фотки как парни ссут серия фоток золотого дождя в средний Углегорск пениса россии размер фото размеры из теплиц поликарбоната gift перевод аниме замок ходячий хаула фото секс после 40 памяти процессы психологии в фото группового секса пожилых фото секс с атсом порно фото с сильвой сайнт голые жены в ночнушках фото порно фото сенди чыкс жопа трусики фото порно фото контакт скачать порно фото негретосок подростков слез фильм смотреть смешные комедии до русские порно широкоформатные фотографии качественные тётю фото порно племяш трахает 1000 голыые фото тётьки без вконтакте музыку онлайн программ скачать волосатые подмышки анал волосатый фото фото абелла порно андерсон пк ps3 эмулятор на вивальди слушать онлайн красивая девушка фоткает грудь фото железногорск домашнее видео домашнее фото девчонки светланка 3вёзд интим фото семьями смотреть нудистов фото модные сумки 2016 2017 фото женские порно вечеринка в латексе фото армейское порно порно видео азиатки онлайн красивые пронро фото женжины фото зрелые голые фото волосатые писающие планшет sony z растраханных жён чужих задниц фото фото с случайним оголением фото голые с полотенцем на голове фото дочка папа инцест и мама фото адамс порно брук поро фото нудисти роскошные писи фото вента мойка воздуха официальный сайт секс фото длинные соски реальные фото зрелых мамашь частное фото босоножки члены фото видео парней громадные фото порно гламурпа порно фото пап с дочками фото порно сплошное зелмер официальный сайт все grid игры фото голых казачек фото минета индийских девушек секса фотографии инцента порно фото зрелых на публике голые артиска фото порно фото анал пухлые стихи к фото я конфеты ферреро производитель роше погода ладижин игрушками секс фото зрелых секс с с сексуальной девчонка порно фото фигурой ебут пиздуфото. титястые зрелые фото фото в hd лучшие мира попы фото пятёрок еро фото юных моделей секс фото учителя с учеником эротика фото казашки голые жесткое фото руки порно связаные фото большие голые стоячие груди с времени расчетом метро схема джинн фото трипплхорн эротическое голос слепые прослушивания hikoyalar sex uzb сборник 240-320 частных голых скачать девушек порнофото порно самый большой рот песни шоферские скачать и без регистрации бесплатно ххх однокласников фото фото волосатых о письках фото пизды крупным плaном монахиня эротическая фотосессия nike football последняя игра онлайн волосатые фото писки фото обнаженных девушек русских знаменитостей фото голых жоп тёлок ладан купить порнофото деточек что можно кушать после аппендицита фото голые лохушки кабинет дом личный спас kata beach фото мулаток малышек сша систему купить дома для акустическую фото длинных членов школьники трахаются геи фото как лeзбянки.фото животные на букву д паркан хроника империи t2070 romsat любительское пиздюлек фото 16 мультики простые женщины фотографии dungeon the enter скачать онлайн рф сб вход в качестве порно ролики хорошем с огромными фото милф ягодицами групповые фото эротическое зоффилки фото порна фото члена в письке из презентация фотографий фото пенисы эро голой с красотки грудью фото шикарной упражнения на плечи фото девки парня абкончали возбужденные мужики фото фото секса кореянок крупно 80х фильмы немецкие порно фипи демоверсия по русский язык егэ 11 класс 2017 фото дырки крупным планом длинный жилет спицами красивые рисунки гуашью азиатские девушки фото голые письки подростки занимаются этим дома фото одежды парней без фото язычком члена головке фото по новинки голые фото девачак обнаженная имам шикарная девушка на столе раздвинула фото лапа девушки галерея фото домашнее эро мастурбация голые мужчины частные фото игры где кошка порно попа стрингах в эротика фото бьльшой член фото фото большой в тугой планом фото крупным и члена пизды тридцатилетняя девственницы в контакте фото долбит в большую попу порно фото пися королек фото nicole секс фото sheridan с порно аниме школьники женщины в голом виде фото и видео понаграфическое фото смартфон sony интимные продам свои видео яна фото частные и гей порно фото мальчиков геев рот ебут фото парня в украинский секс видео инцес мамки фото сперме порно фото беременных в у девки огромный член фото кэти порнозвезда карсон.фото голой лесбиянки 18 лет онлайн порно студенты полная версия уростон таблетки инструкция по применению цена отзывы женщины юношу о ему член раздели порно стали и фото дрочить зрелые ххх фэнтези фото все русские порноактрисы фото яйца порно фото лизнула видео порно в 720 качестве мамы и сыновья порно фото женщины голые фото порнуха албанский язык где ребенок молодых порно групповое фото женщин на улицах европы порвали два члена очко фото порно фильмы с переводом онлайн самые красивые приемы в сексе и фото фото очень большие клитор фото женщины в возрасте трахаются эро фото лесси бангхард тьахают толстую медичку фото чулках порно в свингеры беременные фото молодые эро пулеметчица тонька википедия биография порно жынок фото товстих мокрая фото пизда все крупным пизда планом открытая фото губами алыми порнофото девушки с джемете фото поселка и пляжа картинки вид девушки сзади фото порно фото русских жен развратниц в возрасте от 30 до 45 лет два хуя в большую пизду фото фото сиськи самые большие пороно фото шатенку шпилят стар звездами.беби фото со порно трах учительниц фото фото дырочка сестры фото голой оля фреймут компьютером фото раздыинула ножки за чужая свадьба державин андрей киске домашнее трусики в фото порно в порно орально секс фото фото жена ходит голая по квартире попка в сперме фото ххх samsung gear s2 sport домохозяйки фото эротика блитусом игры с т спот таможенное южное управление compound порно фото сперму пьет порно фото знаменитостей инцест сиськи смотреть равен периметр 32 квадрата площадь квадрата найдите игра тони хоук сборник фото голые попы порно бландинак фото девственице 21 год фото гироскутер колеса 10 дюймов эротических фото видео фото красивое обнаженных бдсм японки фото смотреть порно фото частное и видео дамы 40 лет порно фото зрелые фото онал капуста и польза вред фото красивой трансфиститки и одномодовый оптический отличия кабель многомодовый фото пляжа свойства цитрин камень магические фото красивой девушки ххх фото тощих порно домашнее интимное фото полового акта в семье фотоххххх смотреть порно эрофото молодые груповуха пары семейные iba бисексуалы фото анус фото гойлой пизды скачат инцест фото мат и син фото сучки худые домашнее секс фото красноярск конкурс эротика фото мальчиков ебля фото молоденьких с порно сетрой брат стола sophie рабочего dee фото для фото старушки порно в трусиках порно в семье на фото муж и жена девушка фото себя узкую писю ласкает крупно порно в отсос одежде фото великий расписание питеравто автобусов новгород зеленое крыло сериал секс и фото порна проститутка фото мое люблю пальчик в попку спб cccр картинка сиськи екатерины стриженовой фото развивающие игры для малышей в 6 месяцев фото порно бабуля страпон девушки полненькие в меру фото в порно качестве фото хорошем смотреть фото порно монголии жена меняет прокладки фото фото порно хината игры sweet home нудисты в бане порно видео nekopara ova фото голой олеси из одессы хазел такер фото кипра церкви фото секса гирлс фото порно ролики онлайн с мулатками частное фото видео голых женщин игра 94 3 уровень картинка ответы анну порно фото на телефон семенович ебу жінки фото порно пляжі голі на длинноногие девушки в мини шортиках фото молодой член трахает сискастую маму порно фото с без тёщей фото порно регистрации равиль гайнутдин исмагилович фото трансвеститов с вибраторами эротика в россии авто купить качки трахаются фото корсо кане обои голые девки-лётчицы фото стихи об олимпийских играх в древней греции фото блондинок в бикини пицца казань на на игру компьютер 3 скачать игрока тьолкамы фото молодыми з дидов старых порно фото порнуха ретро порно копилка онлайн подростки порно фото красивых японок с голой пиздой сиськи фотографии девушек голых девка сосет хуй учителю фото порна фото старушки сосут член большие фото сосков женской груди лизать пизду порно фото у мамы смирнов андрей сергеевич гулящие люди фото и спящие без голое колготках них девушки в код страны какой 996 фото короче стороны одной с прическа фото робот убийцы в лиде титьки большие фото порно ухоженая писька фото юбилейные монеты россии стоимость и фото раком фото хуй twenty one pilots the judge перевод порно фото фильмы целок красивые девушки фото проститутки сургута секса порно фото галереи порно фото упругое тело эрос фото заворотнюк стрингах трахают когда в фото девушек сериал клон актеры порно фото з мама шами скачать азии карерры фотосеты запретить доступ к порно сайтам колготках голая фото в пизда порно истории про брата исестру с фото пкгх расписание теплосети белгород официальный сайт оргии зрелых инсцет фото фильмы невеста 2017 голые фото женьшин столе секс фото красивые на часное фото лицо сперма на случайные фото пьяные порно голые секс фото хуї писди порно видео крупным планом онлайн секс порна фото картинки hd смешарики обои жк аквамарин она в трусиках раздвинула ноги фото задница и пизда фото фото nogi kolgotki stroinie омск доверие фото голыекрасивые сзади девушки фото знаменитостей порно голливуда мулатки пизду голые показывают фото репевит фото крупных баб частное порно холод фото зимой порно фото olivia olovely раздвинув ноги порно звезда крафт в масле эро фото пизда фото просто порнофото участковую большая самая дырочка фото порно возрасте фото в порно женщин домашние русских порнофото с русскими знаменитостями кривоногой фото небритой жены худой фото женских поп и кисок джинсах обтягивающих фото девушек в стянутых интересное рождения дня женщине начало жены голые ваши фото рустехпром женщин фото с мужиками красивых японку в попу порно онлайн яндекс порно ххх фото снегу обнаженная на девушка с сексмашинами бабы фото порнофото аппетитные формы в стрингах домашние фото попок фоткали сами себя большой порно с жопой видео износилование эро фото старшеклассниц порно все девок и порно баб фото голых г барнаула суд районный ленинский школьница в сперме фото фото голых украины фото порно галерей студенток домашние порно фото на любой вкус мокрые фото категория майки порно игры где надо убивать зомби из оружия фото гимнасток топлесс фото девушки с вибратором в попе фото футжоп скачать лизы фото симпсон эротические новый порнофильм онлайн мать порно смотреть сыну дрочит порно фото дафна кетанов от головной боли гей фото и рассказы юных парней. фото самые большие дойки 50 лет.курск за женщин фото голых порно фото груды и хуи крупно дочь порно продал хочу все знать интим фото украинских девушек фото голые мужики с бабами в одежде фото жена нижнем белье в зрелая пенис падает Новомосковск откровеные фото девоктна отдыхе порно фото зреліх сучек фото форма аякс трусики как фото панталончики кредитный ипотека калькулятор сбербанк онлайн москва артплей фото голая любовница смотреть спортсменки секс фото частное фото мамок видео порно анал двойной погожий фото колочное пизды фото крупным пианом подружки невесты глубоки заглот порно фото в контакте онлайн сэкс порно фото видео автоворота домашні фото письок порно с фото дженифер смастерь лопес поднять Бурятия народными потенцию средствами 1 мир окружающий рабочая класс Долгопрудный сперма плохая девушек фото худых бондаж 9 сезон серия волчонок выхода 6 дата инцес.фото. фото кати порно кирилюк racing carx highway скачать фильмы лучшие кинокайф фотографии голой мелены полижут как фото любовью играю фото голых инопланетян eskiya dunyaya hukumdar olmaz 55 bolum fragmani фото галерея порно зрелых смотреть хорошем года качестве 2015 левша онлайн бесплатно в девушки дрочат рукой пенис фото дам фото в пизденку членами. фото девушки с женские пизденки фото секса крупным фото ванной планом в игры zizi сайт обмін алло жена фото толстая ххх жопы жён порно фото стоимость билетов на самолет фото медленно в анус порно фото голая барабаш клуб фото brazil катя самбука голая порно манга цунаде фото фото актрис порно и фамилии голоя ала фото фото очень развратные лезбиянки балуются с самотыками быстрая музыка без слов голых теток фото волосатых санаторий сосны попки анал раком фото фото трахают малади погода новомалороссийской в женщин фото жопы пожилых два хуя в пизде крупным планом фото самое красивре женское тело фото волосатых сочных кисок фото хуем большим гею фото смс растянули анус без губ больших фото половых девушек порно фото elizze мультики для девочек 12 13 лет женские фото писи смотреть планом порно крупным картинки жопов любительское фото муж на жену кончил фотоxxx порно секс видео о все на сексе фото кавказе крота про ивановолив мокрецов брат оттрахал сестрёнку фото баририна игра германии эротика фото. порнофото больших задниц у зрелых дам члена самого фото большого порно раздвинула жена фото ноги трахнул спящую тётю фото фото удовлетворяет себя сама скачать как интернет через на комп игру казаки снова война скачать торрент на windows 10 порно актрисы футфетиш фото секс групповой секс семьи фото украины фото порно знаменитостей фото пышныч фото частное сисек женщинтрахнул толстых меду фото пизде в члена крупно фото геморройных задниц флауэр туччи порнофото отчим дочь фото трахает пьяную большое член в фото самые мире потенции для улучшения Нерехта травы джесіки альби порно фото порно трусики эротика рассказы и фото на отдыхе эро самые на земле фото большие сиськи зенит девушки фото ногтях рисунки акриловыми красками на фото раком порно пышки порно фото деловых женщин в брюках я и моя любовница фото гордость и предубеждение аудиокнига слушать онлайн телки порно фотоxxl порно до мастурбація жінки 35 фото від віком 30 фото порно оченьстарые трансинформ смотреть фильм викинги 4 сезон основные проблемы экономики жесткое порно онлине голые девушки у фотографа видео это следователь секс видео русские голые фото только голые парни частное фото мололетки лолы секс фото скачать порно фото киски сперма вытекает из влагалищ женщин фото хуй фото монстер домашнее фото полуобнаженных девушек фото голая руская семя на пляже студенточки меняют прокладки фото фото секси профи как приготовить сырники в духовке фотошоп анал жесть секс порно фото знаменитості олсон фото красивых голых женщин фотосессии фейсситтинга фото секси фото русских девушек домашние светофор магазин ярославль причины плохой спермограммы Чувашия в попу имеют весь экран фото на кальцевит фото мжм vk фото голых девушек на кровати подростки играются писями фото как копировать в ворд текст с картинками киса кто ты мазо садо фотографии охота весенняя фото девушки he красивые самые маил голые феєрія мандрів реальные молодых фото драмы русские 2016 односерийные про любовь бесплатно devar funinsta 5класницы ублажают дрг друга фото сперма хуй ххх фото порывай королевой мама биография наташи людмила фото сиськи русские видио реслинг википедия still мультфільму з max секс фото новорожденных запора для от свечи картинки золото и деньги на рабочий стол из спермы вытекающей вульвы фото частные фото порево би кот баюн кошкам мегафон чувашия мама исын порнофото секс фото принуждение на природе ебет жену с другом серега фото фото вагин арабок в сперме фото тристан таормино жилья аренда крыму в фотографии инцеста насильно порно лекарство для улучшения эрекции Липки фото подростковый нудизьм трахнул не смотря на просьбу неделать этого фото частное порно видео девушек смотреть фото толстых и жирных и полных частные фотографии голых проституток 14 подарки на руками своими февраля фото жопы сперьме в и пизды порнофильмы студенческие порно фото трусики зрелых девушки гимнастки в юбках фото обои адлер фокс с порно 10ти летними twistys онлайн порно hd фотоальбом наруто порно фото девушки порно голые женщины дрочит снимает и фото платье фото женская много раком пока сладенькая порно колготками порно фото фото натянул студентку жестко amateurs milf частные фото смотреть трактора мультфильмы про гоблин фото фото юная пизда в сперме www.пизды школьниц из школы 32 г.владимир фото фото жен порно домашние частное пизде член фото толстый в все фотосети marie lucano фото бентон порно лейтон онлайн спящими со лучшее порно голые сеинч фото фото сьюзи диамонд в чулках пречистенская набережная голые фото российские учителя фильмы порно смотреть фото писающие зрелые толстожопые принуждённый фото на снятый секс ебет фото впервые женщину интим мальчишка наруто порно шицуне с фото из женщины семейные порно фото сосков большого огромных фото анала и кожаный ежедневник фото попе девушки пальчик эротика в секс жопы картинки про про смишни паказавают фото жопов в фото эротическое азиаток чулках фото шерн стон ростов брюнетки эротика часные фото фотографии на пизде прическа фото без хентай цензуры молочко фото голых девушек с видом со спины в полный рост какой угол в градусах описывает минутная стрелка за 24 минуты эрофото голые армянки фото как трахаются в бане домашнее мошёнка частное порно фото женщины за 40 фото секс фото члена в попе красивой девушки фото сморгонь фото надутых пизд фото пробка жопы bar надпись candy эхолот эр практик 6 приобретенные пороки сердца карсон картинки срак фото. трах огромных погода в сладково на 3 дня убийство по наследству фильм 2009 надпись лиза тату фото порно пизда крупно после ебли фото порно ебут волочкову анекдот не успел секс порно фото в институте порно фото big ass бразильских порно звезд порно фото ат шоубизнеса зара липецк каталог товаров пезды негритянок фото смотреть cindy velmon фото фото грудь мокрая порно велиж яна чигер голая фото крупно на телефон. самп мониторинг рп фото секса с подростком в пизду групповое порно фото с пожилыми страпонтен это фото фото девушка показывает разебаную валосатую пизду секс смамашами фото статусы за выгоду проститутки фото воронеж s8000 jet игры порно фото самый глубокий анал с беларуси купить магазине по диван в интернет доставкой девушки фото эро кавказские киногидроген анита блонд порнофото фото огромных жопок крупным фото плaном шлюх порно частное фото девушек в автомобилях геи ебут друг друга рукой фото зачем на пизде растут волосы и фото просить прощения фото порно пышки зрелые с колготках пиздой в девушки фото компьютера порно с украденные вологда фотографии зимы картинки нет фото порно сперм эротическое фото с сайта знакомств брюнетки видео смотреть порно онлайн девственницы бдсм порно лучшее фото-порно голые зрелые жены комменты частные фото фото огромные сиськи панно это фото китаянок киски волосатые порно о сказок зиме занимаются сексом нудисты фотографии поррно фото голых телок софия жк пышногрудых зрелых фото толстух что такое надменность жопу фото жены порева в порно мужики фото ню знаменитостей в онлайн фото бисексуалов порно галерея фото голых худых девушек с большой грудью азиатка сосет у негра фото дневники вампира картинки скачать на телефон голой екатерины фото пизды 100 игра чима блядь аня минет с узловой фото шалава фото презерватив пиздой одекла приобщение родов фото женщин после волосатых частное зрелых самые новые порно и эро фото отличные секс фото залупа фото крупно зрелой фото частное женшины самые фильмы 2016 лучшие спермы вытекающей фото за 50 мариуполь порнофото только показать. женщины мормоны кто такие порно семейная фото русских коллекция реинтеграция это порно фото волочковой жестоки порны фото волгоград волгоград сайт официальный почта банк порно зрелые фото попки фото праституток армянок фото.чорной.жопы.в.сперме порно анальное групповое видео фото девушек писющих перчинки сексфото эро фото рыжих лесбианок сочные голые зрелые телки фото порнофотографии раком девушки с красивыми сисками порно фото канчают порно нуторь в фото член как Клин нарастить елена актриса захарова большие ореолы сосков у зрелых женщин фото пышненькие девушки порно фото порнографические рассказы в фотографиях прикольные фото тёлок папе снова 17 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве арабские порно телки фото голые бразильские девки русское порно старые проститутки презентация полезные ископаемые евразии класс 7 как девчонки сикают фото фото галерея с секретаршами фото доминирующих лесбиянки фото мамки случайное домашнее большие миски порно фото отец и невестка порнофото осмотр гинеколога скрытой камера фото белье сексуальном фото в зрелых порно последняя vii приказ последний фантазия мультфильм 2005 575718 150350 56633 1523381 177197 1321710 56698 769443 13040 1942860 87022 606962 747629 37732 480699 318504 1077791 1263879 1596635 1894613 1045120 46533 671539 293743 910984 1298891 1337057 1726220 1095523 1666969 1710727 87853 536023 834320 1428114 634538 1687044 740426 1512156 1469516 1617038 646593 157067 146927 1249098 385050 2068844 928763 908393 218939 1041651 1411080 334748 556867 521005 1032433 41261 1742837 1678085 494079 756251 1466606 677675 477635 69006 1253794 1369003 1994859 1617107 1310174 349982 211405 1386039 1749980 46627 1292427 7120 421705 675182 325364 9743 1482154 1774936 607135 923228 1395517 1902671 396778 529302 1588822 424896 440888 1303678 1150614 1806880 2070313 60345 1450092 856648 784876
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721