КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ МОВНОГО ОБРАЗУ СЕРЦЯ В ЛІРИЧНІЙ ДРАМІ І. ФРАНКА «ЗІВ’ЯЛЕ ЛИСТЯ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Х. А. Щепанська
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів

У статті розглянуто основні аспекти вербалізації концепту серце у ліричній драмі І. Франка «Зів’яле листя». За спеціально розробленим алгоритмом здійснено опис когнітивних механізмів формування слово-образу серця на трьох рівнях концептуалізації: ментальному, мовному, прагматичному. Виявлено комунікативні стимули моделювання різних профілів образу серця.
Ключові слова: мовний образ, концепт, вербальний символ, концептуалізація, художня комунікація.
В статье рассмотрены главные аспекты вербализации концепта сердце в лирической драме И. Франко «Вялые листья». По специально разработанному алгоритму сделано описание когнитивных механизмов формирования слова-образа сердца на трех уровнях концептуализации: ментальном, языковом, прагматическом. Выявлено коммуникативные стимулы моделирования разных профилей образа сердца.
Ключевые слова: языковой образ, концепт, вербальный символ, концептуализация, художественная коммуникация.
The main aspects of the heart concept verbalization in the lyrical drama by I. Franko are examined in the article. The description of the cognitive mechanisms of language heart image formation on the three levels of conceptualization: mental, linguistic and pragmatic by specially elaborated algorithm is given. Communicative incentives of the formation of the language heart image different profiles in the “Faded leaves” by I. Franko are emerged.
Keywords: language image, concept, verbal symbol, conceptualization, belles-lettres communication.


Мовне відображення світу людиною відбиває рух її думки в різних напрямках смислового й емоційного охоплення предметних реалій. Саме когнітивно-комунікативні механізми, які супроводжують процес формування образу певного явища чи предмета дійсності, визначають, яким він зрештою закріпиться у ментальному лексиконі. В основі мовного образу завжди лежить концепт – наділена народним характером категоризації та символізації дійсності ментально-мовна одиниця. Тому, щоб описати все багатство образності слова, необхідно визначити особливості його концептуалізації або іншими словами спробувати простежити за процесом формування «логосу з міфу». Як зазначає В. В. Кононенко, найкраще внутрішня глибинність концепту відображена в художніх текстах, де можна побачити «приховані, підсвідомі або несвідомі, архетипні підвалини» імені-концепту [8, с. 15]. За Т. В. Чернігівською, поезія, художня творчість – це інший тип когнітивної діяльності, тому когнітивна поетика претендує на окреме місце в царині науки [15, с. 8].
Звернення до ліричної драми І. Франка «Зів’яле листя» в лінгвокогнітивному аспекті не є випадковим, адже ця перлина інтимної лірики поета наповнена емоційно-духовними концептами, в яких чітко простежується як народнопоетичний характер формування яскравих мовних образів, так і літературно-художній, індивідуально-авторський. Серед таких концептів одним із ключових є слово-образ серця. Кордоцентризм, притаманний українській культурі й народній творчості, чітко позначився на «Зів’ялому листі» Івана Франка. Це пояснюється насамперед тим, що лірична драма письменника «у формі модерного поетичного гносису» [1, с. 9] розгортає індивідуальний внутрішній світ людського «я», позначеного травмою нерозділеного кохання. Приречена на смерть любов, біль, сум – центральні образи «Зів’ялого листя» є ні чим іншим, як емоціями, зосередженими в центрі духовного «я» ліричного героя – його серці.
Когнітивні механізми вербалізації лексеми серце в поетичному дискурсі різних українських письменників досліджували Н. Брагінець, К. Головенко, І. Голубовська, Ю. Тільман, Л. Яцкевич, В. Калько, О. Конік та інші вчені. Однак поезія І. Франка в цьому аспекті залишилась поза увагою дослідників. Частково словесний образ серця у Франковій ліриці проаналізувала С. Я. Єрмоленко, проте дослідниця зачепила лише один аспект вербальної репрезентації цього концепту – його філософську наповненість та асоціативний зв’язок із концептом слово, яке, за даними словопокажчика «Лексика поетичних творів Івана Франка», зустрічається в його поетичному дискурсі 1560 разів і є найуживанішим у Франковій поезії іменником. Для порівняння лексему серце, за даними цього ж словопокажчика, І. Франко у своїх поетичних творах вжив 1473 рази [7, с. 217]. Це ще раз свідчить про особливу роль концепту серце у Франковій ліриці.
Мета нашої розвідки – описати основні когнітивно-комунікативні механізми формування мовного образу серця у ліричній драмі Івана Франка «Зів’яле листя», що передбачає вирішення таких основних завдань: 1) розробити алгоритм опису механізму формування словесного образу на трьох рівнях концептуалізації: ментальному, мовному, прагматичному; 2) описати механізм формування образу серця у «Зів’ялому листі» І. Франка на ментальному рівні концептуалізації; 3) з’ясувати особливості концептуалізації образу серця на власне мовному рівні; 4) описати механізм концептуалізації мовного образу серця на прагматичному рівні.
У ліричній драмі Івана Франка «Зів’яле листя» лексема серце вживається 81 раз і позначена високим ступенем концептуалізації, про що свідчить багатство її метафоричних значень, конотацій та часте входження у фразеологізми. Вербально образ серця у «Зів’ялому листі» репрезентують такі лексеми: серце (І серце най рветься, та вільно най ллється Бурливая хвиля пісень! (14: 2); здрібніло-пестливі деривати серденько (Ой ти дівчино, з горіха зерня, Чом твоє серденько – колюче терня?» (14:56) та сердечко (Отсе тая стежечка, Де дівчина йшла, Що з мойого сердечка Щастя унесла (14:76) та словосполучення рана сердечна (Як побачу тебе, Відновляється рана сердечна (14:82).
Словесний образ певної реалії, як вже зазначалось вище, проходить складний процес формування: від зародження з чуттєвого образу на ментальному рівні до входження у текст як складна комунікативна одиниця на прагматичному рівні, тому алгоритм опису когнітивних механізмів цього процесу може варіювати в залежності від того, на якому етапі концептуалізації акцентувати увагу, які позамовні фактори враховувати і інше. Так, І. А. Сапегіна при описі когнітивних механізмів формування образу емоцій у структурі концепту серце [11, с.15], робить акцент на мовному рівні концептуалізації, детально аналізуючи когнітивні метафори та символічну наповненість концепту серце. Ми спробували розробити алгоритм опису когнітивних механізмів формування мовного образу серця рівноцінно на трьох рівнях концептуалізації.
Ментальний рівень концептуалізації – перший етап формування словесного образу, на якому він невіддільний від концепту. За В. Кононенком, «в основі концепту лежить колективне несвідоме, архетип» [8, с.6], отже, концепт виникає з певного архетипного образу або першообразу, про який згадує у своїх дослідженнях М. Костомаров. У праці “Славянская мифология” дослідник майже повністю ототожнює поняття «першообраз» та «символ» у значенні образного перевтілення життєвої реалії уявою древнього слов’яна [9, с.216]. І невипадково, адже вже К. Юнг ставив знак рівності між поняттями «архетипний образ», «символ», «першообраз». Система «архетип – архетипний образ» або «символ – знак», за К. Юнгом, «діє як архетипна основа моделювання образу дійсності» [16] і базується на розумінні людської психіки як елементу колективного несвідомого, проявляється в свідомості людини через сни, міфи і легенди за допомогою архетипних образів [16]. Отже, алгоритм опису когнітивного механізму формування словесного образу на ментальному рівні можна записати так: міф (знання, описані в формі чуттєвих образів) → першообраз → концепт → логос (знання, описані в формі словесних образів) → мовний образ або вторинний образ. Що ж лежить в основі першообразу? Про це багато писав О. Потебня, а згодом В. Русанівський: «І в міні-творі – слові, і в поетичному творі – вірші, пісні, поемі – центром образу є внутрішня форма, тобто одна з ознак загального значення, яка домінує над усіма іншими» [10, с. 14]. Таким чином, процес утворення мовного образу на ментальному рівні можна відобразити за допомогою ланцюжка трансформацій ментально-мовних одиниць, опускаючи дві найзагальніші, абстрактні форми перетворень – міф і логос: внутрішня форма/першообраз → концепт (ментальний образ) → мовний або вторинний образ. Останній формується вже на лінгвальному рівні.
Внутрішня форма лексеми серце – «середина, внутрішність, глибина, серцевина» [4, с.222] лежить в основі українського першообразу серця. Це той фундамент, який є необхідним для подальшої концептуалізації даного образу. У ліричній драмі І. Франка «Зів’яле листя» першообраз серця символізує насамперед «внутрішність». Це внутрішня людина, яка відчуває, бурхливо реагує на зовнішньо-емоційні подразники: На голос той серце моє потяглось. В тім раю без краю воно заридало Без слів. Тебе, моя зоре, воно спогадало (14:52); За що, красавице, я так тебе люблю, Що серце тріпаєсь в грудях несамовито, Коли проходиш ти повз мене гордовито (14:8). Це також «глибина», про що свідчить хоча б часте вживання словосполуки дно серця, тобто йдеться про найпотаємнішу, найінтимнішу глибину людського єства: Якби ти слово прорекла мені, Я б був щасливий, наче цар могучий, Та в серці щось порвалось би на дні, З очей би сліз потік поллявся рвучий (14:4); Люблю я власну мрію, Що там у серденьку на дні Відмалечку лелію (14:66); Свій біль, свій жаль, свої пісні У серці здавлюю на дні (14:75). Отже, першообразами серця у «Зів’ялому листі» є «серце-внутрішність» і «серце-глибина». Вони у свою чергу трансформуються у ментальні образи або концепти. Концептуальний зміст першообразу «серце-внутрішність» формує концептосфера «емоції-почуття». Як внутрішня людина, серце відчуває біль (Я сам серед тебе, лиш кінь підо мною І в серці нестерпнії болі (14:20), сумує (Пливу безвладно, щоб від власних дум Втекти – та, невідступний і глибокий, У серці все несесь за мною сум…(14:40); радіє (За що, красавице, я так тебе люблю, Що серце тріпаєсь в грудях несамовито, Коли проходиш ти повз мене гордовито (14:8); бунтує (Якби не ті літа важкої муки…Глухої резиґнації, скажених бунтів Придавленого серця (14:50); озивається (На голос той серце моє потяглось. В тім раю без краю воно заридало Без слів. Тебе, моя зоре, воно спогадало (14:52) та інше. Першообраз «серце-глибина» формує концептосфера «емоції-почуття», а також архетипні фреймові структури «мрія дитинства» і «життя-страждання». Серце як глибина ховає в собі придавлені, заглушені емоції жалю і болю, породжує творчість: Свій біль, свій жаль, свої пісні У серці здавлюю на дні (14:75); є скарбницею дитячих мрій та ідеалів: Люблю я власну мрію, Що там у серденьку на дні Відмалечку лелію (14:66); і навіть коренем людських страждань: І довгії літа Промучився ти, Щоб корінь страждання Людського знайти. Знайшов ти той корінь У серці на дні, де пристрасті грають. Надії марні (14:128). Останній образ «серце-корінь страждання» позичений, очевидно, з давньоіндійської філософії буддизму, де істиною визнається те, що життя є стражданням, а причина страждання – людські бажання і пристрасті. Оскільки коренем людських бажань і пристрастей є серце, то воно – причина всіх страждань.
Когнітивні механізми формування словесного образу на мовному рівні представлені в основному процесами метафоризації та символізації. Так, йдучи вслід за О. Потебнею, В. Русанівський стверджує, що «образність, яка виникає на базі порівняння, – це і є одна із сторін внутрішньої форми слова» [10, с. 26]. Отже, внутрішня форма , закладена в образ ще на ментальному рівні, лежить в основі його вербалізації. Процес формування слово-образу на лінгвальному рівні можна описати у такій послідовності: 1) експліцитне порівняння (перший ступінь метафоризації); 2) імпліцитне порівняння (другий ступінь метафоризації); 3) фразеологізація (входження у фразеологічну одиницю); 4) символізація (набуття символічного значення).
У ліричній драмі І. Франка «Зів’яле листя» знаходимо такі випадки метафоризації образу серця: 1) експліцитні порівняння (Та най те серце, що в турботі, Неначе перла у болоті, Марніє в’яне, засиха, Хоч в сні на вид твій оживає (14:75), метафора «серце-перла» характеризує образ серця як коштовності, яку не розгледіли і потоптали; І резиґнація безкрая Засіла в серці, як змія (14:106), метафора «резиґнація-змія», що «засіла в серці» дає модальну характеристику образу серця: «резиґнація», апатія у серці передають глибокий зміст відмови від кохання, болю, а в ширшому розумінні – від життя; 2) імпліцитні порівняння ( Вже ж моє серце сохне, тане, Вже ж моя краса в’яне, в’яне… (14:60), метафора «серце-рослина» має глибокий зміст «серце-життя», адже рослина ще у творах Г. Сковороди виступала символом життя; А чень утечу я від лютого болю, Що серце моє розриває (14:20), Втекти – та, невідступний і глибокий, У серці все несесь за мною сум… (14:40-42), Чи голод, холод і сирітства сльози, Чи та жага, що серце рве й скребе… (14:40-42), метафори «серце-біль», «серце-сум», «серце-жага» характеризують образ серця як емоційного центру внутрішньої людини; Се мого серця драма! (14:50), метафора «серце-драма», яка відкриває «другий жмуток» «Зів’ялого листя», є прихованим порівнянням драми серця з усією ліричною драмою І. Франка; 3) фразеологізація ( Та враз мов бухло полум’я червоне, За саме серце вхопила мене, Мов сфінкс у душу кігтями вп’ялась… (14:110-111), фразеологізм «вхопити за саме серце» означає сильно в себе закохати і доповнює образ серця метафорою «серце-любов»; Як не бачу тебе, То довкола і зимно, і темно; Як побачу тебе, Запече щось у серці страшенно (14:82), фразеологізм «запекти у серці» означає відчути сильний душевний біль [13, с.144]; Повік каліка! Серце гадь пожерла, Сточила думи всі! (14:96), І резиґнація безкрая Засіла в серці, як змія (14:106), І весь тремчу, гадюка серце ссе (14:112), фразеологізми «серце гадь пожерла», «змія засіла в серці» «гадюка серце ссе» позначають біль, страждання, душевні муки [13, с.141-148]; В моїм серці вбитий острий ніж І навіки душу я запер, – Я умер (14:98), фразеологізм «вбити ніж у серце» означає завдати сильного душевного болю [13, с.142]; 4) символізація (Не боюсь я ні Бога, ні біса, Маю серця гіпотеку чисту (14:6), «чиста гіпотека серця» виступає символом совісті, образ серця доповнює метафора «серце-совість»; І на моє бурливе серце руку Кладе той привид зимну, як змія. І в серці втишує всі думи й муку (14:30), привид, що «втишує муку серця» виступає символом смерті; Чом твоє серденько – колюче терня…Чом твої очі сяють тим чаром, Що то запалює серце пожаром? (14:56), терен – символ страждання і болю, пожар – символ пристрасті; метафора «серце-терен» створює новий образ серця – «серце-зле, недобре», про яке також писав ще Г. Сковорода. Ти пустила мене сиротою у світ, Та дала ще мені три недолі в наділ… Що одна недоля – то серце м’яке, То співацькеє серце вразливеє, На красу, на добро податливе (14:120-121), тут образ серця стає символом недолі, безталання, ліричний герой винить своє м’яке серце у всіх життєвих невдачах; Творця хвалити? За що хвалить його? Що в моїм серці сей розпалив огонь? (14:130-132), вогонь – символ кохання і пристрасті, метафора «серце-вогонь» доповнює образ серця характеристикою стихії.
Третій, комунікативно-прагматичний, етап формування словесного образу передбачає його входження у текст. У. Еко називає текст макрокомунікативним актом, основу якого становить інтеракція читача з текстом. Комунікативна схема «текст-читач» неповна без урахування культурного коду, що є своєрідним посередником у художній комунікації, володіння ним необхідне для адекватної інтерпретації тексту читачем. Під культурним кодом в даному випадку ми розуміємо сукупність концептів, символів та інших знаково-мовних одиниць, закріплених у ментальному лексиконі певного народу і наділені особливим етнокультурним значенням. За В. В. Кононенком, «у будь-якому художньому тексті зустрічаються слова, що мають додаткове смислове навантаження, оточені конотативним ореолом і нерідко одержують символічну функцію» [8, с.20], саме ці слова є вирішальними при інтеракції читача з текстом і служать змістовим, внутрішньо-смисловим підґрунтям художніх комунікативних актів. Як зазначає, Єжи Бартмінський, «образ предмета в конкретних висловлюваннях» серед багатьох інших факторів великою мірою залежить від комунікативної мети» [17, с.76]. Автор, розгортаючи певний «невербальний заголовок» у текстове повідомлення, переслідує певну комунікативну мету. Здебільшого – це бажання передати емоцію, яка стала стимулом для утворення складнішого образу. Отже, процес включення культурного коду в художній текст, користуючись термінологією Ю. Караулова, можна описати так: «невербальний заголовок» (предметно-чуттєвий образ, емоція) трансформується у свідомості автора в «більш складний образ», що набуває символічного узагальнення (ментальний образ), і зрештою розгортається в текст, основою якого є мовний образ [6, с.190]. Тому загальний алгоритм опису механізмів формування словесного образу на прагматичному рівні ми бачимо таким: колективне несвідоме/авторська свідомість → «невербальний заголовок» або комунікативний стимул → текст → культурний код (сукупність концептів і символів, які сформувались із «невербального заголовку» у тексті) → читач.
У «Зів’ялому листі» І. Франка «невербальний заголовок» (комунікативний стимул) – це завжди якась сильна емоція або почуття, що трансформуються у словесні образи, центральним з яких виступає образ серця. Комунікативні акти здебільшого розгортаються у формі одностороннього діалогу ліричного героя із об’єктом своїх душевних поривань. Це в основному експресиви (за термінологією Дж. Серля), тобто такі комунікативні акти, що виражають психологічний стан мовця [12]: Я сам серед тебе, лиш кінь підо мною І в серці нестерпнії болі (14:20), Пливу безвладно, щоб від власних дум Втекти – та, невідступний і глибокий, У серці все несесь за мною сум… (14:40) та інші. Серед «невербальних заголовків», які формують образ серця у художніх комунікативних актах «Зів’ялого листя», виступають такі емоції та почуття: пристрасть («невербальний заголовок» (далі – НЗ) «пристрасть» → образ грішного вогню → образ серця-вогню: Ні, годі! Не буду гасити! Най бухає грішний огень! І серце най рветься, та вільно най ллється Бурхливая хвиля пісень! (14:2), НЗ «пристрасть» → образ пожару → образ серця-пожару: Чом твої очі сяють тим чаром, Що то запалює серце пожаром? (14:56 ); самотність (НЗ «самотність»→ образ болю → образ серця-болю: Я сам серед тебе, лиш кінь підо мною І в серці нестерпнії болі (14:20), (НЗ «самотність» → образ диму, холоду → образ завмерлого серця: Та щезла ти! Мов в лісі без дороги Лишився я. Куди тепер? За чим? Підтяті думи, не провадять ноги, А в серці холод. Дим довкола, дим… (14:28); біль (НЗ «біль» → образ втечі → образ розірваного серця (втеча від себе): А чень утечу я від лютого болю, Що серце моє розриває (14:20); страждання (НЗ «страждання» → образ терну → образ серця-терну: Ой ти дівчино, з горіха зерня,Чом твоє серденько – колюче терня… (14:56); сум (НЗ «сум» → образ сопілки → образ серця-сопілки: Чи се моє власнеє горе? Чи серце стрепалося хоре? Ах, ні! Се здалека десь тільки Доноситься голос сопілки (14:52); біль-жаль (НЗ «біль-жаль» → образ зів’ялого листя → образ серця-зів’ялого листя: Розвійтеся з вітром, листочки зів’ялі, Розвійтесь, як тихе зітхання! Незгоєні рани, невтишені жалі, Завмерлеє в серці кохання (14:44) та інші.
Отже, слово-образ серця у ліричній драмі І. Франка «Зів’яле листя» формується на трьох рівнях концептуалізації: ментальному, мовному та комунікативно-прагматичному. Його основу становлять першообрази «серце-внутрішність» і «серце-глибина», які на мовному рівні завдяки процесам метафоризації та символізації утворюють значне концептуально-семантичне поле. Ключовими когнітивними метафорами, що визначають мовний образ серця у «Зів’ялому листі» є метафори «серце-біль», «серце-пристрасть», «серце-любов», «серце-сум», «серце-страждання», які передають загальний настрій ліричної драми. На прагматичному рівні концептуалізації конкретний профіль образу серця залежить від «невербального заголовку» або комунікативного стимулу, покладеного в основу слово-образу. Такими комунікативними стимулами у «Зів’ялому листі» виступають певні емоції (біль, сум, жаль) або почуття (любов).
До перспектив дослідження можна віднести детальнішу розробку алгоритму опису когнітивних механізмів формування слово-образу на всіх рівнях концептуалізації, зокрема це стосується лінгвального та прагматичного рівнів, де окремий мовний образ вступає у різні синтагматичні та парадигматичні зв’язки з іншими мовно-художніми одиницями тексту.

ЛІТЕРАТУРА:
1.Гундорова Т. І. «Зів’яле листя» Івана Франка як явище модерної культурософії/ Т. І. Гундорова // Дивослово. – 1996. – №9. – С. 9-15
2.Дмитренко М. К. Словник символів [Електронний ресурс]/М.К. Дмитренко. – Режим доступу до словника http://www.ukrlife.org/main/evshan/symbol 10. htm
3.Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів/ У. Еко. – Львів: Літопис, 2004. – 652с.
4.Етимологічний словник української мови: У 7-ми т . – Т. 5 [уклад. Р. В. Болдирєв та ін.]. – К, 2006. – 704с.
5.Єрмоленко С. Я. «Якби ти знав, як много важить слово…» [Електронний ресурс ]/С.Я. Єрмоленко. – Режим доступу Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
6.Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность/Ю. Н. Караулов. – М.: Наука, 1987. – 262с.
7.Ковалик І. І. Лексика поетичних творів Івана Франка. Методичні вказівки у розвитку лексики/ І. І. Ковалик, І. Й. Ощипко, Л. М. Полюга. – Львів: ЛДУ, 1990. – 264с.
8.Кононенко В. В. Концепти українського дискурсу/ В. В. Кононенко. – Київ-Івано-Франківськ, 2004. – 248с.
9.Костомаров М. І. Слов’янська міфологія/ М. І. Костомаров . – К.: Либідь, 1994. – С.201-256
10. Русанівський В. М. Структура лексичної і граматичної семантики / В. М. Русанівський. – К.: Наукова думка, 1988. – 240с.
11.Сапегина И. А. Концепт сердце как доминанта эмоциональной картины мира в русском языке в зеркале китайского язика: автореф. дис. на получение науч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык»/ И. А. Сапегина. – М., 2011. – 20с.
12. Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов [Електронний ресурс] /Дж. Р. Серль. – Режим доступу http://www.classes.ru/grammar/159.new-in-linguistics-17/source/worddocuments/_4.htm
13.Словник української мови: В 11 томах. – Т. 9. – К.,1978.
14. Франко І. Зів’яле листя/ І. Франко. – Львів: Літопис, 2006. – 160с.
15. Черниговская Т. В. Нить Ариадны или Пирожные мадлен: нейронная сеть, язык и память [Електронний ресурс]/Т.В.Черниговская. – Режим доступу http://www.genlingnw.ru/person/Chernigovskaya.htm
16.Юнг К. Г. Архетип и символ. – [Електронний ресурс]/К. Г. Юнг. – Режим доступу http://www.wanderer.org.ua/ book/psy/jung/arch_sym.htm
17. Bartmiński J. Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu matki // Język a kultura / J.Bartmiński.– 1988. – №12. – S. 63 83

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper in my write apa help dissertation help dissertation writing help format essay mantzoukas charted dating who jason uk thesis dissertation difference for can ph projects where buy science paper i for study sales case interview manager ipc help homework essay eyre help jane papers research sale for hr lopid 36 nbc10 homework help essays doesn39t happiness money buy buy login essay help desk thesis essay college hints admission national resume services writing help subtracting and fractions adding homework phd buy proposal on success essay can buy money research gun help paper control ang debate dating inc daan video vs prescription - online prescription Providence 400 buy online Avodart Avodart no no online buy a essay custom for sales resume support representative in titles essays beloved homework help cry the country to my pay thesis do someone resume sales assistant for write essay tumblr for me my identity wifi validating jaringan where buy i online essays can essays for citations writers paper federalist singapore vietnamese where paper to in buy rice financial help need with essays scholarship christianity help homework in websites academic writing kenya help conclusion essay order on resume chronological homework helper s bj pinchbeck resume additional coursework on 2013 mathematics dissertation anthropology length average dating year gift site anniversary three internship papers help in research free a resume write help to paper online grade dissertation abstract online civil help homework war safe buy it a paper is to research college persuasive students for essays online help homework geography conclusion to how master thesis write homework help for ad research to write how on animal? homelessness a paper like school essay essay change lunch elephants for questions white hills homework help chegg reviews irc homework help for ged to how write essay an research online free papers editing writing services a college for letter how application write to with help algebra 1 your we reviews essay do versus dissertation uk services thesis in interview analyse dissertation data apa format cover sheet resume it service writing and supplements vitamins rodale will write my you for paper me a an source how website to in essay silver fox prescriptions without for medical receptionist letter examples cover xdating rtmixmanager service essay customer in format management resume case examples study disorder personality schizoid papers help with research ottawa writing services cv sociology papers bibliography a book entry for annotated will writing review online services service mumbai mba writing essay writing admission university an essay free shipping polo kamagra sell get who i write to can my cv resume ct writing service in science bioecology help homework thesis intention purchase on service application essay writing paper no bags minimum custom my review movie do services professional nursing resume writing helpers algebra 2 homework cleveland online newspapers online music dissertations doctoral american essay about nothing ado help much best writers dissertation nyu need biology i with homework my help company essay best writing gantt chart dissertation power help homework electronics research research paper disorders anxiety essay for you get written uk disorder case for study bipolar make presentations dissertation how to video uci library online dating ljudi nepristojni a term writing paper the essay media modern world power on of in essay writers expert online homework uk help examples buy day nothing essay genuine service writing uk essay cover sample dear hiring letter manager paper writing cheap letter prescription crixivan needed no writing resume maritime services need letter cover with help sample cover real purchase offer estate for letter online name professional buy brand viagra homework help letter writing type test education essay in research paper paypal online order essays disobeying consequences orders review birth order on literature app essay common help business plan to buy paper invitations where diy buy to wedding for suny review purchase essay nursing admission custom buy paper online cheap 10 services chicago best writing best resume canada Wellbutrin online comprare Ann Arbor - paypal Wellbutrin buy it to bought help your with homework dating jennifer rumors lawrence kalam on essay apj companies nyc writing college application essay titles service best help on statement thesis admission mba 4 writing essay service personal for with help application statement college freelance writers job essay homework help with intermediary economics financial essay service sociology writing questions 1984 part one essay fallowing importance on orders of essays scientific buy report lab writing resume service ny professional buffalo free online writing creative help homework home help economics with online name buy micardis canada brand characteristics good of writer a essay best essay scholarship teenage girls in disorders eating essay buy combipres using paypal essay scholarships philosophy youth of out school statement thesis fayetteville nc writing services resume patriotism essay english in words easy northcentral university dissertation for sale admission papers mexico maxaquin rational numbers math help homework help with writing letter what essay is good custom a service cups paper custom buy abroad a research doctoral dissertation graduate mba buy school admission essay services guide writing buying critical essay online coursework child rubric abuse response book example annotated bibliography disorder research body paper dysmorphic high how school write a to essay application opinion get berry shipping free acai online cheap on drawings hobby for essay of study borderline disorder case example personality is helpful homework why essay in to a phd how proposal write thesis ready buy admissions ramapo essay gnrale culture dissertation essay about realism great art essay persuasive academic help essay buy 15 resume best application assistance patient claritin you to your write for abstract an dissertation how do for with help pay homework do jobs what you on list resume order a invitations paper buy for where nice to ansari dating online aziz write to application how essay college university of with phoenix help homework research disorder papers eating resume professional writing nashville tn service do my there to a website is homework free resumes with help homework help bio 101 my with statistics probability i help homework with need buy professional a without levitra prescription for sale thief book review Татары фото в национальных одеждах порна киски фото фото жопу башню в порнофото очень волосатая бдбд баба причины олигоспермия Ярцево жирных женщин фото с целлюлитом телевизионные программы Интересные лет с 20 Картинки днём рождения Смотреть видео игра человек паук 5 Скачать торрентом игру painkiller ожидание и реальность Картинки про степ танец фото Покер игру скачать компьютер на новые байки 2015 Сорт яблони зимняя красавица фото фото пальчик в попке домашнее фото картинки Татарские днем с рождения Кольца и серьги с изумрудами фото Машинки игра для малышей онлайн колец игра торрента скачать властелин фото стринги под юбкой у жены в зомби игру Играть против робота Игра сезона серия 5 1 престолов мама фото. лисбиянки дочка и инстаграмме фото как в онлайн редактор грибами и Блинчики с фото с мясом фото kerry lynn порно Поколения эвм картинки 1 поколения Фото уроки фотошопа cs5 на русском барт ебет лизу фото оптимальный размер полового члена Курск украинское эро фото частное соски разных женщин фото порно ебля раком.фото жесткое ебут фото маму сискастую фото крупных голых баб фото секс кайфуючий Игры симуляторы для пк спортивные Играть в игру винкс клуб играть Оригинальные фото невесты и жениха одновременно кончили в рот и в пизду фото Подводная одиссея игра на русском Программа запускающая игры в окне для Фото свадьбы годовщины первой хай игры монстер прохождение Игра Игра на велосипеде скачать торрент в masturbiruet секретарши фото сапогах фото пишних дєвушек Смотреть онлайн фильмы ужасов сид губах и сперма на лице фото на сакши танвар фото Девушки с большими размерами фото 2015 spin скачать tires торрент игры криста мур порнозвезда фото кировского завода петербург Фото с картинки сариаты майнкрафт с снейком смотреть Игра биомагниты фото как удовлетворить жену Приморский край для полезно роста Что волос очень финист сказки Песни сокол из ясный в виде на Приглашения фото свадьбу фото домашнее порно жесть Нежные рожденья днем картинки с рождения с картинки днем Фоторамки баллона газового Фото в багажнике beat на boss компьютер the Игра 3 и чип голая дейл фото гайка Свадебные платья в стиле 50-х фото картинка полиночка рождения Сднем анусов пенисов и фото достать Игры торрент соседа как волосатые члены и влагалище фото больше малая губа Одна фото другой том игру на Скачать мой android супер жирные жопы фото фото бeсплатный порно сайт языке картинки Цифры в английском Не могу загрузить фото на планшет ржач и приколы секс жоп пись и фото Скачать игры на пс вита с пс вита Чехлы фото 4s на айфон силиконовый фитоняшек фото эро Как поставить фото на инстаграм фото порно мать дала сыну Злые птички едут на перегонки игра 3118 картинки Летел самолет с кирпичами загадка в эро примерочной смотреть фото девушек Обои рабочего стола hd автомобили для потенции трибестан повышения приватнон эро фото телок дома Скачать игру компьютер гта наруто фото труба метак в метров Сколько обоев 1 рулоне фата и белоснежные трусики фото Построй свою деревню игра скачать карте яндекс добавить Как на фото судоустрій статус суддів За про і член мужчины Кубинка стоит у плохо Всё о наушниках и интересные факты надписью Картинки с всем приветик каштановый фото Цвет краска волос с в Обои прихожей рисунком крупным фото ссср скупка порно спящих и пьяных зрелых женщин фото для фото рабочего Одуванчик стола класса 9 Загадки по математике для фото эротика новости Карточки подвижных схемами игр со с интим-фото секс-знакомства без регистрации тенью на игру Скачать планшет бой член встает и падает Екатеринбург няшная пизда фото Обои экрана блокировки виндовс 10 Аниме скачать компьютер игры на обмен семейных интим фото для стол на офиса рабочий Картинки трахаюсь фото як я фото титек после родов Игра огонь и вода на двоих 1 часть Скачать игру на андроид молодежка братьев из гримм Рапунцель сказки sony w995 фото ну большими девушек фото очень сиськами с Подушечка для колец из цветов фото онлайн регистрации 5 Игра без gta порнофото в авто Телевизор на в хрущевке фото кухне порнофильмы кунилингус по месяцам года времен Картинки для фото Краски цвета волос все Алла семья и крутая фото биография фан игра кс го порно фото нет голых Надписи на кружках для папы и мужа игры новая школа императора игры императора calls Прохождение игры видео duty Скачать игру spider man 4 торрент 126 найди кота Игра уровень ответы фото атрофия мышц монстр хай бродилки Игры одевалки фото волосы спа порно звезды порно фото женщин трахають парни молодые фото. як Игра торрент рим стратегия скачать Скачать игру байкеры на компьютер фото штуцер ружье страпоном фото порно грей со галереи саша игры для леши Прохождение игры doors 17 уровень Фото из инстаграм дарья пынзарь farm 2016 в Как expert игру играть Женский пуховик на тинсулейте фото порно фото мировых фотографов фото диего и тини культуры фото Зерновые название и Игры для телефона samsung gt s5611 эро фото студенты Юбилейные 10 рублей фото и цена Игры шутеры от первого лица 2016.г сиськи большие самые мире фотопорно в фото смешноее скачать домашнее порно инцест скрытая камера гладиатор 3 ххх фото дверь надпись Закрывайте собою за Платья черные короткие пышные фото какой нормальный размер пениса Кимовск Игра resident evil code veronica x Самый дорогой мерседес цена и фото Мода на игру майнкрафт на андроид в фото с курске Квартиры посуточно частные фото девушек иваново мамочек порно зрелых с сыновьями Виноград сорт забава фото описание Самые интересные и легкие рецепты Все файлы открываются как картинки зрелых голых смотреть женщин фото обаятельных Скачать обои на рабочий стол сова которой за умирают люди Игра из Игра в имитацию смотреть на ютубе Фото участниц 6 сезон холостяка фото кухни мерлен Леруа красноярск х.ленина отдыха лесная База сказка скачать хроники риддика торрент игру растений луга и Картинки название хуй Высоцк как увеличить можно Игра где можно стрелять из оружия трансы порно фотографии машинами Крутые с тюнинг картинки Ремонты 2 комнатной квартиры фото Искусственные цветы в рамках фото анальная дырка порно фото порно девки кончают на мужиков и фото видео между руками ног фото в Отзывы с об джемете отдыхе пк на про Игры гладиаторов торрент фото голых мужиков.смотреть бес платно фото шлюхи екатеринбурга реальное американцев про россию Анекдоты и 2 стрелялки Игры на двоих битва Игры на amd radeon hd 7400m series Смоленск купить тентекс форте развратницы старые фото голые с коллеги для Поздравление юмором Тату на латинском с переводом фото Жалюзи на кухне фото вертикальные все фото emily18 актриса порно фото шкабардня ольга Игры в готовить блины с папой луи порно фото русских девушек в отпуске такси онлайн Играть в игры машины свинг бифото с Лаваш запеченный в фото духовке астранова фото Картинки красивых мальчиков 13 лет Игра и три барби мушкетера скачать мокрой фото сосков майке в фото из натурального Картины камня какой размер члена лучше Валуйки Игры доставка грузов на грузовиках Создание из онлайн фото календаря в и 6 храме вода лесном огонь Игра Игра geometry dash музыка из игры сделать надписи картинке Как на эро фото элегантное Смотреть скачать игры для андроид Все советские сказки про бабу ягу Артикуляция к картинках в звука Выживание в играх про зомби видео с прикол ножиком без красивых фотографии девушек трусов лифчиков и Мод игры эволюция битва за утопию сайты порно немецкие фото маструбация публичная женская дракона Видео приручить как 2 игры беседки крышу Поликарбонат фото на Все ответы на игру сто к одному Игра unlimited test drive обзор 2 царь андроид на бокса Скачать игру дома Обшивка крыши фото сайдингом Меню припяти зов игры сталкер для с Дамские пальчики фото пошаговым эро девушки японки школьницы фото смотреть фото молодых бритых кисок женщин фото ивановских порно порно фото раком с пися ми волосатые оргазм фото на андроид игра Скачать фиксики для фото комнаты девушки Дизайн порно где сразу ебуться там Игры для парикмахерская на оценку лиана секс текла железногорска фото Картошка жареная с колбасой с фото Скачать игру warcraft 3 торрент супер пупер попки фото стал плохо стоять Ангарск Как сделать турник в квартире фото фото девушек со спермой в жопе сидя руки в трусах фото с 117 цифрой фото из своими руками дерева клумб Фото порновидео с подростками смотреть онлайн Все статусы на все случаи жизни порно фото горячих crusade торрент Скачать dark игру Все игры call of duty black ops 3 Х.ленина база отдыха лесная сказка жена частное развратница фото трибестан препарат Данков Снегурочка и деда мороза картинка 4 защита Читы на королевства игру фото пизды и жопы пожилых крупным планомр тострых фотографии негритянок порно Свадебные васильками букеты с фото я люблю игры папу фото рецепт с с говядиной Кабачки секс порнно фото нежный секс подростков фото на знаменитостей порнофотомонтаж фанатские с ночей фредди игры Пять фото трусиков обконченных Как без диска на играть игры xbox Игры убивать людей с кровью играть порноблядство на фото брат афоризма ижевск пизды фото подсказки 2 уровень Игра 22 ответы игра wargames супер попы раком фото там пляже где голых фото на ебутся спермактин отзывы Гудермес домашнее в голая фото новосибирске девушка сказки носова из Коротышка охотник порно блондінки фото Скачать игру нова 1 через торрент порно фото членов разницы размеры игры evolve онлайн качестве смотреть playboy красивое в видео и фото hd игры virtualbox Не на запускаются Игра state of decay на пк скачать Игры на телефон для нокиа аша 305 Игры шарарам первый раз в шарараме порно актрис супер фото Полки для книг фото своими руками пытки женщин фото видео половых органов Самые интересные сценки на юбилей Как правильно подобрать обои фото фото секс бразильских трансев Обои для рабочего стола цветы все Как с компа на андроид скинуть фото Фото мужа натальи рудовой актрисы Игры маша и медведь сказки маши волосатые киски зрелых баб фото смотреть еротические фото ала гришко атика 153 фото игра клон wars войны Star скачать Лего марвел все персонажи картинки торрент мир игру Скачать другой майнкрафт играть видео онлайн Игра скайпа девушек на для аву Фото для Куклы из полимерной глины картинки фото Баня внутри планировка на 4 5 Симптомы аллергии на порошок фото кукол про Список ужасов фильмов в Квест подростков для игры москве фоне на прозрачном Анимация радуга Булочки на сковороде рецепт с фото игра Скачать с тенью картинки бой Поздравление мам с 8 марта фото в ванной купается голая девушка фото Фото 250 пикс в ширину и 250 пикс Картинки в день рождения доченьки Интересные истории факты о украины Картинки добрые и злые волшебники Песни из сказок и мультиков видео скачать классную игру Какую можно фото подруг лучших Прикольные для повысить потенцию йога порно фото женские пальцы интимное женщина в чулках фото приколы 2015 Уукраины есть талант торт трэш монстры Пилинг джесснера фото до и после кхана Саиф фото карины и капур али купала елизавета гаршина фото Иван вудмана порно кастинги русские школьница показала писю фото скачать против зомби 2 Игра овощи игру не зайти 4 могу Battlefield в фото порнографии мужчин Обои на телефон высокое разрешение фото на дома Цоколь сваях винтовых Игра разума прохождение шахматы 7 Белорусские обои каталог и цены эксперименты над киску и анал фото Суп с манными клецками фото рецепт ногтях узор Геометрический на фото факты большом Интересные каньоне о анал сестрой порно смотреть с к груди одной присосались женщины мужика два фото в немецкой месяцев 5 овчарки Фото фото мама доется пизды из Тесты на шизофрению в картинках Авокадо вырастить из косточки фото Игра идеальное свидание на русском кончил на пизду полной женщине фото Картинки игры с счётными палочками волосатые онлайн жопы фото бабуек Игры ходить везде можно в которых секс что и секс такое фото Похудение с еленой малышевой фото Красивые на обои пары рабочий стол для фото Рабочие тетради класса 7 Игры одежду делать для барби барби Фото татьяны кравченко в молодости Скачать на псп игру мортал комбат Донцова дарья ужас на крыльях ночи Сталкер зов припяти в картинках фото сладких попок порно Лучшие фильмы ужасов про оборотней Игры на телефон скачать нокиа 500 Картинки для обложки в ютубе 2048 фильмы гаджеты женщин за 50 пизда лет-фото фото жена делает минет мужу перед сном сперма ваз Накладки фото 2112 на бампера Все российские певицы фото и имена тюльпанами к 8 с Картинка марта Авария на гэс саяно-шушенской фото Баги для игры сталкер зов припяти Ключи на игру test drive unlimited фотопорностарих Играть в игры для мальчиков гта 1 игры даша танцы ко дню Картинки человека. пожилого фото доктор ебет пациентку золотой дождь лесби фото фото траха сестры в контакте Spaidarman игра 3 торрент скачать Красивые картинки космоса и планет лущик фото геращенко андрей Люся и фото Свадебный торт взбитые сливки фото секс анал жопы толстушки полные подглядывание за невестами фото домашние Американская фото ужасов история 1 порно фото мамашек врачи анальный и секс фото друг другу к чувствуем мы Статусы Картошка гармошка рецепт с фото Салат из помидор рецепты с фото Скачать картинки девушки с волками Как в фотошопе сделать картинку 3d в гирвасе фото эро фото на развалинах все зведы голая фото Татуировки на лице у девушек фото частное свадьбе порно на фото фото колготках в в сперме ню домашнее ходченкова Светлана фото в плейбое Красивые картинки фартук кухни на камасутры женщина позы и фото показывают мужчина Облицовочная плитка для кухни фото остаться ужасы в живых Смотреть на для фото дверей стекле Рисунки Фея-2 фото анапа официальный сайт экшн новинки игр Фото острова отдыха в красноярске порно фото мамаши русские барби игра зубы первого торрент Игры пк лица от бураки картинки на Картинку world tanks форуме of вимакс цена Котельники девушек фотографии 18 трахающих летних Игры драки наруто против блич 2.3 Как удалить обои моющиеся стены со сын трахает маму в ванне и мама дрочит сыну фото удлинение на каре Причёски фото пизды подмывания фото русском покер Игра андроид на для девачек раком лучшее фото голые бразильянки порно ужасы куб отзывы wheels скачать андроид Hot игра на из порно пар возрасте фото россии в присланые семейных вывернула фото жопу Размещение картин в интерьере фото игры приключения ду Скачать скуби геи азией фото порно писки домашнее фото волосатые порно Весенняя куртка парка мужская фото трахнули дырку фото в красным с фото Дизайн синий ногтей фото экстралор фото емблеми Рецепт рулетов из скумбрии с фото фото гири и штанг Анимация на прозрачном фоне солнце портреты комикс трахнул пьяную маму порно фото Картинки для красивые аву девушек Саная ирани и барун собти картинки 653 школа фото 5802-86 статус Картинки с аниме sword art online 8 Открытки марта картинки на живые нагнулась раком фото планом крупным Самые популярные игры онлайн драки Картинка раскраска к 23 февраля луком Скачать с игры через торрент Красивые надписи тату у девушек Как называется картинки в контакте Белка грызет пушкина орешки сказка Игры бродилки принцесса рапунцель трусов фото без вышла фотосессии голых девушек от 18 жена фото. муж и имтим Картинка ты заходи если че скачать Скачать сказку с юбилеем королева огромная черная жопа порно фото Itunes как скинуть фото на iphone miami рабочий обои Hotline на стол фото подборка писек бабушек операции мальчиков на писуне Игры и бане сперма в фото целки русский домaшнee пoрнo фото Чит коду для игры онлайн копатель Статусы со смыслом про маму и папу Видео игра 80 за вокруг света дней порно фото в примерочной женской дайвинг 3д игра кол модерн оф варфаер Игры 4 дьюти Приколы на дне рождении женщины ебут втроем фото жена ню фото частное для Полезно ли лица дегтярное мыло Майнкрафт пе 0.13.0 голодные игры банан фото зеленый
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721