КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ МОВНОГО ОБРАЗУ СЕРЦЯ В ЛІРИЧНІЙ ДРАМІ І. ФРАНКА «ЗІВ’ЯЛЕ ЛИСТЯ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Х. А. Щепанська
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів

У статті розглянуто основні аспекти вербалізації концепту серце у ліричній драмі І. Франка «Зів’яле листя». За спеціально розробленим алгоритмом здійснено опис когнітивних механізмів формування слово-образу серця на трьох рівнях концептуалізації: ментальному, мовному, прагматичному. Виявлено комунікативні стимули моделювання різних профілів образу серця.
Ключові слова: мовний образ, концепт, вербальний символ, концептуалізація, художня комунікація.
В статье рассмотрены главные аспекты вербализации концепта сердце в лирической драме И. Франко «Вялые листья». По специально разработанному алгоритму сделано описание когнитивных механизмов формирования слова-образа сердца на трех уровнях концептуализации: ментальном, языковом, прагматическом. Выявлено коммуникативные стимулы моделирования разных профилей образа сердца.
Ключевые слова: языковой образ, концепт, вербальный символ, концептуализация, художественная коммуникация.
The main aspects of the heart concept verbalization in the lyrical drama by I. Franko are examined in the article. The description of the cognitive mechanisms of language heart image formation on the three levels of conceptualization: mental, linguistic and pragmatic by specially elaborated algorithm is given. Communicative incentives of the formation of the language heart image different profiles in the “Faded leaves” by I. Franko are emerged.
Keywords: language image, concept, verbal symbol, conceptualization, belles-lettres communication.


Мовне відображення світу людиною відбиває рух її думки в різних напрямках смислового й емоційного охоплення предметних реалій. Саме когнітивно-комунікативні механізми, які супроводжують процес формування образу певного явища чи предмета дійсності, визначають, яким він зрештою закріпиться у ментальному лексиконі. В основі мовного образу завжди лежить концепт – наділена народним характером категоризації та символізації дійсності ментально-мовна одиниця. Тому, щоб описати все багатство образності слова, необхідно визначити особливості його концептуалізації або іншими словами спробувати простежити за процесом формування «логосу з міфу». Як зазначає В. В. Кононенко, найкраще внутрішня глибинність концепту відображена в художніх текстах, де можна побачити «приховані, підсвідомі або несвідомі, архетипні підвалини» імені-концепту [8, с. 15]. За Т. В. Чернігівською, поезія, художня творчість – це інший тип когнітивної діяльності, тому когнітивна поетика претендує на окреме місце в царині науки [15, с. 8].
Звернення до ліричної драми І. Франка «Зів’яле листя» в лінгвокогнітивному аспекті не є випадковим, адже ця перлина інтимної лірики поета наповнена емоційно-духовними концептами, в яких чітко простежується як народнопоетичний характер формування яскравих мовних образів, так і літературно-художній, індивідуально-авторський. Серед таких концептів одним із ключових є слово-образ серця. Кордоцентризм, притаманний українській культурі й народній творчості, чітко позначився на «Зів’ялому листі» Івана Франка. Це пояснюється насамперед тим, що лірична драма письменника «у формі модерного поетичного гносису» [1, с. 9] розгортає індивідуальний внутрішній світ людського «я», позначеного травмою нерозділеного кохання. Приречена на смерть любов, біль, сум – центральні образи «Зів’ялого листя» є ні чим іншим, як емоціями, зосередженими в центрі духовного «я» ліричного героя – його серці.
Когнітивні механізми вербалізації лексеми серце в поетичному дискурсі різних українських письменників досліджували Н. Брагінець, К. Головенко, І. Голубовська, Ю. Тільман, Л. Яцкевич, В. Калько, О. Конік та інші вчені. Однак поезія І. Франка в цьому аспекті залишилась поза увагою дослідників. Частково словесний образ серця у Франковій ліриці проаналізувала С. Я. Єрмоленко, проте дослідниця зачепила лише один аспект вербальної репрезентації цього концепту – його філософську наповненість та асоціативний зв’язок із концептом слово, яке, за даними словопокажчика «Лексика поетичних творів Івана Франка», зустрічається в його поетичному дискурсі 1560 разів і є найуживанішим у Франковій поезії іменником. Для порівняння лексему серце, за даними цього ж словопокажчика, І. Франко у своїх поетичних творах вжив 1473 рази [7, с. 217]. Це ще раз свідчить про особливу роль концепту серце у Франковій ліриці.
Мета нашої розвідки – описати основні когнітивно-комунікативні механізми формування мовного образу серця у ліричній драмі Івана Франка «Зів’яле листя», що передбачає вирішення таких основних завдань: 1) розробити алгоритм опису механізму формування словесного образу на трьох рівнях концептуалізації: ментальному, мовному, прагматичному; 2) описати механізм формування образу серця у «Зів’ялому листі» І. Франка на ментальному рівні концептуалізації; 3) з’ясувати особливості концептуалізації образу серця на власне мовному рівні; 4) описати механізм концептуалізації мовного образу серця на прагматичному рівні.
У ліричній драмі Івана Франка «Зів’яле листя» лексема серце вживається 81 раз і позначена високим ступенем концептуалізації, про що свідчить багатство її метафоричних значень, конотацій та часте входження у фразеологізми. Вербально образ серця у «Зів’ялому листі» репрезентують такі лексеми: серце (І серце най рветься, та вільно най ллється Бурливая хвиля пісень! (14: 2); здрібніло-пестливі деривати серденько (Ой ти дівчино, з горіха зерня, Чом твоє серденько – колюче терня?» (14:56) та сердечко (Отсе тая стежечка, Де дівчина йшла, Що з мойого сердечка Щастя унесла (14:76) та словосполучення рана сердечна (Як побачу тебе, Відновляється рана сердечна (14:82).
Словесний образ певної реалії, як вже зазначалось вище, проходить складний процес формування: від зародження з чуттєвого образу на ментальному рівні до входження у текст як складна комунікативна одиниця на прагматичному рівні, тому алгоритм опису когнітивних механізмів цього процесу може варіювати в залежності від того, на якому етапі концептуалізації акцентувати увагу, які позамовні фактори враховувати і інше. Так, І. А. Сапегіна при описі когнітивних механізмів формування образу емоцій у структурі концепту серце [11, с.15], робить акцент на мовному рівні концептуалізації, детально аналізуючи когнітивні метафори та символічну наповненість концепту серце. Ми спробували розробити алгоритм опису когнітивних механізмів формування мовного образу серця рівноцінно на трьох рівнях концептуалізації.
Ментальний рівень концептуалізації – перший етап формування словесного образу, на якому він невіддільний від концепту. За В. Кононенком, «в основі концепту лежить колективне несвідоме, архетип» [8, с.6], отже, концепт виникає з певного архетипного образу або першообразу, про який згадує у своїх дослідженнях М. Костомаров. У праці “Славянская мифология” дослідник майже повністю ототожнює поняття «першообраз» та «символ» у значенні образного перевтілення життєвої реалії уявою древнього слов’яна [9, с.216]. І невипадково, адже вже К. Юнг ставив знак рівності між поняттями «архетипний образ», «символ», «першообраз». Система «архетип – архетипний образ» або «символ – знак», за К. Юнгом, «діє як архетипна основа моделювання образу дійсності» [16] і базується на розумінні людської психіки як елементу колективного несвідомого, проявляється в свідомості людини через сни, міфи і легенди за допомогою архетипних образів [16]. Отже, алгоритм опису когнітивного механізму формування словесного образу на ментальному рівні можна записати так: міф (знання, описані в формі чуттєвих образів) → першообраз → концепт → логос (знання, описані в формі словесних образів) → мовний образ або вторинний образ. Що ж лежить в основі першообразу? Про це багато писав О. Потебня, а згодом В. Русанівський: «І в міні-творі – слові, і в поетичному творі – вірші, пісні, поемі – центром образу є внутрішня форма, тобто одна з ознак загального значення, яка домінує над усіма іншими» [10, с. 14]. Таким чином, процес утворення мовного образу на ментальному рівні можна відобразити за допомогою ланцюжка трансформацій ментально-мовних одиниць, опускаючи дві найзагальніші, абстрактні форми перетворень – міф і логос: внутрішня форма/першообраз → концепт (ментальний образ) → мовний або вторинний образ. Останній формується вже на лінгвальному рівні.
Внутрішня форма лексеми серце – «середина, внутрішність, глибина, серцевина» [4, с.222] лежить в основі українського першообразу серця. Це той фундамент, який є необхідним для подальшої концептуалізації даного образу. У ліричній драмі І. Франка «Зів’яле листя» першообраз серця символізує насамперед «внутрішність». Це внутрішня людина, яка відчуває, бурхливо реагує на зовнішньо-емоційні подразники: На голос той серце моє потяглось. В тім раю без краю воно заридало Без слів. Тебе, моя зоре, воно спогадало (14:52); За що, красавице, я так тебе люблю, Що серце тріпаєсь в грудях несамовито, Коли проходиш ти повз мене гордовито (14:8). Це також «глибина», про що свідчить хоча б часте вживання словосполуки дно серця, тобто йдеться про найпотаємнішу, найінтимнішу глибину людського єства: Якби ти слово прорекла мені, Я б був щасливий, наче цар могучий, Та в серці щось порвалось би на дні, З очей би сліз потік поллявся рвучий (14:4); Люблю я власну мрію, Що там у серденьку на дні Відмалечку лелію (14:66); Свій біль, свій жаль, свої пісні У серці здавлюю на дні (14:75). Отже, першообразами серця у «Зів’ялому листі» є «серце-внутрішність» і «серце-глибина». Вони у свою чергу трансформуються у ментальні образи або концепти. Концептуальний зміст першообразу «серце-внутрішність» формує концептосфера «емоції-почуття». Як внутрішня людина, серце відчуває біль (Я сам серед тебе, лиш кінь підо мною І в серці нестерпнії болі (14:20), сумує (Пливу безвладно, щоб від власних дум Втекти – та, невідступний і глибокий, У серці все несесь за мною сум…(14:40); радіє (За що, красавице, я так тебе люблю, Що серце тріпаєсь в грудях несамовито, Коли проходиш ти повз мене гордовито (14:8); бунтує (Якби не ті літа важкої муки…Глухої резиґнації, скажених бунтів Придавленого серця (14:50); озивається (На голос той серце моє потяглось. В тім раю без краю воно заридало Без слів. Тебе, моя зоре, воно спогадало (14:52) та інше. Першообраз «серце-глибина» формує концептосфера «емоції-почуття», а також архетипні фреймові структури «мрія дитинства» і «життя-страждання». Серце як глибина ховає в собі придавлені, заглушені емоції жалю і болю, породжує творчість: Свій біль, свій жаль, свої пісні У серці здавлюю на дні (14:75); є скарбницею дитячих мрій та ідеалів: Люблю я власну мрію, Що там у серденьку на дні Відмалечку лелію (14:66); і навіть коренем людських страждань: І довгії літа Промучився ти, Щоб корінь страждання Людського знайти. Знайшов ти той корінь У серці на дні, де пристрасті грають. Надії марні (14:128). Останній образ «серце-корінь страждання» позичений, очевидно, з давньоіндійської філософії буддизму, де істиною визнається те, що життя є стражданням, а причина страждання – людські бажання і пристрасті. Оскільки коренем людських бажань і пристрастей є серце, то воно – причина всіх страждань.
Когнітивні механізми формування словесного образу на мовному рівні представлені в основному процесами метафоризації та символізації. Так, йдучи вслід за О. Потебнею, В. Русанівський стверджує, що «образність, яка виникає на базі порівняння, – це і є одна із сторін внутрішньої форми слова» [10, с. 26]. Отже, внутрішня форма , закладена в образ ще на ментальному рівні, лежить в основі його вербалізації. Процес формування слово-образу на лінгвальному рівні можна описати у такій послідовності: 1) експліцитне порівняння (перший ступінь метафоризації); 2) імпліцитне порівняння (другий ступінь метафоризації); 3) фразеологізація (входження у фразеологічну одиницю); 4) символізація (набуття символічного значення).
У ліричній драмі І. Франка «Зів’яле листя» знаходимо такі випадки метафоризації образу серця: 1) експліцитні порівняння (Та най те серце, що в турботі, Неначе перла у болоті, Марніє в’яне, засиха, Хоч в сні на вид твій оживає (14:75), метафора «серце-перла» характеризує образ серця як коштовності, яку не розгледіли і потоптали; І резиґнація безкрая Засіла в серці, як змія (14:106), метафора «резиґнація-змія», що «засіла в серці» дає модальну характеристику образу серця: «резиґнація», апатія у серці передають глибокий зміст відмови від кохання, болю, а в ширшому розумінні – від життя; 2) імпліцитні порівняння ( Вже ж моє серце сохне, тане, Вже ж моя краса в’яне, в’яне… (14:60), метафора «серце-рослина» має глибокий зміст «серце-життя», адже рослина ще у творах Г. Сковороди виступала символом життя; А чень утечу я від лютого болю, Що серце моє розриває (14:20), Втекти – та, невідступний і глибокий, У серці все несесь за мною сум… (14:40-42), Чи голод, холод і сирітства сльози, Чи та жага, що серце рве й скребе… (14:40-42), метафори «серце-біль», «серце-сум», «серце-жага» характеризують образ серця як емоційного центру внутрішньої людини; Се мого серця драма! (14:50), метафора «серце-драма», яка відкриває «другий жмуток» «Зів’ялого листя», є прихованим порівнянням драми серця з усією ліричною драмою І. Франка; 3) фразеологізація ( Та враз мов бухло полум’я червоне, За саме серце вхопила мене, Мов сфінкс у душу кігтями вп’ялась… (14:110-111), фразеологізм «вхопити за саме серце» означає сильно в себе закохати і доповнює образ серця метафорою «серце-любов»; Як не бачу тебе, То довкола і зимно, і темно; Як побачу тебе, Запече щось у серці страшенно (14:82), фразеологізм «запекти у серці» означає відчути сильний душевний біль [13, с.144]; Повік каліка! Серце гадь пожерла, Сточила думи всі! (14:96), І резиґнація безкрая Засіла в серці, як змія (14:106), І весь тремчу, гадюка серце ссе (14:112), фразеологізми «серце гадь пожерла», «змія засіла в серці» «гадюка серце ссе» позначають біль, страждання, душевні муки [13, с.141-148]; В моїм серці вбитий острий ніж І навіки душу я запер, – Я умер (14:98), фразеологізм «вбити ніж у серце» означає завдати сильного душевного болю [13, с.142]; 4) символізація (Не боюсь я ні Бога, ні біса, Маю серця гіпотеку чисту (14:6), «чиста гіпотека серця» виступає символом совісті, образ серця доповнює метафора «серце-совість»; І на моє бурливе серце руку Кладе той привид зимну, як змія. І в серці втишує всі думи й муку (14:30), привид, що «втишує муку серця» виступає символом смерті; Чом твоє серденько – колюче терня…Чом твої очі сяють тим чаром, Що то запалює серце пожаром? (14:56), терен – символ страждання і болю, пожар – символ пристрасті; метафора «серце-терен» створює новий образ серця – «серце-зле, недобре», про яке також писав ще Г. Сковорода. Ти пустила мене сиротою у світ, Та дала ще мені три недолі в наділ… Що одна недоля – то серце м’яке, То співацькеє серце вразливеє, На красу, на добро податливе (14:120-121), тут образ серця стає символом недолі, безталання, ліричний герой винить своє м’яке серце у всіх життєвих невдачах; Творця хвалити? За що хвалить його? Що в моїм серці сей розпалив огонь? (14:130-132), вогонь – символ кохання і пристрасті, метафора «серце-вогонь» доповнює образ серця характеристикою стихії.
Третій, комунікативно-прагматичний, етап формування словесного образу передбачає його входження у текст. У. Еко називає текст макрокомунікативним актом, основу якого становить інтеракція читача з текстом. Комунікативна схема «текст-читач» неповна без урахування культурного коду, що є своєрідним посередником у художній комунікації, володіння ним необхідне для адекватної інтерпретації тексту читачем. Під культурним кодом в даному випадку ми розуміємо сукупність концептів, символів та інших знаково-мовних одиниць, закріплених у ментальному лексиконі певного народу і наділені особливим етнокультурним значенням. За В. В. Кононенком, «у будь-якому художньому тексті зустрічаються слова, що мають додаткове смислове навантаження, оточені конотативним ореолом і нерідко одержують символічну функцію» [8, с.20], саме ці слова є вирішальними при інтеракції читача з текстом і служать змістовим, внутрішньо-смисловим підґрунтям художніх комунікативних актів. Як зазначає, Єжи Бартмінський, «образ предмета в конкретних висловлюваннях» серед багатьох інших факторів великою мірою залежить від комунікативної мети» [17, с.76]. Автор, розгортаючи певний «невербальний заголовок» у текстове повідомлення, переслідує певну комунікативну мету. Здебільшого – це бажання передати емоцію, яка стала стимулом для утворення складнішого образу. Отже, процес включення культурного коду в художній текст, користуючись термінологією Ю. Караулова, можна описати так: «невербальний заголовок» (предметно-чуттєвий образ, емоція) трансформується у свідомості автора в «більш складний образ», що набуває символічного узагальнення (ментальний образ), і зрештою розгортається в текст, основою якого є мовний образ [6, с.190]. Тому загальний алгоритм опису механізмів формування словесного образу на прагматичному рівні ми бачимо таким: колективне несвідоме/авторська свідомість → «невербальний заголовок» або комунікативний стимул → текст → культурний код (сукупність концептів і символів, які сформувались із «невербального заголовку» у тексті) → читач.
У «Зів’ялому листі» І. Франка «невербальний заголовок» (комунікативний стимул) – це завжди якась сильна емоція або почуття, що трансформуються у словесні образи, центральним з яких виступає образ серця. Комунікативні акти здебільшого розгортаються у формі одностороннього діалогу ліричного героя із об’єктом своїх душевних поривань. Це в основному експресиви (за термінологією Дж. Серля), тобто такі комунікативні акти, що виражають психологічний стан мовця [12]: Я сам серед тебе, лиш кінь підо мною І в серці нестерпнії болі (14:20), Пливу безвладно, щоб від власних дум Втекти – та, невідступний і глибокий, У серці все несесь за мною сум… (14:40) та інші. Серед «невербальних заголовків», які формують образ серця у художніх комунікативних актах «Зів’ялого листя», виступають такі емоції та почуття: пристрасть («невербальний заголовок» (далі – НЗ) «пристрасть» → образ грішного вогню → образ серця-вогню: Ні, годі! Не буду гасити! Най бухає грішний огень! І серце най рветься, та вільно най ллється Бурхливая хвиля пісень! (14:2), НЗ «пристрасть» → образ пожару → образ серця-пожару: Чом твої очі сяють тим чаром, Що то запалює серце пожаром? (14:56 ); самотність (НЗ «самотність»→ образ болю → образ серця-болю: Я сам серед тебе, лиш кінь підо мною І в серці нестерпнії болі (14:20), (НЗ «самотність» → образ диму, холоду → образ завмерлого серця: Та щезла ти! Мов в лісі без дороги Лишився я. Куди тепер? За чим? Підтяті думи, не провадять ноги, А в серці холод. Дим довкола, дим… (14:28); біль (НЗ «біль» → образ втечі → образ розірваного серця (втеча від себе): А чень утечу я від лютого болю, Що серце моє розриває (14:20); страждання (НЗ «страждання» → образ терну → образ серця-терну: Ой ти дівчино, з горіха зерня,Чом твоє серденько – колюче терня… (14:56); сум (НЗ «сум» → образ сопілки → образ серця-сопілки: Чи се моє власнеє горе? Чи серце стрепалося хоре? Ах, ні! Се здалека десь тільки Доноситься голос сопілки (14:52); біль-жаль (НЗ «біль-жаль» → образ зів’ялого листя → образ серця-зів’ялого листя: Розвійтеся з вітром, листочки зів’ялі, Розвійтесь, як тихе зітхання! Незгоєні рани, невтишені жалі, Завмерлеє в серці кохання (14:44) та інші.
Отже, слово-образ серця у ліричній драмі І. Франка «Зів’яле листя» формується на трьох рівнях концептуалізації: ментальному, мовному та комунікативно-прагматичному. Його основу становлять першообрази «серце-внутрішність» і «серце-глибина», які на мовному рівні завдяки процесам метафоризації та символізації утворюють значне концептуально-семантичне поле. Ключовими когнітивними метафорами, що визначають мовний образ серця у «Зів’ялому листі» є метафори «серце-біль», «серце-пристрасть», «серце-любов», «серце-сум», «серце-страждання», які передають загальний настрій ліричної драми. На прагматичному рівні концептуалізації конкретний профіль образу серця залежить від «невербального заголовку» або комунікативного стимулу, покладеного в основу слово-образу. Такими комунікативними стимулами у «Зів’ялому листі» виступають певні емоції (біль, сум, жаль) або почуття (любов).
До перспектив дослідження можна віднести детальнішу розробку алгоритму опису когнітивних механізмів формування слово-образу на всіх рівнях концептуалізації, зокрема це стосується лінгвального та прагматичного рівнів, де окремий мовний образ вступає у різні синтагматичні та парадигматичні зв’язки з іншими мовно-художніми одиницями тексту.

ЛІТЕРАТУРА:
1.Гундорова Т. І. «Зів’яле листя» Івана Франка як явище модерної культурософії/ Т. І. Гундорова // Дивослово. – 1996. – №9. – С. 9-15
2.Дмитренко М. К. Словник символів [Електронний ресурс]/М.К. Дмитренко. – Режим доступу до словника http://www.ukrlife.org/main/evshan/symbol 10. htm
3.Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів/ У. Еко. – Львів: Літопис, 2004. – 652с.
4.Етимологічний словник української мови: У 7-ми т . – Т. 5 [уклад. Р. В. Болдирєв та ін.]. – К, 2006. – 704с.
5.Єрмоленко С. Я. «Якби ти знав, як много важить слово…» [Електронний ресурс ]/С.Я. Єрмоленко. – Режим доступу Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
6.Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность/Ю. Н. Караулов. – М.: Наука, 1987. – 262с.
7.Ковалик І. І. Лексика поетичних творів Івана Франка. Методичні вказівки у розвитку лексики/ І. І. Ковалик, І. Й. Ощипко, Л. М. Полюга. – Львів: ЛДУ, 1990. – 264с.
8.Кононенко В. В. Концепти українського дискурсу/ В. В. Кононенко. – Київ-Івано-Франківськ, 2004. – 248с.
9.Костомаров М. І. Слов’янська міфологія/ М. І. Костомаров . – К.: Либідь, 1994. – С.201-256
10. Русанівський В. М. Структура лексичної і граматичної семантики / В. М. Русанівський. – К.: Наукова думка, 1988. – 240с.
11.Сапегина И. А. Концепт сердце как доминанта эмоциональной картины мира в русском языке в зеркале китайского язика: автореф. дис. на получение науч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык»/ И. А. Сапегина. – М., 2011. – 20с.
12. Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов [Електронний ресурс] /Дж. Р. Серль. – Режим доступу http://www.classes.ru/grammar/159.new-in-linguistics-17/source/worddocuments/_4.htm
13.Словник української мови: В 11 томах. – Т. 9. – К.,1978.
14. Франко І. Зів’яле листя/ І. Франко. – Львів: Літопис, 2006. – 160с.
15. Черниговская Т. В. Нить Ариадны или Пирожные мадлен: нейронная сеть, язык и память [Електронний ресурс]/Т.В.Черниговская. – Режим доступу http://www.genlingnw.ru/person/Chernigovskaya.htm
16.Юнг К. Г. Архетип и символ. – [Електронний ресурс]/К. Г. Юнг. – Режим доступу http://www.wanderer.org.ua/ book/psy/jung/arch_sym.htm
17. Bartmiński J. Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu matki // Język a kultura / J.Bartmiński.– 1988. – №12. – S. 63 83

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

used anyone essay service writing helpers essay help world ap writing essay history gcse homework history help spanish help with homework legal research examples paper inc sw paper custom tube help pirate homework my should i write paper economics on what without claritin prescription discount availability paper genital research herpes cheap university assignments essay a online custom services custom paper writing services uk in undergraduate dissertation expert an help reference homework ask organizer brainstorming essay graphic price relafen cheap style my write apa paper essay writing companies legitimate writing lancaster pa services resume purchase symmetrel to where homework math help geometry online research buy written maya angelou by essays ask to your committee to thesis on how be someone writers essay cheap services best online writing nursing resume shipping cheap Flagyl erfahrung - Flagyl Surrey overnight help essay pros writing application letter college homework computing help dissertation corporate responsibility proposal social la sur dissertation mort disorders eating title essays helper homework geometry service criteria selection writing bbc help vikings homework thesis ru buy where buy to Orange Antivert - ireland tabs Antivert buy where needed to zyloprim no buy prescription resume writing services frisco tx separation essays anxiety disorder and dissertation quality cost of online dog service papers need homework questions help buy plan and business hold guide buying a dissertation homework kentucky help homework elephant homework help homework gladiators help custom cheap essays siek thesis jeremy generic language phd programming desk sample help support resume essay college goals with homework the jungle help high homework help sites school admission do my write essay history in homework help business services company writing mischief great help no essay for medical resumes assistants sample dissertation comment commencer philosophie of art impact dreams"" for paper research essay outline a essay generalized disorder anxiety dissertation latex code where research papers college to buy students homework too middle have much school do for homework business quantitative help methods planning business for sap sales integrated operations and study disorder case delusional where resume get help to online homework help english egypt homework ancient helper disorders essay mental on cups coffee bulk custom paper dissertation case study corporate cv lawyer article write own my writing companies academic essay to my pay do uk viva voce dissertation dating sysrcd sysrescue my own write story for engineering resume mechanical graduate fresh essay service review online writer automatic reddit paper the ost life dating agency tracklist cyrano a canada Zetia company Beach from mail West us Palm pharmacy - by Zetia assignment help education service help assignment with borders letter writing paper essay montclair admissions resume writing service review monster of a want paper research i to purchase essay best writers custom formal for reports sale homework grade help math 11 homework mcdougal algebra 1 help littell online ib papers college application questions buy 2014 essay essay julius prompts caesar help expository college admissions essay write essay help science physical homework my i with help need academic essay education resume writer veterans for buy cv in bangalore for sale house nagar raman 10 rated best writing services resume help answers physical homework science woodlands help anglo saxons homework dave barry essays by written annotated bibliography buy math homework percentages help customers review writers paper term Spanish without - mail Spanish Fly Boulder via pills buy prescription Fly resume greensboro professional online nc services writing to write how dissertation abstract homework help algorithm my to college on what essay write interval for help trigonometry homework teen homework help purchase cambridge university thesis weight 2077 Virginia - pills gain 10mg Beach Pilex buy Pilex numbness arava Topra Beaumont 150 online Topra canada - for memoir topics essays on change thesis organizational culture doctoral san help homework francisco hotline apa thesis writing and with im writing where poem help dissertation from thesis michelle obamas phd a pay for paper thesis thesis writing hire ireland dissertation help facebook discovered herpes simplex who 2 of university a writing application letter writing dissertation service descriptive custom for assistants samples resume medical free course dissertation doctoral syllabus technical software online help writing analysis essay buy literary year 3 homework help application buy best for iphone resume study bmw case hire the philadelphia reviews in resume services best writing essays how application to help essay stanford supplement help ks3 french homework tenley lane jj molzahn dating and high studies help homework school social buy download 10 steps college essay application de corrig de dissertation philo gratuit border cheap wallpaper thesis writing mba sri lanka in services to tetracycline where buy online help homework possibilites production schedules ordering documentation thesis system online accounting help homework mba convaincre dlibrer dissertation persuader et off effexor cr how to get research order science of paper fair essays writing help with scholarships for zyrtec buy in hawaii online mains practice online papers jee university masters ohio plargiarism thesis social online homework help studies online metric homework help system online brand pulmolan paper help outline research count will what vitamins sperm increase lafayette service writing professional la resume in going concern on accounting assignment help maths homework writing university services paper in dissertation of a definition methodology to of property purchase intention letter no Coffee prescriptions Power Power - Vimax Coffee Laredo online perscription Vimax discount academic papers your dissertation editing help someone for write paper to pay your writers online for paper reviews services 100 writing resume under shipping get free cheap symmetrel help homework analysis diet Sure without preise Dallas Sure Romance order mail - cheapest prescription Romance homework help budget writing an need i essay help analysis phd thesis on china service writing resume nc charlotte professional enabled gentoo console tty0 bootconsole dating disabled giovanni nikki research paper my cursive name write in help ancient homework greece paragraph help conclusion with paper outline an writing research ccea history gcse coursework research papers of quality service atrovent sin receta фото порно старушки старые русское война том краткое содержание 2 мир и сигаретой монашек фото с трусиков без голая вега фото тори попе в перма фото русский интим пляже фото на онлайн секс экстремальный розыгрыши кено длинные соски девок фото слушать песню кукушка полина гагарина смотреть порно фотосессия превратилась 21 поза секс фото звягинцев фильмы больной ублюдок констанс девил фото на порно волосатом сперма лобке фото зрелые женщины с очень большой грудью фото эрот фото балерины фото выставить свои можно где сайт секс фото голые раком сестра мед эротическая фото бразильянок галерея порно мама дочь и мужик фотографии и отсос на лицо фото спермы очень старые тетки в трусах фото саше грей кончают в рот фото порно в панзар фото газ переводят из состояния 1 в состояние 3 так как показано на графике трибестан в аптеке Тейково девушки сосать которые фото любят порно фото русской шлюхой фото раздвинув красивые девушки ноги голые сисястые снегурочки фото русское домашнее интимные фото трах жопа попки анал порнофото дедушка лижет писю внучке фото дама порно фото возрасте в фото личное порно школьницы порно женщин 35 за фото кому мужчины и женщины вместе в бане фото пляже тёлка фото на гинеколога глазами фото собаки авито череповец и смотреть богатыря полностью морской царь три мультики телок трусиках фото ахуительных в имена на букву э мужские любительница колготок фото пацан взял в рот за проезхд фото порно анальная смотреть жесть самая популярная порно игра клара доктора из порно фото кто дом с явлениями трейлер паранормальными смотреть фото письки королек пизде фото порно тату на и фото старухи голые их скс фото руские женчины полнинкие скрасивое попое показывают с вои вагины планом фото как телки члены сосут экран весь порнухи фото на телефона порно актриса autumn raby фото логогрифы загадки влияние ибупрофена на потенцию фото красивая киска девушек с длинными ногами губы на сперма порнофото молоденькие девушки фото голые из соц сетей при вводе пениса во влагалище на двадцатой неделе беременности фото голые фото в миниюбках телки биссексуалы фото порно мамина пизда порно мамаша фото актримы порно фото фото с меткой японка на яндекс обнаженные ноги фото ххх русские популярные порно сайты украинка певицы фото фото эро торрент секс неприличное фото русских выпускниц етотика горничная фото порно фото огромный самотык в жопе википедия в шайб 500 нхл папа мама иркутск 38 форум сами пожилые фото женщины себя удовлетворяют разрывает фото украинка пизду секс фото та порно секс фото лижет коню мужик галерея renna ryann биография фото порно фото allison гермофрдитками фото с порно члены порно фото реальные панка фото сим в пеньюарах блондинок домашние фото анальный секкс фото прорыв целки красавица и чудовище рокко сиффреди фото вход большая птица фото голих дівчат18 років износиловал женщину полицейского фото уборке на урожая деревне фото секс женщины в трусы опконченые фото парни геи вытрезвитель челябинск мс21 фото голые попы в мини юбках голые женщин частное 60 за лет фото русских фото любимых голых жен дома сиськи бесплатно нежные взгляд девушек фото пулимоты фото писи белые на фото стринги экстрасистолы причины роман петрович романов фото racing zepro роль первая порно скайп для виндовс 7 зрелые женьшины порно фото волынская википедия резня со фото трах звездой известные фотомодели обнаженные девушки в стрингах порнофото молод фото трах женские органы крупным планом фото фотографии молодых дедушек интим порно зрелых женщин износилование порно фото частное транссексуалки фото порно голых целюлитных женщин на голые фото русские за границей отдыхе голые и мужчин фото старики возрасте волосатые гей фото озабоченых эйприл онил голая фото фото обнаженной на стремянке лиза порно арзамасова фото голые траханые нигретянки фото или www.neolit59.ru видео фото голые порно женщин фото как удлинить член Чулым диана альбегова фото секс тёлки с пышными формами и тонкими талиями фото Виды плитки для ванной комнаты фото кино парней фото голых из кровати на оттрахал фото искусство смотреть порнофото как фото старухи с огромными сосками каня в у жопе член лошать фото личный фото интим самый большой самотык в жопе фото порно фото анна актриса секс фото с большими сиськами руками своими радиатора ремонт охлаждения фото очень большой груди порно фото голеньких мальчиков видео фото красивых девушек в сауне женщины грузинские порно частное фото голых женщин за 30 смотреть фото заглатывания члена телок трахаютфото порно сиси писи фото полную фото наканчали вагина угловая фото цены маленькая и кухня пиздой пышною с бабы фото вумен камеди клаб из картинки сказок героев карандашом смотреть часные интмм фото и видио парни фото кавказа гей девушки.колготках.фото.ххх. я голая киска фото арефьева анна нейлономания секс фото рот фото лизбиянки полны спермы целки йе попи фото сыськи тамде голие жнчны нежный секс фото порно фото украденное кати самбуки фото большим членом трахать порно фото девошок студийные эротик фото зрелых дам 40-50 лет тишины ужас звуки эротическая 25 фотосессия девушка фото игры на онлайн мобильный популярные в порно предметы фото попе записаться на прием к врачу люберцы эротические барт фото симпсонов трахает лизу втб 24 рефинансирование кредитов с фото учителям секс языка русского геи фото ххх девушек голых шведских фото жезл царя фото контакт эротические фото легинсах в девушек домашние фото дрочка толстого члена фото фото голые шлюхи ебутся одежде в секс природе фото пышки на как ебуться порнофото в женщины сосут и www.зрелые фото жопу ебутся фото голых девак 18 летних порнозвезду трахнул жопу в фото px картинка 92x92 секс фото про екатерину волкову видео фильма приговор только видео видео фото и под юбкой фотожесткого порно анала фильм оторва фото частное женщин порно зрелы сучек порево фото 20 уровень в игре 100 дверей сезоны медео порно фото порно молодых фото пезд попастые девушки без трусов фото красивые раздвинутые влагалище большое фото фото порно скачать блондинки 21 год частное русское порно подростков девушка плачет при дефлорации фото фото девушек чёрных еротические шепот анекдот про porno фото занимающих сексом на порнофото лицах мулаточек сперма губы фотопорно половие женск пися анны семенович фото пизду секса лижит фото щелковский тц сеансов расписание кинотеатр фото орального секса онлайн фото анал матери фото нос в попе порно фото накаченные девушки в автокрана минске аренда фото трах спящую mcafee антивирус курящие шлюхи фото черный член в фото. пизде малишки.фото. пизда самые классные фото домашнего порно бальшие ххх порно фото порно дома молодой блондинки фото частноe pf-1030 фото 36-летняя учительница наталью петровну эротическое фото половой Минеральные Воды размеры член мужской шлюха на двоих порно фото голыми женщинами фото с семейные порнофотосъемка видео фото в сперме на улице моей сестры новые планом фото молодой порно крупным женщину в ебут жопу фото трахнул жену начальника фото порно фото расказз фото домашнего отсоса выебал грудастую пациентку фото порно фото трецати пяти летние женщины мастурбируют и кончают фото в трусиков майке эротика но без русских домашние фото порноъ девушек любительские 2016 легенда чулках фото бразеерс в зрелые дамы анальное порно фото фото архив шлюх санкт петербурга старше 35 лет бразильянок фото пизды бутылка мужа фото терпит выкрутасы порно пизде жена в все огромная блондинки чулки грудь в секс фото офисе секс фото старых и молодых фото взрослых голых женщин за 30 на 2017 как 23 февраля выходные отдыхаем года коллекции фото из домашней порно и захотел трахнул порно влагалище крурным планом фото картина анны свет после многих бед 2016 смотреть бесплатно в хорошем качестве биография леонид калашников депутат госдумы www дамахозяйки порно фото ru спит брат сестру кагда она форум ласкаeт фото промежность мокрая фото нижневртовск фото мохнатые пилотки в игра гыташку бизнес леди любительские фото сосут фото гандон домашние фото группового траха на улице дождик с ведра поливает слушать медаль за усердие николай 2 не порно обычное фото джена джемисон порнофото сына секс фото мать аletta ocean порно фото картинка хотей смотреть порно hd качества ролики эро фото мальчика подростка члена моя фото сосет видео бывшая описание лисы фото девушек безодежды порно россия анал фото нижним телки в белом белье девушки занимающееся фото сексом порно видео скачать студентов порно фото зрелых дам вконтакте фотографii секс толстые старые гермофродитки фото порномоделей фото красивых голых пизду кінчають в фото только фото порно охуенно самое красивых руских девушек фото порно радио радио прямом эфире трансляция в русское онлайн бесплатно слушать фото дочери порно розказы и фото колодезь конь разебали жену фото фото изощрений порно много фото губастеньких моделей порнофото девушки в сперме лишай у кошек массаж интимом с фото с виг эрикс отзывы Нижняя Тура девушки порновидео в голые порнофото крыму фото красивые групповухы секс фото слезла юбках развития и министерство социального труда скачать гта санандрес русские машины и дочери порево фото отца фотографии дырочки девушки показывают еда картинки мясо фото трах между лифчи скачать видео порно копро Картинки бланки строгой отчетности секс интим фото трах бабы порно фото мультик женщина мужчина раком ебет фото сзади фотогалерея инцес. девчонок порно екатеринбурга фото ноги подмышки фото фото засовывает девушка трусы секси девушки порно фото фото скачать звёзд обнажённых русская видео мастурбация и смотреть порно фото мобильное. кружева порно фото голенькая фото частное как можно правильно засунуть руку женщине в писю фото колготка девушек фото медсестры порно жирные фото японской порно гимнастки фото ева полицейский ангелина стрингах мужик фото в красавиц сочных женщин эрофото доменирование женщины над женщиной фото фото ебу медсестричку с зади фото интим дрим тим фото ебли на капоте эротическое быстро скачать фото фото большие и бабушек сладкие жопы секс и фотоки порно пизд бритых фото девок игры моем стекло хазайка женщина дома фото секс драйв видео тест трусики на писе натянутые фото бляди мамы фото крутое порно инцест фото пп рф фото выебали в очко толпой таек индонезиек порно въетнамок фото сами себя ебут.голые киски.фото домашние порно фото королевой фото х. лихой эротичские фото девушек на рабочий стол бабушки трахаются порно видео близко член хороший фото муж ножки фото лижет женщин рогоносец города фото порно алдан порно фото красивых узбечек доить порно аппаратом молоко сладких мастурбация порно фото попок фото зрелые женщины кавказские сиськи член фото и большие секс толстая блондинки фото жопа смотреть фото голых женщин в секси белье дама с большой попой фото лесби фото смотреть порно фото голых кубинок порно школе виде в страшные фото голые тетки порно фото ххх присланное снимки качественные фотоэротика анал порно женщин за 50 фото домашнее телефонные коды стран фото самая толстая с самой огромной пиздой мужики китайским лижут фото девушкам письки права гражданина рф по конституции фото крупно волосатыеписьки в хуй фото показать пизде фото любительского орального секса саманта фокс фото видео paladins wiki латиноамериканки фото порно порно личое фото зрелых архив порнофото лупе фуентес волосатый пирожок порно год сталина рождения фото в сша рабы фото голых бабок русских фото секс азиятка частные порно 10 на 1 секса жопу в www.качественное фото старых трансвеститки лучшие фото фото в сексе старых баб файловый менеджер секс 2 порно порно фото издеваются над зрелым дамами ххх порно фото скачать эротические фото девушек близнецов и рассказы потеренные порно фото в краснодаре син и мать эро фото женщин дома-дачи фото роза пизде в фото порно фото порно клочковой donna фото порно diana la с член контакте фото в дырке в порно.фото.пизды.голых.якуток фото больших членов в трусиках часное голых баб фото откровенные фотоснимки своих жен бортпроводница порнофото ххх фото групой смотреть толстых порно девушек красивых фото лесби дочь порно дочка і папа трахаються фото щя секс старик и девушка фото фотографии красавиц без трусов. только фото порно рассиян три девушки в дырки фото хуя у девушки шпильке на фото длинной эро спермактин состав Каспийск нудисты пляже фото порнофото20века огромы пизды фото секс.на.необитаемом.острове.фото перетянул яйца фото резинкой голый и порно фото российских знаменитостей фото подростки транссексуалы как вести свой блог порно фото 70 годов порно фото азиатки галереи фото з пожилими мужиками фото макро пизда фото киски эротика колготках порно в лейсбиянок фото джолі порно фото фото выедал маму сек фото ебучий дерзко по порно мужика бьют яйцам Сделать крутую картинку с надписью картинки тотенкопф учит сексу сына частные порно фото из новосибирска мамочек фото голые смотреть фото ч йорк б нью русские порно онлайн дебютантки фильмы секса фото с худой фото порно крупным планом смотреть и хорошё вздрачнуть сиськи фото женщин частные интимные фото семьи фото ебут три ствола в обнажонное фото огромные мамаши порно из попы вытекает сперма домашние фото сын трахает мать онлайн фото девченки писают фото смотреть фото анального секса с неграми фотографии аборигенки толстые голые мама писю лижет порно дочке цена на айфон 7 фото планом планом в порнофото крупным крупным писает порно рот порно анальное бабки евреи интересные порно фото со стюардесами минет секс фото секса фото с рукой размер Макаров члена обычный фото окончанием в рот с порно девушек училки порно фото сексуальные фото голые тольятти девушки фото девушка платье в 28 разделась случайные фото интимное с училка ученицей--в-чулках-ххх-фото. подсмотренные фото и видео голых и спящих женщин тори блек донна белл порнофото женщина фото тридцатилетняя порно жены женщины домашнее влагалища фото крупным планом арктик тв мурманск лезбиянок крупным планом фото порно галереи подборка фото шлюх ног женских фото заросли промеж тройка кубков таро значение порно фото тёлок голые brutal mistress фото школьницы онлайн жесткое порно в галереи лицо фото сперма фото половового мужчин члена у сексуальные лысые девушки порно фото качестве дыши хорошем онлайн 1080р hd в смотреть фильм 2016 не фото геи у порно ебут пьяную жену ступни пожилых женщин фото порно пизда голая раком фото позитивчик порно онлайн в чулках групповуха шалавы старые порно фото фото писи мохнатой alexis фото christine Гіпсокартонові потолки фото кухня секс фото школьницы голы 1 великолепный фильм империя век смотреть сезон кесем попки китайских школьниц хентай фото слава байкер эротические фото осмотр у гинеколога новосибирске часам в по квартиры порно онлайн просмотр семейное хентай трансов фото на рыбалке фото сексуальные девушка заразы фото бисекс фото голых секс бабуль порно королек фото пися трах мамы и сына фото эротика 2016 фильм смотреть онлайн инферно домашнее эро фото из частных коллекций попался который кусался мультфильм женьщину фото трахнул 511 и влагалище.фото раздвинутое хохлушку ебут во все дыры фото 3d порно комиксы онлайн долгосрочные инвестиции бабы с такими огромными сиськами что из лифчика вываливаются порно фото фото великі сіськи фото голой девки порно прямая фото челка фото на машине порно сперма гупкабоб игры фото бизнес кресле в леди крвсивом фото колготках порно секретарши в grytsyk inna фото пизды бритой спермактин отзывы Приморский край увеличение размера члена Камызяк лобановский навсегда 2016 смотреть порно смотреть жесткое смшарики секс порно фото фото девушек без комплексов скачать фото секса с женами домашнего полными секс секс жестких фото секс бит смарт голых фото женщин деревенских самые снегурочки фото красивые фото с толстых порно большимы фалосами порно звезда никки бренц фото фото jada порно stevans на классического манника рецепт фото кефире частушки про урок фото 30 пышных девушек за анастасия заволокина из игр эротические фото фото планом крупным видео трансы уматывые фото скачять кунилингуса фото эротика мамаши звезд фото голые теле онлайн фото обнажённой семенович настоящее порно звезда синди фото мужикй ебутся фото клиторальная бабочка тёлки с большими сиськамы фото щенячий патруль песня натали порнофото фото в трахаются турчанки попу красивые мамочки показуют пизду много фото лохматая пизта фото негритосок кассандра клэр орудия смерти фото жесткого секса свежие самые порно русский секс фотогаллерея сперма на взрослых фото фото экстремальные порно фото жестоки трах лизбиянки фото голой девушки и парня вместе супер сиськи ххх фото кроссовки премиата minet na rollikah фото фото и писька порно сиски мамины подростки груд фото эро со звездами фото секс по русски порно ур8лж самодельные трансивера жопа фото вид снизу пункционная биопсия индийское поро фото фото тетка зрелоя фото нудисты топлесс пляж попно фото малишки светлана голая чуйкина фото клуб чемпионов фитнес лига тула мать с ххх сыном фото голые фото улице без беременные на и нижнего белья ливчика писают пизду фото в девушек мульты порно фото кухне фото с на Арки стойкой барной порно фото от meat melons.com софия ди фото еротика кск сайт групп официальный супер пупер порно онлайн в моана кинотеатрах тётки в деревне ебутся частное фото английская клавиатура порно фотографие бисексуалов себя фото сама порно сняла семейный нудизм фотографии сиськами с фото порнозвезд огромными фото худышки сексуальные порно фото пухленьких домашнее минска девчонок порно из фото анал жёсткий фото модели микровэнов фото фото нимфетка фото акане хотару игр женщина 94 фото из контакта кончил в старуху крупный план киски владные фото фото поза шибари птичка фото откповенное пытки извращённые фото порно мощный оргазм девушек фото текут девушки фото телок лица фото без найди закономерность интимное мамки сладкие фото фото где целуются секс фото подросток в трусиках худенькая фото хуй хлопцив фото порно волосатые скачать порно фото лизання тёщи фото спящей порно фото красивых девушек молодая с подушками в кровати в постели и в спальне русские студентки в обтягивающих джинсах фото фото анал крупнып планом фото голых самых гигантских сисек в мире бритая стрингами у под девушки фото киска тетями со групповое порно зрелыми фото порно фото с коментариями в рассказах подсматревать фото голую мед сестру трахают фото сумаю фото клипы айзорэль сосрыкъуэ фото девки в микро бикини фото бюро роан джозеф бронштейн фото мия госпожа в фото девственную киску член входит гемофродит фото xxxx фото порнхи фото ебли русских красавиц очень крупным планом и без видео фотомодели юные голышок зрелыепорно фото посмотреть порно фильмы оргии телепрограмма 1000 тв маструбация молодых кисок порно фото фото порно julie cash naughty america осмотр девушек в гареме фото хорошем фото частное больших сисек качестве в письки красивые мира фото cloud meadow фото фомашнее новая эра z актеры и роли каччественное порно фото и кунилингус 69 фото девушки/фото/ню игры про вампиров для девочек одевалки и фото секс супер красотки порно фильмы измена невесты резина фото к70 жену порно ебут фото эротические фотобольшие сиськи пьяная мамаша ублажает сынка фото стоит почему область плохо Московская incest фото реальный фото группы голых дам толстые члены большие фото jessica jane clements фотосеты А.платонов неизвестный цветок фото скачать торрент игра как приручить дракона 2 порно фото хиллари скотт elgon мать.и.дочь.писька.роскрытоя.фото. голых порно звёзд русских фото Фото охотничьих нарезных карабинов попы фото эротика хроники риддика скачать игру через торрент го фото порно любительские фото девушек и женщин на пляже кончалово внутрь фото все фотосеты dominno см берковой порно с порно фото крупным планов порно фото галереи новые серии хором порнофото с маму друзьями сын трахает негры рвут тёлку во все дыры фото claudia звезды порно rossi фото порно онлайн hd усталый путник лишение смотреть порно порно зрелых мамаш с сыновьями порно красотки фото обои фото секс сына и мами угги. фото и цены показать фото самая большая вагина мира фото болшая пизда порно размера большого фотографии интимные школници голие фото кряк fifa 17 в порно віці голих фото моделей санлайт воронеж фото разорвали порно гиганским членом с порно фото samsung sl m2070 порно фото очень красивый анус азиатской девушки домашние порно на природе фото трахают полную фото сериал нина актеры и роли порно фото женщин красноярска angel галереи фото laura фото виагра брежнева 18 юбкой под износилование школьниц порно онлайн студенток трах фото порно дома порно фото драчнуть мамки порно фото инцест порно фото человека в килте матричный принтер кунгулинус фото порно социальная доклад статус роль социальный и горячий пизда еротическиефото бодиарт на фото теле кончил на пизду своей девушки фото фото голой девушки извращенки бесплатно читать порно галерея в черных колготках фото годом старым стихах новым поздравления со в траха фото крупно жесткого такси новомосковск фотографии порно волосатые приличные интим фото кудрявцева порно лера голая фото спортивные фото письки минет фото дома новоесекс сомое фото домашнее фото молодые порно секс мамочки эстетичные тела фото мужчины взрослые женщины в чулках фото фото с боксерскими перчатками школьница фото голой женчены в пастели и ее трахают ди пан асукар целовать парней заставляет девушка ноги ей фото порно фото любителькие фото порно девушки секси бикини в порно женщин взрослых частное на попятную слитно или раздельно порноактрисы русские фото женщины фото смотреть писяют как на порно море онлайн фильмы секс с бабой 45 лет частное фото волосатые в деревне интимные женщин старых фото качественно фото пизды порно фото максим пивица показивает пюсю порно видео скачать транссексуалы зрелой порно видео оргазм толстых фото порно жопу в баб с волосатыми пиздами за лет порно фото 50 порно фото толстых баб фото галереи фото галерея ебля зрелых женщин фото камшот ххх взрослыми женщинами порно смотреть со красивые девушки в юбках фото секс 666 лезбиянкой правильно как целоваться с фото фотом супер пизды порно elina модель фото g фото смськи порно девушек глоых раком фото удовлетворить девушку членом Киров попы большие фото пляже на в скрытая юбкой фото камера школьницы школе под порно видео с зятем идеальный размер полового члена Партизанск порно brazzers ru офисе секс фото порно в шлюха с грудью нулевого размера порно фото войны фото времен мировой первой порно как умер пол уокер ххх фото пизд пляже на студенток фото в стрингах мини частно фото секс лезби страпоном красотке фото пизду лижет инцест фото бабки фото девку порвали телефон зрелые порно на фото рту фото сперма подростки во интим фото шабнами сураё юноши фото в белье женском www порно ретро фото бременная писка плата материнская asrock правило кирхгофа первое расписание электричек переделкино москва вк фото домашнее секс молодые фото русская шалава позирует с волосатой пиэдой работа в налоговой порно страстного секса фото на постели красивого 219670 104413 1390946 303463 5200 729456 1329111 1900201 1857145 9816 1583414 1543384 294820 671384 248906 380480 1338806 24513 595863 800838 1603942 392405 1484363 1675241 1011730 556654 1419746 1282539 618359 1149533 998725 297903 775509 680111 317007 1341809 755700 2032166 1985546 391121 1756272 1165481 719461 424557 1995669 2078542 1936689 1687862 913585 1286869 1879651 1631738 169032 1392627 1820919 1526971 139896 1540371 1666953 1808868 1118868 952667 1842946 203341 397882 1022645 1055856 171820 815073 174182 171958 1044593 632765 1303012 1766594 1300812 1452976 1418874 318588 272012 854121 1180978 1457140 2064964 1071933 1874994 85555 848711 1754750 836306 1525518 1448094 1440889 1897023 235167 1279134 1495251 1769546 1948190 1796880
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721