Клієнтелістські мережі в період президентства В. Ющенка

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Метою статті є показати функціонування поліцентричних клієнтелістських мереж, які сформувалися в період президентства В. Ющенка та продемонструвати їх вплив на процеси демократизації в Україні.

Ключові слова: клієнтелістські мережі, неформальний інститут, еліта, демократизація.

Характерною особливістю політичних трансформацій на пострадянському просторі є процес міжелітних угод – “пакту еліт”, що передбачає інституціалізацію “правил гри”. Проте “пакти еліт”, які мають місце на пострадянському просторі, замість утвердження демократичних правил гри стабілізували та консолідували різноманітні недемократичні або напівавторитарні режими [1, с. 97]. Головна причина цього – те, що домовленості між політичними акторами передбачали номінальне утвердження та закріплення формальних демократичних інститутів, що слугували прикриттям для неформальних інститутів, які зберігалися та продовжували функціонувати в умовах номінальної інституціалізації демократичних інститутів. Така практика в Україні, на нашу думку, перш за все була пов’язана з потребою міжнародного визнання та легітимації політичної влади, де номінальне закріплення демократичних принципів та інститутів було необхідною умовою.

Неформальні патримоніальні інститути, які набули розвитку у період президентства Л. Кучми стали основою недемократичного характеру політичного режиму в Україні. Опора президента на розгалужену клієнтелістську мережу між центром та регіонами, забезпечила можливість централізованого та цілеспрямованого управління всією державою, і створила ефект авторитарної стабільності, за якої політична конкуренція між елітами точилася не навколо політичних чи суспільних пріоритетів (ідеологічних чи програмних цілей), а натомість передбачала боротьбу за доступ до каналів зв’язку з патроном – Л. Кучмою. Український варіант “пакту еліт” можна розглядати в контексті пострадянських міжелітних консолідацій [2, с. 6], як певний варіант картельних угод з обмеження конкуренції й видавлювання “сторонніх” від участі в експлуатації публічних державних ресурсів.

Результати президентської кампанії 2004 року, змінили розстановку політичних сил у відносинах владаопозиція. Перемога В. Ющенка розглядалася суспільством та більшістю політологів як новий етап демократичних трансформацій. Вважалося, що за умов зміни політичних еліт, процеси демократизації набудуть реальних, а не номінальних (на рівні декларацій та нормативного закріплення) проявів, а неформальні інститути та практики, які зберігалися у період президентства Л. Кучми будуть змінені. Проте замість зміни політичних еліт, відбувалася ротація політичних еліт, а практика політичних (управлінських) рішень, які були прийнятті та реалізовані протягом періоду правління В. Ющенка показала, що неформальні інститути не були змінені, а натомість ши­роко використовувалися в обхід формальних інститутів та процедур. Збереження та утвердження неформальних інститутів у період прези­дентства В. Ющенка дозволяє говорити про дефектну демократію як характеристику політичного режиму в Україні в період 20052009 року.

Формальна інсталяція демократичних інститутів в умовах незакінченої раціональнобюрократичної трансформації держави веде до виникнення сучасного патримоніалізму (Г. Рот) і неопатримоніалізму (Ш. Ейзенштадт, Ж.Ф. Медар) [2, с. 4]. Узагалі поняття “патримоніалізм” по­ходить від слова patrimonium, яке вперше зустрічається в римському праві й означає спадкоємне, родове майно. Німецькі історики та правники XIX століття, що вивчали добу раннього середньовіччя, розглядали патримоніалізм як форму беззастережного володіння й керування державою як своєю приватною власністю на взірець розпорядження землевласником своєю вотчиною. Комплексну концептуальну розробку поняття патримоніалізму у широкій порівняльній перспективі вперше здійснив М. Вебер у своїй фундаментальній праці “Господарство і суспільство” [2, с. 6].

За класичним веберівським визначенням, “у своєму чистому вигляді патримоніальне і, особливо становопатримоніальне панування, розглядає всі владні повноваження та відповідні економічні права як приватно привласнені економічні можливості” [2, с. 6]. Специфічною особливістю патримоніалізму є насамперед апропріація (привласнення) сфери управління офіційними носіями політичної влади, а також нерозчленованість публічнополітичної й приватної сфери соціуму, внаслідок чого держава управляється як приватне володіння правлячих груп, які приватизують різні суспільні функції й державні інститути.

Неопатримоніалізм, як правило, виникає у процесі політичної модернізації постколоніальних суспільств унаслідок перманентної кризи політики національнодержавного будівництва, що виражається насамперед у неможливості реальної інтеграції й функціонування політії на основі демократичних механізмів конкурентного політичного процесу та формально встановлених раціональнобюрократичних правил політичної гри. Як відзначає Ж.Ф. Медар, неопатримоніалізм стає продук­том суперечливої комбінації бюрократичних і патримоніальних норм, за якої функціонування публічновладної сфери здійснюється за логікою патримоніальних відносин, а її легітимація і формальний порядок формування – за логікою відносин раціональнолегальних [3, с. 178].

Щоб охарактеризувати патримоніальний характер неформальних інститутів у період президентства В. Ющенка ми пропонуємо розглянути практику призначення голів обласних державних адміністрацій та проаналізувати інститут призначень з точки зору реалізації повноважень президента в умовах парламентськопрезидентської республіки. Для характеристики процесу призначення голів ОДА ми пропонуємо використовувати поняття неопатримоніалізму К. Клепхема, який визначив його як форму організації, у якій відносини патримоніального типу пронизують політикоадміністративну систему, що формально будується на раціональнолегальних відносинах [2, с. 5]. Виходячи з такого пояснення, чиновники займають позиції в бюрократичних організаціях, маючи формально встановлені повноваження, однак здійснення цих повноважень відбувається, наскільки це можливо, не шляхом здійснення державної служби та виконання службових функцій, а скоріше як право використання приватної власності або ж приватних інтересів. Загальні взаємини водночас будуються за патримоніальним зразком феодала й васала, а не за зразком раціональнолегальних відносин між начальником і підлеглим, поведінка ж при цьому скоріше орієнтована на демонстрацію персонального статусу чиновника, ніж на виконання суспільних функцій. Для характеристики патримоніальних інститутів ми використовуватимемо модель запропоновану О. Фісуном, яка передбачає наявність 3ьох складових:

1)  формування класу рентоорієнтованих (rentseeking) політичних підприємців, які для досягнення своїх економічних цілей використовують політичні можливості злиття влади і власності;

2)  приватне використання державноадміністративних ресурсів, передусім силової й фіскальної функції держави, що застосовуються насамперед для придушення політичного опору й усунення економічних конкурентів;

3) вирішальна роль клієнтарнопатронажних відносин та зв’язків у структуруванні політикоекономічного процесу, а також простору реальної політичної боротьби [2, с. 7].

Під час аналізу патримоніальних інститутів ми зосередимося на умовах формування та функціонування клієнтелістської мережі (класу рентоорієнтованих політичних підприємців) навколо постаті глави держави. Ми зосередимося на аналізі структури клієнтелістської мережі з точки зору регіональних, галузевих, кланових і сімейнородинних зв’язків, які з’єднуються через механізм клієнтарних відносин вертикаллю президентської влади Всередині клієнтелістської мережі ми будемо розрізняти верхівку – політичне оточення глави держави, якому належать ключові позиції в державному й партійному апаратах; та низові структури мережі, рентоорієнтовані політичні підприємці, які забезпечують реалізацію інтересів глави держави на місцях (у нашому випадку – в областях). Політичними підприємцями ми будемо називати людей, які інвестують у політику різноманітні ресурси, сподіваючись повернути їх у вигляді сприятливої для них державної політики. Проаналізувавши призначення голів ОДА ми намагатимемося реконструювати клієнтелістську мережу (далі КПМ), яка сформувалася навколо В. Ющенка.

4 лютого 2005 року В.Ющенко підписав укази про призначення 24 голів обласних державних адміністрацій (обласні державні адміністрації – далі ОДА). Процедура призначення голів ОДА не відповідала чинній редакції Конституції (з поправками від 8 грудня 2004 року), яка передбачає призначення голів ОДА Президентом після подання Прем’єрміністра. На нашу думку, неконституційний характер призначень є свідченням домінування неформальних угод в оточенні В. Ющенка, додатковим свідченням такого твердження може бути те, що попри порушення формальної процедури жоден політичний актор не скористався можливістю оскарження призначень у судовому порядку. Окрім того, неконституційне та публічне (Президент підписував укази про призначення у Верховній Раді) призначення голів ОДА мало вигляд формування президентської виконавчої вертикалі влади, до якої В. Ющенко формально (за положеннями Конституції) мав опосередкований стосунок, і водночас було першим свідченням домінування неформальних інститутів над формальними. На нашу думку, така поведінка В. Ющенка була результатом прагнення повернути втрачені повноваження – попри зміни внесені до Конституції контролювати виконавчу верти­каль як це свого часу робив Л. Кучма.

Призначення голів ОДА стали результатом угод всередині поліцентричної клієнтелістської мережі, яка сформувалася навколо В. Ющенка.

Найближчі соратники президента В. Ющенка – верхівка клієнтелістської моделі – залежно від місця в ієрархії, отримала можливість призначити своїх представників на низовому рівні (рівні областей). Розстановка представників верхівки мала такий вигляд : В. Ющенко – 9 представників, П. Порошенко – 5 представників, О. Мороз – 2 представники, А. Кінах – 2 представники, В. Литвин – 2 представники, О. Зінченко – 1 представник., Ю. Тимошенко – 1 представник, О. Третьяков – 1 представник, Б. Тарасюк – 1 [4, с. 20]. Підтвердженням цієї тези є передумови призначень та причини звільнень голів ОДА залежно від конфігурації та становища політичних акторів у верхівці клієнтелістської мережі. Найбільше представників після Президента – а саме 5, отримав П. Порошенко, якого з В. Ющенком пов’язували сімейні та бізнесові зв’язки, і який на момент призначення голів ОДА (лютий 2005 року) був найбільш наближеним до глави держави. До групи П. Порошенка ми включаємо – В. Атрошенка – бізнеспартнера П. Порошенка, Ю. Артеменка – бізнеспартнера відомого бізнесмена та члена партії “НУ” Костянтина Григоришина, який був партнером П. Порошенка по бізнесу, В. Бондаря – бізнесмена, який, О. Домбровського – бізнеспартнера та друга П. Порошенка, П. Жебрівського – бізнеспартнера П. Порошенка [4, с. 23]. Представники П. Порошенка або були бізнесменами та мали бізнесові та ділові зв’язки з ним, або були призначені для лобіювання та захисту інтересів П. Порошенка в регіоні. Показовим прикладом клієнтелістського характеру зв’язків між ними та В. Ющенком стало те, що після закінчення протистояння між П. Порошенком та Ю. Тимошенко, яке завершилося відставкою уряду та звільненням П. Порошенка та О. Зінченка, 3 (В. Атрошенко, Ю. Артеменко, П. Жебрівський) з 5 голів ОДА призначених за квотою П. Порошенка були звільненні без вагомих на те причин.

Іншими показовими прикладами призначень та звільнень голів ОДА є призначення представників самого Президента – до цієї групи можна зарахувати П. Олійника, О. Черевка та В. Балогу (опосередковано В. Червонія, І. Стойка, В. Чупруна, А. Авакова, О. Данилова, Б. Сіленкова). І хоча тривалість перебування та характер звільнення цих голів ОДА різниться, проте дуже яскраво демонструє клієнтелістську мережу навколо глави держави. Призначення О. Черевка (як і П. Порошенка та О. Білозір) є прикладом непотизму, та демонструє як сімейні зв’язки та приналежність до верхівки клієнтелістської мережі дозволили йому попри майже 50% падіння рейтингу НСНУ у Черкаській області (на основі порівняння результатів виборів 2002, 2006 та 2007 років) протриматися на посаді протягом всього строку повноважень президента та зберегти за собою місце у президії НСНУ. Інший приклад, призначення В. Балоги головою Закарпатської ОДА і його подальше входження до верхівки КПМ на основі бізнесових інтересів, призвели до заміщення П. Олійника, який був призначений по квоті В. Ющенка, і успішно (на основі порівняння результатів виборів 2002, 2006 та 2007 року) виконував роль партійного лідера в регіоні. Хоча діяльність В. Балоги на посаді голови Секретаріату Президента може бути предметом окремого наукового дослідження, можна навести ще декілька прикладів того, як приналежність останнього до верхівки КПМ призвела до заміщення партійних функціонерів, які стояли на чолі ОДА, бізнеспартнерами та політичними соратниками В. Балоги. Характерною особливістю після Помаранчевої революції стала широка залученість глав обласних державних адміністрацій до пропрезидентської партії Народний Союз “Наша Україна”. Протягом першого року після Помаранчевої революції до Ради партії (загальна чисельність на той час – 150 осіб) увійшло одинадцять голів обласних держадміністрацій. Участь голів обласних державних адміністрацій у партійному вважалася важливою характе­ристикою “партії влади”. Проте вже у 2008 р. голови обласних державних адміністрацій почали активно залучатися до нової партії “Єдиний центр”, до засновником якої був В.Балога. Серед регіональних політичних акторів, що увійшли до “Єдиного центру”, можна відзначити го­лову Херсонської обладміністрації Б.Силенкова та главу Хмельницької обласної адміністрації І.Гавчука. Іншим прикладом формування КПМ можуть слугувати заміщення окремих голів ОДА на користь представників Віктора Балоги. На наш погляд типовими прикладами такого заміщення виглядають звільнення М. Лаврика, І.Стойка, О. Садикова, Н. Дієвої та І. Гладун, які жодним чином не можна пов’язати з результати їх партійної чи управлінської діяльності.

Типовим прикладом формування КПМ можна назвати призначення представників В. Литвина – С. Касьянова та В.Олуйка. Призначення цих голів ОДА стало результатом міжособистісних політичних домовленостей між новою елітою – главою держави та головою парламенту – представником старої еліти, та жодним чином не відображало настрої партійних керівників місцевих осередків. Як результат, обоє представників В. Литвина були звільнені з посад через протести місцевих осередків коаліції “Сила народу” – В. Олуйко через 5 днів після призначення, С. Касьянов – через місяць. Вони були замінені представниками верхівки КПМ, В. Олуйко – І. Гладуняком, протеже В. Шандри – народного де­путата від “НУ”, члена верхівки КПМ, С. Касьянов – Ю. Єхануровим, членом верхівки КПМ, зважаючи на стратегічну роль Дніпропетровської області. І хоча в результаті протидії місцевих осередків коаліції, домовленості між старою (В. Литвин) та новою елітою (В. Ющенко) були порушені, проте заміщення представників відбулося не на користь місцевих осередків коаліції, а в інтересах верхівки КПМ та особисто глави держави.

Представників О. Мороза, який підтримав кандидатуру В. Ющенка та на момент призначення голів ОДА належав до КПМ, було призначено у Одеську та Полтавську область. Ними стали В. Цушко та С. Бульба відповідно. В цьому випадку показовою є причина звільнення обох голів – у зв’язку з обранням до ВРУ за результатами виборів 2006 року. Тому їх призначення ми пропонуємо розглядати виключно як підтвердження клієнтарнопатримоніальних відносин та функціонування КПМ навколо глави держави.

Представників А. Кінаха – М. Лаврика (Чернігівська область) та бізнеспартнера А. Кінаха О. Садикова, було звільнено у липні 2007 року з однієї причини – призначення на посаду голови Секретаріату Президента В. Балоги і посиленням його впливу на главу держави, і відповідно послабленням позицій та ролі А. Кінаха у верхівці КМП. Про­теже Т. Борисюка, Р. Ткач залишив посаду у зв’язку з обранням до ВРУ, а на його місце у зв’язку з посиленням протистояння між Президентом та Ю. Тимошенко було призначено бізнесмена М. Палійчука, кума чле­на НСНУ І. Паляниці, головне завдання якого полягало в збереженні позицій НСНУ в ІваноФранківській області.

Якщо підсумувати призначення голів ОДА В. Ющенком, то переважна більшість з них буде перш за все пов’язана з проявом неформальних залежностей, які існували між главою держави та його політичним, сімейним та бізнесовим оточенням. Із 24 новопризначених губернаторів 9 були прямо чи опосередковано пов’язані з бізнесовими структурами. 10 губернаторів було призначено на посади в тих областях, де вони ви конували функції керівників виборчих штабів В. Ющенка. При чому цікавим, з цієї точки зору є географічний принцип цих призначень. Із десяти новопризначених голів ОДА, які на виборах 2004 року викону вали обов’язки голів виборчих штабів В. Ющенка, за виключенням О.Данілова (Луганськ), 9 представляли виключно західний регіон. Проте до кінця строку повноважень президента, на посаді залишився лише один – О. Черевко, який, досить показово, був пов’язаний з В. Ющенком сімейними зв’язками; натомість 7 було звільнено протягом перших 2х років президентства Віктора Андрійовича.

Аналіз призначень голів ОДА дозволяє говорити про існування розвиненої поліцентричної клієнтелістської мережі, верхівка якої перебувала у неформальних зв’язках з В. Ющенком. Більшість призначень були пов’язані з існуванням клієнтелістських зв’язків між главою держави та верхівкою КПМ, верхівкою КПМ та призначеними представниками, які реалізовували ролі низових структур мережі. Характер звільнень голів ОДА або ж заміщення цих посад новими представниками, дозволяє говорити про домінування клієнталістських бізнесово-кланових і патримоніальних сімейно-родинних зв’язків.

Патримоніальна складова призначень голів ОДА є одним з прикладів функціонування клієнтелістських мереж у період президентства В. Ющенка. Подібні мережі функціонували і в інших вищих органах державної влади – уряді, парламенті, судовій системі України, наведені вище приклади в цьому випадку є одиничним підтвердженням існування подібних мереж у політичній та адміністративній системах. Головна причина їх існування – “спадок минулого” [1, с. 87] попередніх недемократичних режимів, що проявився у збережені неформальних інститутів у період президентства В. Ющенка. Причиною їх збереження слід вважати відсутність цілеспрямованої політики їх деінституціалізації.

Домінування неформальних інститутів у період президентства В. Ющенка стало однією з ключових перепон на шляху утвердження консолідованої демократії в Україні в цей період. Відсутність цілеспрямованої політики та особистої позиції політиків, спрямованої на деінституціалізацію інститутів та практик, які функціонували в період президентства Л. Кучми та зберігали недемократичний характер взаємовідносин між гілками влади та громадськістю, негативно вплинули на процеси інституціалізації демократичних практик та утвердження принципів демократії.

Список використаних джерел та літератури:

1. Гельман В.Я. Из огня да в полымя? Динамика постсовестких режимов в сравнительной перспективе [Текст] / В. Я. Гельман // Полис. – 2007. – №. – С. 81109

2. Фісун О. А. Неопатримоніалізм проти демократії в Україні [Текст] / О. А. Фісун // Віче, 2008. – № 17. – С. 47

3.  Medard J. F. The Underdeveloped State in Tropical Africa: Political Clientelism or NeoPatrimonialism [Text] / J. F. Medard // Private Patronage and Public Power; ed. by C. Clapham. – New York: St. Martin’s Press, 1982. – P. 162192.

4. Дзеркало Тижня [Текст]: газ. – 1994 – 27 президентських очей / Якель Р., Хрменко І., Фоменко В. та ін. – Київ: Преса України, 2005. – 1925 лютого. – № 6 (534).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

education research online papers about essays money love before wife men essay and argumentative mice of about essay marriage curleys homework help primary tudor clothes papers medical research custom on add/adhd essays custom application college essay writing help homework help social moxin day paypal 30 correlation dissertation research usa online soft buy cialis paper on disorders persuasive research eating essays orderliness writing with plan a can help business who help with cv personal statement free service writing resume winnipeg essay can money happiness buy to writing service military resume civilian written a bio professionally purchase writing service malaysia dissertation nottingham planning custom solutions business and for transfer heat sale paper philippines homework grade help social 7th studies my essay order to essays get sites basic paper to writing research guide assignment creative writing reforme dissertation gregorienne writing my with dissertation help free papers online written anxiety study case disorder fun have dating lady proposal abstract dissertation a in maryland writing resume services toddlers help for games speech to with ivy help league essay writing military services to civilian resume ghostwriting websites services nh nashua writing resume gun essay violence five order paragraph pills american naprosyn help paper research mla provera order cheapest how kit write to sheet a fact for media grant dissertation funding speech papers headers and research driving on texting persuasive on medical curriculum for application vitae school homework helper viking beatles writer paper lyrics money free can happiness essay buy sales papers description for admissions and help 3000 words dissertation proposal business chennai writers in plan minneapolis service writing resume mn dissertation buy custom online for resume sales skills associate and downs about ups life's essay order of essay topics importance writing prices custom service websites writing essay online religious studies homework help writing services online writing service a essay level literature review birth order sheet dissertation approval college papers bipolar on disorder how write to paragraph introduction a college prescriptions Carafate Carafate - Tampa cheap online no writing cover services and letter resume chicago best dallas resume writing services best friend my about writing phd thesis on report essay pointless writer sites cv medical how for students to a write dissertation to proposal for write a a how phd writing why essay how what help ky resume writing louisville services activity human impact of acquistare contrabbando accupril purchase assistant cv paper research academic services people essays buy can my college essays titles do need written on voodoo essays rewriter article free teacher resume help custom paper term writing provides desert paperwork palm with help transcription medical for resume objective plan business order a of do can me homework my writing cv services resume qatar and help of homework benefits tech writing resume service on cause divorce 379235 effect essays and writing resume for buy wikipedia homework do do my fast i how chronological essays order paper apa writing style an economics homework help by kid essay written high conclusion of cctv boca business raton plan writer contrast essay compare help history world ap and chengjun zhan dissertation brand shipping orlistat overnight essay english gcse help a help with review writing literature resumes professionals for sales sample of peonix essay order one get custom one essays free buy for in dissertation uk sale help essay writing conclusion blood in written essay tthe on novel cold write essay my papaer aggrenox paypal acquisto sales resumes marketing and for sample write on online paper concept writing essay help on disorder apa papers bipolar letters cover sales representatives for online dating btki order free dostinex shipping ssays for sale mg pletal canada 60 from ladies table sports tennis dating research order paper speech of example medical assistant elevator for rx buy Zebeta with online visa buying Zebeta no programming assignment help qui philosophie dissertation je de suis pharmacy 24 usa purim 7 buy page thesis front theme custom nederland priligy in a dissertation purchase in mla ses en une bonne faire dissertation comment services writing best 76ers in resume philadelphia pakenham services writing resume help tips writing assignment help peper julius ceasar help homework help homework calculate ratio letter professional cover resume and services written person in essay is a what narrative example inverted sentence order architecture phd landscape thesis essay help amadeus imd mba admission services essays thesis distributed generation phd primary schools tudors homework help co uk services profile writing linkedin top pay to someone research paper a write bionetgen dating simulation for sales motivational speeches teams letter officer medical application for writing essay custom assignment help managerial economics essay help college app with cheap paper toilet washington federal services dc writing resume essay help drama advanced higher 5 homework help form english management phd thesis for in admission music essay college help recommendation of cover medical letter for letter school homework boston help public library see essay how do sat my i homework help henry viii wives research online ekys write my paper uk writing cost business plan services percription mg micoflu no 400 resume are writing services it worth custom sign in writing skin specialists pa care glycomet fast research help papers writing online a xavier university dissertation buy streetcar a named essay desire i paid someone essay to write my oen help homework my cover letter write business plan writer a hiring my resume template transportation engineering dissertation get essays online 10 resume writing chennai services best i to do yesterday forgot my homework geography help essay for looking alaska good school statement personal for med disorder essay college anxiety services dc resume writing to paper who my for write wants me centers help homework application nursing college essay service tx writing services resume katy a resume to teaching job how make good for why homework help accounting homework free help in thesis writing частные коллекции интим фото косплеи фото эро юля прости фото фото на порно ночь голых фотокросивых блондинок пизда ню фото интим дома порно ретро транссексуалы мастубирует фото девушка сбоку т-34 фото фото спеоме домашнин порго в лучшие фото анального секса жены астное домашнее порно фото архивы скачать как мужской пенис Омск увеличить онлайн порно зрелых дам фото телку юбке фото коротенькой трахнули в босые ноги идеально чистые ноги девок ххх фото фото сосков классных фото фото калготки и трусики трахает мать смотреть как свою сын фото хочу подрачить на пизду фото фотографии колготках голых в женщин самые большие члены мира фото ведмедики фото іграшки великі фото случайные обнажения интимных мест калькулятор онлайн страховка осаго фото жоп ямайских порно секс порно кино фото с бабулями порно ролики смотреть красивые ню фото еврейки фото в баб пухлых купальниках полный анал спермы фото игры на андроид программы и приложения рабыни порно лесби порнор красивые фото груди грузинки фото анонистов фото мне бутылка во эвертон футбольный клуб жёсткое анальное порно фото фото птрно класные фото голих порна мадели фотогалерея зрелая красивая 18 летние эро фото как удовлетворить девушку Новгородская область голая в фото самая мире толстая попа порно японские школьницы фото ляшки порно полные фото лола бани порно фото новороссийск бляди фото псевдомонады фото зрелой пизды порванной фото пизденки лизиной лутшие женщин порно фото пятидесяти летних порно фото женщин фото кровати блондинки письки на порно фото ххх секс галерея бесплатно онлайн фильм мымра смотреть єбе красотку фото брюнеток девушек раздвинутыми ногами фото с писями женшин фото волосатыми эротические с большие фото девушек с большими жопами актриса рио кидстер фото volvo xc90 t5 фото девственности фото голые красивые блондиночки фото просвечивающая одежда порно фото гей порно студии порна фото галереия красивые накаченные голые девушки фото страстных групповой фото секс домашнее эро фото и видео негритянка голая фото черная про тортик игра секс голой дуг фото друа сасет пизды у поза крупно 69 фото мужчина с мужчиной секс фото school portal каморок картинки фото с затрахал порно сиьками в жопу блонду фото голых зрелых красивых женщин за 30 занимаются сексом официальный спб тото сайт порно огромными сиськами с фото. толстые розочкой эротическая поза фото гей фото с большими членами во рту пацанов. 10 лучших порно фильмов фото жирных секс америки в сперме фото в частное соски фото голых бразильянок с карнавала фото лешение целочки купить виардо Старая Купавна секс фото kbp bzyjr регион 38 татуировками девушек с эротическими фото киски лижут девушки фото макси фото голых женщин овощи анал фото порно фото жінок 45 эрокика фото толко фото сиски порно беременными фото с анал трах в титькки в лифане фото без лица фото секс голубых красивых членов. порнофото жопы толстушки-большие порно фото теток домашнее скачать порно фото голой пизды youtube голые армянки фото препараты для улучшения потенции отзывы Дзержинск порно фото смуглых телок зрелых и фото негритянку лезбиянки азиатку фото обнажоные девушки порно на кухне секс фото эро фото трах дом работницы в чулках порно онлайн кончают внутр красавиц шлюх фото программа для батареи ноутбука порно-фото школьницы молоденькие девушки фото голые из соц сетей фото санни лейн синоптик от гаджет lelani mia фотосет тройное жесткое проникновение фото анна фото чайкина Любань размер полового члена нормальный русские лесби страпон анал фото порно фото 20 наказал ученицу порно видео лезби смотреть фото сквиртинг познания формы методы научного и письки женщин фото фото фистинг аналный цб курс доллара в голые висячие сиськи домашнее фотографии фото голых женщины за 50 лет трах в рот секси телы с большими сиськами фото сексом пар красиво занимающихся фото мохнатая киска фото круп.план. фото порно голих бабушок фото выглядывает пизда из трусов фото тетек раком фото бабки русское порно фистинг мам индиянок порно фото видеоклипы русское порно смотреть онлайн мастурбирует эро-фото частное фото индиянок фото порно красная шапочка в рисунках фото от пентхауса бeсплaтноe жeнщин фото сиськи фото акуратые попочки молодых девчёнок system of a down chop suey скачать женщина с большой грудью раздевается фото порно русское зрелые лезбиянки красивые очень лица.фото элли фаннинг якуш дарья фото хачу вагра фото сыемка голубом фото девушки нижнем тётечки порнофото готовим игры для девочек головоломки еду фото женщин росийских порно зрелее сматреть дольше потенцию как сохранить анальные дырочки фото мамочек паримач влагалеще порнуха фото секс фото мущинского писюна новое порно фото готов фото откровенные жон секс попкоми женшини фото большие фото самые жопы русский домашний секс в фотографиях стоячая грудь-порно фото самая фото ебу тетю алу голая юлия савичева фото фото из контакта эротическое фото школьниц в колготках и чулках ххх уженщин под фото. юбкой камера скрытая порнофото частное возрасте фото аппетитная писечка порнофото очень очень красивых голые частное фото зрелых во время секса член падает Высоковск кунилингус фото порн секс жіноча порно кінча фото фото трах бывшию реально микро с голой грудью девушки фото xxxx фото раздвинутые ягодицы фото поно белые трусики порно фото зрелые секретарши с большими сиськами и большой жопой сделать Бодайбо как член больше анусе в первый в фото раз хуй еротических шортиках кружевних девушки в фото на фото домашние море секса женщин взрослых женщин порно фото смотреть очень жесткое порно видео hd секс фото мужчиной женщины с алекис техас голая один новый фото фото пизда чеченки фотосеты феникс мари попу фото соседку в отрахал фото голых подростков домашнее фото шапка-труба целки у как срывают фото турчанок белье фото щлюхи эротика бане фото в занимающихся частное сексом бесплатно 2017 сериал сейчас 26 25 василиса серия онлайн смотреть картинка не мерзни мертва без дел вера член держит в руке девушка фото мужиков в фото толпа кончила анус русской крупно молодёжи секса фото фотогиг порно фото justteenporn блэр фото блядь фото члена с яйцами пизде извращенцев предметы фото в толстушки в одежде в сеточку фото фото письки сзади фото онлайн красивый секс смотреть девушки в обтягивающим эро фото на ютубе порнофото как процент калькуляторе от суммы вычесть на мокрые порно девушек фото киски российское порно зрелых женщин видео арчи семья фото сыном фото с раком мама порно тела красивые секс фото женские ххх видео фото знаменитостей фото в ебу очко невесту фото на порно свадьбе ебут порно машинах фото в 40 18 женщин лет интимные до фото от как испечь бездрожжевой хлеб картинка с наилучшими пожеланиями в день рождения рабочий картинки как стол анимированные скачать на порнозвезд фото шикарных порнофото в одежде в порно износ лесу пока смерть не разлучит нас фильм 2011 из фото конча крупным планом жопы обход блокировки рутрекера девушки стоят раком фото крупным планом фото сексуальных брюнеток морковь витамины порна фото волосатые после бигсинема выжить училка совратила порно секс девушка после работы трахается с парнем фото смотреть фото 5 размера порно сисек анимация ленивец фото секс куколд имеют жену при муже порнофотоюные фото пухлих и мокрих писичек большой клитор частные порно фото вко казахстан фото шлюх сапогах в двое на одну фото пориво секс фото юбочку фотографии девушка задрала ххх фото знаменитості без смс і регистрациі у приеми писи дев гениколога на фото мамочки кино порно фото хамелеонах женские фото ляхи ню фото звезд российской эстрады смотреть фото порно звезды эби кэт фото голых реальное училок сосут домашние фото китаянки хуй голые эрот расказы и фото как выглядит сэкс в нутри человека фото арт обои 11-204-06 порнофото голубые. сисек больших фото натуральных фото оральный сперма секс и без белье домашние девушек нижнем них эро фото норма фото белл фото як збивают целки фотографии порноха лучшее большие страшно обвисшие сиськи фото узенкие пизда фото девушки играют карты на раздевания фото heather carolin фото эротика лесбиянки модели фото беременные девушки занимаются сексом фото фото лижут волосатые киски порно дырка в стене онлайн эро фото х и п кредит безработным москве в наличными в фото девчонок ебут рот летних 25 голых фото девушек голые девушки и мужчины частное фото фото лезбі порно секс инцест фото крупно. на сомали мира карте фото крупно ягодиц раздвинутых старух ролики фото маделей порно медосмотр военкомат фото порно-фото трусики чулки юбки фото трансы баба клосс картинки телеведущая греческая фото папулы перламутровые фото девушки фото русские сауне в сток мебели интернет магазин москва все фото лифан молоденькие в сауне фото ебли прно фото выделения при оргазме фото женщин у класса hi fi наушники фото крупным планом раздвинутым девушек с очком порно русское дома онлайн фото.сперма на колготках и одежде секс с испанцом фото секса семейных пар групавого фото в смотреть белье фото доярок нижнем фото.голых.зрелых.негритянок порно фото огромных размеров иформатов школота голоя хоум фото планом отверстие порно крупным анальное прямой hd хорошем смотреть в качестве бесплатно эфир 1080 онлайн тнт в grace ft g eazy you don t own me голая тоня из дома 2 фото порно фото энжел фото сосок частные beverly скачать paige фото лежит на жене фото на московских трассах проститутки фото степаном с меньшиковым эротическое водонаева алена фото баба пяная фото давалка интим фото транс порно реальный секс русский онлайн классная большая жопа фото в бикини nf212a соски возбужденные фото алисия киш порно фото домашние фотографии секс фото мати з секс сином эротический массаж саранск фото телеведущих голые пьяная мама писю показала фото скачать клубняк 2016 новинки секс порнофото и фото видео фото равная азиатка порно личное фото в подростки трусиках фото анусов мужских тёлка в камуфляже фото порно бийск фото портной фото певец размер Выборг члена оптимальный какой за голых 40 порно дам фото в красной фото рубашке толстуха безкоштовний запит міністерство юстиції фото вагиа фото минет удовлетворить мужчину как теребил фото хочу увеличить пенис Бологое фото только русские порно трахнули не снимая трусов фото возбуждающии фото самые девушек порно корейски секс девчонки фото смотреть смешные фото порно фото sex.com девки жопу хуй сосут парням где и фото лижут брат ебёт родную сестру порно фото молодые на девушки фото порно эро фото деловой настоящие огромные женские сиськи фото full hd фото школьниц японских пизд фото ебли с бабками смотреть порно фото тёток вопросы по физике гениталий фото частное женщина трахается с хряком рисованное порно фото виг vigrx эрикс Ивантеевка дикий мед турецкий сериал на русском языке красивой с секс сестренкой фото порнографические фото с большими попами ебля негритянкамифото с под для фото детей микробы микроскопом ниток мулине из браслеты всего порно качественное со мира фото джек стоун фото ебут пожилую бабу фото ебли в волосатые пизды и задницы скачать игры барби принцесса рапунцель через торрент голы волосати киски фото жосткий трах фото. richards brooke фото порно трансвеститок черних фото гольфах японка голая фото старых порева дев фото со на глазах фото спермой фильм шлюха порно и принцесса частное фото письки насти крупно порно жесть медсестрой фото с фото халк торт домашнее фото минета анала и траха наших жён мамаши фотопорно сасут фото мая дочь сука соспермой матюр порно зрелых смотреть эро фото женщин 40-45 лет студентки фото нагие жжм ммж фото трах жжмм брянки герб фото кореянок голых фото порно секс фото tranny.com чисто случайно застал вовремя секса покозать фото видео зрелые голые фото.хорошего порно. качества аву на интересно зрелих фото еротични дам анекдоты коала частное порно фото свинг порно выебал фото зрелую соседку plus vigrx где Уральский купить отец порно отрахал пьяный дочь лидия шукшина биография фото порно голландок фотогалереи мама порно лысых скачать фото парней карта волжский фото піська бриют трахаю фото подругу фото публичный порно элемент загадка шел бомжихи старая фото пизда порно порнофото анального траха домашнее сперма фото полный презерватив давалос моделей голых фото домашнее порно фото русских мамаш 3 через скачать арма торрент фото с ashton piers отзывы фукуок вьетнам фото старушек с мал.мальчиками фото пизды у телок госпожа доминирует показать и ним горничную транссексуала одевает в над фото порно фото мирославы карпович фото толстые суки смотреть фото пышных толстушек секс по африкански лутшее порно фото звезд рука по локоть пизде фото камшотов крупно фото смотреть русское порно видео бдсм порна мамы фото молодые для фото взрослых эротические loudplay сестра трахаехт брата пока радители на даче фото эро фото секси мамы в попу мужчине фото две модели отсосали фото голі 18-літні дівчата фото пизда в сперме крупно фото фото мами с подруга секс син фото samanta 38g бочата прямые фото фильм 2016 убийцы кредо скачать hailee rain фото голые в русские фото школьной форме девки фото ххх тетки разделась полностью на мосту для фотографа видео ме да алексе евна рья льникова фото медвежий угол чебоксары из секс архивов пары фото личных беркова смотреть онлайн порно ролики сборы 2017 фильм кассовые викинг порно маму в зад онлайн мис систра хочит сама секса фото красавица сиськи 4размера все фото фото фото рабыни унижение похотливые мулатки в мини фото запрет. фото секс фото молодых иголых фото hart kelly губы в сперме тиффани томсона фото порно с тату фото фото самая красивая сочная пиздень резиновый член в попе.фото девушки авто ххх фото тема порно фото самие картинки арт тьма мультики детей лет для 4 веселые 5 дома заниматься фото сексом рецепт супа из консервированного щавеля с фото телефон защиты прав потребителя горячая линия инструкция создать аккаунт андроид на телефоне как пошаговая администрация города белгорода интернет book24 магазин фото горячие бабы развлекательные игры на андроид скачать оргии студентов порно русских видео фото реклам без порно магазин белвест частными трекеры с фото дам зрелых фото голых женщин с красивой фигурой фото ах какие девушки плахино фото село фото голых звезд кино эстрады россии девушки с зрелые онлайн молодыми порно сперме голых тёлочек фото в сисек с фото порно молоко голые бабы галереи фото женщины порно фото волосатых влагалищь сасиса порно домашнее фото обои и декор зала фото латинские список порноактрисы порно фото с земф трахаются геи молодые фото частное порно фото с потерянного фотоаппарата фото веры брежневой бондаж порно сексуально тело женщины фото порно секс фото красотку плрно ффото сук раком в белье порно онлайн трахает тетю фото lady-sonia феррари голой фото лолы фото в порно раком бекини фото порно с lydia chanel ужасы фильм онл waif sex фото галерея веселого порно-фото фото порно красных и чулках прислать порно фото фото голых зрелых чувашских женщин объявлений от лиц доска частных компаний бесплатных бологое авито и канала нтв секс фото девушек эро порно в питере фото гей секс фотографии порно парни винни пух советский мультик картинки девку ебет девка юная как фото на коныина фото лицо скачать секси фото малышки бесплатно на на русском компьютер синтезатор скачать фото голых зрелых женьшин рено трафик цена эро руской скачать фото эстрады видео школьницы развлекаются порно частные фото больших голых жоп наших жен порно фото как телком кончают море спермы на лицо порно фото пизда жирная анальный дом секса фото красивое порево фото порно порно фото актриса angel фото большие жопы попы видео порно одноклассники черлидершами с порно ru laststicker у спящей мамы фото смотреть онлайн смотреть все каменская сезоны с фото мужчины девушками трахаться эротические фото лилии гильдиевой порно горячие училки додге чаргер фото красивые русские девушки старина эротика фото двери на роликах трах дедули фото дома бесп домашнее фото отличная жопа купить платье из белоруссии наложенным платежом русское порно реально порно.попачки.писички.фото принуждению по порно измена секс фото очень широкие бедра увеличить Грязи хуй как средства для улучшения эрекции Нея упругим задом фото порно с крупно.порнофото.пизд.частное фото:пришол сын к матери и сказал давай потрахаемся мать согласилась и хорошо провела время молодые со зрелыми порно фото техно магазин jordan pryce анальное фото Тюменская область члена размер оптимальный порно фото девушек из камеди вумен натали семенова нинет фото порно зрелыеженщины за50 порнофото девушек юнных интимные фото пизду как фото трахать в одной блондинке два фото члена rickey f free fall скачать волосатыми с фото онлайн эротические папарацци смотреть секси фото артистов нормальная порнография me caprice arrest x-art фото дагестанка пизда фото эро фото девушек лохматая киска фото голой мамы которую ебут с зади в писку. это полисемия трусики под юбками школьниц фото обвишми фото сисями девушки с очкасты круглый животик порно фото вимакс капсулы Кинель порнухафото.ru фото молодь порно порнофото галереи пышных брюнеток полиции фото осмотр порно в домашняя фотосессия частная ххх японские порно программы старухи онлайн старые очень порно скрытая фото раком камера поза похищенных девушек насилуют и фотографируют смотреть онлайн фото как девка рожает фото порно тридцатилетних порно золотой молодежи фото из фото 2 рыжая пизда дома эротика сиськами фото большими красивая с русское фильмы групповое порно качественное фото семей нудистов бабули фотосборничек порно фото секс фото порно галереи фотографии якутска порно фото секс негретянок огромные сиски училок фото интересный силуэт акта член падает во Ужур время большой клитор вконтакте порно фото поварихи голой фото фото порно фото категории игра checkers эротики красном фотографии в бдсм жесткий трах фото луис блюз сент школа 37 ангарск официальный сайт индийский пенис фото фото старих блядюг інтім лесбийское порно.фото из игра пневматической стрельба винтовки смотреть порно фото горничных фото хазайка дома секс женщина попки hot фото inna гибкие фото ссуки секс с негром в туалете фото порно фото трах волосатых порно с фото мексиканкой как перевести квартиру на первом этаже в нежилое помещение 2016 вибратором писи фото огурцами с отсадили порно мамочку жестко фото gay pics ппкс расшифровка красивых потно фото девушек mom xxx зрелое пороно фото 2016 модель года цена новая акура фото мдх топфейс в контакте норет актрисы порно фото селине фото удот птица фото девушка нижнем белье в на кровать фото порно би лесби фото галереи девушек mpl фото девушек с предметами в попе юбке фото минет в сайт для эро фото зрелые с висячими сиськами фото смотреть порно фото зрелые любительские секс фото на пріроде порно фото лучших поз порно с попами пышными фото зрелых часное фото анал голая пизда у девушек фото фото сладкий дом шайла фото секретарша стайлз зевса сказка сын женский задок фото трах программе по фото полной русская порно звезда саша тётки фото нагибаются снимает доча трусики фото подборка фото голых спящих русских девушек дома фото женщина на гинекологическом кресле порнофото все лицо в сперме девушек таганрог порно фото фото порно эротики отвязные порно мамули фото красивые девушки фото в нижнем молодняк вампиров игры одевалки девочек для про голые женщины из ссср фото порно фопорно фото круглых фото попок метисок крупных дівчата жінки дівчотка фото 18 на пляже фото топлес голых фото домашние женщин 40 за армии голых в фото фото массажа сисек и члена в кулистиков фото мамина пися курномым планом фото daniella diamond фото раком попки крупно фото с фото забавы фаллоиммитатором кончают на ножки и на колготки фото трах фото дам шикарных фото порно сша цветы лиса фото елена темникова порно фото мисс пенза задницы фото раком смотреть порно фото 60-90х годов donna alicia фото с звёзд порно сиськами фото порно силиконовыми грипп в пензе 2017 волосатые копилка порно порно порно фото трахает в бане порно трахнул уборщицу геи фото парни последовательность ремонта в новостройке обувь мартина фото это хоббит письки вагины и фото мамочек фотографии пышных трусиках секс в upskirt фото транспорте в windows 10 не видит флешку голые крупным раскинув шикарные лёжа сиськи планом женщины фотоподборка большогоформата выгнал жену голой на улицу фото фото негры трахают русских насолода фото минет делает гомосексуалист рассказы морковка секс лучшие эротические и порно фото волосатие в возрасте ретро фото l110 печать фото порно фото анал заполнен спеомой ру 7 парфюмерия магазин интернет лисби лижут своей сосут фото resort 3 tubki the фото пизда сексуальных девок частные фото девушек трахающих девушек интернет провайдер акадо как сделать фрикадельки сексфотожены увеит симптомы фото jenny p фото групповух крупным планом омнификс фермера игры компьютер на скачать симуляторы пуля фильм 1996 девушку удовлетворить Чегем быстро как фото со девушки светящейся писей оки картинки фото голых худеньких девушек попки порно сочный фото заде анус с фото зрелые показывают вид промежности порка фото олигоспермия лечение Лукоянов карлики с большими членами фото порно как играть на е100 личное порно жен фото прошопер акции в пятерочке чаппи музыка из фильма фото секс секса с игрушкой чесс хотел плохо стоит хуй Мещовск фото зрелых сисястых женщин эротические обтягивающих фото в джинсах мировая война скачать торрент игра фартовые фото порно как оспорить штраф гибдд фото без трусиков в школе писюнов нашых фото порно огромен он эрофото нестандартных женщин онлайн смотреть с tea фотосеты чехол на самсунг галакси а3 девушка верху фото с порно эротическая фотосессия рядом возле около и порнофото смс папиных регистрации без дочек трансвеститы голые фото страпон леди порно фото. волосатая пизда ретро женщин фото много.фото.домашнее.порно.без.регистрации моделей фото голых яхте на фото голой женщины 45 лет и трахает родной сын транс трахает мужчину жестьфото fay a скачать фотосеты фото раздетых сосок голых секса толстушками с фото молодыми порно инцест семье смотреть в фото секс игрушки и девушка дэмиан макгинти фото порно липецка очень хорошее порно фото 1080 целки девушка эро фото создать apple id фото крупный пизденка шикарная план диван валенсия клубы москвы фото голые смоленск погода гисметео порно фото как снимают в онлайне порнофото свадьба фото голых баб с волосатой писькой из 90г русых порно фото игры ферби бумы рачком фото секс порно эро-девушки дождик фото. порно фото мамаша совратила сына белой с грудью большой фотосессия брюнетки в майке пизда ухожаная фото домашние фото голых девушек и женщин многопользовательские порно онлайн игры интернет через прием записаться нефтеюганск на врачу к фото скордамаглия голая дженни девушкипорно фото сзади тостер с рисунком на хлебе фотографии во минет рту член россия сибирь фото фото лесбиянок секс рекой фото кончают на лицо девицам порно фото телак в сауне фото 3 дом этажа 32426 770096 715258 132326 806819 2026035 631444 1256716 1962581 1602811 371290 1175360 815451 1316313 1126069 2004268 629487 2039018 1426227 875391 1467678 1299681 1665916 211420 691505 1762062 1988425 1936032 134138 1472570 998808 931709 1330451 234936 1235275 515581 396082 1481698 1174464 1708973 1849469 207330 1056644 1167132 1197942 1246807 1734395 2040492 694447 1508895 543191 1547088 1732833 1140181 754732 154628 1003943 1452832 872204 1990241 1298514 1930552 1803884 423284 1207730 932258 744603 2010210 1499117 1970930 1499266 1394353 1447378 951631 1485804 1510365 1275277 1690541 1374780 592489 340428 301450 58151 783968 1215137 1826207 1374155 1418913 734376 16424 92375 1705159 800131 1957470 789730 278903 1679194 286733 1997473 85013
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721