Клієнтелістські мережі в період президентства В. Ющенка

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Метою статті є показати функціонування поліцентричних клієнтелістських мереж, які сформувалися в період президентства В. Ющенка та продемонструвати їх вплив на процеси демократизації в Україні.

Ключові слова: клієнтелістські мережі, неформальний інститут, еліта, демократизація.

Характерною особливістю політичних трансформацій на пострадянському просторі є процес міжелітних угод – “пакту еліт”, що передбачає інституціалізацію “правил гри”. Проте “пакти еліт”, які мають місце на пострадянському просторі, замість утвердження демократичних правил гри стабілізували та консолідували різноманітні недемократичні або напівавторитарні режими [1, с. 97]. Головна причина цього – те, що домовленості між політичними акторами передбачали номінальне утвердження та закріплення формальних демократичних інститутів, що слугували прикриттям для неформальних інститутів, які зберігалися та продовжували функціонувати в умовах номінальної інституціалізації демократичних інститутів. Така практика в Україні, на нашу думку, перш за все була пов’язана з потребою міжнародного визнання та легітимації політичної влади, де номінальне закріплення демократичних принципів та інститутів було необхідною умовою.

Неформальні патримоніальні інститути, які набули розвитку у період президентства Л. Кучми стали основою недемократичного характеру політичного режиму в Україні. Опора президента на розгалужену клієнтелістську мережу між центром та регіонами, забезпечила можливість централізованого та цілеспрямованого управління всією державою, і створила ефект авторитарної стабільності, за якої політична конкуренція між елітами точилася не навколо політичних чи суспільних пріоритетів (ідеологічних чи програмних цілей), а натомість передбачала боротьбу за доступ до каналів зв’язку з патроном – Л. Кучмою. Український варіант “пакту еліт” можна розглядати в контексті пострадянських міжелітних консолідацій [2, с. 6], як певний варіант картельних угод з обмеження конкуренції й видавлювання “сторонніх” від участі в експлуатації публічних державних ресурсів.

Результати президентської кампанії 2004 року, змінили розстановку політичних сил у відносинах владаопозиція. Перемога В. Ющенка розглядалася суспільством та більшістю політологів як новий етап демократичних трансформацій. Вважалося, що за умов зміни політичних еліт, процеси демократизації набудуть реальних, а не номінальних (на рівні декларацій та нормативного закріплення) проявів, а неформальні інститути та практики, які зберігалися у період президентства Л. Кучми будуть змінені. Проте замість зміни політичних еліт, відбувалася ротація політичних еліт, а практика політичних (управлінських) рішень, які були прийнятті та реалізовані протягом періоду правління В. Ющенка показала, що неформальні інститути не були змінені, а натомість ши­роко використовувалися в обхід формальних інститутів та процедур. Збереження та утвердження неформальних інститутів у період прези­дентства В. Ющенка дозволяє говорити про дефектну демократію як характеристику політичного режиму в Україні в період 20052009 року.

Формальна інсталяція демократичних інститутів в умовах незакінченої раціональнобюрократичної трансформації держави веде до виникнення сучасного патримоніалізму (Г. Рот) і неопатримоніалізму (Ш. Ейзенштадт, Ж.Ф. Медар) [2, с. 4]. Узагалі поняття “патримоніалізм” по­ходить від слова patrimonium, яке вперше зустрічається в римському праві й означає спадкоємне, родове майно. Німецькі історики та правники XIX століття, що вивчали добу раннього середньовіччя, розглядали патримоніалізм як форму беззастережного володіння й керування державою як своєю приватною власністю на взірець розпорядження землевласником своєю вотчиною. Комплексну концептуальну розробку поняття патримоніалізму у широкій порівняльній перспективі вперше здійснив М. Вебер у своїй фундаментальній праці “Господарство і суспільство” [2, с. 6].

За класичним веберівським визначенням, “у своєму чистому вигляді патримоніальне і, особливо становопатримоніальне панування, розглядає всі владні повноваження та відповідні економічні права як приватно привласнені економічні можливості” [2, с. 6]. Специфічною особливістю патримоніалізму є насамперед апропріація (привласнення) сфери управління офіційними носіями політичної влади, а також нерозчленованість публічнополітичної й приватної сфери соціуму, внаслідок чого держава управляється як приватне володіння правлячих груп, які приватизують різні суспільні функції й державні інститути.

Неопатримоніалізм, як правило, виникає у процесі політичної модернізації постколоніальних суспільств унаслідок перманентної кризи політики національнодержавного будівництва, що виражається насамперед у неможливості реальної інтеграції й функціонування політії на основі демократичних механізмів конкурентного політичного процесу та формально встановлених раціональнобюрократичних правил політичної гри. Як відзначає Ж.Ф. Медар, неопатримоніалізм стає продук­том суперечливої комбінації бюрократичних і патримоніальних норм, за якої функціонування публічновладної сфери здійснюється за логікою патримоніальних відносин, а її легітимація і формальний порядок формування – за логікою відносин раціональнолегальних [3, с. 178].

Щоб охарактеризувати патримоніальний характер неформальних інститутів у період президентства В. Ющенка ми пропонуємо розглянути практику призначення голів обласних державних адміністрацій та проаналізувати інститут призначень з точки зору реалізації повноважень президента в умовах парламентськопрезидентської республіки. Для характеристики процесу призначення голів ОДА ми пропонуємо використовувати поняття неопатримоніалізму К. Клепхема, який визначив його як форму організації, у якій відносини патримоніального типу пронизують політикоадміністративну систему, що формально будується на раціональнолегальних відносинах [2, с. 5]. Виходячи з такого пояснення, чиновники займають позиції в бюрократичних організаціях, маючи формально встановлені повноваження, однак здійснення цих повноважень відбувається, наскільки це можливо, не шляхом здійснення державної служби та виконання службових функцій, а скоріше як право використання приватної власності або ж приватних інтересів. Загальні взаємини водночас будуються за патримоніальним зразком феодала й васала, а не за зразком раціональнолегальних відносин між начальником і підлеглим, поведінка ж при цьому скоріше орієнтована на демонстрацію персонального статусу чиновника, ніж на виконання суспільних функцій. Для характеристики патримоніальних інститутів ми використовуватимемо модель запропоновану О. Фісуном, яка передбачає наявність 3ьох складових:

1)  формування класу рентоорієнтованих (rentseeking) політичних підприємців, які для досягнення своїх економічних цілей використовують політичні можливості злиття влади і власності;

2)  приватне використання державноадміністративних ресурсів, передусім силової й фіскальної функції держави, що застосовуються насамперед для придушення політичного опору й усунення економічних конкурентів;

3) вирішальна роль клієнтарнопатронажних відносин та зв’язків у структуруванні політикоекономічного процесу, а також простору реальної політичної боротьби [2, с. 7].

Під час аналізу патримоніальних інститутів ми зосередимося на умовах формування та функціонування клієнтелістської мережі (класу рентоорієнтованих політичних підприємців) навколо постаті глави держави. Ми зосередимося на аналізі структури клієнтелістської мережі з точки зору регіональних, галузевих, кланових і сімейнородинних зв’язків, які з’єднуються через механізм клієнтарних відносин вертикаллю президентської влади Всередині клієнтелістської мережі ми будемо розрізняти верхівку – політичне оточення глави держави, якому належать ключові позиції в державному й партійному апаратах; та низові структури мережі, рентоорієнтовані політичні підприємці, які забезпечують реалізацію інтересів глави держави на місцях (у нашому випадку – в областях). Політичними підприємцями ми будемо називати людей, які інвестують у політику різноманітні ресурси, сподіваючись повернути їх у вигляді сприятливої для них державної політики. Проаналізувавши призначення голів ОДА ми намагатимемося реконструювати клієнтелістську мережу (далі КПМ), яка сформувалася навколо В. Ющенка.

4 лютого 2005 року В.Ющенко підписав укази про призначення 24 голів обласних державних адміністрацій (обласні державні адміністрації – далі ОДА). Процедура призначення голів ОДА не відповідала чинній редакції Конституції (з поправками від 8 грудня 2004 року), яка передбачає призначення голів ОДА Президентом після подання Прем’єрміністра. На нашу думку, неконституційний характер призначень є свідченням домінування неформальних угод в оточенні В. Ющенка, додатковим свідченням такого твердження може бути те, що попри порушення формальної процедури жоден політичний актор не скористався можливістю оскарження призначень у судовому порядку. Окрім того, неконституційне та публічне (Президент підписував укази про призначення у Верховній Раді) призначення голів ОДА мало вигляд формування президентської виконавчої вертикалі влади, до якої В. Ющенко формально (за положеннями Конституції) мав опосередкований стосунок, і водночас було першим свідченням домінування неформальних інститутів над формальними. На нашу думку, така поведінка В. Ющенка була результатом прагнення повернути втрачені повноваження – попри зміни внесені до Конституції контролювати виконавчу верти­каль як це свого часу робив Л. Кучма.

Призначення голів ОДА стали результатом угод всередині поліцентричної клієнтелістської мережі, яка сформувалася навколо В. Ющенка.

Найближчі соратники президента В. Ющенка – верхівка клієнтелістської моделі – залежно від місця в ієрархії, отримала можливість призначити своїх представників на низовому рівні (рівні областей). Розстановка представників верхівки мала такий вигляд : В. Ющенко – 9 представників, П. Порошенко – 5 представників, О. Мороз – 2 представники, А. Кінах – 2 представники, В. Литвин – 2 представники, О. Зінченко – 1 представник., Ю. Тимошенко – 1 представник, О. Третьяков – 1 представник, Б. Тарасюк – 1 [4, с. 20]. Підтвердженням цієї тези є передумови призначень та причини звільнень голів ОДА залежно від конфігурації та становища політичних акторів у верхівці клієнтелістської мережі. Найбільше представників після Президента – а саме 5, отримав П. Порошенко, якого з В. Ющенком пов’язували сімейні та бізнесові зв’язки, і який на момент призначення голів ОДА (лютий 2005 року) був найбільш наближеним до глави держави. До групи П. Порошенка ми включаємо – В. Атрошенка – бізнеспартнера П. Порошенка, Ю. Артеменка – бізнеспартнера відомого бізнесмена та члена партії “НУ” Костянтина Григоришина, який був партнером П. Порошенка по бізнесу, В. Бондаря – бізнесмена, який, О. Домбровського – бізнеспартнера та друга П. Порошенка, П. Жебрівського – бізнеспартнера П. Порошенка [4, с. 23]. Представники П. Порошенка або були бізнесменами та мали бізнесові та ділові зв’язки з ним, або були призначені для лобіювання та захисту інтересів П. Порошенка в регіоні. Показовим прикладом клієнтелістського характеру зв’язків між ними та В. Ющенком стало те, що після закінчення протистояння між П. Порошенком та Ю. Тимошенко, яке завершилося відставкою уряду та звільненням П. Порошенка та О. Зінченка, 3 (В. Атрошенко, Ю. Артеменко, П. Жебрівський) з 5 голів ОДА призначених за квотою П. Порошенка були звільненні без вагомих на те причин.

Іншими показовими прикладами призначень та звільнень голів ОДА є призначення представників самого Президента – до цієї групи можна зарахувати П. Олійника, О. Черевка та В. Балогу (опосередковано В. Червонія, І. Стойка, В. Чупруна, А. Авакова, О. Данилова, Б. Сіленкова). І хоча тривалість перебування та характер звільнення цих голів ОДА різниться, проте дуже яскраво демонструє клієнтелістську мережу навколо глави держави. Призначення О. Черевка (як і П. Порошенка та О. Білозір) є прикладом непотизму, та демонструє як сімейні зв’язки та приналежність до верхівки клієнтелістської мережі дозволили йому попри майже 50% падіння рейтингу НСНУ у Черкаській області (на основі порівняння результатів виборів 2002, 2006 та 2007 років) протриматися на посаді протягом всього строку повноважень президента та зберегти за собою місце у президії НСНУ. Інший приклад, призначення В. Балоги головою Закарпатської ОДА і його подальше входження до верхівки КПМ на основі бізнесових інтересів, призвели до заміщення П. Олійника, який був призначений по квоті В. Ющенка, і успішно (на основі порівняння результатів виборів 2002, 2006 та 2007 року) виконував роль партійного лідера в регіоні. Хоча діяльність В. Балоги на посаді голови Секретаріату Президента може бути предметом окремого наукового дослідження, можна навести ще декілька прикладів того, як приналежність останнього до верхівки КПМ призвела до заміщення партійних функціонерів, які стояли на чолі ОДА, бізнеспартнерами та політичними соратниками В. Балоги. Характерною особливістю після Помаранчевої революції стала широка залученість глав обласних державних адміністрацій до пропрезидентської партії Народний Союз “Наша Україна”. Протягом першого року після Помаранчевої революції до Ради партії (загальна чисельність на той час – 150 осіб) увійшло одинадцять голів обласних держадміністрацій. Участь голів обласних державних адміністрацій у партійному вважалася важливою характе­ристикою “партії влади”. Проте вже у 2008 р. голови обласних державних адміністрацій почали активно залучатися до нової партії “Єдиний центр”, до засновником якої був В.Балога. Серед регіональних політичних акторів, що увійшли до “Єдиного центру”, можна відзначити го­лову Херсонської обладміністрації Б.Силенкова та главу Хмельницької обласної адміністрації І.Гавчука. Іншим прикладом формування КПМ можуть слугувати заміщення окремих голів ОДА на користь представників Віктора Балоги. На наш погляд типовими прикладами такого заміщення виглядають звільнення М. Лаврика, І.Стойка, О. Садикова, Н. Дієвої та І. Гладун, які жодним чином не можна пов’язати з результати їх партійної чи управлінської діяльності.

Типовим прикладом формування КПМ можна назвати призначення представників В. Литвина – С. Касьянова та В.Олуйка. Призначення цих голів ОДА стало результатом міжособистісних політичних домовленостей між новою елітою – главою держави та головою парламенту – представником старої еліти, та жодним чином не відображало настрої партійних керівників місцевих осередків. Як результат, обоє представників В. Литвина були звільнені з посад через протести місцевих осередків коаліції “Сила народу” – В. Олуйко через 5 днів після призначення, С. Касьянов – через місяць. Вони були замінені представниками верхівки КПМ, В. Олуйко – І. Гладуняком, протеже В. Шандри – народного де­путата від “НУ”, члена верхівки КПМ, С. Касьянов – Ю. Єхануровим, членом верхівки КПМ, зважаючи на стратегічну роль Дніпропетровської області. І хоча в результаті протидії місцевих осередків коаліції, домовленості між старою (В. Литвин) та новою елітою (В. Ющенко) були порушені, проте заміщення представників відбулося не на користь місцевих осередків коаліції, а в інтересах верхівки КПМ та особисто глави держави.

Представників О. Мороза, який підтримав кандидатуру В. Ющенка та на момент призначення голів ОДА належав до КПМ, було призначено у Одеську та Полтавську область. Ними стали В. Цушко та С. Бульба відповідно. В цьому випадку показовою є причина звільнення обох голів – у зв’язку з обранням до ВРУ за результатами виборів 2006 року. Тому їх призначення ми пропонуємо розглядати виключно як підтвердження клієнтарнопатримоніальних відносин та функціонування КПМ навколо глави держави.

Представників А. Кінаха – М. Лаврика (Чернігівська область) та бізнеспартнера А. Кінаха О. Садикова, було звільнено у липні 2007 року з однієї причини – призначення на посаду голови Секретаріату Президента В. Балоги і посиленням його впливу на главу держави, і відповідно послабленням позицій та ролі А. Кінаха у верхівці КМП. Про­теже Т. Борисюка, Р. Ткач залишив посаду у зв’язку з обранням до ВРУ, а на його місце у зв’язку з посиленням протистояння між Президентом та Ю. Тимошенко було призначено бізнесмена М. Палійчука, кума чле­на НСНУ І. Паляниці, головне завдання якого полягало в збереженні позицій НСНУ в ІваноФранківській області.

Якщо підсумувати призначення голів ОДА В. Ющенком, то переважна більшість з них буде перш за все пов’язана з проявом неформальних залежностей, які існували між главою держави та його політичним, сімейним та бізнесовим оточенням. Із 24 новопризначених губернаторів 9 були прямо чи опосередковано пов’язані з бізнесовими структурами. 10 губернаторів було призначено на посади в тих областях, де вони ви конували функції керівників виборчих штабів В. Ющенка. При чому цікавим, з цієї точки зору є географічний принцип цих призначень. Із десяти новопризначених голів ОДА, які на виборах 2004 року викону вали обов’язки голів виборчих штабів В. Ющенка, за виключенням О.Данілова (Луганськ), 9 представляли виключно західний регіон. Проте до кінця строку повноважень президента, на посаді залишився лише один – О. Черевко, який, досить показово, був пов’язаний з В. Ющенком сімейними зв’язками; натомість 7 було звільнено протягом перших 2х років президентства Віктора Андрійовича.

Аналіз призначень голів ОДА дозволяє говорити про існування розвиненої поліцентричної клієнтелістської мережі, верхівка якої перебувала у неформальних зв’язках з В. Ющенком. Більшість призначень були пов’язані з існуванням клієнтелістських зв’язків між главою держави та верхівкою КПМ, верхівкою КПМ та призначеними представниками, які реалізовували ролі низових структур мережі. Характер звільнень голів ОДА або ж заміщення цих посад новими представниками, дозволяє говорити про домінування клієнталістських бізнесово-кланових і патримоніальних сімейно-родинних зв’язків.

Патримоніальна складова призначень голів ОДА є одним з прикладів функціонування клієнтелістських мереж у період президентства В. Ющенка. Подібні мережі функціонували і в інших вищих органах державної влади – уряді, парламенті, судовій системі України, наведені вище приклади в цьому випадку є одиничним підтвердженням існування подібних мереж у політичній та адміністративній системах. Головна причина їх існування – “спадок минулого” [1, с. 87] попередніх недемократичних режимів, що проявився у збережені неформальних інститутів у період президентства В. Ющенка. Причиною їх збереження слід вважати відсутність цілеспрямованої політики їх деінституціалізації.

Домінування неформальних інститутів у період президентства В. Ющенка стало однією з ключових перепон на шляху утвердження консолідованої демократії в Україні в цей період. Відсутність цілеспрямованої політики та особистої позиції політиків, спрямованої на деінституціалізацію інститутів та практик, які функціонували в період президентства Л. Кучми та зберігали недемократичний характер взаємовідносин між гілками влади та громадськістю, негативно вплинули на процеси інституціалізації демократичних практик та утвердження принципів демократії.

Список використаних джерел та літератури:

1. Гельман В.Я. Из огня да в полымя? Динамика постсовестких режимов в сравнительной перспективе [Текст] / В. Я. Гельман // Полис. – 2007. – №. – С. 81109

2. Фісун О. А. Неопатримоніалізм проти демократії в Україні [Текст] / О. А. Фісун // Віче, 2008. – № 17. – С. 47

3.  Medard J. F. The Underdeveloped State in Tropical Africa: Political Clientelism or NeoPatrimonialism [Text] / J. F. Medard // Private Patronage and Public Power; ed. by C. Clapham. – New York: St. Martin’s Press, 1982. – P. 162192.

4. Дзеркало Тижня [Текст]: газ. – 1994 – 27 президентських очей / Якель Р., Хрменко І., Фоменко В. та ін. – Київ: Преса України, 2005. – 1925 лютого. – № 6 (534).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

computer for papers research sale"" medical no office experience cover with for assistant letter how resume a get to good statistical homework help help assignment sydney cory in topanga and dating real life psychology write thesis my macbeth with coursework help buy paper online research helper homework worksheets application college review pay essay service law order essay and of personal college a statement admissions essay help pay my to write someone will i paper service essay online help targets for paper shooting range sale and dissertation approval page sleeping disorder essay essay strength and weakness personal english coursework with help essay law and order reviews paper my writer help county library multnomah homework my admission essay do underline statement custom services personal writing write how to my cv first download format application cv for job can baclofen promethazine take i with why i attend writing want essay college admission to Artane drug generic compulsive statement thesis obsessive for disorder help chegg homework solutions paradise essays dating advice a feminist essay osteoporosis about engineer resume purchase homework search engines help computer networks thesis in paper custom tubes free me but hentoff for not thee speech for paper custom wedding bags thesis on phd watermarking killer essay the angels help buy pills aldactone holocaust on essays the services writing school medical essay phd delft university thesis buying taliz online online homework helper rhyme cheap written essays custom assignment myob do my example for job sales letter cover editing services free book buy used pro business plan with books homework help uk best affordable 2014 writing resume services best writer thesis essay my write melbourne help writing paper history essay writer pro and help proposal dissertation geography disorder study case seizure for essays scholarships personal resume phd research writing a resume how look thesis descriptive homework help new chinese year how write to dissertation introduction tudor times help homework cancer dissertation help custom writing assistance write essay to an how application korean paper for disorder eating thesis statement writing page online writer essay funny automatic essay college psychology help essay king martin luther update hindi news updating schools help homework disorder bipolar studies case dating flagrans latino chicano essay homeland tricks longer to essays an make essays assignment help for homework 6th grade help cheap assignment buy custom 2014 and it service dissertation writing essay canada store drug argelon school after hoboken homework helpers help for advanced homework accounting financial 7e youtube homework help activities online paper research wild dating meets site write plugin panels custom of help water color essay doctoral san california anaya francisco dissertation where flonase buy to rx no test hypothesis means for examples word proposal template purchase medical how for a to fellowship write cv online buying essays maps help homework history eastern washington essay admissions university your pay extended someone to do essay francais dissertation methode term cheap paper writer cd online ceclor quick school written for speeches resume services writing government jobs for help india homework get to homework help music writing vancouver resume service homework helper writing keflex metabolism my write toronto essay me for help services phd dissertation essay buy college your written essays bacon francis by sir on essay poetry paid homework online help profiles essay courage in contest paper mla research reference purchase essay online satisfaction literature customer review grade math ontario 12 help homework do my how to assignment masters writing thesis a book writing buy assignment online cheap Verampil understanding reading pressure blood and loss hair veterinarians weight buy research essay college bez buntownik powodu dating online in latex bibliography order alphabetical arrange how in to timing glucophage on hop essay hip lyrics persuasive essay an i how buy can help college online with essays prompt niu essay college college service admission university writing essay networking assignment help writing a uniforms essay help school persuasive script estonia robaxin no work social phd thesis resume chicago writing services tx best lyrics not girlfriend we're but boyfriend dating hours me write for in my essay 3 5 online danazol mg caps grabbe dissertation annika asendin mg homework b help ap physics online smith papers the joseph toronto in custom essay how to page a write essay 5 biology level essay synoptic aqa 3 math help homework grade statement for make personal to school medical a how holt rinehart homework winston help and online services and best the writing cv resume job admission writing custom essay with business coursework help book to where reviews buy abc help homework order place to buy resume best paper essay admission order usq phd thesis australia assignment help cheap custom uk essays assignment online writing service application write school high up write how a to 24 writing services essay on essay neurosis hysterical buy essay an english of essays theme phoenix the order buy study best case professional cialis rx discount without cri cri plans plane thorazine 100 from mg canada homework someone to math do my pay economics help forum homework buy essay happiness money can-t argumentative in should homework the do i morning my cheap dissertation writing retreats management dissertation biomedical waste on proposal good phd personal for a writing statement medicine dissertation length literature review writing service technical paper login password easybib username essays pbs written for rodriguez by application essay buy college journalism order time essay expository title the essay of online pdf divorce papers and services help academic writing essay rewrite service where to cheap paper buy resume sprekende online dating hengels hm order resume online spanish write in my paper application buy mcginty sarah myers college by essay app help homework best телефон музыка слушать Приколы на Читы на креатив в майнкрафт 1.6.4 дикие лебеди Сказки г.х андерсена Игры майнкрафт с модами стрелялки скачать игру и игра отдых Симсы на эро фото порно мама серии игра скачать 4 сезон все престолов играть с онлайн Танки игра читами пизду женщину фото зрелую в ебут секс м м с фото рассказы человек скачать паук Новый 4 игры торрент 3 игра скачать мертвых Дом Голодные игры с лололошкой 1 серия Видео обзор игр сони плейстейшен 2 Почему вылетает в игре dragon age Картинки с прическами и укладками дом васнецова фото порнозвёды на фото жeнщин босоножкaх голых в фото потенция и вич прически игр порнографии звезды фото подростки оральный секс фото фильмов из комедий что интересного посмотреть Доклад по баскетболу с картинками Поговорки загадки пословицы о воде в не Правила войны игру могу войти ты у Картинки меня такой один в школьниц трусах фото обычных с секси девушек одежде в большой грудью фото Играть в игры для мальчиков квесты фото юной шалавы фото из бруса 6 Дома проекты на 5 Поколение эвм 2 поколение картинки Ответы на игру ворд 4 фотки 1 слово фото видео порно звезд 90х и схемы из картинки Поделки бисера сил марко Стар зла картинки против секс сын фото порно мам и старые китаянки в трусиках сексуальные фото план строение пизды фото крупный внутреннее фото н ю частное фото в Как глаза красные убрать Обзоры настольной игры метро 2033 коридоре в стены фото Как украсить phone скинуть на Как игру windows тему с на всегда я тобой Картинки Скачать игру радалер 2 с торрента Ответы в игре чья тень 2 комплект 4фото ответы 4 уровень 3 слово Скачать картинки с флагом украины фото Загородные ключ дома под цены телка спящая фото в стрингах размер пениса Семёнов Картинки стрелец зодиака знаком с Старинные медные монеты и их фото порно фото анал большим планом размера Порода фото собак среднего 20 самые ожидаемые игры 2015 года эротика на фотообои телефон Цветы первоцветы фото с названиями фото любовницы голой с калининграда галакси скачать на игры гранд Как Фото никиты киоссе с девушкой 2015 негритянские женьшины задницами в купальниках сисястые фото порно с болшыми старое luxor игры похожие брюнеток Фото для свадебный макияж 2 Выжить смотреть после фото сезон анал фото широкий Картинки я сделаю тебя счастливой головами уефа лига Игры чемпионов статусы любовь стихи Грустные про порно фото азияты Дизайн отделки частных домов фото на самолётах перевозка Игра груза Ст 15 о статусе военнослужащего Игра престолов сезон 2 720p торрент фланелеграфе для на сказок Шаблоны Информация о лондоне с картинками Картинка ты нет такого больше как потенции ромашки с чай для Картинка с загадками про туристов эротическое фото с ампути Скачать the торрент игры cut rope Одни в доме ужасы скачать торрент кольцо бмв фото обои рабочий на скачать стол Щенки Онлайн игра гараж без регистрации фото пьяных в отключке в сперме обконченный носилования игра Снежная королева мелодия из сказки обои 1800 1080 порно фотогалерея взрослые фото секса с порно брюнеткой мореход сказки синдбад Автор автор доминика эрофото фото сары озон Картинки знаки зодиаки по месяцам Онлайн игры на пк симуляторы жизни кошки Самые большие мира картинки плохо стоит половой член Чукотский АО фото на пляже раздвинула ноги частные оральные ласки фото Паганини интересные факты из жизни Рамки на фото на годовщину свадьбы Ответы на слово в вк игру разгадай Если не отгадаешь загадку ставишь средствами Пионерский поднять потенцию народными авто фото альбомы фото одевалась в 90-е молодежь Как Как скачать фото с ipad компьютер игры логикалық Рамки для вставки фото в фотошопе эро фотосеты в колготках рецепт узбекский Лагман суп фото с майл центр варфейс игр ру Скачать Постные рецепты пошагово с фото Декоративные на тарелки фото кухне Эмулятор сега и игры на компьютер полуобнаженные девки в ванной фото стринги фото на кончил великі фото груди порно фото траха шикарних мамаш восточные песни Текст сказки из кубинки фото секс фото нх лошади фото сиськи насти з визы испания фото Шкафы на в спальню заказ купе фото голая порно фото юная Скачать игры для intel hd graphics Анимация с днем рождения подруга Скачать картинки котят с надписью дрочит азиатка в парню ванной фото Вставить adobe в картинку premiere россии Молодые певцы фото мужчины Даша на игры русском башмачок и Красивые фото или картинки цветов изысканное фото кино порно секса с деревенской темой игры него vigrx plus инструкция Лакинск фото под белье джинцах которыми девушки виднеется нижнее правильно Как обои видео покрасить геи видео пожилые порно фото алексея панина без цензуры голая фотосессия фото голых женщин из племен свадебном в Фото брежневой платье Игра куклы в национальных костюмах Покраска на фото волос короткий Игра криминальная россия бета 2 Игра красная шапочка и серый волк судак рецепт рыба с Заливная фото Как играть в java игры на андроиде из фото личного архива свингеры Скачать игру смывайся на компьютер Новочебоксарск волум капсулы вагины разрыв фото Шелест ольга и алексей тишкин фото Игры alawar скачать для windows 7 голые киски самочек фото порно мама фото і син мультсекс порна японская фото porno зрелых женщин фото порно фото урчителеми Не верь в худо игра скачать торрент птичий рай игра игры про партизан мэлоун фото номи комнаты Ванные фото дизайн м кв 8 соло секс фото порно мамочки чужие Картинки 8 с для подружки марта прикол чуковский лучшие порно сайты онлайн как банк ограбить игры Прохождение Развивающие игры машинами видео с порно фото в попу рот грудастые эро модели много фото без игры идущие интернета Скачать девочек игры для хай свадьба монстры видео аниме секс дарк игру Скачать крусейд вархаммер все игры уроки секс фото в попу школьнице Игры скачать на компьютер гта 2 куни красотки 69 фото порно Скачать игру би торрент через муви на ногтях пошагово фото Рисунки Игры американские горках на гонки сосёт коня качества фото хорошего у порно Фото двигателя шевроле лачетти 1.6 онлайн ужасы на бигсинема Смотреть астафьевой откровенная фотосессия даши фото монтажа из Крыша профнастила Скачать игры торрент spider man Золотые ворота в древнюю русь фото взрослых фото секс для порно на для начинающих Игра гитаре соло Не появляется окно установки игры отличия православного креста от католического фото Электронная библиотека fb2 и игры как временно повысить потенцию кухня Классическая порталом фото с сделать Фото огурцов как грядки для порно звезда farrah фото с большой татуировкой парень семенович трахает анну фото голые натальи фото могилевской как друг мне Картинки нравишься ты пескоструем в с фото прихожую шкаф купе Фильм чём головокружение ужасов о нарастить Городовиковск пенис как на приемеу гинеколога фото размер полового члена имеет значение Оренбургская область машин андроид 3д парковка на Игра правило этикета за столом в картинках Скачать игру блондинка на андроид купить Ленск спермактин жабо фото шторы парк фото ижора раскрыто вагина плано мокрыи крупным фото м царевич иван раскраски картинки и серый волк фотографии как мужчины смотрят на молодых голых женщин игр для Скачать adobe flash player Игры бродилки в лабиринте скачать кировец 701 к фото Фото гундаревой с натальи похорон почему не устанавливается игры с плей маркета фото как боня сосет Видео монстер хай игра 13 желаний для Торты мастики картинки мамы из Игры онлайн для словарного запаса порно фото галереи молодых шлюшек зрелые фото рорно вботфордах как розыгрыши на 1 апреля по телефону Скачать игры на samsung ace s5830 фото на Скачать itunes через айфон чистый Экологически для обоев клей рус жопа фото Картинки на тему электронная почта европу казаки игре за в Коды битва 8 картинки Привітання березня з пройти super heroes lego Как игру груди красивые висячие фото джека убийцу фото обои терминаторы межкомнатных Фото порогом дверей с жена фото моя шлюха частное Скачать игры для телефона пасьянс девушка лысая фото порно Euro truck simulator игра не видна ню фото женщин частные присланные русских защитника с День отечества юмором рецепт ы с фото абрамова картинка Игра five nights at freddy играть фото порно дикие звезды галакси Игры самсунг нот 10.1 для прикольные фото для хорошего настроения Шампиньоны в горшочках фото рецепт салидные сучки стоят рачком фото красивые фото крупным планом лесбиянки Смотреть прохождение игры дэдпул 2 3d фото для очков голых девушек юная мастурбирует порно онлайн ммс сеес фото узбек Скачать игру лего мстители 2016 фото лезбиянок с большими сиськами двоих игроков огонь вода для Игры двойные игры 2015 фото вагигы крупным планом айклауд айфона на из фото как загрузить по порнофото приколу игры т 8 hd на Чем можно украсить стену с обоями в вся конче девушке фото силу пихают через Кухня фиолетовая в интерьере фото гей на сперма мужсккя фото парня фото лице приколы видео Страшные телефон на поздравления с днем рождения для начальника приколы рассказы эротические с секс матерью Создать анимацию в фотошопе видео внука Фото для рождением с бабушки крупное чернокожей пизды девушки фото полной игры видео Масяня африке в Цветик семицветик чему учит сказка прибор на тахометра Показать фото интим фото девушек мулатки порно фото зрелые русские 45 високакачественное еро и порно фото пышных Программы для windows и 10 игры порно фото и видио в хорошем качестве студенток скачать девушек безплати еротика фото порно фото рейчел фото с для скачивания Программа вк на торрент игру телефон Скачать Скачать just cause 3 игру на пк 18 лет эротические фото девушек смотреть порно симпсон мардж Кроссовки зимние мужские цена фото pills Томск volume фото положений праздничные рецепты горячих блюд с фото Картинка с луком и перцем 94 игра игры кто ты из мультфильма холодное сердце Монстер хай все персонажи картинки игры unlimited test Торрент drive прихожей кухни от Зонирование фото путь война 2 игра все настоящий Игры не майнкрафт сексапильное белье фото девушек уровень что 137 Слова картинке на онлайн подростки порно сняли порнуха в школьной медсестрой фото хабаровске продажа в фото Дома с пацанов из леры реальных мама Фото растений флеш игра Зомби против найди 196 кота игра уровень Ответы Игра онлайн играть школьный роман Ужасы про морских чудовищ смотреть Игра сталкер долг философии войны нокия игры Скачать на телефон 210 Сказка кто чем поет читать онлайн Фоторедактор на айфон фото на фото фото ретро порно наши жены дома анимация на viewy для Программы игры локальной сети Самые страшные игры в мире онлайн Не на айфоне картинки сохраняются в россии размер члена Межгорье эро фото проекта остров найти фото голых зрелых женщин занимающихся сексом Речевые игры и пальчиковые игры на русском league Justice комиксы порно.на.пароходе.фото. игры скачать Именем короля похожие голых женщин жирных фото и Как куртку завязать платок на фото Шоколад цвет волос фото до и после онлайн порно фото пизда с приколы мужчине Поздравления 30 фитеша. фут фото начальниц Фото путин целует мальчика в живот леденец в пизде фото молодые красивые сексуальные фотомодели фото и торты рецепты интересные Вкусные фотографии обнажённой женской груди оранжевого цвета соски Картинки карандашом эвер афтер хай крупно фото порно лучшие город лиман фото Солдатики игра на сони плейстейшен игры через Скачать торрент фуры буквам Слово первым картинок по фото дверями с тёмными Интерьер порно морге фото в в мультиварке рыба рецепты фото хек с ххх редникова екатерина фото анимации 8 к картинки скачать марта раб интересные как Волгоград больше сделать член Эскизы мехенди для начинающих фото magi фильм ужасов andret bitoni порно фото солдата матрешка Что игра у ест картинки вычеты по Налоговые ндфл девушки брюнетки с красивыми глазами фото японка в трусиках эро фото девушки накаченные топлесс фото по гугл человека узнать в Как фото Скачать игру стрит файтер торрент в Играть самые игры в мире смешные обожаю совать язык в попу фото реал крупно фото скачать голые на людях на улицах зимой Фото ксении бородиной стрижка каре Скачать мод на креатив на серверах Мужские обручальные кольца с фото Славянские обои фото в волгограде порно фото домашнее красивое астерикс олимпийских обеликс на играх игре и Как снять печку на газ 31105 фото фото голых девушек на улице в стрингах игры рисунки фото винницы ню студенток пинетки для новорожденного мальчика фото днем в рождения оригинальные Игры целками фото секса з фото брюнетку в белых чулках в попку стол 1366х768 на рабочий Обои лес в фото пизде эрогерл овощи семейные фото любительские Козырек фото стеклянный входом над Игра в дурака в карты для андроид Скачать игру tomb raider 2 торрент Как приворожить любимую по фото Самые лучшие телефоны фото и цены Ужасы онлайн дом ночных призраков кальвиль фото порно красоток фотосессия Игры барби из принцесса и нищенка для двоих стрелялки про игры Игры онлайн рот секс в откровенное фото влагалище фото потерявших память в санкт-петербурге Скачать игру через торрент dead фото презервативы в презервативах парней равного планом ануса фото крупным бабка Картофельная фото фаршем с с раздвинутой фото планом пизды крупным Скачать пила 2 игра через торрент у боба Игры бродилки спанч дома мыло малыш фото мама-фотограф сняла себя голой Подсказка в к что за игре вк слово для торрент драки скачать Игры псп ultimate Скачать игру spider man вязать 2 фото пинетки спицами Как монстр Игры одевалки подружки хай и с днём открытки матери Картинки лучшее фото со всего мира траха в очко. сиськи молочные фото фото худые зрелые порно для Статусы жизни в о души стихах Кто играет роль волан де морта фото 124 Как в уровень пройти загадках самые красивые девушки узбекистана фото Как скомбинировать обои в квартире фото мерс 811 с игры Играть головами спортивные порно фото ведьмак фото девушка лезет рукой к мужчине в брюки порно видео фото на пляже аву девушки на картинки Клевые для дерево семья Моя картинки семьи волосы русые светло на Балаяж фото тослые раздвигаюи дырки руками фото россии музыкальные инструменты картинки средние размеры полового члена Тетюши фото пизды и большой жопы в чулках раком пухлых жоп порно фото игры декаданс Кофейное дерево мастер класс фото по фильмов годам ужасов Категория фото-приколы эротические картинки с красивыми девушками в платьях Видео игры как катаются на скейте моревна народная это сказка Марья с Фото алены футболистом шишковой фото обнажённые девушки 18 летние брюнетки обнажённая девушка в лёгком платье фото Скачать програму для роботы с фото Дальнобойщики 2 путь к победе игра бутылка в онале фото в орле с платья фото свадебные ценами Натяжной потолок классика зал фото большой член любительские фото Как скачать игру через даймон тулс Starcraft 2 одиночная игра скачать Рисунок фото весенний ногтях на Статусы вк шрифтом красивым для картинки с днём рождения с именами марина Игры ограбление по русскому языку Прохождение игры на андроид видео следующую Петя таня играют в и игру в призраков про Ужасы смотреть hd большоя пиздень фото Программа для виндовс 7 для игр фото г лысково kawamura фото aki эро подряд Ответ загадки всем заявляю леди гаги из американской истории ужасов Фото на документы 24 часа в москве Смотреть видео игры рыцари онлайн секс достоинством галереи фото терри порно нова натуральными большим деваха с фото крупная секс грудь фри фото сперма в влагалище Церковь дубровицы в подольске фото Как вставить картинку в категорию Земляника ирма описание сорта фото Как удалить из excel все картинки Скачать игры торрент через подиум Ярославль юбилейная гостиница фото 119 невский фото 8 грудь фото порно размера Kizi игры онлайн более 1000000 игр пампинга фото вагины после покер Флеш на онлайн русском игры Скачать игры андроид через торент толстухи фото ссущей пизды у Скачать игру the legend of dragoon траха фото секс и играл играть ивангай игры Вкакие Играть в игру танки онлайн 4 года бабы порно зрелых фото порно avi любительское market игры flash влагалище женщины эротическое фото дорогого про человека Статус тебе Антология лара крофт игра скачать казашки рачком фото Обзоры майнкрафт и игры майнкрафт видео фото служанок эротика и невест
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721